P. 1
Jankovic Mala Stopala Veliki Koraci VAMZ

Jankovic Mala Stopala Veliki Koraci VAMZ

|Views: 2|Likes:
Published by ihu2011
Jankovic Mala Stopala Veliki Koraci VAMZ
Jankovic Mala Stopala Veliki Koraci VAMZ

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: ihu2011 on Jan 25, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/25/2014

pdf

text

original

I. JANKOVI]: Mala stopala, veliki koraci, VAMZ, 3.s.

, XXXVIII 93–110 (2005)

93

IVOR JANKOVI] Institut za antropologiju Amru{eva 8 HR 10000 ZAGREB ivor@inantro.hr

MALA STOPALA, VELIKI KORACI: Razvoj dvono`nosti kao prva stepenica u razvoju ~ovjeka
Pregledni rad UDK 903 »63« Dvono`no kretanje (bipedalizam) prva je i osnovna odlika koja se javlja u evoluciji hominida i odre|uje pripadnost ovoj razvojnoj liniji. Rad donosi pregled anatomskih prilagodbi i promjena nu`nih za ovaj nov na~in kretanja kao i pregled va`nijih modela kojima su se poku{ali objasniti razlozi te promjene koriste}i primjere iz arheolo{ke i paleoantropolo{ke gra|e.

UVOD

Dvono`no kretanje (bipedalizam) prva je karakteristika koja nas dijeli od na{ih evolucijskih predaka, odnosno prva odlika koja je prepoznatljiva u fosilnim dokazima hominizacije. Sve odlike koje se u literaturi ~esto navode kao glavne razlike kako od na{ih najbli`ih ro|aka, afri~kih ~ovjekolikih majmuna (Pan i Gorilla), tako i od ostalih primata (posebice veli~ina mozga, izradba i uporaba oru|a, promjene u morfologiji zuba i smanjenje veli~ine o~njaka i sl.) doga|aju se kasnije, nakon {to je dvono`no kretanje ve} sasvim razvijeno i predstavlja osnovni na~in kretanja unutar razvojne linije hominida. U ovom tekstu za sve dvono`ne oblike primata koji su u bli`em srodstvu sa ~ovjekom, a pojavljuju se nakon odvajanja linije koja vodi k afri~kim ~ovjekolikim majmunima, koristiti }emo u literaturi uvrije`en naziv hominid (natporodica: Hominoidea, porodica: Hominidae). U novije vrijeme, prvenstveno na temelju molekularnih analiza o stupnju srodnosti za iste se oblike koristi precizniji naziv hominin (natporodica: Hominoidea, porodica: Hominidae; potporodica: Homininae; pleme: Hominini). Radi se o taksonomskoj raspravi o stupnju srodnosti raznih grupa primata (prvenstveno trojstva Gorilla-Pan-Homo) koja nije predmetom ovog rada te detaljniju raspravu zainteresirani ~itaoc mo`e prona}i u vi{e publikacija (na pr. WOOD – CONSTANTINO 2004; WOOD – RICHMOND 2000). Bez obzira na taksonomsku problematiku, me|u stru~njacima postoji slaganje o dvono`nom kretanju kao prvoj i osnovnoj odrednici evolucijskog razvoja ~ovjeka. Literatura koja se bavi razvojem dvono`nog kretanja vrlo je brojna. U ovom radu iznesen je pregled anatomskih preduvjeta za uspravno dvono`no kretanje, te se putem najva`nijih fosilnih nalaza ukazuje na prvu pojavu bipedalizma prepoznatljivu u paleoantropolo{kim nalazima. Pitanje koji na~in kretanja prethodi razvoju dvono`nosti ne predstavlja osnovnu temu ovog rada te je iznesen samo povr{an prikaz i pregled najva`nijih modela.

a kolijevku ljudskog roda ve`emo uz prostor Afrike. osnovna pitanja koja nam se name}u su gdje. Pobli`a geografska regija Afrike gdje pronalazimo najranije hominide mijenja se svakim novim (i geolo{ki starijim) nalazom. penjanje i sl. PICKFORD – SENUT 2001. terestrialni kvadripedalizam. prvom objavljenom nalazu australopitecina uop}e. 2001. samim time odre|en je i kontinent pojave ove evolucijske novosti. GEBO 1992. NAPIER 1967. vjerojatno su najslo`enija od svih pitanja i bar za sada nisu odgovorena na sasvim zadovoljavaju}i na~in. ne{to je te`e precizno odgovoriti. Nalaz Taung 1 (fotografija I. kao i ekolo{kom smje{taju samog nalazi{ta (otvorenija savana. godine omogu}uju detaljne znanstvene analize i odgovore na konkretna pitanja. a brojni fosilni nalazi otkriveni nakon 1925. Jankovi}) Kada se bavimo razvojem dvono`nosti. kao {to je arborealni kvadripedalizam. VAMZ. i ~injenici da je zatiljni otvor ovog fosila smje{ten na bazi lubanje. Danas znamo da je Dartova tvrdnja bila ispravna. Slika 1. XXXVIII 93–110 (2005) PITANJA I TEORIJE O RAZVOJU DVONO@NOSTI Prvi znanstvenik koji je predlo`io da dvono`no kretanje prethodi pove}anju mozga bio je australski anatom Raymond Dart (1925). 2001. »nalaz« iz Piltdowna. (RICHMOND i sur. PROST 1980. 3. Za{to se dvono`nost razvija i koji na~in kretanja prethodi ovom. AIELLO – COLLARD 2001). 2001). Svoje tvrdnje temelji na nalazu Taung 1 (slika 1). Dart svoju teoriju isnosi u vrijeme kad ve}ina znanstvenika smatra da je prva karakteristika u ljudskom razvoju pove}anje volumena mozga. kada i za{to? Na pitanje gdje se po prvi puta javlja ovaj na~in kretanja na osnovi dana{njih saznanja i fosilnih dokaza vrlo je lako odgovoriti. profesor na sveu~ili{tu Whitwatersrand u Ju`noj Africi. veliki koraci.. Budu}i da je dvono`no kretanje prva stepenica u razvoju ~ovjeka. Jedan od trenutno uvjerljivijih mo- . Na pitanje kada se dvono`no kretanje po prvi puta javlja. MELDRUM 1993. kao »potvrda« ovakve morfologije u to je vrijeme smatran istinskim fosilom i nije prepoznat kao prijevara sve do ranih 1950ih (WALSH 1996). a ne tropska {uma). Noviji nalazi lokaliteta Tugen Hills pomi~u donju granicu pojave ovog na~ina kretanja u vrijeme prije 6 do 7 milijuna godina (SENUT i sur.94 I. VACANTA 1999). Naime.s. U literaturi se kao na~in kretanja koji prethodi razvoju dvono`nosti navode razne mogu}nosti (za detaljniji pregled vidi RICHMOND i sur. brahiacija. JANKOVI]: Mala stopala. premda nema sumnje da je pojava ovog novog na~ina kretanja vezana uz prostor isto~no od Velike rasjedne doline (Great Rift Valley).

hrane i vode.). XXXVIII 93–110 (2005) 95 dela predla`e da su gorila i ~impanza zadr`ali na~in kretanja zadnjeg zajedni~kog pretka ovih vrsta i hominida – na~in kretanja koji u literaturi nalazimo pod imenom »knuckle-walking» (RICHMOND i sur. »seed-eating« hipotezu Slika 2. Prema ovom obja{njenju (COPPENS 1975. 4. 1b. 1. dok se zapadno od nje razvijaju na{i najbli`i evolucijski ro|aci. veliki koraci.. kao {to je Orrorin tugenensis (PICKFORD – SENUT 2001. Ilustracije modela razvoja dvono`nosti prikazani su na slici 2. Novija fosilna otkri}a ranih hominina. predstavlja balansiranje na rubu katastrofe? Ve}ina teorija uzima u obzir i prilagodbu na okoli{ i {irenje savane (vidi POTTS 1998).s. 2001) pokazuju da se dvono`nost javlja unutar stani{ta koja predstavljaju kombinaciju {umskog i otvorenijeg okoli{a (REED 1997). briga za obiteljsku zajednicu. Pod ovim nazivom podrazumijeva se ~etverono`no kretanje s poluuspravnim gornjim dijelom tijela koje se oslanja na vanjski dio {ake. U literaturi naj~e{}e citirani modeli kojima se obja{njavaju razlozi pojave dvono`nosti uklju~uju tzv. 1994. 5. CORRRUCCINI – McHENRY 2001. uvjetuju po~etni impuls u razvoju dvono`nog kretanja. RICHMOND – STRAIT 2001). 3. hranjenje s grmlja. 2001. 3. kako navodi Napier (1967. Modeli kojima se poku{alo objasniti pojavu dvono`nosti tako|er su brojni. JANKOVI]: Mala stopala. Jedno od obja{njenja. no{enje. Preno{enje mladun~adi. 1a oru|e i oru`je. . prela`enje udaljenosti izme|u izvora hrane. prvenstveno na distalni i intermedijalni red ~lanaka drugog do petog prsta {ake. afri~ki ~ovjekoliki majmuni. prije svega su{a klima i stvaranje savane. ^ime to mo`emo objasniti kretanje koje. prehrana sjemenkama. WORLDEGABRIEL i sur. 1994) prostor isto~no od Velike rasjedne doline mjesto je na kojem se razvijaju hominidi. 2. poznato pod imenom »East side story« predstavlja model prema kojem klimatske prilike nastale kao rezultat stvaranja Velike rasjedne doline Afrike (Great Rift Valley).I. 2001) i Ardipithecus (Australopithecus) ramidus (WHITE i sur. SENUT i sur. Modeli razvoja dvono`nosti (modificirano prema FLEAGLE 1988: 431). VAMZ.

^etverono`ne `ivotinje imaju centar ravnote`e izme|u stra`njih i prednjih udova.s. Mo`da je najbolji na~in kojim mo`emo objasniti ove promjene usporeda anatomije ~impanze (Pan) ~iji je na~in kretanja ~etverono`an. Kod ljudi. 2001. va`no je razumjeti koje su se promjene morale dogoditi u anatomiji da bi ovaj nov na~in kretanja mogao funkcionirati. 1994. gorile kada se. [to god bio glavni razlog pojave dvono`nog na~ina kretanja (a najvjerojatnije je da se radi o vi{e uzroka). nalaza vrste A. odnosno u~vr{~uje koljeno i zadr`ava tijelo od pada prema naprijed (AIELLO – DEAN 1990). pa im odr`avanje ravnote`e ne predstavlja poseban problem. JANKOVI]: Mala stopala. dok Hunt (1994) smatra da se radilo o sakupljanju plodova s grana drve}a. povezan s gubitkom tjelesne dlake i pove}anim znojenjem (WHEELER 1984. 1997) za vi{e milijuna godina. 1992) smatra da kretanje savanom po afri~kom suncu u uspravnom polo`aju minimalizira povr{inu tijela izlo`enu sun~anim zrakama. odnosno pona{anjem sli~nim onom u npr. cruciatum anterius i posterius). Wheeler (1985. a uspravan stav odr`ava se putem iliofemoralne sveze (lig. VAMZ. Ovaj ligament najve}a je i naj~vr{}a sveza u zglobu kuka. nadalje. 3. Jablonski i Chaplin (1993) predla`u da je uspravan polo`aj povezan s prijetnjom. Lovejoy (1981) povezuje dvono`nost i osloba|anje ruku za no{enje ve}e koli~ine namirnica s razvojem monogamnih zajednica – mu`jak bi tako mogao donositi vi{e hrane u obiteljski logor. ANATOMSKI ZAHTJEVI DVONO@NOG KRETANJA Kako bi shvatili proces razvoja dvono`nosti. 1992. Slika 3. odnosno adaptaciju. Nalazi se na prednoj strani zgloba i povezuje bedrenu kost i zdjelicu. africanus (B) i ~ovjeka (C) (prema CAMPBELL 1966: 124) .96 I. Za poja{njenje anatomske terminologije vidi Krmpoti}-Nemani} (1990) i Platzer (1989). i ~ovjeka (slika 3). nesumljivo je promjena okoli{a odigrala va`nu ulogu te je dvono`nost pogodovala iskori{tavanju novonastalog okru`enja (JABLONSKI – CHAPLIN 1993). iako noviji fosilni dokazi dvono`nosti prethode najranijim arheolo{kim nalazima (SEMAW i sur. u slu~aju da se osjeti ugro`en. ABITBOL 1995) vjeruju da je novi na~in kretanja bio energetski isplativiji (barem na duge staze) nego ~etverono`no kretanje po tlu. podi`e na stra`nje noge te na taj na~in poku{ava zastra{iti protivnika. Rodman i McHenry (1980. i vidi QUEIROZ DO AMAROL 1996). Usporedba zdjelice ~impanze (A). Stabilizaciju koljena pri uspravnom hodu vr{e ukri`ene sveze (lig. me|utim. iliofemorale).. Ova sveza sprije~ava klizanje bedrene (femur) s vrha goljeni~ne kosti (tibia). LEONARD – ROBERTSON 1997. Jedan od temeljnih zahtjeva uspravnog polo`aja tijela jest uspostaviti centar ravnote`e pod stopalima. 1991. veliki koraci. Wolpoff (1971) povezuje dvono`nost i uporabu oru|a. Ovaj je model. centar ravnote`e nalazi se otprilike u regiji ispred drugog kri`nog kralje{ka. XXXVIII 93–110 (2005) (JOLLY 1970) prema kojoj ovaj na~in kretanja osloba|a ruke za aktivnosti poput sakupljanja sjemenki. te predstavlja termoregulacijsku prednost.

I. Glavni mi{i}i i mi{i}ne skupine vezane uz dvono`an hod uklju~uju glutealne mi{i}e. kralje`nice itd. 3. Time sprije~avaju pad na bok i omogu~avaju uspravan stav i hod. . a hvataju se na veliki obrta~ (trochanter maior). gluteus maximus i polaze od vanjske strane ruba bo~ne kosti. gluteus medius i minimus smje{teni su dublje od m. medius i minimus tri su mi{i}a koja imaju va`nu ulogu u razvoju dvono`nog kretanja. veliki koraci.. Funkcionalnost mi{i}a pove}ana je nagibom gornjeg dijela zdjelice prema naprijed kao i izdu`enjem bo~ne kosti (os ilium) {to rezultira smje{tajem mi{i}nih hvati{ta pred zglobnu ~a{icu (dakle biomehani~ki olak{ava akciju mi{i}a). kao i mi{i}nim hvati{tima. te u~vr{}uje zdjelicu potiskuju}i je prema naprijed. Razlike u na~inu kretanja ~ovjekolikih majmuna i ~ovjeka odraziti }e se u mnogim anatomskim detaljima zdjelice. Smje{ten je blizu povr{ine i ~ini ono {to obi~avamo nazivati stra`njicom. Ve}i dio hvati{ta vrlo je lako uo~iti na kostima. Ovaj mi{i} vr{i ekstenziju i rotaciju bedra prema van. budu}i da formira izbo~enje koje nazivamo linea aspera. ponekad hodaju na dvije noge. kostiju doljih udova i stopala. JANKOVI]: Mala stopala.s. a hvati{te du` gotovo ~itave stra`nje povr{ine tijela bedrene kosti. gluteus maximus. Za razvoj dvono`nosti od velikog je zna~aja uloga ovih mi{i}a u u~vr{~ivanju i uspravljanju zdjelice. kao i drugi ~etverono`ni primati. XXXVIII 93–110 (2005) 97 Da bi tijelo ~etverono`ca krenulo prema naprijed dovoljna je ekstenzija stra`njih udova i sila gravitacije koja svojim djelovanjem tjera tijelo u `eljenom smijeru. gluteus maximus. M. Najve}i i najsna`niji od njih je m. Oba mi{i}a prvenstveno vr{e abdukciju bedra i nadkoljenice i rotaciju bedra prema van. to ~ine uz velik energetski tro{ak. Polazi{te ovog mi{i}a je na stra`njem rubu krila bo~ne kosti. VAMZ. Smje{taj va`nijih mi{i}a koji sudjeluju u dvono`nom kretanju ~ovjeka (modificirano prema NAPIER 1967: 55) M. Slika 4. Iako ~ovjekoliki majmuni. kao i prednju i stra`nju skupinu mi{i}a nadkoljenice (slika 4).

m. Kut bedrene kosti u ljudi nadalje dovodi koljena pod zdjelicu (slika 7). Promjene u bedrenoj kosti uklju~uju izdu`enje vrata te pomicanje hvati{ta m. Najzna~ajnije se promjene doga|aju u anatomiji stopala. Iz istog je razloga zatiljni otvor (foramen magnum) smje{ten na bazi lubanje. vastus lateralis. Ove su promjene o~ite ve} pri povr{noj usporedbi stopala ~ovjeka sa stopalom ~impanze. pogotovo na du`e destinacije (kao {to znaju svi . puno anteriornije nego u ~ovjekolikih majmuna (slika 6) te pri uspravnom stavu lubanja balansira na vrhu kralje`nice. Glavna uloga ova dva mi{i}a je ekstenzija bedra. {to olak{ava odr`avanje ravnote`e pri uspravnom polo`aju tijela (AIELLO – DEAN 1990). gorile ili bilo koje druge vrste primata (slika 8).s. To su m. m. Ljudsko stopalo odlikuje se dvostrukim lukom – uzdu`nim i popre~nim. quadriceps. Ljudska kralje`nica odlikuje se izgledom dvostrukog slova S (slika 5). Glavne razlike u anatomiji zdjelice ~ovjekolikih majmuna i ~ovjeka iznesene su u tablici 1. polazi sa spina iliaca anterior superior i hvata se na gornji dio medijalne povr{ine goljeni~ne kosti. te m. Ovaj mi{i} vr{i fleksiju bedra i lateralno rotira nogu. M. pove}anje {irine ulaza u zdjelicu. medialis i intermedius. biceps femoris. Najuo~ljivije razlike vidljive su u arhitekturi zdjelice (slika 3). semimembranosus polaze sa stra`nje strane sjedne izbo~ine i hvataju se na gornji dio goljeni~ne kosti i to: m. quadriceps i m. odnosno vertikalno skra}enje bo~ne kosti te nagib kri`ne kosti (os sacrum) koji dovodi gornji dio tijela iznad boka i spu{ta centar ravnote`e. sartorius dva su mi{i}a koja ~ine prednju skupinu mi{i}a nadkoljenice i vr{e antefleksiju kuka i fleksiju. M. Glave se spajaju i zajedni~ko hvati{te im je na lateralnom kondilu bedrene kosti i glavi lisne kosti (fibula). vastus lateralis polazi sa velikog obrta~a i lateralnog dijela linee aspere na bedrenoj kosti. nastalih zbog pomicanja centra ravnote`e nad spojem krsta~ne i bo~ne kosti i odr`avanja uspravnog stava. odnosno ekstenziju koljenskog zgloba (ispravljaju nogu). rectus femoris je spina iliaca anterior inferior i gornji dio zglobne ~a{ice na zdjelici.. mi{i}i nadkoljenice imaju odlu~uju}u ulogu u po~etnoj fazi hoda – ekstenziji bedra. koji se kao amortizer suprotstavlja stresovima pri hodu. 2. od kojih jedna polazi sa stra`njeg i lateralnog dijela sjedne izbo~ine. semimembranosus na stra`njoj strani medijalnog kondila goljeni~ne kosti. {to je rezultat slabinske lordoze i kifoze toraksa. promjena u orijentaciji kri`ne kosti kako njena baza ne bi blokirala ulaz u zdjelicu. odnosno tvore ga ~etiri mi{i}a. post acetabularna ekstenzija. semimembranosus. M. {to je ujedno i polazi{te m. kao {to mu ime govori. 4. koji ujedno i rotira nadkoljenicu prema van. M. JANKOVI]: Mala stopala. od vi{e mi{i}a. XXXVIII 93–110 (2005) M.98 I. Skupno. poput prednje. 3. Ovu sna`nu grupu mi{i}a mo`emo vrlo lako napipati na prednjoj strani nadkoljenice. M. dvono`no kretanje zahtijeva i promjenu u anatomiji nekih drugih dijelova tijela. {irenje vanjskog promjera zdjelice koji podr`ava unutarnje organe i ujedno pove}ava biomehani~ke odlike mi{i}a koji vr{e abdukciju. Polazi{te m. ima ~etiri glave. Sva ~etiri mi{i}a prednje skupine spajaju se u jedinstveno hvati{te na iveru (patella) i putem ligamenta na hrapavost goljeni~ne kosti (tuberositas tibiae). a m. rectus femoris i m. CONROY 1997. McHENRY 1994. 5. sartorius). rectus femoris. razvoj spina iliaca anterior inferior (hvati{te m. kretanje na dvije noge predstavljalo bi velik problem. semitendinosus na medijalnoj strani. sartorius. a druga sa lateralnog ruba linee aspere. VAMZ. Stra`nja skupina mi{i}a nadkoljenice sastoji se. vastus intermedius ima polazi{te na prednjoj i lateralnoj povr{ini tijela bedrene kosti i lateralnoj usni linee aspere. WOLPOFF 1999): 1. Osnovne anatomske promjene nu`ne za razvoj dvono`nosti uklju~uju (AIELLO – DEAN 1990. gluteus maximus na stra`nji dio tijela kosti. Uz promjene u arhitekturi zdjelice. biceps femoris ima dvije glave. semitendinosus i m. fleksija koljena te medijalna rotacija noge. Bez ovog dvostrukog luka. M semitendinosus i m. vastus medialis. 3. veliki koraci.

– `ljeb nedostaje – ve}a udaljenost od zglobne ~a{ice do facies auricularis – relativno mali facies auricularis Sjedna kost (os ischii): – slabo razvijena spina ischiadica Kri`na kost (os sacrum): – relativno uska Slika 5. Najva`nije anatomske razlike u zdjelici ~ovjeka i afri~kih ~ovjekolikih majmuna Homo Bo~na kost (os ilium): – kratka i {iroka – post acetabularna ekstenzija – veliki sjedni urez – lateralna orijentacija gornjeg dijela kosti – crista iliaca je »S« oblika – razvijena spina iliaca anterior inferior – `ljeb za m. veliki koraci. VAMZ.I. XXXVIII 93–110 (2005) 99 Tablica 1.s. 3. inf.. JANKOVI]: Mala stopala. iliopsoas prisutan – kratka udaljenost od zglobne ~asice do facies auricularis – relativno velik facies auricularis Sjedna kost (os ischii): – dobro razvijena spina ischiadica Kri`na kost (os sacrum): – relativno {iroka Pan/Gorilla Bo~na kost (os ilium):: – izdu`ena i u`a – nema ekstenzije – nema ureza – posteriorna orijentacija gornjeg dijela kosti – crista iliaca je ravna – slabo razvijena spina iliaca ant. Usporedba kralje{nice ~ovjeka (desno) i ~ovjekolikog majmuna (lijevo) (prema JANKOVI] – KARAVANI] – BALEN 2000: 21) .

XXXVIII 93–110 (2005) Slika 6. 3. koji pate od tzv. petna kost (calcaneus) je ve}ih dimenzija. Usporedba stopala ~ovjeka (dolje) i ~ovjekolikog majmuna (gore) (prema JANKOVI] – KARAVANI] – BALEN 2000: 21). Ovo zadnje je ujedno i najve}a razlika izme|u stopala ljudi i ostalih primata i uvjetuje na{ gubitak mogu}nosti hvatanja predmeta stopalom.100 I. . Polo`aj zatiljnog otvora u ~ovjeka (desno) i ~ovjekolikog majmuna (lijevo) (crte` M. VAMZ. 1997: 207) Slika 8. a palac (hallux) robustan i nalazi se u liniji s ostalim prstima stopala. JANKOVI]: Mala stopala.s.. Usporedba kuta bo~ne kosti u ~ovjeka (lijevo) i ~impanze (desno) (prema CONROY. Gali}) Slika 7. Nadalje. spu{tenih stopala). veliki koraci.

Nalaz vrste nazvane Orrorin tugenensis u miocenskim slojevima nalazi{ta Tugen Hills u Keniji izazvao je veliko zanimanje.56 milijuna godina dvono`ni na~in kretanja bio sasvim razvijen. afarensis.s. Slika 9. TUTTLE i sur. a hvata se u trohanteri~noj udubini gornjeg dijela bedrene kosti. okrenimo se sada direktnim. obturator externus i du`eg vrata bedrene kosti. XXXVIII 93–110 (2005) 101 FOSILNI DOKAZI PRILAGODBE NA DVONO@NO KRETANJE Nakon {to je ukratko iznesen pregled anatomskih zahtjeva za dvono`no kretanje. GALIK i sur. Otisci stopala na nalazi{tu Laetoli. Najzna~ajniji od nekolicine lokaliteta fosilnih otisaka u Laetoliu jest lokalitet G. fleksor i lateralni rotator boka. Anatomski detalji kao {to su dvostruki luk stopala te polo`aj no`nog palaca u liniji s ostalim prstima ne razlikuju se puno od morfologije stopala `ivu}ih ljudi (TUTTLE 1985. 3.I. 2001. (LEAKEY i sur. LEAKEY 1978. obturator externus je aduktor. Analize otisaka nedvosmisleno ukazuju na to da je u vrijeme prije oko 3. 1991). M. dvije odrasle i jednog djeteta (LEAKEY – HAY 1979. . Koji su to od navedenih anatomskih zahtjeva dvono`nosti vidljivi u fosilnim nalazima? Otisci stopala prona|eni na nalazi{tu Laetoli (slika 9) u Tanzaniji godine 1976. Posljednjih nekoliko godina donijelo je nova zanimljiva i uzbudljiva otkri}a koja pomi~u inicijalnu pojavu dvono`nosti (i samim time. Ovakav smje{taj doprinosi stabilizaciji zdjelice. me|utim. iako neki autori ukazuju na odre|ene razli~itosti i arhai~ne karakteristike (vidi STERN – SUSMAN 1983) te sumnjaju u to da otisci pripadaju vrsti A. 2001. odnosno fosilnim dokazima za pojavu bipedalizma u evoluciji hominida. Analize koje provode White i Suwa (1987). WHITE – SUWA 1987). PICKFORD – SENUT 2001). budu}i da je njegova starost odre|ena na ~ak 6 milijuna godina (SENUT i sur. Pickforda i suradnika pokazuju prilagodbe vezane uz dvono`no kretanje. godine. Tanzanija (lokalitet G) (modificirano prema WOLPOFF 1999: 246). JANKOVI]: Mala stopala. pokazuju da nema razloga sumnjati da je upravo ova vrsta pro{etala vulkanskim blatom Tanzanije prije 3. SENUT i sur. Senut. pojavu prvih hominida) za nekoliko milijuna godina u pro{lost. veliki koraci.. Analize B. 1976. VAMZ. otkriven 1978. 2004). Njegovo polazi{te smje{teno je na gornjoj i prednjoj strani trupa i donjoj grani preponske kosti te vanjskoj strani grane sjedne kosti (opturatorni otvor). LEAKEY – HAY 1979) predstavljaju va`an doprinos razumijevanju pojave dvono`nosti u evoluciji ~ovjeka. no uz odre|ene primitivne karakteristike vezane uz arborealnu adaptaciju (PICKFORD i sur. na kojem su otkriveni tragovi tri individue. M. 2002.5 milijuna godina. poput smje{taja hvati{ta m.

najve}eg uzorka ranih hominida koji vremenski prethode vrsti Australopithecus afarensis.s. bilo kao odraz jo{ uvijek prisutne adaptacije na ko- Slika 10. veliki koraci. XXXVIII 93–110 (2005) Uz nalaze vrste Orrorin tugenensis. 1994). dodatno pridonio popularizaciji ovog nalaza. afarensis postala temeljem prou~avanja rane etape evolucije ~ovjeka (iako.. popularno nazvanog Lucy (JOHANSON – TAIEB 1976. afarensis i kasnijih pripadnika roda Homo (H. anamensis. danas poznajemo vi{e vrsta vremenski ranijih hominida). Zbog sli~nosti u morfologiji neki autori smatraju da se radi o vremenski ranijoj varijanti vrste A. ABITBOL 1995a. te H. posebice u anatomiji ~eljusti i gornjih udova (WARD i sur. afarensis vremenski prethode nalazi vrste nazvane Australopithecus anamensis (LEAKEY i sur. KRAMER 1999. afarensis-a. JOHANSON i sur.102 I. Fosilni nalazi vrste Australopithecus afarensis najbolje su poznati nalazi ranih hominida. Bez obzira radi li se o zasebnoj vrsti ili ne.2 milijuna godina prije sada{njosti (LEAKEY i sur. Ve}ina stru~njaka smatra da je Lucy bila u potpunosti prilago|ena dvono`nom kretanju. Morfologija ove vrste sli~na je onoj A. africanus. Ovo je otkri}e u Afar regiji Etijopije godine 1974. VAMZ. MACLACHTY 1996). kao {to je ranije napomenuto. 1994). starosti otprilike 3 milijuna godina. ergaster) odra`avaju prilagodbe kasnijih hominida na tr~anje i hodanje na du`im distancama. Nalaz AL 288-1 (Lucy) (fotografija J. Nalazima vrste A. 3. habilis zadr`ale odre|ene arborealne karakteristike. Mogu}e je da su vrste poput A. 2005) i nekih drugih anatomskih regija. te vrste Sahelanthropus tchadensis koju dio znanstvenika ubraja me|u prve hominide (BRUNET i sur. 1998). 1982) (slika 10). 1999. A. anamensis-u ve} pokazuju nedvojbene dokaze o prilagodbi na dvono`no kretanje (WARD i sur. afarensis (vidi COFFING i sur. te je samim time vrsta A. JUNGERS 1991.8 i 4. afarensis. a datirani su izme|u 3. dok je nadimak. 1995). iako je sama prilagodba bila anatomski ne{to druga~ija od one dana{njih ljudi (WHITE 1980. iako ne{to primitivnija. {to se odra`ava u arhitekturi zdjelice (RAK 1991. Wang i suradnici (2004) smatraju da razlike u anatomiji vrste A. fosili pripisani A. 2002. 2001). Nalazi pripisani A. anamensis-u dolaze s kenijskih nalazi{ta Allia Bay i Kanapoi. prvenstveno zahvaljuju}i izuzetnoj o~uvanosti fosilnog kostura AL 288-1 (o~uvano je oko 40% skeleta). ZOLLIKOFER i sur. Uz kostur Lucy ovoj vrsti pripisujemo i brojne nalaze lokaliteta Hadar u Etiopiji. dan prema popularnoj pjesmi grupe The Beatles. 2001). 1994. 2005) stru~njaci s velikim zanimanjem o~ekuju detaljnu objavu postkranijalnih ostataka vrste Ardipithecus ramidus (WHITE i sur. Ahern) . McHENRY 1991. NAGANO i sur. zadivilo svjetsku javnost. JANKOVI]: Mala stopala. A.

Iako postoje odre|ene anatomske razlike izme|u spomenutih vrsta te su razni autori predlo`ili i razli~itosti u na~inu dvono`nog kretanja.. WARD i sur. JANKOVI]: Mala stopala. 1997. WARD 2002) ili kao rezultat mozai~ke evolucije i ~injenice da se odre|ene anatomske odlike javljaju (i gube) u razli~ito vrijeme. ispravno primje}uje da kod stvorenja koja su izgubila mogu}nost hvatanja stopalom (vezano uz spomenute promjene u arhitekturi stopala i smje{taja palca u liniji s ostalim prstima) kori{tenje arborealnih resursa ne mo`e predstavljati osnovnu ekolo{ku ni{u. dok su tzv. 1973). DAY – NAPIER 1964). 3. nema sumnje da su australopitecini bili sasvim prilago|eni na habitualno dvono`no kretanje (LOVEJOY i sur. te su anatomske prilagodbe na ovaj na~in kretanja jedan od osnovnih kriterija za smje{taj takvih fosila unutar hominida (McHENRY – TEMERIN 1979. »robusne« vrste australopitecina (ili Paranthropus) u svojoj ekolo{koj ni{i uklju~ivale i kori{tenje arborealnih resursa.s. DAY – WOOD 1968. veliki koraci. Robinson (1972. me|utim. Ju`na Afrika (modificirano prema JANKOVI] – KARAVANI] – BALEN 2000: 22) . africanus Sts 14 (slika 11) nalazi{ta Sterkfontein (BROOM i sur. STERN 1999. 1950. Vidljiv je lateralni otklon gornjeg dijela bo~ne kosti Slika 11. CLARKE – TOBIAS 1995. u tisku). Nalaz Sts 14 nalazi{ta Sterkfontein. Nalaz zdjeli~nih kostiju i dijela kralje`nice vrste A. Novije analize kosti stopala ukazuju i na mogu}nost da su biomehani~ke prilagodbe na dvono`an hod kod tzv. popularno nazvane »gracilne« vrste bile sasvim prilago|ene na dvono`no kretanje i kori{tenje resursa na tlu. ZILHMAN – BRUNKER 1979). SABATER-PI i sur. McHenry (1991.5 milijuna godina (VRBA 1982) i prema Langdonu i suradnicima (1991) anatomija kralje{nice pokazuje slabinsku zakrivljenost (slabinska lordoza). 2001. VAMZ.) smatra da su ove. 1991). jasno je kako je osnovni na~in kretanja svih hominida dvono`an. XXXVIII 93–110 (2005) 103 ri{tenje kro{nji drve}a pri kretanju (SUSMAN – STERN 1991. robusnih vrsta australopitecina bile ne{to druga~ije (GEBO – SCHWARTZ. Koje god obja{njenje prihvatili. OXNARD – LISOWSKI 1980. Za razliku od Sterna i Susmana (1983.I. BROOM – ROBINSON 1950) datiran je u vrijeme od prije 2. odnosno smatraju da su neke vrste koristile arborealne resurse vi{e od drugih (vidi HÄUSLER 2002. 1994).

dok ~lanci prstiju.104 I. BRAIN i sur. 1991). koji je ujedno i najbolje o~uvan nalaz stopala (a mo`da i najbolje o~uvan kostur) australopitecina uop}e. Ovo je osobito vidljivo pri usporedbi svih ranijih vrsta (uklju~uju}i i H. 1990a. habilis/rudolfensis) s nalazima pripisanim vrsti H. DAY 1973. ergaster i H. nalaz gotovo cijelog stopala jedne individue (OH8). U kasnijoj etapi evolucije ~ovjeka (Homo ergaster/erectus) izgleda da dolazi do ve}ih evolucijskih pritisaka u smjeru iskori{tavanja ve}ih prostora savane ili/i tr~anja i hodanja na du`e udaljenosti. Osim zdjeli~nih i bedrenih kostiju. ~ovjekolikih majmuna a koja je vidljiva u fosilnim nalazima. Analize fosilnih nalaza poput Lucy (A. Jankovi}) ZAKLJU^AK Razvoj dvono`nog kretanja predstavlja prvu odliku po kojoj se ljudi razlikuju od svojih najbli`ih ro|aka. 1973). {to je tako|er anatomska karakteristika koja omogu}ava mi{i}ima efikasnije djelovanje pri dvono`nom kretanju. 1973. Koobi Fora u Keniji (LEAKEY 1972. VAMZ. 3. kao i fosila nalazi{ta Makapansgaat (DART 1949. fosilnog nalaza SK 50 (Swartkrans) (BROOM – ROBINSON 1952. na~in prilagodbe na dvono`no kretanje se razlikuje u pojedinih vrsta. Slika 12. Najvjerojatnije je da se radi o kombi- . MAYER – VAN GERVEN 1978). te je prisutan u ve}ini nalaza ove anatomske regije australopitecina (LOVEJOY i sur. DAY – WOOD 1968. Tijekom evolucije hominida.s. u potpunosti odgovaraju dvono`nom stvorenju (LATIMER – LOVEJOY 1990b). Detaljan opis anatomskih promjena u stopalu donose Latimer i Lovejoy (1989. erectus. Tanzanija (fotografija I. Na~in kretanja koji prethodi razvoju dvono`nosti ostaje upitan. nedavno otkrivene bo~ne kosti iste vrste Stw 441/465 (HÄUSLER – BERGER 2001) nalazi{ta Sterkfontein. afarensis). JANKOVI]: Mala stopala. 1974. Vi{e autora smatra da karakteristike ovog nalaza odgovaraju u potpunosti ranije spomenutoj anatomiji i prilagodbama na habitualni bipedalizam. zatim Sts 14 i Stw 431 (A. pripisane vrsti Homo habilis prona|en je na poznatom lokalitetu Olduvai Gorge u Tanzaniji (slika 12). iako pone{to zakrivljeni. veliki koraci. Analiza petnih kostiju (calcaneus) nalazi{ta Hadar (AL 333-8 i AL333-55) tako|er pokazuju da se radilo o stvorenju u potpunosti prilago|enom bipedalizmu i njihove morfometrijske karakteristike svojim su vrijednostima unutar varijacije opa`ene u dana{njim ljudskim populacijama (LATIMER – LOVEJOY 1989). africanus). Promjene u arhitekturi stopala vidljive su. 1990b). dok je sam razlog ove promjene predmet brojnih rasprava u antropolo{koj literaturi. OXNARD – LISOWSKI 1980). a mogu}e je da se vrste razlikuju i kori{tenju odre|enih ekolo{kih ni{a. omogu}avaju detaljnija saznanja o razvoju dvono`nosti. Vremenski ne{to mla|i. i u fosilnim nalazima poput AL 288-1 i AL 333-115 nalazi{ta Hadar u Etiopiji. DART 1949. XXXVIII 93–110 (2005) (tzv »iliac flare«). Stw 573 (tzv »little foot«) nalazi{ta Sterkfointein u Ju`noj Africi. za prou~avanje razvoja dvono`nosti od velikog zna~aja su fosilni nalazi kostiju stopala. Nalaz stopala OH8 nalazi{ta Olduvai Gorge.. te kasnijih ljudi. zatim nalazima lokaliteta Kromdraai (BROOM 1943). 1958) u Ju`noj Africi. BRAIN i sur. Anatomija ovih fosilnih nalaza u potpunosti odgovara otiscima lokaliteta Laetoli – nema otklona palca i prisutan je dvostruki luk (LANGDON i sur. osim u ostacima nalazi{ta Laetoli. iako postoje odre|eni primitivni anatomski detalji u odnosu na kasnije pripadnike roda Homo (DAY – NAPIER 1964. 1974. 1958).

XXXVIII 93–110 (2005) 105 naciji vi{e ~imbenika. SAPANET – M. VIGNAUD – L. K. – J. A new hominid from the Upper Miocene of Chad. 1994. DE BONIS – Y. veliki koraci. New York: W. An ankle bone of the ape-man Paranthropus robustus. DENYS – P. – M. 1966. Nature. – C. AIELLO. . TAISSO MACKAYE – A. MemTransvaalMus. London. A new hominid innominate bone from Swartkrans. 28/1995: 211–229. ROBINSON 1974. Kenya. AHOUNTA – A. 410. – E. SCHEPERS 1950. TASSY – X. OTERO – P. COLLARD 2001. BOCHERENS – J. 2001: 526–527. ZAZZO – C. BROOM. 1966: Aldine Publishing Co. ZOLLIKOFER 2002. R. 4. 2002:145–151.MOUCHELIN – O. 418. poput analiza srednjeg uha (SPOOR i SUR. L. T ROBINSON – G. pri ~emu su promjene u okoli{u nesumnjivo odigrale va`nu ulogu. – J. Reconstructing Human Origins: A Modern Synthesis. VALENTIN – P.5 milijuna godina odjekuju u otiscima koje danas pripadnici na{e vrste ostavljaju na povr{ini mjeseca.T.T. MAHAMAT – G. CRAcadSci. M. Four-million year old hominids from East Lake Turkana. FRONTY – D. Central Africa. COFFING. JHE. R. PELAEZ CAMPOMANES – M. CLARKE. MemTransvaalMus. B. Sterkfontein member 2 foot bones of the oldest South African hominid. AnnTransvaalMus. 1950. BROOM. BROOM. VRBA – J. BEAUVILAIN – C. 29/1974: 55–63. 1943. LEHMANN – F. COPPENS. 93. Our newest oldest ancestor? Nature.I. AIELLO. M. RAGE – M. Science. W. – P. R. Norton & Co. Further evidence of the structure of the Sterkfontein ape-man Plesianthropus. – J.-C. PILBEAM – H.. COPPENS – J. 1994: 55–65. 1996) ukazuju na mogu}nosti druga~ijeg pristupa prou~avanju evolucije ranih hominida. C. FANONE – P. BROOM. LOUCHART – A.s. JANKOVI]: Mala stopala. VAMZ. Sterkfontein Ape-man Plesianthropus. BLONDEL – H. 1997. 1952. – C. AJPA. GERAADS – T. Swartkrans ape-man Paranthropus crassides. Noviji pristupi istra`ivanju ove problematike. DEJAX – C. Evolution des hominidés et de leur environment au lours du Plio-Pleistocene dans la basse valleé de L’Omo en Ethiopie. DURINGER – V. LIHOREAU – A. BRAIN. WALKER 1994. CONROY. ROBINSON 1952. TOBIAS 1995. 269. L.-R. – P. CAMPBELL. EISENMANN – G. 4. Inc.J. SCHUSTER – SUDRE J. TransvaalMusMem.S. 1943: 689–690. – F. 6. H. Mala stopala ponekad uistinu ~ine velike korake. Otisci stopala koje su na{i pretci ostavili u vulkanskom blatu Tanzanije prije vi{e od 3. M. BRUNET. GUY – D. FEIBEL – M. R. 1995: 521–524. 152. DEAN 1990. 1975. BIBLIOGRAFIJA ABITBOL. K. Chicago. 1990: Academic Press Limited. Y. 281. 1995. Lateral view of Australopithecus afarensis: Primitive aspects of bipedal positional behavior in earliest hominids. Nature. 3. LIKIUS – D. Fosilni nalazi raznih oblika hominida omogu}uju uvid u anatomske promjene i prilagodbe vezane uz razvoj dvono`nosti. Introduction to Human Evolutionary Anatomy. 1975: 1693–1696.G. BOSSIERE – L. R. Human Evolution: An Introduction to Man’s Adaptation. PONCE DE LEON – J. VIRIOT – A. LEAKEY – A.V. 1950.T. ROBINSON 1950. MERCEON – G. G. W.C.

JUNGERS. J.A. DAY. 115. – 1925. Nature. A further adolescent australopithecine ilium from Makapansgat. PICKFORD – D. JExperimBiol. 1991: Editions du CNRS. KRMPOTI]-NEMANI]. GEBO. CHAPLIN 1993. East side story: the origin of humankind. 2002. R. HUNT.D. H. Plantigrady and Foot Adaptation in African Apes: Implications for Hominid Origins.s. – B. 16/1958: 473– 479. KRAMER. 2002: 53–57. JANKOVI]: Mala stopala. »Lucy«). 1968: 440–455. JANKOVI].S. 2001: 507–551.C. WOOD 1968. JHE. TREIL – A. I. M. Arheolo{ki muzej u Zagrebu. D. 1973. SciAm. Australopithecus africanus: The ape-man of South Africa. 1988. A pigmy perspective on body size and shape in Australopithecus afarensis (AL 288-1. Olduvai Gorge. Fossil foot bones. Modelling the locomotor energetics of extinct hominids. R. 2004: 1450–1453. FLEAGLE. DAY. 1988: Academic Press.J. 1990: Jugoslavenska Medicinska Naklada. The evolution of human bipedality: Ecology and functional morphology. Nature. 1992. Foot bones from Omo: implications for Hominid evolution. K.B. GOMMERY – J. TAIEB 1976. – L. BERGER 2001. 3. Odiseja ~ovje~anstva. South Africa. AJPA. In: Origine(s) de la Bipédie Chez les Hominidés. 201. 305. veliki koraci. 1976: 293–297. SENUT – M. DART. (May 1994): 88–95. – 1958. A. Nature. Functional affinities of the Olduvai Hominid 8 talus. 1990. DAY. K. Zagreb. W. XXXVIII 93–110 (2005) COPPENS. M. 40. L. AJPA (u tisku). T. Plio-Pleistocene hominid discoveries in Hadar. McHENRY 2001. MAN. 3. Stw 441/465: A new fragmentary ilium of a small-bodied Australopithecus africanus from Sterkfontein.106 I. SympZoolSocLondon. Zagreb. ECKHARDT 2004. Hominid fossils from Bed I. 1999.. 89/1992: 29–58. NAPIER 1964. Ethiopia. MAN. 1994. San Diego.A. – I. 33: 29–51. 1994. JHE. Y. New insights into the locomotion of Australopithecus africanus based on the pelvis. Razvoj ~ovjeka i materijalnih kultura starijeg kamenog doba.L. BALEN 2005. JOHANSON. Science. JOLLY. – B. 1991. J. 260. 5/1970: 5–26. 1970. GALIK. JHE. M. G. Primate Adaptation & Evolution. 7/1949: 301–333. 40/2001: 411–417. – H. Tanganyika. M. 26/1994: 183–202. Paris. 1999: 2807–2818. P. HÄUSLER. Locomotor features of the lower limb in hominids. – 1949.R. 1925: 195–199. 1964: 67–970. D. Anatomija ~ovjeka. H. 1). AJPA. JABLONSKI. GEBO. JHE. – M. AJPA.J. D. N. M. SCHWARTZ 2006. Origin of terrestrial bipedalism in the ancestor of Hominidae. – G. Knuckle-walking hominid ancestors. The seed eaters: A new model of hominid differentiation based on a baboon analogy. 202. CORRUCCINI. – J. VAMZ. C. 24/1993: 259–280. – G. KARAVANI] – J. EvolAnth (suppl. KUPERAVAGE – R. . Innominate fragments of Australopithecus prometheus. HÄUSLER. External and internal morphology of the BAR 1002’00 Orrorin tugenensis femur.

– J. Metatarsophalangeal joints of Australopithecus afarensis. LEONARD.M. – M. The Fossil Record (2nd ed. 52/1978: 133. 376. AJPA.). 363. WARD – A. BAKER 1991. 1991. 2001: 174–176. 78. Northern Kenya. – J. U: Origine(s) de la Bipédie Chez les Hominidés.H. LEONARD. 3. 1991: Editions du CNRS. MATTER – D. M.L. C. – R. M. 1989: 369–386.E. Paris.D.E. – C. 262. FEIBEL – I. Kenya. C. – D.. 1990: 125–133. In: Origine(s) de la Bipédie Chez les Hominidés. MACLACHTY.s. LEAKEY. LOVEJOY.G. VAN GERVEN1978. 116. Northern Tanzania. Further evidence of Lower Pleistocene hominids from East Rudolf. 1973: 653–656.A. M. FEIBEL – I. Evidence of hip dislocation in Hominid Sk 50 and its bearing on assesment of hip extension. 82.G.P.K. – L. – 1990a. LOVEJOY – 1989. CURTIS – R. Paris. B. Antiquity. Hallucal tarsometatarsal joint in Australopithecus afarensis. GEBO 1991. H. A new four-million-year-old hominid species from Kanapoi and Allia Bay.F.D. – 1981. 1990: 13–23. Northern Kenya. YrbkPhysAnthropol. 248.M. AJPA.L. Human Origins. JANKOVI]: Mala stopala. 237. JACKES – T. XXXVIII 93–110 (2005) 107 LANGDON. LEAKEY. Tanzania. P. 1979: 317–328. H. 83. 211. 278. LEAKEY. – C. M. Oxford. C. 38/1973: 757–780. – R. 22/1979: 105–131. AJPA. HARRIS 1987. 1991: Editions du CNRS. MAN. First steps? Anaslyses of the postcranium of early Hominids. H.F. – M. The calcaneus of Australopithecus afarensis and its implications for the evolution of bipedality.. Pliocene footprints at Laetoli. LOVEJOY. Prospect Heights. 1981: 341–350. LATIMER.L. LEAKEY.E.R.V. 1996. – K. LEAKEY.O. 1987: Oxford University Press. CurrAnthrop. WALKER 1995. ROBERTSON 1997. veliki koraci. DRAKE – M.R.H. JHE. WHITE 1976. VAMZ. BRUCKNER – H. Another look at the australopithecine hip. 1978. MACDOUGALL – C. M. – 1990b. L.O.J. Nature. Pedal mechanics and bipedalism in early hominids. Rethinking the energetics of bipedality. Pliocene footprints in the Laetoli besd at Laetoli. ROBERTSON 2001. Laetoli: A Pliocene Site in Northern Tanzania. M. McHENRY. HAY – G. Nature. 1995: 565–571. LARSEN. 13/1978: 52–54. 1991:Waveland Press. 31/1996: 455–476.L.S. The gait of Australopithecus. 1998: 62–66. HAY 1979. W. TEMERIN 1979. The evolution of Hominid bipedalism: Evidence from the fossil record. 1972: 264–269. 1973. 38/1997: 304–309. Nature. R. BURSTEIN 1973. LEAKEY. AJPA. Science. R. LEAKEY. – C. 1976: 460–466. J.G. Northern Tanzania.S. – R. McHENRY. O. Further evidence of Lower Pleistocene hominids from East Rudolf. HEIPLE – A. LEAKEY. Nature.D. MAYER. The origin of man. WALKER 1998. . Locomotor economy and the origin of bipedality: Reply to Steudel-Numbers. AJPA. W. MACDOUGALL – A. Nature. Fossil hominids from the Laetoli beds.M. Nature.S. New specimens and confirmation of an early age for Australopithecus anamensis. 1972.I.

J. OXNARD. PICKFORD.L. 1972.J. Bioenergetics and the origin of hominid bipedalism. 1991: 283–290. REED. . S. Nature. Origin of bipedalism. – B. 1972: University of Chicago Press. Origin of human bipedalism: The knuckle-walking hypothesis revisited. 32. Implications of early hominid labyrinthine morphology for the evolution of human bipedal locomotion. strait-legged. – P. POTTS. Early Hominid Posture and Locomotion. 1967: W. KIPTALAM – Y. B. veliki koraci. STRAIT 2001. 41/1998: 93–136. RICHMOND. JHE. BERNOR – N. 1993. AJPA. – M. SENUT – D. functional articulation of some Hominoid foot bones: Implications for the Olduvai (Hominid 8) foot. SPOOR. MEIN – C. J. 91/1993:379–385. Tempo and mode in human evolution. 3. MARZKE – K. Ethiopia. Did first hominids build nests? CurrAnthrop. A. B. PROST. COPPENS 2001. Early hominid evolution and ecological change through the African Plio-Pleistocene. C.E. 1/2002: 191–203. Nature. HARRIS – C. bipedal locomotion of Australopithecus afarensis (AL 288-1). 1997: 914–916. 332. 2001: 513–520. 332. 1967. Zagreb. TREIL 2002. Loss of body hair. bipedality and thermoregulation. 1996: 357–366. W. MOWBRAY 1997. 1980. 1997. Bipedalism in Orrorin tugenensis revealed by its femora. 1989: Jugoslavenska Medicinska Naklada. SENUT. F. 2001: 145–152.108 I. K.J. 369. 40. Sustav organa za pokretanje. J. CRAcadSci. 1994: 645–648. Freeman & Co. M. – J. – P. AJPA. – MCHENRY. Kenya. 52/1980: 103–106. 91/1994: 6780– 6786. ZONNEVELD 1994.R.M.S. 38. 44/2001: 70–105. JANKOVI]: Mala stopala.W. CRAcadSci. – R.S. – D. H. PICKFORD. Chicago. STRAIT 2001. In: Human Ancestors – readings from Scientific American. D. M.R. QUEIROZ DO AMARAL. 1997: 292–293. Lucy’s pelvic anatomy: Its role in bipedal gait. 2. 1991. YrbkPhysAnthrop. VAMZ. 1996. T. 2005: 2–13. SENUT 2001. NAGANO. RAK. RICHMOND. First hominid from the Miocene (Lukeino Formation. GOMMERY – P. WOOD – F. ProclNatlAcadSci USA. AJPA. – B. XXXVIII 93–110 (2005) McHENRY. J. 52/1980: 175–189. ROBINSON. 1998. – B. – D.s. R.5-million-year-old stone tools from Gona. JHE 20. P. H. AJPA. 2001: 137–144.F. JHE. B. PICKFORD – D.RENNE – J.G.G. M. 30.. Knuckle-walking hominid ancestor: A reply to Corruccini & McHenry. YrbkPhysAnthrop. VEA – J. L. Y. LISOWSKI 1980. BEGUN – D. On plantigrady and quadrupedalism.E. SABATER PI. 126. SEMAW. SERRALLONGA 1997. San Francisco. 1994. MELDRUM. NAPIER. 1980. H. 52/1980: 107–117. 1997: 289–322. Neuromusculoskeletal computer modelling and simulation of upright. AJPA.S. JHE.W. 385. GOMMERY – J. – B. 1989. The antiquity of human walking. GERRITSEN 2005. S. Environmental hypotheses of hominin evolution. Kenya). The geological and faunal context of late Miocene hominid remains from Lukeino.G. PLATZER. RODMAN. UMBERGER – M. FESSEHA – K. CRPalevol. H. Comments on recent papers in the Journal of Human Evolution. FEIBEL.

V. WALSH.): Pretirage 1er Congresse Internationale de Paleontologie Humaine. Comparison of inverse-dynamics musculo-skeletal models of AL 288-1 Australopithecus afarensis and KNM-WT 15 000 Homo ergaster to modern humans. C. New York.V. JHE. F. R. 7/1999: 197–205.V. Jablonski & Cable). – 1992.H. P. 13. LI – R. LEAKEY – A. SELLERS 2004. CAREY – M.) Hominid Evolution: Past. C. 27. 1983. JANKOVI]: Mala stopala.L.E. J.G. – M. 1991: Editions du CNRS. WARD. 1991. 3. STERN. TUTTLE.S. T. SUSMAN. WHEELER. E.H. 60/1983: 279–317. Present and Future. – J. JHE. V.T. WOOD. 30. SUSMAN. The evolution of bipedality and loss of functional body hair in hominids. JHE. Biostratigraphy and chronology based particularly on Bovidae. (Ur. – 1985. ZONNEVELD 1996. 14. P. JHE 21. od southern hominid-associated assemblages. Nice. – M. R. XXXVIII 93–110 (2005) 109 SPOOR. The influence of the loss of functional body hair on the water budgets of early hominids. Evidence for a link between human semicircular canal size and bipedal behaviour. 1996: Random House. The new hominid species Australopithecus anamensis. body form and bipedality. U: Tobias. The locomotor anatomy of Australopithecus afarensis. 23. WARD. JHE. WALKER 1999. The foraging times of bipedal and quadrupedal hominids in open equatorial environments (a reply to Chaplin. 1985: 23–28. . Laetoli footprint trails and the evolution of hominid bipedalism. Vol. VAMZ. Kenya. bent-hip bipedal gait. R. The cost of bent-knee. Ape footprints and Laetoli impressions: A response to SUNY claims. i M. 2002.E.I. VRBA. 47. 1996. 1999: 567–570. 1994: 511–517. SAVAGE – W.M. Locomotor behavior of early hominids: Epistemiology and fossil evidence. 1996 : 183–187.Z. – R. 45/2002: 185–215. LEAKEY – A. Centre National de Recherche Scientifique. Unraveling Piltdown – The Science Fraud of the Century and Its Solution. – 1991. Paris. 1984: 91–98. JHE. Interpreting the posture and locomotion of Australopitheicus afarensis: where do we stand? YrbkPhysAnthrop. 36.A. U: Origine(s) de la Bipédie Chez les Hominidés.[ STERN. 2. – F. – R. 1999. Paris. 41. U: Origine(s) de la Bipédie Chez les Hominidés. – 1984. W. U: DeLUMLEY. JHE. with implications for the evolution of bipedalism. J. 1991: Editions du CNRS. 2001: 255–368. The loss of functional body hair in man: the influence of thermal environment. The thermoregulatory advantages of hominid bipedalism in open equatorial environments: The contribution to increased convective heat loss and cutaneous evaporative cooling. STERN 1991. JHE.M. H. WEBB – N. A reply to Crompton et al. Paris. DeLUMLEY. 2004: 453–478.. C. J. WANG.I.s.S. – D. GÜNTHER – Y. TUTTLE. – 1994.L. veliki koraci. – B. Morphology of Australopithecus anamensis from Kanapoi and Allia Bay. 1992: 117–136. JHE. Liss. 1982. (ur. WALKER 2001. VANCATA. 1982. AJPA. EvolAnth. WARD. 1992: 379–388.I. The roots of hominid bipedality. New York. 1985. 1985: Alan R.H. TUTTLE 1991. U: Origine(s) de la Bipédie Chez les Hominidés. CROMPTON – T.G. 1991: Editions du CNRS.

WORLDEGABRIEL. HEIKEN – T.). 434. when and why this novel mode of locomotion arose. 72/1987: 485–514. SUWA 1987.D. Rukopis primljen: 16. – M. RICHMOND 2000.E.2005. WOOD. M. SUMMARY SMALL FEET – LARGE STEPS The development of bipedal locomotion as the first stage in human evolution Bipedal locomotion is the first feature to arise during human evolution and therefore used to define the beginning of the hominid/hominin clade. ZILHMAN. 1980. C. – W. Nature. M. G. 208. Rukopis prihva}en: 20. ASFAW 1994.110 I. LIEBERMANN – F. BRUNET 2005. 196.. YrbkPhysAnthropol. MAN. AJPA.2005. 2005: 755–759. D. VAMZ. 371.H. XXXVIII 93–110 (2005) WHITE. VIGNAUD – M.K.D. – L. 1971. Nature. U: CRACRAFT. Life at the top of the tree. BRUNKER 1979. WHITE.XI. Science. Hominid footprints at Laetoli: Facts and interpretations. AMBROSE – B. Geology and paleontology of the Late Miocene Middle Awash Valley. Competitive exclusion among Lower Pleistocene hominids: The single species hypothesis. J. – G. ZOLLIKOFER. Ethiopia. Paleoanthropology (2nd Ed. origin of bipedalism is traced through the fossil record for hominid/hominin evolution and most important fossils showing bipedal adaptations. 3. SUWA – B. – G. Afar Rift. veliki koraci.H. Australopithecus ramidus. T.P. 22/1979: 132–162.H.E. Human origins. 412. Evolutionary implications of Pliocene Hominid footprints. B. CONSTANTINO 2004. DONOGHUE (ur. – B. T. Nature. JAnat. New York: McGraw-Hill.XI. 1994: 306–312. LIKIUS – H.G. WHITE. Virtual cranial reconstruction of Sahelanthropus tchadensis. a new species of early hominid from Arasmis. – M. A. Hominid bipedalism: Then and now. HAILE-SELASSIE – P. PILBEAM – A. As understanding of necessary anatomical changes and adaptations related to bipedalism is crucial for understanding hominid/hominin evolution. 1980: 175–176. WHITE 2001. This review paper is aimed to present a general overview of main theories on where. WOLPOFF. ASFAW – G.T. 1999. HART – S. Oxford.s. MACKAYE – P. 2001: 175–178.J. 2004: Oxford University Press.D. Human evolution: taxonomy and paleobiology. – Y.) Assembling the tree of life. B.R. JANKOVI]: Mala stopala. WOOD. WOLPOFF. T. RENNE. Ethiopia. – P. GUY – D. most important of these changes are summarized. 6/1971: 601–614. . 2000: 16–60. PONCE DE LEON – D. Further.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->