Universitatea Tehnic din Cluj-Napoca Facultatea de Arhitectur # i Urbanism Departamentul Urbanism

Anul IV, an universitar 2013-2014, semestrul I

TEMA 1 RESTRUCTURAREA PARCULUI TINERETULUI SEBE%
LANSAREA TEMEI: 2 octombrie 2013, ora 15,00 CORECTUR' LA PANOU: 14 octombrie 2013, ora 9,00 PREDARE FINAL': 30 octombrie 2013, ora 15,00 (condi ii de promovare: frecven a conform regulamentului de proiectare, predarea la termen, aprobarea solu iei la corecturi, respectarea cadrului con inut)

A. CONSIDERA) II GENERALE. Istoria ora # ului Sebe# este strâns legat % de venirea # i stabilirea coloni # tilor sa# i pe teritoriul Transilvaniei, c %tre sfâr# itul secolului al XII-lea, influen ( a pe plan clutural a acestora fiind sim ( it% pâna în prezent. Ast %zi, ora# ul Sebe# este o a# ezare multietnic%, existând # i o diversitate în ceea ce prive # te religia. Acest mixaj de etnie # i religie, reprezentat de comunit %( i semnificative, a dus pe parcursul timpului la formarea unui fond valoros pentru arhitectura ora # ului. Arhitectura medieval %, modern % # i chiar contemporan % este prezent % aici prin intermediul unor monumente # i edificii religioase, civile # i militare. Din punctul nostru de vedere, arhitectural, ora # ul este format din trei zone distincte. Burg-ul este zona cet %( ii medievale, denumit % de coloni # tii germani stabili ( i aici Mülbach (în traducere râul morilor ). Planimetria este una caracteristic % ora# elor medievale, în special ora # elor de colonizare de secol XIII-XIV. Aceast % zon%, de# i genereaz % ulterior configura ( ia actual% a ora# ului, p%streaz% # i în ziua de ast %zi forma ini ( ial% în care a fost conceput %. În centru ei, vechea Biseric % Evanghelic% ramâne cel mai important # i vechi edificiu al ora # ului. Sebe ul Românesc - zona estic% a ora# ului, este marcat de intrarea dinspre Sibiu. Aceast% parte s-a dorit a fi noua zon % central % a ora# ului, drept urmare a primit parcul ora # ului, lacul # i insula, iar mai apoi b %ile populare, casa de cultur % # i biserica mare (denumit % impropriu de locuitori "Catedrala"). Sebe ul Românesc - zona vestic%, a fost prevazut pentru a prelua partea de industrie, aici se mai g %sesc câteva biserici române # ti precum # i cimitirele ora # ului. Ingredientele valoroase, din zonele mai sus amintite, reu # esc s% ofere un farmec particular ora # ului, f%când-ul iubit de locuitori # i îndr%git de vizitatori, dar, în acela# i timp, dezam%gind prin lipsa valorific%rii poten( ialului oferit de patrimoniul cultural existent. B. ELEMENTE DE TEM': Descriere amplasament Parcul Tineretului este principalul spa ( iu verde al municipiului Sebe # , situat în zona central %, în imediata apropiere a burg-ului medieval # i delimitat de str %zile
1

Deoarece se dore ) te demolarea fântânii men ionat% anterior. Dot ri existente în parc: Parcul este dominat de prezen ( a lacului pe care se g %se# te un restaurant legat de mal printr-o punte pietonal %. care traverseaz % centurl ora ) ului pe direc( ia Est-Vest. depuneri de coroane. care sunt propuse pentru demolare. Pe lâng% amenajarea platformei cu Monumentul Eroilor care se vrea ca o poart% de acces în parc ) i pe lâng% demolarea grupului statuar ) i fântânii arteziene dezafectate. Sava Hen ( ia la Est.) 4. În apropierea intr %rii din Bulevardul Lucian Blaga. Integrarea în acest cadru a Turnului Studentului ) i împrejurimilor în vederea organiz %rii unor expozi ii cu tematic% (în interiorul turnului) ) i eventual loc pentru unele terase 2 . edilii consider% posibilitatea amenaj%rii unui alt punct de ap %. platform % pentru credincio ) i în fa %. atât pe perioada verii cât ) i a iernii. Marcând intrarea în parc. 3. În imediata apropiere a lacului se poate dispune un debarcader de agrement pentru închirierea de b %rci ) i hidrobiciclete. edilii propun regândirea aleilor ) i c%ilor de acces în parc ) i remodelarea vegeta iei parcului. OBIECTIVE 1. 4. Strada Traian urm %re# te traseul zidului de incint % al cet%( ii. Redarea func ionalit% ii lacului. spre deosebire de cea existent %. etc. 2. 2. B-dul Lucian Blaga la Nord respectiv Aleea Lac la Sud. Aleile actuale asfaltate ) i bordate de elemente din beton prefabricat v %ruite cât ) i mobilierul urban deteriorat constituie ) i ele obiectul unei interven ii de calitate din partea voastr %. În fa a acesteia s-a amenajat un loc de joac % pentru copii care are îns % o imagine improprie ) i necesit% o regândire ) i o reamenajare. pentru a permite inscrip ionarea numelor eroilor pe care îi omagiaz%. procesiuni ) i. împreun % cu spa iul dalat din jur. Amenajarea spa iului liber dintre lac ) i Aleea Lac în parc%ri ) i spa ii de joac% pentru copii 5. Fiind situat într-un or %# el mic. având ca obiectiv principal Turnul Studentului. acolo unde se consider % necesar. acest monument trebuie gândit. Integrarea armonioas % a bisericii în acest ansamblu (cu alei pentru desf%) urarea slujbie de Înviere. Platforma mai sus amintit % poate fi folosit % ) i pentru expozi ii temporare în aer liber ) i alte evenimente culturale. atmosfera acestui parc se vrea a fi una lini # tit%. în restul timpului poate fi amenajat pentru a ad %posti fanfara ora ) ului. În partea sudic% a parcului se g%se# te biserica ortodox% principal % a ora# ului. Restaurantul a suferit ad %ugiri haotice de anexe iar aspectul s%u este ast%zi unul nefericit. 3. amplasat pe o platform % dalat% care poate fi folosit % pentru adun %ri. principala activitate fiind promenada # i odihna. octogonal %. numit% "catedrala" de c %tre localnici. autorit % ile locale propun realizarea unui Monument al Eroilor Ora ) ului.Traian la Vest. În apropierea intr %rii se g%se) te un grup statuar nesatisf %c%tor din punct de vedere estetic pentru locuitori ) i o fântân% dezafectat%. Bulevardul Lucian Blaga este principala arter % a ora# ului. el necesitând o refa adizare. mai adecvat îns% sc%rii locului ) i în congruen % cu restul dot%rilor propuse. C. Noi dot ri propuse de c tre edilii locali: 1.

DERULAREA STUDIULUI Num%rul maxim de absen e nemotivate la orele de atelier este 25%.perspective.sec iune sc.desf%) ur%ri existente ) i propuse Blvd. UT PRess.Axonometrie sau perspectiv % aerian% a propunerii (ideea. crochiuri. La încheierea studiului se va face o evaluare colectiv %: 30 mai 2007 – ora 15. . Mihaela Ioana AGACHI conf. . LES ELEMENTS DES PROJETS DE CONSTRUCTION.plan de situa ie sc. Bucure) ti. 1:200. BIBLIOGRAFIE: Neufert. pentru a sluji ideea. 1:200. VISUALIZING LANDSCAPE ARCHITECTURE. la nivel de crochiu). Faza . D. Tehnic%. PIESELE PROIECTULUI Faza . Ernst. . conform regulamentului de proiectare al FAU-UTCN. lucr. arh. alte piese care sus in discursul arhitectural-urban la latitudinea autorului.Desf%) urare ) i o sec iune.arh. PARCURI % I GR" DINI ÎN ROMÎNIA. arh. fotografii. dr.dr.arh. 25% Integrarea în contextul urban ) i specificul local. Refa adizarea restaurantului de pe insul % ) i aducerea acestuia la un standard arhitectural propriu unui asemenea spa iu. Silivan MOLDOVAN Întocmit: 3 . sc. . 25% Expresivitatea discursului arhitectural si a prezentarii. Ed. 1:200.PREDARE FINALA: .plan propunere sc. Paul MUTIC ' asis. 1:500 .perspective de atmosfer % de la nivelul ochiului . sc.CORECTUR' LA PANOU: .00 conform listei de predare. Criteriile dup% care se va evalua proiectul: 25% Corectitudinea rezolvarii temei. . . Director Departament: conf. Elke. Romulus ZAMFIR # . E. montaje grafice. 2000 Marcus. R. Mertens.Mapa documentar %.6. Proiecte si schi e anterioare elaborate în FAU-UTCN. . Lucian Blaga. 25% Aportul creativ.CD/DVD cu toate piesele finale. în format dual pln/pdf – se inscrip ioneaz% pe grupe. 1:5000.Plan situa ie. Site-uri specializate pe Internet. 1:500.dr. . Mitrea. sc. Proiectul se va elabora în echipe de câte doi studen i. PEISAGITIC" .plan de încadrare sc. 1958 Colec iile de reviste ) i cursurile din bibliotecile facult% ii ) i UTCN. Vasile. 1:200.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful