AMALAN PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU DI SEKOLAH RENDAH Pengenalan Pendidikan memberi kesan secara mendalam kepada aktiviti manusia

dalam semua bidang kerana ia merupakan satu proses berterusan membantu membangunkan serta mengembangkan potensi individu agar dapat mendatangkan kebaikan dan mendorongkan ke arah kemajuan. Ia adalah selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang ingin melahirkan golongan individu yang mempunyai

keseimbangan dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Bagi mencapai matlamat tersebut, pelbagai bentuk kajian dan perlaksaan dasar telah dilakukan demi mentransformasikan mutu pendidikan negara. Justeru, pada tahun !"", Kementerian Pelajaran telah memperkenalkan, seterusnya

melaksanakan Kurikulum #tandard #ekolah $endah %K##$&. Kali terakhir Kurikulum Pendidikan 'alaysia mengalami perubahan adalah pada tahun !!(, iaitu semakan semula Kurikulum Bersepadu #ekolah $endah yang telah dilaksanakan sejak "))(. 'atlamat umum pelaksanaan, K##$ adalah satu transformasi pendidikan, iaitu proses melakukan satu bentuk perubahan yang menyeluruh kepada kurikulum persekolahan sedia ada yang melibatkan perubahan dari segi bentuk kandungan sukatan pelajaran, pedagogi, peruntukan masa, bahan dan yang paling mendapat tumpuan, iaitu kaedah pentaksiran sebagai penilaian terhadap pencapaian murid. *engan berkuatkuasanya perlaksanaan K##$, maka sistem pendidikan yang berorientasikan kepada penilaian peperiksaan secara langsung telah dimansuhkan pada peringkat sekolah rendah dan menengah rendah. Perlaksanaan sistem baru ini dan juga pemansuhan sistem penilaian berasaskan peperiksaan jelas telah menimbulkan pelbagai pandangan positif dan negatif daripada seluruh lapisan masyarakat terutama bagi golongan pendidik.

0anpa instrumen. ukuran diperoleh dengan cara taksiran.disi Kedua tahun !!(&. 'enurut *avid Payne. Pengukuran ialah proses mendapatkan maklumat dengan cara mengukur menggunakan instrumen sebelum ukuran itu dapat dinilai atau diinterpretasikan.Definisi Pentaksiran Perlaksanaan K##$ menyarankan agar guru membuat penilaian yang bersifat holistik ataupun dalam bahasa mudahnya bersifat menyeluruh.Applied Educational Assessment. ketinggian dan bentuk badan kanak1kanak yang diperhatikan. menginterpretasi maklumat atau memberi nilai kepada maklumat itu dan membuat keputusan berdasarkan interpretasi yang dibuat ke atas maklumat. kita boleh mengetahui ukuran atau maklumat tentang berat seorang kanak1kanak 0ahun #atu di sesebuah kelas tanpa mengguna alat penimbang berat. . Kenyataan beliau tersebut antara lain memba-a maksud. seorang penulis buku terkenal+ “ pentaksiran ialah integrasi proses mengumpul maklumat. taakulan dan pemerhatian. . . penilaian atau pentaksiran. anggaran. Instrumen atau alat pengukuran pendidikan yang biasa digunakan ialah ujian. Pengukuran berat bagi kanak1kanak 0ahun #atu tersebut boleh diperolehi melalui anggaran dan taakulan berdasarkan sai/. ” %*avid Payne. #ebagai contoh. agregat dan pangkat atau band. peratusan kedudukan %perbandingan dengan kedudukan orang lain&. kita boleh mengguna proses pengukuran. soal selidik dan kui/.kuran tersebut boleh didapati sama ada dengan menggunakan instrumen atau pun tidak. Proses pengukuran berakhir dengan maklumat berbentuk markah mentah. peratus markah mentah. bagi mendapatkan maklumat tentang pembelajaran murid.

seorang guru membuat pentaksiran pada bulan Januari ke atas murid 3 bagi topik 'embunyikan 4uruf 5okal. sudah tentulah meliputi keseluruhan topik yang telah dipelajari oleh murid bagi satu1 satu subjek tertentu. 2ontohnya. *alam . pencapaian dan penguasaan murid bagi satu1satu topik yang dipelajari tidak akan memba-a apa1apa makna sekiranya topik1topik yang lain tidak dapat dikuasai dengan sepenuhnya. 4asil pentaksiran yang dijalankan mendapati baha-a murid 3 hanya mampu membunyikan tiga huruf vokal dengan sebutan yang betul. 'elalui sistem pentaksiran.AMALAN PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU DI SEKOLAH RENDAH Kekuatan 1 Muri! !inilai "er!asarkan #restasi ter"aik #ebelum sistem pentaksiran diperkenalkan. 'elalui sistem peperiksaan. #ebagai contoh. 2ara sebegini dikatakan hanya mengambil kira prestasi murid secara keseluruhan tanpa mengambil kira potensi optimum murid pada suatu masa tertentu. Kemudian. guru tersebut menjalankan semula pentaksiran ke atas murid 3 dan mendapati murid 3 berjaya membunyikan kesemua huruf vokal dengan sebutan yang betul. *engan ini. seseorang murid akan dinilai pada peperiksaan akhir tahun dan soalan peperiksaan akhir tahun. prestasi murid hanya akan dapat dinilai pada masa1masa yang tertentu. iaitu sama ada ketika ujian bulanan atau peperiksaan yang dijalankan. prestasi murid 3 yang diambil kira adalah berdasarkan prestasinya yang terbaik dan bukannya ditentukan pada satu1satu masa tertentu sahaja sebagaimana sistem penilaian peperiksaan. penilaian prestasi murid diambil berdasarkan keputusan peperiksaan yang ditentukan. Justeru. #ituasi tersebut berbe/a dengan sistem pentaksiran yang baru di-ujudkan. penilaian murid adalah berdasarkan kepada prestasi terbaiknya bagi satu1satu topik tertentu. pada bulan yang minggu hadapan yang berikutnya.

. guru dapat mengesan dan memperbaiki kelemahan murid dalam sesuatu kemahiran atau topik secara serta1merta. pentaksiran formatif adalah untuk membimbing dan memperbaiki pembelajaran yang mana. Ia dijalankan secara informal. #ebagai contoh. Justeru. iaitu pentaksiran formatif dan juga pentaksiran sumatif. kui/ dan latihan. $ Da#at %e%#er"aiki kele%a&an %uri! serta'%erta Pengukuran melalui sistem pentaksiran boleh dibahagikan kepada dua yang utama. pembacaan. ia termasuklah mengenal pasti kekuatan dan kelemahan. kelemahan murid hanya akan diketahui selepas sesuatu ujian atau peperiksaan dijalankan. Pentaksiran formatif merupakan salah satu kekuatan yang ada pada sistem pentaksiran. Pentaksiran formatif di-ujudkan bertujuan untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam menguasai sesuatu kemahiran yang dipelajari. Pemberian gred dengan serta merta ke atas murid B akan memudahkan murid dan guru melihat serta menyemak markah bagi setiap kui/ atau soal ja-ab yang dijalankan. 6leh itu. iaitu seperti pemerhatian. Kaedah ini dilihat lebih banyak membantu murid untuk menguasai sesuatu topik kerana bersifat masteri. soal ja-ab. guru menjalankan pentaksiran formatif ke atas murid B dalam bentuk kui/ atau soal ja-ab.erti kata lain. Keadaan tersebut berbe/a dengan sistem peperiksaan kerana dalam sistem peperiksaan. 'aklum balas yang diberi adalah berdasarkan kepada kesilapan la/im murid yang mungkin dilakukan oleh murid B dan bertujuan untuk membantu dalam memperbaiki kesilapannya. penilaian melalui sistem pentaksiran tidak hanya menumpukan kepada penilaian yang bersifat sumatif %himpunan beberapa unit atau topik& semata1mata tetapi juga turut mengambil kira penilaian berbentuk formatif %tumpuan terhadap sesuatu unit atau topik&.

.membimbing pembelajaran. mengenal pasti dan mengesan kemajuan serta potensi murid. (.