Usporedba drama Nore i Tri sestre

Nora ili Lutkina kuća je drama norveškog pisca Henrika Ibsena koji je oblikovao modernu dramu koja je bila zapostavljena tijekom razdoblja realizma. U dramu Nora on uvodi nove dramske pojmove kao što je drama s tezom. Teza je u toj drami emancipacija žena i promicanje eminizma. Lik Nore predstavlja ženu koja sam želi upravljati svojim životom i emancipirati se od svog muža. !rama predstavlja tipi"nu gra#ansku tragediju za koju nije bitno da završi smrću .Likovi su obi"ni ljudi koji ne mogu razriješiti sukobe i napetosti me#u sobom. $si%ološka karakterizacija i unutarnji sukobi su najvažniji za takvu vrstu drame. !a bi se prikazao sukob koriste se dijalozi koji ujedno odre#uju atmos eru i simboliku drame. Lutkina kuća je ujedno i komorna drama koja za cilj uzima reduciranje likova& prostora& vremena i sukoba kako bi se pozornost prebacila pozornost na psi%ologiju likova. 'imbolika u toj drami je bitna i odražava stanje svijesti &želje i odnos likova& a simboli su( lutkina kuća&Norin ples& boži"no išćekivanje. Najbitniji je odnos likova Nore i njezina muža Helmera. )n misli da mu žena treba biti poslušna i da ga treba bezuvjetno voljeti jer je on uzdržava. )n je opsjednut s njom i ponaša se prema njoj kao lutki koju pokazuje. )n njoj kupuje %aljine i ne da joj jesti slatkiše da joj se ne pokvare zubi samo kako bi svijetu pokazao sebe i kakav je tro ej on osvojio. Nora donekle voli Helmera& ali ujedno želi biti samostalna te u trenutku kada se zadužila radila je bilo što da vrati taj dug . U nji%ovom odnosu je problem komunikacija koje nema i to dovodi do toga da Nora odlazi i ostavlja Helmera . Ibsen nam s time želi ukazati na najveći problem njegovog & našeg i svi% ostali% vremena&a to je komunikacija me#u ljudima koji se "uju& ali ne slušaju. Tri sestre je drama *ntona $avlovi"a +e%ova kojeg se smatra prvim pravim modernisti"kim piscem. Tri sestre su lirska drama to jest drama atmos ere u kojoj dolazi do dezintegracije dramske radnje koja se raspada na ragmente. ,a takvu dramu bitan je izostanak dramske napetosti i izbjegavanje teatralnosti. Tri sestre su prožete osjećajem "ežnje i melankolije. U drami nema jaki% dramski% karaktera koji pokreću radnju nego su likovi zaokupljeni besmislenosti života i "ežnje za promjenom to jest odlaskom u -oskvu. .ao i kod Nore problem je komunikacija jer se likovi ne slušaju &a to se vidi izme#u likova -aše & )lge i Irine u sceni kada -aša priznaje da voli /erišinjina & a one se prave da je "uju ili kad im brat založi kuću one mu kažu da nema veze da će se sve to riješiti. ,bog nedostatka komunikacije dijalozi se raspadaju pa prevladavaju monolozi & a bitne su stanke i šutnje. U drami ne postoji vanjski sukob kao u Nori nego samo unutarnji sukobi. Likovi žele promjene kao na primjer Irina koja želi raditi no u stvari se žali da joj je teško. ,a razliku od lika Nore koja želi promjenu u životu i "ini nešto po tome pitanju &likove u Tri sestre uništava pasivnost i zapravo nji%ova želja za odlaskom u -oskvu je neostvariva jer oni su inertni i o"ekuju da će se sve samo od sebe dogoditi. 'imbolika u drami je isto bitna &a "ine je simboli godišnjeg doba&požara i lajtmotiv je -oskva.'vi likovi se nalaze u jednom prostoru i zbog toga se dobiva osjećaj zato"enosti nji%ovi% života i ne nalaženju izlaza. +e%ov za razliku od Ibsena ne kritizra i ne osu#uje likove. ,ovu ga i dramski impresionist zbog mješanja dramskog i lirskog te zbog prikazivnaja svakodnevnog života u kojem se ne doga#a ništa. .od +e%ova je bitna prolaznost vremena koju u drami osjećaju likovi jer im život prolijeće &a oni g ne mogu do%vatiti. -oje mišljenje je da je +e%ov stavio svoje likove u zamišljeni krug koji se vrti uvijek u istom smjeru kao i vrijeme tokom kojeg likovi osjećaju tu besmislenost i kolote"inu u koju u upali i taman kada su progledali i vidjeli izlaz krug je došao do kraja i sve je po"elo od po"etka "invši likove robovima vremena.
Marin Matić , 3.PG.