You are on page 1of 1

Prijava

Ime i prezime ............................


..................................................
JMBG .........................................
Optina stanovanja iz line karte
(npr. Beograd - Rakovica) ..........
..................................................
Adresa .......................................
..................................................
Kontakt telefon...........................
..................................................
Zanimanje .................................
..................................................
Broj line karte ..........................
Banka ........................................
..................................................
Broj rauna u banci ....................
..................................................

Izjava
Izjavljujem da prihvatam propozicije konkursa Va recept. Izjavljujem i da sam jedina autor/ka recepta i fotografije
(slike) jela koje vam dostavljam. Saglasan/na sam da tekst recepta, fotografiju jela i fotografiju s mojim likom i svim
licima na istoj imate pravo da koristite i objavljujete bez prostornog i vremenskog ograni enja i u svemu prema
svojim potrebama.