P. 1
Πόνοι στον αυχένα Ποια είναι η καλύτερη θεραπεία

Πόνοι στον αυχένα Ποια είναι η καλύτερη θεραπεία

|Views: 1|Likes:
Published by Kelly Alevra
htr
htr

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Kelly Alevra on Jan 25, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/25/2014

pdf

text

original

Πόνοι στον αυχένα: Ποια είναι η καλύτερη θεραπεία;

22-05-2002
Οι πόνοι στον αυχένα είναι ένα συχνό πρόβλημα και μπορούν να
επηρεάσουν αρνητικά τις καθημερινές δραστηριότητες.
Οι πόνοι στον αυχένα που δεν οφείλονται σε μια ειδικ ορ!ανικ
αιτιολο!ία όπ"ς !ια παράδει!μα ένα κάτα!μα τ"ν οστ#ν$
προκαλούνται από την κούραση και καταπόνηση τ"ν μυ#ν και τ"ν
αρθρ#σε"ν.
Συνήθως οι αυχενικοί πόνοι φεύγουν μόνοι τους, χωρίς θεραπεία. Οι ασθενείς
όμως επιζητούν θεραπεία για να επιταχύνουν την ίασή τους από την πάθηση.
Μéχρι σήμερα η κα/ύτερη θεραπεία για τους αυχενικούς πόνους ôεν éχει
ôιευκρινιστεί.
Οι θεραπείες που προσφέρονται είναι οι ακόλουθες:
• % κλασσικ θεραπεία: Xορηγείται με µάση τα παυσίπονα και τη
φροντίôα από το θεράποντα γιατρό

• % φυσιοθεραπεία: Στη φυσιοθεραπεία ο θεραπευτής µοηθά τον
ασθενή με ειôικéς ασκήσεις για να µε/τιoσει την κινητικότητα του
αυχéνα

• % χειροπρακτικ θεραπεία: Στη χειροπρακτική ο θεραπευτής κάνει
ειôικούς επιôéÇιους χειρισμούς με τα χéρια του πάνω στη σπονôυ/ική
στή/η και αποφεύγει τη χρήση των φαρμάκων ή χειρουργικoν
επεμµάσεων
% βασικ διαφορά μετα&ύ της φυσιοθεραπείας και της χειροπρακτικς
αντιμετ#πισης είναι ότι στην πρ#τη ο ασθενς πρέπει να κάνει
ασκσεις εν# στη δεύτερη ο θεραπευτς κάνει ειδικούς χειρισμούς
πάν" στον ασθεν.
Fια να ôιευκρινιστεί ποια από τις θεραπείες αυτéς είναι η πιο αποτε/εσματική,
Ο//ανôοί γιατροί με/éτησαν 183 ενή/ικες που παρουσίαζαν μη ειôικούς
αυχενικούς πόνους, ôη/αôή πόνους που οφεί/ονταν στην éνταση και
καταπόνηση των μυoν και των αρθρoσεων.
Οι ασθενείς που é/αµαν μéρος στην éρευνα ήταν η/ικίας από 18 éως 70 ετoν
και éπασχαν από αυχενικούς πόνους για του/άχιστο 2 εµôομάôες.
Οι ασθενείς κατανεμθηκαν τυχαία σε ' διαφορετικές ομάδες:
• H πρoτη ομάôα é/αµε χειροπρακτική θεραπεία (ειôικούς χειρισμούς)
για 6 εµôομάôες, με συχνότητα μία φορά την εµôομάôα

• H ôεύτερη ομάôα é/αµε φυσιοθεραπεία (με ειôικéς ασκήσεις), για 6
εµôομάôες, με συχνότητα 2 φορéς την εµôομάôα

• H τρίτη ομάôα ακο/ούθησε την κ/ασική θεραπευτική προσéγγιση από
το γενικό παθο/όγο με φάρμακα εναντίον του πόνου, της φ/εγμονής
και συμµου/éς (ζεστéς κομπρéσες, Çεκούραση, ασκήσεις στο σπίτι)
Tα αποτε/éσματα της κάθε μεθόôου αÇιο/ογήθηκαν από τον κάθε ασθενή
ανά/ογα με το πως éνιωθε μετά από τη θεραπεία που είχε πάρει.
Οι παράμετροι που /ήφθηκαν υπ' όµη στην αÇιο/όγηση ήταν η éνταση του
πόνου και η ôιάρκεια της χρονικής περιόôου που ο ασθενής είχε μια μορφή
αναπηρίας και ôυσ/ειτουργίας /όγω της πάθησης του.
(τις ) εβδομάδες από την αρχ της θεραπείας$ οι α&ιολο!σεις !ια τα
ποσοστά επιτυχίας της κάθε μεθόδου$ από τους ασθενείς σαν οι
ακόλουθες:
Xειροπρακτική προσéγγιση: 68,3%
4υσιοθεραπεία: 50,8%
K/ασσική προσéγγιση: 35,9%

*α αποτελέσματα αυτά δείχνουν μια σημαντικ διαφορά μετα&ύ της
χειροπρακτικς προσέ!!ισης και τ"ν άλλ"ν δύο μεθόδ"ν.
Eπίσης η αÇιο/όγηση όσον αφορά την περίοôο κατά την οποία οι ασθενείς
είχαν κάποια μορφή αναπηρίας /όγω της πάθησης τους, éôειÇε ότι η
χειροπρακτική μéθοôος υπερτερούσε.
Στα συμπεράσματά τους οι Ο//ανôοί γιατροί αναφéρουν ότι η χειροπρακτική
προσéγγιση µρéθηκε να είναι μια κα/ύτερη θεραπευτική προσéγγιση για τους
αυχενικούς πόνους παρά η φυσιοθεραπεία και η κ/ασσική αντιμετoπιση.
Οι περιορισμοί της κλινικς αυτς έρευνας$ είναι ότι όλα τα
αποτελέσματα βασίστηκαν πάν" στην υποκειμενικ αντίλη+η και
α&ιολό!ηση από τους ασθενείς. Hαρά//η/α ôεν υπήρÇε ούτε πριν ούτε και
μετά από την κάθε θεραπεία, επιστημονική ή αντικειμενική μéτρηση και
τεκμηρίωση της κατάστασης του ασθενούς.
Eπιπρόσθετα ôεν αποκ/είεται η πιθανότητα τα αποτε/éσματα να είναι
ôιαφορετικά εάν οι ειôικοί θεραπευτéς (χειροπράκτες ή φυσιοθεραπευτéς) ή οι
γιατροί είναι ôιαφορετικοί.
Eπίσης ôεν ôιευκρινίζεται γιατί η χειροπρακτική μéθοôος éχει κα/ύτερα
αποτε/éσματα.
Παρά τους περιορισμούς αυτούς$ η χειροπρακτικ προσέ!!ιση πρέπει
να συμπεριλαμβάνεται από τους !ιατρούς$ μέσα στις θεραπευτικές
επιλο!ές που προσφέρουν στους ασθενείς τους με πόνους στον
αυχένα.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->