EKSPERIMEN 2 Tujuan : Untuk menentukan haba tindak balas bagi : (i) (ii) Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + H2O + CO2 NaHCO3 + HCl

→ NaCl + H2O +CO2 ∆H1 ∆H2

dan se!a"a tak langsung# mene"usi Hukum $e"jumlahan Haba Teta% Hess (Hess &a' () !(nstant heat summati(n)# haba tindak bbalas bagi (iii) +ahan 2NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 +H2O ∆H3 *

: ,C1 ialah 2*- m(ldm.3 asid hid"(kl("ik ,C2 ialah %e%ejal nat"ium ka"b(nat k(ntang* ,C3 ialah %e%ejal nat"ium hid"(gen ka"b(nat* : 0- !m3 bu"et# kaki "et(t dan %emegang (!lam%)# !a'an %lastik# te"m(mete" -(C 111-(C (2-*2(C)# b(t(l %embasuh ( ai" suling)# %enimbang elekt"ik ( 2-*-1g )

/lat "adas

$"(sedu" 1* 3unakan satu bu"et# masukkan 3-*--!m3 ,C1 ke dalam !a'an %lastik* +ia"kan !a'an dan kandungann4a untuk bebe"a%a minit# kemudian "ek(dkan suhu la"utan dalam jadual be"ikut* 2* Timbang dengan te%at satu tabung uji 4ang mengandungi 2*-- hingga 2*5- g ,C2 dan "ek(dkan jisimn4a* 3* 6ete"usn4a# %indahkan semua ,C2 ke dalam !a'an %lastik ,C1* $astikan semua %e%ejal da"i tabung uji dimasukkan ke dalam !a'an %lastik dan tiada !e!ai" 4ang te"%e"!ik kelua"* 5* 7a!aukan la"utan dengan hati.hati dengan menggunakan te"m(mete"# dan "ek(dkan suhu te"tanggi 4ang di!a%ai* 0* Ulang %"(sedu" di atas dengan menggunakan ,C3 menggantikan ,C2 dan timbang ,C3 se!a"a te%at da"i 2*80g ke 3*10g*

Keputusan 9ek(dkan semua ba!aan dan timbangan ke dalam jadual 4ang be"ikut : ,C2 :isim tabung uji + %e%ejal;g :isim tabung uji k(s(ng;g ,C3

(C $e"ubahan suhu .1 masing.2@< k:m(l.3281#.:isim %e%ejal.3?5# .(C Soalan: 1* &ukis gamba" "ajah a"as tenaga untuk tindak balas 4ang be"kaitan* 2* /%akah em%at andaian 4ang anda buat dalam %engi"aan anda= (< m) (5 m) 3* /%akah langkah 4ang b(leh diambil untuk mem%e"baiki kete%atan nilai ∆H1 #∆H2 dan ∆H3= (3 m) 5* $e"ubahan ental%i %ia'ai %embaka"an ben>ena# ka"b(n dan hid"(gen adalah .masing* 7i"akan %e"uabahn enta%li %ia'ai %embentukan ben>ena* (8 m) .g 6uhu a'al asid .(C 6uhu akhi" !am%u"an .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful