ARGUMENT Este performant sistemul de înv!"!mânt românesc?Ce înseamn! un sistem de înv!"!mânt performant?Este dat! m!

sura performan"ei de ob"inerea unor rezultate la concursurile interna"ionale de vârf?Este dat! m!sura performan"ei de eficien"a în activitatea social-economic! a absolven"ilor sistemului?Sunt întreb!ri care nasc alte întreb!ri, iar un r!spuns tran#ant le ele nu simplific! lucrurile. Tendin"a de a lua excep"ia drept regul! ne-a condus la situa"ia de a orienta întregul sistem c!tre acest vârf de performan"! competi"ional! #i informa"ional!. Acesta a generat, în mare m!sur!, mecanismul intim care a modelat atât programele cât #i manualele din anii 80 încoace. Drept urmare, procesul didactic la noi s-a centrat, în general, pe transmiterea de informa"ie factual! dens! #i structurat! de-a gata, în timp ce în "!rile dezvoltate economic, #i încerca g!sirea unor modalit!"i reale de a implica elevul în c!utarea, procesarea #i structurarea personal! a informa"iilor. 1 Pe fondul unui tradi"ionalism #i conformism, fidel înv!"!mântului de tip informativreproductiv, se afirm! cu mare greutate noul tip de înv!"!mânt aplicativ-formativ, centrat pe elev, pe formarea competen"elor sale #colare, care s!-l ajute s! se integreze în via"a #colar! #i post#colar!. Aceste achizi"ii #colare, elevul ar trebui s! le dobândeasc! în #coal!, nu doar sub forma unor cuno#tin"e informativ-reproductive, ci de preferat sub forma unor cuno#tin"e func"ionale care prin exerci"ii de aplicare al lor la lec"ii s! favorizeze formarea unor calit!"i. Tocmai în acest! ipostaz! de formare a personalit!"ii elevului într-un nou context educa"ional formativ const!, de fapt, esen"a reformei curriculare. Dac! accept!m existen"a diferen"elor individuale între elevi, atunci, pentru o formare intelectual! adecvat!, este necesar! o ofert! cât mai variat! de instruire, capabil! s! vin! în întâmpinarea diferen"elor de interese, nevoi, ritmuri, stiluri etc. Manualul grupelor de excelen"! a fost ini"ial conceput ca #i ghid-suport la manualele alternative de biologie pentru clasele VII-XII #i care serve#te ca instrument de lucru, practic, operativ, indispensabil în activitatea didactic!. Prin acesta, încerc!m s! oferim recomand!ri, solu"ii didactice, privind noul concept de predare-înv!"are #i evaluare pe baz! de obiective curriculare de formare, în condi"ii de predare pentru ob"inerea de performan"e deosebite la elevi. Dintr-o experien"! recent! a autorilor (de un an jum!tate), care predau în Centrele de Excelen"! din Cluj-Napoca, au rezultat modele de solu"ii practice, accesibile adaptabile #i aplicabile, chiar variante de solu"ii explicate #i sus"inute de aplica"ii. Credem c! acestea s-ar putea concretiza sub forma unor modele de activit!"i practice cu valen"e formative, care s! includ! sarcini didactice #i exerci"ii de aplicare a cuno#tin"elor func"ionale pe niveluri de
1

Înv!"area matematicii #i a #tiin"elor naturii. Studiul comparativ (II), 1999, Echipa TIMSS-R din România

5

complexitate (sarcini propuse-input) #i de performan"! (randament, rezultate ob"inuteoutput).2 Se resimte lipsa de pe pia"a manualelor #colare a unor asemenea lucr!ri de oportunitate metodologic!. Acestea prin caracterul lor opera"ional servesc ca instrument de lucru, deoarece generealizeaz! experien"a grupelor de excelen"! #i constituie o sintez! de orienatare metodologic! #i practic!. Manualul grupelor de excelen"! cuprinde lec"ii, lucr!ri de laborator, teste de evaluare #i probleme care au fost aplicate la orele de biologie de la grupele de excelen"!. De aceea, se poate considera ca un produs natural al activit!"ii la clase, cu precizarea c!, în vederea public!rii, au fost reelaborate conform unor cerin"e pedagogice de performan"!. Ca noutate apar activit!"ile cu teme intracurriculare, transcurriculare, care au un pronun"at caracter interdisciplinar #i care contureaz! începutul pred!rii integrate. Manualul grupelor de excelen"! este structurat pe cicluri curriculare. Fiecare ciclu curricular ofer! un set coerent de obiective de înv!"are, care consemneaz! ceea ce ar trebui s! dobândeasc! elevii care studiaz! în regim de performan"! #colar!. Încrez!tori în spiritul constructiv al voca"iei de educator din fiecare beneficiar #i dorind o înscriere fireasc! în spa"iul valorilor democra"iei participative din România, vom fi bucuro#i de orice sugestie destinat! actualiz!rii #i perfec"ion!rii acestui document. 3

Autorii

V. Copil, D. Copilu, I. D!r!b!neanu: Predarea pe baz! de obiective curriculare de formare. E.D.P., 2002 3 prof. univ. dr. Ioan Nea#cu
2

6

Sabina Tot

Mariana Marin

CLASA A VII-A

7

8

CLASA A VII-A 1. CUNOA$TEREA $I ÎNTELEGEREA TERMINOLOGIEI, A CONCEPTELOR $I A PRINCIPIILOR SPECIFICE $TIIN%ELOR BIOLOGICE
OBIECTIVE DE REFERIN%& 1.1 S ! identifice elementele componente ale structurilor anatomice din corpul uman EXEMPLE DE ACTIVIT&%I DE ÎNV&%ARE • Observarea #i recunoa#terea pe plan#e, mulaje, radiografii, material biologic conservat al componentelor de organe #i sisteme de organe din corpul uman (sistemul locomotor, sistemul nervos, digestiv, circulator, respirator, excretor, reproduc!tor); Stabilirea topografiei organelor în cavitatea general! a corpului; Realizarea unor modele de organe #i sisteme de organe; Reprezentarea prin desen a caracteristicilor unor organe din organismul uman; Realizarea unor clasific!ri în func"ie de diverse criterii;

• • • 1.1.1 S ! descrie, compare, diferen"ieze, selecteze #i s! ordoneze informa"iile 1.2 S! explice func"iile organelor #i sistemelor de organe din corpul uman •

• • • •

Recunoa#terea principalelor func"ii ale organelor #i sistemelor de organe; Compararea st!rii de s!n!tate cu starea de boal!; Observarea prin utilizarea programului de anatomie BODY – WORKS; Utilizarea clasific!rilor folosind criteriul morfologic #i biometric; Crearea #i rezolvarea prin modelare #i algoritmizare a unor probleme de fiziologie pornind de la anumite date cantitative #i calitative, ob"inute din buletinele de analiz!; Interpretarea unor cazuri pe baza datelor rezultate din analizele de laborator: leucograme, hematograme. Realizarea unor clasific!ri în func"ie de diverse criterii pentru: sistemulu nervos, sinapse #i hormoni;

1.2.1 S! analizeze, s! sintetizeze #i s! generalizeze informa"iile referitoare la func " iile organismului uman

1.2.2 S! descrie, s! compare, s! diferen"ieze, s! selecteze #i s! ordoneze informa"iile

9

1.2.3 S! realizeze #i s! opereze pe scheme - model a unor func"ii

• • •

• 1.3 S! stabileasc! corela"ia structur! – func"ie – factori de mediu •

Reprezent!ri de EKG, EEG, secuz! muscular!; Întocmirea unor scheme de reglaj FEED-BACK #i FEED-BEFORE; Modelarea: machet ! reprezentând pârghii, articula"ii; modelul func"ional al globului ocular (aparatul de fotografiat); anticorpi, leucocite – antigen – anticorp, vaccin; Crearea de c!tre elevi a unor modele pe principii bionice; Eviden"ierea varia"iei unor parametrii fiziologici ai organismului uman (puls, ritm respirator, tensiune etc.)în raport cu diver#i factori de mediu (stress, efort, s!n!tate - boal!); Stabilirea cauzelor unor îmboln!viri; Recunoa#terea influen"ei unor factori de risc (tutun, alcool, droguri) asupra func"ion!rii unor sisteme (sistem nervos, sistem respirator, sistem circulator, circulator); Reprezentarea unor modele a rela"iilor organism – mediu (de exemplu: imunitate, mi#care - repaos, comportament); Observarea efectului sanogen sau patogen al factorilor de mediu asupra organismului uman: interac"iunea radia"iilor ionizante cu sistemul biologic, efecte – utiliz!ri; - interac"iunea câmpului magnetic terestru cu câmpul bioenergetic uman; - stabilirea dozei biologice maxime admise pentru diferitele radia"ii ionizante; - recunoa # terea influen " ei ultrasunetelor # i reprezentarea schematic! a aparatelor utilizate în radiologie.

• •

• • -

2. DEZVOTAREA CAPACIT&%ILOR DE EXPLORAREA / INVESTIGARE ÎN SCOPUL REZOLV&RII DE PROBLEME SPECIFICE BIOLOGIEI OBIECTIVE DE REFERIN%& 2.1 S! selecteze #i s! utilizeze corect, aparatura, instrumentele # i ustensilele adecvate din laboratorul de biologie #i alte echipamente EXEMPLE DE ACTIVIT&%I DE ÎNV&%ARE • Exersarea cu mijloace de investiga"ie #tiin"ifice, proprii #tiin"elor biologice;

10

2.2

S! proiecteze #i s! realizeze activit!"i experimentale, care s! le formeze deprinderi de investiga"ie

Alegerea corect! în func"ie de demersul #tiin"ific vizat a metodelor #i tehnicilor de lucru utilizate: disec " ii, observa " ii macro # i microscopice, experimente pentru eviden"ierea unor procese fiziologice: reflexe, formarea imaginilor, probe vestibulare la om, determinarea diferitelor sensibilit!"i: cutanat! (tactil!, termic!, dureroas!), a ritmului cardiac, a ritmului respirator, determinarea for " ei musculare, tipuri de pârghii, dozarea componentelor anorganice # i organice din componente #i medii biologice (homeostazia mediului intern); Analize cantitative: dozarea colesterolului total din sânge, a glicemiei, reac"ii de identificare a unor hormoni (de exemplu insulina, tiroxina, hormonii estrogeni); Reprezentarea, notarea, proiectarea de formule, “scheme - concluzii” a activit!"ii experimentale efectuate; E laborarea de concluzii ce se desprind din însu # irea corect ! , # tiin " ific ! a anatomiei # i fiziologiei demonstrat! experimental (întreb!ri, r!spunsuri, dezbateri); Studiu de caz diagnosticat pe baza buletinelor de analiz!, a radiografiilor; Realizarea de predic " ii pe baza datelor experimentale, de exemplu: efectul nociv al fumatului #i consecin"ele previzibile în timp asupra sistemului nervos, sistemului respirator # i sistemului circulator. Jocuri de rol pentru eviden"ierea rela"iei medicpacient.

2.3

S! investigheze, s! interpreteze #i s! elaboreze defini " ii pe baza datele teoretice #i experimentale

• •

2.4

S! selecteze valori anatomice # i fiziologice pentru fiecare dintre variabilele implicate în experiment pentru a ob"ine rezultate semnificative

• •

3. DEZVOTAREA CAPACIT&%II DE COMUNICARE, UTILIZÂND CORECT LIMBAJUL SPECIFIC BIOLOGIEI OBIECTIVE DE REFERIN%& 3.1 S!-#i formeze deprinderi de comunicare corect ! # i coerent! în scris #i oral EXEMPLE DE ACTIVIT&%I DE ÎNV&%ARE • Întocmirea de teste, aritmogrife, anagrame, scheme de adnotare #i înregistrare a datelor; • Exerci"ii de utilizare a unor surse de informare: albume, atlase, enciclopedii;

11

3.1

S! se documenteze asupra nout !" ilor din biologie folosind bibliografia în domeniu din c ! r " i de specialitate, atlase, albume, eciclopedii, dic " ionare, culegeri de texte consacrate, reviste massmedia, b!nci de date

• • • • • • •

Extragerea #i inserarea informa"iei din #i în tabele, grafice, diagrame, fragmente de text, folii retroproiector; Identificarea rela"iilor cantitative #i calitative dintre informa"ii; Utilizarea terminologiei #tiin"ifice în situa"ii de comunicare; Discu"ii în cadrul unor activit!"i desf!#urate în grup; mas! rotund!, întâlniri, dezbateri, vizite etc.; Elaborarea #i sus"inerea de referate; Efectuarea de eseuri structurate, proiecte portofolii, scheme func"ionale; Transpunerea #i prezentarea unui proiect într-un program asistat pe calculator.

4. FORMAREA UNOR ATITUDINI ÎN ACORD CU PRINCIPIILE BIOETICII OBIECTIVE DE REFERIN%& 4.1 S! stabileasc! #i s! analizeze rela"ia dintre propriul comportament #i starea sanogen! • EXEMPLE DE ACTIVIT&%I DE ÎNV&%ARE Predic"ii despre starea de s!n!tate a organismului uman în condi"ii de suprasolicitare fizic!, psihic!, consum de alcool, tutun, droguri, stress infoma"ional etc.; Dezbateri de caz despre necesit!"ile #i interac"iunile organismului uman, aplicarea programului Barbacana; M!suri de prim-ajutor în caz de accidente ale sistemului nervos, locomotor, digestiv, respirator, circulator, excretor; Prim-ajutor de urgen"! în situa"ii de febr!, vom!, diaree, le#in. Întocmirea unui cod al „bunelor maniere” privind alimenta"ia #i igiena vie"ii intelectuale pentru un tân!r adole#cent;

4.2 S! rezolve situa"ii problem!, s! acorde primul ajutor în cazul unor urgen"e medicale simple

• • •

4.3 S! defineasc! #i s! detalieze conceptul de medicin! natural!

• Dezbateri #i aplica"ii practice de presopunctur!, fitoterapie, apiterapie, cromoterapie, acupunctur!, homeopatie, bioenergie, biocâmp, reflexoterapie.

12

5. TRANSFERAREA $I APLICAREA CUNO$TIN%ELOR DIN DOMENIUL BIOLOGIEI ÎN CONTEXTE VARIATE OBIECTIVE DE REFERIN%& 5.1 S! proiecteze #i s! utilizeze modele detaliate de structur! # i func " ie dup ! modelul bionic 5.2 S! explice comportamentul #i adapt!rile organismului uman la impactul cu mediul: acvatic, aerian, terestru, spa " iul cosmic 5.3 S! extrapoleze pe baza datelor fiziologice observate EXEMPLE DE ACTIVIT&%I DE ÎNV&%ARE • Modelul ochiului, al inimii, tipurile de articula"ii, teste #i probleme interdisciplinare;

• Eviden"ierea parametrilor fiziologici în condi"ii de via"! extreme: scufundare, altitudine, zbor cu nave supersonice, câmp magnetic;

Extrapolarea cuno#tin"elor despre mi#care în explicarea mi # c ! rii pe ghea "! , pe nisip, în men"inerea pozi"iei ortostatice, în aplec!ri etc.

6. UTILIZAREA PROGRAMELOR DE CALCULATOR SPECIFICE PENTRU REZOLVAREA UNOR PROBLEME DIN DOMENIUL BIOLOGIC 6.1 S! se documenteze asupra nout !" ilor din biologie # i re " eaua internet folosind calculatorul 6.2 S! selecteze, s! ordoneze #i s! înregistreze informa"ii • • • • • Documentarea cu ajutorul programului de anatomie BODY-WORKS , CD-uri #i prin calculator, nout!"i din biologie; Exerci"ii de stocare electronic! a datelor; Gruparea, ordonarea, clasificarea observa"iilor; Inserarea datelor în tabele, grafice, diagrame; completarea unor fi#e de documentare; Prezentarea unui proiect într-un program asistat pe calculator;

13

CON%INUTURI

Organismul uman – un tot unitar Func!iile organismului uman "i baza lor anatomic# 1.1 Func!ii de rela!ie: o Sensibilitatea: o Sistemul nervos: alc!tuire, structur! #i func"ii Analizatori: alc!tuire, structur! #i func"ii Sistemul endocrin: categorii, func"ii #i deregl!ri func"ionale Sistemul locomotor: alc!tuire, structur! #i func"ii

Mi!carea:

1.2 Func!ii de nutri!ie: Sistemul digestiv: alc!tuire, structur!, func"ii Sistemul circulator: alc!tuire, structur!, func"ii Sistemul respirator: alc!tuire, structur!, func"ii Sistemul excretor: alc!tuire, structur!, func"ii

1.3 Func!ia de reproducere: Sistemul reproduc!tor: alc!tuire, structur! #i func"ii Probleme biomedicale #i sociale

14

Cuprins
I. ORGANISMUL UMAN – UN TOT UNITAR ...................................... 17 Organ - Sistem – Organism ........................................................................ 17 1. FUNC$IILE DE RELA$IE .................................................................. 20 A. Sensibilitatea .......................................................................................... 20 1.1. Sistemul nervos ................................................................................ 20 1.2. Analizatorii ........................................................................................ 32 1.2.1. Analizatorul vizual ................................................................... 32 1.2.2. Analizatorul acustico-vestibular ............................................. 37 1.2.3. Analizatorul olfactiv ................................................................ 42 1.2.4. Analizatorul gustativ ................................................................ 47 1.2.5. Analizatorul tactil termic !i dureros ....................................... 51 1.3. Sistemul endocrin ............................................................................ 56 B. Mi"carea ................................................................................................ 60 1.1. Sistemul locomotor .......................................................................... 60 2. FUNC$II DE NUTRI$IE ..................................................................... 67 2.1. Sistemul digestiv ............................................................................ 67 2.2. Sistemul circulator ......................................................................... 77 2.3. Sistemul respirator ........................................................................... 89 2.3. Sistemul excretor ............................................................................ 104 3. FUNC$IA DE REPRODUCERE ....................................................... 109 3.1. Sistemul reproduc#tor ................................................................... 109 3.2. Probleme biomedicale "i sociale – profilaxia "i tratarea .............. 114

15

16

I. ORGANISMUL UMAN – UN TOT UNITAR Organ - Sistem – Organism
Organele sunt grup!ri de "esuturi identice sau diferite, care ac"ioneaz! împreun! pentru îndeplinirea unei anumite func"ii. Organele interne, numite viscere, sunt situate în cavit!"ile corpului.

Fig. 1. Organele interne din cavit"#ile toracic" !i abdominal"

Fig. 2. Cavit"#ile corpului

Sistemul (gr. systema = a pune împreun!, a a#eza) este un ansamblu de organe interdependente care particip! la realizarea unei func"ii comune, una din func"iile fundamentale care asigur! via"a organismului uman. Organismul uman este ansamblul de organe #i sisteme aflate într-o strâns! leg!tur! structural! #i func"ional!, care alc!tuiesc un tot unitar, capabil s! se adapteze la condi"iile mereu schimb!toare ale mediului. Celul# $esut Organ Sistem Organism

Segmentele corpului. Organismul este alc!tuit din urm!toarele segmente:

17

Cap Neurocraniul (cutia cranian!) Viscerocraniul (oasele fe"ei)

Gât Regiunea posterioar! = ceafa Regiunile: anterioar! #i laterale

Trunchi Torace - con"ine cavitatea toracic!. Diafragm! – separ! cavitatea toracic! de cea abdominal!. Abdomen – con"ine cavitatea abdominal! Pelvis – con"ine cavitatea pelvian!.

Membre Superioare – se leag! de trunchi prin centura scapular! Inferioare - se leag! de trunchi prin centura pelvian!

Via"a unui organism presupune o unitate absolut! între structura #i func"ia fiec!rui element constitutiv, dar #i între structura #i func"ionalitatea tuturor organelor #i sistemelor ce alc!tuiesc organismul. Unitatea dintre structur! #i func"ie se manifest! începând de la nivel atomic, molecular #i pân! la structurile tisulare cele mai complexe.

Fig. 3. - Niveluri de organizare ale corpului

Toate aceste structuri interac"ioneaz! #i realizeaz! func"iile organismului: de rela"ie, de nutri"ie #i de reproducere. 18

Func!iile organismului uman "i baza lor anatomic#
Func!ia Sistemul Sistemul nervos ! DE RELA"IE asigur! leg!tura organismului cu Analizatorii mediul înconjur!tor Sistemul endocrin Sistemul muscular Sistemul osos ! DE NUTRI"IE Sistemul digestiv (hr!nire) - asigur! introducerea substan"elor Sistemul circulator necesare în sangvin #i sistemul organism, transformarea lor, circulator limfatic transportul la Sistemul respirator "esuturi, asimilarea Sistemul excretor #i degradarea în celule. Sisteme de repro! DE REPRODUCERE ducere femeiesc #i b!rb!tesc – asigur! perpetuarea speciei umane Componente encefalul, m!duva spin!rii, nervii, ganglioni nervo#i vizual, acustico-vestibular, olfactiv, gustativ, cutanat, motor hipofiza, epifiza, tiroida, paratiroidele, suprarenalele, pancreasul, timusul #i gonadele mu#chi scheletici oasele #i articula"iile = schelet tub digestiv (cavitate bucal!, faringe, esofag, stomac, intestin sub"ire, intestin gros, anus) #i glande anexe (salivare, ficat, pancreas). sânge, limf! inim!, vase sangvine (artere, capilare, vene,), vase limfatice; c!i respiratorii #i pl!mâni rinichi #i c!i urinare gonade (ovare, testicule), c!i genitale, organe copulatoare etc.

-

S# revedem informa!iile "i s# concluzion#m: Organismul uman este un tot unitar prin: • structur": celul! – "esuturi – organe – sisteme – organism; • func#ie – sistemul nervos #i sistemul endocrin asigur! unitatea func"ional! a organismului, integralitatea #i autocontrolul; • integrarea tuturor sistemelor în organismul uman – unde se afl ! în interconexiune.

19

1. FUNC$IILE DE RELA$IE A. Sensibilitatea 1.1. Sistemul nervos Elemente de baz# implicate în elaborarea func!iilor nervoase
Sistemul nervos central uman reprezint! cea mai înalt! treapt! de organizare a "esutului nervos din toat! seria animal!. Func"iile sistemului nervos central sunt: a. Adaptarea organismului la condi"iile de mediu extern în continu! schimbare; b. Men"inerea constant! a mediului intern sau r!spunsul homeostatic; c. Memoria #i inteligen"a, în sensul adapt!rii r!spunsului la o situa"ie nou! prin raportarea ei la experien"a trecutului, stocat! în structurile sale. Din punct de vedere func"ional, sistemul nervos este un tot unitar, dar dup! func"iile sale mai importante poate fi împ!r"it astfel: - Sistem nervos al vie"ii de rela"ie, numit #i sistem nervos somatic - Func"ie: adaptarea organismului la condi"iile mediului extern - Alc!tuire: - sistemul nervos central sau axul cerebrospinal (nevrax), format din encefal #i m!duva spin!rii; - sistem nervos periferic: ganglioni nervo#i, nervi - Sistem nervos al vie"ii vegetative sau sistem nervos autonom - Func"ie: coordonarea activit!"ii organelor interne - Alc!tuire: sistem nervos simpatic #i sistem nervos parasimpatic; centri vegetativi în: encefal, m!duva spin!rii; partea periferic" format! din : nervi vegetativi #i ganglioni nervo#i situa"i pe traiectul acestora. Sistemul nervos este alc!tuit din totalitatea organelor în care intr! în mod predominant "esutul nervos. %esutul nervos este format din celule foarte diferen"iate, numite neuroni #i celule gliale.
Formeaz!: Partea neuronului În nevrax Centri sau nuclei nervo"i C!i nervoase În sistemul nervos periferic Ganglioni nervo"i Nervi "i plexuri nervoase

Corpul neuronului Prelungiri (fibrele)

20

Neuronul reprezint! unitatea anatomic!, func"ional!, patologic!, genetic! #i trofic! a sistemului nervos central. Observ! organizarea citologic! a unui neuron în figura al!turat!. Celulele gliale , numite # i celule nevroglice, formeaz! în totalitatea lor nevroglia. Celulele gliale au forme variate, prezint! un singur tip de prelungiri, au centru celular #i se pot divide. Propriet #! ile fundamentale ale neuronilor constau în generarea #i conducerea impulsurilor nervoase. • Excitabilitatea – capacitatea materiei vii de a r!spunde prin manifest!ri specifice la ac"iunea unor stimuli (fizici, chimici, electrici) este maxim! la nivelul "esutului nervos. Sub ac"iunea diver#ilor stimuli se produc în neuroni modific!ri fizico-chimice care stau la baza gener!rii impulsului nervos. • Conductibilitatea – proprietatea de autopropagare a impulsurilor nervoase prin axoni pân! la termina"iile acestora, unde ele sunt transmise fie unui alt neuron, printr-o sinaps" interneuronal", fie unui organ efector, printr-o sinaps" neuroefectoare, producând un r!spuns caracteristic (contrac"ie muscular!, secre"ie glandular!). Neuronii stabilesc între ei rela " ii func"ionale numite sinapse (grec. synapsis = leg!tur!). Cu ajutorul microscopului electronic s-a pus în eviden"! un spa"iu îngust – spa"iu sinaptic – între componentele sinapsei, ceea ce a ar!tat c! nu exist! continuitate de materie nervoas!, ci numai contiguitate.
Fig. 4. Organizarea citologic" a neuronului.

Clasificarea sinapselor. Sinapsele se pot realiza între doi neuroni (neuroneuronale) sau între un neuron #i un "esut efector (neuro-efectoare). 21

Sinapsa dintre un neuron motor somatic #i o fibr! muscular! striat! scheletic! poart! denumirea de plac! motoare.

Fig. 5. Placa motoare.

Nervul este format din fascicule de fibre nervoase, #i constituie calea de conducere extranevraxial! a impulsului nervos. Dup! pozi"ie, nervii se clasific! în: nervi cranieni #i nervi spinali, iar dup! rol ei pot fi: nervi senzitivi, motori #i mic!ti. Nervii spinali sau rahidieni î#i au originea în m!duva spin!rii #i constituie c!ile de conducere a impulsului nervos spre #i de la m!duva spin!rii. Alc#tuirea nervilor spinali
Componenta Alc#tuire nervului posterioar! neuroni somatosenzitivi neuroni viscerosenzitivi ganglion spinal R#d#cini Tipul Rol fibrelor senzitive dendritele formeaz! receptorii cutana"i #i proprioceptivi dendritele formeaz! receptorii viscerali ganglionul spinal con"ine corpii celulari ai neuronilor axonii conduc centripet impulsul nervos la m!duva spin!rii motorii axonii conduc centrifug impulsul nervos la organele efectoare (mu#chii scheletici) axonii conduc centrifug impulsul nervos la organele efectoare (mu#chi netezi #i glande)

anterioar!

neuroni somatomotori neuroni visceromotori

22

Trunchi

rezult! prin al!turarea r!d!cinilor meningeal! fibre senzitive #i vasomotorii comunicant! axonii neuronilor alb! vegetativi preganglionari comunicant! axonii neuronilor cenu#ie vegetativi postganglionari dorsal! axoni ai neuronilor somatici #i vegetativi, atât senzitivi cât #i motori ventral! axoni ai neuronilor somatici #i vegetativi, atât senzitivi cât #i motori

mixt mixt!

din trunchi se desprind ramurile inerveaz! meningele spinale

motoare conecteaz! trunchiul nervului cu ganglionii simpatici laterovertebrali motoare conecteaz! ganglionii simpatici laterovertebrali cu trunchiul nervului mixt! inerveaz! somatic #i vegetativ organele din regiunea dorsal! a corpului (membre, trunchi, gât) inerveaz! somatic #i vegetativ organele din regiunea lateroventral! a corpului (membre, trunchi, gât)

Ramuri

mixt!

Anatomia sistemului nervos central Encefalul #i m!duva spin!rii beneficiaz! de o tripl! protec"ie: ! Protec"ia osoas!: neurocraniu #i canalul vertebral. ! Protec"ia meningeal!: trei membrane dispuse de la exterior spre interior în urm!toarea ordine: duramater (mam! vitreg!) – c!ptu#e#te peretele osos, arahnoida (pânz! de p!ianjen) #i piamater (mam! dulce) – ader! intim la substan"a nervoas!. ! Lichidul cefalorahidian – transparent, se g!se#te în spa"iul subarahnoidian, canalul ependimar #i în ventriculele cerebrale. Nevraxul – elemente de anatomie
Structura intern! Substan"! alb! Substan"! cenu#ie M#duva spin#rii – form! - la exterior, fiind format! - în interior, având forma cilindric!, u#or turtit! antero- din prelungirile celulelor literei H posterior nervoase adunate în cordoane ascendente #i descendente Trunchiul cerebral – forma unui - la exterior #i printre nuclei, - în interior #i dispus! sub trunchi de con cu baza mare în fiind continuarea fascicule- forma unor aglomer!ri de sus. Segmente: bulbul rahidian, lor medulare celule numite nuclei puntea lui Varolio, mezencefal. Configura"ie extern!

23

Cerebelul – este format din dou! - la interior, sub forma unei - la exterior, formând emisfere cerebeloase unite printr- frunze de ferig!, de unde scoar"a cerebeloas! #i în o por"iune cu aspectul unui denumirea “arborele vie"ii” interior, formând nuclei vierme inelat numit! vermis Creierul mare – este format din - la interior, format! din - la exterior, unde dou! emisfere cerebrale separate fibre care fac leg!tura între formeaz! scoar!a cerede un #an" adânc cu direc"ia regiuni ale acelea#i emisbral" (cortexul) cu o antero-posterioar! fere, sau între cele dou! grosime de 2-4 mm #i o emisfere cerebrale; pot suprafa"! de 2200 cm2 în care se g!sesc 16 miliarde conecta creierul mare cu de neuroni diferitele etaje ale axului cerebro-spinal

Sistemul nervos vegetativ asigur! autoreglarea local!, regional! #i general! a activit!"ii organelor în vederea men"inerii în limite constante a mediului intern. Componentele sistemului nervos vegetativ, simpaticul #i parasimpaticul de#i, în general sunt antagoniste, ac"ioneaz! concomitent, însumarea efectelor lor determinând reac"ii adecvate. Observ ! componentele sistemul nervos vegetativ în Fig. 6. Medierea chimic" în figura de mai jos. sistemul nervos vegetativ. Achizi!ionarea, transmiterea "i prelucrarea informa!iei în sistemul nervos. Func!iile somatice "i vegetative Structurile nervoase îndeplinesc dou! func"ii: func"ia de centru reflex #i func"ia de conducere. Func!ia reflex# !"Realizeaz! leg!tura dintre diferitele p!r"i componente ale organismului (reflexe vegetative) precum #i dintre organism #i mediu (reflexe somatice). !"Este coordonat! de centri nervo#i din substan"a cenu#ie a nevraxului. !" Se realizeaz! prin actul reflex (reflexul) care este mecanismul de baz! al func"ion!rii S.N. #i reprezint! reac"ia de r!spuns la o excita"ie din mediul extern sau intern cu implicarea structurilor nervoase. !"Parcurge un drum anatomic numit arc reflex ale c!rui componente sunt: receptorul, calea nervoas! aferent!, centrul de comand! #i control (centrul reflex), calea nervoas! eferent!, efectorul. Sistemele biologice sunt sisteme cu autoreglare, care reu#esc s! men"in! o rela"ie constant!, optim!, între m!rimea de intrare #i cea de execu"ie, indiferent de valoarea perturba"iilor. 24

Supravegherea modului în care efectorii îndeplinesc comenzile primite se realizeaz! prin intermediul unui mecanism numit mecanism în circuit închis sau feed-back, mecanism caracteristic actului reflex.

Fig. 7. Componentele arcului reflex
DISPOZITIV DE ANAcale LIZ$ %I COMAND$ aferent! (CENTRU REFLEX) ORGAN EFECTOR

Stimul

RECEPTOR

cale eferent!

R!spuns

feed-back (conexiune invers!)

Fig. 8. Schema unui arc reflex controlat prin feed-back.

Deoarece se impune p!strarea #i dezvoltarea identit!"ii sistemului într-un mediu în care se produc #i evenimente ale c!ror consecin"e nu mai pot fi corectate (c!derea de la o în!l"ime mare, ingestia unui toxic etc.) este necesar! declan#area unui mecanism de prevenire a erorilor, mecanism denumit “feed-before”, care trebuie s! primeasc! informa"ii înainte de producerea erorilor respective. Func!ia de conducere Este îndeplinit! de substan"a alb! a nevraxului care conduce în sens ascendent (fasciculele ascendente) sensibilitatea #i în sens descendent (fasciculele descendente) informa"ia motoare (comenzile).

25

Fiziologia în experimente 1. Tema: studierea func"iei reflexe a m!duvei spin!rii #i eviden"ierea legilor lui Pflüger. Materiale necesare: broasc! spinal! #i patru pahare cu solu"ii de acid clorhidric sau acetic în urm!toarea ordine a concentra"iilor: 5%, 10%, 15%, 20%. Activit#!i: se lucreaz! pe o broasc! spinal! dup! restabilirea tonusului muscular. Se cufund! pe rând laba unui picior în paharele cu concentra"iile amintite. Dup! fiecare cufundare se spal! laba. Rezultate "i concluzii: se observ! c! între intensitatea stimulului #i reac"ia motoare exist! propor"ionalitate = un principiu al fiziologiei sistemului nervos. Pe baza acestui principiu s-au formulat legile reflexelor. Redescoperi"i-le #i defini"ile observând figura de mai jos. 1. 2. 3. 4. 5. Legea.............................................. Legea............................................. Legea............................................. Legea............................................. Legea.............................................

Fig. 9. Legile reflexelor (ale lui Pflüger)

2. Tema: eviden"ierea reflexelelor proprioceptive. În organismul uman se produc reflexe simple, bineuronale, monosinaptice prin excitarea proprioceptorilor (receptori din tendoane #i mu#chi). Un reflex medular proprioceptiv bineuronal este reflexul rotulian. Activit#!i: un elev st! pe scaun în pozi"ia “picior peste picior”. Lovind tendonul cu un cioc!nel se observ! o mi#care reflex! brusc! de ridicare a gambei. Acest reflex de întindere este un reflex miotatic, controlul lui dând pre"ioase indica"ii asupra st!rii normale de func"ionare a centrului medular. 3. Reflexul nociceptiv la om este un reflex polisinaptic de ap!rare care îndep!rteaz! agentul nociv de zon! stimulat!. 4. Tema: importan"a fiziologic! a bulbului rahidian. 26

Materiale necesare: broa#te, ace. Activit#!i "i rezultate: !" Efectele sec"iunii suprabulbare. Se ia o broasc! #i se imobilizeaz! cu mâna stâng!, iar cu mâna dreapt! se introduce un ac în cutia cranian! la locul de intersec"ie al liniei mediane cu o linie imaginar! care ar trece în dreptul marginilor anterioare ale timpanelor. Se mi#c! vârful acului în sens transversal pentru a sec"iona trunchiul cerebal. Se constat! c! respira"ia animalului este nealterat!, fiind capabil s!-#i redreseze #i pozi"ia corpului. !" Efectele sec"iunii bulbare. Se ia o broasc!, se procedeaz! ca mai sus cu deosebirea c! acul se introduce la intersec"ia liniei mediane cu linia imaginar! ce trece prin dreptul marginilor posterioare a timpanelor. Prin mi#carea acului se distruge bulbul #i se constat! dispari"ia mi#c!rilor respiratorii #i abolirea reflexului de redresare. !"Efectele sec"iunii subbulbare. Se ia o broasc!, se procedeaz! ca mai sus cu deosebirea c! acul se introduce în spa"iul dintre apofizele vertebrelor 12, procedându-se la transsec"ionarea m!duvei. Dac! se sec"ioneaz! m!duva deasupra de C5, se întrerupe leg!tura motoare cu mu#chii inspiratori, inclusiv cu diafragmul. Respira"ia #i reflexul de redresare sunt abolite. Concluzie: prin lezarea sau distrugerea centrilor bulbari se provoac! tulbur!ri grave #i chiar moartea animalului. 5. Tema: importan"a fiziologic! a cerebelului. Materiale: broasc!, ac. Activitate: se ia o broasc! #i se imobilizeaz! cu mâna stâng!, iar cu mâna dreapt! se introduce un ac în cutia cranian! la locul de intersec"ie al liniei mediane cu o linie imaginar! care ar trece în dreptul marginilor anterioare ale timpanelor. Se imprim! acului u#oare mi#c!ri numai spre dreapta sau numai spre stânga în cursul c!rora se distruge partea respectiv! a cerebelului. Se scoate acul #i se las! animalul liber. Broasca st! încovoiat! spre partea leziunii, ceea ce se datoreaz! faptului c! mu#chii p!r"ii lezate sunt sub controlul centrilor cerebelo#i contralaterali, mu#chi ce nu au pierdut tonusul #i ca urmare antreneaz! curbura corpului spre aceast! parte. Se mai constat! c! animalul nu execut! mi#c!ri spontane #i, stimulat fiind, el se deplaseaz! “în manej” (mi#c!ri în cerc, de partea leziunii). R!sturnând animalul el se redreseaz! foarte greu. Concluzii: cerebelul are rol în: !"Men"inerea intensit!"ii tonusului muscular în mod echilibrat, pe ambele p!r"i ale corpului; !"Coordonarea mi#c!rilor; !" P!strarea echilibrului corpului, cerebelul având strânse leg!turi cu aparatul vestibular. 27

6. Tema: rolul creierului mare în elaborarea reflexelor condi"ionate. Acest rol a fost eviden"iat de c!tre savantul rus Pavlov, care a elaborat astfel de reflexe pe câini c!rora le f!cuse în prealabil fistula salivar! (exteriorizarea #i suturarea la piele a canalului glandei salivare parotide). Astfel saliva nu se mai vars! în gur! ci în afar!. Interpreta"i #tiin"ific imaginile de mai jos.

Fig. 10. Elaborarea reflexului condi#ionat

Monitorizarea activit#!ii nervoase a componentelor nevraxului M#duva spin#rii
Func Func! !ia ia reflex reflex# #– – involuntar involuntar# # Reflexe somatice Reflexe Reflexe somatice Reflexe vegetative vegetative Reflexul Reflexul de de flexie flexie sau sau - De De mic mic""iune iune nociceptiv Defeca " ie nociceptiv - Defeca"ie Reflexul Reflexul miotatic miotatic sau sau - Sudora Sudora""ie ie osteotendinos Vasomotorii osteotendinos - Vasomotorii Reflexe Reflexe somatice somatice - Pilomotorii Pilomotorii lungi: p !# ire, # tergere, lungi: p!#ire, #tergere, sc sc! !rpinare rpinare Func Func! !ia ia de de conducere conducere Conducerea Conducerea sensibilit sensibilit!" !"ii ii tactile, termice, dureroase tactile, termice, dureroase Conducerea Conducerea sensibilit sensibilit!" !"ii ii proprioceptive # i pro-prioceptive #i visceroceptive visceroceptive Conducerea Conducerea mi mi# #c c! !rilor rilor voluntare, voluntare, involuntare involuntare # #ii semiautomate semiautomate

-

28

Trunchiul cerebral
Segmentul Func!ia reflex" Reflexe somatice Reflexe vegetative Se Func!ia de conducere

Func!ia reflex# 1. Degluti #ie 2.Reflexe Reflexe secretorii "i Bulbul Reflexe somatice vegetative rahidian - Degluti"ie motorii digestive Bulbul - Reflexe secretorii #i rahidian motorii digestive 3.Reflexe respiratorii, respiratorii, - Reflexeadaptative adaptative cardiovasculare cardiovasculare 4. Mastica #ie - 7. Reflexsalivar, salivar, lacrimal, Punte Punte - Mastica "ie Reflex lacrimal, 5. Clipire reflexe respiratorii, - Clipire reflexe respiratorii, - Mimic cardiovasculare 6.! Mimic! cardiovasculare Mezencefal de Mezencefal- Reflexe 8. Reflexe de - Pupilo-constrictor 9.Pupilo-constrictor Acomodare a ochiului orientare a capului orientare a capului 10. Acomodare a în direc " ia unui în direc#ia unui ochiului stimul luminos sau stimul luminos sau sonor sonor sunt realizate cu participarea Reflexele statice #i stato-kinetice tuturor segmentelor trunchiului cerebral. sunt realizate cu Reflexele statice "i stato-kinetice
participarea tuturor segmentelor trunchiului cerebral.

Segmentul

Func!ia de conducere substan #a alb! alc!tuit! Se realizeaz ! prin din fibre ascendente, substan "a alb! alc!tuit! din fibre ascendente, continuarea celor de la continuarea de la m!duv! "icelor fibre m!duv! #i fibre descendente, provenite descendente, provenite din centrii nervo din centrii nervo #i "i superiori sau cu superiori sau cuorigine origine în întrunchiul trunchiul cerebral. cerebral.

realizeaz!

prin

Creierul Creierul mic (cerebel) are rol în: • men"inerea tonusului muscular • coordonarea mi#c!rilor • p!strarea echilibrului. Emisferele cerebrale Scoar"a cerebral# reprezint! materia care a atins gradul cel mai înalt de organizare, fiind organul suprem de coordonare #i conducere a activit!"ii întregului organism.

Localiz#ri corticale
Din punct de vedere func"ional, scoar"a cerebral! se împarte în arii sau zone cu func"ii distincte 29

Fig. 11. Localiz"rile ariilor de proiec#ie cortical", pe fa#a extern" (A) !i medial" (B) a emisferelor cerebrale

a. Arii senzitive " i senzoriale = neocortex receptor în care c ! ile senzitive, aferente specifice aduc mesaje sub forma influxului nervos senzitiv de la receptorii specializa"i în prelucrarea unui anume tip de înforma"ie. Aceste arii sau câmpuri reprezint ! segmentele corticale (centrale) ale analizatorilor. a.1. Aria senzitiv # – în ea se proiecteaz! fibrele ce aduc informa"ii tactile, termice # i dureroase din tegument, precum #i fibrele ce aduc exciat"ii culese din mu#chi, tendoane, oase. Aici se formeaz ! senza " iile respective: tactile, termice, dureroase #i kinestezice. a.2. Ariile senzoriale – cuprind ariile în care se proiecteaz! fibrele ce aduc informa"ii de la organele de sim" (senzori) cu excep"ia pielii. Aici se formeaz! senza"iile de v!z, de auz, olfactive #i gustative. b. Ariile motoare sau efectoare = neocortex motor – sunt regiuni ale scoar"ei ce con"in centri nervo#i de la care pornesc impulsuri motorii. Au rol în ini"ierea mi#c!rilor voluntare, în integrarea func"iilor motorii #i modificarea tonusului muscular. c. Ariile de asocia!ie = neocortex de asocia#ie – ap!rut recent filogenetic. Excitarea lor nu produce manifest!ri senzitive sau motorii. Ocup! o mare întindere în scoar"a cerebral!. Centrii nervo#i ai acestor zone asociaz! activit!"ile centrilor senzitivi #i ale celor motori, îndeplinind astfel func"ii psihice. Paleocortex (sistemul limbic) = este alc!tuit dintr-un inel de "esut nervos ce înconjur! hilul fiec!rei emisfere cerebrale #i prezint! urm!toarele func"ii: - centru cortical al analizatorului olfactiv - rol în reglarea actelor comportamentale, instinctuale - rol în procesele psihice afective.

30

Bazele fiziologice ale activit#!ii nervoase superioare 1. Func!ia reflex# – reflexe condi!ionate. Reflexul condi"ionat este un r!spuns “înv!"at” pe care centrii nervo#i îl dau unui excitant indiferent, condi"ional. În tabelul de mai jos sunt redate comparativ caracteristicile reflexelor necondi"ionate #i ale celor condi"ionate.
Reflexe necondi!ionate Sunt înn!scute, deci se mo#tenesc Au c!i preformate Arcul lor reflex se închide la nivelele inferioare ale axului cerebrospinal Sunt constante #i invariabile Sunt reflexe de specie Reflexe condi!ionate " Sunt dobândite în cursul vie"ii " Nu au c!i preformate " Arcul lor reflex se închide la nivelul scoar"ei cerebrale " Sunt temporare " Sunt individuale (mijloace de adaptare la condi"iile variabile ale mediului)

" " " " "

2. Func!ia de analiz# "i sintez# Analiza cortical" permite desprinderea însu#irilor generale #i a celor specifice ale obiectelor #i fenomenelor din natur!. În scoar"a cerebral! prin inhibi#ie de diferen#iere se face o analiz! fin! datorit! c!reia se pot distinge însu#irile semnificative de cele comune. Sinteza cortical" este asocierea la nivelul scoar"ei cerebrale a tuturor elementelor ob"inute prin analiz! #i reconstituirea obiectului sau fenomenului care a fost analizat. 3. Func!ia de semnalizare a scoar!ei cerbrale Semnalele care reflect! în scoar"a cerebral! realitatea lumii înconjur!toare au fost grupate în dou! sisteme de semnalizare: Primul sistem de semnalizare, care cuprinde excitan"i care semnalizeaz! scoar"ei cerebrale, în mod direct, aspectele lumii înconjur!toare cu ajutorul organelor de sim". Acest sistem opereaz! atât la om cât #i la animale. Al II-lea sistem de semnalizare, propriu omului este limbajul (cuvintele scrise sau vorbite). Ceea ce d! unui cuvânt calitatea de “semnal al semnalelor” nu sunt sunetele auzite sau cuvintele scrise, ci sensul, semnifica"ia lor. El st! la baza gândirii superioare, specific uman!, gândirea abstract!. La baza form!rii celui de-al doilea sistem de semnalizare, se afl! primul sistem de semnalizare.

31

1.2. Analizatorii

1.2.1. Analizatorul vizual
Sim"ul v!zului are, al!turi de sim"urile: vestibular, kinestezic (motor), tactil #i auditiv, rolul important de orientare con#tient! în spa"iu #i în men"inerea echilibrului corpului, culegând peste 90% din informa"iile oferite de mediul înconjur!tor. Excitan"ii specifici sunt radia"iile din spectrul vizibil cu lungimea de und! cuprins! între 400-800 nm. Fotoreceptorii sunt cuprin#i într-un analizator fizic de distan"!. Organul v!zului este ochiul. Identifica"i p!r"ile componente men"ionate în tabel, pe figurile ce urmeaz!. Segmentul periferic al analizatorului vizual este retina, g!zduit! în globul ocular. Retina este cunoscut! #i sub denumirea de tunic! nervoas! #i c!ptu#e#te tunica mijlocie pe toat! întinderea ei, având ca #i aceasta trei regiuni: regiunea posterioar! sau retina propriu-zis!, regiunea mijlocie sau retina ciliar! #i regiunea anterioar! sau retina irian!. Retina propriu-zis! se mai nume#te retina optic!. Pe fa"a ei intern! se observ!, în partea posterioar!, dou! regiuni cu caractere deosebite: pata galben! #i pata oarb!. Pata galben " (macu la) , este situat ! în locul unde axul vizual intersecteaz!retina (este un ax virtual, care face un unghi de 5 grade cu axul anatomic, deasupra acestuia). Are culoare g!lbuie, iar în centru prezint! o u#oar! depresiune, fovea centralis. Fovea centralis con"ine numai celule receptoare cu con, mai mici #i mai numeroase decât în restul retinei. Aici se formeaz! imaginile cele mai clare. Pata oarb" este o regiune aproape circular!, a#ezat! pu"in mai jos de pata galben!, are culoarea albicioas! #i reprezint! punctul de convergen"! al tuturor fibrelor care formeaz! nervul optic. În aceast! regiune nu se g!sesc receptori.
De protec" ie Sprâncenele Pleoapele Conjunctiva Aparatul lacrimal 4 mu #chi drep "i Mu #chi extrinseci 2 mu #chi oblici A #ezat în orbit! Form ! aproape sferic! , pu "in turtit de sus în jos Diametrul antero-posterior de 2,5 cm Sclerotica Extern ! Corneea Coroida Trei tunici Medie Corp ciliar Iris Intern ! Retina Corneea Umoarea apoas! Patru medii transparente Cristalinul Umoarea sticloas!

Organele anexe

De mi#care Topografie Configura" ie extern !

Ochiul Globul ocular

Componente

32

Retina optic! are o structur! foarte complex!, fiind alc!tuit! din dou! foi"e, totalizând 6 straturi celulare, care privite la microscop apar ca 10 straturi histologice. 1. Foi"a extern! sau stratul pigmentar, a#ezat! spre coroid!. 2. Foi"a intern! sau retina senzorial!, format! din cinci categorii de celule dispuse stratificat: - celulele vizuale (cu con #i cu bastona#) - celulele (neuronii) orizontale - neuronii bipolari - celulele (neuronii) amacrine - neuronii multipolari sau celulele ganglionare.
Fig. 12. Structura retinei

O celul " receptoare vizual" prezint! segmente: extern, central – în care se g!se#te nucleul, #i sinaptic. Dup! forma segmentului extern, celulele vizuale sunt: celule cu bastona# #i celule cu con. Bastona!ul con"ine o substan"! fotosensibil! de culoare roz, numit! purpur retinian sau rodopsin", #i care se descompune sub ac"iunea razelor luminoase, ref!cându-se la întuneric. Celulele cu bastona# au pragul de sensibilitate foarte sc!zut – ele pot fi impresionate de stimuli lumino#i slabi, specifici vederii nocturne. Exist! în retin! trei tipuri de celule cu con, care se deosebesc prin pigmentul vizual con"inut #i corespund celor trei culori fundamentale: ro#u, albastru #i verde. Celulele cu con au pragul de sensibilitate la stimuli lumino#i mai ridicat decât celulele cu bastona#, fiind specifice pentru vederea diurn". Retina optic! con"ine aproximativ 115 milioane de celule cu bastona# #i 6 milioane de celule cu con. În fovea central! exist! doar celule cu con, iar pata oarb! este lipsit! de celule receptoare.

33

Fig.13. Celulele receptoare vizuale

Excita"iile vizuale sunt transformate în impulsuri nervoase, conduse de la segmentul receptor (retina) la neocortexul vizual. Fiziologia ochiului în experimente, teorie "i probleme 1. Tema experimentului: formarea imaginii pe retin!. Materiale necesare: ochi de vit!, ace cu g!m!lie, suport cu cleme, trus! de disec"ie cu bisturiu bine ascu"it, lumânare. Activit#!i: - îndep!rta"i de pe globul ocular " esutul adipos # i mu#chii; - r!zui"i sclerotica #i coroida ochiului de vit! pân! la retin!, în dreptul petei galbene, f!când o fereastr! de 5/5mm pentru a-l face transparent; - fixa"i ochiul pe suport cu ajutorul clemelor; - a#eza"i ochiul într-o înc!pere întunecat!, iar în partea anterioar! a#eza"i o lumânare aprins! - privi"i partea posterioar! a ochiului #i remarca"i tr!s!turile imaginii formate. Formula"i concluzia referitoare la imagine alegând din termenii de mai jos: real!, ireal!, mai mare, mai mic!, pozi"ia normal!, r!sturnat!. 2. Tema experimentului: acomodarea ochiului. 2.a. Reflexul pupilar – fotomotor de acomodare.

34

Fig. 14. Reflexul pupilar

Activit#!i: unui elev a#ezat în fa"a unei surse luminoase, i se acoper! ochii #i se "ine astfel 2-3 minute. I se cere elevului ca la descoperire s! priveasc! cu ochii larg deschi#i spre lumin!. Formula"i o concluzie cu privire la dimensiunea pupilelor, folosind termenii: mioz# – mic#orarea pupilei, midriaz# – m!rirea pupilei #i corela"i mu#chii r!spunz!tori cu efectul observat; stabili"i importan"a pentru fiziologia vederii. 2.b. Acomodarea cristalinului pentru vederea obiectelor situate la diferite distan!e. Imaginile lui Purkinje-Sanson. Activit#!i: într-o camer! obscur! se a#eaz! în fa"a ochiului unui elev care prive#te în dep!rtare, pu"in lateral de axul antero-posterior al ochiului, o lumânare aprins! #i din partea cealalt!, din acela#i unghi privim spre pupila respectiv!. Rezultate: se pot observa trei imagini, din care dou! sunt drepte #i una r!sturnat!. Ele sunt imagini reflectate de: fa"a anterioar! a corneei, fa"a anterioar! a cristalinului #i fa"a posterioar! a cristalinului.
Fig. 2.1.21. Imaginile Purkinje-SansonA – ochiul neacomodat; B – ochiul acomodat. 1, 1’ – imagini formate pe fa#a anterioar" a corneei; 2, 2’ – imagini formate pe fa#a anterioar" a cristalinului; 3, 3’ imagini formate pe fa#a posterioar" a cristalinului.

Cum s-au comportat cele trei structuri? Bifa"i r!spunsul corect. Dup! observarea celor trei imagini, i se cere elevului s! observe un obiect apropiat. Ce se întâmpl! cu dimensiunile date de fe"ele cristalinului? Ce s-a-ntâmplat cu convexitatea cristalinului? Concluzie: modificarea curburii cristalinului pentru formarea imaginii pe retin! poart! numele de acomodare vizual! pentru distan"!. În distan"ele pentru care se face acomodarea vizual! se distinge un punct de dep!rtare maxim!, dincolo de care nu se mai face acomodarea, situat la 6 m , iar cel de dep!rtare minim!, la care imaginile sunt înc! clare, este situat la 12-15 cm. 35

2.c.Acomodarea cristalinului pentu o singur# distan!#: se "ine un vârf de creion între textul tip!rit #i ochi. Dac! se fixeaz! textul, vârful de creion se vede difuz, iar dac! se fixeaz! privirea asupra vârfului de creion textul nu se mai vede clar. Aceasta demonstreaz! faptul c! cristalinul nu se poate acomoda, în acela#i timp, pentru vederea clar! a dou! obiecte aflate la distan"e diferite. 3. Tema experimentului: eviden"ierea petei oarbe. Experien"a lui Mariotte. Materiale necesare: hârtie cu dimensiunile 20/15 cm. Activit#!i: pe o bucat! de hârtie de 20/15 cm se deseneaz! dou! repere (o cruciuli"! #i un disc negru) la o distan"! de 6 cm (distan"a aproximativ! dintre cele dou! pupile). Ochiul stâng fiind închis, se prive#te cu ochiul drept reperul a#ezat la

Forma!iunea fa"a anterioar! a corneei fa"a anterioar! a cristalinului fa"a posterioar! a cristalinului

lentil# convex#

lentil# concav#

stânga (cruciuli"a). Acest reper se vede clar, în timp ce reperul din dreapta (discul negru) se vede difuz. Se apropie hârtia cu cele dou! repere privindu-se mereu acela#i reper (cruciuli"a). Rezultat: se observ! c!, la o distan"! de circa 15 cm de ochi, discul negru nu se vede deloc. Concluzie: la aceast! distan"!, imaginea reperului negru se proiecteaz! pe pata oarb!. 4. Acuitatea vizual#. Prin acuitate vizual! se în"elege capacitatea ochiului de a distinge cele mai mici am!nunte ale obiectelor pe care le prive#te. Acuitatea vizual! se m!soar! prin distan"a cea mai mic! dintre dou! puncte, care sunt percepute separat. Cu cât distan"a dintre cele dou! puncte este mai mic!, cu atât acuitatea este mai mare. Pentru a se determina acuitatea vizual! se folosesc tablouri cu litere,cifre sau semne de diferite m!rimi. 5. Vederea cromatic# se datoreaz! celulelor cu conuri, cele cu bastona#e neavând aceast! proprietate. Celulele cu conuri sunt r!spunz!toare pentru vederea în lumin! puternic! - vederea fotopic" - #i pentru perceperea culorilor. Celulele cu bastona#e sunt stimulate de cantit!"i mai mici de lumin!, fiind r!spunz!toare în special pentru vederea în întuneric - vederea scotopic". Obiectele din natur! au diferite culori, care absorb radia"ia luminoas! cu lungimi de und! variate. Ochiul uman percepe radia"ii luminoase care au lungimi de und! cuprinse între 400 #i 800 nm (nanometri). Culoarea alb! este rezultanta suprapunerii celor #apte culori fundamentale ale spectrului ROGVAIV. 36

Afec!iunile globului ocular
Anatomice Defecte Fiziologice Derivate din nutri"ie – avitaminoz! A Devieri de ax: miopie, hipermetropie Sfericitatea incomplet! a corneei: astigmatism Lipsa de elasticitate a cristalinului: presbitism Lipsa unor tipuri de celule vizuale: daltonism, acromatopsie Probleme de drenare a umorii apoase – glaucom Hemeralopie nocturn#

1.2.2. Analizatorul acustico-vestibular
Urechea sau organul stato-acustic este format! din trei por"iuni: o por"iune extern!, una mijlocie #i alta intern!. Redescoperi"i elementele anatomice componente, integrate în tabelul urm!tor:
Pavilonul urechii Extern! Conductul auditiv extern Schelet fibrocartilaginos acoperit cu piele Intern! Labirint – sistem de canalicule 2-3 cm – lungime calibru 9 mm la deschiderea extern! calibru 4,5 mm la deschiderea intern! 2 por"iuni: cartilaginoas!, osoas!; c!ptu#ite cu piele, în grosimea c!reia se g!sesc glande ceruminoase care secret! cerumenul situat! la baza piramidei osului temporal membrana timpanic! lan" de trei oscioare fereastra oval! #i fereastra rotund! (2 orificii acoperite cu membrane) trompa lui Eustache celulele mastoidiene – cavit!"i pline cu aer s!pate în osul temporal - vestibul osos - canale semicirculare osoase osos - melc osos – cohleea membranos – pere"i din membran! fibroelastic! pe care sunt a#eza"i receptorii analizatorului acustic #i vestibular; vestibul membranos: utricul! #i sacul!; canale semicirculare membranoase; melcul membranos – canalul cohlear.

Casa timpanului Urechea Medie Anexele cavit!"ii timpanului

37

Între labirintul osos #i labirintul membranos se g ! se # te perilimfa, iar în labirintul membranos se g!se#te endolimfa; ambele lichide au compozi " ie asem ! n ! toare cu cea a lichidului cefalorahidian. S e g m e n t u l periferic Receptorul acustic este organul Corti , o forma " iune complex ! g ! zduit ! în melcul membranos.
Fig. 15. Sectiune prin cohlee.

Celulele receptoare auditive au polul superior prev!zut cu cili inclava"i întro membran! fibroas!, mobil!, fixat! la un cap!t de lama spiral! osoas! – membrana tectoria. Cilii celulelor receptoare învecinate sunt solidariza"i la baza lor de o membran! sub"ire - membran# reticular#, secretat! de celulele de sus"inere. Celule receptoare se sprijin! pe celule epiteliale de sus!inere în form# de fotoliu (celule Dieter); printre acestea se afl! celule de sus!inere simple (Hensen). Între #irul intern de celule receptoare #i cele 3-4 #iruri externe, celulele pilieri (bastona#e Corti) delimiteaz! tunelul Corti. Func"ia acestuia este de a ad!posti #i a proteja dendritele neuronilor senzitivi. Ansamblul de celule receptoare #i de sus"inere care alc!tuiesc organul Corti este a#ezat pe membrana bazilar#, fixat! cu un cap!t de lama spiral! osoas!, #i cu cel!lalt cap!t de ligamentul spiral. La baza celulelor auditive, interne #i externe vin dendritele neuronilor senzitivi din ganglionul spiral Corti, iar axonii formeaz! nervul cohlear sau acustic, ramur! a nervului cranian VIII. Receptorii vestibulari sunt maculele otolitice situate în utricul#, respectiv sacul# #i crestele ampulare, localizate în ampulele (dilata"iile) de la baza canalelor semicirculare. Celulele receptoare, ciliate ale acestor forma"iuni sunt înconjurate la baz! de dendrite ale neuronilor senzitivi din ganglionul Scarpa, ai c!ror axoni formeaz! ramura vestibular! a nervului acustico-vestibular.

38

Creast! ampular!
Fig.16. Receptorii vestibulari
Segmente Receptorii Calea de conducere Proiec"ia cortical! Analizatorul auditiv organul Corti nervul cohlear sau acustic, ramur! a nervului cranian VIII. partea anterioar ! a girusului temporal superior

Macul! otolitic!

Analizatorul vestibular creste ampulare macule otolitice ramura vestibular! a nervului cranian VIII partea posterioar! a girusului temporal superior

Fiziologia urechii în experimente "i probleme A. Func!ia auditiv#: A.1. Tema: eviden"ierea rolului pavilionului urechii. Materiale necesare: spirt, vat!, tub de cauciuc cu sec"iunea de 0,8-1 cm #i lungimea de 1,5-2 m, un ceasornic de mas!. Activitate: pavilioanele celor dou! urechi sunt desfiin"ate func"ional prin introducerea câte unui cap!t al tubului de cauciuc (dup! ce a fosr dezinfectat) în conductele auditive ale unui elev legat la ochi. Tubul de cauciuc, cu ceasornicul lipit de el, se pozi"ioneaz! pe rând deasupra capului, în dreapta, în stânga etc. Elevul este solicitat s! identifice direc"ia din care se aude ceasornicul. Ce se constat!? A.2. Tema: eviden"ierea rolului conductului auditiv extern. Materiale necesare: tub de cauciuc, ceasornic, spirt, vat!. 39

Activit#!i: unui elev, legat la ochi, i se introduce un cap!t al tubului de cauciuc în conductul auditiv extern al unei urechi (înl!turându-se astfel rolul pavilionului). La cap!tul liber al tubului se "ine un ceasornic. Rezultate: tic-tac-ul ceasornicului se aude perfect. Îndep!rtând ceasornicul într-o parte nu se mai aude nimic, datorit! suprim!rii rolului pavilionului. Ce concluzii referitoare la pavilionul urechii #i conductul auditiv extern desprinde"i? A.3. Tema: transmiterea vibra"iilor. Transmiterea vibra"iilor de la membrana timpanic! la urechea intern! se realizeaz! prin intermediul pârghiei unghiulare format! din cele 3 oscioare #i prin aerul cuprins în camera timpanic!. În cazul în care timpanul este perforat, oscioarele sunt distruse sau este obturat! fereastra oval! prin depunere de materie osoas!, se instaleaz! surditatea de transmitere. Vibra"iile sonore vor fi transmise în acest caz prin intermediul oaselor craniului #i prin lichidele urechii interne, segmentului receptor. Materiale necesare: ceasornic, tampoane de vat!. Activit#!i: un elev legat la ochi, având conductele auditive astupate cu tampoane de vat!, aude tic-tac-ul ceasornicului a#ezat pe frunte, osul tâmplei, pe apofiza mastoidian!, indicând corect direc"ia #i distan"a sursei sonore. Subiectul care nu aude nici prin conducere osoas! – surditate de percep!ie sau surditate central# - nu poate beneficia de proteze auditive. Concluzii: urechea uman! percepe sunete cuprinse între 16-20000 vibra"ii/sec, receptorul auditiv fiind un mecano-receptor de distan"!. Undele sonore sunt captate de pavilionul urechii, care le transmite timpanului prin conductul auditiv extern. Membrana timpanic! preia vibra"iile primite #i le transmite lan"ului de oscioare, care le transmite prin baza sc!ri"ei la membrana ferestrei ovale. Vibra"iile acestei membrane sunt preluate de perilimf!, iar aceasta le transmite endolimfei, ajungând astfel la celulele senzoriale din organul Corti, care vor transforma stimulii auditivi în impuls nervos senzitiv.

Fig. 17. Transmiterea vibra#iilor sonore (s"ge#ile albastre) de la conductul auditiv extern la receptorul auditiv.

40

Grupeaz! componentele urechii folosind criteriul fiziologic în trei aparate: aparat de captare #i dirijare a undelor sonore, aparat de transmisie #i aparatul de recep"ie.
Aparatul " de captare #i dirijare " de transmisie " de recep"ie Componentele urechii

B . Func!ia vestibular# sau statokinetic#: B.1. Probe vestibulare la om. B.1.1. Probe de echilibru static Tema: proba Romberg. Activit#!i: subiectul st! drept cu bra"ele lipite de corp #i t!lpile a#ezate una înaintea celeilalte, cu c!lcâiul alipit de vârful celuilalt picior #i ochii închi#i. Dac! exist! o deficien"! vestibular! se produce o balansare a corpului spre partea cu deficien"a. B.1.2. Probe de echilibru cinetic Tema: proba Weil-Basinski (mersul orb sau mersul în stea) Activit#!i: într-o înc!pere spa"ioas!, un elev legat la ochi va efectua 6 pa#i înainte #i 6 pa#i înapoi (cu spatele), pornind de lâng! unul din pere"ii camerei. Traseul urmat pentru dus-întors se înseamn! cu cret! divers colorat!. Devia"ia sub 45° în cinci “du-te-vino” este considerat! normal!; valori mai mari indic! o leziune a labirintului de aceea#i parte cu sensul devierii. Concluzii: func"ia de echilibru este complex! deoarece datorit! ei corpul î#i men"ine pozi"ia în spa"iu, în timp de repaus #i în mi#care. Celulele senzoriale ale receptorilor vestibulari sunt excitate respectiv de mi#carea otolitelor (maculele otolitice) #i a endolimfei (crestele vestibulare) la cea mai mic! schimbare de pozi"ie a capului #i a corpului astfel: !" Canalele semicirculare orizontale sau laterale informeaz! asupra mi#c!rii de rota"ie în jurul axului vertical al capului, iar canalele verticale informeaz! asupra mi#c!rii în jurul axelor orizontale (c!deri, s!rituri). !" Varia"iile accelera"iei liniare sunt percepute de receptorii utriculei #i saculei. Ace#tia descarc! impulsuri #i în absen"a mi#c!rilor capului, impulsuri ce r!spund de men"inerea capului ridicat. Probleme 1. Pe o bar! orizontal! – face exerci"ii de gimnastic! un copil: stând în mâini atârnat de bar!, apoi stând pe bar! cu capul în jos sprijinit pe mâini. În ce fel de echilibru se afl!? Defini"i cele dou! tipuri de echilibru. Care sunt receptorii ce vor recep"iona informa"iile despre pozi"ia corpului? 41

2. Naturalistul elve"ian Charles Jurine a înfundat urechile liliecilor cu cear!. Incapabili s! mai disting! obiectele înconjur!toare, liliecii se izbeau de pere"i. Oare micile animale vedeau cu urechile? 3. Un cosmonaut ajuns pe Lun!, ar putea auzi zgomotul produs la plecarea de acolo a unei rachete? 4. Cum se explic! faptul c! auzim când zboar! o musc! sau un "ân"ar, dar nu auzim un fluture? 5. De ce când vrem s! auzim mai bine, "inem mâna pâlnie pe dup! ureche? 6. De ce în p!dure este greu s! definim direc"ia de unde vine sunetul? 7. Sunetele se aud mai greu, sau chiar de loc, când vântul bate dinspre cel care ascult! spre sursa sonor!. De ce?

1.2.3. Analizatorul olfactiv
Analizatorul olfactiv este un analizator chimic de contact – chemoreceptor. Sim"ul olfactiv, al!turi de cel gustativ, contribuie la aprecierea calit!"ii alimentelor, la declan#area reflaxelor digestive secretorii, facilitând digestia. De asemenea, sim"ul olfactiv controleaz! calitatea aerului inspirat prin detectarea substa"elor odorante cu miros pl!cut ca #i a celor nocive. Organul de sim" al mirosului, nasul, prezint! urm!toarele caracteristici: • Localizare: -în mijlocul fe"ei ; - sub frunte. • Forma: de piramid! cu vârful între sprâncene, baza îndreptat! în jos unde se deschid orificiile nazale. • Desp!r"it de: - cutia cranian! printr-o por"iune a osului etmoid; - cavitatea bucal! prin bolta palatin!. • Compartimentat prin: - o prelungire cartilaginoas! a osului vomer în dou! fose nazale. Fosele nazale sunt c ! ptu # ite cu o mucoas! nazal!, care din punct de vedere structural #i func"ional prezint! dou! po"iuni: a. respiratorie – vezi sistemul respirator; b. olfactiv ! – în partea posterosuperioar! a foselor nazale.
Fig. 18. Sec#iune prin mucoasa olfactiv"

42

Segmentul receptor (periferic) Segmetul receptor al analizatorului olfactiv este reprezentat de o regiune special! a muciasei nazale, denumit! mucoas" olfactiv". Aceast! mucoas! are o suprafa"! de 240 – 250 mm2 pentru fiecare fos! nazal! #i este format! din epiteliu #i corion. Epiteliul mucoasei olfactive, la rândul lui este format din celule de sus"inere, celule bazale #i neuroni bipolari (celule receptoare). 1. Celulele de sus#inere sunt celule cilindrice de tip epitelial situate la acela#i nivel cu celulele olfactive, având rolul de a le izola. 2. Celulele bazale sunt celule epiteliale mici care se sprijin! pe corion. 3. Celulele olfactive sunt celulele receptoare #i în acela#i timp primul neuron al c!ii olfactive (protoneuronul c!ii). O celul! olfactiv! prezint! spre interiorul foselor nazale o dendrit! scurt! #i groas!, care se termin! cu un buton olfactiv prev!zut! cu 10 – 20 cili olfactivi. Cilii au o mare densitate. Ei m!resc suprafa"a receptoare pentru substan"ele odorante. La extremitatea dinspre corion celula olfactiv! prezint! o prelungire axonic!, care dup! ce str!bate corionul #i lama ciuruit! a osului etmoid, intr! în alc!tuirea nervului olfactiv.

Fig. 19. Durata de via#" a celulelor receptoare – receptorii olfactivi se formeaz" permanent din celulele de baz"

Corionul este o p!tur! de natur! conjunctiv!. În grosimea sa se afl! glande mucoase cu rol în umezirea mucoasei nazale. Segmentul intermediar sau de conducere

43

Segmentul de conducere are 2 po"iuni: 1. axonii celulelor olfactive, care formeaz! nervul olfactiv #i 2. tractul olfactiv = prelungirile axonice ale celulelor mitrale.

Fig. 20. Calea de conducere olfactiv"

Axonii celulelor olfactive bipolare pornesc de la polul bazal al acestora #i se inm!nuncheaz! câte 10-20 formând nervul olfactiv; m!nunchiurile de fibre str!bat lama ciuruit! a osului etmoid #i se termin! în bulbul olfactiv, unde fac sinaps! cu neuronii mitrali multipolari (celulele mitrale). Ace#ti neuroni reprezint! al doilea neuron al c!ii olfactive (deutoneuronul c!ii). Axonii celulelor mitrale formeaz! tractul olfactiv care ajunge în aria cortical! olfactiv! din girusul hipocampic. Segmentul central Este reprezentat de aria olfactiv! din scoar"a cerebral!, unde excita"iile primite de la receptorii olfactivi sunt transformate în senza"ii de miros. Fiziologia analizatorului olfactiv în teorie Mirosul este foarte înrudit cu gustul, ambele fiind sim"uri chimice. Este denumit de unii autori „gust de la distan"!”; este cel mai vechi sim" din lumea animal!. Substan"ele care provoac! excitarea receptorilor olfactivi se numesc substan"e odorante sau mirositoare, iar senza"iile se numesc mirosuri.

44

Pentru ca o substan"! mirositoare s! provoace excitarea receptorilor olfactivi este necesar ca ea s! se g!seasc! într-o concentra"ie suficient de mare în aerul inspirat, încât s! ating! pragul de excita"ie, care variaz! de la o substan"! la alta; unele au un prag foarte sc!zut pe când altele îl au ridicat. Concentra"ia prag variaz! în func"ie de modul cum se realizeaz! sinapsele dintre celulele receptoare #i cele mitrale: • la animalele macrosmatice (cu miros bine dezvoltat, cum sunt câinele, c!prioara etc.) o celul! olfactiv! face sinaps! cu 10-15 celule mitrale; • la animalele microsmatice (cu miros mai slab dezvoltat, dintre care face parte #i omul) 2-5 celule olfactive fac sinaps! cu o singur! celul! mitral!; • la animalele anosmatice mirosul lipse#te. Alte condi"ii pentru ca substan"ele odorante s! produc! excitarea receptorilor #i respectiv senza"ia de miros: • s! se dizolve în lichidul de pe suprafa"a mucoasei olfactive; • aerul înc!rcat cu substan"e mirositoare s! ajung! la mucoasa olfactiv!; • starea mucoasei olfactive – dac! este prea umed! sau prea uscat!, celulele olfactive nu pot fi excitate #i nu se produc senza"ii olfactive. Sensibilitatea olfactiv! este #i în func"ie de: a. vârst!: la copii este mai sc!zut! decât la adul"i; b. sex: la b!rba"i acuitatea olfactiv! este mai accentuat! decât la femei; c. starea fiziologic!: la femei cre#te înainte #i în timpul menstrua"iei #i atunci când sunt gravide; d. temperatur! #i presiune. Adaptarea const! în sc!derea sensibilit!"ii olfactive pentru anumite substan"e mirositoare, de#i acestea continu! s! ac"ioneze asupra receptorului. Procesul de adaptare al sim"ului mirosului se produce foarte rapid #i este specific numai pentru un anumit miros, celelalte mirosuri percepându-se în mod normal. Un exemplu de adaptare în constituie „obi#nuin"a”: dac! intr!m într-o înc!pere unde s-a mâncat pe#te sau ceap! ne izbe#te un miros foarte puternic, îns! cei afla"i de mai mult timp în înc!pere aproape c! nu îl sesizeaz!. Testarea acuit!"ii olfactive se realizeaz! cu un aparat special numit olfactometru. Cu acest aparat se poate determina pragul de excita#ie pentru fiecare substan"! mirositoare, precum #i varia"iile sensibilit!"ii în anumite condi"ii. Pierderea temporar! a sim"ului mirosului este un fenomen frecvent. De multe ori este urmarea unei r!celi. În astfel de cazuri mucoasa nazal! se umfl! #i produce o mare cantitate de mucus. $i alte circumstan"e pot modifica sensibilitatea la mirosuri. Mirosurile considerate mai devreme pl!cute de c!tre o femeie gravid! pot deveni insuportabile. În unele st!ri patologice, mirosul poate fi afectat f!r! ca organele mirosului s! fie lezate. Cauza poate fi o tumoare cerebral!, dar #i epilepsia, boli ce pot modifica sim"ul mirosului. Fumatul exagerat poate duce la o anosmie par"ial! pentru toate 45

mirosurile. Hiperosmia este întâlnit! în isterie, în anumite afec"iuni cerebrale, în cre#terea presiunii intracraniene. În tumorile cerebrale care afecteaz! îndeosebi lobul frontal sau temporal, o substan"! mirositoare introdus! într-o nar! poate fi localizat! pe partea opus!. Acest fenomen se nume#te aloestezie olfactiv". Fiziologia analizatorului olfactiv în experimente Tema : acuitatea olfactiv! – olfactometrie. Materiale necesare: olfactometru, substan"e: benzin!, o"et, parfum, vanilie, zeam! de usturoi. Activit#!i "i aplica!ii: a.Determina"i cu ajutorul olfactometrului acuitatea olfactiv! pentru: vanilie, o"et, usturoi #i parfum, la ambele n!ri. Olfactometrul este alc!tuit dintr-un tub orizontal de sticl!, gradat în unit!"i olfactive sau olfac#ii. O olfac"ie corespunde la 1 cm de pe scal!. La unul din capete tubul este sub"iat #i îndoit în sus – este partea care se introduce în narin!. Tubul de sticl! este înconjurat de un tub din material poros, care se poate îmbiba cu diferite arome = substan"ele de testat. Subiectul introduce într-una din n!ri tubul olfactometrului, iar cealalt! nar! este astupat! cu vat!. Inspir! profund de câteva ori. Experimentatorul deplaseaz! lent tubul poros al olfactometrului dinspre diviziunea 0. Când subiectul percepe mirosul se consemneaz! acuitatea olfactiv!, citind grada"ia de pe scala tubului de sticl!. Se va determina acuitatea olfactiv! pentru cele 4 substan"e notate mai sus #i pentru ambele n!ri. Rezultatele vor fi înscrise într-un tabel. Compara"i acuit!"ile olfactive pentru substan"ele testate #i pentru cele dou! narine. Omul are sensibilate olfactiv! foarte mare pentru: mercaptan folosit în depistarea scurgerilor de CH4 (gaz metan), clor, amoniac, H2S, camfor, fenol, eter. b. Testa"i care din urm!toarele dou! substan"e: benzin! #i o"et are pragul de sensibilitate olfactiv! mai sc!zut!. c. Solicita"i unui coleg s! inspire timp de 5 minute aer în care se g!se#te o cantitate crescut! de substan"! odorant!. Va constata c!, dup! un timp, nu va mai sim"i mirosul respectiv. De ce? Înlocui"i substan"a odorant! cu alta #i ve"i constata c! simte mirosul acesteia. Care este concluzia? %tia!i c#... • Nic!ieri în alt! regiune a corpului, sistemul nervos nu are celule care s! vin! în contact direct cu mediul extern, ca #i în cazul celulei olfactive.

46

1.2.4. Analizatorul gustativ
Analizatorul gustativ recep"ioneaz! #i prelucreaz! excita"iile determinate de propriet!"ile chimice ale substan"elor sapide, solubile în saliv!, care intr! în contact cu mucoasa bucal!. Este un analizator chimic de contact - chemoreceptor. Structura mucoasei linguale Mucoasa lingual" este epiteliul care acoper! limba #i este continuarea mucoasei bucale; are culoare roz, nuan"! ce variaz! în func"ie de starea de s!n!tate a organismului. Mucoasa lingual! nu are aceea#i grosime pe toat! întinderea limbii, astfel: - pe fa#a inferioar" (ventral!) este foarte sub"ire #i transparent!; - pe margini este mai îngro#at!; - pe fa#a superioar" (dorsal!) are cea mai mare grosime. Este format! din #esut epitelial pavimentos stratificat #i din corion. Segmentul receptor sau periferic Receptorii gustativi sunt mugurii gustativi. Mugurii gustativi sunt în num!r: a. mare – în papilele gustative; b. redus – în mucoasa labial!, mucoasa obrajilor, palatin!, amigdalian!, pe peretele posterior al faringelui #i pe epiglot!. Un mugure gustativ este alc!tuit din celule senzoriale gustative cu cili (cu rol de celule receptoare), celule bazale #i celule de sus#inere. Într-un mugure gustativ se afl! 5-20 celule senzoriale. Acestea sunt continuu reînnoite dup! circa 4-10 zile, datorit! degener!rii ca urmare a intr!rii în contact cu alimentele condimentate, fierbin"i. Fiecare celul ! senzorial ! gustativ! are: • la vârf polul apical, 3 - 6 cili, ce ajung prin porul mugurelui gustativ la suprafa " a limbii, unde vin în contact cu substan " ele sapide, iar • la polul bazal este conectat ! cu termina"ii nervoase aferente ale nervilor care Fig. 21. (a) Limba - fa#a superioar", (b) papile caliciforme, (c) gustativi, conduc sensibilitatea sec#iune transversal" prin papila gustativ" gustativ!. 47

Mucoasa lingual! prezint! pe fa"a superioar!, ni#te ridic!turi numite papile. Dup! rolul pe care-l îndeplinesc, acestea sunt: a. papile cu rol gustativ: - caliciforme (circumvalate): • de forma unor cupe (calix = cup!); • în num!r de 9-10; • a#ezate în forma literei V la baza limbii, cu deschiderea spre vârful acesteia; • alc!tuire: # o parte central! de form! cilindric!, numit! mamelon; # un #an" circular (#an"ul papilar), dispus în jurul mamelonului, a c!rui adâncime este egal! cu în!l"imea mamelonului; # un caliciu sau cadru periferic, care înconjoar! #an"ul circular. - fungiforme : • de forma unor ciupercu"e (fungi = ciuperc!); • în num!r de 150-200; • a#ezate spre vârful #i marginile limbii; • alc!tuire: # o por"iune sub"ire numit! pedicul care prezint! la vârf o umfl!tur! numit! cap; • au muguri gustativi în mucoasa care acoper! fa"a superioar! a capului, cu aceea#i structur! ca #i mugurii gustativi din papilele circumvalate. - foliate (folium = foaie): • forma filelor de carte sau a unor cute verticale paralele între ele; • a#ezate pe p!r"ile postero-laterale; • con"in mugurii gustativi cu aceea#i alc!tuire ca a mugurilor gustativi din papilele circumvalate; b. papile cu rol în perceperea sensibilit!"ii tactile, termice, presionale #i de durere: - filiforme (filum = fir): • forma cilindric! sau conic!, cu un m!nunchi de prelungiri filiforme în vârf; • r!spândite pe toat! fa"a superioar! a limbii; • nu con"in muguri gustativi, deci nu au rol în sensibilitatea gustativ!; • con"in receptori tactili, termici de presiune #i durere; Vârful limbii, bogat inervat, con"ine receptori tactili, termici #i durero#i. În mucoasa lingual! se g!sesc #i numeroase glande mucoase, care secret! mucus, cu rol important în func"ii digestive #i de protec"ie.

48

Segmentul de conducere (intermediar) Segmentul de conducere este reprezentat de calea gustativ" format! din fibrele senzoriale gustative ce apar"in nervilor cranieni VII, IX #i X, care conduc excita"iile de gust de la receptorii gustativi la centrul gustativ din scoar#a cerebral". Segmentul central Segmentul central este localizat în aria gustativ" din scoar#a cerebral", situat! în aceea#i zon! care deserve#te sensibilitatea cutanat! a fe"ei, în partea inferioar! a girusului postcentral. Fiziologia analizatorului gustativ în teorie Receptorii gustativi sunt mugurii gustativi ai papilelor gustative caliciforme, fungiforme #i foliate. Stimulii specifici excit! cilii celulelor receptoare gustative, generând un impuls nervos, care este condus pe calea nervului gustativ la centrul gustativ din scoar"a cerebral!, unde se transform! în senza"ie gustativ!. Substan # ele sapide sunt substan " ele care provoac ! senza " ii gustative. Substan"ele sapide sunt împ!r"ite în 4 grupe fundamentale (acru, amar, dulce #i s!rat) #i combina"ii ale acestora. Combina"iile complexe ale gusturilor fundamentale sunt asociate cu senza"ii olfactive #i bucofaringiene (tact, temperatur!, durere). Un stimul gustativ provoac! excitarea receptorilor gustativi numai dac! se dizolv! în ap! sau în saliv!; alimentele insolubile nu excit! celulele senzoriale gustative #i nu produc senza"ii gustative. A#adar, stimulul specific este substan"a sapid! dizolvat! în ap! sau saliv!. Excita"ia nu se poate produce dac! excitantul este într-o concentra"ie prea mic!. Concentra"ia cea mai mic! pentru care are loc perceperea gustului se nume#te prag de excita#ie. Pragul de excita"ie gustativ!: - variaz! de la o substan"! la alta; receptorii au sensibilitate maxim! pentru substan"ele amare; - este mai ridicat la persoanele care gust! produse alimentare diverse, de exemplu degust!torii de vinuri = persoane cu sensibilitatea gustativ! ridicat!; - depinde de concentra"ia substan"ei. Formarea senza"iei de gust este condi"ionat! #i de temperatura substan"ei. O solu"ie la o temperatur! prea sc!zut! sau prea ridicat! nu provoac! senza"ia de gust. Temperatura optim! a substan"elor pentru a se percepe gustul acestora este cuprins! între 20-37 oC. 49

În formarea senza"iilor gustative este important! #i starea mucoasei linguale. Dac! este prea uscat! sau prea umed! (acoperit! cu mucus) nu se percepe senza"ia de gust. Intensitatea senza"iilor gustative depinde de : concentra"ia substan"ei în solu"ie; întinderea suprafe"ei linguale pe care activeaz! excitantul; num!rul receptorilor excita"i.

La nivelul mucoasei bucale, al!turi de receptori gustativi se afl! #i receptori pentru sensibilitatea termic!, tactil! #i dureroas!. Alimentele excit! mai întâi receptorii tactili, foarte numero#i în papilele filiforme, ceva mai târziu pe cei termici #i apoi receptorii gustativi. Receptorii pentru rece predomin! în partea anterioar! a limbii, iar cei pentru cald în partea posterioar!. Partea central! a suprafe"ei limbii nu percepe nici cald nici rece. Vârful limbii are o înalt! sensibilitate la temperatur!, durere #i atingere. Receptorii pentru durere – nociceptorii reprezint! în cadrul mucoasei bucale 25-40% din totalul receptorilor, în timp ce în "esuturile din"ilor sunt 75 de mii pe cm2, iar la nivelul tegumentului 200 pe cm2. Efectele drogurilor asupra gustului Anumite droguri au o ac"iune electiv! asupra senza"iilor gustative, abolind unele #i nemodificând altele. De exemplu, aplicând pe limb! un decoct de frunze de Gymnema sylvestre, dulcele #i amarul nu mai sunt percepute, dar gusturile saline #i acide se p!streaz!. Cocaina abole#te toate senza"iile gustative dar #i sensibilitatea general!, diferitele senza"ii disp!rând în urm!toarea ordine: durere, amar, dulce, salin, acid #i tactil. Fiziologia analizatorului gustativ în experimente 1. Pune"i pe limb! un cristal de sare sau o buc!"ic! de zah!r. Din ce cauz! gustul acestora se simte mai slab decât atunci când sunt dizolvate? 2. Determinarea ariilor gustative pentru gusturile de baz!. Aplica"i pe suprafa"a limbii, succesiv, tampoane de vat! îmbibate cu solu"ii sapide (dulci, s!rate, acre, amare), în concentra"ii optime, la temperatura de comfort #i în cantit!"i egale, pentru: Dulce – zah!r dizolvat în ap!; S!rat – sare dizolvat! în ap!; Acru – zeam! de l!mâie; Amar – chinin!.

50

Subiectul cl!te#te cavitatea bucal! cu ap! distilat! înainte de experimentare. Se înmoaie un tampon de vat! în solu"ie de zah!r, cu care experimentatorul atinge mai multe puncte ale limbii subiectului. Pe un desen ce reprezint! limba se noteaz! zona în care a fost perceput gustul dulce. Subiectul cl!te#te cavitatea bucal! cu ap! distilat! #i se va proceda la fel #i pentru celelalte substan"e, delimitând pe desenul ce reprezint! limba #i ariile pentru celelalte gusturi fundamentale. 3. Care este semnifica"ia adaptativ! a faptului ca substan"ele dulci au un prag de excita"ie mai ridicat decât substan"ele amare? 4. De ce intensitatea excita"iei gustative la o anumit! concentra"ie a substan"ei este mai mare când excitantul ac"ioneaz! pe o suprafa"! mai mare a limbii? 5. Cere"i unui coleg s!-#i obtureze n!rile cu vat! #i s! închid! ochii. Ruga"i-l s! guste diferite alimente #i lichide #i s! spun! ce a gustat. Pute"i folosi: lapte, ap!, suc, m!r f!r! coaj!, cartof f!r! coaj!, ro#ie etc. Ce concluzie desprinde"i? 6. %ine"i o bomboan! în aceea#i parte a cavit!"ii bucale. Dup! 5 minute nu ve"i mai sim"i gustul ei. Explica"i de ce.

1.2.5. Analizatorul tactil termic !i dureros
Pielea Analizatorul cutanat este un analizator fizic de contact. Segmentul periferic este reprezentat prin exteroceptori specializa"i pentru a primi anumite excita"ii din mediu extern: atingeri, presiune, rece, cald #i se afl! la nivelul tegumentului (pielii) #i a mucoaselor. Pielea este un "esut conjunctivoepitelial care acoper!, pe toat! întinderea sa, suprafa"a extern! a organismului. Culoarea sa variaz! cu condi"iile în care tr!ie#te organismul #i cu starea lui fiziologic!. Este un organ elastic #i impermeabil pentru unele solu"ii #i unele gaze, precum #i pentru microbi. Are o întindere de aproximativ 1,8 m2 #i o grosime variabil!, între 1 #i 4 mm, de la o regiune la alta. -

51

Derm ul

Caractere an atom ice Receptori Form at din tr-un " esut epitelial stratificat, în care se pot distin ge dou ! p ! turi: - nu se g ! sesc - p ! tura cornoas ! - un strat lucid (celule poliedrice) # i un strat corn os (celule cu aspect de solzi) care se descuam eaz ! - p ! tura m ucoas ! form at! din stratul - fibre nervoase bazal sau gen erator (celule cilindrice, intraepidermice având în citoplasm ! gran ula "ii de term inate în m elanin ! , celule cu proprietatea de a “butoni” se divide intens), stratul celulelor poliedrice # i stratul gran ular & esut conjunctiv form at din: - term ina "ii - stratul papilar, care trim ite spre nervoase epiderm ! proem in en " e con ice numite intraderm ice papile dermice care, în regiunea sub form ! de palm ar ! a degetelor, determin ! term ina "ii ridic ! turi liniare sau curbe numite libere # i sub crestele epiderm ice, carateristice form ! de in dividului – am prente corpusculi tactili, numi "i corpusculi M eissner - corpusculi Krause - corpusculi Ruffini - discurile M erckel - corpusculi Vater-Pacini - stratul reticular, cu: glan dele sebacee, m u # chii erectori ai p ! rului, precum # i leucocite # i elem ente ale " esutului reticulo-endotelial ce dau pielii un caracter de organ hematopoietic & esut conjunctiv lax form at din celule adipoase care acum uleaz ! gr ! sim ea. La nivelul lui se g ! sesc glom erulii glandelor sudoripare, bulbii firelor de p ! r, vase sanguin e #i vase lim fatice.

Rol

Epiderm ul

- recep " ion eaz ! inform a " ii dureroase

- recep " ion eaz ! excita " iile de atingere

- recep " ion eaz ! excita " iile term ice (rece) - recep " ion eaz ! excita " iile term ice (cald) - recep " ion eaz ! excita " iile de atingere - recep " ion eaz ! excita " iile de presiune

- Corpusculi Vater-Pacini - Corpusculii Golgi – în pulpa degetelor - Co # ule " e nervoase la baza folicu-lilor foliculilor pilo # i

- recep " ion eaz ! excita " iile de presiune - r ! spun d excita " iilor de tensiune - recep " ion eaz ! excita " iile tactile de atingere a firului de p ! r

H ipoderm ul

52

Produc!iile pielii
Tipul produc!iei a. P!rul Caracteristici Produc!iile cornoase – fanere cutanate - Alc!tuit din dou! p!r"i: r !d!cina vie #i tulpina. Tulpina con"ine celule keratinizate precum #i celule înc!rcate cu pigmen"i care dau culoarea p!rului. Când acestea se distrug #i în tulpin! p!trund bule de aer, p!rul cap!t! reflexe argintii (albe#te). La b!trâne"e, din cauza atrofierii papilelor, p!rul cade – calvi!ie, dar c!derea se poate produce #i din cauze patologice la o vârst! tân!r! – alopecie. - Alc!tuit! din corp #i r!d!cin! înfipt! în piele. Celulele marginii sale terminale formeaz! matricea, por"iune prin care unghia cre#te continuu. Între corpul unghiei #i r!d!cin ! se afl! o por"iune albicioas!, de form! semilunar! numit! lunul!. Produc!iile glandulare - Glande tubuloase care se deschid la suprafa"a pielii prin pori. Sunt în num!r de aproximativ 2000000 #i sunt mai numeroase în palm!, talp!, axil!, frunte. - Sunt glande mici, acinoase a#ezate în derm #i secret! o substan "! groas! numit! sebum. Când secre"ia glandelor este insuficient! pielea are un aspect solzos #i se usuc! – ihtioz". Când secre"ia este prea mare pielea are un aspect gras, unsuros – seboree. - Existente numai în pielea dn regiunea pieptului, unde formeaz! organe speciale numite mamele #i secret! laptele matern.

b. Unghia

a. Glande sudoripare b. Glande sebacee

c. Glande mamare

Fiziologia pielii în teorie "i experimente Func!iile pielii: Protec"ie împotriva: ! loviturilor ! microbilor ! radia"iilor solare, prin stratul bazal în care se acumuleaz! melanin! = ecran protector ! unor lichide #i gaze, un rol important avându-l gr!simile ! protejarea vârfului degetelor prin produc"iile cornoase: unghiile. Respira"ie: prin piele se elimin! în 24 de ore 4 l CO2 la adult Excre"ie: prin eliminarea sudorii la nivelul porilor, proces numit transpira"ie sau sudora"ie. Sudoarea = o solu"ie apoas! cu o compozi"ie foarte complex!, asem!n!toare cu cea a urinii Producerea sudorii este condi"ionat! de factori ca: ! temperatura mediului extern ! ingestia de ap! sau diferite b!uturi 53

! efortul fizic ! activitatea rinichilor ! starea fiziologic! a organismului. Organismul pierde prin transpira"ie, în mod normal, în 24 de ore, 800 ml ap!. Pentru transformarea acesteia în vapori sunt necesare aproximativ 400 cal/24 ore (calorie). În felul acesta organismul pierde o parte din c!ldura sa, contribuind astfel la men"inerea temperaturii constante a corpului (termoreglare). Termoreglare prin: vasodilata"ie, vasoconstric"ie, evapotranspira"ie. Centrii nervo#i ai termoregl!rii se afl! în hipotalamus. Sensibilitate; pielea reprezint! segmentul periferic al analizatorului cutanat #i î#i îndepline#te rolul de organ de sim" prin termina"iile nervoase libere sau prin termina"iile nervoase incapsulate. Depozit: ! Acumuleaz! o important! cantitate de gr!sime la nivelul hipodermului. Aceasta este o important! rezerv! energetic!. ! Depozit de sânge - prin bogata vasculariza"ie de la nivelul dermului. Metabolic!: ! Prin secre"ia sudorii intervine în metabolismul apei #i a s!rurilor minerale. ! La nivelul pielii se formeaz!: ! pigmetul melanic, cu rol de protec"ie ! vitamina D ! histamina – o substan"! organic! ce intervine în vasodilata"ie. Absorb"ie: în mic! parte ea permite trecerea unor substan"e cu importan"! în practica medical!: ! unguente, frec"ii, b!i cu anumite substan"e (iodate, sulfurate, clorurate, acidulate, electroterapie etc.) ! radia"ii infraro#ii - emise de orice corp cald, sunt absorbite de celulele pielii, producând înc!lzirea acestora, ceea ce determin! cre#terea metabolismului local #i vasodilata"ie local!. Proiec"ie a vectorilor electrici genera"i de activitatea metabolic! a fiec!rei celule, !" pielea reprezentând astfel înveli#ul unui volum – conductor. Ei sunt înregistra"i de pe suprafa"a corpului sub forma electrogramelor (EKG, EEG, electromiogram!, electroretinogram!). Experimente: 1. Tema: determinarea sensibilit!"ii tactile prin esteziometrie. Discriminarea spa!ial# (testul compasului, adic! perceperea izolat! a dou! excita"ii aplicate simultan). Material necesar: esteziometrul Weber. Acesta este un aparat alc!tuit dintr-o rigl! metalic! gradat!, sus"inut! de un mâner plasat la mijlocul ei. Pe rigl! se g!sesc 54

doi cusori, situa"i de o parte #i de alta a mânerului #i care pot fi deplasa"i de la mijloc c!tre extremit!"ile riglei. Distan"a cu care se deplaseaz! un cursor se cite#te pe rigl!. La capetele inferioare ale cursorilor se pot aplica dou! vârfuri ascu"ite. Activit#!i: • unui elev care serve#te drept subiect i se aplic! pe diferite regiuni tegumentare esteziometrul. Un cursor r!mâne la zero, cel!lalt se deplaseaz! progresiv în lungul riglei. În felul acesta se m!re#te spa"iul între cele dou! vârfuri #i se cite#te pe rigl! distan"a la care se g!sesc, când subiectul declar! c! simte dou! puncte de contact. În lipsa esteziometrului se poate folosi un compas sau un #ubler. Distan"a cea mai mic! pentru care vârfurile sunt percepute separat reprezint! acuitatea tactil! a regiunii respective. Se poate determina pragul sensibilit!"ii tactile a diferitelor regiuni ale corpului. Rezultate: consemna"i câteva valori pentru regiunile tegumentare testate. • cu vârful unui creion tras!m pe suprafa"a bra"ului câte o cifr! pe care subiectul trebuie s! o indice. R!spunsul depinde de acuitatea tactil! a ariei tegumentare. 2. Determinarea sensibilit#!ii termice. Capacitatea de diferen"iere a intensit!"ii excita"iilor termice este mic! #i dependent! de temperatura regiunii cutanate asupra c!reia ac"ioneaz! excitan"ii termici, putând fi apreciat! numai în mod comparativ de “mai cald” sau “mai rece”, deci calitativ #i nu cantitativ. Materiale necesare: trei vase cu ap! la temperaturi diferite: I (15ºC), II(30ºC), III (45ºC). Activitate: introducem mâna dreapt! în vasul cu apa la 15º #i mâna stâng! în vasul cu apa la 45º. Dup! 5 min, ambele mâini se introduc simultan în vasul cu ap! la temperatura de 30º. Rezultat: vom avea senza"ia de cald pentru mâna care, în prealabil a fost "inut! în apa la 15º #i senza"ia de rece pentru mâna care fusese "inut! în ap! la 45º. Formula"i o concluzie referitoare la acuitatea termic!. S# revedem informa!iile "i s# concluzion#m Segmentul periferic: receptorii din tegument. Segmentul de conducere: - nervul cranian V – sensibilitatea tegumentar! a capului - fibre nervoase senzitive din structura nervului spinal, care se continu! cu c!ile ascendente ale sensibilit!"ii exteroceptive tactile, termice #i dureroase - pentru sensibilitatea tegumentar! a corpului, cu excep"ia tegumentului capului Segmentul central - aria sensibilit!"ii generale a corpului situat! în girusul postcentral, lobul parietal. 55

1.3. Sistemul endocrin
$tiin"a care se ocup! cu studiul glandelor endocrine poart! denumirea de endocrinologie . Cel care a introdus pentru prima dat! expresia de „secre"ie intern!” a fost Claude Bernard (1855). Printre primii cercet!tori în acest domeniu se num!r! #i savantul român C. I. Parhon. Glandele din organism se împart în trei categorii: • Glande cu secre#ie extern" sau exocrin": o Grec. exo = în afar!; krynein = a secreta. o Prezint! canal de secre#ie prin care produ#ii de secre"ie sunt elimina"i fie la suprafa"a pielii, fie în cavit!"i. o Exemple: glande sudoripare, glande salivare, mamare. Glande cu secre#ie intern" sau endocrin": o Grec. endo = în!untru. o Secret! substan"e cu structur! chimic! caracteristic!, denumite hormoni (ormao = a excita), pe care le vars! direct în sânge, limf! sau alte componente ale mediului intern. o Nu prezint! canal de secre"ie. o Exemple: hipofiza, epifiza, tiroida, paratiroidele, timusul #i suprarenalele. Glande mixte: o Prezint! secre"ie dubl!: a. o secre"ie extern! printr-un canal; b. o secre"ie intern! (hormonal!), direct în sânge. o Exemple: pancreasul, glandele genitale.

Func"ii: • Coordoneaz! #i controleaz! buna func"ionare a organismului • Conlucreaz! cu sistemul nervos în coordonarea #i integrarea organismului în mediul de via"! Sistemul endocrin este alc!tuit din totalitatea glandelor endocrine din organism. Între sistemele de coordonare nervoas ! # i hormonal ! exist ! o strâns ! interdependen"! func"ional!. Cele dou! mecanisme se completeaz!: • cel nervos este rapid #i de scurt! durat!; • cel hormonal este mai lent #i de lung! durat!. Concentra"iile hormonilor în sânge sunt reglate prin mecanisme feed-back – o reducere a concentra"iei hormonului respectiv stimuleaz! secre"ia, iar o cre#tere a concentra"iei sale inhib! secre"ia. Deregl!rile func"ionale ale glandelor endocrine sunt hipofunc"iile (grec. hypo = sub) sau hiperfunc"iile (grec. hyper = peste) acestora, când apar manifest!ri caracteristice constituind simptomatologia patologiei endocrine. 56

Disfunc!ionalit#!i ale sistemului endocrin
Glanda Hormonul endocrin# secretat STH Hipofiza - anterioar" (somatotrop) HIPERSECRE"IE - în copil!rie produce gigantism – peste 2 m în!l"ime; - la maturitate produce acromegalia – cre#terea exagerat! a extremit!"ilor - scade diureza #i cre#te concentra"ia urinei; - cre#te tensiunea arterial!; - cre#te peristaltismul intestinal. - determin! apari"ia bolii Basedow-Graves, caracterizat! prin exoftalmie (globi oculari proeminen"i) înso"it! de gu#! exoftalmic!, cre#terea în volum a tiroidei, pierderea în greutare, nervozitate, tremur!turi ale mâinilor, piele cald! #i uned!, sc!dere în greutate. - produce boala Reckklinghausen, caracterizat! prin decalcifiere osoas!, urmat! de deform!ri #i fracturi spontane, depuneri fosfocalcice în "esuturile moi #i formarea de calculi urinari. HIPOSECRE"IE - în copil!rie produce nanismul; - la adult produce ca#exia hipofizar!, caracterizat! prin atrofii ale organelor, c!derea p!rului, a din"ilor #i a unghiilor, regresia organelor genitale, sterilitate #i în final moarte. - determin! diabetul insipid care se manifest! prin poliurie, concomitent cu polidipsie #i printr-un puternic dezechilibru mineral. - în copil!rie duce la nanism înso"it de cretinism, deforma"ii osoare, defecte ale denti"iei, piele uscat! #i îngro#at!, gu#! endemic!; - la maturitate duce la apari"ia mixedemului (infiltrarea "esuturilor cu o substan"! mucoproteic!, electroli"i #i ap!), cre#terea în greutate, c!derea p!rului, piele uscat! #i îngro#at!, anemie. - la copii determin! dezvoltarea defectuoas! a din"ilor #i întârziere mintal!; - la adul"i produce tetanie (cre#terea excitabilit!"ii neuromusculare, spasme ale musculaturii striate sau netede), sc!derea for"ei musculare #i calcifiere.

- posterioar"

ADH (antidiuretic)

Tiroida

Tiroxina (T4) #i triiodotironina (T3)

PTH Glandele paratiroide parathormon

Glandele suprarenale Mineralocorticoizii (aldosteronul) corticosuprarenala Glucocorticoizii (cortizolul) - produc boala lui Conn (provocat! de excesul de aldosteron) caracterizat! prin cre#terea masei sângelui circulant #i hipertensiune arterial!. - produc boala lui Cushing, boal! ce se manifest! prin obezitate, hipertensiune arterial!, hiperglicemie. - boala Adison, care se manifest! prin melanodermie (colorarea pielii în brun), astenie, sc!derea eficien"ei neuromusculare, tulbur!ri gastrointestinale #i cardio-vasculare, sc!derea în greutate, diminuarea func"iei imunitare.

57

Hormonii sexuali

Pancreasul endocrin

Insulina

Testicul endocrin

Testosteron

- sindromul androgenital, caracterizat la femei prin „masculinizare”, iar la copii prin stoparea cre#terii #i apari"ia unei pubert!"i precoce. - se caracterizeaz! prin - duce la apari"ia diabetului hipoglicemie, care afectea- zaharat, caracterizat prin: z! în special SNC (mare hiperglicemie consumator de glucoz!), glicozurie mergând pân! la instalarea poliurie comei (pierderea st!rii de polifagie con#tien"!). polidipsie - sc!derea în greutate, urmat! de instalarea comei diabetice. - se manifest! prin eunucoidism, tulburare care se produce înainte de pubertate, provocând o pubertate tardiv! #i incomplet!, sau dup! pubertate determin! regresia caracterelor sexuale secundare.

Primul extract de insulin" a fost realizat de c"tre savantul român N. Paulescu în 1921. Hormonii locali Sistemul endocrin, pe lâng! glandele endocrine descrise, mai cuprinde #i celule produc!toare de hormoni locali, r!spândite în organism sub forma unor grupuri (popula"ii) de celule secretoare. Acestea constituie sistemul endocrin difuz sau paracrin . Principalii hormoni locali
HORMONI LOCALI Histamina, serotonina Renina, angiotensina Gastrina, enterogastronul, secretina, pancreozimina Prostaglandinele FUNC&II PRINCIPALE Stimuleaz! musculatura visceral!, particip! în reac"ii imunitare. Determin! contrac"ia arteriolelor #i cre#terea presiunii arteriale. Intervin în reglarea #i coordonarea activit!"ilor motorii #i secretorii digestive. Moduleaz! activit!"ile celulare.

58

S# revedem informa!iile "i s# concluzion#m:

Glandele din organism "i rolul lor:
Glande lacrimale Glande sudoripare Glande sebacee Glande ale sistemului digestiv Glande endocrine Hipofiza Epifiza Glande mixte Pancreas Testicule Ovare Tiroida Paratiroide Timusul Suprarenale

Roluri: ! coordoneaz! activitatea diferitelor sisteme de organe ! coordoneaz! cre#terea #i dezvoltarea organismului ! regleaz! metabolismul ! men"in homeostazia ! împreun! cu sistemul nervos integreaz! organismul în mediul de via"!.

Glande exocrine

%tia!i c#: • utilizarea hormonilor steroizi de c!tre atle"i produce o m!rire temporar! a capacit!"ii fizice a organismului, în detrimentul s!n!t!"ii. Eviden"ele medicale arat! c! steroizii produc la b!rba"ii tineri sterilitate #i m!rirea prostatei, iar la femei dezvolt! caractere sexuale masculine, opresc ovula"ia #i menstrua"ia. Hormonii steroizi în exces pot provoca chiar moartea, prin producerea de cancer la ficat #i tumori renale.

59

B. Mi"carea 1.1. Sistemul locomotor
Sistemul locomotor este alc!tuit din diferite tipuri de "esuturi: conjunctive, musculare care particip! la formarea scheletului, articula"iilor #i mu#chilor corpului uman. Sistemul locomotor are ca func"ie principal! mi#carea, una dintre însu#irile caracteristice ale organismelor vii care asigur! rela"ia lor cu mediul extern. Sistemul osos Elemente de anatomie Sistemul osos este format din totalitatea oaselor din organism. Oasele sunt organe dure #i rezistente, formate din "esut osos compact #i spongios, având o inerva"ie #i vasculariza"ie proprie. Oasele legate prin articula"ii #i a#ezate în pozi"ie natural! formeaz! scheletul. Reaminti"i-v! structura macroscopic! #i microscopic! a osului lung:
Fig. 22. Structura unui os lung, a – sec#iune longitudinal" prin os; b – structura #esutului osos.

%esutul osos este un "esut conjunctiv, a c ! rui substan "! fundamental ! (oseina) este impregnat! cu calciu. Se întâlnesc trei variet!"i de "esut osos: compact, spongios #i fibros (de tip embrionar). În "esutul osos celulele osoase împreun ! cu substan " a fundamental! formeaz! lamele cu dispozi"ie caracteristic! tipului de "esut: dispozi"ie concentric! în jurul unui canal Havers (în "esutul osos compact) #i dispozi"ie în re"ea (trabecule), delimitând cavit!"i numite areole în care se afl! m!duva ro#ie #i numeroase fibre colagene (în "esutul osos spongios). %esutul osos compact se g!se#te în diafiza oaselor lungi #i la exteriorul oaselor late #i scurte, iar "esutul osos spongios se g!se#te în interiorul oaselor late #i scurte precum #i în epifizele oaselor lungi. Articula"iile Dup! gradul de mobilitate pe care îl permit, articula"iile pot fi: 60

- articula"ii fixe sau sinartroze; suprafe"ele articulare sunt legate între ele prin "esut fibros – membrana sutural! – nepermi"ându-se nici o mi#care: la neurocraniu #i oasele viscerocraniului. - articula"ii semimobile sau amfiartroze, care permit mi#c!ri u#oare; ele prezint! între suprafe"ele articulare forma"iuni intercalare fibrocartilaginoase, de exemplu între corpurile vertebrelor (discurile intervertebrale). - articula"iile mobile sau sinoviale = diartroze, permit o mai mare amplitudine a mi#c!rilor: articula"iile membrelor superioare #i inferioare. Diferite tipuri de mi#c!ri în articula"ii

Fiziologia oaselor în teorie "i experimente
I. Compozi"ia chimic# a osului. a. Tema: identificarea substan"elor organice din os. Materiale necesare: os de pas!re, balan"!, vas pentru calcinare, HCl – 1015%. Activitate: calcinarea – o bucat! de os "inut! în flac!r! degaj! un fum #i un miros caracteristic datorit! arderii substan"ei sale organice: oseina. Arderea complet! duce la distrugerea întregii materii organice. Cânt!ri"i osul înainte de ardere #i dup! arderea complet! a acestuia #i ve"i constata c! osul a pierdut în urma calcin!rii o treime din greutatea lui. Rezultat: osul calcinat î#i p!streaz! forma dar devine extrem de fragil. Activitate: tratarea cu HCl – un os sub"ire degresat se "ine într-un vas cu HCl de concentra"ie 10-15% timp de 48 ore. Rezultat: în acid se dizolv! toate substan"ele minerale din os acesta men"inându#i forma dar fiind foarte flexibil. b. Tema: identificarea substan"elor minerale din os. Materiale necesare: eprubet! cu dop perforat, tub de sticl! recurbat, tub de cauciuc, mojar, oase de pas!re, HCl 15%, H2SO4 15%, lam!, lamel!, microscop, acid azotic 5%, molibdat de amoniu. Activitatea: eviden"ierea carbonatului – într-o eprubet! cu un dop perforat prin care trece un tub de sticl! recurbat, prelungit cu un tub de cauciuc se introduc fragmente osoase mojarate peste care se toarn! 5 ml HCl 15%. Cap!tul liber al tubului de cauciuc se introduce într-o eprubet! cu ap! de var: Ca(OH)2. Rezultate: explica"i #i scrie"i reac"ia care are loc, #tiind c! în eprubeta a doua se formeaz! carbonat de calciu. Activitate: eviden"ierea calciului – un vârf de cu"it de pulbere de os se pune într-o eprubet! cu pu"in HCl 15%. Se filtreaz! #i se adaug! câ"iva ml de H2SO4 15%. Se amestec! #i se las! câteva minute în repaos, dup! care cu o pipet! se ia pu"in 61

lichid din fundul eprubetei, se a#eaz! pe o lam! de sticl!, se acoper! cu o lamel! #i se examineaz! la microscop. Rezultat: se pot observa cristale de sulfat de calciu. Nota"i reac"ia chimic! care a avut loc. Activitate: eviden"ierea fosfatului – solu"ia ob"inut! în urma demineraliz!rii osului cu acid azotic 5% se filtreaz! #i se trateaz! cu o solu"ie de de molibdat de amoniu. Rezultat: se va ob"ine colorarea solu"iei în galben, iar prin înc!lzire u#oar! apare un precipitat de aceea#i culoare: fosfatul de amoniu. În compozi"ia chimic! a osului întâlnim: ! ap! - 25% ! s!ruri minerale: fosfat de calciu, carbonat de calciu, fluorur! de calciu, fosfat de magneziu, cloruri de sodiu #i potasiu ! substan"e organice – oseina. II. Rolurile func"ionale ale oaselor. a. Intr! în componen"a pârghiilor aparatului locomotor. b. Protejeaz! organe vitale: - cutia cranian! pentru encefal - canalul rahidian pentru m!duva spin!rii - cutia toracic! pentru inim! #i pl!mâni. c. Rol antitoxic, prin care oasele re"in numeroase substan"e toxice: Hg, Pb, F, p!trunse accidental în organism #i le elimin! treptat spre sectorul renal. d. Sediu al hematopoiezei (formarea elementelor figurate ale sângelui). e. Rol în metabolismul calciului #i fosforului.

Sistemul muscular Elemente de anatomie
Sistemul muscular este principalul sistem efector al organismului, fiind constituit din totalitatea mu#chilor din organism. Pe baza structurii #i a propriet!"ilor func"ionale, mu#chii se împart în trei categorii: mu#chii stria"i, care formeaz! cea mai mare parte a musculaturii somatice (scheletice) #i o parte a musculaturii digestive, mu#chii netezi, care formeaz! musculatura unor organe interne #i mu#chiul striat de tip cardiac. Mu#chii somatici reprezint! organele active ale mi#c!rii. Ei au în structura lor "esut muscular striat. Urm!ri"i în tabelul de mai jos clasificarea mu#chilor scheletici dup! urm!toarele criterii: Vasculariza"ia este asigurat! de ramurile musculare ale diferitelor artere care înso"esc mu#chiul. 62

Inerva"ia mu#chiului este dubl!, somatic! #i vegetativ!. Inerva"ia somatic!, senzitiv! este asigurat! de dendritele neuronilor din ganglionii spinali, iar inerva"ia somatic! motoare, de c!tre neuronii motori, situa"i în coarnele anterioare ale m!duvei spin!rii. Ace#tia stabilesc la nivelul fibrelor musculare o sinaps! special!, neuroefectoare, numit! plac! motoare. Inerva"ia vegetativ! simpatic! determin! reac"ii vasomotorii. Fiziologia sistemului muscular în teorie, experimente !i probleme I. Generalit!"i: mu#chii reprezint! efectori importan"i ai organismului. Mu#chii stria"i scheletici asigur! tonusul, postura, echilibrul, mimica #i mi#c!rile voluntare. Mu#chiul striat cardiac asigur! activitatea de pomp! ritmic! a inimii, iar mu#chii netezi asigur! buna func"ionare a circula"iei, motilitatea digestiv! #i excretorie, acomodarea vederii, na#terea, al!ptarea etc.

II. Compozi"ia chimic! a mu#chiului: a. Ap! 72-80%. b. Reziduu uscat 20-28 %, din care 1% substan"e minerale, restul 99% substan"e organice, dintre care cele mai importante sunt proteinele contractile: actina #i miozina, precum #i glicogenul, forma de depozit a glucozei în mu#chi. III. Tema: studiul propriet!"ilor fibrelor musculare. Materiale necesare: broa#te, trus! disec"ie, ser fiziologic, lame de sticl!, suport cu rigl! gradat!, a"e, plan#et!, surs! de curent electric, NaCl. a. Extensibilitatea !i elasticitatea muscular!. Se paralizeaz! o broasc! #i se izoleaz! un mu#chi gastrocnemian. Se aplic! la fiecare tendon câte o leg!tur!, una servind fix!rii de un suport #i cealalt! pentru aplicarea de greut!"i. Pentru fiecare greutate aplicat! se m!soar! pe rigla gradat! num!rul de milimetri dup! alungirea mu#chiului. Reprezenta"i grafic alungirile mu#chiului, notând pe ordonat! alungirile mu#chiului în milimetri, iar pe abscis! greutatea aplicat!, în grame. Ve"i ob"ine o curb! a elasticit!"ii mu#chiului care dovede#te c!: !"Mu#chiul are o elasticitate perfect!, dar nu este o func"ie linear! (ca în cazul unui arc de o"el) ci se înscrie într-o curb! de forma unui bra" de hiperbol!. !" Alungirea mu#chiului este propor"ional mai mare pentru primele greut!"i fa"! de ultimele. Defini!ii: !" Extensibilitatea – proprietatea mu#chiului de a se întinde sub ac"iunea unei for"e. !" Elasticitatea – proprietatea mu#chiului de a reveni la lungimea #i forma ini"ial! dup! ce for"a care l-a întins (respectiv comprimat) a încetat. b. Excitabilitatea. Se paralizeaz! o broasc! prin distrugerea axului cerebro63

spinal #i se fixeaz! cu fa"a ventral! pe plan#et! cu membrele în extensie. Se disociaz! din masa muscular! a coapsei nervul sciatic, care se sec"ioneaz! cât mai aproape de regiunea coccicigian!. Se disociaz! apoi mu#chiul gastrocnemian inserat la cap!tul s!u inferior prin tendonul lui Ahile. Se introduce un fir de a"! pe sub tendon #i se leag! strâns, apoi se sec"ioneaz! tendonul pe sub aceast! leg!tur!. Se ridic! cu ajutorul a"ei mu#chiul #i se deta#eaz! prin sec"ionarea piciorului deasupra #i sub articula"ia tibiofemural!. S-a ob"inut astfel preparatul neuromuscular gastrocnemian-sciatic, care se a#eaz! pe o lam! curat! de sticl! #i se acoper! cu un tampon de vat! îmbibat cu ser fiziologic pentru a evita deshidratarea. Pe un astfel de preparat se aplic! urm!torii excitan"i: !" Mecanici – se penseaz! cu vârful pensei nervul. !" Termici – un corp metalic cald sau un cristal de ghea"! pe suprafa"a de sec"iune a nervului. !"Chimici – un cristal de NaCl pe suprafa"a de sec"iune a nervului. !" Electrici – prin utilizarea curentului electric continuu sau alternativ cu voltaj mic. Excitabilitatea este proprietatea mu#chiului de a r!spunde la diver#i excitan"i. Observa!ii: oricare ar fi natura excitantului, reac"ia "esutului muscular este contrac"ia. În organism excitantul natural este influxul nervos. c. Efectueaz! urm!toarele exerci"ii: !" Deplaseaz! o greutate pe care nu o po"i urni. Ce s-a întâmplat cu tensiunea mu#chiului, lungimea mu#chiului, temperatura #i evapotranspira"ia tegumentar!? !" Deplaseaz! o greutate pe care o po"i urni. Urm!re#te aceia#i parametri. Concluzie: contractilitatea este proprietatea mu#chiului de a dezvolta o tensiune asupra punctelor sale de origine #i inser"ie. Contrac"ia muscular! poate fi: !" contrac"ie izometric!, atunci când lungimea mu#chiului r!mâne neschimbat!, dar tensiunea cre#te foarte mult. Mu#chiul nu presteaz! lucru mecanic extern, toat! energia chimic! se pierde sub form! de c!ldur! !" contrac"ie izotonic!, atunci când lungimea mu#chiului variaz!, iar tensiunea r!mâne constant!. Mu#chiul realizeaz! lucru mecanic dinamic. Contrac"iile mu#chilor stria"i sunt repezi #i dependente de voin"a noastr!, spre deosebire de contrac"iile mu#chilor netezi care sunt lente #i independente de voin"a noastr!. Tonusul muscular. În organismul viu, mu#chii se g!sesc într-o stare de contrac"ie u#oar! #i sus"inut!, numit! tonus muscular. Tema: eviden"ierea st!rii de tonus a mu#chilor #i condi"ionarea ei nervoas!. Activit#!i: ! Se discut!, comenteaz! în urma palp!rii diferitelor regiuni ale corpului, starea de “duritate” a mu#chilor, stare ce diminueaz! în timpul somnului. 64

! De ce la c!l!torii care adorm pe scaun, mandibula se deplaseaz! în jos #i deschide gura, pleoapele se închid, capul cade prin greutatea lui în piept #i corpul se curbeaz! înainte? ! Se spinalizeaz! o broasc!. Deta#area centrilor cerebrali de cei medulari determin! #ocul spinal manifestat prin suprimarea tonusului nervos urmat de suprimarea tonusului muscular. $ocul spinal dureaz! 10 minute, dup! care tonusul medular se restabile # te, prin urmare # i cel muscular, ceea ce demonstreaz! rolul centrilor nervo#i medulari în men"inerea tonusului. ! Se paralizeaz! o broasc! prin distrugerea m!duvei spin!rii #i se observ! dispari"ia tonusului muscular. ! Broasca jupuit! de piele pierde tonusul muscular din cauza îndep!rt!rii exteroceptorilor tegumentari de la care se transmit informa"ii senzitive spre m!duv!. ! Modific!ri ale intensit!"ii tonusului muscular pot fi observate #i prin: $" distrugerea sau anestezierea unilateral! a receptorilor vestibulari $" extirparea unilateral! a cerebelului sau a altor centri din trunchiul cerebral. Formuleaz! concluzii referitoare la condi"ionarea nervoas! a tonusului muscular precum #i varia"iile acestuia fiziologice #i patologice. În corp mu#chii formeaz! împreun! cu oasele sisteme de pârghii de cele trei ordine. Pârghia de ordinul întâi este utilizat! pentru men"inerea pozi"iei verticale, fiind pârghie de echilibru; pârghia de ordinul doi este o pârghie de for"!, iar pârghia de ordinul trei este o pârghie de vitez!, fiind utilizat! pentru efectuarea mi#c!rilor rapide.

Fig. 23. Tipuri de pârghii osoase: A – de echilibru; B – de for#"; C – de vitez". 1 – punct de sprijin; 2 – punct de aplicare a rezisten#ei; 3 – punct de aplicare a for#ei.

Centrul de greutate al corpului uman, CGC, în pozi"ia biped! este situat la nivelul vertebrelor L4-S4, la 4-5 cm deasupra axei transversale a articula"iilor coxo-femurale. Poligonul de sprijin este baza de sus"inere a corpului uman format! din: marginile suprafe"ei de sus"inere #i zona cuprins! între ele.

65

Probleme 1. Calculeaz! masa muscular! a corpului t!u, raportat! la masa total! a corpului, #tiind c! masa muscular! reprezint! 40-45%. 2. Un om execut! un lucru mecanic de 1000J în timp de 100 de secunde, iar altul un lucru mecanic de 100J în 10 secunde. Care dintre ei are o putere mecanic! mai mare? 3. Reprezenta"i grafic, la scar!, for"a de greutate a corpului vostru. Considera"i c! sta"i în picioare, iar apoi considera"i c! sunte"i culcat. 4. Care este puterea mecanic! a unui om, dac! în timp de 2 minute el execut! un lucru mecanic de 2400J? 5. S! se afle for"a activ! exercitat! de mu#chii gambei la ridicarea corpului de mas!=50kg pe vârful piciorului, dac! lungimea este de 24 cm, iar distan"a de la vârful degetului la punctul de aplica"ie al for"ei rezistente este de 18 cm. Reprezenta"i grafic pârghia. 6. Calcula"i for"a exercitat! de mu#chii gâtului pentru a echilibra o for"! rezistent! de 20N. Articula"ia dintre craniu #i coloana vertebral! este situat! la 20 cm de punctul de aplicare al for"ei rezistente #i 8 cm de punctul de aplicare al for"ei active. Reprezenta"i grafic pârghia.

66

2. FUNC$II DE NUTRI$IE 2.1. Sistemul digestiv Elemente de anatomie
Sistemul digestiv este constituit din totalitatea organelor care realizeaz! digestia alimentelor, absorb!ia nutrimentelor "i eliminarea resturilor neasimilabile din alimentele ingerate. Sistemul digestiv este alc!tuit din tub digestiv #i glande anexe . 1. Tubul digestiv Tubul digestiv comunic! cu exteriorul prin dou! orificii: bucal #i anal. Structura tubului digestiv este unitar!, fiind alc!tuit pe toat! lungimea sa din 4 tunici:

Tip de !esut - epiteliu pavimentos Mucoas! necheratinizat; - epiteliu cilindric unistratificat Submucoas! - "esut conjunctiv lax Muscular ! - "esut muscular striat

Tunici

Localizare - cavitate bucal!, faringe, esofag, rect; - în restul tubului digestiv;

- în tot tubul digestiv. - cavitate bucal!, faringe #i 1/3 superioar! a esofagului, sfincterului anal extern; - "esut muscular neted - restul tubului digestiv, cu urm!toarele particularit!"i: cu dou! straturi: " intern cu fibre circu" la stomac 3 straturi; în plus unul cu fibre lare oblice; " extern " la colon stratul extern formeaz! 2-3 benzi cu fibre longitudinale (tenii); " între segmentele tubului digestiv, la nivelul sfincterelor - fibre circulare; Extern! - în jurul faringelui, esofagului #i p!r"ii adventicea - "esut conjunctiv lax; inferioare a rectului; seroasa - "esut conjunctiv dens; - în celelalte segmente (stomac #i intestine).

Cavitatea bucal# :format! din vestibul bucal #i cavitate bucal! propriu-zis!; desp!r"it! de fosele nazale prin bolta palatin!.

67

Din!ii: forma"iuni osoase implantate în alveole dentare;taie, sfâ#ie, m!run"esc, hrana. Limba: - organ musculo-fibros;- amestec! alimentele cu saliva, formâmd bolul alimentar; - rol în mastica"ie, degluti"ie, vorbire, perceperea gustului #i a sensibilit!"ii de tact, cald, rece, durere. Faringele:conduct musculo-fibros,str!juit la intrare de amigdale. Esofagul: - tub musculo-membranos situat dorsal în raport cu traheea; cuprins între faringe #i stomac, cu care comunic! prin orificiul cardia; Sfincterul cardia: - permite intrarea alimentelor în stomac; favorizeaz! re"inerea alimentelor în stomac. Stomacul: - segmentul cel mai dilatat al tubului digestiv; prezint! 3 por"iuni: fundul sau marea tuberozitate (nu con"ine alimente, repre-zint! camera cu aer), corpul (partea mijlocie vertical!) #i por"iunea orizontal! – antru #i canalul piloric. Sfincterul piloric cu valvula piloric#: se deschide pentru a permite trecerea chimului în duoden #i se închide pentru a preveni refluxul alimentelor din duoden în stomac. Intestinul sub!ire (4 - 6 m) a. Duodenul:primii 20 – 25 cm ai intestinului sub"ire prime#te secre"iile: pancreatic! #i bila;fixat de peretele posterior al abdomenului. b. Jejunoileonul:prezint! o mare mobilitate #i îndoituri numite anse intestinale (14 - 16);- comunic! cu intestinul gros prin orificiul ileocecal, la nivelul c!ruia se g!se#te valvula ileocecal#, care se deschide numai dinspre intestinul sub"ire spre intestinul gros.

68

Intestinul gros format din: cecum cu apendicele, colon #i rect a. Cecumul: - form! de „fund de sac”; - pe fa " a medial ! are orificiul ileocecal, sub acesta se g ! se # te orificiul apendiculocecal prin care apendicele se deschide în cecum. b. Apendicele: - organ rudimentar; la om = organ limfoid. c. Colonul: - este format din 4 segmente: ascendent, transvers, descendent #i sigmoid; - mucoasa prezint! pliuri semicirculare #i glande care secret! mucus. d. Rectul: - prezint! dou! segmente: superior, situat în cavitatea pelvian!, în interior cu plici transversale, #i inferior – canalul anal, cu 6-10 plici longitudinale.

2. Glande anexe
Glandele salivare: - mici, r!spândite în toat! mucoasa bucal! #i vestibular!; - 3 perechi de glande mari: sublinguale, submandibular, parotide.

Fig. 24. Sec#iune prin glandele salivare – (a) gland" parotid", (b) gland" submandibular", (c) gland" sublingual".

69

Ficatul: - format din strom! conjnctiv!; - parenchim hepatic; - septuri conjunctive care delimiteaz! lobi, segmente #i lobuli (lobulul = unitatea anatomic! #i func"ional! a ficatului).

Pancreasul: - gland! „salivar! abdominal!” - gland! mixt! de tip acinos - produce sucul pancreatic #i hormoni

Fig. 25. Ficatul !i pancreasul – (a) sec#iune prin ficat, (b) sec#iune prin pancreas.

Fiziologia sistemului digestiv în teorie
Func"iile sistemului digestiv constau în transformarea alimentelor în a#a fel încât s! poat! fi asimilate de organism. Aceste transform!ri se realizeaz! treptat, de-a lungul tubului digestiv, prin ac"iunea enzimelor din sucurile digestive #i a activit!"ii motorii a organelor digestive. Digestia Digestia alimentelor începe în cavitatea bucal! #i se termin! în intestinul sub"ire. Pentru a putea fi absorbite prin mucoasa digestiv! alimentele sufer! în tubul digestiv transform!ri mecanice, fizice #i chimice. PROCESELE MECANICE constau în: a.transformarea alimentelor ingerate din fragmente mari #i solide, în particule mici #i moi, u#urând digestia chimic!; b. amestecarea con"inutului tubului digestiv cu sucurile digestive, proces care favorizeaz! transform!rile chimice #i absorb"ia; c. transportul alimentelor de-a lungul tubului digestiv #i eliminarea resturilor nedigerate. 70

Segm entul C avitatea bucal ! (din "ii, lim ba) Farin gele E sofagul Stom acul

Procese m ecanice M astica " ia

-

D egluti "ie – tim pul bucal (voluntar) D egluti "ia – tim pul farin gian (par " ial volun tar) D egluti "ia – tim pul esofagian (in volun tar) D epozitarea tem porar ! M i # c ! ri tonice de um plere M i # c ! ri peristaltice de am estec # i de evacuare M i # c ! ri segm en tare M i # c ! ri peristaltice M i # c ! ri pen dulare M i # c ! ri segm en tare # i peristaltice D efeca " ie

A c ! iuni m ic # orarea dim ensiunilor particulelor alim en tare, am estecarea cu saliva formarea bolului alim entar îm pin gerea bolului alim en tar în farin ge, voluntar îm pin gerea bolului alim en tar în esofag, m i # c ! ri

- deplasarea bolului alim en tar prin peristaltice de con trac " ie spre cardia; - um plerea stom acului

Intestin ul sub " ire Intestin ul gros: - C olon - Rect

- am estecarea alim en telor cu sucul gastric # i formarea ch im ului gastric - evacuarea lent ! # i frac "ionat ! a ch im ului - am estecul ch im ului gastric cu sucurile in testinale, u # urarea con tactului cu m ucoasa in testinal! #i tran sportul con "in utului in testinal spre colon - favorizarea absorb " iei apei, îm pin gerea con " in utului colic spre rect # i form area m ateriilor fecale - elim inarea m ateriilor fecale

PROCESELE FIZICE constau în înmuierea, dizolvarea #i diluarea alimentelor. PROCESELE CHIMICE cuprind transform!rile chimice pe care le sufer! substan"ele alimentare în timpul tranzitului lor prin tubul digestiv. Aceste transform!ri (de tip hidrolitic #i lipolitic) se datorez! ac"iunii enzimelor (fermen"ilor) prezente în sucurile digestive: saliva, sucul gastric, sucul pancreatic, bil! #i sucul intestinal. În urma procesului de digestie chimic! în intestinul sub"ire rezult!: chilul intestinal – de consisten"! lichid!. Apa, s!rurile minerale #i vitaminele nu sufer! nici o transformare. Ele se absorb în sânge în forma sub care au fost ingerate.

Substan!e organice complexe "i nutrimentele (produ"i finali ai digestiei) rezultate sub ac!iunea enzimelor specifice
Substan!e organice complexe Proteine Glucide complexe – polizaharide Lipide Enzime specifice Proteolitice Glicolitice Lipolitice Nutrimente rezultate Aminoacizi Glucide simple – monozaharide Acizi gra#i #i glicerol

71

Absorb"ia intestinal# Absorb#ia este un proces fiziologic complex prin care produ#ii finali ai digestiei (aminoacizii, glucoza, glicerolul #i acizii gra#i), apa, s!rurile minerale #i vitaminele trec prin mucoasa intestinal! în sânge #i limf!. Procese de absorb#ie reduse au loc la nivelul cavit!"ii bucale, stomacului (pentru alcool, glucoz! #i unele medicamente) #i intestinului gros (pentru ap!, s!ruri minerale #i unele vitamine). Organul specializat la nivelul c!ruia se realizeaz! absorb"ia este intestinul sub!ire. 90% din nutrimente se absorb la nivelul mucoasei intestinului sub"ire. Adapt!ri structurale #i func"ionale ale mucoasei pentru realizarea func"iei de absorb"ie: # peretele vilozit!"ii este un epiteliu cilindric unistratificat, cu microvili (margine în perie); # cutele #i vilozit!"ile intestinale confer! o suprafa"! foarte mare de contact (peste 250 m2); # re"eaua vascular! de la nivelul vilozit!"ilor este foarte bogat!, iar printr-un mecanism reflex cantitatea de sânge la acest nivel cre#te în timpul perioadelor de digestie; # mi#c!rile contractile ale vilozit!"ilor înlesnesc tranzitul substan"elor absorbite. Absorb#ia proteinelor se face sub form! de aminoacizi. Dup! absorb"ie aminoacizii trec în vena port" #i apoi ajung la ficat. Absorb#ia glucidelor se realizeaz! la nivelul jejunului. Dup! absorb"ie glucoza va fi transportat! prin vena port" la ficat. Celuloza, un polizaharid vegetal, nu poate fi digerat! deoarece în tractul gastrointestinal uman nu exist! enzime specifice. Absorb#ia lipidelor se face sub form! de acizi gra!i #i glicerol. Cea mai mare parte a absorb"iei lipidelor se realizeaz! în duoden, restul lipidelor sunt absorbite pân! la nivelul por#iunii mijlocii a jejunului. Absorb#ia apei !i a s"rurilor minerale se face la nivelul intestinului sub#ire #i gros.

No!iuni elementare de fiziologie a intestinului gros
Rolurile principale ale colonului sunt de secre#ie, absorb#ie !i de depozitare a materiilor fecale pân! la eliminarea lor. Datorit! acestor roluri mi#c!rile de amestec #i miºcãrile propulsive la nivelul colonului sunt lente. Activitatea secretorie const! în producerea de mucus, cu rol în formarea #i înaintarea materiilor fecale de-a lungul intestinului gros. Absorb#ia. La nivelul intestinului gros se absoarbe apa #i s!rurile minerale, unele vitamine (grupul B, vitamina K), unele medicamente #i mici cantit!"i de aminoacizi #i glucoz!. Colonnul absoarbe cea mai mare parte a Na+ #i Cl- care nu au fost absorbi"i în intestinul sub"ire. 72

În intestinul gros mai au loc procese de fermenta#ie !i putrefac#ie, datorit! florei bacteriene intestinale nepatogene. Defeca#ia este un act vegetativ – somatic voluntar, coordonat de centrii nervo#i medulari #i controlat cortical. Digestia în experimente Transform!rile pe care le sufer! alimentele, în procesul digestiei se realizeaz! datorit! func"iilor tubului digestiv #i ale glandelor anexe: Multitudinea func"iilor îndeplinite de sistemul digestiv, implic! variate metode de explorare ale acestuia.
Func!ii Motorie Ac!iuni (activit#!i) - mi#c!rile intestinului sub"ire: " segmentare: o sunt contrac"ii inelare ale fibrelor musculare circulare, o împart con"inutul intestinal în fragmente mici o au rol în amestecarea con"inutului cu sucurile digestive din intestin. " pendulare: o sunt contrac"ii ritmice ale fibrelor musculare din pere"ii anselor intestinale o se lungesc #i se scurteaz! contribuind prin aceasta la fragmentarea #i amestecarea cu sucurile digestive din intestin. " mi#c!ri peristaltice: o sunt produse de contrac"ia fibrelor musculare logitudinale #i circulare din pere"ii intestinului o se propag! sub forma unor unde de la duoden spre intestinul gros o determin! înaintarea con"inutului intestinului. Fig. 2.2.7. – Mi#care peristaltic! - mi#c!rile vizoliz!"ilor intestinale (vilare) constau în scurtarea #i relaxarea acestora. - secre"ia sucurilor digestive care con"in enzime ce descompun chimic substan"ele organice complexe. - absorb"ia glucozei, aminoacizilor, glicerolului #i acizilor gra#i, apei, s!rurilor minerale, vitaminelor, medicamentelor. - de sintez! #i de eliberare a unor hormoni cu rol reglator asupra digestiei (gastrin!, secretin!, pancreozimin! etc.) - de eliberare în lumenul digestiv a unor substan"e nefolositoare.

Secretorie De absorb"ie Endocrin! Excretoare

73

Concluzii: • Saliva proasp!t! transform! chimic amidonul fiert în glucide simple, care reac"ioneaz! pozitiv cu solu"ia Fehling (precipitat ro#u), în condi"ii de temperatur! corespunz!toare corpului uman – 37oC. • Saliva nu ac"ioneaz! asupra amidonului crud, decât a celui preparat sau hidrolizat. • Saliva proasp!t! con"ine substan"e active (enzime sau fermen"i) care pot fi distruse prin înc!lzire la temperaturi peste 50oC. Tema: „Reac"ii chimice” în digestia bucal! (a amidonului preparat) - Punerea în eviden"! a ac"iunii enzimei din saliv! asupra amidonului. Materiale necesare: pâine pr!jit!, tinctur! de iod, pipet!, hârtie. Activit#!i: Se rup dou! buc!"i de pâine. Se pune o bucat! în gur! #i se mestec! bine, apoi se pune pe hârtie. Bucata uscat! de pâine pr!jit! se pune pe o alt! hârtie. Se picur! pe ambele buc!"i 3-4 pic!turi de tinctur! de iod! Rezultat: Pâinea uscat! (nemestecat!) se coloreaz! în albastru, cea mestecat! nu. Concluzie: Amidonul din pâine împreun! cu iodul se coloreaz! în albastru. În timpul mestec!rii pâinea se îmbib! cu saliv!. Enzima din saliv! descompune amidonul în molecule mai mici - maltoz!. Maltoza nu reac"ioneaz! cu iodul, deci colora"ia albastr! nu apare. Amidonul din pâine se transform! în cavitatea bucal! în glucide simple, sub influen"a salivei. II. Observarea mi"c#rii cililor esofagieni • • • • Se paralizeaz! o broasc!. Se fixeaz! pe pluta de disec"ie cu partea ventral! în sus. Se face o incizie a tegumentului #i a musculaturii, descoperind esofagul. Se sec"ioneaz! esofagul longitudinal, eviden"iind mucoasa.

a. La cap!tul superior al esofagului se presar! câteva buc!"ele de plut! #i se urm!re#te deplasarea acestora spre stomac (dac! mi#carea nu se produce, esofagul trebuie umezit). b. O por"iune de esofag excizat! din partea sa dorsal! se pune pe o lam! de microscop #i se presar! cu praf de negru de fum (sau cu praf de c!rbune). Se observ! la microscop deplasarea acestuia spre stomac. Se poate observa #i mi#carea câmpului de cili. c. O bucat! de esofag nu prea mare pus! cu partea ciliar! în jos pe lam! se deplaseaz!. Mi#carea poate fi urm!rit! #i la microscop. Întreb#ri: • Care este semnifica"ia func"ional! a cililor din esofagul de broasc!? 74

• •

Cunoa#te"i #i alte animale care prezint! cili esofagieni? La om, celulele mucoasei esofagiene sunt ciliate sau nu? Care este explica"ia?

III. Digestia gastric# a.Tema: ac"iunea sucului gastric asupra proteinelor. Materiale necesare: albu# de ou fiert, suc gastric (HCl + pepsin!), HCl. Activit#!i: se folosesc trei eprubete:
Eprubeta 1 2 3 Con"inut Observa"ii Rezultate albu# de ou fiert, fragmentat + HCl albu# de ou fiert, fragmentat + pepsin! gastric!. albu# de ou fiert, fragmentat + suc gastric (HCl + pepsin!) Degradarea albu#u-lui Dup! 12 ore, în jurul fragmentelor de albu# apare (proteinelor) este lent! sub ac"iunea HCl. un halou. Dup! 12 ore, fragmentele Pepsina nu realizeaz! hidroliza albu#ului de albu# nu s-au (proteinei). transformat. Dup! 12 ore, albu#ul a fost Pepsina este activat! descompus, frag-mentele nu prin ac"iunea HCl. sunt vizibile.

Concluzii: În stomac, atât proteinele supuse digestiei cât #i enzima proteolitic! sunt activate de HCl. Proteinele sunt transformate în acid-metaproteine, mai accesibile enzimei; enzima este transformat! din forma inactiv! (pepsinogen) în forma activ! (pepsin!), care degradeaz! proteinele în peptide mai simple. Aceast! activitate poate fi vizualizat! prin urm!torul experiment: Observarea la epidiascop a descompunerii proteinelor sub influen!a enzimelor proteolitice din stomac Materiale necesare: albu# de ou fiert, cristalizator (vas de sticl! mic #i transparent), suc gastric, epidiascop. Activit#!i: • Se pune albu#ul de ou în cristalizator #i se adaug! suc gastric. • Se a#eaz! cristalizatorul la epidiascop. • Se proiecteaz! imaginea acestuia pe un ecran. Concluzia: se observ! procesul de descompunere a proteinelor. IV. Digestia intestinal# Eviden!ierea rolului bilei în digestia lipidelor Materiale necesare: eprubete, ap!, ulei ,bil!, hârtie de filtru. Activit#!i: • Se pune într-o eprubet! (E1) ap! cu ulei. • Într-o alt! eprubet! (E2) se pune ap!, ulei #i bil!. • Se agit! puternic eprubetele. 75

Întreb#ri: - În care dintre eprubete emulsia are caracter permanent? - Pe ce propriet !" i fizico–chimice se bazeaz ! caracterul permanent al emulsion!rii gr!similor de c!tre bil!? Concluzie: Prin ac"iunea s!rurilor biliare, emulsiile gr!similor se men"in, ceea ce ofer! o suprafa"! mai mare de contact cu enzima specific! - lipaza gastric! #i pancreatic!. Gr!simile compacte nu pot fi scindate decât în partea lor de contact. Ca urmare durata de digestie a acestora este de circa 12-15 ore, în func"ie de cantitatea consumat!. S# revedem informa!iile "i s# concluzion#m: etapele actului digestiv - cele mai importante momente ale digestiei a. Mastica!ia – procesul în care rol important îl au mu#chii masticatori #i articula"ia temporo-mandibular!. b. Degluti!ia – înghi"irea bolului alimentar odat! format. c. Urm!rirea deplas!rii alimetelor prin tubul digestiv permite s! se remarce c!: - în esofag are loc un tranzit rapid; - stomacul este un rezervor de stocare temporar! a alimentelor, perioad! în care se îmbib! cu sucul gastric, ce ac"ioneaz! asupra lor. - în intestinul sub!ire are loc un tranzit lent, în timpul c!ruia, sub ac"iunea sucurilor din intestin este finalizat! digestia. Digestia în sintez!, pe etape, în segmentele corespunz!toare ale sistemului digestiv

Alimente Organe digestive Cavitate bucal! Stomac Intestin sub"ire Sucuri digestive Saliva Sucul gastric Bila (fierea) Sucul pancreatic Glucide (ex. pâine) Începe descompunerea chimic! a amidonului g!tit Începe digestia chimic! a proteinelor Continu! digestia chimic! a glucidelor (g!tite #i crude) Finalizeaz! digestia chimic!, rezultând Sucul intestinal Produ#ii finali GLUCOZ$ Continu! digestia chimic! a proteinelor Finalizeaz! descompunerea proteinelor în AMINOACIZI Proteine (ex. lapte) Lipide (ex. ulei) Rezultatul digestiei

- bucale: bol alimentar Descompune - gastrice: gr!simi u#or chim gastric emulsionabile Emulsioneaz! -intestinale: gr!simile chil Începe digestia intestinal chimic! a gr!similor Finalizeaz! descompunerea gr!similor, rezultând GLICEROL + ACIZI GRA%I NUTRIMENTE

76

2.2. Sistemul circulator
Mediul intern reprezint! mediul de via"! al celulelor unui organism pluricelular (Claude Bernard – fiziolog francez). Via"a celulelor fiind condi"ionat! de compozi"ia chimic! #i de caracteristicile fizice ale mediului intern, este dependent! de constan"a acestor parametri, definit! ca homeostazie. În alc!tuirea mediului intern intr!: sângele, limfa, lichidul intersti"ial. Constantele biologice ale sângelui
Caracteristici fizice culoare miros gust pH densitate vâscozitatea (în raport cu apa): temperatura cantitatea de sânge Valori ro#ie specific u#or s!rat u#or alcalin: 7,3 – 7,4 la femei: 1,057 la b!rba"i: 1,061 3,5 - 5,4 35 - 39° C 8% din masa corpului

Sângele este un "esut format din plasm! #i elemente figurate #i reprezint! o varietate a "esutului conjunctiv. Între plasm! #i elementele figurate ale sângelui exist! un anumit raport cu limite de varia"ie foarte strânse: raport plasmaglobular, (hematocritul) în care plasma reprezint! 55% #i globulele 45%.

77

Elementele figurate ale sângelui
Num!r/ mm3 sânge ? -5.000.000 ? -4.500.000 Hematii Caractere citologice Dimensiuni Nucleu Ø - 5-7 µm S - 127 µm2 V - 87 µm3 anucleate

Tipul celular

Forma - circular!, din fa"! - disc biconcav, din profil

Compozi"ia chimic! - ap! – 64% - substan"e anorganice, mai ales K+ (KHCO3) - substan"e organice organi-ce, din care hemoglobina -34% din volumul hematiei

Fiziologia hematiilor Organe Durata hematode via"! formatoare 100-120 m!duva de zile osoas! hematogen! Propriet!"i Func"ii Repere patologice

# membran ! # Poliglobulie patologic!: în # transport: elastic! (se pot TBC, intoxica"ie cu CO (14-20 - O2 #i CO2 - aminoacizi la deforma când trec mil/mm3). # Eritrocitopenie patologic!: în "esuturi prin capilare) tratament cu raze X, în # V.S.H.=V.S.E.= # membrana heintoxica"ii. matiilor este viteza de # În unele forme de anemie î#i suportul antisedimentare a schimb! atât dimensiunea cât genelor de grup hematiilor: #i forma. sanguin. ? : 1-3 mm/or!; # Cre#terea V.S.H. în trau? : 4-7 mm/or!. # intervin în matisme mari, graviditate #i coagulare. înainte de menstrua"ie.

Tipul celular Trombocite

Num!r/ mm3 sânge Forma 150.000- Variabil!: 400.000 triunghiular!, rotund!, eliptic! sau neregulat!

Caractere citologice Dimensiuni Nucleu Ø - 3µm Nu au nucleu; mas! citoplasmatic citoplas-matic !! rezultat! prin fragmentarea fragmen-tarea unor celule mari numite megacariocite; nu pot fi considerate celule

Fiziologia trombocitelor Durata Organe Propriet!"i Func"ii Repere patologice de via"! hematoformatoare 3-5 zile M!duva osoas! # Aglutineaz! formând Hemostatice, Sc!derea sub 150.000= trombusul care astup! intervenind în hemoragii subcutanate: ruptura vasului coagularea purpur! hemoragic! # Formeaz! substan"e ce sângelui intervin în coagulare

78

Tipul celular Leucocite = globule albe

Caractere citologice DimenNucleu siuni 4.000-8.000 variabil!, datorit! pân ! la nucleate adult pân! la membranei sub"iri ce 18-20µ m deforma 25.000 la copil se poate defor-ma pseudopode Forma 25% 7-12 µm nedivizat, mare

Num !r/ mm3 sânge

Granula "ie, compozi"ie lipsa hemoglobinei

Limfocite

agranulare

Monocite

5%

20 µm

nedivizat, mare

agranulare

Neutrofile

62%

10-12 µm format din lobi lega"i prin pun "i foarte fine

granule – se coloreaz ! bine cu coloran"i neutri

Acidofile

2-4%

12-17 µm segmentat

granule care se coloreaz ! cu coloran"i acizi

Bazofile

0,5%

8-18 µm

segmentat

granule ce se coloreaz ! cu coloran"i bazici

Durata de via"! de la # câteva ore la câ"iva # ani # # # #

Organe hematoformatoare ganglioni limfatici, splin!, timus, ficat, m!duva osoas!, pl!ci Payer

Fiziologia globulelor albe Propriet!"i Func"ii # diapedez!, # fagocitoz! # Fagociteaz! resturi celulare #i microbiene, diferite particule str!ine (monocite - macrofage, neutrofile - microfage) # Limfocitele elaboreaz! anticorpi, cu excep"ia germenilor virulen"i.

Repere patologice Leucocitoza: scarlatin!, encefalit!, septicemii, holer!, leucemie Leucopenia: grip!, febr! tifoid!, iradiere X, intoxica"ii cu substan"e chimice

79

Plasma sangvin!: substan"a fundamental! a "esutului sangvin. Propriet!"i fizice: lichid vâscos, g!lbui, reprezint! 55% din sânge. Compozi"ie: este foarte heterogen!. Rolurile proteinelor plasmatice: 1. Albuminele: transport al unor substan"e minerale, hormoni, pigmen"i biliari 2. Globulinele: transportul substan"elor prin sânge, coagularea sângelui, suportul chimic al anticorpilor 3. Fibrinogenul: coagularea sângelui. Func!iile sângelui Sângele este componenta cea mai dinamic! a mediului intern. Prin componentele sale, plasmatice #i celulare îndepline#te urm!toarele func"ii: 1. Respiratorie, asigurat! de pigmentul respirator (hemoglobina) #i plasma sangvin! 2. Nutritiv!, calea principal! de transport a nutrimentelor, a principiilor alimentare în forme utilizabile metabolic 3. Excretorie, preia cataboli"i inutili sau toxici de la "esuturi #i îi transport! la organe specializate în prelucrarea lor (ficat) #i excre"ia lor (rinichi, piele, pl!mâni, tract digestiv) 4. Termoreglare, prin transportul c!ldurii de la nivelul organelor interne spre suprafa"a corpului 5. Protec"ie imunobiologic! 6. Men"inerea constant! a pH-ului mediului intern 7. Reglarea homeostaziei prin conservarea volumului de sânge circulant #i protejarea sistemului cardio-vascular 8. Coordonarea activit!"ii organelor interne, prin intermediul substan"elor biologic active pe care le vehiculeaz!: hormoni, enzime, vitamine. Propriet#!ile sângelui 1. Hemostaza (gr. haima = sânge; stasis = oprire) reprezint ! totalitatea mecanismelor care intervin în orpirea sânger!rii. - Primar!=timpul vasculo-plachetar – are loc la nivelul vaselor mici #i mijlocii, realizat! prin interven"ia imediat! a trombocitelor care formeaz! un “dop” care astup! temporar vasul lezat, determinând oprirea sânger!rii în 2-4 min Definitiv! – coagulare, const! în transformarea fibrinogenului solubil în fibrin! insolubil! care formeaz! o re"ea în ochiurile c!reia se g!sesc elementele figurate ale sângelui.

80

2. Imunitatea este starea de rezisten"!, natural! sau dobândit! a organismului fa"! de diferite infec"ii microbiene, virale, parazitare sau fa"! de ac"iunea unor toxine produse de ace#ti agen"i infec"io#i sau de alt! natur! (veninuri, toxine vegetale). Limfa Limfa provine din sânge: la nivelul capilarelor, o parte din plasm! împreun! cu unele leucocite mici, trece în spa"iile dintre celule, formând lichidul intersti"ial. Dup! ce scald! celulele, o parte din acest lichid p!trunde în vase speciale, unde se îmbog!"e#te în globule albe, formând limfa. Fiind lipsit! de globule ro#ii, limfa este un lichid aproape incolor. Al!turi de sânge limfa are un rol deosebit în transportul substan"elor, u#urând schimburile nutritive la nivelul celulelor. Elemente de anatomie a structurilor sistemului circulator Inima Topografie: în partea stâng! a cutiei toracice, având o pozi"ie asimetric! fa"! de planul sagital median. Configura"ie extern!: forma unui con turtit antero-posterior, cu în!l"imea de 89 mm #i diametrul bazei de 105 mm. Prezint! o fa"! anterioar! sterno-costal!, fa"! posterioar! diafragmatic!, o margine dreapt! în raport cu diafragma #i alta stâng! în raport cu pl!mânul, un vârf îndreptat în jos #i spre stânga #i o baz! îndreptat! sus spre dreapta. Raporturi: cu fa"a superioar! a diafragmului, peretele toracic #i pl!mâni. Greutate: 250-300 g. Capacitate: 500 ml. Structura inimii

Componente pericard

adult Structura miocard embrionar ("esut nodal) schelet conjunctivfibros Vasculariza"ie Inerva"ie

Alc#tuire # sac cu pere"i dubli # # fibre striate cardiace dispuse în # straturi suprapuse # mai sub"ire în atrii decât în ventricule # mai dezvoltat în ventriculul stâng decât în ventriculul drept # fibre musculare slab diferen"iate, # dispuse în re"ea

Roluri protec"ie contrac"ie: pomparea sângelui în vase

endocard # endoteliu #i "esut conjunctiv # arterele coronare stâng! #i dreapt! # venele coronare #i cardiace accesorii fibre vegetative simpatice #i parasimpatice

generarea #i conducerea impulsurilor nervoase (automatism cardiac) # separ! cavit!"ile inimii # particip! la formarea valvulelor # c!ptu#e#te cavit!"ile # aduc sânge nutritiv # duc sânge în atriul drept regleaz! activitatea inimii

81

Inima este un organ cavitar #i musculos, cu structura caracteristic! func"iilor pe care le îndepline#te. Vasele sanguine Vasele sunt tuburile în care este închis #i prin care circul! sângele. În func"ie de structura #i func"iile pe care le au, ele se clasific! în: artere, capilare, vene. Observa"i structura vaselor în figura urmatoare. Arterele pornesc din ventricule #i ramificându-se se r!spândesc la toate organele, unde se capilarizeaz!. Dup! dimensiuni, ele sunt: artere mari, mijlocii #i mici (arteriole). Capilarele sanguine se formeaz! prin ramificarea (capilarizarea) arteriolelor din toate organele. Ele formeaz! re"ele capilare care vascularizeaz! întregul organism. Venele sunt vase sanguine care se formeaz! prin confluen"a capilarelor sanguine #i care se termin! la inim!, în atrii. Prin ele circul! sângele de la periferie spre inim!. Fiziologia sistemului cardiovascular în experimente "i probleme 1. Tema: realizarea frotiului de sânge. Observarea elementelor figurate. Materiale necesare: dou! lame de sticl!, ace, spirt, albastru de metil 1%, tampon de vat!, microscop Activit#!i: în pulpa unui deget dezinfectat se face o în"ep!tur! cu acul sterilizat. Primele pic!turi de sânge se #terg cu tamponul de vat!, urm!toarea se depune pe o lam! de sticl!. Se aplic! marginea #lefuit! a celeilalte lame lâng! pic!tura de sânge, care ader! pe marginea lamei. Printr-o mi#care de transla"ie se întinde pic!tura de sânge #i se usuc! frotiul prin agitarea lamei în aer. Se coloreaz! preparatul cu solu"ie de albastru de metil 1% #i se observ! la microscop. Rezultate: ve"i observa elementele figurate ale sângelui. Transpune"i în desen ceea ce observa"i. 2. Calcula"i num!rul total al hematiilor din sângele vostru, precum #i suprafa"a total! pe care ele o realizeaz!, #tiind c! o hematie are o suprafa"! de 127 ì2. 3. Calcula"i cantitatea total! de hemoglobin! din 5 l de sânge, #tiind c! în 100 ml se g!sesc aproximativ 14-15 g. 4. Tema: eviden"ierea coagul!rii sângelui in vitro.

82

Materiale necesare: dou! eprubete, oxalat de sodiu sau citrat de sodiu, sânge proasp!t recoltat. Acivitate: Recolta"i câte 10-15 ml sânge pentru dou! eprubete notate cu a #i b. Ad!uga"i în eprubeta b un anticoagulant (oxalat de Na sau citrat de Na). În eprubeta a, în scurt timp se formeaz! un coagul de culoare ro#ie #i de forma vasului, prin transformarea fibrinogenului solubil în filamente de fibrin! insolubil! orientate în re"ea, având în ochiurile sale incluse hematiile. L!sat în repaus, coagulul se retract!, devine mai mic #i expulzeaz! un lichid u#or g!lbui care este serul. În ser sunt solvite toate componentele sângelui, cu excep"ia fibrinogenului #i a elementelor figurate. Dac! sângele, imediat dup! recoltare, este agitat cu o baghet! de sticl!, coagulul format se prinde de aceasta, r!mânând serul #i elementele figurate. Acesta se nume#te sânge defibrinat. Dac! în sângele recoltat se introduce un anticoagulant (eprubeta b), sângele se men"ine în stare lichid! timp îndelungat, îns! cu timpul, la fundul vasului, se depun hematiile (45%) #i deasupra lichidul este g!lbui opalescent - plasma (55%). Rezultate "i concluzii: compara"i sângele din cele dou! eprubete #i interpreta"i rezultatele: ! Sângele coagulat este sânge defibrinat (f!r! fibrinogen). ! Serul sanguin este sânge f!r! hematii #i f!r! fibrinogen. ! Plasma este sânge f!r! hematii. 5. Tema: determinarea timpului de coagulare prin metoda pic!turilor. Materiale necesare: lam! de sticl!, pahar, ac sterilizat. Activitate: pe o lam! de sticl! se pune o pic!tur! de sânge recoltat! din pulpa degetului. Se acoper! cu un pahar pentru a evita deshidratarea. Rezultate "i concluzii: Se noteaz! timpul trecut de la depunerea pic!turii pe lam!, pân! când lama poate fi "inut! vertical, iar pic!tura nu-#i modific! convexitatea. Timpul de coagulare la om în condi"ii normale este de 2-6 minute. 6. Activitatea inimii const! dintr-o succesiune de contrac"ii #i relax!ri numite sistole #i diastole. Succesiunea unei contrac"ii #i a unei relax!ri cardiace constituie ciclul cardiac sau revolu"ia cardiac!, având o durat! de 0,8 s. Citi"i #tiin"ific graficul activit!"ii inimii #i nota"i timpii pentru sistolele atriale #i ventriculare, precum #i pentru diastolele acestora, inclusiv diastola general! a inimii. Valoarea lucrului mecanic prestat de inim! poate fi calculat! înmul"ind cantitatea de sânge expulzat! de ventricul în timpul sistolei ventriculare cu presiunea arterial! în aort!, respectiv în artera pulmonar!. Lucrul mecanic efectuat de inim! la fiecare ciclu este de 1,15 J din care 0,86 J de c!tre ventriculul stâng #i 0,29J de c!tre ventriculul drept. Revede"i calculele luând în considerare presiunile din artera aort! #i artera pulmonar!, precum #i debitul sistolic, în valoare de 70-90 ml/revolu"ie cardiac!. 83

Fig. 26. Revolu#ia cardiac" (ciclul cardiac). Varia#iile de presiune !i de volum. Manifest"ri externe ale activit"#ii inimii.

Calcula"i puterea mecanic! a inimii, folosind formula P=LM/t, unde t este intervalul în care se efectueaz! o revolu"ie cardiac!. Motiva"i de ce puterea mecanic! a ventriculuilui stâng este de 3-5 ori mai mare decât cea a ventriculului drept.

84

7. Tema: eviden"ierea automatismului cardiac. Materiale necesare: broasc!, ac, sticl! de ceas, ser fiziologic, trus! de disec"ie. Activitate: se deta#eaz! inima din corpul unei broa#te paralizate #i se a#eaz! pe o sticl! de ceas în ser fiziologic. Rezultat "i concluzie: activitatea inimii dureaz! în afara organismului circa 30 min., datorit! existen"ei în structura sa a unui sistem excitoconductor - "esutul nodal sau miocardul embrionar - capabil s! genereze impulsurile necesare contrac"iilor succesive. 8. Tema: eviden"ierea manifest!rilor acustice #i mecanice ale contrac"iei cardiace: ! Ascultarea zgomotelor cardiace cu ajutorul stetoscopului ! Fonocardiograma reprezint! înregistrarea grafic! a zgomotelor normale #i patologice ale inimii. Fonocardiograma normal!, FCG, are 4 zgomote normale zgomotele I #i al II-lea, sistolice #i zgomotele al III-lea #i al IV-lea, diastolice. 9. $cul apexianPalparea prin aplicarea palmei în dreptul spa"iului V intercostal stâng permite sesizarea "ocului apexian, care survine în momentul în care vârful inimii ia contact cu peretele toracic în timpul sistolei ventriculare. 10. Electrocardiograma. Traseul electrocardiografic reprezint! înscrierea varia"iilor de poten"ial ale unui câmp electric care se na#te prin activitatea inimii. (biocuren"i). Varia"iile acestui câmp electric sunt culese pentru a fi transmise galvanometrului înregistrator (electrocardiograful) cu ajutorul unor electrozi lega"i prin intermediul unui conductor la cei doi poli ai galvanometrului. No!iuni generale de hemodinamic# Biofizica circula"iei sanguine este o aplicare a legilor hidrodinamicii la condi"iile particulare de curgere a sângelui (lichid vâscos) prin vase extensibile, cu geometrie variabil!, având în vedere #i caracterul pulsatil al debitului sanguin în cea mai mare parte a patului vascular. Datorit! pompei cardiace, sângele realizeaz! un circuit complex în 23 de s, f!când pe zi peste 3.700 de circuite. Observ! sistemul vascular parcurs de sânge #i rezolv! urm!toarea problem!: care sunt schimburile gazoase pe care hematia ce a pornit la drum din regiunea capului #i pân! în degetul unui picior le va realiza la nivelul "esuturilor? Experimente: 1. Tema: eviden"ierea rolului "esutului elastic în structura arterelor. Materiale necesare: aparatul lui Marey. 85

Fig. 27. Aparatul Marey 1-vas cu ap" cu robinet; 2-tub compresibil; 3-manet"; 4-tub de leg"tur" în Y; 5-tub de cauciuc cu pere#ii foarte sub#iri; 6-tub de sticl"; 7-vase de colectare a lichidului.

Activitate: robinetul fiind închis se pune în flacon ap!. Apoi se deschide, se ridic! maneta #i se las! s! curg! apa; se constat! c! prin ambele tuburi trece un curent continuu de ap!. Apoi, tubul de leg!tur! se comprim! în mod ritmic cu maneta, încât în cele dou! tuburi lungi ajunge apa cu intermiten"! val dup! val. Se constat! c! la cap!tul terminal apa curge sacadat numai prin tubul de sticl!, pe când prin tubul de cauciuc curge continuu datorit! caracterului elastic al acestuia. Observa!ii "i concluzii: sângele pompat de inim! în artere are un debit fluctuant, dar elasticitatea pere"ilor vaselor determin! reglarea circula"iei. Se absoarbe sub forma lucrului mecanic de deforma"ie a pere"ilor vaselor sanguine, o parte din energia cedat! sângelui de c!tre inim! în timpul sistolei, energie care apoi este aproape integral recedat! de vase prin efectuarea lucrului mecanic de revenire la forma ini"ial!. Pierderea elasticit!"ii vaselor de sânge determin! trecerea rolului de reglare a circula"iei sanguine pe seama inimii, care trebuie s! efectueze un lucru mecanic mai mare, ceea ce duce la hipertrofierea inimii, cre#terea presiunii sanguine. 2. Tema: m!surarea tensiunii arteriale. Material necesar: tensiometru. Activitate: urm!ri"i valorile tensiunii arteriale utilizând tensiometrul #i comenta"i valoarea maxim! – tensiunea sistolic! – precum #i valoarea minim! – tensiunea diastolic!. Varia"iile fiziologice privesc mai ales tensiunea sistolic! #i reprezint! 5-10 mmHg. Se înregistreaz! cre#teri în: digestie, team!, emo"ii, exerci"ii fizice moderate, ortostatism, frig, obezitate, sarcin!. Scade: în timpul somnului, imediat dup! efort, o dat! cu cre#terea temperaturii mediului înconjur!tor. 3. Tema: eviden"ierea pulsului arterial. Expansiunea peretelui elastic al aortei, datorit! pomp!rii în sistola ventricular! a unei noi cantit!"i de sânge în artera deja 86

plin!, produce o und! de presiune transmis! de sânge numit! unda pulsatil! ce se propag! prin pere"ii vaselor sanguine, cu vitez! de 5-9 m/s. Activitate: pentru a percepe unda pulsatil! se comprim! o arter! pe un fond dur, osos: pulsul radial, carotidian, temporal. Nota"i valorile ob"inute, în condi"ii de repaus #i de efort. 4. Debitul "i viteza sanguin#. Debitul cardiac (minut-volumul inimii) este egal cu cantitatea de sânge expulzat! de fiecare ventricul în timp de un minut. Debitul sistolic (volum b!taie) este cantitatea de sânge expulzat! de fiecare ventricul printro singur! contrac"ie (Dc=Ds*F; Dc-debit cardiac; Ds-debit sistolic; F-frecven"a cardiac!). Indexul cardiac rezult! din raportarea debitului cardiac la suprafa"a corporal! (Ic=Dc/Sc; Ic-index cardiac (în l/m2); Dc-debit cardiac (în l); Sc-suprafa"a corporal! (în m2)). Întrucât sec"iunea vaselor este variabil!, debitul #i viteza sângelui sunt diferite. Diametrul aortei este de 2 cm iar sec"iunea de 3,14 cm2. Debitul sistolic este de 90 ml/ sec, iar viteza medie vA=90/3=30 cm/sec. Sec"iunea patului vascular Scap este de 800 de ori mai mare decât sec"iunea aortei SA. Aplicând rela"ia de continuitate valabil! pentru un model cu pere"ii vaselor rigizi #i lichid incompresibil se ob"ine: vcap=SavA/ Scap=1/800vAH”0,4 mm/sec. În vena cav! care are sec"iunea de 4,5 cm2, viteza sângelui devine 20 cm/sec. Cea mai mare parte a timpului, circula"ia se face pe sensul capilare-inim!, adic! pe partea venoas!. Deplasarea rapid! a sângelui explic! ac"iunea rapid! a otr!vurilor #i, de asemenea, r!spândirea cu vitez! a medicamentelor ingerate. 5. Timpul de circula!ie este timpul necesar ca o cantitate de sânge s! se deplaseze de la un punct la altul al aparatului cardiovascular. Cu cât timpul de circula"ie este mai mare, cu atât viteza de circula"ie este mai mic! #i invers. Modific!rile timpului de circula"ie rezult! din formula (TC=K*MS/DC în care K-constant!; MS-mas! sanguin! circulant!; DC-debit cardiac). 6. Eviden!ierea circula!iei în capilare se poate realiza în membrane sub"iri, ca membrana interdigital!, limb!, mezenter #i pl!mân de broasc!. Observa!ii: de#i un capilar nu are un volum mai mare de 5x10–8 ml/ 1mm lungime, volumul sângelui din capilare este de 10% din volumul total de sânge al organismului, #i poate în cazuri de sincope s! ajung! la 50% prin dilatarea capilarelor. Capilarele, ficatul, splina, venele #i cavit!"ile inimii constituie rezervoare esen"iale pentru stocarea sângelui, f!r! ca presiunea s! creasc! prea mult, constituind componente ale unui sistem de compensare în caz de hemoragie sau de transfuzie. Aceast! modelare a volumului este o consecin"! a elasticit!"ii vaselor. 7. Circula!ia venoas#, prezint! caractere particulare fa"! de circula"ia arterial! #i capilar!: presiunea sângelui este foarte mic!, atingând valoarea de 10 mmHg în venele periferice, iar în venele mari, care se deschid în inim!, este sub 1 mmHg, putând deveni chiar negativ!; viteza sângelui este de 20 mm/sec în venele mari. 87

8. Circula!ia limfatic#. Prin circula"ie limfatic! se în"elege trecerea limfei din capilarele limfatice în vasele limfatice, pân! în sistemul venos. Prin circula"ia ei, limfa contribuie la: ! drenarea lichidelor intersti"iale, împiedicând acumularea produ#ilor de catabolism în "esuturi #i formarea edemelor; ! absorb"ia intestinal!, a acizilor gra#i cu lan" lung de carbon la nivelul intestinului sub"ire; ! asigurarea imunit!"ii prin limfocite. Caracteristici sistemului limfatic sunt ganglionii limfatici, ni#te umfl!turi de form! variat! #i culoare roz. Ei au o func"ie citopoietic", prin care formeaz! limfocite #i o func"ie pexic" prin care limfa este cur!"it! de diferite corpuri str!ine #i fagocitez! microbii.

88

2.3. Sistemul respirator
Sistemul respirator este alc!tuit din totalitatea organelor care contribuie la realizarea schimburilor de gaze, între organism #i aerul atmosferic. Anatomia sistemului respirator Din punct de vedere anatomo-func"ional, sistemul respirator este alc!tuit din dou! categorii de organe: 1. c!i respiratorii sau aeriene, cu rol în conducerea aerului; 2. pl!mânii, organele respiratorii propriu-zise, la nivelul c!rora se realizeaz! schimburile de gaze

Fig. 28. Organizarea sistemului respirator.

89

1. C#ile respiratorii C!ile respiratorii extra- #i intrapulmonare sunt alc!tuite dintr-un sistem de tuburi care servesc la tranzitul aerului. A. C#ile respiratorii extrapulmonare

Conductele prin care aerul atmosferic este introdus în pl!mâni #i prin care aerul este eliminat din pl!mâni, alc!tuiesc c!ile respiratorii extrapulmonare.
Dup! originea embriologic! #i a#ezarea anatomic!, c!ile respiratorii extrapulmonare se grupeaz! în: a. c"i respiratorii superioare: cavitatea nazal! #i faringele, #i b. c"i respiratorii inferioare: reprezentate prin laringe, trahee #i bronhiile primare (sau principale).

Nasul Nasul este organul în care se g!se#te prima parte a c"ilor respiratorii superioare #i segmentul periferic al analizatorului olfactiv. Cavitatea nazal# Cavitatea nazal", este desp!r"it! printr-un perete median, septul nazal, în dou! par"i: una dreapt! #i alta stâng!. De fiecare parte a septului nazal se g!se#te un vestibul #i o fos" nazal".
Fosele nazale sunt conducte c!ptu#ite cu o mucoas! nazal!. %inând cont de structura #i func"iile pe care le îndepline#te mucoasa nazal! prezint! dou! por"iuni: mucoasa nazal! respiratorie #i mucoasa nazal! olfactiv!.

Mucoas# nazal#

Caracteristici # c!ptu#e#te fosele nazale în jum!tatea inferioar! intern!; # culoare ro#ie – datorit! bogatei vasculariza"ii; # prezint!: - glande care secret! mucus; - fire de p!r.

Roluri

Respiratorie

" vasele de sânge: - înc!lzesc aerul ce p!trunde în nas; - men"in mereu cald! mucoasa nazal!. " mucusul men"ine mucoasa umed!; " formeaz! un „filtru” ce opre#te p!trunderea particulelor de praf în nas. vezi analizatorul olfactiv

Olfactiv"

vezi analizatorul olfactiv

90

Faringele Faringele este calea respiratorie superioar", segmentul unde se încruci#eaz! calea digestiv! cu calea respiratorie. Pe aici trece aerul din fosele nazale în laringe #i trahee #i invers. Faringele este constituit din trei por"iuni:
- una superioar!, numit! nasofaringe, care comunic! cu fosele nazale prin coane; mucoasa care c!ptu#e#te aceast! por"iune este constituit! din epiteliu pseudostratificat cilindric, ciliat, asemenea celei nazale; - por"iunea mijjlocie, numit! bucofaringe, comunic! superior cu cavitatea bucal!, iar inferior cu esofagul; pe pere"ii laterali prezint! dou! amigdale palatine (organe limfoide). Mucoasa palatin! #i cea a peretelui posterior prezint! muguri gustativi #i este constituit! din epiteliu stratificat pavimentos (de tip bucal). - Por"iunea inferioar!, numit! laringofaringe, comunic! inferior cu laringele printr-un orificiu numit glot", acoperit în timpul degluti"iei de epiglot". Mucoasa lui este asem!n!toare cu mucoasa laringelui.

Laringele Laringele reprezint! primul segment al c"ilor respiratorii inferioare. El îndepline#te urm!toarele func"ii:
- de conducere a coloanei de aer spre pl!mâni #i de la pl!mâni în mediul extern; - de protec#ie a c!ilor respiratorii inferioare; - de fona#ie, care const! în producerea de sunete fonetice articulate în timpul expira"iei, din care cauz! mai poart! #i numele de organ vocal sau fonator.
Localizare
"

" " "

"

pe linia median! #i anterioar! a gâtului; deasupra traheei; înaintea esofagului; la: - adul"i la nivelul vertebrelor C5 - C6; - copii mai sus de C5 #i C6; - b!trâni mai jos de C5 #i C6. în jos se continu! cu traheea.

Configura!ia Extern# Intern# " Are forma unui trunchi " Peretele laringelui este format din tunici care de piramid! cu: se succed de la interior - baza la extremitatea spre exterior astfel: superioar!, la nivelul - tunica mucoas!; c!reia se afl! orificiul - scheletul cartilaginos; glota cu un c!p!cel - tunica muscular!, epiglot"; format! din mu#chi - vârful la extremitatea stria"i; inferioar!, îndreptat - tunica extern! sau în jos, continuânduadventicea. se cu traheea.

Tunica mucoas! c!ptu#e#te cavitatea laringelui #i este format! din epiteliu pseudostratificat cilindric, ciliat. Mucoasa formeaz! dou! perechi de plici sau cute, numite corzi vocale: o pereche superioar!, corzi vocale false #i

91

o pereche inferioar!, corzi vocale adev"rate; acestea au în structura lor mu#chi vocali.

Traheea În partea inferioar!, laringele se continu! cu un tub fibrocartilaginos, larg de circa 2cm, care se nume#te trahee.
Localizare - în fa"a esofagului; - înapoia marilor vase sangvine: - vena cav! superioar!; - artera pulmonar!; - artera carotid! stâng!; - începe de la nivelul vertebrei C6; - se termin ! în cavitatea toracic!, la nivelul vertebrelor T4 #i T5. - prezint! dou! por"iuni: a) cervical!, la nivelul gâtului; b) toracic!, la nivelul mediastinului Configura"ia intern! Peretele traheei de la interior spre exterior este alc!tuit din: - tunica mucoas", format! din epiteliu pseudostratificat cilindric, ciliat; - glande seromucoase; - scheletul cartilaginos, format din inele cartilaginoase incomplete în partea posterioar!, spre esofag; - tunica muscular", format! din fibre musculare netede, dispuse circular, care alc!tuiesc mu#chiul traheal; - adventicea, alc!tuit! din "esut conjunctiv ce con"ine: - vase sangvine, - vase limfatice - nervi.

Fig.29. A. Laringele, traheea !i bronhiile; B. Sec#iune prin trahee.

Fig. 30. Sec#iune transversal" prin bronhie

92

Bronhiile principale Bronhiile principale sau primare, sunt ultimele segmente ale c"ii respiratorii inferioare.
Cele dou ! bronhii principale, dreapt! #i stâng!, rezult! din bifurcarea traheei #i sunt inegale ca lungime # i calibru. A. C#ile respiratorii intrapulmonare Bronhiile principale (prima-re sau bronhiile de gradul I), dup ! ce intr ! în pl ! mân prin hil, primesc denumirea de brohii intrapulmonare . Ele se ramific! de mai multe ori în Fig. 31. Arborele bron!ic ramuri cu lumenul din ce în ce mai mic, întocmai ca #i coroana unui arbore, de unde #i numele de arbore bron!ic – câte unul pentru fiecare pl!mân. Din bronhia principal! intrapulmonar! se desprind bronhiile lobare (destinate lobilor pulmonari), apoi bronhiile segmentare (pentru fiecare segment pulmonar) care se ramific! în bronhiole terminale (pentru fiecare lobul pulmonar), iar acestea în bronhiole respiratorii. Acestea din urm! se continu! cu canalele alveolare, iar canalele alveolare se termin! cu saci alveolari, care au pere"ii forma"i din alveole pulmonare. Traheea #i bronhiile extrapulmonare au în pere"ii lor inele cartilaginoase, cu rolul de a men"ine deschise c!ile respiratorii în condi"iile varia"iilor de presiune din inspira"ie #i expira"ie. Spre deosebire de bronhii, bronhiolele, nu con"in în structura lor cartilaj #i glande seromucoase = mucosecretorii bron#ice.

93

2. Pl#mânii Pl!mânii reprezint! componentele principale ale sistemului respirator, la nivelul c!rora se realizeaz! schimburile de gaze.

Topografia. Pl!mânii sunt a#eza"i în cavitatea toracic!, pe care o ocup! aproape în întregime, cu excep"ia p!r"ii mijlocii numit! mediastin. Culoarea pl!mânului este ro#iatic! la copii #i alb-cenu#ie cu zone negre la adul"i, aceasta, datorit! depunerii în spa"iile perilobulare a particulelor de praf, fum, etc. ce se g!sesc în aerul atmosferic.
Din punct de vedere structural, pl!mânul este alc!tuit din: - c!i respiratorii pulmonare (vezi arborele bron#ic); - parenchim pulmonar elastic care ocup! spa"iile dintre ramifica"iile arborelui bron#ic; - re"ea nervoas! sangvin! #i limfatic!.

Pl!mânul are forma unei piramide al c!rei vârf vine în contact cu prima pereche de coaste, iar baza se sprijin! pe mu#chiul diafragm!. Fiecare pl!mân prezint! trei fe"e:
- costal!, spre coaste; - medial!, spre mediastin; - diafragmatic!, la baz!, spre bolta mu#chiului diafragm. Fe " ele costale prezint ! # an " uri profunde, scizuri, care împart pl!mânii în lobi. Lobii pulmonari sunt unit!"ile anatomice mari ale pl!mînilor. Fiecare Fig. 32. Structura #esutului pulmonar. lob are ventila " ie, vasculariza " ie # i (a) sec#iune histologic" prin inerva " ie proprie # i este format din parenchimul pulmonar. segmente, separate între ele prin septuri intersegmentare. Segmentele au individualitate, a#a încât dac! unul din ele este afectat de exemplu de o tumoare, acesta poate fi extirpat chirurgical. Fiecare segment prezint!: c!i respiratorii, vasculariza"ie #i inerva"ie proprie. Segmentele pulmonare sunt constituite din forma"iuni anatomice numite lobuli pulmonari. Lobulul pulmonar reprezint! unitate structural" !i func#ional" a segmentului pulmonar. Are forma unei piramide orientat! cu vârful spre hil #i cu baza spre fa"a extern! a pl!mânului. Lobulii pulmonari sunt în num!r foarte mare, uni"i printr-un "esut conjuctiv fibroelastic care reprezint! parenchimul pulmonar.

94

Fiecare lobul este format din: - 50-100 acini pulmonari #i din - parenchim pulmonar: elastic, bine vascularizat #i inervat. Acinii pulmonari sunt componentele terminale ale arborelui bron#ic #i reprezint! unitatea structural" !i func#ional" a lobulului pulmonar. • • • •

Alveolele pulmonare – 300 milioane în ambii pl!mâni,

formeaz! pere"ii sacilor alveolari; datorit! num!rului foarte mare, m!resc suprafa"a acinilor pulmonari; reprezint! suprafa"a de schimb a pl!mânilor; peretele, adaptat schimburilor de gaze, este format din: a."epiteliu alveolar unistratificat, a#ezat pe o membran! bazal!; b.""esut conjunctiv bogat în fibre elastice, în care se g!se#te o re"ea de capilare. Epiteliul alveolar #i membrana bazal! a alveolei, împreun! cu membrana bazal! a capilarului #i endoteliul capilar, constituie „bariera” alveolo-capilar!, prin care se face schimbul de gaze.
Fig. 33. Organizarea alveolei pulmonare. (a) Structura unei por#iuni din lobul. O re#ea de capilare, sus#inute de fibre elastice, înconjoar" fiecare alveol". Bronhiolele respiratorii sunt înconjurate de benzi de musculatur" neted" care pot modifica, prin contrac#ie, diametrul acestor c"i aeriene. (b) Structura alveolei pulmonare. Acela!i capilar poate participa la procesele de schimburi gazoase cu mai multe alveole simultan. (c) Membrana alveolocapilar", format" prin suprapunerea epiteliul alveolar, endoteliului capilar !i a celor dou" membrane bazale fuzionate.

Pleura
Pleura acoper! pl!mânii la exterior. Este alc!tuit! din dou! foi"e – foi#a visceral" ata#at! pl!mânilor p!trunzând #i în scizuri, iar foi#a parietal" c!ptu#e#te pere"ii cutiei toracice. Între cele dou! foi"e pleurale se afl! un spa"iu foarte îngust plin cu lichid pleural, care asigur! aderen"a pleurelor între ele #i favorizeaz! mi#c!rile în timpului actului respirator.

95

Fiziologia sitemului respirator în teorie
Respira"ia, func"ie vital! a organismelor vii, este un proces continuu, care const! în schimbul de gaze respiratorii (O2 #i CO2) între organism #i mediul extern.

Respira"ia se realizeaz! în trei etape:

Etapa Pulmonar#

Respira"ie = schimb de gaze între aerul alveolar #i sânge

Respira"ia: schimburile de gaze dintre organism #i mediu.

Etapa Sangvin#

Transportul gazelor respiratorii de la pl!mâni la celule #i invers Respira"ie celular! = schimb de gaze între sânge #i celule

Etapa Tisular#

Etapa pulmonar#, numit! #i ventila"ie pulmonar!, include: mecanica ventila"iei pulmonare; factorii care influen"eaz! mecanica respira"iei; volume #i capacit!"i respiratorii; schimburi de gaze respiratorii la nivelul pl!mânilor.

Fig. 34. Ventila#ia pulmonar" – a.,b. inspira#ie; c.,d. expira#ie.

96

Ventila!ia pulmonar#
Procese fiziologice Mu#chii intercostali externi modific! diametrul antero-poste-rior #i transversal Diafragma – modific! diametrul logitudi-nal al cutiei toracice Presiunea aerului pulmonar Mi#carea aerului în sensul gradientului de presiune Volumul pulmonar INSPIRA"IE Prin contrac"ie rotesc coastele în sus #i în exterior #i le orizontalizeaz!. Contrac"ie – coborâre din pozi"ie bombat!. Scade cu 2-3 mm Hg fa"! de presiunea atmosferic! Aerul atmosferic p!trunde în pl!mâni Cre#te (+500 cm3) EXPIRA"IE Relaxare – permit coborârea #i deplasarea spre interior a coastelor (invers decât în inspira"ie). Relaxare – revenire în pozi"ie bombat!. Cre#te cu 2-4 mm Hg fa"! de presiunea atmosferic! O parte din aerul inspirat este eliminat din pl!mâni Scade (- 500 cm3)

Fenomene fizico-chimice ale respira!iei pulmonare Prin fenomene fizico-chimice ale respira"iei pulmonare se în"elege schimbul de gaze care se realizeaz! la nivelul alveolelor pulmonare între aerul alveolar #i sângele din capilarele ce înconjoar! alveolele. Schimburile gazoase respiratorii (O2 #i CO2) la nivelul pulmonar #i tisular, se fac pe baza • unor: - legi fizice, - mecanisme fiziologice, • datorit! diferen"ei presiunilor par"iale a O2 si CO2 în cele 2 medii separate de membrana alveolo-capilar!: aerul alveolar #i sângele din capilarele pulmonare.

- propriet!"i ale membranelor alveolo-capilare.

Etapa sangvin# = transportul gazelor respiratorii
Transportul gazelor se face sub form! de combina"ii chimice labile. Transportul sangvin al O2 se face: - dizolvat în plasm! 2,5% #i - combinat cu hemoglobina, O2+Hb ’! oxihemoglobina (HbO2) 97,5%; Transportul sangvin al CO2 se face: - dizolvat în plasm! 8% - sub form! de combina"ii chimice labile: • 80% sub form! de bicarbonat #i • 12% combinat cu hemoglobina CO +Hb ’! carbohemoglobina (HbCO ). 2 2 97

Etapa tisular# La nivelul capilarelor tisulare sângele arterial cedeaz! O2 necesar activit!"ii celulare #i se încarc! cu CO 2, rezultat al metabolismului celular. Schimbul de gaze la nivel tisular are loc prin difuziune, de la o presiune mare la o presiune mic!, ele trecând din "esuturi în sânge (CO2) #i invers (O 2 ) prin intermediul lichidului intersti"ial. Utilizarea O 2 de c!tre celule are loc în mitocondriile acestora, în care se desf !# oar ! procese de oxido-reducere complexe. Reglarea respira!iei Centrii nervilor motori care ac " ioneaz ! asupra mu # chilor intercostali #i asupra diafragmei se Fig. 35. Respira#ia: etapa pulmonar", g!sesc în m!duv!. Ei sunt în leg!tur! transportul gazelor !i etapa tisular". cu centrii respiratori din bulb, a c!ror activitate este automat!. C!nd centrii inspiratori sunt în activitate, centrii expiratori sunt în repaos. În acest moment are loc inspira"ia, iar în situa"ie invers! are loc expira"ia.

Fiziologia sistemului respirator în experimente, aplica!ii practice "i probleme În timpul unei respira"ii normale sau for"ate se introduc sau se scot din pl!mâni cantit!"i de aer caracteristice, care din punct de vedere practic sunt împ!r"ite în volume #i capacit"#i respiratorii. Volumele reprezint! cantit!"i de aer din anumite momente ale ciclului respirator, iar capacit!"ile sunt combina"ii de volume.

98

M#surarea volumelor respiratorii "i a capacit#!ii vitale - se realizeaz# cu spirometru

Fig. 36. Spirometrie – m"surarea volumului curent de aer.
Volum curent (VC) 500 cm3 Volum inspirator de rezerv! (VIR) 1.500 cm3 Volum expirator de rezerv! (VIR) 1.500 cm3 (VR) 1.500 cm3 Inspira"ie #i expira"ie normal! Inspira"ie for"at! Expira"ie for"at! Aer care r!mâne în pl! mâni

Capacitate pulmonar! total! (CPT) 5.000 cm3

Capacitate vital! (CV) 3.500 cm3 Volum rezidual

PNEUMOGRAFIE = înregistrarea grafic ! a mi # c ! rilor respiratorii cu pneumograful.

Fig. 37. Pneumograma normal"

Fig. 38. Modific"ri ale pneumogramei normale.

Pneumograma normal! (eupnee); i – inspira"ie #i e – expira"ie.
99

Inspira"ia este o mi#care rapid! care este reprezentat! printr-o linie descendent! aproape vertical!. Expira"ia, de circa 2 ori mai lung! decât inspira"ia, se înregistreaz! ca un traseu ascendent pe cea mai mare parte a sa, #i aproape orizontal în ultima parte. a. O concentra"ie crescut! de CO2 în aerul alveolar #i sânge, se va realiza printr-o re"inere voluntar! îndelungat! a respira"iei (apnee). Consecin"a va fi o accelerare a mi#c!rilor respiratorii, o polipnee, mi#c!ri involuntare ca urmare a stimul!rii centrului respirator bulbar de c!tre concentra"ia ridicat! a CO2 . b. Se efectueaz! timp de 2-3 min mi#c!ri respiratorii profunde #i frecvente. Se va înregistra o polipnee (tahipnee). În cazul în care ne afl!m într-o înc!pere neaerisit!, #i se respir! "inând gura deschis!, se realizeaz! de asemenea o polipnee. c. În timpul vorbirii sau la citirea cu voce tare cre#te mult durata expira"iei. De aceea obosim când citim cu voce tare timp îndelungat. În pauza care se face pe parcursul citirii se inspir!. d. Se pot face observa"ii #i asupra unor reflexe respiratorii de ap!rare cum este tusea #i str!nutul. Tusea const! dintr-o inspira"ie profund! urmat! de o expira"ie exploziv!. În mod normal frecven"a respiratorie variaz! în func"ie de vârst!, fiind de 44 pe minut la noul n!scut, de 26 pe minut la 10 ani, de 20 pe minut la 15 ani, 16 respira"ii pe minut la b!rba"i #i 18 respira"ii pe minut la femei. Frecven"a respira"iei cre#te, la cre#terea temperaturii #i în timpul efortului fizic pân! la 40-60 pe minut, scade în timpul somnului. În st!ri febrile, hipertiroidism, hipoxie, se produce polipnee. În afec"iuni circulatorii #i respiratorii se modific! atât frecven"a mi#c!rilor respiratorii, cât #i profunzimea #i durata inspira"iei #i a expira"iei. Asemenea exemple sunt respira"ia periodic! Cheyness – Stookes #i respira"ia în emfizemul pulmonar.

Fig. 39. Respira#ie periodic" Cheyness – Stookes.

În emfizem pulmonar, adic! în cazul reducerii elasticit!"ii "esutului pulmonar, este afectat! ventila"ia pulmonar!. În acest caz inspira"iile scurte #i rapide alterneaz! cu expira"iile lungi.

Fig. 40. Respira#ia în emfizem pulmonar.

100

Cu ajutorul pneumogramei se poate preciza #i tipul de respira"ie. La copii, predomin! mi#c!rile diafragmei, respira"ie de tip abdominal. La b!rba"i respira"ia este de tip costal inferior, iar la femei de tip costal superior. Se va nota durata respira"iilor #i frecven"a respiratori într-un tabel #i se vor

compara frecven"ele respiratorii ob"inute cu cele normale.
Rolul diafragmei în respira!ie. Materiale necesare: aparat Donders, sticl! de plastic transparent!, dop de cauciuc cu gaur! la mijloc, tub lung de 12 cm având o grosime ceva mai mare decât gaura din dop, balon de cauciuc. Activit#!i: - Ce rol are membrana de cauciuc? Ce dovede # te dilatarea # i strâmtarea balona#elor de cauciuc? - se poate construi un model asem!n!tor utilizând în locul vasului de sticl!, o sticl! de plastic transparent!. • Se comprim! sticla; • Se sl!be#te încet comprimarea sticlei. • Se repet! de câteva ori comprimarea #i „revenirea” sticlei. Rezultat: pe m!sur! ce sticla revine la forma normal!, balonul se umfl!. Concluzie: fenomenele observate la acest model, ca #i la aparatul Donders sunt asem!n!toare fazelor respira"iei. Întreb!ri – problem!: - Cu ce elemente anatomice poate fi comparat! sticla din material plastic? Dar tubul? Dar balonul de cauciuc? - Ce faz! a respira"iei sugereaz! balonul umflat? Dar când este f!r! aer? Tem#: Dovada prezen!ei dioxidului de carbon în aerul expirat. Materiale necesare: pahare de sticl!, ap! de var, ap! de la robinet, ap! mineral!, pomp! de aer, pai. Activit#!i: • Umple"i dou! pahare cu ap! de var, Ca(OH)2. Într-un pahar ad!uga"i ap! de la robinet, iar în cel!lalt aceea#i cantitate, dar de ap! mineral! bogat! în acid carbonic. Ce se întâmpl!? • Umple"i un pahar cu ap! de var. Timp de 3 minute pompa"i aer cu ajutorul unei pompe. Ce observa"i? Dup! înc! 3 minute sufla"i printr-un pai în apa de var. Ce constata"i acum?

101

• Lua"i într-un pahar ap! de var limpede #i cu ajutorul unui tub sufla"i în lichid. Se observ! c! lichidul se tulbur!, iar pe fundul vasului se depune un precipitat alb. CO2ul din aerul expirat s-a combinat cu Ca(OH)2 #i a rezultat carbonatul de calciu CaCO3. Aplica!ii: Lua"i 3 eprubete cu solu"ie de ap! de var: - în prima eprubet! a#eza"i, în apa de var, piciorul jupuit de piele al unei broa#te; - în eprubeta a doua a#eza"i un preparat neuromuscular, cu nervul în afar!, ca s! poat! fi excitat; - în eprubeta a treia nu se introduce nimic; este eprubeta de control (martor). Excita"i de mai multe ori cu curent electric, nervul de la eprubeta a 2-a; mu#chiul se contract! repetat; apa de var se tulbur! mult. În prima eprubet! apa de var se tulbur! pu"in, c!ci mu#chiul, necontractându-se a degajat pu"in CO2. În eprubeta a 3a apa de var r!mâne limpede. Aplica!ii practice "i probleme a. Tem#: Efortul fizic influen"eaz! frecven"a respira"iei. Cadrul aplica!iei: se folosesc perechi de elevi, cronometre, tabele de înregistrat. • Num!ra"i #i nota"i num!rul de respira"ii pe minut: o în repaos; o dup! efectuarea unei activit!"i moderate, de exemplu dup! o alergare pe loc timp de 3 minute; o dup! efort fizic, de exemplu dup! o alergare. • Compara"i valorile. b. În cât timp se termin! aerul dintr-o camer! în care se afl! 3 persoane, #tiind c! înc!perea are urm!toarele dimensiuni: 5 m lungime, 4 m l!"ime #i 3,5 m în!l"ime #i cunoscând c! persoanele stau întinse #i c! înc!perea este etan#!? Dar dac! persoanele stau in picioare? Dar dac! doar 2 persoane stau în picioare, iar a treia alearg!? c. Un om petrece o or! la sala de for"! acordând câte o jum!tate de minut de repaus pentru fiecare 5 minute de exerci"ii. Câ"i litri de aer trec prin pl!mânii omului în ora aceea? d. Doi elevi de aceea#i vârst! #i condi"ie fizic! sunt pu#i s! alerge pe o distan"! de 1000 m. La terminarea alerg!rii, primul elev are un minut-volum respirator de 120 l #i o frecven"! respiratorie de 80 respira"ii pe minut, iar al doilea elev are un minut – volum respirator tot de 120 l, dar o frecven"! respiratorie de 40 respira"ii pe minut. Care din cei doi este mai bine antrenat #i de ce? e. De câte ori inspir! un tân!r în opt minute, dac! petrece dou! din cele opt minute întins pe o banc!, iar restul timpului ridic! greut!"i?

102

De re!inut: În atmosfer! se g!sesc ioni negativi #i ioni pozitivi rezulta"i din impurificarea aerului atmosferic. Dac! num!rul ionilor pozitivi este de peste 50 de ori mai mare decât num!rul ionilor negativi, atunci aerul este murd!rit, poluat #i neigienic. Ionii negativi sunt ioni de oxigen #i au o ac"iune benefic! asupra organismelor. Ionii pozitivi sunt nocivi, produc oboseal! #i indispozi"ie; num!rul lor cre#te în spa"iile închise #i aglomerate. DE AICI REZULT& NECESITATEA AERISIRII ÎNC&PERILOR. Ac"iunea favorabil! a ionilor negativi din atmosfer! st! la baza tratamentului cu aer ionizat, cu efecte bune în boli nervoase, în alergii, arsuri etc.

mucus !i puroi

Pneumonie

corpusculi de azbest Fibroz" pulmonar"

tubercul Tuberculoz" pulmonar" tumoare mucus

Efizemul

Bron!it" Cancer pulmonar

Fig. 41. Disfunc#ionalit"#i !i infec#ii ale bronhiilor !i pl"mânilor.

103

2.4. Sistemul excretor
Cea mai mare parte a produ#ilor de excre"ie se elimin! din organism printr-un ansamblu de organe ce formeaz! sistemul urinar sau sistemul excretor. Sistemul excretor este format din rinichi #i c!i excretoare Elemente de anatomie a sistemului excretor Rinichii Topografie – în cavitatea abdominal!, în regiunea lombar!, de-o parte #i de alta a coloanei vertebrale, la nivelul vertebrelor T11, T12, L1, L2 #i L3. Ei nu se afl! la aceea#i în!l"ime, rinichiul drept fiind ceva mai jos decât cel stâng. Locul ocupat de rinichi se nume#te loj! renal!. Mijloace de fixare: ! Înveli# conjunctiv-fibros, numit fascia renal!; între fascie #i rinichi se afl! o cantitate variabil! de "esut gras: gr!sime perirenal!. ! Pediculul renal: vasele sanguine, nervii #i limfaticele renale. ! Presa abdominal!. Configura!ie extern#: form! caracteristic! a unor boabe de fasole, lungime 10-12 cm, l!"ime 5-6 cm, grosime 3-4 cm, greutate 120-150 g, culoare brun-ro#cat!. Prezint! dou! fe"e: anterioar! #i posterioar!, doi poli: superior #i inferior #i dou! margini: extern!-convex! #i intern!-concav!. Pe marginea intern!, aproape de polul superior se g!se#te o incizur! mai profund!: hilul rinichiului prin care p!trund artera renal!, nervii #i ies vena renal! #i por"iunea extrarenal! a bazinetului. Structura rinichiului O sec"iune longitudinal! prin rinichi eviden"iaz!: ! Capsula fibroas! ce formeaz! înveli#ul extern #i este format! din "esut conjunctiv cu elemente musculare netede. ! Substan"a renal! sau "esutul propriu care constituie partea esen"ial! a rinichiului #i este format! de la exterior spre interior din dou! zone: zona medular! #i zona cortical!. Ca #i ficatul, rinichiul este format atât din punct de vedere morfologic, cât #i func"ional, din lobi #i lobuli, iar ca elemente caracteristice, esen"iale morfo-fiziologic prezint! nefronii. Nefronul este unitatea morfo-fiziologic! a rinichiului. Se estimeaz! c! ambii rinichi con"in 2.160.000 nefroni. Nefronul este alc!tuit din: glomerul, care reprezint! un ghem de capilare #i tubul urinifer format din patru segmente:

104

! Capsula Bowman este situat! în zona cortical!, cu aspect de cup! în care este cuprins glomerulul de capilare #i cu care formeaz! corpusculul Malpighi. Sângele intr! în glomerul printr-o arteriol! aferent! #i iese printr-o arteriol! eferent!. ! Tub contort proximal care prezint! celule cilindrice, mari, cu mul"i microvili #i lumen de 500 ìm. Este situat în cortical!. ! Tub în form! de “U”= ansa lui Henle format! dintr-o ramur! descendent! foarte sub"ire, ce p!trunde în zona medular!, #i o ramur! ascendent! mai groas!, care, ajungând din nou în zona cortical! se continu! cu un tub sinuos. Lumenul ansei este de 30 ìm, iar în structur! nu prezint! celule cu microvili. ! Tubul contort distal situat în cortical!, care prezint! un diametru de 400 ìm. Acesta se deschide într-un tub colector, tubul Bellini, care p!trunzând în medular! constituie, împreun! cu alte tuburi Bellini, piramidele Malpighi. Peretele nefronului este format dintr-o membran! bazal!, c!ptu#it! cu un epiteliu unistratificat. La nivelul capsulei Bowman peretele endotelial al capilarelor prezint! pori minusculi, între 30-85 ú, unii lunguie"i, al"ii circulari. El vine în contact cu celulele membranei interne a capsulei Bowman, numite podocite (podos=picior) adic! celule cu picioru#e sprijinite pe membrana bazal!. $i membrana bazal! prezint! pori cu diametrul de 20-30 ú, r!spândi"i mai ales între spa"iile picioru#elor podocitelor. Vasculariza!ia rinichiului Rinichiul este vascularizat de artera renal!, care îi distribuie 25% din ceea ce vars! inima în aort!. Prin ambii rinichi circul! 1.200 ml sânge/minut, ceea ce înseamn! aproximativ 1.800 l/zi, circula"ie ce asigur! epurarea sângelui de substan"ele catabolismului, care sunt în general toxice. C#ile urinare C!ile urinare sunt: calicele renale, bazinetul, ureterele, vezica urinar! #i uretra. Calicele renale sunt ni#te forma"iuni membranoase în form! de cup!, care se afl! în jurul deschiderii papilei renale. Bazinetul sau pelvisul renal este o cavitate de form! triunghiular!, care are o por"iune intrarenal!, sinusul renal, #i o por"iune extrarenal! la nivelul hilului, unde se continu! cu ureterul. Ureterul este un organ pereche, tub lung de 25-30 cm cu calibru neegal #i face leg!tura dintre bazinet #i vezica urinar! – deschiderea ureterului în vezic! are o dispozi"ie oblic!, specific!. La locul de jonc"iune cu peretele vezicii, ureterul formeaz! cu aceasta un unghi ascu"it astfel c! presiunea din interiorul vezicii îl comprim! împiedicând refluarea urinii în ureter. Peretele ureterului este alc!tuit din trei tunici: mucoas! intern!, muscular! – dispus! pe trei p!turi de fibre musculare netede orientate de la exterior spre interior astfel: longitudinal, circular #i din nou longitudinal – #i o tunic! extern!. Vezica urinar! are o capacitate 250-300 ml #i este rezervorul în care se strânge urina înainte de a fi eliminat!. 105

Configura"ia extern!: form! ovoid! când este plin! #i turtit!, în form! de cup!, când este goal!. Structura vezicii urinare: peretele vezicii urinare este contractil #i elastic, ceea ce îi d! posibilitatea s!-#i m!reasc! volumul între 200-400 ml. Uretra este canalul prin care se elimin! urina din vezica urinar!. Uretra difer! ca alc!tuire în func"ie de sex. La femei serve#te numai pentru evacuarea urinii, fiind un canal scurt (3-4 cm). La b!rba"i este un canal cu traiect #i calibru neuniforme, lung de 15-20 cm #i serve#te atât pentru eliminarea urinii cât #i a spermei. Uretra prezint! un sfincter intern neted (vezical), involuntar #i un sfincter extern striat, voluntar. Modific!ri cu vârsta se întâlnesc #i în ceea ce priv#te dimensiunile ureterului, vezicii #i uretrei. Capacitatea vezical! depinde #i de presiunea de distensie la care este supus! vezica urinar!. Fiziologia sistemului excretor în teorie "i experimente Sistemul excretor are rolul de a elimina din organism, sub form! de solu"ie cea mai mare parte din subsan"ele ce rezult! din dezasimila"ie. Acest proces prezint! dou! faze: faza de elaborare a solu"iei, cu sediul în rinichi #i faza de transport de la rinichi la exterior, îndeplinit! de c!ile urinare. Func!ia rinichiului Rinichiul este organul care are proprietatea de a absorbi din sânge diferite substan"e minerale #i organice, sub form! de solu"ii din care elaboreaz! urina, men"inând astfel homeostazia mediului intern, care tinde continuu s! fie modificat! prin aportul exogen de ap!, electroli"i #i principii alimentare, precum #i de activitatea metabolic! a organismului. Trei mecanisme contribuie la formarea urinii: 1. Filtrarea glomerular", la nivelul glomerulului Malpighi, între sângele din capilare #i capsula Bowman. Între sânge #i spa"iul capsulei Bowman exist! un sistem de membrane ciuruite, prin care trec în func"ie de presiunea sângelui, toate lichidele #i substan"ele solvate ale c!ror dimensiuni sunt mai mici decât 30 ú: plasma f!r! nici un fel de globule, f!r! marile molecule proteice (albumine, globuline). Tot acest filtrat se adun! în capsula Bowman #i constituie urina primar!. Suprafa"a de filtrare a glomerulului este de 2 m2. Cantitatea de plasm! filtrat! este foarte mare, astfel încât în 24 h se formeaz! 180 l de urin! primar!. 2. Reabsorb#ia tubular", are loc în tubul contort proximal, în ansa Henle #i tubul contort distal. Astfel are loc o puternic! reabsorb"ie a apei #i a glucozei aproape în totalitate. Prin acest proces se reabsorb 150 l de urin! în 24 h. La nivelul tubului contort distal ajung 30 l de urin! primar!, din care se reabsorb înc! 27,5 l ap!. Procesele de la acest nivel sunt influen"ate de hormonii ADH, aldosteron #i parathormon. 3. Secre#ia tubular". În afar! de func"iile de filtrare #i reabsorb"ie, celulele tubilor uriniferi au proprietatea de a secreta anumite substan"e pe care le vars! în lumenul 106

acestora: NH3, renina. Este un mecanism secundar care intervine în formarea urinii atunci când procesul de filtrare nu reu#e#te singur epurarea organismului de substan"e nefolositoare. Mai trec în urin! #i ioni de H, K, acid uric, medicamente. Formarea urinii în tubii uriniferi se nume#te diurez". Diureza produce la omul s!n!tos adult, în 24 h, o cantitate de urin! final! de aproximativ 1,5 l, în condi"iile unei alimenta"ii normale. Urina – propriet !" i (constante) fizice: culoare galben!, nuan"! variabil! depinzând de alimenta"ie #i de starea organismului, densitate 1000-1600 (la adult) #i reac"ie slab acid!: 5-6,6. Osmolaritatea, care reprezint! num!rul total de molecule prezente în solu"ie, d! o m!sur! mai exact! a capacit !" ii mecanismelor renale interesate în concentrarea solva " ilor, decât greutatea specific! (densitatea).
Fig. 42. Formarea urinei.

Experimente de eviden!iere a compozi!iei urinei a. Tema: eviden"ierea clorului. Materiale necesare: 5 ml de urin!, acid azotic 5%, azotat de argint 2%, eprubet!, pipet!. Activit#!i: se toarn! 5 ml de urin! într-o eprubet!, se adaug! câteva pic!turi de acid azotic 5% pân! când reac"ia urinei devine net acid!. Apoi se adaug! 0,5-1 ml dintr-o solu"ie de azotat de argint 2%. Rezultat: se produce un precipitat abundent de clorur! de argint. b. Tema: eviden"ierea amoniacului. Materiale necesare: pahar Berzelius, 25 ml de urin!, lapte de var, hârtie ro#ie de turnesol. Activit#!i: într-un pahar Berzelius se trateaz! 25 ml de urin! cu lapte de var, se agit! repede cu o baghet! de sticl! #i se acoper! imediat cu un geam de care atârn!, în pahar, o fâ#ie de hârtie ro#ie de turnesol. Rezultate: se observ! c! aceasta devine în scurt timp albastr!, ca urmare a vaporilor de amoniac ce se degaj! din amestecul de urin! #i lapte de var.

107

c. Tema: eviden"ierea creatininei. Materiale necesare: eprubet!, 5 ml de urin!, solu"ie saturat! de acid picric, hidroxid de sodiu sau de potasiu 10%. Activit#!i: într-o eprubet! se toarn! 5 ml de urin! #i se adaug! câteva pic!turi dintr-o solu"ie saturat! de acid picric #i pu"in hidroxid de sodiu sau de potasiu 10%. Rezultat: se produce o colora"ie ro#ie-purpurie, caracteristic! pentru creatinin!, substan"! rezultat! din catabolismul proteinelor. d. Tema: eviden"ierea glucozei. Proba Fehling. Materiale necesare: sulfat de cupru, hidroxid de sodiu, hidroxid de potasiu, ap! distilat!, urin!. Activit#!i: se prepar! dou! solu"ii: una con"inând 4 g de sulfat de cupru la 100 ml ap! distilat!, iar cealalt! având 15 g hidroxid de sodiu #i potasiu tot la 100 ml ap!. Cele dou! solu"ii se p!streaz! în sticle diferite. La 5 ml urin! se adaug! volume egale (0,5 ml) din cele dou! solu"ii, se agit! #i se înc!lze#te la fierbere. Rezultat: în cazul în care glucoza este prezent! apare un precipitat galben-ro#cat – de acid cupros. e . Tema: eviden"ierea substan"elor proteice. Proba cu acid acetic. Materiale necesare: eprubet!, urin!, acid azotic, hârtie de turnesol, acid acetic. Activit#!i: se ia o prob! de 10 ml urin! într-o eprubet!. Se controleaz! reac"ia sa cu hârtie de turnesol. Dac! este alcalin! se aciduleaz! cu acid azotic. Se înc!lze#te la fierbere #i apoi se adaug! încet câteva pic!turi de acid acetic 10%. Albumina precipit! #i urina se tulbur!. f. Tema: identificarea pigmen"ilor biliari în urin!. În circuitul s!u metabolic, doar urme extrem de fine de bilirubin! pot trece filtrul renal #i normal se elimin! în urin! în cantit!"i nedecelabile. Bilirubina este prezent! îns! (în cantit!"i decelabile) în urin! (coluria) în icterul obstructiv, iar în hepatit! prezint! o valoare crescut! în urin!.Metoda Kalk #i Wildhirt se bazeaz! pe oxidarea bilirubinei la biliverdin! cu albastru de metilen. Materiale necesare: eprubet!, urin!, albastru de metil 0,25%. Activit#!i: într-o eprubet! se iau 2-3 ml urin! proasp!t recoltat! la care se adaug! o pic!tur! solu"ie albastru de metilen 0,25%. Rezultat: dac! urina con"ine bilirubin! va ap!rea o colora"ie verde (biliverdin!). Mic#iunea – este actul reflex prin care se elimin! urina. Din raportul dintre diureza zilnic! #i capacitatea vezical! rezult! num!rul fiziologic de mic"iuni/24 de ore, care variaz! cu vârsta.
Substan"ele componente Ap! Protide, lipide, coloizi Glucoz! Uree Acid uric Creatinin! S!ruri minerale În plasm! (%) 90-93 7-9 0,1 0,03 0,004 0,001 0,73 În urin! (%) 93-95 0 0 2,5 0,05 0,07 1,57 În urina din 24 de ore (g) 930-1410 0 0 20-25 0,5-1,25 1-15 13-35

Compozi!ia urinei

108

3. FUNC$IA DE REPRODUCERE 3.1. Sistemul reproduc#tor Reproducerea este o caracteristic! fundamental! a oric!rei fiin"e, ce asigur! perpetuarea speciei umane. Urma#ii iau na#tere din celula ou, care rezult! în urma fecunda"iei, prin contopirea ovulului cu spermatozoidul. Oul rezultat se fixeaz! în peretele uterin, unde continu! s! se divid!, diferen"ieze #i s! se dezvolte, pân! când f!tul este expulzat din uter prin actul na#terii. Organizarea morfofunc"ional! a sistemului reproduc!tor la ambele sexe este extrem de complex!, gonadele având atât func"ia de a produce game"i (ovule sau spermatozoizi), cât #i pe cea endocrin! de a secreta hormoni sexuali. Sistemul reproduc#tor b#rb#tesc
Organe Testicule C!i genitale extratesticulare Vezicule seminale Prostata Uretra Penisul Func!ii Produc spermatozoizi #i hormoni sexuali Depoziteaz! #i conduc sperma Produc lichidul spermatic (seminal) cu rol trofic #i de transport Furnizeaz! lichid seminal ce intr! în alc!tuirea spermei Conduce sperma #i urina Organ copulator

Caracteristici externe ale testiculului
Dezvoltare Localizare " " " " " " " " " " Caracteristici externe ale testiculului Se dezvolt! în luna a 3-a a vie"ii intrauterine, în cavitatea abdominal!, apoi coboar! În regiunea inghinal!, în scrot Uneori coborârea întârzie sau nu are loc; în acest caz se intervine chirurgical, cel mai târziu pân! la vârsta de 9 – 10 ani Este organ pereche –drept #i stâng Sunt cazuri când unul sau chiar ambele testicule pot lipsi. Sunt excep"ionale cazurile de testicule supranumerare. Dimensiunile variaz! în func"ie de vârst!. Cre#terea lor se accentueaz! la pubertate. La b!trâni se produce o involu"ie par"ial!. Testiculele se mic#oreaz! odat! cu diminuarea func"iilor sexuale.

Num!r

Dimensiuni

Testiculul – structura intern# Testiculul este învelit în albuginee, o teac! conjuctiv! din care pornesc spre interior septuri, care împart testiculul în 200-300 lobuli. La partea superioar! albugineea se îngroa#! 109

formând mediastinul, str!b!tut de vase de sânge, canale excretoare #i nervi. Lobulul testicular con"ine 1 - 3 tubi seminiferi contor#i în interiorul c!rora se formeaz! game#ii masculini (spermatozoizii), prin procesul de spermatogenez!. Între tubii seminiferi se afl! "esut conjunctiv intersti"ial care con"ine: vase sangvine, nervi #i celule intersti"iale Leydig, care secret! hormoni androgeni – componenta endocrin! a testiculului. Structura peretelui tubului seminifer contort (începând de la suprafa"!): • Înveli# conjuctiv • Membran! bazal! • Mai multe straturi de celule produc!toare de spermatozoizi = epiteliu seminal, ce con"ine: o Celule în diferite stadii de evolu"ie: # Spermatogonii # Spermatocite primare # Spermatocite secundare, care prin maturare devin spermatozoizi o Celule trofice de sus"inere Sertoli. Tubii seminiferi contor"i ai unui lobul se unesc spre mediastin #i fomeaz! tubi drep#i sau tubi colectori comuni. Tubii drep"i p!r!sesc lobulii #i p!trund în mediastinul testicului unde se anastomozeaz! între ei formând o re"ea de canalicule neregulate. Din aceast! re"ea se desprind c"ile extratesticulare: 10 – 12 canale eferente care se unesc #i care formeaz! canalul epididimar, ce se continu! cu canalul deferent , iar acesta cu canalul ejaculator. Acesta din urm! se une#te cu canalul de excre"ie al vezicii urinare (uretra).

Fig. 43. Sec#iune prin tubul seminifer

C#ile spermatice intratesticulare "i extratesticulare

C"i intratesticulare 1. Tubii seminiferi contor"i 2. Tubi drep"i 3. Re"eaua Haller

C"i extratesticulare 2. Canalul epididimar 3. Canalul deferent 4. Canalul ejaculator

110

Fig. 44. Schema c"ilor spermatice intratesticulare !i extratesticulare

Fiziologia sistemului reproduc#tor b#rb#tesc Func"iile testiculului constau în realizarea procesului de spermatogenez! #i în reglarea neuroendocrin!. 1. Spermatogeneza – producerea de game"i masculini (spermatozoizi). Spermatozoidul determin ! sexul noului organism. Este alc!tuit din: cap, pies! intermediar! #i flagel. La partea anterioar! prezint! acrozomul, un corpuscul ce con " ine o enzim ! care faciliteaz! p!trunderea spermatozoidului în ovul în timpul fecunda " iei. Piesa intermediar" – gâtul - con"ine glicogen, care Fig. 45. Spermatozoidul furnizeaz ! energie pentru mi # c ! rile spermatozoidului. Flagelul asigur! mi#c!rile spermatozoidului. 2. Secre#ia de hormoni androgeni, este realizat! de c!tre celulele intersti"iale Leydig. Efectele hormonilor androgeni sunt: - stimularea cre#terii #i dezvolt!rii organelor genitale masculine, precum #i maturarea spermei; - stimularea dezvolt!rii caracterelor sexuale secundare; - stimularea sintezei de proteine, în special în "esutul muscular; de aceea unii sportivi folosesc hormoni steroizi, cum este testosteronul. Excesul poate 111

duce la disfunc"ii ale rinichilor #i al sistemului cardiovascular, precum #i la dezechilibre hormonale (feminizare la b!rba"i #i masculinizare la femei). În perioada pubert!"ii, la b!ie"i (12 ani – 18-19 ani) apar caractere sexuale secundare: voce îngro#at!, laringe proeminent, bazin îngust, torace larg, p!r axilar, p!r pubian, pilozitate mare pe fa"!, piept, membre, dezvoltarea musculaturii #i a scheletului. Sistemul reproduc#tor femeiesc – Elemente de anatomie

Organe Ovare Trompe uterine Uter Vagin

Func!ii Produc ovule #i hormoni. Fac leg!tura între ovar #i uter.

Reprezint! locul fecunda"iei. Ad!poste#te ovulul fecundat, care devine embrion #i apoi f!t.
Organ copulator musculomembranos.

Ovarele, glande sexuale feminine, au o dubl! func"ie secretorie: exocrin! #i endocrin!.
" " " " " " " " Ovarele - caracteristici în luna a 3-a a vie"ii intrauterine, în regiunea lombar! a embrionului în micul bazin în fosa ovarian", sub bifurca"ia arterei iliace comune ovoidal! (asem!n!toare unei migdale) neted! în perioada copil!riei devine neregulat! pe m!sur! ce femeile înainteaz! în vârst! se modific! în raport cu vârsta #i perioadele fiziologice ale femeii în mod normal sunt dou! pot exista #i ovare supranumerare sau poate lipsi un ovar

Dezvoltare Localizare Form! Suprafa"! extern! (aspect) Culoare, consisten"!, dimensiuni Num!r

Structura ovarului Ovarul este acoperit la exterior de un epiteliu ovarian, sub care se g!se#te un "esut conjuctiv numit albugineea ovarului, care se continu! spre interior cu dou! zone: - zona cortical" situat! periferic, prezint! foliculi ovarieni în diverse stadii de dezvoltare: primordiali, primari, secundari, ter"iari = maturi. - zona medular", situat! central, format! din "esut conjunctiv lax, în care se g!sesc vase sangvine, limfatice #i fibre nervose. La na#tere în ambele ovare se g!sesc pân! la 400 mii foliculi. Cei mai mul"i degenereaz!, doar 300-400 se vor matura în perioada de fertilitate, formând ovule. Elemente de fiziologie Func"iile ovarului constau din: 1. Ovogeneza - producerea de game"i femeie#ti (ovule). 112

Fig. 46. Sec#iune longitudinal" prin ovar

Fig. 47. Ovul

Ciclul ovarian cuprinde totalitatea fazelor prin care trece un folicul de la stadiul primordial pân! la maturare. Foliculul primar devine secundar, apoi folicul cavitar. Cavitatea folicular! se m!re#te, iar membrana foliculului se rupe #i elibereaz! ovulul, proces numit ovula#ie. Foliculul devine corp galben #i desf!#oar! o activitate endocrin!. 2. Secre#ia de hormoni ovarieni (estrogeni #i progesteron) ca rezultat al activit!"ii foliculilor ovarieni, a corpului galben #i a placentei (în timpul sarcinii). Efectele estrogenilor constau în: - proliferarea mucoasei #i a musculaturii uterine; - dezvoltarea caracterelor sexuale secundare feminine: voce sub"ire, bazin larg #i scurt, torace îngust, dezvoltarea glandelor mamare, dezvoltarea organelor genitale, pilozitatea #i comportamentul feminin. Ac"iunile progesteronului se manifest! asupra mucoasei uterine în timpul gravidit!"ii #i asupra glandelor mamare în vederea stimul!rii secre"iei lactate. Progesteronul este considerat un hormon al maternit!"ii. Fecunda#ia are loc în treimea distal# a trompei uterine. Fecundarea const! în contopirea con"inutului celor doi game"i de sex diferit: a nucleilor, urmat! de cea a citoplasmelor. Rezultatul îl constituie celula ou (zigotul). Un singur zigot con"ine toat! informa"ia genetic! necesar! pentru crearea unui nou organism. 113

Prin segmentarea zigotului num!rul de celule cre#te; viitorul organism trece prin mai multe stadii succesive, pân! la formarea discului embrionar, care se va transforma în embrion. Din luna a treia embrionul devine f!t; acesta î#i continu! cre#terea #i dezvoltarea intrauterin!, pân! la na#tere (sfâr#itul lunii a noua). F!tul expulzat prin actul na#terii devine nou-n!scut.
Fig. 48. Primele 5-6 zile de via#" dup" fecunda#ie

Na!terea este declan#at! de ac"iunea unor hormoni care determin ! ruperea membranei amniotice, contrac"ia peretelui uterin #i expulzarea f!tului la sfâr#itul celor 9 luni de dezvoltare intrauterin!.

3.2. Probleme biomedicale "i sociale – profilaxia "i tratarea
Ovulul fecundat se poate dezvolta în trompa uterin! (mai des) sau în abdomen (mai rar); în aceste cazuri sarcina este extrauterin" #i se elimin! chirurgical. Dezvoltarea normal! a f!tului se poate controla în timpul sarcinii prin: - ecografie – vizualizarea f!tului la un aparat numit ecograf pentru a depista anomalii de cre#tere, iar din a patra lun! se poate vizualiza #i sexul f!tului. - amniocentez" – prelevarea de lichid amiotic pentru depistarea anumitor boli ereditare.

Fig. 49. Amniocenteza

114

Cu ajutorul unei siringi se scoate lichid amniotic care con"ine substan"e metabolice ale f!tului #i celule epiteliale. Examinarea #i analiza acestora ofer! informa"ii despre f!t pentru a demonstra eventualele anomalii ereditare. Hermafroditismul este o stare caracterizat! prin dezvoltarea #i prezen"a la acela#i individ a gonadelor feminine #i masculine #i a caracterelor sexuale interne, externe #i psihice ambivalente. Malforma"iile se corecteaz! chirurgical, în sensul sexului ales de bolnav. În general, este mai u#or de realizat chirurgical o sexualizare feminin!. Asisten"a psihologic! este esen"ial!. Recuperarea este de obicei incomplet!. Tulbur#ri sexuale legate de vârst# Numeroase studii au ar!tat c!, de la na#tere #i pân! la sfâr#itul vie"ii, organismul uman este într-o permanent! prefacere, traversând mai multe etape critice, în cursul c!rora se structureaz!, se modeleaz!, se dezvolt! #i involueaz!. Vârstele de 3 ani, 7 ani, 18 ani #i 50 de ani sunt câteva din etapele importante prin care trece individul. În jurul vârstei de 50 de ani femeia, ca #i b!rbatul, str!bat o perioad! critic!, ce const! în apari"ia unor tulbur!ri nervoase, psihice #i organice. Climacteriul sau menopauza este perioada în care activitatea gonadelor feminine scade progresiv, pân! la încetarea ovula"iei. Apare la 48 ± 3 ani #i reprezint! încheierea ciclurilor ovariene. Se caracterizeaz! prin: - menstrua"ii neregulate #i reduse; - apari"ia ciclurilor anovulatorii (este prezent! hemoragia, dar nu se mai formeaz! corpul galben); - scad secre"iile hormonale: mai pu"in secre"ia de estrogeni #i mai mult secre"ia de progesteron; - apar bufeuri de c!ldur!, ca urmare a deregl!rilor metabolice. Întreruperea secre"iei de estrogeni în climateriu determin!: iritabilitate, anxietate, dispnee, oboseal! #i uneori psihoze. Aceste st!ri se combat prin administrarea de hormoni estrogeni #i androgeni ( în doze mici, zilnic). Andropauza apare la b!rba"i între 50 – 60 de ani #i diminueaz! progresiv func"iile sexuale, dar spermatogeneza continu! pân! la moarte. Andropauza se caracterizeaz! prin sc!derea secre"iei de testosteron. Reducerea secre"iei acestui hormon produce la b!rba"i o serie de tulbur!ri, mai ales de ordin psihic.

115

Sterilitatea cuplului – este o problem! cu largi implica"ii sociale, demografice #i familiale. Un cuplu este steril când nu apare sarcina într-o perioad! de 1-2 ani de coabitare, în absen"a oric!ror practici de contracep"ie. Sterilitatea cuplului poate fi clasificat! în: • voluntar", când se folosesc metode anticoncep"ionale: - mecanice, chimice (locale sau generale) - chirurgicale – ligaturarea trompelor uterine la femeie sau a canalelor deferente la b!rbat etc. • patologic", ap!rut! ca urmare a unor maladii de tract genital sau maladii generale. Sterilitatea feminin# Dac! sarcina nu a ap!rut dup! un an de via"! sexual! normal!, f!r! m!suri anticoncep"ionale, se poate pune problema sterilit!"ii. Cauzele sunt numeroase: - obstacole în progresiunea spermatozoizilor: stenoze tubare, fibroame, malforma"ii uterine etc. - obstacole în progresiunea #i nidarea oului. Tratamentul: - tratament ginecologic în func"ie de leziunile depistate (de exemplu: tratament antiinflamator al inflama"iilor genitale); - tratament chirurgical (de exemplu: extirparea fibroamelor, a tumorilor de ovar, corectarea malforma"iilor uterine, dar mai ales chirurgia trompei); - tratament hormonal, în special în cazurile cu amenoree sau anovula# ie . Sterilitatea masculin# La b!rba"i sterilitatea se datoreaz! tulbur!rilor de spermatogenez! produse de oreionul din copil!rie (parotidita), azospermiei, oligospermiei #i necrospermiei, purt!rii îndelungate de îmbr!c!minte prea strâmt!. Fecunda!ia artificial# Uneori, în via"a unui cuplu se dore#te un copil, îns!, din diferite cauze precum cele amintite (deficien"e morfologice sau de structur!, malforma"ii ale c!ilor genitale - la femeie) sau lichid spermatic s!rac în spermatozoizi – la b!rbat, se practic! îns"mân#area artificial". Prin aceasta se realizeaz! transferul spermatozoizilor la ovul în urma unei interven"ii chirurgicale.

116

Fig. 50. Procedura de fecundare in vitro Primul copil rezultat prin fecundare în vitro a fost ob#inut în Anglia (1978).

Fecunda"ia se poate realiza #i în afara corpului, în vitro, dup! care embrionul este implantat în uterul matern. Femeia poate fi donatoarea ovulului sau purt!toare a unui ovul str!in, care a fost fecundat. Prin acest procedeu sunt crea"i „copii în eprubet"”. Embrionul în dezvoltare este reimplantat în uter, unde cre#terea #i dezvoltarea sa continu! ca într-o sarcin! normal!. Pornind de la aceast! metod!, s-a ridicat problema teoretic! de implantare a unor "esuturi embrionare în organismul adult pentru a întineri celulele îmb!trânite sau lezate. %tia!i c#... • Perioada optim! pentru a avea copii s!n!to#i este 25 – 30 ani. Dup! vârsta de 40 de ani cre#te riscul de a na#te copii cu malforma"ii.

117

Pentru elaborarea acestui manual s-au utilizat urm#toarele surse:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Anghel, M., Dic#ionar de biologie, Editura Motiv, Cluj-Napoca, 1999. Baciu, I., Cum func#ioneaz" creierul, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1974. Benson, H.J., Gunstream, S.E., Talaro, A., Talaro, K.P., Anatomy and Physiology, Laboratory Textbook, Wm. C. Brown Publishers, 1992. Cr!ciun, T., Cr!ciun, L. L., Dic#ionar de biologie, Editura Albatros, Bucure#ti, 1989. Creager, J.G., Human Anatomy and Physiology, 2nd ed., Wm. C. Brown Publishers, 1992. Dr!goiu, V., Todea, D., Dic#ionar de biologie, Funda"ia Nibelungenhied, Bucure#ti, 2002. Enescu, G., Omul – sistem biofizic, Editura Albatros, Bucure#ti, 1984. Geiculescu, V. T., Bioterapie, Editura #tiin"ific! #i enciclopedica, Bucure#ti, 1986. Gospodin, V., Biologie pentru to#i, Editura Albatros, Bucure#ti, 1982. Ivan, M., Fizic" – Probleme !i experimente pentru gimnaziu, Editura Teora, Bucure#ti, 1997. Mader, S.S., Human Biology, Third Edition, Wm. C. Brown Publishers, 1992. Martini, F.H., Ober, W.C., Garrison, C.W., Welch, K., Hutchings, R.T., Fundamentals of Anatomy and Physiology, 5th ed. Prentice Hall International Inc., Upper Saddle River, New Jersey, 2001. Mihail, A., Anticorpii !i imunitatea, Editura Medical!, Bucure#ti, 1985. Mincu, I., Alimenta#ia ra#ional" a omului s"n"tos, Editura Medical!, Bucure#ti, 1978. Mi#culescu, D., Mailat, F., Marcu, E., Anatomia omului, Editura didactic! #i pedagogic!, Bucure#ti, 1983. Moffett, D., Moffett, S., Schauf, C., Human Physiology, 2nd ed., Mosby, St. Louis, 1993. Opri#, M., Biofizica pentru to#i, Editura didactic! #i pedagogic!, Bucure#ti, 1993. Opri#, T., Bionica distractiv", Editura Cristal, Bucure#ti, 1981. Oros, I., Toma, V., Gabo#, M., Îndrum"tor pentru lucr"ri practice de anatomia !i fiziologia omului cu elemente de igien", litogr. Universitatea „Babe# Bolyai”, Cluj-Napoca, 1983. Papilian, V., Anatomia omului, Editura didactic! #i pedagogic!, Bucure#ti, 1982. Pickering, W. R., Biologie 2. Recapitulare prin diagrame, Bucure#ti, Editura All, 1998. Pora, E. A., O c"l"torie în corpul omului, Editura Ion Creang!, Bucure#ti, 1985. Randall, D., Burggren, W., French, K. Eckert Animal Physiology, 5th ed., W.H. Freeman Ed., New York, 2002. Ro#ioru, C., S, C., Gherghel, P., Lucr"ri practice de fiziologie animal", Universitatea Cluj, 1995. Sandu, M., Nichita, E., $tefan, T., Probleme de fizic" pentru gimnaziu, Editura didactic! #i pedagogic!, Bucure#ti, 1991 S!hleanu, V., Chimia, fizica !i matematica vie#ii, Editura $tiin"ific!, Bucure#ti, 1965. Schneider, F., Introducere în fiziologia chimic", Editura Facla, Oradea, 1977. Silverthorn, D.U., Ober, w.c., Garrison, c.w., Silverthorn, A.C., Human Physiology – An Integrated Approach, Prentice Hall, New Jersey, 2001. Spoil!, R., Ne place fizica? Experimente. Întreb"ri. Probleme. Teste pentru gimnaziu, Editura All, Bucure#ti, 1998. Stoica, M., Mih!ilescu, I., Lucr"ri practice de anatomie !i fiziologie animal", Editura didactic! #i pedagogic!, Bucure#ti, 1974. %iplic, T., Anatomia !i fiziologia omului I, II, III, Editura Aktis, Bucure#ti, 1999. Vander, A.J., Sherman, J.H., Luciano, D.S., Human Physiology – The Mechanisms of Body Function, 5th ed., McGraw-Hill Publishing Company, New York, 1990. Voiculescu, I. C., Petricu, I. C., Anatomia !i fiziologia omului, Editura Medical!, Bucure#ti, 1971. Von De Graff, K. M., Human Biology, Third Edition, WCB Wm. C. Brown Publishers, 1998. CD Body Works

118

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful