You are on page 1of 3

PROIECT DIDACTIC

Profesor: coala: Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi, Focani, Vrancea Data: 5 noiembrie, 2013 Obiectul: Limba i li era ura rom!n" Clasa: a XII-a Tema #subiec ul lec$iei%: &u nu s ri'esc corola (e minuni a lumii- explorare i interpretare Tipul leciei: mi) " Competene specifice:
1*1* A+licarea cuno in$elor (e limb" ,n rece+ area mesa-elor orale i scrise 1*2* . ili/area achi/i$iilor ling'is ice, cu accen +e as+ec ele norma i'e 1*3* Folosirea a(ec'a " a s ra egiilor (e comunicare oral" ,n monolog i (ialog 2*1* . ili/area s ra egiilor (e lec ur" ,n 'e(erea ,n$elegerii a(ec'a e a e) elor s u(ia e 2*2* Com+ararea 'i/iunii (es+re lume, (es+re con(i$ia uman" sau (es+re ar " re0lec a e ,n e) e li erare, nonli erare sau ,n al e ar e 2*3* 1n er+re area e) elor s u(ia e +rin +risma +ro+riilor 'alori i a +ro+riei e)+erien$e (e lec ur" 2*1* . ili/area ehnicilor i s ra egiilor argumen a i'e ,n si ua$ii (e comunicare (i'erse #scrise sau orale% 2*2* Com+ararea i e'aluarea unor argumen e (i0eri e ,n 'e(erea 0ormul"rii unor -u(ec"$i +ro+rii

Obiective operaionale &le'ii 'or 0i ca+abili: 3 s" i(en i0ice ema, mo i'ele li erare, m"rci ale eului liric, elemen ele (e 'ersi0icaie, semni0icaia i lului, elemen ele (e sime rie i (e o+o/iie, relaia inci+i 30inal, 0igurile (e s il, imaginile ar is ice, i(eile +oe ice, s+ecia, curen ul li erar 3 s" o0ere o in er+re are +ersonal" a e) ului 3 s" argumen e/e un +unc (e 'e(ere Resurse: manualul, ca+aci "$ile rece+ i'e normale ale ele'ilor, im+ 4 50 (e minu e trate!ia "i"actic#: $eto"e %i proce"ee: +roblema i/area +e ba/a in eligenelor mul i+le, iu5'reau s" iu5am ,n'"a , seminarul socra ic, lucrul cu manualul, con'ersa$ia euris ic" i ca ihe ic", rans0ormarea e) ului &orme "e or!ani'are a activit#ii elevilor: ac i'i a ea 0ron al", ac i'i a ea ,n echi+e $aterial "i"actic: manualul, un 'i(eocli+ $aterial biblio!rafic: Limba si li era ura rom!n", manual +en ru clasa a 6113a, Ar 7 8oe/ii (e 9al 9hi man $i(loace "e )nv##m*nt: abla, cre a, la+ o+

:C&;A<1.L =1=ACT1C &'enimen ul (i(ac ic Ac i'i a ea +ro0esorului 1*>omen organi/a oric #1 min*% 2*Ca+ area a en$iei #2 min*% Le cer ele'ilor s"3i (eschi(" c"r$ile, caie ele, s" s+un" absen$ii* 1maginai o +osibil" +o'es e, +en ru +oe/ie? @i in'i s" +ri'easc" un 'i(eocli+ cu +oe/ia* Ce im (es+re +oe/ieB Ce am +u ea s" imB Ce am (esco+eri B +si!urarea fee"bac,-ului: are loc +e +arcursul con(ucerii ,n'"$"rii, ,n "rirea 0"c!n(u3se re+ a +rin a+recieri 'erbale Ac i'i a ea (e ins ruire Con$inu ul ac i'i "$ii Ac i'i a ea ele'ului &le'ii se +reg" esc*

:e g!n(esc, +re/in "*

A +re/en are +ersonal" a o+erei ,n urma unei lec uri +ersonale, ,n 0uncie, +oa e, (e in eligena (ominan "* 8rin me o(ele tiu-vreau s# tiu-am )nv#at i seminarul socratic a0l"m i no "m +e abl" la a reia rubric": Tema poe'iei: creaia, cunoa erea $otive literare: lumina, 0lori, ochi, bu/e, mormin e, luna, lumea .ul liric: eu nu s ri'esc &i!uri "e stil: me a0ore, an i e/a, enumeraia, simbolul, com+araia, e+i e ul Ima!ini artistice: 'i/uale I"ei poetice: cunoa erea luci0eric" i +ara(i/iac" Relaii "e simetrie i "e opo'iie emnificaia titlului /ersificaie liber" pecie: ar " +oe ic", con0esiune Curent literar: mo(ernism Ane)a 1

3*=iri-area ,n'"$"rii 35 (e min*

;o ea/" ,n +rima rubric" a abelului elemen ele cunoscu e* Com+le ea/" a (oua rubric"* Ae/ai ,n semicercuri concen rice7 ele'ii (in in erior (iscu " elemen ele lega e (e ,nelegerea unui e) +oe ic, cei (in e) erior a+recia/" a0irmaiile colegilor* Com+le ea/" a reia rubric"*

2*&'aluare 0orma i'" C min*

1*Le ci esc +oemul :e g!n(esc, scriu, lui 9al 9hi man s+un* C!n( am ascul a as ronomul ,n'"a i ,i in'i s" 0ac" o +aralel" cu +oe/ia lui Dlaga la ni'elul i(eilor*

5*<e en$ie i rans0er #1 min*%

2*Trans0ormai e) ul +oe ic ,n r3 unul ehnic, (e e)em+lu instruciuni "e folosire Tem"

;o ea/"*

<e(ac ea/" un eseu (e i+ argumen a i' ,n care s" (emons re/i c" &u nu s ri'esc*** a+arine mo(ernismului, a'!n( ,n 'e(ere elemen ele (iscu a e la clas"*

+nexa 0 C*n" am au'it astronomul )nv#at1 9al 9hi man C!n( am au/i as ronomul ,n'"a 7 C!n( (o'e/ile i ci0rele au 0os ,n inse ,n coloane ,nain ea mea7 C!n( mi s3au ar" a h"ri i (iagrame, +en ru a le a(una, ,m+"ri i m"sura7 C!n(, s !n(, am au/i as ronomul +re(!n( cu mul e a+lau/e ,n am0i ea ru, @n cur!n(, ine)+licabil, am (e'eni obosi i s" ul7 <i(ic!n(u3m", am aluneca a0ar" i am hoin"ri singur, @n aerul mis erioasei, ume(ei no+i, i (in c!n( ,n c!n(, Am +ri'i ,n lini e +er0ec " s elele* Vol* Frun/ele ierbii