You are on page 1of 17

Konvencija o pravima djeteta

usvojena na Glavnoj skuptini Ujedinjenih naroda 1989.

Prijevod Konvencije ustupio nam je projekt "Obrazovanje za mir i ljudska prava za hrvatske osnovne kole", koji je od 1997-99 vo en u !rvatskoj pod pokroviteljstvom "#$%&O-oa 'r(ave stranke ove Konvencije, 'r(e)i da je u skladu s na*elima proklamiranim u Povelji "jedinjenih naroda, priznanje priro eno+ dostojanstva te jednakih i neotu ivih prava svih *lanova ljudske obitelji temelj slobode, pravde i mira u svijetu, ,maju)i na umu da su narodi u Povelji "jedinjenih naroda ponovno potvrdili vjeru u temeljna ljudska prava, kao i u dostojanstvo i vrjednota ljudske osobe te odlu*ili pridonijeti drutvenom napretku i podizanju uvjeta (ivota u ve)oj slobodi, %vjesne da su "jedinjeni narodi u Op)oj deklaraciji o ljudskim pravima i me unarodnim paktovima o ljudskim pravima pro+lasili i slo(ili se da svakoj osobi pripadaju sva prava i slobode u njima sadr(ane, bez obzira na rasu, boju ko(e, spol, jezik, vjeru, politi*ko ili dru+o uvjerenje, nacionalno ili socijalno podrijetlo, imovina, ro enje ili neki dru+i polo(aj, Podsje)aju)i da su "jedinjeni narodi u Op)oj deklaraciji o ljudskim pravima pro+lasili da djetinjstvu pripada posebna skrb i pomo), "vjerene da obitelji, kao temeljnoj drutvenoj +rupi i prirodnoj sredini za razvoj i dobrobit svih njezinih *lanova, osobito djece, treba pru(iti prijeko potrebnu zatitu i pomo) kako bi ona u potpunosti mo+la preuzeti od+ovornost u zajednici, "vjerene da dijete, radi potpuno+a i skladno+ razvoja svoje osobnosti, treba rasti u obiteljskoj sredini, u ozra*ju sre)e, ljubavi i razumijevanja, %matraju)i da dijete treba u potpunosti biti pripremljeno za samostalan (ivot u drutvu i od+ojeno u duhu ideala koji su pro+laeni u Povelji "jedinjenih naroda, osobito u duhu mira, dostojanstva, snoljivosti, slobode, ravnopravnosti i solidarnosti, ,maju)i na umu da je potreba osi+uranja posebne skrbi za dijete istaknuta u -enevskoj deklaraciji o pravima djeteta iz 19./0 +odine i u 'eklaraciji o pravima djeteta to su je "jedinjeni narodi usvojili .10 studeno+a 19290 +odine te da je priznata u Op)oj deklaraciji o ljudskim pravima, 3e unarodnom paktu o +ra anskim i politi*kim pravima 4osobito u *lanku .50 i ./06, 3e unarodnom paktu o +ospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima 4osobito u *lanku 1106 te u statutima i od+ovaraju)im instrumentima specijaliziranih slu(bi i me unarodnih or+anizacija koje se bave zatitom djece, ,maju)i na umu da su, kako je nazna*eno u 'eklaraciji o pravima djeteta, 7djetetu, zbo+ nje+ove tjelesne i mentalne nezrelosti, potrebni posebna zatita i skrb, uklju*uju)i od+ovaraju)u pravnu zatitu prije i nakon ro enja7,

Podsje)aju)i na odredbe 'eklaracije o socijalnim i pravnim na*elima koja se odnose na zatitu i dobrobit djece, s posebnim osvrtom na skrbnitvo i posvojenje u nacionalnim i me unarodnim okvirima, Pravila "jedinjenih naroda o standardnom minimumu u maloljetni*kom pravosudu 4Pekinska pravila6 i 'eklaracije o zatiti (ena i djece u izvanrednim uvjetima i oru(anom sukobu, %vjesne da u svakoj zemlji svijeta postoje djeca koja (ive u izuzetno tekim uvjetima i da njima treba posvetiti posebnu pozornost, "zimaju)i u obzir zna*aj tradicije i kulturnih vrjednota svako+ naroda u zatiti i skladnom razvoju djeteta, %vjesne zna*aja me unarodne suradnje za poboljanje uvjeta (ivota djece u svim zemljama, osobito u zemljama u razvoju, %porazumjele su se kako slijedi8 ODJE J!K ". #lanak 1. " svrhu na koju se ova Konvencija odnosi, dijete ozna*ava svaku osobu mla u od 19 +odina, osim ako se zakonom koji se primjenjuje na dijete +ranica punoljetnosti ne odredi ranije0 #lanak $. l0 'r(ave stranke potivat )e i osi+urati svakom djetetu na svom podru*ju prava navedena u ovoj Konvenciji bez ikakve diskriminacije prema djetetu, nje+ovim roditeljima ili zakonskim skrbnicima +lede njihove rase, boje ko(e, spola, jezika, vjere, politi*ko+ ili dru+o+ uvjerenja, nacionalno+a, etni*ko+a ili socijalno+ podrijetla, imovine, teko)a u razvoju, obiteljsko+ podrijetla ili kakve dru+e okolnosti0 .0 'r(ave stranke poduzet )e sve potrebne mjere za zatitu djeteta od svih oblika diskriminacije ili ka(njavanja koji polaze od polo(aja, djelatnosti, miljenja ili uvjerenja roditelja, zakonskih skrbnika ili *lanova obitelji0 #lanak %. 10 " svim akcijama koje u svezi s djecom poduzimaju javne ili privatne ustanove socijalne skrbi, sudovi, dr(avna uprava ili zakonodavna tijela, mora se prvenstveno voditi ra*una o interesima djeteta0 .0 'r(ave stranke obvezuju se da )e od+ovaraju)im zakonskim i upravnim mjerama djetetu osi+urati zatitu i skrb kakva je prijeko potrebna za nje+ovu dobrobit, uzimaju)i u obzir prava i du(nosti nje+ovih roditelja, zakonskih skrbnika ili dru+ih osoba koje su za njih zakonski od+ovorne0 50 'r(ave stranke osi+urat )e da slu(be i ustanove od+ovorne za skrb ili zatitu djece budu pod stru*nim nadzorom i da svoje djelovanje usklade sa standardima nadle(nih vlasti, osobito +lede pitanja si+urnosti, zdravlja te broja i stru*nosti osoblja0

#lanak &. 'r(ave stranke poduzet )e sve od+ovaraju)e zakonske, upravne i dru+e mjere za primjenu prava priznatih u ovoj Konvenciji0 :lede +ospodarskih, drutvenih i kulturnih prava, dr(ave stranke poduzet )e takve mjere u to irem opse+u svojih raspolo(ivih sredstava i, u slu*aju potrebe, u okviru me unarodne suradnje0 #lanak '. ;adi osi+uranja od+ovaraju)e+ usmjeravanja i vo enja djeteta u koritenju prava priznatih Konvencijom, a u skladu s razvojnim sposobnostima djeteta, dr(ave stranke potivat )e od+ovornosti, prava i du(nosti roditelja, zakonskih skrbnika ili dru+ih osoba zakonski od+ovornih za dijete, ili, ako je potrebno, *lanova proirene obitelji ili zajednice kako to nala(u mjesni obi*aji0 #lanak (. 10 'r(ave stranke priznaju svakom djetetu priro eno pravo na (ivot0 .0 'r(ave stranke )e u najve)oj mo+u)oj mjeri osi+urati opstanak i razvoj djeteta0 #lanak ). l0 Odmah nakon ro enja dijete mora biti upisano u mati*ne knji+e te mu se mora jam*iti pravo na ime, pravo na nacionalnost i, koliko je to mo+u)e, pravo da zna za svoje roditelje i da u(iva njihovu skrb0 .0 'r(ave stranke osi+urat )e primjenu ovih prava u skladu sa svojim zakonodavstvom i obvezama koje proizlaze iz od+ovaraju)ih me unarodnih instrumenata u ovom podru*ju, osobito ako bi dijete ina*e ostalo bez nacionalnosti0 #lanak 8. 10 'r(ave stranke obvezuju se jam*iti djetetu pravo na o*uvanje svo+a identiteta, uklju*uju)i nacionalnost, ime i obiteljske odnose priznate zakonom u to se ne)e nezakonito mijeati0 .0 <ko su djetetu nezakonito uskra)ene neke ili sve sastavnice identiteta, dr(ave stranke osi+urat )e od+ovaraju)u pomo) i zatitu u cilju nje+ova to br(e+ potvr ivanja0 #lanak 9. l0 'r(ave stranke osi+urat )e da se dijete ne odvaja od svojih roditelja protiv njihove volje, osim kada nadle(ne vlasti pod sudbenim nadzorom odlu*e, u skladu s va(e)im zakonima i postupcima, da je odvajanje potrebno radi dobrobiti djeteta0 =akva odluka mo(e biti naro*ito potrebna u posebnim slu*ajevima, kao to su zlouporaba roditeljsko+ polo(aja ili zanemarivanje djeteta, ili pak kad roditelji (ive odvojeno, a mora se donijeti odluka o mjestu djetetova prebivalita0 .0 " svakom postupku koji se vodi u skladu sa stavkom 10 ovo+a *lanka, svim zainteresiranim stranama mora se omo+u)iti sudjelovanje i izjanjavanje0

50 'r(ave stranke potivat )e pravo djeteta koje je odvojeno od jedno+a ili oba roditelja da redovito odr(ava osobne i neposredne odnose s oba roditelja ako se time ne u+ro(ava nje+ova dobrobit0 /0 <ko je odvajanje posljedica bilo koje+a postupka to +a je pokrenula dr(ava stranka, primjerice pritvora, zatvora, pro+ona, izru*enja ili smrti jedno+ ili oba roditelja 4uklju*uju)i i smrt koja je uslijedila iz bilo koje+a razlo+a dok je osoba pod nadzorom dr(ave6, dr(ava stranka )e na podneen zahtjev pru(iti roditeljima, djetetu ili, ako je potrebno, dru+om *lanu obitelji, potrebne obavijesti o boravitu odsutno+4ih6 *lana4ova6 obitelji, osim kad bi pru(anje takve obavijesti mo+lo tetiti dobrobiti djeteta0 'r(ave stranke osi+urat )e nadalje da podnoenje takvo+ zahtjeva samo po sebi nema tetne posljedice po zainteresiranu osobu ili osobe0 #lanak 1*. l0 " skladu s obvezama dr(ava stranaka po *lanku 90, stavku 10, zahtjev djeteta ili nje+ovih roditelja za ulazak u dr(avu stranku ili odlazak iz nje radi obiteljsko+ sjedinjenja razmatrat )e se povoljno, humano i to (urnije0 'r(ave stranke osi+urat )e nadalje da podnoenje takvo+ zahtjeva nema tetne posljedice za podnositelje zahtjeva i za *lanove njihovih obitelji0 .0 Osim u posebnim slu*ajevima, djetetu *iji roditelji borave u razli*itim dr(avama mora se jam*iti pravo na redovito odr(avanje osobnih i neposrednih odnosa s oba roditelja0 " tom cilju i u skladu s obvezama dr(ava stranaka iz *lanka 90, stavka .0, dr(ave stranke priznat )e djetetu i nje+ovim roditeljima pravo na naputanje bilo koje zemlje, uklju*uju)i vlastitu, i na ulazak u svoju zemlju0 Pravo naputanja bilo koje zemlje bit )e podvr+nuto samo onim o+rani*enjima koja su zakonski propisana i koja su potrebna radi zatite nacionalne si+urnosti, javno+ poretka 4ordre public6, javno+ zdravlja ili morala, ili prava i sloboda dru+ih te koja su uskla ena s ostalim pravima priznatim u ovoj Konvenciji0 #lanak 11. 10 'r(ave stranke poduzet )e mjere za suzbijanje nezakonito+ prebacivanja i zadr(avanja djece u inozemstvu0 .0 " tom cilju dr(ave stranke promicat )e zaklju*enje bilateralnih ili multilateralnih sporazuma ili pristupanje postoje)im sporazumima0 #lanak 1$. 10 'r(ave stranke osi+urat )e djetetu koje je u stanju oblikovati vlastito miljenje, pravo na slobodno izra(avanje svojih stavova o svim stvarima koje se na nje+a odnose, te ih uva(avati u skladu s dobi i zrelo)u djeteta0 .0 " tu svrhu, djetetu se izravno ili preko posrednika, odnosno od+ovaraju)e slu(be, mora omo+u)iti da bude sasluano u svakom sudbenom i upravnom postupku koji se na nje+a odnosi, na na*in koji je uskla en s proceduralnim pravilima nacionalno+ zakonodavstva0 #lanak 1%.

10 'ijete ima pravo na slobodu izra(avanja> to pravo mora, neovisno o +ranicama, uklju*ivati slobodu tra(enja, primanja i irenja obavijesti i ideja svake vrste, usmeno ili pismeno, tiskom ili umjetni*kim oblikom ili kojim dru+im sredstvom prema izboru djeteta0 .0 "(ivanje ovo+a prava mo(e biti podvr+nuto samo onim o+rani*enjima koja su odre ena zakonom i koja su prijeko potrebna8 a6 radi zatite prava i u+leda dru+ih, ili b6 radi zatite nacionalne si+urnosti ili javno+ poretka 4ordre public6, javno+ zdravlja ili morala0 #lanak 1&. 10 'r(ave stranke priznat )e djetetu pravo na slobodu misli, savjesti i vjere0 .0 'r(ave stranke potivat )e prava i du(nosti roditelja i, u odre enim slu*ajevima, zakonskih skrbnika, u svezi s pru(anjem pomo)i djetetu u koritenju svojih prava na na*in koji je u skladu s nje+ovim razvojnim sposobnostima0 50 %loboda izra(avanja vjere ili uvjerenja mo(e biti podvr+nuta samo onim o+rani*enjima koja su zakonom odre ena i koja su prijeko potrebna radi zatite javne si+urnosti, zdravlja ili morala ili temeljnih prava i sloboda dru+ih0 #lanak 1'. l0 'r(ave stranke priznaju djetetu prava na slobodu udru(ivanja i slobodu mirno+ okupljanja0 .0 "(ivanju ovih prava ne mo+u se postavljati nikakva o+rani*enja osim onih koja su u zajednici zakonski propisana i koja su u demokratskom drutvu prijeko potrebna u interesu nacionalne ili javne si+urnosti, javno+ poretka 4ordre public6, zatite javno+ zdravlja ili morala, ili zatite prava i sloboda dru+ih0 #lanak 1(. 10 #iti jedno dijete ne smije biti izlo(eno proizvoljnom ili nezakonitom mijeanju u nje+ovu privatnost, obitelj, dom ili prepisku, niti nezakonitim napadima na nje+ovu *ast i u+led0 .0 'ijete ima pravo na zakonsku zatitu protiv takvo+ mijeanja ili napada0 #lanak 1). 'r(ave stranke priznaju va(nost koju imaju javna +lasila te )e djetetu osi+urati pristup obavijestima i materijalima iz razli*itih nacionalnih i me unarodnih izvora, napose onih koji te(e promicanju drutvene, duhovne i moralne dobrobiti djeteta, kao i nje+ova tjelesno+a i duevno+ zdravlja0 " tom cilju, dr(ave stranke )e8 a6 poticati javna +lasila na irenje obavijesti i materijala koji za dijete imaju drutveni i kulturni zna*aj u duhu *lanka .90>

b6 poticati me unarodnu suradnju u proizvodnji, razmjeni i irenju takvih obavijesti i materijala iz raznovrsnih kulturnih, nacionalnih i me unarodnih izvora> c6 poticati proizvodnju i irenje knji+a za djecu> d6 poticati javna +lasila da posebnu pozornost posvete jezi*nim potrebama djeteta koje pripada manjinskoj +rupi ili je starosjedila*ko+ podrijetla> e6 imaju)i na umu odredbe *lanka 150 i 190, poticati razvoj od+ovaraju)ih naputaka za zatitu djeteta od obavijesti i materijala koji kode nje+ovu razvoju0 #lanak 18. l0 'r(ave stranke u*init )e sve to je u njihovoj mo)i u primjeni na*ela zajedni*ke roditeljske od+ovornosti za od+oj i razvoj djeteta0 ;oditelji ili zakonski skrbnici snose najve)u od+ovornost za od+oj i razvoj djeteta0 'obrobit djeteta mora biti njihova temeljna bri+a0 .0 " cilju jam*enja i promicanja prava utvr enih u ovoj Konvenciji, dr(ave stranke pru(it )e od+ovaraju)u pomo) roditeljima i zakonskim skrbnicima kako bi oni mo+li ispuniti svoju du(nost prema djetetu, te ja*ati ustanove i slu(be za dje*ju zatitu i skrb0 50 'r(ave stranke iskoristit )e sve od+ovaraju)e mjere da djeca zaposlenih roditelja mo+u u(ivati zatitu i skrb ustanova i slu(bi koje im u tom smislu stoje na raspola+anju0 #lanak 19. 10 'r(ave stranke poduzet )e sve potrebne zakonske, upravne, socijalne i prosvjetne mjere da zatite dijete od svako+ oblika tjelesno+ ili duevno+ nasilja, povreda ili zlouporaba, zanemarivanja ili zaputenosti, zlostavljanja ili iskoritavanja, uklju*uju)i spolno zlostavljanje, dok o njemu brine roditelj4i6, zakonski skrbnik4ci6 ili neka dru+a od+ovorna osoba kojoj je skrb djeteta povjerena0 .0 3jere zatite po potrebi moraju obuhvatiti djelotvorne postupke uvo enja socijalnih pro+rama za pru(anje potrebne pomo)i djetetu i onima koji o njemu brinu te za dru+e oblike prevencije i utvr ivanja, izvje)ivanja, ukazivanja, istra(ivanja, postupanja i pra)enja slu*ajeva zlostavljanja djeteta koji su +ore opisani i, bude li potrebno, za uklju*ivanje suda0 #lanak $*. 10 'ijete kojemu je privremeno ili trajno uskra)ena obiteljska sredina, ili koje zbo+ svoje dobrobiti u njoj ne smije ostati, ima pravo na posebnu zatitu i pomo) dr(ave0 .0 'r(ave stranke )e u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom takvom djetetu osi+urati zamjensku zatitu0 50 =akva zatita mo(e, inter alia, uklju*ivati smjetaj kod hranitelja, ka?alu po islamskom zakonu, posvojenje ili, po potrebi, smjetaj u od+ovaraju)e ustanove za skrb o djeci0 Pri donoenju rjeenja, osobita pozornost mora se posvetiti osi+uranju kontinuiteta u djetetovu od+oju, kao i nje+ovu etni*kom, vjerskom, kulturnom ili jezi*nom podrijetlu0 #lanak $1.

'r(ave stranke koje priznaju i@ili doputaju posvojenje, vodit )e ra*una da se pri tome najve)a mo+u)a pozornost posveti dobrobiti djeteta te )e8 a6 osi+urati da posvojenje slu(beno odobrava samo stru*na slu(ba koja )e temeljem od+ovaraju)ih zakona i postupaka, kao i svih bitnih i pouzdanih obavijesti, donijeti odluku o ispravnosti posvojenja s obzirom na situaciju u kojoj se dijete nalazi +lede roditelja, rodbine i zakonskih skrbnika, i utvrditi jesu li zainteresirane strane svjesno pristale na posvojenje nakon to su bile ispravno savjetovane ako savjetovanje bude potrebno> b6 prihvatiti me udr(avno posvojenje kao zamjenski oblik skrbi za dijete, ako se ne mo(e osi+urati nje+ov smjetaj u obitelj hranitelja ili posvojitelja ili se ni na koji po+odan na*in o njemu ne mo(e skrbiti u domovini> c6 osi+urati da dijete koje je predmet me udr(avno+ posvojenja u(iva zatitu i standarde jednake onima koji su odre eni prilikom posvojenja unutar dr(ave> d6 poduzeti sve potrebne mjere kako me udr(avno posvojenje ne bi vodilo nedoputenoj materijalnoj koristi za one koji su u to uklju*eni> e6 po potrebi promicati ciljeve sadr(ane u ovom *lanku zaklju*ivanjem bilateralnih ili multilateralnih do+ovora ili sporazuma i, u tom okviru, osi+urati da postupak smjetaja djeteta u dru+u zemlju vode nadle(ne vlasti ili tijela0 #lanak $$. 10 'r(ave stranke poduzet )e prikladne mjere kako bi dijete koje tra(i izbje+li*ki status ili koje se smatra izbje+licom prema va(e)em me unarodnom i nacionalnom zakonodavstvu i postupcima, bilo da je bez pratnje ili je u pratnji roditelja ili koje dru+e osobe, primilo od+ovaraju)u zatitu i humanitarnu pomo) u skladu s primjenjivim pravima navedenim u ovoj Konvenciji i dru+im me unarodnim instrumentima ljudskih prava kao i humanitarnim instrumentima kojih su spomenute dr(ave stranke0 .0 " tu )e svrhu i u mjeri koju dr(e potrebnom, dr(ave stranke sudjelovati u svim naporima "jedinjenih naroda i ostalih mjerodavnih me udr(avnih ili nevladinih or+anizacija koje sura uju s "jedinjenim narodima, da se takvom djetetu pru(i zatita i pomo) i da se prona u roditelji ili dru+i *lanovi obitelji svako+ djeteta izbje+lice kako bi se od njih prikupile obavijesti potrebne za nje+ovo ponovno sjedinjenje s obitelji0 " slu*ajevima kad se djetetovi roditelji ili *lanovi obitelji ne mo+u prona)i, njemu )e se osi+urati ista zatita kao i svoj dru+oj djeci kojoj je iz bilo koje+ razlo+a privremeno ili trajno uskra)ena njihova obiteljska sredina, kako je navedeno u ovoj Konvenciji0 #lanak $%. 10 'r(ave stranke priznaju da dijete s teko)ama u duevnom ili tjelesnom razvoju treba voditi ispunjen i pristojan (ivot u uvjetima koji jam*e dostojanstvo, ja*aju djetetovo oslanjanje na vlastite sna+e i olakavaju nje+ovo aktivno sudjelovanje u zajednici0 .0 'r(ave stranke priznaju djetetu s teko)ama u razvoju pravo na posebnu skrb te )e, ovisno o raspolo(ivim sredstvima, poticati i osi+uravati svakom takvom djetetu kao i onima koji su od+ovorni za nje+ovu skrb, pru(anje pomo)i koju zatra(e i koja je primjerena stanju djeteta i uvjetima u kojima (ive nje+ovi roditelji ili dru+i koji skrbe za nje+a0

50 Priznaju)i djetetu s teko)ama u razvoju posebne potrebe, pru(anje pomo)i prema stavku .0 ovo+a *lanka bit )e besplatno kad +od je to mo+u)e, uz uva(avanje materijalnih mo+u)nosti djetetovih roditelja ili dru+ih osoba koje o njemu skrbe, te )e biti or+anizirano tako da djetetu s teko)ama u razvoju osi+ura djelotvoran pristup obrazovanju, stru*noj izobrazbi, zdravstvenim slu(bama, rehabilitacijskim slu(bama, pripremi za zaposljavanje i mo+u)nostima razonode, to mu omo+u)uju puno uklju*ivanje u zajednicu i osobni razvoj, uklju*uju)i nje+ov kulturni i duhovni napredak0 /0 'r(ave stranke )e u duhu me unarodne suradnje promicati razmjenu najva(nijih obavijesti iz podru*ja preventivne zdravstvene zatite te medicinsko+, psiholoko+ i ?unkcionalno+ tretmana djece s teko)ama u razvoju, uklju*uju)i irenje i pristup obavijestima o metodama rehabilitacije, obrazovanja i izbora zanimanja, kako bi unaprijedile sposobnosti i vjetine te proirile svoje iskustvo u tim podru*jima0 " svezi s tim, osobita pozornost posvetit )e se potrebama zemalja u razvoju0 #lanak $&. 10 'r(ave stranke priznaju djetetu pravo na u(ivanje najvie mo+u)e razine zdravlja i na olakice +lede ozdravljenja i oporavka0 'r(ave stranke )e nastojati osi+urati da nijednom djetetu ne bude uskra)eno nje+ovo pravo pristupa zdravstvenim slu(bama0 .0 'r(ave stranke )e se zala+ati za puno ostvarenje to+a prava i prije sve+a poduzimati od+ovaraju)e mjere8 a6 za smanjenje smrtnosti novoro en*adi i djece> b6 za pru(anja potrebne zdravstvene pomo)i i zdravstvene nje+e svakom djetetu, s te(item na ja*anju primarne zdravstvene zatite> c6 za suzbijanje bolesti i neishranjenosti u okvirima primarne zdravstvene zatite primjenom, inter alia, lako dostupne tehnolo+ije te osi+uranjem od+ovaraju)e hranjive prehrane i pro*i)ene pitke vode, imaju)i na umu opasnosti i rizike od za+a enosti okolia> d6 za osi+uranje prenatalne i postnatalne zdravstvene zatite majki> e6 za pru(anje obavijesti, obrazovanja i potpore u koritenju temeljnih spoznaja o dje*jem zdravlju i prehrani, prednostima dojenja, osobnoj hi+ijeni i *isto)i okolia te sprje*avanju nez+oda, svim slojevima zajednice, osobito roditeljima i djeci> ?6 za razvoj preventivne zdravstvene zatite, savjetovalita za roditelje te obrazovanja i slu(bi za planiranje obitelji0 50 'r(ave stranke )e poduzeti djelotvorne i od+ovaraju)e mjere za suzbijanje tradicionalnih postupaka koji tete zdravlju djece0 /0 'r(ave stranke se obvezuju da )e promicati i podr(avati me unarodnu suradnju u cilju postizanja puno+ ostvarenja prava priznatih u ovom *lanku0 " svezi s tim, osobita pozornost posvetit )e se zemljama u razvoju0 #lanak $'. 'r(ave stranke priznaju djetetu koje je od strane nadle(nih vlasti stavljeno pod nadzor radi skrbi, zatite ili zbrinjavanja nje+ova tjelesno+ ili duevno+ zdravlja, pravo na povremenu

provjeru nje+e koja mu se pru(a i svih dru+ih okolnosti zbo+ kojih je primijenjena mjera nadzora0 #lanak $(. 10 'r(ave stranke )e svakom djetetu priznati pravo na socijalnu si+urnost, uklju*uju)i socijalno osi+uranje, te )e poduzeti potrebne mjere za puno ostvarenje ovo+a prava u skladu s nacionalnim zakonodavstvom0 .0 =e povlastice bi se trebale jam*iti +lede mo+u)nosti i uvjeta u kojima (ivi dijete i osobe koje su od+ovorne za skrb o njemu, kao i svake dru+e okolnosti povezane sa zahtjevom za dobivanjem povlastica koje+a podnosi dijete ili netko u nje+ovo ime0 #lanak $). 10 'r(ave stranke priznaju svakome djetetu pravo na (ivotni standard primjeren nje+ovu tjelesnom, duevnom, duhovnom, moralnom i drutvenom razvoju0 .0 ;oditelj4i6 ili dru+e osobe, ovisno o njihovim sposobnostima i materijalnim mo+u)nostima, snose najve)u od+ovornost za osi+uranje (ivotnih uvjeta koji su prijeko potrebni za djetetov razvoj0 50 'r(ave stranke )e, ovisno o svojim prilikama i mo+u)nostima, poduzeti od+ovaraju)e mjere pomo)i roditeljima i dru+im osobama koje su od+ovorne za dijete u ispunjavanju ovo+a prava i, ako je potrebno, osi+urati materijalnu pomo) i pro+rame podrke, osobito +lede prehrane, odijevanja i smjetaja0 /0 'r(ave stranke )e poduzeti potrebne mjere kako bi osi+urale da dijete dobije sredstva za uzdr(avanje od roditelja ili dru+ih osoba koje su za nje+a materijalno od+ovorne, kako unutar dr(ave stranke tako i iz inozemstva0 #apose )e u slu*ajevima kad osoba koja je materijalno od+ovorna za dijete (ivi u dru+oj zemlji odvojeno od djeteta, dr(ave stranke te(iti pristupanju ili zaklju*ivanju me unarodnih sporazuma, kao i pronala(enju dru+ih prikladnih postupaka0 #lanak $8. 10 'r(ave stranke priznaju svakome djetetu pravo na obrazovanje te )e u svrhu ostvarenja to+ prava postupno i na temelju jednakih mo+u)nosti za svu djecu, napose8 a6 svima osi+urati obvezno i besplatno osnovno obrazovanje> b6 poticati razvoj razli*itih oblika srednjokolsko+ obrazovanja, uklju*uju)i op)u i stru*nu izobrazbu, te ih u*initi raspolo(ivim i dostupnim svakomu djetetu te poduzeti od+ovaraju)e mjere kao to su uvo enje besplatne izobrazbe i osi+uranje materijalne podrke kad je ona potrebna> c6 svim prikladnim sredstvima u*initi vie i visoko obrazovanje dostupno svima na temelju sposobnosti> d6 u*initi da obavijestiti o kolovanju te stru*noj izobrazbi i pro?esionalnom usmjeravanju budu dostupne svakomu djetetu> e6 poduzeti mjere za poticanje redovito+ dolaska na nastavu i smanjenje stope ispisa djece iz kole0

.0 'r(ave stranke poduzet )e potrebne mjere kako bi osi+urale da se kolska ste+a provodi na na*in kojim se potvr uje djetetovo ljudsko dostojanstvo i koji je u skladu s ovom Konvencijom0 50 'r(ave stranke promicat )e me unarodnu suradnju u podru*ju obrazovanja, napose u cilju suzbijanja neznanja i nepismenosti diljem svijeta te olakanja pristupa znanstvenim i tehni*kim spoznajama i suvremenim metodama podu*avanja0 " svezi s tim, posebna pozornost posvetit )e se potrebama zemalja u razvoju0 #lanak $9. 10 'r(ave stranke sla(u se da obrazovanje djeteta treba usmjeriti prema8 a6 punom razvoju djetetove osobnosti, nadarenosti, duevnih i tjelesnih sposobnosti> b6 promicanju potivanja ljudskih prava i temeljnih sloboda te na*ela pro+laenih u Povelji "jedinjenih naroda> c6 poticanju potivanja djetetovih roditelja, nje+ova kulturno+ identiteta, jezika i vrjednota, nacionalnih vrjednota zemlje u kojoj dijete (ivi i zemlje iz koje potje*e te potivanje civilizacija koje se od nje+ove razlikuju> d6 pripremi djeteta za od+ovoran (ivot u slobodnoj zajednici u duhu razumijevanja, mira, snoljivosti, ravnopravnosti spolova i prijateljstva me u svim narodima, etni*kim, nacionalnim i vjerskim +rupama te osobama starosjedila*ko+ podrijetla> e6 poticanju zatite prirodno+ okolia0 .0 #iti jedan dio ovo+a *lanka ili *lanka .90 ne)e se protuma*iti na na*in kojim bi se ometala sloboda pojedinaca ili ustanova da osnivaju i upravljaju obrazovnim ustanovama, pod uvjetom da se uvijek rukovode na*elima iz stavka 10 ovo+a *lanka i da obrazovanje u takvim ustanovama zadovoljava minimalne standarde koje propie dr(ava0 #lanak %*. " onim dr(avama strankama +dje postoje etni*ke, vjerske ili jezi*ne manjine ili osobe starosjedila*ko+ podrijetla, djetetu koje pripada takvoj manjini ili koje je starosjedila*ko+ podrijetla ne smije se uskratiti nje+ovo pravo, da u zajednici s ostalim *lanovima nje+ove +rupe, u(iva svoju kulturu, ispovijeda svoju vjeru i obavlja vjerske obrede ili koristi svoj jezik0 #lanak %1. 10 'r(ave stranke priznaju djetetu pravo na odmor i slobodno vrijeme, na i+ru i razonodu primjerenu nje+ovoj dobi, kao i na slobodno sudjelovanje u kulturnom (ivotu i umjetnostima0 .0 'r(ave stranke potivat )e i promicati pravo djeteta na puno sudjelovanje u kulturnom i umjetni*kom (ivotu te )e poticati ostvarenje primjerenih i jednakih uvjeta za provo enje kulturnih, umjetni*kih, rekreativnih i slobodnih djelatnosti0 #lanak %$.

10 'r(ave stranke priznaju pravo djetetu na zatitu od +ospodarsko+ izrabljivanja i obavljanja bilo koje+a posla koji bi za njih bio po+ibeljan ili ometao nje+ovo obrazovanje, bio tetan za nje+ovo zdravlje ili nje+ov tjelesni, duevni, duhovni, moralni ili drutveni razvoj0 .0 'r(ave stranke poduzet )e zakonske, upravne, socijalne i prosvjetne mjere kako bi osi+urale ispunjenje odredbi iz ovo+a *lanka0 " tom cilju, a u skladu s va(e)im odredbama dru+ih me unarodnih instrumenata, dr(ave stranke )e napose8 a6 odrediti minimalnu dob ili minimalne dobi za zaposljavanje> b6 odrediti od+ovaraju)e radno vrijeme i uvjete zaposljavanja> c6 odrediti primjerene kazne i ostale mjere kako bi se osi+urala djelotvorna primjena ovo+a *lanka0 #lanak %%. 'r(ave stranke poduzet )e od+ovaraju)e mjere, uklju*uju)i zakonske, upravne, socijalne i prosvjetne mjere, kako bi djecu zatitile od nezakonite uporabe opojnih dro+a i psihotropskih sredstava koji su opisani u va(e)im me unarodnim u+ovorima te sprije*ile koritenje djece u nezakonitoj proizvodnji i tr+ovini takvim tvarima0 #lanak %&. 'r(ave stranke obvezuju se da )e zatititi dijete od svako+ oblika spolno+ izrabljivanja i zlostavljanja0 " tu )e svrhu dr(ave stranke prije sve+a iskoristiti sve nacionalne, bilateralne i multilateralne mjere kako bi sprije*ile8 a6 navo enje ili prinu ivanje djeteta na bavljenje bilo kojom nezakonitom spolnom djelatno)u> b6 izrabljiva*ku uporabu djeteta u prostituciji ili kakvoj dru+oj nezakonitoj spolnoj djelatnosti> c6 izrabljiva*ku uporabu djeteta u porno+ra?skim predstavama i materijalima0 #lanak %'. 'r(ave stranke iskoristit )e sve od+ovaraju)e nacionalne, bilateralne i multilateralne mjere kako bi sprije*ile otmicu, prodaju i tr+ovinu djecom u bilo koju svrhu i u bilo kojem obliku0 #lanak %(. 'r(ave stranke titit )e dijete od svih dru+ih oblika izrabljivanja koji na bilo koji na*in tete dobrobiti djeteta0 #lanak %). 'r(ave stranke pobrinut )e se da8 a6 niti jedno dijete ne bude podvr+nuto mu*enju ili dru+om okrutnom, ne*ovje*nom ili poni(avaju)em postupku ili kazni0 #i smrtna kazna ni kazna do(ivotno+ zatvora bez

mo+u)nosti putanja na slobodu ne smiju se odre ivati za prijestupe koje po*ine osobe mla e od 19 +odina> b6 niti jednom se djetetu ne)e nezakonito i proizvoljno oduzeti sloboda0 "hi)enje, pritvaranje ili zatvaranje djeteta obavljat )e se u skladu sa zakonom, kao krajnja mjera i na najkra)e mo+u)e vrijeme> c6 sa svakim djetetom kojemu je oduzeta sloboda postupat )e se ljudski i s potivanjem priro eno+ dostojanstva svako+a ljudsko+ bi)a, uzimaju)i u obzir potrebe osoba te dobi0 #apose )e se svako dijete kojem je oduzeta sloboda dr(ati odvojeno od odraslih, osim kad se odlu*i suprotno zbo+ nje+ove dobrobiti, te )e, osim izuzetnih okolnosti, imati pravo odr(avati odnose sa svojom obitelji dopisivanjem i posjetima> d6 svako dijete kojemu je oduzeta sloboda imat )e pravo na neod+odivu pravnu i dru+u od+ovaraju)u pomo) te pravo na osporavanje zakonitosti oduzimanja slobode pred sudom, ili kakvim dru+im od+ovaraju)im neovisnim i nepristranim tijelima vlasti, kao i na neod+odivo donoenje odluke o svakom takvom pitanju0 #lanak %8. 10 'r(ave stranke obvezuju se da )e potivati i jam*iti potivanje pravila me unarodno+a humanitarno+ prava koja se primjenjuje u oru(anim sukobima, a odnose se na dijete0 .0 'r(ave stranke poduzet )e sve korisne mjere kako bi osi+urale da osobe mla e od 12 +odina nisu izravno uklju*ene u neprijateljstva0 50 'r(ave stranke )e se suzdr(ati od nova*enja osoba mla ih od 12 +odina u svoje oru(ane postrojbe0 Pri nova*enju osoba koje su navrile 12 +odina, ali su mla e od 190, dr(ave stranke )e nastojati dati prednost najstarijima0 /0 " skladu s obvezama koje proizlaze iz me unarodno+a humanitarno+ prava +lede zatite civilno+ stanovnitva u oru(anim sukobima, dr(ave stranke )e poduzeti sve korisne mjere kako bi osi+urale zatitu i skrb za djecu po+o enu oru(anim sukobom0 #lanak %9. 'r(ave stranke )e poduzeti sve od+ovaraju)e mjere za promicanje tjelesno+a i duevno+ oporavka i povratka u zajednicu djeteta koje je bilo (rtva8 bilo koje+ oblika zapostavljanja, izrabljivanja ili zlostavljanja> mu*enja ili bilo koje+ dru+o+ oblika okrutno+, neljudsko+ ili ponizavaju)e+ postupka ili kazne> ili pak oru(ano+ sukoba0 Oporavak i povratak u zajednicu osi+urat )e se u sredini koja poti*e djetetovo zdravlje, samopotovanje i dostojanstvo0 #lanak &*. 10 'r(ave stranke priznaju svakome djetetu koje je osumnji*eno ili optu(eno, ili za koje+a je utvr eno da je prekrilo kazneni zakon, pravo da se s njime postupa na na*in koji je u skladu s promicanjem nje+ova osje)aja dostojanstva i zna*aja, kojim se ja*a djetetovo potivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda dru+ih i koji uzima u obzir djetetovu dob i po(eljnost promicanja nje+ova povratka u zajednicu te nje+ova preuzimanja aktivne ulo+e u toj zajednici0

