EKSPERIMEN 3 Tujuan "ahan $lat %adas : Untuk menentukan nilai bahan api bagi minyak tanah (kerosene), LPG

dan lilin cair (wa )! : #inyak tanah (kerosene), LPG ( gas makmal) dan lilin (wa ) : "ekas kuprum, tunku kaki tiga (tripod stand), termometer (&'(&&) o), (&& cm* selinder penyukat, pelita minyak, penimbang elektronik, segitiga tanah liat (pipe'clay triangle), pengadang angin (windshield) dan blok kayu

Prosedur: (! Gunakan selinder penyukat , masukkan +&& cm* air ke dalam bekas kuprum! +! Letakkan bekas kuprum di atas tunku kaki tiga! *! Ukur dan rekodkan suhu awal air! ,! Letakkan pengadang angin seperti di %ajah (! -! #asukan -& cm* minyak tanah ke dalam lampu spirit dan rekodkan jisim lampu serta kandungannya! .! Letakan lampu di bawah bekas kuprum seperti di %ajah ( dan terus nyalakan sumbu pelita! /! 0acau air sepanjang eksperimen dijalankan! 1! Padamkan nyalaan api apabila suhu air naik sebanyak *&o)! %ekodkan suhu tertinggi yang dicapai oleh air selepas itu! 2! 3eterusnya, timbang dan rekodkan jisim pelita dan kandungannya! (&! Ulangi langkah ( hingga 2 menggunakan lilin (wa )! ((! Ulangi langkap ( hingga 2 menggunakan LPG!

termometer Pengadang angin 0ad penebat $ir "ekas kuprum Pelita Rajah 1 Keputusan: 3uhu awal air (o)) 3uhu teringgi air (o)) Pertambahan suhu (o)) :44444444!!!!! :444444!!!!!!!!!4 :4444444!!!!!!!! 5isim pelita sebelum pembakaran(g):44444444!!!! 5isim pelita selepas pembakaran (g) :44444444!4 5isim minyak tanah yang terbakar (g) :44444444!!!! Soalan: .

minyak tanah dan LPG! 5ika anda di tapak perkemahan.! Terangkan mengapa nilai bahanapi yang diperolehi lebih rendah dari nilai teori! (*m) .m) .(! 6yatakan enam 7aktor yang memberi kesan kepada pemilihan bahanapi yang digunakan di industri! (.m) +! $nda di berikan lilin. bahan manakah akan anda gunakan untuk memasak 8 5elaskan (/m) *! 5ika LPG mengandungi hanya butana dan propana. tulis persamaan tindakbalas pembakaran untuk kedua'dua hidrokarbon ini! (.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful