Uloge krvnog sistema kičmenjaka Transportna uloga Krvni sistem ima funkciju transportnog sistema: kiseonik i hranljive materije

do ćelija u telu; ugljen-dioksid i druge materije koje su proizvodi ćelijskog metabolizma do pluća i organa za izlučivanje; hormone do organa na koje deluju; odvodi suvi nu vodu i reguli e p! "omogućava homeostazu#; $a titna uloga od virusnih i bakterijskih infekcija koju ostvaruju bela krvna zrnca "leukociti# Uloga u termoregulaciji ostvaruje se cirkulacijom krvi kroz ko%u& Termoregulacija predstavlja sposobnost odr%avanja stalne telesne temperature' organizmi koji tu sposobnost imaju nazivaju se homeotermi& $a razliku od njih' poikilotermi tu sposobnost nemaju& (snovne osobine Krvni sistem svih kičmenjaka je zatvorenog tipa ) sastoji se od zatvorenog sistema sudova po kojima cirkuli e krv& *irkulacija krvi se ostvaruje zahvaljujući radu srca& +rce le%i u posebnom delu celoma ) perikardu koji je oblo%en delomperitoneuma i ispunjen tečno ću& Krvni sudovi koji dovode krv u srce su vene' dok su odvodni krvni sudovi arterije& ,rterije i vene se granaju po celom telu na manje sudove' obrazujući na kraju mre%u najsitnijih kapilara' koji spajaju arterije i vene i zatvaraju krug krvne cirkulacije& Kroz zidove kapilara se vr i razmena gasova i prolaz hranljivih materija i produkata metabolizma& -zvesna količina tečnosti ostaje u tkivima i vraća se limfnim sudovima u vene& .rogresivna evolucija krvnog sistema kičmenjaka .rogresivne promene bile su vezane sa izlaskom na kopno kao i sa povećanjem aktivnosti& Krvni sistem riba +rce riba sastoji se iz jedne pretkomore i jedne komore koja je postavljena ispred pretkomore ) okrenuta je prema napred' u pravcu krga& (d komore polazi trbu na aorta koja nosi redukovanu krv u krge gde se ona oksiduje& +vaki par krga snabdeven je dovodnim "nose redukovanu krv# i odvodnim "nose oksidovanu krv# arterijama& +istem dovodne i odvodne kr%ne arterije svake pojedine krge predstavlja tzv& aortin luk& Kod embriona se javlja / pari aortinih lukova' dok kod adulta ostaju samo 0 para aortinih lukova& (dvodne kr%ne arterije se sa svake strane tela ulivaju u levi i desni koren' koji se spajaju u le1nu aortu "nosi oksidovanu krv#& 2e1na aorta oksidovanu krv raznosi po telu& 3edukovana krv se sistemom vena vraća u srce& Tako kroz srce riba prolazi samo redukovana krv& Kod larvi vodozemaca krvni sistem je isti kao kod riba& .romene kod suvozemnih kičmenjaka .relaskom na kopno redukuju se krge i javlja plućno disanje pa se' usled toga' menja i krvni sistem& Te promene se najvi e ogledaju u sledećem: broj aortinih lukova se smanjuje' a ostvaruje se veza sa plućima; srce uvek ima dve pretkomore i jednu ili dve komore; krv cirkuli e u dva kruga "veliki i mali#& Krvni sistem vodozemaca

+rce ima dve pretkomore i jednu komoru& U komoru dospeva kako redukovana krv iz tela tako i oksidovana krv iz pluća i ko%e' usled čega nastaje njihovo me anje& Kod vodozemaca se to nadokna1uje ko%nim disanjem& 4odozemci imaju levi i desni aortin luk& Krvni sistem gmizavaca +rce se sastoji od dve pretkomore i jedne komore& U komori se javlja pregrada koja je kod većine nepotpuna i samo u izvesnoj meri sprečava me anje krvi& .roces odvajanja puteva oksidovane i redukovane krvi je doveden do kraja ) srce ptica je potpuno podeljeno na levu i desnu plovinu& +rce ptica se' dakle' sastoji od dve pretkomore i dve komore& (sim toga' ptice imaju samo jedan aortin luk i to desni koji polazi iz leve komore i nastavlja se u aortu& Krvni sistem sisara 5ema krvnog sistema čoveka:arterije "crveno#' vene "plavo# +rce je izgra1eno od dve pretkomore i dve komore& .rema tome' u aorti se nalazi me ovita krv& -z desne polovine komore' pored levog luka' polazi plućna arterija koja nosi redukovanu krv u pluća na oksidaciju& -z pluća se oksidovana krv vraća u levu pretkomoru& Krvni sistem ptica .ostoji samo levi aortin luk koji polazi iz leve komore i nastavlja se u aortu& .ostoje dva aortina luka:levi i desni koji se iza srca spajaju i grade aortu& -z leve polovine komore polazi desni luk koji nosi prete%no oksidovanu krv' a iz desne polovine komore polazi levi luk sa prete%no redukovanom krvi& .orta raznosi oksidovanu krv po celom telu& 3edukovana krv se vraća gornjom i donjom upljom venom u desnu pretkomoru& -z desne komore polazi plućna arterija koja redukovanu krv nosi u pluća na oksidaciju& (ksidovana krv se plućnim venama vraća u levu pretkomoru srca& Krv' dakle' cirkuli e kroz dva kruga: .

veliki i mali krvotok& 4eliki krvotok počinje u levoj komori iz koje polazi aorta& (na raznosi oksidovanu krv po čitavom organizmu& U tkivima se ćelijama predaje kiseonik' a u krv ulazi ugljendioksid& 3edukovana krv se upljim venama vraća u desnu pretkomoru srca' a odatle ide u desnu komoru& 6ali krvotok počinje u desnoj komori iz koje polazi plućna arterija koja se zatim grana na levu i desnu arteriju koje redukovanu krv odnose u pluća& U plućima se krv oksiduje "otpu ta se +(7' a prima (7# i vraća plućnim venama u levu pretkomoru& .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful