You are on page 1of 6

Zegarek z Funkcj Monitorowania Ttna

Artyku: CNS-SW5 Skrcona Instrukcja v1.0

Zawarto Opakowania
1. Urzdzenie gwne CANYON CNS-SW5 2. Pasek na klatk piersiow 3. Pyta CD z dokumentacj 4. Skrcona Instrukcja Uytkownika

Wygld Urzdzenia
Przycisk podwietlenia [E] [U] Przycisk Gra/start/stop Przycisk trybu [M]

[D] Przycisk w d/reset

Podstawowe Operacje
Wcinij przycisk [M], aby przecza si pomidzy 4 trybami dziaania oraz przycisk [U], aby uzyska dostp do trybu pomiaru ttna. Uycie przycisky jest przedstawione na poniszym rysunku.

PL - 1

Current Time Mode (tryb aktualnego czasu) Wcinij i przytrzymaj [M] przez 2 sekundy, aby aktywowa Settings Mode (Tryb Ustawie). Wcinij przycisk [M], aby przecza si midzy poszczeglnymi cyframi i ustawieniami. Wcinij przycisk [U] oraz [D], aby wyregulowa wartoci. Wcinij i przytrzymaj przycisk [M] przez 2 sekundy, aby aktywowa Settings Mode (Tryb Ustawie). Daily Alarm Mode (tryb alarmu codziennego) Wcinij przycisk [U], aby wczy/wyczy codzienny alarm. Wskanik alarmu codziennego przez okres 30 sekund. Wcinij przycisk [D], aby wczy/wyczy dwik emitowany o kadej, penej godzinie. Wskanik sygnau godzinnego wywietlony na ekranie. Wcinij i przytrzymaj [M] przez 2 sekundy, aby wej do trybu ustawie alarmu codziennego. Wcinij przycisk [M], aby przecza si pomidzy cyframi symbolizujcymi godziny i minuty. Wcinij przycisk [U] oraz [D], aby wyregulowa wartoci. Wcinij i przytrzymaj przycisk [M] przez 2 sekundy, aby aktywowa Settings Mode (Tryb Ustawie). (Tryb Chronografu-Stopera) Po uruchomieniu trybu, wywietli si ikona trybu Chronografu CHR , ktra bdzie widoczna z boku ekranu. Urzdzenie potrafi mierzy czas upywajcy oraz czas aktualnego odcinka. Wcinij przycisk [U], aby rozpocz odliczanie. Wcinij przycik ponownie, aby zatrzyma odliczanie a czas odmierzony zostanie
PL - 2

zostanie wywietlony na ekranie.

Alarm bdzie sygnalizowany w sposb cigy sygnaem dwikowym

zostanie

wywietlony na ekranie. Wcinij przycisk po raz trzeci, aby wznowi odliczanie. Wcinij przycisk [D] podczas odliczania, aby wywietli czas aktualnego odcinka a nastpnie wcinij przycisk ponownie, aby wywietli aktualny czas cakowity. Wcinij i przytrzymaj przycisk [D] przez 2 sekundy, aby zresetowa stoper. Countdown Timer Mode (tryb odliczania czasu) Po uruchomieniu trybu odliczania czasu, wywietli si ikona trybu Countdown Timer Mode TMR, ktra bdzie widoczna u gry ekranu. Wcinij i przytrzymaj [M] przez 2 sekundy, aby wej do trybu ustawie czasu docelowego. Wcinij przycisk [M], aby przecza si pomidzy cyframi symbolizujcymi godziny, minuty i sekundy. Wcinij przycisk [U] oraz [D], aby wyregulowa wartoci. Wcinij i przytrzymaj [M] przez 2 sekundy, aby zapisa zmodyfikowane ustawienia i wyj z trybu ustawie czasu docelowego. Wcinij przycisk [U], aby rozpocz odliczanie. Czas pozostay do ustawionej godziny bdzie wywietlony na ekranie. Wcinij [U] w trakcie odliczania, aby wczy pauz. Wcinij przycisk ponownie, aby wznowi funkcj odliczania. Wcinij przycisk [D], aby zresetowa licznik odliczania czasu do ustawionej godziny. Heart Rate Mode (tryb pomiaru ttna) Ostrzeenia: Prosimy upewni si, e dwa punkty pomiarowe na pasku na klatk piersiow maj bezporedni kontakt z skr uytkownika i s pewnie zamocowane w trakcie pomiaru. NIE naley dokonywa pomiarw ttna podczas nurkowania lub
PL - 3

