P. 1
HOFFMANN_MESÉI

HOFFMANN_MESÉI

|Views: 4|Likes:
Published by Andi Gherghe

More info:

Published by: Andi Gherghe on Jan 24, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/24/2014

pdf

text

original

JACQUES OFFENBACH

HOFFMANN MESÉI
SZEMÉLYEK:
Olympia GYARMATI ÉVA
Giulietta TÓTH SZILVIA LILLA
Antonia DNAI !"LIA VERONI#A
Stella ILLÉS ALE$A
Mi%l&' HOLLAI(HEISER ANNA
An)*+', Antonia any-a, Fe*en. /ESSELY ZSÓFIA ANNA
Ho00mann #OZMA G12OR VI#TOR
He*mann, 3*e'pel, 4itti.5ina..io 21LINT 6RS HNOR
Nat5anael, Spalan7ani, S.5lemil 2ARA21S HNOR
Lin)o*0, 3opp+liu', Dappe*tutto, Mi*a.le GA1L ATTILA(3SA2A
Továbbá 21NYAI #ELEMEN 2ARNA
DÍSZLET- ÉS JELMEZTERVEZŐ SZA#13S 1GNES
RENDEZŐ VARGYAS M1RTA
EL8!1TÉ#

M!KL"S Mo't pe)i9 :+9e a '7+p i);%ne%<
nem .'apo) a '7elet m=* a n;%ne%>
3'&%ot lopni +' '7?:e%et 7@7ni<
%i' A)&ni'7om< nem 0o9'7 te m=*>
M=* mo't el ne '7+)?t'en a pompa<
'e a 9yAn9y< 'e a .'illo9& +%'7e*<
a:a9y B=*'onyo' 5a-< len9e '7o%nya<
'em e9y '7+p C)e< *&7'a'7?n a*.D
ANDRÉS Ho##$%&& '(#)***
Ho##$%&& '(#)*** (keresi Hoffmannt)
L!NDORF L)&+o(# ,%&á-.o. v%/0o12*** J3445 &6 #7842 J98 #)/06842 :(&;+5 '/0-65 S,688%<
H=(6. .>7?.7/5 7+6. @%&/' +=v%<
ANDRÉS: A@B$2
L!NDORF: M)8á&9b98 43,,<
ANDRÉS: HB$2
L!NDORF: So1 #7(#) #647, $6/bo8o&+=,o,,% $á(5 )/%>-6<
ANDRÉS: A@B$2
L!NDORF (rámutat a levélre, amelyet Andrés kezében tart): E>, ). 6/0 '(&%1 1B8+)< N6 ,%/%++5
.>6(68$) ?9.,%2
ANDRÉS*: A@B$2
C
L!NDORF: M6/v6.>6$ ,;86+2
ANDRÉS: J92
L!NDORF: T=> ,%887(<
ANDR!S: N6$2
L!NDORF: H'.>*** H%($)&-2 (Andrés nem felel.) K688 &6/0v6&<
ANDRÉS: K6882
L!NDORF: Fo/+5 /%>6$b6(2 DE,%+4% % ?7&>, 7. 68v6.>) % 86v686,*F A++ 7. v)/06& %> 3(+3/2
ANDRÉS: A@B$2 A@B$2 (Távozni akar.)
L!NDORF: M6/á8842*** Mo&++ 6>, Ho##$%&&%1: GS,688% '(&;$ B>6&) 3&&615 @o/0 @)áb% @=v4% 7.
vá(4% 3(31175 '(&;$ 8á,&) .6$ %1%(4% ,3bb72G M6&42 (Andrés el.) No 8á$2 (Olvassa a levét
címzését.) GHo##$%&&%12G*** "5 %..>o&0o15 &71,61 %> )806& #7(#) 16882 A .>7?.>%v' 138,;2
C.H?% B(6. (=$2 M)&+)/ 1o8+H. . /0%1(%& (7.>6/2 (inyit!a és olvassa a levelet.)
GS>6(68$6$2 TH+o$5 @o/0 .>6&v6+.> 7(,6$*** O80 @)+6/ vo8,%$ @o>>á+5+6 $6/bo-.á4,.>5 @%
.>6(6,.>* E> % 1H8-. %> 38,3>;$ 1H8-.%*** J344 $% 685 vá(o1 (á+2G N6$5 6>, &6$ ,I(3$5 &6$ ,I(3$
682 M6/$H,%,o$ &71) ),,%.%& ;,5 68,I&)1 6 &%/0 .>6(686$5 1)@I8 6> % vá/0***
("e#nézi az $rá!át, elt%nik.)
VENDÉJEK: R%4,%5 /0o(.%&5 6/0-16,,;5 @%$%( % /06(,0á,5 1%&-.9,5 1o(.9, %++2 F()..6&5 #()..6&2
R%4,%5 /0o(.%&2
D!EKOK (bet$dulnak, kar): ED*um< )*um< )*um<
Lut5e* ap&D Te :+n .'al&D
K
I)e a 'A*t< i)e a Bo*t< a 'A*t< a Bo*tD
3'a% 5o*)) a Bo*t< 'A*t< 5a-nal5a'a)='i9<
Ho*)) 5=t a Bo*t< m?9 le'7 e9y =*:a
%o*tyD
3'a% 5o*)) a Bo*t< 'A*t< 5a-nal5a'a)='i9<
3'a% 5o*)) a Bo*t< .'a% 5o*)) a Bo*t<
Am?9 :an ott e9y =*:a %o*ty<
3'a% 5o*)) a Bo*tDF
(kar)G
A Bo*tD
3'a% 5o*)) a Bo*t< 'A*t< 5a-nal5a'a)='i9<
Ho*)) 5=t a Bo*t< m?9 le'7 e9y =*:a %o*tyD
3'a% 5o*)) a Bo*t< 'A*t< 5a-nal5a'a)='i9<
3'a% 5o*)) a Bo*t< .'a% 5o*)) a Bo*t<
Am?9 :an ott e9y =*:a %o*ty<
3'a% 5o*)) m+9 5a-nal5a'a)='i9<
Ho*))< .'a% 5o*)) a Bo*tD
NATHANAEL Ho8 v%& Ho##$%&&<
HERMANN: B)>,o. )vo,, ),, % bo(b982
Dbelé&' Hoffmann és "ikl$s):
NATHANAEL5 HERMANN5 D!EKOK (kar):
V)vá,2 V)vá,2 E> ;2 V)vá,2 Ho##$%&&2
HOFFMANN: B%(á,%)$2
M!KL"S: F)'12
HOFFMANN: S>716, 7. ?o@%(%,5 @o8 % ?)?%<
L
M!KL"S: M%(+o& @38/06$5 @% $6/ &6$ .7(,6$*** Ho/0 7& ). ),, )/0%$5 17(6$5 6&/6+46 $6/2
NATHANAEL: C.%1 ,6..712
NATHANAEL5 HERMANN5 D!EKOK: H6806, $)&+ % 16,,;&615 $)&+16,,;&612
DHoffmann és "ikl$s le(lnek*F
M!KL"S: GNo,,6 6 /)o(&o #%,)-%(G***
HOFFMANN: N(+3/b6 ).2 H%88/%..2
M!KL"S: J95 &6$ .>98,%$2
()indorf me#!elenik.)
HERMANN (Hoffmann*oz):
M) v%& v686+ $%5 -)$bo(á$<
NATHANAEL: A> %(-o+ $),;8 )806& .á?%+,< S>9845 Ho##$%&&5 $) %>5 %$) bá&,<
HOFFMANN: M)&+=/5 @% .>6(6, % .>=v6$5 6/0 1=.7(,6, H,%$b% á882 ()indorfra néz.)
M!KL"S: É. )806&1o( v6(.6,5 $6/ á8$o,5 $)&+ $6/#o4, % bo(o.?o@á(2
HOFFMANN: D6 $o.,5 @o/0 S,688% 6&07$5 16>+;+)1 % bo8+o/ 786,2 Má( &6$ ).>o$2 M)80
.>7/06& % ?o-.o80áb%& @6v6(&) (7.>6/6&2 !+7>6, Mo>%(, GDo& JH%&G -4áb98* S,688% 6bb6&
87? #68 % .>=&@á>b%&*
HERMANN: M6/)&, (7$616, 8á,.>5 Ho##$%&&<
HOFFMANN: A> 786, (3v)+5 @á, 4obb5 @o/0@% $H8%,H&1 (%4,%2 K688 % ,(7#% 7. 1688 %> 7&615
O
&6v6..B&1 6/06,2*** M%4+ @o8&%? .=(@%,H&12*** Dsokszor ismétliF
NATHANAEL: N6 168846& 17,.>6( 17(&)2
HOFFMANN: N6$*** A> 6).6&%-@) vá(b%& 6/0 #H(-.% %8%1*** E/0 ,3(?6 78, . '/0 @=v,% % &7?:
K86)&>%-@2 F647& 6/0 -.'-.o.5 #H(-.% 1%8%?5 %8H8 (6-.6/ % 8áb%5 @% 4á(5 1()1-1(%12 E> K86)&>%-@2
A &%/0 ?'?4%5 68;8 1)+%/%+,* A 8áb% .>7,á88, . P-b6 #H,o,,5 @% .>%8%+,*** RH@á4% 89/9 (o&/0-%#%,***
É. % #646 ). >3,03/5 @% 4á(5 1()1-1(%12
HERMANN M)806& vo8, %> %(-vo&á.%<***
HOFFMANN A> %(-vo&á.% o80 -.o+á.2
Lá,,%$ ;,2*** S>7? vo8,***
S>7? vo8,5 %1á( % &0á(***
S % #7&0b6& '.>9 7/bo8,2
S 6&/6$ #I, $o., % 8á>5
A> 7(,6 7/; ,7bo80 -
S @6/06& á,5 v38/03& á,
KH,%,&á$ 8áb&0o$á,2***
M686/ á(&071o, bo(=,o,, 8á/0 &0%1á(%
A @%4á&%1 86>H@o/9 @H88á$o. á(4%2
K7, .>7? .>6$7b;8 &7>6,, (á$ %> 7/:
R%/0o/9 ?)88%&,á.5 $680b6& 171 .>)1(% 7/2
NATHANAEL: FH(% #%&,á>)á+ v%&2 K) %> 3(+3/(;8 b6.>78.>< K86)&>%-@2***
HOFFMANN: K86)&>%-@<*** Má. 4á( 6.>6$b6&2
NATHANAEL: K)<
HOFFMANN (ma#á*oz térve): N6$2 N6$5 .6&1)2*** S6$$)2*** O80%& >%v%(, v%/0o12***
Q
H%/04H12*** K86)&>%-@ ,3bb6, 7(5 @o/0@% -.'&0% ). vo8,2 (+olytat!a.) H% ,o(1á& $á( 6/0 ?á( 1H?%
bo( 86.>%8%+,5
D!EKOK (kar): E/0 1). bo( 86.>%8%+,5
HOFFMANN: A $6887& .>7,&0=8, ?6-16.6&5 /;//68 % #(%112 F)-1á&+o>o,, 1)-.), $)&, % @%8%15 .
3..>6-.H18o,, %> %.>,%8 %8%,,2 K()1-1(%12 K()1-1(%12 Í$6 6>5 =$6 6> K86)&>%-@2
ANDRÉS (belé&): Ho##$%&& '(2 S,688% $Iv7.>&; B>6&) 3&&61: @)áb% @=v4% 7. vá(4% 3(31175
'(&;$ 8á,&) .6$ %1%(4% ,3bb72 (Távozik.)
HOFFMANN (iszik): M#H42
NATHANAEL: Fo/%+4H&15 @o/0 Ho##$%&& .>6(68$6.2
HOFFMANN: S>6(686$< N(+3/ v)/06& 685 @% $7/ 6/0.>6( %> 86.>612
L!NDORF: N6$ -.61780 .>6$,686&.7/2 E.1B+3>&) .o.6 492
HOFFMANN: T6..71< (Odafordul.)
NATHANAEL: Ebb6& .6$$) .>7/06& &)&-.5 '/0 ,%8á8o$2 !,, v%& b%(á,H&15 V)8$o. ).5
L6o&9(á7(, 6?6+ % .>=v65 7(,6 8á&/o82 É. H6($%&& J(6,-@6&7(,2 M=/ 7&*** 6&/6$ $6/ F%H.,% %
.=(b% v).>2
HOFFMANN (,ilmos*oz): A $Iv7.>&;+5 .>7? L6o&9(%5 (Hermann*oz): É. % ,6 b%b%%(-'5 @)+6/
J(6,-@6&6+5 (-at*anael*ez): 7. F%H.,á+ ).5 .>6/7&0*** Bo8o&+5 1%-7( 7. 7(>716,86& &;2
HERMANN A ,)7+ ,á& o80 (),1% 1)&-.<***
HOFFMANN A .>6(68$6$<*** "5 S,688%2*** A .>=v6$ &%/0 (6/7&06 vo8,2 E8$o&+4%$
R
.>6(68$6)$ bo8o&+ ,3(,7&6,7,<
M!ND: Mo&++2 Mo&++2 Mo&++2 H%884H12
M!KL"S S>)86&-)H$2
HOFFMANN: E8.; .>6(68$6.6$ &6v6: O80$?)%***
ELS8 FELVON1S
DS?%8%&>%&) o,,@o&%*F
SMALANZAN! ("e#!elenik Hoffmann.) A@2 Ho##$%&& '(#)2 J9 &%?o,2
HOFFMANN: R6$786$5 &6$ >%v%(,%$2
SMALANZAN!: Ho/0 >%v%(&%<
HOFFMANN: N& $6.,6(5 7& -.%1 1o&,á(2
SMALANZAN!: S>6(7&0.7/6 $6/@%,9* M7/ ,3bb $H&1á,5 $7/ ,3bb ,%&H8á., . $6/7(,) $%4+ %
#)>)1á,2 M%4+ $6/).$6() %11o( %&/0%8$o.o80' 8á&0o$2 U(%$5 $)&+6& #)>)1%2 É. % 4H,%8o$:
O80$?)%2
HOFFMANN (ma#ában): M) 13>6 % #)>)1á&%1 O80$?)á@o><
SMALANZAN!: Fo/%+&o$ 1688 % v6&+7/616,2 DelF
M!KL"S (belé&): No 8á$5 498 ,H+,%$ 7&5 -.%1 ),, ,%8á8o1 (á+2
HOFFMANN: H%81%&2
M!KL"S: S $)7(,< M6(, ),, 8%1)1 %&/0%8) .>7? O80$?)á+< M6&4 -.%15 #)%$5 7. bá$H8+2
S
HOFFMANN: !/6&5 6>, %> %&/0%8, )$á+o$2
M!KL"S: H).>6& &6$ ).$6(6+ $7/2
HOFFMANN: H% 6/0 .>=v .>6(6,5 %> ).$6() % ?á(4á,*
M!KL"S: N6$ 8á,,%+ $á.17??5 -.%1 ,ávo8(982
HOFFMANN: M)88%&%, 1688 -.H?á& . % $6&&0b6 8á, % .>6$2
M!KL"S: M)80 .>6&v6+7802 L6/%8ább ,H+4%5 @o/0 )$á+o+<
HOFFMANN: N6$***
M!KL"S: Í(4 &61)2
HOFFMANN: D6 &6$ $6(61*
M!KL"S: N6$ $6(6+< A11o( b6.>784 v6862
HOFFMANN: A>, .6 $6(6$2
M!KL"S: N7>> 13(B82 Ebb6& % @á>b%& $)&+6& 4á,712
COMMÉL!US D.szreveszi HoffmanntF K) 6><
M!KL"S (me#fordul): "2
COMMÉL!US: M)-.o+%< M), bá$H8 6> %> '( ),,< A $) O80$?)á&1%,5 64@%2
M!KL"S (ma#ában): O80$?)á4H1%,<
T
COMMÉL!US (Hoffmann*oz): H75 H(%$2 H%884% -.%12 !#)'(2 Tá& &6$ @%88 498< U(%$2
HOFFMANN: T6..712
COMMÉL!US: H=v4o& '/05 @o/0 Co??78)H.2 S?%8%&>%&) 49 b%(á,o$* C.)&á8o1 b%(o$7,6(,5
@0/(o$7,6(,5 ,@6($o$7,6(,* O8-.9 á(o& %+@%,o$5 @á, ,6..71 v6&&)5 ?(9b%17??2 V%& 8o(/&o&o$5
$680 $)&+6&, #616,7& $H,%,5 v%& o80%&5 %$680 $)&+6&, (9>.%.>=&(6 #6.,* F7&06. Bv6/6)$
-.)88o/915 %1á( % ,I>v)(á/o12
COMMÉL!US: Há(o$ %(%&02***
HOFFMANN (Olym&iát nézi): !.,6&6$2 M)806& bá4o. 7. 68(%/%+92
COMMÉL!US: Há(o$ %(%&02***
HOFFMANN: É+6. á8o$17?2***
COMMÉL!US: Há(o$ %(%&02*** (Hoffmann elé áll)
M!KL"S (Odame#y /o&&élius*oz és odaad!a neki a &énzt.)
SMALANZAN! (belé&, észreveszi /o&&éliust): T6 ),,<
COMMÉL!US: D(á/% $6.,6(2
SMALANZAN!: N6$ =/0 6/06>,B&1 $6/2
COMMÉL!US: V%& =(á.H&1<
SMALANZAN!: N)&-.***
U
COMMÉL!US: D6 @%/04H1 6>,2 L6.> %&&0) ?7&>B&15 $)&, % ?680v%2 M6/o.>,o>H&1 (%4,%2
SMALANZAN!: O80$?)á&%1 1) %> %?4%< T%8á& &6$ 7&<
COMMÉL!US: O@92 D6 % .>6$6 %> 6&07$2
SMALANZAN!: Mo&+4 86 (98%2 A+4 =(á.,5 @o/0 86$o&+%.> O80$?)á(985 . $6/1%?o+ $7/ $% %
?7&>,* É8)á. 1)#)>6,*
COMMÉL!US: É8)á.<
SMALANZAN!: B%&1á(* D6(71 7. ?o&,o. 6$b6(*
M!KL"S (Hoffmann*oz *alkan): S>6()&,6+ $)& %81H+o>&%1<
COMMÉL!US: Há, 498 v%& =/0<
SMALANZAN! (kicserélik e#ymás &a&ír!ait): A> %81H á88*
SMALANZAN!5 COMMÉL!US (0ssze0lelkeznek): D6(71 b%(á,2
COMMÉL!US: M)88%&%,5 -.%1 6/0 3,86,2 A++ #7(4@6> O80$?)á,2 (Hoffmannra mutatva): E> %> )#4'
'( ),,5 17.> 3(3$$685 68v6.>) $7/ $%2
SMALANZAN!5 COMMÉL!US (me#int 0ssze0lelkeznek)(/o&&élius távozik)
SMALANZAN! (vendé#ek*ez): E/0 ?)88%&%, -.H?á&5 . b687? O80$?)%*
M!KL"S: M6/8á,4H1 v7/(6 @á, 6>, % -.o+á, 13>68(;82
A>, $o&+4á15 &)&-. % #38+3& $á. )80 ,31786,6.***

HOFFMANN: C.6&+5 @%88/%..2
(1&alanzani Olym&iát vezetve belé&)
SMALANZAN!: Í$5 b6$H,%,o$ 8á&01á$%,5 O80$?)á,*
M!KL"S: E> %>,á& (),1% 8á,vá&02
SMALANZAN! (Olym&iá*oz): N%/0 .)16(6+ v%& á$2
M!KL"S: O80 bá4o.5 )/%>á&2
SMALANZAN!: No.5 @38/06)$ . H(%)$5 bB.>16 v%/0o1 &%/0o&5 . .>6(6,&7$ $6/&06(&) ,ovább(%
). % ,6,.>7.B16,* Í$6 % 8á&0o$5 %1) $)&+6& 1). .>6.>780&61 6&/6+5 @% 1=vá&4á1*** E8;%+ $%4+ ,6@á,
6/0 b(%v'(-á()á,* (Olym&iá*oz): J0;>+ 86 % 8á$?%8á>%, $o.,5 /06($616$2
OLYMM!A: J92 J92
SMALANZAN! U(%15 #)/06846&612
VENDÉJEK (kar): F)/06846,612 F)/06846,612
OLYMM!A: DénekelF #5H:el )i* 7o9n< )i* 9lay%5 t7u 5e*n
A7 )u 7ol't mi* liBe )e*%le*n
Ven )u *e)'t mit )i oy9n
Volt i%5 mit )i* 9e0loy9n :u )u :il't
SHa*t mi%5 nit on
Ven )u 5o't a Bi'ele 'ey%5l
n :en )u :ayt7t )ayn %in)e*'5n '5mey%5l
Ven)u Bi't :il) :i in)iane*
2i't a0ile a 9alit'iane*
C
Zo9 i%5G )o' a*t mi%5 nit>
2ay mi* Bi'tu '5eyn<
2ay mi* 5o' tu 5eyn<
2ay mi* Bi'tu eyne* oy0 )e* :elt>
2ay mi* Bi'tu 9it<
2ay mi* 5o'tu IitI<
2ay mi* Bi'tu taye*e* 0un 9elt>
Fil '5eyne mey)le%5 5oBn 9e:olt nemen mi%5<
n 0un 7ay ale oy'(9e%liBn 5oB i%5 no* )i%5>
VENDÉJEK: Z.6&)á8).2
SMALANZAN!: U(%1 7. @38/0615 /06(B&1 @á, %.>,%8@o>2
VENDÉJEK (kar): A.>,%8@o>5 %.>,%8@o>5 %.>,%8@o>2
SMALANZAN!: DHo##$%&&@o>F A++)/ ). 17(6$ @á,V 49 H(%$5 @% ,6(@7(6 &)&-.6&5 .>9(%1o>,%..%
3& % .>7? O80$?)á,***
HOFFMANN: Bo8+o/%&2
M!KL"S (1&alanzani*oz, Olym&iára mutatva): Ő &6$ 6.>)1 v68B&1<
SMALANZAN!: N6$2
M!KL"S: "5 $)80 138,;) 878612***
("indenki távozik, csak Hoffmann és Olym&ia marad)
HOFFMANN: É& .>7? O80$?)á$***
K
OLYMM!A: J92*** J92
HOFFMANN: :/0-6 6> -.%1 8á>5 v%/0 á8o$<***
OLYMM!A: J92*** J92***
HOFFMANN: V).>) % $6&&0b6 #682
"5 @%++*** ("e#érinti Olym&ia kezét, aki felkel és kiszalad)
HOFFMANN (mindi# Olym&ia nyomában): E8.>%8%+.>< F686845 @%(%/.>o8 (á$<
M!KL"S (belé&ve, Hoffmann*oz): M6/á8842 N6 (o@%&4 o80 ,I>>682
HOFFMANN: M)189.2*** S>6()&,6+ .>6(6, 6&/6$<
M!KL"S: TH+o+-65 @o/0 o,, b6&& O80$?)á(98 $), b6.>78&61<
HOFFMANN: U/0%& $), $o&+@%,&%1<
W
M!KL"S: Ho/0 &6$ 78;2
HOFFMANN: N6v6,.7/6.2
M!KL"S: É. &6$ ). vo8, %>5 .o@%2
HOFFMANN: U/0%&2 H).>6& .>6(6, 6&/6$2("indketten távoznak)
COMMÉL!US (belé&): T6 /%> S?%8%&>%&)2 E>, &6$ v).>6+ 68 .>á(%>o&2 C.%892 R%b892 M6/3831
v%8%1),2 (A vendé#ek visszatérnek)
HOFFMANN (Olym&iá*oz): K).%..>o&0 2
L
SMALANZAN! (Olym&iá*oz): R%4,%5 ,á&-o84 -.%15 .>7? /06($616$2 ("e#érinti Olym&ia vállát)
K6>++ 682
OLYMM!A: J92*** J92 (Hoffmann táncolni kezd Olym&iával) (Hoffmann és Olym&ia e#yre
#yorsabban és #yorsabban kerin#'znek)
HOFFMANN: O80$?)%2
SMALANZAN!: T%(,.á1 #68 ;16,5 ,%(,.á1 #68 ;16,2
VENDÉJ: Ho>>á&0'8&) v%4o& 1) $6(<
(Hoffmann elszéd(l, támolyo#, elesik)
M!KL"S: V)/0á>>2
SMALANZAN!: M6/á8842 ("e#érinti Olym&ia vállát) M%(%+42 E87/5 687/5 86á&0o$2
("e#érinti Olym&iát)
OLYMM!A: J9
SMALANZAN!: N6 ,á&-o845 $á( 687/2
OLYMM!A: J92
SMALANZAN!: E87/5 687/5 86á&0o$2
(Olym&ia távozik) !(/%8$%. !.,6&2 O80$?)%2 (iro*an)
HOFFMANN: O80$?)%2
(intr'l cs0r0m&0lés *an#zik)
SMALANZAN! (vissza!0n): O80$?)% 3..>6,3(,2
O
HOFFMANN: N..>6,3(,<
COMMÉL!US (belé&): B)>X 3..>6,3(,2
SMALANZAN!: B),%&/2 (-ekitámad)
COMMÉL!US: C.%892
SMALANZAN!: R%b892
COMMÉL!US: K%89>2
SMALANZAN!: Z.)vá&02
COMMÉL!US: B()/%&,)2 (,erekedve el.)
HOFFMANN: C.%1 /7?6>6, vo8,5 -.%1 /7? -.H?á&<2
M1SODI# FELVON1S
DV686&-7b6&F
HOFFMANN5 M!KL"S Dénekelnek része#enF:
T@l a7 Ópe*en.i=n Bol)o9o% le'7Cn%<
T@l a7 Ópe*en.i=n .'&%*a +5e7Cn%<
T@l a7 Ópe*en.i=n le'7 me'+' tany=n%>>>
HOFFMANN: F'442 U&+o(=,92 E>, @%88/%.+2
T@l a7 Ópe*en.i=n< t@l a ten9e*en
"'7i% %+t %i' ':=BBo9=*< ti'7ta me7telen
M=* a l=Bu% 'em mo7o9< .'a% a :?7 :i'7i
Q
#+t '7e9+ny %i' ':=BBo9=*< me9 0o9 )A9leniD DnevetF
M!KL"S: M)7(, &6$ o8%.> +%8, 7&618B&1<
HOFFMANN: Má(Y $)7(, 7&6168&7&1 o8%.>,<
M!KL"S: N6$ V686&-7b6& v%/0H&1<
HOFFMANN: V686&-7b6&<
M!KL"S: É& ,H+4%$< E> % ,6 ,3(,7&6,6+***
HOFFMANN: E> ,7&086/ V686&-62 K)-.), 68v6.>,6,,6$ % #o&%8%,*** DnevetF
M!KL"S: Ha -; a7 al%ony< ' me''7e '7=ll a nap0+ny
A '7?:em B=nato'< a :=9yam +9et>>>
HOFFMANN: E> (7$6.2 JobbY.>6(6,6$5 @% &6$ 7(,6$ % .>3v6/6,2
HOFFMANN5 M!KL"S: 35e Bella .o'a na -u*nata He 'ole<
NHa*ia 'e*ena )oppo na tempe'taD
4eH llHa*ia 0*e'.a pa*e 9iJ na 0e'ta>>>
35e Bella .o'a na -u*nata He 'ole>
Ma nHatu 'ole
3.5iK Bello< o-e neH>
HOFFMANN: Mo., % (6#(7&,2
M!KL"S: O2 V%8%$) """"""""2
HOFFMANN: N% $)&+6/02 O&&%& @o/02
R
Luanno 0a notte (innen együtt) e Ho 'ole 'e ne '.enne<
Me :ene Mua'e Hna malin.uniaN
Sotto Ha 0ene'ta toia *e'ta**ia
Luanno 0a notte e Ho 'ole 'e ne '.enne>
Ma nHatu 'ole
HOFFMANN: N6$2 N61B&1 &6$ 6> 16882 N6$ 1688 % .9@%4,á.2 M), 7( % 1o$o80 .>6(686$5 $),
7(<2 E/0 13&&0I -.91 6>6(%&&0), =/7(2 A 8á>% .>6bb 6/0 .>6(,686& 74.>%1á&%15 $680 /0o(.%& .>á88
. -.%1 @%4&%8)/ ,%(,5 +6 &6$ ,ovább2 A> 3(+3/ v)/06 % .>6(68$6.-b'. .9@%4,á.,2
*******
J!UL!ETTA : T5e 'unHll .ome out tomo**oO
2et you* Bottom )olla* t5at tomo**oO t5e*eHll Be 'un
!u't t5in%inH aBout tomo**oO
3lea*' aOay t5e .oBOeB' an) t5e 'o**oO tillH t5e*eH' none
/5en IHm 'tu.% Oit5 a )ay t5atH' 9*ay an) lonely
I -u't 'ti.% up my .5in an) 9*in an) 'ay o5
T5e 'unHll .ome out tomo**oO
So you 9ot to 5an9 on tillH tomo**oO< .ome O5at mayD
Tomo**oO< tomo**oO< I lo:e ya< tomo**oO
YouH*e alOay' a )ay aOay
/5en IHm 'tu.% Oit5 a )ay t5atH' 9*ay an) lonely
I -u't 'ti.% up my .5in an) 9*in an) 'ay o5
T5e 'unHll .ome out tomo**oO
So you 9ot to 5an9 on tillH tomo**oO< .ome O5at mayD
Tomo**oO< tomo**oO< I lo:e ya tomo**oO
YouH*e alOay' a )ay aOay
Tomo**oO< tomo**oO< I lo:e ya tomo**oO
YouH*e alOay' a )ay aOay >>>
*******
S
SCHLEM!L (me#!elenik):
4a*0;mA' 0o**& e'te :an
A Bol)o9'=9 i' 0e't:e :an
Reme9:e pen9 Ben)7'& 9it=*
É' nem tu)om *e=m mi :=*
2en)7'& 9it=* *eme9 )alol
Oly me''7i :=9ya% =lma '7&l
S7?:emBen i' a :=9y 7en+l
RepCl le5ull ' me9int *em+l
Ne n+77en @9y *=m
A 9yAnyA*P '7em+:el
A tP77el -=t'7ani
!a- nem '7aBa)
Ne 0o9-on @9y =t a *eme9; %e7+:el
A '7?:ne% 5@*-a :an mely el'7a%a)
A7 el'; .'&%-=t +n el nem 0ele)em
Itt =llo% =*:=n 5al=lo' Bete9en me*t '7e*etem
Ne n+77en @9y *=m
A 9yAnyA*P '7em+:el
A tP77el -=t'7ani
!a- nem '7aBa)

M)80 #7&06.5 ?%>%( B&&6?2 K)..7 #H(-.%2 N6$+6<
J!UL!ETTA: S-@86$)8< H).>6& .)(%,,%$ 3&, @á(o$ &%?)/2
M!TT!CH!NACC!O: !/%>2
SCHLEM!L: Mo., 687/2
T
M!TT!CH!NACC!O: Ho/0%&<
J!UL!ETTA: N0H/%8o$2 (/silla&ít!a 1c*lemilt) H=(6. v6&+7/B&16, &6$ ).$6() $7/<
Ő Ho##$%&&5 &%/0 138,;2
SCHLEM!L: U(%$2
HOFFMANN: U(%$2
J!UL!ETTA (1c*lemil*ez): U(%81o+471 $%/á&5 17(6$2 M6&4B&1 $o.,5 @% ,6,.>)15 16>+4B1 %
G#á(%9,2G
VENDÉJEK (kar): A> á$5 % G#á(%9,2G
(2iulietta betessékeli vendé#eit a !átsz$terembe, Hoffmann a kar!át akar!a fela!ánlani neki,
1c*lemil azonban k0zbelé&)
SCHLEM!L: E> .o12 ("e#fo#!a 2iulietta kezét)
J!UL!ETTA: J06(B&15 H(%15 /06(B&12
(Hoffmann és "ikl$s kivételével mindenki távozik)
M!KL"S (Hoffmann*oz): E/0 .>9,2*** O,, vá( % /o&+o8á$5 %> 68.; 468(6 )+6)&,6$5 7. 68v).>861
)&&6& %>o&&%82
HOFFMANN: So.6 #78,.5 ,H+o$ 7&5 1) 6 &;2 J03&03(I .>7? 1H(,)>á&2 K) .>6(6, b686 )806&b6<2
M!KL"S: S %> %> '(5 %1) 43,,<***
HOFFMANN: É& &6$ v%/0o1 S-@86$)82
M!KL"S: V)/0á>> 4985 %> 3(+3/ .o.6 %8.>)12
CU
(3a&ertutto me#!elenik)
HOFFMANN: A> 3(+3/< H% .>6(68$6.&61 8á,5 43443& @á,5 86/06& 86816$ %> 3v72 J06(B&12
M!KL"S: J06(B&12 (Hoffmannal távozik)
(2iulietta me#!elenik)
DAMERTUTTO: J)H8)6,,%2 (2iulietta u!!ára *4zza a #y%r%!ét)
J!UL!ETTA: A@5 D%?6(,H,,o5 $), ?%(%&-.o8 ,;86$X
DAMERTUTTO: T6846.=,.+ '4 ?%(%&-.o$: M6/ 1688 .>6(6>&6+ Ho##$%&& ,B13(17?7,2 M7/ $%2
J!UL!ETTA: A ,B13(17?7,<*** N6$2
DAMERTUTTO: A> %(-á,5 % 86817,5 $680 6 ,B13( á8,%8 86.> $%4+ 6&07$2 A> 1688 &716$2 S>6(6>+
$6/ ,;86 . ,)7+ 6 +(á/% /0I(I2*** V%/0 &6$ $6(6+< Tá& &6$ $6(6+<***
J!UL!ETTA: M7/ $% ,)7+ 86.>2
DAMERTUTTO (me#látva a belé&' Hoffmannt): V)/0á>>2 (Távozik)
(Hoffmann b4cs4zni akar)
J!UL!ETTA: B'-.'>)1 $á(<
HOFFMANN: E84á,.>,%$ $)&+6&,***
J!UL!ETTA: :/0< Há, 3& ).< Mo., % .>6$7b6& 8á,o$5 @o/0 3& $6/v6,5 b%(á,o$2
E8=,78 @)+6/6&V )/6&5 )/6&2
HOFFMANN: É& )$á+8%12
C
J!UL!ETTA: K) &6 $o&++2 T6 &6$ ,H+o+5 @o/0 ),, $)&+6& ?)88%&%,b%& $)80 v6.>6+686$ 7(@6,2
Tá& 6/0.>6( $%4+ 3..>6@o> % .o(.* D6 $o., $6&45 $6(, @% $% 6.,6 S-@86$)8 7&v686$ 8á,5 $6/382
M6&45 @% 17(8612 M6&45 $6&42
HOFFMANN: A @%&/o+ '/0 @%, (á$2
E/0 #o((9 ?)88%&,á.
É. '/0 683&, % 8á>5
Ho/0 ,6.,6$ ,I>b6& 7/
É. .>=v6$ 8á&/(% /0'82
M)&, (%/0o/9 $686/ .H/á(5
L6@H&0, .>6$6$b6 v%1=, % #7&06+
É. )88%,o. 86@6886,6+
R6$6/ %> %41%$ ,B>6 #686,,2
J!UL!ETTA: J92 L6/06& @á, 6> % ?6(- %> 6&07$2 H%88/%.. (á$2 V%$)(6 b'-.'>9H8 17(861 7&*
HOFFMANN: A1á($), 17(@6,.>2
J!UL!ETTA: S>6(68$6$*** +6 &6 1%-%/4 1) $%4+*** A>, 17(6$ ,;86+ 7&5 @o/0 %++ &616$ % 86816+5
%> %(-vo&á.%)+5 .>6$6+6,5 ,61)&,6,6+6,*** E> %> %(- 1688 &616$5 $680 )&&6& &7> (6á$2
HOFFMANN: M),< A ,B13(17?6$<
J!UL!ETTA: M6/;(>3$ $%4+ ),,6& 7& 6 ,B13(b6& % 86816+5 . )+6b6&,5 % .>=v6$ 13>6?7& (64,6$
68***
HOFFMANN: A(-o$%,<
J!UL!ETTA: !/6&5 ),, $6/;(>3$*** S6$$) $á., .6 17(615 -.%1 6>, %> 6/06, %++2
HOFFMANN: Ő(B86,2
CC
J!UL!ETTA: A11o( ). -.%1 6>, %> 6/06, 17(6$5 . $á( ,;86+ .6$$) 68 &6$ ,7?@6,2
HOFFMANN: "5 1á(@o>%,2 "5 $á$o(2
J!UL!ETTA: S>6(68$6$ 6((6 17(v6 17(2 R%bH8 64,6$ %(-o+ 7. % 86816+2
HOFFMANN: R%bH8 64,6+ %(-o$ 7. % 86816$2
J!UL!ETTA: H).> $)&+6&, ),, @%/0o1 $% 7(,6+2
HOFFMANN: T6 v%/0 % $á$o(5 % v7/>6,5 % ?H.>,H8á.2
J!UL!ETTA: A 86816+5 %>, %++ &616$2
HOFFMANN: N616+2
J!UL!ETTA: N616$2
HOFFMANN: L6/06& @á, ,)7+2
(5elé& 1c*lemil, "ikl$s, 3a&ertutto, 6ittic*inaccio és né*ány vendé#)
SCHLEM!L: S64,6,,6$*** (A vendé#ek*ez): C.%1 ,6..715 ,6..71 @á,2 U(%)$5 ),, v%& .>7?
J)H8)6,,á&15 7. '4 8ov%/4%: 6> %> '(2
HOFFMANN: U(%$2
J!UL!ETTA (Hoffmann*oz): Mo., @%88/%..2 T7/6+ .>6(6,8615 +6 &á8% % .>obá$ 1H8-.%2
M!TT!CH!NACC!O (1c*lemil*ez): M6/3846$<
SCHLEM!L: TB(686$*
CK
DAMERTUTTO (Hoffmann*oz): N& $)&+7/ )806& .á?%+,<
HOFFMANN: É&<
DAMERTUTTO: No.5 &7>>6 $6/2
HOFFMANN (me#d0bbenve nézi): A@2
M!KL"S (Hoffmann*oz): M) b%4<
HOFFMANN: A ,B13(17?6$*** Ho8 % 17?6$<
M!KL"S (2iuliettára mutat): N71) %+,%+<
VALAMENNY!EN (kivéve Hoffmannt és "ikl$st7 nevetve): H%2 H%2 N7>>6 -.%15 @o/0 #782***
M!KL"S: J3445 43445 .>3(&0I 6 @6805 68v6.>,6+ ),, % 86816+2
HOFFMANN: N6$2 N6$2 E&/6+4 682***
J!UL!ETTA: L6/06& $%/% % ?á(o$2 Mo7,% 1688 &616$2 !/6&5 ?o7,%2 Mo7,%2
M!KL"S: J%45 $) v7.>6.5 .>3(&0I á8o$2 Ho##$%&&5 7+6. b%(á,o$5 ,I&471 6 .>3(&0I á8o$2
SCHLEM!L: U(%$5 +o8/H&1 86.> $% $7/2 C.%1 6/0 1). .6$$).7/2
J!UL!ETTA: U(%)$5 #)/0686$2 B'-.'>9(% B, %> 9(%5 . % /o&+o8á)&1 vá(&%12 (Távozik)
M!KL"S (Hoffmann*oz): M6/0B&1<
HOFFMANN: M7/ &6$*
CL
SCHLEM!L (Hoffmann*oz): M)(6 vá( $7/5 H(%$<
HOFFMANN: Ho/0 3& )+6%+4% %>, % 1H8-.o,5 $6806, $6/6.1B+,6$5 @o/0 $6/.>6(>612
SCHLEM!L: E>, % 1H8-.o, -.%1 %> 786,6$ á(á& 1%?4% $6/2
HOFFMANN: Há, %11o( 68v6.>6$ $)&+ % 16,,;,2
SCHLEM!L: M%4+ $6/8á,4H12
DAMERTUTTO: E& /%(+62
********
VENDÉJEK: A@2
DAMERTUTTO (2iuliettá*oz7 1c*lemil *olttestére mutat): M), -.)&á8.> $o., 6>>68<
J!UL!ETTA: N616+ %+o$2
M!TT!CH!NACC!O (2iuliettá*oz): D(á/% %&/0%82 (6ittic*inaccio átkarol!a 't)
HOFFMANN (visszatér): N0o$o(H8,2
M!KL"S: Ho##$%&&2 Ho##$%&&2 M6&61B842
VENDÉJEK: A@2
HARMADI# FELVON1S
CO
DC(6.?68 8%1á.%F
ANT"N!A (a zongora mellett ül, skálázik)
CRESMEL (belé&): É+6. /06($616$5 &6 /03,3(+ % .>=v6$2 Í/7(,6+ H/065 @o/0 .o.6 +%8o8.>2
ANT"N!A: :/0 7(>6$5 @o/0 b6&&6$ '4(% 78 7+6.%&0á$* A +%8o$b%& $)&,@% ;, @%88%&á$2
CRESMEL: A> bá&, o80 &%/0o&5 @o/0 %&0á+ 3(31B8 7?? % @%&/4á, @%/0,% (á+*** F68,7?) .6b6$5 @%
7&61b6 #o/.>2 N6 7&61684 ,3bb72
ANT"N!A (Távozik)
CRESMEL (A belé&' s(ket +erenc*ez): S6&1), b6 &6 bo-.á..2 Bá(1) -.3&/6,2
FERENC: N0),o$ $á(*** (8ndul a!t$t nyitni)
CRESMEL: Hová $7/0<
FERENC: O,, 1B&& v%8%1) -.3&/6,5 3& $o&+,% 7??6& $o.,*
CRESMEL: A>, $o&+,%$: &6 bo-.á.+ b65 %1á(1) -.3&/6,2 O8v%.. % .>á$(982
FERENC: D6 17(6$5 &6$ v%/0o1 .)16,2
CRESMEL: M6&42*** S>9, .6 7(, $6/ %> á(v%2
FERENC: :/0 b)>o&02 A> %4,9 b6 v%& >á(v%2
CRESMEL: O.,ob% v%/02
FERENC: M)&, (6&+6.6&2
CQ
CRESMEL (Távozik)
FERENC: J%45 +6 >.7$b6.2 A> 6$b6( $á( .o.6 ,H+4%5 $) 1688 &61)< É4 7. &%? .>%8%+o15 $)&, 6/0
&0'82 C.%1 )&, . 7& o,, ,6($61 $á(2
HOFFMANN (belé&): F6(6&-5 $) b%4o+<
FERENC: H75 1) v%& ),,< Ho##$%&& '(#)2 ***
HOFFMANN: Mo&++5 @o8 v%& %> 7& A&,9&)á$<
FERENC: Mo., $6&, 68 %> 3(6/* K3.>3&3$ H(%$5 &)&-.6& .6$$) b%4o$5 @á8% !.,6&2
HOFFMANN: M6&45 @=v+ b6 @%$%(5 A&,9&)á,2
FERENC: M6/061* T6..71 vá(&)5 $%4+ 43& % /%>+á$2 (Távozik)
ANT"N!A (belé&) TH+,%$ 7&5 @o/0 $6/,%8á8.>***
HOFFMANN: M6/.'/,% % .>=v6$ $6((6 4á(.>5 46/06.6$2
ANT"N!A: E 8á&- 68,3(@6,6,86&* É. @% bá($) 4;5 &6$ /0;> (%4,X %> )+;2
HOFFMANN: É. @% bá($) 4;5 &6$ /0;> (%4,X %> )+;2
ANT"N!A5 HOFFMANN: E8$o+á.5 á8$o+á.5 á8o$2
HOFFMANN: A&,9&)%5 7+6.5 @%88/%.. (á$5 v%8%$), 17(612 E> %> 6/0 $7/5 %$) bá&,2 N7@% '/0
7(>6$ 7&5 @o/0 4obb .>6(6,6+ &á8%$ % $H>.)1á,2
ANT"N!A: Tá& ,6 ). 6886&>6+5 @o/0 +%8o84%15 $)&, %?á$<
CR
HOFFMANN: M), b6.>78.><
ANT"N!A: !/6&5 ; 68,)8,o,,% $%2 N6 +%8o84%1< T6 ). 6>, 17(6+<
HOFFMANN: V%4o& $7(,<
ANT"N!A: M), bá&o$ 7&5 @o/0 $7(,2 É& .>6(6,61 7&6168&)2 J3445 @%88/%.. $6/5 @o/0
$6/$%(%+,-6 7. .>7?-6 $7/ % @%&/o$2
ANT"N!A: !,, v%& 6/0 (7/) +%85 /o&+o8.> &7@% (á<
QE):inG Mi %etten a7+*t -&Ba*=to% ma*a)un%< u9yeR
Syl:iaG 4e*'7e> !& Ba*=to%>
E):inG É' a7 a Bi7onyo' e'te a7 O*0eumBanR A le9utol'&> A7 i' .'a% e9y =lom :oltR
Syl:iaG 3'a%< .'a% e9y =lom>
E):inG De '7+p =lom> A le9'7eBB =lma +letemne%>
Syl:iaG 4o5=* .'en9ett< 7ene 7en9ett< %A*A'(%A*Cl t=n. %e*en9ett< oly 9yAnyA*P n&ta '7&lt>
E):inG In%=BB =lom< mint :al&'=9< BaB+* e*);%< pi*o' *&7'=%< a -&%e):em '7i%*=t '7&*t>
Syl:iaG El0ele)ni m+9'em tu)n=m< B=* t*+0a :olt a 5=7a''=9< 0*i'' %o'7o*@ :olt a 5a-amBan<
mi*tu'7 =9< mi*tu'7 =9 :olt>
E):in(Syl:iaG Mon))< ami olyan *+9en elm@lt nem -A5et :i''7a tABB+ m=*R
Syl:iaG Nem< ami Benne '7+p :olt< a7+*t m+9i' %=*< i9a7=n %=*>
CS
E):inG Eml+%'7el m+9< -ut m+9 e'7e)Be a m@ltun%RS
ANTON!A: Mo., $3/7$ 1688 á88&o+2 TH+o+Z
HOFFMANN: TH+o$5 +6 &6$ 78@6,&7&1 v6(/6 % .%4á, 786,B&16,<
ANTON!A: D62
Eml+%'7el m+9< -ut m+9 e'7e)Be a m@ltun%R S7+p :olt< )e '7+p< min)en pe*. C):At %?n=lt>
Eml+%'7el m+9< e9ym=' '7?:+*e Bo*ultun%> Eml+%'7el *=R Eml+%'7el m+9R 2PB=-o' =lom< )e
'7+pD S7+p :olt< )e '7+pD
Ilyen %AnnyP %i' *e9+ny< 5i)) el< '7=7 :anD Ilyen '7A*ny@ l=ny*e9+ny min)en 5=7BanD
Ilyen %AnnyP %i' *e9+ny *=m nem 5at5at< le90el-eBB 5a me9%a.a9tatD
La(la(lalalalala< *=m nem 5at5at< la(la(lalalalala< me9%a.a9tat< (Ant$nia elszéd(l.)
HOFFMANN: M) b%4o+5 7+6.<
ANT"N!A: S6$$)2
HOFFMANN (*all#at$zva): C.),,2
ANT"N!A: A@2 A?% $6/43,,2 M6&42 (Távozik)
HOFFMANN: N6$2 (9lre!t'zik az ablakmélyedésben)
CRESMEL (me#!elenik): A>, @),,6$5 Ho##$%&& @%&/4á, @%88o$* Vo8&% bá( % ?o18o1 $7807&2
FERENC: (belé&): U(%$2
CRESMEL: No.<
FERENC: M)(%-86 +o1,o( '(2
CT
CRESMEL: Zá(+ b6 (3/,3& %> %4,9,2
FERENC: !/6&).* J3& % +o1,o(***
CRESMEL: E8842 K) &6 &0).+2 N(+3/3,5 +o1,o(2 S=(á.92 M6/38,6 #686.7/6$5 $6/38&7 $o., %
8á&0o$2 E(6+42 Dob+ 1)5 +6 /0o(.%&2
M!RACLE (*irtelen me#!elenik)
M!RACLE: No. @á,5 ),, v%/0o15 16+v6. 49 C(6.?68 ,%&á-.o. '(2 B%(á,o$2 A b6,6/ @o8 v%&<
CRESMEL: M6/á8842
M!RACLE: S>6&v6+ @á, % $) .>7? A&,9&)á&1< No.5 1)+6(B8 $%4+5 -.%1 @=v+ b6 % 8á&0o+2
CRESMEL: !+6 b6 &6 87?42
M!RACLE: C.%1 vá(45 -.%1 vá(42 M%4+ $6/8á,o+5 495 @o/0 43,,6$2
CRESMEL: M), %1%(.><
M!RACLE: Ho/0 68@á(=,.%$ % v7.>,5 498 $6/ 1688 %>, ).$6(&6$* (kezét Ant$nia szobá!a felé
ny4!tva): J98 #)/06845 A&,9&)%2 J3442
M!RACLE: J3442 A84 )+6 6 @680(62
CRESMEL: R3v)+ 87/02
("iracle 4#y tesz, mint*a Ant$niát a kezén fo#va e#y karosszék*ez vezetné és ott le(ltetné.)
M!RACLE: Fo/8%84o& @6806, ),,2
KU
CRESMEL: H).> B831 $á(2
M!RACLE: Há&0 7v6.< Mo&+4%5 17(6$2
CRESMEL: K)< É&<
M!RACLE: A 8á&0á, 17(+6>6$2
M!RACLE: No5 $o., &0'4,.% 16>7,2 (:#y tesz, mint*a valakinek a &ulzusát vizs#álná.)
CRESMEL: K6>7,<***
M!RACLE (el'veszi az $rá!át): C.3&+2 É(v6(7.7, .>á$o8o$*** A> 7( >%1%,o8 7. ,'8 /0o(.2 N6$ 49
.>)$?,9$%2 É&61684 2
CRESMEL (felu#rik): N6$5 &6$2 H%88/%..2 N6 7&6168,6.+ 3,2
M!RACLE: É&616842
ANT"N!A (a színfalak m0#0tt): A@2
M!RACLE: TB>6. @o$8o1% 7/5 .>6$6 8á&/(% 8obb%&2 S>=v6 $%4+ 1).>%1%+5 16>6 (á4% .)$H82
CRESMEL: M), b6.>78.><
M!RACLE: S>3(&0I 86&&65 1á( . v%89b%& bI&5 @% % .>=vb%4 )#4%& 68(%/%+&á ;,2
CRESMEL: H%88/%..5 @%88/%..2
M!RACLE: D6 @o/0@% 17(.>5 .6/=,61 (%4,%5 S;,5 6 /09/0.>6((68 $6/$6&,6$ ;,2 (Orvossá#os
K
(ve#eket vesz el'.) E bIv3. /09/0.>6( %>5 $680 % 8á&0o+ $6/$6&,)2
CRESMEL: H%88/%..2
M!RACLE: E/0 -.6??&0) 16882
CRESMEL: N6$ 16882 A> !.,6& 9v4o& 6 ,%&á-.,985 ,6 @),vá&05 /o&o.> .%(8%,á&2
M!RACLE: E/0 -.6??&0) 1688 (6//686&17&,2 A+4 6bb;8 6/0 -.6??6, 7. 6>>68 $6/$6&,6+2 N6
17..5 $6(, B, %> 9(%2 Jo&+o8+ $6/5 #o/%+4 .>9,2
CRESMEL: E(6+45 6(6+45 $6&4 ,;86$5 Sá,á&2 N6 168,.+ #68 % @%(%/4á,5 . % #á4+%8$á, E/0 .>6/7&0
%?á&%12 E(6+45 6(6+42 Sá,á&5 Sá,á&2 Távo>> ,;86$5 Sá,á&2 E(6+45 6(6+45 6(6+45 6(6+42
M!RACLE: E87/5 $á( 7(,6,,6$2 Fo/%+4o& .>9, &616$2 H).> 3& 49 %?%2 !,, %> Bv6/5 v6/06 $6/2
H%,&) #o/2 A &%? @% 1685 6/0 -.6??46 16882 ("iracle távozik, /res&el k0veti.)

ANT"N!A (belé&): A?á$ $), $o&+o,,< S>984 @%$%(2
HOFFMANN: M%4+ 68$o&+o$5 17.;bb* D6 $o., &6 /o&+o84 (á2 So.6 #7842 Bo8+o/ 786, )&,
#687&1*** É& .>7? A&,9&)á$2 C.%1 %> % #o&,o.5 @o/0 .o.6 /o&+o84 ,3bb7 %> 7&6187.(65 +%8(%5
+)-.;.7/(65 ,%?.(%2 Mo.o80o/4 (6á$2
ANT"N!A: D6 &616$ 6> #o&,o.2
HOFFMANN: C.%1 %> % #o&,o.5 @o/0 .o.6 /o&+o84 ,3bb7 %> 7&6187.(65 +%8(%5 +)-.;.7/(65 ,%?.(%2
Mo.o80o/4 (6á$2
ANT"N!A: Ho/0 17(@6,.> ,;86$ )806,<2
HOFFMANN: A> 7+6. .>6(686$(6 17(8615 % .o(.o+ b=>>%+ (á$2
KC
ANT"N!A: S>=vb;8 17(6+<
HOFFMANN: T6 87/0 3(31(6 ?á(o$5 87/0 % ?á(o$2
ANT"N!A: !,, % 16>6$5 ,)7+ 86.>612
HOFFMANN: "5 bá( % &%/0v)8á/ 86/.>6bb /03&/0.o(á, #I>@6,&7$5 .>6(68$6$5 (á+2
B)>o&0á(% %?á+ %>2 !.,6& á8+4o&5 68$6/061*
ANT"N!A: É/ v686+2 (Hoffmann távozik.) N6 7&6168461 @á,2 E>, 17(,6 ,;86$ ; ).2
A41%$(98 7&61 ,3bb7 .o.6 .>á88< A41%$(98 7&61 ,3bb7 .o.6 .>á88< (9#y karosszékbe ro#y.)
M!RACLE (*irtelen me#!elenik): T3bb7 &6$ 7&6168.>< TH+o+-65 $)80 á8+o>%, %>5 %$), 6>>68
=/7(.>< Jo&+o81o>>2 T6@6,.7/5 B+6 @%&/5 $6/ % bá45 -.H?% 1)&-.5 %$) $)&+ % ,)7+2 S ,6 $)&+ 6
+(á/% 1)&-.(;8 86$o&+%.> 13&&06+7& -E/0 (3v)+ bo8+o/.á/7(,< N6$ .>á88-6 &7@% (á+ 6/0 8á>%.
á8o$17?< H%88o+ .>%vá,< :/0 >.o&/5 %1á( %> 6(+;5 '/0 .H,,o/5 $)&, % .>78** N6v6+6, $o&+4%5
@=v4%5 >o1o/9 @%&/o1o&5 7. 6/0(6 %((% 17(5 @o/0 &6 v6.+ $6/ % +)-.;.7/6,5 %$680 vá( (á+2
C.%1 6/0 &%? % v)8á/5 +6 o80 .>7?2 H% $)&+6&(;8 86$o&+%.>5 .>B(16 786, vá(: 1).@á>5 &%/0-.%8á+5
$o&o,o& 786,* A /06($61615 . % /o&+o1 $6/38)1 % .>7?.7/6+***
ANT"N!A: A ?o1o8 @%&/4% 6>2 V%/0 !.,6& .'/4% ,á&< N6$2 N6$2
M!RACLE: M), 7( % vá/05 % .>=v &%/0 8á&/4%< M%4+ Ho##$%&& -.914%) 13>b6& 68@6(v%+.>5 $)&, %
v)(á/2 A #7(#).>=v -.%1 %++)/ 7/5 $=/ .>7? v%/02 S @% &6$ v%/0 .>7? ,3bb75 1)@I8 % .>6(686$ . 43&
% (', 13>3&02*** (9lt%nik.)
ANT"N!A: N6$2 N6 1=.7(,. ,ovább2 N6$ @%88/%,o1 (á+ ,ovább2 N6$2 N6$2 N6$2 N6$2
(Any!ának arcké&ére tekint.) A&0á$5 49 %&0á-.1á$5 95 &7>> (á$2 S6/=,. (%4,%$2
M!RACLE (me#!elenik): H).>6& ; b6.>785 @%&/4% .>98 .>%v%$o& á,2 Há8á,8%&2 U/06 ,H+o+5 $)80
KK
&%/0 $Iv7.>&; vo8,< Ho/0 ). #686+,6+ 68< F)/0684 (á2
ANTÓNIA ANY!1NA# HANG!A (az arckép megelevenedik)G Ant&niaD
ANTÓNIAG A5D
MIRA3LEG Fi9yel- *=D
ANTÓNIA ANY!1NA# HANG!AG Ant&niaD
MIRA3LEG Fi9yel- *=D
ANTÓNIAG A5< any=m a7< any=mD
ANTÓNIA ANY!1NA# HANG!AG
Gye*me%em< '7&lo% 5o77=)< mint e9y%o* *+9<
#+*:e(%+*le%< 5o9y -&l 0i9yel- '7a:am*aD
S %+*le%< 5all9a') me9 any=)<
É*t') me9 -&l '7a:=tD
MIRA3LEG 8 Be'7+l< 5allo)(eR
S7a:=:al -& tan=.'ot =)< .'a% 5all9a'' *=D
É*t') a '7&t< te5et'+9e) el ne )oB)D
ANTÓNIA ANY!1NA# HANG!AG Ant&niaD
MIRA3LEG Fi9yel- *=< 0i9yel- *=D
ANTÓNIA ANY!1NA# HANG!AG Ant&niaD
MIRA3LEG Mint5a +lne< )alolna<
KL
S a lel%e'Clt %A7An'+9 tap'a 7@9na *=-aD
ANTÓNIA ANY!1NA# HANG!AG Ant&niaD
ANTÓNIAG Any=mD
MIRA3LEG Dalol- :ele< )alol- te5=tD
ANTÓNIAG Én any=mD
Ó< +)e'any=m< te )*=9aD
ANTÓNIA ANY!1NA# HANG!AG Ant&niaD
Ant&niaD
MIRA3LEG Dalol- te5=t< )alol-D
Dalol-< )alol- any=))alD
ANTÓNIAG 8 5?:< 5o9y men-e% :+le< mint
e9y%o*onD
A 5an9-=t< '7a:at 5allomD
Hallom '7a:=t<
A5< any=m a7D
A5 D
MIRA3LEG To:=BB< to:=BB .'a%D
MIRA3LEG To:=BB .'a%D Mi+*t =ll'7 me9R
Hi'7 any=) a7<
#i 5?:a(%+*:e '7&l '7a:=:al< mint e9y%o*onD
Fi9yel- *e=D A te any=) 5?: t+9e)D
Hall) me9 '7elleme '7&7at=tD
KO
H?:-a le=ny=tD
ANYAG Gye*me%em< t+9e) 5?:la%<
H?:la% @-*a< mint e9y%o*onD
H?:la%< le=nyomD
MIRA3LEG !& any=) a7< -& any=) a7< 5all9a')
5=t '7a:=tD
ANTÓNIA (elfúlva)G Me9e-t< elBo*?t e :a*=7'latD
Milyen l=n9 e7R El:a%?t e tP7D
Milyen l=n9 e7< milyen l=n9 e7R
El:a%?t e l=n9< el:a%?t e l=n9D
MIRA3LEG Éne%el-< 0olyta')D>>>
S7&l?t a 5an9-aD
Éne%el-< 0olyta')D
3'a% +ne%el- to:=BBD
8 Be'7+l -& any=) a7<
8 Be'7+l< -& any=) a7< mint e9y%o*onD
En9e)- %e):e' any=) '7a:=na%<
Hall9a') '7a:=t< 5all9a') any=)D
ANTÓNIAG E9y pe*.et en9e)- .'a% +lnem<
.'a% +l-e% m+9D
Ha)) '7=ll-on a7t=n a lel%em elD
3'a% e9y pe*.i9 en9e)- m+9 +lnem<
S a7ut=n lel%em +9Be '7=llD
(Ant$nia 0sszeesik, "iracle elt%nik.)
CRESMEL (besiet): J06($616$2*** A&,9&)%2
ANT"N!A: A?á$2*** H%88/%.. $6/2*** E&/6$ 7+6.%&0á$&%1 @%&/4% @=v*** V686 $6/061 7&2***
KQ
Eml+%'7el m+9< -ut m+9 e'7e)Be a m@ltun%R S7+p :olt
A@2*** ("e#*al.)
CRESMEL: M6&45 @%8á82 N6 bá&,.%+5 ,ávo>>2 N6 bá&,.+5 @%8á85 86á&0o$2
(A belé&' Hoffmann*oz.) Ho##$%&&5 ,6 &0o$o(H8,5 &0o$o(H8,2 E> % ,6 bI&3+ ),,2T6 /%>5 $6/38,6+
;,2 F6/0v6(, %+4%,o1 16>6$b62
M!KL"S (bero*an)
HOFFMANN ("ikl$s*oz): J0o(.%& 1)á8,. .6/7807(,2 O(vo., @%$%(2 O(vo.,2
M!RACLE (me#!elenik): J3v31*** (Ant$nia f0lé *a!ol, me#fo#!a kezét, mely élettelen(l esik
vissza.) M6/@%8,2
TÓ!1TÉ#
DS>=&: $)&, %> 68;4á,71b%&*F
HOFFMANN: Í$65 6> .>6(68$6)$ bo('. ,3(,7&6,62
VENDÉJEK (belé&): N%/0 .)16(2 É846& S,688%5 % $) ?()$%+o&&á&12
HOFFMANN: S,688%2***
NATHANAEL: So1á)/ 7846& @á, % +=v%2
HOFFMANN (d(*0sen): C.%1 $7/ 6/0 .>9,5 . 86816$(6 $o&+o$5 3..>6,3(8615 $)&, 6 ?o@%(%,2
(6o*arat vá# a f0ld*0z)
M!KL"S (szemre*ány$ *an#on): B%(á,o+%,< No .>7?2
HOFFMANN: Ő(B8, v%/0o1 7&2
KR
Há, %+4%,o1 $7/ bo(, &616$2
S6b>6,, .>=v(6 %> %81o@o8 49,7,6$7&02
É846& % $á$o( 7. % #6864,7.2
A &%/0 .6$$)5 @o8 &)&-.6& 87861***
STELLA (belé&): Ho##$%&&***
L!NDORF: So1%, )vo,,***
(Távoznak, kivéve Hoffmann és "ikl$s.)
KS

M!KL"S Mo't pe)i9 :+9e a '7+p i);%ne%< nem .'apo) a '7elet m=* a n;%ne%> 3'&%ot lopni +' '7?:e%et 7@7ni< %i' A)&ni'7om< nem 0o9'7 te m=*> M=* mo't el ne '7+)?t'en a pompa< 'e a 9yAn9y< 'e a .'illo9& +%'7e*< a:a9y B=*'onyo' 5a-< len9e '7o%nya< 'em e9y '7+p C)e< *&7'a'7?n a*.D

ANDRÉS Ho##$%&& '(#)*** Ho##$%&& '(#)*** (keresi Hoffmannt) L!NDORF L)&+o(# ,%&á-.o. v%/0o12*** J3445 &6 #7842 J98 #)/06842 :(&;+5 '/0-65 S,688%< H=(6. .>7?.7/5 7+6. @%&/' +=v%< ANDRÉS: A@B$2 L!NDORF: M)8á&9b98 43,,< ANDRÉS: HB$2 L!NDORF: So1 #7(#) #647, $6/bo8o&+=,o,,% $á(5 )/%>-6< ANDRÉS: A@B$2 L!NDORF (rámutat a levélre, amelyet Andrés kezében tart): E>, ). 6/0 '(&%1 1B8+)< N6 ,%/%++5 .>6(68$) ?9.,%2 ANDRÉS*: A@B$2
C

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->