P. 1
Ψηλή πίεση Πώς θα την αντιμετωπίσετε

Ψηλή πίεση Πώς θα την αντιμετωπίσετε

|Views: 0|Likes:
Published by Kelly Alevra
ju
ju

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Kelly Alevra on Jan 25, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/25/2014

pdf

text

original

Ψηλή πίεση: Πώς θα την αντιμετωπίσετε;

03-04-2006
Όταν εμφανιστεί η ψηλή πίεση, συνήθως διαρκεί για όλη τη ωή! "ίναι
όμως δυνατό να αντιμετωπισθεί και να ελεγ#θεί με επιτυ#ία
απ$τρ%π$ντας %τσι τις σ$&αρ%ς επιπλ$κ%ς π$υ πρ$καλεί στην καρδία,
τ$ν εγκ%φαλ$ και τ$υς νεφρ$'ς!
Η ψηλή πίεση (υπέρταση) χαρακτηρίστηκε ως ο "σιωπηλός δολοφόνος" διότι
μπορεί να υπάρχει, να εÇελίσσεται και να δημιουρyεί µλάµες σε çωτικά
όρyανα χωρίς να προκαλεί συμπτoματα.
Η αντιμετoπιση της ψηλής πίεσης µασίçεται σε αλλαyές του τρόπου çωής και
σε φάρμακα.
Η συχνότητα της ψηλής πίεσης αυÇάνεται με την ηλικία. Zτις ανεπτυyμένες
χoρες υπολοyίçεται ότι μέχρι 30% του πλη0υσμοú, παρουσιάçουν ψηλή
πίεση. Zτα άτομα άνω των 60 ετoν, πέραν του 50% πάσχουν από ψηλή
πίεση.
Η κα0ιστική çωή, το υπερµολικό µάρος σoματος, το κάπνισμα
περιλαμµάνονται στους κυριότερους παράyοντες που προκαλοúν στο
σúyχρονο άν0ρωπο ψηλή πίεση. Zε πολλές περιπτoσεις η ανεúρεση της
αιτίας που ευ0úνεται yια την ψηλή πίεση, είναι δúσκολη.
Zτους ενήλικες οι μετρήσεις της πίεσης επιτρέπουν την ακόλου0η ταÇινόμηση:
Κατηγορία
Συστολική πίεση
(mm Hg)

Διαστολική πίεση
(mm Hg)
Κανονική χαμηλότερη από 120 και χαμηλότερη από 80
Προ-
υπέρταση
120-139 ή 80-89
Υπέρταση
Στάιο 1 1!0-1"9 ή 90-99
Στάιο 2 1#0 ή $ηλότερη ή 100 ή $ηλότερη
Zτην αντιμετoπιση της ψηλής πίεσης, τα μέτρα που έχουν σχέση με τον
τρόπο çωής έχουν κα0οριστικό ρόλο να παίÇουν και συχνά είναι τα πρoτα
που συστήνονται στους ασ0ενείς.
(είωση της πρόσληψης αλατι$' από τη διατρ$φή
Zτη διατροφή μας υπάρχει συνή0ως υπερµολικά ψηλή ποσότητα αλατιοú. Oι
ανάyκες μας σε αλάτι (χλωριοúχο νάτριο) δεν είναι περισσότερες από την
ποσότητα που περιέχεται σε 1 κουταλάκι του yλυκοú. Aυτό αντιστοιχεί σε
2.000 mg νατρίου ημερησίως.
Aυστυχoς καταναλoνουμε κα0ημερινά τουλάχιστον διπλάσιες ποσότητες
νατρίου. Aυτό οφείλεται στο ότι υπάρχει αλάτι σε πολλά έτοιμα τρόφιμα που
τρoμε. Fια το λόyο αυτό είναι απαραίτητο να επιλέyονται τρόφιμα χαμηλής
περιεκτικότητας σε αλάτι.
)π$φυγή τ$υ καπνίσματ$ς
Η νικοτίνη που περιέχεται σε ένα τσιyάρο, είναι αρκετή yια να οδηyήσει την
πίεση σε ψηλότερα επίπεδα από το κανονικό. Xρειάçονται να περάσουν από
30 έως 60 λεπτά μετά από το κάπνισμα του τσιyάρου yια να επανέλ0ει η
πίεση στα φυσιολοyικά της επίπεδα.
Η αποφυyή του καπνίσματος 0α µοη0ήσει όχι μόνο yια τη διατήρηση
κανονικής πίεσης αλλά μειoνει ταυτόχρονα τον κίνδυνο yια καρκίνο και
καρδιαyyειακές πα0ήσεις,
*ιατήρηση καν$νικ$' &+ρ$υς σώματ$ς
Oι υπέρµαροι και παχúσαρκοι, κινδυνεúουν πολú περισσότερο από ψηλή
πίεση. Oσο πιο υπέρµαρος ή παχúσαρκος είναι κάποιος, τόσο μεyαλúτερος
είναι ο κίνδυνος που έχει yια να παρουσιάσει υπέρταση.
Η σταδιακή μείωση των 0ερμίδων που προσλαμµάνονται κα0ημερινά είναι
ένα καλός τρόπος yια να αποµλη0οúν τα περιττά κιλά. Tαυτόχρονα η
κα0ημερινή σωματική άσκηση yια 30 λεπτά 0α προσφέρει και πολλά άλλα
καλά στον ορyανισμό εκτός από τη µοή0εια yια διατήρηση κανονικής πίεσης.
,ρ$'τα, λα#ανικ+, γαλακτ$κ$μικ+ πρ$-όντα #αμηλής περιεκτικότητας
σε λίπη
Η κατανάλωση ενός επιπλέον φροúτου ή λαχανικοú μετά από κά0ε yεúμα, 0α
προσφέρει πολúτιμες φυτοχημικές ουσίες στον ορyανισμό.
Eπίσης είναι καλό τουλάχιστον δúο yεúματα την εµδομάδα, να είναι χωρίς
κρέας. Η ποσότητα κρέατος που καταναλoνεται κά0ε μέρα να περιορίçεται
στα 170 yραμμάρια.
Περι$ρισμός της καταν+λωσης αλκ$όλ
Tο αλκοόλ μπορεί να αυÇάνει την πίεση εκτός εάν η ποσότητα που
καταναλoνεται παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.
Oι yυναίκες δεν πρέπει να πίνουν περισσότερο από ένα ποτήρι μπίρας (354
ml) ή ένα ποτήρι κρασί (147 ml) ή ένα μικρό ποτήρι ουίσκι (44 ml). Zτους
άνδρες οι ποσότητες αυτές μπορεί να διπλασιαστοúν. Oτιδήποτε
περισσότερο, δυνατόν να αυÇάνει την πίεση.
.ωματική +σκηση
O στόχος είναι 30 λεπτά σωματικής άσκησης κα0ημερινά. Fια άτομα που
είχαν κα0ιστική çωή, χρειάçεται μια σταδιακή έναρÇη yια να επιτευχ0εί αυτό.
Eίναι σημαντικό επίσης ο yιατρός να δoσει την έyκριση yια την ποσότητα και
το είδος της άσκησης που μπορεί ο κά0ε ασ0ενής να κάνει.
Zε ασ0ενείς που οι αλλαyές του τρόπου çωής δεν είναι αρκετές yια να
επιτυyχάνεται μια κανονική αρτηριακή πίεση ή σε αυτοúς που η πίεση φτάνει
σε επικίνδυνα ψηλά επίπεδα, είναι απαραίτητο να χορηyη0εί φαρμακευτική
αyωyή.
Aνάλοyα με την περίπτωση μπορεί να χρειαστοúν ένα ή περισσότερα
φάρμακα yια να ελεyχ0εί σωστά η πίεση. Η επιλοyή των φαρμάκων 0α yίνει
από το yιατρό. EÇαρτάται από την αιτία της ψηλής πίεσης, εάν αυτή
ανευρέ0ηκε και από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κά0ε περίπτωσης.
/α φ+ρμακα π$υ #ρησιμ$π$ι$'νται συ#νότερα είναι:
*ι$υρητικ+
Aποµάλλουν τα περιττά υyρά από τον ορyανισμό και μαçί τους ποσότητες
νατρίου.
0ήτα αναστ$λείς
Mειoνουν το ρυ0μό της καρδίας και την κάνουν να δουλεúει με λιyότερη
δúναμη. Hαράλληλα μειoνουν τη ρενίνη. Eίναι ορμόνη που παράyεται από το
νεφρό και έχει ρόλο στην ψηλή πίεση.
1ι αναστ$λείς τ$υ εν'μ$υ μετατρ$πής
Tα φάρμακα της κατηyορίας αυτής καταστέλλουν τη δράση ενός ενçúμου που
ρυ0μίçει την πίεση ενερyoντας στα τοιχoματα των αρτηριoν.
Yπάρχουν και άλλες κατηyορίες φαρμάκων που χρησιμοποιοúνται όπως οι
ανταyωνιστές των υποδοχέων της αyyειοτασίνης ÌÌ, οι αναστολείς καναλιoν
ασµεστίου, οι αyyειοδιαστολείς, οι άλφα αναστολείς.
Η ψηλή πίεση που δεν αντιμετωπίçεται σωστά, είναι επικίνδυνη. Mπορεί να
προκαλέσει εyκεφαλικό επεισόδιο, καρδιακή ανεπάρκεια, έμφραyμα του
μυοκαρδίου, νεφρική ανεπάρκεια και τúφλωση.
"ίναι λ$ιπόν ε2αιρετικ+ σημαντικό να λαμ&+ν$νται μ%τρα πρόληψης
κατ+ της ψηλής πίεσης! .τις περιπτώσεις π$υ εκδηλώνεται, είναι
απαραίτητ$ με αλλαγ%ς τ$υ τρόπ$υ ωής, της διατρ$φής και ε+ν
#ρει+εται με τη &$ήθεια των φαρμ+κων, να αντιμετωπίεται $ρθ+, με
συν%πεια και μακρ$#ρόνια!

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->