You are on page 1of 7

-

--- 3
Hello, Dolly !
ee = q q Music & Words by J. Herman
tempo = 140
Arr. by Grzegorz Miśkiewicz
swing 3 3 3 3 3 3

÷ c ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
Wokalna imitacja
zest. perkusyjnego
(talerze)

b - -
Soprano &b c œ œ œ œ œ ‰ œ ‰ œ œ
J œ œ œ nœ œ œ œ ‰ œ
Łap ti bi di bi pap paj rap pa Łap ti bi di bi paj

b
&b c œ ‰ j
œ œ œ œ ‰ œ œ- œ œ œ nœ œ œ œ œ ‰ b œ-
Alto

Łap ti bi di bi pap paj rap pa Łap ti bi di bi paj

b ‰ œj œ
Vb c œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ-
-
Tenor

Łap ti bi di bi pap paj rap pa Łap ti bi di bi paj

? bb c
œ ‰ œj œ œ ‰ œj œ œ ‰ œj œ
Bass
œ œ œ œ
pą pą pą pą pą pą pą pą etc - - - - - - -

3 3 3 3

..
4

÷ Œ Œ Œ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
Imitacja

b .. ˙
& b Ó.
4

œ .. j œ
Solo*
œ œ œ œ
He - llo, Dol - - - ly well hel -

b œ -
S & b ˙. Œ .. œ #œ œ œ œ ‰ ‰ Jœ œ œ œ
Łap ti bi di bi pap paj rap pa

b .. œ ‰ œj œ
& b ˙. Œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ
-
A

Łap ti bi di bi pap paj rap pa

b - œ
V b ˙. Œ .. œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ
T
J
Łap ti bi di bi di pap paj rap pa

? bb ‰ œ œ œ œ .. œ ‰ j
B J œ œ œ œ œ œ œ
7 3 3 3 3 3 3

÷ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
Imitacja

b
7

& b ˙ .. œ
j
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
Solo*

lo, Dol - - - ly it`s so nice to have you back

b œ -
S &b œ #œ œ œ œ ‰ ‰ Jœ œ œ œ œ œ œ œ
Łap ti bi di bi pap paj rap pa tib tib tib tib

b ‰ œj œ
&b œ œ œ #œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ
-
A

Łap ti bi di bi pap paj rap pa tib tib tib tib

b - œ
Vb œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ
T
J
Łap ti bi di bi di pap paj rap pa tib tib tib tib

? b ‰ j œ ‰ j
B b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

10 3 3 3 3

÷ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ Œ Œ Œ
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
Imitacja

b œ
10

Solo* &b œ œ œ w œ nœ œ #œ
where you be - long You look - ing

b
S & b bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó.
tib tib tib tib tib tib ti bi di baj

b Ó.
A & b nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
tib tib tib tib tib tib tib di baj

b œ œ Ó.
T Vb œ œ œ œ œ œ œ œ
tib tib tib tib tib tib tib ti baj

? b bœ œ œ œ œ œ œ œ Œ Œ
B b œ œ œ

-2-
13 3 3 3 3 3 3

÷ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
Imitacja

b j j
13

&b ˙ .. œ œ œ œ b ˙ .. œ
œ
Solo*

-
swell, Dol - - ly, we can tell Dol -

b œ œ œ œ ‰ œ ‰ J œ
œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ
S &b nœ nœ
Łap ti bi di bi pap paj rap pa Łap ti bi di bi pap

b ‰ œj œ
&b œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ
-
A

Łap ti bi di bi pap paj rap pa Łap ti bi di bi pap

b œ -
T Vb œ œ œ œ ‰ œ ‰ J œ
œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ bœ
Łap ti bi di bi pap paj rap pa Łap ti bi di bi pap

? b œ j j
B b ‰ œ œ œ œ œ œ œ bœ ‰ œ œ œ ‰ œ

16 3 3 3 3 3 3

÷ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
Imitacja

b œ œ œ œ œ œ œ
16

Solo* &b œ œ œ œ œ œ
ly, you`re still glow - in`, you still crow - in` you`re still

b b ‰ -œ œ œ œ
S & J œ œ œ œ bœ œ bœ œ œ
paj rap pa Pap pap pap pa ra pap pap pap

b
A & b ‰ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
-
paj rap pa Pap pap pap pa ra pap pap pap

b j
V b ‰ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
-
T

paj rap pa Pap pap pap pa ra pap pap pap

? b ‰ j j
b bœ œ œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ j œ
B
œ œ œ

-3-
19 3 3 3 3

÷ ¿ ‰ ¿ ‰ Œ Œ Œ ¿ ‰ ¿ ‰
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
Imitacja

b
19

Solo* &b Œ ˙ #œ œ œ œ nœ ˙ .. œ
j
go - - - in` strong. I feel the room sway -

b Ó. œ #œ œ œ œ œ
&b œ #œ œ ‰

S

pap pap pa ra Łap ti bi di bi pap

b Ó.
A &b œ b˙ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ
pap
-
pap pa ra Łap ti bi di bi pap

b -̇
T Vb œ œ œ Ó. œ œ œ œ œ œ œ
pap pap pa ra Łap ti bi di bi di pap
- j
? b œ n˙ œ œ Ó ‰
B b œ œ œ œ œ

22 3 3 3 3 3 3

÷ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
Imitacja

b
22

&b œ œ œ ˙ .. œ
j
œ œ œ
œ œ
Solo*

in`, for the band`s play - - - in` one of

b ‰ œ- œ œ -
& b œ œ œ #œ œ œ œ ‰ ‰ œJ œ œ œ
S J
paj rap pa Łap ti bi di bi pap paj rap pa

b ‰ œj œ
& b ‰ œj œ œ œ œ œ œ #œ œ ‰ œ œ œ
- -
A

paj rap pa Łap ti bi di bi pap paj rap pa

b ‰ œ- œ œ -
V b œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ
T
J J
paj rap pa Łap ti bi di bi di pap paj rap pa

? b ‰ j œ œ
B b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

-4-
25 3 3 3 3 3 3

÷ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
Imitacja

b œ œ œ œ œ
25

Solo* &b œ œ œ œ w
you`re old fa - v`rite songs from `way back when.

b
S &b œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ. œ. œ. œ.
tib tib ti bi di baj pap pap pa ła ła ła ła

b
A &b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ.
tib tib tib di baj pap pap pa ła ła ła ła

b
T V b bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ. œ. œ. œ.
tib tib tib di baj pap pap pa ła ła ła ła

? b . .
b œ ‰ j œ œ œ œ œ œ œ œ œ
B
œ œ œ

28 3 3 3 3 3 3

÷ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
Imitacja

b
28

Solo* &b w Œ ˙ œ ˙ œ œ œ œ
So Take her wrap, fel - las, Find

b
&b œ œ. œ. œ. œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ
.
S

ła ła ła ła Łap ti bi dib tib tib ti bi dib tib

b
A &b œ œ. œ. œ. œ œ œ œ œ œ nœ œ œ
.
ła ła ła ła Łap tib dib tib tib ti bi dib tib

b
T V b # œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ła ła ła ła ła bi tib dib tib tib tib dib tib

? b œ. .
œ ‰ j œ œ œ
b œ œ. œ œ œ œ œ
.
B

-5-
31 3 3 3 3 3 3

÷ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
Imitacja

b œ œ œ œ œ
31

Solo* &b œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ
her an emp - ty lap, fal - las, Dol - ly `Il ne - ver

b
S &b œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ
Łap ti bi dib tib tib ti bi dib tib pap pap pap pap

b
A &b œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ
Łap tib dib tib tib ti bi dib tib pap pap pap pap

b
T Vb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Łap tib dib tib tib tib dib tib pap pap pap pap

? b ‰ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ
B b œ œ œ
To Coda fi
3 3 3 3 D.C. al Coda
..
34

÷ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
Imitacja

b œ œ œ œ œ ..
34

Solo* &b w œ Œ Œ œ
go a - way a - gain. He -

b ..
S & b #œ œ œ œ œ œ #œ œ nœ œ Œ Œ Œ
pap pap pap pap pap pap pap pa ra

b ..
A &b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ Œ Œ
pap pap pap pap pap pap pap pa ra

b œ œ ..
T Vb œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Œ Œ
pap pap pap pap pap pap pap pa ra

? b ..
B b œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ

-6-
fi Coda
37 3 3

÷ ¿ ‰ ¿ ‰ Œ Ó
¿ ¿ ¿ ¿ ¿
Imitacja

b
37
- U̇
Solo* &b w œ ‰ œ
J
gain. U - - - -

b j
&b œ œ #œ œ nœ œ ‰ œ u̇
-
S

Pap pap pap pa ra U - - - -

b
A &b œ œ œ œ œ œ
‰ j
œ- u̇
Pap pap pap pa ra U - - - -

b
Vb œ œ œ œ œ œ ‰ b œj
- u̇
T

pap pap pap pa ra U - - - -

? b œ ‰ j
B b œ bœ œ œ œ œ u̇ 2003

U - - - -

FINE

 Wybrane osoby pstrykają w utworze


palcami na drugą i czwartą miarę taktu.

* Temat główny śpiewa skład mieszany o zbliŜonych parametrach wokalnych i podobnej wraŜliwości rytmicznej.

-7-

Related Interests