FIŞA DISCIPLINEI LA I.

D

Denumirea
disciplinei

DREPT COMUNITAR AL AFACERILOR

Facultatea

Ştiinţe Juridice

Domeniul de licenţă
Specializarea

Ştiinţe Juridice
DREPT

Numărul orelor pe
semestru/activităţi
Total SI
TC
AT
14+14 14
10
4

Categoria formativă a disciplinei
DF – fundamentală, DG – generală, DS – de specialitate, DE – economică/managerială, DU – umanistă
Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI – impusă, DO – opţională, DL – liber aleasă (facultativă)
Discipline
Anterioare

Obligatorii
(condiţionate)
Recomandate

-

AA
DG
DO

procese. a vocabularului specific dreptului comunitar al afacerilor. Instrumental-aplicative (proiectarea. morale şi civice/valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice/implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice/angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare/participarea la propria dezvoltare profesională) • dezvoltarea iniţiativei în analiza şi rezolvarea problemelor specifice ştiinţei dreptului comunitar. • formarea capacităţii de a concepe soluţii la problemele specifice aplicării dreptului comunitar al afacerilor în legislaţia naţională 3. tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare) • utilizarea metodelor şi procedeelor de cercetare ştiinţifică pentru redactarea unor lucrări în vederea participării la simpozioane 4.răspunsurile la examen/colocviu/lucrări practice .activităţi aplicative atestate/ laborator/lucrări practice/ proiect etc. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific/cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice/promovarea unui sistem de valori culturale. precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei) • cunoaşterea şi operarea cu noţiunile specifice dreptului comunitar.2007 CONSTITUŢIA EUROPEANĂ CELE PATRU LIBERTĂŢI FUNDAMENTALE ALE UNIUNII EUROPENE LIBERA CIRCULAŢIE A MĂRFURILOR LIBERA CIRCULAŢIE A PERSOANELOR LIBERA CIRCULAŢIE A CAPITALURILOR ŞI A PLĂŢILOR LIBERA CIRCULAŢIE A SERVICIILOR REGULILE APLICABILE ÎN DOMENIUL CONCURENŢEI DREPTUL SOCIETĂŢILOR Forma de evaluare (E-examen. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei.teste pe parcursul semestrului . utilizarea unor metode. LP – lucrări de control) . • formarea unui stil de învăţare axată pe propria dezvoltare profesională 11 11 11 11 11 11 11 11 11 111 111 111 CONSTRUCŢIA EUROPEANĂ INSTITUIREA UNIUNII EUROPENE GLOSAR CONFIGURATIA UE LA DATA DE 1.Obiective Conţinut (descriptori) 1.01. • însuşirea şi înţelegerea noţiunilor. C – colocviu/test final. conducerea şi evaluarea activităţilor practice specifice. Stabilirea notei finale (procentaje) . proiecte. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei) • introducerea studenţilor în universul dreptului comunitar al afacerilor. • acumularea de cunoştinţe care să constituie o bază trainică în abordarea ulterioară a acestei discipline în practică 2.teme de control Bibliografia E 95 5 .

Bucureşti. 5. Bucureşti. 19. 2002. 10.II. Lumina Lex. Ed. 1999. Tiberiu Gabriel Savu – Societăţile comerciale şi acquis-ul comunitar. Ovidiu Ţinca – Drept social comunitar. Lumina Lex. Ed. 6. Bucureşti. Charles Zorgbibe – Construcţia europeană. Apostrof. 1999. Ed. Lumina Lex. Arad. Bucureşti. Polirom. Andrei Popescu – Integrarea Europeană – Dicţionar de termeni comunitari. 3. Claude Blumann – Droit communantaire matérielle. Bucureşti. Trecut. bibl. Trei. Ed. Bucureşti. ordine juridică. Ed. Ed. Roxana Munteanu – Drept european: evoluţie. Ed. 15. Ed. 1996. Ed. 1998. Bucureşti. Bucureşti. Ştefan Delumeanu – Geneza Europei comunitare. Tribuna Economică. Mihaela Luţas – Integrarea economică europeană. 20. Politici şi pieţe agricole. Lumina Lex. Augustin Fuerea – Manualul Uniunii Europene. Filipescu. Corina Leicu – Drept comunitar. realităţi şi perspective. Meridiane. instituţii. viitor. Cluj-Napoca. Didactică şi Pedagogică. vol. Bucureşti. 8. Ion P. Sergiu Deleanu – Drept comunitar al afacerilor. Carmen Gabriela Pascariu – Uniunea Europeană. 16. colecţia Studii europene. 4. Lumina Lex. All Beck. 2000. 1999. 2001. Dumitru Mazilu – Integrarea Europeană. Bucureşti 2002. Ed. Arad. 11. 1995. 23.All Educational. Ion Jinga – Uniunea Europeană. 18. Bucureşti. Gelles Ferreol – Dicţionarul Uniunii Europene. 1998. Ed. All. 17. Bucureşti. Oscar Print. prezent. 21.II (Cele 4 libertăţi fundamentale. Ed. Ion Jinga. Jean Louis Burban – Parlamentul European. Ed. 14. 2005. Drept comunitar şi instituţii europene. 2001. Economică. Octavian Manolache – Drept comunitar. Servo-Sat. 7. Ed. Ed. 1999. Bucureşti. 1999. Fundaţia „Ioan Slavici”. Ed. Actami. Octavian Manolache – Drept Comunitar. 2001. 22. Politici comunitare). 2000. 2001. Bucureşti. Ed. Bucureşti. Augustin Fuerea – Drept instituţional comunitar european. Bucureşti. Bucureşti. Ed. 1999. Andrei Marga – Filozofia unificării europene. 1993. Bucureşti. Economică. Louis Dubois. 2001. BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. 1998. Ed. 9. Bucureşti. Montchrestien. 12. . 13. Actami. Ovidiu Ţinca – Drept comunitar general. Ed. 1999. Alexandru Duţu – Ideea de Europa şi evoluţia conştiinţei europene. Anda Veronica Nedelcu-Ienei – Drept comunitar şi instituţii europene. 2.

vol. 1995. Montchrestien EJA. 28.J. 1998. Ed. 32. 2003 35. 1994.D. folii. Drept comunitar al afacerilor. Jean-Louis Quemonne – Le système politique de L’ Union européenne. Drept comunitar material. Code de droit social européen 2002. Bernard Teyssie – Droit européen du travail.24. Editions Francis Lefebure. Dalloz. Dalloz. Jean – Cla ude Masclet – Les grands arrêts de droit communautaire. 2001. GuvernulRomâniei – Ministerul Integrării Europene. Litec. 1999. L. Bucureşti. I şi II. A Fuerea. Lista materialelor didactice necesare - CD. Buc. 25. Joseph Vogel – Le droit européen des affaires. Ovidiu Ţinca. Buc. Communauté européenne 20002001. Pierre Rodiere– Droit social de L’ Union européenne. TC – teme de control. Litec.G. Francisc Lefebvre – Mémento pratique. 31. Gérard Lyon Caen – Droit social. 26. 2001. 1993. Lumina Lex. 27. Ed.Universul Juridic. Gérard Lyon – Caen. 2001 33. L.. Antoine Lyon-Caen – Droit social international et européen. 29. retroproiector Legenda: SI – studiu individual. 1995..J. 34.D.2003. 5 e édition par Jeanne Tillhet-Pretnar. AT – activităţi tutoriale. Paris.G. 1994. AA – activităţi aplicative aplicate . 30. Paris.