P. 1
Bcthantich(Nhat)

Bcthantich(Nhat)

|Views: 0|Likes:
Published by americus_smile7474

More info:

Published by: americus_smile7474 on Jan 24, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/02/2015

pdf

text

original

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO GIỒNG TRÔM TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ MỸ THANH --------

--------

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

Họ, tên người thực hiện: Trươn T!" M# D$n Ch c !": G%&' (%)n Sinh h#$t t% ch&'ên ()n: T* +%n!- H,- .T!/ 012

N*( +,-+

H?n! =!@2 Bến Tre.C)ng nghệ QhRi C S ChT nhiệ( UVM C@ T<Wnh KX K.ngày 7 tháng 11 năm 2012 BHN TIM TJT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN IK +E LAMC TINC +O BHN THÂN P . nghiê( chenh ch]M h.T!>2 !%gn h$i 2!c 2!$i)n Xfn : U&)n ck p th c t<Ach nhiệ( t<#ng c)ng !iệc gia#Y Q C!$i)n XfnP MÔN `%n! ++ qDB G +C B Tj L9 CB. ck URi ERng gifn [>.<= .tr T .nh chT t<ư=ng. !Vi (ọi người m&ng `&anh !. daxn thNn thNy' !iêvc K)xi (=yi Mhư=ng MhayM [av' h#vc thi0 gi=0 h#vc dX ()n c#y nhiê0& hiêv& `&ax t)yt h=nY zi0 !Nv'. tên: T<ư=ng Th> M? 3&ng @ Sinh ng.i h#.Họ !. thAng ._% `_n P ^&)n U&)n gi_ !_ng `&an Kib( UcM t<ường tư tưZng tiIn dX. Tj L9 .' !.+r bHÁ Bs Tj L9 TB Tj L9 +t. ck &' tgn !Vi Kong nghiệMY aK bcZ d$e 2fn Z&2: .+. gln gii !Vi tcM thb Eư Mh$(.T> 0' .' .H/0NG G12/ 34C 5 67/ T8/ G19NG TR:M TRABNG TRCNG HDC CE +F MG THẠNH C3NG HÒA 45 H3I CH6 NGH7A 8I9TNAM Đ:2 . n*( -BCD @ N=i Einh: Th> FG HIn T<J @ Nhiệ( !" KưLc MhNn c)ng: Q 3$' ()n: SinhOP.nh cing như cTa K>a Mhư=ngY ^&)n thb hiện tRt Mhj( ch]t chgnh t<>.tr +s C. chgnh EAch.nh: B P-BDD @ QhJn thưZng: Y SR n*( K$t giA# !iên [$' gi\i c]M h&'ên: C n*( Y SR n*( K$t giA# !iên [$' gi\i c]M t<ường: + n*( IIK NHRNG THÀNH TSCH CH6 TUCP VK P!WX 2!YZ 2![n! Zr"\ ]?' ]^2\ .-. K$# K c tAc Mh#ng !.# ng. t&Nn thT Khng cAc `&' K>nh cTa ng.Nkn 2-' 2!YZ .# t$#: 6$i học Eư Mh$(Y @ Ng. t)i (avnh [avn nê& <a ()vt E)y .ưln 0?i (m !n2P Tư0 uinh nghiêv( [av' h#vc dX ()n G3C3ch# h#vc Einh dNvc t<&ng học c= EZ t<#ng nhưwng n*( `&a. nưVc. MhAM U&ct cTa Nh. ng mn h.. Kường URi cTa 6fng !.

t<ường !.qO B. Eư& tl( Uiên hệ thực tI cTa dfn thNnY M)n c#y U=vi thêy G3C3 Ua0 Uiên hệ t{ thực tI.nhY M)wi Mhư=ng MhayM !a0 n)vi [&ng [av' h#vc Kê0& c#y nhưwng ư& uh&'êyt Kiêx( !a0 gi=yi havn Eưx [&vng <iêngY 3# !Nv'.+r t Tj L9 sq.n t<ường. giaxi thiych t<#ng uhi th&'êyt t<i0nh.-t qt. K)vng !iên uhiych Uêv cayc J( tưv tW( tư Uiệ&. [av' dX ()n cN0n tav# uh)ng uhiy nhJv nha0ng. gia KWnh Kb ch*( Ekc giA# ["c học Einh t{ng UhcY Thực hiện E% Uiên U$c gia KWnh thJ# t{ng thAngY LpP qr HDC LsC HẠNH bINM ++ G Tj L9 b t. thực hiện MhRi hLM gi_a nh. . nhNvn thưyc <iêng. !iêvc Mh)yi h=vM Ka [avng cayc Mhư=ng MhayM !a0 hi0nh thưyc [av' h#vc t<#ng t#a0n d)v `&ay t<i0nh [av' h#vc Ua0 Mhư=ng hư=yng `&an t<#vng Kêx Mhayt h&' tiynh tiych cưvc. dib& hiện `&a !iệc U. thực tI Kêx h#vc Einh h ng thh.+r . .n ng. . [av' h#vc nh#y(.nh t% ch c. nh#y( K)i !a0 [av' h#vc cay thêx Ua0 nhưwng hi0nh thưyc cN0n uêyt h=vM !=yi nha&. t<i0nh da0'. ck uI h#$ch thJ# [~i UVM c" thb.'Y Gifng [av' dX cN0n c#y K)0 [&0ng [av' h#vc t)yt. K*vt cayc cN& h#xi !a0 uiw n*ng mưx U'y cayc cN& t<ax U=0i t<#ng Ka0( th#avi ha' t<#ng thực h. MhNyn uh=xi. t<ườngY zW !c' dfn thNn U&)n U&)n c#i t<ọng !. t<anh fnh tư Uiệ& Mh#ng Mhh !i0 n)vi [&ng uiêyn thưyc c&xa ()n G3C3 <]t <XngYzi0 !Nv'. Eayng tav# c&xa h#vc Einh !a0 nNng ca# chNyt Uư=vng. ()wi ()vt hi0nh thưyc c#y nhưwng chưyc n*ng <iêng cN0n Mhaxi ch#vn U#vcY Nga0' na'. Kaynh giay uêyt `&ax h#vc ()n G3C3 c#0n Mhaxi ch&y 'y Kêyn uiêx( t<a nhNvn thưyc `&a cayc cN& h#xi c#y tiynh E&' U&Nvn.Cr B. !a0 <Nyt ha( thiych h#vc dX ()n G3C3Y @ Cfn Z&2 2!o n!%gX: Thường m&'ên dA( UVM.[| U}nh hXi uiIn th cY S#ng E#ng !=yi K)xi (=yi Mhư=ng MhayM [av' h#vc Ua0 K)xi (=yi Mhư=ng tiêvn [av' h#vcYziêvc ưyng [&vng c)ng nghêv th)ng tin Ua0 <Nyt cN0n thiêyt.Cfn Z&2 t!&2P S Cfn Z&2 2fn ]'mn: H•ng n*( dfn thNn tha( gia tRt cAc h#$t KXng cTa C)ng K#. ti0( t#0i t<#ng !iệc học tcM dX ()n n.Đ:%P 6#. tha( gia cAc h#$t KXng [# c)ng K#.Dr TB Tj L9 T Tj L9 s -+.( cTa HSY Hên cavnh K#y.# thi K&a Z nh.!Nyn Kê0 (a0 daxn thNn Kaw ayM [&vng t<#ng !iêvc K)xi (=yi Mhư=ng MhayM t<#ng giaxng [av' dX ()n G3C3 Y T<ư=yc hêyt daxn thNn ngư=0i giA# !iên cN0n n*y( !ưwng cayc 'ê& cN0& !a0 Eưx [&vng tha0nh thav# cayc uiw n*ng t<#ng !iêvc ch&Nxn div c&wng như tiêyn ha0nh da0i [av' t<ên U=yMY Ch*xng havn như uiw n*ng (=x da0i.-r ++ t..#Y .n @ 6Xi U. học Einh cln Mhayt h&' tiynh tiych cưvc E&' nghiw. tha( gia thi ta' ngh€Y S Cfn Z&2 Đ'mn . h% t<L d$n Kong nghiệM !. h% t<L nhiệt tWnh cAc Mh#ng t<. <Nyt Mh&0 h=vM !=yi K*vc t<ưng dX ()n G3C3 gi&yM học Einh [êw cax( nhNvn !a0 uh*yc EN& da0i h#vc. hiêv& `&ax [av' h#vcY 3av' h#vc t#a0n U=yM. Uực UưLng n•ng cRt t<#ng cAc Mh#ng t<. [av' ()n G3C3 t)yt nhNyt Ua0 [av' d*0ng K)0 [&0ng [av' h#vc.

. h† t<L u>M thờiY @ zVi Mh" h&'nh: Ck thAi KX Khng K‡n uhi gia# tiIMY v t%cn w&2 n!<n 2o. n&)i hJ# K]t. ch# KXi !iên nghƒ# „ rK Hn! !ưun 2o. gihM K… d$n Kong nghiệM uhi cln thiItY @ zVi học Einh: ^&)n `&an tN( thJ# [~i !.# uI h#$ch nh\. ngày 7 tháng 11 năm 2012 N ưx% t!-% L) 8yn h$izn Trươn T!" M# D$n .n!m %&'P @ zVi d$n Kong nghiệM: h•a Kong. như tha( gia thi K&a K$t Kib( -.HưVng [‚n học Einh UVM chT nhiệ( tha( gia tgch cực cAc h#$t KXng cTa 6Xi TNT.T!o Zrưun ]ơn (" Mỹ Thạnh. Mh#ng t<. Kkng gkM mN' [ựng nh.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->