https://sites.google.com/site/abecedarubuntu/

CUPRINS
CAP. I - GENERALITATI....................................................................................................................4 I-1. Ce este BIOS Basic Input-Output System?...............................................................................4 Main Opti ns...................................................................................................................................! A"#ance" $eatu%es...........................................................................................................................& A"#ance" C'ipset $eatu%es............................................................................................................11 Inte(%ate" Pe%ip'e%a)s....................................................................................................................1! P *e% Mana(ement.......................................................................................................................1+ I-,. CE ESTE LIN-.....................................................................................................................,/ I-/. 0ist%i1utii Linu2....................................................................................................................../4 I-4. 0ist%i1utii 0e1ian..................................................................................................................../3 I-!. Cum a)e(i "ist%i1utie............................................................................................................4/ I-&. Ma%4 S'utt)e* %t'..................................................................................................................44 I-3. 0esp%e -1untu........................................................................................................................4! I-5. 6e%siuni -1untu......................................................................................................................!, I-+. 7i*i Linu2..............................................................................................................................55 CAP. II - INSTALARE.......................................................................................................................5+ II-1. Insta)a%e -1untu 3.84.............................................................................................................+8 II-,. Insta)a%e -1untu 5.84...........................................................................................................115 CAP. III - Pe%s na)i9a%e....................................................................................................................1/5 III-1 CONE.I-NE PRIN PROTOCOL PPOE...........................................................................1&8 III-,. A"" nu%i.............................................................................................................................1&3 III-/. E-mai).................................................................................................................................138 III-4. Lansat % tastatu%a................................................................................................................15+ III-!. -n n u *a)ppape%...............................................................................................................1+5 III-&. Te%mina) in Nauti)us...........................................................................................................,88 III-3. COMPILATOARE.............................................................................................................,8/ III-5. PERSONALI:ARE (4%e))m..............................................................................................,85 III-+. C-B - E$ECTE /".............................................................................................................,1, III-18. A6ANT ;IN0O; NA6IGATOR...................................................................................,1& III-11. G-MAIL NOTI$IER.........................................................................................................,/8 III-1,. IMPRIMANTE.................................................................................................................,/4 III-1/. Scanne%e...........................................................................................................................,41 Scane%u) Eps n 618................................................................................................................,4, III-14. Pi"(in................................................................................................................................,4& III-1!. S7<PE.............................................................................................................................,45 CAP-I6. =OC-RILE SI GN--LIN-.............................................................................................,!3 CAP-6. 0esc%ie%e p% (%ame.............................................................................................................,!5 6-1. 6i9i na%e T6........................................................................................................................,!5 6-,. P% (%ama%e %esta%ta%e sau p%i%e ca)cu)at %.........................................................................,&1 6-/. -tu1e-%ippe%.........................................................................................................................,&, 6-4. LANSATOR-L 0E APLICATII.........................................................................................,&4 I6-!. G0M, Setup >s ?t "e m "i?ica%e aspect L (in Sc%een@.....................................................,&!

Stimate cititoruleA
$ ) sesc -1untu "in anu) ,883 si sunt mu)tumit "e e). Nu simt )ipsa sistemu)ui "e pe%a%e ;in" *sA p ate si "in cau9a ca nu am ne# ie "e p% (%ame ? a%te s ?isticate. Pent%u un uti)i9at % 1isnuit -1untu ?e%a "in sta%t un 1% *se% "e na#i(a%e pe inte%net >$i%e? 2@A un c)ient "e e-mai) >E# )uti n@A unu) "e mesa(e%ie instant >Pi"(inBEmpat'y@A suita "e 1i% u >OpenO??ice. %(@A p% (%ame mu)time"ia pent%u %a"i >R'yt'm1 2@ si ?i)me >T tem@A p% (%am "e insc%ipti na%e C0-u%i >B%ase% @A 1itt %%ent c)ient >T%ansmissi n@A p% (%am "e scana%e >.Sane@A #i9ua)i9a%e ima(ini >$-Sp t@A C cu%i >Ais)eRi t S )itai%e@. A%e "%i#e%e p%einsta)ate incat %ecun aste nume% ase tipu%i "e imp%imanteA scane%e si ta1)ete (%a?ice. Cu mu)ta usu%inta se p t insta)a p% (%ame sup)imenta%e pent%uD - "esca%ca%eaBinca%ca%ea ?isie%e) % "e pe te)e? n sau apa%ate ? t "i(ita)e >B)uet t'@A - (%a?ica #ect %ia)a >In4scape@A - (%a?ica /0 >B)en"e%@A - a%'itectu%a >Eca"@A - p%e)uc%a%e ima(ini >Gimp@ - p% (%ama%e >$%ee Pasca)A 7 mp :e%@ - a)te)e p t ?i (asite pe site-u) 'ttpDBBen.*i4ipe"ia. %(B*i4iBListF ?F?%eeFan"F penFs u%ceFs ?t*a%eFpac4a(es -1untu este int%- c ntinua pe%?ecti na%e si "e aceea nu este in"icat sa se %amana )a #e%siuni #ec'iA c'ia% "aca a#em un ca)cu)at % cu %esu%se s)a1e. E2ista "ist%i1utie -1untu si pent%u aceste situatii si este si aceasta pe%?ecti nata me%eu. A ? st p%imu) sistem "e pe%a%e pe ca%e am putut sa i) insta)e9 sin(u%. Este us % "e pe%s na)i9at. Pent%u asta t%e1uie GsapatG mu)t pe inte%net. Ap% ape ?ieca%e p% 1)ema inta)nita a%e pe un"e#a s )utie. Mu)te "int%e s )utii sunt p%ea te'nice pent%u incepat %i si "e mu)te %i mi-am 1) cat sistemu)A ?iin" 1)i(at sa-) %einsta)e9. Aceasta pe%atieA acumA nu ma mai spe%ie. A#an" n tat int%-un caiet t t ce am ?acut p%ima a%aA puteam us % sa %e?ac t ti pasii. Asa mi-a #enit i"eea "e a c%ea aceasta cu)e(e%e un"e sa se (aseascaA a"unate )a un ) cA inst%uctiuni cu ce t%e1uie ?acut si a"%ese)e un % tut %ia)e uti)e. La inceput nu sa)#amA "ata cu tut %ia)u) (asit pe Inte%netA si a"%esa site-u)uiA incatA acumA )a inse%a%ea un % mate%ia)eA nu am mai (asit su%sa ) % siA "e aceeaA invit persoanele care se considera lezate de folosirea fara autorizare a materialului lor, sa ma contacteze pentru ca, pe cale amiabila, sa rezolvam problema. Mu)tumesc tutu% % ce) % a ca% % tut %ia)e m-au aCutatA ii ?e)icit pent%u munca ) %A ?a%a "e ca%e as ?i %enuntat p ate )a uti)i9a%ea Linu2u)ui. Acestea ?iin" 9iseA menti ne9 mai C s m "u) "e %(ani9a%e si p%e9enta%e a mate%ia)u)ui.
- sectiunea GGene%a)itatiG in ca%e puteti a?)a mai mu)te "esp%e Linu2H - sectiunea GInsta)a%eG in ca%e sunt %e"ati pasii necesa%i pent%u insta)a%ea sistemu)ui "e pe%a%e -1untu cu sup %t pe te%men )un( >LTS@ si a a)t % p% (%ameH - sectiunea GPe%s na)i9a%eG in ca%e # % ?i p%e9entate m "a)itati "e t%ans? %ma%e a 0es4t p-u)ui si c mp)eta%e a s ?tu)ui. - sectiunea I= cu%i)e si GN--Linu2J in ca%e # % ?i p%e9entate m "a)itati "e C c su1 Linu2. - sectiunea G0esc%ie%e p% (%ameG in ca%e # % ?i p%e9entate p% (%ame)e ce)e mai ? ) site "e uti)i9at %ii 1isnuiti.

Lectura placuta !
NOTAD 0upa insta)a%ea Linu2u)ui nu uitati sa #a insc%ieti ca uti)i9at % pe site-u)D 'ttpDBBu1untuc unte%.(ee4 s p'ica).netB si 'ttpDBBc unte%.)i. %(B

In sc'im1A a)ti p% "ucat %i ?e%a un BIOS sa%acaci sA cu ptiuni putineA ca%e ?uncti nea9a )a pa%amet%i cu #a) %i ?i2eA ce nu p t ?i sc'im1ate.AR0 S ?t*a%e si AMI >Ame%ican Me(aT%en"s@A ?ieca%e ?e%in"A pe )an(a ptiuni)e stan"a%"A un set "e ptiuni a"iti na)eA in ?unctie "e capa1i)itati)e c'ipset-u)ui p)acii si "e " ta%i)e ?e%ite "e acesta.% Bin"e2. E#i"entA ast?e) "e p)aca a ? st testata in p%ea)a1i) "e p% "ucat %A pent%u e#ita%ea situatii) % CenanteA cum a% ?i a%"e%ea c mp nente) % "e pe ea in ca9u) unui #e%c) c4in(. $a%a BIOS un c mpute% este ne?uncti na)A sistemu) "e pe%a%e nea#an" cum sa c munice cu c mp nente)e 'a%"*a%e.p'p?Bt picB. In acest ca9 se (asesc ma%ii inte(%at %i "e sisteme >IBMA 0ELLA KPBC mpaLA Gate*ay@A une)e m "e)e ent%y-)e#e) a)e un % p% "ucat %i in"epen"enti "e p)aci "e 1a9a >A1itA AS-SA Gi(a1yteA EP .848-tut %ia)-si-e2p)icatii-1i sB Este un set esentia) "e %utineA sc%is in )im1aC "e asam1)a%eA st cat int%-un cip EEPROM "e pe p)aca "e 1a9aA ca%e se c mp %ta ca un inte%me"ia% int%e c mp nente)e 'a%"*a%e si sistemu) "e pe%a%e. Ce este BIOS Basic I put-Output S!stem" Su%saD 'ttpDBBpct% u1)es' tin(. . I .GENERALITATI I-1.@ si maC %itatea m "e)e) % un % p% "ucat %i "in )inia a " ua >ECSA Bi sta%A C'aintec'@. Optiuni)e setate nec %espun9at % p t incetini sistemu) cu pana )a 48MA )a ?e) cum ptimi9a%i)e %ea)i9ate cu aCut %u) seta%i) % de finete p t a"uce sp %u%i "e pe%? %manta c nsi"e%a1i)e. $ieca%e ma%caBm "e) "e p)aca "e 1a9a c ntine un BIOS "i?e%itA unii p% "ucat %i ptan" pent%u int% "uce%ea un % ptiuni cu aCut %u) ca% %a se p ate ptimi9a )a ma2im BIOS-u)A %e9u)tan" c%este%e "e pe%? %manta "emna "e )uat in seama. M "i?ica%ea #a) %i) % pa%amet%i) % "e ?uncti na%e "in BIOS p ate "uce )a ?uncti na%i "e?ectu ase sau c'ia% )a ne?uncti na%ea c mpute%u)ui. In acest m ment e2ista t%ei ma%i p% "ucat %i "e BIOS-u%iA P' eni2 Tec'n ) (iesA A. 0e ce)e mai mu)te %iA in"i?e%ent "e m "e)u) p)acii "e 1a9a si a) BIOS-u)uiA "enumi%ea ?unctii) % c muneA u9ua)eA este ap% 2imati# aceeasiA ceea ce ?ace mai us a%a cun aste%ea ?unctii) % p%incipa)e a)e unei p)aci "e 1a9a.CAP. Pent%u %eme"ie%ea p% 1)emei si a"uce%ea pa%amet%i) % )a #a) %i)e stan"a%" >sau default@A e2ista p si1i)itatea %eseta%ii BIOS-u)uiA ca%e se p ate ?ace in mai mu)te m "u%iD inca%ca%ea #a) %i) % stan"a%" "in meniuA sc'im1a%ea p 9itiei unui Cumpe% pe p)aca sau scoaterea #ateriei si i tro$ucerea ei la loc $upa u timp. Pe p)aci)e mai scumpeA in specia) ce)e "estinate #e%c) c4in(-u)uiA se (asesc BIOS-u%i mu)t mai e)a1 %ateA ce ?e%a mu)titu"ine "e ptiuniA cu sc pu) "e a ? %ta sistemu) sa )uc%e9e peste pa%amet%i p% iectati. 0in ne?e%ici%eA mu)te "in "enumi%i)e ?unctii) % p%e9ente int%-un BIOS c ntinua sa ?ie c%ipticeA c%ean" c n?u9ii c'ia% si in %an"u) specia)isti) %.

0aca t tu) este 1ineA se int%a "in n u in BIOS si se e?ectuea9a u%mat a%ea m "i?ica%e. In acest ?e) sistemu) nu #a mai initia)i9a ?unctia Aut 0etect )a ?ieca%e p %ni%eA %e9u)tan" sec#enta "e p %ni%e >1 t@ mai scu%ta. 0upa aceasta mica int% "uce%eA sa incepem "esci?%a%ea ?unctii) % "int%-un BIOS. 0e ?ieca%e "ata can" sistemu) p %nesteA #a cauta >cu ?unctia Aut 0etect@ n i "e#ice-u%i atasate si #a "ete%mina "e ce tip sunt acestea. Pe une)e p)aci este "esemnata a)ta tastaA ce) mai "es inta)nite ?iin" N$1O sau N$. In u%mat %u) ec%an se p t seta manua) ca%acte%istici)e "%i#e-u)ui %especti# >"aca se cun sc@ sau se p ate a)e(e ?unctia Auto $etectA ca%e #a "ete%mina tipu) "%i#e-u)ui atasat. Aceasta %utina "u%ea9a cate#a secun"eA "a%A p%in "e?ini%ea e2acta a tipu%i) % "e "e#ice-u%i atasateA sistemu) nu #a mai cauta )a u%mat a%ea p %ni%e a)te "e#ice-u%iA stiind "eCa ce se (aseste in sistem. P%ima ptiune este seta%ea "atei si %eiA su1 ca%e se (asesc "ate)e "esp%e 'a%""is4-u%i)e si unitati)e ptice insta)ate in sistem. Este %ec man"a1i) caA "upa ?ieca%e m "i?ica%e e?ectuata in BIOSA sa se %esta%te9e c mpute%u) si sa se #e%i?ice sta1i)itatea acestuia. 0a%A in ca9u) un % seta%i mu)tip)e )a un e#entua) #e%c) c4in(A e p si1i) ca sistemu) sa nu mai p %neascaA ?iin" "estu) "e "i?ici) "e i"enti?icat su%sa p% 1)emei. Se %epeta aceasta p% ce"u%a pent%u t ate "%i#e-u%i)e atasate ia%A in ca9u) in ca%e nu a#em a)te "%i#e-u%i atasate pe ce)e)a)te cana)e I0EA se se)ectea9a ptiunea No e. 0upa cate#a secun"e #a apa%e un meniu in ca%e sunt a?isate tipu) "%i#e-u)ui siA "aca este # %1a "e un 'a%" "is4A numa%u) "e ci)in"%iA capeteA sect a%e si m "u) "e a"%esa%eA in ce)e mai mu)te ca9u%i LBA >La%(e B) c4 A""%ess@.O. Pent%u astaA se se)ectea9a "%i#e-u) %especti#A "upa ca%e se apasa tasta NEnte%O. A"icaA )a p %ni%ea c mpute%u)uiA se apasa tasta N0e)O >0e)ete@ pent%u int%a%ea in meniu) BIOS-u)ui. 0aca nu se #%ea nici m "i?ica%e in meniu) %especti#A se p ate iesi cu tasta 'Esc(. . Se)ecta%ea ?ieca%ei ptiuni se ?ace cu aCut %u) sa(eti) % "e pe tastatu%aA e?ectu) ?iin" iluminarea ptiunii %especti#e >e?ectu) "e 'i(')i('tnin(@A ia% m "i?ica%ea pa%amet%i) % se p ate %ea)i9a p%in apasa%ea tastei 'E ter( ca%e #a "esc'i"e un mini-meniu "in ca%e se p t e?ectua m "i?ica%i)e " %ite. 6 i ? ) si "enumi%i)e ca%e apa% in ?ieca%e meniuA pent%u mai us a%a %ecun aste%e a acest %a. Se p t ?ace si m "i?ica%i mu)tip)e "e p%ima "ataA in ca9u) in ca%e se cun sc ? a%te 1ine #a) %i)e %especti#eA stiin" si(u% ca %especti#e)e m "i?ica%i nu at%a( "upa e)e insta1i)itatea sistemu)ui.T ate BIOS-u%i)e ?e%a p si1i)itatea m "i?ica%ii un % pa%amet%i "e ?uncti na%e inca "e )a p %ni%ea c mpute%u)uiA p%in a?isa%ea unui mesaC in acest sensA "e ce)e mai mu)te %i acesta ?iin"D Press %EL to e ter Setup. 0e aceea e %ec man"at caA in ca9u) #e%c) c4in(-u)uiA sa se e?ectue9e cate m "i?ica%eA u%mata "e #e%i?ica%ea sta1i)itatii. &ai Optio s Meniu) cu ptiuni)e p%incipa)e se (aseste su1 ta1-u) &ai A in pa%tea "e sus a ec%anu)uiA p%imu) "in stan(a. La ?e) se p% ce"ea9a si pent%u iesi%ea "int%-un meniuA "aca nu s-a m "i?icat nimic ac ) .

. 1 A$)a ce$ +eatures Se se)ectea9a ta1-u) A$)a ce$ "in meniu) p%incipa). Mai C s se #a" seta%i)e %ec man"ate pent%u acesteaD Mai "epa%te se (asesc "i?e%ite seta%i ca%e se %e?e%a )a ptiuni)e "e p %ni%e si "e #e%i?ica%ea un % c mp nenteA p%ecum si acti#a%ea mem %iei cac'e a p% ces %u)ui >$i(.@ setata ca &aster pe Seco $ar! I%E &aster.-n e2emp)u a% ?i asaD un 'a%" "is4 setat ca &aster pe Primar! I%E &aster si unitate ptica >C0-ROMA C0-R.1- $i(. . /@. .A 060-R. 6 % ?i #i9i1i)e mai mu)te su1-meniu%iA p%ece"ate "e sa(eata sp%e "%eapta >P@A ceea ce inseamna ca )a se)ecta%ea ) % si apasa%ea tastei NEnte%O # % apa%e a)te ptiuni )e(ate "e su1-meniu) %especti#. >$i(.@ P%imu) meniu #a apa%e su1 "enumi%ea "e A$)a ce$ BIOS +eatures Aici se p t speci?ica "i?e%iti pa%amet%i )a sta%tA cum a% ?i #e%i?ica%ea mem %iei sau a unitatii ?) ppy ca%eA "aca se stie si(u% ca sunt 1uneA nu e necesa% sa ?ie #e%i?icate "e ?ieca%e "ata )a p %ni%e. In acest ca9A pe Primar! I%E Sla)e si Seco $ar! I%E Sla)e se se)ectea9a ptiunea No e *+i.

. / ..+i. $i(.

Boot Ot1er %e)ice0 %isa#le$.Boot %e)ice0 aici se p ate seta %"inea "e 1 t >"e %e(u)a "e pe un 'a%" "is4 . Press +1 to co ti ue 8 Gate A. 2uic3 Po4er O Sel5 Test0 E a#le$ Se mai (aseste in une)e BIOS-u%i si su1 "enumi%ea p%escu%tata POSTA %e?e%in"u-se )a aceeasi ?unctie. 1OCP. pie%"e%e "e timp si Boot Up NumLoc3 Status0 %amane )a a)e(e%ea ?ieca%uiaA ne?acan" a)tce#a "ecat sa acti#e9e )e"-u) NumL c4 "e pe tastatu%aA pent%u a a%ata ca tastatu%a ?uncti nea9a.!&4B si !1. Aceasta ?unctie este uti)a atunci can" se p %neste sistemu) "e pe "isc'eta sau un C0A ca%e p t a#ea sect %u) "e 1 t in?ectat cu un #i%us. "e cac'e se %e(aseste si in p% ces a%e)e Inte)A "eci aceasta ptiune #a ?i p%e9enta si in BIOS-u%i)e "e pe p)aci)e pent%u p% ces a%e p% "use "e Inte). Se p ate acti#a " a% in ca9u) in ca%e se " %este p %ni%ea sistemu)ui "e pe a)t "e#iceA ca%e nu este )istat in acest meniuA cum a% ?i "e pe %eteaA un ?)as' "is4 sau "e pe p)aca SCSI pe PCI.K008@ si se p ate "e9acti#a ptiunea "e p %ni%e "e pe ce)e)a)te "e#ice-u%i atasateA pent%u ca sistemu) sa nu mai pia%"a timp si sa caute sect %u) "e 1 t pe ?ieca%e. Este a1s )ut inuti)a ?iin" (ene%at a%e "e 9( m t. La p% ces a%e)e At') n .0 %isa#le$ Aceasta ptiune "ete%mina cat "e mu)t asteapta tastatu%a can" se apasa mai )un( tasta pana can" incepe %epeta%ea a?isa%ii ace)ei taste si cat "e %epe"e se %epeta aceasta. Boot Up +lopp! See30 %isa#le$. Aceasta ptiune p ate ?i ) ca)i9ata in sectiunea Sta $ar$ sau &ai )a une)e BIOS-u%i. APIC &o$e0 E a#le$ Aceasta ?unctieA A"#ance" P% (%amma1)e Inte%%upt C nt% ))e%A este %esp nsa1i)a "e sup %tu) mu)ti-p% ces %A ce)e mai mu)te "in IRE-u%i si a) ca%ea mai %api"a a acest %a.9 Optio 0 +ast Sin(u%u) m ti# pent%u ca%e a% putea ?i ? ) sita aceasta ptiune a% ?i in ca9u) ? ) si%ii intensi#e a sistemu)ui "e pe%a%e 0OSA ceea ce pe sisteme)e m "e%ne nu p%ea mai a%e ?a%mec. .4B. P ate ?i uti)a in anumite C cu%i un"e apasa%ea unei taste un timp mai )un( p% "uce un anumit e?ect.Le#e) . Cac'eD Ena1)e".Boot /irus %etectio 0 E a#le$. E putin "ep)asatA "e a%ece tastatu%a este una "int%e p%ime)e c mp nente testate )a p %ni%eA in ca9u) in ca%e aceasta nu ?uncti nea9a BIOS-u) a?isan" un mesaC "e e% a%eA ce) mai inta)nit ?iin" acesta >stupi" "e-a "%eptu)@D 7e!#oar$ ot 5ou $.54B )a 18. Ni#e)u) . Aceasta ?unctie e2ecuta scu%ta #e%i?ica%e a c mp nente) % 'a%"*a%eA tempe%atu%i) % siA une %iA a #enti)at a%e) % "in sistemA in specia) a ce)ui "e pe c )e%-u) p% ces %u)ui si a ce) % ca%e sunt a)imentate "in c nect %ii "e pe p)aca "e 1a9a.P aceasta #a) a%e este int%e .NB1O Acti#ea9a ni#e)u) . T!pematic Rate Setti .5 4B. CPU Le)el 1 Cac1e0 E a#le$.44B. Acti#ea9a ni#e)u) 1 "e cac'e "in p% ces %A "e %e(u)a a#an" #a) a%ea int%e &4 si 1. +irst *Seco $6 T1ir$. "e cac'e "in p% ces %A aceasta #a) a%e sci)an"A in ?unctie "e p% ces %A "e )a 1.

OS:. O #oar$ &emor! ; <=&0 %isa#le$ Aceasta ptiune se ap)ica " a% atunci can" se uti)i9ea9a un a)t sistem "e pe%a%eA cum a% ?i OSB, "e )a IBM sau un emu)at % s ?t*a%eA (en 6M;a%e sau 6i%tua)PC. +ull Scree Lo,o S1o40 este a)e(e%ea ?ieca%uia. 0aca se a)e(e a?isa%ea ) ( -u)uiA #a ?i a?isata ima(ine >1itmap )a %e9 )utie 6GA in ,!& cu) %i@ cu "enumi%ea p% "ucat %u)ui p)acii "e 1a9a siA e#entua)A m "e)u) acesteia. In acest ca9 nu #a mai ?i #i9i1i) ec%anu) "e POST. Eu p%e?e% sa #a" ec%anu) POST cu pa%amet%i "e ?uncti na%e )a inceputu) sec#entei "e 1 tA pent%u ca p ate ?i uti) in "ete%mina%ea un % "is?uncti na)itati a)e sistemu)uiD un #enti)at % ca%e nu mai ?uncti nea9aA tempe%atu%a p%ea ma%eA seta%e inc %ecta a mem %ii) % sau a p% ces %u)ui si a)te)e. POST Complete Report0 a?isea9a )a te%mina%ea #e%i?ica%ii c mp nente) % un ta1e) cu sta%ea ?ieca%eia. Speec1 POST Report0 este ?unctie %e)ati# n u int% "usaA ca%e se ? ) seste "e un spea4e% >un mic "i?u9 % "e pe ca%casa sau c'ia% "e pe p)aca "e 1a9a in une)e ca9u%i@ pent%u a spune sta%ea sistemu)ui. Ca)itatea sunetu)ui emis este "e ce)e mai mu)te %i ? a%te s)a1aA neinte)i(i1i)a une %i. 0a%A unii ameni p%e?e%a sa auda "ecat sa vada. Ramane )a a)e(e%ea ?ieca%uia acti#a%ea sau "e9acti#a%ea acestei ptiuni. 0aca t t suntem )a capit )u) A$)a ce$A sa #e"em ce a)te seta%i se ascun" su1 "enumi%i)e ca%e sunt a?isate cu cu) a%e mai inc'isa >"imme"@ si ca%eA in m " n %ma)A nu sunt accesi1i)e.

A$)a ce$ C1ipset +eatures
0in acest meniu se p t ?ace seta%i)e %e?e%it a%e )a pa%amet%ii "e ?uncti na%e ai p% ces %u)uiA mem %ieiA c'ipset-u)ui si ai a)t % c mp nente "e pe p)aca "e 1a9a. T t "e aici se p t ?ace si seta%i)e pent%u #e%c) c4in(A a"ica m "i?ica%ea #a) %i) % pa%amet%i) % %especti#iA in sc pu) c%este%ii pe%? %mantei (ene%a)e a sistemu)ui. MaC %itatea acest % seta%i sunt pe Auto in m " n %ma)A "a% p t ?i m "i?icate si manua)A in ?unctie "e c mp nente)e "in sistem >in specia) p% ces %u) si mem %ia@ >$i(. 4@. CPU E>ter al +re?ue c! *&@A-0 "e ce)e mai mu)te %i aceasta este setata "e BIOSA "upa citi%ea mic% c "u)ui p% ces %u)ui si c mpa%a%ea acestuia cu ce)e "in 1a9a "e "ate p% p%ieA in acest ?e) BIOS-u) stiind cu ce tip "e p% ces % a%e "e-a ?aceA setan" aut mat tensiunea "e a)imenta%eA $SB >$% nt Si"e Bus@ si mu)tip)icat %u). -n e2emp)u a% ?i acestaD At') n .P ,!88Q 15// MK9 mu)tip)icat % 11 1.&!6A #a) %i ca%e sunt setate aut mat "e BIOSA "e a%ece mic% c "u) p% ces %u)ui c %espun"e cu ce) "in 1a9a "e "ate. In ca9u) in ca%e BIOS-u) nu %ecun aste p% ces %u) >nu a%e in 1a9a "e "ate p% p%ie mic% c "u) acestuia@ este necesa% un up"ate "e BIOS >ca%e #a ?ace 1iectu) a)tui a%tic )@ p%in ca%e se up"atea9a 1a9a "e "ate %e?e%it a%e )a mic% c "u%i)e p% ces a%e) % mai n iA tipu%i)e n i "e mem %ii si a)te c mp nente accesate "i%ect "e BIOS. In acest ca9A BIOS-u) #a seta #a) %i)e minime p%e9ente in 1a9a "e "ate p% p%ie. Ast?e)A une %iA p% ces %u) p ate ?i I#a9utJ ca AM0 At') n 1188MK9 $SB 188.

$i(. 4 CPU &ultiplier Setti ,0 Auto %ep%e9inta #a) a%ea mu)tip)icat %u)ui inte%n a) p% ces %u)ui ca%eA inmu)tit cu #a) a%ea $SBA %e9u)ta ?%ec#enta %ea)a "e ?uncti na%e a acestuia. In ca9u) n st%uA At') n .P ,!88QA aceasta #a) a%e este 11 >11R1&&.&&S15//MK9@. S!stem Per5orma ce0 Optimal Aici sunt p%e9ente mai mu)te ptiuniA in a?a%a "e Optima)D N %ma)A Tu%1 A E2pe%t. Cu seta%ea E>pert a#em acces )a a1s )ut t ti pa%amet%ii "e ?uncti na%eD $SBA mu)tip)icat %A tensiuneA ?%ec#enta mem %iiA timmin(u%i mem %iiA tensiune "e a)imenta%e pent%u mem %ii ia%A pe une)e p)aciA c'ia% )a tensiunea "e a)imenta%e a c'ipset-u)uiA tensiunea "e a)imenta%e si ?%ec#enta pent%u AGP >sau PCIe pe p)aci)e mai n i@. CPU I ter5ace0 Optimal Aceasta ptiune ascun"e p%actic >in ca9u) n st%uA pe p)aci)e AS-S@ timpu) "e accesa%e a mem %iei. In m " n %ma)A aceasta este accesata )a ?ieca%e " ua cic)u%i "e tactA .T Comma $A "a% se p ate seta si #a) a%ea 1T Comma $A a#an" ca e?ect accesa%ea mem %iei )a ?ieca%e cic)u "e tactA %e9u)tan" c%este%e a pe%? %mantei int%e(u)ui sistem. In une)e BIOS-u%iA aceasta seta%e se %e(aseste in su1-meniu) cu ptiuni)e pent%u mem %ieA une %i c'ia% cu "enumi%ea 1T:.T Comma $0 E a#le$:%isa#le$. &emor! +re?ue c!0 B! SP% Este seta%ea "e?au)t pe t ate p)aci)e "e 1a9a. SP% Serial Prese ce %etect este un cip a?)at pe 0IMM-u) "e mem %ie in ca%e sunt st cate

"ate "esp%e tipu) "e mem %ieA cantitatea si timmin(-u%i)e )a ca%e aceasta ?uncti nea9a. BIOS-u) accesea9a acest cip si citeste #a) %i)e minime p%e9ente in e)A setan" mem %ia )a pa%amet%i ptimi "e ?uncti na%e. E#i"entA acesti pa%amet%i p t ?i m "i?icatiA ce) mai "es inta)nit ca9 ?iin" ce) "e %i"ica%e a ?%ec#entei mem %ii) % pent%u sinc% ni9a%ea cu $SB-u) p% ces %u)ui sau %i"ica%ea $SB p% ces % pent%u a ?i sinc% n cu mem %ii)e. In ca9u) n st%uA p% ces %u) )uc%an" )a $SB1&&A mem %ii)eA "aca sunt PC/,88 # % )uc%a ,88MK9 By SP0. In ca9u) in ca%e se %i"ica #a) a%ea $SB )a ,88 si ?%ec#enta mem %ii) % t%e1uie sa ?ie )a aceeasi #a) a%eA ,88MK9 >PC/,88@A pent%u a se past%a sinc% ni9a%ea cu p% ces %u). In ca9 c nt%a%A a"ica past%a%ea #a) %ii 1&&MK9 )a p% ces %A se #a p% "uce un bottleneck >(atui%e@ pe ma(ist%a)a p% ces %-mem %ieA p% ces %u) ?iin"A in acest ca9A mai )ent. Acest m " "e )uc%u se numeste asi cro si este uti) " a% atunci can" in sistem e p%e9ent un p% ces % ca%e nu p ate %u)a )a ,88MK9A ci " a% )a 1&&MK9A sau mem %ia nu p ate %u)a )a $SB ,88A ci " a% )a 1&&A p% ces %u) %u)an" )a ,88MK9A ca9 in ca%e 1 tt)enec4-u) #a apa%e "in cau9a mem %iei. In c nc)u9ieA seta%ea ptima este cea si cro cu $SBA a"ica 1&&D1&& sau ,88D,88A in une)e BIOS-u%i ?iin" inta)nita su1 ? %ma 1D1A 1D,A ,D1A 4D/A !D4 etc. &emor! Timmi ,s0 Optimal Rep%e9inta seta%i)e mem %iei %e?e%it a%e )a timpu) ca%e t%ece int%e sc%ie%e T citi%e T ste%(e%e si se ca)cu)ea9a pe cic)u%i "e tact. Ce)e mai inta)nite seta%i ca%e p t ?i m "i?icate >in m "u) E2pe%t@ suntD Ro4 acti)e $ela!D speci?ica cat timp )inie "e a"%esa este acti#a. Acesta %ep%e9inta numa%u) minim "e cic)u%i pe tact "int%e c man"a "e acti#a%e si c man"a "e inca%ca%e in ace)asi m "u). 6a) %i)e "isp ni1i)e u9ua) sunt int%e 1 si 1!. Pent%u c%este%ea pe%? %mantei mem %ieiA aceasta #a) a%e t%e1uie mics %ataA #a) a%ea minima )a ca%e se p ate aCun(e m mentan ?iin" !. RAS to CAS $ela!D %ep%e9inta timpu) scu%s int%e pe%atiune "e sc%ie%e si una "e citi%e in ace)asi m "u). P% ces %u) t%imite un semna) cat%e mem %ie speci?ican" %an"u) pe ca%e #%ea sa i) accese9e. 0upa un timpA speci?icat in cic)u%i pe tactA p% ces %u) t%imite a)t semna) speci?ican" c ) ana pe ca%e #%ea sa accese9eA "upa ca%e "ate)e ce%ute sunt mutate in 9 na "e iesi%e a mem %iei "e un"e # % ?i t%ans?e%ate in u%mat %u) cic)u "e tact. 6a) %i)e "isp ni1i)e sunt int%e 1 si 3. La ?e) ca )a pa%amet%u) ante%i %A pent%u c%este%ea pe%? %manteiA aceasta #a) a%e t%e1uie mics %ata pana )a #a) a%e )a ca%e mem %ia sa %amana sta1i)aA cea mai mica #a) a%e p si1i)a ?iin" ,. Ro4 prec1ar,e $ela!D %ep%e9inta numa%u) "e cic)u%i "e tact i")e ca%e t%ec "upa initie%ea unei c men9i "e inca%ca%e int%-un m "u). 6a) %i)e "isp ni1i)e sunt int%e 1 si 3. La ?e) ca mai susA pent%u c%este%ea pe%? %manteiA aceasta #a) a%e t%e1uie mics %ataA #a) a%ea minima 1tinuta pana acum ?iin" ,. CAS late c! timeD este unu) "in cei mai imp %tanti pa%amet%i ai mem %ieiA %ep%e9entan" %ap %tu) "int%e timpu) "e acces pe c ) ana si timpu) cat "u%ea9a un cic)u "e tact. 6a) %i)e "isp ni1i)e sunt ,A ,.! si /A in une)e ca9u%i >)a mem %ii)e 00R,@ e2istan" si #a) a%ea 4A sau c'ia% !. La ?e) ca mai susA pent%u c%este%ea pe%? %manteiA aceasta #a) a%e t%e1uie mics %ataA #a) a%ea minima 1tinuta pana acum ?iin" ,. Au apa%ut si mem %ii ca%e sup %ta CAS Latency 1.!A "a% aceasta #a) a%e nu

AGP D> Support0 E a#le$ In une)e BIOS-u%i p ate ?i inta)nit su1 "enumi%ea AGP &o$e0 D> si %ep%e9inta )atimea "e 1an"a e?ecti#a a t%ans?e%u)ui p%in s) tu) AGP. In une)e ca9u%iA pe p)aci)e ca%e nu "ispun "e ?unctia AGPBPCI L c4A "ata cu c%este%ea ?%ec#entei $SBA c%este si ?%ec#enta AGP peste #a) %i)e n %ma)eA une %i sistemu) %e?u9an" sa p %neasca. Este uti)a atunci can" se ? ) seste sistemu) "e pe%a%e 0OS. /i$eo RA& Cac1ea#le0 E a#le$ p ate a"uce im1unatati%i a)e pe%? %mantei su1sistemu)ui #i"e A pe p)aci #i"e m "e%ne. In ca9u) p)aci) % " tate cu s) t PCIeA aceasta ?%ec#enta este "e 188MK9.. 6a) %i)e u9ua)e sunt cup%inse int%e .&6 si . Este 1ine ca in ca9u) unui #e%c) c4 aceasta #a) a%e sa ?ie setata manua) )a #a) a%ea &&MK9. AGP Sprea$ Spectrum0 %isa#le$ Aceasta ptiune este ? ) sita pent%u a aCuta un sistem sa t%eaca "e teste)e EMI >Eu% pean E)ect% ma(netic Inte%?e%ence@.&-1. Aceasta #a) a%e "epin"e "e cantitatea "e mem %ie "isp ni1i)a pe p)aca #i"e A #a) %i)e %ec man"ate ?iin" "e &4MB sau 1. In une)e BIOS-u%i se p ate inta)ni su1 "enumi%ea Brite com#i e #u55er.e0 1.e0 . %%R Re55ere ce /olta. AGP +re?ue c!0 Auto $%ec#enta n %ma)a "e )uc%u a s) tu)ui AGP este "e &&MK9. AGP /%%2 /olta.. Grap1ics:AGP Aperture SiAe0 <=& Aceasta ptiune c nt% )ea9a cantitatea "e mem %ie "in sistem ca%e p ate ?i ? ) sita "e p)aca #i"e A p%in inte%me"iu) GART Grap1ics A$$ress Relocatio Ta#le. -ne)e mem %ii au ne# ie "e minim .6@A "a% si in acest ca9 se p ate c%este tensiunea in ca9u) unui #e%c) c4. Mem %ii)e 00R.C/ Rep%e9inta tensiunea "e a)imenta%e a s) tu)ui AGPA imp)icit a p)acii #i"e .9 na "in mem %ia RAM.0 Auto Aici se p ate seta #a) a%ea tensiunii ap)icate pe p% ces %A ?iin" uti)a in ca9u) #e%c) c4in(-u)uiA pent%u past%a%ea sta1i)itatii sistemu)ui. 0aca ap)icatie incea%ca sa sc%ie "ate in acea 9 naA #a u%ma un c%as' a) sistemu)ui.!&MB "aca sistemu) "ispune "e ce) putin 1GB RAM.56A in ?unctie "e tipu) si ma%ca mem %iei. Aceste inte%?e%ente c%esc "ata cu c%este%ea #a) %ii $SB. In ?aptA BIOS-u) este copiat int%. se a)imentea9a )a " a% 1. Aceasta #a pe%mite p)acii #i"e sa %u)e9e )a pa%amet%i ptimi c'ia% si in ca9u) in ca%e ap)icatie necesita cantitate mai ma%e "e mem %ie pent%u st ca%ea te2tu%i) %.6</ Aici se p ate seta #a) a%ea tensiunii ap)icate pe mem %ieA uti)a in ca9u) unui #e%c) c4. In . CPU /core Setti .. 0aca se a)e(e #a) a%e p%ea ma%eA aceasta p ate "uce )a insta1i)itati a)e sistemu)uiA cea mai a?ectata ?iin" p)aca "e %eteaA in ca9u) unui #e%c) c4.5MB sau c'ia% .p ate ?i 1tinuta "ecat pe p)aci cu c'ipset ca%e sup %ta aceasta #a) a%e sau in ca9u) p% ces a%e) % At') n&4 ca%e au c nt% ))e%-u) "e mem %ie inte(%at in pasti)a.56 >e2ista une)e m "e)e ca%e se a)imentea9a insa )a peste . S!stem BIOS Cac1ea#le0 %isa#le$ Aceasta ptiune nu a"uce im1unatati%i a)e pe%? %manteiA "upa cum s-a% putea c%e"e.56 pent%u a ?uncti na ptimA ce)e mai cun scute "in acest punct "e #e"e%e ?iin" mem %ii)e T*inMOS cu cip-u%i T*iste%. 6a) a%ea "i?e%a "e )a p)aca )a p)acaA une)e p)aci ?e%in" c'ia% si 46 pent%u a)imenta%ea mem %iei.

i%e.1it S .11.m mentu) "e ?ataA aceasta #ite9a este "e .1GBBs >&&MK9 2 /. Acestea suntA "e %e(u)aA u%mat a%e)eD p %tu%i)e se%ia)e si pa%a)e)eA cip au"i A p)aca "e %eteaA p %tu%i -SBA $i%e. Este %ec man"at ca p %tu%i)e si c mp nente)e ca%e nu sunt ? ) site sa ?ie "e9acti#ateA pent%u a nu mai c nsuma inuti) %esu%se)e sistemu)ui.MBBs@. ! .rate$ Perip1erals Aceasta sectiune c ntine seta%i pent%u c mp nente)e ca%e sunt inc)use pe p)aca "e 1a9aA a"ica o -#oar$. Latimea "e 1an"a ?e%ita "e un asemenea s) t aCun(e )a 4GBBsA "a% a#an" in #e"e%e c munica%ea 1i"i%ecti na)aA se aCun(e )a ci%ca 5GBBs "e "ate t%ans?e%ate in am1e)e sensu%i simu)tan. Pe s) tu%i)e PCIe se sc'im1a situatiaA "at %ita ?aptu)ui ca t%ansmite%ea "ate) % se ?ace in m " serial >si nu paralel ca in ca9u) AGP@ pe un numa% "e cana)e "e"icateA 1& )a numa%. I te. $i(.. -ne)e C cu%i p t a#ea p% 1)eme cu aceasta seta%e. AGP +ast Brite Capa#ilit!0 E a#le$ Aceasta ptiune pe%mite p)acii #i"e sa t%eaca peste mem %ia p%incipa)a can" e?ectuea9a t%an9actii "e sc%ie%e "insp%e c'ipset sp%e AGPA im1unatatin" pe%? %mantaA une %i c'ia% cu peste 18M. Rec man"a%ea a% ?i sa se #e%i?ice sta1i)itatea sistemu)ui cu am1e)e sta%i >Ena1)e"B0isa1)e"@ acti#ate pe %an".

O Boar$ Serial Port 1:. O Boar$ LAN0 E a#le$:Auto Aceasta ptiune se %e?e%a )a p)aca "e %etea inte(%ata >in ca9u) n st%uA n6i"ia@. $ieca%e p %t #a putea ?i ? ) sit pe %an".8. USB &ouse Support0 E a#le$ La ?e) ca mai susA "aca este atasat un m use pe -SBA aceasta ptiune t%e1uie acti#ata. O Boar$ ACEF Au$io Co troller0 E a#le$ $ a%te mu)te p)aci "e 1a9a actua)e ? ) sesc acest c "ec pent%u imp)ementa%ea sunetu)ui n1 a%".$5BIRE/. .@. In m " i% nicA in acest ca9A nici maca% nu se mai p ate int%a in BIOS pent%u a acti#a ptiunea. 0aca mai a#eti inca un ?) ppy atasat )a sistemA aceasta ptiune t%e1uie acti#ataA in ca9 c nt%a% unitatea ?) ppy nu #a putea ?i accesata. 0aca se "e9acti#ea9a aceasta ptiune a#an" tastatu%a -SBA aceasta "e#ine a1s )ut inuti)a. USB Co trollers0 E a#le$ MaC %itatea p)aci) % n i sup %ta -SB >-ni#e%sa) Se%ia) Bus@ #e%siunea .Primar! /GA BIOS Este uti)a numai in ca9u) in ca%e se ? ) sesc " ua p)aci #i"e A una pe AGP si a " ua pe PCI. In m mentu) "e ?ata mai t ate ec'ipamente)e e2te%ne ? ) sesc mai c n#ena1i)u) p %t -SB pent%u c necta%e. .. Aici se p ate a)e(e tipu) "e c mpati1i)itate " %itA %ec man"at ?iin" ce) -SB 1. -ne)e p)aci "ispun "e " ua p)aci "e %eteaA una normala 18B188 si una Gi(a1it 18B188B1888.0 Aceasta ptiune este )a a)e(e%ea uti)i9at %u)ui. 0e ce)e mai mu)te %iA seta%ea stan"a%" este PCI Ca%"A ceea ce impune sc'im1a%ea acesteia cu AGP Ca%"A in ca9u) in ca%e e2ista sin(u%a p)aca #i"e in sistemA pe s) tu) AGP.i%e aCun(e )a 488M1psA a"ica ci%ca !8MBBs.1B. 0aca t tusi a#eti un ec'ipament ca%e necesita acest m " "e c necta%eA a) cati pent%u p %tu) 1 #a) a%ea /$5BIRE4A ia% pent%u p %tu) . In ca9u) in ca%e se a"au(a p)aca "e sunet "e"icataA pe PCIA aceasta ptiune t%e1uie "e9acti#ata. 0aca se ? ) sesc ec'ipamente ca%e uti)i9ea9a acest p %tA t%e1uie acti#at. Este su?icient pent%u un uti)i9at % ?a%a ma%i p%etentii. O Boar$ IEEE1GE= *+ireBire.8. -ne %i p t apa%e p% 1)eme )a p %ni%ea sistemu)ui "in m " Stan"1y sau Ki1e%nate %i c mpute%u) nu mai e2ecuta sec#enta "e s'ut" *n. In acest ca9 ptiunea #a apa%e "e " ua %iA a " ua su1 nume)e p% "ucat %u)ui cip-u)ui %especti# >/COMA Ma%#e)) etc. UART . +lopp! %is3 Access Co troller0 E a#le$ -ne)e sisteme asam1)ate "e inte(%at %i nu mai "ispun "e 1at%ana unitate ?) ppyA asa ca acti#a%ea acestei ptiuni este a1s )ut inuti)a.@.%e)ice0 %isa#le$ Aceasta este a)ta m "a)itate "e c necta%e a unui "e#ice e2te%nA asemanat % cu -SBA "i?e%enta ?iin" ?acuta "e #ite9a "e t%ans?e%A ca%e pe $i%e. Pent%u a putea ? ) si acest p %t IRA aici t%e1uie setat m "u) "e ?uncti na%eA %especti# IR M "e.. USB Le. -ne)e p)aci ?e%a un p %t IR >In?%aRe"@ in ) cu) unui p %t se%ia) >"e %e(u)a Se%ia) P %t . Use As0 -ART >-ni#e%sa) Async'% n us Recei#e%BT%ansmitte%@ este un cip specia)i9at in %ecepti na%ea si t%ansmite%ea "ate) % in m " se%ia).ac! Support0 E a#le$ Este 1ine sa ?ie acti#a aceasta ptiuneA in e#entua)itatea atasa%ii unei tastatu%i pe -SB ca%eA a)t?e)A nu a% putea ?i ? ) sita in me"iu) 0OS sau in meniu) "e 1 t >"aca se apasa in p%ea)a1i) tasta N$!O sau N$5O@.

0aca se ? ) sesc mai mu)te "e#ice-u%i >9ip-"%i#e e2te%nA scanne% etc.O Boar$ Parallel Port0 0e %e(u)aA acest p %t se ? ) seste pent%u c necta%ea imp%imante) % mai #ec'i. &@ sunt p%e9ente seta%i %e?e%it a%e )a m "u) "e p %ni%e si "e p%i%e a sistemu)ui. 0aca nu se ? ) sesteA e 1ine sa ?ie "e9acti#at. O Boar$ Game Port0 0aca e2ista un C ystic4 c nectat )a acest p %t >p%e9ent si pe une)e p)aci "e sunetA ca9 in ca%e este acti#at "e "%i#e%e)e p)acii %especti#e@A t%e1uie acti#at. Seta%ea stan"a%" este . & Po4er &a a. -ne)e BIOS-u%i ?e%a si m "u) EPPQECPA e#i"entA seta%ea ptima in ca9u) ? ) si%ii mai mu)t % "e#ice-u%i pe acest p %t. In ca9 c nt%a%A e 1ine sa ?ie "e9acti#atA pent%u a nu c nsuma inuti) "in %esu%se)e sistemu)ui.81.@ pe acest p %tA seta%ea ptima este ECP >En'ance" Capa1i)ities P %t@. Parallel Port &o$e0 0aca se ? ) seste sin(u%a imp%imanta pe acest p %tA seta%ea ptima este EPP >En'ance" Pa%a))e) P %t@. 0aca nu e ? ) sitA e 1ine sa ?ie "e9acti#at. $i(. O Boar$ &I%I I:O0 E uti) atunci can" )a sistem se c nectea9a inst%umente mu9ica)eA acesta ?iin" sc pu) acestui p %t >Musica) Inst%ument 0i(ita) Inte%?ace@.eme t In aceasta sectiune >$i(. 0aca se ? ) sesteA se %ec man"a a) ca%ea #a) %ii /35BIRE3. 0aca seta%i)e nu sunt c n?i(u%ate c %ectA # % apa%e p% 1)eme %i )a p %ni%e %i )a p%i%eA ia% sistemu) nu #a e2ecuta sec#enta "e s'ut" *n c %ect sau c'ia% .

Seta%ea "e?au)t >si %ec man"ata@ este 0isa1)e". Po4er O #! PS:. In une)e BIOS-u%i se (aseste su1 "enumi%i "i?e%iteA cum a% ?i S/BSTR sau S1BPOS. Se p ate a)e(e int%e S'ut" *n sau Stan"1y >Suspen"@. ACPI Suspe $ to RA&0 A"#ance" C n?i(u%ati n an" P *e% Inte%?ace pe%mite sistemu)ui sa ec n miseasca ene%(ie atunci can" se a?)a in Stan"1yA cu c n"itia ca t ate c mp nente)e atasate )a sistem sa ?ie c mpati1i)e cu stan"a%"u) ACPI.o5 Alarm0 Aici se p ate seta %a )a ca%e sistemu) #a p %ni sin(u%. /i$eo O55 &et1o$0 P ate ?i ? ) sit " a% "aca p)aca #i"e sup %ta 0PMS >0isp)ay P *e% Mana(ement System@..in" *s este p%e9ent un m "u) "e p *e% mana(ementA p% 1a1i) ca #eti " %i "e9acti#a%ea acestei ?unctii. 0in m ment ce in #e%siuni)e mai n i "e . Po4er Up O PCI %e)ice0 Aceasta seta%e este uti)a pent%u p %ni%ea sistemu)ui "in %eteaA pent%u uti)i9a%e )a "istanta. se # % p%i aut mat "aca 1ut nu) "e p *e% este mentinut apasat mai mult "e 4 secun"e. AC Po4er Loss &o$e0 Aceasta ptiune este uti)a atunci can" su%sa "e cu%ent se int%e%upe si nu suntem )an(a c mpute%. Se p ate ? ) si ptiunea Bla 3A ca%e " a% p%este a?isa%ea ima(inii pe ec%anA pent%u m nit a%e)e ca%e nu au p *e% mana(ement p% p%iu. Aceasta ptiune in"ica sistemu)ui ce sa e2ecute "aca 1ut nu) "e p *e% este mentinut apasat mai puti "e 4 secun"e. Seta%ea "e?au)t este 0isa1)e". Seta%ea %ec man"ata pent%u m nit a%e mai n i este 0PMS. Optiunea 6BK Sync B)an4 inc'i"e si ca"%u)A p%in p%i%ea scana%ii #e%tica)e si %i9 nta)e.uratio ."e) c. Po4er *PBR. In acest ca9 este 1ine ca aceasta ?unctie sa ?ie acti#ata. In ca9 c nt%a%A e p si1i) sa apa%a c n?)icte int%e ce)e " ua m "u)eA unu) "in BIOSA a) " i)ea "in . Se ? ) seste numai imp%euna cu ptiunea u%mat a%e.. P P:PCI Co 5i. &ouse:7e!#oar$0 Aceasta ptiune pe%mite p %ni%ea sistemu)ui p%in simp)a misca%e a m use-u)ui sau apasa%ea unei taste. In c mp)eta%ea acestei ?unctii se mai p ate inta)ni si Ba3e Up O &o$em:Ri .in" *sA %e9u)tan" ?uncti na%e "e?ectu asa a am1e) %. In une)e BIOS-u%i se inta)neste su1 "enumi%ea "e Ba3e o LAN. @%% %o4 I Suspe $0 Aceasta ptiune se %e?e%a )a situatia in ca%e 'a%" "is4-u) este p%it aut mat atunci can" sistemu) int%a in m " Stan"1y sau Ki1e%nate.Butto H= sec0 T ate sisteme)e AT. -ne)e p)aci "e 1a9a acti#ea9a aceasta ?unctie p%in sc'im1a%ea p 9itiei unui Cumpe% "in ap% pie%ea p %tu%i) % PSB. -ne %iA 'a%" "is4-u) %amane a)imentat >maC %itatea ?unctii) % "e p *e% mana(ement sunt e2ecutate "e sistemu) "e pe%a%e si une %i mai "a %ateu%i@ c'ia% si "upa ce sistemu) a int%at in Stan"1y. Time *110mm0ss. Automatic Po4er Up0 Aceasta ptiune p ate ?i ? ) sita pe p st "e ceas "esteptat %A p%in speci?ica%ea m "u)ui in ca%e sistemu) #a p %ni sin(u%A cu mentiunea Eac1 $a!. Pent%u asta t%e1uie ca si ptiunea ante%i a%a sa ?ie acti#ata. Ast?e)A "aca este a)easa #a) a%ea Ena1)e"A )a %e#eni%ea cu%entu)uiA sistemu) #a %ep %ni sin(u%. Seta%ea %ec man"ata este 0isa1)e".

MaC %itatea seta%i) % "e aici nu # % t%e1ui m "i?icateA "ecat ce) mu)t pe #a) a%ea 0isa1)e". Resources Co trolle$ #!0 Aceasta ptiune in"ica sistemu)ui sa a) ce aut mat setu) "e int%e%upe%i IRE sau manua). PCI:/GA Palette S oop0 Aceasta ptiune este ? ) sitaA "e %e(u)aA "e p)aci)e "e captu%a pe PCI ca%e nu au p% p%ia pa)eta "e cu) %i si t%e1uie sa imprumute pe cea a .uratio %ata0 %isa#le$ Aici sunt mem %ate in? %matii "esp%e "e#iceu%i)e n n-PnP >n n-P)u( an" P)ay@ si t t "ata si c n?i(u%atia sistemu)ui "e )a u)tima p %ni%e. IR2 Resources0 Aici se p t c n?i(u%a manua) int%e%upe%i)e IREA numai "aca )a ptiunea ante%i a%a s-a a)es m "u) Manua). -9ua)A este ? ) sit pent%u "ia(n stica%ea unei c mp nente 'a%"*a%e ca%e nu ?uncti nea9a c %ect.Aceasta sectiune e2ista in p%incipa) pent%u asi(u%a%ea c mpati1i)itatii cu c mp nente mai #ec'i. 6a) a%ea %ec man"ata este Aut >ESC0 T E2tente" System C n?i(u%ati n 0ata@. 3 Reset Co 5i. $i(. Aceste seta%i e necesa% a ?i ?acute manua) " a% "aca in sistem sunt p%e9ente c mp nente mai #ec'iA inc mpati1i)e cu stan"a%"u) PnP >P)u( an" P)ay@. 0aca se a)e(e #a) a%ea Ena1)e"A atunci can" se iese "in BIOSA t ate "ate)e p%e9ente aici sunt ste%se si %esc%ise )a u%mat a%ea p %ni%e cu n i)e "ateA ia% seta%ea #a ?i pusa aut mat pe 0isa1)e".

p)acii #i"e . . A " ua ptiune "isp ni1i)a este Setup. $i(. Set Super)isor Pass4or$0 0upa cum ii spune si nume)eA aici se p ate seta pa% )a "e a"minist%at %A ca%e #a ?i ce%uta )a ?ieca%e p %ni%e a sistemu)uiA "aca )a ptiunea ante%i a%a s-a a)es #a) a%ea System. Cu pa% )a "e use% nu se p ate ?ace a)tce#a "ecat p %ni%ea sistemu)ui si seta%ea %eiB"ateiA %ice a)te m "i?ica%i ?iin" inte%9ise. Securit! Optio s asemenea p)aca in sistemA aceasta ptiune e 1ine sa ?ie In aceasta sectiune se p t seta pa% )e "e accesA pe ni#e)e >"e %e(u)a " uaA a"minist%at % si use%@ pent%u inte%9ice%ea accesu)ui pe%s ane) % neaut %i9ate. @ar$4are &o itor In aceasta sectiune sunt p%e9entate tensiuni)eA tempe%atu%i)eA sta%ea #enti)at a%e) % si tu%atii)e acest %a. 0aca nu e2ista "e9acti#ata. Set User Pass4or$0 Aici se p ate seta pa% )aA a)ta "ecat cea "e a"minist%at %A pent%u a putea p %ni sistemu) cu "%eptu%i minime "e uti)i9a%eA ?a%a "%eptu) "e a e?ectua m "i?ica%i in BIOS. 5 Securit! Optio 0 S!stem Aici se p ate seta ni#e)u) "e secu%itateA pent%u t t sistemu) sau " a% pent%u seta%i)e "in BIOS. In une)e BIOS-u%i sunt p%e9ente si cate#a seta%i "e si(u%antaA cum a% ?i a#e%ti9a%ea uti)i9at %u)ui sau c'ia% p%i%ea c mpute%u)ui "aca tempe%atu%a p% ces %u)ui t%ece "e anumita )imitaA ca%e p ate ?i setata )a #a) %i incepan" "e )a &8UC pana )a +8UC.

88+B1. Co cluAii Spe%am ca #-au ? st "e aCut % aceste in? %matii in c n?i(u%a%ea c %ecta a unui BIOS. 0e a%ece in BIOS-u%i)e mai n i p t apa%e ?unctii si ptiuni ca%e p ate nu au ? st p%e9entate aiciA in? %matii "eta)iate "esp%e acestea se p t (asi )a a"%ese)e 'ttpDBBc mpute%.tm)u(.884-18-1&BCeFesteFLinu2. Temperature si S1ut$o4 Temperature.'tm) I-.$i(. . Ce)e mai inta)nite "enumi%i sunt Bar i .Bc n?i(u%a%ea. CE ESTE LINUI Su%saD 'ttpDBB***.% B" *n) a"Bp%e9enta%iB.'tm si 'ttpDBBc'%istian?e% #ia%u)..8+1+-ce-este-)inu2 Linu2 este c pie a sistemu)ui "e pe%a%e -NI.1) (sp t.c mB1i s/.'tm) si 'ttpDBBca%tie%e.A ca%e p ate %u)a pe un ca)cu)at % cu p% ces % Inte) /5& sau mai 1un. Pent%u p%ima seta%ea ptima e &8UC ia% pent%u a " ua 38UC.ptima-1i s-u)ui.c mB.' *stu??* %4s.% B1. + 0aca BIOS-u) pe%miteA este c'ia% in"icat sa se ? ) seasca aceste ptiuniA pent%u e#ita%ea "ete%i %a%ii c mp nente) %A in specia) a p% ces %u)ui.

nu e%a unu) supe%1. .%icine #%ea sa a"uca m "i?ica%iA sau sa ? ) seasca anumite pa%ti este )i1e% sa ?acaA "a% cu c n"itia ca p% "usu) n u 1tinut sa ?ie su1 aceeasi )icenta >a"ica sa ?ie (%atuit si cu su%se)e )a #e"e%e@. Ru)a pe mic% p% ces a%e)e Inte) 585& ca%e inun"ase%a piata. Stu"entii "e in? %matica "in t ata )umea au )uat cu asa)t ca%teaA citin" )inii)e "e c " ca%e ?aceau sa ?uncti ne9e sistemu) "e pe%a%e ce %u)a pe ca)cu)at a%e)e ) %. Ca sistem "e pe%a%eA MINI. ?iin" un s ?t*a%e a?)at su1 c py%i('t >t%e1uie cumpa%ata )icenta pent%u a-) putea uti)i9a )e(a)@.888V si ca%e a#ea sup%ematia in #astu) impe%iu "e ca)cu)at a%e pe%s na)e intins in t ate c )tu%i)e )umii "at %ita unei campanii istete "e ma%4etin(. O%icine ?acea % st "e ca%tea Sistem "e Ope%a%e a )ui Tanen1aum int%a in p sesia a 1. Linu2 este un sistem mu)tiuse% si mu)titas4in(A a"ica mai mu)ti uti)i9at %i p t %u)a mai mu)te p% (%ame in ace)asi timp. Scurt istoric. -nu) "in acesti stu"enti e%a Linus T %#a)"s.Ta1a%a Ca)cu)at a%e) % App)e Mac ca%e e%au mai 1uneA "a% a#an" p%etu%i ast% n mice e%au "estinate pe%s ane) % mai Gcu "a%e "e manaG.. T tusi e) se 1a9ea9a in int%e(ime pe c men9i)e si G) 4 an" ?ee)G-u) -NI.. C "u) su%sa "e -ni2A "ata p%e"at in uni#e%sitati "at %ita ama1i)itatii Be)) La1sA e%a acum pa9it cu atentie si nu e%a ?acut pu1)ic. si in#e%s. Cum a apa%ut Linu2 E%a 1++1 siA in " meniu) ca)cu)at a%e) %A un"e se p%e#e"ea un #iit % ma%etA apa%use%a t%ei ta1e%eD . 1. A#ea a#antaCu) c "u)ui su%sa ?acut pu1)ic.A -NI. A ? st %esc%is "e )a 9e% pent%u a e)imina necesitatea p)atii )icentei.este "isp ni1i) in c " su%sa (%atuit. A%e sup %t pent%u %etea >TCPBIP@A Inte%netA 1a c'ia% este unu) "int%e ce)e mai ? ) site sisteme "e pe%a%e pent%u se%#e%e inte%net si int%anet.Ta1a%a )ui Bi)) Gates cu a) sau 0OS cumpa%at "e )a un 'ac4e% "in Seatt)e pent%u !8.Ta1a%a sistemu)ui "e pe%a%e -ni2 cu p%etu) mai mic ca a) ce) % "e )a App)eA "a% su?icient "e scump pent%u a tine "epa%te maC %itatea " %it %i) %. O s )utie pa%ea sa ?i apa%ut su1 ? %ma )ui MINI. A ? st sc%isA p %nin" "e )a 9e% A "e An"%e* S.Linu2 nu este -NI. Tanen1aumA un p% ?es % "ane9 nascut in State)e -niteA ca%e " %ea sa )e a%ate stu"enti) % sai mecanisme)e inte%i a%e a)e unui sistem "e pe%a%e a"e#a%at. .888 "e )inii "e c "A sc%ise in C si )im1aC "e asam1)a%e. Tanen1aum capti#ase minti)e cu "iscutia e)a1 %ata "esp%e a%ta "e a c%ea un sistem "e pe%a%e ?uncti na). Linu2 este su1 )icenta GPL ceea ce inseamna u%mat a%e)eD . . Pent%u p%ima "ataA un aspi%ant )a tit)u) "e p% (%amat % sau "e 'ac4e% putea sa citeasca c "u) su%sa a) unui sistem "e pe%a%eA )uc%u pe ca%e c me%ciantii "e s ?t*a%e nu-) " %eau.A "eci cine stie Linu2 stie si -NI. .

-rice sugestie e binevenita. e%a 1unA "a% e%a " a% un sistem "e pe%a%e pent%u stu"entiA unea)ta "e in#ata%e si nu una in"ust%ia)a. 'ucrez la el din aprilie si e aproape gata. Luc%a%i)e e%au in t i )a 4e%ne)u) GN. C'ia% si MINI.. deoarece sistemul meu de operare se aseamana intr(o oarecare masura cu minix (aceeasi structura a sistemului de fisiere (datorita unor ratiuni practice) printre altele). !sta inseamna ca o sa obtin ceva practic in cateva luni si vroiam sa stiu ce altceva ar mai dori lumea sa contina. dar nu promit sa o si implementez. Pe .K-R0A "a% acesta u%ma sa apa%a a1ia peste cati#a ani. Mu)t asteptatu) c mpi)at % C GNe%a "eCa "isp ni1i)A "a% inca nu e2ista un sistem "e pe%a%e. nu o sa fie la fel de mare si profesionist ca GN ) pentru clone !" #$% (&$%). si lucrurile par sa mearga. De la: Linus Benedict Torvalds Newsgroup: comp. N u c pi) )a %i9 nt In 1++1A Linus T %#a)"s e%a stu"ent in anu) " i )a In? %matica )a -ni#e%sitatea "in Ke)sin4i si 'ac4e% aut "i"act.a c%eat mu)te une)te.minix Subiect: Ce ati dori sa vedeti cel mai mult in minix Sumar: mic sonda! pentru noul meu sistem de operare "D#$esa!: %& Data: '( )ug *+ '.). Tana%u)ui "e . Construiesc un sistem de operare (gratuit) (doar un hobby. 0a% )ipsea un sistem "e pe%a%e ca%e sa satis?aca " %inte)e p% ?esi nisti) %. /a nu contine cod minix si are multi(threaded fs..1 "e ani ii p)acea sa se C ace cu pute%ea ca)cu)at a%e) % si cu )imite)e cat%e ca%e putea ?i impins sistemu). !s vrea sa primesc feed(bac) cu lucrurile care plac*nu plac in minix. Asta insemna p%ea mu)t pent%u Linus. !m portat bash (+. Pana in 1++1A p% iectu) GN. /$T 0rgani1atie: 2niversitatea din 3elsinki Salutari tuturor celor care folosesc minix. 'inus . Nu e portabil (foloseste tas)( ... MINI.! Au(ust 1++1A ist %icu) mesaC a ? st t%imis "e cat%e Linus cat%e (%upu%i)e "e "iscutii MINI.os.:(-:..S. a t%e1uit sa ?ie )icentiat.&..$) si gcc (+.

+. Sursele pentru bash si GCC pot fi gasite in acelasi loc in *pub*gnu.funet. De la: Linus Benedict Torvalds Newsgroups: comp. n(a fost folosit nici un cod minix. 8.s0itching #$% etc) si probabil nu va suporta nimic altceva decat hardis)uri !".4 (5+ (foarte mic) patch). dar am rulat cu succes bash*gcc*gnu(ma)e*gnu(sed(compress etc sub el.os. a apa%ut pe ! Oct m1%ieA imp%euna cu aceasta ?aim asa "ec)a%atie a )ui Linus. Entu9iastii s-au a"unat in Cu%u) acestui tana% si c "u%i)e au ? st " *n) a"ateA testateA m "i?icate si s-au int %s )a Linus.) Gasiti toate sursele )ernelului.+.8/ a apa%ut in cate#a saptamani.. Linu2 # 8.18. A#eau sup %t " a% pent%u 'a%"-"is4u%i ATA nu a#ea ) (in >1 ta "i%ect in 1as'@. 2 doar versiunea .minix Subiect: Surse kernel asemanator minixului gratuite pentru 4. Co 5ru tare J %eA)oltare Cu%an" Linus s-a c n?%untat cu nimeni a)tu) "ecat An"%e* Tanen1aumA ma%e)e . Sistemul e capabil sa compileze as(is si este cunoscut faptul ca functioneaza.1.%. In "ecem1%ie a apa%ut #e%siunea 8. Linu2 e%a " a% int%. update si gcc. lucrez la versiune gratuita a unei clone( minix pentru computerele !"(#$%... Nume%e)e #e%siuni) % au t%ecut "e )a 8.4+&..11 e%a mu)t mai 1unaA ?e%in" sup %t pent%u tastatu%i mu)ti)in(#isticeA "%i#e%e pent%u ?) ppyA sup %t pent%u 6GAA EGAA Ke%cu)e etc. cand barbatii erau barbati si isi scriau singuri driverele1 2sti lipsit de un proiect frumos si mori de nerabdarea de a(ti infinge dintii intr(un sistem de operare pe care sa(l modifici dupa dorintele tale1 Gasesti ca e frustrant cand totul merge pe minix1 Nu mai exista oameni care sa stea toata noaptea ca sa faca un program sa ruleze1 !tunci acest mesa3 e pentru tine. deci nu pot fi momentan distribuite.. /irectorul mai contine si cateva fisiere 62!/ 72 si cateva binare care sa mearga sub 'inux (bash. Sursele pentru acest mic proiect al meu pot fi gasite la nic. 8eh.+! si 8.? %ma sc'e)etica. Sursele librariilor sunt doar partial gratuite. "i%ect )a 8. 6e%siunea 8.5#)T "D#$esa!: %& Data: ( 0ct *+ .8.fi (+4$.5 /$T 0rgani1atie: 2niversitatea din 3elsinki /eplangeti zilele frumoase ale lui minix(+. Linu2 #e%siunea 8.) in directorul *pub*-S*'inux.(:6+:. 0upa cum se inte)e(e "in mesaCA Linus insusi nu c%e"ea ca sistemu) )ui #a ?i "estu) "e 1un pent%u a sc'im1a )umea in? %maticii pent%u t t"eauna. ce puteti cere mai mult. Cum am mentionat acum o luna (1). Cu%an" c "u) a ? st accesi1i) )umii int%e(i #ia siteu%i ?tp "in $in)an"a si "in a)te pa%ti.+& si t t asa. G. deoarece doar asta am.81 a ? st )ansat )a miC) cu) )unii septem1%ie 1++1 si a ? st pus pe net. ! a3uns in sfarsit in stadiul in care poate fi utilizabil (desi poate ca nu e ce va doriti) si sunt de acord sa fac sursele publice pentru o mai larga distributie.

Ap i mii. A ? st )icentiat su1 GN. Sustinut "e c munitatea Linu2A Linus i-a %aspuns )ui Tanen1aumD "reaba ta este sa fii profesor si cercetator. Atunci c me%ciantii au c mpi)at "i?e%ite p% (%ame si )e-au a"unat int%-un ? %mat "ist%i1ui1i)A asemanat % ce) %)a)te sisteme "e pe%a%e cu ca%e amenii e%au ?ami)ia%i9ati. Si )uc%u) a c ntinuat. Tanen1aum a mai spus si caD 'inux este depasit<. .888 "e " )a%iA inc)usi# munca >"e c necta%e a ce) % &5 "e ca)cu)at a%e@ " a% 9ecime "in p%etu) unui supe%c mpute% c me%cia). . Supe%c mpute%u) a c stat " a% 1!. Ap i sute "e mii.p% ?es % ce sc%isese MINI. / )uni mai ta%9iu inca nu ?usese ne# ie "e a ?i %esta%tat. 0a% sp%e "e se1i%e "e a)te ca)cu)at a%e ca%e c stau a#e%eA a ? st ie?tin. Cu%an"A c me%ciantii au apa%utA "a% Linu2 a ? st si este (%atuit.9i ?%um asa in 1++1.ii multumit ca nu esti studentul meu. Pe )an(a PCA Linu2 a ? st p %tat pe "i?e%ite p)at? %me. Re" KatA Ca)"ae%aA 0e1ian si a)te cate#a c mpanii au p%imit %aspunsu%i ?a# %a1i)e "in pa%tea mu)t % uti)i9at %i "in t ata )umea. Tanen1aum e%a p% ?es % ce)e1%u si ce spunea e) cu si(u%anta c nta. 0e e2emp)uA )a cate#a saptamani "e )a apa%itia Mic% p ces %u)ui Inte) . Acesta a insemnat punctu) "e c titu%a pent%u n ua (ene%atie "e Linu2. A#an" (%ama"a "e p% (%ame "in p% iectu) GN-A Linu2 e%a p%e(atit "e )ansa%e. Te'n ) (ia c)uste% a ?acut p si1i)a c m1ina%ea unui numa% ma%e "e masini Linu2 int%. In ap%i)ie 1++&A ce%cetat %ii "e )a La1 %at %u) Nati na) L s A)am au ? ) sit Linu2 sa %u)e9e &5 "e PC-u%i ca sin(u%a masina "e p% cesa%e pa%a)e)a pent%u a simu)a un"e "e s c at mice.Gene%a) Pu1)ic LicenseA asi(u%an"u-se ast?e) p si1i)itatea c pie%iiA stu"ie%ii si sc'im1a%ii c "u)ui su%sa.. Cum apa%e n ua c mp nenta 'a%"*a%eA 4e%ne)u) Linu2 este m "i?icat pent%u a p% ?ita "e ea. Ce) mai 1un )uc%u )a Linu2 in 9iua "e a9i este numa%u) ma%e "e sustinat %i ?anatici.sin(u%a entitate. Cu n ua inte%?ata (%a?ica >ca . A atins #ite9a "e 1+ mi)ia%"e "e ca)cu)e pe secun"aA "e#enin" a) /1!-)ea ce) mai pute%nic ca)cu)at % "in )umeA si e%a unu) % 1ust. Nu ai primi o nota mare pentru un astfel de design. Int%-un mesaC cat%e LinusA Tanen1aum c mentea9aD 9nca sustin ca a crea un )ernel monolitic in +::+ este o eroare fundamentala. Nu mai e%a " a% Cuca%ia unui 'ac4e%. In ace)asi timp se intamp)au )uc%u%i uimit a%e cu Linu2. 2 o scuza a naibii de buna pentru creierele distruse de 79N9=. Si isi c ntinua ca)at %ia in n u) mi)enium cu ace)asi entu9iasm cu ca%e a inceput int%. Cu%an" mai mu)t "e 188 "e pe%s ane s-au a)atu%at ta1e%ei Linu2. Linus a a"mis mai ta%9iu ca a ? st ce) mai (%eu m ment a) "e9# )ta%ii Linu2u)ui. Stu"entii si p% (%amat %ii au pus mana pe e).-*in" *sA 70EA GNOME@ "ist%i1utii)e Linu2 au "e#enit ? a%te p pu)a%e.e nA 4e%ne)u) Linu2 a ? st m "i?icat si e%a p%e(atit sa-) ? ) seasca.. Linu2 a ? st m "i?icat sa %u)e9e pe c mpute%e Pa)m Pi) t "e )a /C m. 0a% a (%esit in p%i#inta Linu2u)uiA caci Linus e%a un tip incapatanat ce nu accepta in?%an(e%ea. A ? st a"aptat sa %u)e9e cu p% ces a%e A)p'aA MacA P *e%PC si c'ia% si pa)mt pu%iA %ea)i9a%e cu (%eu e(a)ata "e %ice a)t sistem "e pe%a%e.

