You are on page 1of 3

PANDUAN URUSAN PERSIDANGAN PENGERUSI TETAP

1. Pengerusi Tetap akan menjalankan Urusan Persidangan dengan membuat Pesanan seperti berikut: 1. 2. #. (. '. .. Beri Salam Umumkan Jumlah Ahli Pemuda UMN !a"angan Umumkan $ang Memba%ar $uran 2&&' Umumkan Jumlah Ahli $ang )adir Umumkan Pengesahan *!ukup Bilang+ ,-rum Tata/ara Persidangan seperti berikut:0

Tuan0tuan1 saudara0saudara dan Ahli Persidangan sekalian. Mengikut Tata/ara dan Peraturan Persidangan ditetapkan -leh Perlembagaan UMN %ang berkuatkuasa pada 2& Jun 2&&2. Maka dengan ringkasn%a sa%a sebutkan baha"a kela%akan sese-rang Ahli Persidangan %ang hadir hari ini tertakluk kepada: CERAIAN 25 PERATURAN PERSIDANGAN. Sese-rang Ahli Persidangan %ang hendak ber/akap atau sebagain%a hendaklah mengangkat tangan untuk mendapatkan perhatian sa%a. Apabila sa%a i2inkan1 ahli berkenaan hendaklah bangun dengan men%ebut Nama dan N-. Ahli UMN dan seterusn%a men%ampaikan maksudn%a. Sa%ugia sa%a ingatkan sa%a akan membenarkan se-rang Ahli sahaja bangun dan ber/akap dalam satu0satu masa dan lainn%a hendaklah diam sahaja. Sekiran%a terdapat 2 -rang ahli atau lebih %ang mengangkat tangan1 -rang %ang sa%a pandang dahulu akan sa%a jemput bangun dan ber/akap. Semua Urusan Persidangan dan Urusan hal perihal Perjalanan Persidangan hendaklah diajukan kepada sa%a1 selaku Pengerusi Tetap dan dalam sebarang keputusan setelah mendapat pandangan daripada 3akil 4asmi Bahagian dan setelah sa%a berpuas hati

maka selaku Pengerusi Tetap1 sa%a akan membuat keputusan dan keputusan ini muktamad. Jurutulis Persidangan hendaklah menjalankan tugas men/atit hal perihal Persidangan hari ini. Sa%a m-h-n kerjasama daripada semua pihak di atas apa %ang telah sa%a sarankan sem-ga Persidangan kita hari ini berjalan dengan baik dan sempurna. 5nilah pesanan sa%a. SELAMAT BERSIDANG. 2. Pengerusi Tetap akan menjalankan A67N8A seterusn%a dengan mengikut: URUSAN PERSIDANGAN PEMUDA UMNO Cawangan . 1. 2. #. U/apan ,etua Pemuda !a"angan U/apan 3akil 4asmi Pemuda Bahagian Membentangkan kertas0kertas Persidangan: #.1 Peringatan Persidangan $ang 9alu #.2 Pen%ata Tahunan 2&&( #.# Pen%ata ,e"angan %ang berakhir #1 8isember 2&&( *,ertas0kertas Persidangan dibentangkan sahaja -leh Setiausaha !a"angan atau Ahli Ja"atankuasa !a"angan+ #. Pengerusi Tetap akan menjalankan Pemilihan Ja"atan mengikut Tata/ara Persidangan. Setiap pemilihan kepada satu0satu ja"atan hendaklah datang daripada satu /adangan dan satu s-k-ngan daripada Ahli0ahli Persidangan %ang berhak. Sekiran%a terdapat lebih daripada satu /al-n bertanding1 maka pengundian hendaklah dijalankan. !al-n %ang mendapat undian tertinggi di sah pen%andang Ja"atan.

8alam tata/ara Persidangan1 tidak ada :!A8AN6AN UN85 85TUTUP MA)UPUN UN85 85BU,A;. Sebenarn%a dalam tata/ara pengundian1 Pengerusi Tetaplah %ang akan menentukan1 tidak ada lagi /adangan pen/al-nan dan sekiran%a beliau berpuas hati setelah berulang kali meminta /adangan tetapi tidak ada lagi /adangan1 maka Pengerusi Tetaplah %ang menutup /adangan. (. 8alam perkara Pembentangan dan Perbahasan Usul1 adalah diingatkan baha"a satu0satu Usul itu hendaklah disampaikan se/ara bertulis terlebih dahulu. Perbahasan Usul tidak b-leh dijalankan sekiran%a k-rum kehadiran Persidangan kurang daripada setengah.

UCAPAN PENANGGUHAN Pengerusi Tetap hendaklah membuka peluang kepada Ahli0ahli Persidangan %ang ingin ber/akap tetapi perkara0perkara %ang ditegah seperti men%entuh peribadi sese-rang1 men%entuh 5nstitusi 4aja0raja1 hal0 hal%ang dalam mahkamah pengadilan dan men/er/a keagamaan pelbagai kaum adalah tidak dibenarkan. Setelah Pengerusi Tetap berasa puas hati tidak ada u/apan penangguhan daripada Ahli0ahli Persidangan1 maka untuk menggulung U/apan Penangguhan dijemput ,etua !a"angan untuk ber/akap. Majlis hendaklah bersurai dengan bersela"at ke atas Junjungan Besar Nabi Muhammad s.a.".