Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Jasmani Mata pelajaran Tarikh Hari Masa ilangan pelajar Taj"k $"% taj"k (si : Pendidikan

Jasmani : 19/09/2013 : Khamis : 3.00-3.30 petang : 13 !rang : #lahraga : &ari Pe'"t : )ns"r maj" *asa pe'"tan Hasil Pem%elajaran:Pada akhir pem%elajaran pelajar dapat Psik!m!t!r K!gnitipe'"t. )-ekti: M"rid mengamalkan sikap %ekerjasama dan amanah semasa akti.iti dijalankan. 1. Pelajar telah mempelajari 'ara mengg"nakan %l!k perm"laan. 2. Pelajar mengetah"i 'ara ke garisan dalam larian pe'"tan. 3. Pelajar %elajar teknik pengg"naan %l!k mengik"t keses"aian diri dengan %et"l. Penerapan nilai M : erdisiplin/ mem!ti.asikan diri/ t!l!ng men!l!ng/ %ekerjasama/ mendengar arahan g"r" : $kiter 0/ %!la 11/ ri%en 13 :K KK /1Men'iri/ menaak"l/ menganalisis2 K!nstr"kti.isme 1merangsang/ e3pl!re/ menerangkan/ mel"askan k!nsep dan menilai2 Pengetah"an sedia ada : : : Melak"kan larian seja"h 30 M sek"rang-k"rangn+a , saat dari 3 per'"%aan. : Menerangkan -asa pe'"tan dalam a'ara lari pe'"t dan mengenal pasti !t!t "tama +ang dig"nakan dalam a'ara lari

$trategi Pem%elajaran