‫בס"ד‬

‫היינט‬

22°- 6°

‫שקיעה‬
5:02 ............................................

‫מארגן‬

‫צאת‬
‫הכוכבים‬
6:14 ............................................

‫פארוואלקענט‬

19°- 16°

)72(

‫זוניג‬

■ January 23, 2014 • ‫דאנערשטאג פר' משפטים • כ"ב שבט תשע"ד לפ"ק‬
To advertise call: 718Ŕ388Ŕ7744

email: AkeresHabayis@GitMorgen.com

‫מיר טוען זיך אנטשולדיגן אז די "עקרת הבית" איז צוליב דעם שווערן וועטער‬
‫ ואתכם הסליחה‬,‫נישט געהעריג אנגעקומען נעכטן אין אלע געשעפטן‬
‫צד הכלה‬

‫שידוכים‬

‫וקול שמחה‬

‫קול ששון‬

‫צד החתן‬

)‫הרב יחזקאל שרגא הורוויץ שליט"א (אייכנשטיין‬
‫ וומ”ס‬- '‫הכלה מרת מרים תחי‬

‫מזל ךוב‬

)‫הרב אבדק"ק טאהש שליט"א (לאבין‬
‫ טאהש‬- ‫החתן כמר משה ני"ו‬

)‫ר' ישראל ווייס הי"ו (ווייס‬
‫ ק"י‬- '‫הכלה מרת גאלדא תחי‬

‫מזל ךוב‬

)‫ר' ירחמיאל ביטמאן הי"ו (קארנבלי‬
‫ ק"י‬- ‫החתן כמר יעקב ני"ו‬

)‫ר' יוסף קדיש כהן הי"ו (ראזענבערג‬
‫ וומ”ס‬- '‫הכלה מרת סימא רחל תחי‬

‫מזל ךוב‬

)‫ר' שלמה אלימלך גליק הי"ו (קארפען‬
‫ וומ"ס‬- ‫החתן כמר יצחק ני"ו‬

LITTLE ARTIST - Sunday Art Classes Grade 1-3, 4-7, Franklin/Myrtle area 718-852-2886

We carry a full line of long lasting CARELINE Makeup (exclusive)
(we deliver)
SPECIAL
Manicuret

FACIAL

ACNE FACIAL

Pedicuret
Waxingt
by the famous Rina all for $89.99
Massaget
Tintingt
*limited time only
Professional Makeup Artist On Premises
Professional Acne Treatmentt
plus 'organic peal'

BALEHBUSTA
HOUSE MANAGER

Looking for a well-organized
female to manage a group home
for 14 women with developmental
disabilities in Williamsburg, early
mornings 6-9, Training provided Very good pay - Great opportunity.

!‫ טעג א וואך‬7 ;‫אפען א גאנץ יאר‬

Please call 718-782-3900

Special Discount for a Full Week Reservation

WINTER SALE
Old Williamsburg

168 WIILAMSBURG St. East
718.599.5179

New Williamsburg

520 Park Ave. (next to Lulu)
718.484.1786

25%
F

OF WIDE

RE
STO

45
LEE AVE.
Cor. Wilson St.

718.576.3055

AT BOTH
LOCATIONS

BY POULAR DEMAND

Sunday Thursday
Jan. 19 - Jan. 23

FREE FARINA
With Every Breakfast!

FREE
Delivery

‫קלאסיפיידס‬
Fantasy Boutique - 218 wallabout st - 718-522-4949
Selling lingerie robes & nightgowns - Big Sale especially on Ahead turbans
Looking to share a Kleinfeld gown size 2-4. Please call 347-491-0330

FOR SALE - Accentuation mahogany -almost new- bedroom set. 2 head boards. 48 inch.
Night table. Dresser. Regular price $14,000, asking $7,850. Please call 347-409-8766
F/T Secretary position available in Heimish WMSBRG Office. Phone skills
& Knowledge in QuickBooks a must. 12 graduated preferred. Call 718-207-3336

Full time secretary position in Williamsburg area available for an experienced girl.
Please call 917-246-7406
Exterminator Mice Proofing Guaranteed lowest prices.
Best Service. Call 347-341-0420
Let us bring a fresh radiant

—@b\fghþ\mX 
fha Wþ\XWf^\a

glow to your skin

Facial
Come for a

Special Kallah Service

56 HARRISON AVE.

—EXYþXf[YTVX 
YbþF\`V[Tf
—EX`biXTVaX 
jþ\a^_Xf

718-599-3142

Manicure • Pedicure • Waxing • Tinting • Facials

OPEN DAILY 10-7

347-578-3266 ‫ ביטע רופט‬,‫ גרייט צו באצאלן‬,‫געזוכט איינער וואס קען אויפנייען א שיינע כהן גדול סעט זייער וויכטיג‬
718-705-8008 ‫ טעג‬30 ‫ פונט אין‬30 ‫ האט שוין געראטוועט טויזנטער היימישע מענטשן! וועלכע האבן פארלוירן‬Full-Sucsses Diet Spray ‫די‬

347-219-4846 ‫ רופט‬,‫ מעסענדשער‬- ‫ עירפארט‬- ‫ לאנג דיסטענס‬- ‫אינגערמאן נעמט אן טריפס לאקאל‬
845-608-7676 ‫ רופט‬$12 ‫סקווירא בלויז‬/‫ צו מאנסי‬- $10 ‫ב"פ בלויז‬/‫צו וומ"ס‬/‫דארפט איר שיקן א פעקל? מיר דעליווערן טעגליך פון‬

718-852-8573 ‫ רופט‬,‫ נאנט צו ביהמ"ד‬,‫ א רחבות'דיגע דירה מיט אלע צוגעהערן צו פארדינגען פאר שבתים‬- ‫וואודרידזש‬
718-302-4905 10:00PM ‫ רופט ביז‬,‫ האט די שענסטע אויסוואל פון טיכלעך פאר מחותנ'סטעס און כלות‬- The Tichel Place

718-782-0285 ‫ רופט‬,‫ דיימאנטן • בעסטע פרייזן • צופרידנהייט גאראנטירט‬- ‫ זילבער‬- ‫מיר קויפן אפ אייער גאלד‬
347-512-1704 ‫ צופרידנהייט גאראנטירט! רופט‬100%‫ע‬,Construction & Carpeting Jobs ‫מיר טוען אלע ערליי‬

‫האבן זיך אייער ציצית צוריסן? ווארפט דאס נישט אוועק! ברענגט עס אריין‬
!‫ לינטש מיר וועלן אייך עס איבערקניפן ממש ווי ניי‬27 ‫צו מארסי קלינערס‬

ELECTROLYSIS

"90% of my clients were referred
by other satisfied customers"

Thank you for your confidence!
NEW!
Free Delivery

Call or Text Matty

917.710.4950
56 Harrison Ave.

Klein's Restaurant. 595 Bedford Ave. 718-384-6577

‫ מצוה‬Enjoyable ‫פארדינט גרויסע "רווחים" דורך א לייכטע און‬
Organization ‫שרייבט אייך איין אלס וואלונטיר צו די באוויסטע‬

718-972-8289 ‫ רופט‬- "‫"הילף פאר צווילינג‬
!‫ אדער מער; פארדינט איר פיל זכותים און אויך א גוטן געפיל‬,‫ שעה א וואך‬2 ‫בלויז‬
‫העלפט אונז צו קענען העלפן די מאמעס וואס נויטיגן זיך שטארק דערצו! תזכו למצות‬

‫די נאנטסטע שפיטאל צו וויליאמסבורג‬

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Manicure • Pedicure • Waxing • Tinting • Facials

Boris Petrikovsky
Joseph Abraham
Lisa Eng
Windi Mirkovic

Attention
‫מיידלעך‬
‫און‬
!‫ווייבלעך‬

At Our
Partner,
In Your
Community

NEW!

EXTENDED
LATE HOURS
AVAILABLE
OPEN TILL 7:00 PM
CALL FOR YOUR APPT.

445 PARK AVE.
bet, Kent & Franklin

718.963.0800

To receive the Akeres Habayis & Git Morgen by email, send request to subscribe@gitmorgen.com