APROBAT prin hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 366/15 in !" noie#$rie !

%%&

Co ul e eti'ă al (u e'ătorului
Un sistem judiciar independent şi onorabil este indispensabil justiţiei. Justiţia ocupă un loc deosebit în afirmarea statului de drept, iar conduita, moralitatea şi cultura judiciarului au o importanţă majoră în procesul de înfăptuire a ei. În actualele condiţii, faţă de judecători, ca exponenţi ai puterii judecătoreşti, sînt înaintate un şir de cerinţe morale şi de conduită specifice, o parte dintre ele fiind incluse în acte normative, altele urmînd a fi însuşite şi respectate ca deziderate ale eticii profesionale. Judecătorul trebuie să participe activ la stabilirea, menţinerea, aplicarea normelor de conduită, pe care le va respecta personal, astfel încît să fie asigurată integritatea şi independenţa sistemului judecătoresc. eglementările prezentului !od urmează a fi interpretate şi aplicate în vederea promovării acestor obiective. CAP)TO*+* ) ,ispo-i.ii generale Arti'olul 1. S'opul regle#entării "#$ %utoritatea judecătorească este în epublica &oldova o ramură a puterii de stat. %dministrarea justiţiei este un atribut inerent sistemului judecătoresc şi, în special, judecătorilor. "'$ !odul de etică al judecătorului stabileşte standardele de conduită ale acestuia, conforme cu responsabilităţile, onoarea şi demnitatea profesiei sale şi care sînt obligatorii pentru a fi respectate de către toţi judecătorii din epublica &oldova. "($ espectarea normelor cuprinse în prezentul !od constituie un criteriu pentru evaluarea eficacităţii, calităţii şi integrităţii profesionale a judecătorului. ")$ *valuarea respectării standardelor de conduită prescrise în prezentul !od este efectuată de !onsiliul +uperior al &agistraturii, potrivit legii. CAP)TO*+* )) )n epen en.a /i i#par.ialitatea (u e'ătorului Arti'olul !. )n epen en.a (u e'ătorului "#$ Judecătorul trebuie să fie independent în exercitarea funcţiilor sale, conform principiilor de drept garantate de !onstituţie, de alte legi şi norme naţionale, de acte internaţionale la care epublica &oldova este parte. "'$ Judecătorul are îndatorirea să promoveze supremaţia legii şi statul de drept, să apere drepturile şi libertăţile fundamentale, interesele legitime ale tuturor persoanelor, independent de cetăţenie, origine etnică, rasă, naţionalitate, cultură, ideologie, religie, limbă, sex, apartenenţă politică, avere, origine socială, asigurînd în toate cazurile calitatea şi caracterul ec,itabil al actului de justiţie.

$ udecătorul este obligat să fie imparţial şi să nu admită influenţe asupra activităţilor sale profesionale de către nici o persoană.iile (u e'ătorului Arti'olul 5. sau despre oricare încălcare a standardelor de etică prevăzute în prezentul !od. influenţe. nu va manifesta atitudine preconcepută prin exprimare sau prin fapte şi nu-şi va permite cuvinte.otărîri independent. fără restricţii. gesturi sau alte acţiuni care ar putea fi înterpretate ca semne de părtinire sau prejudecată. precum şi integritatea fizică şi morală a tuturor participanţilor la procedurile judiciare. ameninţări sau ingerinţe. respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale în conformitate cu normele de drept naţionale şi internaţionale şi cu principiile morale general-recunoscute sînt cerinţe obligatorii faţă de judecător. acţiune sau manifestare care ar putea prejudicia încrederea publicului în sistemul judecătoresc. personal sau ca custode. Arti'olul 3. %titudinea corectă. prietenii sau cunoscuţii săi. inclusiv în cazurile în care/ "a$ are o părtinire sau prejudecată proprie faţă de una dintre părţi. CAP)TO*+* ))) O$liga. acţiune. ")$ În toate cazurile. directe sau indirecte."($ Judecătorul este obligat să respecte egalitatea persoanelor în faţa legii. care poate genera conflicte de interese şi periclita încrederea în independenţa sa. ")$ Judecătorul îşi va exercita funcţiile nepărtinitor şi fără prejudecăţi. "($ Judecătorul trebuie să se abţină de la orice comportament.ialitatea (u e'ătorului "#$ Judecătorul trebuie să judece toate cauzele imparţial. în conformitate cu legea. )#par. presiuni. mijloace de informare în masă. "'$ Judecătorul va pronunţa .$ Judecătorul trebuie să informeze imediat !onsiliul +uperior al &agistraturii despre orice faptă. structuri de stat sau instituţii publice. sentimente sau teama de eventuale critici imediate sau de durată. stimulente. Re'u-area "#$ Judecătorul este obligat să se abţină de la oricare proces în care imparţialitatea sa ar putea fi pusă la îndoială şi se va autorecuza într-un proces în care aceasta este cerută de lege. interese de partid. doctrine politice. indiferent din partea cui sau pentru care motive ar veni ele. ". asigurîndu-le un tratament cuviincios prin apărarea demnităţii şi onoarei lor. sau personal deţine informaţii despre probele contestate ce ţin de proces0 "b$ ştie că el. fraze. inclusiv de rudele. menţinîndu-şi autoritatea şi competenţa profesională şi nu se va lăsa influenţat de contacte. rămînînd fidel legii. informaţii sau sfaturi din partea oricăror persoane. îndrumări sau control şi nu-şi va permite comportament necuviincios. inadecvat sau ilegal. obiectivitatea judiciară. ". sau soţul său "soţia$ sau alte rude apropiate au un interes financiar în obiectul disputei sau orice alt interes care ar putea afecta substanţial rezultatul procesului. imparţială faţă de om ca valoare supremă. Arti'olul 0. fără orice influenţe. judecătorul are următoarele obligaţii/ . imparţialitatea. O$liga. interese publice. eveniment de natură să-i afecteze independenţa.iile (u e'ătorului "#$ În exercitarea atribuţiilor. judecătorul va acţiona independent.

administrativ pe marginea unei anumite cauze care se află în curs de examinare. instruire continuă şi educaţie întru executarea adecvată a îndatoririlor de administrare a justiţiei0 c$ să decidă prompt. "'$ Judecătorul va avea permanent un comportament oficial. în exerciţiul funcţiei. avocaţilor sau altor persoane. eficient şi obiectiv în toate cauzele judiciare. politicos în comunicarea cu alte persoane. să apere demnitatea. acţionînd cu diligenţă şi în timp util. inclusiv toate sarcinile administrative date conform legii0 b$ să-şi menţină la nivel înalt şi să-şi perfecţioneze permanent cunoştinţele.itabil. să respecte termenele legale. "($ Judecătorul va evita discuţii cu participanţii la proces sau cu terţe persoane despre alte cauze puse pe rol în instanţă.iile (u e'ătorului în 'ole'ti1ul e #un'ă "#$ elaţia judecătorului cu colectivul de muncă trebuie să se bazeze pe respect şi bunăcredinţă. materialelor confidenţiale obţinute. ")$ Judecătorul poate să consulte alţi judecători doar referitor la legislaţia de ordin material. procedural.a$ să-şi îndeplinească îndatoririle şi funcţiile de serviciu profesionist. 1iscuţia este limitată la probleme teoretice şi poate fi iniţiată doar de judecătorul care examinează cauza respectivă. *l va cere tuturor participanţilor la proces şi altor funcţionari ai sistemului judiciar să se abţină de la manifestarea. săşi îndeplinească îndatoririle într-o perioadă de timp rezonabilă0 d$ să păstreze secretul profesional ce ţine de deliberările sale şi de informaţiile confidenţiale obţinute în timpul îndeplinirii atribuţiilor legate de şedinţele de judecată şi în afara acestora0 e$ să întreprindă. decît în cazurile prevăzute de lege. fie în biroul său. la procedurile judiciare0 g$ să-şi exercite responsabilităţile juridice ce îi revin în măsura în care să se asigure de aplicarea corectă a legii şi instrumentarea cauzelor în mod ec. competent. iar în cazul în care legea nu prevede astfel de limite.elor "#$ Judecătorul va menţine ordinea şi atmosfera respectuoasă în şedinţele de judecată. asigurîndu-le un tratament juridic nediscriminatoriu. comportamentul exemplar fiind un model de comunicare şi atitudine reciprocă adecvată. sobru. "'$ Judecătorul nu poate denigra în public probitatea profesională şi morală a colegilor săi. asigurînd disciplina şi solemnitatea desfăşurării procesului. potrivit legii şi să asigure prevenirea dezvăluirii neautorizate a acestora0 f$ să respecte egalitatea cetăţenilor în faţa legii. competenţele şi abilităţile sale profesionale prin autoinstruire. "($ Judecătorul îşi va conforma exteriorul şi vestimentaţia în timpul exercitării funcţiei la cerinţele legii şi prestigiul profesiei. martorilor. Or inea /i sole#nitatea /e in. Rela. *l urmează a da dovadă de demnitate. a părtinirii sau prejudecăţilor împotriva părţilor. Arti'olul 6. Arti'olul &. fie în sala de judecată. eficient şi fără întîrziere. . integritatea fizică şi morală a tuturor persoanelor care participă. măsurile necesare pentru păstrarea sau sigilarea cuvenită a informaţiilor. prin cuvinte sau atitudine. în orice calitate. respect şi răbdare faţă de toţi participanţii la proces.

conflicte de interese sau ar interveni în responsabilităţile profesionale. membrii familiei sale sau rudele apropiate sînt antrenate sau poate exista un potenţial conflict de interese. bunuri întru susţinerea unui candidat în scopuri politice sau la o funcţie cu caracter politic0 e$ să-şi exprime sau să-şi manifeste convingerile sale politice prin comportament.$ !u excepţia cazurilor permise de lege. În cazul apariţiei conflictului de interese. "'$ Judecătorul îşi poate exprima opinia prin declaraţii publice. penală sau administrativă. participarea sau judecarea litigiilor sau cauzelor în care el. "($ Judecătorul nu se poate implica în activităţi care încalcă legile. ")$ Judecătorul nu va influenţa un alt judecător în exercitarea funcţiilor şi obligaţiilor profesionale.otărîrilor adoptate. realizîndu-şi dreptul la replică. de caritate sau civică. la adresa sa sau despre procesul de judecată.i /i inter i'. cu excepţia activităţii didactice şi2sau ştiinţifice0 b$ să solicite sau să colecteze fonduri pentru orice formaţiune politică.ii pri1in a'ti1ită. organizaţie educaţională. CAP)TO*+* )3 )n'o#pati$ilită. inclusiv în mijloacele de informare în masă. "'$ Judecătorul se va abţine de la implicarea. . judecătorul va dezvălui aceasta părţilor respective şi va întreprinde toate acţiunile necesare pentru a-l elimina. În cazul cînd va face declaraţii publice. acte sau declaraţii în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu0 f$ să participe la reuniuni publice cu caracter politic0 g$ să se implice în orice activitate sau comunicare neformală cu scopul de a influenţa orice problemă care se examinează sau ar putea fi examinată într-o instanţă de judecată0 . menite să-i influenţeze acţiunile sale profesionale în orice cauză civilă. să solicite. se va conduce de criterii de rezonabilitate şi măsură.ile personale /i pro4esionale "#$ Judecătorul nu poate/ a$ să cumuleze funcţia deţinută cu nici o altă funcţie publică sau privată.reptul la opinie "#$ Judecătorul nu va face comentarii publice. inclusiv publicată în mijloacele de informare în masă.$ să folosească telefonul sau orice alt dispozitiv electronic de comunicaţie în timpul şedinţelor de judecată şi al deliberărilor. prejudecăţi. atitudine. pe marginea cauzelor aflate pe rol în instanţă pînă la intrarea în vigoare a . . Judecătorului cu atribuţii de răspundere şi2sau administrative i se interzice de a face uz de autoritatea sa pentru a interveni în procesul de judecată sau în soluţionarea cauzelor. să colecteze sau să distribuie bani sau orice alte obiecte de valoare. normele sau standardele de etică din prezentul !od ce ar duce la imparţialitate. să utilizeze sau să permită utilizarea prestigiului funcţiei sau a titlului de judecător în scopurile enumerate mai sus0 c$ să încurajeze sau să influenţeze pe cineva să adere la o formaţiune politică0 d$ să ofere. pentru a infirma oricare afirmaţie falsă sau defăimătoare. judecătorul nu va admite intervievări. Restri'. Arti'olul 2.". argumentări sau comunicări private.ii Arti'olul ". religioasă.

să influenţeze exercitarea îndatoririlor sale. însă nu va fi funcţionar. în vederea îmbunătăţirii legislaţiei sistemului judecătoresc. cît şi la alte activităţi extrajudiciare. care afectează membrii familiei sale sau alte persoane în orice alt mod neprevăzut de reglementările legale. A'ti1ită.i e5tra(u i'iare "#$ Judecătorul îşi poate exercita pe deplin drepturile sale de cetăţean în concordanţă cu cerinţele prezentului !od. director. "($ Judecătorul se poate implica în orice activităţi sociale în măsura în care acestea nu prejudiciază autoritatea puterii judecătoreşti. "($ Judecătorul va ac. prestigiul profesiei sau executarea obligaţiilor profesionale. să se implice în alte activităţi profitabile.Arti'olul 1%. . soţului "soţiei$. administrator sau angajat al nici unei bănci. copiilor. grupuri de lucru sau oricare alte structuri guvernamentale. respectînd cerinţele prezentului !od.otărîrile judecătoreşti pe care le adoptă în exercitarea atribuţiilor profesionale. articole.i gu1erna#entale6 'i1ile /i 'arita$ile "#$ Judecătorul nu poate accepta desemnarea sa în comitete. inclusiv bunuri imobile. instituţii de creditare.iile pro4esionale /i 4a#ilia "#$ Judecătorul poate acorda consultaţie juridică numai părinţilor.$ Judecătorul poate participa la elaborarea şi editarea de publicaţii. surorilor. care are ca scop perfecţionarea legislaţiei.i 4inan'iare "#$ Judecătorul se va abţine de la orice tranzacţii financiare şi afaceri de natură să-i afecteze imparţialitatea. "'$ Judecătorul poate activa în cadrul unei organizaţii sau agenţii guvernamentale. Arti'olul 11. întreprinderi publice sau altor companii cu cotă de participare publică sau structuri de stat. Atri$u. doar cu condiţia respectării îndatoririlor stabilite de legislaţia în vigoare şi prezentul !od. preocupate de probleme ce nu ţin de perfecţionarea legislaţiei. administrării justiţiei.iziţiona şi înstrăina proprietatea personală într-un mod care să nu provoace îndoieli privind independenţa şi imparţialitatea sa sau să provoace conflicte de interese.estiunilor. comisii. lucrări literare sau ştiinţifice. bunicilor. Judecătorului îi este interzisă implicarea în soluţionarea c. obiectivitatea sau integritatea sa. "'$ Judecătorul îşi va organiza toate activităţile extrajudiciare astfel încît să menţină autoritatea şi demnitatea funcţiei sale. fraţilor. companii de asigurări. ". caritabile ori civile non-profit. A'ti1ită. "'$ elaţiile de familie şi sociale ale judecătorului nu trebuie să influenţeze . să-i exploateze funcţia sau să-l implice în convenţii cu avocaţi sau alte persoane care ar putea fi participanţi la procese în instanţa de judecată în care activează. studii de specialitate. A'ti1ită. Arti'olul 13. a sistemului judiciar sau administrarea justiţiei. promovării profesiei. "'$ Judecătorul poate deţine şi administra investiţii. precum şi imparţialitatea şi independenţa sistemului judecătoresc. nepoţilor şi persoanelor aflate sub tutela sau curatela sa. ")$ %ctivităţile extrajudiciare ale judecătorului nu vor provoca îndoieli cu privire la imparţialitatea. Arti'olul 1!. "($ Judecătorul poate participa la activităţi civice şi de caritate care nu au efect negativ asupra imparţialităţii sale şi nu intervin în exercitarea funcţiilor sale profesionale. a sistemului judiciar sau administrarea justiţiei. sau al unei organizaţii educaţionale.

Capitolul 3) . Arti'olul 10. ai membrilor familiei sale sau prietenilor. . "'$ Judecătorului i se interzice obţinerea ilegală de bunuri materiale. 718 Pre-entul Co intră în 1igoare la 1 ianuarie !%%2.iziţionarea de bunuri "servicii$ la un preţ "tarif$ mai mic decît valoarea lor reală. CAP)TO*+* 3 Răspun erea (u e'ătorului pentru în'ăl'area eti'ii pro4esionale Arti'olul 15. inclusiv acceptarea sau ac. ale membrilor familiei sau ale altor persoane la efectuarea diferitor tranzacţii financiare sau în scopuri ce nu ţin de exercitarea funcţiei. )ntegritatea (u e'ătorului "#$ Judecătorul nu va solicita sau accepta. devine caduc. servicii sau alte beneficii. în numele său. !odul de etică profesională al judecătorului aprobat la !onferinţa judecătorilor din ) februarie '555. servicii. plăţi.ii 4inale Arti'olul 16. Răspun erea is'iplinară a (u e'ătorului "#$ 3entru încălcarea prevederilor prezentului !od judecătorul poartă răspundere disciplinară în conformitate cu legislaţia în vigoare.")$ Judecătorul nu va utiliza informaţia obţinută în calitatea sa oficială în interese proprii. cadouri.ispo-i. privilegii sau alte avantaje. "'$ 4a intrarea în vigoare a prezentului !od. direct sau indirect. pe lîngă aplicarea sancţiunilor conform legislaţiei în vigoare. ca preţuire pentru exercitarea sau abţinerea de la îndeplinirea obligaţiilor sale în legătură cu o cauză care urmează a fi examinată de către acesta. Încălcările prezentei reglementări sînt supuse urmăririi penale.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful