1.

2.
3.
4.
5.
6.

STRUKTUR ATOM
FORMULA DAN PERSAMAAN KIMIA
JADUAL BERKALA UNSUR
IKATAN KIMIA
ASID BES DAN GARAM
BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI

7. KADAR TINDAK BALAS
8. SEBATIAN KARBON
9. PENGOKSIDAAN DAN PENURUNAN
10. TERMOKIMIA
11. BAHAN KIMIA UNTUK PENGGUNA

BAB 1: STRUKTUR ATOM
1. Jirim ialah sebarang bahan yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang.
2. Unsur ialah bahan kimia yang paling ringkas yang tidak boleh diuraikan kepada bahan
yang lebih ringkas secara kimia. Unsur terdiri daripada sejenis atom sahaja dan zarahnya
mungkin ialah atom atau molekul.
3. Sebatian ialah bahan yang terdiri daripada dua atau lebih jenis unsur yang berpadu
secara kimia. Zarahnya mungkin ialah molekul atau ion.
4. Atom ialah zarah neutral yang paling kecil bagi sesuatu unsur yang mengambil
bahagian dalam sesuatu tindak balas kimia.
5. Molekul ialah zarah nuetral yang terdiri daripada dua atau lebih atom sama ada
daripada unsur yang sama atau unsur yang berlainan yang berpadu secara kimia.
6. Ion ialah zarah-zarah yang sama ada terdiri daripada satu / beberapa atom yang bercas.
7. Teori zarah jirim menyatakan bahawa jirim terdiri daripada zarah-zarah yang halus dan
diskrit iaitu zarah yang sangat kecil dan wujud secara berasingan.
8. Teori kenetik jirim menyatakan bahawa jirim terdiri daripada zarah-zarah yang diskrit
dan sentiasa bergerak. Zarah-zarah ini sentiasa berlanggaran antara satu sama lain.
9. Saiz satu zarah minyak adalah lebih kurang 10^-9m atau 10^-7m. Beberapa anggapan
perlu dibuat iaitu:
• Minyak yang tesebar pada permukaan air berbentuk silinder
• Molekul minyak tersebar seluas-luasnya sehingga satu molekul tebal di
permukaan air
• Satu molekul minyak berbentuk sfera.
10. Gerakan Brown ialah gerakan rawak yang ditunjukkan oleh zarah-zarah yang dapat
dilihat apabila berlanggaran dengan zarah-zarah yang tidak dapat dilihat.
11. Resapan gas ialah pergerakan zarah-zarah gas melalui ruang antara zarah-zarah udara.
Zarah-zarah gas ini bergerak secara rawak.
12. (Perubahan keadaan jirim) ialah proses perubahan(keadaan jirim) kepada (keadaan
jirim) pada suhu dan tekanan tertentu.
13. Takat lebur ialah suhu tetap di mana pepejal berubah manjadi cecair pada tekanan
tetap.
14. Takat didih ialah suhu tetap di mana cecair berubah menjadi gas pada tekanan
tertentu.

15. Semasa peleburan dan pendidihan, suhu menjadi tetap kerana tenaga haba yang
dibekalkan digunakan untuk mengatasi / memutuskan ikatan antara zarah-zarah.
16. semasa pembekuan dan kondensasi, suhu menjadi tetap kerana tenaga telah
dibebaskan apabila ikatan antara zarah-zarah terbentuk untuk mengantikan tenaga yang
hilang ke sekeliling.
17. D
r
Can
Tik
Baik

--- dalton
--- rutherford
--- chadwick
--- thompson
---bohrs

→ menemui atom
→ menemui proton
→ menemui neutron
→ menemui elektron
→ menemui petala

18. No. atom / no. proton ialah bilangan proton yang terdapat dalam nukleus sesuatu
atom.
19. No. jisim / no. nukleon ialah jumlah bilangan proton dan neutron dalan nukleus
sesuatu atom.
20. Isotop ialah atom-atom berbeza bagi sesuatu unsur yang sama yang mempunyai
nombor proton yang sama ttp no nukleon yang berbeza.
21. Isotop mempunyai sifat kimia yang sama tetapi sifat fizik yang berlainan kerana
mempunyai bilangan elektron valens yang sama.
22. Kegunaan isotop :
• Kobalt-60 --- membunuh sel-sel kanser
• Iodin-131 ---merawat penyakit tiroid
• Plutonium-238 --- bateri nuklear
• Fosforus-32 dan strotium-90 --- merawat kanser kulit
• Natrium-24 ---mengesan kebocaran paip bawah tanah dan pengealiran darah.
23. Elektron valens ialah elektron yang terletak pada petala terluar sesuatu atom unsur
itu.
24. Kala mewakil petala manakala bilangan elektron valens mewakili kedudukan
kumpulan.
* cara untuk menghafal 20 unsur pertama:
H
He --- He
Na --- Naza
Li --- Like
Mg --- Magnufacturers
Be --- Become
Al --- All
B --- Big
Si --- Simply
C --- Car
P
--- Pick
N --- Not
S
--- Some
O --- Of
Cl --- Classic
F --- Ferrari
Ar --- Artistic

2. Avogrado Bilangan mol X JAR ÷ nombor Avogrado Jisim ÷ isipadu molar gas Bil. zarah X isipadu molar gas Isipadu. Jadual itu harus mengandungi unsur. jisim bilangan mol atom dan nisbah mol paling ringkas. 7. 6. Jisim atom relatif sesuatu unsur (berdasarkan skala hidrogen) ialah bilangan kali jisim satu atom unsur berkenaan lebih besar daripada jisim satu atom unsur Hidrogen.02 x 10^23 bilangan zarah.000 dan digunakan sebagai piawai. 5. Formula empirik ialah formula kimia yang menunjukkan nisbah palng ringkas bagi bilangan atom setiap jenis unsur yang terdapat dalam satu sebatian. 1 mol bersamaan dengan 6. 8. 3.Neon Ca --. Jisim satu atom unsur Hidrogen dianggap sebagai satu dan digunakan sebagai piawai.02 x 10^23. No avagrado ialah 6. Jisim atom relatif sesuatu unsur (berdasarkan skala Karbon-12) ialah bilangan kali jisim satu atom unsur berkenaan lebih besar daripada 1/12 kali jisim satu atom Karbon12. 4. Penentuan formula kimia melalui jadual.Cars BAB 2: FORMULA DAN PERSAMAAN KIMIA 1.Ne --. ÷ JAR x no. Keburukan penggunaan skala Hidrogen ialah : • Bukan semua bahan dapat berpadu dgn Hidrogen atau menyesarkan Hidrogen • Jisim beberapa unsur tidak tepat • Jisim atom Hidrogen sukar untuk diukur kerana berada dalam bentuk gas. Formula mlekul ialah formula kimia yang menunjukkan bilangan sebenar atom-atom setiap jenis unsur yang terdapat dalam satu molekul bahan itu. . Jisim satu atom Karbon-12 dianggap sebagai 12.

Fransium. Bromin. Kripton. Litium. Logam alkali ialah unsur-unsur yang terdapat dalam kumpulan 1 Jadual Berkala Unsur yang terdiri daripada Hidrogen. 2. Radon. Xenon. MENURUNI KUMPULAN KUMPULAN 1(LOGAM ALKALI) saiz atom semakin besar daya tarikan antara zarah semakin lemah wujud ikatan logam antara zarah takat lebur dan takat didih semakin rendah semakin kurang tenaga diperlukan untuk mengatasi daya tarikan antara zarah mengkonduksikan arus elektrik konduktor haba yang baik ketumpatan semakin meningkat semakin reaktif / elektropositif agen penurunan yang baik mengalami pengoksidaan dengan membuang elektron 4. KUMPULAN 18(GAS ADI) saiz atom semakin besar daya tarikan antara zarah semakin kuat wujud ikatan van der waals antara zarah takat lebur dan takat didih semakin tinggi lebih banyak tenaga diperlukan untuk mengatasi daya tarikan antara zarah tidak mengkunduksikan arus elektrik tidak mengkonduksikan haba ketumpatan semakin meningkat lengai secara kimia lengai secara kimia lengai secara kimia KUMPULAN 17(HALOGEN) saiz atom semakin besar daya tarikan antara zarah semakin kuat wujud ikatan van der waals antara zarah takat lebur dan takat didih semakin tinggi lebih banyak tenaga diperlukan untuk mengatasi daya tarikan antara zarah tidak mengkunduksikan arus elektrik pengalir haba yang lemah ketumpatan semakin meningkat semakin kurang reaktif / elektronegetif agen pengoksidaan yang baik mengalami penurunan dengan menerima elektron . Clorin. Rubidium. Astatin. Halogen ialah unsur-unsur yang terdapat dalam kumpulan 17 Jadual Berkala Unsur yang terdiri daripada Fluorin. Iodin. Argon.BAB 3: JADUAL BERKALA UNSUR 1. 3. Neon. Gas adi ialah unsur-unsur yang terdapat dalam kumpulan 18 Jadual Berkala Unsur yang terdiri daripada Helium. Cessium. Kalium. Natrium.

• Semakin elektronegetif tetapi semakin kurang elektropositif. Apabila merentasi kala dalan Jadual Berkala Unsur : • Saiz atom semakin berkurangan kerana bilangan proton bertambah – menambahkan kekuatan tarikan nukleus atom. Ikatan kovaken ialah ikatan kimia yang terbentuk daripada perkongsian elektron antara dua / lebih atom bukan logam. Huraian pembentukan ikatan ion: • Merupakan sejenis ikatan kimia yang melibatkan pemindahan elektron • Atom logam akan menyingkirkan elektron • Atom bukan logam akan menerima elektron • Ion(positif dan negetif) telah mencapai susunan oktet • Wujud daya tarikan elektrostatic yang kuat antara ion-ion. 2. • Berubah dari pepejal kepada gas • Daripada bersifat logam kepada separuh logam dan akhirnya kepada bukan logam 8. Keelektronegetifan ialah satu ukuran kekuatan atom unsur itu menarik elektron ke arah atom untuk menjadi anion. Sifat-sifat rasmi unsur-unsur peralihan: • Kebanyakan bersifat logam • Dapat membentuk sebatian / ion kompleks • Mempunyai nombor pengoksidaan yang berbeza • Dapat membentuk sebatian yang berwarna-warni • Dapat berfungsi sebagai mangkin BAB 4: IKATAN KIMIA 1. 6.5. . Ikatan ion ialah ikatan kimia yang terbentuk hasil daripada pemindahan elektron daripada atom logam kepada atom bukan logam. Keelektropositifan ialah satu ukuran kesenagan atom unsur itu melepaskan elektron untuk menjadi kation. 3. 7.

.IKATAN ION terbentuk ant atom logam dengan atom bukan logam berlaku pemindahan elektron atom logam akan membuang elektron menjadi kation manakala atom bukan logam akan menerima elektron menjadi anion IKATAN KOVALEN terbentuk antara atom bukan logam berlaku perkongsian elektron kedua-dua atom bukan logam akan menyumbangkan elektron untuk perkongsian atom-atom akan mencapai susunan oktet dgn ion-ion akan mencapai susunan oktet(gas adi) berkongsi elektron wujud daya elektrostatik wujud daya van der waals SIFAT-SIFAT mempunyai takat didih dan takat lebur yang mempunyai takat didih dan takat lebur yang tinggi rendah daya tarikan ant ion-ion yang kuat daya tarikan ant atom-atom yang lemah kemeruapan yang rendah kemeruapan yang tinggi sangat larut dalam air tidak larut dalam air tidak larut dalam pelarut organik sangat larut dalam pelarut organik mengkonduksikan arus elektrik tidak mengkonduksikan arus elektrik 4. BAB 5: ELEKTROLISIS 1. Bahan elektrolit ialah bahan yang dapat mengkonduksikan arus elektrik dalam keadaan leburan atau dalam keadaan larutan akueus dan mengalami perubahan kimia.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan ion untuk dinyahcaskan ialah: • Kedudukan ion dalam siri elektrokimia : ion yang berada semakin bawah di dalam SEK akan dipilih untuk dinyahcaskan • Kepekatan ion dalam suatu larutan : ion yang lebih pekat akan dipilih untuk dinyahcaskan kecuali ion 5 ahli kation teratas dan 3 ahli anion teratas. Kriolit(NaAlF6) akan ditambahkan untuk menurunkan takat lebur aluminium oksida. 7. Penerangan elektrolisis haruslah mgd penerangan: • Ion-ion yang hadir • Pergerakan ion-ion ke anod atau ke katod • Proses nyahcas yang berlaku di anod atau katod. Bagi proses elektrolisis bahan leburan. Elektrod lengai ialah elektrod yang tidak bertindak balas dengan elektrolit manakala elektrod tak lengai ialah elektrod yang bertindak balas dengan elektrolit. 10. Kalsium klorida ditambah untuk merendahkan takat lebur Natrium Klorida. Elektrod terbahagi kepada 2 jenis iaitu elektrod yang lengai dan elektrod tidak lengai. Kation ialah ion positif yang bergerak ke arah elektrod katod manakala anion ialah ion negetif yang bergerak ke arah elektrod anod. 9. Penulenan logam ialah proses menulenkan logam yang tidak tulen melalui proses elektrolisis. unsur juzuk logam akan terbentuk di katod manakala unsur juzuk bukan logam akan terbentuk di anod. . 12.2. 5. 13. • Jenis elektrod yang digunakan : elektrod selain daripada platinium. Proses pengekstrakan logam ialah proses mengekstrakan logam-logam reaktif melalui proses elektrolisis sebatian leburannya. Bahan bukan elektrolit ialah bahan yang tidak mengkonduksikan arus elektrik walaupun dalam keadaan leburan ataupun larutan akueus. Pengekstrakkan logam aluminium adalah daripada proses elektrolisis bijih bauksit. 8. 6. Bahan elektrolit dapat mengkonduksikan arus elektrik kerana kehadiran ion-ion yang bebas bergerak dalam elektrolit. Logam tulen akan dijadikan katod manakala logam tidak tulen akan dijadikan anod. Pengekstrakan logam Natrium adalah daripada proses elektrolisis leburan natrium klorida. 3. Elektrolisis ialah proses penguraian elektrolit kepada unsur juzuknya apabila arus elektrik mengalir melaluinya. karbon dan grafit akan bertindak balas dengan elektrolit. Anod terdiri daripada grafit manakala katod terdiri daripada ferum. 4. 11.

voltmeter / galvonometer.14. Sel kimia ialah sel yang menghasilkan tenaga elektrik melalui tindak balas kimia yang berlaku di dalamnya. Syarat yang perlu dipenuhi oleh sel kimia ialah: • Mencelupkan dua keping logam yang berlainan dalam suatu elektrolit • Menyambungkan dua keping logam itu melalui luar pada sebuah mentol. Penyaduran logam ialah proses menyadurkan sesuatu bahan dengan suatu logam melalui proses elektrolisis. . Syarat yang diperlukan ialah : • Logam penyadur dijadikan anod • Bahan yang ingin disadur dijadikan katod • Elektrolit harus mempunyai ion logam penyadur. 17. 16. SEL ELEKTROLISIS PERSAMAAN SEL KIMIA Mengandungi elektrolit Terdiri daripada dua elektrod Melibatkan tindak balas kehilangan dan penerimaan elektron mempunyai elektrod positif dan negatif PERBEZAAN tenaga elektrik kpd tenaga PERUBAHAN BENTUK tenaga kimia kpd tenaga kimia TENAGA elektrik dari terminal positif ke terminal dari terminal negatif ke terminal negatif ALIRAN ELEKTRON positif kehilangan elektron TERMINAL POSITIF penerimaan elektron penerimaan elektron TERMINAL NEGATIF kehilangan elektron grafit atau dua jenis logam yang sama JENIS ELEKTROD dua jenis logam yang berlainan 18. Sel Daniell mempunyai titian garam(kalium klorida / kalium nitrat) atau pasu berliang yang berfungsi untuk membenarkan anion-anion sahaja mengalir melaluinya untuk melengkapkan litar dan mengelakkan kedua-dua elektrolit bercampur. Tujuan penyaduran logam ialah untuk mengelakkan kakisan logam reaktif dan memperbaiki rupa logam tertentu. 15.

. asid dan alkali tidak menunjukkan sebarang sifat kimianya kerana asid dan alkali berada dalam bentuk molekul. • Tindak balas yang berlaku juga dikenali sebagai tindak balas penyesaran. 20. 2. Kebesan asid: • Asid monobes ialah asid yang memerlukan 1 molnya utk secukup-cukup bertindak balas dengan satu mol bes. Asid dan alkali hanya akan menunjukkan sifat kimianya apabila dilarutkan dalam air kerana asid dan alkali hanya akan terion untuk menghasilkan ion Hidrogen dan ion hidroksida yang bebas bergerak. Pembinaan SEK melalui perbezaan voltan: • Semakin jauh kedudukan dua logam dalam SEK semakin besar nilai voltan • Logam yg lebih cenderung mengion menjadi terminal (-) manakala satu lagi manjadi terminal(+) 21. Pembinaan SEK melalui kebolehan menyesarkan logam yang lain: • Logam yang berada lebih atas adalah lebih cenderung untuk menyesarkan logam lain di bawahnya daripada larutan garam logam itu. BAB 6: ASID BES DAN GARAM 1. Sekiranya asid dan alkali dalam keadaan pepejal ataupun dilarutkan dalam pelarut organik. 22. Semua alkali ialah bes ttp bukan semua bes merupakan alkali kerana kebanyakan bes tidak larut dalam air. Siri elektrokimia ialah satu siri susunan logam-logam mengikut tertib kecenderungan logam mengion. Alkali ialah bahan kimia yang menghasilkan ion hidroksida yang bebas bergerak apabila dilarutkan dalam air. Asid ialah bahan kimia yang menghasikan ion Hidrogen / ion Hidroksonium yang bebas bergerak apabila dilarutkan dalam air. 4. Siri elektrokimia ini penting untuk menentukan terminal sel. voltan sel dan kebolehan logam menyesarkan logam lain daripada larutan garamnya. Bes ialah bahan kimia yang dapat bertindak balas dengan asid untuk menghasilkan garam dan air. Dapat dibina melalui perbezaan voltan dan kebolehan logam menyesarkan logam yang lain. 3. • Asid dwibes ialah asid yang memerlukan 1 molnya untuk secukup-cukup bertindak balas dengan 2 mol bes.19. 6. 5.

÷ Jisim molar zat terlarut Kepekatan dalam g dm(-3) Kepekatan dalam mol dm(-3) X Jisim molar zat terlarut . Kepekatan susuatu zat terlarut ialah satu ukuran tentang kuantiti zat terlarut yang terlarut dalam satu kuantit pelarut tertentu. Asid lemah ialah asid yang bercerai separa dalam air. 8. 10. NAMA PENUNJUK LITMUS FENOLFTALEIN METIL JINGGA METIL MERAH BROMOTIMOL BIRU KRESOL UNGU WARNA DALAM ASID Merah Tidak berwarna Merah jambu Merah jambu Kuning Kuning WARNA PD NEUTRAL Ungu Hampir tidak berwarna Jingga Jingga Hijau Hijau WARNA DALAM ALKALI Biru Merah jambu Kuning Kuning Biru Ungu 12. 13. Kemolaran ialah satu unit kepekatan yang menunjukkan bilangan mol zat terlarut dalam 1 dm(-3) larutan. Alkali kuat ialah alkali yang bercerai dengan lengkap dalam air . 14. 11. Alkali lemah ialah alkali yang bercerai separa dalam air. mempunyai darjah penceraian yang tinggi dan menghasilkan kepekatan ion Hidrogen yang tinggi apabila dilarutkan dalam air.• Asid tribes ialah asid yang memerlukan 1 molnya untuk secukup-cukup bertindakbalas dengan 3 mol bes. mempunyai darjah penceraian yang rendah dan menghasilkan kepekatan ion hidroksida yang rendah apabila dilarutkan dalam air. Larutan ialah satu campuran yang terbentuk apabila satu zat terlarut dilarutkan dalam satu pelarut. Asid kuat ialah asid yang bercerai dengan lengkap dalam air. 9. 15. mempunyai darjah penceraian yang tinggi dan menghasilkan kepekatan ion Hidroksida yang tinggi apabila dilarutkan dalam air. 7. mempunyai darjah penceraian yang rendah dan menghasilkan kepekatan ion Hidrogen yang rendah apabila dilarutkan dalam air.

Tindak balas penguraian ganda dua ialah tindak balas yang dapat diwakili oleh XY + AB → XB + AY di mana X dan A ialah radikal logam manakala Y dan B ialah radikal asid. 21. Sifat fizik hablur ialah: • Mempunyai bentuk geometri tertentu . Garam merupakan sebatian ion yang terhasil apabila ion Hidrogen di dalam sesuatu asid diganti oleh ion logam atau ion ammonium. 22. AMMONIUM NITRAT KLORIDA SULFAT KARBONAT OKSIDA HIDROKSIDA TAK LARUT TIADA TIADA Ag. Ca.16. 20. 17. LARUT SEMUA SEMUA SEMUA SEMUA Na. NH Na. 18. K. Peneutralan antara asid kuat dengan alkali kuat merupakan satu tindak balas antara yang melibatkan perpaduan antara ion H(+) daripada asid dan ion OH(-) daripada alkali untuk menghasilkan satu mol molekul air. Tindak balas ini berlaku secara saling menukarkan radikalnya untuk membentuk dua sebatian baru. gas karbon dioksida dan air. Ca. Garam tak terlarutkan dapat disediakan dengan kaedah pemendakan melalui tindak balas penguraian ganda dua. NH Na. Pb SEMUA SEMUA SEMUA 19.KALIUM. Hg dan Pb Ba. Ca. NH GARAM NATRIUM. K. K. Pentitratan asid-bes ialah satu kaedah analisis kualitatif untuk menentukan isipadu asid yang diperlukan dgn tepat untuk meneutralkan satu alkali yang mempunyai isipadu tertentu dengan bantuan satu penunjuk yang sesuai. Peneutralan ialah suatu tindak balas antara asid dan bes untuk menghasilkan garam dan air. Garam terlarutkan dapat disediakan melalui tindak balas: • Ant asid dgn alkali → garam dan air • Ant asid dgn oksida bes → garam dan air • Ant asid dgn logam → garam dan gas hidrogen • Ant asid dgn logam karbonat → garam.

Ag dan Au AMMONIA LAIN-LAIN 24. sisi lurus dan bucu tajam Sudut antara dua permukaan bersebelahan adalah tetap Rupa bentuk hablur sesuatu bahan adalah sentiasa tetap UNSUR UJIAN OKSIGEN HIDROGEN KARBON DIOKSIDA Kayu uji berbara Kayu uji menyala Air kapur Kertas Litmus(Hijau Muda) HCl pekat Kertas Litmus KLORIN AMMONIA HIDROGEN KLORIDA SULFUR DIOKSIDA NITROGEN OKSIDA PEMERHATIAN Kayu uji berbara akan menyala semula Bunyi pop akan kedengaran Air kapur menjadi keruh Biru kpd merah kpd terluntur Wasap putih terhasil Merah kpd biru Ammonia akueus Kalium Manganat IV Kalium Dikromat IV Kertas Litmus(Perang) Wasap putih terhasil Warna ungu terlumtur Jingga kpd hijau Biru kpd merah 23. GARAM KARBONAT KALIUM DAN NATRIUM Hg. gas karbon dioksida dan logamnya Terurai membentuk gas ammonia.• • • Mempunyai permukaan rata. gas karbon dioksida dan air terurai membentuk gas karbon dioksida dan oksida logam . KESAN HABA Tidak diuraikan oleh haba Terurai menhasilkan gas oksigen.

Kuprum(II)Sulfat dan Ferum (III)Sulfat. Pengesahan kation dengan menggunakan larutan NaOH • ZAP larut dalam berlebihan • Ca dan Mg tidak larut dalam berlebihan 32. Pengesahan anion klorida : • Menggunakan bahan HNO3 cair. Hasilnya ialah gas ammonia dan gas HCl. Pengesahan anion nitrat: • Ujian cincin perang digunakan • Bahan yang digunakan ialah H2SO4 cair. BaNO3 • Hasilnya ialah mendakan putih yg tdk larut dalam asid yg berlebihan 30. Pengesahan anion sulfat: • Menggunakan bahan HNO3. nitrogen oksida dan gas oksigen 25. 31. AgNO3 • Hasilnya ialah mendakan putih yang larut dlm NH3 berlebihan 29. 27 Semua garam klorida tidak terurai oleh haba kecuali ammonia klorida. Pengesahan kation dengan menggunakan laruan ammonia akueus: • MAP tidak larut dalam berlebihan . oksigen dan logamnya Terurai membentuk oksida logam. Ag dan Au LAIN-LAIN KESAN HABA terurai membentuk nitrus oksida dan air Terurai membentuk nitrit logam dan oksigen Terurai membentuk nitrogen oksida. Masing-masing akan membebaskan gas sulfur trioksida dan oksida logamnya. FeSO4 dan H2SO4 pekat • Cincin yang berwarna perang akan terhasil. Semua garam sulfat tidak dapat diuraikan oleh haba kecuali Ferum(II)Sulfat.GARAM NITRAT AMMONIUM KALIUM DAN NATRIUM Hg. 28. Zink Sulfat. 26.

SO3 + H2SO4 → H2S2O7(oleum) 4. 33. Proses Sentuh ialah proses yang digunakan untuk menghasilkan asid sulfurik. 4NH3 + 5O2 ←→ 4NO + 6H2O 2. 2NO + O2 ←→ 2NO2 . • Proses: 1. S + O2 → SO2 2. Pengesahan ferum(III): • Kalium Heksasianoferat(II)→ mendakan biru tua • Kalium Heksasianoferat (III)→ mendakan perang kehijauan • Kalium tiosionat→mendakan merah darah 35. Pengesahan dengan Natrium Sulfat: • Mendakan putih terbentuk dengan cepat→ion Plumbum • Mendakan putih terbentuk dengan lama→ ion kalsium BAB 7: BAHAN BUATAN DALAM INDURTRI 1. Pengesahan Ammonium: • Sebarang ujian yang menghasilkan gas ammonia • Dengan ujian Nessler iaitu merkuri(II)iodida.• • Zn sangat larut dlm berlebihan Ca tiada tindak balas. Pengesahan ion Plumbum: • Dengan larutan ion Cl: mendakan putih larut dalam air panas • Dengan larutan ion Iodida: mendakan kuning larut dalam air panas 36. • Keadaan yang diperlukan ialah suhu(400→500°C). • Keadaan yang diperlukan ialah mangkin platinium. Proses Ostwald ialah proses yang menghasilkan asid nitrik. Pengesahan ferum(II): • Kalium Heksasianoferat(II)→ mendakan biru muda • Kalium Heksasianoferat (III)→ mendakan biru tua • Kalium tiosionat→mendakan merah pudar • Kalium manganat(VII)→warna ungu turluntur 34. 37. tekanan(1 atm)dan mangkin Vanadium(V)oksida / Platinium. Proses: 1. H2S2O7 + H2O → H2SO4 + banyak haba 2. SO2 + O2 ←→ SO3 3. mendakan perang akan terbentuk.

badan keretadan kapal KELULI NIRKARAT Sudu. 5.gentian bulu.berus gigi.3. KOMPOSISI Al + Cu Cu + timah Besi + Karbon Fe + Cr + Ni + C Cu + Zn Cu + antimoni + timah 8.jambatan. tekanan(200atm)dan mangkin(besi) • Proses: N2 + 3H2 ←→ 2NH3 4. radio alat permainan kanakkanak penganti kaca alas alat memasak dan bebola GETAH SINTETIK salur getah tayar dan kasut LAIN-LAIN kain baju. Polimer ialah molekul berantai panjang yang terbina daripada gabungan beberapa unit kesil yg dikenali sebagai monomer. Aloi ialah satu campuran dua atau lebih unsur mengikut peratusan yang tertentu di mana unsur utamanya ialah logam.gerpu dan pisau LOYANG Barang hiasan dan alat elektrik PIUTER barangan hiasan dan puiter. 6. Plomer sintetik ialah polimer buatan manusia spt plastik dan getah sintetik. 10. Proses Haber ialah proses yang menghasilkan ammonia: • Keadaan yang diperlukan ialah suhu(450°C). ALOI DURALUMIN GANGSA KELULI PENGGUNAAN Badan kapal terbang dan kabel elektrik Piala dan patung Landasan kereta api.sikat dan payung . Tujuan pengaloian ialah: → menambahkan kekuatan dan kekerasan logan tulen → mencegah kakisan logam → membaiki rupa logam 7. Polimer semula jadi ialah polimer yang terdapat dalam benda hidupspt kanji dan protein. 9. 4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3 3. kehadiran atom asing pd aloi mengganggu susunan teratur bagi atom logam tulen dan mengelakkan atom-atom logamtulen daripada bergelongsor. batang paip dan pembalut kabel elktrik membuat bahagian dalam peti sejuk.benang kail. POLIMER POLIPROPENA POLIVINIL KLORIDA POLISTIRENA PERSPEKS TEFLON NEOPRENA STIRENA-BUTADIENA NILON PENGGUNAAN PLASTIK membuat paip dan bekas membuat baju hujan.

Terhasil dgn menambahkan ITO(Indium Stanum Oxide) 13. Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas: . 6. 15. Kaca Mengkonduksikan ialah kaca yang dapat mengalirkan arus elektrik. 14.POLIESTER kain baju. • Barangan hiasan krn sifatnya yang lengai.payung terjun. Kadar tindak balas pada masa tertentu ialah kadar tindak balas sebenar yang berlaku pada masa tersebut. tahan haba dan tahan tekanan. Kadar tindak balas ialah sukatan perubahan sesuatu kuantiti semasa tindak balas dalam satu unit masa. 5. Kaca Fotokromik juga dikenali sbg kaca berbalik. Kadar tindak balas purata ialah purata kadar tindak balas yang berlaku dalam satu tempoh masa tertentu. 2. Seramik ini dikenali sebagai perovskite dan hanya berfungsi sebagai super konduktor pd suhu -196. BAB 8: KADAR TINDAK BALAS 1. Kadar tindak balas yang tinggi mengambil masa yang singkat untuk selesai bertindak balas. tahan karat dan tahan lama • Penebat elektrik • Semi konduktor dan dapat menyimpan cas • Bidang perubatan iaitu membuat anggota badan yang palsu. Penggunaan seramik ialah untuk membuat: • Bahan binaan krn sifatnya yang keras. Merupakan kaca yang menunjukkan perubahan warna apabila dikenakan cahaya. 3. Kadar tindak balas berkadar songsang dengan masa tindak balas. *Poliester→polimer sintetil dgn kump polimer yg dihasikan drpd diol dan diasid *Getah Sintetik→kump polimer sintetik yg menyerupai getah asli 11. 12. 4.stoking dan jala ikan *Nilon ialah polimer sintetik dgn poliamida yang dihasilkan daripada diamina dan diasid. Bahan komposit ialah bahan yang terdiri daripada satu jenis bahan yang digabungkan dengan bahan lainuntuk menghasilkan bahan baru yang menyatukan kelebihan kedua-dua bahan asal. Super konduktor ialah bahan konduktor elektrik yang hampir tidak mempunyai ringtangan elektrik. Begitu juga sebaliknya.

→bahan yang lebih kecil mempunyai JLP yang terdedah kpd tindak balas yg lebih besar. Jadi peluang utk pelanggaran bertambah iaitu frekuensi pelanggaran bertambah. Oleh itu. • Suhu → semakin tinggi suhu semakin tinggi kadar tindak balas →suhu yang tinggi akan menambahkan tenaga kinetik zarah bahan tindak balas. Hal ini juga akan menambahkan bilangan perlanggaran dengan orientasi yang betul. bilangan zarah yang mempunyaibahan tindak balas yang mempunyai tanaga pengaktifan yang lebih rendah ini adalah lebih banyak. frekuensi perlanggaran berkesan juga bertambah. frekuensi pelanggaran berkesan juga akan turut bertambah dan kadar tindak balas pun bertambah. →kehadiran mangkin positif membekalkan suatu lintasa alternatif bagi tindak balas berlaku. Mangkin bersifat: →tidak berubah dari segi kuantiti dan komposis kimia →tindakan mangkin adalah khusus . 8. Hal ini meninggikan kadar tindak balas. Zarah bahan tindak balas akan berlanggaran dengan lebih kerap. Oleh itu. Tenaga yang dipunyai zarah oleh zarah bahan tindak balas juga bertambah apabila suhu meningkat. Hal ini menambahkan bilangan zarah bahan tindak balas dalam satu unit isipadu campuran tindak balas. Orientasi pelanggaran yang betul juga bertambah. lebih banyak zarah yang mempunyai tenaga pengaktifan untuk menghasilkan perlanggaran berkesan. Pertambahan tekanan bahan tindak dalas dalam bentuk gas adalah sama seperti pertambahan kepekatan bahan tindak balas. • Kepekatan : semakin tinggi kepekatan semakin tinggi kadar tindak balas. Lintasan alternatif ini mempunyai tenaga pengaktifan yang lebih rendah. Maka. zarah bahan tindak balas akan berlanggaran dengan lebih kerap. Oleh itu. Hal ini akan meninggikan kadar tindak balas. →pertambahan kepekatan bahan tindak balas bermakna bilangan zarah bahan tindak balas dalam satu unit isipadu campuran akan bertambah. frekuensi perlanggaran berkesan akan bertambah.frekuensi perlanggaran berkesan bertambah. Oleh itu. Maka. Oleh itu. Maka. Lantas.frekuensi pelanggaran berkesan juga bertambah. Hal ini meninggikan kadar tindak balas. 7. →pertambahan tekanan campuran bahan tindak balas bermakna pertambahan bilangan zarah bahan tindak balas per unit isipadu campuran tindak balas. zarah bahan tindak balas bergerak dengan lebih pantas dan frekuensi perlanggaran bertambah. • Tekanan → tekanan yang semakin tinggi akan meningkatkan kadar tindak balas. • Mangkin → kehadiran mangkin positif akan meningkatkan kadar tindak balas.• Jumlah luas permukaan bahan tindak balas : semakin besar JLP semakin tinggi kadar tindak balas. Mangkin ialah bahan yang mengubah kadar sesuatu tindak balas dan tmangkin tidak akan mengalami sebarang perubahan kimia pada akhir tindak balas. Frekuensi pelanggaran bertambah. Pertambahan frekuensi perlanggaran berkesan meninggikan kadar tndak balas.

sebatian karbida gas karbon dioksida dan gas karbon monoksida. 4. 2.→mangkin hanya diperlukan dalam kuantiti yang kecil →tidak mengubah kuanti hasil tindak balas. sebatian hidrogen karbonat. →menyediakan satu jalan alternatif yang mempunyai tenaga pengaktifan yang rendah. 9. Tenaga pengaktifan ialah tenaga yang mesti dipunyai oleh zarah-zarah bahan tindak balas yang berlanggar. 7. 8. Pembakaran tidak lengkap berlaku. 11. Pembakaran sebatian organik dgn bekalan oksigen yang tidak mencukupi atau berkurangan akan menghasilkan campuran gas karbon dioksida dan gas karbon monoksida. 5. Tenaga ini mesti diatasi oleh bahan-bahan tindak balas yang berlanggar supaya tindak balas dapat berlaku untuk memberikan hasil tindak balas. Pembakaran lengkap berlaku. BAB 9: SEBATIAN KARBON 1. air dan jelaga. Satu atom H hanya akan membentuk satu ikatan tunggal. 6. Pembakaran sebatian organik dengan bekalan oksigen yang berlebihan atau mencukupi akan menghasilkan gas karbon dioksida dan air. Sebatian organik ialah sebatian yang sumber aslinya ialah organisma dan mempunyai satu atau lebih atom karbon sebagai juzuk utamanya. Hidrokarbon ialah sebatian kimia yang hanya terdiri daripada unsur Hidrogen dan unsur Karbon. Sebatian tak organik ialah sebatian yang tidak tergolong dalam kumpulan sebatian organik. Sebatian tak organik yang mgd karbon ialah sebatian karbonat. →alkana . Frekuensi pelanggaran berkesan ialah bilangan perlanggaran berkesan yang berlaku dalam sesaat. sebatian sianida. Setiap atom C pula akan mempunyai 4 ikatan sahaja. Perlanggaran berkesan ialah perlanggaran yang menghasilkan tindak balas dengan mencapai tenaga minimum yang mencukupi dan orientasi pelanggaran yang betul 10. Hidrokarbon tepu ialah hidrokarbon yang semua atom karbonnya terikat ant satu sama lain melalui ikatan kovalen tunggal sahaja. 3. Sebatian karbon ialah sebatian yang mengandungi juzuk unsur karbon. 9.

Semakin bertambah jisim molekul semakin kuat daya tarikan antara molekul maka semakin padat molekul HC tersebut. Ahli pertamanya ialah Metana.sahaja dan diwakili dengan formula am C(n)H(2n+2). 18. 12. Alkana ialah satu siri homolog hidrokarbon yang hanya terdiri daripada unsur hidrogen dan unsur karbon. Jadi daya tarikan van der waals antara molekul semakin bertambah kuat. Sifat fizik kumpulan homolog hidrokarbon. 17. Takat lebur dan takat didih semakin bertambah kerana saiz molekul semakin bertambah. Alkena ialah satu siri homolog hidrokarbon yang hanya terdiri daripada unsur karbon dan hidrogen sahaja dan diwakili dengan formula am C(n)H(2n). Ketumpatan juga bertambah kerana jisim molekul bertambah. 15. 11. Ester ialah satu sebatian organik yang mempunyai kumpulan berfungsi –COO– dan diwakili dengan formula am C(n)H(2n+1)C(m)H(2m+1). Hanya rantai hirdrkarbon alkohol dan . hidrokarbon tidak tepu ialah hidrokarbon yang mempunyai sekurang-kurangnya satu ikatan kovalen berganda antara atom karbonnya. SIFAT FIZIK SAIZ MOLEKUL TAKAT DIDIH DAN TAKAT LEBUR KEADAAN FIZIK KETUMPATAN KETERLARUTAN AIR KETERLARUTAN PELARUT ORGANIK KEKONDUKSIAN ELEKTRIK ALKANA ALKENA ALKOHOL Bertambah Bertambah Bertambah ASID KARBOKSILIT Bertambah Bertambah Bertambah Bertambah Bertambah 4 gas 5 cecair dan seterusnya pepejal Bertambah 3 gas 5 cecair dan seterusnya pepejal Bertambah 12 cecair dan seterusnya pepejal Bertambah Tidak Tidak 3 ahli pertama 9 cecair dan seterusnya pepejal Bertambah HC yg berantai pendek Larut Larut Larut HC yg berantai panjang Tidak Tidak Tidak Tidak 16. 14. Semua alkana dan alkena tidak larut dalan air kerana rantai hidrokarbon adalah hidrofobik tetapi dapat larut dalam pelarut organik.10. Asid Karbosilik ialah satu sebatian organik yang mempunyai kumpulan berfungsi –COOH dan diwakili dengan formula am C(n)H(2n+1)COOH. Alkohol ialah satu sebatian organik yang mempunyai kumpulan berfungsi –OH dan diwakili dengan formula am C(n)H(2N+1)OH. Oleh itu lebih banyak tenaga diperlukan untuk mengatasi daya tarikan tersebut. 15. 13.

• Proses penapaian ialah proses penguraian molekul organik yang besar kepada molekul-molekul yang lebih kecil dgn bantuan enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisma. *alkana dan alkena dapat dibezakan melalui tindak balas pengoksidaan oleh air bromin dan Kalium mannganat(VII) 22. Sifat kimia alkohol: • Bersifat neutral. • Mengalami penghalidaan dgn HCl. Proses penyediaan alkohol: • Alkohol dapat disedikan di makmal melalui proses penapaian karbohidrat danjuga melalui industri secara besar-besaran. • Mengalami penghalogenan dgn air klorin dan bromin untuk menghasilkan dibromoalkana / dikloroalkana. HBr dan HI untuk menghasilkan halogenoalkana • Mengalami penghidratan dgn penambahan stim(air) pada suhu dan tekanan yang tinggi di makmal manakala secara industri adalah dgn menggunakan mangkin asid fosforik pd suhu 300°C dan tekanan 60atm. 20. 21. Br dan I. 19. • Tidak menunjukkan sebarang perubahan apabila ditindak balas dengan asid HCl. Sifat kimia alkana: • Alkana adalah tidak reaktif secara kimia dan bersifat neutral. • Boleh terbakar dengan lengkap atau tidak lengkap . KMnO(4) berasid dan air bromin. Hasilnya alkena→alkana. • Secara industri alkohol dapat disediakan dengan mangalirkan campuran etana dgn stim melalui mangkin asid fosforik pd suhu 300°C dan tekanan 60atm. • Pembakaran alkana terbahagi kepada pembakaran lengkap dan pembakaran tidak lengkap. NaOH. • Mengalami tindak balas penukargantian dengan syarat kehadiran UV dan hanya akan bertindak balas dgn Cl.asid karbosilik yang pendek sahaja larut dalam air kerana dipengaruhi oleh kumpulan berfungsinya. Alkohol akan dihasilkan. Sifat kimia alkena: • Bersifat neutral. Lebih reaktif daripada alkana • Dapat mengalami pembakaran lengkap dan pembakaran tidak lengkap\ • Mengalami penghidrogenan dgn syarat adanya mangkin platinium / nikel yang panas. • Mengalami pengoksidaan[KMnO(4)] untuk menghasilkan alkana-diol. Formula struktur sesuatu bahan ialah formula kimia yang menunjukkan cara atomatom diikat melalui ikatan kovalen antara satu sama lain dalam satu molekul bahan tersebut. 23.

• Bertindak balas dgn bes. Asid lemak tepu ialah asid lemak yang hanya mempunyai ikatan tunggal sahaja. *isomer merupakan molekul-molekul yang mempunyai formula molekul yang sama tetapi formula struktur yang berlainan 27. logam. Lemak merupakan propan-1. • Air akan disingkirkan. 24. 30. s 26. 33.2. karbonat logam seperti t/b asid dan alkali. Lemak dihasilkan daripada proses pengesteran ant satu molekul gliserol dengan tiga molekul asid lemak. Lemak yang mengandungi asid lemak tak tepu dikenali sebagai lemak tak tepu. Lemak yang mgd asid lemak tepu dikenali sebagai lemak tepu. PERBEZAAN Haiwan SUMBER Tumbuhan Pepejal KEADAAN FIZIK Cecair 31. Memerlukan mangkin serpihan porselin panas. Penghasilan ester: • Melalui proses pengesteran ant asid karbosilik dan alkohol di dalam makmal secarqa refluks dan asid sulfurik bertindak sebagai mangkin. Lemak ialah sekumpulan sebatian organik semula jadi yang terdiri daripada ester. Sifat kimia asid karbosilik: • Merupakan sejenis asid dan menunujukkan sifat asid.• Mengalami pengoksidaan oleh agen pengoksidaan[KMnO(4)] atau [K(2)CrO(7)] untuk menghasikan asid karboksilik • Mengalami pengdehidratan dengan membuangkan molekul air untuk menghasilkan alkena. * isomerisme ialah satu fenomena di mana dua atau lebih molekul mempunyai atom-atom yang sama tetapi susunan mereka berlainan. Asid lemak tak tepu ialah asid lemak yang mgd sekurang-kurangnya satu ikatan dubel. LEMAK PERSAMAAN MINYAK Terdiri drpd hidrogen karbon dan oksigen. Jadi proses ini juga dikenali sebagai tindak balas kondensasi. • Bertindak balas dgn alkohol dan kehadiran mangkin asid sulfurik utk menghasilkan ester. Penyediaan asid karbosilik: • Dalam makmal malalui proses pengoksidaan • Dalam industri melalui proses peretakan petroleum dan pemanasan gas asli. Terbahagi kepada dua jenis iaitu lemak dan minyak. Merupakan molekul ester yang besar.3-triol 32. . 25.

37. pencernaan→diputar dgn kuat dlm stim utk menanggalkan sabut 4. pengasingan→mengasingkan buah daripada tandan 3. Penghidrogenan merupakan tindak balas penambahan hidrogen yang menukarkan lemak tak tepu kepada lemak tepu dengan syarat kehadiran mangkin nikel. Pempolimeran ialah proses penghasilan polimer . Kebaikan minyak sawit ialah: • selamat untuk kesihatan • kaya dgn beta-karotena • dapat meningkatkan aras kolesterol yang berfaedah dan menurunkan aras kolesterol yang berbahaya • mengurangkan kecenderungan darah membeku • daya tahan yang tinggi terhadap pengoksidaan • tidak mempengaruhi rasa dan bau masakan 38. penapisan→menyingkirkan warna. 7.34. 36. Terdapat dua jenis polimer iaitu polimer semula jadi dan polimer sintetik. pengeringan→minyak tersebut diemparkan dgn laju dan dihantar ke kebuk pengeringan vakum utk dikeringkan. . pemeringkatan→mengasingkan trigliserida yg bertakat didih↑ daripada trigliserida yang bertakat didih↓. Hasil yg diperoleh berwarna keemasan. 8. Pengekstrakan minyak sawit secara industri 1.gam dan bau. Perbezaan ant lemak tepu dan lemak tak tepu LEMAK TEPU Asid lemak tepu ASPEK JENIS ASID LEMAK Ikatan tunggal shj JENIS IKATAN Maksimum Tinggi Pepejal Haiwan Tinggi KANDUNGAN ATOM HIDROGEN TAKAT LEBUR KEADAAN FIZIK SUMBER KANDUNGAN KOLESTEROL LEMAK TAK TEPU Asid lemak tak tepu Sekurang-kurangnya satu ikatan dubel Masih boleh menerima Hidrogen Rendah Cecair Tumbuhan Rendah 35. Polimer semula jadi → getah asli. penulenan→campuran dibiarkan terenap dan minyak pd lapisan atas dikeluarkan 6. pemerahan minyak→buah ditekan dan minyak yg terhasil akan diasingkan drpd gentian sabut &biji sawit 5. pensterilan→buah sawit dikukus pd suhu 140°C selama 75→90minit 2.

Ini dapat menghalang polimerpolimer getah daripada bergelongsor. Dapat dihasilkan dengan memanaskan getah asli dengan serbuk sulfur. 41.39. • Lebih tahan haba • Lebih tahan kepada pengoksidaan BAB 10: PENGOKSIDAAN DAN PENURUNAN 1. Tindak balas redoks ialah tindak balas yang melibatkan proses pengoksidaan dan proses penurunan yang berlaku secara serentak. Getah asli merupakan polimer penambahan yang dihasilkan daripada gabungan monomer-monomer isoprena(2-metil-1. Kehadiran rangkai silang sulfur menyebabkan getah tervulkan mempunyai lebih banyak kelebihan. Pengoksidaan ialah tindak balas yang berlaku apabila suatu bahan mengalami penambahan oksigen. 2. • Jadi semua zarah getah adalah bercas negetif. . • Pelanggaran berlaku ant zarah getah dan ini akan memecahkan membran protein. 43. Sulfur akan bertindak balas dgn ikatan dubel pada rantai polimer polimer getah untuk membentuk ikatan –C–S–S–C– antara rantai polimer. Barangan getah ini dapat divulkan dengan mendedahkannya kepada wasap disulfur diklorida(dalam larutan metilbenzena) untuk jangka masa tertentu. 44. cas negatif membran protein dinyahcaskan dan daya tolakan zarah koloid dihapuskan. Penurunan pula ialah tindak balas yang berlaku apabila suatu bahan mengalami pengurangan oksigen. • Apabila asid ditambah. • Polier-polimer getah terbebas dan bergabung menghasilkan gumpalan.3-diena) untuk membentuk poliisoprena. Getah tervulkan ialah getah yang telah ditindakan dengan sulfur. Penggumpalan lateks: • molekul-molekul polimer getah diselaputi oleh membran protein yg membawa cas negatif. 40. *cara mengelakkan gumpalan ialah dgn menambahkan ammonia ke dalan lateks untuk meneutralkan asid drpd bakteria dan kulat(asid laktik). 42. Maka wujud daya tolakan antara zarah getah dan menghalang penggumpalan. Antaranya : • lebih kuat : daya tahan regangan yang tinggi dan tidak mudah putus.

Cl atau I). 7. Warna halogen dalam: HALOGEN KLORIN BROMIN IODIN WARNA DALAM LARUTAN AK Kuning pucat / hampir tdk berwarna Perang / kuning keperangan Perang / kuning keperangan WARNA DALAM LARUTAN CCl(4) Kuning pucat / hampir tdk berwarna Perang / jingga Ungu . Hidrogen Peroksida dan Asid Nitrik Pekat. 8. 4. 5. 6. Ion ferum(III) pula akan ditukarkan kepada ion ferum(II) oleh logam zink dan logam magnesium. Br dan I) bertindak sebagai agen pengoksidaan dan mengalami penurunan. 9. 11. Ion ferum(II) akan doksidakan kepada ion ferum(III) apabila dicampurkan dengan air(Br. 10. Halogen yang lebih tinggi akan menyesarkan halogen yang berada di bawahnya daripada larutan halidanya. Bahan yang mengalami proses pengoksidaan merupakan agen penurunan manakala bahan yang mengalami proses penurunan merupakan agen pengoksidaan. Nombor pengoksidaan sesuatu unsur dalam suatu sebatian ialah cas yang diperoleh oleh unsur itu apabila unsur itu wujud sebagai ion dalam sebatian tersebut dengan membuat anggapan bahawa semua ikatan yang wujud dalam sebatian tersebut tidak kira sebatian ion atau sebatian kovalen merupakan ikatan ion. Pengoksidaan ialah tindak balas yang berlaku apabila suatu bahan tindak balas mengalami kehilangan elektron. Logam Zink dan Magnesium pula mengalami pengoksidaan dan bertindak sebagai agen penurunan. Logam yang lebih tinggi akan mengalami pengoksidaan dan bertindak sebagai agen penurunan. Pengoksidaan ialah tindak balas yang berlaku apabila sesuatu bahan mengalami kehilangan hidrogen. Tindak balas penyesaran juga merupakan salah satu tindak balas redoks. Logam yang berada lebih tinggi dalam SEK akan menyesarkan logam yang berada di bawahnya. Penurunan pula ialah tindak balas yang berlaku apabila suatu bahan mengalami penambahan hidrogen. Pengoksidaan ialah tindak balas yang berlaku apabila sesuatu bahan tindak balas mengalami pertambahan nombor pengoksidaan. Ion ferum(II) pula akan mengalami pengoksidaan dan merupakan agen penurunan. Penurunan ialah suatu tindak balas yang berlaku apabila sesuatu bahan tindak balas mengalami pengurangan nombor pengoksidaaan. Penurunan ialah tindak balas yang berlaku apabila suatu bahan tindak balas mengalami pertambahan elektron. Ion ferum(III) pula akan mengalami penurunan dan bertindak sebagai agen pengoksidaan.3. Agen pengoksidaan : Kalium Manganat(VII). 13. Air (Cl. 12. Kalium Dikromat(VI).

Bagi Kalium heksasianoferat(II). 26.14. Jadi penunjuk fenolfalein digunakan untuk mengesan kehadiran ion OH. 19. zink. Oleh itu. merupakan katod dan merupakan terminal positif sel. gris/minyak dan disalut dengan plastik. Logam aluminium. Kakisan logam ialah satu tindak balas redoks di mana logam itu dioksidakan secara spontan melalui kehilangan elektron untuk membentuk ion-ion logam. benda ini berwarna perang dan merupakan karat. besi dapat dicegah daripada berkarat dengan menyapu cat. 25. sukar retak dan tidak telap air dapat melindunginya daripada kakisan yang berterusan. Pengaratan juga dapat dihalang sekiranya lapisan permukaan besi dapat dihalang daripada bersentuhan dengan air dan oksigen. Apabila sesuatu bahan mengalami penurunan. Logam kalium dan natrium mudah terkakis. merupakan anod dan merupakan terminal negatif sel. Tindak balas redoks dapat berlaku dalam keadaan agen pengoksidaan bersentuhan atau tidak bersentuhan. Pengaratan besi merupakan satu tindak balas redoks yang akan mengalami →proses pengoksidaan di permukaan besi yang bersentuhan dengan air Logam ferum akan dioksidakan kpd ion ferum(II)+ →proses penurunan berlaku di sisi titisan air Oksigen berpadu dengan air untukmenghasilkan ion OH(-) →ion OH dan Ferum(II) akan berpadu utk menghasilkan ferum(II)hidroksida[Fe(OH)(2)] →Ferum(II)hidrksida pula akan teroksida kepada Ferum(III)oksida terhidrat[Fe(2)O(3). Tindak balas redoks juga melibatkan pemindahan elektron pada satu jarak jauh haruslah menggunakan elektrolit yang berupa asid sulfurik cair. bahan itu bertindak yang lebih elektropositif. 16. 21. kromium dan nikel tidak akan trkakis kerana lapisan oksida pada permukaan logam ini yang bersifat keras..2H2O]. 17. . sebagai agen pengoksidaan. Selain itu. kalium heksasianoferat(II) dan kalium heksasianoferat(III) juga digunakan untuk mengesan kehadiran ion Ferum(II). disadur atau disalut dengan selapisan logam yang lebih elektropositif daripada besi. Logam yang berada lebih atas dalam SEK lebih mudah terkakisan daripada logam di bawahnya. Pengaratan besi akan menghasilkan ion OH yang menunjukkan sifat alkali. 24. 20. 18. Bermula daripada logam kuprum dan seterusnya adalah tahan kakis. Asid sulfurik cair berfungsi untuk memisahkan dua larutan dan membenarkan ion-ion mengalir untuk melengkapkan litar. 15. Apabila sesuatu bahan mengalami pengoksidaan. bahan itu bertindak sebagai agen penurunan.

Pengaratan besi akan dipercepatkan dengan kehadiran elektrolit seperti asid dan larutan garam. Ag. Sebaliknya logam itu adalah kurang reaktif daripada karbon. 30. Pengaratan besi dapat diperlahankan apabila bersentuhan dengan logam mendakan biru muda akan terbentuk dan bagi kalium heksasianoferat(III). Sekiranya hidrogen dapat menyingkirkan oksigen daripada oksida logam untuk membentuk logam dan air. C. Pengaratan juga akan bertambah cepat apabila bersama-sama dgn logam yang kurang elektropositif. 33. hidrogen adalah lebih reaktif daripada logam itu. Au 35. H. 32. Al. Fe. Mg. Hg. 27. 23. 31. Apabila logam bertindak balas dengan oksigen utk membentuk oksida logam. Gas hidrogen dapat dihasilkan melalui tindak balas antara asid HCl dengan logam Zn dan dimangkinkan oleh Kuprum(II) Sulfat. Pb. Sebaliknya hidrogen adalah kurang reaktif daripada logam itu. campuran kalium klorat(V) dengan mangan(IV) oksida.22. Pemanasan kalium manganat(VII). dan pemanasan kalium nitrat akan menghasilkan oksigen untuk tindak balas pembakaran logam. Susunan siri kereaktifan logam: K. Na. Ca. Semakin reaktif sesuatu logam terhadap oksigen semakin terang dan cepat pembakaran logam yang berlaku. Gas hidrogen dikeringkan dengan mengalirkan Hidrogen melalui Kalsium Klorida kontang. 29. Sebaliknya karbon adalah kurang reaktif daripada logam itu. tindak balas redoks berlaku. 28. logam itu lebih reaktif daripada karbon. Cu. Pengekstrakan besi daripada bijihnya: • Bijihnya ialah hematit(Fe2O3) dan magnetit(Fe3O4) • Bijih besi + arang kok + Kalsium karbonat dimasukkan ke dalam relau bagas • Kalsium karbonat akan diuraikan oleh haba kpd kalsium oksida dan CO2 • Arang kok juga akan terbakar menghasilkan CO2 • Arang kok dan karbon monoksida akan menurunkan bijih besi kepada leburan besi yang tenggelam di bawah relau . Sn. Sekiranya logam dapat menyingkirkan oksigen daripada karbon dioksida untuk membentuk oksida logam dan karbon . 34. mendakan biru tua akan terhasil sekiranya ion ferum(II) hadir. Sekiranya karbon dapat menyingkirkan oksigen daripada oksida logam untuk membentuk karbon dioksida dan logam maka karbon lebih reaktif daripada logam itu. Zn.

Tindak balas eksotermik ialah tindak balas yang membebaskan haba ke persekitaran. keluli atau besi tuangan. Hanya sebilangan tindak balas yang merupakan tindak balas endotermik iaitu: • Penguraian terma garam karbonat • Penguraian terma garam nitrat • Pemanasan garam terhidrat • Tindak balas ant asid dgn hidrogen karbonat • Pemelarutan pepejal garam dan t / b perubahan keadaan fizik yang berkaitan. Tindak balas endotermik ialah tindak balas yang menyerap haba daripada persekitaran. 2. Pengekstrakan timah daripada bijihnya: • Bijihnya ialah kasiterit(SnO2) • Bijih kasiterit terlebih dahulu akan melalui cara apungan • Di sini bijih timah akan dihancurkan dan digoncang dgn air berminyak. Nilai delta H adalah dalam unit KJ mol(-1). • Akhirnya bijih timah akan dicampur dgn arang kok dan dimasukkan ke dalam relau bagas. BAB 11: TERMOKIMIA 1. Leburan besi ini juga akan dimasukkan ke dalam relau oksigen untuk manghasilkan besi tulen. 36. • Bijih timah akan diturunkan kepada timah oleh agen penurunan CO dan karbon. 6. Lebuaran besi pula akan disejukkan menjadi besi tuangan. 5. Keadaan piawai untuk tindak balas ialah: • Suhu=25°C / 298 K • Tekanan=1atm . Gambar rajah aras tenaga ialah graf yang menunjukkan aras kandungan tenaga bahan tindak balas dan hasil tindak balas. • Timah akan melekat pada minyak dan terapung pada permukaan air • Bijih timah kemudian akan dipanggang untuk mengeluarkan benda asing spt sulfur. 3. Perubahan tenaga haba dalam t / b eksotermik ialah negetif manakala t / b endotermik pula ialah positif.minyak dan karbon. Kebanyakan tindak balas ialah tindak balas eksotermik. • Jongkong timah akan dihasilkan. 4.• • • Kalsium oksida akan terapung di atas leburan besi dan bergabung dgn pasir untukmenjadi sanga.

Langkah-langkah untuk eksp utk haba pemendakan argentum nitrat: • Suhu awal larutan diambil selepas beberapa minit. Perubahan haba = mcӨ. Haba penyesaran ialah perubahan haba yang berlaku apabila 1 mol bahan disesarkan daripada larutan garamnya pada keadaan piawai oleh logam yang lebih reaktif. Haba peneutralan antara asid kuat dgn alkali kuat ialah -57Kjmol(-1) tetapi haba peneutralan ant asid lemah dgn alkali kuat adalah kurang drpd -57Kjmol(-1) kerana sebahagian haba peneutralan yang dibebaskan telah diserap semula unutk memutuskan ikatan ant molekul asid lemah yang tdk terion itu. Langkah berjaga-jaga untuk eksp haba peneutralan ialah: • Suhu awal larutan diambil selepas beberapa minit • Larutan dituang dgn seberapa cepat dan cermat yang boleh untuk mengelakkan kehilangan haba ke sekeliling dan mengelakkan tumpahan • Campuran larutan haruslah sentiasa dikacau spy suhu adalah sekata . kuantiti asid dan alkali yang digunakan dan kekuatan asid dan alkali. 11. 13. 12.• • Kepekatan larutan=1 mol dm(-3) Bahan t / b mesti berada pada keadaan fizik yg biasa pd suhu dan tekanan bilik 7.) 8. 14. Hada tindak balas ialah (mcӨ / bilangan mol bahan yang digunakan. Haba yang dibebaskan akan dipengaruhi oleh kepekatan asid dan alkali. Haba peneutralan ialah perubahan yang berlaku apabila 1 mol ion H(+) daripada asid bergabung dengan 1 mol ion hidroksida untuk membentuk 1 mol air pada keadaan piawai. 10. 15. 9. • Suhu akhir yang dicatatkan mestilah suhu yang tertinggi yang dicapai oleh larutan campuran • Serbuk logam digunakan dan bukan ketulan logam digunakan unutk mengelakkan haba hilang ke sekeliling. Haba pemendakan ialah perubahan haba yang berlaku apabila 1 mol bahan mendakan terbentuk daripada tindak balas ionnya pada keadaan piawai. Langkah berjaga-jaga untuk eksp utk haba penyesaran kuprum: • Suhu awal larutan diambil selepas beberapa minit. • Larutan haruslah dituang dgn seberapa cepat dan cermat yang boleh umtuk mengelakkan kehilangan haba ke sekeliling dan elakkan tumpahan • Campuran dalam larutan haruslah sentiasa dikacau spy suhu larutan sekata • Bacaan termometer diperhatikan sepanjang masa supaya suhu tertinggi yang dicapai dicatatkan.

Asid lemak merupakan asid karboksilik berantai panjang yang mempunyai 12–18 atom carbon per molekul. 21. 19. 17. Formula am bagi sabun ialah RCOO(-)Na(+) / RCOO(-)K(+). Nilai bahan api ialah kuantiti haba yang dibebaskan daripada pembakaran lengkap 1g bahan api. Asid dwibes akan membebaskan 2(57kJmol) haba manala asid tribes pula akan membebaskan 3(57kJmol)haba. Haba pembakaran ialah perubahan haba yang berlaku apabila 1 mol bahan dibakar dengan lengkap dalam oksigen pada keadaan piawai. BAB 11: BAHAN KIMIA UNTUK PENGGUNA 1. • Pelita dan kandungannya ditimbang secepat mungkin untuk mengelakkan pengurangan jisim melalui penyejatan • Air dalam bekas logam sentiasa dikacau untuk memastikan pemanasan air adalah sekata. • Pengadang angin digunakan utk melindungi myalaan daripada tiupan angin. 18.• Bacaan termometer diperhatikan sepanjang masa spy suhu tertinggi yang tercapai dicatatkan. Proses saponifikasi ialah proses menyediaan sabun. 20. • Bekas logam tidak dialaskan dengan kasa dawai utk mengelakkan penyerapan haba oleh kasa dawai • Kedudukan pelita diselaraskan supaya nyalaan dapat sampai ke dasar bekas kuprum • Jangan mendedahkan alkohol pada api krn alkohol mudah meruap. 16. Perubahan isipadu tidak akan mengubah perubahan suhu. Sabun ialah garam natrium atau garam kalium bagi asid lemak 2. 22. 3. Bahan api ialah bahan yang dapat dibakar untuk menghasilkan tenaga haba. Pembakaran alkohol : nilai haba pembakaran akan bertambah apabila bilangan karbon dan hidrogen bertambah dalam alkohol yang dibakar. . Langkah berjaga-jaga utk eksp haba pembakaran: • Bekas logam yang berdinding nipis digunakan krn merupakan konduktor haba yang baik. 4. Hanya perubahan kepekatan sahaja akan mengubah perubahan suhu.

Detergen akan terion kpd ion dedokanil sulfat / ion 4–dedokanilbenzena sulfonat dan ion Natrium. Detergen ialah garam natrium bagi asid organik yang dinamakan asid sulfonik yang mempunyai 12–18 atom karbon. Dalam proses ini. Sabun juga berfungsi untuk mengurangkan tegangan permukaan air bagi membantu membasahi permukaan 11. 13. 9. Tindakan pencucian detergen sama dengan sabun. Asid lemak akan berpadu dengan ion Na / ion K untuk membentuk garam asid lemak iaitu sabun dan gliserol ialah bahan sampingan. sabun akan terion untuk membentuk ion natrium dan ion sabun.(natrium klorida juga ditambah untuk utk mengurangkan keterlarutan sabun dalam air) 7. Penghasilan garam natrium alkil sulfat: • Pensulfonan : alkohol alifatik + asid sulfurik pekat → asid alkil sulfonik • Peneutralan : asid alkil sulfonik + NaOH → garam natrium alkil sulfat 16. Gris yang ditanggalkan oleh sabun bercas negatif dan saling menolak. 8. 14. Bahan tambah detergen : BAHAN TAMBAH DETERGEN Natrium perborat Bahan berpendaflour Enzim biologi Natrium tripolifosfat(bahan FUNGSI Agen pemutih Menjadikan kain kelihatan lebih bersinar Menanggalkan kotoron yg bersifat organik Menyingkirkan kotoran berlumpur . 17. titisan gris tdk dapat bergabung dan diapungkan oleh buih yang dibentuk oleh sabun. • Peneutralan : asid alkilbenzena sulfonik + natrium hidroksida → garam natrium alkilbenzena sulfonat 15. 12. Apabila sabun dilarutkan dalam air. Terdapat dua jenis detergen iaitu garam natrium alkil sulfat dan garam natrium alkil benzena sulfonat.5. Sabun dapat dihasilkan dgn mendidihkan satu campuran lemak / minyak sayuran dengan larutan alkali pekat(Na / K) 6. ester asid lemak akan dihidrolisiskan dalam larutan beralkali kepada asid lemak dan gliserol. Ion palmitat(sabun) mempunyai bahagian hidrokarbon berantai panjang yang bersifat hidrofobik dan bahagian berion yang hidrofilik. Jadi. Penghasilan garam natrium alkilbenzena sulfonat: • Pengalkilan : alkena + benzena → alkilbenzena • Pensulfonan : alkilbenzena + asid sulfurik pekat → asid alkilbenzena sulfonik. 10.

. Kelebihan dan kelemahan sabun dan detergen: SABUN DETERGEN KELEBIHAN pencuci yg berkesan dlm air lembut dan air bahan terbiodegradasi liat tdk menimbulkan masalah pencemaran alam tidak akan membentuk kekat dgn air liat sekitar tidak beracun terhadap hidupan akuatik berkesan dalam air berasid juga KELEMAHAN tidak berkesan dalam air liat tidak terbiodegradasi menunjukkan sifat asal apabila dialirkan ke akan membentuk kekat dgn air liat laut tidak berkesan dalam air liat menghalang keterlarutan oksigen 19.fosfat) Natrium sulfat dan Natrium silikat Alkil monoetanolamida Natrium karboksimetil selulosa Bahan pewangi Bahan pengering dan mengurangkan keasidan air Bahan Penstabil yg mengurangkan pembentukan buih Menghalang kotoran melekat pada kain semula Memberikan bau wangi pada pakaian. Bahan yang terbiodegradasi ialah sebatian kompleks yg dpt diurai dan direputkan kepada bahan yang lebih ringkas oleh bakteria di alam sekitar. 22. Air liat mengandungi ion Kalsium dan ion Magnesium yang akan bergabung dgn ion sabun utk membentuk kekat iaitu pepejal putih. 23. 18. Pengawet merupakan bahan kimia yang dicampurkan ke dalam makanan untuk menghalang pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisma seperti bakteria dan kulat dalam makanan dan membuat makanan tahan lebih lama. Ca dan Mg juga akan berpadu dgn ion detergen ttp sebatian ion ini adalah larut dalam air. Dalam detergen. . Kekat akan melekat pada kain dan sukar utk ditanggalkan.

25. Perisa ialah bahan kimia yang dicampurkan pada makanan untuk memberi atau meningkatkan rasa makanan. 26.BAHAN PENGAWET FUNGSI memberi rasa masin dan mengeluarkan air daripada makanan memberi rasa manis dan mengeluarkan air daripada makanan menghalang pembiakan mikrooganisma pengawet dalam daging beku GARAM BIASA GULA REMPAH NATRIUM NITRAT NATRIUM BENZOAT CUKA SULFUR DIOKSIDA TEKNIK PENGERINGAN PENGETINAN PEMBEKUAN pengawet dalam pelb jenis jus dan sos bakteria tdk dpt hidup dlm keadaan berasid pengawet minuman bergas. FUNGSI meningkatkan rasa makanan perisa sintetik yg memberi rasa manis memberi rasa 200 kali lebih manis memberikan rasa buah-buahan . Antipengoksidaan ialah bahan kimia yang dicampurkan ke dalam makanan berminyak utk mencegah minyak dalam makanan dioksidakana oleh oksigen di udara. FUNGSI mikroorganisma tidak dapat hidup dalam keadaan kering haba yang tinggi membunuh mikroorganisma melambatkan perubahan biokimia dalam makanan 24. Contoh antipengoksidaan ialah asid (askorbik.sitrik) & askobil palmitat & isopropil sitrat. PERISA MONONATRIUM GLUTAMAT ASPARTAME ASESULFAME-K ESTER 27.

Kesan bahan tambah makanan terhadap kesihatan: BAHAN TAMBAH MAKANAN NARTIUM NITRAT NATRIUM BENZOAT MSG TARTRAZINA KESAN menyebabkan penyakit kenser gangguan urat saraf dan alergi sesak nafas.lecur luka meningkatkan suhu badan KEGUNAAN merawat malaria ubat bius antibiotik yg menghalang jangkitan bakteria melegakan sakit sengal membersihkan sistembadan. Pemekat ialah bahan kimia yang dicampurkan pada makanan untuk mengubah struktur asal bahan makanan kepada sesuatu yang mempunyai tekstur yang halus dan licin *pektin 30. *tartrazina–kuning . Ubat tradisional ialah ubat yang diperoleh daripada bahan semula jadi dan tidak diproses melalui tindak balas kimia.ruam 32. 33.sakit dada.lemah badan. *gam acacia dan agar-agar 29. kegunaan ubat tradisional: UBAT TRADISIONAL pundi hempedu ular & daging penyu rumput serani ginseng lidah buaya(aleo vera) pudina UBAT TRADISIONAL kuinina kokaina bawang putih halia limau KEGUNAAN lemah jantung dan asma merawat gigitan binatang berbisa menguatkan badan merawat kegatalan kulit. Penstabil ialah bahan kimia yang dicampurkan kepada makanan utk membantu air dan minyak dalam makanan bercampur dgn sebati dan kekal dalam keadaan emulsi sepanjang masa.muntah keaktifan lampau.28. Pewarna ialah bahan kimia yang dicampurkan kepada makanan utk memberikan warna tertentu kepada makanan.menghapuskan bisul dan merawat penyakit kulit .asma. brilliant blue FCF–biru .pening. sebatian trifenil–hijau biru lembayung 31. sebatian azo–kuning merah perang hitam.pitam.

• Barbiturat–ubat tidur . 49.pneumonia dan meningtis. 50. Hormon ialah sejenis bahan kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin manusia untuk mengawal proses fisiologi dan homeostasis. Hormon berfungsi utk mengarahkan sel-sel di organ menjalankan fungsinya. Antipsikotik merupakan ubat yang digunakan utk merawat gejala-gejala penyakit skizofrenia. 47. penyakit tibi. 48. antidepresan dan antipsikotik. 51. demam. Ubat moden dapat disediakan menyediakan sebatian kimia yang mempunyai struktur yang hampir sama atau sama dgn struktur molekul bahan aktif dalam ubat tradisional tertentu. • Kodeina untuk ubat sakit kepala dan ubat batuk. Terbahagi kpd stimulant. 52. Dpt meredakan sakit. Merupakan kump asid dan tidak boleh dimbil oleh pesakit gastrik. . artritis dan mencegah sakit jantung.cemas dan menenangkan fikiran 49.antraks. Analgesik ialah ubat yang dapat menghilangkan kesakitan walaupun pesakit masih berada dalam keadaan sedar. Steroid ialah sebatian lipid semula jadi • Steroid anabolik : berfungsi membantu pertumbuhan dan pembinaan tisu. • Penisilin diperoleh daripada penisilium notatum dan digunakan untuk merawat penyakit gonorea.34. mencegah kehilangan otot pesakit. Antidepersan ialah ubat yang digunakan utk mengawal keadaan kemasygulan (depresen) pasakit. • Hormon insulin diambil oleh pesakit diabetes melitus. menghilangkan rasa resah. • Streptomisin digunakan unutk merawat penyakit batuk kering. pneumonia dan disentri. Ubat psikoteraputik ialah ubat yang digunakan utk merawat penyakit psikoteraputik. bersifat sedatif / hipnotik • Trankuilizer –ubat penenang . Skizofrenia ialah penyakit mental yang mengganggu kebolehan seseorang utk menginterpretasikan realiti dgn betul. • Parasetamol untuk meredakan sakit kepala dan demam. 36. Stimulant ialah ubat yang digunakan untuk menambahkan kegiatan otakdan badan pesakit psikiatrik utk menambahkan keyakinan dan kecergasan pesakit. Antibiotik ialah satu kumpulan ubat yang digunakan utk membunuh atau menghalang pertumbuhan bakteria dan dapat diperoleh daripada mikroorganisma. • Aspirin(asid asetil salisilik) disediakan daripada asid salisilik. Dapat menggantikan aspirin. jangkitan urinari.sifilis. 35.

.. tekanan darah tinggi.. penyakit mental ketagihan berasa sedatif. artritis reumatoid. bersifat antiinflamasi utk merawat penyakit spt asma...... kebengkakan......... (STANLEY) TARIKH: / / ...lemah jantung *HAK CIPTA TERPELIHARA *KELUARAN STANLEY 2006 ...• Kortikosteroid : cth ialah kortison dan predison .... Kesan sampingan ubat: UBAT ASPIRIN PENISILIN AMFETAMIN BARBITURAT ANTIPSIKOTIK(haloperidol) STEROID KESAN perut berlubang / gastrik yang teruk / pendarahan dalam perut alahan ketagihan... 53....kesakitan dan kekejangan sendi-sendi tulang... pening kadar denyutan jantung yang tinggi berat badan bertambah..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful