2.

kolokvij PODUZETNIŠTVO – grupa B
20. Osnivanje vlastitih p !ru"ni#a u strani$ %e$lja$a na%iva se& a) strateško strano ulaganje b) direktno strano ulaganje c) direktno strano investiranje d) strateško strano investiranje 2'. (ju!s)i )apital )a te$eljni *li) intele)tualn g )apitala !ijeli se na& a) strukturalni i potrošački b) idejni i upravljački c) vlastiti i tuđi d) a) i b) 22. +tru)turalni )apital )a i%ve!en *li) intele)tualn g )apitala !ijeli se na& a) potrošački, organizacijski b) procesni, inovacijski c) sve navedeno d) intelektualno vlasništvo i neopipljivu imovinu 2,. O*li) ) n#entrirane in!ustrije u ) j j ! $inira je!an ili $anji *r j veli)ih ) n)urenata na%iva se& a) komparativna industrija b) konsolidirana industrija c) komercijalna industrija d) a) i b) 2-. Najra.ireniji *li) p !u%e/a u svijetu su& a) privatna poduzeća b) kompanije c) dionička društva d) inokosna poduzeća 20. +u*je)ti $al g g sp !arstva 1p !u%etni.tva2 sa $anje ! '0 %ap slenih na%ivaju se& a) obrtnici b) obiteljska poduzeća c) mikro subjekti d) privatnici 23. O*rti %a ) je se tra"i stru4na sp s *ljen st i $ajst rs)i ispit na%ivaju se& a) samostalni obrti b) vezani obrti c) majstorski obrti d) zanatski obrti 25. Najsl "eniji *li) p !u%e/a u tr"i.n j e) n $iji pre!stavlja& a) kompanija b) korporacija c) konglomerat d) kooperacija 26. Ne! sta#i $al g p !u%e/a su slje!e/i& a) financijska ovisnost, ekonomska nesamostalnost, nedostatak stručnih znanja i sposobnosti i ovisnost o konkurenciji b) porast odgovornosti, mogućnost propasti, podlo nost fluktuacijama na tr ištu, ovisnost o konkurenciji c) financijska slabost, nedostatak znanja i stručnosti i nerazvijena pravna regulativa d) b) i c)

1

27. Ovisn uvjeti$a ) ji $ raju *iti ispunjeni *rti se $ gu p !ijeliti na& a) proizvodne, prometne i za pru anje usluga b) slobodne, vezane i povlaštene c) a) i b) d) samostalne, trajne i partnerske ,0. P !ru4je ) je je pr st rn 8plans)i$ ! )u$enti$a !re9en %a *avljanje g sp !ars)ih !jelatn sti na%iva se& a) poduzetnički centar b) poduzetnički inkubator c) poduzetnička zona d) industrijska zona ,'. +)up 4i$*eni)a ) ji i%!vajaju ne) p !u%e/e ! stalih ) n)urenata na%iva se& a) komparativna prednost b) konkurentska prednost c) ključne sposobnosti d) strateški plan ,2. +et sp s *n sti ) je ne) p !u%e/e p sje!uje i ra%vija i ) je $u $ gu/avaju pslu"ivanje sv jih p tr .a4a * lje ! ) n)urenata na%iva se& a) komparativna prednost b) konkurentska prednost c) ključne sposobnosti d) strateški plan ,,. +ustavan na4in pr u4avanja svih a)tivn sti ) je p !u%e/e *avlja )a i anali%u intera)#ije tih a)tivn sti na%iva se& a) strateško planiranje b) strateško poduzetništvo c) lanac vrijednosti d) poduzetnički menad ment ,-. Osn vna p sl vna strategija p !u%e/a na%iva se& a) strategija fokusiranja b) sve navedeno c) strategija troškovnog vodstva d) strategija diferencijacije ,0. +trategija : )usiranja uspje.n je pri$jenjiva u situa#ija$a )a!a je tr"i.te& a) koncentrirano b) diferencirano c) segmentirano d) centralizirano ,3. ;iljani tr"i.ni seg$ent na%iva se& a) tr išna politika b) tr išna niša c) tr išna potra nja d) tr išna moć ,5. +trategija tr .) vn g v !stva pri$jerena je %a up tre*u& a) na tr ištu koje se sastoji od velikog broja kupaca i koji su vrlo osjetljivi na promjenu cijene b) unutar industrija koje proizvode standardizirane proizvode c) radi postizanja ekonomije obujma, posjedovanja suvremene tehnologije, lakšeg pristupa sirovinama i dr. d) a) i b)

2

,6. Ne)u in!ustriju 4ine& a) poduzeća sa zajedničkim obilje jima b) poduzeća koja međusobno dijele i tehnologije i kupce c) poduzeća koja proizvode proizvode čija je kri na elastičnost potra nje jako velika d) sve navedeno ,7. In!ustrije ) je i$aju $ali *r j p !u%e/a ) ja ) ntr liraju ve/i !i u)upnih in!ustrijs)ih pr !aja na%ivaju se& a) koncentrirane industrije b) konsolidirane industrije c) fragmentirane industrije d) a) i b) -0. Tri sn vne grupe ra%v jnih strategija p !u%e/a su& a) strategija konsolidacije, strategija diferencijacije i strategija ekspanzije b) strategija ekspanzije, strategija transformacije, strategija lividacije c) strategija rasta, strategija integracije, strategija transformacije d) strategija ekspanzije, strategija vertikalne i horizontalne integracije, strategija diversifikacije 2!. b 2#. b 22. c 2". b 2$. d 2%. c 2&. b 2'. b 2(. d 2). b "!. c "#. b "2. c "". c "$. b "%. c "&. b "'. d "(. d "). d $!. d

3