1 El !elleu" #a!

c f$sic
S%luci%ns &e la '!%va &e l’alu#na(
1. Defineix els següents conceptes: – Altiplà: Elevació de terreny que es caracteritza per una superfície més o menys plana situada a certa altitud respecte al nivell del mar. – Vall fluvial: Forma de depressió del relleu que acostumbra a tenir una forma allargada i que ha estat creat per l’acció d’un riu i té forma de . – Plataforma continental: !ona marítima que descen" dei# suaument fins als $%% metres. &a seva amplitud fins a la costa pot oscil'lar entre escassos metres i alguns quil(metres. )s la continuació submarina dels continents. 2. Indica a quin continent... *tles: +frica; ,rinoco: Amèrica; -anges: sia; !agros: +sia; .aucas: !uropa; !ambeze: frica; -ran /lana: Amèrica" !uropa" sia; &es -uaianes: Amèrica; *ltipl0 del 1ibet: sia 3. #ompleta l$esquema... – .ostes atl0ntiques: %ars: .ant0bric2 del 3ord2 de 3oruega2 40ltic2 4lanc. Pen&nsules: Escandinava2 de 5utl0ndia. Illes: 6lles 4rit0niques2 6sl0ndia.

FINAL DEL

TEMA 1

– .ostes mediterr0nies: %ars: 1irr72 *dri0tic2 Egeu2 5(" nic2 80rmara2 3egre. Pen&nsules: 6b7rica2 6t0lica2 40l" tica. Illes: 4alears2 9ardenya2 .(rsega2 9icília2 .reta2 :ipre. 4. #ompleta la taula següent.... 8untanyes antigues: 'ipus de relleu: 9ón relleus molt erosionats2 de formes arrodonides i d’altituds que amb prou feines superen els ;.%%% metres. %untan(es m)s destacades : 8onts -rampians2 8onts Escandinaus2 8assís .entral Franc7s. 8untanyes <oves: 'ipus de relleu: 9ón relleus poc desgastats per l’erosió. ,cupen la ma<or part del continent i donen lloc a paisatges de formes abruptes. %untan(es m)s des* tacades: /irineus2 *lps2 .arpats2 4alcans2 .aucas. 5. #ompleta el mapa...

egeu el mapa de la +igura ,. 6. !xplica les particularitats...

FIGURA 4

6391?@8E319 A’* *&@*.6B

=">>

Avaluació © final Vicens Vives

SOLUCIONS

DE LA PROVA

MATERIALS

PER A L’AVALUACIÓ

1

bservació en l’aula ALTRES FONTS D’INFORMACIÓ . – &itoral catal0: . E#plicar les particularitats del relleu de les 6lles . &ocalitzar al mapa les costes2 els rius i les unitats de relleu estudiats. Els seus s(ls estan formats per laves i altres roques eruptives llanFades pels volcans2 els quals poden ser molt f7rtils.osta abrupta a causa dels relleus de les 9erralades 47tiques. . . 6ndicar la localització d’algunes de les grans unitats del relleu terrestre.osta gallega: )s de formes molt retallades amb profundes ries. Taula &’ac(ivi(a(s 'e! als c!i(e!is &’avaluació CRITERIS D’AVALUACIÓ Aefinir algunes formes de relleu de la superfície dels continents i del fons dels oceans. &’e#ist7ncia d’elevats relleus origina la pres7ncia d’unes costes altes i abruptes2 amb penya"segats de fins a =%%% metres H-ran ... 6dentificar els principals massissos i muntanyes <oves d’Europa i e#plicar com són els seus relleus.on7i#er els mars2 les illes i les penínsules que confi" guren el relleu del litoral europeu.&es 6lles .on7i#er i localitzar al mapa les unitats de relleu i els rius d’Espanya. &es illes orientals2 &anzarote i Fuerteventura2 són les més planesG la resta2 presenta altituds considerables2 que culminen en el ?oque de los 8uchachos H.D mI2 a l’illa de &a /alma2 i en el 1eide H>E=J mI2 a l’illa de 1enerife2 que és el cim més alt d’Espanya . *lguns dels volcans canaris estan encara en activitat2 entre ells el 1eide. PROVA D’ AVALUACIÓ = . Anota una caracter&stica.an0riaI 7. > $ C D E C .ferei# relleus molt contrastats: deltes2 planes litorals i penya"segats.an0ries. ?econ7i#er les característiques de les costes del litoral espanyol.an0ries tenen un origen volc0nic2 <a que s’han format a partir de les erupcions volc0niques que han aflorat a la superfície2 procedents del fons de l’oce0 *tl0ntic. – .$. – .osta b7tica: .