.0 " tom cilju, a uzevi u obzir od+ovaraju)e odredbe me unarodnih instrumenata, dr(ave stranke )e napose osi+urati da8 a6 ni jedno dijete ne bude osumnji*eno, optu(eno ili da se za nje+a utvrdi da je prekrilo kazneni zakon za djela ili propuste koji u vrijeme kad su po*injeni nisu bili zabranjeni prema me unarodnom ili nacionalnom zakonodavstvu> b6 svako dijete koje je osumnji*eno ili optu(eno za povredu kazneno+ zakona ima najmanje sljede)a jamstva8 i6 da se dr(i nevinim sve dok se nje+ova krivnja zakonski ne doka(e> ii6 da se neod+odivo i izravno obavje)uje o optu(bama protiv nje+a i, ako je primjereno, preko roditelja ili zakonskih skrbnika, te da ima pravnu i dru+u pomo) u pripremi i iznoenju svoje obrane> iii6 da nje+ov slu*aj neodlo(no razmotre stru*na, neovisna i nepristrana tijela vlasti ili sudsko tijelo u pravi*noj raspravi u skladu sa zakonom i u nazo*nosti pravno+ ili dru+o+ savjetnika te roditelja ili zakonskih skrbnika ako to nije protivno dobrobiti djeteta +lede nje+ove dobi i stanja> iv6 da se ne prisiljava na davanje iskaza ili priznanje krivice> da mo(e ispitati ili dati ispitati svjedoke optu(be i osi+urati sudjelovanje i ispitivanje svjedoka u svoju korist pod istim uvjetima> v6 ako je prekrilo kazneni zakon, da u skladu sa zakonom ima pravo tu odluku i mjere koje iz nje proizlaze dati na provjeru viim stru*nim, neovisnim i nepristranim tijelima vlasti ili sudskom tijelu> vi6 da ima pravo na besplatnu pomo) prevoditelja ako ne razumije jezik na kojemu se vodi rasprava> vii6 da se potuje nje+ova privatnost na svim razinama postupka0 50 'r(ave stranke nastojat )e promicati uvo enje zakona, postupaka, upravnih tijela i ustanova posebno namijenjenih djeci koja su osumnji*ena ili optu(ena, ili se utvrdilo da su prekrila kazneni zakon, napose8 a6 odre ivanje minimalne dobi ispod koje )e se dr(ati da djeca nisu sposobna u*initi prekraj prema kaznenom zakonu> b6 odre ivanje mjera postupanja s takvom djecom bez pribje+avanja sudskim postupcima, uz osi+uranje puno+ potivanja ljudskih prava i pravne zatite kad +od je to primjereno i po(eljno0 /0 'jeci moraju biti dostupne razli*ite mo+u)nosti, kao to su pravila o skrbi, usmjeravanju i nadzoru nad njima> savjetovanje i uvjetno slu(enje kazne, hraniteljsko zbrinjavanje, obrazovanje i pro+rami stru*ne izobrazbe te dru+e zamjenske mo+u)nosti institucionalne skrbi, kako bi se osi+urao pristup primjeren njihovoj dobrobiti te u skladu s okolnotima u kojima se nalaze i po*injenom prekraju0 #lanak &1.

#ita iz ove Konvencije ne smije u+roziti odredbe koje vie pridonose ostvarenju prava djeteta, a koje mo+u biti sadr(ane u8 a6 zakonima dr(ave stranke, ili b6 me unarodnom zakonu koji se primjenjuje u toj dr(avi0 ODJE J!K "". #lanak &$. 'r(ave stranke obvezuju se da )e masovno upoznati odrasle i djecu s na*elima i odredbama ove Konvencije koriste)i pri tome primjerena i aktivna sredstva0

#lanak &%. 10 " svrhu utvr ivanja ostvareno+ napretka dr(ava stranaka u dostizanju i ispunjavanju obveza prihva)enih u ovoj Konvenciji, osnovat )e se Odbor za prava djeteta koji )e obavljati ni(e navedene poslove0 .0 Odbor )e biti sastavljen od deset stru*njaka visoko+ moralno+ u+leda i osvjedo*ene stru*nosti iz podru*ja obuhva)eno+ ovom Konvencijom0 Alanove Odbora birat )e dr(ave stranke me u svojim +ra anima koji )e nastupati u osobnom svojstvu, a pozornost )e se obratiti podjednakoj zemljopisnoj zastupljenosti, kao i jednakoj zastupljenosti +lavnih pravnih sustava0 50 Alanovi Odbora birat )e se tajnim +lasovanjem s popisa osoba koje predla(u dr(ave stranke0 %vaka dr(ava stranka ima pravo predlo(iti jedno+a svo+ +ra anina0 /0 Prvi izbori za Odbor odr(at )e se najkasnije est mjeseci od datuma stupanja na sna+u ove Konvencije, a nakon to+a svake dvije +odine0 #ajmanje *etiri mjeseca prije svako+ novo+ izbora, +lavni tajnik "jedinjenih naroda uputit )e poziv dr(avama strankama da u roku dva mjeseca dostave imena svojih predlo(enika0 Potom )e +lavni tajnik pripremiti popis svih predlo(enika abecednim redom s naznakom dr(ava stranaka koje ih predla(u i dostaviti +a dr(avama strankama ove Konvencije0 20 ,zbori )e se provoditi na sastancima dr(ava stranaka koje )e sazivati +lavni tajnik "jedinjenih naroda u sjeditu "jedinjenih naroda0 #a tim )e sastancima, na kojima )e dvije tre)ine dr(ava stranaka tvoriti kvorum, u Odbor biti izabrane one osobe koje dobiju najve)i broj +lasova i apsolutnu ve)inu +lasova zastupnika dr(ava stranaka koji su nazo*ni i koji +lasuju0 B0 Alanovi Odbora birat )e se na razdoblje od *etiri +odine0 Oni mo+u biti ponovno birani budu li ponovno predlo(eni0 3andat pet *lanova Odbora izabranih na prvim izborima iste)i )e nakon dvije +odine> imena te petorice (drijebom )e utvrditi predsjedavaju)i sastanka neposredno nakon prvih izbora0

70 <ko *lan Odbora umre, ili podnese ostavku, ili pak izjavi da zbo+ bilo kakvo+ razlo+a vie nije u stanju ispunjavati svoje du(nosti u Odboru, dr(ava stranka koja +a je imenovala na nje+ovo )e mjesto za preostali dio mandata postaviti dru+o+a stru*njaka iz redova svojih +ra ana, pod uvjetom da Odbor odobri imenovanje0 90 Odbor )e odrediti svoj poslovnik0 90 Odbor )e birati svoje du(nosnike na rok od dvije +odine 110 %astanci Odbora odr(avat )e se u sjeditu "jedinjenih naroda ili na kakvome dru+om po+odnom mjestu koje Odbor odredi0 Odbor )e se sastajati jednom +odinje0 =rajanje sastanaka Odbora odre ivat )e se i po potrebi mijenjati na sastancima dr(ava stranaka ove Konvencije, ovisno o su+lasnosti s :lavnom skuptinom "jedinjenih naroda0 110 :lavni tajnik "jedinjenih naroda osi+urat )e potrebno osoblje i opremu za djelotvorno obavljanje zadataka Odbora u skladu s ovom Konvencijom0 1.0 "z odobrenje :lavne skuptine, *lanovi Odbora ustanovljeno+ prema ovoj Konvenciji, primat )e pla)u iz sredstava "jedinjenih naroda prema uvjetima koje odredi :lavna skuptina "jedinjenih naroda0 #lanak &&. 10 'r(ave stranke obvezuju se posredstvom +lavno+ tajnika "jedinjenih naroda podnositi Odboru izvje)a o usvojenim mjerama za ispunjavanje ovdje priznatih prava i o napretku koji je posti+nut u u(ivanju tih prava8 a6 u roku dvije +odine od dana stupanja na sna+u ove Konvencije u pojedinoj dr(avi stranci> b6 nakon to+a, svakih pet +odina0 .0 ,zvje)a koja se podnose na temelju ovo+a *lanka ukazivat )e na *imbenike i, po potrebi, na poteko)e koji utje*u na stupanj ispunjenja obveza iz ove Konvencije0 ,zvje)a )e tako er sadr(avati dovoljno obavijesti kako bi Odbor mo+ao ste)i cjelovit uvid u primjenu Konvencije u odre enoj zemlji0 50 'r(ava stranka koja je Odboru podnijela cjelovito izvje)e, ne mora u svojim sljede)im izvje)ima koja se podnose u skladu sa stavkom 10b6 ovo+a *lanka ponavljati ranije dostavljene osnovne obavijesti0 /0 Odbor mo(e zatra(iti od dr(ava stranaka dopunske obavijesti u svezi s primjenom ove Konvencije0 20 Odbor )e svake dvije +odine posredstvom :ospodarsko+ i drutveno+ vije)a podnositi izvje)a o svojim djelatnostima :lavnoj skuptini "jedinjenih naroda0 B0 'r(ave stranke )e svoja izvje)a u*initi dostupnim irokoj javnosti u svojim podru*jima0 #lanak &'.

" cilju unaprje ivanja djelotvorne primjene Konvencije i poticanja me unarodne suradnje u podru*ju obuhva)enom Konvencijom8 a6 specijalizirane slu(be, Cond "jedinjenih naroda namijenjen djeci 4"#,&$C6 i ostala tijela "jedinjenih naroda imat )e pravo na svoje predstavnike kad se raspravlja o primjeni odredaba ove Konvencije koje spadaju u njihovo podru*je djelatnosti0 Odbor mo(e pozvati specijalizirane slu(be, "#,&$C i ostala nadle(na tijela po svom izboru kako bi dobio stru*ne savjete +lede primjene Konvencije u njihovim podru*jima djelatnosti0 Odbor mo(e zatra(iti od specijaliziranih slu(bi, "#,&$C-a i ostalih tijela "jedinjenih naroda izvje)a o primjeni Konvencije unutar njihovih podru*ja djelatnosti> b6 Dude li dr(ao potrebnim, Odbor *e specijaliziranim slu(bama, "#,&$C-u i ostalim mjerodavnim tijelima dostaviti svako izvje)e dr(ava stranaka u kojemu se tra(i ili iskazuje potreba za tehni*kim savjetom ili pomo)i, zajedno s mo+u)im primjedbama i prijedlozima u svezi s tim zahtjevima ili pozivima> c6 Odbor mo(e preporu*iti :lavnoj skuptini da od +lavno+ tajnika zatra(i da se u njezino ime pokrenu istra(ivanja pojedinih pitanja prava djeteta> d6 Odbor mo(e predla+ati i izdavati op)e naputke temeljene na primljenim obavijestima prema *lanku //0 i /20 ove Konvencije0 =akvi prijedlozi i op)i naputci dostavit )e se svakoj zainteresiranoj dr(avi stranci i podnijeti :lavnoj skuptini zajedno s mo+u)im primjedbama dr(ava stranaka0 ODJE J!K """. #lanak &(. Ova Konvencija bit )e otvorena na potpisivanje svim dr(avama0 #lanak &). Ova Konvencija podlije(e rati?ikaciji0 ,sprave o rati?ikaciji bit )e polo(ene kod +lavno+ tajnika "jedinjenih naroda0 #lanak &8. Ova Konvencija )e ostati otvorena za pristup svim dr(avama0 ,sprave o pristupu bit )e polo(ene kod +lavno+ tajnika "jedinjenih naroda0 #lanak &9. 10 Ova Konvencija stupa na sna+u trideseti dan nakon datuma pola+anja dvadesete po redu isprave o rati?ikaciji ili pristupu kod +lavno+ tajnika "jedinjenih naroda0 .0 " dr(avama koje pristupaju ili rati?iciraju Konvenciju nakon pola+anja dvadesete po redu isprave o rati?ikaciji ili pristupu, ova )e Konvencija stupiti na sna+u trideseti dan nakon pola+anja isprava o rati?ikaciji ili pristupu tih dr(ava0 #lanak '*.

10 %vaka dr(ava stranka mo(e predlo(iti izmjene i dostaviti ih +lavnom tajnika "jedinjenih naroda0 :lavni tajnik )e potom priop)iti dr(avama strankama predlo(enu izmjenu uz zahtjev da se izjasne (ele li sazivanje sastanka dr(ava stranaka u svrhu razmatranja i +lasovanja o prijedlozima0 " slu*aju da se u roku *etiri mjeseca od takvo+ priop)enja najmanje jedna tre)ina dr(ava stranaka izjasni u prilo+ sazivanja sastanka, +lavni tajnik "jedinjenih naroda )e sazvati sastanak pod pokroviteljstvom "jedinjenih naroda0 %vaka izmjena koja se iz+lasa ve)inom +lasova dr(ava stranaka koje su prisutne na sastanku i koje +lasuju, dostavit )e se :lavnoj skuptini na usvajanje0 .0 ,zmjena usvojena u skladu sa stavkom 10 ovo+a *lanka stupa na sna+u kad je usvoji :lavna skuptina "jedinjenih naroda i prihvati dvotre)inska ve)ina dr(ava stranaka 50 Kada izmjena stupi na sna+u, ona obvezuje sve dr(ave stranke koje su je prihvatile, dok dru+e dr(ave stranke i nadalje obvezuju odredbe ove Konvencije i sve ranije prihva)ene izmjene0 #lanak '1. 10 :lavni tajnik "jedinjenih naroda primit )e i dostaviti svim dr(avama strankama tekstove rezervi koje su dr(ave stavile prilikom rati?ikacije ili pristupanja0 .0 ;ezerva koja je nespojiva s ciljevima i svrhom ove Konvencije ne)e se dopustiti0 50 ;ezerve se mo+u povu)i u bilo koje doba pismenom izjavom upu)enom +lavnome tajniku "jedinjenih naroda koji )e o tome obavijestiti sve dr(ave stranke0 =akva izjava stupa na sna+u s datumom kojim je pristi+la +lavnom tajniku0 #lanak '$. 'r(ava stranka mo(e otkazati ovu Konvenciju pismenom izjavom koju alje +lavnome tajniku "jedinjenih naroda0 Otkaz stupa na sna+u +odinu dana od datuma kad +lavni tajnik primi pismenu izjavu0 #lanak '%. :lavni tajnik "jedinjenih naroda odre en je za pohranitelja ove Konvencije0 #lanak '&. ,zvornik ove Konvencije, koje+a su arapski, kineski, en+leski, ?rancuski, ruski i panjolski tekstovi jednako vjerodostojni, bit )e pohranjen kod +lavno+ tajnika "jedinjenih naroda Potvr uju)i navedeno, dolje potpisani opunomo)enici, uredno ovlateni od svojih vlada, potpisali su ovu Konvenciju0