MEDIUL SUBECUATORIAL SAVANA

1.Localizare -între 5-12 º în ambele emi !ere "A!ri#a S$b a%arian&' In(ia' )en* In(+#%ina ,i Bra-ilia.* Savana e te + a +#iatie /e0etala 1e#i!i#a 1+(i $ril+r a!ri#ane' a$ traliene i bra-iliene al#at$ita in 1rin#i1al' (intr-$n #+/+r #+ntin$$ (e ierb$ri inalte' in #are i#i #+l+ a1ar i arb$ ti i-+lati* Sa/anele #$1rin( re0i$nile #$ #limat tr+1i#al (in Ameri#a (eS$( "(in 2$3ana i (in l$n0$l !l$/i$l$i Orin+#+' $n(e e n$me # 4Ilan+ 5 i (in Bra-ilia' n$mite 4#am1+ 5.' (in A!ri#a tr+1i#ala' (in A$ tralia i In(ia* Ele !a# tre#erea intre 1a($rile (en e' tr+1i#ale' $me(e i (e ert$ri' a$ #atre 1a($rile #$ 6r$n-e #a-at+are ale -+nei tem1erate* Une+ri' 1a($rea 1atr$n(e 1$terni# in #a(r$l a/anei' in l$n0$l ra$ril+r #e + tra/er ea-a' al#at$in( a an$mitele 71a($ri-0alerii5* Cele mai intin e i intere ante a/ane $nt ra 1an(ite in A!ri#a' Ameri#a (e S$(' A$ tralia i $($l A iei* In emi !era n+r(i#a' me(iile tr+1i#ale e it$ea-a la $( (e Tr+1i#$l Ra#$l$i* Ele e intin(' in A!ri#a' (in Sene0al 1ana in Eti+1ia* In emi !era $(i#a' me(iile tr+1i#ale e 0a e # la n+r( (e Tr+1i#$l Ca1ri#+rn$l$i' in A!ri#a' in $($l 8air$l$i' An0+la' 8ambia' Namibia' 8imbab9e i M+-ambi# i #%iar in $la Ma(a0a #ar*

2.Clima - In e-+n$l (e /ara' #al( i $me(' aria (e a#ti$ne a ali-eel+r e (e1la ea-a la latit$(ini mai mari' iar ai#i e e:tin(e a#ti$nea ma el+r (e aer e#$at+riale' $me(e*Ca $rmare' am1lit$(inile termine #a(' tem1erat$rile e it$ea-a intre 2;° i 25°C' 1re#i1itatiile #+n/e#ti/e $nt b+0ate' iar $me-eala e mentine la /al+ri (e 1e te <5= > l$na #ea mai #al(a e te mai a$ i$nie* - In e-+n$l (e iarna' ali-e$l e te (+minant' el a($#e aer #al( i $ #at* Am1lit$(inile termi#e (i$rne $nt mari "1;°-15°C. i e (at+rea-a in#al-irii (i$rne #e ($#e la /al+ri (e ?; °C i ra#iri n+#t$rne #are #+b+ara tem1erat$ra la $b 15°C* Neb$l+-itatea' #a i $mi(itatea aer$l$i' $nt re($ e* A#e t e-+n !re#/ent ($rea-a 1atr$ l$ni in /e#inatatea 1a($rii e#$at+riale i mai l$n0 la latit$(ini mai mari "<-1; l$ni la limita #$ (e tert$rile.*

3.Vegetatia Savanele africane In !$n#tie (e 1e#i!i#$l #limat$l$i tr+1i#al' (e nat$ra +l$l$i i (e arb+rii 1re1+n(erenti' a/anna A!ri#ana 1+ate !i (i/i-ata in an$mite 0r$1ari@ - Sa/ana #$ ba+babi* Alat$ri (e el #re # 1e#ii(e a#a#ii' 1arAia' arb+rele (e $nt "B$t3r+ 1erm$m 1arAii.* - Sa/ana #$ a#a#ia@ A#a#ia arabia#a' A#a#ia albi(a> - Sa/ana #$ 1almieri@ 1almier$l (e $lei" Elaei 0$ineen i .' 1almier$l e/antai "B+ra $ aet%i+1im' B+ra $ !labelli!+rmi .*

1

Savana în Australia S$1ra!eBe întin e +#$1ate (e a/ane întClnim în $($l A iei .' 1a ari ra1it+are i termite* In a/ana' traie # 1en($lan( (e #+l+-#+l+ animalele intalnite i in -+na tr+1i#ala* )re(+mina t+t$ i ierbi/+rele' #arni/+rele' 1a arile* In a/anele A iei traie # bi/+l$l-in(ian' rin+#er$l' 1antera' #+bra' iar in a/ana a$ traliana mai ale mar$ 1ialele "#an0$r$l.i în A$ tralia' $n(e 1re(+minD e$#ali1t$l E$#al3t$ ' a#a#iile A#a#ia %ar1+1%3lla' #a $arinele Ca $arina' iarba #+1a# Eant%+rr%+ea' la #are e a(a$0D n$mer+a e 1e#ii (e 0raminee@ a trebla A trebla' tri+(ia Tri+(ia .Solul S+l$rile 1e#i!i#e $nt #ele r+ ii (e a/ana' ara#e in elemente n$triti/e*S+l$rile 1e#i!i#e $nt #ele r+ ii (e a/ana' ara# in elemente n$triti/e* )r+!il n$ 1rea 1r+!$n(' (e a#eea a1a (in +l e te $!i#ienta' mai 1$tin /ara' #an( (at+rita $ #a#i$nii mare 1arte (in $mi(itatea +l$l$i (i 1are* A1ar i +l$ri ne0re tr+1i#ale' 1e 1antele mi#i' mla tin+a e' (at+rita a#$m$larii b+0ate (e ar0ila (e ti1 m+ntm+ril+nit* 5.i %eter+1+0+n Feter+1+0+n #+n 4.' alat$ri (e #arni/+re "le$' 0%e1ar(' %iena.* 2 .Fauna In 1a($rile tr+1i#ale /er-i iarna l$mea animala e te 1e trita #+n/iet$in( animale (in 1a($re i a/ana* Traie # animale in t$rme in(e+ ebi ierbi/+rele mari i mi#i #are e!e#t$ea-a e-+nier mi0ratii "bi/+lii' ele!antii' -ebrele.