You are on page 1of 2

UBND QUN SN TR

PHNG GIO DC V O TO

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

S: 67 /PGDT-THHC

Sn Tr, ngy 24 thng 01 nm 2014

c lp - T do - Hnh phc

LCH CNG TC THNG 02 NM 2014


I. Cng tc trng tm
1. Ch o cc trng t chc hot ng cho mng ngy thnh lp ng Cng
sn Vit Nam 03/02; vui xun n Tt Gip Ng 2014.
2. Tip tc r sot, trin khai thc hin cng tc pht trin trng chun quc
gia nm 2014.
3. T chc chuyn mn Ton, a l cp trung hc c s.
4. To iu kin thun li cho hc sinh lp 9 thi hc sinh gii; Gio vin d thi
thc hnh gio vin gii bc hc mm non cp thnh ph.
5. Kim tra, nm tnh hnh t chc dy v hc, t chc cc hot ng vn ha,
vn ngh, th thao Mng ng n Xun trc, trong v sau Tt; kim tra cng tc
trc Tt Gip Ng ti cc trng.
6. Kim tra cng tc qun l, ch o, t chc hot ng dy v hc ca Th
trng ti 02 trng tiu hc; Kim tra vic xt duyt, qun l, cp pht bng tt
nghip ti 02 trng trung hc c s.
II. Lch c th
THI GIAN

NI DUNG

01/02 - 05/02

Trc c quan, trng hc


dp ngh Tt Gip Ng

08h00,
Ngy 04/02

Bo co nhanh tnh hnh


trc, trong v sau Tt
Gip Ng 2014

THNH PHN
C quan PGDT;
Trng MN, TH,
THCS
Trng MN, TH,
THCS

Bo co tnh hnh hc sinh Trng MN, TH,


06/02 - 08/02
ra lp sau Tt Gip Ng
THCS

06/02 11/02

Kim tra nm tnh hnh


sau Tt Gip Ng 2014

Theo Quyt nh

A IM
C quan, trng
hc
Bo co qua email
chinhvnc@gmail.com

Cc t chuyn
mn Phng
GD&T
Trng MN, TH,
THCS

Kim tra hot ng


07/02 - 30/02 chuyn mn ti 01 trng
THCS

Theo Quyt nh

Kim tra cng tc qun l,


ch o, t chc hot ng
dy v hc ca Th trng
10/02 - 28/02

Theo Quyt nh

02 trng tiu hc
Theo Quyt nh

Kim tra vic xt duyt,


qun l, cp pht bng tt
nghip

02 trng THCS

Kim tra t xut tnh


hnh hot ng ca cc
nhm lp c lp t thc
10/02 - 28/02

on kim tra lin ngnh


kim tra cc c s gio
dc mm non ngoi cng
lp khng c giy php

Np sng kin kinh


11/02 - 13/01 nghim nm hc 2013 2014
14h00,
Ngy 13/02

Sinh hot chuyn mn


Ton, a l cp qun

Theo Quyt nh

Theo Quyt nh

Trng MN, TH,


THCS

Chuyn vin Tng


Vn Chnh, t
THHC nhn

Gio vin Ton,


a l THCS

Trng THCS
Cao Thng;
Trng THCS L

D thi thc hnh gio vin


17/02 - 28/02 gii bc hc mm non cp Theo Quyt nh
thnh ph
Ngy 27/02

Thi hc sinh gii lp 9 cp i tuyn HSG


thnh ph
qun

Theo Quyt nh
Theo cng vn

Trn y l lch cng tc thng 02 nm 2014 ca Phng Gio dc v o to


qun Sn Tr./.
Ni nhn:
- VP S GD&T;
- VP UBND qun;
- Ban Tuyn gio qun y;
- BTV ng u cc CQCQ qun;
- Website PGDT;
- Lu: VT, THHC (Ch).

TRNG PHNG
( k v ng du)
Nguyn Th Tho