You are on page 1of 4

L'elisi, la sinalefa i l'apstrof

Quan una vocal neutra entra en contacte amb una vocal duna altra paraula, es produeix una elisi, s a dir no es pronuncia la vocal neutra. Setze anys Quan una vocal d'una paraula entra en contacte amb una altra vocal d'una altra paraula amb la qual forma diftong forma una sinalefa. Va portar un llibre. Compri una casa. T illusi. Tamb formen una sinalefa una "i" o una "u" consonntiques en contacte amb una vocal. Hi ha gent. Cau alguna cosa. Quan es pot donar una elisi o una sinalefa, s preferible la sinalefa Porta un llibre En el poema segent, assenyala toles les elisions i les sinalefes !"#$% &'( !")*"#'+ &' T",(( El campaner !e Tall 0i$1 s)encenen al &ent porta una barba tan blanca la gent !e Ponts i 2liana, com la !el bon Pirineu la !)0n!orra i !e .ellpuig, i una cabellera llarga" la !e Portbou i l)Escala. t# un !i!al !e mar als ulls 3e 4ipoll i la .isbal, i el $aloc a la mira!a" la !e .erga i !e Terrassa. #s tan alt com el clo%uer 5a !)0mposta i el 6asnou, i m#s &ell %ue la campana. la !e Valls i Vilafranca... 'n pit(roig al finestr l)*a !es&etllat a trenc !)alba i el campaner !e Tall *a enfilat, corrents, l)escala, cal+at amb esclops !e sol, a !ir el seu somni !)alba!a al torna&eu !e la &all. , *a !esfermat la campana. -ui l)*a sentit !e primer *a estat el &ell !el &ilatge !)Erill la Vall, %ue no !orm, i !espr#s el &ell !e Cal!es i !espr#s el !e .oi, %ue sn gent !e la contra!a, i s)a/unten amb !elit a la cri!a inespera!a. 5es batalla!es, a peu, tamb# fan la serrala!a i incen!ien Perpiny7, 0rgelers, Ceret i Pra!a... , se)n &an a 6anacor, a 6a i a Ei&issa, en barca, i a 8an!ia, Vinar9s i 8uar!amar, en tartana. El campanam re&oltat fa tremolar tot el mapa, %ue s)agita com un mar i %ue ai$eca grans ona!es. , el campaner !e Tall, !es !e !alt !e la muntanya, campane/a com un foll per%u: no s)apagui l)aire.

(article mascul- .el/ sapostrofa sempre que la paraula seg0ent comenci per vocal. (1ome, laire, lesport (article femen- .la/ sapostrofa quan la paraula seg0ent comen2a per vocal tret de si comen2a per .i/ o .u/ tones. (esperan+a, locasi, lilla, l3nica, laigua per4 la uni&ersitat, la illusi (a preposici .de/sapostrofa sempre que la paraula seg0ent comenci per vocal. &amor, desperan+a, dillusi #o sapostrofen el relatiu i la con5unci .que/ 'n la combinaci entre pronoms febles i verbs sapostrofa el mxim a la dreta possible. 6en &aig, me nana&a

Colloca larticle davant els mots segents: ,mmigrant Hiena Estranger Ho%uei illustraci illa ,o!e ,taliana ,nspecci ,nflor ungla aigua ,n!ustrial Hipertensi anormalitat ena *ospital ;rsula

2. Completa amb de o d'. <( pa%uet =( llet >( angina ?( => @( fulla A( ple abril oli&a alegria tabac o&ella pit

3. Passa al singular els sintagmes nominals segents: els infermers les *umilitats els *isen!ats les esses les ,sabels les inst7ncies

4. Escriu el substantiu abstracte dels adjectius segents precedit de l'article: intelligent ingenu absur! *um7 e$acte infi!el

!" #eguei$ l'e$emple i convertei$ en ordres a%uests grups: <. t)espera espera)t =. l)a/u!a >. l)ei$uga ?. m)obser&a @. s)agafa A. l)estima &. Escriu correctament les combinacions de pronoms i verb: <. Bus C enD recor!eu =. Bse C elD atribuei$ >. Bels C elD *a&ia portal ?. Bme C elD &aig men/ar @. Bse C *iD *a&ien afegit A. Escriu en lletres les $i'res segents =E, >@A, F>?, <GG@, =G<F, ?===, <HA?E, <@@FA

(. Completa amb la preposici) a de o per i l'article corresponent <. Ha nascut =. Con!uIa >. 5a casa @. Han sortit A. 5es portar# F. Entreu E. Esta&a ?. Es %uei$a&a una en punt. autopista. barrets. impostos. urbanitzaci. oculista. cam1 !el mig. !ia en temes !)economia.

*. +nei$ ade%uadament el pronom al verb <. posa C la C *i =. !u C els C *o >. talla C els C *i ?. miri C es C el @. passa C li C *o A. &eure C em C *i