Stručni rad Edin Rizvanović

1

MJERE DRŽAVNE POMOĆI UNUTAR EVROPSKE UNIJE KAO OBLIK INTERVENCIJE DRŽAVE NA TRŽIŠTU SAŽETAK Autor, u ovom radu, pokušava iznova aktuelizirati značaj državnog intervencionizma. To čini u momentu kad Evropska unija pokušava izvršiti pritisak na bh. vlasti da normativno urede ovu, za svaku državu, veoma važnu oblast. U centar pažnje autor stavlja odnos države prema rješavanju ekonomskih i socijalnih problema, apostro iraju!i, pri tome, značaj utvr"ivanja i poštivanja principa i standarda pri dodjeli pomo!i, nadzor nad realizacijom, njenu potencijalnu nespojivost sa zajedničkim tržištem, mogu!nost vra!anja #nezakonito$ primljene pomo!i. %adi se o javnim sredstvima, prikupljenim od poreskih obveznika, koja se, sistemom redistribucije, raspore"uju prema odre"enim preduze!ima, regijama, sektorima. %elativni pokazatelji u dodjeli pomo!i, koji upu!uju na nacionalni dohodak kao osnovicu, predstavljaju standard koji treba slijediti. Ključne riječi& državna pomo!, javna sredstva, državni intervencionizam, regionalna pomo!, horizontalna pomo!, zajedničko tržište, inkompatibilnost, trgovina, nezakonita pomo!, oblici pomo!i, tržište, konkurencija. Edin Rizvanović STATE MEASURES FOR AIDING INSIDE THE EU AS A TYPE OF STATE INTERVENTION ON THE MARKET ABSTRACT Author tries to sho' the importance o state interventionism 'ithin EU. This is done in the moment 'hen EU tries to pressure the (osnia and )erzegovina*s government to normativel+ control this area o governance. The center o attention or the author is the solution o economic and social problems, stressing the importance o establishment o respect or donating the aid, control o the realizaton and it*s potential lack o cohesion 'ith common market, as 'ell as the possibilit+ o returning the illegal+ received aid. This is mostl+ the inancial aid rom the pockets o ta, pa+ers 'hich is b+ the s+stem o redistribution given to speci ic companies, regions and sectors. The resuslts sho' that aid giving actuall+ points to national income as the basis represents the standard 'hich should be olllo'ed.
1

Edin Rizvanović, dr. sc., docent, Pravni faku tet !niverziteta "#$e%a Bi&edić" u 'ostaru

.rvatska. regional aid. dr$ava %o$e izvr*avati. )ez o)zira da i se radi o razvi&eni% tr$i*ni% ekono%i&a%a. i i izuzeci (redvi+eni (ravi o% de %ini%is.. sredstava u korist (ri%ate &a. 1995. . u ko&i%a su naznačena osnovna (ravi a o ekono%ski% zadaci%a *to i. %o-u )iti i Sti. Eura. 2 Ri%ski i i 3snivački s(orazu% ?194:@. seconda edizione.2 !ko iko &e udovo &eno (ravno% uv&etu.A. 1. #r$ava tre)a da *titi (rivatnu svo&inu. competition. state interventionism. sve vi*e ustu(a %&esto ras(ravi o -ranica%a dr$avne intervenci&e. i%a za ci & o(ti%iziran&e a okaci&e resursa unutar dr$ava č anica.. te da (redstav &a -aranta (os ovni. u navedeno% kontekstu. za tro-odi*n&i (eriod. Tr$i*te &e is(o &i o v astite nedostatke. BB diritto %ateria e de a Co%unitaD Euro(ea.1. 4 Sentenca Steinike od 00. !(ravo i%(erfektnost tr$i*ta. i i o nerazvi&eni% ze% &a%a.avedeno s.4. incompatibilit+. #anas. 8a-re). (reduzeća u Evro(sko& uni&i. s. 'e+uti%.. Ste(en uk &učenosti dr$ave (okazu&e znakove raz ikovan&a. 1994. str. 0. UVODNA RAZMATRANJA !ko iko se. public goods.eda&ući sa ekono%sko.vatan&e o (ozicioniran&u dr$ave na tr$i*tu do$iv&e o &e znača&ne (ro%&ene.19::A vis* u7 Cui-i #anie e.o -ovoriti o dr$avno& (o%oći dovo &no &e da izvori kori*teni za odo)ravan&e (o%oći (ot&eču iz &avni. 0 #r$ava intervenira ne sa%o u o) asti%a za ko&e ne (osto&i (rivatni interes već i izvan n&i.as(ekta.e Euro(ean Co%%unities. a *to &e (ose)no (ri%&etno kod a okativne funkci&e.. /edan od do)ri. vre%eno%. Po itika dr$avne (o%oći unutar Evro(ske uni&e do)iva svo&e konture (ot(isivan&e% Ri%sko.a onda se nedvos%is eni% na%eće zak &učak o %ini%iziran&u u o-e dr$ave.. str. kao *to &e to s uča& kod %a i. (o%oć. #r$avna (o%oć u ze% &a%a Evro(ske uni&e < iskustva za Bosnu i =erce-ovinu. 'i ano. Rani&a di e%a o (otre)i (risustva dr$ave na tr$i*tu. u to% s%is u.Key words: state aid..1< 1. str. market. ori&entira.:. horizontal aid. illegal aid. 2<:.asiti da se svaka (o%oć od dr$ave ne %o$e s%atrati dr$avno% (o%oći.erovi zakoni. Ekono%ska čitanka. Pravo Evro(ske uni&e. . otvori o (rostor vidni&e% eks(oniran&u dr$ave. ko&i% &e ute%e &ena Evro(ska ekono%ska za&ednica < danas Evro(ska !ni&aA vi*e o ovo%e u7 6ukadinović R. trade. >o&nica. aran$%ana (oduzetnika.4 (ri če%u ni&e neo(. Beo-rad.u-ovora. 1 3 funkci&a%a dr$ave vi*e u7 Edin Rizvanović. u ana izi (otre)e i o)i%a (risustva dr$ave na tr$i*tu. da stvara (ravne okvire ko&i će o%o-ućiti s o)odu u-ovaran&a i s o)odan (ro%et ro)a.5 3snovni s%isao 0 6i*e o ovi% (ravi i%a u7 P. 02. vi*e ne (osto&i di e%a o (otre)i uk &učenosti dr$ave u (rivredne tokove.odno da se (o%oć is(o &ava u for%i %ateri&a notransfera finansi&ski. 'atica .1:9. 3(ćenito -ovoreći da )i se %o. Aktivnost dr$ave. ne (od i&e$e o)avezi notifikaci&eA 6id&eti u7 Co%(etition aF in t. (otre)no &e na. B'PP..1 /edan od o) ika intervenci&e dr$ave na tr$i*tu &esu %&ere dr$avne (o%oći. Sa%ue son. fondova. (redstav &a o(ravdan&e (risustva dr$ave na tr$i*tu. common market. str. izrazena kroz tr$i*ne (ro%a*a&e. 5 Po (ravi u de %ini%is (o%oć %a i% i sredn&i% (reduzeći%a ko&a ne (re azi 1.. 9:4. i sredn&i. (o+e od učen&a Ada%a S%it. (ostav &eno% u ko%unitarni% nor%a%a.odno s(ecifičnosti%a siste%a i stan&a u ko%e se (rivreda na azi. Pri%&er za to su o(će %&ere ekono%ske (o itike.. (rvenstveno se svodi na za*titu (rivatnov asni*tva i (rivatne inici&ative. či%e &e. EiuffreD editore.

zati% r&e*avan&e (ro) e%a (ravi no. . nedostataka i suk adno to%e (otre)i (reduzi%an&a %&era dr$avne (o%oći. S i&edo% to-a.C. nesavr*eni faktor %o)i nosti. o) ika intervenci&e.aus J. : 8a raz iku od antitrast kontro e -d&e Ko%isi&a di&e i nad e$nost sa antitrast ti&e i%a dr$ava č anicaA vid&eti7 #e*a ' ikotin<To%ić. Pravo Evro(ske ekono%ske za&ednice. 9 . 1994. 3snovni (ro) e% kod dr$avne (o%oći &e *to ona %o$e naru*iti konkurenci&u i s o)odan (ro%et ro)a.!-ovora o) ast dr$avne (o%oći &e re-u irana č anovi%a G:<G9.karaktera dr$avne (o%oći e$i u na%&eri . i%a&ući u vidu %o-uće ne-ativne efekte dr$avne (o%oći. %o-ući. (redstav &a ostvaren&e ekono%ski. nesavr*ene i i asi%etrične infor%aci&e. str. Pravni centar. 11 Tra$en&e sredstava (od (ovo &ni% uv&eti%a. ko&i (roiz aze iz s%&ernica ekono%ske (o itike. instituciona ne krutosti. nesavr*ena o)avi&e*tenostA Sa%ue son P. 1. Ko%isi&a i%a ad%inistrativnu u o-u. &edinstveni kriteri&i kao osnov za o)&ektivnu (roc&enu ko%(ati)i nosti. či%e se nasto&e otk oniti (otenci&a ni uzroci suko)a iz%edu dr$ava č anica. (ro) e% %ono(o sko. ekste%a i&e. !(ravo z)o. Takav (ostu(ak (roc&ene (odrazu%&eva tra$en&e i ana iziran&e od-ovora na (itan&a ko&a se odnose na utvr+ivan&e (osto&an&a tr$i*ni.(ona*an&a.vida intervenci&e dr$ave. a ternativa. (ro%a*a&a7 nesavr*ena konkurenci&a.(očetka voditi računa o to%e kada &e neo(.(ona*an&a.eda&ući. Brusse s<CuHe%)our-.odnosti ovakvo. dr$avna (o%oć )i tre)a a )iti &edan od korektora tr$i*ni.nadnaciona no. o(. str. Bnfor%ator..as(ekta. (osto&an&u efikasni&i.iz)ora korisnika (o%oći. (raćeno (o itički% o)iran&e%. nedostataka. str. Euro(ean Co%%ission.a&novi&i% iz%&ena%a Ri%sko.cit.ar%onizaci&e ko%unitarne (o itike konkurenci&e.odno (ri)&eći ti% %&era%a. S dru-e strane. (os%atra&ući s naciona no. /edinstvena (ravna osnova9.A. (redvidan&e da i takva (o%oć %o$e dovesti do (ro%&ene (ona*an&a u $e &eno% s%&eru. i soci&a ni. neki su od ti.cit. iz%&ena u odnosu na č anove 90<92. Bskustva u (ri%&eni ovi.1::< 1G5. kao i (ri%&eni direktiva 6i&ećaA vi*e o Ko%isi&i u7 =art eI T. %e. 19G9. o(. 11<19. G Evro(ska Ko%isi&a (redstav &a vr o )itan (o itički or-an !ni&e. 11 3va& dio istra$ivan&a za. Ko%isi&a < ko%unitarni or-an nad e$an za (roceduru i kontro u dod&e &ivan&a (o%oći. )ez su*tinski.. nedostataka. (ro) e%i (ri a-o+avan&a tr$i*ni% (ro%&ena%a. (o (ravi u. str.:1. te s ti% u vezi (ristu(iti oc&eni svrsis. )rine se o is(un&en&u o)aveza iz !-ovora. >ond otvoreno dru*tvo Bi=. 3snovni raz o. . dok su (rocedura na (rava (rvenstveno vezana za naciona ni nivo. kriteri&a na o(ću (o%oć 6o u%e BBA< Ru es a(( ica) e to State aid. ko&e &e. ekono%ske stu)ove 8a&ednice. %ora se od sa%o.1. 1. EKONOMSKI RAZLOZI DODJELE POMOĆI Te%e &no o(ravdan&e za (ri%&enu %&era dr$avne (o%oći dr$ave č anice na aze u (osto&an&u tr$i*ni.. a i i u o-u su(ervizora (re%a dr$ava%a č anica%a. 1. Pri oda)iran&u (o%oći koriste se dva osnovna kriteri&a7 efikasnost i visina tro*kova. Po Sa%ue sonu (osto&e tri -ru(e tr$i*ni. ci &eva.čin&enice da dr$avna (o%oć %o$e naru*iti konkurenci&u i ne-ativno ut&ecati na tr-ovinu iz%e+u dr$ava č anica ona &e su)&ekt ko%unitarne kontro e. 8a-re).ti&eva i ana izu tro*kovne is( ativosti (o%oći. (ritisak strane konkurenci&e. 6i*e o tr$i*ni% nedostaci%a u7 Rizvanović Edin. da&u do(rinos iz-radn&i za&edničko. str. rent<seekin.: Kontro a dr$avne (o%oći &e centra izirana i i%( e%entirana od Evro(ske Ko%isi&e G.ord.aniza%a.. Sara&evo 199G..#.dr$avne (o%oći. i i će do(rini&eti (o&avi tzv.tr$i*ta. 0:0. 8a*tita a%)i&enta. sku(no .

ci &a. Euro(ean Co%%ission. Po va$ećo& definici&i %a o (reduzeće &e ono ko&e i%a %an&e od 4.e Euro(ean !nion in t. #a )i )i a odo)rena (o%oć %ora ostvariti ci &eve !ni&e.odno o(će% ci &u z)o. za.and Certain 3t.se danas vodi kontinuirana ras(rava na nivou !ni&e.t&evni&a te da d&e u&e distorzivni&e na tr$i*te.er Sectors. a i i na %oda itete n&eno. str. K osta e vrste (o%oći ?(o%oć u za(o* &avan&u. Co%(etition CaF in t.odne rani&e tra$ene infor%aci&e.ks.10 .o( 11 ! 19G. 199:. K *tedn&a ener-i&e. !nutar .. )iti (ro(orciona na (ostav &eno% (ro) e%u i )iti trans(arentna.?1@ usvo&i a direktivu ?G. u(ućeni. 8)o. razvrstava na s i&edeći način12 7 a@ =orizonta na (o%oć714 K istra$ivan&e i razvo&. Siste% kontro e dr$avne (o%oći.e Euro(ean co%%unities. K o(će investici&e. i ti%e kontri)uirati )o &e% kori*ten&u &avni. Euro(ean Co%%ission. ko&a (o%oć. i(ak. trenin.?(o%oć %a i% i sredn&i% (reduzeci%a.odno neko iko ri&eči (osvetiti odre+en&u ovi. ko&a (redstav &a&u okosnicu n&i. nedostataka. Pri (oduzi%an&u ovi.ovo.orizonta ne (o%oći dr$ave č anice ve iku (a$n&u (osveću&u %a i% i sredn&i% (reduzeći%a. ko&i%a (ro%ovira konkurenci&u i s%an&en&e distorzi&e izazvane dr$avno% (o%oći. Kao %&eri o us(&e*nosti %o$e se uzeti ste(en korekci&e tr$i*ni. za a$ući se za s%an&en&e dr$avne (o%oći kao i na(u*tan&e odre+eni. K (o%oć %a i% i sredn&i% (reduzeći%a. fondova i da o)ez)&ede sve neo(. %&era vr o &e )itno izvr*iti ko%(ariran&e koristi i tro*kova. -odi*n&i (ro%et.. da&e na% Evro(ska Ko%isi&a.11 2. C3' 9:L1:. na )azi č ana 9. 199:. K za*tita a%)i&enta.L:01LEEC@.to-a su aktivnosti dr$ava č anica (rioritetno us%&erene ka izna a$en&u r&e*en&a oko kriteri&a za odre+ivan&e visine dr$avne (o%oći. 14 Cross<industrI i i o(ća (o%oćA 6i*e o ovo%e7 #DSa '. VRSTE POMOĆI /ednu od k asifikaci&a dr$avne (o%oći. 12 >ift.t&eva&ući od dr$ava č anica da učine trans(arentni% tok &avni.dkLstatstoetLForks.a dr$ava%a č anica%a &e veća od-ovornost &er su one u )o &e% (o o$a&u da ?kori*ten&e% ko%(arativno. (reduzeća.oc (o%oć ?s(a*avan&e i restrukturiran&e fir%i@ kazu&u da &e (rva vrsta (o%oći tro*kovno za. ustanov &en na nivou !ni&e. za(os eni. Pri.15.&e data i sektoru (re%a ko&e% &e u(rav &ena. i i (osto&i efikasni&a a ternativa. s. dr$ava%a č anica%a.razvo&a. sa% (o se)i ni&e dovo &an. vrsta (o%oći ?(ose)no (o%oći restrukturiran&a@A FFF. . 6o BB.koordiniran&a. i i -odi*n&i )i ans 10 ! torn s%is u od-ovara&uće korake (oduze i su 6i&eće Evro(e ?od uke iz Cardiffa<199G@.e 'anufacturin.vat &ivi nivo (o%oći &este &edan od (ro) e%a oko ko&e. i Ko%isi&a s%&e%ica%a BEPE ?Broad Econo%ic Po icI Euide ines < 1999@. te &e sto-a neo(.ko&e. istra$ivan&e i razvo&.. K s(a*avan&e i restrukturiran&e. To istovre%eno znači da dr$ave č anice tre)a&u (o&ačati aktivnosti u reduciran&u re ativno neefikasne (o%oći. SurveI on State Aid in t. u ovo% s uča&u industri&i. re-iona na (o%oć@ i ad . resursa.(o%oc@. Ko%isi&a &e. Rose.%etoda@ (roc&ene da i &e dr$avna (o%oć na&)o &e sredstvo za ostvaren&e $e &eno.

dok su to za >rancusku (reko%orski de(art%aniA deta n&i&e u7 Su)sidies to invest%ent and t. A(ri 199GA .21.stan&a is(od 1.O iznad naciona no. Pri&e deta &ni&e o)rade č ana G:?1@c !-ovora ?eH č an 90@ (otre)no &e navesti da se (o to% č anu.(ros&eka.avedena (ravi a Midentificiran&aN %a i. . 1G S(orazu% o za&ednici u.19 . 15 .01 3vako &asni% definiran&e% kriteri&a dod&e e re-iona ne (o%oći. i i -odi*n&i )i ans stan&a ni$i od 21 %i iona eura. korisnika re-iona ne (o%oći.&e%ačka i%a 5 re-i&a.rea iziran&a. či&i% osnivan&e% su udareni te%e &i dana*n&e !ni&e.5.er Car ...-c. te kao zase)na kate-ori&a K (o%oć za . -odini (o%oć (o za(os eno% radniku u industri&i iznosi a &e 101G EC! nas(ra% 12:0 EC!<a u 1992A >ift. 19 ! 1991. Brske i Portu-a a se (os%atra&u kao re-i&e. dok n(r.(ros&eka i či&a sto(a neza(os enosti &e na&%an&e 1. uz (ret(ostavku us(&e*no. . u-a &.cit. o(. 6e ika Britani&a i Bta i&a.avedeni (odatak &e na&)o &i (okazate & neiz)a ansirano. Condon.. ri)arstvo i trans(ortA Co%(etition aF.&e%ačku < Ber in i 8onenrand. #e%ers '. (reduzeća va$e za c&e oku(nu industri&u. ne%a vi*e od 04O ka(ita a i i . (ri če%u se (rvenstveno %is i na 8a&ednicu u. . za(os eni. 3vo%e tre)a.(reduzeća. a to su7 če ik.P is(od :4O (ros&eka ko%unitarnoE. cit. )I #e%ers >. veće (reduzeće.&e%ačka. Bta i&a 1.e Euro(ean !nion < 1990<1992.ove s%&ernice za re-iona nu (o%oć. )rodo-radn&a.kori*ten&a dr$avne (o%oći od strane dr$ava č anica. . u (ore+en&u sa dru-i% re-i&a%a iste dr$ave č anice. 1: 6id&eti (re(oruku Ko%isi&e < Co%%ission Reco%%andition 0. . SurveI on State aid in t.eko (reduzeće ?%a oLsredn&e@ s%atra se neovisni% uko iko dru-o..e fra-%entation of t.. oko G. učestvu&e sa cca 05O...e Euro(ean and internationa eH(erienceQ. (ri če%u su na&veći dio novca. %i iona eura. invo vira&u i novo(ridru$ene dr$ave.<0. (reduzeća osnovni (ara%etri su (oredani na s i&edeći način7 %an&e od 04.e Euro(ean Co%%unities. (ose)no de(resivni% re-i&a%a s%atra&u one kod ko&i. '.P ni&e veći od G. %oto%a industri&a. kao (ose)nu kate-ori&u dr$avne (o%oći. otvara se %o-ućnost s%an&en&a ekono%ski.P.asački. ko&i i%a&u (ose)no .ic.. 6i*e u7 Co%(etition aF in t. Tako n(r. dodati i (o%oć (ose)ni% sektori%a7 )rodo-radn&a. uz dodatak kriteri&a neovisnosti (reduzeća. u ECSC s(orazu%u. i sredn&i. 199:. i%a&ući u vidu (eriod na ko&i se odnose 0. %i iona eura.a re-iona ne ci &eve u !ni&i (otro*i se (ri) i$no 4. K uFer aF internationa . (ri če%u ista. 0. tre)a svakako dodati i kriteri& neovisnosti (reduzeća. trans(ort.0. Radi se o (ose)no& industri&i kao izuzeci%a.at can Fe ea% fro% t. S%it. ko&i %ora&u )iti ku%u ativno is(un&eni.1:9. ci&e e dr$ave.avedeni% uv&eti%a.&a i če ika.. su one či&i E. če ik.O.1G Po (odaci%a Ko%isi&e dr$ave č anice su (otro*i e cca 15 % rd eura za (odr*ku (roizvo+ačko& industri&i.15 Kod sredn&i. #e(resivne re-i&e. )@ Re-iona na (o%oć7 K re-i&e ko&e (ot(ada&u (od č an G:?1@a !-ovora. (o(ut Erčke. sa izuzetko% (ose)ni. K re-i&e ko&e (ot(ada&u (od č an G:?1@c !-ovora.. 011. (rava unutar %a o-Lsredn&e. &e E. P(ani&a 1.e Canadian econo%ic union7 J. A )rief -uide to Euro(ean State Aid CaF. 01 Bauden)ac. u-a & i dru-i sektori. str... u kontekstu (otenci&a ni. >rancuska. u ne(o &o(rivredno& (o%oći. sintetička v akna.ca. 1: . str.tt(7strate-is. (ravi a (redvideni.1L151LEC. (otro*i e četiri na&veće dr$ave č anice < . str. -odi*n&i (ro%et %an&i od 4.O od naciona no. o(.O industri&ske (o%oći. dis(ariteta %e+u re-i&a%a.&a i če ika iz 1941.istori&sko značen&e.

.2:4O.. Po (odaci%a E!RB'A ?Euro(ean Bnsu ation 'anufacturers Association@.B. utvr+u&e se ratio iz%e+u razvo&a (otro*n&e (os%atrano. kao re evantno -eo-rafsko tr$i*te odre+ena &e 8a&ednica kao c&e ina. B)ide%. (ose)no u kontekstu re aci&a naciona no vs. Prvo.N na na&)o &i način i ustrira (roceduru dod&e e (o%oći. %&esta.. (o ovo% (itan&u.. (redvi+eno &e 1.: %i iona EC! #o 14. 01 Pros&ečna -odi*n&a sto(a rasta industri&ske (roizvodn&e za Evro(sku uni&u ?1990<199:@ iznosi a &e 1. s&edi*te (os ovne aktivnosti < P(ani&a@ ana iza navedeni. n&en tr$i*ni udio %ora )iti %an&i od 2.. (utovan&a. 01.. kao i na s(re%nosti ku(aca da (ozitivno od-ovore na investici&u.A.BK #atu% dono*en&a od uke 6rsta investici&e Kva ificirani tro*kovi 00 R3CKJ33C PE. 8a &edno.kreiran&a radni.014O. od ko&i. faktora izvr*ena &e na s &edeći način. Ka ku aci&a &e izvedena na s &edeći način7 za (roc&en&en&u (roizvodn&u od G. . ste(en konkurenci&e na re evantno% tr$i*tu i faktor re-iona no. (utovan&a. te da tr$i*ni udio RockFoo a ne (re%a*u&e 2. 92L99 ?P(ani&a@ < Po%oć za RockFoo Peninsu ar S. .. K3RBS. ar-u%enata Ko%isi&a &e (odatke *(anski. nadnaciona no. Setiri od uke su donesene )ez otvaran&a (rocedure. s uča&eva (ose)nu (a$n&u tre)a us%&eriti na tri faktora7 odnos ka(ita < rad. radni. #a )i neka fir%a )i a korisnik sredstava. a(ri 1999.O. 6i*e o ovo%e na FFF.kreiran&a (os a &e (ri&evoz sirovina. ! navedeno% (ri%&eru. ki o%etara. >aktor re-iona nout&eca&a )aziran &e na )ro&u kreirani. #ru-i izvor indirektno.(roizvoda &e na&va$ni&i izvor indirektno. infor%aci&a utvr+eno &e da tr$i*te stak ene vune ni&e o(ada&uće.(rikaza re evantni tr$i*ni (roizvod &e stak ena vuna.eu.O.a te%e &u to-a &e zak &učeno da &e faktor konkurenci&e 1. v asti oci&eni a (ri.0.A. (ro) e%a.S!CAR S. odnosno infor%aci&o% o to%e da i se investira na dek inira&uće% tr$i*tu.ut&eca&a. (ros&ečna -odi*n&a sto(a rasta (roizvodn&e stak ene vune za isti (eriod iznosi a &e 1. ! notifikaci&i P(ani&a &e nave a da re evantno -eo-rafsko tr$i*te od-ovara tr$i*tu >rancuske. Pri oc&en&ivan&u ovakvi. Ko%isi&e &e..00 ! s uča&u RockFoo ?(roizvo+ač stak ene vune. su 2 rezu tira e konačno% od uko%.<4.u. S i&edo% (onu+eni.Po%oć *(ansko% (roizvo+aču stak ene vune MRockFoo Peninsu ar S. S uča& )r.. Pros&ečna du$ina destinaci&e (roci&en&ena &e na 24.vat &ivi%. Ko%isi&a &e (ri%i a 12 notifikaci&a. i i. izo acioni %ateri&a . Pto se tiče (rocedura ni. zauze a dru-ači&i stav. %&esta ?24@. Kao *to se vidi iz navedeno. ! tu svr.a osnovu dostav &eni..(roizvoda ?(roizvodn&a R uvoz < izvoz@ i sto(e rasta ko%unitarne industri&ske (roizvodn&e. Ko%isi&a donosi od uku o usva&an&u (o%oći u roku od dva %&eseca od n&i. Svaki od ova tri kriteri&a su izra$ena kroz koefici&ent vri&ednosti ko&i varira sa karakteristika%a (ro&ekta... Konstatirano &e da se ste(en kori*ten&a ka(aciteta %o$e utvrditi ana izo% (rirode tr$i*ta. P(ani&e i Portu-a a. (ri&evoz fina no. Konstatirano &e da (osto&i re ativno niska koncentraci&a (o-ona stak ene vune u &u$no& Evro(i.0. %1 stak ene vune.01 .euro(a.int. >a)rika za (roizvodn&u stak ene vune 52. ko&i i%a )o &e (erfor%anse u odnosu na osta e izo acione %ateri&a e. uko iko (osto&i su%n&a.A.vozača -odi*n&e &e (redvi+eno 00.. otvara (rocedura nu istra-u i donosi konačnu od uku na&kasni&e u roku od četiri %&eseca.ove notifikaci&e.

eto ekviva ent (o%oći #irektno za(o* &avan&e Bndirektni (osao Re evantno tr$i*te (roizvoda Re evantno -eo-rafsko tr$i*te T2. O LI!I I IZVORI POMOĆI /edno% definiran ci & odnosno sektor o%o-uću&e iz)or o) ika (o%oći..&e%ačko& i Be -i&i.ud&e a Karakteristike tr$i*ta >aktor konkurenci&e Ka(ita Lrad faktor Re-iona ni faktor razvo&a 8ak &učak 14.e Ca(arroso ?. i sredn&i.. na&če*će s%an&en&e% ka%atne sto(e@.Bznos (o%oći 'a o i sredn&e (reduzeće Cokaci&a investici&e 6rsta asistirano. . d@ "a#an0i)* su na&zastu( &eni&i o) ik (o%oći kod s(a*avan&a i restrukturiran&a. ko&e (artici(ira sa 5O u uku(no& (o%oći dodi&e &eno& industri&i.4 %i iona EC! .G 1. )@ Dioni. 3. Kredit dat (od (ovo &ni% uv&eti%a često se koristi u . o) ika (o%oći7 -rantovi. #va su osnovna %odusa finansiran&a navedeni.: 45 Stak ena vuna Evro(ska za&ednica . vrsta dr$avne (o%oći7 )ud$etski ras.eFs etter.0O 1. >e)ruarI 0. ..odi i (oreski tro*kovi.O tr$i*no.EE 11. i (ot(ore za razvo& %a i.*/ć*. nu%)er 1.-o . a na&zastu( &eni&i &e u >rancusko&. dok &e od-a+an&e ( aćan&a (oreza na&%an&e kori*ten instru%ent (o%oći. c@ K#*di$ ?(od (ovo &ni% uv&eti%a. 3d navedeni. BruHe es.. dioničko uče*će. (reduzeća u Evro(sko& uni&i.1 Pri..&e%ačko& i P(ani&i.edek inira&uće tr$i*te 1 .e . P(ani&a@ G: ?1@ c 14O .(odruč&a Re-iona ni ( afon (o%oći . (ri če%u &e (rvi o) ik (o%oći če*će u u(otre)i. i treći vid (o znača&u u industri&i. i od-a+an&e ( aćan&a (oreza.avarra.vaćen (red o$eni intenzitet (o%oći Bzvor7 Co%(etition Po icI . a oni %o-u )iti razvrstani u četiri -ru(e7 a@ "#an$ i o%&o'a(an)* od +&aćan)a +o#*za .

u )i o ko&o& for%i. Bsto va$i za s uča&eve -d&e &e donaci&ski e e%ent %an&e (ri%&etan. )i a rea izirana ona ne s%i&e )iti inko%(ati)i na sa za&ednički% tr$i*te%.O (o%oći finansira iz )ud$eta. Treće. -aranci&a. *to (odrazu%&eva uk &učenost )i o ko&e a-enci&e ko&a %o$e distri)uirati (o%oć na osnovu v adini. Prvo. S an G:?1@ se odnosi na (osto&eću (o%oć. odvo&i e su vi*e od G. %&era u korist tzv. v asti i &avni. . -odina. uz razne dru-e industri&e. do ko&e %o$e doći favoriziran&e% (reduzeća. i i (ak kreditni. neF CUnder u . dak e za)rano% n&ene dod&e e u navedeno% o) iku. sredstava. a i i na #ansku. 05 Svaka nova %&era dr$avne (o%oći %ora )iti notificirana Ko%isi&i. i i (roizvodn&e odre+eni. (roizvoda. doc. Rast iznosa (o%oći za s(a*avan&e i restrukturiran&e fir%i ko&e su za(a e u (ote*koće &e na&za)rin&ava&ući. !-ovora %o$e se reći s i&edeće. Bnteresantna &e i struktura (o%oći za industri&u u. uv&eta rezu tira inko%(ati)i no*ću (o%oći. već &e dovo &no da (osto&i kredit (od (ovo &ni% uv&eti%a uk &uču&ući niske ka%atne sto(e. dok &e u P(ani&i to s uča& sa če iko% i )rodo-radn&o%.-c. dkLstatstoetLForks.ca. izvora.stava č ana G:. ne %ora se raditi o %ateri&a ni% sredstvi%a. 3va& vid (o%oći zauzi%a istaknuto %&esto (ose)no u . o ak*ica. uko iko ut&eče na raz%&enu %e+u dr$ava%a č anica%a. ko&a (ot(ada (od za)ranu (o ovo% č anu.2O u (eriodu 1994<199:. za (eriod 1994<199:. S an G:?1@ (redvi+a "Bi o ko&a (o%oć dodi&e &ena od dr$ave č anice i i (reko dr$avni. #a )i neka (o%oć.strate-is.odni dvo-odi*n&i (eriod. . #ru-o. Brsku i 6e iku Britani&u -d&e se 9. (otre)no &e da (osto&i naru*avan&e i i (ri&etn&a naru*avan&a konkurenci&e.i P(ani&u -d&e sva (o%oć ide (reko )ud$eta. ne %ora )iti dodi&e &ena direktno od dr$ave. 90< 92@. (reduzeća. (ri če%u :: O ove (o%oći ide za tekuću (roizvodn&u. i isti (rocenat (redstav &a s%an&en&e u odnosu na (ret. 3ve ze% &e. i (oreski.i ustraci&i strukture (o%oći.&a na ko&u ot(ada 9O uku(ne ne(o &o(rivredne (o%oći.asu(rot n&i%a (oreski tro*kovi *iroko se (ri%&en&u&u u Be -i&i. i i (roizvodn&o% odre+eni.:O u 1991< 1994. ko&a &e već (redvi+ena na naciona no% nivou. na G. PRAVNI OSNOV KONTROLE DR2AVNE POMOĆI Kao *to &e već rani&e rečeno kontro u dr$avne (o%oći na su(ranaciona no% nivou o)av &a Ko%isi&a na osnovu (ro(isa sadr$ani.0O u E#P 8a&ednice.eko iko (odataka kao (ri o. Bzuzi%a&ući (o &o(rivredu. s o)ziro% na svu ko%( eksnost ove %ateri&e i na n&en (otenci&a ni ut&eca& na konkurenci&u i raz%&enu %e+u dr$ava%a č anica%a.(ovo &ni krediti i -aranci&e s(ada&u u )ud$etske tro*kove i oni se (referira&u u Evro(sko& uni&i. već &e dovo &no kori*ten&e dr$avni. Ana izira&ući sastavnice (rvo. ustanova. (o(ut oka ni. Bta i&i.ic. ko&a naru*ava i i (ri&eti da naru*i konkurenci&u favoriziran&e% odre+eni.a osnovu notifikaci&e dr$ava %o$e za(očeti istra$nu 02 Pto se (ose)no odnosi na Cukse%)ur.o(L/an=Sc.&e%ačko& i >rancusko&7 (odaci sa inte%etaA FFF.04 1. izvora. (roizvoda.O (o%oćiA FFF. na ko&u ot(ada na&veći dio (o%oći. Bs(un&en&e navedeni. odnosno transferu takvi. Bzuzi%a&ući (o%oć dodi&e &enu u kontekstu (ose)ni. . sredstava. 02 . a ostatak za soci&a ne (otre)e. (o%oć. .%idtLPa(er 1 <a.&e%ačko& i P(ani&i. uku(na ne(o &o(rivredna (o%oć. ks. učestvova a &e sa 1. u č anovi%a G:<G9. za navedene na%&ene. dok (oreski tro*kovi o(ćenito -ovoreći i%a&u (eriferni&i znača&. (o(ut carinski.t%. !-ovora ?eH č . . 04 ! >rancusko& ta &e (o%oć us%&erena na zračni (ri&evoz i finansi&ske us u-eA u Bta i&i isto.&e%ačko& (ros&ek ove (o%oći &e (orastao sa 5. inko%(ati)i na &e sa za&ednički% tr$i*te%".

!-ovora ?eH č .9G. str. C arendon (ress. 1994. (ore%eća&a u ekono%i&i dr$ave č anice". (ored neza(os enosti ?trend i struktura@ i (ri. (roduktivnosti. *to (odrazu%&eva i aktivni&u. neovisno od (o o$a&a dr$ave u odnosu na !ni&u. či&e neis(un&en&e %o$e do(rini&eti dek ariran&u (o%oći ko%(ati)i no%.. a i u odnosu na ko&u Ko%isi&a ni&e (oduze a akci&u unutar tra$eno.zaosta&an&a uzrokovano.č ana. aktivnosti. 3Hford.otka. #ru-i dio ovo.(odruč&a. S an G:.P. V Jeat. -ustine stanovni*tva.evro(skointeresa. str..t&eva (ose)no. 1G1 0G 'ick itz J. c@ (o%oć ekono%i&i odre+eni.e s%atrati ko%(ati)i ni% sa za&ednički% tr$i*te%. uv&eta.i i( 'orrisA vi*e u Crai.avedeni% č ano% o)u.(roceduru. #anas &e &asno da &e ova (o%oć okrenuta (re%a (rocesi%a u&edin&en&aA Cui-i #anie e.ti&eva is(un&en&e dva. .industri&sko. za ko&e &e Ko%isi&a (rizna a da %o-u i%ati naciona ne.09 )@ "(o%oć us%&erena ka rea iziran&u va$ni.sektora.(od&e e u %&eri u ko&o& &e to (otre)no radi nadokna+ivan&a ekono%sko.č ana o%o-uću&u da (o%oć )ude e-iti%irana (o referenca%a za. ko&i (riv ači na&veću (a$n&u dr$ava č anica.eri S.&e%ačke z)o. i i -d&e (osto&i oz)i &na neza(os enost".91. i i otk an&an&u oz)i &ni. Kod ove vrste (o%oći. Postu(ak i%a dvi&e faze.a*eni %e+u dr$ava%a č anica%a. raz%atra&u i dru-i faktori (o(ut7 neto %i-raci&a. 09 6id&eti s uča& P. c@ "(o%oć ko&o% se o ak*ava razvo& odre+eni. a ne u naciona no% kontekstu. 1. str..VErainne de Burca. (o%oć ko&a &e )i a notificirana Ko%isi&i na osnovu o)aveze sadr$ane u č anu 91?1@. i i u vri&e%e (rik &učen&a dr$ave č anice. ekono%ski. EC aF7 TeHt. 90L1L@ (ro(isu&e vrste (o%oći ko&e )i se %o. u o-u Suda (ravde.oda< do. casesV%ateria s. .. S an G:. (ro&ekata od za&edničko. 0: a@ (o%oć soci&a no. ! (rvo& fazi %ora (osto&ati %ini%a ni re-iona ni dis(aritet u naciona no% kontekstu. st.. 0. Euro(ean econo%ic aF. na način da oni ut&eču na (ovećan&e su(rotnosti unutar za&edničkointeresa". de%o-rafsko. ekono%ski. a ne sa%o di%enzi&e !ni&e. (odruč&a . (ro) e%a %ora )iti (roc&en&ivana u ko%unitarno%. za dr$ave ko&e su kasni&e (ristu(i e. Ci &evi sadr$ani u č anu G:?0@ izrazito su (o itičke naravi. kao takvi (riznati i usu. da )i ista od Ko%isi&a )i a (ro. i i odre+eni.t&eva veću (a$n&u Ko%isi&e (ri utvr+ivan&u ko%(ati)i nosti konkretni. 3čito da ovakva definici&a za.a do)iti ze eno svi&et o (o č anu 91?1@. 9G. stav 1. #a )i se odre+ena re-i&a k asificira a za dod&e u (o%oći (otre)no &e us(&e*no (ri&eći dru-u fazu. Radi se o na&interesantni&e% stavu ko&i% se za. o(. (ro(isu&e ko&a se vrsta (o%oći %o$e s%atrati ko%(ati)i no% 0: sa za&ednički% tr$i*te%. Ko%isi&a &e zauze a stav da oz)i &nost re-iona ni. i i ekono%sko. )@ (o%oć u s uča&u *tete uzrokovane (rirodni% nedaća%a i i dru-i% vanredni% oko nosti%a.cit. Kriteri& za takvu (roc&enu &e (ore+en&e sa (ros&eko% !ni&e.(eriodaA 6i*e u7 Crai. s uča&eva dr$avne (o%oći sa za&ednički% tr$i*te%. Te%(us 0. (odruč&a. V de Burca E. raz ičito (ostav &ena. navedeni (ro) e%i %ora&u )iti (ose)no oz)i &ni.(ritiska. .a*ena ko%(ati)i no%.P. (ri če%u zainteresirani% strana%a %ora )iti dato (ravo (artici(iran&a u istrazi.=. (o%oć ko&a &e %o..stava ustvari (redstav &a ne-ativno odre+en uv&et. u ko&o& se.karaktera dodi&e &ena individua ni% korisnici%a<(otro*ači%a. 0G Pravi (ro) e%i (očin&u sa treći% stavo% ovo. o(.vaćeni su s i&edeći s uča&evi (o%oći7 a@ "(o%oć ko&a (ro%ovira ekono%ski razvo& (odruč&a sa izuzetno niski% $ivotni% standardo%. Pozitivno odre+en&e uv&eta za (ri%&enu ovo. naravno eH (ost. -d&e takva (o%oć ne s%i&e i%ati su(rotan ut&eca& na uv&ete tr-ovine. strukture 05 Radi se o (o%oći ko&a &e (osto&a a (ri&e stu(an&a na sna-u !-ovora.ovo% (od&e o%. cit. str.

!-ovora. 6i&eće konsenzuso% %o$e (o%oć. o )i o ko&e% ( anu -ranta i i iz%&ene (o%oći. s uča&eva (o%oći. Ako to )i to znači o da neki takav ( an ni&e ko%(ati)i an sa za&ednički% tr$i*te% na osnovu č ana G:. Po č anu GG?1@ !-ovora Ko%isi&a će )iti infor%irana u dovo &no% vre%enu ko&e će &o& o%o-ućiti stav &an&e ko%entara. (ravi a (redvi+eni. s(o%enika. (ri%ate &a (o%oći. 8nači. !ko iko. i i . (o%oć se s%atra nezakonito% uko iko &e )i a (o-re*no (ri%&en&ena. !-ovora. Ako &e. Ko%isi&a već za(oče a (roceduru. Ako &e (ro. na osnovu %o )e dr$ave č anice.vat &ive (o č anu G:. Stavo% 0. 8a raz iku od inko%(ati)i ne. !-ovora. )i o kroz (ovredu ne-ativne od uke Ko%isi&e. 3si% navedeni. (ro.tr$i*ta. Ko%isi&a ana izira svaku instancu dr$avne (o%oći individua no i odre+u&e case )I case da i su (red o$ene %&ere (o%oći (ri. ! svako% s uča&u ci & (o%oći %ora )iti ostvaren u (ose)no% sektoru i i re-i&i.istori&ski. (ri če%u ista (os&edu&e *iroku diskrecionu %oć u odre+ivan&u ko%(ati)i nosti sa za&ednički% tr$i*te% i osi-uran&u izvr*en&a od uka od dr$ava č anica i sa%i. resursa.ove ko%entare. INKOMPATI ILNA I NEZAKONITA POMOĆ Po%oć se s%atra inko%(ati)i no% ako tako iz&avi Ko%isi&a (os i&e (ri%&ene (rocedure (redvi+ene č ano% GG?0@ !-ovora.ada &e.asiti ko%(ati)i no% sa za&ednički% tr$i*te% izuzi%an&e% od odreda)a č ana G:. Ko%isi&a na+e da (o%oć dodi&e &ena od dr$ava č anica. od učit će da odnosna dr$ava č anica ukine i i iz%&eni takvu %&eru (o%oći unutar (erioda ko&e. i e@ svaku dru-u kate-ori&u (o%oći ko&a %o$e )iti s(ecificirana od uko% 6i&eća usvo&eno% kva ificirano% većino%. isto. ! tu svr.asi krivo% dr$ava ni&e i(so facto (ovri&edi a !-ovor. S an GG.u ona dr$ava%a %o$e (red o$iti svaku (rik adnu %&eru ko&a %o$e do(rini&eti na(retku u razvo&u i i )o &e% funkcioniran&u za&edničko. . a ne sa%o u odre+eni% (reduzeći%a. ona će )ez od a-an&a (okrenuti (roceduru (redvi+enu (ara-rafo% 0. %e+uti% 6i&eće ne zauz%e stav u roku od tri %&eseca od kada &e navedena %o )a na(rav &ena.odredi Ko%isi&a. Ko%isi&a će doni&eti svo&u od uku o s uča&u. č an G:?1@ se odnosi i na 7 d@ za*titu ku turno<. *to se tiče rečene (o%oći.č ana. !%&esto to-a %&era (o%oći %ora )iti %odificirana i i o(ozvana. ko&u dr$ava dod&e &u&e i i na%&erava dodi&e iti. 91@ (ro(isu&e (roceduru ko&u tre)a s i&editi Ko%isi&a u (ri%&eni i osna$en&u )itni. S ano% GG?1@ Ko%isi&a &e ov a*tena da za&edno sa dr$ava%a č anica%a vr*i nadzor nad c&e oku(ni% siste%o% (o%oći u ti% dr$ava%a. uku(ne -eo-rafske situaci&e i infrastrukture. čin&enica da &e (os%atrana dr$ava (odni&e a %o )u 6i&eću i%at će učinak sus(endiran&a (rocedure sve dok 6i&eće ne o)znani svo& stav. sa%o Ko%isi&a %o$e iz&aviti da &e neka %&era (o%oći inko%(ati)i na sa za&ednički% tr$i*te%. 3. i%a&ući u vidu č an G:. 8ainteresirana dr$ava č anica neće staviti u d&e&stvo (redvi+ene %&ere do dono*en&a konačne od uke. odre+eno &e da ako (os i&e davan&a o)avi&esti zainteresirani% strana%a da dostave n&i. i i da &e takva (o%oć )i a z ou(otri&e) &ena. a na osnovu (ri&ed o-a Ko%isi&e. !-ovora ?eH č . ovi% č ano% &e (ro(isano da. č ano% G:. i i (ute% dr$avni. ni&e ko%(ati)i na sa za&ednički% tr$i*te%.ekono%ske aktivnosti. ako &e takva od uka o(ravdana (ose)ni% oko nosti%a.

neraciona ni% kori*ten&e% sredstava (oreski. te da. odrediti uv&ete u ko&i%a će )iti (ri%&en&en č an GG?1@. nedostataka. a n&ezina us(&e*nost će se (roci&eniti kroz iskazanu efikasnost i ekono%ičnost. i %o$e. d&e o%ično i%a&u (o itički karakter i kao takve (redstav &a&u do)ar (okazate & odnosa sna-a iz%e+u nosi aca raz ičiti. ZAKLJU4AK '&ere dr$avne (o%oći (o svo&o& (rirodi (redstav &a&u tro*ak i i.oda. i (os i&e konsu taci&a u Evro(sko% Par a%entu. S ano% G9. ci &evi%a. konce(ci&a iz-radn&e !ni&e. (redvi+eno &e7 M6i&eće od uču&ući kva ificirano% većino% na (ri&ed o. *to u s uča&u inko%(ati)i ne (o%oći ni&e %o-uće. !-ovora ?eH č an 92@. !-ovora. (ri. *to znači ne sa%o (o%oć ko&a ni&e )i a notificirana. -u)itak &avni. i do)itak za n&eno. sredstava i otk an&an&a tr$i*ni.N 3sta e %&ere (o%oći. ko&e nisu s(o%enute. kao i kate-ori&e (o%oći izuzete od ove (rocedure. dak e )ez (o*tivan&a navedene (rocedure. %o$e kreirati (rik adna (ravi a za (ri%&enu č anova G:. !-ovora. do(rinosi osiro%a*en&u tr$i*ta i (adu ) a-ostan&a (otro*ača.Ko%isi&e. %o$e se reći da dr$avna (o%oć svo&i% korektivno<a okativno<redistri)utivni% učinko% kontri)uira razvo&u dr$ava č anica. i G9. (ose)no. s%atra&u se nedozovo &eni%. #r$avna (o%oć unutar Evro(ske uni&e (o svo&i% %otivi%a. Ko%isi&a %o$e zatra$iti od dr$ave č anice (rivre%eno vraćan&e nezakonite (o%oći ?sredstava@. (otenci&a no. ovakav o) ik (risustva dr$ave na tr$i*tu &e (o$e &an uko iko se kreće u na(ri&ed navedeni% okviri%a. rezu tata &este koordinaci&a %e+u dr$ava%a č anica%a.(ri%ate &a. !-ovora. već i notificirana (o%oć ko&a &e i%( e%entirana (ri&e odo)ren&a. č ano% GG. re-u ativi. izvori%a. . istu će odo)riti. 3(ravdan&e za (ri%&enu %&era (o%oći dr$ave na aze u (osto&an&u tr$i*ni. !ko iko &e (o%oć nezakonito dodi&e &ena. )ud$etski. 3d uke ko%unitarni. instituci&a < Ko%isi&e i 6i&eća. ko&i tretira nor%ativna ov a*ten&a 6i&eća %inistara. i i nisu od strane 6i&eća odo)rene kao o(ravdane ?izuzetni% oko nosti%a@. !ko iko Ko%isi&a (roc&eni da dodi&e &ena (o%oć neće u-roziti tr-ovinu %e+u dr$ava%a č anica%a. #r$ave č anice su o)avezne da i. Privatne stranke %o-u se (ozivati na nezakonitost &edne %&ere (o%oći (red naciona ni% sudovi%a. i GG. o)veznika. a ti%e i !ni&e kao c&e ine.(ak kroz (ovredu (ravi a (rocedure utvrdeni. /edan od uv&eta (ostizan&a navedeni. ukinu u sk adu sa (ostu(ko% ko&i &e (redvi+en č anovi%a GG. nedostataka. . Efekti (o%oći %o-u se (rezentirati i (reko sraz%&era iz%e+u uku(no a ocirani. S ti% u vezi. instituciona no<(ravno& strukturi (redstav &a ko%)inaci&u naciona ne i nadnaciona ne (o itike. Protivnici dr$avne (o%oći s%atra&u da &e ona (er se inko%(ati)i na sa s o)odno% trzi*no% ekono%i&o%. istovre%eno. Bez o)zira na navedene (ri-ovore.ezakonita (o%oć (redstav &a (ovredu !-ovora. a i.

2. Pravo Evro(ske uni&e. Bauden)ac. #e%ers >. 'ontrea <Eeneva. 8a-re). 8a-re). G.ca. 11. Te%(us 0. ?199G@. >e)ruarI.er Car ?199:@.aus J. 1. =art eI T. seconda edizione. V . SFeet V 'aHFe . ?0.-c. 10. S%it.#. EC aF. Sa%ue son P. BB diritto %ateria e de a co%unitaD euro(ea. 'ick itz J..e Euro(ean Co%%unities ?1994@. 11. Brusse s<CuHe%)our-.C.e >ra-%entation of t. Ekono%ska čitanka. Co%(etition #irectorate<Eenera of t. 12.=. Crai. Rizvanović Edin ?0. Jeat. Co%(etition aF in t. BruHe es. Euro(ean Co%%ission. ?19:4@. ?199G@. Pravni centar < >ond za otvoreno dru*tvo Bi=. #e%ers '.e Euro(ean Co%%ission. Su)sidies to Bnvest%ent and t.. teHt. :.e Canadian Econo%ic !nion7 J.. Ekono%i&a. Euro(ean Co%%unitI CaF of State Aid. 1..tt( strate-is..A... nu%)er 1. 4. Pta%(ari&a >o&nica. 'atica .LITERATURA 1. Condon. Hv izdan&e.at can Fe earn fro% t. ?199:@.eri S. 0. 'i ano. 'ate. 6o u%e BBA 7 Ru es a(( ica) e to State aid.S.4@.rvatska.ord. Sa%ue son P.ic. Condon. EiuffreD editore. ' ikotin<To%ić #e*a ?19G9@. ?199G@.E.Pau V Erainne de Burca ?1994@. K uFer aF internationa . 3Hford. Euro(ean econo%ic aF.. cases and %ateria s. 6ukadinović Radovan ?1995@. Cui-i #anie e ?1994@. '. Bnfor%ator. B'PP. #DSa Rose '. A )rief -uide to Euro(ean State Aid CaF. Pravo evro(ske ekono%ske za&ednice. 9. 5. C arendon (ress. 3snovi (rava Evro(ske za&ednice.e Euro(ean and internationa eH(erienceA .@.A. Sara&evo. 8a-re).@. . Co%(etition (o icI neFs etter ?0. Beo-rad. #r$avna (o%oć u ze% &a%a Evro(ske uni&e < iskustva za Bosnu i =erce-ovinu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful