Tema 5. Impozitul pe venit. Impunerea veniturilor persoanelor fizice 1. Noţiuni generale privind impunerea veniturilor persoanelor fizice 2.

Determinarea facilităţilor impozabile acordate de patron 3.Acordarea scutirilor fiscale persoanelor fizice 4.Modul de calcul al impozitului pe venit din plăţile salariale .!eţinerea impozitului pe venit din alte surse de venit ".Determinarea venitului impozabil din cre#terea de capital $.%rezentarea declaraţiei fiscale cu privire la venit de către persoanele fizice
1

Noţiuni generale privind impunerea veniturilor persoanelor fizice
Impozitul pe venit este o parte componentă a sistemului impozitelor #i ta&elor generale de stat' totodată constituind o sursă de reglementare a veniturilor sistemului bugetar. %revederile privind impozitul pe venit (n !epublica Moldova sunt reglementate de )odul *iscal+ ,itlul - .Dispoziţii generale/ #i ,itlul -- 0-mpozitul pe venit/. Aceste titluri au intrat (n vigoare la 1 ianuarie 1112' dar p3nă (n prezent au fost modificate #i perfecţionate de mai multe ori. Subiecţi ai impunerii sunt persoanele 4uridice #i fizice care obţin pe parcursul anului fiscal venit din orice surse aflate (n !epublica Moldova' precum #i persoanele 4uridice care obţin venit din orice surse aflate (n afara !M #i persoanele fizice care obţin venit investiţional #i financiar din surse aflate (n afara !epublicii Moldova. Obiect al impunerii este venitul brut 5inclusiv facilităţile acordate de patron 6 obţinut de către persoanele 4uridice sau fizice din toate sursele aflate (n !epublica Moldova' precum #i venitul obţinut de persoanele 4uridice din orice surse aflate (n afara !M #i venitul investiţional #i financiar obţinut de persoanele fizice din surse aflate (n afara !epublicii Moldova' cu e&cepţia deducerilor #i scutirilor la care au dreptul aceste persoane. Cotele de impozitare (pentru anul 200 ! sunt stabilite+ a6 %entru persoanele fizice' cu e&cepţia gospodăriile ţărăne#ti 5de fermier6 #i (ntreprinderile individuale+ 7 (n mărime de $ 8 din venitul anual impozabil ce nu depă#e#te suma de 2 299 lei: 7 (n mărime de 12 8 din venitul anual impozabil ce depă#e#te suma de 2 299 lei: b6 %entru gospodăriile ţărăne#ti 5de fermier6 #i (ntreprinderile individuale ; (n mărome de 98 din venitul anual impozabil: c6 %entru persoanele 4uridice ; (n mărime de 98 din venitul anual impozabil: d6 %entru notarii privaţi 7 (n mărime de 128 din venitul lunar impozabil. Drept surse de venit impozabile' care se includ (n venitul brut' constituie+ 16 <enitul provenit din activitatea de (ntreprinzător' din activitatea profesională sau din alte activităţi similare: 26 <enitul de la activitatea societăţilor obţunut de către membrii societăţilor obţunut de către membrii societăţilor #i venitul obţinut de către acţoinarii fondurilor de investiţii: 36 %lăţile pentru munca efectuată #i serviciile prestate 5inclusiv salariile6' facilităţile acordate de patron' onorariile' comisioanele' primele #i alte retribuţii similare: 46 <enitul din c=irie 5arendă6: 6 )re#terea de capital:

)ompensarea c=eltuielilor salariaţilor legate de (ndeplinirea obligaţiilor de serviciu (n cazul depă#irii limitelor de cazare stabilite de Auvern: d16 restituirea c=eltuielilor #i plăţilor compensatorii ce ţin de e&ecutarea obligaţiilor de serviciu ale militarilor' efectivului de trupă #i corpului de comandă din organele apărării naţionale #i de ocrotire a normelor de drept' securităţii statului #i ordinii publice din contul bugetului de stat' #i anume+ 7 restituirea c=eltuielilor la transportul militarilor' efectivului de trupă #i corpului de comandă din organele apărării naţionale' securităţii statului #i ordinii publice #i membrilor familiilor lor' al bunurilor personale ale acestora (n legătură cu (ncadrarea (n serviciu' (ndeplinirea serviciului #i trecerea (n rezervă 5retragerea6' inclusiv a c=eltuielilor de transport legate de deplasare la tratament balneosanatorial' locul petrecerii concediului obligatoriu' precum #i a c=eltuielilor la transportul recruţilor #i rezervi#tilor c=emaţi la concentrare sau mobilizare: 7 indemnizaţia de transfer: 7 indemnizaţia unică de instalare: 7 indemnizaţia unică plătită absolvenţilor instituţiilor de (nvăţăm(nt militar: "6 $6 26 16 .)re#terea de capital peste pierderile de capital' neluată (n consideraţie (n alte tipuri de venit: <enitul obţinut sub formă de dob3ndă: !o>alt> 5redevenţe6: Anuităţile' inclusiv primite (n baza tratatelor internaţionale la care !M este parte: sumele #i despăgubirile de asigurare #i coasugurare' cu e&cepţia celor primite sub forma prestaţiilor de asigurări sociale #i a prestaţiilor 5indemnizaţiilor6 ' inclusiv primite (n baza acordurilor 5convenţiilor 6 interstatale: sumele #i despăgubirile de asigurare #i coasugurare' e&clusiv primite (n cazul (nlocuirii forţate a proprietăţii.22: b6 despăgubirile primite' conform legislaţiei' (n urma unui accident de muncă sau (n urma unei boli profesionale' de salariaţi ori de mo#tenitorii lor legali: c6 plăţile' precum #i alte forme de compensaţii acordate (n caz de boală' de traumatisme' sau (n alte cazuri de incapacitate temporară de muncă' conform contractelor de asigurare de sănătate: d6 compensarea c=eltuielilor salariaţilor legate de (ndeplinirea obligaţiilor de serviciu+ pentru aparatul %re#edintelui !epublicii Moldova' %arlament #i aparatul acestuia' aparatul Auvernului' (n limitele #i (n modul stabilite de %re#edintele !epublicii Moldova' %arlament #i' respectiv' de Auvern. Drept surse de venit neimpozabile sunt considerate+ @n venitul brut nu se includ următoarele tipuri de venit+ a6 anuităţile sub forma prestaţiilor de asigurări sociale #i a prestaţiilor 5indemnizaţiilor6' inclusiv din bugetul de stat' specificate (n legislaţia (n vigoare' inclusiv primite (n baza tratatelor internaţionale la care !epublica Moldova este parte: sumele #i despăgubirile de asigurare' primite (n baza contractelor de asigurare #i coasigurare' e&clusiv primite (n cazul (nlocuirii forţate a proprietăţii conform art. )ompensarea c=eltuielilor salariaţilor agenţilor economici legate de (ndeplinirea obligaţiilor de serviciu' (n limitele stabilite de actele normative #i (n modul stabilit de Auvern. 196 <enitul rezultat din neac=itarea datoriei de către agentul economic' cu e&cepţia cazurilor c3nd formarea acestei datorii este o urmare a insolvabilităţii contribuabilului: 116 Dotaţiile de stat' primele #i premiile care nu sunt specificate ca neimpozabile (n legile prin care se stabilesc aceste plăţi: 126 ?umele obţinute (n urma acordului de neanga4are (n activitatea de concurenţă: 136 Dividendele obţinute de la un agent economic 5cu e&cepţia dividendelor obţinute de către persoanele fizice rezidente' care nu practică activitate de (ntreprinzător' de la agenţi economici rezidenţi6: 146 veniturile obţinute' conform legislaţiei' ca urmare a aplicării clauzei penale' (n formă de despăgubire pentru venitul ratat' precum #i ca urmare a reţinerii arvunei sau restituirii arvunei: 1 6 Alte venituri care nu au fost specificate mai sus.

: n6 veniturile misiunilor diplomatice #i altor misiuni asimilate lor' organizaţiilor statelor străine' organizaţiilor internaţionale #i personalului acestora' prevăzute la art.516: D6 mi4loacele băne#ti plătite' sub formă de a4utor material unic sau de reparare a pre4udiciului' unor categorii de funcţionari publici sau familiilor acestora' (n conformitate cu legislaţia: r6 a4utorul material obţinut de persoanele fizice din fondurile de rezervă ale Auvernului' ale autorităţilor administraţiei publice locale' din mi4loacele *ondului republican #i fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei' precum #i din mi4loacele sindicatelor' (n conformitate cu regulamentele care prevăd acordarea unui astfel de a4utor: s6 a4utorul financiar obţinut de către sportivi #i antrenori de la )omitetul -nternaţional Elimpic' premiile obţinute de către sportivi' antrenori #i te=nicieni la competiţiile sportive internaţionale' bursele sportive #i indemnizaţiile acordate loturilor naţionale (n vederea pregătirii #i participării la competiţiile internaţionale oficiale: t6 a4utorul financiar obţinut de )omitetul Naţional Elimpic #i de federaţiile sportive naţionale de profil de la )omitetul -nternaţional Elimpic' federaţiile sportive europene #i internaţionale de profil #i de la alte organizaţii sportive internaţionale: .7 compensaţia bănească pentru (nc=irierea spaţiului locativ: 7 compensaţia bănească pentru procurarea sau construcţia spaţiului locativ: d26 sumele primite de către persoane fizice #i 4uridice ca despăgubire pentru pre4udiciul cauzat sauB#i venitul ratat ca urmare a efectuării cercetărilor ar=eologice pe terenurile aflate (n proprietatea sau (n posesia acestor persoane: d36 sumele primite de către persoane fizice #i 4uridice ca despăgubire pentru pre4udiciul ce le7a fost cauzat ca urmare a unei acţiuni ilegale 5inacţiuni6 ori ca urmare a unor calamităţi naturale sau te=nogene' cataclisme' epidemii' epizootii: d46 sumele primite de proprietari sau deţinători pentru bunurile rec=iziţionate (n interes public' pe perioada rec=iziţiei' conform legislaţiei: e6 bursele elevilor' studenţilor #i persoanelor aflate la (nvăţăm(nt postuniversitar sau la (nvăţăm(nt postuniversitar specializat la instituţiile de (nvăţăm(nt de stat #i particulare' (n conformitate cu legislaţia cu privire la (nvăţăm(nt' stabilite de aceste instituţii de (nvăţăm(nt' precum #i bursele acordate de către organizaţiile filantropice' cu e&cepţia retribuţiei pentru activitatea didactică sau de cercetare' indemnizaţiile unice acordate tinerilor speciali#ti anga4aţi la lucru' conform repartizării' (n localităţile rurale: f6 pensiile alimentare #i indemnizaţiile pentru copii: g6 indemnizaţiile de concediere stabilite conform legislaţiei: =6 compensaţiile nominative plătite păturilor insuficient asigurate' social vulnerabile ale populaţiei' precum #i prestaţiile de asigurări sociale' care nu s(nt ac=itate sub formă de anuităţi: i6 patrimoniul primit de către persoanele fizice cetăţeni ai !epublicii Moldova cu titlu de donaţie sau de mo#tenire: 46 veniturile de la primirea gratuită a proprietăţii' inclusiv a mi4loacelor băne#ti' conform deciziei Auvernului sau a autorităţilor competente ale administraţiei publice locale: C6 dividendele obţinute de către persoanele fizice rezidente' care nu practică activitate de (ntreprinzător' de la agenţii economici rezidenţi: l6 a4utoarele primite de la organizaţii filantropice 7 fundaţii #i asociaţii ob#te#ti 7 (n conformitate cu prevederile statutului acestor organizaţii #i ale legislaţiei: m6 contribuţiile la capitalul unui agent economic' prevăzute la art.33 alin. 4: o6 sumele pe care le primesc donatorii de s(nge de la instituţiile medicale de stat: p6 c(#tigurile de la 4ocurile de noroc: pB16 c(#tigurile de la acţiunile de publicitate' (n partea (n care valoarea fiecărui c(#tig nu depă#e#te 198 din indicatorul specificat la art.

1 137H< din 2". @n conformitate cu Gegea cu privire la mărimea' modul #i termenele de ac=itare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr.rebuie de menţionat că primele de asigurare sunt considerate ca deduceri' deci venitul obţinut de către anga4at se mic#orează' p3nă la impozitarea la sursa de plată' cu suma primelor calculate. @ncep3nd cu 1.12. unităţile' indiferent de tipul de proprietate #i forma 4uridică de organizare: 2.91. $ 7H< din 2" decembrie 2993 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice (n sistemul bancar. anga4aţii unităţilor' indiferent de tipul de proprietate #i forma 4uridică de organizare.2992' plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală' stabilite (n calitate de contribuţie procentuală la salariu #i la alte forme de retribuire a muncii' la onorarii sunt+ 1. . din Gegea cu privire la fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 299$' mărimea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală este stabilită (n proporţie de 2' 8 pentru fiecare categorie de contribuabili. @ncep3nd cu 1 ianuarie 2994 (n !epublica Moldova s7a implementat sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală.u6 premiul naţional al !epublicii Moldova (n domeniul literaturii' artei' ar=itecturii' #tiinţei #i te=nicii' precum #i premiile elevilor #i profesorilor animatori acordate' (n mărimi stabilite (n actele normative (n vigoare' pentru performanţele obţinute (n cadrul olimpiadelor #i concursurilor raionale' oră#ene#ti' municipale' zonale' republicane' regionale #i internaţionale: v6 veniturile obţinute de Administraţia zonei economice libere: F6 recompensa acordată membrilor gospodăriilor 5familiilor6 pentru participarea la sonda4ele selective efectuate de organele de statistică: &6 veniturile persoanelor fizice obţinute din activitatea (n baza patentei de (ntreprinzător: >6 veniturile obţinute de persoanele fizice' cu e&cepţia (ntreprinzătorilor individuali #i gospodăriilor ţărăne#ti 5de fermier6' de la predarea materiei prime secundare' precum #i de la livrarea producţiei din fitote=nie #i =orticultură (n formă naturală #i a producţiei din zoote=nie (n formă naturală' (n masă vie #i sacrificată: z6 veniturile obţinute (n urma utilizării facilităţilor fiscale la impozitul pe venit: zB16 sumele (n mărime de 1 la sută din veniturile' p(nă la impozitare' ale organizaţiilor #i (ntreprinderilor cooperatiste din cadrul cooperaţiei de consum repartizate fondului de dezvoltare a bazei te=nico7materiale a acestor organizaţii #i (ntreprinderi: zB26 mi4loacele băne#ti obţinute din fondurile speciale #i utilizate (n conformitate cu destinaţia fondurilor: zB36 compensaţiile pagubelor morale: z46 venitul obţinut ca urmare a anulării ma4orărilor de (nt(rziere #i a sancţiunilor fiscale: z 6 solda bănească a militarilor (n termen' a elevilor #i cursanţilor 5studenţilor6 instituţiilor de (nvăţăm(nt militar: z"6 veniturile obţinute ca urmare a compensării daunei materiale cauzate' (n partea (n care compensaţia acordată nu depă#e#te dauna materială cauzată: z$6 plata depozitelor garantate din *ondul de garantare a depozitelor (n sistemul bancar' conform Gegii nr. )onform art. "entru anul 200 mărimea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală va constitui 38 din fondul de retribuire a muncii #i 38 din salariu #i alte forme de retribuire a muncii ale anga4aţilor.299 sunt considerate ca deduceri pentru anga4at #i contribuţiile individuale de asigurări sociale de stat obligatorii' care sunt stabilite pentru anul 299$ (n mărime de 48 din salariu #i din alte forme de retribuire a muncii a anga4aţilor 5pentru anul 200 # 5$!. Astfel' administraţia unităţilor este obligată să calculeze #i să reţină primele nominalizate (n proporţie de 2' 8 din fondul de retribuire a muncii #i 2' 8 din salariu #i alte forme de retribuire a muncii ale anga4aţilor. .

#i -.  ?cutire pentru soţ 5soţie6 sau i se mai spune matrimonială' (n mărime de "399 lei pe an. %entru aprecierea sumei scutirii fiecărui lucrător' care a depus cererea privind acordarea scutirilor' i se atribuie categoria corespunzătoare scutirilor solicitate. de această scutire poate benefecia fiecare contribuabil 5persoană fizică rezidentă6.I.  ?cutire pentru persoane (ntreţinute' care constituie 1 "9 lei pe an pentru fiecare persoană (ntreţinută. .A.%cordarea scutirilor fiscale pentru persoanele fizice Scutire reprezintă suma care la calcularea venitului impozabil se scade din venitul brut al contribuabilului 5persoană fizică6. Noua )erere depusă de lucrător trebuie să conţină informaţia referitoare numai la scutirile' la care i s7a păstrat dreptul. )ernob(l: • Iste invalid #i s7a stabilit că invaliditatea sa este (n legătură cauzală cu avaria de la ). @n scopul determinării mărimii #i categoriei scutirii' care urmează a fi acordată lucrătorului' ultimul nu mai t3rziu de data' stabilită pentru (nceperea lucrului (n calitate de anga4at' trebuie să prezinte patronului o Cerere privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reţinut din salariu ' ane&3nd la ea documentele ce certifică acest drept.sau pensionar7victimă a represiunilor politice' ulterior reabilitată. ?uma scutirii personale constituie "399 lei pe an. @n scopul acordării scutirii menţionate' persoană (ntreţinută se consideră persoana care corespunde tuturor cerinţelor ce urmează+ • Iste un ascendent sau descendent al lucrătorului sau al soţiei 5soţului6 lui 5părinţii sau copiii' inclusiv (nfietorii #i (nfiaţii6: • Gocuie#te (mpreună cu lucrătorul sau nu locuie#te cu acesta' dar (#i face studiile la secţia cu frecvenţă a unei instituţii de (nvăţăm3nt mai mult de luni pe parcursul anului fiscal: • Iste (ntreţinută de lucrător: • Are un venit ce nu depă#e#te "399 lei pe an. )onform articolelor 3373 ale )odului *iscal persoanele fizice au dreptul la următoarele scutiri+  ?cutire personală . @n acest scop se utilizează tabelul .  ?cutire personală ma4oră' care constituie 19 999 lei pe an #i se acordă persoanei care+ • ?7a (mbolnăvit #i a suferit de boala actinică provocată de consecinţele avariei de la ).A. )ernob(l: • Iste părintele sau soţia 5soţul6 unui participant căzut sau dat dispărut (n acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale #i independenţei !epublicii Moldova' c(t #i (n acţiunile de luptă din !epublica Afganistan: • Iste invalid ca urmare a participării la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale #i independenţei !epublicii Moldova' c(t #i (n acţiunile de luptă din !epublica Afganistan: • Iste invalid de război' invalid din copilărie' invalid de gradul .I. Aceasta este o scutire suplimentară la care are dreptul lucrătorul aflat (n relaţii de căsătorie' cu condiţia că soţia 5soţul6 nu beneficiază de scutire personală. Dacă pe parcursul anului fiscal se sc=imbă suma scutirilor la care are dreptul lucrătorul sau intervin careva modificări (n datele generale privind anga4atul 5modificarea numelui' codului fiscal' domiciliului permanent' etc6' acesta este obligat să prezinte patronului' (n termen de 19 zile de la data c3nd a avut loc sc=imbarea' o nouă )erere.  ?cutire pentru persoana (ntreţinută invalid din copilărie' care constituie "399 lei pe an.

!eforma fiscală din !epublica Moldova a modificat esenţial modul de impozitare al persoanelor fizice. "atron . %lăţile acordate anga4atului de către patron pentru recuperarea c=eltuielilor personale' precum #i plăţile (n favoarea lucrătorului' efectuate altor persoane cu e&cepţia plăţilor (n bugetul asigurărilor sociale de stat #i a primelor de asigurare obligatorie de stat. Astfel' (n categoria de venituri impozabile au nimerit practic toate veniturile obţinute de salariat la locul de muncă. @n componenţa facilităţilor acordate anga4atului de către patron se includ+ 1. se consideră orice persoană 4uridică' (ntreprindere individuală' gospodărie ţărănească 5de fermier6' precum #i persoana fizică care folose#te forţa de muncă salariată. Drept facilitate acordat( de patron se consideră valoarea bunurilor materiale #i ne materiale acordate de către patron salariaţilor săi' precum #i efectuarea (n favoarea acestora a altor plăţi' ce nu ţin de (ndeplinirea obligaţiunilor de serviciu a anga4atului.ipul scutirii )odul scutirii ?uma scutirii anuală lunară ?cutirea personală % "399 2 ?cutirea personală ma4oră M 19 999 233 ?cutirea pentru soţ 5soţie6 ? "399 2 ?cutirea pentru persoanele (ntreţinute' cu e&cepţia invalizilor NJ N & 1 "9 N & 139 din copilărie ?cutirea pentru persoanele (ntreţinute invalizi din copilărie KJJ "399 2 Modul de calcul al impozitului pe venit din plăţile salariale inclusiv si determinarea impozitului pe venit din facilitatile acordate de patron @n categoria veniturilor obţinute de către anga4at se includ+ 16 ?alariile: 26 ?porurile la salariu: 36 %rime 5inclusiv cu ocazia 4ubileelor' sărbătorilor' etc. @n acest conte&t este necesar de menţionat ce reprezintă o facilitate acordată de patron. )a plăţi acordate anga4atului de către patron pentru recuperarea c=eltuielilor personale sunt considerate plăţile pentru ac=itarea din contul patronului a plăţii pentru (nvăţătură' tratamentul salariatului sau a unei rude a lui' (ntreţinerea copiilor salariatului (ntr7o instituţie pre#colară 5 sau . 196 Dotaţiile de stat' primele #i premiile care nu sunt specificate ca neimpozabile: 116 -ndemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă primite din bugetul asigurărilor sociale de stat: 126 *acilităţile acordate de către patron: 136 Alte ac=itări (n folosul anga4atului' cu e&cepţia celor specificate ca neimpozabile.&odul de determinare a cate'oriei scutirilor acordate pentru anul 200 .6: 46 !ecompense : 6 -ndemnizaţii: "6 A4utoare materiale: $6 Enorarii: 26 )omisioane: 16 Anuităţi' care reprezintă plăţi regulate ale sumelor de asigurare' ale pensiilor sau indemnizaţiilor.

9'9 428 #i categoria < . Guna pe parcursul căreia lucrătorul se eliberează' se ia (n considerare la determinarea numărului de luni (n anul fiscal pe parcursul cărora lucrătorul este anga4at. 4.. . ?cutirile la impozitul pe venit' reţinut din salariu 5inclusiv prime #i facilităţi6' se acordă la locul de muncă de bază lucrătorilor rezidenţi ai !epublicii Moldova' )ocul de munc( de baz( se consideră (ntreprinderea 5inclusiv (ntreprinderea individuală #i gospodăria ţărănească 5de fermier66' instituţia' organizaţia la care' conform legislaţiei (n vigoare' se ţine evidenţa carnetului de muncă al lucrătorului. 9'92228' pentru fiecare zi de folosinţă. Exemplu : În aza cererii lucrătorului patronul a pus la dispoziţia lui pe o perioadă de &0 zile( autoturismul propriu( valoarea căruia la începutul anului fiscal este de 2) 000 lei' Autoturismul este raportat la categoria *+ de proprietate' Suma facilităţii( care se include în venitul salariatului( constituie &!7 lei .categorie . . 9'913$8' --. 0(0)/012 3 &001 45 @n cazul (n care bunurile nu sunt proprietatea patronului' facilitatea se va calcula reie#ind din c=eltuielile acestuia pentru obţinerea dreptului de folosinţă asupra bunurilor' pentru fiecare zi de folosinţă. Aici pot apărea două cazuri+ @n cazul (n care bunurile sunt proprietatea patronului' (n calcul se iau c=eltuielile acestuia' determinate (n procente din baza valorică' pentru fiecare bun dat (n folosinţă' (n funcţie de categoria de proprietate+ . Exemplu : În anul 2007 întreprinderea a transferat Academiei de Studii Economice pentru studiile angajatului său în aza contractului !"00 lei# în luna august $ 2000 lei %i în luna decem rie $ &"00 lei' Astfel( aceste plăţi se includ de către patron în componenţa venitului rut al angajatului respectiv în lunile august %i decem rie a anului 2007' ?uma anulată a datoriei salariatului faţă de patron. Ga aceste venituri se atribuie anularea sumelor ne rambursate de ale creditelor sau (mprumuturilor rambursabile' a procentelor pentru credite #i (mprumuturi' altor datorii ale lucrătorului sub formă materială sau bănească: ?uma plătită suplimentar de patron la orice plată a salariatului pentru locuinţa acordată de către patron: ?uma dob3nzii' obţinută ca rezultat al depă#irii ratei de bază 5ma4orată sau diminuată cu o mar4ă6 stabilită de LNM (n luna noiembrie a anului ce precede anului fiscal de gestiune la creditele pe termen scurt' mediu #i lung' faţă de rata dob3nzii calculată pentru (mprumuturile acordate de către patron salariatului' (n funcţie de termenul lor de acordare. #colară6' compensarea c=eltuielilor pentru procurarea sau (ntreţinerea de către lucrător a locuinţei' automobilului' altor bunuri. de la data anga4ării. . 9'92$48' -< .2. &0 zile . <ărsămintele (n fondurile de pensii' cu e&cepţia celor efectuate (n fondurile de pensii calificate..2) 000. Aprecierea venitului impozabil #i calcularea impozitului pe venit ce urmează a fi reţinut la sursa de plată se efectuează prin metoda calculului cumulativ de la (nceputul anului fiscal sau' (n cazurile c3nd lucrătorul s7a anga4at pe parcursul anului fiscal curent . Numărul de luni (n anul fiscal' pe parcursul cărora lucrătorul se consideră anga4at' (n scopul impozitării' se determină+ 7 (n cazurile c3nd lucrătorul este anga4at din anul fiscal precedent 7 (ncep3nd cu luna ianuarie: 7 (n cazurile c3nd lucrătorul s7a anga4at pe parcursul anului fiscal 7 (ncep3nd cu luna următoare după luna (n care el s7a anga4at. 3. )=eltuielile patronului pentru darea proprietăţii (n folosinţă salariatului (n scopuri personale.   ". 9'99228' -. Aprecierea scutirilor acordate lucrătorului' de asemenea se efectuează prin metoda calculului cumulativ din luna următoare după luna (n care a fost depusă cererea privind acordarea scutirilor.

)a active de capital se consideră+ a6 Acţiunile #i alte titluri de proprietate (n activitatea de (ntreprinzător: b6 .6 patronul desc=ide pentru fiecare lucrător anga4at al său *i+a personal( de evidenţ( a veniturilor sub form( de salariu +i alte pl(ţi efectuate de c(tre patron . ?uma cre#terii de capital (n scopul impozitării este egală cu 98 din suma e&cedentului cre#terii de capital recunoscute peste nivelul oricăror pierderi de capital suportate pe parcursul anului fiscal de gestiune. Cre+tere de capital se consideră e&cedentul sumei (ncasate (n rezultatul v3nzării' sc=imbului sau altei forme de (nstrăinare 5scoatere din uz6 a activelor de capital (n raport cu baza valorică a acestor active. *i#a personală6. Aceste surse de venit au devenit impozabile după (ntrarea (n vigoare la 1 ianuarie 1112 a .@n scopul determinării venitului impozabil' a sumei scutirilor #i numărului de luni de la (nceputul perioadei de c3nd lucrătorul se consideră anga4at' precum #i calculării impozitului pe venit ce urmează a fi reţinut la sursă din plăţile salariale 5inclusiv prime' facilităţi etc. Laza valorică redusă sau ma4orată (n acest mod se nume#te baza valorică a4ustată.n folosul an'a-atului pe anul 'estionar.6. @n continuare vom evidenţia unele particularităţi de impozitare a veniturilor' altele dec3t salariul' referindu7ne la acele venituri care au o pondere mai semnificativă (n totalul veniturilor persoanelor fizice. .a )odului *iscal . a! Impozitarea veniturilor din cre+tere de capital. /aza valoric( a activului de capital este suma ac=itată de cetăţean pentru procurarea lui 5este identică cu suma (ncasată de proprietarul precedent al activului de capital ca urmare a v3nzării' sc=imbului sau altui mod de (nstrăinare a lui6 sau suma c=eltuielilor suportate de cetăţean pentru crearea acestui activ de capital. precum +i a impozitului pe venit reţinut din aceste pl(ţi 5(n continuare . Eperaţiunile legate de activele de capital se referă la v3nzarea' sc=imbul sau alte forme de (nstrăinare a activelor de capital. %ersoanele fizice pot obţine acest tip de venit (n cazurile c3nd efectuează operaţiuni cu activele de capital. !eţinerea impozitului pe venit din alte surse de venit' inclusiv si din cre#terea de capital După cum s7a menţionat mai sus' (n afară de veniturile obţinute la locul de muncă de bază persoana fizică are dreptul să obţină venituri #i din alte surse 5 dob3nzi' cre#teri de capital' ro>alt>' venit din c=irie' acordarea diverselor servicii' #.itlului -. @n toate cazurile baza valorică a activelor de capital se reduce cu mărimea uzurii' epuizării sau altor modificări fizice ale activelor de capital' care reduc preţul lor de piaţă #i se ma4orează cu mărimea recondiţionărilor sau altor modificări fizice' care ma4orează preţul lor de piaţă. *i#a personală se completează de către patron anual de la (nceputul fiecărui an fiscal sau' (n caz dacă lucrătorul s7a anga4at la serviciu pe parcursul anului fiscal' 7 de la data anga4ării.erenurile: e6 Epţionul la procurarea sau v3nzarea activelor de capital. -mpozitul pe venit/. "ierdere de capital suportată (n urma v3nzării' sc=imbului sau altei forme de (nstrăinare 5scoatere din uz6 a activelor de capital se consideră e&cedentul bazei valorice a acestor active (n raport cu venitul obţinut.itlurile de creanţă: c6 %roprietatea privată nefolosită (n activitatea de (ntreprinzător' care este v3ndută la un preţ ce depă#e#te baza ei valorică a4ustată: d6 .a.

Deseori preţul imobilului se subevaluează #i (n acest caz persoana fizică la v3nzarea locuinţei ar obţine o cre#tere de capital destul de mare' deoarece preţul de piaţă al imobilului cu mult depă#e#te preţul stabilit de L-.!2 000 9 &0 000pentru anul 200! 9 &0 000 pentru anul 200/ 9 &0 000 pentru anul 200)2' Pentru cetăţeanul B: suma încasată :") 000 lei 7aza valorică ajustată a activului transmis : /0 000 Cre%terea de capital : 2) 000 lei-") 000 9 /0 000 9 !0 0002 >eci( în rezultatul tranzacţiei persoana A a o ţinut o cre%tere de capital în mărime de 2 000 lei( dintre care numai & 000 lei -)012 constituie venit impoza il' ?ersoana 7 a o ţinut o cre%tere de capital în mărime de 2) 000 lei( dintre care numai &2 )00 lei -)012 constituie venit impoza il' <enitul impozabil obţinut din operaţiunile cu activele de capital se include (n venitul total la finele anului de gestiune pentru a se calcula obligaţia fiscală a contribuabilului (n Declaraţia persoanei fizice privind impozitul pe venit. %entru persoanele fizice sunt prevăzute facilităţi la v3nzarea locuinţei de bază' deoarece (n cazul privatizării locuinţei preţul ei este stabilit de către Liroul de inventariere te=nică.itlui -. !0 0002 7aza valorică ajustată a activului transmis : 6) 000 Cre%terea de capital : !2 000 lei -"7 000 9 6) 0002 <eie%ind din faptul că activul transmis constituie pentru cetăţeanul A locuinţă de ază din anul 200!( atunci utiliz=nd facilitatea avem cre%terea de capital 2 000 lei .. Astfel' o bună parte a populaţiei efectuează tranzacţii de v3nzare . %osibilitatea privatizării imobilului #i a terenurilor a creat premise pentru dezvoltarea pieţei imobilului.aza valorică ajustată este de /0 000 lei( iar preţul de piaţă 9 67 000 lei2 %i o sumă de !0 000 lei' În acest caz cre%terea de capital se determină în felul următor# Pentru cetăţeanul A # suma încasată : "7 000 lei -67 000 .a.al )odului *iscal' mărimea cre#terii de capital' supusă impunerii' pentru orice locuinţă se mic#orează cu suma de 19 999 lei pentru fiecare din anii ce urmează după anul 111$' pe parcursul cărora contribuabilul a fost posesorul acestei proprietăţi #i a folosit7o ca locuinţă de bază.aza valorică ajustată este de 6) 000 lei( iar preţul de piaţă este de ") 000 lei2 în sc8im ul unui apartament cu & odaie . 3o0alt0 (redevenţ(! . cumpărare a imobilului' obţin3nd venit sub formă de cre#teri de capital. @n conformitate cu articolul 21 al )odului *iscal fiecare plătitor de dob3nzi #i ro>alt> este obligat să reţină #i să ac=ite la buget ca parte a impozitului o sumă egală cu+ . b! Impozitarea veniturilor din ro0alt0 +i dob1nzi 2ob1nd(. )a e&emplu de venituri sub formă de ro>alt> pot servi onorariile sau alte venituri plătite autorilor de cărţi' articole pentru dreptul de a le publica sau pentru cedarea dreptului de autor #.Acest tip de venit (n !epublica Moldova se (nt3lne#te mai des la v3nzarea imobilului #i a terenurilor. este un venit ce reprezintă o recompensă regulată 5plată6' obţinută de la darea (n folosinţă a activelor nemateriale sau din dreptul de folosinţă a acestora' precum #i din dreptul de folosinţă a resurselor naturale. reprezintă orice venit obţinut conform creanţelor de orice fel 5indiferent de modul (ntocmirii6' inclusiv veniturile de la depunerile băne#ti' veniturile obţinute (n baza unui contract de leasing financiar. Exemplu # Cetăţeanul A în anul 2006 a efectuat o tranzacţie cu cetăţeanul 7( în rezultatul căreia i$a oferit un apartament cu 2 odăi . )onform articolului 41' . venit sub form( de dob1nd( . Dar' totodată' nu se permite deducerea pierderilor de pe urma v3nzării sau sc=imbului proprietăţii care a servit drept locuinţă de bază.

.  c! Impozitarea altor pl(ţi . p3nă la 1 ianuarie 2919 dob3nzile persoanelor fizice rezidente 5cu e&cepţia celor (nregistrate (ntr7o formă de organizare 4uridică a activităţii de (ntreprinzător6 de la depozitele bancare' valorile mobiliare corporative sub formă de obligaţiuni #i valorile mobiliare' care s3nt instrumente ale pieţei monetare' cum ar fi certificatele bancare de depozit #i cambiile bancare' precum #i de la depunerile membrilor pe conturile de economii personale (n asociaţiile de economii #i (mprumut ale cetăţenilor amplasate pe teritoriul !M: 2.6 a proprietăţii mobiliare #i imobiliare. p3nă la 1 ianuarie 291 dob3nzile de la =(rtiile de valoare de stat.n folosul rezidentului )onform articolului 19 al )odului *iscal e&istă un #ir de servicii pe care le desfă#oară persoana fizică rezidentă #i pentru care se reţine un impozit (n mărime de 8 la sursa de plată. )onform Gegii pentru punerea (n aplicare a titlurilor .  servicii de publicitate 5reclamă6+ publicitatea 5reclama6 prin intermediul publicaţiilor periodice' la radio #i televiziune' publicitatea 5reclama6 e&terioară #i pe mi4loacele de transport' (n locurile de desfă#urare a manifestaţiilor cultural7teatrale #i sportive' alte genuri de publicitate 5reclamă6:  servicii de audit+ organizarea' restabilirea #i ţinerea evidenţei contabile' (ntocmirea rapoartelor financiare #i a declaraţiilor fiscale' estimarea situaţiei financiare' analiza activităţii economico7 financiare' organizarea evidenţei computerizate' evaluarea patrimoniului' asistenţa (n domeniul impozitării #i gestiunii: asistenţa 4uridică (n problemele de activitate economico7financiară:  servicii de management' marCeting' consultanţă+ elaborarea de noi concepţii de gestiune' prospectarea pieţei' a cererilor #i necesităţilor reale ale cumpărătorului' cercetarea #i prognoza pieţei interne #i mondiale de mărfuri' servicii' elaborarea de noi te=nologii' elaborarea studiilor de fezabilitate pentru obiectivele de colaborare internaţională' crearea (ntreprinderilor mi&te etc. Aceste servicii sunt+  darea (n arendă5cu e&cepţia terenurilor agricole6 leasing' locaţiune' cu deducerea costului bunului' (n cazul leasingului #i arendei financiare.1 la sută 7 din sumele dob3nzilor #i ro>alt>' ac=itate (n folosul persoanelor fizice rezidente' cu e&cepţia (ntreprinderilor individuale #i a gospodăriilor ţărăne#ti 5de fermier6: Exemplu 7: Cetăţeanul >onos ?etru a cedat dreptul de a pu lica un manuscris editurii @AimpulB pentru care a primit un onorariu în sumă de 2)00 lei' Cnorariul dat se consideră venit su formă de roDaltD %i se impozitează la sursa de plată cu &)1' Astfel( editura @AimpulB in momentul plăţii onorariului va reţine un impozit în sumă de !7) lei -2)00 E&)12( iar cetăţeanul >onos va primi la m=nă o sumă de 2&2) lei' )odul *iscal prevede facilităţi la plata impozitului #i anume' nu se efectuează reţineri din plăţile făcute (n folosul persoanelor fizice (n v3rstă de "9 de ani #i mai mult dacă acesta prezintă plătitorului un document care atestă v3rsta lor.#i -.:  servicii de protecţie #i pază a persoanelor #i bunurilor' prestate de către organizaţiile #i persoanele care practică activitate de depistare7protecţie' conform legislaţiei:  servicii ce ţin de instalarea' e&ploatarea #i reparaţia te=nicii de calcul' a utila4ului de comunicaţie #i de reţea' a mecanismelor periferice' servicii de prelucrare a datelor' creare #i (ntreţinere a bazelor de date #i alte servicii de informatică: Din anul 299" se impozitează cu 198 la sursa de plată+  c(#tigurile de la acţiunile de publicitate:  veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfă#oară activitate de (ntreprinzător' de la transmiterea (n posesie #iBsau folosinţă 5locaţiune' arendă' uzufruct' leasing etc. Aceste venituri nu se includ (n venitul brut al contribuabilului la prezentarea Declaraţiei pe venit.ale )odului *iscal nu se impozitează+ 1.

"erioada fiscal( privind impozitul pe venit din activitatea notarială este luna calendaristică.n 200 4 5600 lei b6 obţin venit impozabil sub formă de salariu' care depă#e#te suma de 2 299 lei pe an' cu e&cepţia persoanelor fizice care au obţinut un astfel de venit la un singur loc de munca c6 intenţionează să7#i sc=imbe domiciliul permanent din !epublica Moldova (n altă ţară. Ebligaţiunea de declarare a veniturilor apare din cauza că e&istă mai multe surse de venit' iar pentru fiecare tip de venit se aplică diferite cote. Notarii privaţi' pentru determinarea obligaţiei fiscale privind impozitul pe venit' completează lunar de sinestătător Calculul impozitului pe venit al notarului privat. @n !epublica Moldova prezentarea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit se efectuează (n baza articolului 23 al )odului *iscal (ncep3nd din 1. 1112.. @n prezent reglementarea prevederilor privind declararea veniturilor de către persoanele fizice se efectuează' pe l3ngă articolul 23 al )odului *iscal' titlul -. )onform )odului *iscal dreptul de a prezenta Declaraţia pe venit o au toţi contribuabilii' dar sunt obligaţi numai următoarele categorii de cetăţeni+ 1. %rin prevederile )odului *iscal s7a stabilit modalitatea impozitării anuale a veniturilor cetăţenilor' păstr3nd la sursa de plată impozitarea preventivă lunară a salariului #i a altor venituri obţinute de cetăţeni. Gegislaţia fiscală prevede o procedură de restituire a impozitului pe venit constatat ca supraplată' dar (n cazul (n care contribuabilul a (ndreptat suma impozitului reţinut #i ac=itat (n plus spre ac=itarea datoriilor la alte impozite sau (n contul ac=itării impozitului pe venit pe perioada următoare' suma impozitului spre rambursare se mic#orează cu sumele menţionate' iar spre restituire se (ndreaptă numai diferenţa pozitivă dintre sumele respective. persoanele fizice rezidente 5cetăţeni al !epublicii Moldova' cetăţenii străini' apatrizii' inclusiv membrii societăţilor #i acţionarii fondurilor de investiţii6' care nu au obligaţiunea de a ac=ita impozitul pe venit' dar care pe parcursul anului fiscal+ a6 obţin venit impozabil din surse altele dec3t salariul' care depă#e#te suma scutirii personale . . persoanele fizice rezidente 5cetăţenii !epublicii Moldova' cetăţenii străini' apatrizii' inclusiv membrii societăţilor #i acţionarii fondurilor de investiţii6 care au obligaţii privind ac=itarea impozitului: 2.91. Acest calcul se prezintă de către notarii privaţi la inspectoratul fiscal de stat teritorial nu mai t3rziu de ultima zi a lunii care urmează după (nc=eierea perioadei fiscale gestionare. @n aceste condiţii' globaliz3nd veniturile la finele anului de gestiune #i aplic3nd cotele impozitului pe venit stabilite de legislaţie' obţinem situaţia c3nd contribuabilul trebuie să mai ac=ite suplimentar impozit pe venit' sau a efectuat o supraplată a impozitului.-mpozitul pe venit/' #i de -nstrucţiunea cu privire la prezentarea de către persoanele fizice a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit.%rezentarea declaraţiei fiscale cu privire la venit de către persoanele fizice Metoda declarării veniturilor este practicată (n ma4oritatea ţărilor' unde se aplică metoda de globalizare a veniturilor. @n acest caz contribuabilul prezintă Declaraţia pe (ntreaga perioadă a anului de gestiune c3t a fost rezident: d6 administrează succesiunea proprietarului decedat. Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit se prezintă p3nă la data de 31 martie a anului următor după anul fiscal de gestiune.

eltuielile permise spre deducere 4 suma scutirilor 9enitul impozabil M 1 1 999 . . )=eltuielile aferente perioadei date constituie+ .)=eltuieli aferente e&ercitării activităţii notariale M 199 999 lei: . @n Declaraţie notarii vor indica toate sursele de venit impozabile cu e&cepţia celor aferente activităţii notariale. 4 9 M 41 9 lei Impozitul pe venit M 41 9 & 298 M 1 119 lei Notarul -on !usu este obligat să prezinte )alculul la inspectoratul fiscal de stat teritorial nu mai t3rziu de 22 februarie 299$ #i tot p3nă la această dată el este obligat să ac=ite suma impozitului de 1119 lei.)=eltuielile de arendă a biroului notarial M 2 999 lei: . $ 999 . 9enitul impozabil : venitul brut 4 c.%lăţile pentru serviciile personalului te=nic anga4at M $ 999 lei.78emplu+ Notarul -on !usu (n luna ianuarie 299$ a obţinut un venit brut (n sumă de 1 1 999 lei.2 999 . 199 999 . Notarul -on !usu beneficiază de scutire personală de 4 9 lei pe lună. Notarii privaţi care' pe l3ngă venitul din activitatea profesională desfă#urată' obţin #i alte venituri impozabile' prezintă la finele anului fiscal Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pentru perioada de gestiune. %entru anul fiscal curent' notarii privaţi urmează p3nă la data de 31 martie a anului fiscal următor să prezinte Declaraţia cu privire la impozitul pe venit a persoanei ce practică activitate de (ntreprinzător (n care se vor reflecta rezultatele 5veniturile' c=eltuielile6 din activitatea profesională conform evidenţei notarilor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful