ςτνσαγή: πωρ να ξεκινήςεσε σο "άγπιο

"
πποζύμι
Φσιάξσο Μόνορ Σοτ by Εναλλακτική Δράση | 0 comments | in Καν' το μόνος σοσ

7

Η ζπληαγή ζέιεη ρξόλν θαη πξνζνρή, αιιά ζα ηε θηηάμεηε κηα θνξά ΜΟΝΟ.
Φάζη πρώηη:
3 1/2 θνπη. ζνύπαο αιεύξη νιηθήο ή 1 1/2 θνπη. ζνύπαο αιεύξη γηα
όιεο ηηο ρξήζεηο, θαη 2 θνπη. ζνύπαο αιεύξη θξηζαξέλην
1/4 θιηηδ. λεξό εκθηαισκέλν, ριηαξό καδί κε 2 θνπη γιπθνύ κέιη, θαιά αλαθαηεκέλν, λα δηαιπζεί
Σε κηθξή γαβάζα, αλαθαθαηέςηε δσεξά ηα πιηθά, λα γίλνπλ ρπιόο. Πξνζέμηε λα κε κείλνπλ ζβώινη. Σθεπάζηε ραιαξά κε
πιαζηηθή κεκβξάλε θαη αθήζηε ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ γηα 48 ώξεο. Ξεζθεπάδεηε 2-3 θνξέο ηελ εκέξα θαη αλαθαηεύεηε
κε πγξό θνπηάιη ή ζύξκα. Η δύκσζε ζα αξρίζεη ηε δεύηεξε κέξα ή αξγόηεξα, ηδίσο ην ρεηκώλα –αλάινγα κε ηε
ζεξκνθξαζία ηνπ δσκαηίνπ– νπόηε κπνξεί λα εκθαληζηνύλ θαη ιίγεο θνπζθάιεο.
Αλεμάξηεηα κε θνπζθάιεο ή όρη, ζε 2-3 κέξεο ην αξγόηεξν, πξνρσξήζηε ζηε 2ε θάζε.
Φάζη δεύηερη:
2 θνπη. ζνύπαο θνθηέο αιεύξη νιηθήο ή κείγκα αιεύξη γηα όιεο ηηο ρξήζεηο, κε θξηζαξέλην
2 θνπη. ζνύπαο λεξό κε 1 θνπη. γιπθνύ κέιη, θαιά δηαιπκέλν (όπσο θαη ζηελ αξρή)

ζνύπαο λεξό εκθηαιώκέλν ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ 1/2 από ηε δύκε ηεο ηξίηεο θάζεο (πεηάμηε ή δώζηε ζε θάπνηνλ άιιν ηε κηζή από ηε δύκε ηεο ηξίηεο θάζεο. Αλ δελ είλαη έηνηκε ζε 24 ώξεο. αθήζηε άιιεο 24 κε 48 ώξεο. πξνζζέζηε ηα λέα πιηθά. Σθεπάζηε ραιαξά κε πιαζηηθή κεκβξάλε θαη αθήζηε ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ γηα 24 κε 48 ώξεο. Φάζη ηρίηη: 5 1/4 θνπη. θαη αλαθαηέςηε δσεξά. πξνζζέζηε ην λέν αιεύξη θαη ην λεξό. πξνζζέζηε ηα λέα πιηθά. ΣΟ ΑΡΥΙΚΟ ΠΡΟΖΤΜΙ: 2 1/3 θιηηδ. Θα πξνρσξήζεηε ζηελ επόκελε θάζε ΜΟΝΟ όηαλ αθξίζεη ην κείγκα. γηα λα θάλεη ην δηθό ηνπ πξνδύκη) Σε κεγαιε γαβάζα πνπ λα ρσξάεη ηε δύκε κε ηα λέα πιηθά όηαλ ζα δηπιαζηαζηεί ζε όγθν. Από εδώ. Η λεξνπιή δύκε ζα είλαη έηνηκε όηαλ βγάιεη πνιιέο θνπζθάιεο θαη θνπζθώζεη. ή ζα θπιάμεηε ηε δύκε ζην ςπγείν γηα 2 κέξεο πξνηνύ λα ζπλερίζεηε. κε θξηζαξέλην 3 θνπη. Ξεζθεπάδεηε 23 θνξέο ηελ εκέξα θαη αλαθαηεύεηε κε πγξό θνπηάιη ή ζύξκα. κε θξηζαξέλην 3 θνπη. ζα πξνρσξήζεηε ζηελ ηειεπηαία θάζε. Φάζη ηέηαρηη: 7 θνπη. ζνύπαο λεξό εκθηαιώκέλν ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ Τε δύκε από ηε δεύηεξε θάζε. θαη αλαθαηέςηε θαιά κε κείλνπλ θαζόινπ ζβόινη Σθεπάζηε ραιαξά κε πιαζηηθή κεκβξάλε θαη αθήζηε ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ γηα 24 κε 48 ώξεο. Πξνρσξήζηε ζηελ ηξίηε θάζε ΜΟΝΟ όηαλ ε δύκε αθξίζεη ή βγάιεη πνιιέο θνπζθάιεο. ζνύπαο αιεύξη νιηθήο ή κείγκα αιεύξη γηα όιεο ηηο ρξήζεηο. κεηά από 3 κέξεο. Ξεζθεπάδεηε 2-3 θνξέο ηελ εκέξα θαη αλαθαηεύεηε κε πγξό θνπηάιη ή ζύξκα.Μίγκα από ηελ πξώηε θάζε Σηε γαβάζα κε ηε δύκε ηεο πξώηεο θάζεο. κε θξηζαξέλην . θαη πξάμηε όπσο θαη ηηο πξνεγνύκελεο θνξέο. Σηε γαβάζα κε ηε δύκε ηεο 2εο θάζεο. Ή αλ δε δείηε αιιαγέο. αθήζηε ηε θη άιιν. αιεύξη νιηθήο ή κείγκα αιεύξη γηα όιεο ηηο ρξήζεηο. Αλ δε θνπζθώζεη. αλαθαηεύνληαο πόηε πόηε. ε δύκε ζα δηπιαζηαζηεί κέζα ζε 4 θαη κέρξη 24 ώξεο. λα κε κείλνπλ θαζόινπ ζβώινη. αλαθαηεύνληαο πόηε πόηε. βάιηε ηε κηζή από ηε δύκε ηεο ηξίηεο θάζεο. ζνύπαο αιεύξη νιηθήο ή κείγκα αιεύξη γηα όιεο ηηο ρξήζεηο. Αθνύ ζθεπάζεηε.

ΠΡΟΖΤΜΙ για πάνηα… Αλ πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηείηε ην πξνδύκη ζπρλά. βγάιηε ην πξνδύκη από ην ςπγείν (ην ηειηθό. όζν ρξεηάδεηαη γηα λα πάξεηε περηό θνπξθνύηη. θαη ρξεζηκνπνηήζηε 2 θιηηδάληα. (Μέρξη ηνύην ην ζεκείν. 12 ώξεο κεηά ηελ ηειεπηαία πξνζζήθε πιηθώλ. βγάιηε ην πξνδύκη από ην ςπγείν. 1-2 κέξεο πξνηνύ δπκώζεηε. ην πξνδύκη είλαη έηνηκν γηα ρξήζε. ζθεπάζηε ραιαξά κε κεκβξάλε. πξνζζέηνληαο 1 θνξά ηελ εβδνκάδα ζην κηζό πξνδύκη –ην άιιν κηζό αλ δελ ην ρξεζηκνπνηήζεηε ζα ην πεηάηε– ίζνπο όγθνπο αιεύξη θαη λεξό. Ζπκώζηε ίζα λα ελζσκαησζνύλ ηα λέα πιηθά. Κάλεηε ην ίδην θάζε 12 ώξεο γηα ηηο επόκελεο 2-3 κέξεο. . Αθήζηε ην λα αλέβεη. λεξό εκθηαιώκέλν ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ 2/3 θιηηδ. ΠΡΟΕΣΟΙΜΑ΢ΙΑ γηα λα θάλεηε Ψσκί κε ζπηηηθό Πξνδύκη (μηλή καγηά) Απνβξαδίο ή κηα κέξα πξνηνύ λα δπκώζεηε. θαη αθελνληάο ην ιίγεο ώξεο έμσ από ην ςπγείν λα αλέβεη. θόςηε ηε θνκκάηηα κε ςαιίδη θαη ιηώζηε ηε κε λεξό ζην κπιέληεξ (αλ ήηαλ ζηελ θαηάςπμε. αλακείμηε όια ηα πιηθά αλαθαηεύνληαο κε θνπηάιη ή κε ηα ρέξηα γηα 1 ιεπηό πεξίπνπ. μεζθεπάζηε 1 ιεπηό. κέρξη λα γίλεη αξθεηά απαιή. αθήζηε λα αλέβεη. από ηε δύκε ηεο ηέηαξηεο θάζεο (πεηάμηε ή ραξίζηε ην ππόινηπν) Σε γαβάζα. θαη αθήζηε ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ 12 ώξεο. όζν ρξεηάδεηαη γηα λα πάξεηε περηό θνπξθνύηη. γηα πεξίπνπ 6. Σε απηό ην κείγκα από ην κπιέληεξ ζα πξνζζέζεηε 1 1/2 -2 θιηηδάληα αιεύξη θαη λεξό. ε δύκε ζα έρεη ζθίμεη. Πξνζζέζηε 1 θιηηδ. Μεηά από ιίγεο ώξεο. ζθεπάζηε ραιαξά κε ιαδσκέλε πιαζηηθή κεκβξάλε. πεηώληαο ην επηπιένλ ή ραξίδνληάο ην ζε θάπνηνλ άιιν. Σπλερίδνληαο από δσ θαη θάησ ζα δεκηνπξγήζεηε πξνδύκη λεξνπιό. θαη πξνζζέζηε 1 1/2 -2 θιηηδάληα αιεύξη θαη λεξό. από ηε δύκε. κέρξη λα δηπιαζηαζηεί. Ζπκώζηε γηα ιίγα δεπηεξόιεπηα λα βγεί ν αέξαο από ην εζσηεξηθό.1 θιηηδ. λεξό θαη 1 θιηηδ. αθήζηε ην ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. λα πάξεη αέξα. Κάληε ηε κπάια θαη αθήζηε ηε 5 ιεπηά. ρξεζηκνπνηήζηε όζν ζέιεηε θαη θπιάμηε ην ππόινηπν γηα ηελ επόκελε θνξά. αλάινγα κε ηε ρξήζε. θαη αθήζηε λα αλέβεη 4 κε 8 ώξεο. θαη πεηώληαο ή ραξίδνληαο ην επηπιένλ. ζα ηελ αθήζεηε λα καιαθώζεη πξώηα). Μεηαθέξεηε ζε θαζαξή γαβάζα. βάιηε 1 θιηηδ. Με ηα ρέξηα δπκώζηε πάιη ζηε γαβάζα 1 ιεπηό πεξίπνπ. ζα θπιάμεηε ην πξνδύκη ζην ςπγείν (δηαηεξείηαη ζρεδόλ γηα… πάληα). ζθεπάζηε κε κεκβξάλε. ζε ίζνπο πάληα όγθνπο. ιεπθό θαη νιηθήο). θάζε 3-5 κέξεο. αιεύξη. κέρξη λα πάξεηε δύκε πνπ λα θνιιάεη ειαθξά.7 θιηηδάληα αιεύξη (κείγκα ζηαξέλην. αξθεί λα ζπκάζηε λα ην ‘ηατδεηε’. θαη πξνζζέζηε αιεύξη θαη λεξό. πάληα θξαηώληαο ΜΟΝΟ 1 θιηηδ. θαη πξνζζέηεηε ζην κηζό (πεηάμηε ην ππόινηπν) λεξό θαη αιεύξη. πνπ λα ρσξάεη ηε δύκε όηαλ δηπιαζηαζηεί. Αλ δελ ην ρξεζηκνπνηείηε ζπρλά. δείηε πην πάλσ). θαη βάιηε ζην ςπγείν. Σε θαζαξή γαβάζα. θαη ζα έρεη πγξαζία 75% πεξίπνπ. ΑΝ έρεηε θξαηήζεη δύκε από πξνεγνύκελν δύκσκα. θαη μαλαζθεπάζηε κε ηε κεκβξάλε. δύκε.