)a mi)i ane "e uti)i9at %i in p%e9entA e ca)at %ie cu a"e#a%at %ema%ca1i)a. Li u> astaAi 0 #e"in" ca t ate a#e%ti9a%i)e si p% ?etii)e sceptici) % au ? st (%esiteA Linu2 a imp)init un "eceniu "e "e9# )ta%e. Casat %it %ecent cu T #eA este tata) unei ?etiteA Pat%icia Mi%an"a T %#a)"s. 0a% )uc%u%i)e au inceput sa se sc'im1e in u)timii ani. 0upa un p% iect t p-sec%et "e ce%ceta%e si "e9# )ta%eA T%ansmeta a )ansat p% ces %u) C%u se.-. !. 0a% %amane ce) mai iu1it si ce) mai ?aim s p% (%amat % "in t ate timpu%i)e. Apa%itia "es4t pu%i) % 70E si GNOMEA cu ) 4-u) ) % p% ?esi nistA a c mp)etat ta1) u). Cu aceasta inc%e"e%e ma%itaA mu)te c mpanii ma%i si mici au a" ptat se%#e%e si statii "e )uc%u 1a9ate pe Linu2. 0upa ce si-a te%minat stu"ii)eA s-a mutat in State)e -nite si s-a an(aCat )a T%ansmeta C %p %ati n.Cat "esp%e LinusA e) %amane un m simp)u. 0e )a cati#a ?anatici "e# tati in 1++1-+. Si c'ia% si "upa e2p) 9ia " t-c m-u%i) %A aceste c mpanii c ntinua sa p% spe%e. $odul text ofera control totalA a% ?i e2p)icatia "ata "e nume% si 'ac4e%i si uti)i9at %i a#ansati. =. !paritia /es)topului 'inux Ca%e este cea mai ma%e nemu)tumi%e p%i#in" Linu2u). Ma%i)e c mpanii au "esc pe%it Linu2 si au c'e)tuit mi)i ane "e " )a%i pent%u a-) "e9# )taA "ist%u(an" mitu) ca%e sustinea ca misca%ea pen-s u%ce este anti-a?ace%i. Acesta e%a unu) "int%e a%(umente)e p%incipa)e a"use "e cei ca%e u%mau ta1a%a . Int%ep%in"e%i)e c me%cia)e nu mai au neinc%e"e%e in Linu2. Linus a ? st un mem1%u acti# a) ec'ipei "e ce%ceta%e. Sistemu) "eCa e2istent . Sta%t-up-u%iA "e (enu) Re" KatA p%imesc %aspunsu%i ?a# %a1i)e atunci cWn" apa%. E? %tu) "e "e9# )ta%e nu eA asa cum sustin a# catii c "u)ui inc'isAGin t ta)itate cup%ins "e 'a sG. Pe )an(a aceastaA e2ista mii "e "e9# )tat %i ca%e )uc%ea9a pent%u a p %ta "i?e%ite ap)icatii pe Linu2. 0a% pent%u mi)i ane)e "e uti)i9at %i 1isnuitiA inseamna un ma%e e? %t in "i%ectia in#ata%ii sistemu)ui. C %p %atia IBMA c nsi"e%ata "ata inamicu) c munitatii "e 'ac4e%i pen-s u%ceA a ?acut un pas inainte p%in ?inanta%ea masi#a a p% iecte) % 1a9ate pe Linu2. Asta9iA Linu2 este unu) "int%e sisteme)e "e pe%a%e cu cea mai ma%e c%este%e "in ist %ie. -n m "e) "e "e9# )ta%e 1ine st%uctu%at si supe%#i9at "e cati#a mainte%ne%s este a" ptat. Cat p%i#este ?ia1i)itateaA Linu2 a " #e"it.in" *s si *in" * mana(e%e)e nu se %i"icau )a ni#e)u) astepta%i) % uti)i9at %i) % 1isnuiti. P ate ca in t%ecut e%a inte%?ata 1a9ata pe te2tA ca%e spe%ia mu)ti uti)i9at %i. -)time)e #e%siuni a)e acest % "es4t p-u%i au sc'im1at Xn 1ine pe%ceptia (ene%a)a in p%i#inta usu%intei cu ca%e este ? ) sit Linu2. Sp%e "e se1i%e "e Bi)) GatesA nu e un mi)ia%"a%. Cu mu)time "e c me%cianti ca%e ?e%a sup %t pent%u p% "use)e 1a9ate pe Linu2A a "ispa%ut %iscu) ? ) si%ii Linu2u)ui )a 1i% u. 0a% ce e cu a"e#a%at uimit % e numa%u) ? a%te ma%e si in c ntinua c%este%e a) "e9# )tat %i) % ca%e )uc%ea9a cu ?e%# a%e )a im1unatati%ea Linu2u)ui.in" *s.in timpu) atacu%i) % #i%usu)ui CIK in 1+++ si a G#i%usu)ui "%a( steiG un an mai ta%9iuA in timpu) ca% %a ca)cu)at a%e)e 1a9ate pe Linu2 s-au " #e"it a ?i imune in ?ata pa(u1e) % p% "use "e acesti #i%usiA simp)i "e a)t?e). 0esi uti)i9at %ii in%aiti se .

In 9i)e)e "inaintea Linu2u)uiA ta%i)e in cu%s "e "e9# )ta%e e%au cu mu)t in spate in " meniu) ca)cu)at a%e) %.88-/88 "e " a%i asta insemna ? a%te mu)t. . Cea mai n ta1i)a int%e1uinta%e a Linu2u)ui in p%e9ent este in " meniu) supe%ca)cu)at a%e) % si a ca)cu)e) % pa%a)e)e.%etea a)catuita "in 4 cent%e ame%icane "e supe%ca)cu)at a%e. C stu) c mp nente) % a sca9utA "a% p%etu) s ?t*a%e-u)ui e%a p #a%a ma%e pent%u entu9iastii sa%aci "in ta%i)e Lumii A T%eia. S-a %aspan"it "e asemenea si ? ) si%ea s ?t*a%e-u)ui pens u%ce siA ca " #a"a a ca%acte%u)ui () 1a) a) Linu2u)uiA "ist%i1utii ) ca)i9ate au apa%ut in ce)e mai 1scu%e pa%ti a) )umii. %. In t ta)A # % ?i mai mu)t "e /.881A BBC a anuntat ca Gu#e%nu) State) % -nite intenti nea9a sa c nst%uiasca ceea ce u%ma sa ?ie un me(ac mpute%A capa1i) sa e?ectue9e peste 1/ t%i)i ane "e ca)cu)e pe secun"a >1/A& Te%a$LOPS@. 0e e2emp)uA un sistem "e pe%a%e c sta ce) putin 188 "e " )a%i. "eraGrid In Au(ust . Pi%ata%ea a p% "us pa(u1e "e mi)ia%"e "e " )a%i. 0a% in ta%i un"e #enitu) pe cap "e ) cuit % este . a. Ce)e pat%u )a1 %at a%e ca%e c )a1 %ea9a sa c nst%uiasca Te%aG%i" sunt Nati na) Cente% ? % Supe%c mputin( App)icati ns "e )a -ni#e%sitatea "in I))in is >NCSA@A San 0ie( Supe%c mpute% Cente% >S0SC@ "e )a -ni#e%sitatea "in Ca)i? %niaA A%( nne Nati na) La1 %at %y "in C'ica( A Ca)i? %nia Institute ? Tec'n ) (y "in Pasa"ena. $iin"ca Linu2u) p ate %u)a c'ia% si pe ca)cu)at a%e cu ? a%te putine %esu%seA a "e#enit a)te%nati#a p t%i#ita pent%u uti)i9at %ii cu 1ani putini. 0 cumentatia Linu2 inc)u"e acum " cumente sc%ise in ap% ape t ate )im1i)e maC %eA cat si in )im1i min %e p%ecum #ietname9a. 0ispe%atiA au %ecu%s )a pi%ata%ea tutu% % tipu%i) % "e p% (%ame. 0a% Linu2u) a pa%cu%s mu)t "%um "e )a p%ima masina Inte) /5& ce a %u)at p%imu) 4e%ne). /e la /es)top la Super(Calculatoare Can" Liu2 a ? st p% iectat p%ima a%a "e Linus T %#a)"A e%a " a% ' 11y-u) unui 'ac4e%. 'inux in 'umea /ezvoltarii P ate cea mai ma%e sc'im1a%e este %aspan"i%ea Linu2-u)ui p%int%e uti)i9at %ii "in ta%i)e s)a1 "e9# )tate. Sa #e"em cate#a e2emp)e. Te'n ) (ia "in spate)e Te%aG%i" este te'n ) (ia c)uste%D te'n ) (ia ca%e uneste mai mu)te p% ces a%e pent%u a c%ea un supe%ca)cu)at %.p)an( ca s-a pie%"ut mu)t "in pu%itatea cu)tu%ii "e 'ac4e%A aceasta sc'im1a%e in menta)itatea ameni) % a ?acut sa c%easca p pu)a%itatea Linu2-u)ui. Antice)e ca)cu)at a%e 45&BPentium1 ca%e au "e#enit ist %ie In )umea "e9# )tat %i) %A sunt inca ? ) site in ta%i)e in cu%s "e "e9# )ta%e. 0a% t tusiA p%etu) p% "use) % c me%cia)e e%a cu mu)t peste pute%i)e ce) % "in ta%i)e in cu%s "e "e9# )ta%e. Apa%itia Linu2u)ui si a ce) %)a)te p% "use pen-s u%ce a sc'im1at t tu). P% iectu) numit Te%aG%i" c nsta "int%. Linu2u) a ?acut p si1i)a "e9)antui%ea int%e(u)ui p tentia) a) acest % ca)cu)at a%e. 3.888 "e p% ces a%e ca%e # % %u)a in pa%a%e) pent%u a c%ea Te%a(%i". La ?ieca%e "in acest cent%uA #a ?i un supe%c mpute%.

Asta9i Linu2 nu este " a% un p% iect "e 'ac4in( a) #%eunui stu"entA este un ?en men m n"ia) a"ucan" )a )a)ta c mpanii ca IBM si mi)i ane "e ameni "in t ata )umea in spi%itu) misca%ii s ?t*a%e-u)ui pen-s u%ce. D. In ist %ia ca)cu)at a%e) %A #a %amane ca una "int%e ce)e mai uimit a%e %ea)i9a%i a)e mu)ui.A a ? st anuntat ?aptu) ca Linu2 Net* %4.o-ul Li u> L ( -u) Linu2 este un pin(uin.A4 G'9A cu 4 GB "e mem %ie 00R S0RAM si 1. Sistemu) "e pe%a%e a) p% ?es %u)ui An"%e* Tanen1aumA MINI. b.88.A c mpanie "in Ca)i? %niaA a inceput c nst%uctia )ui E# ) cityA un supe%ca)cu)at % c)uste% 1a9at pe Linu2. 2volocity de la 'aboratorul National 'a0rence 'ivermore In iu)ie . Cu p% ces a%e p% "use in se%ieA aceste supe%ca)cu)at % #a a"uce un ae% "e sc'im1a%e )a La1 %at %u) Nati na) LLA un"e "ata " minau masi#e)e supe%ca)cu)at a%e C%ay. SiA in s?a%sitA entu9iasmu) ?a%a "e )imite cat%e pe%?ectiune a) )ui Linus T %#a)"s a "at naste%e Linu2u)ui. Te%a$LOPSA aCun(an" in t pu) ce) % mai %api"e cinci supe%ca)cu)at a%e "in )ume. $ieca%e "in ce)e pat%u cent%e #a %u)a un c)uste% Linu2A c nectate p%int%.secun"a.A a a"us stu"iu) unui sistem "e pe%a%e "e )a 1a9a te %etica )a una p%actica. E. $ ) sin" Linu2 ca sistem "e 1a9aA c nst%uct %ii Te%aG%i" au ec n misit mi)i ane "e " )a%iA ? ) sin" te'n ) (ia c)uste% "e9# )tata "e entu9iastii misca%ii pens u%ce. C)uste%u) #a ?i a)catuit "in +&.8 GB "e spatiu pe 'a%"-"is4 )a ?ieca%e n "A acest supe%ca)cu)at % c)uste% #a e?ectua +A. Sp%e "e se1i%e "e ce)e)a)te sisteme "e pe%a%e c me%cia)eA Linu2 nu a%e un sim1 ) ? %mi"a1i) ca%e sa a%ate se%i s.8 "e p% ces a%e Inte) . . In u)timii aniA sute "e mii "e ameni au ? %mat c munitate () 1a)a ca%e )-au in(%iCit si i-au ?acut un ) c () %i s in ana)e)e %e# )utiei ca)cu)at a%e) %. Calatoria continua Ca)at %ia Linu2u)ui "e )a p% iectu) unui 'ac4e% pana )a () 1a)i9a%e a ? st mai mu)t e2pe%ienta "e e# )utie. P% iectu) GN-A p %nit in 1+58 "e Ric'a%" Sta))manA a pus ?un"atia pent%u "e9# )ta%ea "e s ?t*a%e pen-s u%ce. Ce este uimit % este ca acest supe%c mpute% #a %u)a Linu2.ui ul0 Lo. Ec'ipat cu &88 "e Te%a1ytes spatiu "e st ca%eA Te%aG%i" #a ?i atat "e pute%nicA incat un m a% a#ea ne# ie "e 18 mi)i ane "e ani pent%u a ?ace ce ?ace Te%aG%i" int%. TUI pi .Te%aG%i" #a c m1ina "estu)a pute%e "e ca)cu) pent%u a ?aci)ita ca)cu)e matematice c mp)e2e si simu)a%iA "e )a ce%ceta%i ast% ) (ice )a ce%ceta%i p%i#in" cance%u) si )a p%e#i9iuni mete . "e n "u%i a)catuite "in 1+.%etea "e"icata "e ?i1%a ptica ce pe%mite un t%a?ic "e 48GBBsecun"a.e n .

Ince%can" sa-) man(aieA a ? st ciupit "e mana "e pin(uin. Acest inci"ent amu9ant a "us )a se)ecta%ea pin(uinu)ui "%ept ) ( pent%u Linu2 ce#a mai ta%9iu. >Raspunsu) )ui Linus )a %ap %ta%ea unui 1u(@Y 1% BZ Daca vrei sa faci "ncon!urul lumii si sa fii invitat sa vorbesti in o gramada de locuri9 doar scrie un sistem de operare 2nix. >At%i1uit )ui LinusA un"e#a int%-un p st@ Sunt un complet idiot.c@ De unde sa stiu daca merge 7entru asta sunt testerii beta. 8u doar am scris codul.Mai "e(%a1a Tu2A cum este numit simpaticu) pin(uinA sim1 )i9ea9a atitu"inea )ipsita "e (%iCi a int%e(ii misca%i. Acest simpatic ) ( a%e ist %ie ? a%te inte%esanta. Cate)a curioAitati pri)i $ Li u> Iata cate#a cu#inte ?aim ase ce apa%tin )ui Linus T %#a)"sD >Linus T %#a)"sA in 4e%ne)Bsc'e". La inceput nici un ) ( nu ?usese se)ectat "e Linus pent%u Linu2. >0e Linus T %#a)"s@ . 19... )sta a durat cel putin ( minute ca sa aflu. Ac ) a inta)nit un pin(uinA asemanat % cu ) ( -u) cu%ent... O"ataA Linus a me%s in #acanta in emis?e%a su"ica..

)m muncit din greu la crearea unui nume care sa fie placut de ma!oritatea utili1atorilor si cu siguranta a meritat: mii de oameni folosesc Linux doar ca sa poata spune 0S:' 3a..minix. 8u am Linux. Nu cred ca e ceva care ar trebui sa =ngri!ore1e oamenii.5BSD a facut greseala de a pune o gramada de numere si prescurtari ciudate in numele lor si sperie multa lume pentru ca suna prea te<nic. In p%e9ent sunt estimati peste 5 mi)i ane "e uti)i9at %i Linu2A ia% nuc)eu) Linu2u)ui a%e peste . E)e nu "i?e%a "ecat p%in m "u) "e insta)a%e si int%etine%e. Ce nume misto. Ce tip $e calculator poate rula Li u> " Pent%u a %u)a Linu2 a#eti ne# ie "e minim un ca)cu)at % i/5& cu 4 M1 RAM si !8 M1 spatiu )i1e% pe 'a%""is4.. @reau sa spun9 ca desi Linux este copilul meu9 nu vreau sa stau in calea celor care doresc sa faca ceva mai bun din el >A?. In p)us e2cesu) "e mem %ie este ? ) sit pent%u acce)e%a%ea pe%atii) % pe "is4A "eci cu cat mai mu)ta mem %ie RAMA cu atat Linu2-u) "#s. "mi place sa lucre1 la Linux9 c<iar daca inseamna ceva munca si nu am primit plangeri >cateva reamintiri timide despre un patc< pe care l#am uitat sau ignorat9 dar nimic negativ pana acum?.88 "e aut %i. Linu2 a%e p si1i)itatea "e a simu)a mem %ia RAM ? ) sin" un ?isie% "e s*ap pe 'a%""is4A "a% este mu)t mai )ent.@ O "ist%i1utie %ep%e9inta nuc)eu) Linu2 imp%euna cu anume ?isie%e "e c n?i(u%a%e si anumite p% (%ame.. >Linu2 T %#a)"s %aspun9an" unei int%e1a%i "esp%e Linu2@ "n 1iua cand Linux va fi servit mai bine de altcineva9 voi abdica. a%e pe%? %mante mai 1une. "i stie cineva adresa de e#mail Sunt asa de treaba incat iti vine sa vomiti.-. Daca nu as fi fost9 m#as fi oprit in 1iua c"nd am fost ridiculi1at pe comp. 11. 3ei9 poate ar trebui sa cer o roba de sfant de la 7apa.. Numele9 asta e.88 "e aut %i a% t%e1ui a"au(ate ce)e cate#a mii "e pe%s ane ca%e testea9a si (asesc 1u(u%i.in" *sA minimu) "e mem %ie RAM este "e 5 MB. Cele mai de sus nu inseamna9 ca in 1iua cand cineva se va plange9 voi inceta lucrul. 1. Este p si1i) ca une)e p% (%ame c mp)e2e sa necesite ? a%ta mu)ta mem %ie."nafara de faptul ca are un nume cool9 poate sa#mi explice cineva de ce ar trebui sa folosesc Linux in locul BSD Nu9 asta e. >Luat "in %aspunsu) )ui Linus "at cui#a in(%iC %at "e #iit %u) Linu2u)ui@ Cand spui B)m creat un program care a omorat Cindows#ulB9 oamenii se <olbea1a si spui B3ei9 eu le#am primit odata cu sistemul9 Ape gratisAB. %e u $e puteti o#ti e Li u> " Cat costa " E2ista mai mu)te "ist%i1utii Linu2 >S)a4*a%eA Re"KatA 0e1ianA SuSeA . Nu vad sa se intample asa ceva in viitorul apropiat. 0aca " %iti sa ? ) siti si sistemu) .os. Pe )an(a acesti . 4. Sunt destul de calit >Lasu9 care citeste peste umarul meu spune ca "ncapatanat ar fi mai degraba cuvantul potrivit? pentru a suporta criticile. .

%e#ia GNU:Li u> 0e#e) pe%D 0e1ian ."e1ian. Aceste p%etu%i %ep%e9inta c stu) p% cesa%ii C0-u)uiA ta2e "e e2pe"ie%eA etc. %"Pe%?ect >Cun scutu) p% ces % "e te2tA "isp ni1i) si su1 Linu2@ Netscape Na#i(at %A Ope%a >1% *se%e .e1siteD 'ttpDBB***.rame $ispo i#ile su# Li u>0 MaC %itatea "ist%i1utii) % Linu2 inc)u" c mpi)at a%e pent%u "i#e%se )im1aCe "e p% (%ama%eA uti)ita%e pent%u %etea >emai)A te)netA ?tpA ***@A c%ea%e si manipu)a%e " cumenteA tipa%i%eA a%'i#a%eA si mu)te a)te)e. B)ueCat inc)u"es a % ya)ty-?%eeA pen s u%ce Linu2 "ist%i1uti n an" is c mpati1)e *it' t'e Lyn2OS RTOSA an in"ust%y )ea"e% in 'a%"A %ea)-time em1e""e" s ?t*a%e.li u>.)ynu2* %4s.Aceste "ist%i1utii p t ?i "esca%cate (%atuit "e pe Inte%net.e1siteD 'ttpDBB***. %(B 0esc%ipti nD . Pe acest site "ist%i1utii)e sunt c)asi?icate "upa )im1aA cate( %ieA p)at? %ma si asi(u%a%ea int%etine%ii.c m 0esc%ipti nD B)ueCat is Lynu2. Pro. T tusi pent%u cei ca%e nu au acces )a Inte%netA p t ?i cumpa%ate C0-u%i c ntinan" aceste "ist%i1utii )a p%etu%i int%e /8V -!8V.it' its 'e%ita(e ? %e)ia1i)ityA a#ai)a1i)ityA an" se%#icea1i)ityA B)ueCat 'as a c mm n s u%ce 1ase an" "e#e) pment t )s ? % mu)tip)e em1e""e" ta%(ets. . %4s[ "ist%i1uti n ? pen s u%ce Linu2A en'ance" t meet t'e %eLui%ements ? em1e""e" "e#e) pe%s. %4s .e1@ O%ac)e >1a9e "e "ate@ Mat'ematica >ca)cu) sim1 )ic si nu numai@ I-G. P%int%e ce)e mai cun scute se numa%a Re" Kat Linu2A 0e1ian GN-BLinu2A Gent Linu2A Man"%i#aA $e" %a Linu2A S)ac4*a%e Linu2 etc. 1G. BlueCat Li u> 0e#e) pe%D Lynu2. Pe )an(a acestea e2ista "isp ni1i)e pe Inte%net ma%e #a%ietate "e p% (%ameA une)e (%atuiteA a)te)e nuA ia% mai n u ma%i)e case "e s ?t*a%e au inceput sa p %te9e s ?tu%i)e ) % pe Linu2.:$ist:list.1tml. Iata cate)a e>emple0 Open ??ice >? a%te asemanat % cu MS-O??ice@ .or. %istri#utii Li u> Nu as ?i c%e9ut ca e2ista atat "e mu)te "ist%i1utii Linu2 pana nu am "at "e sitteu) 1ttp0::444.

T'ese M nta6ista p% "ucts a%e a#ai)a1)e ? % " *n) a" atD 'ttpDBB***.a%c'itectu%es an" 1 a%" an" system)e#e) p)at? %ms ? any em1e""e" Linu2 "e#e) pment s )uti n a#ai)a1)e t "ay. E2tensi#e p%e-%e)ease testin( is " ne t ensu%e t'e 'i('est "e(%ee ? %e)ia1i)ity p ssi1)eA an" a pu1)ic)y accessi1)e 1u( t%ac4in( system p% #i"es an easy *ay t m nit % cust me% ?ee"1ac4.e1siteD 'ttpDBBman"%i#a.m#ista. .A ta%(ets t'e 1% a"est a%%ay ? CP. .c mB 0esc%ipti nD Man"%i#a Linu2 is a p *e%?u) pe%atin( system t'at is a#ai)a1)e ? % many p)at? %msD /. @ar$ @at Li u> 0e#e) pe%D M nta6ista S ?t*a%eA Inc . 1it p% cess %s suc' as Inte) Pentium\A AM0 At') n\A P *e%PC\H an" &4 1it p% cess %s suc' as Inte) Itanium\ an" AM0 Opte% n\.e1siteD 'ttpDBB***.c mB 0esc%ipti nD Ka%" Kat Linu2 an" t'e Ka%" Kat Linu2 C07 a%e 1ui)t ?% m 188M pu%e Linu2 c mp nents an" a%e maintaine" an" "ist%i1ute" as an pen s u%ce t ) 4it. Ge too Li u> 0e#e) pe%D Gent Tec'n ) (iesA Inc. A) n( *it' its )a%(e se)ecti n ? p%epac4a(e" s ?t*a%e is c ntains a"#ance" pac4a(e mana(ement t )s t'at a)) * ? % easy insta))ati n an" maintenance n in"i#i"ua) systems an" * %4stati n c)uste%s. T'e M nta6ista S ?t*a%e Ka%" Kat Linu2 C% ss 0e#e) pment 7it >C07@A #e%si n1..c mB" *n) a"Bin"e2.e1siteD 'ttpDBB***. Kun"%e"s ? inc)u"e" app)icati ns ma4e it an i"ea) s )uti n ? % 1 t' p% ?essi na) an" ' me use%s.0e1ian GN-BLinu2 is a ?%ee "ist%i1uti n ? t'e Linu2 1ase" pe%atin( system. . %( 0esc%ipti nD Gent Linu2 is "esi(ne" ? % t'e "e#e) pe%A p *e% use% an" ent'usiast.'et'e% y u a%e 1ui)"in( Inte%net app)iancesA p %ta1)e "e#icesAnet* %4in( eLuipmentA te)ep' ny inte%?acesA % t'e% em1e""e" an" pe%#asi#e app)icati nsA y u can c unt n M nta6ista Ka%" Kat Linu2 t p% #i"e % 1ust Linu2 4e%ne) p %tsA "e#ice "%i#e%sA mi"")e*a%eA an" "e#e) pment t )s t st%eam)ine y u% "e#e) pment e?? %t.'tm) &a $ri)a 0e#e) pe%D Man"%i#a .m#ista. Ka%" Kat Linu2 inc)u"es n 'i""en p% p%ieta%y c mp nentsA an" is a)*ays c mp)ete)y % ya)ty-?%ee. M nta6ista s'ips 1 t' s u%ce an" easy-t -use p%e-1ui)t 1ina%y pac4a(es n t'e same me"ia.(ent . Man"%i#a Linu2 inc)u"es many (%ap'ica) a"minist%ati n assistants ] *i9a%"s t'at ma4e it intuiti#e an" ?un t use *'i)e p% #i"in( a)) t'e p *e% an" % 1ustness ? t'e% Linu2 systems.It inc %p %ates t'e )atest s u%ces an" tec'n ) (ies >suc' as Reise%$S an" t'e P %ta(e system@.It is maintaine" an" up"ate" t'% u(' t'e * %4 ? many use%s *' # )untee% t'ei% time an" e?? %t.

88 pac4a(es inc)u"in( . A %eas na1)y *e)) c n?i(u%e" insta))ati n ? R c4 Linu2 s' u)" 1e use?u) ? % any c mpute% use% >e#en 1e(inne%s@. U#u tu Li u> 0e#e) pe%D Can nica) Lt". Re$ @at E terprise Li u> 0e#e) pe%D Re"Kat S ?t*a%e .% c4)inu2.c mB 0esc%ipti nD S-SEA n * a su1si"ia%y ? N #e))A p% "uces ne ? t'e m st p pu)a% mainst%eam Linu2 "ist%1uti ns.e1siteD 'ttpDBB***.e1siteD 'ttpDBB***.%e"'at.s)ac4*a%e. Roc3 Li u> .&3Li u> 0e#e) pe%D App)e C mpute% B T'e Open G% up Resea%c' G% up .c mB 0esc%ipti nD S)ac4*a%e Linu2 is c mpati1)e *it' m st Inte) PC 'a%"*a%e. It[s m st)y "esi(ne" ? % s4i))e" Linu2B-ni2 A"minist%at %s. It c mes *it' #e% . Slac34are Li u> 0e#e) pe%D T'e S)ac4*a%e Linu2 P% Cect .1ut e2c)u"in( menu "%i#en c n?i(u%ati n t )s >m st p% ?essi na) use%s p%e?e% c n?i(u%ati n ?i)es@. %(B 0esc%ipti nD M4Linu2 is an Open S u%ce pe%atin( system *'ic' c nsists ? an imp)ementati n ? t'e Linu2 pe%atin( system ' ste" n t'e Mac' mic% 4e%ne).11 an" t'e GNOME 0es4t p . %(B 0esc%ipti nD ROC7 Linu2 is a m "e%n Linu2 0ist%i1uti n *it' a p *e%?u) aut -1ui)" p% cess.e1siteD 'ttpDBB***. .suse.c mB 0esc%ipti nD Re" Kat Ente%p%ise Linu2 is a 'i('-en" Linu2 "ist%i1uti n (ea%e" t *a%" 1usinesses *it' missi n-c%itica) nee"s. S)ac4*a%e *i)) p% #i"e ste))a% pe%? %mance n 'i('-en" systemsA inc)u"in( supp %t ? % symmet%ic mu)tip% cessin( >up t 1& p% cess %s@A PCIA an" specia) c "e ptimi9ati ns ? % t'e 45&A PentiumA an" Pentium P% an" AM0 At') n SUSE Li u> 0e#e) pe%D SuSEBN #e)) .m4)inu2.e1siteD 'ttpDBB***. 6e%si ns ? M4Linu2 %un n t'e Inte)A PA-RISCA an" P *e%PC a%c'itectu%es. ROC7 Linu2 is a sma)) "ist%i1uti nA 1ut it[s n t a Gmini "ist%i1uti nG. It[s a#ai)a1)e ? % mu)tip)e p)at? %ms.e1siteD 'ttpDBB***.

.. Pe pa%cu%su) e2isten^ei #a p%imi Xn (ene%a) " a% Xm1un_t_^i%i "e secu%itate. T'e "e#e) pe%s aim t ma4e it accessa1)e in many )an(ua(es. /ersiu ile %e#ia O ca%acte%istic_ speci?ic_ "ist%i1u^iei 0e1ian este Xmp_%^i%ea ei Xn #e%siuni...*i4ipe"ia. 0ist%i1u^ia este testat_ ? a%te mu)t Xnainte "e a ?i )ansat_A pent%u a asi(u%a ce) mai Xna)t (%a" "e sta1i)itate.. Nu este ? a%te u` % "e c n?i(u%atA aceast_ "ist%i1u^ie ?iin" %ientat_ Xn p%incipa) c_t%e uti)i9at %u) p% ?esi nistA "a% a%e un ? a%te 1un sistem "e up"ate.. I-=. Se #a a) ca un num_% "e #e%siune `i aceasta #a "e#eni n ua #e%siune sta1i)_.e1siteD 'ttpDBB***. Istoric 0ist%i1u^ia 0e1ian a ? st anun^at_ p%ima "at_ pe 1& au(ust 1++/ "e Ian Mu%" c4A atunci un stu"ent )a Pu%"ue -ni#e%sity. an m mentu) in ca%e #e%siunea Xn testa%e incepe s_ ?ie mai sta1i)_ `i nu mai apa% p% 1)eme (%a#eA atunci mana(e%u) %esp nsa1i) cu )ansa%ea unei n i #e%siuni GXn('ea^_G pac'ete)eA a"ic_ XntW%9ie `i Xn ?ina) p%e`te p% pa(a%ea pac'ete) % n i "insp%e #e%siunea insta1i)_A pac'ete ca%e a% putea a"uce p% 1)eme ne"esc pe%ite. Mu%" c4 a numit ini^ia) sistemu) )ui G0e1ian Linu2 Re)easeG... %istri#utii %e#ia Su%saD 'ttpDBB% . 6esiunea insta1i)_ esteA e#i"entA cea mai pu^in sta1i)_ "int%e e)eA "e a%ece aici sunt uti)i9ate pac'ete)e p% (%am e2act a`a cum s sesc "e )a cei ca%e )e "e9# )t_. an %ice m ment e2ist_ t%ei #e%siuniD sta1i)_ >sta1)e@A Xn testa%e >testin(@ `i insta1i)_ >unsta1)e@. Aceast_ "ist%i1u^ie este ^inut_ )a 9i "at %it_ e? %tu)ui # )unta% "epus "e uti)i9at %ii "e pe Xnt%e( mapam n"u)... %(B*i4iB0e1ianFGN-BLinu2 %e#ia GNU:Li u> este "ist%i1u^ie (%atuit_ "e GN-BLinu2. . 0ac_ Xn "ecu%s "e 18 9i)e nu au ? st "esc pe%ite p% 1)emeA pac'ete)e se p% pa(_ in #e%siunea Xn testa%e.. %(B 0esc%ipti nD Mainst%eam "ist%i1uti n 1ase" n 0e1ian t'at inc)u"es t'e )atest #e%si n ? a)) maC % s ?t*a%e pac4a(es. EtcA etc . 6e%siuni)e mai n i tin" sa ?ie %ientate mai mu)t cat%e uti)i9at %u) n %ma) si sp%iCinu) ?e%it "e c munitatea "e uti)i9at %i este ? a%te 1un.u1untu)inu2.

6e%siunea Xn testa%e nu este neapa%at mu)t mai sta1i)_ "ecWt #e%siuna insta1i)_A "a% pac'ete)e au t%ecut "eCa pe%i a"a "e p% 1_ Xn #a%ianta insta1i)_. -)tima #e%siune sta1i)a este 4. T ate #a%iante)e 0e1ian au nume "e c " inspi%ate "in pe%s naCe)e ?i)mu)u)ui "e "esene animate GT y St %yG.(i1%a)ta%. .2an"% s.at 0esc%ipti nD Gi1%a)ta% is a 0e1ian GN-BLinu2-1ase" % ute% an" ?i%e*a)) pac4a(e t'at 1 "i%ect)y ?% m C0-ROM.an"% s is a "ist%i1uti n 1ase" ? 0e1ian an" 70E t'at see4s t ma4e Linu2 simp)e% an" easie% t use *'i)e 1% a"en t'e sc pe ? "ay t "ay acti#ities t'at use%s "esi%e.4n ppe%. 0atea9_ "in . C mes in c mme%cia) an" ?%ee #e%si ns.an"% s C %p %ati n . Can 1e use" t * %4 ?% m Linu2 n PCs *it' ut actua))y insta))in( itA s it is i"ea) ? % "em nst%ati ns ? Linu2.+ "e "ist%i1utii "e%i#ate "in 0e1ianD 5lopp!54 0e#e) pe%D :e) * C nsu)tin( .e1siteD 'ttpDBB***.e1siteD 'ttpDBB***.e1siteD 'ttpDBB***.net . It is 1ase" n pac4a(es ?% m 0e1ian. 6a%ianta in testa%e se numeste I)ennyJ. %(B"istB)ist. 6a%ianta insta1i)_ se nume`te Xnt t"eauna Gsi"G >nume)e 1_iatu)ui ca%e st%ica Cuc_%ii@. Base" n 0e1ian. 0esc%ipti nD $u))-?eatu%e" Linu2 "ist%i1uti n t'at 1 ts ?% m a C0.. Ia $ros 0e#e) pe%D .netB4n p.. ts 7NOPPII 0e#e) pe%D 7n ppe%./ ct m1%ie .'tm) sunt p%e9entate )a Gp)at? %me inte)G u%mat a%e)e .n B?) ppy?*B 0esc%ipti nD ?) ppy?* is a static Linu2 % ute% *it' ?i%e*a))-capa1i)ities.6e%siunea sta1i)_ este cea %ec man"at_ pent%u sisteme)e "e p% "uc^ieA "e a%ece este `i cea mai #e%i?icat_. 6e%siunea insta1i)_ este pent%u cei ce " %esc s_ e2pe%imente9e ce)e mai n i #e%siuni "e p% (%ame sau " %esc sa c nt%i1uie )a G"epa%a9ita%eG >"e1u((in(@. Initia))y ? cuse" n t'e "es4t pA .9e) *.an"% s is a)s "e#e) pin( se%#e% tec'n ) (ies.8A "enumita Ietc'J.885. >C?. Gi#raltar 0e#e) pe%D 6iaN #a .c m 0esc%ipti nD . T'e 0e1ian GN-BLinu2 $AE@ Pe site-u) 'ttpDBB***. Inc)u"es t'e )atest #e%si n ? 70E an" OpenO??ice.)inu2.e1siteD 'ttpDBB***.

Li spire 0e#e) pe%D Linspi%eA Inc.i$i supp %t.e1siteD 'ttpDBB***. Ne* s ?t*a%e is insta))e" an" mana(e" *it' Cust ne-c)ic4 ?% m Linspi%e[s CNR .)inspi%e. -se Linspi%e t " t'in(s n t'e . .a%e' useA an n)ine )i1%a%y ? #e% . It c mes in t'%ee main typesA a Li('tG-I >sma)) ? tp%int@ #e%si nA a Gme"iumG #e%si n *it' 70E an" a Kea#yG-I #e%si n t'at inc)u"es 1 t' t'e )atest 70E an" GNOME a) n( *it' t'e OpenO??ice suite &EPIS Li u> 0e#e) pe%D MEPIS LLC .e1siteD 'ttpDBB***.e1siteD 'ttpDBB***. Runs ?% m a )i#e C0 an" can 1e insta))e" t a 'a%" "is4.mepis.m %p'i2. %(B 0esc%ipti nD M %p'i2 is a )i#e-c" "ist%i1uti n "esi(ne" t 1e %un ?% m a C0-ROM "%i#e *it' n nee" t pa%titi n an" insta)) in y u% 'a%" "is4.e1A c%eate an" s'a%e " cumentsA * %4 *it' (%ap'icsA p)ay musicA %(ani9e "i(ita) p' t sA #ie* %ic' mu)time"ia ?i)es an" easi)y c nnect t net* %4s an" pe%ip'e%a)s. B ast easy 'a%"*a%e c n?i(u%ati n inc)u"in( . &orp1i> 0e#e) pe%D M %p'i2 P% Cect . %( 0esc%ipti nD 0amn Sma)) Linu2 is a 1usiness ca%" si9e >!8MB@ Li#e C0 Linu2 "ist%i1uti n. %(B1 4B#. 0esc%ipti nD 0e1ian 1ase" "ist%i1uti n ptimi9e" ? % "es4t p use.e1siteD 'ttpDBB***."amnsma)))inu2..A888 p% (%amsA *it' t'e pti na) Linspi%e CNR Se%#ice. . 0espite it[s miniscu)e si9e it st%i#es t 'a#e a ?uncti na) an" easy t use "es4t p. %am Small Li u> 0e#e) pe%D = 'n An"%e*s . Bun")e" s ?t*a%e inc)u"es a Mic% s ?t O??ice ?i)e-c mpati1)e ??ice suiteA a p *e%?u) Inte%net an" emai) suiteA c mp)ete s n( an" p' t p% (%amsA me"ia p)aye%s ? % #ie*in( animati n an" #i"e sA an" muc' m %e. C mes *it' t'e )atest #e%si ns ? 70EA M 9i))a an" OpenO??ice. Base" n 0e1ian Linu2A Linspi%e p% #i"es a p *e%?u)A sta1)eA #i%us-?%ee c mputin( e2pe%ienceA yet is inc%e"i1)y easy-t -use..c mB 0esc%ipti nD >"esc%ipti n p% #i"e" 1y Linspi%e@ Linspi%e is a ?u))-?eatu%e" c mpute% pe%atin( system "esi(ne" ? % "es4t p an" )apt p c mpute%s.

.santa?e)inu2. 0esc%ipti nD Li#e C0 "ist%i1uti n 1ase" n 7n ppi2B0e1ian.t%uste""e1ian. U#u tu Li u> 0e#e) pe%D Can nica) Lt". 0esc%ipti nD 0ist%i1uti n ?% m Spain aime" at ' me use%s. It 'as a ?u))y ?uncti na) "es4t p an" ??e%s inte%?aces in a #a%iety ? )ana(ua(es. ASLi u> %es3top 0e#e) pe%D Acti#a Sistemas .e1siteD 'ttpDBB***.c m 0esc%ipti nD Santa $e ?eatu%es aut matic 'a%"*a%e "etecti n an" c n?i(u%ati n..e1siteD 'ttpDBB***. %( 0esc%ipti nD Secu%ity en'ance" #e%si n ? 0e1ian GN-BLinu2..acti#asistemas. Base" n 0e1ian.e1siteD 'ttpDBB***.. 0esc%ipti nD Li#e C0 "ist%i1uti n "e#e) pe" *it' t'e 'e)p ? -NESCO. 0esc%ipti nD Minima)ist Linu2 "ist%i1uti n aime" at tu%nin( a mac'ine *it' m "est 'a%"*a%e int a 6i"e 0is4 Rec %"e% >60R@ an" Pe%s na) 6i"e Rec %"e% >P6R@ Sa ta +e Li u> 0e#e) pe%D Ne* Me2ic S ?t*a%e .c . It is (ea%e" t *a%" nume%ica) an" Luantitati#e ana)ysis A$ama ti> 0e#e) pe%D A"amanti2 P% Cect . ?set.c.e""e)1uette).. Ou% "ist%i1uti n .e1siteD 'ttpDBB)in#"%. . Li /%R 0e#e) pe%D T' mas 7 c'A Mi%4 0b))e .e1siteD 'ttpDBB***.e1siteD 'ttpDBB***. %(B?%ee"u.u1untu)inu2. %(Bp% CectsB.+REE%UC 0e#e) pe%D $REE0-C P% Cect ..e1siteD 'ttpDBB"i%4. 2ua tia 0e#e) pe%D 0i%4 E""e)1uette) .. %(B 0esc%ipti nD Mainst%eam "ist%i1uti n 1ase" n 0e1ian t'at inc)u"es t'e )atest #e%si n ? a)) maC % s ?t*a%e pac4a(es. T'e "e#e) pe%s aim t ma4e it accessa1)e in many )an(ua(es..

%(B 0esc%ipti nD Li#e C0 "ist%i1uti n ?% m Spain 1ase" n 0e1ian an" 7n ppi2 Pio eer Li u> 0e#e) pe%D Tec'na)i(nA Inc. Emp'asis n 'a%"*a%e supp %t. $eatu%es t'e En)i('tenment "es4t p as its main use% inte%?ace I-E)ia 0e#e) pe%D Meta1 )i4 Bi Kac4)a1 .e)i#ec".e1siteD 'ttpDBB4an ti2. %(B 0esc%ipti nD Li#e C0 "ist%i1uti n 1ase" n 0e1ian.e1siteD 'ttpDBBsymp' ny s.e1siteD 'ttpDBB***. Ba((en .c mB 0esc%ipti nD 0ist%i1uti n 1ase" n 0e1ian an" 7n ppi2 t'at ??e%s a ne* 4in" ? "es4t p e2pe%ience ca))e" t'e Me99 0es4t p En#i% nment.e1siteD 'ttpDBB***.u)te .c mB 0esc%ipti nD Mainst%eam Linu2 "ist%i1uti n 1ase" n -1untu.e1siteD 'ttpDBB***.2-e#ian. Ulteo 0e#e) pe%D Gae) 0u#a) .e1siteD 'ttpDBB***. 7a oti> 0e#e) pe%D =b%( Sc'i% tt4e .*as "esi(ne" t ma4e t'e 1est pen s u%ce s ?t*a%e a#ai)a1)e t t'e %"ina%y use%. Eli)e 0e#e) pe%D Samue) [T'anate%mesis[ $. .tapi nee%. G " ? % 1e(inne%s an" e2pe%ts a)i4eA Santa $e[s simp)e inte%?ace an" (%ap'ica) insta))e% %em #e t'e ?%ust%ati n ?% m Linu2 S!mp1o ! OS 0e#e) pe%D Symp' ny OS P% Cect . C mes in t'%ee #e%si nsD ne "esi(ne" ? % )"e% 'a%"*a%eA ne "esi(ne" ? % (ene%a) use an" a c mme%cia) #e%si n t'at c mes *it' C "e*ea#e%[s C% ss #e% s ?t*a%e ? % %unnin( .in" *s p% (%ams.c mB 0esc%ipti nD Mainst%eam Linu2 "ist%i1uti n c%eate" 1y Man"%a4e c -? un"e% Gae) 0u#a). Base" n 0e1ian.c m 0esc%ipti nD Li#e C0 "ist%i1uti n 1ase" n 0e1ian. .

#t.. an" ptimi9e" ? % Pe%sian 4ey1 a%" )ay ut an" ? nts. It is "esi(ne" t 1e c nstant)y up"ate"A ne#e% nee"in( a maC % #e%si n up"ate. Inc)u"es t ? % system ana)ysis an" %escue.tuLuit .a%BenB )s . et a) .6.M. .e1siteD 'ttpDBB***. Bea+a atII 0e#e) pe%D Step'an Emme%ic'.e1siteD 'ttpDBBmi%% %...c mB 0esc%ipti nD 0e1ian-1ase" "ist%i1uti n ? % "i(ita) c ntent c%eati n.pa%si2. 0esc%ipti nD Sca)e"-" *n #e%si n ? MEPIS "esi(ne" t * %4 n )"e% 'a%"*a%e.c mB 0esc%ipti nD 0ist%i1uti n 1ase" n t'e unsta1)e 1%anc' ? 0e1ian. 0esc%ipti nD Li#e C0 "ist%i1uti n 1ase" n 0e1ian an" 7ANOTI. 0esc%ipti nD Minima)ist "ist%i1uti n t'at is a %e-* %4e" #e%si n ? n * "e?unct Beat%i. .<= Stu$io 0e#e) pe%D &4 Stu"i Lt" .e"uBpu1. %(.e1siteD 'ttpDBB***. 0es4t p can 1e eit'e% $)u21 2 % Ice.. A tiI 0e#e) pe%D [anticapita)ista[ . %( .cs. Tu?uito GNU:Li u> 0e#e) pe%D Mau% T %%esA et a) . %(B 0esc%ipti nD 0e1ian-1ase" Li#e C0 "ist%i1uti n "esi(ne" ? % system a"minist%at %s.c mBin"e.e1siteD 'ttpDBB***.*it' m %e ? an -1untu ?)a# %.rml 0e#e) pe%D Mic'ae) P% 4 pA et a) . 0esi(ne" ? % &4 1it p% cess %sA t' u(' t'e%e is a /.e1siteD 'ttpDBB1ea. . 1it p %t a#ai)a1)e. Parsi> GNU:Li u> 0e#e) pe%D Pa%si2.ca1a%e). %(B'tm)B.e1siteD 'ttpDBBsi"u2.e1siteD 'ttpDBB&4stu"i . Si$u> 0e#e) pe%D Si"u2 e..(%m)..

0ac_ uti)i9a^i un PC )a capacitate sca9utaA puteti a#ea in #e"e%e "ist%i1utii)eD PuppyLinu2A $)u21untuA .i o $istri#utie Su%saD 'ttpDBBp )is')inu2. 0ac_ sunte^i " %it %i "e t%ece%e )a Linu2 "e )a . -n )uc%u 1un "esp%e ast?e) "e "ist%i1u^ie este ?aptu) c_ este micA %api" `i Xnc_ nu in?e%i % ce)ei mai # )umin ase "ist%i1utii. It ?eatu%es a"#ance" 'a%"*a%e "etecti n I-C. @ar$4are anainte "e a a)e(e %ice "ist%i1u^ie t%e1uie s_ a%unca^i p%i#i%e )a c mp nente)e 'a%"*a%e. pe ca%e )-a^i cump_%at acum ! aniA se)ecta%ea unei u` a%e "ist%i1u^ii Linu2 este cea mai 1una a)e(e%e pe ca%e ai. 1@ compo e tele $)s. Cum ale.attOS .@ i te tia $um ea)oastra $e utiliAare . 0ac_ uti)i9a^i un c mpute% n u sau %ecentA ca%e nu a%e mai mu)t "e un an #ec'imeA a% t%e1ui s_ nu a#eti nici p% 1)em_ cu %ica%e "int%e "ist%i1utii.in" *s B Mac `i sunteti c p)esiti "e ma%ea )ista "e "ist%i1u^ii Linu2A aici este un ('i" pent%u a #_ aCuta s_ ?i)t%ati `i sa se)ecta^i "ist%i1u^ie ca%e este cea mai p t%i#it_ pent%u tine. C'ia% `i a`aA mic ca "imensiuneA e) c n^ine Xnc_ (am_ c mp)et_ "e s ?t*a%e-u) ca%e se p t uti)i9aA inc)usi# ap)icatii)e "e 1i% uA 1% *se%-u)A me"ia p)aye%sA etc S-a% putea sa ?iti su%p%ins c'ia% "e cite e?ecte (%a?ice uimit a%e )e a%e si )a ca%e nici nu #-ati (an"it #%e "ata ca un PC Pentium . Cu suteA p ate mii "e "ist%i1utii "i?e%ite "e Linu2A este c'ia% (%eu "e a "eci"e ca%e este 1una pent%u tine.0esc%ipti nD TuLuit GN-BLinu2 is a "ist%i1uti n "e#e) pe" in A%(entina an" 1ase" n 0e1ian. %(Bc' seBLui9B Cea mai ?%ec#enta Xnt%e1a%e pusa "e n ii uti)i9at %i "e Linu2 esteD GCe "ist%i1u^ie Linu2 este cea mai 1una pent%u mine?G. Cu t ate acesteaA "ac_ Xnc_ uti)i9a^i un PC Pentium . )e p ate ? ) si.

Pute^i ap i sa testati pe sistemu) "e pe%a%e ) ca) ?a%a a a#ea nici un C0. . E)e p t ?i su1 ? %m_ "e ? %umA *i4i sau c'ia% c munitate "e ameni ca%e sunt "ispu`i s_ te aCute atunci can" ai ne# ie "e sup %t te'nic. Asta esteA "e "epa%teA ce) mai 1un ) c pent%u a 1^ine sup %t te'nic (%atuit. Inten^i neti s_ c nst%uiti un sistem ' me t'eate% sau un pe%s na) #i"e %ec %"e% >P6R@ pent%u casa ta? Ai ne# ie "e (%ama"a "e c'estii mu)time"ia pe c mpute%u) "umnea# ast%_? 6%ei s_ C ci C cu%i cat mai n i? Ce #%ei s_ ?aciA e2ist_ cu si(u%an^_ "ist%i1u^ieA ca%e p ate in"ep)ini ne# i)e "umnea# ast%a.pu% `i simp)u "in ma`in_ #i%tua)_. Acesta este un site ca%e ?u%ni9ea9_ in? %ma^ii (ene%a)e `i `ti%i "esp%e "i?e%ite "ist%i1u^ii Linu2. Nu este necesa%a nici insta)a%e.Myt'1untu .cu s ?t*a%e mu)time"ia c%eat pent%u "ist%i1u^ia p pu)a%a -1untu 0ac_ ai ne# ie "e un sistem "e pe%a%e ca%e sa #_ pe%mita e"ita%ea "e " cumenteA citit e-mai)A na#i(a%e pe .-)timate Game% . Co cluAie Nu e nimic "i?ici) "e a a)e(e "ist%i1u^ie Linu2. Iat_ cWte#a "ist%i1utii ca%e sunt %ientate sp%e asa ce#aD .-1untu Stu"i . 0ac_ nu sunte^i mu)^umit "e "ist%i1u^ieA `te%(eti. A)te%nati#A pute^i ?ace u9 "e s ?t*a%e "e #i%tua)i9a%eA cum a% ?i 6M.T t ce t%e1uie s_ ?ace^i este s_ "esc_%ca^i "e pe inte%net ?i`ie%u) ISO `i sa-) a%"eti pe un C0 1 t-a1i) >sau -SB t'um1"%i#e Xn ca9u) Xn ca%e c mpute%u) pe%mite p %ni%ea sistemu)ui "e pe un "isp 9iti# -SB@.e1 `i s_ ascu)ta^i pieseA %ica%e "in p%incipa)e)e "ist%i1utii >cum a% ?i -1untuA Man"%i#aA $%eespi%eA sau $e" %a@ #a putea Xn"ep)ini ne# i)e "umnea# ast%a. /@ SpriKi ul comu itLMii Atunci cWn" a)e(e^i "ist%i1utie Linu2A ce) mai 1ine este s_ a)e(e^i una ca%e a%e mu)time "e su%se "e sp%iCin. Ce)e mai p pu)a%e "ist%i1u^ieA cum a% ?i -1untuA penS-SEA Man"%i#aA $%eespi%e au p% p%ii)e ) % c munit_^i."ist%i1u^ie p pu)a%_ ca%e t%ans? %m_ c mpute%u) Xnt%-un sistem P6R. Ap iA pute^i e?ectua 1 t "e pe C0 `i %u)a^i "ist%i1utia Xn c mpute%u) "umnea# ast%_.. .."ist%i1u^ie ca%e c n^ine mu)t mai mu)t s ?t*a%e "ecWt ai ne# ie `i mu)time "e C cu%i pent%u a te ^ine cupat pent%u Xnt%e(u) an. Acest )uc%u este uti) "ac_ esti uti)i9at % a) p% "use) % G ()e >Gmai)A Ca)en"a%u) G ()eA G ()e 0 cs . 0e ?aptA atunci cWn" am p% 1)eme cu -1untuA Xn p%imu) %Wn" ape)e9 )a -1untu$ %ums. 0ac_ nu #_ p)aceA pu% `i simp)u ste%(eti "e pe C0 `i ince%cati cu a)t_ "ist%i1u^ie."ist%i1u^ie Linu2 ca%e ?e%_ ap% ape t ate se%#icii)e G ()e.@. . .E# .-%m_t %u) pas este "e a a?)a intentia "umnea# ast%a "e uti)i9a%e). Site-u) pe ca%e #i-) %ec man"_m este 'ttpDBB"ist% *atc'. 4@ Test-$ri)e Pent%u a "ete%mina "ac_ "ist%i1u^ie este 1una pent%u tineA ce) mai 1ine este sa teste9i pe un c mpute%. T%e1uie " a% s_ `ti^i ce " %i^i `i #_ #e^i putea (_si "ist%i1u^ie.c mB.a%e 6i%tua)1 2 `i sa c%eati ma`in_ #i%tua)_ cu "ist%i1utia "umnea# ast%_ p%e?e%ata.

an ma%tie . &ar3 S1uttle4ort1 Su%sa 'ttpDBB% . E) este c n scut mai a)es pent%u c n"uce%ea p% iectu)ui "ist%i1u^iei Linu2 -1untu.A pent%u p% m #a%ea `i sp%iCini%ea p% iecte) % s ?t*a%e "e tip ?%ee s u%ce. .888A S'utt)e* %t' a ? %mat KB0 6entu%e Capita)A un incu1at % "e a?ace%i `i #entu%e capita).I-<. an septem1%ie .)ui 6e%iSi(n Xn "ecem1%ie 1+++A cW`ti(Wn" sum_ "e ap% 2imati# !3! mi)i ane "e " )a%i ame%icani. S'utt)e* %t' ) cuie`te Xn p%e9ent )a L n"%a `i a%e "u1)_ cet_^enieD Su" A?%icana `i en()e9_. %(B*i4iBMa%4FS'utt)e* %t' Ma%4 Ric'a%" S'utt)e* %t' >n_scut )a 13 septem1%ie 1+3/@ este un ant%ep%en % "in A?%ica "e Su"A ce) "e-a) " i)ea tu%ist spa^ia) `i p%imu) a?%ican ca%e me%(e Xn spa^iu. Ti ereMea S'utt)e* %t' s-a n_scut )a .*i4ipe"ia.e)4 mA $%ee State P% #inceA A?%ica "e Su". CarierL S'utt)e* %t' a ? n"at T'a*te Xn 1++!A ca%e e%a specia)i9at Xn ce%ti?icate "i(ita)e `i secu%itate Xn Inte%net pe ca%e i-a #Wn"ut.884 a ? %mat Can nica) Lt". 0up_ u%ma%ea `c )ii 0i cesan C ))e(eA S'utt)e* %t' a 1^inut un tit)u "e Business Science Xn $inan^e `i mana(ementu) sisteme) % in? %ma^i na)e )a -ni#e%sity ? Cape T *n.

ILinu2 pent%u ?iin^e umaneJ Xnc %p %ea9_ unu) "in sc pu%i)e "ec)a%ate a)e p% iectu)uiA ace)a "e a ?ace "in Linu2 un sistem "e pe%a%e p pu)a% `i u` % "e ? ) sit. Ru"_ ap% piat_ a sistemu)ui "e pe%a%e 0e1ian GN-BLinu2A -1untu se " %e`te a ?i u` % "e insta)at `i ? ) sitA "es actua)i9at `i neXn(%_"it "e %est%ic^ii )e(a)e.4i3ipe$ia. S ?t*a%eu) se p%e9int_ Xn Ipac'eteJ p% #enin" Xn ma%e pa%te "in %ep 9it %iu) 0e1ian unsta1)eA "a% aceasta nu este c n"i^ie pent%u ca un pac'et s_ ?unc^i ne9e c %ect Xn am1e)e sisteme "e pe%a%e. CW^i#a "in "e9# )tat %ii -1untu Xnt%e^in pac'ete "in %ep 9it %ii)e 0e1ianA ia% c nt%i1u^ii)e ) % sunt anunţate ime"iat și nu )a )ansa%ea n ii #e%siuni.an"% sA Linspi%e sau Li1%anetA Can nica) " %e`te ca -1untu s_ ?ie c mpus p%e" minant "in s ?t*a%e )i1e%.A c mpanie p%i#at_ ? n"at_ "e ant%ep%en %u) su"-a?%ican Ma%4 S'utt)e* %t'. -1untu Xmp%umut_ pent%u mana(ementu) s ?t*a%eu)ui te'n ) (ia A"#ancet Pac4a(e Mana(e% "in 0e1ian. Sp%e "e se1i%e "e a)te sisteme "e pe%a%e "e%i#ate "in 0e1ianA p%ecum .884.)e(atu%_ uni#e%sa)_ ce une`te Xnt%ea(a meni%eJ. -1untu u%m_%e`te Xn"eap% ape )ans_%i)e "e n i #e%siuni a)e me"iu)ui "e )uc%u GNOME.or.8 ct m1%ie . S) (anu) a" ptat . Nume)e sistemu)ui "e pe%a%e p% #ine "in )im1a 9u)usaA un"e Iu1untuJ este i"e ) (ie ce p ate ?i "e?init_ pe scu%t "%ept Ic%e"in^a Xnt%. T t atunci s-a ' t_%Wt ca -1untu s_ ? ) seasc_ pe%i "ic c " su%sa "in 0e1ianA pent%u a Xn)esni )ansa%ea unei n i #e%siuni )a ?ieca%e `ase )uni `i pent%u ca #a%ia^ia cau9at_ "e I1i?u%ca%eJ s_ nu "uc_ )a un sistem "e pe%a%e ?un"amenta) "i?e%it. %espre U#u tu Su%saD 1ttp0::ro.c mA a ap_%ut ca c pie temp %a%_ a p% iectu)ui 0e1ianA pe "ata "e . Ian Mu%" c4A ? n"at %u) 0e1ianA a c%iticat -1untu Xn . P%ima #e%siuneA ini^ia) cun scut_ su1 nume)e "e c " n -name-yet.:4i3i:U#u tu -1untu este "ist%i1utie p pu)a%_ "e Linu2A c nceput_ Xn specia) pent%u c mpute%e)e pe%s na)e.I-F. -1untu este sp ns %i9at "e Can nica) Lt".

ap%i)ie . M "i?ica%ea pa%amet%i) % "e ?unc^i na%e se p ate ?ace cu u`u%in^_ "in meniu) ISystemJ.883 p% "uc_t %u) ame%ican "e ca)cu)at a%e 0e)) a anun^at c_ u%mea9_ s_ )i#%e9e c mpute%e "e 1i% u `i )apt pu%i cu -1untu p%einsta)atA ia% )a . C)ien^ii p t cump_%a sup %t te'nic "e )a Can nica)A p%in 0e)). La 1 mai . Caracteristici0 1. . -1untu este ) ca)i9at Xn peste 48 "e )im1iA inc)usi# )im1a % mana. -ti)i9at %ii se p t ? ) si "e unea)ta "e t%a"uce%e R setta pent%u a c nt%i1ui )a c %ectu%i `iBsau t%a"uce%i n i. Aceast_ c man"_ pe%mite uti)i9at %i) % s_ Xn"ep)ineasc_ sa%cini a"minist%ati#e ?_%_ a ini^ia sesiune cu "%eptu%i a"minist%ati#e. -1untu este actua)mente sus^inut ?inancia% "e c_t%e Ma%4 S'utt)e* %t' p%in c mpania acestuiaA Can nica). $e%est%e)e "esc'ise p t ?i #i9ua)i9ate Xn 1a%a "in C su) ec%anu)ui.8& și 3. P% (%ame)e "e u9 (ene%a) sunt insta)ate Xn meniu) IAp)ica^iiJ. Bu(u%i)e (_site Xn -1untu sunt (esti nate p%in inte%?a^a *e1 Launc'pa"A aceasta Xnc %p %Wn" sistemu) "e c nt% ) a) #e%siuni) % Ba9aa%A m t %u) "e t%a"uce%e c )ecti#_ R setta `i 1u(-t%ac4e%u) Ma) ne.84 ? ) sin" se%#iciu) S'ipIt ?e%it "e Can nica).4 mai c me%cia)i9a%ea acest % sisteme a Xnceput..88! Can nica) a anun^at apa%i^ia $un"a^iei -1untuA c_%eia i-a " nat un capita) ini^ia) "e 18 mi)i ane "e " )a%i ame%icani. A)te%nati#A uti)i9at %ii p t c man"a (%atuit p%in p sta #e%siuni)e &. 0up_ insta)a%ea sistemu)ui "e pe%a%eA uti)i9at %u) este XntWmpinat "e un spatiu "e )uc%u ?_%_ pict (%ameA Xn ca%e cu) %i)e p %t ca)iu `i ma% sunt p%e" minante. La "ata "e 5 iu)ie . Sc pu) ?un"a^iei este "e a asi(u%a sup %tu) `i "e9# )ta%ea #e%siuni) % #iit a%e a)e -1untuA "a% pWn_ acum % )u) acesteia a ? st unu) pasi#. UNuri Ma O 5olosire -1untu ? ) se`te me"iu) "e )uc%u GNOMEA a) c_%ui sc p este s_ ?e%e inte%?ata (%atuit_A simp)_ `i intuiti#_A "a% Xn ace)a`i timp `i p)eia"_ "e ap)ica^ii `i p% (%ame m "e%ne. L ca^ii)e imp %tante `i ce)e mai "es ?%ec#entate sunt (%upate Xn meniu) IP)acesJ. Suita "e 1i% u OpenO??ice. S'utt)e* %t' a "esc%is ?un"a^ia "%ept un ? n" "e u%(en^_ pent%u e#entua)itatea Xn ca%e Can nica) Xncetea9_ sus^ine%ea ?inancia%_. Mu)te "ist%i1u^ii Linu2 necesit_ "esc_%ca%ea a nume% ase . &eto$e $e $istri#uMie -1untu p ate ?i "esc_%cat ca ima(ine ISO `i Xncape cu u`u%in^_ pe un C0. %(A na#i(at %u) *e1 M 9i))a $i%e? 2 `i e"it %u) (%a?ic GIMP >se pa%e ca Gimp #a ?i sc s "e pe C0-u) "e insta)a%e pent%u ca este un p% (%am p%ea c mp)e2 si cupa mu)t spatiu@ sunt cWte#a "in p% (%ame)e "ist%i1uite imp)icit. 0in " %inţa "e a-) ?ace mai u` % "e ? ) sitA "e9# )tat %ii au pus accent pe ? ) si%ea c men9ii su" .88! pent%u inc mpati1i)it_ţi)e ap_%uteA -1untu aCun(Wn"A Xn pinia saA s_ "i?e%e ? a%te mu)t "e 0e1ian.

Accesi#ilitate pe tru persoa ele cu $iAa#ilitLMi Ni i ter aMio aliAare -1untu este un sistem "e pe%a%e ce pune accent pe accesi1i)itate `i inte%nati na)i9a%eA Xn sc pu) s_u "e a acapa%a au"ien^_ cWt mai ma%e. an acest ?e)A uti)i9at %u) p ate e2pe%imenta cu p% (%ame)e "isp ni1i)e `i #e%i?ica c mpati1i)itatea sistemu)ui "e pe%a%e cu 'a%"*a%e-u) e2istent ?_%_ a p %ni p% cesu) "e insta)a%e. E2ist_ `i un C0 a)te%nati#A pent%u cei ce XntWmpin_ p% 1)eme )a insta)a%ea "e pe Li#eC0A au un sistem s)a1 pe%? %mant sau pu% `i simp)u " %esc insta)a%e a#ansat_ ? ) sin" p% (%amu) "e1ian-insta))e%. Can nica) (_9"uie`te )iste "e "iscu^ii p%in p sta e)ect% nica pent%u "e9# )tat %iA )iste ce sunt Xn ace)a`i timp "esc'ise pu1)icu)ui )a%(. C. ancepWn" cu #e%siunea &. $ieca%e #e%siune este )ansat_ Xn " u_ #a%ianteD una "estinat_ insta)_%ii pe c mpute%e pe%s na)e "e 1i% u `i )apt pu%i `i a " ua pent%u se%#e%e. %"A B)en"e% sau C)am. Li#eC0-u) c n^ine `i c )ecţie "e s ?t*a%e pen s u%ce ce p ate ?i insta)at pe sistemu) "e pe%a%e Mic% s ?t .in. 0up_ insta)a%eA -1untu ?e%_ p^iune "e actua)i9a%e aut mat_. Cu pe%misiunea uti)i9at %u)uiA sistemu) "e pe%a%e (_se`teA "esca%c_A insta)ea9_ `i c n?i(u%ea9_ actua)i9_%i)e e2istente Xn m " aut mat. . -ti)i9at %u) t%e1uie s_ p %neasc_ c mpute%u) ? ) sin" acest Li#eC0 `i nu "iscu) "u%. C mp nente)e suntD MainA Rest%icte"A -ni#e%se `i Mu)ti#e%se.84A -1untu ? ) se`te imp)icit sistemu) "e n ta^ie -T$-5 `i "ispune "e s ?t*a%e pent%u ?aci)ita%ea u9u)ui pent%u pe%s ane cu "i9a1i)itati. =. UNuri Ma O i stalare -1untu p ate ?i insta)at ? ) sin" un Li#eC0.ima(ini ISO `i p% cesu) ) % "e insta)a%e p ate "u%a cWte#a %eA "a% -1untu p ate ?i insta)at %api"A "e pe un sin(u% "isc. In? %ma^ii am_nun^ite "esp%e p% cesu) "e insta)a%e se p t (_si pe situ) ?icia). -%mea9_ p% cesu) "e insta)a%eA Xn ca%e uti)i9at %u) este ('i"at "e un p% (%am specia). -ti)i9at %ii se p t in? %ma "in *e1) (u) c munit_^ii cu p%i#i%e )a u)time)e "es?_`u%_%i "e e#enimente. ancepWn" cu #e%siunea !. E2ist_ un num_% "e ? %umu%i ?icia)e un"e "iscu^ia "esp%e sistemu) "e pe%a%e este Xncu%aCat_.in" *sD M 9i))a $i%e? 2A M 9i))a T'un"e%1i%"A A1i. R setta este pa%te inte(%ant_ "in Launc'pa" `i pe%mite uti)i9at %i) % s_ c nt%i1uie cu t%a"uce%i Xnt%. Aceast_ Xmp_%^i%e a ? st ?_cut_ pent%u a su1)inia "i?e%en^e)e "e )icen^ie%e `i sup %t te'nic "isp ni1i). C)asi?ica%ea s ?t*a%e-u)ui `i sup %tu) te'nic ?e%it pent%u acesta -1untu Xmpa%te s ?t*a%eu) "isp ni1i) Xn pat%u cate( %iiA "enumite Ic mp nenteJ.manie%_ ?aci)_.8&A C0-u) "e insta)a%e -1untu p ate ?i ? ) sit `i ca Li#e C0. P%ima este "isp ni1i)_ pent%u a%'itectu%i)e 25& `i 25&-&4A Xn timp ce )a a " ua se a"au(_ sup %t pent%u a%'itectu%a SPARC >?_%_ Li#eC0@. G. Comu itate -1untu pune accent pe imp)ica%ea c munit_^ii ? %mate Xn Cu%u) s_u Xn p% cesu) "e "e9# )ta%e.

in" *s Me"ia este "e asemenea in"isp ni1i) imp)icit.8& LTSA a ? st p%ima #e%siune "e . Main p ate c n^ine s ?t*a%e p% p%ieta% `i ? ntu%i ce nu p t ?i m "i?icate ?_%_ pe%misiuneA Xns_ a c_% % %e"ist%i1ui%e nu este Xn(%_"it_ "in punct "e #e"e%e )e(a).18A a #enit cu unea)t_ "e mana(ement a actua)i9_%i) % `i ?aci)it_^i sp %ite pent%u )apt pu%i.A.8& LTS 0appe% 0%a4e si 5. Sc1im#Lri apLrute P%ima #e%siuneA 4. 0e e2emp)uA Xn ap%i)ie . S ?t*a%eu) pent%u c "a%ea `i "ec "a%ea mai mu)t % ? %mate p% p%ieta%e p%ecum . -ti)ita%e ne ?icia)eA p%ecum Easy -1untu sau Aut mati2A Xncea%c_ s_ aut mati9e9e insta)a%ea si c n?i(u%a%ea "e s ?t*a%e ce nu este "isp ni1i) pe c_i ?icia)e "in m ti#e )e(a)e sau i"e ) (ice. Rep 9it %iu) -1untu Bac4p %ts nu este )a ?e) "e cup%in9_t % p%ecum ce)e)a)te `i este a)c_tuit p%e" minant "in pac'ete ce%ute "e uti)i9at %i.84 Ka%"y Ke% nA ce 1ene?icia9_ "e sup %t pe te%men )un(. Mu)ti#e%se c n^ine s ?t*a%e ce p ate Xnc_)ca )e(i)e S. C mp nenta Rest%icte" c n^ine s ?t*a%e cu %est%ic^ii Xn ceea ce p%i#e`te accesu) )a c "u) su%saA "a% pent%u ca%e se ac %"_ sup %t te'nic )imitatA "in p%icina imp %tan^ei s ?t*a%e-u)ui. Ec'ipa ce "e9# )t_ -1untu nu %ec man"_ ? ) si%ea acest % s )u^iiA cun scute pent%u ten"in^a ) % "e a %i"ica p% 1)eme "e c mpati1i)itate )a actua)i9a%ea "e ansam1)u a "ist%i1u^iei.84 $eisty $a*n. -1untu a%e un sistem ?icia) "e ce%ti?ica%e pent%u s ?t*a%e p% p%ieta% c%eat "e te%^iA ia% Can nica) Xnt%e^ine un %ep 9it %iu numit C mme%cia)A specia) pent%u ast?e) "e p% (%ameA pent%u ca%e a 1ţinut "%eptu) "e %e"ist%i1ui%e. `iBsau inte%na^i na)e "e p% p%ietate inte)ectua)_. 0in cau9a statutu)ui ince%t a) "ec "_%ii a)( %itmu)ui "e secu%itate a "iscu%i) % 060 Xn anumite p_%^i a)e )umiiA p% (%amu) Li#$)$css a ? st `te%s "in %ep 9it %ii)e -1untuA "a% p ate ?i Xn c ntinua%e "esc_%cat "e pe situ) p% iectu)ui 6i"e LAN.C mp nente)e Main `i -ni#e%se c n^in s ?t*a%e c mpati1i) cu ce%in^e)e "e )icen^ie%e -1untuA ce%in^e ce c %espun" Xn ma%e pa%te cu ce)e a)e p% iectu)ui 0e1ian.883 a ap_%ut #e%siunea 3. /ersiu i $ieca%e #e%siune "e -1untu este i"enti?icat_ p%int%-un num_% >ce "en t_ )una `i anu) )ans_%ii@ `i un nume "e c " su1 ? %ma "e a)ite%atie. E2emp)e "e ast?e) "e s ?t*a%e sunt ce)e ca%e pe%mit %e"a%ea "e ? %mate mu)time"ia 1%e#etate. Se inten^i nea9_ caA pe #iit %A c mp nente)e Main `i Rest%icte" s_ c n^in_ t t s ?t*a%e-u) necesa% pent%u un sistem "e pe%a%e "e u9 (ene%a). Can nica) ?e%_ sup %t te'nic pent%u maC %itatea #e%siuni) % timp "e 15 )uni "e )a )ansa%eA e2cep^ie ?_cWn" #e%siunea &. 0e asemeneaA a ? st p%ima #e%siune ce a pe%mis %ap %ta%ea 1u(u%i) % p%in Launc'pa".-. P% (%ame)e pent%u ca%e nu se asi(u%_ sup %t te'nic sunt p)asate Xn -ni#e%se >s ?t*a%e )i1e%@ `i Mu)ti#e%se >s ?t*a%e Xn(%_"it "e %est%ic^ii )e(a)eA nu neap_%at p% p%ieta%@. -1untu Bac4p %ts este un p% iect %ecun scut ?icia) a) c_%ui sc p este imp)ementa%ea "e #e%siuni n i a)e anumit % p% (%ame Xn #e%siuni)e "e -1untu "eCa e2istente. Acestea sunt ap% 1ate "up_ ce au t%ecut "e un anume c nt% ) te'nic "e ca)itate. A t%eia #e%siuneA &. an acest m mentA C mme%cia) c n^ine na#i(at %u) *e1 Ope%a `i p% (%amu) "e %e"a%e mu)time"ia Rea)P)aye%.

/A OpenO??ice. an timpu) p% cesu)ui "e insta)a%eA -1untu p ate "etecta . P%ima actua)i9a%e "e mentenan^_A &.in" *s . -1untu Stu"i A un sistem "e pe%a%e a2at pe mu)time"ia. 0e%i#ate c%eate "e te%^i "in a?a%a c munit_^ii -1untu.8. Rep%e9int_ ana) (u) "ist%i1u^ii) % pe%s na)i9ate "in Cu%u) p% iectu)ui 0e1ian.8A GCC 4. 0e%i#ate ?icia)e 7u1untuA ? ) se`te 70Eca me"iu "e )uc%u Xn ) c "e GNOME. -1untu Se%#e% E"iti nA pent%u u9 ca se%#e%...i-$i p% teCatA m "a)itate mai u` a%_ "e a insta)a c "ecu%i #i"e `i s ?t*a%e p% p%ieta%A e?ecte specia)e pent%u spatiu) "e )uc%u > p^i na)@.14A M 9i))a $i%e? 2 1. Pat%u )uni mai tW%9iuA &../ `i #e%siunea . E"u1untuA "estinat sistemu)ui e"uca^i na)A un sistem "e pe%a%e ce p ate ?i ? ) sit ?_%_ p% 1)eme "e c_t%e c pii.1! a nuc)eu)ui Linu2. .. -1untu &.8&. Suport pe terme lu ..8. -%m_t a%ea #e%siune #a a"uce cu sine mai mu)te e?ecte specia)eA p si1i)itatea insta)_%ii ?_%_ sup%a#e('e%e `i sup %t pent%u te'n ) (ia C)ic4[N[Run apa%^inWn" Linspi%e.! ani. /ersiu i $eri)ate Ni )aria te 0i#e%se)e "e%i#ate `i #a%iante -1untu se impa%t Xn " u_ ma%i cate( %iiD 6a%iante "e9# )tate "e `i Xn inte%i %u) c munit_^ii -1untu. Ceri Me $e sistem Cea mai %ecent_ #e%siune necesit_ un minimum "e .u1untuA ? ) se`te .8& LTS c n^ine GNOME . %( 3.88& `i este "ist%i1uit_ a)_tu%i "e #e%siuni)e %ecente a)e -1untu.?ce ca me"iu "e )uc%u Xn ) c "e GNOMEA "estinat ca)cu)at a%e) % cu c n?i(u%a^ii s)a1 pe%? %mante. 6e%siunea "estinat_ se%#e%e) % necesit_ minimum &4 MO RAM `i !88 MO spa^iu )i1e%.P `i p ate t%ans?e%a "ate "in c ntu%i)e uti)i9at %i) % Xn n u) sistem. 6e%siunea &.A .-1untu ca%e a c nt pit atWt Li#eC0-u)A cWt `i C0-u) "e insta)a%e pe un sin(u% "isc.1A a ap_%ut pe 18 au(ust . %( .8&A nume "e c " I0appe% 0%a4eJ este p%ima #e%siune ce ?e%_ sup %t te'nic e2tins. G 1untu MyT'Buntu a2at pe mu)time"ia -1untuA 7u1untu `i E"u1untu sunt sin(u%e)e #e%siuni ce p t ?i c man"ate p%in se%#iciu) S'ipIt.8.18 a ? st )ansat Xmp%eun_ cu unea)t_ "e %ap %ta%e aut mat_ a p% 1)eme) % XntW)nite Xn uti)i9a%e `i un n u sistem "e p %ni%e a ca)cu)at %u)uiA "enumit -psta%t. Cea mai %ecent_ #e%siune #ine cu sup %t pent%u access. Pent%u uti)i9at %ii 1i`nui^iA Can nica) #a ?e%i sup %t timp "e t%ei ani "e )a "ata )ans_%iiA ia% pent%u #a%ianta se%#e% .!.!& MO RAM `i ce) pu^in / GO spa^iu )i1e% pe 'a%" "isc pent%u insta)a%e stan"a%".&. .

n iem1%ie . %eri)ate specialiAate Ma%4 S'utt)e* %t' a sus^inut c%ee%ea unei "ist%i1u^ii 1a9ate pe -1untu ca%e sa ?ie c mpus_ e2c)usi# "in s ?t*a%e )i1e%. Suport te1 ic -1untu 1ene?icia9_ atWt "e sup %t te'nic specia)i9atA ?u%ni9at c nt%a c stA cWt `i "e sup %t (%atuitA ?e%it "e c_t%e c munitate p%in mai mu)te c_iD ? %umu%i *e1A came%e "e "iscu^ii IRCA " cumenta^ie ?icia)_A *i4i. an mai .88&.1 2. Aceasta #a ?i )ansat_ "at_ cu #e%siunea 3. Pa%)amentu) ?%ance9 a ' t_%Wt ca t ate ca)cu)at a%e)e ? ) site Xn institu^ie s_ mi(%e9e pe -1untu Linu2.u1untu@A este #e%siune "e -1untu m "i?icat_ ast?e) XncWt s_ p at_ ?i insta)at_ atWt pe PC cWt `i pe . Linu2MCE >Linu2 Me"ia Cente% E"iti n@ este a)te%nati#_ )a sistemu) "e pe%a%e . 0%ept u%ma%eA aceste c mp nente au "e#enit p^i na)e Xn #e%siunea 3.88& Ma%4 S'utt)e* %t' a sus^inut c_ mai mu)t "e `ase mi)i ane "e "iscu%i cu #e%siunea !. %( a a)es -1untu "%ept "ist%i1u^ia anu)ui . ReacMii Statistici)e G ()e T%en"s in"ic_ c%e`te%e a num_%u)ui "e c_ut_%i "up_ I-1untuJ ?a^_ "e a)te "ist%i1u^ii Linu2.M.18 au ? st "ist%i1uite )a ni#e) m n"ia). Situ) Linu2Euesti ns. 0e asemeneaA 0ist% .atc' in"ic_ -1untu ca ?iin" cea mai p pu)a%_ "ist%i1u^ie Linu2 Xn u)timii " i ani. G ()e a c n?i%mat c_ aceast_ #e%siune e2ist_A "a% este e2c)usi# pent%u u9u) inte%n a) c mpaniei `i nu e2ist_ p)anu%i pent%u %e"ist%i1ui%ea acesteia c_t%e pu1)icu) )a%(. -1untu a ? st c%iticat "e c munitatea "in Cu%u) p% iectu)ui 0e1ian pent%u ?aptu) c_A Xn pinia ) %A s-a "ep_%tat p%ea mu)t "e 0e1ianA %iscWn" Xn acest ?e) s_ cau9e9e %uptu%_ maC %_ Xnt%e ce)e " u_ p% iecte.insta)a%e stan"a%". -n p% iect simi)a%A (Ne*SenseA a ? st )ansat pe . A .88&.18. E)1untuA ? ) se`te mana(e%u) "e ?e%est%e En)i('tenment.in" *s Me"ia Cente%. (Ne*Sense nu este #e%siune ?icia)_ "e -1untu. -1untu si Can nica) au p%imit c%itici "in pa%tea c munit_^ii ?a^_ "e "eci9ia "e a inc)u"e un num_% ma%e "e "%i#e%e p% p%ieta%e Xnt%. -1untu LiteA ? ) se`te mana(e%u) "e ?e%est%e Ice. Sci1untu a%e sc pu) "ec)a%at "e a ?aci)ita accesu) )a p% (%ame `tiin^i?ice.84. -n 9# n ? a%te %_spWn"it a sus^inut c_ G ()e #a "ist%i1ui #a%iant_ "e -1untu numit_ G 1untu.aKame t0 Ec'ipa ca%e pa%ticipa )a %ea)i9a%ea -1untu isi ia u%mat %u) an(aCament pu1)ic ?ata "e uti)i9at %ii saiD . 2-1untu >a nu se c n?un"a cu .0e%i#ate ne ?icia)e $)u21untuA ? ) se`te mana(e%u) "e ?e%est%e $)u21 2.

Pent%u #e%siunea cu%enta se ?e%a sup %t te'nic p%in actua)i9a%i pe pe%i a"a "e ce) putin 15 )uni. $ieca%e #e%siune n u )ansat_ a p%imit un nume "e c "..c m .884 "e Can nica) Limite"A numit Xnt%-un m " %i(ina) n -name-yet. .?-+-u1untu."enumi%e ca%e mai este ? ) sit_ pe iciA pe c ) @A -1untu este 1i?u%caţie a "ist%i1uţiei 0e1ian GN-BLinu2A ap_%ut_ in 1++4.a%ty .c mB. -1untu inc)u"e peste 1&.888 pac'ete s ?t*a%eA "a% ce)e necesa%e pent%u insta)a%ea "e 1a9a necesita mai putin "e un C0. .• -1untu #a ?i int t"eauna (%atuitA si nu se pe%cepe nici un ?e) "e ta2a sup)imenta%a pent%u e"itia ente%p%ise >"estinata c mpanii) %@A n i ?acem ca munca n ast%a "e cea mai 1una ca)itate sa ?ie "isp ni1i)a tutu% % su1 ace)easi c n"itii G%atuite. 6e%siunea cu%enta "e -1untu sup %ta a%'itectu%i)e Inte) 25& >IBM-c mpati1)e PC@A AM0&4 >Kamme%@ si P *e%PC >App)e iB 4 si P *e%1 4A G4 si G!@. Pent%u me"iu) "es4t pA -1untu ? ) sește GNOME șiA asemenea GNOMEA -1untu p% mite #e%siuni n i )a ?ieca%e șase )uni.885B11B#isua)-"es4t p-t u%. -1untu este p t%i#it pent%u ? ) si%ea pe sisteme)e "es4t p cat si ce)e se%#e%. I-D. • N i)e #e%siuni -1untu sunt )ansate cu %e(u)a%itate si p%e"icti1i)itateH #e%siune este %ea)i9ata )a ?ieca%e sase )uni. -1untu incepe cu 4e%ne)-u) Linu2 #e%siunea .'tm)@ Pent%u situatia in ca%e nu (asiti %e#istaA ia% site-u) nu mai este ?uncti na)A "am mai C s c ntinutu) a%tic )u)uiD Lansat pent%u p%ima a%_ Xn Oct m1%ie . %(B" *n) a"sB si site-u) 'ttpDBB***.. Puteti ? ) si #e%siunea cu%enta sta1i)a sau #e%siunea cu%enta "e "e9# )ta%e. • -1untu este an(aCat in t ta)itate p%incipii) % "e9# )ta%ii "e s ?t*a%e (%atuit si )i1e%H incu%aCam ca %icine sa ? ) seasca s ?t*a%e-u) (%atuit si )i1e%A sa-) im1unatateasca si sa-) "ist%i1uie mai "epa%te.& si Gn me . • -1untu inc)u"e ceea ce este mai 1un in in?%ast%uctu%a "e t%a"uce%i si accesi1i)itate pe ca%e c munitatea s ?t*a%e-u)ui )i1e% a%e "e ?e%it pent%u a ?ace -1untu uti)i9a1i) "e cat mai mu)te pe%s ane p si1i). 18 "e pe site-u) 'ttpDBB?u))ci%c)ema(a9ine.a%t' ( a ? st p%ima #e%siuneA pent%u t ate ce)e ca%e au u%mat ? ) sin"u-se "%ept nume "e c " un nume "e anima)A Xnt%ucWt#a 'a9)iu.1&A si ac pe%a %ice ap)icatie stan"a%" "es4t p incepan" "e )a un p% ces % * %" si pana )a ap)icatii pent%u ca)cu) ta1e)a% sau ap)icatii pent%u accesa%ea Inte%netu)uiA s ?t*a%e pent%u se%#e% *e1A emai)A )im1aCe "e p% (%ama%e si uti)ita%e p%ecum si cate#a C cu%i.Cunau9a. /ersiu i U#u tu >Su%saD %e#ista $u)) Ci%c)e Ma(a9ine n%.c m >Xnc_-?_%_-nume.

> ct m1%ie .884@ . O pa%ticu)a%itate ca%e a impus -1untu Xnc_ "e )a Xnceput a ? st Li#e C0-u).a%ty .88!@ Șase )uni mai tW%9iuA așa cum s-a p% misA s sește K a%y Ke"(e' (.Bart! Bart1o./..a%t' ( a ? st p%ima )ansa%e a -1untuA numit_ ast?e) "e a%ece t%e1uia )ansat_ Gcu 1une și cu %e)eG. 0es4t p-u) c nţinea cu) %i Xnc'iseA p %t ca)iu și ma% Xn"e se1iA ca sim1 ) a) t%i1u%i) % su"a?%icane. Acest Li#e C0 pe%mite p tenţia)i) % uti)i9at %i s_ ? ) seasc_ -1untu ?_%_ a-) insta)aA ce#a ce nici a)t_ "ist%i1uţie "e Linu2 nu ?e%ea uti)i9at %i) % "e "es4t p-u%i.4.. Cu) %i)e . U#u tu C.1.5. >ap%i)ie . 0e ce a Xnceput cu #e%siunea pat%u? Ace) pat%u sim1 )i9ea9_ anu) Xn ca%e a ? st )ansat_D .884A ct m1%ie .. .884A mai e2act.19 .. U#u tu =.1A Gn me T .@oar! @e$.8. Sistemu) c ntinea Linu2 7e%ne) .e1o.9= .3A 2?%ee5& .&.

&.O%( . 0e asemenea apa%e și sup %tu) pent%u se%#e%e a) "ist%i1uţiei -1untu.1A 70E ../...4.A Gn me .1.A Gn me ..88!@ -1untu XncepeA "e acumA s_ cWști(e %ecun aște%ea Xn ca"%u) c munit_ţii Linu2.1./."es4t p-u)ui au ? st sc'im1ate su1ti)A "a% e%au t t XntunecateA Xn %ap %t cu stan"a%"e)e "e a9i. A ? st a"_u(at și 70E B)uet t'.. Sistemu) c ntineD Linu2 7e%ne) .&.18A 70E .. O"at_ cu B%ee9y ia naște%e E"u1untuA cea "e-a t%eia "ist%i1uţie Linu2A (Wn"it_ pent%u a %_spun"e me"iu)ui e"ucaţi na).. U#u tu C. Aceasta a ? st c nst%uit_ pe ?un"aţii)e -1untuA "a% Xn ) c "e Gn me ca me"iu "es4t pA 7u1untu ? ) sește 70E.. ....5. G. Li#e C0-u) a ? st Xm1un_t_ţit și a "e#enit "isp ni1i) și pent%u #e%siuni)e pe &4 "e 1iţi și P *e% PC.19 .5.&.BreeA! Ba$...18A .88!A -1untu s-a matu%i9at și a "at naște%e unei n i "ist%i1uţiiA numit_ 7u1untu..&. Sistemu) c ntineD Linu2 .!.A .O%( . an "ist%i1uţia 7u1untu este Xn) cuit 7ynaptic >un a"minist%at % "e pac'ete@ cu A"eptA "e#enin" p%ima ca%e ? ) sește etic'ete)e "e# >"e#ta(s@ pent%u c_uta%e mai uș a%_ a ap)icaţii) % cu A"ept. P%in ap%i)ie.er > ct m1%ie ..

?ce 4. OpenO??ice ..L n( Te%m Supp %t >Susţine%e pe te%men )un(@ .8. Nu " a% c_ uti)i9at %ii p t insta)a -1untu pe "iscu%i)e ) % ?i2eA ciA "at_ cu 0appe%A ei p t insta)a -1untu pe un "isp 9iti# -SB.O%( 3. Pent%u #a%ianta "estinat_ staţii) % "e )uc%u a ? st ac %"at un te%men "e t%ei aniA ia% e"iţia "estinat_ se%#e%e) % 1ene?icia9_ "e susţine%e pe pe%i a"_ "e cinci ani.u1untu uti)i9ea9_ me"iu) pent%u "es4t p .9< . anc_ p%emie%_D Li#e C0-u) se t%ans? %m_ și Xn C0 pent%u insta)a%e./.+8.4A .u1untu se p t%i#ește pe%?ect ca)cu)at a%e) % "es4t p sau )apt p mai #ec'i. este p%e9ent Xn insta)a%ea imp)icit_.!.1 . Sistemu) c ntineD Linu2 . Ap%i)ie s sește și t%ece ?_%_ nici )ansa%eA "in cau9a )ui Ma%4 S'utt)e* %t' >? n"at %u) -1untu@A ca%e ac %"_ timp Xn p)us pent%u "e9# )ta%e. A)te im1un_t_ţi%i a)e nuc)eu)ui inc)u" un timp "e p %ni%e mai micA p si1i)itatea p%i%ii "in meniu) (a?icA unea)t_ n u_ pent%u actua)i9_%i și %e"a%e #i"e mai 1un_.pent%u -1untu.&.. Reţeaua a ? st Xnt t"eauna "i?ici) "e c n?i(u%atA "a% n u) Net* %4 Mana(e% ușu%ea9_ Xnt%ucWt#a aceast_ sa%cin_.=. 0e pa%c_ t ate acestea n-a% ?i ? st "e aCunsA ?ami)ia c%ește "in n u.88&@ 0appe% "e#ine p%ima "ist%i1uţie ca%e nu se Xnca"%ea9_ Xn inte%#a)u) "e timp "e șase )uni.?ce.. Puţin p%etenţi s Xn p%i#inţa %esu%se) %A .14A 70E /..%apper %ra3e > . an ) c s_ ? ) seasc_ GNOME sau 70EA . U#u tu <. an timp ce se a?)_ Xn me"iu) Li#e C0 >numit acum 0es4t p C0@A uti)i9at %ii p t ?ace c)ic pe pict (%ama insta))e%-u)ui și p t t%ece ? a%te uș % )a insta)a%ea -1untu. Aceasta a ? st p%ima )ansa%e ca%e a a"_u(at LTS .8A Gn me ..1!A .

U#u tu F.O%( 3.+eist! +a4 .19 .13A ./.1A Gn me .! E5t Cu un timp "e p %ni%e și p%i%e mai scu%t și inte(%a%ea T mB y și $-Sp tA -1untu E"(y "e#ine t%eapt_ inte%me"ia%_ Xnt%e 0appe% și anunţatu) $eisty $a*n 3.E$.?ce 4.9= .84.++ RC1 <.!. U#u tu <..&.. Sistemu) c ntineD Linu2 . G%a?ica "in -1untu t%ece )a nuanţe mai "esc'ise și "e#ine mai p)_cut_ c'iu)ui.1&A 70E /.C.!A . 7u1untu a"uce un p% (%am pent%u a"minist%a%ea ? t (%a?ii) %A "i(i7amH pan u) pent%u c n?i(u%a%ea sistemu)uiA System Settin(sA este %ep% iectatH sunt Xm1un_t_ţite a"minist%a%ea c nsumu)ui și sup %tu) pent%u 1ut ane)e )apt p-u%i) %..

N u Xn 3.84 "ispune "e a1i)itatea "e a se c necta instant p%in A#a'iA imp)ementa%e :e% c n?. an a?a%_ "e c ntu) p% p%iuA puteţi t%ece Xn -1untu c ntu%i)e mai mu)t % uti)i9at %i. 0ac_ anumite c mp nente nu sunt insta)ateA 3.Aceast_ "ist%i1uţie a"uce mu)ţime "e n i Xm1un_t_ţi%iA ca%e inc)u" m "a)itate n u_ și mai simp)_ "e insta)a%e a c "ecu%i) % mu)time"ia și a "%i#e%e) % 1ina%eA cWt și im1un_t_ţi%i )e(ate "e %eţe)istic_ șiA nu Xn u)timu) %Wn"A n u ap_%utu) asistent pent%u mi(%aţia "in .84 este a"minist%at %u) Net* %4 Mana(e%A m "a)itate simp)_ "e "etecta%e a %eţe)e) % cu ?i% sau ?_%_ ?i% și "e c necta%e )a acestea. Ea pe%mite p% (%ame) % s_ "esc pe%e se%#icii)e și (a9"e)e e2istente Xnt%. P%in aceasta se asi(u%_ t%ece%e )a -1untu mai %api"_ și mai uș a%_ a n i) % uti)i9at %i și a pe%s ane) % ca%e " %esc s_ ai1_ insta)a%e "ua)-1 t.%eţea ) ca)_ ?_%_ c n?i(u%a%e p%ea)a1i)_. Pent%u cei a?)aţi Xnt%. U#u tu F.Guts! Gi##o . Eeroconf pentru conectare instant Pent%u situaţii)e Xn ca%e nu e2ist_ % ute%e sau acces )a Inte%netA 3.in" *s și mu)te a)te)e. Cu un sin(u% c)ic sunt a?ișate %eţe)e)e ?_%_ ?i% și pute%ea semna)u)ui acest %a. Conectivitate =mbunDtDţitD cu reţelele fDrD fir. "nstalare simplificatD pentru codecurile multimedia Re"a%ea ?ișie%e) % mp/ sau me"ia a ? st mu)t Xm1un_t_ţit_. Inst%umente pent%u "ia(n stica%e %api"_ Disk 2sage )nalF1er Pe%mite s_ sup%a#e('eaţi cu ușu%inţ_ cupa%ea "iscu)ui ?i2 Xnt%. F.84 #a a"uce c "ecu%i)e necesa%eH nu mai este ne# ie "e c_ut_%i sau "e inst%ucţiuni )un(i și c mp)icate.%eţea secu%i9at_A sup %tu) .19 .PA este inte(%at Xn c n?i(u%aţia imp)icit_.manie%_ intuiti#_. E2emp)uD 2nealta pentru migrarea din Cindows Acest inst%ument n u %ecun aște semne)e "e ca%te "in Inte%net E2p) %e%A "in $i%e? 2A ima(ini)e "e ?un"a) pent%u spaţiu) "e )uc%uA c ntacte)e a"minist%ate "e se%#icii)e "e mesa(e%ie instantanee AOL și <a' și )e imp %t_ Xn -1untu.

E# )uti n a%e sup %t G ()e Ca)en"a% .se pa%e c_ e mai % 1ustA Xn specia) )a t%ans?e%u) ?i`ie%e) % "in %e^ea . D.4 .B%ase% pent%u C0B060 *%itin( ..Nauti)us ? ) se`te acum G6$S .811@ Ce a"uce n u aceast_ #e%siune "e -1untuD ...sup %t iSCSI Xn 4e%ne) ..883A a"uce mai mu)te im1unatati%i si n utatiD GNOME ...@ar$! @ero >L n( Te%m Supp %tSsup %t pe te%men )un(@ A%e sup %t p%in inte%me"iu) actua)i9_%i) % "e secu%itate pent%u cinci ani pe pa%tea "e se%#e% >.8A e?ecte "es4t p /0A 0es4t p sea%c'A p si1i)itate "e a sc'im1a %api" uti)i9at %u)A 0ynamic Sc%een C n?i(u%ati nA insta)a%e aut mata a imp%imante) %A sup %t pent%u sc%ie%ea pe pa%titii)e NT$SA sup %t pent%u c%ipta%ea K00-u%i) %A te'n ) (ia "e secu%itate AppA%m %A etc.Gn me ..1 .sup %t P )icy7it `i SELinu2 .sup %t 76M .9= LTS .81/@ `i t%ei ani pent%u "es4t p >. U#u tu D..T tem a%e acces "i%ect )a < utu1eA p%int%-un p)u(in ..&.N ua #e%siuneA apa%uta pe 15.4e%ne)u) Linu2 .18.

.in" *sA `i pe%ec'ea )uiD . %( 3./ . U#u tu D.11B2 %(. F.in" *sA ca ap)ica^ie@ .$i%e? 2 / 1eta ! . Pent%u a testa n ua ?uncţi na)itateA int% "uceţi Xnt%..pe%mite e"ita%ea P0$-u%i) % >"esc'i"e%eA e"ita%eA sa)#a%e ca P0$A am a#ut ca9ia s_ teste9 `i ?unc^i nea9_ 1ine@ .u?* "%ept ?i%e*a)) "e c ns )_ E.3A 0i%ect %u) pe%s na) c%iptat >Pac'etu) ec%ypt?suti)sA a"_u(at %ecent Xn c )ecţia "e pac'ete p%incipa)e u1untuA pe%mite c%ea%ea unui "i%ect % sec%et c%iptat >LIN7@ "i%ect %u) pe%s na) a) uti)i9at %u)ui.insta))e% -1untu pent%u .in" *s >"aA -1untu se p ate insta)a acum "i%ect Xn .?e%east%_ te%mina) >Ap)icaţii c Acces %ii c Te%mina)@ u%m_t a%e)e c men9iD d su" aptitu"e insta)) ec%ypt?s-uti)s d ec%ypt?s-setup-p%i#ate@ Sesiu e Pi )itatQ Mini-ap)icaţia "e sc'im1a%e a uti)i9at %u)ui situat_ pe pan u) Gn me ?e%_ acum ..T%ansmissi n "%ept c)ient Bitt %%ent . • p si1i)itatea %enunţ_%iiA pent%u maC %itatea uti)i9at %i) %A )a c n?i(u%a%ea p%in inte%me"iu) ?ișie%u)ui BetcB.6ina(%e "%ept c)ient 6NC .= I.= • p si1i)itatea a"_u(_%ii "inamice >' t-p)u((in(@ a "isp 9iti#e) % "e int%a%e T tastatu%_A ta1)et_ (%a?ic_A m use etc.4& .19 ..meniu "e insta)a%e a -1untuA p %nin" "in .Xm1un_t_^i%i )e(ate "e aut c n?i(u%a%e .In4scape 8.I trepi$ I#e> N utatiD G ome .c n? • un n u m " "e t%ata%e a e% %i) % ap_%ute )a iniţia)i9a%ea m "u)ui (%a?ic@A Nuc)eu) Linu2 ...umenu ..&.u1i ..?aptu) c_ inc)u" #e%siune 1eta Xn LTS pa%e %iscantA p% 1a1i) # % up"ata #e%siunea pe pa%cu%s .Or.

d Sam1a /. an acest ?e)A se p ate %e#eni )a #e%siunea ante%i a%_ Xn ca9u) apa%iţiei un % p% 1)emeA ?_%_ a ?i t t "at_ ne# ie s_ se p_st%e9e t ate ?ișie%e)e #e%siuni) % mai #ec'i.in" *sA sup %t IP#&A c%ipta%ea t%ansmisiei "e "ate 19.9= .18 #a %eţine c pie a nuc)eu)ui cu%entA ca%e #a ?i u)te%i % pus_ )a "isp 9iţie Xn meniu) "e 1 t.& .B%ase% .. Acest tip "e c nt #a pe%miteA sp%e e2emp)uA Xmp%umuta%ea ca)cu)at %u)uiA Xn c n"iţii pe%?ect_ si(u%anţ_A unei a)te pe%s aneA sp%e e2emp)u pent%u a-și #e%i?ica emai)-u). an acest ?e)A se p ate ?ace %api" t%ece%ea )a #e%siune n u_ "e nuc)euA ?_%_ a se aștepta #e%siuni n i a)e "%i#e%e) % inc)use.. Net4or3&a a../ ma%tie ..&.Gn me .8 . T u)tima #e%siune Sam1a a"uce Xm1un_t_ţi%i Xn p%i#inţa inte(%_%ii cu Mic% s ?t .F N ua #e%siune a pac'etu)ui "e a"minist%a%e %eţea a"uce nume% ase Xm1un_t_ţi%i ce%ute "e uti)i9at %iD d c n?i(u%_%i )a ni#e)u) Xnt%e(u)ui sistem >c necta%ea )a %eţea se p ate ?ace Xnainte "e autenti?ica%ea %ic_%ui uti)i9at %@ d (esti na%ea c ne2iuni) % PPP și PPPOE d (esti na%ea c ne2iuni) % /G >GSMBC0MA@ d (esti na%ea simu)tan_ a mai mu)t % c ne2iuni d c n?i(u%aţii cu IP static IUltima por ire reușitLQ La ?ieca%e p %ni%e %eușit_A -1untu 5. U#u tu E. Alte outLţi d 07MS este un pac'et "e9# )tat "e 0e))A ca%e pe%mite %ec nst%ui%ea "%i#e%e) % e2istente )a actua)i9a%ea #e%siunii "e nuc)eu.Rau t! Ra3alope A apa%ut pe ..88+ si cup%in"e u%mat a%e)e n utatiD .p si1i)itatea c%e_%ii unei sesiuni temp %a%eA ?_%_ pa% )_ și cu "%eptu%i %est%WnseD nu se # % putea accesa "i%ect a%e)e pe%s na)e a)e ce) %)a)ţi uti)i9at %i și nu se # % putea sa)#a pe%manent nici un ?e) "e "ate.er 9.

Meniu) GIesi%eG a%e mai mu)te ptiuni si pe%mite si a?isa%ea statusu)ui "in Messin(e%.! pent%u (esti na%e mu9ica si ?uncti na%e cu iP "-u)e Emp'aty in) cueste c)ientu) "e mesa(e%ie instant Pi"(inA cu ca%e "e a)t?e) se aseamanaA a#an" in p)us sup %t #i"e c'at si "isp ni1i)itate pent%u c ntacte . Este a"_u(at Gn me-"is4--ti)ityA cun scut su1 nume)e "e 0is4 -ti)ity Pa)impsest. Asistentu) ce pe%mitea t%ans?e%u) "e ?i`ie%e "in ./ ca 1% *se% imp)icit si cu R'yt'm1 2 1.88+ si cup%in"e u%mat a%e)e n utatiD P% cesu) "e insta)a%e a ? st %a?inatA ?acan"u-se in & pasi.0etect % "e m nit a%e mu)tip)e .19 . Ec%anu) "e S'ut" *n a ? st m "i?icat pe%mitan" inc'i"e%e %api"a a ca)cu)at %u)ui. Sistemu) "e ?i`ie%e se ?ace imp)icit pe e2t4A ca%e este mai pe%? %mant si secu%i9at.+ ct m1%ie .. an timpu) insta)_%ii apa%e un s)i"es' * "e p%e9enta%e a ap)ica^ii) % `i ?unc^ii) % Xn -1untu.O%( se%#e% 1.in" *s sau a)t sistem "e pe%a%e pe sistemu) -1untu a ? st e)iminat "in p% cesu) "e insta)a%eA "a% p ate ?i accesat "in meniu) p%incipa) "e pe "es4t p.. Setu) "e ic nu%i GKumanG "e#ine imp)icit.. an%u"it cu -ti)ity App)e 0isc acesta pe%mite m nit %i9a%eaA (esti na%eaA c%ea%eaA . Tematica IKumanJ pe%mite sc'im1a%ea cu) %ii "e )a O%an(e )a B% *n. 7a%mic #ine cu 1+ ima(ini n i "e ?un"a).7armic 7oala A apa%ut pe .!.. 6ine cu $i%e? 2 /.& . Insta)a%ea si (esti na%ea "e n i ap)icatii s ?t*a%e se ?ace "int%-n Cent%u S ?t*a%eA cu s ?t*a%e (%upat pe cate( %iiA u%man" ca acesta sa in) cuiasca p% (%ame)e Synaptic si -p"ate Mana(e%. U#u tu E.MPP. La p %ni%e a%e un n u ec%an sp)as' si un n u ec%an "e autenti?ica%e >G0M@ Se p ate c%ea pa%titie c%iptata inca "e )a insta)a%e.#ac m ta1)et ' tp)u((in( 11.

%(B 7i*i Linu2 este #a%iant_ a sistemu)ui -1untu "e9# )tat_ Xn R mWniaA specia) pent%u ne# i)e uti)i9at %i) % ) ca)i Xncep_t %iA cu sc pu) "e a ușu%a insta)a%ea și c n?i(u%a%ea sistemu)ui. Se pe%mite insta)a%e a $ ntu%i) % p%int%-un sin(u% c)ic. P%int%e sc'im1_%i)e a"_u(ate pe C0 sunt "isp ni1i)itatea inte%?eţei t%a"us_ Xn % mWn_ și ma('ia%_A uti)ita%e necesa%e pent%u c ne2iunea )a Inte%net p%in Se%#icii)e R0S și R mte)ec m C)ic4netA "a% și sup %t pent%u maC %itatea ? %mate) % mu)time"ia..5.. an p)ani?ica%ea n i) % #e%siuniA "e9# )tat %ii #e%siunii -1untu pent%u R mWnia ţin c nt "e ce%inţe)e uti)i9at %i) % "in R mWnia. . Este uti)i9at Gn me . Nu )ipseste C mpute% =anit % >A7A 0uste% ? 0 m@ cu t ate ca %amane ap)icatia cea mai pe%icu) sa pent%u ca pe%mite ste%(e%ea cu usu%inta a p% (%ame) % si in specia) a ce) % insta)ate manua) pent%u ca )e #e"e ca ?iin" ne-necesa%e.`te%(e%eaA etc "e pa%ti^ii. -n minus ?ata "e 0% p1 2 este ca )imitea9a "imensiunea ?isie%e) %. A ? st m "i?icata si ap)icatia ISu%se S ?t*a%eJ pent%u a"au(a%ea cu usu%inta a su%se) % PPA. Pent%u a ușu%a p%imii pași "in ? ) si%ea unui ca)cu)at %A 7i*i Linu2 #ine imp)icit cu c "ecu%i pent%u mu9ic_A ?i)me și cu na#i(at %u) "e Inte%net $i%e? 2 a#Xn" sup %tu) "e $)as' și =a#a p%einsta)at. La ?e) ca -1untu #a ?i Xnt t"eauna (%atuitA ? ) se ște ace)ea și "ep 9ite "e pac'eteA )ans_%i)e se ?ac %e(u)at "at_ cu -1untuA ia% t%ece%ea "e )a 7i*i )a -1untu sau in#e%s este uș a%_. I-E. Este p%einsta)at I-1untuOneJA ca%e se #%ea un c ncu%ent )a I0% p1 2JA punan" )a "isp 9itie un spatiu #i%tua) (%atuit "e st ca%e pe se%#e%e)e -1untu a un % ?isie%e ce # % putea ?i accesate ap i "e pe %ice ca)cu)at %A %ican" si %iun"e. 0ac_ se "etectea9_ e% a%eA acesta #a )ansa ?e%east%a p pup "e atenti na%e. Cu 18 " )a%i B )una se p t st ca pana )a !8 GB.1 -1untu p %ne`te mai %epe"e "ecWt %icWn" pe maC %itatea sisteme) %A ia% pent%u p%i%e este ne# ie "e 1icei "e " a% secun"_ sau " u_e Net* %4 Mana(e% >A"minist%at %u) "e %e^ea@ "ispune acum "e inte%?a^_ mai cu%ata `i mai uti)i9a1i)a.mai)A 7mai) `i 7 n#e%sati n. In"icat %u) IR sus^ine Pi"(inA Empat'yA G*i11e%A E# )uti nA . 7i4i Li u> Su%saD 'ttpDBB4i*i)inu2.

.0e a%ece 7i*i Linu2 ? ) sește "ep 9ite)e "e pac'ete -1untuA actua)i9_%i)e "e secu%itate și "e c %ectu%i sunt aut mat "isp ni1i)e și Xn 7i*i atWta #%eme cWt sunt și pent%u #e%siunea -1untu pe ca%e este 1a9at_A "e 1icei 15 )uni. E2ist_ " a% #a%ianta Li#eC0 25& 1a9at_ pe -1untu >GNOME@.

P %niti ca)cu)at %u) si u%ma%iti cu atentie pa%tea "e C s a ec%anu)ui pent%u a #e"ea "in timp mesaCu) GP%ess 0ELL t ente% SetupG si apasati "e cate#a %i tasta 0ELETE. Se #a "esc'i"e ?e%east%a Bi s. Rec man" tutu% % incepat %i) % insta)a%ea sistemu)ui -1untu pe cu%at si tut %ia)e)e p%e9entate in c ntinua%e au in #e"e%e acest )uc%u. .-1untu a%e ne# ie "e partiMie pe tru sistemul $e operare *peste .."upa te%mina%ea #e%i?ica%iiA "aca t tu) este in %e(u)aA a)e(eti ptiunea Ginsta)a%e ?a%a m "i?ica%eG .INSTALARE Insta)a%ea sistemu)ui "e pe%a%e -1untu este accesi1i)a si incepat %i) %.84 LTS .CAP. II .`i una pe ca%e uti)i9ea9_ pe p st "e memorie RA& )irtualL6 partiMie umitL SBAP >!1. 0upa pa%e%ea meaA insta)a%ea in "ua) 1 t este un "e9a#antaC pent%u incepat %iA "e a%ece )a ce)e mai mici (%eutati intampinate se int %c "in n u )a .in" *s.Cucati-#a un pic cu n u) sistem "e pe%a%e siA "aca #a p)aceA a)e(eti ptiunea Ginsta))G "e pe "es4t p 6 % ?i p%e9entate tut %ia)e "e insta)a%e pent%u #e%siuni)e LTS >) n( te%m sup %tSsup %t pe te%men )un(@ -1untu 3. Pe inte%net e2ista mu)te tut %ia)eA ce)e mai mu)te e2p)ica insta)a%ea in "ua) 1 t cu . Recoma $ari .GB.pent%u insta)a%e mem %ia RAM t%e1uie sa ?ie "e ce) putin . I stalare U#u tu F.84 si -1untu 5."upa 1uta%ea "e pe C0 a)e(etiA in p%ima ?e%east%a ca%e apa%eA GC'ec4 C0 ? % "e?ectsG .1GB sunt "eaCuns@.MB .9= Pasii $e i stalare 1.!8 MO .in" *s. A%"eti un C0 1)an4 cu aceasta ima(ine >puteti ? ) si Ne% @ /. 0esca%cati "e pe inte%net ima(ine ISO cu #a%ianta -1untu 3.84 II-1. .

Apasati Ente%. &. C 1 %ati cu sa(eti)e si a)e(eti C0-% mA "ati Ente% si sa)#ati cu $18 . Int% "uceti C0-u) in unitatea C0-% m !.4. Int%ati in GA"#ance" BIOS $eatu%esGA apasan" Ente% si c 1 %ati cu sa(eti)e )a )inia G$i%st B t 0e#iceG.

3. Ca)cu)at %u) incepe "in n u sec#enta BIOSA "a% #a 1 ta "e pe C0 5. La apa%itia p%imei ?e%est%e a)e(eti )im1a si ptiunea "e #e%i?ica%e a C0-u)ui >C'ec4 .

C0 ? % "e?ects@ +. . 0aca #e%i?ica%ea s-a te%minat cu 1%i A a)e(eti ptiunea G Sta%t % insta)) -1untuG -1untu incepe sa se insta)e9e ? ) sin" int%ea(a mem %ie RAM ?a%a a a?ecta sistemu) insta)at.

0upa ce Li#e C0 "es4t p a ? st )ansatA #-ati Cucat un pic cu -1untu si ati ' ta%at sa-) insta)ati ?aceti "u1)u c)ic4 pe ic nu) "e insta)a%e Insta)a%ea incepe si in ?e%east%a ca%e se "esc'i"e se)ectati )im1a in ca%e " %iti sa insta)ati sistemu). . Este "isp ni1i)a si )im1a % mana.

S En()is' -%mea9a pa%titi na%ea 'a%"-"iscu)ui. 0e?au)t este -.A)e(eti 9 na Bucu%esti ?acan" c)ic pe punctu) situat pe 'a%ta R maniei. Sc'im1ati tastatu%a "aca este necesa%. 6e%i?icati "aca ati nime%it Bucu%estiu) Acesta apa%e sc%is in ?e%east%a. A)e(eti G (ui"e" -use enti%e "is4G .

0aca -1untu "etectea9a un a)t sistem insta)atA "esc'i"e un uti)ita% ca%e ne aCuta sa mi(%am " cumente)e si seta%i)e "in 1% *se% cat%e n u) sistem "e pe%a%e .

. NumeA use%u) cu ca%e #%em sa ne ) (amA pa% )a si ' stname-u) c mpute%u)ui.C mp)etam campu%i)e c n? %m "ate) % ce%ute.

Apasam Resta%t N * . Insta)a%ea s-a te%minat cu succes. Apasam Insta)) pent%u ca p% cesu) "e insta)a%e sa inceapa.S-a inc'eiat etapa "e c n?i(u%a%e.

C0-u) este sc s aut mat "in C0-% m si suntem in#itati sa inc'i"em C0-% mu) si sa apasam Ente%. A)e(eam -1untu. Suntem intampinati "e G%u1. Se sa)#ea9a cu $18. Ca si )a inceputu) insta)a%ii u%ma%im 1uta%ea si apasam 0e)ete pent%u a int%a in Bi s si a sc'im1a )a $i%st 1 t in ) c "e GC0-% mGA GKa%" "is4G. Nu "upa mu)t timp apa%e L (in Mana(e%u) .

Si (ata. .Can" apa%e L (in Mana(e%u)A#a puteti ) (a cu use%u) si pa% )a c mp)etate )a etapa "e c n?i(u%a%e. Asa a%ata n u) "es4t p.

In scu%t timp sunteti a#e%ti9ati ca sunt actua)i9a%i "e ?acut $aceti c)ic pe ic nu) "e pe 1a%a "e sus pent%u a #e"ea actua)i9a%i)e "isp ni1i)e .

C)ic4 pe GInsta)) up"atesG si Int% "uceti pa% )a in ?e%east%a ca%e se "esc'i"e Actua)i9a%ea incepe p%in " *n) a"a%ea si insta)a%ea p% (%ame) % "in )ista .

Can" inca%ca%ea este c mp)etaA ?aceti c)ic4 pe GC) seG .

Inc'i"eti si -p"ate Mana(e% $e%east%a "ispa%e si sistemu) este actua)i9at >N0T): 8ste recomandat sa nu mai acceptati alte actuali1ari9 pentru ca sistemul .

P %niti ca)cu)at %u) si u%ma%iti cu atentie pa%tea "e C s a ec%anu)ui pent%u a #e"ea "in timp mesaCu) GP%ess 0ELL t ente% SetupG si apasati "e cate#a %i tasta 0ELETE. 0esca%cati "e pe inte%net ima(ine ISO cu #a%ianta -1untu 5.F:G:U#u tu-D9=-LTS-u -5el-$e-/ista. 1/5 II-.9= >Su%saD 1ttp0::444..o=it. I stalare U#u tu D.84 LTS . Int% "uceti C0-u) in unitatea C0-% m !. Apasati Ente%. .poate fi dat peste cap si nimic sa nu mai mearga ca inainte.1tml@ Pasii $e i stalare 1. 4. Se #a "esc'i"e ?e%east%a Bi s. A%"eti un C0 1)an4 cu aceasta ima(ine >puteti ? ) si Ne% @ /. )steptati 5 luni pana la aparitia unei noi versiuni?.ro:articol:.. Acum puteti incepe pe%s na)i9a%ea c n? %m tut %ia)u)ui "e )a pa(.... Int%ati in GA"#ance" BIOS $eatu%esGA apasan" Ente% si c 1 %ati cu sa(eti)e )a )inia G$i%st B t 0e#iceG.<..ratuit.

&. C 1 %ati cu sa(eti)e si a)e(eti C0-% mA "ati Ente% si sa)#ati cu $18 .

.

. 0aca #e%i?ica%ea s-a te%minat cu 1%i A a)e(eti ptiunea GT%y -1untu *it'aut any c'an(e t y u% c mpute%G > GXnca%c_ -1untu ?_%_ a a?ecta c mpute%u)G@.3. Ca)cu)at %u) incepe "in n u sec#enta BIOSA "a% #a 1 ta "e pe C0 5. La apa%itia p%imei ?e%est%e a)e(eti )im1a si ptiunea "e #e%i?ica%e a C0-u)ui >C'ec4 C0 ? % "e?ects@ +. Sistemu) "e pe%a%e %u)ea9_ "i%ect "e pe C0A " a% c_ nu se sa)#ea9_ nici seta%e "up_ te%mina%ea sesiunii.

Incepe 1 ta%ea "e pe C0 0upa ce Li#e C0 "es4t p a ? st )ansatA #-ati Cucat un pic cu -1untu si ati ' ta%at sa-) insta)atiA ?aceti "u1)u c)ic4 pe ic nu) "e insta)a%e .?apt nu t cmai 1unA "e a%ece mem %ia RAM e%a Gst a%s_G )a (%eu `i te puteai t%e9i cu 1) ca%ea ca)cu)at %u)ui Xn timpu) e#entua)ei insta)_%i@.>La #e%siuni)e ante%i a%e p%ima `i a " ua p^iune e%au Xnc'e(ateA Xn sensu) c_ "up_ Xnc_%ca%ea sistemu)ui "e pe%a%e "i%ect "e pe C0A puteai ?ace `i insta)a%ea .

C)ic4 pe $ %*a%". Se)ectea9a ) cu) si %a Se)ectati tastatu%a .Insta)a%ea incepe si in ?e%east%a ca%e se "esc'i"e se)ectati )im1a in ca%e " %iti sa insta)ati sistemu). Este "isp ni1i)a si )im1a % mana.

C)ic4 pe $ %*a%" .A)e(eti pa%taCa%ea ('i"ata pe int%e(u) "isc >Gui"e"-use enti%e "is4@.

Incepe insta)a%ea Insta)a%ea este c mp)eta. C)ic4 pe GResta%t n *G .

Int%ati "in n u in Bi s si se)ectati )a $i%st 1 tD GKa%" "is4G si sa)#ati cu $18 Incepe 1 ta%ea "e pe 'a%" Incepe insta)a%ea sistemu)ui .Inainte "e inc'i"e%e este eCectat C0-u) si sunteti in#itat sa ic'i"eti C0-% mu) si sa apasati Ente%.

Int% "uceti use%name-u) si pass* %t-u) a)ese Si iata "esc4t pu) sistemu)ui "umnea# ast%a .

In cate#a m mente #eti ?i in#itat sa actua)i9ati sistemu) Acceptati actua)i9a%i)e ?acan" c)ic4 pe GInsta)) -p"atesG Actua)i9a%i)e sunt inca%cate si insta)ate .

Acum sistemu) este )a 9i si puteti ?ace pe%s na)i9a%eaA u%man" in"icatii)e "e )a pa(. 1/5.N0T): 8ste indicat ca alte actuali1ari sa nu mai acceptati9 deoarece va poate fi dat peste cap sistemul si nimic sa nu mai mearga ca inainte. .

. 0upa ce )e(atu%a inte%net este sta1i)ita a"au(am cate#a a"" nu%i ?i%e? 2 uti)eA p% ce"an" ca )a p(.)ist.c mBA p %nim un #i"e c)ip si "aca $i%e ? 2 ne anunta ca t%e1uie sa insta)am $)as' p)aye% i) insta)am. Int%am pe 'ttpDBB***. Pent%u asta se p% ce"ea9a ca )a p(. 4."BV>)s1F%e)ease -cs@.Perso aliAare Sistemu) "e pe%a%e -1untu este " tat "in sta%t cu mu)te ap)ica^ii "e 1a9_.)ist g -.CAP. 0aca nu ne p)ace *a)ppape%u) si a#em ima(ini mai ?%um ase p% ce"am ca )a p(. 1&3 si "aca nu a#em inca a"%esa "e e-mai) 1tinem una p% ce"an" ca )a p(.me"i1untu. 138. In c ntinua%e insta)am " ua tastatu%iA una % maneasca si una ame%icanaA pe ca%e sa )e putem sc'im1a int%e e)e cu A)tQS'i?t sau a)ta c man"a. Acti#am %ep 9it a%e)e universeA multiverseA backport si CanonicalGs HpartnerG. Pent%u asta me%(em in ZSistem&A"minist%ati n9 click pe Surse Soft*a%e si 1i?am ca in ?i(u%a "e mai C sD Inc'i"emA me%(em in ZSistemZA"minist%a%e si ?acem c)ic4 pe Synaptic Pa4a(e Mane(e% >Synaptic-a"minist%at %u) "e pac'ete@ si in ?e%east%a ca%e se "esc'i"eA "upa ce "am pa% )aA c)ic4 pe ZRei carca si inc'i"em ?e%east%a.y utu1e. III . P%imu) )uc%u pe ca%e t%e1uie sa-) ?acem este sa #e%i?icam "aca a#em )e(atu%a )a inte%net si "aca nuA sa p% ce"am ca )a p(. Putem sc%ieA ca)cu)aA na#i(aA t%imite emai)u%iA c'ia% `i Cuca. 1.)ist ]] su" apt-(et -L up"ate ]] su" apt-(et --yes -L --a)) *-unaut'enticate" insta)) me"i1untu-4ey%in( ]] su" apt-(et -L up"ate . Acti#am Me"i1untuA sc%iin" in Te%mina)D su" *(et 'ttpDBB***. fi t tu`iA mai este ne# ie "e une)e aCust_%i. .)ist."Bme"i1untu. 1&8.utput-" cumentSBetcBaptBs u%ces. 15+. !. 1+5 pent%u a-) sc'im1a. %(Bs u%ces. /.

+ire4ell pent%u a p%e#eni accesu) neaut %i9at pe c mpute%u) n st%u. Se "esc'i"e Te%mina)u) >ca mai sus@ si se tastea9a c man"aD su" apt- .U#u tu-Restricte$-e>tras pent%u a insta)a c "ecu%i)eA A" 1e $)as' p)aye%A =a#a %untime si Mic% s ?t c %e ? ntsA necesa%e ascu)ta%ii si #i9i na%ii c)ipu%i) % "e pe < u Tu1e.c mBc mmunityBMe"i1untu &. In ?e%east%a ca%e se "esc'i"e acti#ati $i%e*a)) ca in ?i(u%a "e mai C s. Ap i se insta)ea9a u%mat a%e)e p% (%ameD .Se "a Ente%A ap i se int% "uce GCG 4ayA sc%iin" c man"aD su" apt-(et up"ate ]] su" apt-(et insta)) me"i1untu-4ey%in( ]] su" apt-(et up"ate NotaD mai mu)te amanunte pe acest siteD 'ttpsDBB'e)p. .A ti)irusD su" apt-(et #i%us scanne% .u1untu. In ?e%east%a ca%e se "esc'i"e se tastea9a u%mat a%ea c man"aD su$o apt-.et i stall (u?* 0upa te%mina%ea insta)a%iiA inc'i"eti Te%mina)u) si me%(eti in ZSistemZA"minist%a%e si ?aceti c)ic4 pe GIirewall configurationG. Se me%(e in ZAp)icatiiZ Acces %ii si c)ic4 pe Te%mina).

3su pent%u a putea acti na asup%a unui ?isie% in ca)itate "e a"minist%at %.(et insta)) u1untu-%est%icte"-e2t%as .pen-te%mina)GA "upa ce i) (asesteA c)ic4 "%eapta pe Gma%c'ea9a pent%u insta)a%eG si c)ic4 pe Gap)icaG. 0upa insta)a%eA can" #eti ?ace c)ic4 "%eapta pe un ?isie% sa apa%a si ptiunea G"esc'i"e ca a"minist%at %G.Nautilus-ope -termi al pent%u a putea "esc'i"e un Te%mina) in ) catia unui ?isie% si "e a putea acti na "e aici asup%a )uiA ?a%a a mai ?i ne# ie "e ? ) si%ea c men9ii c" >sc'im1a%e "i%ect %@.Nautilus-. Pent%u asta se p% ce"ea9a ca )a p(. Se me%(e in ZSistemZA"minist%a%eA c)ic4 pe GSynaptic . . . .88.a"minist%at %u) "e pac'eteGA se int% "uce pa% )aA c)ic4 pe cauta%eA se sc%ie Gnauti)us.

et i stall startupma a. .CompiACo 5i.CO&PILATOARE .G7rell& inte%?ata (%a?ica pent%u cun aste%ea tempe%atu%ii p% ces %u)ui si nu numai.er pent%u a putea acti#a e?ecte)e specia)e >% ti%e cu1 etc@.. Pent%u a putea c mpi)a p% (%ame a%'i#ate g1A targ1 sau rpmA se insta)ea9a p% (%ame)e Buil$ ese tial6 ma3e i stall6 allie 6 cec3 i stall A si se p% ce"ea9a ca )a pa(.. . Pent%u a acti#a cu1u) p% ce"ati ca )a p(. Se "a in te%mina) c man"aD su$o apt-.StartUp&a a. . .er pent%u a putea m "i?ica GR-B menu.8/.1. Se sc%ie in Te%mina)D su" apt-(et insta)) '""temp su" apt-(et insta)) (4%e))m Ap)icatia # m (asiA "upa %esta%ta%ea ca)cu)at %u)uiA in ZAp)icatiiZ-ti)ita%e "e sistem Pent%u pe%s na)i9a%ea inte%?etei (%a?ice a (4%e))m se p% ce"ea9a ca )a p(. .85.s&a a.er . .Setti .

ine si O7 in ?e%east%a ca%e se "esc'i"e. Pent%u c n?i(u%a%e se p% ce"ea9a ca )a pa(. . 0upa insta)a%e se me%(e in ZAp)icatiiZ..A)a t Bi $o4s Na)i./8.Bi e pent%u a putea %u)a pa%te "in ap)icatii)e si C cu%i)e . Pent%u c n?i(u%a%e A*n p% ce"ati ca )a p(. . .ineZ c)ic4 pe C n?i(u%e .Gmail Noti5ier pent%u a ?i atenti nati can" s seste un e-mai).ator pent%u a a#ea un Tas4 1a% ca sistemu) "e pe%a%e MAC "e )a App)e. Sc%ieti in Te%mina)D su" apt-(et insta)) *ine.in" *s. . .1&.

Pent%u insta)a%e sc%ieti in te%mina)D su" apt-(et insta)) Sysin? A %especti# su" apt-(et insta)) 'a%"in? ..S!si 5o pent%u a a?)a "eta)ii "esp%e system sau @ar$i 5o pent%u "eta)ii "esp%e 'a%".Sou $ co )erter pent%u a putea c n#e%ti ?isie%e au"i "upa necesitati. Se "a in Te%mina) c man"aD su" apt-(et insta)) s un" c n#e%te% . .

.3. 6e%i?icam ?uncti na%ea imp%imantei.

6e%i?icam ?uncti na%ea scane%u)ui.? . . .41. 0aca nu este %ecun scuta 5.Sane ima(e scannin( p% (%amG.O punem in p%i9aA cup)am )a ca)cu)at % si ime"iat p% ce"am ca )a p(. >Se pare ca 7idgin va fi inlocuit cu 8mpat<F9 incepand cu 2buntu *./4. 0aca scane%u) nu este %ecun scutA sau a#eti un scane% Eps n Pe%?ecti n 618 p% ce"ati ca )a pa(.+.41. p %nim. +. Punem scane%u) in p%i9a si )ansam p% (%amu) G. . C n?i(u%am c)ientu) "e mesa(e%ie instantA in ca9u) n st%u Pi"(inA p% ce"an" ca )a pa(.

E2ista )ista .18."e1. P ate ?i (asit si "esca%cat "e pe net in ? %mat . P% (%amu) se (aseste in %ep 9it a%e )a #e%siuni)e mai #ec'i "e -1untu si numai "aca este acti#at Me"i1untu )a #e%siuni)e mai n i. ascu)ta%e %a"i n)ine P% (%amu) R'yt'm1 2 Music P)aye% p ate %e"a p% (%ame %a"i .!8 11.45. . 0e a%ece -1untu a t%ecut pe ? ) si%ea Pu)se au"i A came%a *e1 nu ?uncti nea9a "in p%ima si se p ate p% ce"a ca )a pa(. Insta)am S4ype pent%u # ce si #i"e . . Insta)a%ea )ui se p ate ?ace ca )a pa(.

a))c)assica). %(Bm "2Bin"e2.p%einsta)ataA "a% se p t a"au(a %a"i u%i n i ?acan" c)ic4 pe G%a"i G si pe Gne*G. Ap i in ?e%east%a ca%e se "esc'i"e se )ipeste a"%esa -RL a p stu)ui "e %a"i (asit pe inte%net. 0e e2emp)u putem ascu)ta mu9ica c)asica c piin" )e(atu%a "e pe 'ttpDBB***.p'p?i"S44+! .

Se apas_ ic niţa pent%u %eţea "in pan u) supe%i % pţiunea "e c n?i(u%a%e manua)_ așa cum se a%at_ Xn ?i(u%a "e mai C sD $ i ter5a ţa "e Inte%net supe%i % a) și se a)e(e Se #a "esc'i"e c n?i(u%_m. ?e%east%_ "e un"e putem a)e(e tipu) "e c ne2iune pe ca%e " %im s_ X) . Co 5i.u1untu.urarea co e>iu ii $e I ter et pe tru protocol PPPoE 5olosi .III-1 CONEIIUNE PRIN PROTOCOL PPOE >Su%saD 'ttpDBB*i4i.ra5icL O U#u tu @ar$! @ero D.84 Na%"y Ke% n se p ate c n?i(u%a c ne2iunea pent%u p% t c ) PPP e ? ) sin" inte%?aţ_ (%a?ic_ ape)at_ "in pan u) me"iu)ui "e )uc%u.9= an #e%siunea -1untu 5.% BC ne2iuneInte%net$ ) sin"P% t c )PPOE@ 1.

și ap_s_m 1ut nu) P% pe%ties pent%u a c n?i(u%a. ..Pent%u a putea ?ace acest )uc%u t%e1uie s_ "e1) c_m accesu) )a pţiuni)e "in ?e%east%_.. Se #a ap_sa 1ut nu) -n) c4 și se #a "esc'i"e ?e%east%_ Xn ca%e int% "ucem pa% )a a"minist%ati#_D 0up_ ce am int% "us pa% )a # m putea a)e(e tipu) "e c ne2iune pe ca%e " %im s_ X) c n?i(u%_mD A)e(em c ne2iunea "e tip P int t P int c nnecti n.

In pa(ina M "em t%e1uie s_ a)e(em p)aca "e %eţea pe ca%e c n?i(u%_m c ne2iunea. . Acest )uc%u este necesa% c'ia% "ac_ a#em sin(u%_ p)ac_ "e a%ece iniţia) nu este se)ectat_ niciuna.an ?e%east%a cu p% p%iet_ti)e c ne2iunii sunt t%ei pa(iniD Gene%a)A M "emA Opti ns. . 0up_ aceasta "in 1ut nu) "in "%eptu) pţiunii C necti n type se se)ectea9_ c ne2iunea "e tip PPP E. . 0up_ aceasta se c mp)etea9_ c_suţe)e te2t cu "ate)e c %espun9_t a%e cu in? %maţii)e "ate "e ?i%ma ?u%ni9 a%e "e se%#icii "e inte%net > Nume)e "e uti)i9at % și Pa% )a @.In pa(ina Gene%a) se se)ectea9_ Ena1)e t'is c nnecti n.

0up_ ce am te%minat "e a)es pţiuni)e și c ne2iunea este c n?i(u%at_ putem ap_sa 1ut nu) "e #a)i"a%e O4. Mai putem 1i?a și pţiunea Set m "em as "e?au)t % ute t Inte%net.. OBSER6AŢIED 0ac_ nu se)ect_m pţiuni)e "in pa(ini)e M "em și Opti ns nu a#em acces )a 1ut nu) O4 și c n?i(u%a%ea c ne2iunii nu este #a)i"at_. C ne2iunea este acum c n?i(u%at_ "a%A ATENŢIE c ne2iunea .In pa(ina Opti ns se)ect_m u)tima pţiuneD Ret%y i? t'e c nnecti n 1%ea4s % ?ai) t sta%t.

. A$$o uri P%int%e ce)e mai cun scute 1% *se%e "e cauta%e pe inte%net se numa%a si M 9i))a $i%e? 2A p%einsta)at in -1untu. Pent%u insta)a%ea a"" nu%i) % se "esc'i"e site-u)D BBa"" ns. III-. %( a. Lui i se p t atasa a"" nu%i ce-) ?ac si mai p)acut in uti)i9a%e.. Pent%u a p %ni c ne2iunea ap_s_m ic niţa Reţea "in pan u) supe%i % și a)e(em pţiuneaD 0ia) up C nnecti ns -Z C nnect t "s)-p% #i"e% #ia M "em. Ce)e mai 1isnuite a"" nu%i suntD p%e#e"e%ea mete A " *n) a"Ke)pe% pent%u "esca%ca%i #i"e A Gmai) N ti?ie% etc. Pent%u a a"au(a un a" nn cu p% (n 9a mete A sc%iem in ?e%east%a "e cauta%e G? %ecast? 2G si se ?ace c)ic pe cauta%e ... A1ia "up_ aceast_ pe%aţiune c ne2iunea este și p %nit_.m 9i))a.nu este p %nit_.

C)ic4 pe Ga"au(a )a ?i%e? 2G 1. Pent%u a a"au(a un inst%ument "e "esca%ca%e "e pe < utu1A se sc%ie in ?e%east%a "e cauta%eD #i"e " *n) a"Ke)pe% si se "a Ente% .

c. Pent%u a ?i anuntati can" p%imim un e-mai) se insta)ea9a a"" nu) G-mai) N ti?ie% cautat su1 aceasta "enumi%e in ?e%east%a "e cauta%e C)ic4 pe Ga"au(a )a $i%e? 2G si se "esc'i"e u%mat a%ea ?e%east%aD C)ic4 pe GInsta)ea9aG .

C)ic4 pe GRep %ni%e $i%e? 2G Gata e 6eti "esc pe%i un ic n mic in pa%tea "e C s a ?e%est%ei 1% *se%u)ui..c m ?iin" ce)e mai cun scute.. A)te a"" nu%i uti)eD A"1) c4 P)usA C ) %:i))aA Pa(e : m Butt nsA G ()e S' %tcuts .c m si se "esc'i"e pa(ina.. Pent%u a ? ) si acest se%#iciu a#em ne# ie "e un c nt. E2ista mu)te se%#icii "e p sta e)ect% nicaA <a' .c mA G ()e. . Se int%a pe inte%netA se sc%ie nume)e ?e%tantu)uiA "e e2emp)u ( ()e. E) isi #a sc'im1a cu) a%ea )a s si%ea unui e-mai) si #a "esc'i"e si mica ?e%east%a.. III-G. E-mail $ ) si%ea e-mai)u%i) % a "e#enit necesitate si %icine a%e inte%net p ate ? ) si se%#iciu) "e p sta e)ect% nicaA %api" si si(u%.

# Se completea1a formularul afisat .In ?e%east%a ca%e se "esc'i"e c)ic4 pe %Crea1a cont&..C)ic4 pe Gmai). .

.

via )sia9 '. 6a ) (ati )a mai)u) "e <a' e . 7entru configurare 8volution pentru /mail intram pe acest site: <ttp:::docs..– Click pe %)ccept. Se)ectati iAcc unt in? %mati nJ .*ee1 . Se)ectati iMai) Opti nsJ >sau " a% iOpti nsJ"in c )tu) "%eapta sus a) site-u)ui.gdfm5swp "n ca1ul in care avem un cont de Fa<oo9 pentru a configura primirea gratuita a e#mail#urilor prin 70749 ceea ce La<oo nu face9 exista doua metode: +. cu Ireepops /IA ASIA Su%saD 'ttpDBB1) (.% Baccesea9a-ya' -mai)-p%in-p p/-cea-mai-1una-met "aBhm %e-1//8 1. Se)ctati iAcc untsJ si ap i iA"" % e"it an Acc untJ. 4.google. /.com:present:view idJdcs6<((4K+. Creati#mi contul& # 0data creat contul9 puteti scrie sau primi scrisori utili1and un client de e# mail >8volution sau T<underbird?9 sau le puteti citi direct din serverul /oogle prin logare.

!. &. Se)ectati iE"itJ "in "%eptu) sectiunii iMem1e% In? %mati nJ. Se)ectati <a' Asia in ) c "e <a' -S .

Apasati 1ut nu) i$inis'e"J si iI AcceptJ in ?e%east%a ca%e #a #a apa%ea >este ?e%east%a cu Te%menii si C n"itii)e pent%u uti)i9a%ea se%#iciu)ui <a' Asia@. Pent%u acti#a%e t%e1uie sa u%mati "in n u pasii 1 si . 0e "ata aceasta se)ectati iP p]$ %*a%"in(J in ) c "e iAcc untsJ . +.3. 5..

Nu #a ?aceti (%iCiA este " a% masu%a "e secu%itate a <a' e. Acum acti#ati ptiunea "e iPOP ] $ %*a%"in(J.18. 1. .. Seta%i)e pent%u p% (%amu) "e e-mai) sunt u%mat a%e)e >)e (asiti apasan" iPOP settin(sJ sau i6ie* POP settin(sJD AtentieD pe pa%cu%su) insta)a%ii e2ista p si1i)itatea sa #a apa%a u%mat a%ea pa(ina ca%e #a ce%e sa #a %e) (ati. Se)ectati iSet up % e"it POP ] $ %*a%"in(J 11.

)aunc'pa".p'p?i"S58.4 6 m insta)a $REEPOPS.PSD C n? %m un % su%seA <a' e a% intenti na sa ?e%e sup %t POP/ (%atuit pent%u t ate se%#icii)e "e mai)A t%ecan" ast?e) pe aceeasi t%eapta cu Gmai) si mai n u Li#e Mai).netBma%c B?%eep psBu1untu 4a%mic main . C "D su" apt-(et insta)) ?%eep ps e2ista si un PPA pe ca%e i) puteti a"au(a in s u%ce. Insa pana can" t%ece%ea #a ?i c mp)etaA ne putem 1ucu%a "e ?aci)itati)e <a' e Asiae PRIN SER/ER LOCAL Su%saD 'ttpDBB? %um.E) este capa1i) sa p%eia mai)u%i)e "e pe un c nt ya' (%atuit ia% u)te%i % cu aCut %u) c)ientu)ui n i )e putem #i9ua)i9a. P%in insta)a%ea acestuia # m imp)ementa un se%#e% ) ca) POP/ ca%e p ate ?i accesat cu %ice c)ient emai) >in ca9u) asta E# )uti n@.)ist si se int% "ucD C "D "e1 'ttpDBBppa.netBma%c B?%eep psBu1untu 4a%mic main "e1-s%c 'ttpDBBppa.% B#ie*t pic.u1untu.)ist pt a a#ea t t timpu) u)tima #e%siuneD C "D su" (e"it BetcBaptBs u%ces.)aunc'pa".

0esc'i"em E# )uti n.ap i t t in te%mina)D C "D su" apt-4ey a"# --4eyse%#e% 4eyse%#e%. %estu) "e1i?ati-)e ap i -%mea9a pasu) in ca%e c n?i(u%am c)ientu) "e emai)..Inte%net .. Cam astea sunt seta%i)e D .u1untu.$%eePOPs -p"ate% O"ata ce ati "esc'is $%eePOPs -p"ate% 1i?ati " a% ya' apasati O7 .c m --%ec#-4eys /A//AC05 su" apt-(et up"ate su" apt-(et up(%a"e Ap i a#em ne# ie "e $%eePOPs -p"ate% pe ca%e i) insta)am "inD Ap i me%(em in meniuD App)icati ns .. 0in meniu) )ui E# )uti n A a)e(em E0IT si ap i PRE$ERENCES.

Nu stiu ca%e-i cau9a "a% nu ?ace ?ata sa )e " *n) a"e9e pe .O"ata ce seta%i)e au ? st ?acute se apasa SEN0BRECEI6E si E6OL-ITION #a ce%e sa int% "uceti pa% )a >pa% )a "e ya' @ si ap i #a incepe sa " *n) a"e9e "e pe c nt t ate mai)u%i)e # ast%e.

.t ate."e ?ieca%e "ata can" "a e% a%e t%e1uie sa t t "ati pe SEN0BRECIE6E .. Iata cum E# )uti n " *n) a"a mai)u%i)eD O7 .Acum #%eau sa %e9 )# p% 1)ema n ti?ica%ii.La peste 1888 "e mai)u%i a%e ne# ie cam Cuma "e %a sa )e " *n) a"e9e pe t ate.t%ea1a me%(e si acum "e ?ieca%e "ata putem sa int%am ac ) sa #e%i?icam mai)u).. Pent%u asta # m me%(e in synaptic si insta)am ce)e " ua p% (%ameD – mai)-n ti?icati n ......(ata ... " *n) a"ea9aa #%e !8 -188 "e mai)u%i si ap i "a e% a%e ....

Inte%net .Mai) N ti?icati n . O sa apa%a in "%eapta in pane)u) "e sus ic ana pe ca%e "am c)ic4 "%eapta a)e(em p% pe%ties a"au(am c ntu) "e ya' ia% seta%i)e sunt asteaD .– mai)-n ti?icati n-e# )uti n Ap i # m cauta in App)icati ns .

. 0upa t ate astea t tu) #a ?i acti# . si in c nc)u9ieD 1. 0e ?ieca%e "ata can" p%imim un mai) n u # m ?i n ti?icati cam asaD >asta-i "upa 1! secun"e "upa ce mi-am t%imis mie un mesaC test@.....6a t%e1ui sa a"au(am in sta%tup ap)icatia "e n ti?ica%e..

. Este 1ine sa a#em si tastatu%a ame%ican_ pent%u a ? ) si ..in4eys >sau stan"a%" c mma1e) *@. La sator tastatura Pent%u a putea sc%ie cu _A XA șA ţA W t%e1uie sa a#em insta)ata tastatu%a % maneascaA ia% pent%u a a#ea acces )a jA h `i a)te ca%acte%e specia)e t%e1uie sa a#em si tastatu%a ame%icana. A)e(em R mWniaA . Ia% E# )uti n cam asaD III-=. Pent%u astaA ne uitam pe 1a%a "e sus si ?acem c)ic4 pe GSistemGA ap i pe GP%e?e%inteG si in pa%tea "e C s pe Gtastatu%aG.

ca%acte%e)e ca%e nu mai sunt accesi1i)e cu tastatu%a % mWneasc_. C)ic4 pe GA%anCamenteG .

C)ic4 pe Q A"au(a .

C)ic4 pe sa(eata "e )a GAspecteG si a)e(eti ta%aD R mania C)ic4 pe sa(eata "e )a G6a%ianteG si a)e(eti Gc mma1e) *G .

C)ic4 pe GQ A"au(aG A)e(eti tastatu%a imp)icita >ca%e sa ?ie a?isata )a "esc'i"e%ea ca)cu)at %u)ui@ .

C)ic4 pe GOptiuni pent%u a%anCamentu) taste) % si "esc'i"em ?e%east%a GLay ut S*itc'in(G A)e(em c m1inatia "e taste A)tQS'i?t .

0am c)ic4 "%eapta pe 1a%a >pane)u)@ "e C s sau "e sus "in -1untuA in ) cu) un"e #%em sa ?ie amp)asat ic nu) `i a)e(em A"" t Pane)k C)ic4 pe Q A"au(a .Inc'i"em ?e%est%e)e. -%mea9a sa mai p)asam pe 1a%a "e sus sau "e C s un ic n ca%e sa ne semna)e9e cu ce tastatu%a )uc%am.

423&5@. U ou 4alppaper -1untu 5. C)ic4 pe aceasta ptiune. Se "esc'i"e ?e%east%a in ca%e apa%e ptiunea Gsc'im1a ?un"a)u) "es4t pu)uiG.c mB*a))pape%s. . III-C.stu"i t*entyei('t. 0aca " %im sa a"au(am a)te)e si sa )e ? ) simA t%e1uie sa ne a)e(em "e pe inte%net >'ttpDBB(n me-) 4. 6e%i?icati cu A)tQS'i?t "aca ic nu) se sc'im1a "in -SA in R u si in#e%s. 18.84 #ine cu 4 ?un"a)u%i p%e"e?inite. %(BH 'ttpDBB***.18A aspectu) ?e%est%e) % "e insta)a%e tastatu%a s-a m "i?icat.C)ic4 pe GIn"icat % tastatu%aG si c)ic4 pe GQA"au(aG sau t%a(eti ic nu) pe 1a%a. NOTAD Incepan" cu -1untu +.'tm @ a)te m "e)e )a "imensiunea m nit %u)ui n st%u >e2. Le c piem pe ca)cu)at % cu aceeasi "enumi%e sau cu a)taA inc'i"em ap)icatii)e si ?acem c)ic4 "%eapta pe "es4t p.

.Apa% ce)e 4 ?un"a)u%i p%e"e?initeA ?acem c)ic4 pe Ga"au(aG.

Inc'i"em ?e%east%a si putem sa ne a"mi%am n u) ?un"a). . Termi al i Nautilus I cepatorii nu stapanesc in t ta)itate c men9i)e necesa%e mane#%a%ii Linu2u)ui pent%u insta)a%ea un % p% (%ame ce necesita "esc'i"e%ea ?isie%u)ui in Te%mina)A ? ) sin" c man"a Gc"G >sc'im1a%e "i%ect %@. Pent%u usu%a%ea acestei actiuni t%e1uie insta)at pac'etu) nautilus#open#terminal. $un"a)u) este sc'im1at ime"iat. III-<.Na#i(am pana )a ima(ini)e sa)#ateA se)ectam pe cea ca%e ne p)ace si ?acem c)ic4 pe G"esc'i"eG.

Pent%u aceasta se int%a in SistemZA"minist%a%eZSistemu) "e a"minist%a%e Synaptic C)ic4 pe Sistemu) "e a"minist%a%e Synaptic >ZSynaptic Pa4a(e Mana(e%@A .

pen-te%mina) si i) insta)am.cautam pac'etu) nauti)us. .

Sa)#ea9_ ?i`ie%u) pe "es4t p.n)ine. anc'i"e ?e%east%a.Resta%tam ca)cu)at %u) si "upa %esta%t #e%i?icam "acaA atunci can" "am c)ic4 "%eapta int%-un ?isie%A in meniu) ce se "esc'i"eA apa%e ptiunea 0esc'i"e in te%mina). III-F. O"at_ ce e ac ) "u1)u-c)ic4 pe e) `i insta)at %u) se #a "esc'i"e."ac_ p ^i a)e(e ce tip "e ?i`ie% s_ "esca%ci atunci a)e(e acest tip.% Btips-t%ic4sB345.-insta)a%e-s ?t*a%e-)inu2-"insu%se. CO&PILATOARE Su%saD 'ttpDBB***. C)ic4 pe 1ut nu) "in c )^u) "in "%eapta sus ca%e sc%ie GInsta)) Pac4a(eGA `i a`teapt_ pWn_ #a ?i te%minat.'tm) a.c%ai #a. INSTALARE PAC@ETE %EB -n ?i`ie% . Ap)ica^ia ta a% t%e1ui s_ ?ie insta)at_ `i ."e1 este ce) mai u` % "e insta)at Xn -1untu .

(9 0upa cum puteti #e"eaA uti)i9ati c man"a ta% cu ptiuni)e necesa%e >2#9?@ pent%u "espac'eta%e.(9A "a% #eti uti)i9a us % sc'im1ata c man"a "e "espac'eta%e. 6eti insta)a aceste pac'ete in ace)asi m " ca si pac'ete)e ta%. %espac1etare P ate ca #-ati "at "eCa seama ca pac'etu) c ntinan" c "u) su%sa a) p %(%amu)ui a%e e2tensie ta%. Ce se intamp)a "upa "espac'eta%eA "epin"e "e pac'etA "a% in ce)e mai mu)te ca9u%i .19.19. in ) c "e (9ip.#A. 0aca pac'etu) se a?)a un"e#a in "i%ect %u) "#s ' meA puteti ?i uti)i9at % n %ma) in ca"%u) acestei etape. O%icumA este mai sanat s sa ?iti atenti )a p% ce"u%a "e insta)a%e si sa 1se%#ati ce inseamna acesti pasi.(9 sau ta%. In m mentu) in ca%e se ?ace pac'etu)A c "u) su%sa si a)te ?isie%e necesa%e sunt st cate t ate int%.19... 0a%A "upa cum am spus "eCaA pasii sunt aceiasi si in ca9u) in ca%e ati ?i ) (at ca a"minist%at % >% t@ O4Asa "espac'etam in ce)e "in u%ma ta%1a))-u).ta%. P% ce"u%a "e insta)a%e a s ?t*a%e-u)ui ca%e #ine in pac'ete "e tip ta%. Asta inseamna ca pac'etu) este c mp%imat ca a%'i#a Ta%A "e asemeni cun scuta si su1 "enumi%ea "e ta%1a)). 0upa sa)#a%ea pac'etu)ui in "i%ect %u) ' meA i) puteti "espac'eta cu u%mat a%ea c man"a >"ata in c ns )a@D V ta% 2#9? p4(.@ h c" pac'et h .sin(u%a a%'i#a ta%A "e un"e %e9u)ta e2tensia TAR. 0upa ce ati " *n) a"at ta%1a))-u)A puneti-) in "i%ect %u) " %it.. 0aca a#eti un pac'et cu e2tensia ta%. In acest ca9A pac'etu) a%e e2tensia ta%. Pas 1.(9 >sau ta% 2#C? pac'et.(9@ un"e#a in "i%ect %u) ' me >B' meBeuB")s@ si ?aceti aceste )uc%u%i "in p%isma unui uti)i9at % n %ma) >eu@.ta%. 0aca pac'etu) se a?)a pe a)tun"e#aA t%e1uie sa "e#eniti % t. -ne)e pe%s ane # % sa c mp%ime a%'i#a ta% cu 19ip.19.ta%. 0upa ce sunt st%anse t ate int%.ta%.A t%e1uie sa-I spunem c men9ii ta% ca aceasta nu e a%'i#a ta9 c mp%imata cu (9ip. nu este int "eauna )a ?e)A "a% "e 1icei a%ata cam asaD h ta% 2#9? pac'et.a%'i#a ta%A a%'i#a este c mp%imata cu (9ipA "e un"e %e9u)ta e2tensia G:. INSTALARE PAC@ETE tar.(ata s_ ?ie ? ) sit_.19.19.Bc n?i(u%e h ma4e h ma4e insta)) 0aca sunteti n % c sA a1 %"an" aceste simp)e c men9iA #eti "espac'etaA c n?i(u%aA c mpi)a si insta)a n u) pac'et s ?t*a%eA ?a%a c'ia% sa stiti ceea ce ?aceti.(9 si ta%. In acest e2emp)uA # i p%esupune ca ati "esca%cat un pac'et >p4(. Cum ?acem acest )uc%uD in) cuiti )ite%a 9 cu C in c man"aA ca in acest e2emp)uD V ta% 2#C? p4(.A si tar. #.ta%.

Acum t%e1uie sa tastati c" pent%u a int%a in "i%ect %u) n u c%eatD eujc mpute%D lB")sV c" p4( eujc mpute%D lB")sBp4(V Cititi %ice " cumentatie pe ca%e (asiti in acest "i%ect %A ca "e e2emp)u REA0ME sau INSTALLA inainte "e a c ntinua e Pas .(9 a ?acut e2act ceea ce ne-am asteptat si a c%eat un "i%ect % cu nume)e pac'etu)ui. Co 5i. O%icumA "aca t tu) se "e%u)ea9a in m " n %ma)A c n?i(u%e nu se #a p)an(e "e nimicA ci " a% #a iesi ?a%a mesaCe "e e% a%e. 0aca t tu) me%(e asa cum a% t%e1uiA e2ecuta1i)u) "#s a% t%e1ui sa ?ie (ata sa %u)e9e >"upa ce ma4e si-a te%minat t%ea1a@. A)t?e) e) nu #a stii e sa ?aca. 0aca c n?i(u%e (aseste e% a%eA se #a p)an(e "e aceasta si #a iesi. 0e 1icei )a acest punct imi pie%" c mp)et %a1"a%ea. 0aca ?aceti acest )uc%u cu un c mpute% in#ec'itA puteti sa #a "uceti sa #a ?aceti ca?ea. . Pas G. Ma4e?i)e in sc'im1A este ? ) sit pent%u a (ene%a ?isie%u) 1ina%. Aceste #a) %i sunt ? ) site pent%u a (ene%a un Ma4e?i)e.. Acest pas p ate sa "u%e9e ce#aA "epin9an" "e cat "e ma%e este p% (%amu) si "e cat "e %api" #a este c mpute%u). Co structia In ce)e "in u%ma este timpu) sa c nst%uim 1ina%u)A p% (%amu) e2ecuta1i)A "in c "u) su%sa. Puteti %u)a sc%iptu) cu c man"aD eujc mpute%D lB")sBp4(V . 0e accea este inp %tant sa %u)ati sc%iptu) c n?i(u%e cu succes sau sa (ene%ati Ma4e?i)e in a)t m ". AcumA u)timu) pas este sa insta)am p% (%amu).(9 In e2emp)u) n st%uA "espac'eta%ea pac'etu)ui p4(. C n?i(u%e " a% #a #e%i?ica sistemu) si a) ca #a) %i pent%u #a%ia1i)e)e "epen"ente "e sistem. Can" %u)ati ma4eA #eti #e"ea a)ta se%ie "e mesaCe ciu"ate "es?asu%an"u-se pe ec%anu) "#s.urare AcumA "upa ce am aCuns in "i%ect %u) pac'etu)ui >si am ?acut mica )ectu%a%e@A este timpu) sa c n?i(u%am pac'etu). 0e 1iceiA "a% nu int t"eauna >"e asta t%e1uie sa #e%i?icati ?isie%e)e "e (enu) REA0ME sau INSTALL@A acest )uc%u se ?ace %u)an" sc%iptu) c n?i(u%e. 0i%ect %u) n u c%eat se ? %mea9a in ca"%u) "i%ect %u)ui actua). 0aca s-a intamp)at acest )uc%uA t%e1uie sa t%ecem )a u%mat %u) pas.ta%. V)s p4( p4(. Can" %u)ati sc%iptu) c n?i(u%eA #eti #e"ea se%ie "e mesaCe ciu"ate "es?asu%an"u-se pe ec%an.ta%.este c%eat un "i%ect % cu nume)e pac'etu)ui. Aceasta se %ea)i9ea9a uti)i9an" c man"a ma4eD eujc mpute%D lB")sBp4(V ma4e 0e n tat ca ma4e a%e ne# ie "e Ma4e?i)e pent%u a (ene%a p% (%amu). Pent%u a ?i si(u% "e astaA "ati c man"a )s. Acest )uc%u este pe%?ect n %ma) si nu t%e1uie sa #a in(%iC %ati "e nimic. Asta e un )uc%u n %ma) si nu t%e1uie sa #a in(%iC %ati "e acest ?apt.Bc n?i(u%e Can" %u)ati sc%iptu) c n?i(u%eA "e ?apt nu c mpi)ati nimic inca.

6eti ?i int%e1at pent%u pa% )a "e % t si. Can" ati %u)at ma4eA acesta a c%eat t t ?e)u) "e ?isie%e ca%e au ? st necesa%e in timpu) p% cesu)ui "e c nst%uctieA "a% ca%e acum sunt ne? ) sit a%e si " a% cupa spatiu pe "isc. 0aca Bus%B) ca)B1in >sau %iun"e ati insta)at p% (%amu)@ este "eCa in PATKA puteti sa-) %u)ati " a% tipa%in"u-i nume)e.p%e(atiti-#a pent%u u)timu) pase eujc mpute%D lB")sBp4(V su Pass* %"D % tjc mpute%D B' meBeuB")sBp4(h AcumA ca sunteti % tA puteti sa insta)ati p% (%amu) cu aCut %u) c men9ii ma4e insta)). %eAi stalarea 0eciA #-ati "ecis ca p% (%amu) nu #a mai p)ace? 0e9insta)a%ea p% (%ame) % pe ca%e )e-ati c mpi)at c'iat "#s nu este insa )a ?e) "e us a%a ca ce)e insta)ate cu un Mana(e% "e p% (%ameA ca %pm. 0upa ce se p%escA ?e)icita%iH ati insta)at p% (%amu) si sunteti (ata sa i) %u)atie 0e a%ece in e2emp)u nu am sc'im1at c mp %tamentu) sc%ipu)ui c n?i(u%eA p% (%amu) a ? st insta)at in ) cu) imp)icit. In mu)te ca9u%iA acesta este Bus%B) ca)B1in. +aca $ curate ie Pun pa%iu ca ati " %i sa sa)#ati ce#a spatiu pe "isc. I stalare Acum este m mentu) sa insta)am p% (%amu).ac ) un"e este ca9u) . 0aca " %iti sa "e9insta)ati un p% (%am pe ca%e )-ati . eujc mpute%D lB")sBp4(V ma4e c)ean O%icumA past%ati ?isie%u) Ma4e?i)e."e1A pe ca%e s_-) insta)ati cu ("e1i.Pas =. 0aca aceasta #a e " %intaA #eti #%ea sa scapati"e ?isie%e)e "e ca%e nu mai a#eti ne# ie. Tastati e2it pent%u a %e"e#eni un use% n %ma). % tjpute%D B' meBmeB")sBp4(h ma4e insta)) 0in n uA #eti #e"ea niste mesaCe ciu"ate pe ec%an. Pent%u astaA t%e1uie sa tastati c man"a ma4e c)ean. Pent%u a ?ace acest )uc%u t%e1uie sa #a ) (ati ca % t. 0aca sunteti ) (at ca uti)i9at % n %ma)A in c ns )a puteti "e#eni % t cu aCut %u) c men9ii su. Insta)aţi p% (%amu) c'ec4insta)) șiA "up_ ma4e . Si inca un )uc%uD "aca ati "e#enit % t cu suA a% t%e1ui sa #a int a%ceti )a statutu) "e use% n %ma)A inainte "e a ?ace ce#a stupi". 0ac_ " cumentaţia nu c nţine m "a)itatea "e "e9insta)a%e sau "ac_ uti)i9at %u) ște%(e pac'etu) cu su%seA nu %eţine sau nu-) inte%esea9_A este mai (%eu "e (esti nat ap i p% (%amu) insta)at p%in aceast_ met "_. % tjc mpute%D B' meBeuB")sBp4(h e2it e2it eujc mpute%D lB")sBp4(V NOTAD Insta)a%ea pac'ete) % "in su%s_ cu ma4einsta)) ?ace ca a"minist%at %u) "e pac'ete s_ pia%"_ u%ma pac'etu)ui p% asp_t insta)at. I) #eti ? ) si "aca #a #eti "eci"e mai ta%9iu sa "e9insta)ati p% (%amu) si #%eti sa ?aceti in ce) mai simp)u m ".c nst%uiţi cu aCut %u) acestuia un pac'et .

"ac_ este p si1i) a)e(e un ?i`ie% tip . c."e1 peste %ica%e a)t ?i`ie%. O"at_ ce s-a te%minat acest p% ces insta)a9ea9a ?i`ie%u) 0EB ?acan" "u1)u c)ic4 pe e). 6ei #e"ea ap)ica^ia A)ien insta)Wn"u-seH aceast_ ap)ica^ie #a ?i ? ) sit_ pent%u a c n#e%ti ?i`ie%u) RPM Xnt%-un ?i`ie% 0EB. ". RPM este un ast?e) "e tip. INSTALARE PAC@ETE RP& $i`ie%e)e 0EB sunt imp)icite Xn -1untu -. Sc%ie [<[ `i apas_ Ente%. sc%ieD [c" 0es4t p[. Acum insta)ea9_ ?i`ie%u) RPM sc%iin" u%m_t a%ea c man"_ Xn Te%mina)D su" a)ien -4 nume)e?isie%u)ui. 0aca incepe sa #i se p)an(aA este un )uc%u %au. 0aca stiti un"e s-a insta)at p% (%amu)A t%e1uie sa ste%(eti manua) ?isie%e)e insta)ate in ca"%u) "i%ect %u)ui acestuia. INSTALAREA +ISIERELOR BIN -n ?i`ie% BIN este un ?i`ie% simi)a% cu RPM pe ca%e -1untu nu X) p ate insta)a pWn_ cWn" nu X) #ei c n#e%ti Xnt%-un ? %mat "i?e%it. .%pm cu nume)e actua) a) ?i`ie%u) RPM ap i apas_ ente%. T%e1uie sa ste%(eti ?isie%e)e manua).i"ee un"e ii sunt ?isie%e)eA a% ?i 1ine sa cititi Ma4e?i)e si sa #e"eti un"e au ? st insta)ateA ia% ap i sa )e ste%(eti. Pent%u a ?ace asta "esc'i"e un te%mina) `i sc%ieD su" apt-(et insta)) a)ien.c mpi)at "#sA ?aceti. 0up_ int% "uce%e apas_ Ente%. 0a%A cWte "at_ ap)ica^ie este "isp ni1i)_ " a% Xn unu) sau " u_ ? %mateA nici unu) pent%u -1untu.in m "u) e#i"entD ce) "e sti) #ec'i.%pm an) cuie`te nume)e?isie%u)ui . Pent%u a insta)a acest ?i`ie% #a t%e1ui s_ X) c n#e%te`ti Xn ce#a ce -1untu p ate citi `i insta)a -."e1. O"at_ te%minat mut_ ?i`ie%u) RPM pe 0es4t p `i "esc'i"e un Te%mina). a^i #a ap_%ea un cWmp pent%u pa% )_. 0aca nu spuneA puteti sa #a smu)(eti pa%u) "in cap. 6a c n#e%ti ?i`ie%u) RPM Xnt%-un ?i`ie% 0EB. Cititi " cumentatia ca%e a #enit cu pac'etu) s ?t*a%e si #e"eti "aca nu spune ce#a "e "e9insta)a%e. 0aca nu ati ste%s "eCa Ma4e?i)eA puteti ?i in sta%e sa "e9insta)ati p% (%amu) cu aCut %u) c men9ii ma4e uninsta))D % tjc mpute%D B' meBeuB")sBp4(h ma4e uninsta)) 0aca #e"eti mesaCe)e ciu"ate "e te2t "es?asu%an"u-se pe ec%an >"eCa )a m mentu) asta a% t%e1ui sa )e #e"eti D-@A asta e un )uc%u 1un. 6ei #e"ea un c " t%ecWn" %epe"e `i #ei ?i p%e9entat cu p^iunea "e a c ntinua sau "e a anu)a insta)a%ea. 0aca nu a#eti nici.un ?i`ie% . Pent%u a ?ace asta ? ) se`te u%m_t a%e)e inst%uc^iuni. Insta)a%ea a% putea s_ "u%e9e cWte#a minute Xn ?unc^ie "e c ne2iunea ta )a Inte%net `i "e #ite9a ca)cu)at %u)ui. Aceast_ c man"_ #a muta ? )"e%u) cu%ent Xn ? )"e%u) "es4t p un"e ai ?i`ie%u) RPM sa)#at.

1in[ `i apas_ ente%.1in cu nume)e actua) a) ?i`ie%u)ui BIN "esc_%cat mai Xnainte `i apas_ ente%.#a ap_%ea ca `i cWn" nimic nu s-a% ?i XntWmp)a. Ea p ate ?i im1unatatita p%in a"au(a%ea un % teme n i "esca%cate "e pe inte%net sau "e aiciD 'ttpDBB***.netB(4%e))mB Pent%u insta)a%ea ) % se pa%cu%( u%mat %ii pasiD . III-D. PERSONALISARE . Sc%ie in Te%mina)D [.3rellm Acest p% (%am #ine cu inte%?ata simp)a. O"at_ sa)#at "esc'i"e un Te%mina) `i sc%ieD c" 0es4t p O"at_ ce a ? st m "i?icat ? )"e%u) cu%ent sc%ie u%m_t a%ea c man"_ Xn te%mina)D su" c'm " Q2 nume)e?isie%u)ui. P% (%amu) #a ?i insta)at "in Te%mina).mu'%i.c)ic4 pe ?isie%u) GP)acesG sau GL cu%iG "e pe 1a%a "e sus .1in Sc'im1_ nume)e?isie%u)ui . Nu te Xn(%iC %a.0esc_%c_ `i sa)#ea9_ ?i`ie%u) BIN pe 0es4t p.Bnume)e?isie%u)ui. Nimic nu #a ap_%ea Xn Te%mina)A nimic nu #a ?i c piat pe 0es4t p -.

c)ic4 pe G#ie*G si pe GS' * 'i""en ? )"e%G ..c)ic4 pe GK me ? )"e%G .

G si ap i ?isie%u) Gt'emesG .aici ."esc'i"eti ?isie%u) G.(4%e))m.."e9a%'i#ati cate tema si c piati.)ansati G(4%e))mG "in App)icati nsBSystem T )sBG7%e))M System m nit % .

c)ic4 pe T'emes si a)e(eti una "in teme)e pe ca%e t cmai )e-ati insta)at In %ep 9it a%e e2ista mai mu)te p)u(inu%i ce p t ?i insta)ate ast?e)D .c)ic4 pe ?isie%u) GSystemG "e pe 1a%a "e sus .c)ic4 pe Gsea%c'G .c)ic4 "%eapta pe pa%tea "e sus a ?e%east%ei p% (%amu)ui G(4%e))mG si c)ic4 pe GC n?i(u%ati nG sau apasati $1 .."esc'i"eti A"minist%ati nBSynaptic pac4a(e mana(e% .sc%ieti G(4%e))mG si "ati Ente% .int% "uceti pa% )a .

a)e(eti si insta)ati p)u(inu%i)e " %ite 0e e2emp)uA (4%e))4am >pent%u a int% "uce a a?isa ?a9e)e )unii@. CUB ..E+ECTE G$ 0aca a#em p)aca #i"e ca%e pe%mite e?ecte /"A putem acti#a cu1u) ast?e)D Ne uitam pe 1a%a "e C s a "es4t pu)ui si "aca a#em numai " ua ?e%est%eA mai acti#am " uaA ?acan" c)ic4 "%eapta int%-una "in pat%ate)e)e ca%e sim1 )i9ea9a spatii)e "e )uc%u. ima(ine pe%s na)a@A (4%e))m n >pent%u III-E. Se "esc'i"e u%mat a%ea ?e%east%aD .

Ma%im numa%u) "e c ) ane )a 4 si inc'i"em ?e%east%a. Pe 1a%a "e sus int%am in SistemZP%e?e%inte C)ic4 pe GA"#ance" 0es4t p E??ects Settin(sG .

Bi?am in meniu) 0es4t pD 0es4t p cu1e >#a ce%e acceptu) pent%u "e9acti#a%ea a)tei ptiuni si acceptati@ si R tate cu1eA ia% in meniu) E??ectsD /0 *in" *sA Cu1 %e?)ecti ns si GCu1e (ea%sG si inc'i"eti ?e%east%a. .

0eci p% 1)ema nu e un 1u( ci e " a% insta)a%e.18 7a%mic pent%u a c nt% )a misca%i)e cu1u)ui stan(a B "%eapta "in % tita sc% )u)ui can" cu%s %u) este ase9at pe un camp )i1e% "e pe 0es4t p se p% ce"ea9a in ?e)u) u%mat % >Su%saD 'ttpDBB? %um. Puteti sc'im1a ima(ini)e "e capete)e cu1u)uiA um1)an" )a seta%i si putem %e"uce pacitatea ?ete) % cu1u)ui pent%u a se #e"ea % tite)e in#a%tin"u-se in inte%i %u) cu1u)ui.p'p?i"S314!@D In System B P%e?e%ences B C mpi9C n?i( Settin(s Mana(e% B 0es4t p B 6ie*p %t S*itc'e% B 0es4t p-1ase" 6ie*p %t S*itc'in( )a YM use M #e Ne2tZ si )a YM use M #e P%e#Z se se)ectea9a YEna1)eZ si YButt n !Z %especti# YButt n 4Z >sau in#e%s 4 %especti# ! "aca #a e mai c m " asa@.u1untu.Tineti apasat 1ut nu) "e sc% )) a) m us-u)ui si t%a(eti un pic si #a apa%ea ima(inea "e mai susA ia% "aca numai % titi 1ut nu) "e sc% ))A ?a%a a ?ace c)ic4A ima(inea "esc4t pu)ui se #a % ti.% B#ie*t pic. In -1untu +. Pent%u a a"au(a ima(ine "e ?un"a)A in ?ata ca%eia sa se miste cu1u)A se "esc'i"e C mpi9 setin( Mana(e% "in Sistem&7referinte& c)ic4 pe Cub de birouZ)ppearanceZ a)e(eti ima(ine "e ?un"a) "in ?isie%u) p% p%iu "e ima(ini si 1i?ati %fundal&. seta%e ca%e t%e1uie ?acuta u)te%i % "upa .

si 1ut nu) "e "u1)u c)ic int%e e)e@. 7entru asta: Iacem click dreapta pe bara de !os C)ic4 pe GP% p%ietatiG . A/ANT BIN%OB NA/IGATOR 2n foarte frumos aspect poate capata desktopul daca inlocuim bara de !os cu o bara )wn. S-a% putea ca )a a)te m "e)e "e mausu%i seta%i)e sa "i?e%e putin. Asa"a%A "aca a#eti un a)t tip "e maus s-a% putea sa t%e1uiasca sa setati a)te nume%e )a 1ut ane)e %especti#ee III-19.C mp)eta%eD eu am un maus cu / 1ut ane Q % tita "e sc% )) >c)ic st(A c)ic "%.

Acti#ati Ga%ata 1ut ane "e ascun"e%eG Ascun"eti 1a%a "e C s cu c)ic4 pe una "in sa(eti .

0e pe 1a%a "e sus "esc'i"em SistemZA"minist%a%eZA"minist%at %u) "e pac'ete Synaptic .

Int% "ucem pa% )a 0am cauta%e pent%u a*n .

Ma%cam pac'etu) pent%u insta)a%e cu c)ic4 "%eapta si "am Ap)y Inc'i"em ?e%east%a si in Ap)icatiiZAcces %iiA ?acem c)ic4 stan(a pe A#ant *in" *s Na#i(at % 6e%i?icam "aca 1a%a "e C s este ascunsa si se #e"e 1a%a A*n .

Pent%u a a%ata ca mai sus t%e1uie sa ?acem u%mat a%e)e seta%iD C)ic4 "%eapta pe pane)u) a*n si a)e(em GP%e?e%inteG Bi?am G?e%est%e)e ma2imi9ate nu ac pe%a 1a%aGA ia% )a Gic n e??ectsG )asam Gc)assicG C)ic4 pe TAspectul pro.ramelorG si c)ic4 pe ?e%east%a "e m "i?ica%e a Gcu) %ii um1%e) %G C)ic4 pe "%eptun('iu) "e m "i?ica%e a Gcu) %ii "e ?un"a)G .

C)ic4 pe Gaspectu) 1a%eiG si a)e(eti in ?e%east%a L 4 G/0 ) 4GA un('iu) 1a%ei 4!A ina)time /! si 1i?ati Ga%ata un sepa%at % int%e )ansat a%e si p% (%ameG Pent%u ma%(inea p%incipa)a a 1a%eiD int% "uceti #a) a%ea 13 .

Pent%u ma%(inea p%incipa)a a)e(etiD C ) % t B)ac4 an" pacity t 18& Pent%u ma%(inea inte%na a 1a%eiD .84 C)ic4 pe Tmotor re5le>ieT si )a G0e(%a"eG cu) a%e pas 1 a)e(etiD pacitate &5 si nume cu) a%e h818181 .

a)e(eti t t pacitate 11A cu) a%e h$$$$$$ .La G"e(%a"eG cu) a%e pas . a)e(etiD pacitate 11 si nume cu) a%e h$$$$$$ La Ge#i"entie%eG pas 1 a)e(etiD pacitate 11A cu) a%e h$$$$$$ La Ge#i"entie%eG pas .

Inc'i"eti t ate ?e%est%e)e si ?aceti c)ic4 pe )ansat %u) 1a%ei a*nA "aca nu "esc'isa "eCa si #eti a#ea 1a%a a*n in t ata sp)en" a%ea ei. NOTA In -1untu +.18 7a%mic 1a%a A*n nu este insta)ata. Pent%u a ast?e)D 1. c)ic4 pe SystemBA"minist%ati nBS u%ces S ?t*a%e

a#eti

insta)a se p% ce"ea9a

0aca sunt up"ate-u%i ?aceti-)e intai ,. C)ic4 n t'e iOt'e% S ?t*a%eJ ta1.C)ic4 n t'e iA""J 1utt n

/. In ?e%east%a "e "ia) ( ca%e se "esc'i"eA int% "uceti ippaDa*n-testin(BppaJ >*it' ut t'e Lu tes@ an" c)ic4 n A"" S u%ce

4. In ?e%east%a ca%e se "esc'i"e #e%i?icati "aca a ? st a"au(ata n ua su%sa si inc'i"eti ?e%east%a cu c)ic4 pe C) se

!. In ?e%east%a "e atenti na%e ?aceti c)ic4 pe Re) a"

&. Acum se p ate insta)a pac'etu) a*nA ? ) sin" Te%mina)u)
sudo apt-get install avant-window-navigator-trunk awn-settings-trunk 7. Acum se poate lansa Awn din Applications->Accessories->Avant Window Navigator

5. N ua 1a%a A;N nu mai p ate ?i c n?i(u%ata atat "e minuti s ca in ce)e)a)te "ist%i1utii -1untu >)in4D 'ttpDBB***.u1untu(ee4.c mB' *-t -insta))-a#ant-*in" *na#i(at %-a*n-in-u1untu-+-18-4a%mic.'tm)@

C n?i(u%a%e A;N IN 7ARMIC 1. Int%ati in System--->Preferences--->AWN Settings

$e%east%a Tas4 Mana(e% ... $e%east%a P%e?e%ences /.

4. $e%east%a Ap)ets

!. $e%east%a T'eme

In aceasta ?e%east%a apasati 1ut nu) Cust mi9e si #eti putea seta cu) a%ea 1a%ei a*n. &. $e%east%a A"#ance"

III-11. G-&AIL NOTI+IER
0aca a#em un c nt "e (mai)A pent%u a ?i anuntati "e s si%ea unei sc%is %i e)ect% nice putem ? ) si mai mu)te p% (%ameA ce) mai p pu)a% ?iin" G-mai) N ti?ie%A ca%e se (aseste in Rep 9it a%e)e -1untu. Se pa%cu%( u%mat %ii pasiD Pas. 1

Pas. ,

! .Pas. 4 Pas. / Pas.

.Pas. & 0upa insta)a%e p% (%amu) este in ZApp)icati nsZInte%netZG-mai) N ti?icati nA ia% "upa )ansa%e apa%e pe 1a%a "e sus.

La p%imi%ea unui e-mai) se c ) %ea9a in a)1ast%u si in c )tu) "in "%eapta C s. I&PRI&ANTE >Su%saD 'ttpDBB***.p'p?s' *t picS.% B? %umBin"e2. %(.my). O )ist_ cu imp%imante)e ce sunt %ecun scute aut mat (_si aiciD ***. ?e%east%a p p-up apa%e temp %a% III-1. 6ite9a "e imp%ima%e )a ? i)e a)1-ne(%u este supe% si %ec man" m "e)u) ?ieca%ei pe%s ane ca%e " %este imp%imanta c mpati1i)a Linu2.!. Spe% ca acest ('i" sa #a scuteasca "e %e "e " cumenta%e pent%u a ?ace imp%imanta sa ?uncti ne9e c %ect . I stalare @P PSC 1C19 All-I -O e i U#u tu Imp%imanta KP PSC 1!18 A))-In-One este mu)ti?uncti na)a p%inte%Bscanne%B2e% 2A e2t%em "e accesi1i)a > puteti cumpa%a "e )a ap% ape %ice ma(a9in )a un p%et su1 ! mi)i ane )ei #ec'i@..)inu2p%intin(.+ @ MaC %itatea imp%imante) % sunt %ecun scute "e -1untu ime"iat ce sunt cup)ate )a ca)cu)at %A "a% e2ista si une)e ca%e t%e1uiesc insta)ate manua) ca mai C s.

et i stall >sa e . 0aca nu )e a#etiA insta)ati-)e cu c man"aD su$o apt-. ome-cups-ma a.ocr 1pli# Asi(u%ati-#a ca a#eti insta)at si pac'etu) (n me-cups-mana(e% si cupsD su$o apt-.et i stall cups .Int% "uceti ca1)u) -SB a) imp%imantei in mu?a si )ansati in Te%mina)D lsus# A% t%e1ui sa p%imiti un utput "e (enu) Intai si-ntai a#em ne# ie "e cate#a pac'ete cum a% ?i 2sane >ca sa a#eti si cu ce scana@A ( c% >pent%u OCR@ si 'p)i1.er .

..co 5 a#eti (%iCa ca )inia ServerName local<ost >in am1e)e ?isie%e se a?)a c'ia% )a inceput@ sa nu ai1a un GhG in ?ata T t in :etc:cups:cupsd.e$it :etc:cups:clie t. . aici a"au(ati te2tu) N.9 %e9 )#ati p% 1)ema ?acan" u%mat a%e)eD c$ :etc:i it.$ 1p-psc-1C19 $e5aults AcumA %i "e cate %i # m p %ni sistemu)A # m a#ea Sa c n?i(u%am C-PSD su$o .0acaA ince%can" sa )ansati (n me-cups-mana(e% >System Z A"minist%ati n Z P%intin(@A acesta nu p %nesteA ia% "upa #%e cate#a minute %etu%nea9a e% a%ea "77 reMuest failed wit< status +'..+ Sa)#ati ?isie%u) si sc%ieti in Te%mina)D su$o up$ate-rc.e$it :etc:cups:cups$.confD su$o .:bin:s< ifconfig lo +'-..e$it 1p-psc-1C19.conf sa a#eti (%iCa ca )inia )ut<TFpe Basic "e )a s?a%sit sa nu ai1a un GhG in ?ata "upa ca%e inte%?ata lo c n?i(u%ata.co 5 sc'im1ati )inia Se%#e%Name incat sa a%ate asaD ServerName local<ost "upa ca%e ?aceti ace)asi )uc%u si pent%u :etc:cups:cupsd.$ su$o touc1 1p-psc-1C19 su$o c1mo$ U> 1p-psc-1C19 su$o ..

su$o :etc:i it.$:cups!s restart 0upa %e1 tA t tu) a% t%e1ui sa ?uncti ne9e. Puteti )ansa (n me-cups-mana(e% >System Z A"minist%ati n Z P%intin(@ si sa a"au(ati imp%imanta. Nici p% 1)emaA putem speci?ica mai inc ) m "e)u). . 0upa un aut "etectA imp%imanta #a ?i "etectata ca si G&!4/G.

Acum puteti imp%ima ?isie%e te2t si p 9e "in %ice e"it % si puteti ? ) si 2sane pent%u a scana ima(ini.

Tip_%i%e MaC %itatea imp%imante) % sunt sup %tate aut mat Xn -1untu. Ap)ica^ia C n?i(u%a%e imp%imante se%#e`te )a insta)a%ea sau %ec n?i(u%a%ea unei imp%imante. Aceea`i ap)ica^ie p ate ?i uti)i9at_ `i pent%u pa%taCa%ea imp%imante) % Xn ca"%u) %e^e)ei ) ca)eA pent%u "e9acti#a%ea sau pent%u %ep %ni%ea unei imp%imante. Imp%imante ) ca)e O imp%imant_ ) ca)_ este imp%imant_ ata`ata "i%ect )a ca)cu)at % >sp%e "e se1i%e "e imp%imante)e "e %e^eaA p%e9entate Xn sec^iunea u%mat a%e@. Pent%u insta)a%ea unei imp%imante ) ca)eD • C necta^i imp%imanta )a ca)cu)at % `i pune^i- Xn ?unc^iune. MaC %itatea imp%imante) % # % ?i aut mat "etectate si c n?i(u%ate. 0up_ "etec^ieA Xn 9 na "e n ti?ica%e #a ap_%ea ic ni^_ speci?ic_ `iA "up_ cWte#a m menteA un mesaC "e ? %ma GImp%imanta este p%e(_tita pent%u tip_%i%e.G 0ac_ imp%imanta nu este "etectat_A u%ma^i p% ce"u%a "e mai C sD 1. I"enti?ica^i m "e)u) imp%imantei. ,. Asi(u%a^i-#_ c_ imp%imanta este Xn ?unc^iune.

/. Lansa^i "in meniu) p%incipa) Sistem c )dministrare c "mprimare
4. Ap_sa^i 1ut nu) Imp%imant_ n u_. !. Imp%imanta a% t%e1ui s_ ?ie "etectat_ aut mat. 0ac_ "aA ap_sa^i anainte `i

ap i Ap)ic_. &. an u)tima pa(in_ pute^i int% "uce acesteia. "esc%ie%e pent%u imp%imant_ `i ) ca^ia

0aca imp%imanta nu a ? st "etectat_ aut mat pute^i se)ecta manua) p %tu) `i "%i#e%u) "e imp%ima%e. Pent%u une)e imp%imante este p si1i) s_ ?ie ne# ie "e pa`i sup)imenta%i pent%u insta)a%e. Pent%u in? %ma^ii sup)imenta%e "esp%e imp%imanta "umnea# ast%_ pute^i c_uta Xn 1a9a "e "ate n)ine "e )a Linu2P%intin(. %( sau Xn sec^iunea "e imp%imante pe -1untu ;i4i Imp%imante "e %e^ea Sistemu) -1untu p ate ?i c n?i(u%at s_ t%imit_ ce%e%i)e "e tip_%i%e )a un se%#e% "e imp%ima%e "in %e^ea. Imp%imante)e "e %e^ea sunt (_9"uite un"e#a Xn %e^ea. Pent%u c n?i(u%a%eD 1. I"enti?ica^i m "e)u) imp%imantei. ,. Asi(u%a^i-#_ c_ imp%imanta este Xn ?unc^iune. /. Lansa^i "in meniu) p%incipa) Sistem c )dministrare c "mprimare
4. Ap_sa^i 1ut nu) Imp%imant_ n u_. !. 0ac_ imp%imanta este c nectat_ "i%ect )a un ca)cu)at % ca%e %u)ea9_ ;in" *sA

se)ecta^i Imp%imant_ ;in" *s #ia SAMBA. A)t?e)A se)ecta^i p% t c )u) "e c munica^ie uti)i9at "e imp%imant_.
&. Int% "uce^i pa%amet%ii "e c necta%e )a imp%imanta "e %e^ea `i ap_sa^i anainte. 3. Se)ecta^i m "e)u) imp%imantei `i ap i ap_sa^i 1ut nu) Ap)ic_.

5. an u)tima pa(in_ pute^i int% "uce acesteia.

"esc%ie%e pent%u imp%imant_ `i ) ca^ia

0ac_ nu cun a`te^i p% t c )u) "e c munica^ie sau pa%amet%ii "e c necta%eA #a t%e1ui s_ s )icita^i aceste "ate a"minist%at %u)ui "e %e^ea. Testa%ea unei imp%imante Pent%u a testa "ac_ imp%imant_ ) ca)_ sau "e %e^ea ?unc^i nea9_D 1. Lansa^i "in meniu) p%incipa) Sistem c )dministrare c "mprimare ,. Testa%ea unei imp%imante

0e asemeneaA ap_sa%ea 1ut nu)ui "e scana%e amp)asat pe scanne% a% t%e1ui s_ "uc_ )a ace)a`i %e9u)tat. Scanne%u) "umnea# ast%_ nu este %ecun scut "e -1untu./. -ne %i acestea p t ?i uti)i9ateA Xns_ nu t ate ?unc^ii)e ) % sunt imp)ementate c %ect. Pune^i " cumentu) Xn scanne% . 0%i#e%u) pent%u scanne%u) "umnea# ast%_ nu a ? st Xnc_%cat Xn m " aut mat. . 6e%i?ica^i Xn )ista "e sup %t -1untu 'ttpsDBB*i4i. Este %ecun scut scanne%u) "e -1untu? Pute^i #e%i?ica Xn t%ei m "u%i "ac_ scanne%u) "umnea# ast%_ #a ?unc^i na Xn -1untuD 1.u1untu..p% iectu) SANE >Scanne% Access N * Easy@ ?u%ni9ea9_ maC %itatea "%i#e%e) % pent%u scanne%e uti)i9ate Xn -1untu. an acest ('i" #e^i (_si p%e9enta%e a m "u)ui "e uti)i9a%e a unui scanne% `i p% ce"u%_ "e u%mat Xn ca9u) Xn ca%e scanne%u) "umnea# ast%_ nu este %ecun scut "e -1untu.. . Lansa^i "in meniu) p%incipa) )plicaOii c /raficD c PSane "mage Scanner. Pent%u scana%ea unui " cument u%ma^i p% ce"u%a "e mai C sD 1. . E2emp)e c mune "e scanne%e nesup %tate sunt ce)e mai #ec'i pe p %t pa%a)e) sau ce)e Le2ma%4 A))in-One >imp%imantaBscanne%B?a2@. 0a% "ac_ apa%e mesaCu) GNu e2ist_ "isp 9iti#e "isp ni1i)eG? Pute^i p%imi acest mesaC "in pa%tea sistemu)ui "in " u_ m ti#eD 1. M "u) "e uti)i9a%e a scanne%u)ui an maC %itatea ca9u%i) %A -1untu #a "etecta c %ect scanne%u) "umnea# ast%_ `iA ast?e)A X) #e^i putea uti)i9a ime"iat..c mBKa%"*a%eSupp %tC mp nentsScanne%s. Acti#a^i ta1u) SetDri si ap_sa^i 1ut nu) Imp%im_ pa(in_ "e test. C necta^i scanne%u) )a ca)cu)at % `i Xnce%ca^ie 0ac_ a#e^i un scanne% mai n uA pe -SBA este p si1i) s_ ?unc^i ne9e. /. Insta)a%ea manua)_ a unui scanne% E2ist_ scanne%e ca%e au "%i#e%e Xnc_ inc mp)ete ?u%ni9ate "e p% iectu) SANE. Acest )uc%u se p ate #e%i?ica u` % "in ap)ica^iaSynaptic. III-1G. Asi(u%a^i-#_ c_ sec^iunea -ni#e%se a a%'i#ei "e pac'ete este acti#at_. an m " n %ma)A imp%imanta #a tip_%i pa(in_ "e test. 1. 6e%i?ica^i Xn )ista )ista "e sup %t a p% iectu)ui SANE . /. Sca ere MaC %itatea scanne%e) % sunt %ecun scute aut mat Xn -1untu `i a% t%e1ui s_ ?ie u` % "e insta)at sau pe%at.

sane. Cu aceast_ ap)ica^ie pute^i c pia " cumenteA )e pute^i sa)#aA t%imite pe ?a2 sau emai). Sca erul Epso /19 Scane%u) Eps n 618 Pe%?ecti n nu este %ecun scut "e -1untu in m " aut mat. E"ita^i ?isie%u) BetcBsane. Lansa^i ap)ica^ia "e scana%e si ?ace^i un test 0at %it_ m "u)ui Xn ca%e ?unc^i nea9_ ' tp)u((in(-u) Xn -1untuA s-a% putea s_ ?ie ne# ie s_ c necta^i scanne%u) )a ca)cu)at % "up_ Xnca%ca%ea sistemu)ui.Sane pent%u a c man"a scanne%u) `i pent%u scana%ea " cumente) %.'tm). Insta)a^i "%i#e%e)eA "in ap)ica^ia Synaptic c_uta^i pac'etu) )i1sane-e2t%as sauA "in Te%mina)A int% "uce^i c man"aD su" apt-(et insta)) )i1sane-e2t%as /. ISa e p ate ?i uti)i9at `i "in ap)ica^ia GI&PH se)ecta^i "in meniu IiQier c )cMuire c PSane pent%u scana%e.. Pent%u insta)a%e u%mati pasii "esc%isi in tut %ia)u) "e pe site-u)D 'ttpDBBu1untu? %ums. . E)imina^i ca%acte%u) h "e )a Xnceputu) )iniei cu "%i#e%u) c %ect. Pute^i c'ia% sa)#a ima(ini)e pa(ini) % unui " cument mai )un( Xnt%-un sin(u% ?i`ie% cu mai mu)te pa(ini. 0ac_ 1se%#a^i p% 1)eme )a "etecta%ea u)te%i a%_ a scanne%u)uiA Xnce%ca^i a`a.c n? si acti#a^i "%i#e%u) c %espun9_t % scanne%u)ui "umnea# ast%_. • Pent%u )ansa%ea ap)ica^iei se)ecta^i "in meniu) p%incipa) )plicaOii c /raficD c PSane "mage Scanner. C_uta^i )inii)e "e ? %maD h T'e ? )) *in( 1ac4en"s a%e n t pa%t ? t'e SANE "ist%i1uti n h 1ut a%e p% #i"e" 1y t'e )i1sane-e2t%as 0e1ian pac4a(e Mai C s #e^i (_si cWte#a )inii c mentate >Xncep cu un ca%acte% h@. In ca9u) in ca%e site-u) nu mai este ?uncti na) u%mati pasii "e mai C sA p%e)uati "e pe acest site. %(Ba%c'i#eBin"e2.p'pBt-431&!!.. 4."B")). Pas 1 0esca%cati ?isie%e)e iscan si iscan-p)u(in-(t-s "e pe site-u) p% "ucat %u)ui Eps n . Mai mu)te in? %ma^ii "esp%e ap)ica^ie (_si^i pe siteu) .Sane Ima(e Scanne% Pute^i uti)i9a ap)ica^ia .

sane "in Meniu) YApp)icati nZ a% t%e1ui sa ?ie #a9ut scane%u) 0aca t tusi scane%u) nu este #a9ut "e u"e# se sc%ie in te%mina)D su" (e"it BetcBu"e#B%u)es. Nota0 .8-. 0esc'i"eti te%mina)u)A me%(eti in ) catia un"e au ? st sa)#ate aceste ?isie%e Y%pmZ >"e %e(u)a sunt sa)#ate pe 0est p@ si sc%ieti su" a)ien iscan-."GA MO0ESG&&4GA GRO-PSGscanne%G -Sa)#ati.8. Acum scane%u) #a ?uncti na."B")).c.%u)es si se m "i?ica )inia -h Eps n Pe%?ecti n 618 ca sa a%ate ca mai C sD S<S$Sni"6en" %oSSG8415GA S<S$Sni"P% "uctoSSG81..8..%pm --sc%ipt su" "p4( -i iscanF.%pm --sc%ipt su" a)ien iscan-p)u(in-(t-s&88-.c n? Pas 4 Pent%u a ?i ? ) sit si ca simp)u use%A se #a "a in te%mina) u%mat a%ea c man"aD su" a""(% up m*' amim scanne% AcumA %u)an" p% (%amu) ..."B")).i/5&.8-1.."e1 su" "p4( -i iscan-p)u(in-(t-s&88F.Pas ./."e1 0aca apa% p% 1)eme "e "epen"inte ste%(eti intai )i1sane-e2t%as ? ) sin" c man"aD su" apt-(et %em #e )i1sane-e2t%as si insta)ati "in n uD su" "p4( -i iscanF.8-1Fi/5&."B4!-)i1sane.8-1Fi/5&.8.8-.."e1 Pas / Acum a"au(a ep4 *a in ?isie%u)D BetcBsane."e1 su" "p4( -i iscan-p)u(in-(t-s&88F.c.Fi/5&..c n? uti)i9an" e"it %u) te2t (e"itA sc%iin" in Te%mina) su" (e"it BetcBsane.i/5&./..Fi/5&./.8-1.

list.con' ) sample con'iguration 'or the *+.c mB.O-.d/epkowa. scanners that are o''icially supported by this backend8 this presumption is true. ."n 2buntu *.d/doctormo-epson-scanners.. .3Bsane-ne*-eps n-scanne%B se c pie )inii)e "e mai C s si se )ipesc in Te%mina)D sudo wget -O /etc/apt/sources.com –recv-keys !"#$%& & sudo apt-get update & sudo aptget install iscan iscan-plugins Aceasta c man"a #a insta)a u)timi)e "%i#e%e Eps n. list o' such scanners can be 'ound in sane-epkowa2#3.88+B84B. It presumes8 however8 that the scanner)more precisely8 it<s :/. ( /1/I scanners can be con'igured simply by listing the path to the ( device.com/doctormo/ppa/doctormo-epson-scanners.ubuntu.list & sudo apt-key adv – keyserver keyserver.list http://divajutta.18 t%e1uie p% ce"at ca mai C sD Nu mai e2ista )a SystemBA"minist%ati nB-se% an" (% upe p si1i)itatea c%ea%ii accesu)ui )a Scanne%. /. &or all :/. Se "a ap i c man"aD sudo gedit /etc/sane. scanners.con' si i ?isie%u) ca%e se "esc'i"eD ( epkowa.* %"p%ess. trebuie instalat doar iscan#plugin In -1untu +.n alternative way that works 'or many operating systems and is a ( little bit more generic8 is to have the backend probe 'or your /1/I ( scanner with the 'ollowing con'iguration command: ( scsi *+/O0 ( ( ( ( ( ( ( On systems with libusb8 the 'ollowing line is su''icient to get the backend to recognise your :/.0* backend ( 1opyright 213 4556 Ola' 7eeuwissen ( ( /ee sane-epkowa2#38 sane-scsi2#3 and sane-usb2#3 'or details. 0e pe site-u) 'ttpDBB" ct %m .6 exista de!a drivere pentru scanerele 8pson9 iar pentru @+. product I%)is known to the backend. ( ( . &or e9ample8 i' your system claims to have a /dev/scanner ( /1/I device8 all you have to do is uncomment the 'ollowing line: ( (/dev/scanner ( ( In the interest o' maintainability8 most installations would have ( /dev/scanner sym-linked to the real /1/I scanner device node.

". In'ormation is welcome.4.". scanner via libusb8 you may need to use ( one o' the con'iguration commands below or commands that are almost ( the same. In order ( to 'ind the :/.lthough not tested with this backend8 parallel port scanners should ( be usable.( usb ( &or any :/. >ou can con'igure them as shown below8 but I do not know ( much about the details.! ( libusb is your only option. ( (usb /dev/usb/scanner5 (usb /dev/usbscanner5 (usb /dev/uscanner5 ( ( Finu9 had a scanner module until version 4. ( . . Se sc%ie in Te%mina)D . ( . scanner not known to the backend 2yet38 you may8 at your ( own peril2==38 'orce the backend to recognise and use it via libusb.O *+/O0<s :/. vendor I%@ ?:/. ( >ou can do so by the 'ollowing con'iguration command: ( ( usb ?:/. product I%8 use lsusb2 3 or8 on Finu9 systems8 peek ( at the in'ormation in /proc/bus/usb/devices. vendor I%@ productI?:/. product I%@ ( ( /*I. ( (pio 5B4JC (pio 5B!JC (pio 5B!. product I%@ ( ( I' the scanner module already knows the vendor and product I%s8 you ( do not have to speci'y them. sample con'iguration 'or the +er'ection "#5 2GH-C45538 which has ( a product I% o' 5B5 58 would look as 'ollows: ( (usb 5B56bC 5B5 5 ( -hen not accessing your :/. I' you want to have this done automa( tically every time you boot8 you can add the above line8 e9cept 'or ( the modprobe command itsel'8 to your /etc/modules 'ile.1 Se m "i?ica )iniaD (usb 5B56bC 5B5 5 cu )iniaD usb 5B56bC 5B5 4d Se sa)#ea9a. Finu9< scanner module can be loaded via ( the modprobe2C3 command like so: ( ( modprobe scanner vendorI?:/.s o' version 4. Hhese commands typically access the scanner via a kernel ( scanner module. vendor I% is A5B56bCD 2without Euotes3.

i C)ientu) "e c'at imp)icit in -1untu este Pi"(in. Atunci se "a c man"aD su" scanima(e -L si se #e"e n u) p %t us1 a) scanne%u)ui. $ ) seste GT7Q. Se t%ece n ua #a) a%e in c man"aD sudo chmod """ /dev/bus/usb/55 /55! 0in n u scanne%u) #a ?uncti na. Se p ate intamp)a sa p%imim %aspunsu) ca p %tu) -SB in"icat este cupat. Este un c)ient mu)tip% t c ) "a% nu a%e #i"e si # ce inc %p %ate. Pent%u a %eme"ia p% 1)ema se #a "a u%mat a%ea c man"a in Te%mina)D sudo chmod """ /dev/bus/usb/55 /55! 881B88/ ?iin" -s1 a) cat scanne%u)ui.sudo sane-'ind-scanner si ap iD sudo scanimage -F P% 1)ema este ca scanne%u) este #a9ut "a% nu se p ate ? ) si p %tu) us1. S-a . III-1=. Pi$. Se p t pu%ta "iscutii p%in e2pe"ie%ea "e G1i)ete)eGcu p% t c a)e)e AIMA =a11e%A MSNA <a' eA etc. N taD La %ep %ni%ea ca)cu)at %u)uiA "aca #%em sa ? ) sim scanne%u)A t%e1uie "ata "in n u c man"aD sudo chmod """ /dev/bus/usb/55 /55! Ace)asi )uc%u este #a)a1i) si "aca am sc s scane%u) "in p%i9a.

0upa ) (a%e apa%e un ec%an ca mai C sD Pi"(in sup %ta p% t c a)e)e "in )ista "e mai C sD E2emp)u "e #e%siune Pi"(inD .vico"-'$i()*.de# Se insta)ea9a pac'ete)e .user name/ si parola si click pe .de# 0upa insta)a%e s ?tu) #a ?i (asit in App)icati nspZInte%netpZPi"(in Instant Messan(e% +a prima lansare va apare un ecran ca cel de mai .&#eta7devel. Se va introduce .&.save/.vico"-'$i()*.numit intai Gaim."e1 cu "u1)u c)ic4 pe a%'i#a sau cu c man"a sudo dpkg -i pidgin$%.net!u#untu!pidgin$%. Insta)a%e Pi"(in in -1untu Se "esca%ca Pi"(in "e pe site-u) %i(ina) sau se "a c man"aD wget http !!vico".&.&#eta7devel.os si va tre#ui dat click pe -Add.

8. 0e )a S4ype )a S4ype se # %1este (%atuit ia% "e )a S4ype )a te)e? n m 1i) se # %1este cu 1ani. I stalare s3!pe i u#u tu P%ima "ata este ne# ie sa se "esca%ce u)timu) pac'et .III-1C.s4ype./.!/-1Fi/5&."e1 ? ) sin" in Te%mina) u%mat a%ea c man"aD *(et 'ttpDBB***.c mB( B(ets4ype-)inu2-"e1 A#an" acest pac'et se p ate insta)a ? ) sin" c man"aD su" "p4( -i s4ypeF"e1ian-1. S7VPE S4ype este un s ?t ca%e pe%mite sa # %1esti )a te)e? n cu %icine "in )umeA ia% "aca acestia au #e1cam se c mp e%ta ca un #i"e te)e? n."e1 Pa%tea su1)iniata cu % su #a ?i in) cuita cu "enumi%ea u)timu)ui pac'et S4ype "esca%cat. 0upa ce s-a te%minat insta)a%eaA S4ype se p ate )ansa me%(an" )a App)icati nsZInte%net-ZS4ype .

0upa )ansa%e apa%e u%mat a%ea ?e%east%aD .

. 0upa aceasta p% ce"u%a t%e1uiesc acti#ate ?unctii)e au"i si #i"e .C)ic4 pe II a(%eeJ si se #a "esc'i"e n ua ?e%east%a in ca%e se int% "uce Iuse%nameJ si pass* %"J "aca a#eti "eCa un c ntA "aca nuA #a puteti c%ea acum unu). Este (%atuit. Pent%u #e%siuni)e mai #ec'i "e -1untuA ca%e ? ) sesc A)sa s un" se p% ce"ea9a ca mai C sD Se "esc'i"e pane)u) "e c n?i(u%a%e a sunetu)ui >System Z P%e?e%ences Z S un"@.

Seta%ea sunetu)ui #a ?i simi)a%a cu cea "in -1untu 3.sau -0esc'i"eti Synaptic >System Z A"minist%ati n Z Synaptic Pac4a(e Mana(e%@. Ap)icati sc'im1a%i)e si pa%asiti Synaptic. 0ati cauta%e pent%u pac'etu) ies un"J si ma%cati) pent%u insta)a%e. .In ta1u) i"e#icesJ se setea9a t tu) pe iALSAJ. Se "esc'i"e Te%mina)u) "in >App)icati ns Z Access %ies Z Te%mina)@. Nimic )e(at "e Pu)seAu"i nu #a ?i a?ectat in nici un ?e).18 si #e%siuni)e mai #ec'i. 0ati cauta%e pent%u pac'etu) ipu)seau"i J si ma%cati) pent%u "e9insta)a%e. In ta1u) is un"sJ se "e1i?ea9a ip)ay system s un"sJ. Se acti#ea9a is ?t*a%e s un" mi2in( >ES0@J . Se int% "uc u%mat a%e)e c men9iDD su" apt-(et %em #e pu)seau"i su" apt-(et insta)) es un" e2it -. Rep %niti ca)cu)at %u). Nota0 Pu)seAu"i este in) cuit cu ES0. Se inc'i"e pane)u).

. C)ic4 "%eapata pe App)icati ns si c)ic4 pe E"it menus . NOTAD In -1untu 7a%mic pent%u a ?i #a9uta came%a *e1 se pa%cu%( u%mat %ii pasiD 1.Re#eni%ea )a seta%ea %i(ina)a se ?ace insta)an" pac'ete)e ipu)seau"i J si ipu)seau"i -es un"-c mpatJA ap i %e-ena1)e system s un"s. C)ic4 in c) ana App)icati n pe Inte%net .

In c )ana ItemsA c)ic4 pe S4ype ./.

In ?e%east%a ca%e se "esc'i"eA )a %u1%ica IC mman"J )ipiti u%mat a%ea )inieD 1as' -c [L0FPRELOA0SBus%B)i1B)i1#4)B#4)1c mpat. Came%a *e1 #a ?uncti na. In u)tima c ) ana c)ic4 pe IP% pe%tiesJ !.4.s s4ype[ &. Pent%u acti#a%ea sunetu)ui 1i?ati ca mai C s in seta%i)e IS un" p%e?e%encesJ "e pe 1a%a "e susA ?acuta #i9i1i) p%in c)ic4 "%eapta pe ic nu) "i?u9 %u)uiD . C)ic4 pe IC) seJ )a am1e)e ?e%est%e "esc'ise 3. Lansati "in n u S4ype si "in ?e%east%a "esc'i"eti ISeta%i)eJ.

.

.

Sa1ay n Gamin( 060A a c%eat pe 1a9a "ist%i1utiei Gent un sistem "e pe%a%e ?%ee "estinat C cu%i) % in GN--Linu2.188A t ate putan" ?i %e"ate "e pe 060 )i#e.com/linux-gaming-with-sabayon-gaming-edition/2010/02/18 -na "int%e ce)e mai ?%ec#ente p)Wn(e%i "esp%e Linu2 este c_ nu e 1un pent%u C cu%i. Pute^i 1^ine ima(ine ISO "e pe t %%ent t%ac4e% Sa1ay n.CAP-I/. = cu%i)e p t ?i (asite in meniu) Gn me in ZAp)icatiiZ= cu%i.esn t'A OpenA%enaA T%emu) usA 6a%s #iaA Ne2ui9A `i . SO Sa1ay n a%e c "ecu%iA sup %t /0A C mpi9A `i mu)te "int%e ce)e mai 1une C cu%i "isp ni1i)e pent%u Linu2 cum a% ?iD Ne#e%1a))A Batt)e ? % . Cu t ate C cu%i)eA 060-u) este mu)t mai ma%e "ecWt stan"a%"u) 060 "e insta)a%e. Este a"e#_%at c_ Linu2A p% 1a1i)A nu este p%ima p)at? %m_ ca%e ne #ine Xn minte cWn" ne (Wn"im )a C cu%i pent%u PC-u%iA "a% pa%te "in aceste pa%e%i sunt inc %ecte sau "ep_`ite.a%9 ne . ROCURILE SI GNU-LINUI Sursa: http://maketecheasier. Ce)e mai c mune c men9i "in Te%mina) suntD eLu up"ate Npentru up#datarea listei de pac<ete .

p)ay"e1. 6i9i na%ea p% (%ame) % se p ate ?ace in " ua ?e)u%iD a.netB 0in pacate este necesa% Inte%net e2p) %e% ca%e in .euBinsta))a%e-s ?t*a%e-t%amite-%ep sit %yBinsta))a%es pcast-p)aye%-8-/-8-su-u1untu-4a%mic-4 a)a-+-18-in-p c'i-c)ic4B si se insta)ea9a ?isie%e)e . 11. Re9 )#a%ea acestei p% 1)eme este ca)cu)at %u) si inte%netu).N"nstalarea unui pac<et eLu %em #e NStergerea unui pac<et eLu sea%c' NCautarea unui pac<et C'ia% "aca p)at? %ma Linu2 mai a%e un "%um )un( "e pa%cu%s pent%u a aCun(e "in u%ma p)at? %me)e .netB'ttpDBB***. Pent%u "ist%i1utia -1untu puteti insta)a C cu%i "e pe siteu) 'ttpDBB***.p)ay"e1. %escriere pro.c )-t#)i#e.rame /-1. $ ) sin" p% (%ame specia)i9ate.s u%ces)ist."e1 a)e p% (%ame) % s pcast-p)aye% si sp-aut'. 1. .eLu i stall *pac4a(e name.in" *s si MacA e2ista "eCa C cu%i "e ma%e ca)itate. $ ) sin" site-u%i ca%e %e"au emisiuni a)e p% (%ame) % T6A ca "e e2emp)u astaD'ttpDBB***. -nu) "int%e acestea este S p cast p)aye% ca%e ?uncti nea9a si pe -1untu.ine nu ?uncti nea9a p%ea 1ine. Se "esca%ca "e aiciD 'ttpDBB***. /iAio are T/ In ?ami)ii)e cu mu)ti mem1%i un te)e#i9 % nu mai este "e aCuns.netBup"atesB-1untuBa)) CAP-/.

Se iau a"%ese)e p stu%i) % T6 "e aiciD 'ttpDBB? %um.se insta)ea9a "in Synaptic p% (%amu) M p)aye% .u1untu. P% (%amu) P12T# "e )a R mte)ec mA ca%e se "esca%ca "e aiciD 'ttpDBB***.p'p?i"S&+&+ si se a"au(a )a B 4ma%4s.. 1.p12te)ec m.p'p?pa(eS" *n) a"])(Sen .% B#ie*t pic.% Bin"e2.

se )ansea9a ?acan" c)ic4 pe ic nu) "in ?isie%u) "e9a%'i#at ..se c%ea9a un c nt ?acan" c)ic4 pe si(n-up .se insta)ea9a "epen"ente)e "esca%cate si se "e9a%'i#ea9a p% (%amu) Gp12t#G .

Pro./-..ramare restartare sau oprire calculator .

Se p ate seta si un 1a) n t )tip >1a) nBn %is % "e n ti?ica%e@ in ca%e sa apa%a un mesaC te2t cu cate#a secun"eBminuteB %e inainte ca pc-u) sa se inc'i"a. )in fericire gambas$ este valabil in repositor(-ul din "buntu +. Aceasta ?unctie p ate ?i ? ) sita pe p st "e stic4y n te >)asa%ea un % mesaCe pent%u mem1%ii ?ami)iei@. /-G.com/$%%&/%'/cum-instalez(outube-ripper-pe-ubuntu.html )eoarece " ube-*ipper e bazat pe gambas$ trebuie sa il instalam pe acesta mai intai. deci poate fi instalat din terminal: sudo apt-get install gambas$ .In -1untu e2ista s ?tu) GS'ut" *n ca%e pe%mite p% (%ama%ea sau p%i%ea ca)cu)at %u)ui.%. Putem p% (%ama pc-u) sa se inc'i"aA sa se %esta%te9eA sau sa se "e) ('e9e. Utu#e-ripper In cazul in care nu folosim browserul Mozilla Fire-Fox care are un addon de descarcare videoclipuri de pe You ube! softul "tube-riper este o solutie buna.blogspot. #ursa: http://ubuntumes.

3entru a lansa programul: 4plicatii -5 Internet -5 "tube-ripper )easemene pentru conversia fisierului in format mp1 va trebui instalat ffmpeg si pentru asta trebuie sa mergeti in 4plicatii -5 Instalare/)ezinstalare ./.net/sourceforge/utube/utube.0-/.gt-.0-/.sourceforge.deb asta e tot.dl.i1+2.i1+2.gt-.)upa ce am instalat gambas$ pentru a descarca "tube-*ipper scriem urmatoarea comanda in terminal: wget http://-ent./.deb si sudo dp-g -i utube.

/-=. Se se)ectea9a si se ?ace c)ic4 pe IRunJ. se p %neste )ansat %u) "e ap)icatiiD In spatiu) "e sus se int% "uce nume)e p% (%amu)ui pe ca%e " %im sa i) )ansamA si "aca este insta)at in ?e%east%a "e C s apa%e ic nu) Q "enumi%ea p% (%amu)ui. LANSATORUL %E APLICATII Cu aCut %u) taste) % A)tQ$. 0aca " %im ca anumita ap)icatie sa %u)e9e ime"iat "upa 1 ta%e se "esc'i"e ZSystemZP%e?e%encesZSta%tup App)icati n .

u1untu(ee4.'tm) 0aca nu #a p)ace ?e%east%a "e ) (a%e imp)icita "in -1untu puteti m "i?ica cu p% (%amu) G0M.C)ic4 pe I A""J si in ?e%east%a ca%e se "esc'i"eA )a InameJ se t%ece nume)e p% (%amu)uiA )a IC mman"J se t%ece ca)e pana )a e2ecuta1i)u) ap)icatiei si )a IC mmentJ %ice sau nimic.Setup.-setup-a-) (in-inte%?ace-mana(ement-uti)ity-? %-t'e-ne*("m. N taD "aca nu stiti ca)ea pana )a e2ecuta1i) puteti a?)a cu aCut %u) Lansat %u)ui "e p% (%ame "esc%is mai sus. Se c pia9a si se )ipeste )a %u1%ica IC mman"J.i Scree Su%saD 'ttpDBB***.c mB("m. G%&. Setup *so5t $e mo$i5icare aspect Lo. Pent%u insta)a%ea acestui s ?t se int% "uc in te%mina)A pe %an"A u%mat a%e)e c men9iD sudo add-apt-repository ppa gdm%setup!gdm%setup . I/-C.

1.sudo apt-get update sudo apt-get install python-gdm%setup P% (%amu) apa%e in ZSystemZA"minist%ati n cu "enumi%ea IL (in sc%een >G0M.Setup@..a))pape% . Pan u) IGene%a)J . Pan u) I.

Pan u) I0ec %ati nJ Z GT7 T'eme . Pan u) I0ec %ati nJ 4./.

......................................../4 I-4........................................................./ I-/............................! A"#ance" $eatu%es............................................1! P *e% Mana(ement.......................!............................................................................4 I-1.......................................................................................4 Main Opti ns................ I ................. Pan u) I0ec %ati nJ Z Ic n T'eme CUPRINS CAP.......................................... Cum a)e(i "ist%i1utie...............& A"#ance" C'ipset $eatu%es........................................ Ce este BIOS Basic Input-Output System?.................................................11 Inte(%ate" Pe%ip'e%a)s.......................................................................GENERALITATI.............................1+ I-..................................................................................................... 0ist%i1utii Linu2......................................................................................4/ ............................................................................................................./3 I-!................................................................................................................................ CE ESTE LIN-....................................................................................................................................................................... 0ist%i1utii 0e1ian.....................................

....3+ CAP...........................................................................google.............................................................................. =OC-RILE SI GN--LIN-................................................................................................................................84............. -n n u *a)ppape%.......................155 6-................................. III-18..................................................................................14& III-11............................131 Scane%u) Eps n 618...................................................................................................................................................................................... P% (%ama%e %esta%ta%e sau p%i%e ca)cu)at %.............. Scanne%e.....................................................................................................................................4! I-5............. CAP...........5 III-&...... 6e%siuni -1untu.........................................................................44 I-3...................................1+1 6-/............I-NE PRIN PROTOCOL PPOE...... A"" nu%i......1/5 III-+.....1+4 I6-!................................................................................................................................................1// III-5............................ Pi"(in................................................... G-MAIL NOTI$IER..................... 0esp%e -1untu............&4 II-1....................................................................................1+! https://sites............................1............1+....................13& III-1!........................................................ Te%mina) in Nauti)us........................................................................ IMPRIMANTE.....................181 III-...............................INSTALARE.......................................................................... 6i9i na%e T6....................................+1 III-1 CONE.................... Insta)a%e -1untu 5..................................................................................................................................!.....14........................................ Ma%4 S'utt)e* %t'....................................................Pe%s na)i9a%e........................ PERSONALI:ARE (4%e))m............. G0M...18! III-/...................... COMPILATOARE......... Setup >s ?t "e m "i?ica%e aspect L (in Sc%een@.......................................................................................................................153 CAP-6...........185 III-4............... III-14.....................................................................................1...... E-mai).........................................................1 III-!............................................................. Lansat % tastatu%a.....1&8 III-1......................................................................... 7i*i Linu2..................................&4 II-........................................................................................................................................................................................................................E$ECTE /"......................................IN0O............135 CAP-I6.............. -tu1e-%ippe%.......... A6ANT ............ III ..........................................13... 6-4....1/8 III-3...... I-+........................................................................................................155 6-1........... NA6IGATOR.......................................................com/site/abecedarubuntu/ .......................................................................................... II ...... S7<PE..1&4 III-1/....................................&........................................ 0esc%ie%e p% (%ame............................................ LANSATOR-L 0E APLICATII............... Insta)a%e -1untu 3...........................................................................................................84.I-&......................... C-B ............................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful