You are on page 1of 6

Kako lako udesetostruiti pelinjak Prva faza:

Proljeni razvoj zajednice:

Izvriemo prvi proleni pregled zajednice, ustanoviti koliinu i kvalitet legla kao i koliinu hrane i sve detaljno zapisati. Ako je zajednica zazimljena normalno sa 15-18 kg hrane sada emo poetkom marta, imati oko 10 kg hrane u konici. Normalno prezimelu pelinju zajednicu emo prihranjivati u cilju pelinjeg razvoja u poetku kao i sve ostale zajednice a kasnije za ove namene, malo veim koliinama sirupa. Za ovaj veliki plan potrebno nam je oko 10 kg eera. Koristiemo sirup 1:1, od znaajnijeg poetka unosa polena pa dok zajednicu maksimalno ne razvijemo. Zajednice obino zimuju u drugom nastavku i tu se pokreu prvo leglo. Prihranu tj. sirup emo davati uvek topao, uvek predvee, probijemo tankom icom 2mm zaepljene kanale za prolazak sirupa u hranilici, dodamo utopljavajui materijal ili novine ako nismo prethodno dodali. Sirup moemo spremiti odjednom za nedelju dana. Svakako da emo u isti dodati 2% lekovitog ekstrakta. Prvi put dajemo pola litre. Odmah otvorimo uski gornji lesonit na hranilici i nakapamo malo sirupa po pelama da se naviknu na traenje sirupa u hranilici. Odmah nakon sipanja sirupa u magacinski proctor hranilice, proveravamo da li je sirup proao do iorokog (15mm) kanala u hranilici. Tako prihranjujemo svako drugo vee, ako je dnevna temperatura iznad 10 stepeni. Ako zashladi, pa pelinja zajednica ne odnese dodani sirup ne dodajemo novi. Oko 20. marta pojaavamo dozu na 1 litar sirupa. Opet prihranjujemo svako drugo vee, do poetka jaeg cvetanja repice koja kod mene poinje oko 5- 10 Aprila. Ve sada u konicama treba da imamo oko 10 do 12 ramova sa leglom. Odmah na vreme preselimo konice na repicinu pau. Ako neko nema repice, nije vano u ovo vreme u veini krajeva imamo ogromne koliine potrebnog polena i sve radove sa prihranom nastavljamo. Ako sluajno naie neko hladno i kiovito vreme, opet dodajemo po 1 litar sirupa svako drugo vee. Oko 15.-20. aprila ve moemo imati oko25-30 ramova pela u konicama, i oko 12-14 ramova legla, i tada dodajemo etvrti nastavak. Prethodno smo pripremili 10 osnova i sada ih dodajemo. U donji drugi nastavak dodajemo dve osnove pokraj legla a u etvrti nastavak podiemo ta dva rama i jo 3 koja podiemo iz treeg nastavka. U treem nastavku osnove smo dodali pokraj legla po jedna i jedna u centar legla. Gore u etvrtom nastavku dodajemo naizmenino ramove sa satnim osnovama i ove podignute sa izgraenim saem. U prvom nastavaku nismo uopte nita dirali i ako je matica malo proirila leglo, putamo je da nastavi sa zaleganjem. Oko 25 aprila predvee, iz konice izvadimo 6 ramova pela sa 3 -4 rama legla na kojima imamo svih stadijuma legla, sa dovoljno hrane na preostalim ramovima (minimum (4-5 kg), stresemo jo jedan ram pela i formiramo nukleuz. Nukleuz odmah zatvorimo i prenesemo najmanje 4 km od osnovne konice, ako to nije jedina parcela sa repicom. Ako je to jedina parcela u okruenju onda nukleuz moramo nositi i minimum 10 km dalje. Ako nemamo nigde u bliem okruenju posejanu repicu i ako nismo bili na repici, dovoljno je 4km. (Pele na uljanu repicu lete i na velike udaljenosti pa ak i do 10 kilometara) To bi bila prva faza.

Druga faza:

Druga faza je stvaranje nukleuza ili pomone zajednice koja e nam proizvesti matinjake i matice za oplodnjake koje emo kasnije formirati od osnovne zajednice. U nukleuzu sada imamo kao to smo rekli 6+1 r pela i 4 rama legla na kojima je oko 2/3 legla, i preostala tri rama na

kojima je hrana. Znai ukupno 10 ramova. Dobro bi bilo ako je ostala koja osnova neizraena gore u meditu u onoj osnovnoj zajednici pa da je imamo sada ovde u nukleuzu, i ta jedna osnova sada treba da je postavljena sa jedne strane do legla. Sada ne smemo imati pune ramove legla da ne bi dolo do rojevog nagona u novoformiranom nukleuzu. O ovim pojavama naalost svi izbegavaju da piu, da ne bi "krivica" za rojevi nagon pala na onog ko pie. On bi ispao nekakav neznalica a radi se o tome da u oko 30 % sluajeva, u zavisnosti od mnotva okolnosti, novi nukleuz hoe da se izroji. To meutim nama nita ne smeta, ako se desi uhvatiemo roj i poveati broj zazimljenih zajednica na 11. Nama je najvanije da emo pre mogunosti ovog ina izvaditi dovoljan broj matinjaka to nam je i glavni cilj. Svakako u toku formiranja nukleuza obratili smo panju da nam u izabranim ramovima bude i dovoljno polena ili na jmanje na dva rama. Polen moe i da bude oko legla, ili na ramovima koji su prethodno bili pokraj legla. etvrti ili najdalje peti dan otvotiemo nukleuz i na brzinu pregledati da nam sluajno nije promakao negde neki matinjak, pa ako etvrtog dana sluajno naiemo na takav ve zatvoren matinjak odmah emo ga poruiti. Pregled ne sme da traje vie od par minuta, ako je vreme sunano i toplo najvie 4-5 minuta. Izvaeni ram sa leglom ne treba podizati visoko iznad nukleuza ve lagano podignemo malo iznad ostalih ramova pregledamo i odmah vraamo svaki ram na svoje mesto. Pregledamo samo ta 4 rama sa leglom i lagano zatvorimo konicu bez uznemiravanja i gnjeenja pela. Zaboravismo da kaemo, prilikom ovog rada koristimo blag dim, dovoljno je malo zadimiti prilikom otvaranja nukleuza i jo jednom do dva puta po malo iznad ramova tokom pregleda. Novi nukleuz moemo prvih 4-5 dana prihraniti sa po pola litra sirupa. Naravno dobro smo ga utoplili sa novinskim papirom u ventilacionom prostoru i postavili zimsko leto. Ako je letnje leto na konici komadiem sunera suziemo leto na 5 -6 cm. Time smo stvorili sve neophodne uslove za proizvodnju kvalitetnih matinjaka. I zavrili drugu fazu.

Trea faza:

Ovde trebamo spremiti zajednicu za dalje proirenje legla, zatim odmah je ograniiti reetkom da bi u kasnijoj fazi mogli napuniti oplodnjake. Da bi dalje proirili leglo moramo ako nema neke znaajnije pae da nastavimo sa prihramom. U konici nam je ostalo oko 25 r pela i oko 10 r legla (i moda neto malo legla u prvom nastavku) sa veim povrinama legla jer smo ramove sa manje legla oduzeli za nukleuz. I sada ukupno imamo oko 35-38000 radilikih elija pod leglom. Novo leglo emo sada proirivati u ogranienom ploditu. Znai sada dodajemo matinu reetku na prvi nastavak. Odmah dodajemo i novi etvrti nastavak, i 10 ramova sa osnovama. Donji bivi prvi nastavak nam je ostao skoro prazan i u njemu je ostalo samo neto polena i moda po sred ini 3-4 rama sa po malo legla u gornjim zonama ramova ispod satonoe, koje je matica rairila sputajui se sa leglom u prvi nastavak. Sada vadimo sve te ramove iz nastavka i unj dodajemo sa krajeva (po 1-2) ramove u kojima smo imali vee koliine meda tj hrane koja je pomeana sa sirupom. Znai dodajemo 3 rama sa medom u novo plodite do ramova sa medom dodajemo po jednu osnovu, zatim sputamo 4 rama sa leglom i vencima meda i maticu i u sredinu dodajemo jo jedan stariji tamniji ram iz koga je nekad izlazilo mnogo legla. I naravno matinu reetku sa ramom. Na reetkinom ramu suziemo leto na svega 5 -6 cm. Znai dodali smo ukupno 2 osnove u novo plodite i sada dodajemo drugi prazan nastavak i unj dodajemo u sredinu ono malo legla iz biveg prvog nastavka 3-4 rama+1 ram sa komplet svee zatvorenim leglom (iz kog jo za dugo nee izlaziti mlade pele).Pokraj legla dodajemo po jenu osnovu sa krajeva i zatim ostale ramove sa izgraenim saem. U treem nastavku opet u sredini ostavljamo 4 rama sa leglom i u centar tog legla dodamo jednu osnovu, do ramova sa leglom ponovo po jednu osnovu levo i desno, pa zatim jedan ram prazan levo i jo dva prazna desno do zida nastavka. to znai u trei smo dodali ukupno 3 osnove. U etvrti nastavak emo dodati preostalo leglo 2-3 rama. Do njih emo dodati ramove sa izgraenim saem zatim sa satnim

osnovama i na kraju po jedan ram sa izgraenim saem. I ovde smo dodali ukupno 3 osnove. Znai u prvi 2+2 u drugi+3 u trei+3 u etvrti nastavak ili ukupno 10 osnova. Sada trebamo u narednih 7-8 dana razrediti sirup 2:3 eer:voda i prihranjivati svako drugo vee sa po 1 litar sirupa. Time smo zavrili treu fazu..... etvrta faza: Pretpostavili smo da nam bagremova paa poinje 5-6 maja jer u proseku ona poinje od 5-10 maja. Kasniji bagrem i oko 20. maja pa smo ovome podredili termin formiranja zajednica i ostalih radova. Pripremili smo troramne oplodnjake u jednom nastavku, ako ih nemamo onda moemo upotrebiti i standardne nukleuze (podnjaa, nastavak, hranuilica i krov) sa jednim komadom lesonita kojim emo vriti pregradu ili suenje na 3 ili 4 rama. Slian komad lesonita (u iste svrhe) koristio je kolega ole za LR konicu i o njemu je sve detaljno opisao u njegovim prethodnim postovima. Stoga emo termin oplodnjak koristiti kako za oplodnjak tako i za pregraeni nukleuz. Jedanestog dana ili 5. maja donosimo pripremljene oplodnjake kod osnovne zajednice i kreemo sa punjenjem. Obzirom da smo imali oko 35-38000 legla veinom zatvorenog za prethodnih 10-11 dana izalo nam je oko 50% mladih pela iz opisane koliine. Moemo lako sada to i da potvrdimo kontrolom i procenom trenutnog stanja. Za ovo vreme treba da je izalo oko 17-18000 mladih mladih pela ili oko 10-12 RV ramova. Od prethodne koliine oko 25 r pela u isto vreme dok su se raale nove mlade pele, umrlo nam je ili na drugi nain nestalo oko 6 -7 ramova pela. Tako da sada ponovo imamo oko 30 r pela u osnovnoj konici. Osnovnu zajednicu otvaramo, krov lagano sputamo na zemlju bez lupanja, dimilicom ili jo bolje palanikom, lagano zadimimo iznad ramova odmah nakon podizanja hranilice, jo dok nismo odvojili hranilicu od nastavka sve pele u gornjem delu ispod hranilice treba da osete blagi dim, sklanjamo hranilicu u stranu, opet zadimimo izmeu ramova da pele iz treeg nastavka osete dim i lagano sklanjamo gornji etvrti nastavak koji postavljamo na prevrnuti krov, opet malo sa dva dima zadimimo i kroz treinastavak da pele u drugom nastavku osete blagi dim, pa odmah na skinuti nastavak dodajemo i sledee trei. Na pomoni krov koji smo skinuli sa jednog oplodnjaka skidamo i drugi nastavak, odmah blago sa dva dima zadimimo i skidamo ram sa matinom reetkom. Sada ponovo malo zadimimo da straa u podnjai oseti dim, i lagano vadimo ramove sa leglom iz sredine plodita ako radimo oko podneva, i traimo maticu. Ako poinjemo pre podne maticu traimo na ramovima sa leglom sa leve strane. Najbolje je tada prvi ram koji vadimo da bude drugi ram sa leve strane. Odmah ga pregledamo i ako na njemu nema legla nego je med i polen odlaemo ga u prvi oplodnjak, zatim krajnji ram sa medom dodajemo u drugi oplodnjak i krajnji ram sa druge strane odmah vadimo i dodajemo u trei oplodnjak. Posle toga nalazimo maticu i taj ram privremeno odlaemo u pomoni nukleuz nastavak. Iz plodita vadimo jo 3 rama legla na kojima za svaki sluaj ima po malo tek zaleenog legla(jaja). U svaki oplodnjak pored rama sa medom koga dodajemo u jedan kraj, dodajemo po 1 ram sa leglom i jo jednu osnovu. Zatvaramo oplodnjake i nakon sreivanja osnovne zajednice odnosimo ih pored nukleuza. U osnovnu zajednicu dodaemo sada jo 6 ramova sa osnovama da dopunimo nedostatak. U sredinu plodita vraamo najpre maticu sa ramom legla iz pomonog nukleuza, zatim iz sredine odloenog treeg nastavka gde smo pre 11 dana ostavili 4-5 r starog zatvorenog legla vadimo sada prazne tamnije ramove, i to 3 rama iz kojih je izilo skoro svo leglo i dodajemo u plodite. Pokraj rama sa maticom sa obe strane dodajemo po jedan takav ram pa zatim po jedan ram sa leglom zatim ponovo sa leve strane osnova a sa desne taj prazan trei pa ram ili 2 sa leglom ponovo sa strana i jo dodamo jedan prazan krajnji ram. Znai opet nam je ostalo 4-5 ramova sa leglom u ploditu, jedna osnova i ostatak izraeni ramovi. Iz plodita smo izvadi li ukupno 6 ramova a vratili 3 (stara iz treeg) jednu osnovu i dodali smo jo 2 rama sa hranom izvaena iz drugog nastavka. Vraamo ram sa matinom reetkom opet na prvi nastavak, dodajemo opet drugi i u njega dodajemo dve osnove u zamenu za ona dva izvaena rama, zatim dodajemo trei nastavak i u isti, na sredinu vraamo 1 -2 preostala rama legla, zatim po jednu osnovu pa po jedan ram i sa leve strane pokraj premetenog - dodanog rama dodamo i treu osnovu, zatim sa leve strane jo jedan i sa desne jo dva izgraena rama. Na zavreni trei dodajemo i etvrti nastavak iz koga nismo nita vadili. Konicu zatvorimo, iz hranilice izvadimo papir, stegnemo transportnom trakom i poklopimo sa krovom. Time smo je pripremili za veeranji transport na izabranu lokaciju i bagremovu pau. Najbolje je ovo obaviti odmah veeras nakon tose sve izletnice vrate u konicu. Da bi se vratili kui na vreme jer nas sutra eka UREVDAN. U konici nam je ostalo oko 24 rama pela i ako Bog da sree nama i pelama, za 10 -15 dana konica e biti puna meda. Sada se sa oplodnjacima vraamo na pelinjak gde nas ekaju matinjaci u nukleuzu. Odmah postavljamo oplodnjake pored nukleuza i posle pet -est minuta otvaramo ih. Saekamo jo malo da se pele malo smire, a u meuvremenu otvaramo nukleuz i iz sredine vadimo ram sa leglom na kome su kvalitetni matinjaci. Prvi izabrani ram sa kvalitetnijim matinjacima odloimo ili ostavimo u pomoni "radni" nukleuz, za oplodnjake sa preostalih ramova skalperom seemo 6 izabranih matinjaka (uvek sa komadom saa dovoljno iroko da se matinjaci ne otete) i u svaki oplodnjak dodajemo po dva. Sve izvaene ramove vraamo na svoje mesto u nukleuz i zatvaramo ga. U oplodnjake smo izmeu rama sa leglom i mednog krajnjeg rama izmeu satonoa zalepili po dva matinjaka i to oko prve treine od ukupne duine satonoa. Ili oko 12 do 15cm od prednjeg zida oplodnjaka. Oplodnjake zatvorimo dodamo papir kao utopljavajui materijal i poklopimo. Prekosutri dan ili 7 maja otvoriemo jedan po jedan oplodnjak i prekontrolisati da li su ih pele primile. Obino ih odmah isti dan dodatno polepe i uvrste sa voskom. Ako sluajno u nekom oplodnjaku naemo progriene matinjake i ispred oplodnjaka ubijene i izbaene mlade nedozrele ili dozrele matice, odmah emo otvoriti nukleuz, u kome bi jo danas trebalo da se nae po koji matinjak. Ovo je bolje uraditi odmah ujutro jer ponekad poslepodne moe biti kasno. Odmah na isti opisani nain dodajemo ponovo matinjak, pazei da u meuvremenu iz njega ne izie mlada matica. Zatvorimo oplodnjak i predvee po potrebi prihranimo sa 1 -2 dcl sirupa. Po

potrebi moemo oplodnjake ponovo pomalo prihraniti. Time smo zavrili i ovu etvrtu fazu.

Peta faza:

U ovoj fazi koja poinje oko 16. 5. ili deset dana nakon izlaska mladih matica, potvrujemo da li smo dobili mlado lego i da li su nam matice pronele. Sada kada potvrdimo da ve imamo mladog legla i da su nam mlade matice pronele, i ako smo zadovoljni sa zaleenim leglom moemo zadovoljno da predahnemo. Odmah moramo proiriti gnezdo pomerajui lesonit i dodati osnovu sa desne strane jer nam je iz dodanog rama sa leglom u kome je bilo preko 4000 legla izalo ve oko pola tog legla i ve za 7 -8 dana imaemo 4 rama pela u nukleuzu. Sada moemo da shvatimo da nam je bilo bolje odmah koristiti pregraeni oplodnjak u nukleuzu nego troramni oplodnjak. Nego li ograniene troramne oplodnjake u jednom nastavku. Zato to ovog puta trebamo ojaati oplodnjake i postepeno pretvoriti ih u nove zajednice. I da nismo ovako uradili morali bi prebaciti sadraj oplodnjaka u nove nukleuze i preneti ih na pomoni pelinjak. Zajednice odmah poinjemo prihranjivati sa po pola litra sirupa . Ako pele imaju u to vreme unosa nektara bie dovoljno prihraniti ih svako drugo vee. U osnovnoj zajednici koju smo odneli na pau 5. maja sada nakon 15 -20 dana moemo da iscedimo med. Ako smo npr nakon 17 dana ili 23.maja iscedili med i pretpostavimo da smo imali oko 20 ramova sa medom koliko obino i bude u normalnim godinama u gornjim medinim ramovima, sve isceene ramove ostavljamo u nastavcima i nosimo ih kui da ih podelimo novim drutvima. Ovo zato da bi ih nove zajednuice podstakli u proirenju legla. Od osnovne zajednice koja je imala oko 25 ramova pela i ostala na 25 r pela jer nije mogla da povea svoju brojnost zato to smo joj ostavili samo onih 4-5 ramova legla ili oko 16-20000 legla i koliko joj je umrlo toliko joj se otprilike i rodilo, sada ponovo nakon to je leglo tokom ovih 17 dana proirila na 7-8 ramova, ponovo oduzimamo isto predvee tri rama legla na kojima imamo po oko 4000 legla i odmah delimo u tri pomona nukleuza. U svaki pomoni nukleuz dodajemo jo po jedan ram sa pelama sa strana i ostalo popunimo praznim ramovim a. Odmah streujemo osnovnu zajednicu. Danas 23. maja skidamo joj matinu reetku sa ramom. U ploditu nam je ostalo opet 4 -5 ramova sa leglom ili oko 17-18000 legla i od 25 ramova pela koliko smo imali sada nam je ostalo svega 16 ramova pela. Ova koliina legla e nam u narednih 20-25 dana ili do oko 15. juna odravati snagu zajednice ali emo u meuvremenu posle svakodnevne prihrane (ako nema pae) ovo leglo poveati na 12-13 ramova ili na oko 40000 legla. Meutim da se vratimo na nain sreivanja zajednice posle vaenja onih 29 ramova saa iz konice(20 sa medom i 9 sa pelama i leglom). Pored legla 4-5 r. kojeg ostavljamo u sredinu plodita odmah dodajemo sa strane po jednu osnovu i zatim dodamo ostale ramove sa saem. Znai dodali smo dve osnove i 8 ramova i ostalo nam je jo 3 rama sa polenon i medom koji su i bili svo vreme u sredini tog medinog nastavka. Pokraj tih ramova sa obe strane dodamo ramove sa osnovama ili 3 levo i etiri desno i time popunimo nastavak. Ovako pripremljenu konicu vraamo na matini pelinjak. Ve sutradan ujutro ili 24. maja novim pomonim nukleuzima koje smo jue oduzeli (3r pela sa 1r legla) dodajemo po 6 isceenih ramova ili po 3 sa obe strane i dodajemo jo jednu osnovu na kraj i to je ukupno 10 ramova. Prethodan sadraj nukleuza ili onih 6 praznih ramova (osnova) sada koristimo da bi popunili osnovni nukleuz bivi oplodnjak tj. nukleuz sa maticom . Sve mora da se radi vrlo brzo ukoliko u prirodi nema znaajnije pae. Zatim preko novinskog papira dodajemo jedan po jedan nastavak sa sadrajem iz pomonih nukleuza. Tako u sva tri nova nukleuza. Radili smo jedan po jedan nukleuz, dodali hranilicu i poklopac i zavravali konicu - nukleuz, pa sledeu itd. i sve zapisali. Predvee u svaki nukleuz dodamo po pola litre sirupa. Nakon dva dana ili 26 maja potvrujemo da su se zajednice spojile i skidamo progrieni papir. Isto vee ponovo svim nukleuzima dodajemo po pola litre sirupa. Sutradan, 27 maja predvee u prvi nastavak ili plodite sputamo u centar legla onaj pun r am sa leglom oko 4000legla. Ako su nam matice pronele oko 16-17 maja ili pre 10 dana sada ve imamo 3 zaleena rama novog legla i ovaj etvrti i imamo ukupno oko 10000+4000 ili oko 14000 zaleenog legla. Iz ovog dodanog rama uskoro emo imati pojaanje zajednice koja e u narednih 7-8 dana imati oko 8 ramova pela. Ako sve zajednice ponemo prihranjivati sa po litar sirupa na dan ve za ovih pomenutih 7-8 dana ili oko 3.-4. Juna imaemo oko 6-7 ramova zaleenog legla ili oko 20-22000 legla. Sada stalno govorimo o jednoj konici kao primeru a zapravo radimo sa 3 iste zajednice. Otprilike ista nam je snaga i onog biveg nukleuza koji nam je proizveo matinjake i u koji smo pre tri dana ili 24 maja doda li ona 2 isceena rama koja su nam ostala. Dodalio smo ih u drugi nastavak i unj podigli jo dva rama iz prvog nastavka dok smo dole pokraj legla spustili po jednu osnovu sa strana. Gore smo pored ova 4 rama dodali jo po 3 osnove sa obe strane tj. popunili nastavak i zatvorili konicu. Ovim smo zavrili i petu fazu ili prvo ceenje i stvaranje 4 nove zajednice pored osnovne. esta faza: U ovoj fazi emo razvijati sve zajednice sa ciljem da ih sve maksimalno razvijemo i da nam izgrade svo sae ili svih 40 ramova. Od osnovne zajednice koja je bila najjaa od nje emo formirati poseban nukleuz u kojem emo proizvesti matinjake za sve budue nove zajednice a sam nukleuz e nam posluiti kao rezerva ako se sluajno neka matica ne spari ili ne pronese pa moemo kasnije, ovaj nukleuz spojiti sa tom novom zajednico m bez matice.. Ako smo normalno prihranjivali sve nove zajednice sa 0,5-1,0 l. sirupa obzirom da smo 3.-4. juna imali oko 8 r pela i oko 2022000 legla moemo lako izraunati da e nam do 24.ili 25. juna iz legla izai oko 13 -14 ramova mladih pela + oko 4 rama koja moemo raunati da su preivela sada imamo oko 17-18 ramova pela i oko 13-14 ramova legla x prosek oko 3500 zaleenih elija i dobijamo oko 45000 legla.

Pre oko sedam osam dana podstakli smo izgradnju saa tako to smo prebacivali osnove do ramova sa leglom a ove pomicali u stranu isto treba jo jednom ponoviti i sada emo do 25. juna imati naravno uz pomo stalne prihrane svo sae u konici ili s vih 20 ramova izgraeno. Ovog momenta pravo je vreme za dodavanje treeg nastavka sa 10 osnova. Pretpostavimo da smo u oba nastavka imali po 6-7 r legla. Sada emo iz prvog nastavka izvaditi po jedan ram sa izgraenim saem pokraj legla a na njihovo mesto dodati dve osnove, jo vadimo jedan ram sa zatvorenim leglom i usredinu tog prvog nastavka dodajemo jo jednu osnovu. Isto ovo uradimo i u drugom nastavku. U trei nastavak u sredinu dodajemo ona dva legla zatim do njih po jednu osnovu, zatim sa strana po jedan ram sa saem, pa do njih ponovo po jedna osnova i na krajeve dodajemo jo po jedan ram sa saem. Ovim postupkom smo omoguili dalju izgradnju saa i odranje postojee koliine legla. U dodanim ramovina u centar legla ve nakon 2 -3 dana moemo oekivati novo leglo i u narednih desetak dana svo sae izgraeno. U ovo vreme ili oko 5. jula u normalnim godinama poinje da cveta suncokret i pravo je vreme da sve konice prevezemo na pau. Sada ili oko 5 jula pele vozimo na pau. I tada prestaje prihrana. Obzirom da smo oko 25 juna imali 17-18 ramova pela i oko 45000 legla moemo izraunati da emo nakon 21 dan ili oko 16 jula imati potpuno novo stanje. Do tada treba da nam iz legla izie svih ovih 45000 mladih pela ili oko 27 -28 ramova mladih pela plus oko 8 ramova e nam preiveti od onih 17-18 i sada moemo raunati da e 16. jula u naim konicama biti oko 35 ramova pela. Zbog toga ve sada estog jula ili dan dva pre dolaska na suncokret trebamo ograniiti maticu u prvom nastavku i moemo dodati etvrti nastavak. U novo (ili staro plodite u prvom nastavku) plodie trebamo ostaviti maticu, 5 ramova sa leglom zatim 3 osnove, od kojih jedna u centar i po jedna pokraj legla i jo po jedan izgraen ram na kraj. Na plodite dodajemo ram sa matinom reetkom i ostavljamo oko 10 cm. otvoremo gornje leto. U drugom nastavku emo uraditi sve kao i u prvom. U trei nastavak pokraj ona 2 rama legla dodajemo dve osnove u zamenu za 2 izgraena rama i u etvrti nastavak dodajemo leglo koje smo izvadili iz prvog 1-2 r. i iz drugog 1-2 r. Pokraj dodajemo preostale dve osnove i ostatak popunimo praznim ramovi ma sa izgraenim saem. Za oko 10 dana ili oko 16 jula kada oekujemo maksimalnu snagu zajednice imaemo svo sae izgraeno i veliku koliinu unetog novog meda. Ako je paa dobra ve sada moemo imati od 30 -40 kg novog suncokretovog meda u konicama, u ploditu oko 7 ramova legla i jo preostalog legla u ramovima sa medom. Sada posmatramo onu osnovnu zajednicu koju smo bili zanemarili tokom ovog pojanjenja, a o kojoj smo zapravo najpre trebali da piemo, ali nema veze postupak je isti. Oko 15. juna u njoj smo imalio oko 15-16 ramova pela i oko 12 ramova legla ili oko 40000 legla. Moemo raunati da emo u njoj oko 5. jula imati 25 ramova mladih pela koje e se roditi iz onih 40000 i jo e nam preiveti oko 7 -8 ramova i to e ukupno biti oko 32-33 rama pela. Ve oko 20 juna njoj trebamo dodati trei nastavak i formirati novi raspored na isti nain kao to smo ve opisivali za one 4 zajednice. Sedmicu dana nakon ovog ili 27. juna dodaemo joj i etvrti nastavak, na isti nain kako smo gore opisali za one 4 zajednice, i isto tako ograniiti matinom reetkom. Iz ove osnovne zajednice na dan pred polazak na pau ili tog 5. jula predvee formiramo novi nukleuz sa 5 ramova pela i 2 rama legla na kojim ima svih stadijuma legla, (tri rama vadimo iz medita i 2 sa leglom iz plodita) dodamo ostatak osnova i njega nosimo na pau. On e nam izgraditi matinjake za dalje potrebe. Na mesto oduzetih ramova dodaemo ramove sa osnovama. Ovim zavravamo i estu fazu. Sedma faza: Doao je i taj 16. juli, dan kada potvrujemo koliinu unete hrane, prisustvo 40 izgraenih ramova sa saem i hranom, i dan kada formiramo jo 5 novih zajednica. Posle ove intervencije imaemo ukupno 11 novih zajednica, ali e nam jedanaesta posluiti za proizvodnju rezervne matice. U jutro 16. jula najpre iz nukleuza koji nam je odgojio matinjake izvadimo sve raspoloive kvalitetnije matinjake osim dva koja ostavljamo u nukleuzu. Obino tu bude oko desetak matinjaka i izvadi emo ostalih 7-8 komada. Dovoljno je da bude i pet to jest za svaku novu zajednicu po jedan. Na novu podnjau, pripremljenu za novu zajednicu postavljamo prazan nastavak i u isti u sredinu dodajemo 3 rama legla sa pelama, na kojim ima svih stadijuma legla, ( obavezno na dva rama), za svaki sluaj ako bi pele poruile dodani matinjak, koji emo dodati izmeu srednjih ramova sa leglom (na nain kako je to ve prethodno objanjeno). Pokraj ovih ramova sa leglom dodajemo po jednu osnovu i jo sa strana popunimo novo plodite sa preostalih 5 ramova sa manjim koliinama meda i sa pelama koje oduzimamo iz treeg i etvrtog nastavka. Odmah na ovaj nastavak dodajemo matinu reetku sa ramom i iznad reetke dodajemo bivi drugi nastavak od zajednice od koje formiramo novo drutvo. U ovom nastavku obino bude oko 10 ramova pela i manja koliina meda (oko 5 -10 kg), u zavisnosti od izdanosti pae iz prethodnog perioda. Znai dodali smo ukupno oko 17-18 ramova pela, zatim pripremamo trei nastavak u koji u sredinu podiemo 3 rama sa medom iz drugog (prethodno postavljenog) nastavka. Ostatak popunimo sa ramovima sa osnovama (7 ramova). Dole u drugi nastavak dodajemo 3 osnove izmeu ramova sa medom i dodajemo trei formirani nastavak, zatim novu hranilicu, papir u ventilacioni prostor i krov. Isto tako podelimo i ostale 4 zajednice. U osnovnim zajednicama u kojima su ostale matice u zamenu za leglo dodajemo 3 osnove ali pokraj legla, nikako u sredinu ne smemo dodavati osnovu. Zatim vraamo matinu reetku sa ramom i sputamo bivi trei nastavak koji smo popunili sa osnovama (2-3 komada) i nanj preostali bivi etvrti nastavak iz koga smo izvadilio 2 krajnja rama sa manjim koliinama meda. Zatim dodajemo nedostajue dve osnove. Obino je potrebno osnove dodati izmeu ramova sa medom na tree i sedmo mesto. Time popunjavamo ovaj sada trei nastavak i dodajemo hranilicu i krov. Time zavravamo podelu zajednica.

Nove zajednice emo zatvoriti i odmah prevesti na novo unapred pripremljeno mesto udaljeno minimum 4 -5 km. Obino je to na neku novu lokaciju gde tek poinje suncokret na veim povrinama da cveta. Najbolje je sve zapoeti rano ujutro jo pre 6 sati i zavriti dok se nije podigla velika temperatura. U roku od 7-8 dana od 5 osnovnih zajednica emo izvaditi najmanje po desetak ramova meda, obino su to bive osnove, neposredno dodane, a sada izgraeni ramovi napunjeni medom, kod kojih su satonoe jo uvek svetle i u koje pele nisu prenosile sirup. Po potrebi njih smo mogli i obeleiti. Njih emo odmah izdvojiti i nositi na ceenje. Od ovih pet zajednica moemo imati i 7-8 nastavaka to jest 70-80 ramova napunjenih medom. Odmah posle ceenja vraamo isceene ramove. Obzirom da smo cedili med iz 5 zajednica sigurno emo imati mnogo vie meda nego da smo sa jednom z ajednicom koristili proputenu repiinu i lipovu pau. U svakom sluaju zajedno sa iskorienom bagremovom paom trebali bi imati preko stotinu kilograma isceenog meda. Ako bi se paa nastavila kod novo formiranih zajednica koje su dobile mlade matice, trebao bi se nai viak od makar jednog nastavka to jest 10 ramova napunjenih medom. Tako bi mogli znaajno poveati zalihe meda. U svih deset zajednica tokom avgusta bi trebalo da se nae svo sae izgraeno ili po 30 ramova, i obezbeena koliina meda za zimu. Jedanaesta zajednica nam je posluila da joj eventualno oduzmemo maticu, ako bi u nekoj zajednici nedostajala. Po potrebi moemo tokom avgusta iz nekih zajednica oduzeti po ram sa leglom za neku drugu zajednicu, u cilju izjednaavanja zajednica ili u cilju pojaanja pomone jedanaeste zajednice. Ako bi tokom prve polovice avgusta iz svake zajednice oduzeli i ovoj pomonoj dodali samo po dva rama a njima dodali po dve osnove i u ovoj pomonoj bi obezbedili 30 ramova saa. Tokom septembra skidamo matine reetke sa svih zajednica, kontroliemo koliinu hrane, izjednaavamo hranu, i zazimljavamo zajednice. U drugoj polovini septembra svakoj zajednici, koja bi sada trebala da ima oko 15 kg hrane, dodajemo jo po 3-4 kg gustog lekovitog sirupa. Tokom avgusta i septembra a po potrebi i kasnije nekim od sredstava eliminiemo varou. I time smo zavrili zapoeti i planirani posao. Deset do jedanaest zazimljenih zajednica sa oko 330 ramova izgraenog saa, obezbeenom zimnicom i sa ukupno oko 100 200 kg isceenog meda. Koliko je ovo uspeno moemo videti iz ostvarenih rezultata. Sve zajednice u sledeoj sezoni mogu iskoriavati sve pae ili biti predmet ponovnog razrojavanja. Time smo zavrili i ovu poslednju sedmu fazu. Hvala na strpljenju. Potovane kolege izvolite naite primere nedostataka i predloge za popravku.

To je sve, hvala na strpljenju..