You are on page 1of 9

Zidni uredjaj za grijanje sa ventilatorom za kupatila

1. Zbog Vae sigurnosti


Ovaj aparat ne smiju da koriste osobe koje imaju fizikih ili mentalnih smetnji, kao ni djeca. Takodje ovaj uredjaj za grijanje ne bi smjele da koriste osobe koje nemaju adekvatno iskustvo i znanje ili koje nisu upoznate sa ovim uputstvom za upotrebu. Naravno, djeca ne smiju da se igraju sa ovim uredjajem. Ovaj uredjaj za grijanje sa ventilatorem je zapravo pomoni izvor toplote i zato ga morate upotrebljavati iskljuivo u te svrhe.

Uputstvo za upotrebu i instalaciju Uredjaj za grijanje sa ventilatorem za kupatila


Provjerite da li je napon odgovarajui (230 V AC, 50 Hz). Nikada nemojte da naputate kuu ili stan, a da prethodno niste ugasili ovaj uredjaj za grijanje;

u takvim sluajevima provjerite obavezno da li je tajmer (ukoliko uredjaj za grijanje ima tajmer) na poziciji OFF (0) i da je termostat podeen na najmanju vrijednost (*). Takodje, uredjaj za grijanje mora da bude postavljen na bezbjedno i odgovarajue mjesto, odnosno: - na udaljenosti od makar 1 me od zapaljivih predmeta ili namjetaja - ostaviti slobodnom reetku kroz koju cirkulie vazduh: nijedan predmet ne smije da bude prisutan u ospegu od 1 me od ove reetke. - nikada nemojte uredjaj za grijanje da postavljate ispod tekera. Nemojte dozvoliti da se djeca ili ivotinje igraju sa uredjajem za grijanje ili da ga dodiruju dok radi. PANJA: U toku rada ovog uredjaja za grijanje, reetka kroz koju cirkulie vazduh moe da dostigne jako visoku temperaturu (preko 80C) PANJA: Nemojte da prekrivate uredjaj za grijanje niim, da ne bi dolo do

prezagrijavanja istog. Nemojte nita da kaite na uredjaj za grijanje dok on radi; ovo je jasno prikazano i na samom uredjaju.

Nemojte da postavljate ovaj uredjaj za grijanje u prostorijama u koje su prepune zapaljivog gasa, isparenja ili nekih drugih zapaljivih supstanci. Ukoliko se napojni kabal uredjaja za grijanje oteti, nemojte sami da ga mijenjate. Ponesite uredjaj za grijanje kod ovlaenog servisera ili kod strunog lica koje je kvalifikovano da odradi ovu zamjenu, kako biste izbjegli bilo kakvu opasnost ili rizik. Uredjaj za grijanje mora da bude postavljen na nain da se napojnom kablu moe uvijek lako prii.

Nemojte da kaite uredjaj za grijanje na zidove koji su napravljeni od nekog sintetikog materijala. Nemojte da postavljate uredjaj za grijanje u blizini tu kabine, kade ili lavaboa.

2. Sigurno pozicioniranje grijalice


Ovaj uredjaj za grijanje moete da postavite iskljuivo na zid i to u vertikalnom poloaju; Ovaj uredjaj za grijanje posjeduje elektrino kolo dvostruke izolacije (klasa II) , pa samim tim nije potrebno uzemljenje; Ovaj uredjaj ima zatitu od vode stepena IPX4. Stoga moe da se koristi, odnosno postavlja u kupatilima i nekim drugim vlanim prostorijama, ali svakako ne smije da se montira u blizini tu kabine ili kade, tj.u zonama oznaenim kao na slici br. 1 Nikada ne smijete postaviti uredjaj za grijanje, da regulator za podeavanje na njemu bude na dohvat ruke onom ko se nalazi u tu kabini ili kadi. Uredjaji za iskljuenje sa napojne mree, moraju da obezbijede kompletno iskljuenje, naroito u uslovima prenapona kategorije III

3. Instalacija aparata
U sluaju da ste kupili verziju koja ima i nosa pekira, PRIJE NEGO TO INSTALIRATE UREDJAJ ZA GRIJANJE NA ZID: - Prikaite nosa za pekire na uredjaj za grijanje, tako to ete ga ubaciti u odgovarajue rupe na uredjaju (slika 2)

- Privrstite 4 arafa (koji dodju u odgovarajuu kesicu zajedno sa aparatom) >> (slika 3) - Najmanja udaljenost uredjaja za grijanje od poda kod grijalica koje nemaju nosa pekira je 30 cm (slika 4). Kod ovih uredjaja za grijanje, koji imaju i nosa pekira udaljenost od poda mora da bude makar 60 cm.

Sada okaite uredjaj za grijanje na ta dva arafa koja ste zavili u zidu, uvijek drei vsto uredjaj. PANJA: Provjerite da li ste dobro okaili uredjaj, prije nego ga ostavite na zid. Na kraju privijte i poslednji trei araf na dnu, kao to je prikazano na slici br. 6

Uredjaj mora da se instalira na zidu, pri emu moraju da se ispotuju najmanje udaljenosti od poda i plafona prostorije i bonih zidova. (prikazane na slici 4) Izbuite u zidu 3 rupe prenika 6 mm sa udaljenou kao to je prikazano na slici br. 5. Zatim ubacite 3 tiple, koje dodju zajedno sa uredjajem i nakon toga prvo ubacite dva arafa u gornjem dijelu, koji takodje dodju sa uredjajem za grijanje, i vodite rauna da udaljenost od glave arafa do zida bude 8 mm.

4. Upotreba uredjaja za grijanje


Va uredjaj za grijanje ima komande koje su prikazane na slici koja slijedi:

Termostat odrava eljenu ambijentalnu temperaturu, palei i gaei automatski ventilator uredjaja za grijanje. to je vie kruno dugme okrenuto u smjeru kazaljke na satu, odnosno u poziciji vee vrijednosti, time e temperatura koja se odrava biti vea. Najvea pozicija na termostatu odgovara vrijednosti od 35C, dok je najmanja na poziciji simbola pahulje i to oko 5C. Upotreba termostata U nekoj prostoriji gdje temperatura prevazilazi 35C, normalno je da termostat nee paliti ventilator, iako je podeen na maksimalnu vrijednost. U obrnutom sluaju, ukoliko je u nekoj prostoriji temperatura jako niska (ispod 5C), normalno je da e termostat uvijek odravati ventilator upaljenim, ak i ako je podeen na najmanju vrijednost. Da biste podesili termostat na najbolji mogui nain, predlaemo da ispotujete sledeu proceduru: - podesite termostat na najveu vrijednost i ostavite da grijalica radi sve dok se ne postigne jedna ugodna temperatura.

Model sa termostatom Poevi od pozicije anti-zamrzavanja, koja je oznaena simbolm pahulje, okrenite kruno dugme termostata u smjeru kazaljke na satu, sve dok ne ujete jedno klik. Tada uredjaj za grijanje poinje da radi na snazi od 2.000 W i lampica poinje da gori.

- zatim okrenite kruno dugme u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu, sve dok ne ujete jedno klik, kada e se uredjaj za grijanje ugasiti. - okrenite kruno dugme termostata lagano u smjeru kazaljke na satu, ali samo malo - u toj poziciji podeen temrostat odravae temperaturu koja je prethodno podeena. Model sa termostatom i tajmerom 60 min Kod ovog modela, uredjaj za grijanje ima dva kruna dugmeta, jedan je tajmer od 60 min, a drugi je termostat Ovakav model Vam omoguava da podesite 2 razliita naina funkcionisanja: A Zagrijavanje prostora sa odravanjem temperature: Poevi od pozicije anti-zamrzavanje koja je oznaena simbolom pahulje, okrenite kruno dugme termostata u smjeru kazaljke na satu, sve dok ne ujete jedno klik: u tom trenutku uredjaj za grijanje poinje da radi sa snagom od 1.200W i upalie se lampica grijalice. Termostat odrava temperaturu u prostoriji, automatski palei i gaei venitilator. to je

vie kruno dugme okrenuto u smjeru kazaljke na satu, odnosno u poziciji vee vrijednosti, time e temperatura koja se odrava biti vea. Najvea pozicija na termostatu odgovara vrijednosti od 35C, dok je najmanja na poziciji simbola pahulje i to oko 5C. B Brzo zagrijavanje prostorije Kada podesite termostat na eljenu temperaturu, okrenite kruno dugme tajmera, odabirajui eljeno vrijeme rada uredjaja za grijanje. Uredjaj za grijanje poinje da radi pri snazi od 2.000 W i radie u toku vremena koje je podeeno tajmerom. Na ovaj nain postie se brzo zagrijavanje prostorije, a zatim se jaina uredjaja za grijanje smanjuje na 1.200 W snaga kojom se postie odravanje te temperature, koja je regulisana termostatom. Kada uredjaj za grijanje radi na snazi od 2.000 W, pod kontrolom tajmera, termostat ne kontrolie temperaturu prostorije. Pod ovim uslovima, nemojte da koristite ovaj uredjaj za grijanje u malim prostorijama gdje ima djece ili osoba koje ne mogu sami da napuste

prostoriju i koje moraju da budu pod stalnim nadzorom osoba koje su odgovorne za njihovu sigurnost.

svakih 6 mjeseci, naravno ne zaboravljajui da ga obavezno vratite u uredjaj nakon pranja.

6. Pregrada nosa pekira 5. Filter


Ovaj uredjaj za grijanje ima filter, koji titi grijne elemente od praine i prljavtina Filter se lako skida i moe da se ubaci u uredjaj za grijanje bilo sa desne strane, bilo sa lijeve, kao to se vidi na slici br. 8 Nosa pekira Vam omoguava da ugrijete najvie 2 pekira odjednom Pekiri moraju da budu postavljeni na nosa na ispravan nain, kao to je i prikazano na slici br. 9 i NE kao to je prikazano na slici br. 10, a sve to kako biste izbjegli prezagrijavanje uredjaja za grijanje i njegov lo rad.

Radi to boljeg rada ovog uredjaja za grijanje, savjetujemo da perete ovaj filter makar jednom

7. Mjere sigurnosti u sluajevima nepravilnog rada uredjaja za grijanje


U sluaju pregrijavanja uredjaja za grijanje, sistem zatite ovog uredjaja automatski deaktivira grijae i motor i na taj nain se prekida i rad kompletnog uredjaja za grijanje. Dakle, uredjaj prestaje da radi, ali lampica i dalje ostaje upaljena. U ovom sluaju: - Ugasite uredjaj za grijanje i ostavite da se ohladi, nekih 15 do 20 minuta

- Provjerite da li je filter ist, da nije to razlog ovog pregrijavanja, i ukoliko filter nije ist, isti operite i ponovo vratite u uredjaj za grijanje; - Otklonite sve mogue prepreke, koje su mogle da dovedu do pregrijavanja (prepreke na reetki kroz koju cirkulie vazduh; akumuliranje prljavtine i sl.) - Ponovo upalite uredjaj za grijanje i provjerite da li sada uredjaj radi kako treba - Ukoliko je neophodno da se odradi bilo koja procedura odravanja proizvoda, neophodno je da se obratite ovlaenom serviseru ili nekom drugom kvalifikovanom licu.

DUMAKS d.o.o. Kralja Nikole, 81000 Podgorica, Crna Gora Tel/ o! "#8$ %& %'(%'(, "#8$ %( ###1$0 )* ail+ d, ak-./*co . e d, ak-.airelec.g ail.co 0e!+ 111.d, ak-.co