You are on page 1of 1

Vladimir orovi: Sveti Sava u narodnom predanju

...Kult Svetoga Save u staroj srpskoj dravi bio je vrlo veliki. Njegov otac, Stevan, poznatiji po kaluerskom imenu, Simeon Nemanja bio je osniva dinastije Nemanjia i kao takav predmet njenog posebnog pijateta. Sveti Sava je nastavljao njegova dela u sreivanju prilika u Srbiji; prvi srpski ar iepiskop i organizator narodne pravoslavne crkve; prvi predstavnik knjievnosti u Srbiji, osniva i pomaga nekoliko najvaniji manastira, kao !ilandara, "ie, Studenice i moda #ile$eva, koji su kroz ceo srednji vek glavni rasadnici srpske kulture; i Savin znaaj, prema tome, bio je vi$estruk % nagla$avan od krugova, koji su vaili kao najverniji predstavnici na$eg du ovnog ivota i najdosledniji u radu za nekoliko stolea. &e prenos njegovog tela iz 'rnova u #ile$evo, ()*+., bio je akt, koji je davao povoda posebnoj glori,ikaciji, a malo posle toga Sava je, kao pravi dinastijski, crkveni, pa najzad kao narodni svetitelj, postao predmet posebni prikaza i po vala. &e sredinom !- veka on dobija jedno s patosom i s mnogo retorske agiogra,ske ve$tine pisano itije, koje poetkom .%& veka nalazi jednog darovitog preraivaa i popularizatora. 'eodosijevo itije Svetog Save u$lo je u sve na$e oblasti, i pre$lo je ak i u rusku knjievnost; od njega je danas doznato (/ srpski i pet ruski prepisa, i nekoliko prerada raznoga oblika. 0 kraljevskom krugu ra$ke drave Simeon i Sava ogla$avani su kao za$titnici celog naroda i zemlje i pominjani su vrlo esto u mnogim dravnim aktima. 'aj kult su posle primili i vladari iz sporedne nemanjike linije, kao bosansko1srpski kralj 'vrtko %, koji se ba$ u #ile$evu, nad grobom Svetog Save,. dao krunisati za kralja; i posle Stepan &uki, koji se proglasio 2 ercegom od Svetog Save2. 0 #ile$evu je, nesumnjivo radi znaaja Svetog Save, bilo jedno vreme i sedi$te ercegovakog mitropolita. 0 .&% veku kult Svetoga Save uvao je i dobar deo muslimana, moda jo$ od svoje ri$anske starine. &i$e strani putnika, koji su ti vremena svraali u #ile$evo, belee kako 2$tuju mile$evske kaluere i dijele im milostinju2 3"an -eno, (45+.6; kako kalueri ive od milostinje 2$to im ponajvi$e pruaju 'urci, koji sveca osovito $tuju i jako ga se boje2 3Katarin 7eno, (448.6; ak se kazuje da #ile$evu 2veu milostinju daju 'urci i "idovi, nego li Kr$ani2 39enedeto :amberti, (4*56; u 9rankovievom letopisu se pria kako je neki beg javio nadlenima u 'urskoj, da 2'urci veruju Svetom Savi i uzimaju znak krsta i pokr$tavaju se2. S toga je, veli, nareeno da se spali telo svetiteljevo, corpus prodigiis clarum; % <tanasije =akon, u svom opisu pusto$enja na$i zemalja u .&%% veku, navodi, da je Sveti Sava spaljen od 'uraka $to je jedan 'urin bio na Savinom grobu izleen od besa. 0 jedom pismu iz (4/+. pi$u srpski kalueri papi u :im> 2Kako su 'urci otnesli Svetoga Savu iz #ile$eva njima 9og ne pomaga, ubijaju 3i6 krstjani sa svake strane2. ?o$ i u .%. veku, saop$tava <. @ilj,erding, dolazio je narod na mile$evske razvaline i donosio bolesnike. 'aj kult, kao $to se vidi iz saop$tenja u ovoj zbirci, traje uostalom jo$ i danas. %ma ak verovanja da je Sveti Sava jo$ i sad iv 2ko sveti <raneo i sveti prorok %lija2 i da je $tavi$e 2i sad na zemlji, ali ga mi ne vidimo2. &eliko $tovanje koje je Sveti Sava uivao u na$em narodu, nije bilo ogranieno samo na pravoslavne i muslimane. Njemu je obraana panja i od na$eg katolikog elementa, pa, $tavi$e, i od njegovi crkveni lica. Savin kult dobro je poznat Aubrovanima; pisci iz drugi mesta, katoliki sve$tenici, pi$u Savine biogra,ije, kao %van 'omko #rnavi, ili ga slave u pesmama, kao ,ra <ndrija Kai #io$i. Bvaj ak izrino kazuje>