pywania. NIE naley nakada kremu do rk ani adnego innego roztworu, poniewa spowoduje on zablokowanie transmisji sygnau pomidzy skr uytkownika a punktami pomiarowymi na pasku na klatk piersiow. Wyreguluj pasek na klatk piersiow za pomoc paska elastycznego dostarczonego w zestawie tak, aby mocno styka si z klatk piersiow uytkownika. Okresowo oczyszczaj punkty pomiarowe na pasku za pomoc kilku kropel wody a nastpnie wytrzyj wod rcznikiem papierowym, aby usun pozostaoci tuszczu. Umyj skr uytkownika za pomoc wody z mydem, aby uzyska lepsz transmisj sygnau. W przypadku uytkownikw o bardzo suchej skrze, na el przewodzcy lub wod. Prosimy zapozna si z pen instrukcj uytkownika, aby pozna wszystkie definicje okrele tu uywanych oraz zwizane z nimi informacje. Uzyskiwanie Odczytu Ttna: W trybie Current Time Mode (aktualnego czasu), wcinij przycisk [D], aby wej do trybu Heart Rate Mode (poziomu ttna). Po uruchomieniu trybu, wywietli si ikona trybu Heart Rate Mode ktra bdzie widoczna u gry ekranu. Wcinij przycisk [U], aby aktywowa funkcj mierzenia poziomu ttna. Wywietlone zostan: poziom ttna oraz szacunkowa warto procentowa maksymalnego ttna. Uywanie Funkcji Stref Alarmowych Ttna Kiedy funkcja stref alarmowych tetna zostanie aktywowana, to na grze ekranu wywietli si wskanik dziaania funkcji ZONE. Urzdzenie wywietli wskanik / i bdzie emitowa dwik co 10 sekund, kiedy ttno uytkownika przekroczy lub bdzie mniejsze ni ustawiona warto. Urzdzenie nie bdzie emitowa adnych
PL - 4

dwikw, kiedy ttno uytkownika bdzie mieci si w ustawionym zakresie. Tryb Odliczania Czasu Treningu: W trybie pomiaru ttna wcinij klawisz [M], aby wej do Trybu Exercise Timer Mode (czasu treningu). Po uruchomieniu trybu odliczania czasu, wywietli si ikona trybu Exercise Timer Mode ktra bdzie widoczna u gry ekranu. Wcinij przycisk [U], aby aktywowa funkcj mierzenia poziomu ttna. Funkcja ta rozpocznie odliczanie w sposb automatyczny, gdy tylko osignity zostanie waciwy poziom ttna. Timer treningu zatrzyma si automatycznie, jeli poziom ttna nie zostanie zmierzony w czasie duszym ni 10 sekund. Wcinij i przytrzymaj klawisz [D] przez 2 sekundy, aby zresetowa timer. Konfigurowanie Stref Alarmowych Ttna: Heart Rate Alert Zone (strefy ttna serca) mog zosta okrelone na podstawie wieku uytkownika, poziomu ttna oraz wartoci procentowej maksymalnego poziomu ttna. Wiek uytkownika moe by wyregulowany w ustawieniach Current Time Mode (trybu aktualnego czasu). Aby skonfigurowa Heart Rate Alert Zone (stref poziomu ttna) na podstawie poziomu ttna lub wartoci procentowej szacunkowego, maksymalnego poziomu ttna, wcinij i przytrzymaj przycisk [M] w trybie Heart Rate Mode (poziomu ttna) lub Exercise Timer Mode (czasu treningu). Wcinij klawisz [M], aby przecza si midzy poszczeglnymi ustawieniami, z uwzgldnieniem: - Alert Zone ON/OFF (w./wy. strefy alarmowe). - Warunki dla stref alarmowych, z uwzgldnieniem wieku uytkownika (AGE), poziomu ttna (HR) oraz EMHR wartoci procentowej szacunkowego maksymalnego ttna (% of HR). - Dolny limit HR/% wartoci EMHR. Wcinij klawisz [U] oraz
PL - 5

[D], aby wyregulowa wartoci. - Grny limit HR/% wartoci EMHR. Wcinij klawisz [U] oraz [D], aby wyregulowa wartoci. Wcinij i przytrzymaj [M] przez 2 sekundy, aby zapisa zmodyfikowane ustawienia i wyj z trybu ustawie Heart Rate Alert Zone (strefy alarmowej ttna).

KONSERWACJA
Aby zmieni bateri wewntrz paska na klatk piersiow: Obr oson baterii za pomoc monety w kierunku przeciwnym do ruchu wskazwek zegara, aby ustawi strzak na osonie w jednej linii z strzak na pasku. Obr oson baterii jeszcze troch, aby j zdj. Wyjmij star bateri i zamie j na now bateri. Strona minusowa (-) musi styka si z metalowym stykiem na pasku na klatk piersiow. Zamknij oson baterii ustawiajc strzak na osonie w jednej linii z strzak na pasku. Obr oson baterii za pomoc monety w kierunku zgodnym do ruchu wskazwek zegara, aby ustawi strzak na osonie w jednej linii z kropk na pasku.

PL - 6