ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ
Α, Β, Ο, Oh, D, Ε, F, G, Η, I, J, Κ, L, LI, Μ, Ν, Ñ, Ο, Ρ, Q, R, S, Τ,
U, V, W, X, Υ, Ζ.
ΠΡΟΦΟΡΑ
To
»
»
»
»
>
>
»
»
»
»

a
b
c
ch
d
e
f

,.
..
..
..
..
..
..

9
h
1
1


· χε
.. άτσε
ιι
.. χότα
.. κα
.. έλε
.. έλιε
... έμε
... ένε
... ένιε
. .. 0
... πε
... κου
... έρρε
... έσε
... τε
... ου
... ούβε δάμπλε
... έκις

» j
» k
»> 1
»
»
»
»
»
»

II
m
n
ñ

0
p

>
» q
» r
» s
»

t

»

u

»

w

>
> X
>,

y

»

Ζ

α
μπε
θε
τσε
ντε
ε
έφε

... ι γριέγα
... θέτα

Προφέρεται

σαν α
μπ [μπαμπάς]
θ ή κ
τσ παχύ
ντ ή δ ή άφωνο
ε
φ
X ή γκ
δεν προφέρεται

ι
X
κ
λ
λι παχύ [ελιά]
μ
ν
νι παχύ [ενιά]

ο
π
κ
Ρ
σ
τ
ου
Υ
σ
Υ ή ι

2
ΣΗ Μ ΕΙΩ ΣΗ : Ολα τα φωνήεντα της Ισπανικής αλφαβή­
τας [a, o, ϋ, e, ί] προφέρονται όπως και τα αντίστοιχα
ελληνικά.
ΤΑ ΣΥΜ ΦΩ ΝΑ
To b προφέρεται όπως και το μπ στη λέξη μπαμπάς.
To c μπροστά από τα σύμφωνα προφέρεται κ [acción =
ακθιόν].
Μπροστά από τα δυνατά φωνήεντα [a, o, u] προφέρεται
σαν κ [ca = κα, co = κο, cu = κου].
Μπροστά από τα αδύνατα φωνήεντα [e, i] προφέρεται
σαν θ [ce = θε, ci = θι].
To d προφέρεται σαν ντ ή δ ή δεν προφέρεται: Vengo de
Madrid = Βένγκο ντε Μαδρί[δ].
Το διπλό γράμμα ch προφέρεται παχύ [muchacho =
μουτσιάτσο].
To g με τα δυνατά φωνήεντα a, o, u, προφέρεται γκ: ga
= γκα, go = γκο, gu = γκου.
Με τα αδύνατα φωνήεντα e, i, προφέρεται χ: ge = χε, gi

= χΐ·
To gu με τα αδύνατα φωνήεντα e, i, προφέρεται γκ: gue
= γκε, gui = γκι.
To j πάντα προφέρεται χ.
Το διπλό γράμμα II προφέρεται σαν λι παχύ [παλιός] ή
σαν γι [llave = λιάβε ή γιάβε].
Το ñ προφέρεται σαν νι παχύ [España = Εσπάνια],
To q ακολουθείται πάντα από το u, που δεν προφέρεται,
συνοδευόμενο από τα αδύνατα φωνήεντα e, i, αντιστοιχούν
στον ήχο κ: que = κε, qui = κι.
To r προφέρεται έντονα όταν βρίσκεται στην αρχή της
λέξης [la radio προφέρεται λα ρράδιο] ή όταν είναι διπλό
[perro προφέρεται πέρρρο].

. To w για λέξεις ξενικής προέλευσης. acción. ¡ .. Το χ προφέρεται σ. Οι οξύτονες λέξεις που λήγουν ή σε φωνήεν ή η ή s ή είναι προπαροξύτονες ή αντιπροπαροξύτονες παίρνουν την οξεία.. ¿ . Π. Τόνοι: Υπάρχει μόνον η οξεία. ayer = αγιέρ]. ! = admiración. médico. rápidamente.3 To s προφέρεται πάντα σ.: café. Το ζ συνοδεύεται μόνο από τα ισχυρά φωνήεντα [a. nn : Σχηματίζεται με την ένωση του στερητικού in και των λέξεων που αρχίζουν από n (innovación) ή με την ένωση ρημάτων και αντωνυμιών (dénnoslo). = coma. « . » comillas. Το y στην αρχή και στο μέσον της λέξης προφέρεται σαν γ: [yo = γιο. υ] και προφέρεται θ. Οι παροξύτονες λέξεις που λήγουν σε σύμφωνο.: mármol.. ? = interrogación. cortés. Σημεία στίξεως: . = punto y coma. II : Είναι το διπλό γράμμα έλιε (llamar = λιαμάρ ή γιαμάρ). Π. εκτός από τα ακόλουθα: cc : La lección (λα λεκθιόν). Η απόστροφος: Στην ισπανική δεν υπάρχει. ye = γιε..χ. Στο τέλος της λέξης προφέρεται ϊ: [hoy = όϊ]. προφέρεται σαν γ: [whisky προφορά γουίσκι]. rr : Βρίσκεται σε λέξεις και προφέρεται δυνατά (perro).χ. Στην Ισπανική γλώσσα δεν υπάρχουν διπλά σύμφωνα. To ν προφέρεται μεταξύ μπ & 6. . ο. = punto final. : = dos puntos.. . huésped..

a = άλλος. esta. ei agua αλλά las aguas. Π. Π. Τα άρθρα: Αρσενικό (Ενικός Αριθμός) el padre = ο πατέρας del padre = του πατέρα al padre = τον πατέρα .χ. Π. las = οι (Πληθυντικός) Αόριστο. la = η (Ενικός) los = οι. un = ένας. Π. mi casa. αλλά το οριστικό άρθρο. Los Estados Unidos.χ. Οι λέξεις θηλυκού γένους που αρχίζουν από τονικό a ή ha παίρνουν το αρσενικό άρθρο.χ. lo bueno δηλ. Dame el otro libro = Δος μου το άλλο βιβλίο. δεν παίρνει το αόριστο άρθρο.χ. η.χ. Dame otro libro = Δος μου ένα άλλο βιβλίο. este libro. aquel libro. Π. La bondad y afección de mi padre. Τα ονόματα κρατών και πόλεων στον πληθυντικό παίρνουν άρθρο. Τα κύρια ονόματα ποτέ δεν παίρνουν άρθρο. Π. esta casa.4 Άρθρα : Οριστικό.χ. unas = μερικές (πληθυντικός). Το Ιο χρησιμοποιείται μόνο στον ενικό και έχει μια γενική έννοια. esa.χ. ese. aquella δεν παίρνουν ποτέ άρθρο. ότι είναι καλό. Τα κτητικά επίθετα επίσης δεν παίρνουν άρθρο. Otro. Όταν υπάρχουν δύο ουσιαστικά αυτό που βρίσκεται μετά από το συμπλεκτικό σύνδεσμο δεν παίρνει άρθρο. aquel. aquella casa. ese libro. Τα δεικτικά επίθετα este. el = o. Π. una = μία (Ενικός) unos = μερικοί. mi libro. esa casa.

πίσω από detrás de = πίσω από sobre = πάνω bajo = κάτω entre = μεταξύ excep­ to = εκτός y = και durante = κατά την διάρκεια. Π.χ. αντί para = για en = σε.χ. la casa. από. la mujer = η γυναίκα el padre = o πατέρας. el libro. εντός con = με sin = χωρίς contra = εναντίονdesde = από hasta = μέχρι hacia = προς ante = ενώπιον.5 (Πληθυντικός Αριθμός) οι πατέρες των πατεράδων los padres de los padres a los padres τους πατέρες Θηλυκό (Ενικός Αριθμός) η μητέρα la madre της μητέρας de la madre την μητέρα a la madre (Πληθυντικός Αριθμός) οι μητέρες των μητέρων las madres de las madres a las madres τις μητέρες Προθέσεις & Σύνδεσμοι a = σε.χ. προς de = από. Π. Η Ισπανική γλώσσα έχει δύο γένη: Το αρσενι­ κό και το θηλυκό. Ουσιαστικά με διαφορετικές μορφές για κάθε φύλλο. του por = για. el hombre = ο άνδρας. la madre = η μητέρα. μπροστά tras = μετά από. Ουσιαστικά που λήξουν σε -STA: Π. el artista = ο καλλιτέχνης .

la pastora.χ.la vaca = το βόδι . σχηματίζουν τον . Σχηματισμός του θηλυκού στα ονόματα και επίθετα 'Οταν το αρσενικό λήγει σε -ο ή σε ένα από τα παρακάτω σύμφωνα: -I.la leona. la bondad.).η φοράδα. el príncipe . el buey .la perra.la hembra = o αρσενικός . el poema.η θηλυκιά.η γυναίκα.la mujer = o άνδρας .la jaca = το πουλάρι (αρσ.η γελάδα. -CIO'N. el inglés . -r. el potro .6 la artista = η καλλιτέχνιδα. Σχηματισμός του πληθυντικού Οι λέξεις που λήγουν σε φωνήεν. la virtud.χ. -EZA. el libro.χ. el yerno .η νύφη. -ΜΑ. -n. είναι θηλυκού γένους. el chaval . το θηλυκό γίνεται σε -a: Π. -DAD. el color.la poetisa el actor . el león . el padre . el pastor .η μητέρα. el gallo . -s. Ουσιαστικά που λήγουν σε -Ο.la chavala.χ. la visión. Ονόματα με ξεχωριστό θηλυκό el hombre .la rapaza.χ. Ουσιαστικά που λήγουν σε -Α. el perro . -ζ. είναι αρσενικού γένους. el rapaz . -AMBRE.la yegua = το άλογο . la casa. Π. Αλλά υπάρχουν μερικά που σχηματίζονται διαφορετι­ κά: Π.) (θηλ. -TUD. -UMBRE. -NCIA. Ουσιαστικά σε -ΝΤΕ: Π. el estudiante = ο φοιτητής la estudiante = η φοιτήτρια.la inglesa.la nuera = o γαμπρός .la gallina = o κόκκορας . el plan. el alambre. Π.η κότα. -ΙΕ.la madre = o πατέρας . -AJE. -NZA. -OR.la actriz. el caballo . -SION. -ΑΝ.la princesa el poeta . el macho . -CIA.

Οι λέξεις που λήγουν σε σύμφωνο με τόνο. chiqu-illa = κοριτσάκι. hombre-rana.papás. -ote. ferrocarril.χ. τότε παίρνουν -es. Π. φιλάρας. amigo .χ..libros. Π... jabalí . -ita(s). libro . -ecita(s). σχηματί­ ζουν τον πληθ'ιντικό προσθέτοντας -es. Οι λέξεις που λήγουν σε -ί προσθέτουν -es. animalazo = ζώο .los lápices = το μολύβι.las lecciones = το μάθημα.χ.χ. ζώο τεράστιο. Σύνθετα ονόματα Υπάρχουν δύο περιπτώσεις: Με σύντηξη των λέξεων και με απλή ένωση με παύλα: Π.χ. άνδρακλας.. Π. animal . sol-ecito = ηλιούλης. hombre . -cito(s). el lunes . Τα υποκοριστικά Σχηματίζονται προσθέτοντας στη ρίζα των ονομάτων τις καταλήξεις: -ito(s). el lápiz . -illo(s).χ. flor-ecita = λουλουδάκι.χ. amigóte = φίλος .7 πληθυντικό προσθέτοντας -s.. .cafés. hombrón = άνδρας . perr-illo = σκυλάκι... papá . Π. café . -cita(s).. calor-cito = ζεστούλα. Π. Τα μεγενθυντικά Σχηματίζονται προσθέτοντας στη ρίζα των ονομάτων τις καταλήξεις: -ón. -azo.. arbol-ito = δενδράκι. -illa(s). mes-ita = τραπεζάκι. Αλλά αν λήγουν σε σύμφωνο χωρίς τόνο.χ. Π.jabalíes.. Οι λέξεις που λήγουν σε -s χωρίς τόνο παραμένουν αμετάβλητες στον πληθυντικό. la lección . sordomudo & coche-cama..rubies.. -ecito(s).los lunes = η Δευτέρα. rubí . madrec-ita = μανούλα. Π.

. ούνα ντος τρες 11 12 13 14 15 16 17 έντεκα δώδεκα δεκατρία δεκατέσσερα δεκαπέντε δεκαέξι δεκαεπτά 18 19 20 21 22 30 40 δεκαοκτώ δεκαεννέα είκοσι εικοσιένα εικοσιδύο κλπ. κλπ 50 πενήντα τρέιντα κουαρέντα θινκουέντα 60 εξήντα 70 εβδομήντα 80 ογδόντα σεσέντα σετέντα οτσέντα . τριάντα σαράντα κουάτρο θίνκο σέις σιέτε ότσο νουέβε ντιέθ όνθε ντόθε τρέθε κατόρθε κίνθε ντιεθισέις ντιεθισιέτε ντιεθιότσο ντιεθινουέβε θέιντε βεϊντιούνο βεϊντιδός.8 01 Α ΡΙΘ Μ Ο Ι ΝΟ ΥΜ ΕΡΑΛΕΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ένας.. ένα δύο τρία τέσσερα πέντε έξι επτά οκτώ εννέα δέκα ούν(ο). μία.

NUMERALES ARICMI un(o). mía. etc... treinta cuarenta cincuenta sesenta setenta ochenta dio tría tésera pende exi eptá octó enéa deca éndeca dódeca decatría deca tésera deca deca deca deca pende exi eptá octó deca enéa ícosi ícosi éna ícosi dio. ena seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte veintiuno veintidós.. una dos tres cuatro cinco énas. triánda saranda peninda exinda evdominda ogdonda . etc..

εντέρα .10 90 100 101 110 200 300 400 ενενήντα εκατό εκατόν ένα εκατόν δέκα διακόσια τριακόσια τετρακόσια 500 πεντακόσια 600 εξακόσια 700 επτακόσια 800 οκτακόσια 900 εννεακόσια 1. εντέρο τόδα. ούνα θιέντο ντιέθ ντοσθιέντος. ντοσθιέντας τρεσθιέντος.000. 000.000 δύο χιλιάδες 3. οτσοθιέντας νοβεθιέντος. τρεσθιέντας κουατροθιέντος. σετεθιέντας οτσοθιέντος. εντέρο τόδο. σεϊσθιέντας σετεθιέντος. νοΒεθιέντας μιλ ντος μιλ τρες μιλ 1 .000 ένα εκατομμύριο ουν μιγιόν 2 .000 δύο εκατομμύρια ντος μιγιόνες 0 μηδέν θέρο ΚΛΑΣΜ ΑΤΑ Φ ΡΑ Κ Θ ΙΟ Ν Ε Σ 1/2 ένα δεύτερο (μισό) 1/4 ένα τέταρτο ολόκληρος ολόκληρον ολόκληρη μέδιο ουν κουάρτο τόδο. κουατροθιέντας κινιέντος. κινιέντας σεϊσθιέντος.000 τρεις χιλιάδες νοβέντα θιέν θιέντο ουν(ο).000 χίλια 2.

eptacósies octacósia. diacósies triacósia. ochocientas novecientos. triacósies tetracósia. cuatrocientas eneninda ecató ecatón ena ecatón deca diacósia. trescientas cuatrocientos. setecientas ochocientos. oli . eñacósies jilla. entera misó. oíos olócliro. seiscientas setecientos. doscientas trescientos. tetracósies quinientos. pendacósies exacósia. exacósies eptacósia. novecientas mil dos mil tres mil pendacósia. entero todo. olo olócliri. octacósies eñacósia. entero toda. quinientas seiscientos. ena déftero ena tétarto olócliros. una ciento diez doscientos.11 noventa cien ciento un(o). jilles dio jillades tres jillades un millón ena ecatomírio dos millones cero dio ecatomíria midén FRACCIONES CLASMATA medio un cuarto todo.

το έκτον η έκτη ο η ο η ο η έβδομος. ελ οκτάβο οκτάβα νοβένο. το ένατο ενάτη ο η ο η ο δέκατος.12 ΤΑ ΚΤΙΚ Α Ο ΡΝ Τ ΙΝ Α Λ ΕΣ ο πρώτος το πρώτο η πρώτη ελ ελ λα ελ ελ λα ελ λα ελ ελ ελ λα ελ ελ λα ελ λα ελ λα ελ λα ελ λα ελ λα ελ λα ελ ο δετερος το δεύτερο η δεύτερη ο τρίτος η τρίτη το τρίτον ο τέταρτος το τέταρτο η τετάρτη ο πέμπτος το πέμπτον η πέμπτη ο έκτος. ελ σέπτιμο σέπτιμα οκτάβο. το δέκατο δεκάτη ενδέκατος. το όγδοο ογδόη ένατος. ελ ντέθιμο ντέθιμα ουντέθιμο. το ενδέκατο ενδεκάτη δωδέκατος πριμέρο πριμέρο πριμέρα σεγούνδο σεγούνδο σεγούνδα τερθέρο τερθέρα τερθέρο κουάρτο κουάρτο κουάρτα κίντο κίντο κίντα σέστο. ελ νοβένο νοβένα ντέθιμο. ελ ουντέθιμο ουντέθιμα ντουοδέθιμο . ελ σέστο σέστα σέπτιμο. το έβδομο έβδομη όγδοος.

to décato (neutro) 1 décati 0 endécatos. tó évdomo (neutro) 1 évdomi 0 ógdoos.13 O R D IN A LES TACTICA el el la el el la el la el el ei la el el la el la el la el la el la el la el la el 0 protos to proto (neutro) 1 proti 0 défteros to déftero (neutro) 1 défteri primero primero primera segundo segundo segunda tercero tercera tercero cuarto cuarto cuarta quinto quinto quinta sexto. el octavo octava noveno. ei séptimo séptima octavo. el noveno novena décimo. el undécimo undécima duodécimo 0 tritos 1 triti to trito (neutro) 0 tétartos to tétarto (neutro) 1 tétarti 0 pémptos to pémpto (neutro) 1 pempti 0 ectos. el sexto sexta séptimo. to ecto (neutro) 1 ecti 0 évdomos. to endécato (neutro) 1 endecati o dodécatos . el décimo décima undécimo. to ógdoo (neutro) 1 ógdoi 0 énatos. to énato (neutro) 1 énati 0 décatos.

χιλιοστός μιλέσιμο μιγιονέσιμο ελ παρ ούνα βεθ τεσσαρακοστός πεντηκοστός εξηκοστός εκατομμυριοστός το ζευγάρι μια φορά δύο φορές πολλές φορές μερικές φορές λίγες φορές ντος βέθες μούτσας βέθες αλγούνας βέθες πόκας βέθες Κ Ο ΙΝ Ε Σ Φ Ρ Α Σ Ε ΙΣ Φ Ρ Α Σ Ε Σ Κ Ο Μ Ο Υ Ν ΕΣ αυτός. ντουθεντέσιμο τριθεντέσιμο κ. έστο . εικοστός τριακοστός εβδομηκοστός ογδοηκοστός βιχέσιμο τριχέσιμο κουαδραχέσιμο κινκουαχέσιμο σέσαχέσιμο σεπτουαχέσιμο οκτοχέσιμο ενενηκοστός εκατοστός νοναχέσιμο θεντέσιμο διακοσιοστός τριακοσιοστός κ.λ.λ.π.14 το δωδέκατο η δωδεκάτη ο δέκατος τρίτος το δέκατον τρίτο η δεκάτη τρίτη κ. ελ ντουοδέθιμο λα ντουοδέθιμα ελ ντέθιμο τερθέρο ελ ντέθιμο τερθέρο λα ντέθιμο τερθέρα κ.λ. αυτό έστε.π.π.π.λ.

vigésimo trigésimo cuadragésimo quincuagésimo sexagésimo septuagésimo octogésimo nonagésimo centésimo ducentésimo tricentésimo etc. aftó (neutro) . milésimo millonésimo el par una vez dos veces muchas veces algunas veces pocas veces to dodécato (neutro) i dodecati o décatos tritos to décato trito (neutro) i décati triti kelipá (klp) icostós triacostós tesaracostós pendicostós exicostós evdomicostós ogdoicostós enenlcostós ecatostós diacosiostós triacosiostós kelipá (klp) jiliostós ecatomiriostós to yelvgari mía forá dio forés polés forés meriqués forés ligues forés F R A S E S C O M U N ES Q U IN ES F R A S IS este.el la el el la duodécimo duodécima décimo tercero décimo tercero décimo tercera etc. esto attós.

δικό της δική της δικός μας. δικό του δική του δικός της. Ελληνίδα Από πού είσθε εσείς. εκείνο εκείνη έστα δικός μου. δικό σου δική σου τούγιο. Νο άμπλο μπιέν Άμπλο ινγκλές Εν-τιέντε γριέγο. Δεν καταλαβαίνω Έ σ τ ε σενιόρ ες Αμερικάνο Δεν καταλαβαίνετε Παρακαλώ. Δεν ομιλώ καλά Ομιλώ αγγλικά Καταλαβαίνετε Ελληνικά. γριέγα Ντε δόντε ες ουστέδ. σούγιο σούγια νουέστρο. τούγιο τούγια δικός του. Είμαι από την Ισπανία Είμαι Ισπανός Είμαι Ισπανίδα Σόι γριέγο. δικός σας δικός τους σούγιο. μιλήστε σιγά Άμπλα ουστέδ εσπανιόλ.16 αυτή εκείνος. δικό μου δική μου ακέλ. άμπλε ντεσπάθιο . Σόι ντε Εσπάνια Σόι Εσπανιόλ Σόι Εσπανιόλα Αυτός ο κύριος είναι Αμερικάνος Ομιλείτε Ισπανικά. ακέγιο ακέγια μίο. Νο εν-τιέντο Νο εν-τιέντε Πορ φαβόρ. βουέστρο σούγιο Είμαι Έλλην. μίο μία δικός σου. σούγιο σούγια σούγιο.

equino (neutro) equini dicós mu. griega dónde es Ud? de España español española señor es americano ¿Habla Ud. dicó mu (neutro) diqui mu dicós su. hable despacio tu. español? No hablo bien Hablo inglés ¿Entiende griego? No entiendo No entiende Por favor. dicó tis (neutro) tis dicós mas. miliste sigá .17 esta aquel. elinida pu isce esis? apó tin Ispanía ispanós ispanida Aftós o quinos ine americanos Milate esis ispanicá? Den miló calá Miló aglicá Catalavénete elinicá? Den catalaveno Den catalavénete Paracaló. aquello aquella mío. mío mia tuyo. dicós sas dicós tus élinas. suyo suya suyo. dicó su (neutro) diqui su suyo. suyo suya nuestro. vuestro suyo dicós diqui dicós diqui Soy ¿D e Soy Soy Soy Este Ime Apó Ime Ime Ime griego. dicó tu (neutro) tu tis. tuyo tuya aftí equinos.

