Ministerul Sănătăţii

Normă din 27/01/2006
de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
Nr. 430/470 Ministerul Sănătăţii Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Având în vedere: - e!eratul de apro"are nr. #.$.%. &.'5() - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate* apro"ată cu modi!icări şi completări prin +egea nr. ,--/200'* cu modi!icările şi completările ulterioare) - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2008 privind modi!icarea şi completarea unor acte normative .n vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi de asistenţă socială şi nivelul salariului de "ază minim "rut pe ţară garantat .n plată* apro"ată cu completări prin +egea nr. 1'1/200-* .n temeiul dispoziţiilor art. 281 alin. /20 din +egea nr. -5/200' privind re!orma .n domeniul sănătăţii* cu modi!icările şi completările ulterioare* ale art. ( alin. /&0 din 1otăr2rea Guvernului nr. 1&&/2010 privind organizarea şi !uncţionarea 3inisterului $ănătăţii şi ale art. 1( alin. /50 din $tatutul #asei 4aţionale de %sigurări de $ănătate* apro"at prin 1otăr2rea Guvernului nr. -(2/200'* cu modi!icările şi completările ulterioare* ministrul sănătăţii şi preşedintele #asei 4aţionale de %sigurări de $ănătate emit următorul ordin5 Art. I. - 4ormele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate* apro"ate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui #asei 4aţionale de %sigurări de $ănătate nr. '0/,2/200'* pu"licat .n 3onitorul O!icial al om2niei* 6artea 7* nr. 1&( .n 1' !e"ruarie 200'* cu modi!icările şi completările ulterioare* se modi!ică şi se completează după cum urmează5 ___________ Text actualizat la data de 01.08.2007. Actul include modificările din următoarele acte:

nr. 283/200 !i nr. 1"1/200 nr. #2 /200 !i nr. 213/200 - Ordinele nr. 17#/2007 !i nr. 830/2007.
- Ordinele - Ordinele - Ord. "70/11.0#.2010 CAPITOLUL I #ontri"uţia pentru concedii şi indemnizaţii SECŢIUNEA 1 8ispoziţii generale A. 8eclaraţia privind o"ligaţiile de plată către "ugetul 9ondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate privind contri"uţia pentru concedii şi indemnizaţii Art. 1. - (1) :videnţa o"ligaţiilor de plată către "ugetul 9ondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se realizează pe "aza 8eclaraţiei privind evidenţa o"ligaţiilor de plată către "ugetul 9ondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii* con!orm modelului prezentat .n ane;a nr. 1. (2) 8eclaraţia prevăzută la alin. /10 se depune lunar* de către persoanele !izice şi <uridice care au calitatea de anga<ator* la data sta"ilită de casa de asigurări de sănătate* dar nu mai t2rziu de data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează contri"uţia pentru concedii şi indemnizaţii. (3) 8eclaraţia privind o"ligaţiile de plată va !i .nsoţită* după caz* de declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor care au "ene!iciat de concedii şi indemnizaţii reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate* al cărei model este prezentat .n ane;a nr. 2* şi de e;emplarul 2 al certi!icatelor de concedii medicale. :;emplarul 2 al certi!icatelor de concedii

medicale se depune la casele de asigurări de sănătate şi .n situaţia .n care indemnizaţiile a!erente se suportă integral de către anga<ator con!orm art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005* precum şi .n situaţia .n care asiguratul nu .ndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a "ene!icia de indemnizaţii. ( ) 8eclaraţiile prevăzute la alin. /10 şi /,0 se depun pe suport =2rtie* cu semnăturile persoanelor autorizate şi cu ştampila anga<atorului* şi .n !ormat electronic* con!orm 3etodologiei de transmitere pe cale electronică a declaraţiilor privind evidenţa nominală a asiguraţilor care au "ene!iciat de concedii şi indemnizaţii şi a o"ligaţiilor de plată către "ugetul 9ondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii* prevăzute .n ane;a nr. ,. __________ Alineatul $3% a fo&t modificat 'rin art. ( 'ct. 1 din Ordinul ).*.A.+.

nr. 17#/2007 !i ,+-

nr. 830/2007.
Art. 2. - (1) 6ersoanele <uridice şi persoanele !izice* .n calitate de anga<ator* care* potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005* au o"ligaţia de plată a contri"uţiei pentru concedii şi indemnizaţii către 9ondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate depun declaraţia privind o"ligaţiile de plată la casa de asigurări de sănătate .n a cărei rază administrativ-teritorială .şi au sediul social* respectiv domiciliul. (2) >n cazul .n care anga<atorii persoane <uridice au sucursale şi/sau puncte de lucru* aceştia depun declaraţia privind o"ligaţiile de plată* cumulat* at2t pentru activitatea proprie* c2t şi pentru activitatea sucursalelor şi/sau a punctelor de lucru. Art. 3. - 7nstituţia care administrează "ugetul asigurărilor pentru şoma< se asimilează anga<atorului* av2nd o"ligaţia să depună declaraţia privind o"ligaţiile de plată potrivit prevederilor art. 1. Art. . - (1) #asele de asigurări de sănătate au o"ligaţia de a veri!ica şi de a valida datele cuprinse .n declaraţiile prevăzute .n ane;ele nr. 1 şi 2. (2) >n cazul .n care după validarea datelor se constată neconcordanţe care implică recti!icarea datelor şi/sau a sumelor cuprinse .n declaraţiile iniţiale* casele de asigurări de sănătate vor transmite anga<atorilor sau asimilaţilor acestora o noti!icare. (3) >n termen de ma;imum 5 zile lucrătoare de la data con!irmării de primire a noti!icării* anga<atorii sau asimilaţii acestora au o"ligaţia de a transmite la casele de asigurări de sănătate* după caz* declaraţii recti!icative con!orm modelelor prezentate .n ane;ele nr. 1 şi 2. ( ) 8eclaraţiile prevăzute la alin. /,0 pot !i depuse şi din iniţiativa anga<atorilor sau a asimilaţilor acestora* pentru situaţiile care implică recti!icarea datelor şi/sau a sumelor cuprinse .n declaraţiile iniţiale. !. 8eclaraţia de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii Art. ". - (1) 6entru a "ene!icia de concedii şi indemnizaţii* persoanele prevăzute la art. 1 alin. /20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 sunt o"ligate să depună declaraţia de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii la casa de asigurări de sănătate la care aceştia sunt luaţi .n evidenţă ca plătitori de contri"uţie de asigurări sociale de sănătate. (2) 8eclaraţia de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii se .ntocmeşte .n !ormă scrisă* con!orm modelului prezentat .n ane;a nr. &* şi se depune personal sau de către persoana .mputernicită de titularul declaraţiei. (3) Ori de c2te ori intervin modi!icări asupra elementelor care au stat la "aza declaraţiei de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii este o"ligatorie depunerea comunicării de modi!icare a acesteia* .n termen de ma;imum ,0 de zile de la apariţia modi!icării respective* con!orm modelului prezentat .n ane;a nr. 5. Art. 6. - 6entru a "ene!icia de concedii şi indemnizaţii* persoanele prevăzute la art. 1 alin. /20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 şi care au !ost asigurate .n temeiul +egii nr. 1-/2000 privind sistemul pu"lic de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale* cu modi!icările ulterioare* sunt o"ligate să depună la casa de asigurări de sănătate declaraţia de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii .n termen de ,0 de zile de la data intrării .n vigoare a prezentelor norme. Art. 7. - (1) 6ersoanele !izice asigurate pe "ază de declaraţie de asigurare pot solicita retragerea declaraţiei de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii. >n acest sens vor depune la casele de asigurări de sănătate !ormularultip al solicitării de retragere a declaraţiei de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii* con!orm modelului prezentat .n ane;a nr. '. (2) 4edepunerea !ormularului-tip de retragere a declaraţiei de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii nu e;onerează asiguratul de o"ligaţiile asumate prin declaraţia de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii. Art. #. - ?oate operaţiunile legate de .nregistrarea şi evidenţa declaraţiilor şi a contractelor de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii* a comunicărilor de modi!icare şi a solicitărilor de retragere a declaraţiei de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii* precum şi de plata contri"uţiilor pentru concedii şi indemnizaţii sunt .n sarcina caselor de asigurări de sănătate care au primit şi au .nregistrat documentele respective. __________ Articolul a fo&t modificat 'rin art. ( 'ct. 2 din Ordinul ).*.A.+.

nr. 17#/2007 !i ,+- nr.

830/2007.
C. #ontractul de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii __________

.itera )% a fo&t introdu&ă 'rin art. ( 'ct. 3 din Ordinul ).*.A.+. nr. 17#/2007 !i ,+- nr. 830/2007. Art. #1. - 6ot .nc=eia contract de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii pentru maternitate şi pentru .ngri<irea copilului "olnav persoanele prevăzute la art. 1 alin. /20 lit. e0 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005* ast!el cum a !ost apro"ată cu modi!icări prin +egea nr. ,--/200'* .n condiţiile .n care au .nceput stagiul de cotizare p2nă la data de 1 ianuarie 200'. 3odelul de contract este cel apro"at prin Ordinul preşedintelui #asei 4aţionale de %sigurări de $ănătate nr. ,&5/200'. __________ Articolul a fo&t introdu& 'rin art. ( 'ct. " din Ordinul ).*.A.+. nr. 17#/2007 !i ,+- nr. 830/2007. SECŢIUNEA $ 2%$ #ontri"uţia pentru concedii şi indemnizaţii Art. &. - (1) 8reptul la concediile şi indemnizaţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 este condiţionat de plata contri"uţiei pentru concedii şi indemnizaţii. (2) 6ersoanele <uridice sau !izice prevăzute la art. 5 lit. a0 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.

158/2005 au o"ligaţia plăţii contri"uţiei pentru concedii şi indemnizaţii* aplicată la !ondul de salarii realizat* cu
respectarea prevederilor legislaţiei !inanciar-!iscale .n materie. 9ondul de salarii realizat reprezintă totalitatea sumelor utilizate de un anga<ator pentru plata drepturilor salariale sau de natură salarială. >n !ondul de salarii sunt incluse şi sumele reprezent2nd indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de "oli o"işnuite sau de accidente .n a!ara muncii* precum şi indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă urmare a unor accidente de muncă sau "oli pro!esionale* suportate de către anga<ator. (3) @aza lunară de calcul a contri"uţiei pentru concedii şi indemnizaţii pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. /10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 nu poate !i mai mare dec2t produsul dintre numărul asiguraţilor din luna pentru care se calculează contri"uţia şi valoarea corespunzătoare a 12 salarii minime "rute pe ţară. 6rin sintagma numărul asiguraţilor din lună se .nţelege numărul de salariaţi cu venituri salariale care !ac parte din !ondul de salarii asupra căruia s-a aplicat contri"uţia pentru concedii şi indemnizaţii. ( ) >n situaţia persoanelor prevăzute la art. 1 alin. /10 lit. # din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005* instituţia care administrează "ugetul asigurărilor pentru şoma< are o"ligaţia plăţii contri"uţiei pentru concedii şi indemnizaţii* aplicată drepturilor reprezent2nd indemnizaţia de şoma<) contri"uţia se suportă din "ugetul asigurărilor pentru şoma<. (") >n situaţia persoanelor prevăzute la art. 1 alin. /20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005* cota de contri"uţie pentru concedii şi indemnizaţii se aplică asupra veniturilor supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor +egii nr. 5(1/200, privind #odul !iscal* cu modi!icările şi completările ulterioare* după cum urmează5 $) asupra veniturilor din deciziile de impunere estimative/anuale eli"erate de unităţile !iscale teritoriale* pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. /20 lit. c0 şi d0 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005) ') asupra indemnizaţiilor prevăzute .n contractele de administrare sau de management* pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. /20 lit. "0 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005) () asupra indemnizaţiei lunare a asociatului unic* la nivelul valorii .nscrise .n declaraţia de asigurări sociale* sau asupra venitului din dividende estimat a se realiza pe anul .n curs* pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. /20 lit. a0 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005. d) asupra veniturilor declarate .n contractele de asigurare socială pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. /20 lit. e0 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005. (6) @aza lunară de calcul a contri"uţiei prevăzută la alin. /50 nu poate depăşi pla!onul a 12 salarii minime "rute pe ţară. (7) #ontri"uţia pentru concedii şi indemnizaţii se aplică şi asupra indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă urmare a unui accident de muncă sau "oală pro!esională şi se suportă de către anga<ator sau din !ondul de asigurare pentru accidente de muncă şi "oli pro!esionale constituit .n condiţiile legii* după caz. #ontri"uţia pentru concedii şi indemnizaţii care se suportă din !ondul de asigurare pentru accidente de muncă şi "oli pro!esionale se va evidenţia distinct .n declaraţia prevăzută la art. 1 alin. /10. __________ Alineatele $2%/ $3%/ $"% !i 'artea introducti0ă a alin. $#% au fo&t modificate 'rin art. ( 'ct. 1 din Ordinul ).*.A.+. nr. 17#/2007 !i ,+- nr. 830/2007. - .itera d% a fo&t introdu&ă 'rin art. ( 'ct. din Ordinul ).*.A.+. nr. 17#/2007 !i ,+- nr. 830/2007.

(1) ?ermenele de plată a contri"uţiilor pentru concedii şi indemnizaţii sunt5 $) p2nă la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata* . 1 alin. 1 din Ordinul ).n care venitul realizat este mai mare !aţă de venitul estimat* con!orm deciziei de impunere anuale emise de organele !iscale* suma realizată .(1) 6entru persoanele prevăzute la art.n considerare a pla!onului sta"ilit de lege. Art. 17#/2007 !i . 11.nc=is* contri"uţia ac=itată de asigurat se compensează cu indemnizaţia de asigurări sociale de sănătate* iar .n plus să !ie compensată cu o"ligaţia de plată rezultată din decizia de impunere anuală sau cu o"ligaţii de plată viitoare* după caz) ') .n cazul instituţiei care administrează "ugetul asigurărilor pentru şoma<) () p2nă la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata* .nr. /10 lit. 830/2007.nc=is* cuantumul indemnizaţiei se recalculează* urm2nd ca indemnizaţia plătită . .A. ( 'ct. a0-d0 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12.n raport cu decizia de impunere anuală* casele de asigurări de sănătate vor proceda după cum urmează5 $) . /10 lit. SECŢIUNEA $ 3%$ $tagiul de cotizare Art. 830/2007. ( 'ct.n materie de colectare a creanţelor !iscale.+.n care asiguratul a "ene!iciat de indemnizaţie de asigurări sociale de sănătate . >n situaţia .n anul !inanciar . (3) 6lata sumelor reprezent2nd contri"uţia pentru concedii şi indemnizaţii se poate !ace prin virament sau direct la casieriile caselor de asigurări de sănătate.*.n care sunt realizate cel puţin 22 de zile de stagiu de cotizare.pirarea termenului prevăzut la alin.n cazul .nr. .n anul !inanciar . nr. 17#/2007 !i . nr. . 10.+nr.nt2rziere potrivit reglementărilor . 158/2005* a căror contri"uţie calculată la venitul estimat este mai mare* respectiv mai mică dec2t contri"uţia datorată* calculată .n cazul .(1) $tagiul minim de cotizare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. (2) 6entru neac=itarea la termenul de scadenţă de către anga<atorii* asimilaţii acestora şi asiguraţii care au o"ligaţia plăţii contri"uţiei pentru concedii şi indemnizaţii* aceştia datorează după acest termen ma<orări de . /20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.n care asiguratul a "ene!iciat de indemnizaţie de asigurări sociale de sănătate . a0* pentru sumele datorate şi rămase neac=itate se vor percepe ma<orări de .A. >n situaţia . 1 alin.n care asiguratul a "ene!iciat de indemnizaţie de asigurări sociale de sănătate .nţelesul prezentelor norme* se consideră o lună de stagiu de cotizare realizat . >n . >n situaţia .nc=is* cuantumul indemnizaţiei se recalculează* urm2nd ca suma rezultată .n materie de colectare a creanţelor !iscale.n termen de cel mult '0 de zile de la data comunicării deciziei de impunere* perioadă pentru care nu se calculează şi nu se datorează ma<orări de .n cazul persoanelor prevăzute la art. . 158/2005.n cazul . (2) +a e. __________ Articolul a fo&t modificat 'rin art.--/200'* cu modi!icările şi completările ulterioare* este de o lună realizată .n mod corespunzător* cu luarea .n plus se va distri"ui proporţional pe cele 12 luni* contri"uţia recalcul2ndu-se .*.n cazul anga<atorilor) ') p2nă la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata* .A .n anul !inanciar .n care răm2n di!erenţe* acestea se recuperează sau se plătesc* după caz.+.n plus de asigurat să !ie compensată cu o"ligaţiile de plată viitoare. 7 din Ordinul ).n ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical. 158/2005* apro"ată cu modi!icări şi completări prin +egea nr. 17#/2007 !i . __________ Articolul a fo&t modificat 'rin art.n plus să !ie compensată cu di!erenţa de contri"uţie ac=itată con!orm deciziei anticipate sau cu o"ligaţii de plată viitoare* după caz) () . 8 din Ordinul ).A. /20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.+.*.+. ( 'ct.Alineatele $ % !i $7% au fo&t introdu&e 'rin art.n ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical situaţia . 8i!erenţa de contri"uţie rămasă de ac=itat con!orm deciziei de impunere anuale se ac=ită .+.nt2rziere* potrivit prevederilor legale .nt2rziere potrivit prevederilor legale . nr..n cazul .n care venitul realizat este mai mic !aţă de venitul estimat* con!orm deciziei de impunere anuale emise de organele !iscale* contri"uţia se recalculează* urm2nd ca di!erenţa ac=itată . Art.n materie privind colectarea creanţelor "ugetare. 830/2007. 2 alin.n care asiguratul a realizat pierdere !iscală* con!orm deciziei de impunere anuale emise de organele !iscale* contri"uţia ac=itată de contri"ua"il se restituie.

A/110 $tagiul minim de cotizare se constituie şi din .+. 8ovada duratei normale a studiilor respective se !ace cu diploma de a"solvire* !oaia matricolă sau cu adeverinţă eli"erată de instituţia de . ani* potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12 alin.n care nu e.nvăţăm2ntului universitar se !ace cu diplomele eli"erate de instituţiile autorizate* . ( ) $e asimilează stagiului de cotizare .nsumarea perioadelor ce constituie stagiul de cotizare din ultimele 12 luni anterioare producerii riscului rezultă un număr de 22 de zile de stagiu de cotizare.nvăţăm2ntului universitar* organizat potrivit legii* pe durata normală a studiilor respective* cu condiţia a"solvirii acestora cu e. 13. 830/2007.n cazul copilului cu =andicap* de p2nă la . :.n care e. Art.n care persoanele asigurate au "ene!iciat de concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului . 2 alin.+. a0-d0 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. /&0 se asimilează stagiului de cotizare numai dacă .$e consideră stagiu de cotizare şi situaţia . .n prima sesiune. 158/2005 este realizată* . nr.A.luna 12 reprezintă a 12-a lună anterioară producerii riscului. 2 .nr..n această situaţie* dovada se !ace cu adeverinţă eli"erată de casele teritoriale de pensii şi cu documente o!iciale din care să rezulte calitatea de mem"ru al unei asociaţii !amiliale sau de persoană autorizată să des!ăşoare activităţi independente) c0 a urmat cursurile de zi ale .n care* prin .A (") 6erioadele prevăzute la alin.n aceste perioade asiguratul nu a realizat stagii de cotizare potrivit prezentelor norme. /20 va cuprinde date re!eritoare la stagiul de cotizare* veniturile din care se constituie "aza de calcul şi zilele a!erente* precum şi numărul de zile de incapacitate temporară de muncă de care a "ene!iciat asiguratul .emplul nr.$ituaţia .-a0.istă o lună integrală de stagiu de cotizare ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── luna 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 zile lucrătoare 19 22 23 20 23 22 21 22 20 23 20 21 zile de stagiu 11 6 5 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── .n care persoanele asigurate au "ene!iciat de drepturile prevăzute la art. :. 17#/2007 !i . /10 lit.amen de licenţă sau de diplomă organizat . &&8/200' privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu =andicap* repu"licată* cu modi!icările şi completările ulterioare. __________ Articolul a fo&t modificat 'rin art. (/200(* cu modi!icările şi completările ulterioare* respectiv perioadele .nvăţăm2nt superior.n v2rstă de p2nă la 2 ani sau* .ntruc2t se constată că e. /10 lit. 158/2005) ') a "ene!iciat de pensie de invaliditate gradul 777 sau de pensie de invaliditate ca nevăzător şi este mem"ru al unei asociaţii !amiliale sau este autorizat să des!ăşoare activităţi independente) . 1 . . 10 din Ordinul ). >n acest caz condiţia de stagiu de cotizare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art.n care asiguratul5 $) a "ene!iciat de concediile şi de indemnizaţiile reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1&8/2005 privind susţinerea !amiliei ..emplul nr.$ituaţia .*. ( 'ct.n ultimele 12 luni anterioare solicitării adeverinţei. "0 din +egea nr.n condiţiile legii.n sistemul de asigurări sociale de sănătate şi perioadele .n vederea creşterii copilului* apro"ată cu modi!icări şi completări prin +egea nr. 8ovada a"solvirii cursurilor de zi ale . (3) %deverinţa prevăzută la alin.istă o lună integrală de stagiu de cotizare ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── luna 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 zile lucrătoare 19 22 23 20 23 22 21 22 20 23 20 21 zile de stagiu 22 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── .nsumarea perioadelor pentru care s-a ac=itat contri"uţia pentru concedii şi indemnizaţii de către anga<ator sau* după caz* de către asigurat* respectiv de către !ondul de asigurare pentru accidente de muncă şi "oli pro!esionale sau "ugetul asigurărilor pentru şoma<.luna 1 reprezintă prima lună anterioară producerii riscului) .istă o lună integrală de stagiu de cotizare /luna a .A (2) A/20 $e asimilează stagiului de cotizare perioadele .

A.+.n continuareD* data acordării nu poate !i mai mare dec2t data la care se termină vala"ilitatea certi!icatelor de concediu medical acordate anterior pentru aceeaşi a!ecţiune.n ane. )) . 1.nc=eie o convenţie privind eli"erarea certi!icatelor de concedii medicale cu casa de asigurări de sănătate* al cărei model este prezentat . 1.0 zile de la data la care a !ost primit raportul medical . 10. 1".nr.+. ( 'ct.n spital) () pentru aparat gipsat* numai de către medicul ortoped/c=irurg) d) situaţii pentru care este necesar avizul medicului e. __________ Articolul a fo&t modificat 'rin art.&08/(1 al #onsiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socială . CAPITOLUL II #oncedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate SECŢIUNEA 1 8ispoziţii generale Art.n cadrul #omunităţii* precum şi a egulamentului /#::0 nr.(1) %siguraţii "ene!iciază de concedii şi indemnizaţii* . nr. 830/2007.m"olnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă* e. Art. (2) 3edicul curant* prin reprezentantul său legal* .8in cumularea zilelor de stagiu din lunile .*. ( 'ct.n continuareA.+. 16. (2) 8ata de la care .A ( ) #erti!icatele de concediu medical se pot eli"era şi la o dată ulterioară* numai pentru luna .n caz de sarcină şi lăuzie /numai concediu medical pentru maternitate0) ') pentru perioada de internare .* & şi 8 rezultă un număr de 22 de zile* reprezent2nd stagiul minim de cotizare pentru desc=iderea dreptului la concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate* potrivit legii.n raport cu lucrătorii salariaţi* cu lucrătorii independenţi şi cu !amiliile acestora care se deplasează .şi are sediul unitatea sanitară* sau cu #asa %sigurărilor de $ănătate a %părării* Ordinii 6u"lice* $iguranţei 4aţionale şi %utorităţii Budecătoreşti* respectiv #asa %sigurărilor de $ănătate a 3inisterului ?ransporturilor* #onstrucţiilor şi ?urismului* după caz.n a!ara muncii) ') concedii medicale şi indemnizaţii pentru prevenirea .n caz de carantină. nr. A/50 6entru persoanele care intră .>n cazul urgenţelor medico-c=irurgicale* tu"erculozei* "olilor in!ectocontagioase din grupa %* neoplaziilor şi $78%* dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă nu este condiţionat de realizarea stagiului de cotizare.&08/(1* cu modi!icările şi completările ulterioare* casele de asigurări de sănătate pot eli"era certi!icatele de incapacitate de muncă la o dată ulterioară* dar nu mai t2rziu de . (3) #onvenţia prevăzută la alin.ntocmit corect. Art. 830/2007. A/210 6entru certi!icatele medicale C.#oncediile medicale şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate* la care au dreptul asiguraţii* .pert al asigurărilor sociale peste -0 de zile.nc=eie cu o singură casă de asigurări de sănătate* respectiv cu cea .n aplicarea egulamentului /#::0 nr. 5(&/(2 de sta"ilire a normelor de aplicare a egulamentului /#::0 nr. 1 . 17#/2007 !i .clusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau "oli pro!esionale) () concedii medicale şi indemnizaţii pentru maternitate) d) concedii medicale şi indemnizaţii pentru .n "aza certi!icatului medical eli"erat de medicul curant* con!orm reglementărilor . .n cazul certi!icatelor de concediu medical CiniţialD.ngri<irea copilului "olnav) )) concedii medicale şi indemnizaţii de risc maternal. " a fo&t modificată 'rin art.ncepe vala"ilitatea concediului medical poate !i ulterioară datei acordării numai .nr. 17#/2007 !i . Art.n curs sau luna anterioară* pentru următoarele situaţii5.+.a nr. .A __________ -artea introducti0ă a alin. 17. . . 5-2/2008 pentru apro"area 4ormelor metodologice privind utilizarea .n cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din om2nia a !ormularelor emise . /20 se . .A (3)>n situaţia imposi"ilităţii prezentării asiguratului la medic se pot acorda certi!icate de concediu medical cu retroactivitate de 2& de ore numai .n cazul certi!icatelor de concediu medical A.n condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.(1) #erti!icatele de concediu medical se completează şi se eli"erează la data la care se acordă consultaţia medicală* sta"ilindu-se numărul necesar de zile de concediu medical.*. 12 din Ordinul ).n c2mpul personal de aplicare a Ordinului preşedintelui #asei 4aţionale de %sigurări de $ănătate nr.n vigoare.A. $) .n a cărei rază administrativ-teritorială . 11 din Ordinul ). 158/2005* sunt5 $) concedii medicale şi indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă* cauzată de "oli o"işnuite sau de accidente .

+a camera de gardă a spitalului se pot eli"era certi!icate de concediu medical . .imum un an* . 1#. . __________ Alineatul $2% a fo&t modificat 'rin art.+- nr.cepţia codului de indemnizaţie de urgenţă /0'0. .n care medicul curant va acorda lunar certi!icatul de concediu medical.Orice prelungire a unui concediu medical se e!ectuează pe un nou certi!icat de concediu medical.ternarea pacientului din spital* medicul curant eli"erează certi!icatul de concediu medical . 20. Art.ternarea pacientului. 2&1. /20 6entru situaţiile .trapulmonară* cu avizul medicului e.n data de 1 a lunii cu durată de . A%rt. .0* medicul curant va .n caz de internare* . ( 'ct.nscris codul de indemnizaţie de urgenţă /0'0* este o"ligatorie eli"erarea unui nou certi!icat medical pentru perioada acordată la e.n vederea o"ţinerii .* 0& şi 10* prevăzute pe !ormularul de certi!icat de concediu medical* ca urmare a unui accident de muncă* cu avizul inspectoratului teritorial de muncă/avizul direcţiei de sănătate pu"lică* precum şi cele cu codul de indemnizaţie 11 se depun direct la casele teritoriale de pensii./10 6revederile art.n care certi!icatul de concediu medical se eli"erează . 5-2/2008* cu modi!icările şi completările ulterioare.n intervalul ultimilor 2 ani* pentru tu"erculoză meningeală* peritoneală şi urogenitală* inclusiv a glandelor suprarenale* pentru $78% şi neoplazii* .n interval de un an* socotite de la prima zi de .nscrierea codului de indemnizaţie corespunzător* cu e.n care certi!icatul medical acordat pentru perioada internării .pert al asigurărilor sociale. . .ntocmi un re!erat medical con!orm modelului prezentat .+. 181.1 de zile* medicul curant poate eli"era certi!icatul de concediu medical pentru perioada 1-.m"olnăvire. 1&. Art.1 a lunii respective. 2 .n continuare #4%$* cu acordul 3inisterului $ănătăţii) ') un an* cu drept de prelungire p2nă la un an şi ' luni de către medicul e.n etape .cepţie de la prevederile alin.n spital are .*.(1) #oncediile medicale pentru incapacitate temporară de muncă se acordă pe o durată de cel mult 18. SECŢIUNEA $ 2%$ #oncediul şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă* cauzată de "oli o"işnuite sau de accidente . . nr.3edicii sunt o"ligaţi să ../10 +a e.nr.pert al asigurărilor sociale* .n continuare a asistenţei medicale şi a certi!icatelor de concediu medical. 18* cu . /20 şi /.pert al asigurărilor sociale.a nr.A. 8) re!eratul medical se va transmite la ca"inetul de e. Art. 830/2007.>n situaţia . (3) 8urata de acordare a concediului şi a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă este mai mare .A. de zile .*.ternare.A %rt. ( 'ct.n intervalul ultimilor 2 ani* pentru tu"erculoză pulmonară operată şi osteoarticulară) d) ' luni* cu posi"ilitatea de prelungire p2nă la ma. A/20 9ac e.n una sau mai multe etape. 22.n c2mpul personal de aplicare a Ordinului preşedintelui #asei 4aţionale de %sigurări de $ănătate nr. /20 8urata de acordare a concediului şi a indemnizaţiei pentru incapacitate de muncă este cea transmisă de instituţia de la locul de şedere. (2) >ncep2nd cu a -1-a zi* concediul medical se poate prelungi p2nă la 18. ( ) 6entru o"ţinerea avizelor prevăzute la alin. de zile* cu avizul medicului e.n intervalul ultimilor 2 ani* pentru alte !orme de tu"erculoză e.n condiţiile art. 21. 2& nu sunt aplica"ile persoanelor care intră .n ane. 830/2007.ndrume pacienţii către unitatea sanitară la care tre"uie să se adreseze aceştia .n cazul unor "oli speciale şi se di!erenţiază după cum urmează5 $) un an* . 13 din Ordinul ).#erti!icatele de concediu medical completate cu codurile de indemnizaţie 02* 0. . .+./10 3edicii de !amilie au dreptul de a eli"era certi!icate de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă cu durata de cel mult 10 zile calendaristice* . /10 situaţiile .n a!ara muncii Art. 1# din Ordinul ). nr.(1) 3edicul curant din spital eli"erează certi!icatele de concediu medical numai la e.n intervalul ultimilor 2 ani* pentru tu"erculoză pulmonară şi unele "oli cardiovasculare* sta"ilite de #asa 4aţională de %sigurări de $ănătate* denumită .A A%rt.. Art.n care durata internării cuprinde perioade din două sau mai multe luni calendaristice* caz .+. 25. Art. /20 >n cazul menţinerii incapacităţii temporare de muncă pentru aceeaşi a!ecţiune* concediul medical se poate prelungi de către medicul curant din am"ulatoriul de specialitate sau spital* . 17#/2007 !i .n !uncţie de stadiul "olii) () un an şi ' luni* . 17#/2007 !i .itera e% a fo&t introdu&ă 'rin art.n caz de urgenţe medico-c=irurgicale neinternate* numai de către medicii de specialitate. .pertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă din a cărui rază teritorială .A Art. 23.şi are domiciliul asiguratul.

A%rt.A Art.#uantumul "rut lunar al indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă se determină con!orm art. . 17#/2007 !i .imum 5 zile de la data o"ţinerii avizului de la direcţiile de sănătate pu"lică. /.ndrume pacientul la ca"inetul de pneumologie la care va !i luat . 2#.%siguraţii care .n cazul . 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2&.n cazuri speciale* cu apro"area medicului-şe! de secţie* p2nă la ma.ngri<it şi e. 1( din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.n termen de ma.m"olnăvire* vor !i trimişi la ca"inetele de e.n c2mpul personal de aplicare a Ordinului preşedintelui #asei 4aţionale de %sigurări de $ănătate nr.n caz de internare* cu . 2'* 2( şi 28* certi!icatele de concediu medical se eli"erează pentru perioade de ma. 1 din Ordinul ).n vederea avizării prelungirii concediului medical.ternarea din spital se poate acorda un concediu medical de la 1 la ( zile calendaristice* iar .n spital* care au "ene!iciat . Art.trapulmonară "ene!iciază de concediu medical p2nă la duratele ma.imum .n a căror rază teritorială este situat spitalul respectiv.n duratele ma.n altă ţară .imum .n "aza actelor doveditoare traduse şi autenti!icate* .A.6revederile art. .a nr.n evidenţă.n ultimul an* socotite de la prima zi de .0 de zile calendaristice numai de medicul curant din unităţile sanitare care acordă asistenţă medicală .pirarea concediului medical acordat la ieşirea din spital* .n care starea sănătăţii pacientului nu permite reluarea activităţii* medicul de !amilie* pe "aza scrisorii medicale eli"erate de medicul curant din spital* poate prelungi concediul medical cu ma.0 de zile calendaristice. .(1) #erti!icatele de concediu medical pentru durata internării se acordă de medicul curant din spital care a . %ceste certi!icate de concediu medical se pot eli"era retroactiv de către medicii curanţi* .n interes personal primesc certi!icate de concediu medical de la medicul curant* cu avizul direcţiilor de sănătate pu"lică* . .şi pierd capacitatea de muncă .1..n condiţiile şi pe duratele prevăzute de lege.ime prevăzute de lege.+.n condiţiile şi pe duratele sta"ilite de lege. 32.ime prevăzute de lege.0 de zile calendaristice . nu sunt aplica"ile persoanelor care intră . Art. 8acă incapacitatea temporară de muncă se menţine* concediul medical poate !i prelungit de medicul curant* pentru aceeaşi a!ecţiune* dar nu pentru cod de indemnizaţie de urgenţă /0'0* .2 şi . 30.(1) 7ndemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se suportă* potrivit art. 8upă totalizarea a .n zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă* socotite din prima zi de incapacitate.pertiză medicală a capacităţii de muncă . . . nr.*.n ţară* "ene!iciază de concediu medical acordat .%siguraţii care prezintă unele dintre "olile cardiovasculare menţionate .n condiţiile şi pe duratele prevăzute de lege) certi!icatele de concediu medical se eli"erează de medicul curant* cu avizul direcţiilor de sănătate pu"lică* .n care durata internării cuprinde perioade din două sau mai multe luni calendaristice* medicul curant va acorda lunar certi!icatul de concediu medical.imum ( zile calendaristice pentru aceeaşi a!ecţiune* urm2nd ca* . Art. .n timp ce se a!lă .A Art.0 de zile calendaristice acordate de către medicul de !amilie* eli"erarea certi!icatelor de concediu medical se va !ace numai de către medicul curant din am"ulatoriul de specialitate sau spital* .ternat pacientul. 158/2005* de către anga<ator sau din "ugetul 9ondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate /94E%$$0* pentru zilele lucrătoare din duratele e. >n cazul pacienţilor cu ?@# medicii au o"ligaţia să .n "aza actelor doveditoare traduse şi autenti!icate* la o dată ulterioară* dar nu mai t2rziu de 15 zile de la data revenirii .>n caz de urgenţe medico-c=irurgicale* pentru care gradul de severitate al "olii nu impune internarea .0 8urata cumulată a concediilor medicale acordate de medicul de !amilie pentru un asigurat pentru incapacitate temporară de muncă nu poate depăşi . Art.primate . .ncadrarea ..n interes de serviciu sau . ( 'ct. (") 3edicii curanţi din unităţile sanitare cu paturi* care .6ersoanele asigurate a!late .n specialităţile respective. .>n situaţiile prevăzute la art. 26.n străinătate pentru a!ecţiuni care nu pot !i tratate . Art. ( ) 8upă e.m"olnăvire* indi!erent de cauza acesteia.ngri<esc pacienţi cu ?@#* $78%* neoplazii* eli"erează certi!icatele de concediu medical pe durata internării asiguraţilor* iar la e.A (3) +a e.n incapacitate temporară de muncă* care au urmat un tratament . . 3 . 27. Art. >n cazul . .+.ternare pot acorda concediu medical p2nă la . ( "ene!iciază de concediu medical p2nă la durata ma.ime prevăzute de lege. (6) 6acienţii internaţi . 33. .nr.%siguraţii "olnavi de tu"erculoză pulmonară sau e. __________ Articolul a fo&t modificat 'rin art.succesive de ma.imă prevăzută de lege.imum 5 zile calendaristice.n spital* concediul medical se acordă de medicul care a asistat urgenţa /medic de !amilie* medic din am"ulatoriul de specialitate* de la camera de gardă* structuri de primire urgenţe* am"ulanţă* centru de permanenţă0* pentru o perioadă de ma. 158/2005. A/20 >n situaţia .n cazul menţinerii incapacităţii temporare de muncă* să trimită pacientul la medicul din am"ulatoriul de specialitate.%siguraţii "olnavi de $78% sau neoplazii de orice tip* . 31.n ultimele 12 luni de -0 de zile* cumulat* de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă* socotite din prima zi de .imum 21 de zile calendaristice.n ane. 830/2007. .n ţară.n care pacienţii nu se pot deplasa* se vor trimite !oile de o"servaţie* rezultatele investigaţiilor şi re!eratul medical* .m"olnăvire. 5-2/2008* cu modi!icările şi completările ulterioare.0 de zile calendaristice* p2nă la -0 de zile calendaristice . Art. .n !uncţie de stadiul "olii* "ene!iciază de concediu medical p2nă la duratele ma. Art. 3".n decursul unui an* socotit de la prima zi de .

>n acest caz anga<atorul suportă indemnizaţia de asigurări sociale de sănătate pentru .n care unui asigurat i se acordă certi!icat de concediu medical pentru o anumită perioadă* iar asiguratul doreşte să . 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.D) "0 pentru al doilea certi!icat medical* a cărui .n mod corespunzător* de către medicul prescriptor.n vedere că 1 şi 2 ianuarie sunt zile de săr"ătoare declarate nelucrătoare.. 17#/2007 !i .0 >n situaţia .. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. . . zile lucrătoare* av2nd .(1) >n situaţia ..A. ..:.nr. (2) >n situaţia . 17#/2007 !i . nr. 18 din Ordinul ).ntrerupere .n ru"rica CO"servaţiiD a certi!icatului de concediu medical C$uprapunere cu #3 seria .n aceeaşi lună două sau mai multe concedii medicale pentru a!ecţiuni di!erite* !ără .+- nr.ntre data .nceperii vala"ilităţii acestuia şi data .A SECŢIUNEA $ 3%$ #oncediile şi indemnizaţiile pentru prevenirea ...+.n care concediul medical este acordat pentru perioada 1-12 ianuarie 200( ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ziua L M M J ! " L M M J ### ### ### data calendaristică 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ### ### ### zile $lătite % % % & & & & & ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── F .>n scopul prevenirii .*. nr.8. nr.n considerare separat* durata lor nu se cumulează* iar plata se suportă con!orm art..n vigoare* şi/sau zilele nelucrătoare sta"ilite prin programul de lucru* potrivit contractelor colective de muncă.$ituaţia .A A%rt...nainte de e. 5 au o"ligaţia de a solicita adeverinţa prevăzută la alin. 3&.6entru plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă* a!erente concediilor medicale acordate cu . Art.*.şi reia activitatea pro!esională .n mod corespunzător* pentru toate zilele cuprinse . >n această situaţie* la calculul indemnizaţiilor pentru certi!icatele de concediu medical . 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.A.emplu ..n care unui asigurat i se acordă . Art...+.. 158/2005.nceperii vala"ilităţii celui de-al doilea certi!icat medical* iar pentru zilele rămase peste care se suprapune perioada celui de-al doilea certi!icat medical se va ..n continuare se menţine "aza de calcul determinată pentru certi!icatul de concediu medical iniţial.zile suportate din "ugetul 94E%$$.n aceeaşi lună două certi!icate de concediu medical* care se suprapun pentru o anumită perioadă* indemnizaţia se calculează după cum urmează5 a0 pentru primul certi!icat de concediu medical* indemnizaţia se va calcula numai pentru zilele cuprinse . __________ Alineatul $2% a fo&t modificat 'rin art. 17 din Ordinul ). ( 'ct.ntrerupere .. 37. ( 'ct.ntre ele* durata lor se cumulează* iar plata se suportă con!orm art. 36. A/..+. /10 de la casele de asigurări de sănătate la care aceştia au depus declaraţia de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii.n perioada de vala"ilitate a acestuia.n vederea acordării certi!icatelor de concediu medical.zile suportate de anga<ator* G . /20 6entru a "ene!icia de certi!icate de concediu medical* persoanele prevăzute la art. 830/2007.m"olnăvirilor şi recuperării capacităţii de muncă* asiguraţii pot "ene!icia de5 $) indemnizaţie pentru reducerea timpului de muncă) ') concediu şi indemnizaţie pentru carantină) . .n care unui asigurat i se acordă două sau mai multe concedii medicale pentru aceeaşi a!ecţiune* !ără ./10 6lătitorii de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate au o"ligaţia să eli"ereze asiguratului adeverinţe din care să rezulte numărul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă avute . 158/2005.n ultimele 12 luni* ..n care unui asigurat i se acordă .pirarea perioadei de vala"ilitate a certi!icatului de concediu medical* este o"ligatorie modi!icarea acestuia* . (2) 4umărul de zile ce urmează a !i plătite nu va cuprinde zilele de săr"ătoare declarate nelucrătoare* potrivit prevederilor legale . . 830/2007.m"olnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă Art. /&0 >n situaţia . .ntre ele* indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se calculează şi se plăteşte separat* iar plata se suportă con!orm art.ntre ele* acestea se iau .ntrerupere .nscrie . 158/2005. __________ Articolul a fo&t modificat 'rin art.ncepere se suprapune peste perioada de vala"ilitate a primului certi!icat medical* indemnizaţia se calculează .

SECŢIUNEA $ %$ #oncediul şi indemnizaţia de maternitate Art. (3) #uantumul "rut lunar al indemnizaţiei pentru carantină se determină con!orm art.pert al asigurărilor sociale. (2) #erti!icatul de concediu medical pentru carantină se eli"erează de medicul curant asiguraţilor cărora li se interzice continuarea activităţii din cauza unei "oli contagioase* pe durata sta"ilită .(1) %siguratele au dreptul la concedii pentru sarcină şi lăuzie pe o perioadă de 12' de zile calendaristice* perioadă .nainte de naştere* iar concediul pentru lăuzie pe o perioadă de '. 1 alin.n termen de . (2) ?ratamentul "alnear şi de recuperare medicală se des!ăşoară .n con!ormitate cu programul individual de recuperare. 158/2005* care* din motive de sănătate* nu mai pot realiza durata normală de muncă* şi se acordă* la propunerea medicului curant* cu avizul medicului e.n condiţiile prevăzute de contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale .0 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.aminării medicale.n cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. (3) 6rogramul individual de recuperare este o"ligatoriu şi se realizează . 1 alin.pert al asigurărilor sociale* p2nă la durata ma.pert al asigurărilor sociale* pentru cel mult -0 de zile . 158/2005* dacă nasc .imă prevăzută de lege. ( ) 6lata indemnizaţiilor nu se cuvine pe perioadele .ntre ele* . (6) @ene!iciază concomitent de prestaţii pentru acelaşi risc asigurat numai asiguraţii a!laţi .n incapacitate temporară de muncă pe o durată mai mare de -0 de zile* care urmează tratament "alnear.n !uncţie de recomandarea medicului şi de opţiunea persoanei "ene!iciare* . ( ) 7ndemnizaţia pentru carantină se suportă integral din "ugetul 9ondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.(1) #oncediul şi indemnizaţia pentru carantină se acordă asiguraţilor cărora li se interzice continuarea activităţii din cauza unei "oli contagioase* pe durata sta"ilită prin certi!icatul eli"erat de direcţia de sănătate pu"lică.n incapacitate temporară de muncă pe o perioadă mai mare de -0 de zile consecutive "ene!iciază de tratament "alnear şi de recuperare medicală* pe "aza prescripţiilor medicale* cu sau !ără contri"uţie personală* . 8upă !iecare etapă prevăzută . /10 "ene!iciază şi !emeile care nu se mai a!lă* din motive neimputa"ile lor* . 2.ntocmit de medicul curant* cu avizul o"ligatoriu al medicului e. /10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.n relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.(1) 7ndemnizaţia pentru reducerea timpului de muncă cu o pătrime din durata normală se acordă asiguraţilor prevăzuţi la art.ndeplineşte o"ligaţia de a urma şi de a respecta programul individual de recuperare. 1. 1. /20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. de zile după naştere. .0 de zile calendaristice* cu avizul medicului e. 2& alin.n ultimele 12 luni anterioare primei zile de concediu* .n care asiguratul* din motive imputa"ile lui* nu . 158/2005.n !uncţie de natura* stadiul şi prognosticul "olii* structurat pe etape.n aşa !el . #oncediile pentru sarcină şi lăuzie se pot compensa .pert al asigurărilor sociale* la propunerea medicului curant. 2& alin. (") 6entru o"ţinerea avizului prevăzut la alin. /&0.alin. . 8acă durata perioadei de carantină sta"ilită de organele de specialitate ale direcţiilor de sănătate pu"lică depăşeşte -0 de zile nu este necesar avizul medicului e. 9aptul că pierderea calităţii de asigurat nu s-a produs din motive imputa"ile persoanei . 0. /20 se va respecta procedura instituită la art. (") ?ratamentul "alnear şi de recuperare medicală a capacităţii de muncă se suportă din "ugetul 9ondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate . .(1) %siguraţii a!laţi .pert al asigurărilor sociale* . /.n contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale .n cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi de normele metodologice de aplicare a acestuia.n una sau mai multe etape.şi .n programul individual de recuperare asiguraţii sunt supuşi ree.luni de la data pierderii calităţii de asigurat. 158/2005.n una dintre situaţiile prevăzute la art. 3. /10 se va respecta procedura instituită la art. (3) #uantumul "rut lunar al indemnizaţiei pentru reducerea timpului de muncă se determină con!orm art.n unităţi sanitare specializate a!late . (2) #erti!icatele de concediu medical pentru reducerea timpului de muncă cu o pătrime din durata normală de lucru se eli"erează de medicul curant care a propus această reducere pentru cel mult . >n !uncţie de tipul a!ecţiunii şi de natura tratamentului* durata tratamentului "alnear este de 15-21 de zile şi se sta"ileşte de medicul e.n condiţiile prevăzute .n con!ormitate cu prevederile programului individual de recuperare . 20 alin.nc2t durata minimă o"ligatorie a concediului de lăuzie să !ie de &2 de zile calendaristice. #oncediul pentru sarcină se acordă pe o perioadă de '. . % şi @ din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.pert al asigurărilor sociale* după caz* actualizează programul individual de recuperare* recomandă reluarea activităţii pro!esionale sau propune pensionarea de invaliditate. (2) 8e drepturile prevăzute la alin. /&0. >n !uncţie de rezultatele acesteia medicul e. Art.n certi!icatul eli"erat de organele de specialitate ale direcţiilor de sănătate pu"lică.n cauză se dovedeşte cu acte o!iciale eli"erate de anga<atori sau de asimilaţii acestora. (7) 6entru o"ţinerea avizului prevăzut la alin. de zile .() tratament "alnear* .n care "ene!iciază de indemnizaţie de maternitate. Art. . ( ) 7ndemnizaţia pentru reducerea timpului de muncă se suportă integral din "ugetul 9ondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. /10 lit. Art.

Art. ( ) 6ersoanele cu =andicap asigurate "ene!iciază* la cerere* de concediu pentru sarcină* .n cazul copilului cu =andicap* pentru a!ecţiunile intercurente* p2nă la .ncredinţat copii .>n situaţia .#oncediul medical pentru maternitate se acordă numai pentru sarcină şi nu pentru a!ecţiunile care pot interveni pe parcursul sarcinii* !ără legătură cu aceasta.n v2rstă de p2nă la ( ani şi . (") >n situaţia copilului născut mort sau . "2.pert al asigurărilor sociale.n condiţiile +egii concediului paternal nr. __________ Teza a 2-a a art. . 158/2005.n ţară unul dintre părinţi* tutorele* asiguratul căruia i s-a . .(3) >n situaţia prevăzută la alin.ngri<irea copilului "olnav* cu durată de cel mult .ime prevăzute de lege. A%rt.ngri<irea copilului "olnav* cu durată de cel mult 1& zile calendaristice* .ime prevăzute de lege* dar nu mai t2rziu de 15 zile de la data revenirii . ( 'ct. Art. 11 din Ordinul ).nsoţeşte copilul la tratament .n !uncţie de gravitatea a!ecţiunii. 25 alin.ngri<irea copilului "olnav Art. (2) 3edicul de !amilie are dreptul de a acorda concediu medical pentru .+- nr.ngri<irea copilului "olnav . Art. Art.(1) #erti!icatele de concediu medical pentru sarcină se eli"erează pentru cel mult .n condiţiile şi p2nă la duratele ma. 7. 158/2005. 158/2005.n străinătate* pe durata spitalizării copilului.ngri<irea copilului "olnav .#uantumul "rut lunar al indemnizaţiei de maternitate se determină con!orm art. ".n care survine decesul mamei* la naştere sau imediat după aceasta* tatăl "ene!iciază de restul concediului nee!ectuat de către mamă* . 17#/2007 !i nr. (2) #erti!icatul de concediu medical pentru lăuzie se eli"erează de medicul curant de specialitate o"stetricăginecologie din unitatea sanitară unde a născut !emeia sau de medicul de !amilie* pentru perioade de cel mult . 6.n v2rstă de p2nă la 18 ani pentru a!ecţiuni intercurente se eli"erează de medicul curant* .n care acesta moare .(1) @ene!iciază de indemnizaţia pentru . . "0.0 de zile calendaristice./10 @ene!iciază de concediu medical pentru .n plasament.ngri<irea copilului cu =andicap . .>n situaţia . Art. (2) #erti!icatul de concediu medical se eli"erează de medicul curant* cu avizul direcţiilor de sănătate pu"lică* pe "aza actelor doveditoare traduse şi autenti!icate* . #1 fo&t modificată 'rin art.7ndemnizaţia de maternitate se suportă integral din "ugetul 9ondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.ndeplineşte condiţiile de stagiu de cotizare prevăzute la art.n v2rstă de p2nă la ( ani* iar . &.n plasament !amilial şi care .n urmărire lăuza. 5.imă prevăzută de lege.n evidenţă şi urmăreşte pe parcursul sarcinii gravida* p2nă la durata ma. .n situaţia .1. .(1) @ene!iciază de concediu medical pentru .n E:/$:: unul dintre părinţi* tutorele* asiguratul căruia i s-a . /10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.%siguraţii au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru .imă prevăzută de lege se !ace de medicul de !amilie care are . SECŢIUNEA $ "%$ #oncediul şi indemnizaţia pentru .n aparat gipsat sau supus unor intervenţii c=irurgicale* eli"erarea certi!icatelor de concediu medical se va !ace de medicul curant din unităţile care acordă asistenţă medicală .mplinirea v2rstei de 18 ani. . . . Art. #. . Art.n condiţiile legii* a adoptat* a !ost numit tutore* căruia i s-au .ngri<irea copilului "olnav cu a!ecţiuni care nu pot !i tratate . 6relungirea concediului medical pentru lăuzie p2nă la durata ma. Art.0 de zile calendaristice.n care copilul este diagnosticat cu "oli in!ectocontagioase* neoplazii* este imo"ilizat .n una sau mai multe etape* pentru aceeaşi a!ecţiune.n plasament !amilial şi care .+. 8acă durata concediului medical depăşeşte -0 de zile* este necesar avizul medicului e.n condiţiile şi p2nă la duratele ma. (2) @ene!iciază de aceleaşi drepturi* dacă . "1.ncredinţat copilul spre creştere şi educare sau .A.n vederea adopţiei sau i-au !ost daţi .n ţară. . /20* "aza de calcul a indemnizaţiei de maternitate se constituie din media veniturilor lunare pe "aza cărora s-a calculat contri"uţia pentru concedii şi indemnizaţii* din ultimele ' luni anterioare datei pierderii calităţii de asigurat* cu respectarea prevederilor art.ngri<irea copilului "olnav* opţional* unul dintre părinţi* dacă solicitantul .ndeplineşte condiţiile de stagiu de cotizare pentru acordarea acestora* şi asiguratul care* . (3) 3edicul curant din am"ulatoriul de specialitate sau spital are dreptul de a acorda concediu medical pentru .*. .(1) #erti!icatul de concediu medical pentru .ngri<irea copilului "olnav care primeşte servicii medicale pe teritoriul unui stat mem"ru . ( din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.0 de zile calendaristice de către medicul de !amilie sau de către medicul de specialitate o"stetrică-ginecologie* care ia .n perioada concediului de lăuzie* indemnizaţia de maternitate se acordă pe toată durata acestuia.ncep2nd cu luna a 'a de sarcină. "3.nsoţeşte copilul* pe durata spitalizării acestuia. Art. .n specialitatea respectivă* pentru durate sta"ilite de acesta* . . 210/1---* certi!icatul !iind eli"erat de medicul de specialitate o"stetrică-ginecologie din unitatea sanitară unde a născut !emeia sau de medicul de !amilie* după caz. 830/2007.ncredinţat copilul spre creştere şi educare sau .

61. . .a nr.pirat mandatul . alin. Art. . -'/200. Art. Art. .şi suspendă temporar activitatea sau activitatea acestuia .8urata concediilor pentru tu"erculoză* neoplazii* precum şi a concediilor pentru sarcină* lăuzie şi .n "aza căruia s-a des!ăşurat activitate . 6 . " . '(.(A%rt.--/200'* cu modi!icările şi completările ulterioare* vor ataşa la certi!icatul de concediu medical #ererea-tip privind solicitarea indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate* al cărei model este prezentat ./20 #erti!icatul de concediu medical se eli"erează de medicul curant* pe "aza actelor doveditoare traduse şi autenti!icate* .pirat termenul pentru care a !ost e. .n condiţiile prevăzute la art.n cadrul autorităţii e.#erti!icatele de concediu de risc maternal se eli"erează de medicul de !amilie sau medicul de specialitate o"stetrică-ginecologie* cu avizul medicului de medicina muncii* pe perioade de ma.n care* potrivit legii* anga<atorul .n aparat gipsat* este supus unor intervenţii c=irurgicale) durata concediului medical . '2 urmează a !i recuperate de către casele de asigurări de sănătate de la anga<ator* după caz* con!orm legii. 25/200&* cu modi!icările ulterioare.A Art. .ime prevăzute de lege* dar nu mai t2rziu de 15 zile de la data revenirii .ncetează prin5 divizare ori !uziune* dizolvare* reorganizare* lic=idare* reorganizare <udiciară* lic=idare <udiciară* !aliment sau prin orice altă modalitate prevăzută de lege* drepturile prevăzute la art.ecutive* legislative ori <udecătoreşti.n !uncţii numite . SECŢIUNEA $ 7%$ %lte dispoziţii privind indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate Art. "". 2 alin.0 de zile calendaristice* pe o durată totală de ma. 158/2005 se !ac pe "aza certi!icatului de concediu medical eli"erat .n care a e.2 alin. Art.cepţia situaţiilor . . 1 alin.7ndemnizaţia pentru .n condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. /10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. . 67. Art.imum .n condiţiile legii* care constituie document <usti!icativ pentru plată. '2 se aplică şi . 158/2005* apro"ată cu modi!icări şi completări prin +egea nr. .>n cazul .ntregime sau !racţionat* asiguratelor gravide* asiguratelor care au născut recent sau care alăptează. /10 şi /20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.8repturile ac=itate .#uantumul "rut lunar al indemnizaţiei pentru .ngri<irea copilului "olnav se suportă integral din "ugetul 9ondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 6ersoanele prevăzute la art. Art. .ngri<irea copilului "olnav nu diminuează numărul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte a!ecţiuni.#uantumul "rut lunar al indemnizaţiei de risc maternal se determină con!orm art. "6. /20 şi la art.#oncediul şi indemnizaţia de risc maternal se acordă !ără condiţie de stagiu de cotizare. 158/2005. 63.ngri<irea copilului "olnav este de ma. "#.ngri<irea copilului "olnav se determină con!orm art. . 6".8urata de acordare a indemnizaţiei pentru . . 66.n care copilul este diagnosticat cu "oli in!ectocontagioase* neoplazii* este imo"ilizat .7ndemnizaţia de risc maternal se suportă integral din "ugetul 9ondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. . . 158/2005* care s-au născut anterior ivirii acestor situaţii* se ac=ită din "ugetul 9ondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de către casele de asigurări de sănătate.ercitată !uncţia pu"lică ori a e. . "7. -. . . Art.A .n situaţia .nc=eiat contractul individual de muncă* a e. SECŢIUNEA $ 6%$ #oncediul şi indemnizaţia de risc maternal Art.imum 120 de zile calendaristice* . 62.n aceste cazuri va !i sta"ilită de medicul curant.n !uncţii elective sau . . 60. SECŢIUNEA $ #%$ #alculul şi plata indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate Art. Art. 158/2005.n . 2.imum &5 de zile calendaristice pe an pentru un copil* cu e.n condiţiile şi p2nă la duratele ma. Art. /20* art.#alculul şi plata indemnizaţiilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. privind protecţia maternităţii la locurile de muncă* apro"ată cu modi!icări şi completări prin +egea nr. .n ţară.pirat termenul pentru care a !ost . "&. /&0 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.1 alin.8reptul la concediul de risc maternal se acordă . Art.0 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.n ane.6revederile art./10 #erti!icatul de concediu medical se prezintă plătitorului p2nă cel mai t2rziu la data de 5 a lunii următoare celei pentru care a !ost acordat concediul.

/20* veniturile ce se iau . (2. 158/2005 se determină ca medie a veniturilor lunare din ultimele ' luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare* p2nă la limita a 12 salarii minime "rute pe ţară lunar* pe "aza cărora se calculează* con!orm legii* contri"uţia pentru concedii şi indemnizaţii. .. Art.A.şi . >n această situaţie primele două e. .+.n această perioadă* ast!el5 '''' ( Mz)ci * +''' .+. 8 alin.n care s-a eli"erat certi!icatul medical. /20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.emplare originale ale certi!icatului de concediu medical se prezintă spre calcul anga<atorului la care asiguratul are venitul cel mai mare* iar la celălalt/ceilalţi anga<ator/anga<atori se prezintă cele două e. 8 alin.n vedere prevederile legale cu privire la zilele de săr"ătoare declarate nelucrătoare* precum şi cele re!eritoare la sta"ilirea programului de lucru* prevăzute prin contractele colective de muncă.n sistemul pu"lic de pensii* respectiv cuantumul indemnizaţiei de risc maternal. 73.n care stagiul de cotizare este mai mic de o lună* pentru situaţiile prevăzute la art. ( 'ct. /10 lit.n zile calendaristice* se plătesc zilele lucrătoare.(1) >n situaţia .nscrie C#on!orm cu originalulD şi se va aplica ştampila unităţii* para!a şi semnătura medicului prescriptor* precum şi* după caz* para!a şi semnătura medicului şe! de secţie* . .n care5 3z"ci H media zilnică a "azei de calcul a indemnizaţiilor) $E3I J H suma veniturilor din ultimele ' luni* pe "aza cărora s-a ac=itat contri"uţia pentru concedii şi indemnizaţii) 4?K H numărul total de zile lucrate din ultimele ' luni* pe "aza cărora s-a ac=itat contri"uţia pentru concedii şi indemnizaţii. c0 şi alin. Art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr./0 .* certi!icatul de concediu medical se va depune la plătitor p2nă cel mai t2rziu la s!2rşitul lunii . Art.primate . . 158/2005* "aza de calcul a indemnizaţiilor o constituie venitul lunar din prima lună de activitate pentru care s-a sta"ilit să se plătească contri"uţia* cu respectarea prevederilor art. . 158/2005) ') salariul de "ază minim "rut pe ţară* din perioadele respective* pentru situaţiile prevăzute la art. ./10 6entru persoana care se a!lă . 6#. __________ Articolul a fo&t modificat 'rin art.(2) 6entru situaţiile prevăzute la art. 8 alin.emplare . nr.0 %nga<atorii plătitori au o"ligaţia respectării prevederilor art.*. . 20 din Ordinul ). .A. 830/2007. 830/2007.(1) 3edia zilnică a "azei de calcul a indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate se determină ca raport . __________ Articolul a fo&t modificat 'rin art.n ultimele ' luni* pe "aza cărora s-a ac=itat contri"uţia pentru concedii şi indemnizaţii* şi numărul total de zile pentru care s-a ac=itat contri"uţia . /10 lit. /10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005.n cazul concediului medical acordat la e. 1. (2) >n situaţia . . nr.2* . 21 din Ordinul ). /. 6&. '-. +a sta"ilirea numărului de zile ce urmează a !i plătite se au .ntre suma veniturilor realizate .ternare pentru o perioada mai mare de ( zile. ( 'ct.n considerare sunt5 $) cuantumul indemnizaţiilor* pentru situaţiile prevăzute la art. /10 lit. Art. "0 şi c0 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17#/2007 !i .+.n considerare sunt cele .n care la sta"ilirea celor ' luni din care* potrivit prevederilor art.--/200'* cu modi!icările şi completările ulterioare* şi care des!ăşoară activitatea la mai mulţi anga<atori* la !iecare !iind asigurată con!orm acestei ordonanţe de urgenţă* indemnizaţiile se calculează şi se plătesc* după caz* de !iecare anga<ator. % şi @ din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 72. '8* se constituie "aza de calcul a indemnizaţiilor* se utilizează perioade asimilate stagiului de cotizare sau perioade dintre cele prevăzute la art. 17#/2007 !i .0 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. Art.n care la sta"ilirea celor ' luni din care* potrivit prevederilor art. 158/2005* veniturile ce se iau . /20 6e copiile certi!icate se va .8in duratele de acordare a concediilor medicale* e. 70. 71. 1 alin.n copii certi!icate de către medicul prescriptor.n două sau mai multe situaţii dintre cele prevăzute la art.n "aza cărora s-a datorat sau* după caz* s-a ac=itat contri"uţia de asigurări sociale . "0 şi alin. -. 158/2005* apro"ată cu modi!icări şi completări prin +egea nr.nr.+. 158/2005* se constituie "aza de calcul a indemnizaţiilor* se utilizează perioade asimilate stagiului de cotizare dintre cele prevăzute la art.>n cazul . . /&0* art. /.A Art. /10 lit. şi 5. A%rt. 1( alin.nr. 12 alin. 10 alin.*.@aza de calcul a indemnizaţiilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.

5. 222% *umărul de zile 'entru care &-a ac7itat contri4u8ia 'entru concedii !i indemniza8ii/ 'e fiecare lună din 4aza de calcul. 9n ace&t caz/ 0eniturile realizate 6n cele # zile lucrate &e 'lafonează conform le3ii.ntre suma veniturilor realizate . 22% 9n luna a "-a 'er&oana a a0ut # zile lucrate !i 1# zile de concediu fără 'lată.emplul nr.n care persoana asigurată a realizat venituri pe o perioadă mai mică de ' luni* "aza de calcul a indemnizaţiilor o constituie media veniturilor realizate pe "aza cărora s-a ac=itat contri"uţia.* &* 5 şi '* pe "aza cărora s-a ac=itat contri"uţia pentru concedii şi indemnizaţii* şi numărul total de zile pentru care s-a ac=itat contri"uţia .luna noiem4rie 200 luna # .luna ianuarie 2007 22% 5eniturile totale realizate 6n cele luni din 4aza de calcul.luna decem4rie 200 luna . 2.luna au3u&t 200 luna 2 .n "aza de calcul intră venituri pentru !racţiune de lună .lei ────────────────────────────────────────────────────────────────────── luna12 1 2 3 4 5 6 112 5#000 5#000 5#000 5#000 5#000 5#000 -/1112 21 19 21 20 21 20 ────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3$la411112 5#000 5#000 5#000 3#960 3#960 4#680 2% luna 1 .#odul muncii* cu modi!icările ulterioare. 2 .luna octom4rie 200 luna " . 2222% 9n lunile "/ # !i 0eniturile 'entru care &-a ac7itat contri4u8ia nu tre4uie &ă de'ă!ea&că limita a 12 &alarii minime 4rute 'e 8ară.luna &e'tem4rie 200 luna 3 . :. >n acest caz* media zilnică a "azei de calcul a indemnizaţiilor se determină ca raport .n această perioadă.n care nu e.n această perioadă nu poate !i mai mare dec2t numărul zilelor lucrătoare corespunzătoare !iecărei luni din perioada luată .$ituaţia . :.istă venituri realizate .lei ──────────────────────────────────────────────── luna 1 2 3 4 5 6 500 500 500 500 -/ 21 20 21 20 ──────────────────────────────────────────────── >n acest caz* media zilnică a "azei de calcul a indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate se determină ca raport . .$ituaţia . & .lei ──────────────────────────────────────────────────────────────────── luna12 1 2 3 4 5 6 5#000 5#000 5#000 1#250 5#000 5#000 -/ 21 19 21 5112515 21 20 ──────────────────────────────────────────────────────────────────── 3$la4 5#000 5#000 5#000 990 3#960 4#680 2% +e utilizează lunile din exem'lul nr.n lunile 1* 2 şi .emplul nr. .n care .* precum şi veniturile din lunile &* 5 şi '* pla!onate potrivit legii* pe "aza cărora s-a ac=itat contri"uţia pentru concedii şi indemnizaţii* şi numărul total de zile pentru care s-a ac=itat contri"uţia .n ultimele ' luni .4umărul de zile pentru care s-a ac=itat contri"uţia pentru concedii şi indemnizaţii .n această perioadă./200. :.emplul nr.n lunile .emplul nr. (2) >n cazul . :.n care veniturile din ultimele ' luni depăşesc pla!onul sta"ilit de lege . .n considerare pentru "aza de calcul* potrivit +egii nr. 1 .$ituaţia .ntre suma veniturilor totale realizate .

#uantumul indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate este egal cu produsul dintre media zilnică şi procentele prevăzute de lege* multiplicat cu numărul de zile lucrătoare din concediul medical* ast!el5 #i H 3z"ci .(( lei* rotun<it la &0' lei con!orm legii..ntreaga lună0) #i H 3z"ci . 830/2007..emplul nr..M 21 M 20 M 21 M 20 H 122 de zile) 3z"ci H .A. 158/2005O) 4K+#3 H 22 de zile /concediu medical pe . .+..emplul nr.nr. 1 . 4K+#3* ..*. L H (5L Ncon!orm art. 22 H &05*(.000 lei 5 122 H 2&*5-02 lei) . 2 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── luna 1 2 3 4 5 6 500 500 500 1255281 500 500 -/ 21 19 21 2012 21 20 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2% 9n luna a "-a 'er&oana a a0ut 1# zile de concediu medical 'entru care a 'rimit 281 lei re'rezent:nd indemniza8ie de a&i3urări &ociale de &ănătate/ re&'ecti0 # zile 'entru care &-a ac7itat contri4u8ia $12# lei%. ( 'ct. 17#/2007 !i . nr. __________ Articolul a fo&t modificat 'rin art.4K+#3 H numărul de zile lucrătoare din concediul medical.n care5 4K H numărul de zile pentru care s-a ac=itat contri"uţia pentru concedii şi indemnizaţii* pe !iecare lună din "aza de calcul) $E3I J H ' . 1( alin. 7 . L . (5L ..n ultimele ' luni anterioare producerii riscului nu sunt venituri realizate. /10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── luna 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 500 zile lucrătoare 19 22 23 20 23 22 21 22 20 22 20 21 zile de stagiu 23 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── >n acest caz* media zilnică a "azei de calcul nu se poate determina* deoarece ... 500 lei H . 4K+#3 H 2&*5-02 lei .lei ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── luna 1 2 3 4 5 6 500 500 500 500 500 500 -/ 21 19 21 20 21 20 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ..000 lei) 4?K H 21 M 1.+. .. . :.. . Art. L . 22 din Ordinul ).n care5 .#i H cuantumul indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate) . :.3z"ci H media zilnică a "azei de calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate) .

/&0 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.A. lei con!orm legii.*. H @cli .. 1. Art. (5L . L H (5L Ncon!orm art. 158/2005 . /20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.-.*81-( lei ..-0' lei) 4?K H 21 M 1.0 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005O* respectiv (5L Ncon!orm art. 7" a fo&t modificat 'rin art..*80-5 lei) .*80-5 lei ..ntreaga lună0) #i H 3z"ci . 22 H .im pentru cuantumul indemnizaţiei* con!orm art. . lei* rotun<it la . 1 .ntreaga lună0) #i H 3z"ci . L H 100L Ncon!orm art. . 22 H . .alin. . :. .6entru cazurile prevăzute la art.-. /10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4K+#3 H 2.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.*02&' lei* rotun<it la .. 100L .-. 830/2007.emplul nr. 1( alin.. 158/2005O) 4K+#3 H 22 de zile /concediu medical pe . (5L .n care5 @cli . L .1 alin. __________ .. 158/2005 /25L din "aza de calcul0) #i H cuantumul indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate) $ H venitul salarial "rut realizat de asigurat prin reducerea timpului normal de muncă.emplul nr.xem'lul de calcul nr. :.+.6entru sta"ilirea cuantumului lunar al indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate prevăzute la art. 3 de la art.. 500 lei H 500 lei) 4?K H 21 de zile) 3z"ci H 500 lei 5 21 H 2.n care5 4K H numărul de zile pentru care s-a ac=itat contri"uţia pentru concedii şi indemnizaţii* pe !iecare lună din "aza de calcul) $E3I J H 5 . 158/2005 "aza de calcul se sta"ileşte ast!el5 @cli H $E3I J 5 4?K . nr. L .. .-.n care5 4K H numărul de zile pentru care s-a ac=itat contri"uţia pentru concedii şi indemnizaţii pe luna respectivă sau pentru care s-a sta"ilit să se plătească această contri"uţie) $E3I J H 1 .-0' lei 5 122 H 2.0 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.lei ───────────────────────────────────────────────── luna 1 2 3 4 5 612 500 -/ 21 ───────────────────────────────────────────────── 2% -er&oana re&'ecti0ă are un &ta3iu de cotizare mai mic de o lună.*80-5 lei . 7".şi . 34?K @ma."aza de calcul lunară al indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate) $E3I J H suma veniturilor din ultimele ' luni pe "aza cărora s-a ac=itat contri"uţia pentru concedii şi indemnizaţii) 4?K H numărul total de zile lucrate din ultimele ' luni pe "aza cărora s-a ac=itat contri"uţia pentru concedii şi indemnizaţii) 34?K H media zilelor lucrătoare din ultimele ' luni din care se constituie "aza de calcul) @ma.. 1.*81-( lei) . H "aremul ma.alin. 17#/2007 !i . 500 lei M /125 lei M 2810 lei H 2. 158/2005O) 4K+#3 H 22 de zile /concediu medical pe . 25L #i H @cli ..M 21 M 20 M 21 M 20 H 122 de zile) 3z"ci H 2. . /..*80-5 lei* rotun<it la 52& lei con!orm legii) #i H 3z"ci . L . ( 'ct. /..+.nr.. 4K+#3 H 2.. 23 din Ordinul ). lei con!orm legii. 1( alin. . .lei ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── luna 1 2 3 4 5 6 500 500 500 500 500 500 .. 22 H 52. 4K+#3 H 2. .$* care nu poate depăşi @ma.

>n termen de . Art.5 lei* rotun<it la 121 lei con!orm legii) #i H &8&*25. 15.a nr.$umele reprezent2nd indemnizaţii* care se plătesc asiguraţilor şi care* potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.(5 lei /$0) $E3I J H 5 . Art.0* semnat de directorul e.M 21 M 20 M 21 M 20 H 122 de zile) 34?K H 122 5 ' H 20*. .ecutiv al 8irecţiei management şi economică* va !i supus apro"ării preşedintelui-director general* con!orm modelului prevăzut . de zile /.000 lei) 4?K H 21 M 1. 1.-0' lei) 4?K H 21 M 1. ( ) e!eratul prevăzut la alin. __________ .lei ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── luna 1 2 3 4 5 6 500 500 500 2815125 500 500 -/ 21 19 21 20112 21 20 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 22% 9n luna a "-a 'er&oana a a0ut 1# zile de concediu medical/ re&'ecti0 # zile 'entru care &-a ac7itat contri4u8ia. zile /.(5 lei H 12&*-18 lei* rotun<it la 125 lei con!orm legii. 2 .a nr. 20*. 500 lei M 281 lei M 125 lei H 2.mputernicit să e...-0' lei 5 122 .emplul nr.A (6) 8upă e!ectuarea plăţii* dosarul se ar=ivează la compartimentul de specialitate.lei.n luna acordării drepturilor venitul salarial "rut realizat de asigurat prin reducerea timpului normal de muncă este de . 25L H 12&*-(-5 lei* rotun<it la 125 lei con!orm legii) #i H &--*-180 lei . 158/2005* se suportă din "ugetul 9ondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate* se reţin de către plătitor din contri"uţiile pentru concedii şi indemnizaţii datorate pentru luna respectivă.n ane.lei . 1& sau* după caz* comunicarea de respingere a plăţii prevăzută .n ane.(5 lei /$0) $E3I J H ' ..n luna respectivă* se recuperează din contri"uţiile datorate pentru lunile următoare sau din "ugetul 9ondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din creditele "ugetare prevăzute cu această destinaţie.lei) @ma.. 25L H 121*0'.ntocmi re!eratul de propunere spre apro"are a cererii de restituire sau* după caz* de respingere cu motivarea acesteia* re!erat avizat de personalul .. A/50 6e "aza re!eratului apro"at se ...ntocmesc5 ordonanţarea de plată* ordinul de plată* "orderoul ordinelor de plată prevăzut .n acest caz se ia . H &8&*25. (2) 6entru recuperarea sumelor reprezent2nd indemnizaţii ac=itate care depăşesc o"ligaţia lunară de plată a contri"uţiei pentru concedii şi indemnizaţii* anga<atorul depune la registratura casei de asigurări de sănătate solicitarea scrisă con!orm modelului prevăzut .lei* rotun<it la 10.0 zile de la depunerea cererii de restituire* casa de asigurări de sănătate va e!ectua plata sumelor apro"ate sau va transmite solicitantului comunicarea de respingere a plăţii. :. H &--*-180 lei) @ma. 1* precum şi* după caz* dovada ac=itării contri"uţiei pentru concedii şi indemnizaţii* pentru perioada anterioară pentru care se solicită restituirea. 20*.n luna acordării drepturilor venitul salarial "rut realizat de asigurat prin reducerea timpului normal de lucru este de .(1) $umele reprezent2nd indemnizaţii plătite de către anga<atori asiguraţilor* care depăşesc suma contri"uţiilor datorate de aceştia .n considerare numărul de zile lucrătoare din cele ' luni0) @cli H 2.. 12* la care se ataşează 8eclaraţia privind o"ligaţiile de plată prevăzută la art.a nr. .n care5 4K H numărul de zile pentru care s-a ac=itat contri"uţia pentru concedii şi indemnizaţii* pe !iecare lună din "aza de calcul $e presupune că .n acest caz numărul de zile lucrătoare coincide cu numărul de zile lucrate e!ectiv0) @cli H . 500 lei H ..n care5 4K H numărul de zile pentru care s-a ac=itat contri"uţia pentru concedii şi indemnizaţii* pe !iecare lună din "aza de calcul $e presupune că ....a nr. /. H &--*-180 lei . H &8&*25.-/ 21 19 21 20 21 20 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── .n ane.ercite viza #96. .(5 lei H 10-*25.000 lei 5 122 . (3) #ererea va !i analizată de compartimentul de specialitate din cadrul casei de asigurări de sănătate* care va .M 21 M 20 M 21 M 20 H 122 de zile) 34?K H 122 5 ' H 20*.n ane. 77..lei . 76.

A.6lata indemnizaţiilor .ncetează .nr.n care s-a primit de către casa de asigurări de sănătate con!irmarea caracterului de accident de muncă sau de "oală pro!esională. 158/2005* re!eritoare la concediile şi indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de "oli o"işnuite* respectiv la concediile şi indemnizaţiile pentru prevenirea .nştiinţa plătitorii de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate privind apariţia stării de incapacitate temporară de muncă şi privind datele de identi!icare* respectiv numele medicului prescriptor şi unitatea .0 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor la casa teritorială de pensii. /. .n care !uncţionează acesta* . Art. ( ) >n vederea decontării c=eltuielilor a!erente indemnizaţiilor prevăzute la alin.n zilele declarate nelucrătoare* asiguraţii au o"ligaţia de a ./10 %siguraţii au o"ligaţia de a . 213/200 . unic 'ct.(1) >n cazul certi!icatelor de concedii medicale completate cu codurile de indemnizaţie 02* 0.ngri<it p2nă la data decesului. /10 se va !ace .nştiinţaţi cu privire la apariţia stării de incapacitate temporară de muncă* lista persoanelor anga<ate a!late .+nr. /20 %siguraţii au o"ligaţia să completeze şi să depună la medicul prescriptor o declaraţie pe propria răspundere con!orm modelului prevăzut . 7#.nc=eiată convenţie de asigurări sociale) d) "ene!iciarul şi-a sta"ilit domiciliul pe teritoriul unui stat cu care om2nia a . . 7&.*.0 3edicii prescriptori au o"ligaţia ca . 1 din Ordinul Art.nregistrat accidentul de muncă sau a !ost declarată "oala pro!esională. /&0 3edicii prescriptori au o"ligaţia ca la solicitarea plătitorilor de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate să pună la dispoziţia acestora o copie a declaraţiei prevăzute la alin. >n situaţia . 2" din Ordinul ).n care apariţia stării de incapacitate temporară de muncă a intervenit .n ane.nc=eia un proces-ver"al semnat de mem"rii comisiei şi de asigurat* con!orm modelului prevăzut . /(0 Jeri!icarea prezenţei asiguraţilor a!laţi . /'0 %nga<atorii au o"ligaţia să transmită casei de asigurări sociale de sănătate* .a nr. /20 C#on!ormă cu originalulD.n "aza unei .ncep2nd cu ziua următoare celei . .n ane. Articolul a fo&t modificat 'rin art. (2) +a s!2rşitul !iecărei luni casele teritoriale de pensii transmit caselor de asigurări de sănătate codurile numerice personale şi numele cazurilor care au primit con!irmarea de accident de muncă sau "oală pro!esională. (6) ?ermenul de depunere a documentelor de plată este data de 25 a lunii următoare celei .mputerniciri date de conducătorul unităţii plătitoare. (") @orderoul centralizator va cuprinde următoarele in!ormaţii5 codul numeric personal /#460* seria şi numărul certi!icatelor de concedii medicale* sumele a!erente indemnizaţiilor plătite pe "aza certi!icatelor de concedii medicale respective.ntre #46%$ şi #4%$ prin intermediul caselor teritoriale* după primirea con!irmării caracterului de accident de muncă sau de "oală pro!esională.ndeplineşte condiţiile legale pentru acordarea indemnizaţiilor) () "ene!iciarul şi-a sta"ilit domiciliul pe teritoriul altui stat cu care om2nia nu are . 17#/2007 !i . #0.n termen de 2& ore de la data acordării concediului medical. nr. CAPITOLUL III 8ispoziţii !inale A%rt. .m"olnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă. .nştiinţa plătitorii de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate . 5.n lipsa acestora* persoanei care dovedeşte că l-a .a nr. 7ndemnizaţiile cuvenite şi neac=itate asiguratului decedat se plătesc soţului supravieţuitor* copiilor* părinţilor sau* .n termen de ma.Alineatul $#% a fo&t modificat 'rin art.n declaraţia prevăzută la alin.n care !uncţionează acesta şi declaraţia prevăzută la alin /20* dacă au solicitat-o. &.7ndemnizaţiile se ac=ită "ene!iciarului* reprezentantului legal sau mandatarului desemnat prin procură de către acesta.nc=eiat convenţie de asigurări sociale* dacă . . ( 'ct. Art. #2 /200 /nr. /20* la ru"rica CO"servaţiile medicului prescriptorD* să precizeze* dacă este cazul* recomandările legate de procesul de recuperare şi dacă este necesară e!ectuarea de tratamente de specialitate* analize paraclinice sau alte proceduri medicale.n termen de .+.nsoţite de un "orderou centralizator şi copiile certi!icatelor medicale la casa teritorială de pensii pe raza căreia a !ost .n cadrul acesteia se prevede că indemnizaţiile se plătesc de către celălalt stat.n prima zi lucrătoare.n care5 $) "ene!iciarul a decedat) ') "ene!iciarul nu mai .ndeplinire de către medicul prescriptor numai .n incapacitate temporară de muncă* precum şi datele de identi!icare* respectiv numele medicului prescriptor şi unitatea . 830/2007.n incapacitate temporară de muncă la adresa de domiciliu sau la reşedinţa indicată se poate e!ectua numai . (3) 8econtarea c=eltuielilor a!erente indemnizaţiilor prevăzute la alin. /&0 se duce la .imum ' zile de la data la care au !ost .* 0& şi 10 ca urmare a unui accident de muncă* dar !ără avizul casei teritoriale de pensii/direcţiei de sănătate pu"lică* calculul şi plata indemnizaţiilor se vor realiza con!orm prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81. (7) 8econtarea se va !ace . /50 O"ligaţia prevăzută la alin.n intervalul orar 8*00-11*00* 12500-1(500* 18500-20500* prile< cu care se va . /10* casele de asigurări de sănătate vor depune !acturile .

/-0 #ontrolul privind modul de eli"erare a certi!icatelor de concediu medical* . .pirarea termenului pentru care a !ost .n termenul de prescripţie de . #7. 158/2005* apro"ată cu modi!icări şi completări prin +egea nr.A Art. ##.n a!ara situaţiilor prevăzute de lege) *) certi!icate de concediu medical ce depăşesc duratele ma.nainte de e.nregistrarea certi!icatelor de concediu medical distri"uite medicilor* precum şi a certi!icatelor de concediu medical eli"erate de aceştia. (3) $umele . (2) $umele sta"ilite . Art.a nr. ( ) ecuperarea sumelor prevăzute la alin.8e"itele provenite din indemnizaţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.ncetarea situaţiei care a determinat necesitatea eli"erării de certi!icate medicale.ndeplinirea stagiului minim de cotizare şi pe care aceştia le decontează din "ugetul 9ondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate reprezintă sume . .n con!ormitate cu alin.nţelesul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. /10* se e!ectuează p2nă la . .n termen de .' alin. Art./80 6rocesul-ver"al prevăzut la alin.7ndemnizaţiile pot !i solicitate* pe "aza actelor <usti!icative* .cepţia contri"uţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de anga<ator pentru indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate suportate din !ondurile proprii ale acestora.(1) #asele de asigurări de sănătate recuperează sumele plătite necuvenit de la plătitorii prevăzuţi la art.ecutorii proprii ai #4%$ şi ai caselor de asigurări de sănătate şi constituie venituri ale "ugetului 9ondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.n ma.ncasate necuvenit* care constituie de"ite ce urmează să !ie recuperate potrivit legii. .#ontri"uţia de asigurări sociale de sănătate nu se datorează asupra indemnizaţiilor reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.cepţiile prevăzute de lege) () necompletarea tuturor ru"ricilor din certi!icatul de concediu medical de către medicul care a eli"erat/vizat respectivul certi!icat) d) neprezentarea certi!icatului de concediu medical .n lei a acestor venituri* o"ţinută prin aplicarea cursului de sc=im" valutar comunicat de @anca 4aţională a om2niei din data sta"ilită pentru plata drepturilor salariale sau a veniturilor asigurate* din lunile respective.ncasate necuvenit cu titlu de indemnizaţii se recuperează de la "ene!iciari . Art.ecutoriu.n incapacitate temporară de muncă de a se pune la dispoziţia persoanelor a"ilitate* pentru e!ectuarea veri!icării la adresa de reşedinţă)A.n condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. /. Art.0 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.A . Art. . &0. #3.n condiţiile dreptului comun. .nt2rziere a!erente* p2nă la recuperarea integrală a pre<udiciului. 82. Art.n "aza deciziei casei respective* care constituie titlu e.) alte situaţii similare temeinic !undamentate. aportarea se va !ace lunar* la termenele sta"ilite de casele de asigurări de sănătate* at2t pe suport =2rtie* con!orm !ormularului de raportare prezentat . /. /10* nerecuperate din cauza decesului asiguraţilor* se recuperează de la moştenitori* .(1) 8repturile la concedii şi indemnizaţii care s-au născut anterior situaţiei de .(1) $umele . Art.n termen de '0 de zile şi care va !i pu"licată . Art.nc=eiat contractul individual de muncă se ac=ită din "ugetul 9ondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 11* c2t şi electronic* .6entru constituirea "azei de calcul a indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate cuvenite asiguraţilor care realizează venituri e. .ime prevăzute de prezentele norme) +) am2narea plăţii ca urmare a sesizării comisiilor care e!ectuează controlul* de către anga<atorul care constată eli"erări ne<usti!icate de certi!icate de concedii medicale) Ag10 e!uzul persoanelor a!late .$umele nerecuperate din cauza decesului "ene!iciarilor nu se mai urmăresc. &2.#asele de asigurări de sănătate au o"ligaţia de a ţine evidenţe distincte cu . &3.n ane.>n .n !ormatul solicitat de #4%$. .n perioada prevăzută .0 de zile de la data comunicării* la sediul plătitorului de indemnizaţii* acesta av2nd o"ligaţia de a răspunde .--/200'* cu modi!icările şi completările ulterioare* se realizează pe "aza unei metodologii ela"orate de #4%$ . . . #".n termenele prevăzute de lege) )) acordarea retroactivă a certi!icatelor de concediu medical .n termen de -0 zile de la data la care "ene!iciarul era .nregistrării contestaţiei. &1.n 3onitorul O!icial al om2niei* 6artea 7.0 de zile de la data . 158/2005* cu e. .3edicii care eli"erează certi!icate de concediu medical au o"ligaţia de a raporta datele re!eritoare la aceste certi!icate. #&. Art. ani. /(0 poate !i contestat .0 se e!ectuează de către anga<ator sau* după caz* de instituţia care e!ectuează plata acestor drepturi.ncasate necuvenit* cu titlu de indemnizaţii* ca urmare a unei in!racţiuni săv2rşite de "ene!iciar* se recuperează de la acesta* inclusiv ma<orările de . # . (2) $umele plătite necuvenit prin intermediul caselor de asigurări de sănătate se recuperează de la "ene!iciari .A A%rt. . Art.n certi!icatul medical.ncetare a activităţii anga<atorului sau . . 158/2005* constituie re!uzuri <usti!icate la plata indemnizaţiilor următoarele situaţii5 $) nu se !ace dovada calităţii de asigurat pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate) ') ne.n considerare contravaloarea .ndeplinirea stagiului complet de cotizare* cu e.7ndemnizaţiile pe care plătitorii de drepturi le ac=ită !ără .primate . 158/2005 se recuperează prin e. #6. 158/2005. A/110 6lata indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate* pentru drepturile care s-au născut anterior situaţiilor prevăzute la alin. .n drept să le solicite.n moneda altor ţări se ia . .imum . #uantumul indemnizaţiilor ast!el solicitate se ac=ită la nivelul cuvenit .

orice alte acte prevăzute de legislaţia .pirării termenului pentru care a !ost .ecutive* legislative sau <udecătoreşti* au !ost anga<ate cu contract individual de muncă a cărui e.pirării mandatului se plătesc de către anga<atori* .n materie .n con!ormitate cu dispoziţiile legale . 6# "enu7ire anga8ator 9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9 >cod 4iscal2 9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9 .. ANE-A Nr.n cazul .ercitării mandatului* potrivit unei legi speciale* indemnizaţiile cuvenite la data e.nc=eiat contractul individual de muncă* se mai depune şi copia de pe contractul individual de muncă* cu viza inspectoratului teritorial de muncă* după caz) *) .n condiţiile legii /dacă aceştia nu şi-au .. 11) (An).<= "# -r# C# .%ne.nc=eierea <udecătoruluisindic* =otăr2rea adunării generale a acţionarilor* rămasă de!initivă* privind lic=idarea administrativă0) .n ziua lucrătoare imediat următoare. &7.pirării vala"ilităţii sau a anulării autorizaţiei de !uncţionare ori a autorizaţiei de li"eră practică /pentru anga<atori* persoane !izice0) .8repturile preluate la .otal contri)uAii inde7nizaAii G# .piră .procesul-ver"al de insolva"ilitate ....>n cazul ..n vigoare la data ....nc=eiat de unităţile !iscale teritoriale) .pirării mandatului e.n vigoare. unic 'ct.copie legalizată de pe certi!icatul de .(2) >n vederea preluării .otal contri)uAii inde7nizaAii inde7nizaAiile .otal inde7nizaAii su$ortate din C66M:F $entru concedii Di 9'9'9'9'9'9'9'9'9'9 datorate $entru su$ortate din C66M:F 9'9'9'9'9'9'9'9'9'9 :# .. Art.n plată de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate) ') situaţia plăţii lunare a drepturilor p2nă la data depunerii documentaţiei) () actul legal prin care s-a dispus . .. /10* anga<atorii sau* după caz* persoanele interesate depun următoarele acte la casele de asigurări de sănătate5 $) lista anga<aţilor a!laţi .ele nr.pirarea termenului pentru care a !ost .ercitat . &".nc=eiat contractul individual de muncă şi ac=itate din 9ondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi care* potrivit legii* tre"uiau să !ie suportate din !ondurile anga<atorilor se recuperează ulterior de către casele de asigurări de sănătate* .. & .con!irmarea scrisă a e. 213/200 ..ncetarea raportului de muncă* cu indicarea temeiului legal) d) actele medicale şi alte acte prevăzute de lege pentru acordarea drepturilor) )) . Art. Art.. 1-15 !ac parte integrantă din prezentele norme. &6. 4r. . #2 /200 /nr.ecutare se suspendă* pe durata e..n cadrul autorităţii e.$ nr...n care termenul de plată a indemnizaţiei e.. PQPQPQPQPQPQPQP din ziua PQPQP luna PQPQP anul PQPQPQPQP 8:#+% %R7: iniţială N O recti!icativă N O 6rivind evidenţa o"ligaţiilor de plată către "ugetul 9ondului 4aţional Enic de %sigurări $ociale de $ănătate pentru concedii şi indemnizaţii pentru luna PQPQP anul PQPQPQPQP 1 ___________ % Anexa nr. __________ Articolul a fo&t modificat 'rin art.# -r# ?nreg# @eg# .n cuantumurile sta"ilite la data desc=iderii dreptului..n cadrul autorităţii elective* e.otal 4ond salarii )rute realizate 9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9 $entru concedii Di 9'9'9'9'9'9'9'9'9'9 calculate la 4ond salarii E# ..n termen dacă este e!ectuată . 1 /$ norm)) #asa de %sigurări de sănătate . 1 e&te re'rodu&ă 6n fac&imil..o7erAului 9'9'9'9 + 9'9'9'9'9'9 + 9'9'9'9'9 6nga8aAi 9'9'9'9'9'9'9 B# .n plată din 9ondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate a drepturilor care s-au născut anterior situaţiilor prevăzute la alin.. 1 din Ordinul nr. Art. .actul o!icial care atestă .copie legalizată de pe actul de des!iinţare a organizaţiei cooperaţiei meşteşugăreşti) ..ntr-o zi nelucrătoare* plata se consideră ..ncetare a activităţii anga<atorului /.ncetat activitatea0* .ncetării activităţii anga<atorului..nainte de a ocupa !uncţii elective ori de a !i numite .n cazul e. .con!irmarea scrisă a e.nceperea procedurii de .ncetarea activităţii anga<atorilor sau la e.>n cazul persoanelor care* .ncetării activităţii anga<atorului* se mai depune şi unul dintre următoarele acte5 .ecutive* legislative sau <udecătoreşti) ..nc=eiere privind radierea din registrul comerţului /pentru anga<atori* agenţi economici0) .

9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9 '9'9'9'9'9'9'9'9 :anca.otal su7ă de recu$erat de la C-<6!! $entru concedii Di inde7nizaAii din luna+lunile anterioare 9'9'9'9'9'9'9'9'9'9 L12# .onturi )ancare :anca.otal zile !u7a din -r# .otal contri)uAii datorate C-<6!! $entru concedii Di inde7nizaAii 9'9'9'9'9'9'9'9'9'9 J# . . 9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9 .otal su7ă recu$erată de anga8ator din contri)uAia lunii curente 9'9'9'9'9'9'9'9'9'9 M# .otal zile !u7a .azuri $restaAii su$ortate de din concedii Di de anga8ator C#-#<#6#!#! inde7nizaAii anga8ator J1# =nde7nizaAii $entru inca$acitate te7$orară 9'9'9'9'9'9 9'9'9'9'9'9 9'9'9'9'9'9 9'9'9 '9'9'9 9'9'9'9'9'9 9'9'9'9'9'9'9'9'9'9 de 7uncă J2# Fre3enire ?7)olnă3ire 9'9'9'9'9'9 9'9'9'9'9'9 9'9'9'9'9'9 9'9'9 '9'9'9 9'9'9'9'9'9 9'9'9'9'9'9'9'9'9'9 J3# !arcină Di lăuzie 9'9'9'9'9'9 9'9'9'9'9'9 9'9'9'9'9'9 9'9'9 '9'9'9 9'9'9'9'9'9 9'9'9'9'9'9'9'9'9'9 J4# Hngri8ire co$il )olna3 9'9'9'9'9'9 9'9'9'9'9'9 9'9'9'9'9'9 9'9'9 '9'9'9 9'9'9'9'9'9 9'9'9'9'9'9'9'9'9'9 J5# =nde7nizaAie de risc 7aternal 9'9'9'9'9'9 9'9'9'9'9'9 9'9'9'9'9'9 9'9'9 '9'9'9 9'9'9'9'9'9 9'9'9'9'9'9'9'9'9'9 I# . -u7e. 9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9 ."-@JM 9'9'9N N"eclaraAie no7inală trans7isă $e cale electronică 9'9 N N eri4icat corectitudinea 4iDierelor.otal zile $restaAii su$ortată $restaAii C#-#<#6#!#! $entru "in care. 9'9'9 B-7ail. 9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9 !trada.6! 112 "irector Eeneral sau altă $ersoană autorizată L──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ────────────────────────────────────M N"eclaraAie no7inală $e su$ort 7agnetic 9'9 -r# "iscOete+.=# .otal su7ă de 3irat la C-<6!! $entru concedii Di inde7nizaAii 9'9'9'9'9'9'9'9'9'9 -# . 9'9'9'9 '9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9 -r# 9'9'9'9'9'9'9 :l# 9'9'9'9'9'9'9 !c# 9'9'9'9'9 Bt# 9'9'9 6$# 9'9'9'9'9 . #################################### !e7nătură ##############N . 9#######################################################9 F# .otal su7ă de recu$erat de la C-<6!! $entru concedii Di inde7nizaAii 9'9'9'9'9'9'9'9'9'9 J# 6dresă anga8ator Localitatea. 9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9 !ector.ont. 9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9 '9'9'9'9'9'9'9'9 !u) sancAiunile a$licate 4alsului ?n acte $u)lice0 declar că a7 eKa7inat această declaraAie Di ?n con4or7itate cu in4or7aAiile 4urnizate o declar corectă Di co7$letă# -u7ele ################################### Frenu7ele ###################################### "ata ###################### CuncAie112 ############################################################################## ## !e7nătura Di Dta7$ila ######################################### -r# total de 4ile 6neKa 2 9'9'9'9 ''''''''''' 12 !u7ele recu$erate din contri)uAia lunii curente sunt su7ele $entru care nu se de$une cerere de restituire la .el. 9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9 Ciliala.# 9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9 JudeA.otal cuantu7 $restaAii de su$ortat din C-<6!! $entru concedii 9'9'9'9'9'9'9'9'9'9 Di inde7nizaAii . 9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9 Ciliala.ont.

..-F asigurat NNLuat ?n e3idenAăNN /ile lucrătoare N P────────QP─────────────────QP───────────────────────────────QP────────────────────QNla .....oncediu MedicalN N =niAial112 N P────────────────Q L──────────M L────────────M L────────────────M L──────────────M N "ata N 9'9'9'9'9'9'9'9'9 N .....erti4icat de N P────────────────────────────Q N. 21) (An)...6! #########NP─────────────────────Q L────────────────────MN NL─────────────────────M N ..erti4icat deN 9'9'9'9'9'9 9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9 N !erie Di nu7ăr N 9'9 '9'9'9'9 9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9 N . 2 /$ norm)) #asa de %sigurări de sănătate .-F co$ii NN NN..$ nr.. 4r....i$ recti4icare12NN -u7e+Frenu7e asigurat NN ..otal zile lucrătoareN P────────────────────QP────────────────QP─────────────────────Q 9'9'9'9'9 9'''''9 9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9 9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9 9'9 '9 9'9'9 9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9 9'9'9 L────────────────────────────M L────────────────M N!erie Di nu7ăr .od N 9'9'9 N /ile $restaAii N N/ile $restaAiiN Nacordării N / / L L 6 6 6 6 Ninde7nizaAieN N su$ortate de N 9'9 Nsu$ortate din N 9'9'9 P──────────Q P────────────Q N anga8ator N N C-<6!! N P────────────────Q P──────────────Q L──────────M L────────────────M L───────────────M N Locul de N Medic 9'9 !$ital 9'9 67)ulatoriu 9'9 . "enu7ire anga8ator 9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9 '9'9'9'9'9'9 .....oncediu Medical N N .6! 9'9 N !u7a su$ortată N 9'9 '9'9'9'9 N!u7a su$ortată N 9'9'9'9'9'9 N$rescriereN de 4a7ilie N de anga8ator N N din C-<6!! N P──────────Q P────────────────Q N$entru concediiN NDi inde7nizaAiiN P───────────────Q L──────────M L────────────M L───────────────────M N ala)il N 9'9'9'9'9'9'9'9'9 N ala)il $RnăN 9'9'9'9'9'9'9'9'9 '9'9'9 N .. PQPQPQPQPQPQPQP din ziua PQPQP luna PQPQP anul PQPQPQPQP 8:#+% %R7: iniţială PQP recti!icativă PQP privind evidenţa nominală a asiguraţilor care au "ene!iciat de concedii şi indemnizaţii pentru luna PQPQP anul PQPQPQPQP 1 ___________ % Anexa nr. 2 e&te re'rodu&ă 6n fac&imil.od )oală1112 N 9'9'9 Nde la ####N / / L L 6 6 6 6 Nla #########N / / L L 6 6 6 6 Nin4ecto-contagioasăN P──────────Q P────────────Q P───────────────────Q L─────────────────M L────────────M L───────────────────M N .od urgenAă1112 N 9 N7edico-cOirurgicalăN P───────────────────Q L────────────M ..<= 9'9'9'9'9'9'9'9 L────────ML─────────────────ML───────────────────────────────ML────────────────────ML────────── ──────ML─────────────────────M N-r# crt#NN.P──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ────────────────────────────────────Q ANE-A Nr..

A. 8enumirea c2mpurilor date* tipul şi ordinea acestora din structurile !işierelor sunt o"ligatorii. ANE-A Nr.N enituri luate ?nN 9'9'9'9'9'9'9 '9'9'9'9'9'9 N )aza de calcul N P─────────────────Q L─────────────────M N Media zilnică N 9'9'9'9'9'9 9'9'9 Na )azei de calculN P─────────────────Q N/ile )ază deN 9'9'9'9 N calcul N P────────────Q L────────────M N . 27 din Ordinul ).@< .n !ormat electronic se depun pe suport magnetic sau optic /disc=etă 98 . 830/2007. 3:?O8O+OG7% de transmitere pe cale electronică a declaraţiilor privind evidenţa nominală a asiguraţilor care au "ene!iciat de concedii şi indemnizaţii şi a o"ligaţiilor de plată către "ugetul 9ondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii #ondiţii generale 8eclaraţiile privind o"ligaţiile de plată către "ugetul 9ondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate /94E%$$0 şi evidenţa nominală a asiguraţilor care au "ene!iciat de concedii şi indemnizaţii se vor !ace at2t pe suport =2rtie semnat şi ştampilat /ane.n !ormat electronic* dacă este .ro.d"! /ane.a nr.n a cărei rază administrativ-teritorială se a!lă sediul social sau domiciliul anga<atorului. 10 şi va conţine datele centralizatorului re!eritoare la o"ligaţiile de plată ale anga<atorului către "ugetul 94E%$$) %2Q++%%Q#E7.n !ormat electronic vor conţine două !işiere . 1"1/200 .a nr.otal zile N 9'9'9 N $restaAii N P────────────Q N -r# 63iz N 9'9'9'9 N7edic eK$ertN P────────────Q !e7nătura+Sta7$ilă #################### ''''''''''' 12 M * 7odi4icareT 6 * adăugare asiguratT ! * Dtergere asigurat 112 !e co7$letează cu seria Di nu7ărul . . 1 şi 20* c2t şi . 20 şi va conţine datele a!erente asiguraţilor* unde5 ++ reprezintă luna pentru care se !ace raportarea) %% reprezintă ultimele două ci!re ale anului pentru care se !ace raportarea) #E7 reprezintă codul unic de identi!icare.B"== S= =-"BM-=/6X== 1# "ate $ri3ind solicitantul -u7e VWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVW VWVWVWVWVW Frenu7e VWVWVWVWVWVWVWVWVW . 17#/2007/.n mod o"ligatoriu următoarele denumiri şi conţinuturi5 %1Q++%%Q#E7. 1 din Ordinul ANE-A Nr.*5SS* #80 ori se transmit on-line /.+. VWVWVWVWVWVWVWVW "B. " a fo&t modificată 'rin art.nsoţit de o semnătură electronică agreată de am"ele părţi0* !iind . 283/200 /nr.a nr.J-. nr.nsoţite şi de transmiterea pe suport =2rtie semnat şi ştampilat. #ondiţii te=nice standard pentru !ormatul electronic 8eclaraţiile .+.*. unic 'ct.erti4icatului de concediu 7edical iniAial nu7ai ?n cazul concediului 7edical U?n continuareU 1112 !e co7$letează du$ă caz0 cu codul de urgenAă 7edico-cOirurgicală res$ecti3 codul de )oală in4ecto-contagioasă0 $re3ăzute ?n GE nr# 1#186+2000# __________ Anexa a fo&t 6nlocuită 'rin art. 8atele .d"! /ane. ( 'ct.nr.n !ormat electronic.n structura 8@9* care vor avea .asa -aAională de 6sigurări de !ănătate . 3 nr. %cestea se vor depune la casa de asigurări de sănătate .L6@6X=B "B 6!=E<@6@B FB-. __________ Anexa nr. $tructura !işierelor de raportare* apro"ată prin ordin al preşedintelui #asei 4aţionale de %sigurări de $ănătate* precum şi lista caselor de asigurări de sănătate care pot primi raportările on-line se pu"lică pe pagina Te" a #asei 4aţionale de %sigurări de $ănătate* la adresa TTT.asa de 6sigurări !ănătate ############ -r# VWVWVWVWVW din.casan.

2#1#1# VW 6sociat unic VW 6sociaAi VW .:#=#+.odul 4iscal este de VWVWVWVWVW lei din care lunar VWVWVWVWVW lei .asociat unic 3#1# enitul lunar asigurat la ni3elul 3alorii incluse VWVWVWVWVW ?n declaraAia+contractul de asigurări sociale .ontri)uAia lunară $entru concedii Di inde7nizaAii VWVWVWVWVW lei !e co7$letează de asiguraAii de la $unctul 2#1#1# ..ontri)uAia lunară $entru concedii Di inde7nizaAii VWVWVWVWVW lei !e co7$letează de asiguraAii de la $unctul 2#1#1# .cunosc o)ligati3itatea de$unerii0 la ?ncOiderea eKerciAiului 4inanciar anual a docu7entelor 8usti4icati3e $ri3ind 3eniturile e4ecti3 realizate ?n 3ederea regularizării o)ligaAiilor de $lată0 cu eKce$Aia situaAiilor de la $unctele 3 Di 5# .cunosc o)ligati3itatea 3irării la )ugetul C-<6!! a contri)uAiilor lunare $entru concedii Di inde7nizaAii $Rnă la data de 25 a lunii ur7ătoare celei $entru care se datorează $lata0 ?n caz contrar ur7Rnd să acOit 7a8orări de ?ntRrziereT . .ontri)uAia lunară $entru concedii Di inde7nizaAii VWVWVWVWVW !e co7$letează de asiguraAii de la $unctul 2#1#5# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ────────── 4# enitul din di3idente esti7at a se realiza $e anul 4iscal ?n curs VWVWVWVWVW lei din care lunar VWVWVWVWVW lei .#=# VWVWVWVWVW VW !eria VWVWVWVW Bli)erat de VWVWVWVW -r# VWVWVWVWVWVWVW La data VWVWVWVWVW / / L L 6 6 .ontri)uAia lunară $entru concedii Di inde7nizaAii VWVWVWVWVW lei !e co7$letează de asiguraAii de la $unctul 2#1#3# Di 2#1#4# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ────────── 7# "eclaraAia asiguratului.declar $e $ro$ria răs$undere că datele de 7ai sus cores$und realităAiiT .-F VWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVW 6dresa.o7anditari VW 6cAionari 2#1#2# VW 6d7inistrator sau 7anageri care au ?ncOeiat contract de ad7inistrare sau 7anage7ent 2#1#3# VW Me7)rii ai asociaAiilor 4a7iliale 2#1#4# VW Fersoană autorizată să des4ăDoare acti3ităAi inde$endente 2#1#5# VW Fersoanele $re3ăzute la art# 1 alin# >22 lit# B2 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ────────── 3# =nde7nizaAie lunară $entru asociat unic la ni3elul 3alorii ?nscrise ?n declaraAia de asigurări sociale VWVWVWVWVW lei . Localitate !tr# VWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVW VWVWVWVWVWVWVWVWVW VWVWVWVWVW -r# :l# !c# 6$# !ector VWVWVWVW VWVWVWVW VWVWVWVW VWVWVWVW VWVW ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ────────── 2# "eclaraAie cu $ri3ire la ?ncadrarea ?n $re3ederile art# 1 alin# >22 din JrdonanAa de <rgenAă a Eu3ernului nr# 158+2005. Hnce$Rnd cu data de VWVWVWVWVWVW / / L L 6 6 2#1# 6siguratul declară că se ?ncadrează ?n categoria.ontri)uAia lunară $entru concedii Di inde7nizaAii VWVWVWVWVW lei !e co7$letează de asiguraAii de la $unctul 2#1#2# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ────────── 6# enitul esti7at su$us i7$ozitului $e 3enit $otri3it Legii nr# 571+2003 .cunosc o)ligati3itatea de$unerii certi4icatului de concediu 7edical $Rnă la ter7enele sta)ilite de JrdonanAa de urgentă a Eu3ernului nr# 158+2005 .inclusi3 asociatul unic care nu se regăseDte la $unctul 3 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ────────── 5# =nde7nizaAia lunară con4or7 contractului de ad7inistrare sau 7anage7ent VWVWVWVWVW lei .cunosc o)ligati3itatea de$unerii co7unicării de 7odi4icare ?n ter7en de 7aKi7 30 de zile de la a$ariAia 7odi4icării res$ecti3eT .

.ontri)uAia lunară $entru concedii Di inde7nizaAii VWVWVWVWVW Lei N N !e co7$letează de asiguraAii de la $unctul 5#1#1 .inclusi3 asociatul unic care nu se N N regăseDte ?n situaAia de la $unctul 6 N P─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Q L─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────M N8# =nde7nizaAia lunară con4or7 contractului de ad7inistrare sau 7anage7ent VWVWVWVWVW Lei N N ..ri7estrul = VWVWVWVWVWVWVWVWVW Lei .unosc o)ligati3itatea de$unerii certi4icatului de concediu 7edical $Rnă la ter7enele N N sta)ilite de J<E nr# 158+2005T N N . <=<=<=<=<=<=<= >in ziua <=<= . N N . !eria...... *r.ri7estrul = VWVWVWVWVWVWVWVWVW Lei .ontri)uAia lunară $entru concedii Di inde7nizaAii VWVWVWVWVW Lei N N !e co7$letează de asiguraAii de la $unctul 5#1#1 .ri7estrul == VWVWVWVWVWVWVWVWVW Lei .......ri7estrul = VWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVW Lei N N !e co7$letează de asiguraAii de la $unctul 5#1#3 Di 5#1#4# N P─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Q L─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────M N10# "eclaraAia asiguratului. ...o7anditari sau VW 6cAionariT N N 5#1#2# VW 6d7inistratori sau 7anageri care au ?ncOeiat contract de ad7inistrare N N sau de 7anage7entT N N 5#1#3# VW Me7)ru al asociaAiilor 4a7ilialeT N N 5#1#4# VW Fersoană autorizată să des4ăDoare acti3ităAi inde$endenteT N P─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Q L─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────M N6# =nde7nizaAie lunară $entru asociat unic la ni3elul 3alorii ?nscrise ?n declaraAia N N de asigurări sociale VWVWVWVWVW Lei N N . N N 5#1#1# VW 6sociat unic0 VW 6sociaAi0 VW ..ontri)uAia lunară $entru concedii Di inde7nizaAii VWVWVWVWVW Lei N N !e co7$letează de asiguraAii de la $unctul 5#1#2# N P─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Q L─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────M N9# enitul esti7at su$us i7$ozitului $e 3enit $otri3it Legii nr# 571+2003 .... ..odul nu7eric $ersonal N N VWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVW VWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVW N N ! 6 6 L L / / / / .unosc o)ligati3itatea de$unerii0 la ?ncOiderea eKerciAiului 4inanciar anual0 a N N docu7entelor 8usti4icati3e $ri3ind 3eniturile e4ecti3 realizate ?n 3ederea N N regularizării o)ligaAiilor de $lată0 cu eKce$Aia situaAiilor de la $unctul 6 Di 8# N .. L─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────M N1# -u7ele Di $renu7ele asiguratului 2# ..unosc o)ligati3itatea 3irării contri)uAiilor tri7estriale0 res$ecti3 lunare0 N N $entru concedii Di inde7nizaAii la )ugetul C-<6!! $Rnă la data de 15 a ulti7ei N N luni ur7ătoare celei $entru care se datorează $lata0 res$ecti3 $Rnă la data de N N 25 a lunii ur7ătoare celei $entru care se datorează $lata ?n caz contrar ur7Rnd N N să acOit 7a8orări de ?ntRrziereT N N .unosc o)ligati3itatea de$unerii co7unicării de 7odi4icare ?n ter7en de 7aKi7 N N 30 de zile de la a$ariAia 7odi4icării res$ecti3eT N N . Localitatea VWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVW N N !trada VWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVW -r# VWVWVWVWVWVWVWVW N N :l# VWVWVWVW !c# VWVWVW -r# VWVW 6$# VWVWVW JudeA+sector VWVWVWVWVWVWVW N N4# 6ctul de identitate.odul 4iscal N N este de VWVWVWVWVWVWVWVWVW Lei N N "in care... " e&te re'rodu&ă 6n fac&imil.. VWVW -r# VWVWVWVWVW .ri7estrul == VWVWVWVWVWVWVWVWVW Lei ...ri7estrul === VWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVW Lei N N . N N Hnce$Rnd cu data de VWVW0 Luna VWVW0 6nul VWVWVWVW N N5#1# 6siguratul declară că se ?ncadrează ?n categoria.ele4on VWVWVWVWVWVWVWVWVWVW N P─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Q L─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────M N5# "eclaraAie cu $ri3ire la ?ncadrarea ?n $re3ederile 6rt# 10 alin# >22 din JrdonanAa de N N urgenAă a Eu3ernului nr# 158+2005.ri7estrul === VWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVW Lei N N .una <=<= Anul <=<=<=<= 8:#+% %R7: 8: %$7GE % : 6:4? E #O4#:877 U7 748:347K%R77 ___________ 2% Anexa nr.asociat unic# N P─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Q L─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────M N7# enit din di3idente esti7at a se realiza $e anul 4iscal ?n curs VWVWVWVWVW Lei N N din care lunar VWVWVWVWVW Lei N N .... N N3# 6dresa.ri7estrul = VWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVW Lei N N ."eclar $e $ro$ria răs$undere că datele de 7ai sus cores$und realităAiT N N ..."ata VWVWVWVWVWVWVWVW asiguratului ######################## !e7nătura )a&a de A&i3urări de +ănătate .ontri)uAii $entru concedii Di inde7nizaAii VWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVW Lei N N "in care..

. %ceastă comunicare de modi!icare a !ost completată . # e&te re'rodu&ă 6n fac&imil............... av2nd !uncţia de ..................................................................... 4r.......................... 6*) #%$% 4%R7O4%+I 8: %$7GE I 7 8: $I4I?%?: #%$% 8: %$7GE I 7 8: $I4I?%?: NONONONONONONONONONONONONONONONO $O+7#7?% : 8: :? %G: : % 8:#+% %R7:7 8: %$7GE % : 6:4? E #O4#:877 U7 748:347K%R77 ___________ 2% Anexa nr................ .. e&te re'rodu&ă 6n fac&imil........... NONONONONONONO @loc NONONONO $cara NONONO :ta< NONO %part.....................ncep2nd cu data de5 K7 NONO +E4% NONO %4 NONONONO 8ata ......... ............n 2 e.......................................n +ocalitatea5 NONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONO $trada5 NONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONO 4r......................n prezenţa mea ...... NONONONONONONONO 8in ziua NONO* +una NONO* %nul NONONONO $u"semnatul5 NONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONO #465 NONONONONONONONONONONONONO %ct de identitate5 $eria NONONO 4r...... $emnătură asigurat* $emnătură asigurător* ANE-A Nr..................... ..................emplare .. .n cadrul #asei de asigurări de sănătate .............. "*) #%$% 4%R7O4%+I 8: %$7GE I 7 8: $I4I?%?: #%$% 8: %$7GE I 7 8: $I4I?%?: NONONONONONONONONONONONONONONONONONO #O3E47#% : 8: 3O8797#% : a declaraţiei de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii ___________ 2% Anexa nr...................5 8in ziua NONO* +una NONO* %nul NONONONO $olicit retragerea declaraţiei de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii .................... NONONONONONONO 8in ziua NONO* +una NONO* %nul NONONONO %u survenit următoarele modi!icări5 ................................ NONONONO Budeţ/$ector5 NONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONO ?ele!on5 NONONONONONONONONO %sigurat cu declaraţia de asigurare nr.. ...... 4r.... NONONONONONO 8omiciliat .............N N N "ata !e7nătura asiguratului N N ######+#####+########## ###################### N P─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Q ANE-A Nr...... ............. NONONONONONONO 8in ziua NONO* +una NONO* %nul NONONONO 6entru asiguratul5 4ume şi prenume5 NONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONO #od numeric personal5 NONONONONONONONONONONONONO >ncep2nd cu data de5 Ki NONO* +una NONO* %n NONONONO >n declaraţia de asigurare 4r..............

... 7 @O+7+: #% 87OJ%$#E+% : pentru care se pot acorda concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă cu durata de un an ..............renovasculară) ...... %!ecţiuni cardiovasculare tratate c=irurgical cu complicaţii postoperatorii severe..... Jalvulopatii semni!icative =emodinamic* complicate cu insu!icienţă cardiacă clasa 4G1% 77-777 6..... 4r... Budeţul/sectorul ...............$emnătură asigurat ...... cu #%$ ....... +ocalitatea .... convenţiei . ANE-A Nr.... # Enitatea sanitară .......... 1ipertensiune arterială secundară necontrolată su" tratament medical5 ....n intervalul ultimilor 2 ani 1.. ANE-A Nr.. 7nsu!icienţă cardiacă clasa 4G1% 77-777 de orice etiologie &..... 7n!arct miocardic complicat cu tul"urări de ritm /!i"rilaţie atrială persistentă* !lutter atrial persistent* aritmii ventriculare severe* "loc atrioventricular de grad ... ?ransplantul cardiac şi operaţii alternative transplantului cardiac #............ @oală vasculară peri!erică invalidantă /cel puţin stadiul 777 9ontaine0 11... :9: %? 3:87#%+2% !u)se7natul dr# #################0 7edic $ri7ar+s$ecialist0 s$ecialitatea #################0 cod $ara4ă #########0 $ro$un eK$ertiza ca$acităAii de 7uncă a do7nului+doa7nei ###############0 .... 7n!arct miocardic complicat cu dis!uncţie ventriculară st2ngă .........nalt0 3. Jalvulopatii/proteze valvulare complicate cu endocardite in!ecţioase 7..endocrină 10...renoparenc=imatoasă* cu insu!icienţă renală asociată) . %ngină pectorală sta"ilă cu crize !recvente* zilnice "..... 7n!arct miocardic complicat cu angină pectorală postin!arct 2.. 7nsu!icienţă venoasă cronică la mem"rele in!erioare* cu sindrom posttrom"otic şi tul"urări tro!ice /ulcere varicoase0 rezistente la tratamentul medicamentos 12....-F ###################0 cu do7iciliul ?n #####################0 str# ############## nr# #####0 8udeAul+sectorul ###########0 de $ro4esie ###########0 anga8at+anga8ată la ################## # Bste ?n e3idenAă de la data ############################################################## # "iagnosticul clinic la data luării ?n e3idenAă ############################################# ##################################################################### ######################## # "iagnosticul clinic actual ############################################################## ### ##################################################################### ######################## # BKa7en o)iecti3 ############################################################ ################ .

... a2 $relungirea concediului 7edical0 considerRnd că )olna3ul este recu$era)il0 cu ########### zile0 de la ############# $Rnă la ###########T )2 reducerea te7$orară a ti7$ului de 7uncă cu o $ătri7e din durata nor7ală0 $entru ######### zile0 de la ######### $Rnă la #############T c2 )olna3ul nu este recu$era)il ?n li7itele duratei concediului 7edical $re3ăzut de lege Di $ro$une7 $ensionarea de in3aliditate te7$orară# -r# ########### din data ########## curant0 Dta7$ila unităAii sanitare2 >$ara4a Di Medic ___________ 2% *ecom'letarea tuturor ru4ricilor determină in0alidarea referatului medical. 4r..rata7ente ur7ate ############################################################## ############ ##################################################################### ######################## # Flan de recu$erare ########################################################## ############### ##################################################################### ######################## # Frognostic recu$erator ######################################################### ########## # !e a4lă ?n inca$acitate te7$orară de 7uncă de la data de ################# Di a totalizat un nu7ăr de ########### zile concediu 7edical la data de ############### # Fro$une7. PQPQPQPQPQP din5 PQPQPQPQPQPQPQPQP .$ nr. & /$ norm)) #asa 4aţională de %sigurări de $ănătate #asa de %sigurări $ănătate ..... 3 (An)... ANE-A Nr.##################################################################### ######################## # 6 4ost internat+internată ?n s$ital112 cu diagnosticul+diagnosticele ####################### ##################################################################### ######################## # =n3estigaAii clinice0 $araclinice112 ###################################################### # ##################################################################### ######################## # . 22% +e 0or anexa rezultatele/ 4iletele de externare din &'ital.

arantină 32 V W Maternitate 42 V W Hngri8irea co$ilului )olna3 $Rnă la ?7$linirea 3Rrstei ....erti4icat de concediu 7edical 12 =nca$acitate te7$orară de 7uncă !eria 9'9'9'9'9 V W :oală o)iDnuită -r# 9'9'9'9'9'9 '9'9'9'9'9 V W <rgenAă 7edico-cOirurgicală "ata acordării 9'9'9'9'9'9'9'9'9 V W :oală in4ectocontagioasă de gru$ 6 V W :oală cardio3asculară V W .-F 9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9 52 V W @isc 7aternal ..ontract de asigurare $entru concedii Di inde7nizaAii nr# 9'9'9'9'9'9 din 9 '9'9'9'9'9'9'9'9 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ───────────────────────────────────────────── 3# Flata solicitată 6.erti4icat de naDtere co$il >co$ie Di original2 de 7 ani sau $entru ?ngri8irea co$ilului cu Oandica$ . .u)erculoză V W -eo$lazie V W !="6 22 Fre3enire ?7)olnă3ire.erti4icat eli)erat de "#!#F# V W ..-F 9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9 6dresa.erti4icat $ersoană cu Oandica$ >co$ie Di original2 $entru a4ecAiuni intercurente $Rnă la ?7$linirea .#: : :-?76 privind solicitarea indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate 1# "ate $ri3ind solicitantul -u7ele Frenu7ele 9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9 9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9 :#=#+.erti4icat de concediu 7edical cu a3izul 7edicului V W @educerea ti7$ului de 7uncă cu o $ătri7e din eK$ert durata nor7ală .B -B."eclaraAie $e $ro$ria răs$undere care atestă că celălalt 3Rrstei de 18 ani $ărinte sau susAinător legal nu eKecută conco7itent dre$tul . . Localitatea !tr# 9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9 9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9 -r# :l# !c# 6$# !ectorul 9'9'9'9'9 9'9'9'9'9 9'9'9'9'9 9'9'9'9'9 9'9'9 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ───────────────────────────────────────────── 2# .B!6@B.. 6# =nde7nizaAia $entru.#= !eria 9'9'9'9'9 -r# 9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9'9 Bli)erat de 9'9'9'9'9 La data 9'9'9'9'9'9'9 / / L L 6 6 .o7anditari V W 6cAionari V W 6d7inistrator sau 7anageri care au ?ncOeiat contract de ad7inistrare sau 7anage7ent V W Me7)rii ai asociaAiilor 4a7iliale V W Fersoană autorizată să des4ăDoare acti3ităAi inde$endente V W Fersoanele $re3ăzute la art# 1 alin# >22 lit# e2 din JrdonanAa de urgenAă a Eu3ernului nr# 158+2005 $ri3ind concediile Di inde7nizaAiile de asigurări sociale de sănătate0 a$ro)ată cu 7odi4icări Di co7$letări $rin Legea nr# 399+20060 cu 7odi4icările Di co7$letările ulterioare V W Fersoanele $reluate ?n $lată0 $re3ăzute la art# 23 alin# >22 Di art# 32 alin# >12 Di >22 din JrdonanAa de urgenAă a Eu3ernului nr# 158+2005 $ri3ind concediile Di inde7nizaAiile de asigurări sociale de sănătate0 a$ro)ată cu 7odi4icări Di co7$letări $rin Legea nr# 399+20060 cu 7odi4icările Di co7$letările ulterioare "eclaraAie+.alitatea solicitantului V W 6sociat unic V W 6sociaAi V W .

..erti4icat de 7edicina .....l constituie eli"erarea certi!icatelor de concediu medical* con!orm prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.... ......erti4icat de !eria 9'9'9'9'9 -r# 9'9'9'9'9'9 .... .............* et..* cu sediul ...........* ap.* str................) 2.* <udeţul/sectorul .... III.... %utorizaţia de li"eră practică nr.. ....... nr. %utorizaţia de li"eră practică nr..* reprezentată prin preşedinte .......nc=eiată* cu posi"ilitatea prelungirii vala"ilităţii prin act adiţional......director general .....* av2nd sediul .......... 6ărţile convenţiei #asa de %sigurări de $ănătate .... ............. .........O"iectul prezentei convenţii .... cod para!ă ......... . .. .......... I0....../......n municipiul/oraşul/comuna ............. cod para!ă .......* str.* tel... . din .* cu %utorizaţie sanitară de !uncţionare nr...:li"erarea certi!icatelor de concediu medical se !ace de către următorii medici5 1.. ..nc=eierii p2nă la s!2rşitul anului calendaristic pentru care a !ost ./.............. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate....n municipiul/oraşul ......... . 10 #O4J:4R7: privind eli"erarea certi!icatelor de concediu medical I...... O"iectul convenţiei Art............* şi 9urnizorul de servicii medicale organizat potrivit legii ... ... ..... ......) 3.......... Art....... .. %utorizaţia de li"eră practică nr.. nr........* sc.. .... ......./.:# =nde7nizaAia cu3enită $entru luna ?n curs Di concediu 7edical cu a3izul 7edicului de neacOitată asiguratului decedat 7uncii deces '9'9'9'9'9 stare ci3ilă care atestă calitatea de soA+co$il+$ărinte sau0 ?n li$sa acestora0 de $ersoana do3edeDte că l-a ?ngri8it $e asigurat $Rnă la data .................. cod para!ă .* <udeţul/sectorul ..* reprezentat prin .........* "l... 1...../!a. . II../...... . .... ... %utorizaţia de li"eră practică nr.....................# -u7ăr zile de concediu 7edical $entru inca$acitate te7$orară de 7uncă0 ?n ulti7ele 12 luni >cu eKce$Aia concediului 7edical $entru tu)erculoză0 neo$lazii0 !="60 7aternitate0 ?ngri8irea co$ilului )olna32 9'9'9'9 zile ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ───────────────────────────────────────────── ANE-A Nr....... ..................... cod para!ă . 2.... O"ligaţiile părţilor ......... 6rezenta convenţie este vala"ilă de la data ...) ..6ctul de care decesului "ata 9'9'9'9'9'9'9'9'9 !e7nătura solicitantului #################### ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ───────────────────────────────────────────── 4# "ate $ri3ind acOitarea o)ligaAiilor de asigurări sociale de sănătate $entru concedii Di inde7nizaAii >!e co7$letează de către $lătitorul de dre$turi#2 6# !tagiul de cotizare >$erioada de contri)uAie2 realizat ?n ulti7ele 12 luni anterioare lunii $entru care se acordă concediul 7edical de la 9'9'9'9'9'9'9'9'9 la 9'9'9'9'9'9'9'9'9 :# eniturile $entru care s-a acOitat contri)uAia indi3iduală de asigurări sociale de sănătate $entru concedii Di inde7nizaAii ?n ulti7ele 6 luni anterioare lunii $entru care se acordă concediul 7edical ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ───────────────────────────────────────────── Media 3eniturilor lunare 9'9'9'9'9'9'9 lei 9'9'9'9'9'9'9 lei ........* tele!on ........

n materie* care intră .n termen de 10 zile lucrătoare) )) re!uzul !urnizorului de servicii medicale de a pune la dispoziţie organelor de control actele de evidenţă a serviciilor !urnizate.#asa de asigurări de sănătate are următoarele o"ligaţii5 $) să controleze modul de acordare a concediilor medicale şi de eli"erare a certi!icatelor de concediu medical) ') să ţină evidenţe distincte* cu .A.+.3edicii care eli"erează certi!icate de concediu medical au următoarele o"ligaţii5 $) să eli"ereze certi!icate de concediu medical cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. Ori de c2te ori intervin modi!icări ale elementelor care au stat la "aza prezentei convenţii* aceasta se va modi!ica prin act adiţional.n continuare a asistenţei medicale şi a certi!icatelor de concediu medical.n termen de . 0III.nr.n vigoare pe durata derulării prezentei convenţii* clauzele contrare se vor modi!ica şi se vor completa .n care intervin modi!icări ale datelor ce !igurează . ( 'ct.ndeplinească . O"ligaţiile medicilor care eli"erează certi!icate de concediu medical Art. 830/2007.+.n prezenta convenţie* să noti!ice celeilalte părţi sc=im"area survenită. 3odi!icarea convenţiei Art. .0 de zile calendaristice anterior datei de la care se doreşte . !. 158/2005) ') să raporteze lunar caselor de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea des!ăşurării activităţii privind eli"erarea certi!icatelor de concediu medical) () să respecte con!idenţialitatea datelor şi in!ormaţiilor privitoare la certi!icatele de concediu medical eli"erate asiguraţilor) d) să anunţe casa de asigurări de sănătate despre orice modi!icare privind condiţiile o"ligatorii care au stat la "aza . 158/2005.nregistrarea certi!icatelor de concediu medical distri"uite medicilor* precum şi a certi!icatelor de concediu medical eli"erate de aceştia. 10. "0* c0* !0* g0 se constată de către comisia constituită potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. .ncetarea convenţiei.0 de zile . .nc=eierii convenţiei privind eli"erarea certi!icatului de concediu medical . 6.>n condiţiile apariţiei unor noi acte normative . 0II. 3. 7.pirarea termenului de vala"ilitate a acesteia) ') ridicarea de către organele . __________ Articolul a fo&t modificat 'rin art. 9iecare parte din convenţie este o"ligată ca* . 0.$ituaţiile prevăzute la art. 5 şi la art.nc=eierii convenţiei şi să . . .n mod corespunzător.ncetează cu data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii5 $) !urnizorul de servicii medicale se mută din teritoriul de !uncţionare) ') .n drept a autorizaţiei sanitare de !uncţionare a !urnizorului* e.n drept a autorizaţiei de li"eră practică a medicului care eli"erează certi!icate de concediu medical* e. a0 se noti!ică casei de asigurări de sănătate cu cel puţin . $ituaţiile prevăzute la art.#onstituie contravenţie eli"erarea certi!icatelor de concediu medical cu nerespectarea prevederilor legale .6rezenta convenţie . zile din momentul . ' lit. . sau direct la sediul părţilor.n legătură cu condiţiile care au stat la "aza . >ncetarea şi rezilierea convenţiei Art. .naintea datei de la care se doreşte .ncetare prin !aliment* dizolvare* lic=idare* des!iinţare sau repro!ilare* după caz) () .A.n vederea o"ţinerii . 0I. 158/2005) d) neanunţarea casei de asigurări de sănătate cu privire la orice modi!icare . &.*. Art.n permanenţă aceste condiţii pe durata derulării convenţiilor) )) să pună la dispoziţie organelor de control ale casei de asigurări de sănătate documentele medicale primare care au stat la "aza eli"erării certi!icatelor de concediu medical) *) să . .n vigoare şi se sancţionează potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. #orespondenţa Art.n următoarele situaţii5 $) ridicarea de către organele .ncetarea convenţiei) *) a survenit decesul titularului ca"inetului medical individual) +) medicul titular al ca"inetului medical individual renunţă sau pierde calitatea de mem"ru al #olegiului 3edicilor din om2nia. .pirarea termenului de vala"ilitate a acesteia) () nerespectarea o"ligaţiilor asumate prin prezenta convenţie* constatată cu ocazia controlului e!ectuat de comisia constituită potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. O"ligaţiile casei de asigurări de sănătate Art. Art.ncetarea de!initivă a activităţii casei de asigurări de sănătate) d) acordul de voinţă al părţilor) )) denunţarea unilaterală a convenţiei de către reprezentantul legal al !urnizorului de servicii medicale sau al casei de asigurări de sănătate* printr-o noti!icare scrisă* cu . $ancţiuni Art.n termen de 10 zile calendaristice de la data constatării* . #. 158/2005. nr. 30 din Ordinul ).ndrume pacienţii către unitatea sanitară la care tre"uie să se adreseze aceştia .n scris* prin scrisori recomandate cu con!irmare de primire* prin !a. . ' lit. ".6rezenta convenţie se reziliază de plin drept* printr-o noti!icare scrisă a caselor de asigurări de sănătate* .#orespondenţa legată de derularea prezentei convenţii se e!ectuează . 17#/2007 !i .

*.od N .i$ N!erieN-u7ărN -u7ăr N anulat N anulat NLunaN6n N. 830/2007.director general0 @e$rezentant legal0 ##################################### ################### Curnizor de ################## izat J4iciul 8uridic0 ##################################### __________ -ct.i$ .od N .od )oală N ..+.M Ndu$licatN $rin N $rin N..+. 11 a fo&t modificată 'rin art..+- nr. 830/2007. unic 'ct.... 11A nr.M N a3iz N a3iz N$ara4ăN$ara4ăN $ara4ă N . pagini !iecare* c2te unul pentru !iecare parte din convenţie.M N "ata 9 Ncrt#Nrecti4icare12 N .M N . 283/200 /nr...nr.6.od $ara4ă N .MN N N N N N N 9 N-r# N . ((( de la Anexa nr.M N.i$ .6! ####################### iniAial VW recti4icati3 VW L────Y──────────────Y─────Y─────Y────────Y─────────Y─────────Y────Y───Y────────────Y───────────Y────────────Y───────────Y────────────Y N N N N N N!erie .*..emplare a c2te .. 17#/2007/..6L eli)erate ?n luna ########### anul ############## <nitatea sanitară e7itentă .od N .B-.nc=eiată astăzi .od N .J-.... 1"1/200 .nc=eiat o convenţie .* . nr....6rezenta convenţie a !ost .@6L=/6. ANE-A Nr. 21 din Ordinul )...+. ( 'ct... nr.J@ ..od N N 9?nce$utNs4RrDitN?nce$utNs4RrDitN .A.B "B ..6! N 9 .B@..Ninde7nizaAieNa7)+int+eKtN acordării 9 N N N N N Ndu$licareNdu$licareN N NcOirurgicalăNcontagioasăN N N>eli)erării29 N N N N N N N N N N N N N N 9 Z────[──────────────[─────[─────[────────[─────────[─────────[────[───[────────────[───────────[────────────[───────────[────────────9 Z────[──────────────[─────[─────[────────[─────────[─────────[────[───[────────────[───────────[────────────[───────────[────────────9 Z────[──────────────[─────[─────[────────[─────────[─────────[────[───[────────────[───────────[────────────[───────────[────────────9 Z────[──────────────[─────[─────[────────[─────────[─────────[────[───[────────────[───────────[────────────[───────────[────────────9 P────\──────────────\─────\─────\────────\─────────\─────────\────\───\────────────\───────────\────────────\───────────\────────────\ Y───────Y───────Y───────Y───────Y──────────Y──────────Y────────Y───────────Y───────────Y──────Y──────Y──────Y──────Y────────Y────────M 9 "ata N "ata N "ata N "ata N N N N N N-u7ăr N "ata N ..MN-u7ăr .<= ######################### -u7ăr con3enAie ###################### ?ncOeiată cu . 2 din Ordinul ANE-A Nr.n acest sens cu casele de asigurări de sănătate .-F N. 11 __________ Anexa nr.M la N.M N . 3:?O8O+OG7% de transmitere pe cale electronică a datelor privind certi!icatele medicale eli"erate de medicii curanţi din unităţile sanitare care au .od urgenAă N .M N. 17#/2007 !i .. .A. 31 din Ordinul ).n două e.B"=< MB"=. ( 'ct. ..MN 7edicoN in4ecto.M la NdiagnosticNdiagnosticNasiguratN 7edic N >iniAial0 N7edic N7edic N7edic N7edic N 7edic NasiguratN 9a7)+intNa7)+intN eKt N eKt N a7)+int N eKt N N$rescri$torNcontinuare2NeK$ertNeK$ertNeK$ertN De4 N7edicinaN N 9 N N N N N N N N N N N NsecAieN 7uncii N N 9───────[───────[───────[───────[──────────[──────────[────────[───────────[───────────[──────[──────[──────[──────[────────[────────] 9───────[───────[───────[───────[──────────[──────────[────────[───────────[───────────[──────[──────[──────[──────[────────[────────] 9───────[───────[───────[───────[──────────[──────────[────────[───────────[───────────[──────[──────[──────[──────[────────[────────] 9───────[───────[───────[───────[──────────[──────────[────────[───────────[───────────[──────[──────[──────[──────[────────[────────] \───────\───────\───────\───────\──────────\──────────\────────\───────────\───────────\──────\──────\──────\──────\────────\────────Q 12 M * 7odi4icare 6 * adăugare asigurat ! * Dtergere asigurat @ăs$unde7 de realitatea Di eKactitatea datelor @e$rezentant legal al unităAii sanitare0 ################################################ "ata #################### __________ Anexa a fo&t 6nlocuită 'rin art.. 10 a fo&t modificat 'rin art.=C=.asa de 6sigurări de !ănătate ser3icii 7edicale FreDedinte .od N ..

.... /.....B..* după cum urmează5 . nr.............. .....B5.......................n localitatea ...............n !ormat electronic se depun pe suport magnetic sau optic /disc=etă 98 .. lei........................n !ormat electronic sau se transmite prin poştă la casa de asigurări de sănătate cu care unitatea sanitară a ...* suma5 ....* sectorul/<udeţul ...* ap... lei) .................. 17#/2007 ..*5SS* #80 ori se transmit online /.................. .......................................... nr........a nr... ...............* cont ..................B2.... #ontul ..........................................................n mod o"ligatoriu următoarea denumire şi conţinut5 11%Q++%%QFFFF.................................................ă5 8eclaraţia/8eclaraţiile privind evidenţa o"ligaţiilor de plată către "ugetul 9ondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii pe luna/perioada .* cu sediul . #odul !iscal ......lei ......B&.....n vigoare ..nc=eiat o convenţie ..*.. 32 din Ordinul )....totalul sumei de recuperat de la 9ondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii pe luna/perioada ..* desc=is la ?rezoreria/@anca ...... . ?rezoreria/@anca ...* sectorul/<udeţul .... ANE-A Nr......... 830/2007............./............totalul contri"uţiilor pentru concedii şi indemnizaţii datorat de anga<ator pe luna/perioada .... .. .* et.......lei ......... 4e asumăm răspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus şi pentru corectitudinea determinării drepturilor de indemnizaţii sociale de sănătate... "irector econo7ic0 "irector ..............0 lei* reprezent2nd di!erenţa dintre suma indemnizaţiilor cuvenite /tip indemnizaţii05 ..+....* suma5 ... Enitatea ... ( 'ct.......n acest sens con!orm normelor .........+...............n cazul transmiterii datelor on-line.. #ondiţii te=nice standard pentru !ormatul electronic aportarea va conţine un !işier de tip 8@9* care va avea ...casan.* et..... ......n ane..lei .... $tructura !işierelor de raportare* apro"ată prin ordin al preşedintelui #asei 4aţionale de %sigurări de $ănătate* precum şi lista caselor de asigurări de sănătate care pot primi raportările on-line se pu"lică pe pagina Te" a #asei 4aţionale de %sigurări de $ănătate* la adresa TTT..............nsoţit de o semnătură electronică agreată de am"ele părţi0.........................n luna pentru care se !ace raportarea* unde5 ++ reprezintă luna pentru care se !ace raportarea) %% reprezintă ultimele două ci!re ale anului pentru care se !ace raportarea) FFFF reprezintă* după caz* #E7* #46 sau cod !iscal...lei şi contri"uţia de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate datorată de anga<ator pe luna/ perioada ...........nr........ 8enumirea c2mpurilor date* tipul şi ordinea acestora din structura !işierului sunt o"ligatorii.#ondiţii generale 8atele ........................... ............... E47?%?:% ........A............................* vă rugăm a ne vira suma de ................ 4r................ #ătre #asa de %sigurări de $ănătate ......B1.....* "l........ .. ... %ne.. 12 a fo&t modificată 'rin art.................* "l.....................* sc...... .................. .... $tr.......ro...... ..* suma5 .* ap........... lei) .......totalul cuantumului prestaţiilor de suportat din "ugetul 9ondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii plătite pe luna/perioada ..* str....8@9 şi va conţine datele a!erente concediilor medicale eli"erate asiguraţilor de către medicii curanţi .................... nr...... 11* pe suport =2rtie* semnat şi ştampilat de reprezentantul legal al unităţii sanitare* se depune ................................ 12 __________ Anexa nr..........nsoţit de datele .... #entralizatorul certi!icatelor de concediu medical eli"erate* prezentat ..* sc.....* cod !iscal .......lei .....n !ormat electronic* dacă este ......... ..

.......................... (( din 4ormele de apro"are a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr................ #2 /200 /nr............... 158/2005* apro"ate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui #asei 4aţionale de %sigurări de $ănătate nr............ $ectorul/<udeţul ....... 3otivele respingerii cererii ...... /20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.... 213/200 ................ nr.....................8 alin.......................................... "irecAia 7anage7ent Di econo7ică "irector eKecuti30 ################################ co7$arti7entului de s$ecialitate0 ################# Se4ul #################### >ntocmit __________ Anexa a fo&t introdu&ă 'rin art................. a sumei reprezent2nd di!erenţa dintre indemnizaţiile sociale de sănătate plătite salariaţilor proprii* care se suportă din "ugetul 9ondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate* şi contri"uţia anga<atorului pentru concedii şi indemnizaţii la "ugetul 9ondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.............. ... nr........................................................ 213/200 ........ nr... :9: %? >n "aza prevederilor art......... su" nr..........* propunem apro"area/respingerea plăţii sumei de .......... . . ............................ ... .. 13 __________ Anexa a fo&t introdu&ă 'rin art........ .... %pro"at 6reşedinte-director general* ............ 1 din Ordinul #%$% 4%R7O4%+I 8: %$7GE I 7 8: $I4I?%?: #asa de %sigurări de $ănătate ......... 1 nr../.......................... unic 'ct...... lei reprezent2nd di!erenţa dintre A?otalul cuantumului prestaţiilor de suportat din "ugetul 94E%$$ pentru concedii şi indemnizaţiiA plătite salariaţilor proprii şi A?otalul contri"uţiilor pentru concedii şi indemnizaţii datorat de anga<atorA pe luna/perioada ...2/200'* analiz2nd documentele <usti!icative depuse la #asa de %sigurări de $ănătate...................>6d7inistrator20 ####### ######################## #################### ANE-A Nr... +a ordonanţarea de plată nr.................... .. '0/...................... 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate* ale art...... 1 din Ordinul #%$% 4%R7O4%+I 8: %$7GE I 7 8: $I4I?%?: #asa de %sigurări de $ănătate ............................/......... @O 8: OE %4:FI ANE-A Nr. $tr.... din localitatea .. către Enitatea ............... #2 /200 /nr. unic 'ct...................... $ectorul/<udeţul ............. $tr.................. .... ... .................

........... __________ ANE-A Nr...................................* ap.....$ nr............. ......... >ntocmit Anexa a fo&t introdu&ă 'rin art...................* localitatea ..* eli"erat/ă0 de ....* et. nr..... nr.... .* "l.........................* str....* domiciliat/ă0 .J........* născut/ă0 la data de .* sc. .* sectorul/<udeţul ...* posesor/oare0 al/a ............* cu sediul ....n prima zi lucrătoare) ..........* seria ..* sc......6L !<MB N % N N P────\───────────────────────────────\─────────────────────────────\───────────Q Ue!ul compartimentului de specialitate* ...............* str..... .......... .......... ....... 16 /$ norm)) 8:#+% %R7: $u"semnatul/a* ............ ..........n declaraţii* declar pe propria răspundere următoarele5 6e perioada vala"ilităţii concediului medical seria ......n zilele declarate nelucrătoare* să anunţ anga<atorul/plătitorul de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate ...............................n ....................................* et............* sectorul/<udeţul ............................. anga<at/ă0 al/a ..să anunţ anga<atorul/plătitorul de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate cu privire la incapacitatea temporară de muncă* precum şi datele medicului care a eli"erat certi!icatul de concediu medical* .......* ap................. $ectorul/<udeţul ..........* "l............................L────Y───────────────────────────────Y─────────────────────────────Y───────────M N-r# N N N N Ncrt#N"enu7irea unităAii+codul 4iscalN -u7ărul re4eratului a$ro)at N!u7a ?n leiN Z────[───────────────────────────────[─────────────────────────────[───────────] Z────[───────────────────────────────[─────────────────────────────[───────────] Z────[───────────────────────────────[─────────────────────────────[───────────] Z────[───────────────────────────────[─────────────────────────────[───────────] N N............................n data de .................. 6rin prezenta declar că sunt de acord cu următoarele condiţii de eli"erare a concediului medical5 ......................................n situaţia ........... $tr............* cunosc2nd dispoziţiile art..................... ........................n primele 2& de ore de la o"ţinerea acestuia* sau ..... nr............................................. ...... ................. ...... 6rin prezenta vă !acem cunoscut că nu s-a apro"at virarea sumei de .............n care apariţia stării de incapacitate temporară de muncă a intervenit .........* acordat .......... ........ >ntocmit ANE-A Nr.............. . (An).............* ap............... 1 din Ordinul nr.... ........n localitatea ...........* "l....... nr..* voi locui la adresa de resedinţă din5 $tr........să menţionez adresa de reşedinţă pentru perioada concediului medical) .................. .............. Ue!ul compartimentului de specialitate* .... lei* reprezent2nd di!erenţa dintre indemnizaţiile sociale de sănătate plătite salariaţilor proprii* care se suportă din "ugetul 9ondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate* şi contri"uţia anga<atorului pentru concedii şi indemnizaţii la "ugetul 9ondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate* datorată pentru luna/perioada .......* /se va speci!ica adresa anga<atorului0 cetăţean ....................................... .................. 1" #%$% 4%R7O4%+I 8: %$7GE I 7 8: $I4I?%?: #asa de %sigurări de $ănătate .* et.......................... #2 /200 /nr...............* .................... 213/200 ........ ... ................ #ătre Enitatea ....* cod numeric personal . nr....................... ................... .................* sc. ... unic 'ct. ............* sectorul/<udeţul .. nr........... la data de .......... 2-2 din #odul penal cu privire la !alsul ....

.ntocmit ............................. ... şi unul la ... /instituţia0 şi .emplare* din care unul răm2ne la ... Hntoc7it >nu7ele0 $renu7ele Di se7nătura2.....* posesor al .....3odel 4r......................se^e 6ttila FreDedintele ......n vigoare...n ziua de ............cepţia situaţiilor <usti!icate cu documente medicale pentru e!ectuarea de tratamente de specialitate* analize paraclinice sau alte proceduri medicale) ....* /act administrativ nr....%ne..............<L<= F@B!...........n declaraţia dată la data de ....n două e.......n 3onitorul O!icial al om2niei* 6artea 7........................... din cadrul ...........mputerniciţi prin ............ Art.* odată cu eli"erarea certi!icatului de concediu medical seria .....$ nr.. ...........6rezentul ordin se pu"lică ............... >n cazul nerespectării acestor condiţii* voi suporta rigorile legislaţiei .......... ..... 1# ####################################### 2# ####################################### 6sigurat >nu7ele0 Art. 6rezentul proces-ver"al de constatare a !ost ....................pe durata vala"ilităţii concediului medical pot !i vizitat la adresa indicată* ........n "aza ........ nr...........* ora ....................* #46 .................................................. .... " (An)...... III.....n termen de ..... II............................ 6 O#:$-J: @%+ 8: #O4$?%?% : $u"semnaţii ..@=F.asei -aAionale de 6sigurări de !ănătate0 -icolae Lucian "uAă ....n intervalele orare 08*00-11*00) 12*00-1(*00 şi 18*00-20*00* de persoanele a"ilitate* desemnate ..J@N N P─────────────────────\────────────────────────────────────────────────────────Q "eclarant ################################ >nu7ele0 $renu7ele Di se7nătura2 "ata ######################### ANE-A Nr.... L─────────────────────Y────────────────────────────────────────────────────────M N J:!B@ 6X==LB N N NMB"=.........................să !iu prezent la adresa de reşedinţă indicată pe toată perioada concediului medical* cu e.......... 6rezentul proces-ver"al poate !i contestat ...........n .........0 de zile de la data comunicării* la sediul plătitorului de indemnizaţie............... $renu7ele Di se7nătura2.ele nr.......... Ministrul sănătăAii0 .* /numele şi prenumele0 din cadrul ............. /numele şi prenumele0* domiciliat ...n con!ormitate cu legislaţia ............... 1-5 !ac parte integrantă din prezentul ordin..............n vigoare* o"lig2ndumă să mă legitimez.* la adresa indicată ....* /instituţia0 .................. ..* a !ost/nu a !ost prezent ... ....... 17 /$ norm)) ............... /temeiul legal0 şi ....... din .0 am constatat că asiguratul ....... seria ... .......... nr......

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful