TAJUK 6

Sinopsis

KOMUNIKASI DAN INTERAKSI DALAM BILIK DARJAH

Tajuk dalam bab ini membincangkan amalan komunikasi dan interaksi yang berkesan dalam luar bilik darjah. Ini merangkumi tajuk-tajuk seperti konsep komunikasi, model-model komunikasi, kepentingan, gangguan dan halangan komunikasi serta cara-cara komunikasi yang berkesan dalam bilik darjah. Bab ini turut menghuraikan tajuk- tajuk seperti konsep interaksi, pola interaksi, kepentingan dan halangan dalam interaksi serta cara-cara mewujudkan interaksi yang berkesan dalam bilik darjah.

Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca bab ini, diharap anda dapat: 1. 2. 3. 4. 5. Menjelaskan konsep dan model komunikasi. Mengaplikasi pelbagai pola interaksi dalam mewujudkan interaksi berkesan. Menghuraikan kepentingan komunikasi dan interaksi dalam pengajaran dan pembelajaran. Menghuraikan halangan dan gangguan komunikasi dan interaksi dalam pengajaran dan pembelajaran. Menghuraikan cara mewujudkan komunikasi dan interaksi yang berkesan dalam bilik darjah.

Adakah anda tahu... Perbezaan antara komunikasi dan interaksi. Mengapakah penting bagi seseorang guru mempunyai kemahiran komunikasi dan interaksi dalam bilik darjah?

108

1. Proses penghantaran mesej daripada penghantar kepada penerima dikenali sebagai komunikasi. seorang guru perlu menguasai kemahiran berkomunikasi agar proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan berkesan serta mencapai objektifnya.1 Model-Model Komunikasi Terdapat empat jenis model komunikasi iaitu: 1. Model Wilbur Schramm II 4.Komunikasi lisan melibatkan proses pemindahan idea dan ditutur menggunakan bahasa yang difahami.Manakala komunikasi bukan lisan ialah penyampaian idea yang melibatkan pergerakan anggota badan seperti menganggukkan kepala tanda setuju. Model Wilbur Schramm I 3. 6.Komunikasi berkesan hanya akan berlaku apabila penerima memahami mesej yang dihantar dengan tepat.Oleh itu. Model Claude Shannon dan Warren Weaver 2. Terdapat dua jenis komunikasi iaitu komunikasi lisan dan komunikasi bukan lisan. Model Wilbur Schramm III 109 .1 Konsep Komunikasi dan Model Komunikasi Komunikasi merujuk kepada pertukaran dan pengaliran maklumat daripada seseorang kepada orang yang lain.6.

Selepas mesej diterima untuk didekod dengan serta merta dan disalurkan ke destinasinya. Gangguan seperti kebisingan dan suara guru yang tidak jelas akan menyebabkan maklumat yang ingin disampaikan gagal. Berdasarkan model ini.keberkesanan penyampaian dan penerimaan sesuatu maklumat bergantung kepada sumber-sumber gangguan yang menjadi penghalang.kemudian melalui saluran dan sampai ke alat penerima atau telinga setelah diproses oleh otak. Dalam Model Schramm I.proses komunikasi bermula dari sumber maklumat yang disimpan dalam ingatan akan menghasilkan mesej melalui alat pemancar seperti suara.Mengikut Model Shannon & Weaver. proses komunikasi bermula dengan rangsangan sebagai sumber. Model ini menekankan proses menghantar dan menerima 110 .kemudian dienkod untuk ditafsir dan diikuti dengan menghantar mesej dalam bentuk isyarat.

Model Schramm II pula adalah lanjutan daripada Model Schramm I.Mesej akan diterima dengan jelas sekiranya penghantar dan penerima mempunyai pengalaman yang bertindih. Dalam Model Schramm II. 111 .Ini kerana rangsangan yang dikod dan mesej yang didekod dipecahkan kodnya berdasarkan kepada pengalaman yang bertindih pada kedua-dua pihak.mesej semasa proses komunikasi dan keberkesanan komunikasi di dalam bilik darjah banyak bergantung kepada tepatnya sumber dienkod oleh guru dan didekod oleh murid-muridnya. elemen yang penting ialah pengalaman penghantar dan penerima.

Mengapa? 6.Ini bermakna model ini amat mementingkan aktiviti perbincangan dan soal jawab untuk mengintepretasi dan mentafsir mesej daripada pelbagai sumber..Model komunikasi manakah yang anda rasa sesuai diamalkan dalam bilik darjah anda.Dalam model ini.Ini bermakna komunikasi jenis ini melibatkan interaksi dua hala.pengdekod(penerima) dan pentafsir.. mereka yang terlibat dalam proses komunikasi ini akan bertukartukar peranan mereka daripada pengenkod (penyampai). Interaksi dua hala -interaksi sehala daripada guru kepada murid.murid dengan murid dan murid dengan guru. interaksi bermaksud pengaruh atau aksi dua hala. Ingat kembali jenis model yang dibaca tadi . REHAT & REFLEK Sekarang. Perhubungan pengajaran dengan jenis interaksi dalam bilik darjah Jenis Interaksi Ciri-ciri interaksi  berpusatkan guru Pendekatan dan strategi pengajaran  pengajaran guru berpusatkan G  tiada murid interaksi antara  memberi arahan  kaedah kelas  kaedah ekspositori  demonstrasi/tunjuk cara  aktiviti bercerita  aktiviti pembelajaran pasif M M Interaksi Sehala M 112 . -interaksi dua hala antara guru dengan murid atau murid dengan murid 3. seorang individu berinteraksi dengan individu-individu yang lain atau bahan-bahan di dalam persekitaran dengan tujuan mempengaruhi satu sama lain.Di dalam bilik darjah terdapat 3 jenis pola interaksi iaitu: 1. Interaksi pelbagai hala -interaksi antara guru dengan murid.2 Pola Interaksi Dalam Bilik Darjah Menurut Merriam Webster Online Distionary.Dalam proses ini. kita berhenti seketika untuk membuat refleksi. Interaksi sehala 2.

Jenis Interaksi Ciri-ciri interaksi Pendekatan dan strategi pengajaran G  hubungan yang mesra  kaedah perbincangan antara guru dan murid  aktiviti soal jawab M M M  penglibatan murid digalakkan  aktiviti pembelajaran aktif  kaedah individu Interaksi dua hala antara guru dengan murid G M M M M M M  hubungan yang mesra antara murid dengan murid  interaksi guru dan murid sehala iaitu melalui bimbingan atau arahan sahaja atau sebagai fasilitator  pembelajaran berpusatkan murid  murid lebih kreatif  hubungan lebih erat antara murid  pengajaran murid berpusatkan  kaedah berkumpulan  kaedah projek  aktiviti bermain  aktiviti lakonan  akitiviti sumbangsaran Interaksi dua dengan murid hala murid  aktiviti pembelajaran aktif wujud semangat kerjasama dan saling menolong  aktiviti pengajaran dan pembelajaran sangat aktif  kaedah berkumpulan  kaedah projek  aktiviti bermain  aktiviti lakonan  akitiviti sumbangsaran  aktiviti pemulihan  aktiviti pengayaan G M M  perhubungan antara guru dengan murid dan murid dengan murid lebih erat dan mesra  penglibatan guru dan murid sangat aktif M Interaksi pelbagai hala M 113 .

berbincang tentang aspek berikut: Berdasarkan pengalaman anda mengajar di sekolah. guru akan mengalami kesukaran untuk menyampaikan pengajaran dengan 114 . kenal pasti halangan dan gangguan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran anda.Guru yang tiada kemahiran komunikasi dan interaksi akan mewujudkan kelas yang tidak kondusif menyebabkan murid-muridnya tidak bermotivasi. Bersama rakan-rakan sejawat. Jika murid-murid di dalam kelas tidak dikawal dengan baik.Buatkan catatan atau nota-nota penting Perbandingan pelbagai pola interaksi guru yang positif demi mewujudkan interaksi berkesan dalam bilik darjah bagi meningkatkan keberkesanan pengajaran & pembelajaran Masa rehat.mereka akan membuat bising seperti bercakap dengan kuat dan menjerit-jerit. mewujudkan hubungan yang mesra antara guru dan murid. Kebisingan di dalam bilik darjah adalah faktor utama mengurangkan keberkesanan proses komunikasi.Dalam situasi bising yang melampau. Kepentingan komunikasi dan interaksi dalam pengajaran dan pembelajaran:     mewujudkan satu persekitaran pembelajaran yang aman dan harmonis membolehkan guru memotivasikan murid-muridnya supaya berminat dalam pembelajarannya.3 Kepentingan Komunikasi dan Interaksi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Komunikasi dan interaksi di dalam bilik darjah adalah penting dalam usaha mewujudkan proses pengajaran dan pembelajaran yang efektif. Cadangkan cara menangani gangguan komunikasi tersebut.4 Halangan dan Gangguan Komunikasi dan Interaksi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (a) Suasana kelas yang bising. 6.murid dan murid supaya pembelajaran lebih menyeronokkan penglibatan murid yang lebih aktif dan berkesan 6.

Murid-murid tidak akan memberi perhatian di dalam kelas. (b) Guru yang kurang berpengalaman. Perasaan rendah diri menyebabkan murid mengasingkan diri dan enggan melibatkan diri dalam aktiviti Guru sebagai model sentiasa menunjukkan sifat penyayang dan mengambil tahu latar belakang murid-muridnya. Guru yang kurang berpengalaman mungkin akan dipandang rendah oleh murid-muridnya. Pengajaran guru kurang efektif kerana banyak aktiviti sukar dilaksanakan dan hubungan yang mesra juga sukar diwujudkan kerana kelas yang tidak kondusif. Implikasinya murid turut sukar menerima proses pengajaran yang disampaikan oleh guru.5 Cara-cara Mewujudkan Komunikasi dan Interaksi yang Berkesan dalam Bilik Darjah.Keadaan ini akan menyebabkan murid merasa tidak seronok dan menyimpan perasaan benci akan gurunya. Guru yang bersifat autokratik menentukan segala aktiviti pengajaran dan pembelajaran.Bilangan murid yang terlalu ramai akan menyebabkan kelas menjadi sempit dan tidak selesa. Ini akan menjejaskan komunikasi yang wujud antara murid dan guru serta interaksi yang mesra sukar dibina. (d) Bilangan murid yang terlalu ramai.jelas. (a) Elakkan mengkritik atau melabel murid-murid dengan memberi nama yang boleh menimbulkan rasa malu murid yang berkenaan. Interaksi dua hala akan mewujudkan hubungan yang mesra menyebabkan murid akan memberi perhatian kepada pengajarannya. Murid-murid sukar bergerak untuk melakukan aktiviti pembelajaran. (c) Kepimpinan guru yang autokratik. 6. Malah murid-murid tidak berkeyakinan dengan kebolehan guru apatah lagi jika guru itu mengajar menggunakan kaedah yang lama dan sama sepanjang pengajarannya. Murid hanya mengikut arahan dan tidak diberi peluang menyuarakan pendapat dan tidak digalakkan bercakap atau berbincang sesama sendiri. (b) (c) 115 .Hubungan yang tidak mesra ini pasti menyukarkan komunikasi dan interaksi dalam bilik darjah. Gunakan gaya kepimpinan demokratik dengan melayan idea dan cadangan murid secara terbuka.

(2007). Understanding classroom behaviour. Moore. (e) (f) Rujukan Arends. Demokratik dan Laissez-faire. Kementerian Pelajaran Malaysia. Modul 2: Pedagogi 1. Kyriacou. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn Bhd. NSW: Dcroom Helm. Rancangkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang menarik dan gunakan teknik perbincangan dan penyoalan serta strategi berpusatkan murid Bahan bantu belajar yang kreatif dan inovatif boleh menimbulkan minat murid untuk belajar dengan melibatkan diri secara aktif. Classroom management. Australia: Australian Print Group. D. Educational psychology.) Boston: Allyn and Bacon. (1995). (3rd ed. (3rd ed. Sokong hujah anda dengan contoh yang sesuai. Hemel Hempstead: Simon & Schuster.(d) Elakkan amalan kepimpinan autokratik yang hanya suka memberi arahan yang mesti dipatuhi tanpa tolak ansur. Comprehensive classroom management: Creating positive learning environment for all students. Classroom teaching skills. (1991). R. Shirley & Solity Jonathan. Mass: Allyn & Bacon.) New York: McGraw Hill Slavin. Balson. Classroom management: Principles to practice. (2000). Latihan Antara jenis kepemimpinan Autokratik. E. (1995). (5th eEd. Bull.Pengajaran guru akan lebih berkesan malah interaksi antara murid akan terbentuk. (1991). R. I. K. C. 116 . (1987). B. Robiah Sidin (1993). Essential teaching skills. yang manakah dianggap sesuai sekali diamalkan dalam bilik darjah. Bahagian Pendidikan Guru. F. Maurice. Learning to teach. Jones.) Boston: McGraw Hill. (1991).