νο τενία έχουμε .νο τενδρία τενδρίαμος .δεν έχετε έχουν .νο τενδρίαϊς .νο τιένε τενέμος .δεν θα έχει θα έχουμε .δεν θα είχε είχαμε .νο τενδρέ τενδράς .νο τενίαμος τενίαϊς .νο τιένες τιένε .νο τενίαν τενδρέ .νο τενδρέμος τενδρέϊς .νο τενδρίας τενδρία .δεν έχω έχεις .δεν θα έχουμε θα έχετε .δεν έχουν είχα .νο τενίας τενία .δεν έχεις έχει .νο τενίαϊς τενίαν .νο τενία τενίαμος .νο τένγκο τιένες .δεν θα έχουν Θέλετε να έχετε.νο τενέϊς τιένεν .νο τενδρά τενδρέμος .δεν θα έχεις θα έχει . Κουάντο τενδρά.δεν θα είχα θα θα θα θα είχες .δεν θα είχες είχε . πορ σουπουέστο Πορ φαβόρ.δεν θα είχατε τενίας . Πότε θα έχετε.δεν είχατε είχαν .νο τενδρέϊς τενδράν .δεν θα είχαμε είχατε .δεν θα έχετε θα έχουν . πιο γρήγορα Σι.δεν έχουμε έχετε .δεν είχε είχαμε .δεν είχαν είχες . Εάν έχετε θα είχα .νο τενδράν Κιέρε τενέρ. Σι τιένε τενδρία .1b Ναι.νο τενδρίαμος τενδρίαϊς .δεν θα έχω θα έχεις .δεν είχαν θα έχω . μας δεπρίσα ΒΟ Η Θ Η ΤΙΚΑ ΡΗΜ ΑΤΑ Β Ε ΡΜ Π Ο Σ Α Ο Υ Ξ ΙΛ ΙΑ ΡΕ Σ ΤΕΝ ΕΡ έχω .δεν είχαμε είχατε .νο τενέμος τενέϊς .δεν είχες είχε .νο τιένεν τενία .δεν έχει τένγκο . 6έ6αια Παρακαλώ.νο τενδρία τενδρίας .νο τενδράς τενδρά .

no tenían tendré .den za íjate .no tenías eji .no tendría tendríamos .no tenía tenías .den íjame íjate .no tienes tiene .den za éjume za éjete .no tiene ejo . vévea Paracaló.no tenemos tenéis .den íjate íjan .den ejis tenemos .19 Si.no tendréis tendrán .den za íja tendrías .den za íjame íjate .den za íje íjame .no tendré tendrás .den íje íjame .den za éjete za ejun .no tienen tenía .den za eji tendremos . pió grígora VERBOS AUXILIARES TENER VOICITICA RIMATA EJO Tengo .no tendrás dendrá .no tendríais za za za za íjes .no tenéis tienen .no tendremos tendréis .den íja tenía .den íjes íje .no tendría za éjume .den éjume éjete .den éjete éjun .no tenía teníamos .den za ejun Célete na éjete? Póte za éjete? Eán éjete za íja .no tendrías tendría .no tendrá íjes .den éjun íja .den za ejis za eji .den za íjes íje .no teníais tenían .den za ejo za ejis .no tendrán ¿Quiere tener? ¿Cuándo tendrá? Si tiene tendría .no tengo tienes .no tendríamos tendríais .den íjan za ejo .den ejo ejis .den eji éjume .no teníamos teníais . por supuesto Por favor. más deprisa Ne.

νο εσταρέϊς εσταράν .νο εσταρία εσταρίαμος . εσταρία .δεν θα είσθε θα είναι .δεν θα είμεθα θα ήσασταν . αυτή εμείς. του. εσείς.νο εστάμπα εστάμπας . έγιας .νο εσταρίας εσταρία .νο εσταρίαν γιο.δεν θα ήσασταν θα ήσαν .νο τενδρίαν ΕΣ Τ Α Ρ εστόϊ .δεν είσθε είναι .δεν θα είναι είμαστε .δεν θα είσαι είναι .δεν θα είμαστε είσθε .νο εστάμπαμος εστάμπαϊς .δεν είμαστε είσθε .νο εσταρέμος εσταρέϊς .δεν ήμουν ήσουν . βοσότρος. ελ.δεν είσασθε ήσαν .δεν είμεθα είσασθε .νο εστάϊς εστάν . θα ήμουν .δεν θα ήμουν θα ήσουν .δεν είναι είμαστε .δεν θα ήσαν εγώ. Πότε θα είσθε. έγια νοσότρος.νο εστάμπα εστάμπαμος .δεν θα είμαι είσαι .νο εστόϊ εστάς .νο εστάμπας εστάμπα .νο εσταρίαϊς εσταρίαν .νο εσταρέ εσταράς .νο εστάμος εστάϊς .δεν είσαι είναι . Κουάντο εσταρά.νο εσταρίαμος εσταρίαϊς . συ.νο εσταρά εσταρέμος .νο εστάν εστάμπα .νο εστάς εστά .δεν θα είναι Θέλετε να είσθε.δεν θα ήταν θα είμεθα .νο εστάμπαϊς εστάμπαν .νο εστά εστάμος .δεν είμαι είσαι .δεν ήταν είμεθα .νο εσταράς εσταρά .νο εσταράν Κιέρε εστάρ. αυτές τενδρίαν .δεν θα είχαν ΕΙΜ Α Ι είμαι . αυτός.νο εστάμπαν εσταρέ .δεν ήσαν θα θα θα θα θα είμαι .δεν είναι ήμουν . αυτοί.20 θα είχαν .δεν ήσουν ήταν .νο εσταρία εσταρίας .δεν θα ήσουν θα ήταν . έγιος.

no están estaba .den za ítan Egó.den za ime za íse .no está ime .21 tendrían . Vosotros.den za ine Célete na íste? Pote za íste? za ímun .den za ítan za ímastan .no estaréis estarán .no estás está . aftí Emís.no estaríais estarían .no estarán ¿Quiere estar? ¿Cuándo estará? estaría .no estará estaremos .no estamos estáis . ella Nosotros.no estaría estaríamos . aftós.den ítan ímastan .no estaríamos estaríais .den za ísaste za ine .den íse ine .no estaría estarías .den ímastan ísastan . aftés .no estarías estaría . ellos.no estaremos estaréis .dne za ísun za ítan .den za ímun za ísun .den za ímastan za ísastan . esí.den za íjan ESTAR IME estoy .den ine ímaste .no estoy estás . aftí.no estaba estabamos .no esaré estarás .den ísun ítan .den íste ine .no estabamos estabais .den ímun ísun .no estaban estaré . tú.no estáis están .den za ine za ímaste .den ísastan ítan .den ímaste estamos .no estarás estará .no estabas estaba .no estaba estabas .den ine ímun . ellas íste .den ime íse .den za íse za ine .no estarían Yo.no estabais estaban . esis.den za ímaste za ísaste .den ítan za ime .no tendrían za íjan .den za ísastan za itan . él.

δεν μπορούμε μπορείτε .δεν μπορούσε μπορούσαμε δεν μπορούσαμε μπορούσατε δεν μπορούσατε μπορούσαν .νο ποδία ποδίαμος νο ποδίαμος ποδίαϊς νο ποδίαϊς ποδιάν .δεν θα μπορούν Γιατί όχι.δεν μπορείτε μπορούν .δεν μπορούσαν θα μπορώ .δεν θα μπορώ θα μπορείς . Πότε.νο πουέδε ποδέμος .δεν μπορώ μπορείς .νο ποδιάς ποδία .νο πουέδες πουέδε .δεν θα μπορεί θα μπορούμε δεν θα μπορούμε θα μπορείτε δεν θα μπορείτε θα μπορούν . Ντέσδε κουάντο.δεν πιστεύω ΠΟ Δ ΕΡ πουέδο .νο ποδία ποδιάς .νο πουέδεν ποδία . Πού.νο ποδίαν ποδρέ . Πιστεύω .νο ποδέϊς πουέδεν . Από πότε.δεν θα μπορείς θα μπορεί . Πώς όχι.νο ποδέμος ποδέϊς .22 ΜΠΟΡΩ μπορώ .δεν μπορούν μπορούσα .νο ποδράς ποδρά .νο ποδρέ ποδράς .νο πουέδο πουέδες .νο ποδρά ποδρέμος νο ποδρέμος ποδρέϊς νο ποδρέϊς ποδράν .δεν μπορούσες μπορούσε .δεν μπορείς μπορεί . Ντόνδε.δεν μπορούσα μπορούσες .νο κρέο . Κρέο . Κόμο νο. Από πού.δεν μπορεί μπορούμε . Πορ ντόνδε. Κουάντο.νο ποδράν Πορκέ νο.

no podías podía .no podréis za borite .no podrás podrá .no puedo puedes .no podía boró .no creo Póte? Apó pú? borusan .den borún borusa .den borúsame podíais .no podíais borúsate .den borume borite .den borí borume .den borusan boró .no podía podíamos .den pistevo .no podéis pueden .den za borite podrán .no puedes puede .no podrán ¿Porqué no? ¿Cómo no? ¿Désde cuándo? za borún .no podemos podéis .den za borí borume .no podremos za za za za podréis .den za borís borí .no podrá podremos .den boruses boruse .no puede podemos .den borís borí .den borusa podías .no podían podré .no pueden podía .no podré podrás .den borúsate podían .den borite borún .den za borún Yatí oji? Pós oji? Apó póte? ¿Cuándo? ¿Por dónde? ¿Dónde? Creo .23 PODER BORO puedo .den za boró borís .den boró borís .den za borume Pú? Pistevo .den boruse borúsame .no podíamos boruses .

νο κρέεν Ασί σον λας κάσας Τένγκο πρίσα Νεθεσίτο Περδάνο Εσκούτσο Εμπάρκο - ΟΙ Μ ΗΝ ΕΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος ΛΟΣ Μ Ε Σ Ε Σ ΝΤΕΛ ΑΝΙΟ Ενέρο Φεμπρέρο Μάρθο Αμπρίλ Μ άγιο Χούνιο Χούλιο Αγόστο Σεπτιέμπρε Οκτούμπρε Νοβιέμπρε Διθιέμπρε ΟΙ Η Μ Ε Ρ ΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔ Ο Μ Α Δ Α Σ Κυριακή Δευτέρα Τρίτη ΛΟΣ ΝΤΙΑΣ ΝΤΕ ΛΑ ΣΕΜ Α Ν Α Ντομίνγο Λούνες Μάρτες Μιέρκολες Χουέβες Βιέρνες Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Ντεσεμπάρκο Σάμπαδο .24 Πιστεύετε .δεν πιστεύετε Έτσι έχουν τα πράγματα Βιάζομαι Χρειάζομαι Συγχωρώ Ακούω Επιβιβάζομαι αποβιβάζομαι κρέεν .

no creen Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado .den pistévete Etsi ine ta prágmata Viáyiome Jriáyiome Sinjoró Acúo Epiviváyiome apoviváyiome LOS MESES DEL AÑO I MINES TU ETUS enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre lanuários Fevruários Mártios Aprílios Máios lúnios lúlios 'Avgustos Septémvrios Octóvrios Noémvrios Dequémvrios LOS DIAS DE LA SEMANA I MERES TIS EVDOMADAS Domingo Quiriaquí Deftera Triti Tetarti Pempti Parasqueví Sávato creen .25 Así son las cosas Tengo prisa Necesito Perdono Escucho Embarco desembarco pistévete .

Ο ΧΡΟ Ν Ο Σ ΛΑΣ ΕΣΤΑ Θ ΙΟ Ν ΕΣ Πριμαβέρα Βεράνο Οτόνιο Ινβιέρνο ΛΑ ΟΡΑ. α μεδιάδος ελ φιν Το τέλος Η ωραία εποχή λα μπέλια εσταθιόν Η κακή εποχή λα μάλα εσταθιόν Η πρωτοχρονιά Το καρναβάλι ελ ντία ντε άνιο νουέβο ελ καρναβάλ . άντες δε αγέρ Αύριο. προχθές μεδιανότσε αγέρ.26 01 ΕΠ Ο ΧΕΣ Άνοιξη Καλοκαίρι Φθινόπωρο Χειμώνας Η ΩΡΑ. το μέσον μανιάνα. ΕΛ ΤΙΕΜ ΠΟ Ούνα όρα Μέδια όρα Μία ώρα Μισή ώρα Έ ν α τέταρτο της ώρας Μία ώρα και μισή Έ ν α λεπτό ένα δευτερόλεπτο Το πρωί Ουν κουάρτο δε όρα όρα ι μέδια Ουν μινούτο Ουν σεγούνδο λα μανιάνα Το πρωινό Το μεσημέρι Το απόγευμα πορ λα μανιάνα ελ μεδιοδία λα τάρδε η νύκτα Το βράδυ λα νότσε λα νότσε Μεσάνυχτα Χθες. μεθαύριο Την επομένη Την μεθεπομένη Η αρχή. πασάδο μανιάνα αλ ντία σιγιέντε πασάδο μανιάνα ελ πρινθίπιο.

LAS ESTACIONES I EPOJES Primavera Verano Otoño Invierno 'Anixi Caloqueri LA HORA . pasado mañana al día siguiente pasado mañana el principio.O JRONOS Mia ora Misí ora éna tétarto tis oras Miámisi ora ena leptó ena depterólepto to proí to proinó to mesimeri to apógevma I níjta to vradi mesánijta mañana.EL TIEMPO Una hora Media hora un cuarto de hora hora y media un minuto un segundo la mañana por la mañana el mediodía la tarde la noche la noche media noche ayer. projcés avrio. antes de ayer Fcinóporo Jimonas I ORA . to meson to telos i oréa epojí i caqui epojí el día de Año Nuevo el carnaval i protojroniá to carnavali . mezávrio tin epómeni mera mecepómeni i arjí. a mediados el fin la bella estación la mala estación Jces.

η κόρη ο αδελφός. η γιαγιά η μητέρα. λα τία ελ ελ ελ ελ ελ ελ σομπρίνο.28 Η σαρακοστή λα κουαρέσμα Η Κυριακή των Βα'ίων Η Μεγάλη Παρασκευή Πάσχα Ντομίνγο ντε Ράμος Βιέρνες Σάντο Πάσκουα Ναβιδάδ Ανιβερσάριο Ελ κουμπλεάνιος Ουν ντία ντε τραμπάχο Ουν ντία ντε φιέστα Χριστούγεννα Επέτειος Τα γενέθλια Μία ημέρα εργασίας Μία ημέρα γιορτής Η Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε ΙΑ Οι γονείς Ο παπούς. η ανεψιά ο ο ο ο ο εξάδελφος. η εγγονή ο θείος. λα σουέγρα γιέρνο. ο πατέρας ο γυιος. λα αμπουέλα λα μάδρε. η εξαδέλφη σύζυγος πεθερά νύφη η κουμπάρα ΕΜ Π Ο ΡΙΟ & Ε Π Α ΓΓΕΛ Μ Α Τ Α ο γιατρός. λα μαδρίνα Κ Ο Μ ΕΡΘ ΙΟ Υ Π ΡΟ Φ ΕΣ ΙΟ Ν ΕΣ Ελ μέδικο. η πεθερός. ελ θιρουχάνο ελ δεντίστα . λα σομπρίνα πρίμο. ελ πάδρε ελ ίχο. ο χειρούργος ο οδοντοϊατρός ΕΛ Π Α ΡΑ Ν ΤΕΣΚΟ Λος πάδρες ελ αμπουέλο. λα πρίμα μαρίδο. σύζυγος. λα νουέρα παδρίνο. λα ίχα ελ ερμάνο. η αδελφή ο μεγαλύτερος αδελφός ο μικρότερος αδελφός ο εγγονός. λα νιέτα ελ τίο. η γαμπρός. η θεία ο ανεψιός. η κουμπάρος. λα μουχέρ σουέγρο. λα ερμάνα ελ ερμάνο μαγιόρ ελ ερμάνο μενόρ ελ νιέτο.

o pateras o yos. el padre ei hijo. la suegra yerno. i anipsiá xádelfos. i egoní cíos. la sobrina primo. i nifi o cumbáros. la hermana 1 SIG U EN IA el el el el el el el el el el hermano mayor hermano menor nieto. i pecerá o gambrós. el cirujano el dentista 1 gonís 0 papús. i adelfí o o o o o o o megalíteros adelfós micróteros adelfós egonós. i xadelfi síyigos. i síyigos o peceras. la nieta tio. la prima marido. la hija el hermano. i cía anipsiós. i cumbara EM PO R IO K E E P A G U E LM A T A 0 yatrós. i yayá i mitera. o jirúrgos o odondoyatrós . i cori o adelfós. la tia sobrino. la abuela la madre. la mujer suegro. la nuera padrino.29 la cuaresma Domingo de Ramos Viernes Santo Pascua Navidad Aniversario ΕΙ cumpleaños un día de trabajo un día de fiesta i saracostí 1 quiriaquí ton Vaíon Megali Parasqueví Pasja Jristúguena Epétios Ta guenézlia Mia mera ergasías Mia mera guiortís EL PA REN TESC O Los padres el abuelo. la madrina C O M ERC IO Y P R O F E S IO N E S ΕΙ médico.

ελ φαρμαθεούτικο ελ χαρδινέρο ελ καμπίστα.30 ο o o o o o o o κοσμηματοπώλης βιβλιοπώλης φούρναρης ξυλουργός χτίστης κομμωτής κουρέας ράφτης o o o o o o o o o η η ο ο ο μηχανικός αρχιτέκτων αμαξάς αστυνομικός στρατιώτης τραγουδιστής μουσικός δάσκαλος καθηγητής ράφτρα πλύστρα ξενοδόχος υποδηματοποιός φαρμακοποιός ελ χογέρο ελ λιμπρέρο ελ παναδέρο ελ καρπιντέρο ελ αλμπανιίλ ελ ελ ελ ελ ελ ελ ελ ελ ελ Ελ Ελ πελουκέρο μπαρμπέρο σάστρε ινχενιέρο αρκιτέκτο κοτσέρο πολιθία σολδάδο καντάν . ελ οτελέρο ελ θαπατέρο ελ μποτικάριο.τε μούσικο μαέστρο ο αργυραμοιβός (σαράφης) ο ανθοπώλης ελ προφεσόρ λα μοδίστα λα λαβαντέρα ελ φοντίστα. ελ μπανκέρο ελ φλορίστα Α Σ Θ Ε Ν Ε ΙΕ Σ Είμαι κρυωμένος Πονούν τα δόντια μου ΕΝ Φ ΕΡΜ ΕΔ Α Δ ΕΣ Εστόι ρεσφριάδο τένγκο δολόρ ντε μουέλας ο κηπουρός .

el hotelero zapatero boticario.31 el el el el el el el el el el el el ei el joyero librero panadero carpintero albañil peluquero barbero sastre ingeniero arquitecto cochero policía soldado cantante ΕΙ ΕΙ el la la el el el músico maestro profesor modista lavandera fondista. el banquero el florista EN FERM ED A D ES Estoy resfriado tengo dolor de muelas o cosmimatopolis o o o o o o vivliopolis fúrnaris xilurgós ctístís comotís curéas o ráftis o mijanicós o arjitéctonas o amaxás o astinomicós o stratiótis o tragudistís o músicos o dáscalos 0 caciguitís 1 raftra i plistra o xenodojos o ipodimatopiós o farmacopiós o quipurós o arguiramivós (o sarafis) o anzopolis A S C E N IE S Ime criomenos Ponún ta dontia mu . el farmacéutico el jardinero el cambista.

Ες τεμ-πράνο Βόι α κάσα Εστά ουστέδ λίστο. Δεν είμαι πολύ καλά Καλημέρα κύρια Γιάννη Καλό απόγευμα. Είναι νωρίς Πηγαίνω στο σπίτι Είσθε έτοιμος.32 Έ χω ένα δόντι χαλασμένο Πονάει ο λαιμός μου Πονάει το κεφάλι μου Πονάει το μάτι μου Πονάει το στήθος μου Πονάει το στομάχι μου Έσπασε το πόδι μου Η μύτη μου τρέχει αίμα Στραμπούληξα το πόδι μου Έχω παλμούς στην καρδιά Έσπασα το χέρι μου ΕΥΚΟ ΛΟ Ι ΔΙΑ ΛΟ ΓΟ Ι Πως είσθε. Μούι μπιεν ι ουστέδ. Ναι. Νο μούι μπιεν Μπουένος ντίας σενιόρ Χουάν Μπουένας τάρδες καβαλιέρο Μπουένας τάρδες σενιόρα Μπουένας νότσες Σιέντεσε Ντισκούλπεμε Δε νάδα. είμαι Μιλάτε αγγλικά. . τένγκο ουν διεν-τε πικάδο Τένγκο δολόρ ντε γαργάν-τα Τένγκο δολόρ ντε καμπέθα Με δουέλε ελ όχο Με δουέλε ελ πέτσο Με δουέλε ελ εστόμαγο Σε με ρομ-πιό λα πιέρνα Μι ναρίθ εστά σανγκράντο Σε με δισλοκό λα πιέρνα Τένγκο τακικάρδια Σε με ρομ-πιό ελ μπράθο Δ ΙΑ Λ Ο ΓΟ Σ Φ Α Θ ΙΛ ΕΣ Κόμο εστά ουστέδ. νο άι ντε κε Αντιός. ες τάρδε Α δόντε 8α ουστέδ. Είμαι πολύ καλά κι εσείς. κυρία Καληνύχτα Καθήστε Με συγχωρείτε Τίποτα Αντίο. λο εστόι άμπλα ουστέδ ινγκλές. είναι αργά Πού πηγαίνετε. Σι. κύριε Καλησπέρα.

Juan Buenas tardes caballero Buenas tardes señora Buenas noches Siéntese Discúlpeme De nada. no hay de que Adiós. ine argá Pú pate? Ine norís Voy a casa ¿Está Ud. es tarde ¿A dónde va Ud? Es temprano Pos isce? Poli calá que esís? Den ime poli calá Calimera quírie Guiáni Calispera quírie Calispera quiría Calinijta Caclste Me sinjorité Típota Andío. ime Milate anglicá? . lo estoy ¿Habla Ud.33 Ejo ena dondi jalasmeno Ponane ta lemamu Ponái to quefálimu Ponái to mátlmu Ponái to stízosmu Ponái to stomájimu 'Espase to pódimu tengo un diente picado Tengo dolor de garganta Tengo doior de cabeza Me duele el ojo Me duele el pecho Me duele el estómago Se me rompió la pierna Mi nariz está sangrando S e me dislocó la pierna Tengo taquicardia Se me rompió el brazo I mítimu treji ema Strabúlixa to pódimu Ejo tajicardía 'Espasa to jérimu DIALOGOS FACILES EFCOLI DIALOGUI ¿Cómo está Usted? Muy bien y Usted? Mo muy bien Buenos días Sr. inglés? Páo sto spítl Isce étimos? Ne. listo? Sí.

Στις οκτώ Α κε όρα σε λεβάν-τα. Πενήντα πεσέτες Πού κατοικείτε. . Κάνουμε ένα περίπατο. αριθμός διακόσια δέκα έξι Δεν πειράζει Μ ΕΤΑ ΞΥ ΦΙΛΩΝ Ποιος είναι. τένγκο σεδ Τένγκο σουένιο Εστόι ενφέρμο Ε περδίδο ελ κάμινο Κιέρο ουν μπουέν οτέλ Νο μούι κάρο Νο τένγκο σουέλτο Κουάντο κουέστα. δεν τα μιλώ. Βάμος α δαρ ουν πασέο. Θινκουέντα πεσέτας Δόντε βίβε ουστέδ. Βίβο εν λα κάγε Αλκαλά. Α λας ντιέθ ι μέδια. Δώστε μου ψωμί πεινώ. Α λας ότσο Τί ώρα κοιμηθήκατε χτες. κύριε Πόσα σας οφείλω. διψώ Νυστάζω Είμαι άρρωστος Έχασα το δρόμο Θέλω ένα καλό ξενοδοχείο Ό χ ι πολύ ακριβό Δεν έχω ψιλά Πόσο κοστίζει. Σόϊ γιο εν-τρα Σιεντάτε τρανκίλο Νο άγα ρουίδο Ούνα βεθ μας Μη κάνετε θόρυβο Ακόμα μια φορά Τί ώρα σηκώνεσθε. σενιόρ Κουάν-το λε δέμπο. Εγώ είμαι Έμπα Κάθισε ήσυχα No.34 Ό χι. Δέμε ουστέδ παν Τένγκο άμπρε. νο άμπλο. Κατοικώ στην οδό Αλκαλά. Στις δέκα και μισή Α κε όρα σε ακοστό ανότσε. νούμερο ντοσθιέντος ντιεθισέϊς Νο ιμ-πόρτα Ε Ν Τ Ρ Ε Α Μ ΙΓΟ Σ Κιεν ες.

número doscientos dieciséis Oji. señor ¿Cuánto le debo? Deme Ud.? Vivo en la calle Alcalá. arizmós diacosia deca exi No importa Den pirayi ENTRE AMIGOS METAXI FILON ¿Quién es? Piós ine? Egó ¡me Emba Cácise ísija Mi cánete zórivo Acoma miá forá Ti hora sicónesce? Soy yo Entra Siéntate tranquilo No haga ruido Una vez más ¿A qué hora se levanta? A las ocho ¿ A qué hora se acostó anoche? A las diez y media ¿Vam os a dar un paseo? Stis octó Ti hora quimicícaie jcés? Stis deca que misí Cánume ena perípato? . tengo sed Tengo sueño Estoy enfermo He perdido el camino Quiero un buen hotel No muy caro No tengo suelto ¿Cuánto cuesta? Cincueta pesetas ¿Dónde vive Ud. pan Tengo hambre.35 No. den miló. dipsó Nlstáyio Ime árostos Ejasa ton dromo Celo ena caló xenodojío Oji poli acrivó Den ejo psilá Poso costiyi? Peninda pesetes Pú catiquite? Caticó stin odó Alcalá. quírie Posa sas ofilo? Dóstemu psomí Pinó. no hablo.

άμπλεμε. Τένγκο πρίσα Νύχτωσε Πού πηγαίνεις. όί'γα Περιμένετε ένα λεπτό Θα μ’ ευχαριστήσει Εσπέρε ουν μομέν-το Με αλεγραρά η επίσκεψίς σας Δεν θέλω να βγω σου βισίτα Νο κιέρο σαλίρ Θέλετε ν ’ αγοράσετε τίποτα Κιέρε ουστέδ κομ-πραρ άλγο. Είσθε άρρωστος. . Εσκρίμπα ουστέδ. Εσπέρεσε ουστέδ. άθε άϊρε Εστά ουστέδ κανσάδο. Είναι παγωνιά Εστά ελάντο Λιουέβε. Ναι. νιέβα άθε καλόρ Τένγκο φρίο Βρέχει. χιονίζει Κάνει ζέστη Κρυώνω Φυσά Βόϊ α ακοστάρμε άθε φρίο Είσθε κουρασμένος. Μιλήστε μου λοιπόν άθε βιέν-το. πάρα πολύ Σταθήτε. Γ ράψετε Δώστε μου Ντέμε ουστέδ.36 Δεν είμαι καθόλου καλά Σας ευχαριστώ πολύ Είσθε πολύ ευγενικός Τι ωραίο αυτό το άνθος! Αρέσει στην δεσποινίδα. Πάω να κοιμηθώ Κάνει κρύο Για ες ντε νότσε Α δόντε βας. πουές Φωνάξτε τον γιατρό Ακούστε Λιάμε ουστέδ αλ μέδικο. Εστά ουστέδ ενφέρμο. μουτσίσιμο Πάρεσε ουστέδ. Περιμένετε Βιάζομαι Νο εστόϊ νάδα ντε μπιεν Μούτσας γκράθιας Ες ουστέδ μούϊ αμάμπλε Κε μπονίτα ες έστα φλορ! Λε γκούστα α λα σενιορίτα Σι.

Deme Ud. Periménete Viáyiome Níjtose Tengo frió Hace viento. hace aire ¿Está Ud. pára poli Párese Ud.. muy amable Qué bonita es esta flor! ¿ L e gusta a la señorita? Sí. Tengo prisa Ya es de noche ¿A dónde vas? Voy a acostarme Hace frió Está helando Llueve. Pú piguénis? Páo na quimlzó Cani crio Ine pagona Vreji.37 No estoy nada de bien Muchas gracias Es Ud. muchísimo Den ime cazolu calá Sas efjaristó poli Isce poli evgenicós Tí oréo aftó to anzos! Aresi stin despinida? Ne. enfermo? Hábleme. al médico Oiga Espere un momento Crióno Fisá Isce curasmenos? Me alergará Za me efjaristísi i epísquepsísas Den celo na vgó Célete na agorásete típota? Grápsete su visita No quiero salir ¿Quiere Ud. pues Llame Ud. Espérese Ud. comprar algo? Escriba Ud. jioniyi Cani yiesti Isce árostos? Milístemu. nieva Hace calor Stacite. lipón Fonaxte ton yatró Acuste Periménete ena leptó Dóstemu . cansado? ¿Está Ud.

Πορ φαβόρ. σ’ αυτό το πάτωμα Πολύ καλά. . Νο μας αρίμπα ντελ σεγούνδο πορκέ έστε σενιόρ εστά ενφέρμο Μούι μπιεν. περό εσπεράμος τενέρλο παρά ελ πρόξιμο άνιο Έστα αμπιταθιόν ες πεκένια παρά ντος περσόνας. Νο. Ό χι πιο ψηλά από το δεύτερο. Όχι. για κε πάρεθε λίμπια εσταρέμος πόκος ντίας. πορ Φαβόρ. δεν έχετε ένα μεγαλύτερο. ενσένιενος κάμας.38 ΣΤΟ ΞΕΝ Ο Δ Ο Χ ΕΙΟ Παρακαλώ. Όχι. Μπαχαρέ ενσεγίδα. νο τιένε ουστέδ ούνα μας γκράνδε. εν έστε πίσο Μούϊ μπιεν. γιατί ο κύριος εδώ είναι άρρωστος Πολύ καλά κύριε. Θέλετε να καταγράψουμε τα ονόματά σας. Θα το κρατήσουμε. Ντόνδε εστά ελ κομεδόρ. παρακαλώ. πορ φαβόρ. σενιόρ. λα ταμαρέμος Κιέρεν ουστέδες κε ρεχιστρέμος σους νόμπρες. μια και φαίνεται καθαρό και θα μείνουμε λίγες δεν πειράζει και τόσο. σενιόρ. περάστε απ’ εδώ. Νο άι ασθενσόρ. Θα κατέγω αμέσως Που είναι η τραπεζαρία. δείξτε μας ΕΝ ΕΛ ΟΤΕΛ αμέσως ένα δωμάτιο με δύο κρεβάτια Κουάντο άντες ούνα αμπιταθιόν κον ντος Σε τί πάτωμα επιθυμείτε το δωμάτιο. υπολογίζομε όμως να τον έχουμε του χρόνου Αυτό το δωμάτιο είναι μάλλον μικρό για δύο άτομα. νο ιμ-πόρτα τάν-το. κύριε. Νο. Εν κε πίσο ντεσέα λα αμπιταθιόν. πάσε ουστέδ πορ ακί. Δεν υπάρχει ασανσέρ.

Za to cratísume. sajtó to pátoma. den éjete éna megalítero? Oji. que registremos sus mombres por favor? Bajaré enseguida ¿Dónde está el comedor? que toso. paracaló? Za catevó amesos. díxtemas Amésos éna domatio me dio crevatia. señor.39 ΕΝ E L HO TEL STO XENODOJIO Por favor. enséñenos Paracaló. ¿ E n que piso desea la habitación? No más arriba del segundo. ipoloquíyíome ómos na to éjume tu jronu. no importa tanto. den pirayi Cuanto antes una habitación con dos camas. por favor. Pú ¡ne i trapeyiaría? . no tiene Ud. Esta habitación es pequeña para dos personas. Den iparji asanser? Oji quírie. miá que fénete cazaró que za mínume llques meres. yatí aftós o quírios ¡ne árostos. pero esperamos tenerlo para el próximo año. pase Ud. Muy bien. porque este señor está enfermo. Célete na catagrápsume ta onómatá sas. Poli calá. ¿Quieren Uds. por aquí. Muy bien. ya que parece limpia y que estaremos pocos días. Se tí pátoma epicimite to domatio? Oji pió psilá apó ton déftero. en este piso. Aftó to domatio ine málon micro ya dio átoma. peraste apodó. Poli calá. la tomaremos. una más grande? No. paracaló. ¿No hay ascensor? No señor. quirie.

Τί ώρα θέλετε να σας ξυπνήσουμε το πρωί.40 Στο πρώτο πάτωμα' το γεύμα θα είναι έτοιμο στις έξι. Ά ϊ ταμπιέν ουν ρεσταουράντε εν κολαμποραθιόν κον ελ οτέλ ντόνδε σε σίρβεν κομίδας τόδας λας όρας. . Υπάρχει και εστιατόριο συμβεβλημένο με το ξενοδοχείο. Τσάι. χαμόν. Α λας ότσο ι ελ ντεσαγιούνο σίρβαμελο α λας νουέβε. ΤΑ Μ ΕΡΗ ΤΟΥ Μ ΙΕΜ Π ΡΟ Σ ΝΤΕΛ ΑΝ Θ ΡΩ Π ΙΝ Ο Υ ΣΩΜΑΤΟΣ Το κεφάλι Τα μαλλιά ΚΟ ΥΕΡΠ Ο ΟΥΜΑΝΟ Λα καμπέθα Ελ πέλο Ντίγα α λα καμαρέρα κε με τράίγα ούνα αλμοάδα ι τοάγιας. Εν ελ πριμέρ πίσο' λα κομίδα εσταρά πρεπαράδα α λα σέϊς. Σου σερβιδόρ. σενιόρ. ουέβος ι φρούτα. Α κε όρα κιέρε ουστέδ κε λε ντεσπερτέμος πορ λα μανιάνα. κύριε Τε. Πόνγκα ουστέδ ελ μπαούλ εν έστα εσκίνα ι λα μαλέτα ακί αρρίμπα. Κε πρεφιέρε παρά ντεσαγιουνάρ. Στις οκτώ και το πρόγευμα να σερβιριστεί στις εννέα Τι επιθυμείτε πρόγευμα. όπου σερβίρονται φαγητά όλες τις ώρες. αυγά και φρούτα Πήτε στην καμαριέρα να φέρει μια μαξιλαροθήκη και πετσέτες Βάλετε το μπαούλο σ' αυτή τη γωνιά και τη βαλίτσα εκεί πάνω Δούλος σας. χοιρομέρι.

quírie. que le despertemos por la mañana? A las ocho y el desayuno sírvamelo a las nueve. to guevma za ine étimo stis exi. jámón. Ponga Ud. Su servidor. M IE M B R O S D EL C U E R P O HUMANO La cabeza ΕΙ pelo ΤΑ M ELI TU A N Z R O PIN U To quefali Ta mallá SO M A TO S . huevos y fruta. Ti hora célete na sas xipnísume to proí? Stis octó que to próguevma na serviristí stis enéa. el baúl en esta esquina y la y la maleta allí arriba. avgá que fruta. jamón. Tí epicimíte ya próquevma? Té. Hay también un restaurant en colaboración con el hotel donde se sirven comidas todas las horas. na feri mia maxilarociqui que petsetes. Dúlosas.41 En el primer piso. señor. Valte to baúlo saftí ti goñá que ti valitsaequí paño. Diga a la camarera Tsái. Pite stin camariera que me traiga una almohada y toallas. Ipárhi ké estiatorio se synergasía me to xenodojío opu servíronte faguitá óles tis hores. ¿A qué hora quiere Ud. ¿Qué prefiere para desayunar? Sto proto pátoma. la comida estará preparada a las seis.

Λος ντιέν-τες Λος λάμπιος Λα λένγκουα Λα μπαρμπίγια Λα μπάρμπα Ελ μπιγότε Λα γαργάν-τα Ελ κουέγιο Λα λαρίνχε Λα εσπάλδα Λας ασίλας Λος κοστάδος Λα εσπάλδα Λος ρινιόνες Ελ μούσλο Λα ροδίγια Λα πιέρνα Λα παντορρίγια Ελ πιε .42 Το Οι Το Τα Τα μυαλό κρόταφοι μέτωπο μάτια τσίνορα Τα φρύδια Τα βλέφαρα Τα μάγουλα Η μύτη Τ’ αυτιά Το στόμα Τα δόντια Τα χείλη Η γλώσσα Το σαγόνι Τα γένεια Το μουστάκι Ο λαιμός Ο σβέρκος Το λαρύγγι Η πλάτη Η μασχάλη Τα πλευρά Η ράχη Τα νεφρά Ο μηρός Το γόνατο Η γάμπα Το ψαχνό της γάμπας Το πόδι Ελ θερέμπρο Λας σιένες Λα φρέν-τε Λος όχος Λας πεστάνιας Λας θέχας Λος πάρπαδος Λας μεχίγιας Λα ναρίθ Λος οίδος (ορέχας) Λα μπόκα.

43
ΕΙ cerebro
Las sienes
La frente
Los ojos
Las pestañas
Las cejas
Los párpados
Las mejillas
La nariz
Los oidos (orejas)
La boca
Los dientes
Los labios
La lengua
La barbilla
La barba
ΕΙ bigote
La garganta
ΕΙ cuello
La laringe
La espalda
Las axilas
Los costados
La espalda
Los rinones
ΕΙ muslo
La rodilla
La pierna
La pantorrilla
ΕΙ pié

To mialó
I crótafi
To métopo
Ta matia
Ta tsínora
Ta frídia
Ta vléfara
Ta mágula
I miti
Ta aftiá
To stoma
Ta dondia
Ta jili
I glosa
To sagoni
Ta yena
To mustaqui
O lemós
0 svercos
To larinqui
1 plati
I masjali
Ta plevrá
I raji
Ta nefrá
0 mirós
To gónato
1 gamba
To psajnó tis gambas
To podi

44
Η φτέρνα
Τα έντερα
Η καρδιά
Το συκώτι
Τα πνευμόνια
Η κύστη
Η σπλήνα
Οι βρόγχοι
Το δέρμα
Το κρέας
Το λίπος
Τα κόκαλα
Το μεδούλι
Οι μύες
Το μπράτσο
Ο αγκώνας
Η γροθιά
Το χέρι
Τα δάκτυλα
Ο αντίχειρ
Τα νύχια

Ελ ταλόν
Λος ιν-τεστίνος
Ελ κοραθόν
Ελ ίγαδο
Λος πουλμόνες
Λα βεχίγα
Ελ μπάθο
Λος μπρόνκιος
Λα πιελ
Λα κάρνε
Λα γράσα
Λος ουέσος
Λα μέδουλα
Λος μούσκουλος
Ελ μπράθο
Ελ κόδο
Ελ πούνιο
Λα μάνο
Λος δέδος
Ελ πουλγάρ
Λας ούνιας

Το στήθος
Έ ν α πλευρό
Το στομάχι
Η κοιλιά

Ελ πέτσο
Ούνα κοστίγια
Ελ εστόμαγο

Τα νεύρα

Λος νέρμπιος
Ούνα αρτερία
Ούνα βένα

Μία αρτηρία
Μία φλέβα
Μία άρθρωση
Το αίμα

Ελ βιέν-τρε (λα τρίπα)

Ούνα αρτικουλαθιόν
Λα σάνγκρε

45
ΕΙ talón
Los intestinos
ΕΙ corazón
ΕΙ hígado
Los pulmones

I fterna
Ta éntera
I cardíá
To sicoti
Ta pnevmoña

La vejiga
ΕΙ bazo
Los bronquios
La piel
La carne
La grasa
Los huesos
La médula

I quisti
I splina
I vronji
To derma
To creas
To lipos
Ta cócala
To meduli

Los músculos
ΕΙ brazo
ΕΙ codo
ΕΙ puño
La mano
Los dedos

I mis
To bratso
0 angonas
1 grociá
To jeri

ΕΙ pulgar

0 antíjiras
Ta níjia
To stizos
Ena plevró
To stomaji
1 quillá
Ta nevra
Mia artiría

Las uñas
ΕΙ pecho
Una costilla
ΕΙ estómago
E L vientre (la tripa)
Los nervios
Una arteria
Una vena
Una articulación
La sangre

Ta dáctila

Mia fleva
Mia árzrosi
To ema

μία ορφανή Το φύλον Το ωραίον φύλον Η γέννηση Η παιδική ηλικία Η νεότητα Η εφηβική ηλικία Η ανδρική ηλικία Ο ΙΡΚ Ο ΥΣΤΑ Ν Ο ΙΑ Σ ΝΤΕ ΛΑ Β ΙΔ Α Ελ νίνιο πεκένιο Ελ μουτσάτσο.46 Η χολή Το σάλιο Τα δάκρυα Ο ιδρώτας Λα μπίλις Λα σαλίβα Λας λάγριμας Ελ σουδόρ Το γάλα Το πτώμα Λα λέτσε Ελ καδάβερ ΟΙ Δ ΙΑ Φ Ο Ρ Ε Σ Η Λ ΙΚ ΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝ Θ ΡΩ Π Ο Υ ΚΑΙ ΟΙ Π Ε Ρ ΙΣ Τ Α Σ Ε ΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΛΑΣ Ν ΤΙΦ ΕΡΕΝ -ΤΕΣ ΕΔ Α Δ ΕΣ ΝΤΕΛ Ο Μ Π ΡΕ Ι ΛΑΣ Το μικρό παιδί Το παιδί. ούνα βιούδα Ουν ουέρφανο. μία χήρα Έ ν α ορφανό. ούνα ουέρφανα Ελ σέξο Ελ σέξο μπέγιο Ελ ναθιμιέν-το Λα ινφάνθια Λα χου6εν-τούδ Λα αδολεσθένθια Λα μαδουρέθ . το κορίτσι Ο άνδρας Ο νέος Η παιδούλα Μία γυναίκα (σύζυγος) Έ να ς γέρος Έ να ς ανύπανδρος Έ να ς παντρεμένος Μία παντρεμένη Έ να ς χήρος. λα μουτσάτσα Ελ όμπρε Ελ χόβεν Λα μουτσατσίτα Ούνα μουχέρ (εσπόσα) Ουν βιέχο Ουν σολτέρο Ουν κασάδο Ούνα μουχέρ κασάδα Ουν βιούδο.

una viuda Un huérfano. mia orfaní ΕΙ nacimiento ΕΙ infancia La juventud La adolescencia La madurez To filo To oréo filo ! guénisi I pediquí iliquía I neótita I efiviquí iliquía I andríquí iliquía .47 I joli La bilis La saliva Las lagrimas ΕΙ sudor To sallo Ta dácria O idrotas La leche ΕΙ cadáver To gala To ptoma L A S D IF E R E N T E S E D A D E S ¡ D IA F O R E S IL IK IE S TU A N ZRO PU Q U E í P E R IS T A S IS T IS ZOIS D E L H O M BR E Y L A S C IR C U N ST A N C IA S D E L A V ID A ΕΙ ΕΙ ΕΙ ΕΙ nino pequeño muchacho. una huérfana ΕΙ sexo ΕΙ sexo bello Enas jiros. mia jira Enas orfanós. la muchacha hombre joven To micro pedí To pedí. to coritsi O and ras La muchachita Una mujer (esposa) Un viejo Un soltero 0 néos 1 pédula Mia guineca (síyigos) Enas güeros Enas anípandros Un casado Una mujer casada Enas pantremenos Mia pantremeni Un viudo.

ελ πορθενίρ Λα φελιθιδάδ Λα καρρέρα Λας κόμ-πρας Λα ρεσιδένθια. λος μπιένες. λα εστάνθια Λα ντότε Ελ ντερέτσο Λα εδουκαθιόν Ούνα κοστούμπρε Ούνα ερένθια Λος ιμ-πουέστος Ούνα ινβενθιόν Ουν εν-τιέρρο. ουν ντελενάδο Λα μαδουρέθ Λα ντεσγράθια Λα μπόδα.48 Τα γεράματα Ο θάνατος Έ ν α ατύχημα Το μέλλον Η ευτυχία Η σταδιοδρομία Τα ψώνια Η διαμονή Η προίκα Το δικαίωμα Η ανατροφή Μία συνήθεια Μία κληρονομιά Οι φόροι Μια εφεύρεση Μία κηδεία Έ να ς απεσταλμένος Η ενηλικιότητα Η δυστυχία Ο γάμος Η ανηλικότητα Ανήλικος Το όνομα Η πατρότητα Μία περιουσία Ο πλούτος Η κοινωνία Η εργασία. ελ εστούδιο . αθιέντα ρικέθα Λα σοθιεδάδ Ελ τραμπάχο. μενόρ εδάδ Μενόρ ντε εδάδ Ελ νόμπρε Λα Λα λα Λα πατερνιδάδ προπιεδάδ. η μελέτη Λα βεχέθ Λα μουέρτε Ουν ακθιδέν-τε Ελ φουτούρο. ουν φουνεράλ Ουν κορρεσπονσάλ. ελ ματριμόνιο Λα μινοριδάδ.

la hacienda La riqueza I dystijia 0 gamos 1 aniliquiotlta 0 anilicos To ónoma 1 patrótita I periusia La sociedad ΕΙ trabajo. la estancia La dote ΕΙ derecho La educación Una custumbre Una herencia Los impuestos Una invención Un entierro. el estudio 1 quinonia I ergasía. menor edad Menor de edad ΕΙ nombre La paternidad La propiedad. i meleti 0 plutos . un delegado La madurez Tá guerámata 0 zánatos Ena atíjima To melon 1 eftijia I stadlodromia Ta psóña I diamoni I prica To diquéoma I anatrofi Mia sinicia Mia clironomiá I fori Mia efévresi Mia quidia Enas apestalménos I enlliquiotita La desgracia La boda. Los bienes.49 La vejez La muerte Un accidente ΕΙ porvenir La felicidad La carrera La compras La residencia. el matrimonio La minoridad. un funeral Un corresponsal.

ελ ινχενιέρο Ελ ραδιοτελεγραφίστα Ελ πιλότο. ο μηχανικός Ο ασυρματιστής Ο πιλότος. ο θόρυβος Η μυρωδιά Η νοστιμάδα Η ευαισθησία ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ α) Μ Ε ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ Το αεροδρόμιο Ο διάδρομος προσγειώσεως Το αεροπορικό ταξίδι Η αεροσυνοδός Ο αερολιμήν Προσγειώνομαι Η πτήση Ίπταμαι Αεροπορικές γραμμές Ο κινητήρας.50 01 ΑΙΣΘ Η ΣΕΙΣ Η όραση Η ακοή Η όσφρηση Η γεύση Η αφή Έ να βλέμμα Άκουσμα Ο ήχος. λα τριπουλαθιόν . το πλήρωμα ΛΟΣ ΣΕΝΤΙΝΤΟ Σ Λα 6'ιστα Ελ όΐδο Ελ ολφάτο Ελ γούστο Ελ τάκτο Ούνα μιράδα Λο οΐδο Ελ σονίδο. ελ ρουΐδο Ελ ολόρ Ελ μπουέν σα6όρ Λα σενσιμπιλιδάδ ΛΟΣ Β ΙΑ Χ Ε Σ α) ΕΝ ΑΒΙΟΝ Ελ αεροπουέρτο Λα πίστα ντε ατερριθάχε Ελ βιάχε εν αθιόν Λα αθαφάτα Ελ αεροπουέρτο Ατερριθάρ Ελ 6ουέλο Βολάρ Λίνεας αέρεας Ελ μοτόρ.

51 LO S SEN TID O S ΕΙ oído ΕΙ olfato ΕΙ gusto ΕΙ tacto Una mirada Lo ΕΙ ΕΙ ΕΙ La oído sonido. la tripulación o mijanicós O asirmatistís O pilotos to plíroma . el ruido olor buen sabor sensibilidad LO S V IA JE S a) ΕΝ AVION ΕΙ aeropuerto La pista de aterrizaje ΕΙ viaje en avión La azafata I E S C IS IS I órasi I acoí I ósfrísi I guefsi I afí Ena vlema Acusma 0 ¡jos. o zórivos 1 mirodiá I nostimiá I evescisía ΤΑ TAXIDIA a) ΜΕ A E R O P LA N O To aerodrómio 0 diádromos prosguíóseos To aeroporicó taxidi ΕΙ aeropuerto Aterrizar ΕΙ vuelo Volar 1 aerosinodós 0 aerolimenas Prosguiónome 1 ptisi Iptame (petó) Líneas aereas ΕΙ motor. Aeroporiqués gramés O quinitiras. el ingeniero ΕΙ radiotelegrafista ΕΙ piloto.

Τένγκο εσθέσο ντε εκιπάχε Κουάν-το εκιπάχε πουέδο γεβάρ. Εστάμος α μιλ μέτρος ντε αλτούρα. Από την πόλη ένα τέταρτο της ώρας Θέλω να ζυγίσω τις . Σιν παγάρ εσθέσο ντε εκιπάχε. Έ χω αποσκευές Έ χω επί πλέον αποσκευές Πόσες αποσκευές μπορώ να πάρω. Εστά λέχος ελ αεροπουέρτο. έλιθε Λα καμπίνα ντε πιλότο Α κε όρα σάλε ελ αθιόν πάρα αποσκευές μου Σε τί ύψος πετάμε. Χωρίς να πληρώσω επί πλέον. Μπάτσε ντε άϊρε. έλικας Ο θάλαμος του πιλότου Τί ώρα φεύγει το αεροπλάνο για τη Μαδρίτη. Κιέρο πεσάρ μι εκιπάχε. Είναι μακρυά το αεροδρόμιο. Γιέβο εκιπάχε. Ουν κουάρτο ντε όρα ντε λα θιουδάδ. Θέλω να κλείσω μία θέση Αύριο το πρωί Τί ώρα φεύγει. Μανιάνα πορ λα μανιάνα. Είμαστε στα χίλια μέτρα Τί είναι εκεί κάτω. Κε ες ακέγιο αγί αμπάχο. Μαδρίδ. Κιέρο ρεσερβάρ ούνα πλάθα. Α κε όρα σάλε.52 Κενό αέρος. Α λας σιέτε. Τι ώρα θα Α κε όρα προσγειωθούμε. Στις επτά ατερριθαρέμος. Α κε αλτούρα θολάμος.

. ¿Cuánto equipage puedo llevar? Quenó aéros. Imaste sta jilla metra ipsos. S e tí ¡psos petame? Estamos a mil metros de altura. élicas O zálamos tu pilotu Ti hora jevqui to aeroplano ya tin Madríti? Celo na cliso mia cesi.53 Bache de aire. Tengo exceso de equipaje. ¿A qué altura volamos? Poses aposquevés boró na paro? Jorís na pliroso epipléon? Ine macriá to aerodromio? Apó tin poli ena tétarto. ¿Qué es aquello de abajo? ¿A qué hora aterrizaremos? A las siete. Avrio to proí Tí hora fevquí? Ejo aposquevés Ejo ipervaros aposquevón ¿Sin pagar exceso de equipaje? Está lejos el aeropuerto? Un cuarto de hora de la ciudad. TI ine equino equí cato? Tí hora za prosguiozume? Stis eptá. Mañana por la mañana ¿A qué hora sale? Llevo equipaje. hélice La cabina de piloto ¿A qué hora sale el avión para Madrid? Quiero reservar una plaza. Quiero pesar mi equipaje. Celo na yiguiso tis aposquevésmu.

σενιόρ. Εστά εν λα σεγούνδα κουμπιέρτα. Κιέρο ουν καμαρότε κον πορτίγια Κουάντο σάλε ελ μπάρκο: Κιέρο ουν καμαρότε ντε κλάσε τουριστικά. καλό ταξίδι! Β) Μ Ε ΒΑ Π Ο ΡΙ Επιβιβάζομαι Ταξιδεω με πλοίο. Το τέσσερα Πού είναι το σαλόνι της τουριστικής Πουέδο ιρ ντιρέκταμεν-τε α Λόντρες. . πουέδο καμπιάρ ντε λιτέρα. Ντόνδε εστά ελ κομεδόρ. Καμαρέρο. Μπουέν βιάχε! Β) ΕΝ Μ ΠΑΡΚΟ Εμπάρκο Βιάχο εν μπάρκο τρανσατλάντικο. υπερωκεάνιο Θέλω μια καμπίνα με φινιστρίνι Πότε αναχωρεί το πλοίο. Ι ελ νούμερο ντε μι λιτέρα. Θέλω μία καμπίνα τουριστικής θέσεως Σε ποιο κατάστρωμα είναι η καμπίνα μου. Ντόνδε εστά ελ σαλόν ντε κλάσε τουριστικά: θέσεως. Πορ σουπουέστο.54 Μπορώ να πάω απ’ ευθείας στο Λονδίνο. Βεβαίως κύριε. Ελ κουάτρο. Ες ελ νούμερο ότσο. Πού είναι η τραπεζαρία. Είναι στο δεύτερο κατάστρωμα Είναι το νούμερο οκτώ Κι ο αριθμός της κουκέττας μου. Εν κε κουμπιέρτα εστά μι καμαρότε. Έ χω ναυτία Τένγκο μαρέο. μπορώ ν ’ αλλάξω κουκέτα. Καμαρώτε.

55 ¿Puedo ir directamente a Londres? Por supuesto. Buen viaje! Boró na B) ΕΝ BA R C O Embarco ΜΕ V A PO RI Epiviváyiome Viajo en barco transatlántico Quiero un camarote con portilla ¿Cuándo sale el barco? Quiero un camarote Taxidevo me plío ¡peroqueánio Celo miá cabina me finistrini Póte anajorí to plío? Celo miá cabina de clase turística. páo apefcías sto Londino? Vevéos. Es el número ocho. señor. ¿Dónde está el salón de clase turística? To tésera. cambiar de litera? Tengo mareo boró na aláxo cuqueta? Ejo naftía . Ine o arlzmós octó. turístiquís céseos. puedo Camarote. quírie. ¿ Y el número de mi litera? Qué o arízmós tis cuquétasmu? ΕΙ cuatro. Caló taxidi! ¿E n qué cubierta está mi camarote? Está en la segunda cubierta. Se pió catástroma ine o cabínamu? Ine sto déftero catástroma. Pú ine to saloní tis turistiquís céseos? ¿Dónde está el comedor? Pú ine i trapeyíaría? ¿Camarero.

Αυτή την ώρα είναι στη πρύμνη Κιέρο ουν καμαρότε εν λα πρόα. Ελ μπάρκο ες ινγκλές. ο ναύτης ελ φάρο. Ντόνδε άθε εσκάλα υπερωκεάνιο. ο πιλότος Οι καμπίνες της τουριστικής θέσεως είναι κάτω ελ πιλότο ντελ μπάρκο. εσπανιόλ Σωσσίβιες βάρκες Η τσιμινιέρα. Είμαι επιβάτης της πρώτης θέσεως Πού είναι το Σόι πασαχέρο εν πριμέρα κλάσε. Τα σωσίβια είναι κάτω από την κουκέτα σάλα ντε μάκινας. ο φάρος Η άγκυρα. ελ μαρινέρο. Λος σαλβαβίδας εστάν Από που πηγαίνει για τη γέφυρα. Όχι. Νο. Πορ ντόνδε σε βα αλ πουέν-τε. Ελ άνκλα. Ντόνδε εστά λα μηχανοστάσιο. Πού πιάνει το ντεμπάχο ντε λα λιτέρα. Ντόνδε εστά ελ καπιτάν. Ο διάδρομος. . Ελ πασίγιο. Λα τσιμενέα.56 Θέλω μια καμπίνα στην πλώρη Έ χ ε ι πολλή θάλασσα Πού είναι ο πλοίαρχος. Το πλοίο είναι αγγλικό. Μπότες ντε σαλβαμέν-το. Εν έστε μονέν-το εστά εν λα πόπα. ισπανικό ελ τρανστατλάντικο. Ά ϊ μούτσο ολεάχε. Λος καμαρότες ντε λα κλάσε τουριστικά εστάν αμπάχο.

La chimenea. Botes de salvamento. a naftis 0 diadromos. Eji poli zálasa.57 Quiero un camarote en la proa Hay mucho oleaje. I chimenera. ¿Dónde está la sala de máquinas? Los salvavidas están debajo de la litera. Pú ine to mijanostasio? Ta sosívla ine cato apó ti cuqueta. Ime epivatis tis protis céseos. o faros . Apó pú piqueni ya ti guéfira? Pú piánl to iporoqueánio? To plío ine aglicó? No. el marinero ΕΙ pasillo. Pú ine o pliarjos? Aftí tin hora ine sti primni. ΕΙ ancla. o pilotos Los camarotes de la clase turística 1 cablnes tis turistiquís céseos ine cato. español. ¡spanicó. están abajo. el faro Oji. Soy pasajero en primera clase. Sosívies varques. ¿Dónde está el capitán? En este momento está en la popa. el piloto del barco I ángulra. ¿Por dónde se va al puente? ¿Dónde hace escala el transatlántico? ¿Ε Ι barco es inglés? Celo miá cuqueta stí plori.

Θέλω ένα εισητήριο για την Βαρκελώνη Πού είναι το εκδοτήριον εισητηρίων. Τί ώρα φεύγει το τρένο. ουν πακέτε ι μι αμπρίγο. . Κισιέρα ουν ασιέν-το χούν-το α λα βεν-τάνα. Κιέρο ουν μπιγέτε ντε ίδα ι βουέλτα ΜαδρίδΣεβίγια Κιέρο ούνα για ντε ιτινεράριος. Τί ώρα η αναχώρηση διά το Παρίσι. έχω δύο βαλίτσες ένα πακέτο και το παλτό μου Πού θα παραδώσω αυτή τη βαλίτσα. γέβο ντος μαλέτας.58 Το πλήρωμα του πλοίου είναι ισπανοί Γ) Μ Ε ΣΙΔ Η ΡΟ Δ ΡΟ Μ Ο Πού είναι το γραφείο πληροφοριών. Θέλω ένα κάθισμα κοντά στο παράθυρο Λα τριπουλαθιόν ντελ μπάρκο ες ντε ορίχεν εσπανιόλ. ΕΝ Τ ΡΕΝ Ντόνδε εστά λα οφιθίνα ντε ινφορμαθιόνες. Εν έστε βαγόν εστά ελ μπαρ. Σενιόρ. Σ ’ αυτό το βαγόνι έχει αναψυκτήριο. Ντόνδε εντρεγαρέ (φακτουραρέ) έστα μαλέτα: Α κε όρα σάλε ελ τρεν. Α κε όρα ες λα σαλίδα παρά Παρίς. Ντόνδε εστά λα τακίγια. Κιέρο ουν μπιγιέτε παρά Μπαρθελόνα. Θέλω ένα εισιτήριο μεταβάσεως και επιστροφής από Μαδρίτη στη Σεβίλλη Θέλω ένα βιβλιαράκι δρομολογίων Αχθοφόρε.

To plíroma tu plíu ine ispaní. llevo dos maletas. Pú ine to ecdotírio isitlrion? Quiero un billete de ida y vuelta Celo ena ¡sistírio metaváseos que epistrofís Madrid-Sevilla. un paquete y mi abrigo. ena paqueto que to paltómu. Pú za paradoso (checaro) aftí ti valicha? Tí hora fevgui to treno? Saftó to vagoni eji anpsictírío? Tí hora ine i anajórisi ya Rarísi? Celo ena cácisma dipla sto paráciro. Señor. Celo ena vlvllaraqui dromologuíon. ejo dio valiches. ¿Dónde está la taquilla? Celo ena isitirio ya ti Varqueloni. ¿Dónde entregaré (facturaré) esta maleta? ¿A qué hora sale el tren? ¿E n este vagón está el bar? ¿A qué hora es la salida pará París? Quisiera un asiento junto a la ventana. . apó Madriti sti Sevili. Quiero una guía de itinerarios. Ajzofore.59 La tripulación del barco es de origen español. ΕΝ TREN ΜΕ SID IRQ D ROM O Pú ine to grafio pliroforión? ¿Dónde está la oficina de informaciones? Quiero un billete para Barcelona.

Σι. Μάλιστα κύριε. σενιόρ. . Πού πρέπει ν’ αλλάξω τρένο για τη Γρανάδα. Τι σταθμός είναι αυτός. πορκέ άϊ κορριέν-τε. Περδόνε. βεν-τανίγια. Πουέδο πονέρ μι εκιπάχε εν ελ μαλετέρο. Πορ φαβόρ πουέδε μπαχάρ λα κορτινίγια. παρακαλώ. Κότσε κάμα. Μου κάνετε τη χάρη να κλείσετε το παράθυρο. σε παρακαλώ τις βαλίτσες μου. Βαγκόν λι.60 Αυτή η αμαξοστοιχία έχει βαγκόν-ρεστωράν. Τα εισιτήρια σας. είναι ταχεία αμαξοστοιχία Μπορώ ν ’ ανοίξω το παράθυρο. Με μολέστα ελ σολ. Αχθοφόρε. Πάρε. Πουέδο αμπρίρ λα Μ’ ενοχλεί ο ήλιος. Εν έστε τρέν άϊ ρεσταουράν-τε. γιατί κάνει ρεύμα. Σενιόρ. Το παράθυρο δεν ανοίγει Μπορώ να βάλω τις αποσκευές μου στο δίχτυ. ες ουν εσπρέσο. Με συγχωρείτε. Σους μπιγέτες. πορ φαβόρ Ντόνδε τένγκο κι αθέρ τρανσμπόρδο παρά ιρ α Γρανάδα. Κε εσταθιόν ες έστα. Λα βεν-τανίγια νο σε πουέδε αμπρίρ. Τραβήχτε την κουρτίνα. γέβε πορ φαβόρ μις μαλέτας. Με άθε ελ φαβόρ ντε θερράρ λα βεν-τανίγια.

puede bajar la cortinilla? Señor. lleve por favor mis maletas. Tí stazmós ine aftós? Ta isitíria sas. ¿Puedo abrir la ¿Boró naníxo to paráciro? To paráciro den aniqui. porque hay corriente? Me molesta el sol. paracaló. eji vagón-restorán? ¿Vagón li? Málista. ¿Pú prepi na alaxo treno ya ti Granada? . ¿M e hace el favor de cerrar la ventanilla. Paracaló. ¿Po r favor. ¿Dónde tengo que hacer transbordo para ir a Granada? Me sinjorite. es un expreso. señor. ¿Boró na valo tis aposquevésmu sto dijti? ventanilla? La ventanilla no se puede abrir. ¿Puedo poner mi equipaje en el maletero? Perdone. yatí cani revma? Me enojlí o íllos. paracaló tis valíchesmu. Ajzofore. pare. ¿Qué estación es esta? Sus billetes. ¿Mu cánete ti jari na clísete to paráciro. travlxte tin curtina.61 ¿E n este tren hay restaurante? ¿Coche-cama? Si. por favor. quirie. Aftí i amaxostljía. ine tajía amaxostijía.

έχω ποτά και τσιγάρα.62 Αυτό το τρένο πάει κατευθείαν στη Γρανάδα Ορίστε το εισητήριό μου Από ποιο υπόστεγο φεύγει το τρένο. Σι σενιόρ. Αύριο στις έξι Έ σ τ ε τρεν βα ντιρέκτο α Γρανάδα. Μανιάνα α λας σέϊς. Περνά αυτό το τρένο από τη Βαλέντσια. Ό χι πηγαίνει κατ’ ευθείαν στο Αλιγκάντε Το τρένο για το Μπούργκος έχει καθυστέρηση. Νο. σου μαλέτα. Κουάντο γεγάμος α λα φρον-τέρα. βα ντιρέκταμεν-τε α Αλικάν-τε ΣΤΟ Τ ΕΛ Ω Ν ΕΙΟ Έ χ ε τ ε να δηλώσετε τίποτα. Ακί τιένε μι μπιγέτε. Ντε κε αντέν σάλε ελ τρεν. τένγκο μπεμπίδας ι ταμπάκο. Πότε θα φθάσωμεν στα σύνορα. Μάλιστα κύριε. Ακί τιένε μι μαλέτα ι μι πασαπόρτε. Ανοίξτε τη βαλίτσα σας Ορίστε τη βαλίτσα μου και το διαβατήριό μου Έ χ ε τ ε πράγματα που ΕΝ ΛΑ ΑΔΟ ΥΑΝΑ Ελ τρεν κον ντεστίνο α Μπούργος τιένε ρετράσο. πορ φαβόρ. Άμπρα. Τιένε άλγο κε ντεκλαράρ. Πάσα έστε τρεν πορ Βαλένθια. Γέβα κόσας σομετίδας .

Oriste ti valíchamu que to díavatíriomu. ΕΝ LA ADUANA ¿Tiene algo que declarar? Si señor. Aftó to treno pái catefcía sti Granada. ¿Ε Ι tren con destino a Burgos tiene retraso? ¿Cuándo llegamos a la frontera? Manana a las seis. por favor. Aquí tiene mi billete.63 Este tren va directo a Granada. Ejete prágmata pu ipóquinde . tengo bedidas y tabaco. ejo potá que chlgara. Lleva cosas sometidas Apó pió ipóstego fevgui to treno? Perná aftó to treno apó ti Valencia? Oji. Abra. su maleta. pái catefcía sto Alicante. Aquí tiene mi maleta y mi pasaporte. Anixte ti valichasas. ¿D e qué andén sale el tren? ¿P a s a este tren por Valencia? No. STO TELO N IO Ejete na dilósete típota? Málista quírie. va directamente a Alicante. Oríste to ¡sistíríomu. To treno ya to Burgos eji cacistérisi? Póte za fzásume sta sínora? Avrío stis exi.

Αυτά δεν πληρώνουν δασμό Μούϊ μπιεν. Πολύ καλά. Σι.64 υπόκεινται σε δασμό. σενιόρ. μη τα ανακατεύετε όλα! Έ χ ε τ ε άδεια εξαγωγής. Τελειώσατε. Έστας κόσας σον ντε ούσο περσονάλ. Έ σ τος αρτίκουλος σον λίμπρες ντε ιμ-πουέστος. Έ χω να εκτελωνίσω Τένγκο κε σακάρ ντε λα αδουάνα ντος μπαούλες. Παρακαλώ. Πορ φαβόρ. Ναι. για α πασάδο πορ ελ κον-τρολ σου εκιπάχε. Μούϊ μπιεν. Ανότελο. δύο μπαούλα Πολύ καλά. κύριε. νο λο ρεβουέλβα τόδο. Γέβο πόκος πούρος ι ουν περφούμε Κουάν-το τένγκο κε παγάρ. Αυτά εδώ δεν πληρώνουν δασμό είναι μεταχειρισμένα ιμ-πουέστος ντε αδουάνας. αθελεραδόρ αρράνκε αουτομάτικο (μισά). Έστας κόσας ντε ακί σον λίμπρες ντε ιμ-πουέστος σον ουσάδας. παρακαλώ γιατί είμαι βιαστικός. πορκέ τένγκο πρίσα. μίζα Κοντούθκο Απάρκο Αθέϊτε. Έ χω λίγα πούρα κί ένα άρωμα Πόσα πρέπει να πληρώσω. Α τερμινάδο ουστέδ. εξετάστηκαν οι αποσκευές σας Σημειώστε τις. πορ φαβόρ. γκάζι. ΤΟ ΑΥΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΕΛ ΚΟ ΤΣΕ Οδηγώ Παρκάρω Λάδι. Αυτά είναι για προσωπική μου χρήση Τιένε περμίσο ντε εσπορταθιόν. .

yatí ime viasticós. Anótelo. Tengo que sacar de la aduana dos baúles. ¿H a terminado Usted?· Si. Aftá den plironun dasmó. señor. Muy bien. E L COCHE Conduzco Aparco Aceite. Simiósteto. por favor. Tellósate? Ne. ¿Tiene permiso de exportación? Estas cosas son de uso personal. exetáscican i aposquevéssas. paracaló. . acelerador. Muy bien. porque tengo prisa. Parcaló min ta anacatévete óla ¿Ejete ádia exagoguís? Aftá ine ya prosopiquí jrisi. ΤΟ AFTOQUÍNÍTO Odigó Parcaro Ladi. Ejo na ecteloniso dio baula. de impuestos. ya ha pasado por el control su equipaje. Poli calá. ¿Cuánto tengo que pagar? Estas cosas de aquí son libres de impuestos.65 a impuestos de aduanas? Llevo pocos puros y un perfume. son usadas. quirie. Por favor no lo revuelva todo. ine metajirismena. arranque automático (misa). miyia. Estos artículos son libres se dasmó? Ejo liga pura que ena ároma. Poli calá. gayi. ¿Po sa prepi napliroso? Aftá edó den plironun dasmó.

εισπράκτορας Καρμπιρατέρ. ψυγείο Τιμόνι. ρεπαραθιόν.66 Σαμπρέλλα. Δεν λειτουργεί το τιμόνι No φουνθιόνα ελ βολάν-τε Μπορείτε να πλύνετε και να γρασάρετε το αυτοκίνητο. Μ' έπιασε λάστιχο Θέλουν σφίξιμο τα φρένα Κάμαρα ντε άϊρε. βαλβίδα Επισκευάζω. Ρεπάρο. Γουαρδαμπάρρος. επισκευή Λάστιχο. βάλβουλα. Νεουμάτικο. εξάτμιση ΣΤΟ ΓΚ Α Ρ Α Ζ Έχω ανάγκη από βενζίνη Έ χ ε ι βλάβη η μηχανή μου Δείτε. Καρμπουραδόρ. . ραδιαδόρ Βολάν-τε. κλάξον Λεωφορείο. Ντεστορνιγιαδόρ. κομπραδόρ. Πουέδε λαβάρ ι ενγκρασάρ ελ κότσε. Αουτομπούς. φρένο Γρίλλος. παραμπρίσας Γκασολινέρα Ρουέδα. ερραμιέν-τας. μποθίνα. εσκάπε. μπαταρία Κατσαβίδι. ΕΝ ΕΛ Γ Κ Α Ρ Α Χ Ε Νεθεσίτο γκασολίνα Εστά ελ μοτόρ αβεριάδο Ά γ α ελ φαβόρ ντε μιράρ λο κε ες No αράνκα Πουέδε ρεπαράρλο. εργαλεία Φτερό. μπατερία. Σε με πιντσό λα ρουέδα Ά ϊ κε αχουστάρ λος φρένος. παρακαλώ τι συμβαίνει Δεν παίρνει εμπρός Μπορείτε να την επισκευάσετε. φρένο. Γκάτο. παμπρίζ Βενζινάδικο Ρόδα.

freno. ispráctoras. claxon. episqueví. Timoni. Guardabarros.67 Cámara de aire. Gritos. freno. reparación. Volante. Reparo. paracaló. Neumático. bataría. Gato. Autobus. bocina. Carburador. ¿Boríte na tin episquevásete? S e me pinchó la rueda Hay que ajustar Mépiase lástijo Celun sfíximo los frenos No funciona el volante Puede lavar y engrasar el coche? ta frena Den liturguí to timoni Boríte na plinete que na grasárete to aftoquínito? . Sambrela. cobrador. parbrís Venylnádico Roda. Destornillador. psiguío. Lástijo. ΕΝ E L G A R A JE Necesito gasolina STO G A R A S Ejo anagui apó venyíni Está el motor Eji vlavi i averiado Haga el favor de mijanímu. valvida. tí simvení. ergalía Fteró. herramientas mirar lo que es. ¿Puede repararlo? Leoforío. Dite. No arranca. válvula. Den perni embrós. Cachavidi. parabrisas Gasolinera Rueda. exátmisi. batería. radiador. escape Carbirater. Episquevayio.

Θέλω να στείλω αυτό το γράμμα αεροπορικώς Παρακαλώ. Σίγα πορ έστα καρρετέρα ι ντόμπλε α μάνο ντερέτσα ΕΝ Κ Ο Ρ Ρ Ε Ο Σ Σ Ε Κ 0 ΙΟ Ν ΝΤΕ Τ Ε Λ Ε ΓΡ Α Μ Α Σ Ντόνδε εστά Κορρέος. Α κε βεν-τανίγια τένγκο κε ιρ. Νομίζω πως ο καλύτερος δρόμος για να πάμε στη Κόρδοβα είναι αυτός Από πού μπορεί να πάει κανείς στο Τολέδο. Κιέρο σέγιος. Θέλω γραμματόσημα Σε ποια θυρίδα πρέπει να πάω. Κιέρο ενβιάρ έστα κάρτα πορ αβιόν Πορ φαβόρ. Πόσο απέχει το Τολέδο από τη Μαδρίτη.68 Θέλω να με ρυμουλκήσετε μέχρι το συνεργείο επισκευών Κιέρο κε με ρεμόλκε άστα ελ ταγέρ ντε ρεπαραθιόνες Που είναι το γκαράζ. κιέρο ενβιάρ έστα κάρτα θερτιφικάδα . Ντόνδε εστά ελ γκαράχε. Κρέο κε λα μεχόρ καρρετέρα παρά ιρ α Κόρδομπα ες έστα Ακολουθήστε αυτόν τον δρόμο και στρίψετε δεξιά ΙΤ Ο ΤΑ Χ Υ Δ ΡΟ Μ ΕΙΟ ΣΤΟ Τ Η Λ Ε ΓΡ Α Φ ΕΙΟ Που είναι το ταχυδρομείο. αυτό το γράμμα θέλω να το στείλω συστημένο Πορ ντόνδε σε 6α α Τολέδο. Α κε ντιστάνθια εστά Τολέδο ντε Μαδρίδ.

quiero enviar esta carta certificada prepi na páo? Celo na stilo aftó to grama aeroporicós Paracaló.69 Quiero que me remol que hasta el taller de reparaciones ¿Dónde está el garaje? Creo que la mejor carretera para ir a Córdoba es esta Celo na me rimulquísete mejri to sinerguío episquevón Pú ine to garás? Nomiyio pos o calíteros dromos ya na pame stin Córdoba ine aftós ¿Po r dónde se va a Toledo? Apó pú borí na pái canís sto Toledo? ¿A qué distancia está Toledo de Madrid? Siga por esta Poso apeji to Toledo apó tin Madriti? carretera y doble a mano derecha Acoluciste aftón ton dromo que strípsete dexiá ΕΝ C O R R E O S STO TA JID R O M IG SEC C IO N DE T E L E G R A M A S ¿Dónde está Correos? STO T IL EG R A F IO Pú ine to tajidromío? Quiero sellos ¿A qué ventanilla Celo gramatósima Se piá cirida tengo que ir? Quiero enviar esta carta por anión Por favor. aftó to grama celo na to stilo sistimeno .

. κύριε Θέλω να στείλω ένα τηλεγράφημα για το εξωτερικό Έ ν α τηλεγράφημα με απάντηση πληρωμένη Αυτό το δέμα είναι ένα δείγμα άνευ αξίας Θέλω γραμματόσημα εσωτερικού Πού είναι η θυρίδα ποστ-ρεστάντ! Ονομάζομαι.. Ντόνδε εστά λα βεν-τανίγια ντε λος χίρος ποστάλες: Κιέρο καμπιάρ ουν χίρο ποστάλ ΕΝ ΤΕΛ ΕΦ Ο Ν Ο Σ Πρεγούν-ταν πορ ουστέδ αλ τελέφονο Ντίγα. Ομιλεί ο Χουάν Άλβαρεθ Σι σενιόρ Κιέρο ενβιάρ ουν τελεγράμα αλ εστρανχέρο Ουν τελεγράμα κον λα ρεσπουέστα παγάδα Έ σ τ ε πακέτε ες ούνα μουέστρα σιν 6αλόρ κομερθιάλ Κιέριο σέγιος παρά.. Τι κοστίζουν τα τηλεγραφήματα για το εξωτερικό! Που υπάρχουν έντυπα! Πού είναι η θυρίδα των επιταγών! Θέλω να εξαργυρώσω μίαν επιταγή ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Σας ζητούν στο τηλέφωνο Εμπρός! Ποιος στο τηλέφωνο.70 Μάλιστα. Κουάν-το κουέσταν λος τελεγράμας παρά ελ εστρανχέρο. Κιεν ες: Σόι Χουάν Αλβαρεθ . Ντόνδε άϊ ιμ-πρέσος ντε τελεγράμας. Μι νόμπρε ες . ακί Ντόνδε εστά λα βεν-τανίγια ντε λα λίστα ντε Κορρέος....

Tí costíyiun ta tilegrafímata ya to exotericó? Pú iparjun éntipa tilegrafimáton? de telegramas? ¿Dónde está la ventanilla de los giros postales? Quiero cambiar un giro postal ΕΝ T E L E F O N O S Preguntan por Celo gramatósima esotericú Pú ine i cirida Post restant? Pú ine i cirida ton tajidromicón epitagón? Celo na exarguiroso mia epitaguí Usted al teléfono Diga¿ Quién es? STO T ILEFO N O Sas yitún sto tiléfono Embrós! Piós sto tiléfono? Soy Juan Alvarez Omilí (ime) o Juan Alvarez . aquí ¿Dónde está la ventanilla de la lista de Correos? Málista..71 Sí.. ¿Cuánto cuestan los telegramas para el extranjero? ¿Dónde hay impresos Onomáyiome. señor Quiero enviar un telegrama al extranjero Un telegrama con la respuesta pagada Este paquete es una muestra sin valor comercial Quiero sellos para. quírie Celo na stiio ena tilegráfima sto exotericó Ena tilegráfima me apántisi pliromeni Aftó to dema ine ena dígma ánef axias Mi nombre es.....

Άμπλε κον ελ σενιόρ. Ντόνδε άϊ ουν τελέφονο πούμπλικο. ΣΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟ ΡΙΟ Γκαρσόν. No. Μάλιστα. Κιέρο γιαμάρ πορ τελέφονο αλ σενιόρ. πορ φαβόρ Πουέδο σεντάρμε α ούνα μέσα. μπορείτε να καθίστε εδώ Νος κορτάρον λα κομουνικαθιόν Εστόϊ αμπλάντο κον ελ σενιόρ Άλβαρεθ. ένα κατάλογο. Όχι. ΕΝ ΕΛ ΡΕΣΤΑΟΥΡΑΝ-ΤΕ Καμαρέρο. παρακαλώ Μπορώ να έχω ένα τραπέζι......72 Μας διέκοψαν Ομιλώ με τον κύριο Άλβαρεθ. πουέδε σεντάρσε ακί . Θέλω να τηλεφωνήσω στο. Σι. Ομιλείτε με τον κύριο.. Πήρατε λάθος αριθμό Είναι κατειλημμένη η γραμμή Πόσο κάνει το τηλεφώνημα.. κύριε. σενιόρ.. Θέλω να ακυρώσω την συνδιάλεξη Πού υπάρχει τηλεφωνικός θάλαμος. Κιέρο ανουλάρ λα κονφερένθια Ντόνδε άϊ ούνα καμπίνα ντε τελέφονος.. Θέλω να καλέσω στο τηλέφωνο τον κύριο. Πού υπάρχει τηλέφωνο για το κοινό. λα κάρτα. Σε ά εκιβοκάδο ντε νούμερο Λα λίνεα εστά οκουπάδα Κουάν-το ες λα λιαμάδα. Κιέρο γιαμάρ πορ τελέφονο α...

. señor. ΕΝ E L R E S T A U R A N T E Camarero.73 Nos cortaron la comunicación Estoy hablando con el señor Alvarez? No. Se ha equivocado de número La línea está ocupada ¿Cuánto es la llamada? Hable con el señor.. Pú iparji tiléfono ya to quinó? Celo na aquiroso tin sindiálexi Pú iparji tilefonicos zálamos? Ceio na caleso sto tiléfono ton quírio.. ena catálogo.. puede sentarse aqui Boró na ejo ena trapeyi? Málista. ¿ Puedo sentarme a una mesa? Si. la carta.. teléfono a.. ¿Dónde hay un teléfono público? Quiero anular la conferencia ¿Dónde hay una cabina de teléfonos? Quiero llamar por teléfono al señor.. quíne.. Mas diécopsan Omiló me ton quírio Alvarez? Oji.. boríte na cacísete edó paracaló .. por favor STO ESTIA TO RIO Garsón. Pírate lazos arizmó Ine catilimeni i grami Poso cani to tilefónima? Omilite me ton quírio.. Quiero llamar por Celo na tilefoníso sto.

....... . Φέρτε μου παντζάρια.. Δεν θέλω καθόλου σάλτσες ούτε και τηγανιτά Παρακαλώ να με σερβίρετε γρήγορα Θέλω μια μπριζόλα..αθεϊτούνας εσπάρραγος.. Κε πεσκάδος άϊ... μία κοτολέττα..... μπιζέλια..... Φέρτε μου ορεκτικά Υπάρχει συκώτι.βραστό. Αστακός..ψητό. χοιρινό μπιφτέκι. βάκα.. Τράϊγαμε ρεμολάτσα.. σαρδίνας.... κολιφλόρ. σπανάκι. λενγκουάδο.. γλώσσα. καλαμπάθας. γάμπας. 'Αί σερβίθιο ντε κομίδας..... κολοκύθια. γαρίδες.... κουνουπίδι.... Λανγκόστα.. κοτόπουλο. σαρδέλλες. ούνας κοστίγιας. με σίρβαν ράπιδο Ντεσέο ούνα τσουλέτα.... εσπινάκας... Θέλω αγγινάρες. βοδινό..... σπαράγγια. ασάδο.. γισάν-τες. όστρας. αρνί.ελιές. καβούρια.. θέρδο. Ντεσέο λα εσπεθιαλιδάδ ντε λα κάσα Κουάλ ες ελ πλάτο ντελ ντία. Επιθυμώ μία σπεσιαλιτέ του καταστήματος Ποιο είναι το πιάτο ημέρας. κανγκρέχος Κιέρο αλκατσόφας. αμπουργέσα. πόγιο.κοθίδο.. στρείδια.. Τί ψάρια υπάρχουν... κορδέρο. No κιέρο νάδα ντε σάλσας νι φρίτος Πορ φαβόρ. Τράϊγαμε ούνος εντρεμέσες 'Αι ιγάδο...74 Υπάρχει ταμπλ-ντοτ.....

.. espinacas.. cotópulo. na mu sirvan rápido Deseo una chuleta.jirinó.... spanaqui.. guisantes Tráigame remolacha.. pollo. bíftequi. Pió ine to piáto salsas ni fritos Epicimó mia spesialité tu catastímatos tis imeras? Den celo cazolu salches ute tiganitá Por favor.... Ti psaria irarjun? Astacós.. unas costillas. Tráigame unos entremeses Hay hígado.... asado. coliflor.... psitó. gambas... cotoletes.... cordero. stridia. ¿Q ué pescados hay? Langosta.vaca... vrastó.... lenguado. me Paracaló. sardeles. servírete grígora Celo mia briyiola......... coloquicia . sparáguia.....cerdo. cavuria Celo anguinares.75 ¿H ay servicio de comidas? Deseo la especialidad de la casa Iparji table d' hóte? ¿Cuál es el plato del día? No quiero nada de . garides. sardinas.. biyiella Fértemu pantyiária. cocido. glosa. calabazas.. hamburguesa.. Fértemu orecticá Iparji sicoti.. cunupidi. ostras... cangrejos Quiero alcachofas.... aceitunas. espárragos. ellés.. arnL.vodinó......

.ένα ποτήρι..76 Φέρτε μου ένα μαχαίρι.. πλάτανος.. ούνα κουτσαρίγια.. μελόν.. Φ ΡΟ ΥΤΑ ΦΡΟ ΥΤΑΣ Μήλα. ούβας. λεμονάδα Δεν πεινώ Δεν έχω όρεξη ναρανχάδα. λικέρ. Βίνο. μπανάνες. ιν-τεγράλ.. Μαν-τέλ. παν μπλάνκο...ούνα σερθιγιέτα. ψωμί άσπρο. πορτοκάλι πέρας. ναράνχας ΠΟΤΑ Μ ΠΕΜ ΠΙΔΑΣ Κρασί.ένα κουτάλι.. πορτοκαλάδα. ροδάκινα. βερύκοκα... σταφύλια.. θιρουέλας.. Μανθάνας. πεπόνι.ούνα κουτσάρα.. μαύρο.... μπύρα... κουταλάκι. μελοκοτόνες.ούν βάσο. Τράϊγαμε ούν κουτσίγιο..μια πετσέτα... θερβέθα..ένα πηρούνι. Τραπεζομάνδηλο. λικόρ. φράουλες. πιπέρι.. δαμάσκηνα. λιμονάδα Παρακαλώ.. τον λογαριασμό No τένγκο άμπρε No τένγκο απετίτο Πορ φαΒόρ λα κουέν-τα Α Ν Δ Ρ ΙΚ Α ΕΙΔΗ Α ΡΤΙΚ Ο ΥΛ Ο Σ ΠΑΡΑ Έ ν α σακάκι Έ ν α πανταλόνι Κ Α Β Α Λ ΙΕ Ρ Ο Ούνα τσακέτα Ουν παν-ταλόν . φρέσας. αχλάδια.ουν τενεδόρ. πιμεν-τόν... αλμπαρικόκες.

melón.. platanos. Fértemu ena majerL... integral.. limonada No tengo hambre No tengo apetito Por favor.. peponi. naranjada..ena cutalaqui.. Mantel.. portocalada. fráules.. liquer. verícoca. ajladia.77 Tráigame un cuchillo. naranjas B E B ID A S vino.. la cuenta Crasí..un vaso. piperi. stafilla.una cuchara...ena cutalL. uvas. FRU TAS FRUTA Manzanas. mavro.mia pecheta. rodáquina. pimentón.ena pirunL...ena potirL. ciruelas. portocalla POTA licor.. fresas albaricoques. peras Mila.. Trapeyiomándilo.una cucharilla. cerveza.un tenedor..una servilleta. Bira.. bananes. lemonada Den pinó Den ejo órexi Paracaló.. pan blanco. damásquina. ton logarguiasmó A R T IC U LO S PA R A ANDRICA IDI CA BA LLERO Una chaqueta Un pantalón Ena sacaqui Ena pandeloni . melocotones. psomí áspro.

ούνα μπόλσα Ουν μποτόν Ουν παρ ντε καλθετίνες Ουν θεπίγιο Ουν θεπίγιο παρά λας ούνιας .78 Έ ν α καπέλο Έ ν α παλτό Έ ν α ζευγάρι παπούτσια Έ ν α ζευγάρι γάντια Έ να ς γιακάς Μία γραβάτα Τιράντες Έ ν α πουκάμισο Έ ν α σώβρακο Ουν σομπρέρο Ουν αμπρίγο Ουν παρ ντε θαπάτος Ουν παρ ντε γουάν-τες Ουν κουέγιο Ούνα κορμπάτα Ούνος τιράν-τες Ούνα καμίσα Ουν καλθονθίγιο Μία φανέλλα Έ ν α ζευγάρι κάλτσες Ούνα καμισέτα ΓΥ Ν Α ΙΚ Ε ΙΑ ΕΙΔΗ ΑΡΤΙΚ Ο Υ Λ Ο Σ ΠΑΡΑ Σ ΕΝ ΙΟ Ρ Α Κάλτσες Έ να μπερέ Έ ν α σάλι Έ να ς κορσές Έ ν α φόρεμα Μία φόδρα Η γκαρνταρόμπα Τα ασπρόρουχα Το μανίκι Μία ρόμπα Έ ν α δακτυλίδι Τα σκουλαρίκια Μία τσάντα Έ ν α κουμπί Μία βούρτσα Μία βούρτσα νυχιών Λας μέδιας Ούνα γόρρα Ούν τσαλ Ουν κορσέ Ουν βεστίδο Ουν φόρρο Ελ γουαρδαρρόπας Λα ρόπα μπλάνκα Λα μάνγκα Ούνα μπάτα Ούνα σορτίχα Λος πενδιέν-τες Ουν μπόλσο.

una bolsa Un botón Un cepillo Un cepillo para las uñas capelo paltó yievgari papuchia yievgari gandía Enas yacás Mia gravata Ta asrpóruja To maniquí Mia roba Ena dajtilidi Ta sculariquia Mía chanda Ena cumbí Mía vurcha Mia vurcha nijíón .79 Un sombrero Un abrigo Un par de zapatos Un par de guantes Un cuello Una corbata Ena Ena Ena Ena Unos tirantes Una camisa Un calzoncillo Tirantes Ena pucámiso Ena sóvraco Una camiseta Un par de calcetines Mia fanela Ena yievgari calches A R T IC U LO S P A R A SEÑ O RA G UIN EQ U IA ID! Las medias Una gorra Un chal Un corsé Un vestido Un forro Calches Ena beré Ena sali Enas corsés Ena fórema Mia fodra I gardaroba ΕΙ guardarropas La ropa blanca La manga Una bata Una sortija Los pendientes Un bolso.

una bolsa Un botón Un cepillo Un cepillo para las uñas capelo paltó yievgari papuchia yievgari gandía Enas yacás Mia gravata Ta asrpóruja To maniquí Mia roba Ena dajtilidi Ta sculariquia Mia chanda Ena cumbí Mia vurcha Mia vurcha nijión .79 Un sombrero Un abrigo Un par de zapatos Un par de guantes Un cuello Una corbata Ena Ena Ena Ena Unos tirantes Una camisa Un calzoncillo Tirantes Ena pucámiso Ena sóvraco Una camiseta Un par de calcetines Mia fanela Ena yievgari calches A R T IC U LO S P A R A SEÑ O RA G UIN EQ U IA IDI Las medias Una gorra Un chal Un corsé Un vestido Un forro Calches Ena beré Ena sali Enas corsés Ena fórema Mia fodra I gardaroba ΕΙ guardarropas La ropa blanca La manga Una bata Una sortija Los pendientes Un bolso.

τράχε ντε μπάνιο Μπανιερό Παντούφλες Καλτσοδέτες Αδιάβροχο Μπλούζα Ουν ρελόχ Ουν παράγουας Ουν πέϊνε Ουν χαμπόν Ουν πιν-τα λάμπιος Μπουφάντα Θιν-τουρόν Θαπατίγιας Λίγας Ιμ-περμεάμπλε Μπλούσα .80 Μία βούρτσα των δοντιών Έ ν α μπαστούνι Μία αλυσίδα Έ ν α βερνίκι παπουτσιών Έ ν α κολιέ Μιά καρφίτσα Μία πετσέτα (προσώπου) Ουν θεπίγιο παρά λος ντιεν-τες Ουν μπαστόν Ούνα καδένα Ούνα κρέμα παρά λος θαπάτος Ουν κογιάρ Ουν αλφιλέρ Ουν τοάγια ντε κάρα Ενα σφουγγάρι Μία γούνα Έ να ς καθρέπτης Έ ν α ρολόι Μιά ομπρέλλα Μία τσατσάρα Έ ν α σαπούνι Κραγιόν Κασκόλ Ζώνη Ούνα εσπόνχα Ουν αμπρίγο ντε πιέλες Ουν εσπέχο Ρουζ Κολώνια Βελόνα Φούστα Πούδρα Σουτιέν Κολορέτε Κολόνια Αγούχα Φάλδα Πόλβος Σοστέν. Μπανιαδόρ. σουχεταδόρ.

81 Un cepillo para los dientes Un bastón Una cadena Una crema para los zapatos Un collar Un alfiler Una toalla de cara Mia vurcha dondión Una esponja Un abrigo de pieles Un espejo Ena sfugari Un Un Un Un Un reloj paraguas peine jabón pinta labios Ena bastuni Mia alisida Ena verniqui papuchión Ena collé Mia carficha Mia pecheta prosopu Mia guna Ena cazrefti Ena rolói bufanda Cinturón Mia ombrela Ena jteni Ena sapuni Ena craguión Cascol Yióni Colorete Colonia Rus Colonia Aguja Falda Velona Fusta Pudra Sutién Bañero. Mayó Polvos Sostén. traje de baño Ligas Impermeable Pantufles Calchodetes Adiávrojo Blusa Bluyia Zapatillas . sujetador Bañador.

Τενέμος γκραν σουρτίδο Κιέρο άλγο μας σενθίγιο Ελ κολόρ περδερά. Έ χ ε τ ε μάλλινα υφάσματα. Μπορώ να το δοκιμάσω. Πουέδο προβάρμελος. νο ες μι νούμερο Νο με γούστα ελ κολόρ Λο κιέρο μας κλάρο Κουάν-το κουέσταν έστος ντε ακί. Έ χ ο μ ε μεγάλη συλλογή Θέλω κάτι πιο απλό Το χρώμα θα κόψει. αυτά εδώ. Τιένε τέλας ντε λάνα. .82 ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Αρτοπωλείον Ζαχαροπλαστείον Φαρμακείον Βιβλιοπωλείον Χαρτοπωλείον Παντοπωλείον Βαφείον και καθαριστήριον ΛΑΣ Τ ΙΕΝ Δ Α Σ Παναδερία Παστελερία Φαρμάθια Λιμπρερία Παπελερία Τιέντα ντε ουλτραμαρίνος Τιν-τορερία Ψιλικατζίδικο Ψαράδικο Ανδρικά είδη Κρεοπωλείον Μερθερία Πεσκαδερία Ρόπα ντε καβαγιέρο Καρνιθερία Φ Ρ Α Σ Ε ΙΣ Φ ΡΑ Σ Ε Σ Θα ήθελα ένα ζευγάρι παπούτσια Αυτό το ζευγάρι δεν είναι στα μέτρα μου Δεν μου αρέσει το χρώμα Το θέλω πιο ανοικτό Πόσο κοστίζουν Κισιέρα ουν παρ ντε θαπάτος Έ σ τ ε παρ.

no es mi número No me gusta el color F R A S IS Za ícela ena yievgari papuchia Aftó to yievgari den ine sta métramu Den mu aresi to jroma Lo quiero más claro ¿Cuánto cuestan estos de aqui? ¿Puedo probármelos? ¿Tiene telas de lana? To celo pió anijtó Poso costíyiun Tenemos gran surtido Ejume megáli siloguí Celo catí pió apló To jroma za copsi? Quiero algo más sencillo ¿Ε Ι color perderá? Vafíon o Cazaristirion aftá edó? Boró na to doquimaso? Ejete málina ifásmata? .83 L A S TIEN D A S Panadería Pastelería Farmacia Librería Papelería Tienda de ultramarinos Tintorería ΤΑ C ATASTIM ATA Artopolío Yiajaroplastío Farmaquío Vibliopolío Jartopolíc Pantopolío Mercería Pescadería Pora de Caballero Carnicería Psílicayídico Psarádico Andricá ídi Creopolío FRA SES Quisiera un par de zapatos Este par.

Θέλω μαντήλια. ες μπουένα τέλα Ντεσέα άλγο μάς. Έ σ τ ε βεστίδο ες μούϊ άντσο Πουέδο καμπιάρ έστε αμπρίγο. Ες μούϊ κάρο Νο ες κάρο. κυρία.84 Όχι.. σενιόρα.. Είναι στενό Το κίτρινο χρώμα δεν μου αρέσει Η ποιότης δεν είναι καλή. πιχάμας. μέδιας Ες λαβάμπλε έστα τέλα. φορέματα. Κιέρο πανιουέλος.. Τυλιχτέ μου βεστίδος. Τίποτε άλλο Μπορώ να σας εξυπηρετήσω. ενθίμα Φουέρα Λέχος . Νάδα μας Πουέδο ατεντέρλε. Αυτό το φόρεμα είναι πολύ φαρδύ Μπορώ ν ’ αλλάξω αυτό το παλτό. κάλτσες Πλένεται αυτό το ύφασμα. Νο.. Λε ες ποσίμπλε ενσενιάρμε αμπρίγος. Είναι πολύ ακριβό Δεν είναι ακριβό. Ες εστρέτσο Ελ κολόρ αμαρίγιο νο με γούστα Λα καλιδάδ νο ες μπουένα Ενβουέλβαμε έστας αυτά Εμπρός Πίσω Μέσα Έξω κάτω Αδελάν-τε αμπάχο πλάϊ επάνω μακρυά Ατράς Δέν-τρο Αλ λάδο Αρρίμπα. είναι καλό ύφασμα Θέλετε τίποτε άλλο.. σενιόρα κυρία Είναι δυνατόν να μου δείξετε παλτά.. πιτζάμες..

Tilíjtemu aftá estas Adelante Atrás Dentro abajo al lado arriba. vestidos? Quiero pañuelos.. quiria. forémata? Celo mandílla.85 No señora. ine caló ífasma Célete típota álo? Típota álo Boró na sas exípiretiso? Es muy caro No es caro.... medias ¿ E s lavable esta tela? Ine dinatón na mu díxete paltó. Envuélvame Den ine acrivó. señora Ine poli acrivó Le es posible enseñarme abrigos.. encima Fuera lejos Embrós Piso Mesa Exo Cato Plái Epano Macriá . pijamas.. quiria To quitrino jroma den mu aresi I piotita den ine cali.calches Plénete aftó to ífasma? E ste vestido es muy ancho ¿Puedo cambiar este Aftó to ifasm a ine poli fardí Boró na alaxo aftó to paltó? Ine stenó abrigo? Es estrecho ΕΙ color amarillo no me gusta La calidad no es buena.. es buena tela ¿Desea otra cosa más? Nada más Puedo atenderle? Oji.. piyiames.

λουέγο Γ ια Ντε πρίσα. προν-το Αούν Τάρδε Πορ σουπουέστο Σι. πορ σουπουέστο .86 Που Προς που Κάτω Απέναντι Κοντά Σχεδόν Αργά Δυνατά Κατά μέρος Μέτρια Καλά Άσχημα Τόσο Μόλις Όταν Αρκετά Πολύ Τώρα Ακόμη Ποτέ Μετά Κατόπιν Ή δη Γρήγορα Ακόμη Ναι. χαμάςΜανιάνα Ντεσπουές Αγέρ Ντεσπουές. νο Χαμάς. μακρυά από που Ντόνδε Αθία ντόνδε Αμπάχο Ενφρέν-τε Θέρκα Αγί (θέρκα) Αγί (λέχος) Ντε ντόνδε έτσι ψηλά Κάσι Ντεσπάθιο Ασί Ά λτο χαμηλά σιγά ίσως πιθανόν Φουέρτε Α πάρτε Ρεγουλάρ Μπιεν Μαλ Ταν-το Απένας Μπάχο Ντεσπάθιο Κιθά Ταλ 6εθ Αλγούνα 6εθ Μπαστάν 6εθ καμμιά φορά αρκετά πιο πολύ λίγο πάρα πολύ εκτός τούτου συχνά σήμερα αύριο χθες αργά αμέσως σιγά ασφαλώς ποτέ. ποτέ πια Κουάντο Μπαστάν-τε Μούτσο Αόρα Μούτσο μας Πόκο Μουτσίσιμο Α πεσάρ ντε έστο Α μενούδο Τοδαβία Όϊ Νούνκα. Βέβαια εδώ Ακί εκε'ι (κοντά) εκεί. Για νο Νούνκα μας Ινμεδιάταμεν-τε Ντεσπάθιο Θιέρταμεν-τε. όχι Ό χι πια.

jamás Después aquí Pu allí (cerca) allí. pizanón Camiá forá Arquetá Acomi Poté Metá Catopin Pió poli Ligo Para poli Ectós tutu Sijná Símera Avrio Jces Argá Despacio Idi Grígora Amesos Slgá Amesos Poté. luego tarde Ya De prisa. pronto Aún inmediatemente Por supuesto Acomi Si. asfalós hoy mañana ayer Molis Otan Arquetá Poli Tora Después. Ne. Oji Ya no Ciertamente.87 Donde Hacía donde Abajo Enfrente Cerca Casi Despacio fuerte A parte Regular bien Mal Tanto Apenas Cuando Bastante Mucho Ahora Todavía Nunca. no jamás. lejos de donde Pros pú Cato Apénandi Condá Sjedón asi alto. nunca más Oji piá Vévea por supuesto Edó Equí (condá) Equí (macriá) Apó pú Poté piá . bajo despacio quizá tal vez alguna vez bastante mucho más poco muchísimo A pesar de esto a menudo Argá Dinatá Catá meros Metria Calá Asjima Toso Echi Psilá Jamilá Argá Isos Isos.

δυστυχώς Σιν δούδα Ντεσγραθιάδαμεν-τε Σε λίγο καιρό Κατ’ ανάγκην Ευχαρίστως λεπτομερώς Εν πόκο τιέμ-πο Πορ νεθεσιδάδ Κον γούστο Ντεταγιάδαμεν-τε ΠΗΓΑΙΝΩ Πηγαίνω Πηγαίνεις Πηγαίνει Πηγαίνουμε Πηγαίνετε Πηγαίνουν Πήγαινα Πήγαινες Πήγαινε Πηγαίναμε Πηγαίνατε Πήγαιναν Θα πάω IP -δεν -δεν -δεν -δεν -δεν -δεν -δεν -δεν πηγαίνω πηγαίνεις πηγαίνει πηγαίνουμε πηγαίνετε πηγαίνουν πήγαινα πήγαινες -δεν -δεν -δεν -δεν πήγαινε πηγαίναμε πηγαίνατε πήγαιναν -δεν -δεν -δεν -δεν -δεν -δεν -δεν θα θα θα θα θα θα θα πάω πας πάει πάμε πάτε πάνε πήγαινα Θα Θα Θα Θα Θα πας πάει πάμε πάτε πάνε Θα Θα Θα Θα πήγαινα πήγαινες -δεν θα πήγαινες πήγαινε -δεν θα πήγαινε πηγαίναμε-δεν θα πηγαίναμε Ίμπα ίμπας ίμπα Νο Νο Νο Νο Νο Νο Νο Νο Νο ίμπαμος Ίμπαϊς ίμπαν Νο ίμπαμος Νο ίμπαϊς Νο ίμπαν Ιρέ Ιράς Ιρά Ιρέμος Νο ιρέ νο ιράς Βόϊ Βας Βα Βάμος Βάϊς Βαν Ιρέϊς Ιράν Ιρία Ιρίας Ιρία Ιρίαμος Νο Νο Νο Νο Νο Νο Νο Νο βόϊ 6ας 6α βάμος βάϊς βαν ίμπα ίμπας ίμπα ιρά ιρέμος ιρέϊς ιράν ιρία ιρίας ιρία ιρίαμος .88 Χωρίς αμφιβολία.

89 Sin duda desgraciadamente En poco tiempo Por necisidad Con gusto Detalladamente Jorís amflvolía distijós Se ligo quero Catanánguin Efjaristos Leptomerós IR Voy Vas Va Vamos Vais Van PIG U EN O Pigueno Piguenis Pigueni Piguénume Piguénete Plguenun Píguena no no no no no voy vas va vamos vais Iba Ibas Iba no no no no van iba Ibas iba Ibamos Ibais Iban no íbamos no Ibais no iban Piguéname Piguénate Píguenan Iré no no no no no no no no no no Za páo Irás Irá Iremos Iréis Irán Iría Irías Iría Iríamos Iré irás Irá iremos Iréis Irán iría Irías iría iríamos Píguenes Píguene den pigueno den piguenis den pigueni den piguénume den piguénete den piquenun den píguena den píguenes den píguene den piguéname Den piguénate Den píguenan Den za páo Den za pas Den za pái Den za pame Den za pate Den za pane Den za píguena Den za píguenes Za píguenes Den za píguene Za píguene Za piguéname Den za piguénarm Za Za Za Za Za Za pas pái pame pate pane píguena .

90 Θα πηγαίνατε-δεν θα πηγαίνατε Ιριαϊς Θα πήγαιναν -δεν θα πήγαιναν Ιρίαν Νο ιρίαϊς Νο ιρίαν Ξυπνώ Πλαγιάζω Συναντώ Ονειρεύομαι Κλείνω αποθαρρύνω Αρνούμαι Επιδοκιμάζω Αποδεικνύω Λύω Περιμένω Συγκινούμαι γευματίζω αναπαύομαι δοκιμάζω ομολογώ ζεσταίνω συνιστώ τρέμω αποδοκιμάζω δείχνω παρηγορώ καταλαβαίνω πονώ Ντεσπιέρτο Με ακουέστο Ενκουέντρο Σουένιο Θιέρρο Ντεσανίμο Με νιέγο Απρουέμπο Ντεμουέστρο Ντεσάτο Εσπέρο Αλμουέρθο Ντεσκάνσο Προυέμπο Κονφιέσο Καλιέν-το μαγειρεύω Τυλίγω Διασχίζω Αρνούμαι Σκουντάφτω Ανεβαίνω Χάνω Είμαι επιστρέφω κλείνω απλώνω σκέπτομαι υπερασπίζομαι κατεβαίνω προσφέρω ευγνώμων Γίσο Ενβουέλβο Ατραβιέσο Με νιέγο Τροπιέθο Σούμπο Πιέρδο Εστόϊ Ρεγρέσο Θιέρρο Τιέντο Πιένσο Ντεφιέντο Μπάχο Οφρέθκο Γ νωρίζω Μεταφράζω Ψεύδομαι Χωνεύω Αναφέρω Ξαναδίνω γεννιέμαι εμποδίζω ειδοποιώ προτιμώ αισθάνομαι συμβάλλω αγραδεθίδο Κονόθκο (σε) Τραντούθκο Μιεν-το Ντιχιέρο Ρεφιέρο Βουέλβο α δαρ Ρεκομιέντο Τιέμπλο Ντεσαπρουέμπο Ενσένιο Κονσουέλο Εντιέντο Με κονμουέβοΝτουέλο Νάθκο Ιμ-πίδο Αβίσο Πρεφιέρο Με σιεν-το Κοντριμπούγιο .

91 Iríais Irían Despierto Me acuesto Encuentro Sueño Cierro Desanimo Me niego Apruebo Demuestro Desato Espero Me conmuevo no ¡rías no irían Almuerzo Descanso pruebo confieso caliento Recomiendo Guiso Envuelvo Atravieso Me niego Regreso Cierro Tiendo Pienso Defiendo Tropiezo Subo Pierdo Estoy agradecido Conozco (sé) Traduzco Miento Digiero Refiero Vuelvo a dar Za piguénate Za píguenan Den za piguénate Den za píguenan Xipnó Playáyio Sinandó Onirévome Clino Apozarino Arnume Epidoquimayio Apodicnío Lío Perimeno Siguinume Maguirevo Tiligo Diasjiyio Arnume Scondafto Guevmatíyio Anapávome Doquimayio Omologó Yiesteno Sinistó Tremo Apodoquimayio dijno Parigoró Catalaveno Ponó epistrefo Bajo Ofrezco Iperaspíyiome Cateveno Aneveno Prosfero Jano Ime evgnomon Nazco Impido Aviso Prefiero Me siento Contribuyo Gnoriyio Metafrayio Psévdome Jonevo Anaférome Xanadino Gueñeme tiemblo desapruebo enseno consuelo entiendo duelo clino Aplono Squéftome Embodiyio Idopió Protimó Eszánome Simvalo .

92 διαμοιράζω Αποκλείω Περπατώ Στοιχίζει κάμνω Έκανα Κάνετε Θέλω Θα ήθελα Γ νωρίζω Μάθετε Φέρνω Θα φέρω Αξίζει καταστρέφω αποτελώ δίδω στοιχίζουν κάμνει θα κάνω θα έκανα ήθελα θα θέλω εγνώριζα να ξέρετε έφερνα θα έφερνα αξίζω άξιζα Άξιζε θα άξιζε Θα αξίζει έβλεπα Βλέπω Θα ιδώ θα έβλεπα έλεγα λέγω Θα πω θα έλεγα κοιμόμουν Κοιμάμαι Θα κοιμηθώ θα κοιμόμουν έβγαινα Βγαίνω Θα βγω θα έβγαινα ακολουθούσα Ακολουθώ Θ ’ ακολου .θ' ακολουθούσα θήσω αισθανόμουν Αισθάνομαι Θα αισθανόμουν Ντιστρι - Ντεστρούγιο μπούγιο Εσκλούγιο Ά ντο Κουέστα Άγο Αθία Άγα Κιέρο Κερρία Σε Σέπα Τ ράϊγο Τραερέ Βάλε Κονστιτούγιο Δόϊ Κουέσταν Άθε Αρέ Αρια Κερία Κερρέ Σαμπία κε σέπα Τ ράϊα Τραερία Βάλγο Βαλία Βαλία Βαλντρά Βέο Βερέ Ντίγο Ντιρέ Ντουέρμο Ντορμιρέ Σάλγο Σαλντρέ Σίγο Σεγιρέ Βαλντρία Βεΐα Βερία Ντεθία Ντιρία Ντορμία Ντορμιρία Σαλία Σαλντρία Σεγία Σεγιρία Σιέν-το Σεν-τία Σεν-τιρία .

93 Distribuyo Destruyo Diamirayio Catastrefo Excluyo Ando Guesta Hago Hacía Haga Quiero Querría Sé Sepa Traigo Traeré Vale Valía Valdrá Veo Veré Digo Diré Duermo Dormiré Salgo Saldré Constituyo Apoclío Perpató Stijiyi Cano Ecana Cánete Celo Za ícela Gnoriyio Mácete Femó Za fero Axlyl 'Axlyle Za axiyi Vlepo Za idó Lego Za pó Quimame Apoteló Dino Stijiyun Cani Za cano Zá écana Sigo Seguiré Siento Sentiría Doy Guestan Hace Haré Haría Quería Querré Sabía que sepa Traía Traería Valgo Valía Valdría Veía Vería Decía Diría Dormía Dormiría Salía Saldría Seguía Seguiría Sentía Za quimizó Vgueno Za vgó Acoluzó Za acoluciso ícela Za celo Egnóriyia Na xérete Eterna Za éferna Axiyio 'Axiyia Za áxiyie 'Evlepa Za évlepa 'Elega Za élega Quimomun Za quimomun 'Evguena Za évguena Acoluzusa Za acoluzusa Eszánome Eszanómun Zaeszanomun .

94 Έρχομαι Θα έλθω Ειδοποιώ Π'ινω Παραχωρώ Τρέχω Κόβω Κομμένος Οφείλω ερχόμουν θα ερχόμουν ειδοποίησα ήπια παρεχώρησα έτρεξα έκοψα Συζητώ Αποφασίζω Αφήνω Ανάβω όφειλα συνεζήτησα αποφάσισα άφησα άναψα Κρύβω Εξαπατώ έκρυψα εξηπάτησα Γράφω Διαλέγω Σπρώχνω Εκτελώ Αποστέλλω Δαπανώ Επιμένω Γ εμίζω Φθάνω Διαβάζω Κλαίω Καθαρίζω Προσβάλλω Αναγκάζω Υπακούω Βένγκο Βεντρέ Αβίσο Μπέμπο Θέδο Κόρρο Κόρτο Κορτάδο Ντέμπο Κονβέρσο Ντεθίδο Ντέχο Ενθιέντο Εσκόντο Βενία Βεντρία Αβισέ Μπεμπί Θεδί Κορρί Κορτέ Ντεμπί Κονβερσέ Ντεθιδί Ντεχέ Ενθεντί Ενγκάνιο Εσκοντί Ενγκανιέ έγραψα διάλεξα έσπρωξα εξετέλεσα απέστειλα εδαπάνησα Εσκρίμπο Εσκριμπί Ελίχο Εμ-πούχο Εχεκούτο Ενβίο Γ κάστο Ελεχί επέμεινα εγέμισα έφθασα εδιάβασα έκλαψα εκαθάρισα προσέβαλα Ινσίστο Γένο Γέγο Λέο Γ ιόρο Λίμ-πιο Οφέντο αναγκάσθηκα υπάκουσα Ομπλίγο Ομπεντέθκο Εμ-πουχέ Εχεκουτέ Ενβιέ Γ καστέ Ινσιστί Γ ενέ Λιεγέ Αεί Γιορέ Λιμ-πιέ Οφεντί Ομπλιγέ Ομπεντεθί .

95 Vengo Vendré venía Vendría Erjome Za élzo Erjomun Za erjomun Aviso Bebo Cedo Corro Corto Avisé Bebí Cedí Corrí Corté Idopió Pino Parajoró Trejo Covo Idopíisa ípla Parejórisa 'Etrexa écopsa Cortado Debo Debí Comenos Otilo otila Converso Decido Dejo Enciendo Conversé Decidí Dejé Encendí Siyitó Apofasíyio Afino Anavo Sineyítisa Apofásisa áfisa ánapsa Escondo Engaño Escondí engañé Crivo Exapató écripsa exapátisa Escribo Elijo Empujo Ejecuto Envió Gasto Escribí Elegí Empujé Ejecuté Envié Gasté Grafo Dialego Sprojno Ecteló Apostelo Dapanó égrapsa Diálexa ésproxa Ectélesa Apéstila Dapánisa Insisto Lleno Insistí Llené Epimeno Guemiyio Epémina guémisa Llego Leo Llegué Leí Fzano Diavaylo éfzasa Dlávasa Lloro Limpio Ofendo Obligo Lloré Limpié Ofendí Obligué Cleo Cazariyio Prosvalo Anagáyio éclapsa Cazárisa Prosévala Anágasa Obedezco Obedecí Ipacúo Ipácusa .

Κε όμπρας πόνεν όϊ εν λος τεάτρος. Τί παίζουν σήμερα έστα νότσε. τα θέατρα. Θέλω να παρακολουθήσω μια παράσταση ΕΔ T EA T R O Κιέρο ιρ α ούνα φουνθιόν .96 Χάνω Φαίνομαι Ετοιμάζω Επιτρέπω Υπόσχομαι Θέτω Αναχωρώ Παραμένω έχασα φάνηκα ετοίμασα επέτρεψα υπεσχέθηκα Γελώ Απαντώ Διαλύω Υπηρετώ γέλασα απήντησα διέλυσα υπηρέτησα Βγήκα φοβήθηκα έκοψα Βγαίνω Φοβάμαι Κό6ω Πουλώ Βλέπω Ζω Γ υρίζω Ντύνομαι Υπάρχει Υπήρχαν έθεσα ανεχώρησα παρέμεινα επολησα είδα έζησα εγύρισα ντύθηκα υπάρχουν θα υπάρχουν Πιέρδο Παρέθκο Πρεπάρο Περμίτο Προμέτο Πόνγκο Σάλγο Περδί Παρεθί Πρεπαρέ Περμιτί Προμετί Πούσε Σαλί Με κέδο Με ρίο Κον-τέστο Ντισουέλβο Σίρ6ο Σάλγο Τέμο Κόρτο Βέντο Βέο Με κεδέ Με ρεΐ Κον-τεστέ Βί6ο Ρεγρέσο Με βίστο Αί Αμπίαν Ντισολβί Σερβί Σαλί Τεμί Κορτέ Βεντί Βι Βιβί Ρεγρεσέ Με 6εστί Αί Αμπράν ΣΤΟ Θ ΕΑ Τ ΡΟ ΕΝ Πάμε στο θέατρο Βάμος αλ τεάτρο απόψε.

97
Pierdo
Parezco
Preparo
Permito
Prometo
Pongo
Salgo
Me quedo
Me rio
Contesto
Disuelvo
Sirvo
Salgo
Temo
Corto
Vendo
Veo
Vivo
Regreso
Me visto
Hay
Habían

Perdí
Parecí
Preparé
Permití
Prometí
Puse
Salí
Me quedé
Me reí
Contesté
Disolví
Serví
Salí
Temí
Corté
Vendí
Vi
viví
Regresé
Me vestí
Hay
Habrán

Jano
Fénome
Etimáyio
Epitrepo
Ipósjome
Ceto
Anajoró
Parameño
Gueló
Apantó
Dialío
Ipiretó
Vgueno
Fovame
Covo
Puió
Vlepo
Yió
Guiríyio
Dínome
Iparji
Ipirjan

éjasa
Fánica
Etímasa
Epétrepsa
Iposjécica
écesa
Anajórisa
Parémina
Guélasa
Apántisa
Diálisa
Ipirétisa
Vguica
Fovícíca
écopsa
epúlisa
ida
éyisa
eguirisa
Dícica
Iparjun
Za iparjun

ΕΝ E L TEA TR O

STO C EA T R O

¿Vamos al teatro

Pame stó céatro
apopse?
Ti peyun símera ta céatra?

esta noche?
¿Qué obras ponen hoy
en los teatros?
Quiero ir a una
función

Celo na paracoluciso
mia parástasi

98
Προτιμώ μ ιαν
επιθεώρηση
Έ χ ε τ ε καλές θέσεις;
Μάλιστα, κύριε
Πόσες θέσεις θέλετε;
Δύο θέσεις κι’ ένα
πρόγραμμα, παρακαλώ
Τι ώρα αρχίζει η
παράσταση;
Η παράσταση αρχίζει
στις 9 και μισή
Το μπαλέτο ήταν
υπέροχο
Πάμε σ’ ένα βαριετέ

Πρεφιέρο ούνα
ρεθίστα τεατράλ
Τιένε μπουένας λοκαλιδάδες;
Σι, σενιόρ

Θέλω να πάμε σε
μια συναυλία

Κιέρο κε 6cr. t_ :c
α ουν κονβιέρτο

Μου αρέσει πολύ
το τραγούδι
Προτιμώ μια θέση
στο θεωρείο
Σας άρεσε η
πρωταγωνίστρια;

Με γούστα μούτσο
λα κανθιόν
Πρεφιέρο ούνα εν-τράδο
ντε μπουτάκα
Λε γουστό α ουστέδ
λα πριμέρα ακτρίθ;

ΣΤΟΝ Κ ΙΝ Η Μ Α ΤΟ ΓΡΑ Φ Ο
Πού παίζονται
καλές ταινίες;
Παίζονται
αμερικανικές ταινίες;

ΕΝ ΕΛ Θ ΙΝ Ε

Προτιμώ να δω
ένα ισπανικό φιλμ

Πρεφιέρο 6ερ ούνα
πελίκουλα εσπανιόλα

Κουάν-τας εν-τράδας ντεσέα;
Ντος εν-τράδας ι ούν
πρόγραμμα, πορ φαβόρ
Α κε όρα εμ-πιέθα
λα φουνθιόν;
Λα φουνθιόν εμ-πιέθα
α λας 9 ι μέδια
Ελ μπαλέτ έρα
μαραβιγιόσο
Βάμος α ού. ζ

Ντόνδε πόνεν
μπουένας πελίκουλας;
Πόνεν πελίκουλας
αμερικάνας;

c

99
Prefiero una
revista teatral
¿Tiene buenas localidades?

Protimó mia epiceórisi

Si. señor

Málista, quírie
Poses césis célete?
Dió césis que ena
programa, paracaló

¿Cuántas entradas desea?
Dos entradas y un
programa, por favor
¿A qué hora empieza
la función?
La función empieza
a las 9 y media
ΕΙ balet era
maravilloso
Vamos a una compa¿ía
de variedades?
Quiero que vayamos
a un concierto
Me gusta mucho
la canción
Prefiero una
entrada de butaca
¿Le gustó a Usted
la primera actriz?
ΕΝ E L CINE
¿Dónde ponen buenas
películas?
¿Ponen películas
americanas?
Prefiero ver una
película española

Exete calés césis?

Ti hora arjiyi i
parástasi?
I parástasi arjiyi
stis 9 que misí
To baleto itan
ipérojo
Páme séna varieté?
Celo na pame se mia
sinavlía
Mu arési poli to
tragudi
Protimó mia cesi
sto ceorío
Sás árese i
protagonístria?
STON Q UINIM ATO G RAFO
Pú péyionde calés teníes?
Péyionde americaniqués
tenies?
Protimó na dó mia
ispaniquí tenía

Ντόνδε εστά λα σαλίδα. λα μπαντερίγια Λος κουέρνος ντελ τόρο Ματάρ ουν τόρο Λος απλάουσος Ελ ρεχονεαδόρ Ντόνδε εστά λα πλάθα ντε τόρος. ΕΝ ΛΑ Κ Ο ΡΡ ΙΔ Α ΝΤΕ ΤΟΡΟΣ Ο ταυρομάχος. Μούτσο. το στούντιο Τα επίκαιρα. Πού είναι η έξοδος. ελ ακτόρ Ελ ιν-τερμέδιο. λα εστρέγια Λε γούστα α ουστέδ ελ θίνε. ελ τόρο Η αρένα Ο μαντατόρ. Πολύ. ελ εστούδιο Ελ νοτιθιάριο. ΣΤΗ ΤΑ ΥΡΟ Μ Α ΧΙΑ Έστα πελίκουλα τιένε ουν μπουέν αργουμέν-το Λα ακομοδαδόρα. γιατί είμαι φίλος του κινηματογράφου Απαγορεύεται το κάπνισμα Πού είναι ο κινηματογράφος. η σταρ Σας αρέσει ο κινηματογράφος. ο ηθοποιός Το διάλειμμα. Θέλω να παρακολουθήσω μια ταυρομαχία Λα πλάθα ντε τόρος Ελ ματαδόρ. πορκέ σόϊ αφιθιονάδο αλ θίνε Σε προΐμπε φουμάρ Ντόνδε εστά ελ θίνε.Η ταινία αυτή έχει καλή υπόθεση Η ταξιθέτρια. Κιέρο βερ ούνα κορρίδα . ο ταύρος Ελ τορέρο. το βέλος Τα κέρατα του ταύρου Σκοτώνω ταύρο Τα χειροκροτήματα Ο έφιππος ταυρομάχος Πού είναι η αρένα.

el actor ΕΙ intermedio. la estrella ¿Le gusta a Usted el cine? Mucho. yatí ¡me filos tu quinimatografu Se prohíbe fumar Apagorévete to cápnisma ¿Dónde está el cine? Pú ine o quinimatografos? ¿Dónde está la salida? Pú ine i éxodos? ΕΝ LA C O RRID A DE TO R O S STSN T A V R O M A JIA ΕΙ torero. el toro La plaza de toros ΕΙ matador. el estudio ΕΙ noticiario. to studio Ta epíquera. i star Sás aresi o quinimatografos? Poli. porque soy aficionado al cine I tenía aftí eji calí ipócesi I taxicétria o izopios To diálima.101 Esta película tiene un buen argumento La acomodadora. Los aplausos ΕΙ rejoneador to velos Ta quérata tu tavru Scotono tavro ¿Dónde está la plaza de toros? Ta jirocrotímata O éfipos tavromajos Pú ine i arena? Quiero ver una corrida Celo na paracoluciso mia tavromajía . o tavros 1 arena O matador. la banderilla Los cuernos del toro Matar un toro 0 tavromajos.

No.102 Σας αρέσουν οι ταυρομαχίες. Δεν νοιώθω καλά Πιστεύω πως κρυολόγησα Με πονάει εδώ Αναπνεύστε βαθειά Θέλω να ιδώ τη γλώσσα σας Ανοιχτέ το στόμα Έ χ ε τ ε ζαλάδες. Θέλω δύο εισητήρια ΙΤΟ ΓΙΑΤΡΟ Φωνάξτε ένα γιατρό Τί σας συμβαίνει. τέσσερις μέρες Λε γούσταν α ουστέδ λος τόρος. νιώθω μεγάλη αδυναμία Η καρδιά μου χτυπά ακανόνιστα Έχω δυνατό πόνο στο στομάχι Υποφέρω πολύ από πονοκεφάλους Είναι τρεις μέρες που υποφέρω από τα νεφρά μου Υποφέρω από δυσκοιλιότητα Πρέπει να μείνω στο κρεβάτι.πορ φαβόρ ΕΝ ΕΛ ΚΟ Ν ΣΟ ΥΛΤΟ ΡΙΟ Μ ΕΔ ΙΚΟ Γ ιάμε. Πού είναι το Ταμείο. Όχι. με σιεν-το μούϊ ντέμπιλ Μι πούλσο ες ιρρεγουλάρ Με δουέλε μούτσο ελ εστόμαγο Σούφρο μούτσο ντε δολόρες ντε καμπέθα Ά θ ε τρες ντίας κε με δουέλεν λος ρινιόνες Σούφρο ντε εστρενιιμιέν-το Ντέμπο κεδάρμε εν λα κάμα. Ντόνδε εστά λα τακίγια. No με ενκουέν-τρο μπιέν Κρέο κε με ε ρεσφριάδο Με δουέλε ακί Ρεσπίρε προφούνταμεν-τε Κιέρο βερ σου λένγκουα Άμπρα λα μπάκα Τιένε μαρέος. α ουν μέδικο Κε λε πάσα. Βεβαίως. κουάτρο ντίας . πορ φαβόρ. Ντός εν-τράδας. Πορ σουπουέστο.

ñozo megali adinamía I cardiámu ctipá acanónista Hace tres días que me duelen los riñones Ejo dinató pono sto stomaji Ipofero poli apó ponoquefalus Ine tris meres pu ipofero apó ta nefrámu Sufro de estrenimieto Ipofero apó disquillótita ¿Debo quedarme en la cam a? Por supuesto. por favor ΕΝ EL C O N SU LTO RIO MEDICO Llame.103 ¿Le gustan a Usted los toros? ¿Dónde está la taquilla? Dos entrandas. paracaló. cuatro días Prepi na mino sto crevati? Vévea. me siento muy débil Mi pulso es irregular Me duele mucho el estómago Sufro mucho de dolores de cabeza Sas aresun i tavromajíes? Pú ine to Tamío? Celo dio isitíria STO YATRO Fonaxte. por favor a un médico ¿Qué le pasa? No me encuentro bien Creo que me he resfriado Me duele aquí Respire profundamente Quiero ver su lengua Abra la boca Tiene mareos? No. ena yatró Tí sas simvení? Den eszánome calá Pistevo pos criológuisa Me ponái edo Anapnéfsete vaciá Celo na dó ti glósasas Anijte to stoma Ejete yialades? Oji. téseres meres .

μούσλο Όμπρο. θεραπεία. No. Πουλμονία. οπεραθιόν . εγχείρηση (τένγκο αιμορράχια) Εστρέμος. γκρίπε Πέτσο. σάνγκρο αιμορραγώ Έ χω ρίγη Χείλη. αφτί Πυρετός. κοραθόν Αδυναμία. Αυτό το φάρμακο θα σας κάνει καλό Η πίεση του αίματος είναι κανονική Ιατρική εξέταση Τένγκο δολόρ ντε γαργάν-τα ι εστόϊ ρόνκο Με δουέλε ελ βιέν-τρε (τρίπα) Σούφρο ντελ ίγαδο Ντέμπο ινγρεσάρ εν ελ οπιτάλ. σπλάχνα Εξετάζω. πνευμόνι Ντεμπιλιδάδ. εν-τράνιιας Αουσκούλτο. πόνος Ψύξη. ανάλισις. όχο. μηρός Ώμος. Έστα μεντιθίνα λε σεν-ταρά μπιεν Λα τενσιόν ες νορμάλ Ρεκονοθιμιέν-το μέδικο Συνταγή. ανάλυση καρδιά Ρεθέτα. μάτι. τροφή Οφθαλμίατρος Κάνω εμετό. μανδίμπουλα Άκρα. υποτροπή Φλόγωση. γρίππη Στήθος. ινγεκθιόν Ιν-τεστίνος. ένεση Έντερα . μεδικαμέν-το. αλιμεν-ταθιόν Οκουλίστα Βομίτο. τραταμιέν-το. πιελ Πιε. δέρμα Πόδι.104 Έ χω πονόλαιμο και είμαι βραχνός Με πονεί η κοιλιά μου Υποφέρω από το συκώτι μου Πρέπει να μπω σε νοσοκομείο. σαγόνι Τένγκο εσκαλοφρίος Λάμπιος. ρεκαΐδα Ινφλαμαθιόν. Όχι. φάρμακο. πουλμόν Πνευμονία. οΐδο (ορέχα) Φιέμπρε. δολόρ Ενφριαμέν-το.

105
Tengo dolor de
garganta y estoy ronco
Me duele el
vientre (tripa)
Sufro del hígado

Ejo ponólemo que
ime vrajnós
Me ponái i quillámu
Ipofero apó to sicótimu

¿Debo ingresar en

Prepi na bó se nosocomio?

el hospital?
No. Esta medicina
le sentará bien
La tensión es normal

Oji. Aftó to fármaco
za sas cani caló
I píesi tu ématos ine canoniquí

Reconocimiento médico
Receta, medicamento,
tratamiento,
análisis, corazón

latriquí exétasí
Sintaguí, fármaco,
cerapía,

Debilidad, dolor
Enfriamiento, gripe
Pecho, pulmón

Análisi, cardiá
Adínamía, ponos
Psixi, gripi
Stizos, pnevmoni

Pulmonía, inyección

Pnevmonía, énesí

Intestinos, entranas
Ausculto, alimentación

Entera, splajna
Exetayio, trofí

Oculista
Vomito, sangro
(tengo hemorragia)

Ofzalmíatros
Cano emetó, emoragó

Tengo escalofríos
Labios, mandíbula
Extremos, piel
Pié, muslo
Hombro, ojo, oido (oreja)
Fiebre, recaída
Inflamatión, operación

Ejo rígui
Jili, sagoni
Acra, derma
Podi, mirós
Omos, mati, aftí
Piretós, ipotropí
Flógosi, enjirisi

106
Σφιγμός, πλευρό
Δόντι, στόμα
Αναπνοή, γλώσσα
Χέρι, μύτη
Αναπνέω, ιδρώνω
Ιδρώτας, μικρόβιο
Σπονδυλική στήλη
Αρρώστια, υγεία
Κεφάλι, λαιμός
Ασθενοφόρον
Μέτωπο, αδένας
Πληγή, μπράτσο
Πρόσωπο, δάκτυλο
Σώμα, θρέψη
Μωλώπισμα, κάταγμα

Πούλσο, κοστίγια
Ντιεν-τε (μουέλα), μπόκα
Ρεσπιραθιόν, λένγκουα
Μάνο, ναρίθ
Ρεσπίρο, σούδο
Σουδόρ, μικρόβιο (βίρους)
Κολούμνα βερτεμπράλ
Ενφερμεδάδ, σαλούδ
Καμπέθα, κουέγιο
Αμπουλάνθια
Φρέν-τε, γκλάντουλα
Εριδα, μπράθο
Κάρα, ντέδο
Κουέρπο, νουτριθιόν
Μοράδο, φρακτούρα

Μασώ, μαλλιά
Γάμπα, χλωμός
Νοσοκομείο

Μαστικό, πέλο
Παν-τορρίγια, πάλιδο
Οσπιτάλ

ΣΤΟ Π Ε Ρ ΙΠ Τ Ε Ρ Ο
Θέλω ένα πακέτο
τσιγάρα, ένα κουτί

Κιέρο ούνα καχετίγια

σπίρτα, παρακαλώ
Καπνίζω πολύ
Θέλω ένα μολύβι κι’
ένα σαπούνι ξυρίσματος
Έ χ ε τ ε τσατσάρες;
Θέλω ένα πινέλο
ξυρίσματος και
μια οδοντόπαστα
Χαρτιά και
φακέλλους, παρακαλώ
Έ χ ε τ ε βαμβάκι, ασπιρίνες;

ΕΛ ΕΝ ΕΣΤΑ Ν Κ Ο (ΚΙΟ ΣΚΟ )
ντε θιγαρρίγιος, ούνα κάχα ντε
θερίγιας, πορ φαβόρ
Φούμο μούτσο
Πορ, φαβόρ, κιέρο ουν λάπιθ
ι ουν χαμπόν ντε αφεϊτάρ
Α ί, πέϊνες;
Κιέρο ούνα μπράτσα
ντε αφεϊτάρ ι ούνα
κρέμα ντε ντιέν-τες
Φόλιος ι σόμπρες,
πορ φαβόρ
Ά ϊ αλγοδόν, ασπιρίνας;

107
Pulso, costilla
Diente (muela), boca
Respiración, lengua
Mano, nariz
Respiro, sudo
Sudor, microbio (virus)
Columna vertebral
Enfermedad, salud
Cabeza, cuello
Ambulancia
Frente, glándula
Herida, brazo
Cara, dedo
Cuerpo, nutrición
Morado, fractura
Mastico, pelo
Pantorrilla, pálido
Hospital

Sfigmós, plevró
Dondi, stoma
Anapnoí, glosa
Jeri, miti
Anapneo, idrono
Idrotas, microbio
Spondiliquí stili
Aróstia, iguía
Quefali, lemós
Ascenoforo
Métopo, adenas
Pliguí, bracho
Prósopo, dájtilo
Soma, zrepsi
Molópisma, cátagma
Masó, mallá
Gamba, jlomós
Nosocomio

ΕΝ E L Q U IO SCO (EST A N C O )

STO P E R IP T E R O

Quiero una cajetilla
de cigarrillos, una
caja de cerillas, por favor

Celo ena paqueto
chigara, ena cutí
spirta, paracaló
Capniyio poli
Paracaló, celo ena molivi

Fumo mucho
Por favor, quiero
un lápiz y un jabón de afeitar
¿H ay peines?
Quiero una brocha
de afeitar y una
crema de dientes
Folios y sobres,
por favor
¿H ay algodón, aspirinas?

que enasapuni xirísmatos
Ejete chachares
Celo ena pinelo
xirísmatos que mía
odondópasta
Jartiá que faquelus,
paracaló
Ejete vambaquí, aspirínes?

κύριε. πιέδρα. πούρος Τιένε σέγιος. καραμέλες Πόσα σας οφείλω. Μπορείτε να μου αλλάξετε ένα χαρτονόμισμα των εκατό πεσετών. Πουέδε καμπιάρμε ουν Έ χ ε τ ε ρέστα από ένα χαρτονόμισμα 50 πεσετών. παρακαλώ Η ξυριστική μηχανή Ουν θεπίγιο ντε ντιέν-τες. πίπα Ούνα κουτσίγια ι ούνα κορρέα Περιόδικος. Ά ϊ λίμπρος. Θέλετε τίποτε άλλο. Αυτό είναι πάρα πολύ ακριβό Έ σ το ες ντεμασιάδο κάρο Τιένε βουέλτα ντε ουν μπιγιέτε ντε 50 πεσέτας. Τίποτε άλλο μπιγιέτε ντε θιεν πεσέτας. Νάδα μας . Αλφιλέρες. Γκασολίνα. Βενζίνη. άγουα ντε κολόνια Τσοκολάτες. πορ φαβόρ Έ ν α στυλό διάρκειάς. πέτρα. Ντεσέα άλγο μας. πούρα Έ χ ε τ ε γραμματόσημα. σενιόρ. κολώνια Σοκολάτες. Καρφίτσες. Μπορείτε να μου συστήσετε ένα τσιγάρο ελαφρό. πίπα Έ ν α ξυραφάκι και ένα λουράκι Εφημερίδες. πορ φαβόρ Λα μακινίγια ντε αφεϊτάρ Έ ν α μπριγιόλ κι’ ένα καθρέπτη Κορδόνια παπουτσιών Ούνα μπριγιαν-τίνα ι ουν εσπέχο Κορδόνες ντε θαπάτος Ουν μπολίγραφο. καραμέλος Κουάν-το λε ντέμπο. Πουέδε ρεκομεντάρμε ουν ταμπάκο σουάβε. παρακαλώ Έ χ ε τ ε βιβλία.108 Μία οδοντόβουρτσα.

pipa Una cuchilla y una correa Ena xirafaqui que ena luraqui Periódicos. señor? Mada más Aftó ine para poli acri'"" Ejete resta apó ena jartonómisma 50 peseto Boríte na mu aláxete ena jartonómisma ecató pesetón? Célete típote álo. paracaló Ejete vivlía? Venyini.Un uepii. quírie? Tíoote álo . piedra. por favor La maquinilla de afeitar Una brillantina y un espejo Cordones de zapatos Un bolígrafo. agua de colonia Efimerides. petra. colonia Chocolates. caramelos ¿Cuánto le debo? ¿Puede recomendarme Socolates.C de dientes. por favor ¿H ay libros? Gasolina. carameles Pósa sas ofílo? Boríte na mu sistísete ena chigaro elafró? un tabaco suave? Esto es demasiado caro ¿Tiene vuelta de un billete de 50 pesetas? ¿Puede cambiarme un billete de cien pesetas? ¿D esea algo más. pipa ív ila paracaló I xiristiquí mijaní Ena brillol que ena cazrefti Cordoña papuchión Ena stiló diarquías. pura Ejete gramatósima? Carfiches. puros ¿Tiene sellos? Alfileres.

Πάρε εν λα πρόσιμα παράδα Ντέχεμε μπαχάρ ακί Στον άλλο δρόμο Σταματήστε στην επομένη γωνία Εν λα ότρα κάγιε Πάρε εν λα πρόσιμα εσκίνα Πώς πάνε στο αεροδρόμιο. ελ μπιγέτε Ελ κοντουκτόρ. Κάνετε μου τη χάρη να κατεβάσετε την κουρτίνα Ορίστε το εισητήριό σας Επιτρέπετε ν ’ ανοίξω το παράθυρο Μπορώ να καπνίσω. Κουάν-το βάλε ελ μπιγέτε. Πουέδο φουμάρ. Άγα με ελ φαβόρ ντε μπαχάρ λα κορτινίγια ΣΤΟ Λ Ε Ω Φ Ο ΡΕ ΙΟ Ο εισπράκτορας. η οδός Τί στάση είναι. . Κόμο σε 6α λα αεροπουέρτο. λα κάγιε Κε παράδα ες.110 Πόσο κάνει το εισιτήριο. Εστά λίμπρε έστε ασιέν-το.. Σας ενοχλεί ο ήλιος.. Ακί τιένε σου μπιγέτε Πουέδο αμπρίρ λα βεν-τάνα. Έ σ τ ε ασιέν-το εστά οκουπάδο Ντος εν-τράδας ντε πάτιο ντε τεάτρο Ελ αουτομπούς σε πάρα εν. Αυτό το κάθισμα είναι πιασμένο Δύο εισητήρια για τη πλατεία θεάτρου Σταματά το λεωφορείο εις. το εισητήριο Ο οδηγός. Πουέδο ιρ ντιρέκταμεν-τε. Σταματήστε στην επομένη στάση Κατεβάστε με εδώ ΕΝ ΕΛ ΑΟΥΤΟΜΠΟΥΣ Ελ κομπραδόρ. Μπορώ να πάω απ’ ευθείας.. Είναι ελεύθερο αυτό το κάθισμα.. Λε μολέστα ελ σολ.

.111 ΕΝ E L A U T O BU S STO LEOFORIQ ΕΙ cobrador. to isitírío O odigós. Dio isitíria ya ti platía ceátru Stamatá to leoforío is. el billete ΕΙ conductor.. .. la calle O ¡spráctoras. i odós ¿Qué parada es? ¿Cuánto vale el Ti stasi ¡ne? Poso cani to ¡sitírio? billete? Pare en la próxima parada Déjeme bajar aquí En la otra calle Pare en la próxima esquina ¿Cómo se va al aeropuerto? ¿Puedo ir directamente? ¿Le molesta el sol? ¿Hágame el favor de bajar la cortinilla Stamatiste stiri epómeni stasi Catevásteme edó Ston álo dromo Stamatiste stin epómeni gonía Pós pane sto aerodromio? Boró na páo apefcías? Sas enojlí o ¡líos? Cántemu ti jari na catevásete tin curtina Aquí tiene su billete ¿Puedo abrir la ventana? Oriste to isitíriósas Boró naníxo to paráciro? ¿Puedo fumar? ¿Está libre este asiento? Este asiento está ocupado Boró na capníso? Ine eléfcero aftó to cácisma? Aftó to cácisma ine piasmeno Dos entradas de patio de teatro ΕΙ autobús se para en..

τσάΐ Ποτά. γαλατιέρα Πιατάκι. τζιν Κομ-πότα Παστέλ. Θα ήθελα ένα κάθισμα πλάϊ στο παράθυρο Τί ώρα φεγει το το λεωφορείο για τη Βαρκελώνη. κρέμα ντε λέτσε ιτινεράριος Κομπόστα Πάστα. μαχαίρι Πορτοκαλάδα. μποτέγια Κάρτα. φλυτζάνι Τσαγιέρα. Θέλω ένα πρόγραμμα δρομολογίων Κιέρο ούνα για ντε ΣΤΟ ΖΑ ΧΑ ΡΟ Π ΛΑ ΣΤΕΙΟ Γλυκά. πηρούνι Ποτήρι. Κουάν-το τένγκο κε εσπεράρ. γάλα. σόδα Παν τοστάδο. χάρρα ντε λέτσε Πλατίτο. λεμονάδα Νερό. τενεδόρ Βάσο. Έφθασε το λεωφορείο. Α γεγάδο ελ αουτοκάρ Ντόνδε εστά λα εσταθιόν ντε αουτοκάρες παρά Μαδρίδ. Κισιέρα ουν ασιέν-το χούν-το α λα 6εν-τάνα Α κε όρα σάλε ελ αουτοκάρ παρά Μπαρθελόνα. Πόσο πρέπει να περιμένω. χινέμπρα Λικέρ. Κουάντο σάλε ελ αουτοκάρ παρά Τολέδο. ζάχαρη. καφές Σοκολάτα. ζαχαριέρα Καφετιέρα. καφέ Τσοκολάτε. παγωτό Άγουα. ψωμάκι Δίσκος. κρέμα ΕΝ ΛΑ Π Α Σ Τ ΕΛ ΕΡΙΑ Ντούλθες. κουτσίγιο Ναρανχάδα. λέτσε. μπουκάλα Κατάλογος. τε Μπεμπίδας. τάθα Τετέρα.Πότε φεύγει το λεωφορείο για το Τολέδο. ελάδο . σόδα Λικόρ. λιμονάδα Φρυγανιά. αθούκαρ. πανεθίγιο Μπανδέχα. Πού είναι ο σταθμός των λεωφορείων για τη Μαδρίτη. αθουκαρέρο Καφετέρα.

psomaquí Discos. tenedor Vaso. cafés Socolata. crema Composta Pasta. pagotó . bucala Catálogos. leche. jarra de leche Platito. soda Frigañá. soda Pan tostado. chái Potá. yiájarí. crema de leche STO Y IA JA R O P L A S T IO Glicá. fliyiáni Compota Pastel. galatiera Piataqui. taza Tetera. té Bebidas. cuchillo Naranjada. azucarero Cafetera. azúcar. ginebra Licor. limonada Agua. café Chocolate. panecillo Bandeja. piruní Potiri. yiajariera Cafetiera. botella Carta. majeri Portocalada. gala. helado Chayera. lemonada Neró. yin Liquer.113 Cuándo sale el autocar para Toledo? ¿Cuánto tengo que esperar? ¿H a llegado el autocar? ¿Dónde está la estación de autocares para Madrid? Quisiera un asiento junto a la ventana Póte fevgui to leoforío ya to Toledo? Poso prepi na perímeno? Efzase to leoforío? Pú ine o stazmós ton leoforíon ya ti Madriti? Za ícela ena cácisma plái sto paráciro ¿A qué hora sale el autocar para Barcelona? Tí hora févgui to leoforío ya ti Varqueloni? Quiero una guía de itinerarios Celo ena programa dromologíon ΕΝ LA P A S T E L E R IA Dulces.

παπέλ Κε πρεφιέρε ουστέδ. πορ φαθόρ Μου έπεσε κάτω το κουταλάκι Έ ν α φλυτζάνι τσάϊ Σε με καγιό λα κουτσαρίγια Θέλω γάλα με ψωμάκι Μία πορτοκαλάδα. κίλο Μπαλάνθα. Πόση ώρα θα χρειασθεί. ούζο ή καμπάρι-σόδα. Πουέδε πρεπαράρλα παρά έστα νότσε. παρακαλώ. Θέλω μία τούρτα Κιέρο ούνα τάρτα Μπορείτε να την ετοιμάσετε γι’ απόψε. ουν καφέ ι ούνα θερβέθα Ούνα κόπα ντε κονιάκ ι Μπορώ να έχω μια σοκολάτα και μία φρυγανιά. Ούνα τάθα ντε τε ούνα τάθα ντε τε Πουέδο τενέρ ούνα τάθα ντε τσοκολάτε ι ούνα τοστάδα. χαρτί Λίμπρος. Κιέρο ουν απεριτίβο Θέλω ένα ορεκτικό Τί προτιμάτε. Ντέμε ουν παστέλ. μαν-τέλ Γκράμο. ούνα ναρανχάδα. Κουάντο πουέδο ρεκοχέρλα. . ζυγίζω Πόσο έχει ένα κιλό παγωτό. τραπεζομάντηλο Γραμμάριο. ούζο ο Καμ-πάρι κον σόδα.14 Παξιμάδι. Παν τοστάδο. Πότε μπορώ να την πάρω. πεσάρ Κουάν-το ες ουν κίλο ντε ελάδο. έναν καφέ και μία μπύρα Έ ν α κονιάκ και ένα τσάϊ Κιέρο λέτσε κον πανεθίγιο Πορ φαβόρ. Κουάν-το τιέμ-πο σε νεθεσιταρά. Δόστε μου μια πάστα. Έ ν α τζιν Ούνα χινέμπρα ΣΤΟ ΒΙΒ Λ ΙΟ Π Ω Λ Ε ΙΟ ΣΤΟ ΧΑ ΡΤΟ Π Ω ΛΕΙΟ ΕΝ ΛΑ Λ ΙΜ Π Ρ Ε Ρ ΙΑ ΕΝ ΛΑ Π Α Π ΕΛ ΕΡΙΑ Βιβλία. κιλό Ζυγαριά.

ouzo o Campari con soda? Una ginebra ΕΝ LA L IB R E R ÍA ΕΝ LA P A P E L E R IA Libros. yiguiyio Poso eji ena quilo pagotó? de helado? Quiero una tarta ¿Puede prepararla para esta noche? ¿Cuándo puedo recogerla? ¿Cuánto tiempo se necesitará? Deme up pastel. úyio í Campari me soda? Ena yin STO ViVLIO PO LIO STO JA R T O P O L IO Vivlía. paracaló Mu épese to cutalaqui Ena fliyiáni chái Celo gala me promaqui Paracaló. ena café que mia bira Ena coñac que ena chái Boró na ejo mia socolata que mia frigañá? Celo ena orecticó Tí protimate. pesar ¿Cuánto es un quilo Gramario. quilo Yigariá. mantel Paximadi. por favor S e me cayó la cucharilla Una taza de té Quiero leche con panecillo Por favor. trapeyiomándilo Gramo. mia portocalada. jarti . papel Celo mia turta Borite na tin etimásete ya apopse? Póte boró na tin paro? Pósi hora za jriasci? Dóstemu mia pasta.115 Pan tostado. una naranjada. un café y una cerveza Una copa de coñac y una taza de té ¿Puedo tener una taza de chocolate y una tostada? Quiero un aperitivo ¿Qué prefiere usted. quilo Balanza.

τίν-τα Ταρχέτας ποστάλες. Τρες πεσέτας. μελάνι Καρτ-ποστάλ. Πόσο κοστίζουν αυτά εδώ. Σας αρέσουν αυτά εδώ.116 Μολύβι. παπέλ θέλο Κιέρο κομ-πραρ λίμπρος εσπανιόλες Σι. Ες μούϊ μπαράτο πορ ντος πεσέτας Νο με κονβιένε Τιένε λα μπονδάδ ντε δάρμε παπέλ θέλο. κύριε Μπορώ να διαλέξω μερικά καρτ-ποστάλ. Ναι. Έ χο υ μ ε μεγάλη συλλογή Θα επιθυμούσα βιβλία του Μιγέλ ντε Ουναμούνο Προτιμώ ένα μυθιστόρημα. Κουάλ πρεφιέρε. σενιόρ Πουέδο εσκοχέρ αλγούνας ποστάλες. δύο στυλό διάρκειάς και ένα λεξικό ισπανοαγγλικό. σενιόρ. Λε γούσταν έστας ντε ακί. Θέλω δέκα Όπως θέλετε Αυτό το βιβλίο είναι πολύ ακριβό Αδύνατον! Είναι πολύ φθηνό για δύο πεσέτες Δεν με συμφέρει Έ χ ε τ ε την καλωσύνη να μου δώσετε ένα σελοτέϊπ. Αμέσως Ποιο θέλετε. Τενέμος ουν γκραν σουρτίδο Κισιέρα λίμπρος ντε Μιγέλ ντε Ουναμούνο Πρεφιέρο ούνα νοβέλα. Τρεις πεσέτες. κύριε. Κουάν-το κουέσταν έστος ντε ακί. Σι. σελοτέϊπ Θέλω ν ’ αγοράσω ισπανικά βιβλία Μάλιστα. ντος μπολίγραφος ι ουν ντικθιονάριο εσπνιόλινγκλές Εστο νο ες μίο . Αυτά δεν είναι δικά μου Λάπιθ. Κιέρο ντιεθ Κόμο κιέρα ουστέδ Έ σ τ ε λίμπρο ες μούϊ κάρο !μ-ποσίμπλε. Εν σεγίδα.

Ine poli fcinó ya dio pesetes Esto no es mió Poso costíyiun aftá edó? Den me simferi Ejete tin calosíni na mu dósete ena selotéip. Imposible. papie celo Quiero comprar Cart-postal. celo deca Opos célete Aftó to vivlío ine poli acrivó. Es muy barato por dos pesetas No me conviene Tiene la bondad de darme papel celo. Ejume megali siloguí Za epicimusa vivlía tu libros españoles Si. ¿Cuál prefiere? ¿Cuánto cuestan estos de aquí? Protimó ena micistórima Amesos. dos bolígrafos y un diccionario españolinglés? Adínaton.117 Lápiz. Tenemos un gran surtido Quisiera libros de Miguel de Unamuno Miguel de Unamuno Prefiero una novela En seguida. quírie Boró na dialexo mericá cart-postal? Sas aresun aftá edó? Ne. selotéip Celo na agoraso ispanicá vivlía Mállsta. Quiero diez Como quiera usted Este libro es muy caro Tris pesetes. señor. quírie. dio stiló diarquías que ena léxico ispano-aglicó? Aftá den ine dicámu . señor ¿Puedo escoger algunas postales? ¿Le gustan estas de aquí? Sí. Pió protimate? Tres pesetas. melani Tarjetas postales. tinta Molivi.

Έ σ τ ε λίμπρο εστά σούθιο Με δα ότρο. κύριε Πορ φαβόρ. άϊ λίμπρος ντε αουτόρες εστρανχέρος. ένα μολύβι Αυτό το βιβλίο είναι λερωμένο. Όχι. Έ χω πολλές δουλειές κι’ έτσι σας χαιρετώ . έκοψα να καπνίζω Το βρίσκω βλαβερό για την υγεία μου Τί νέα έχουμε.118 Έ χ ε τ ε βιβλία ξένων συγγραφέων. ασί κε με ντεσπίδο ντε ουστέδ Αντιός. Σόϊ φελίθ Ες ουν μπουέν τσίκο Ες σου ερμάνα. μείνουμε στο σπίτι Αυτό με λυπεί πολύ Να σας προσφέρω ένα τσιγάρο. Ό ϊ άθε μαλ τιεμ-πο Ωρεβουάρ. μου δίνετε ένα άλλο: Δεν πουλώ ξένα βιβλία. σενιόρ Φ Ρ Α Σ Ε ΙΣ ΠΑΝΩ ΣΕ Φ Ρ Α Σ Ε Σ ΣΟ Μ Π ΡΕ Κ Α Θ Η Μ ΕΡ ΙΝ Α ΘΕΜ ΑΤΑ Τ ΕΜ Α Σ ΚΟ ΤΙΔ ΙΑΝΟ Σ Τί καιρός είναι. ουν λάπιθ. Νο βέντο λίμπρος εστρανχέρος. παρακαλώ Θέλετε να μου δώσετε μια πέννα. Τενέμος κε κεδάρνος εν κάσα Λο σιεν-το μούτσο Πουέδο οφρεθέρλε ουν θιγαρρίγιο. Σήμερα είναι κακός καιρός Τι κρίμα! Πρέπει να Κε τιεμ-πο άθε. Κιέρε ουστέδ δάρμε ούνα πλούμα. Τένγκο μούτσο τραμπάχο. ευχαριστώ. αγαπητέ Κε λάστιμα. γκράθιας. μι κερίδο αμίγο μου φίλε Είμαι ευτυχισμένος Είναι καλός νέος Είναι αδερφή σας. Για ε ντεχάδο ντε φουμάρ Λο ενκουέν-τρο περχουδιθιάλ παρά μι σαλούδ Κε άϊ ντε νουέβο. Νο.

éjete vivlía xenon singraféon? Célete na mu dósete mia pena. señor Paracaló. agapitemu file Ime eftijismenos Ine calos néos Ine adelfísas? .119 ¿Po r favor. Ya he Tí críma! Prepi na dejado de fumar Lo encuentro perjudicial para mi salud ¿Qué hay de nuevo? Tengo mucho trabajo. mi querido amigo Soy feliz Es un buen chico ¿ E s su hermana? F R A S IS PAÑO S E C A C IM ER IN A C EM ATA mínume sto spiti Aftó me lipí poli Na sás prosfero ena chigaro? Oji. quírie FRA SES SO BRE T E M A S COTIDIANOS ¿Qué tiempo hace? Tí quero cani? Hoy hace mal tiempo Símera ine cacos queros ¡Qué lástima! Tenemos que quedarnos en casa Lo siento mucho ¿Puedo ofrecerle un cigarrillo? No. ena molivi? Aftó to vivlío ine leromeno Mu díñete ena alo? Den puló xena vivlía. hay libros de autores extranjeros? ¿Quiere usted darme una pluma. efjaristó. un lápiz? Este libro está sucio ¿M e da otro? No vendo libros extranjeros. épapsa na capníyio To vrisco vlaveró ya tin iguíamu Tí néa éjume? Ejo poiés dullés que echi sas apojeretó Orevuár. así que me despido de usted Adiós. gracias.

Κουάν-το ντέμπο παγάρ . Θέλετε να πάτε αυτά τα γράμματα στο ταχυδρομείο. Με γουσταρία αμπλάρ εν εσπανιόλ Πορκέ νο ΒίΒε ουστέδ εν Μπαρθελόνα. Πόσο πρέπει να δώσω Τενίαμος μούτσας κόσας ντεσαγραδάμπλες ούλτιμαμεν-τε Τένγκο λος λίμπρος εν μι αμπιταθιόν Νεθεσίτα άλγο. Θέλετε να μου κάνετε τη χάρη. Ο φίλος μας δεν μένει στην οδό Τολέδου Θέλετε να πάτε στην οδό Παθ. Θα μου άρεσε να μιλώ ισπανικά Γιατί δεν κατοικείτε στην Βαρκελώνη. Κε ντεσέα ουστέδ.120 Είχαμε πολλά δυσάρεστα τώρα τελευταία Έ χω τα Βιβλία στο δωμάτιό μου Θέλετε τίποτα. Κιέρε αθέρμε ελ φαβόρ: Νος άθε ελ φαβόρ ντε ακομ-πανιάρνος: Κομ-πραρά άλγο αν-τες ντε ίρσε ντε λα θιουδάδ: Νο κιέρε ακομ-πανιάρνος του εσπόσα. Κιέρε γεβάρ έστα κάρτας α Κορρέος. Μι πάδρε βίβε εν Γρανάδα Κιέρε ακομ-πανιάρμε αλ τεάτρο. Θα ψωνίσετε κάτι πριν φύγετε από την πόλη. Ο πατέρας μου μένει στην Γρανάδα Θέλετε να με συνοδεύσετε στο θέατρο. Τί θέλετε. Μας κάνετε τη χάρη να μας συνοδεύσετε. Νουέστρο αμίγο νο βίβε εν λα κάγιε ντε Τολέδο Κιέρε ουστέδ ιρ α λα κάγιε ντε λα Παθ. Δεν θέλει να μας συνοδεύσει η γυναίκα σου.

121 Teníamos muchas cosas desagradables últimamente Tengo los libros en mi habitación ¿Necesita algo? Me gustaría hablar en español ¿Porqué no vive usted en Barcelona? ¿Qué desea usted? Nuestro amigo no vive en la caile de Toledo ¿Quiere usted ir a la calle de la Paz? Mi padre vive en Granada ¿Quiere acompañarme al teatro? ¿Quiere hacerme el favor? ¿Nos hace el favor de acompañarnos? ¿Comprará algo antes de irse de la ciudad? ¿No quiere acompañarnos tu esposa? Ijame polá disáresta tora teleftéa Ejo ta vivlía sto domátiómu Célete típota? Za mu árese na miló ispanicá Guiatí den catiquite stin Varqueloni? Tí célete? Q fílosmas den meni stin odó Toledu Célete na pate stin odó Paz? O patérasmu meni stin Granada Célete na me sinodéfsete sto céatro? Célete na mu cánete ti jari? Mas cánete ti jari na mas sinodéfsete? Za pronísete cati prln fíguete apótin poli? Den celi na mas sinodefsi i guinécasu? ¿Quiere llevar estas cartas a Correos? Célete na pate aftá ta ¿Cuánto debo pagar por Poso prepi na doso ya aftá grámata sto tajidromío? .

Τί προθέσεις έχετε. χαίρετε! Ποιος είσθε. Ντόνδε εστάμπα έστα μανιάνα. Από πού έρχεσθε. Δάμος ουν πασέο ο τιένες άλγο κε αθέρ. Ελάτε εδώ. Σόϊ γριέγο. Κουάλες σον σους ιν-τενθιόνες. Αντιός Κιεν ες ουστέδ. νο τένγκα μιέδο. μη φοβάσθε. Πού πηγαίνετε. τένγκο μπαστάν-τε Πορκέ νο κιέρε αθέρ λο κε λε ντίθεν. Τί δουλειά κάνετε. Ντε ντόνδε βιένε. Σας ζήτησαν παντού και δεν σας βρήκαν Τί όμορφα που είναι να ταξιδεύει κανείς! Θα ήμουν ευτυχής αν ταξίδευα παντού Φεύγω. Κάνουμε ένα περίπατο ή έχεις δουλειά. κακό Πόσες αδελφές έχετε.122 γι’ αυτά τα μαχαιροπήρουνα. σενιόρ Νο τένγκο ούνα προφεσιόν . Λε μπουσκάμπαν πορ τόδας πάρτες ι νο λε ενκοντράρον Κε μπονίτο ες βιαχάρ! Σερία φελίθ. νο λε αρέ ντάνιο Κουάν-τας ερμάνας τιένε. έχω αρκετά Γιατί δεν θέλετε να κάνετε εκείνο που σας λένε. Α ντόνδε 6α. δεν θα σας κάνω. Τί συμπαθητική οικογένεια! Λυπηθήτε μας! Μη μου δίνετε άλλα. Πού είσασθε σήμερα το πρωί. σι βιαχάρα σιεμ-πρε Με βόϊ. Κε φαμίλια ταν σιμ-πάτικα! Τένγκα κομ-πασιόν ντε νοσότρος! Νο με δε μας. κύριε Δεν έχω επάγγελμα πορ έστος τενεδόρες ι κουτσίγιος. Κουάλ ες σου προφεσιόν. Βένγκα ακί. Είμαι Έλλην.

No tengo una profesión ta majeropíruna? Cánume ena perípato í ejis dullá? Elate edó. quirie. si viajara siempre Me voy. no le haré daño ¿Cuántas hermanas tiene? ¡Qué familia tan simpática! ¡Tenga compasión de nosotros! No me dé más.123 estos tenedores y cuchillos? ¿Damos un paseo o tienes algo que hacer? Venga aquí. Jérete Piós isce? Tí dullá cánete? Tí procesis éjete? Apo pú érjesce? Pú piguénete? Ime élinas. señor. mi fovasce. no tenga miedo. Adiós ¿Quién es usted? ¿Cuál es su profesión? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿D e dónde viene? ¿A dónde va? Soy griego. den za sas cano cacó Poses adelfés éjete? Tí simpacitiquí icoguénia! Licicítemas! Mí mu díñete ála. ejo arquetá Guiatí den célete na cánete equino pu sas lene? Pú ísasce simera to proí? Sas yítisan pandú que den sas vrican Tí ómorfa ine na taxidevi canís! Za imun eftijís an taxídeva panda Fevgo. Den ejo epáguelma . tengo bastante ¿Porqué no quiere hacer lo que le dicen? ¿Dónde estaba esta mañana? Le buscaban por todas partes y no le encontraron ¡Qué bonito es viajar! Sería feliz.

Α κουάν-τος εστάμος όϊ. πορκέ εστά γιοβιέντο. .124 Έρχομαι από τη Βομβάη και πηγαίνω στη Μαδρίτη Ο φίλος μου ταξιδεύει Πήρα τρία γράμματα από την Ελλάδα Πόσων ετών είναι ο Βένγκο ντε Μπομπάϊ μικρός. Φεύγω και θα γυρίσω σε μισή ώρα Διαβάζετε πολύ. όλοι μας έχουμε ελατώματα Κοιτάχτε! να η δεσποινίς Μαρία Αυτός ο άνθρωπος είναι τρελός Μου δανείζετε την ομπρέλλα σας. ι βόϊ α Μαδρίδ Μι αμίγο εστά ντε βιάχε Ρεθιμπί τρες κάρτες ντες Γκρέθια Κουάν-τος άνιος τιένε ελ σου ερμάνο. πεκένιο. Με βόϊ ι βολβερέ δεν-τρο ντε μέδια όρα Λέε μούτσο. παρακαλώ. Πότε έφυγε από την Ελλάδα ο αδερφός σας. Κε αουτόρες πρεφιέρε. Επιθυμείτε να πάρετε μαθήματα ισπανικής. Κρέο κε ες τάρδε παρά ιρ αλ ντεν-τίστα Πορκέ νο σάλιό ελ τρεν α σου όρα. γιατί βρέχει Νομίζω πως είναι αργά για τον οδοντογιατρό Γιατί το τρένο δεν έφυγε στην ώρα του. τόδος τενέμος ντεφέκτος Μίρε. αγί εστά λα σενιορίτα Μαρία Έ σ τ ε όμπρε εστά λόκο Με ντέχα σου παράγουας. Νάδιε ες περφέκτο. Ποιους συγγραφείς προτιμάτε: Κανείς δεν είναι τέλειος. Κουάντο σάλιό ντε Γκρέθια Πόσες του μηνός έχουμε σήμερα. Ντεσέα τενέρ κλάσες ντε εσπανιόλ. πορ φαβόρ.

allí está la señorita María que pigueno sti Madriti Póte éfigue apó tin Elada o adelfóssas? Poses tu minos éjume símera? Fevgo que za guiriso se misí hora Diaváyiete poli? Piús sigrafís protimate? Canís den ine telios. está lloviendo? Creo que es tarde para ir a! dentista ¿Porqué no salió el tren a su hora? ¿D esea tener ciases de español? paracaló. todos tenemos defectos Mire. porque Mu daníyiete tin ombrélasas. oli mas éjume elatómata Quitajte.125 Vengo de Bombay y voy a Madrid Erjome apó ti Vomvái Mi amigo está de viaje Recibí tres cartas de Grecia O fílosmu taxidevi Pira tría grámata apó tin Elada Póson etón ine o micros? ¿Cuántos años tiene el pequeño? ¿Cuándo salió de Grecia su hermano? ¿A cuántos estamos hoy? Me voy y volveré dentro de media hora ¿Lee mucho? ¿Qué autores prefiere? Nadie es perfecto. por favor. yatí vreji? Nomlyio pos ine argá ya ton odondoyatró Yatí to treno den éfigue stin óratu? ¿Epicimite na párete macímata ispaniquís? . ná i despinís María Este hombre está loco Aftós o ánzropos ine trelós ¿M e deja su paraguas.

Κιέρε ρεπετίρ λο κε α ντίτσο άθε πόκο. Μην αγοράζετε φθηνά πράγματα γιατί δεν κρατούν πολύ Κουάν-το κιέρε πορ έστε τρόθο ντε κάρνε. Προκορε ρεκορδάρλο Εξηγηθείτε. Νο σε ακουέρδα ντε σου νόμπρε. Κε όρα ες. Είναι τόσο σκοτάδι εδώ που φοβάμαι μην σκοντάψω Για ποιον είναι Εσπλίκεσε. α λα σαλίδα ντελ σολ Κε νότσε ταν αγραδάμπλε! Ες μεδιανότσε ι παρέθε κε ες ντε δία Πορ φαβόρ. αυτό το δέμα. Γκράθιας . Νο κομ-πρεν κόσας μπαράτας. Προσπαθήστε να το θυμηθείτε Με συγχωρείτε κύριε. τί ώρα είναι. Νο σε κε κιέρε ντεθίρ κον έσο. με δα σου φουέγο. Ευχαριστώ Ντισκούλπε. Δεν ξέρω τί θέλετε να πείτε μ' αυτό. πορκέ νο δούραν μούτσο Ντόνδε εστάν λας θερίγιας.126 Πόσο θέλετε γι’ αυτό το κομμάτι το κρέας. πολύ νωρίς. με την ανατολή του ήλιου Τί ευχάριστη νύχτα! Είναι μεσάνυχτα και μοιάζει σαν ημέρα Παρακαλώ. μου δίνετε τη φωτιά σας. Θέλετε να επαναλάβετε ότι είπατε προ ολίγου. Μανιάνα τένγκο κε λεβαν-τάρμε μούϊ τεμ-πράνο. Δεν θυμόσαστε τ' όνομά του. Αύριο πρέπει να σηκωθώ πολύ νωρίς. σενιόρ. Πού είναι τα σπίρτα. Εστά ταν οσκούρο κε με δα μιέδο τροπεθάρ Παρά κιεν ες έστε πακέτε.

señor. Tí hora ine? ¿Qué hora es? No compren cosas baratas. a la salida del sol ¿Q ué noche tan agradable! Es medianoche y parece que es de día Por favor. porque no duran mucho Expliqúese.127 ¿Cuánto quiere por este trozo de carne? ¿No se acuerda de su nombre? Procure recordarlo Poso célete ya aftó to comati to creas? Den cimósaste to ónomá tu? Prospaciste na to cimicite Discuple. mu díñete ti fotiásas? Efjaristó . No sé qué quiere decir con eso ¿Quiere repetir lo que ha dicho hace poco? ¿Dónde están las cerillas? Está tan oscuro que me da miedo tropezar ¿Para quién es este paquete? Mañana tengo que levantarme muy temprano. ¿M e da su fuego? Gracias Min agoráyiete fciná prágmata. yatí den cratún poli Exiguicite. quírie. Den xero tí célete na píte maftó Célete na epanalávete óti ípate pro olígu? Pú ine ta spirta? Ine toso scotadi edó pu fovame min scondapso Ya pión ien aftó to derna? Avrio prepi na sicozó poli norís. me tin anatolí tu íllu Tí efjáristi nijta! Ine mesánijta que miáyi san ¡mera Paracaló. Me sinjiorite.