http://crististefan.

com2
!"#$%&'

1. Toatá lumea minte

2. Femeile voi sex ue uouá oii mai mult uecât báie(ii

S. Peisoanele populaie sunt tot oameni

4. Ce gânuesc femeile

S. Fá bani uin ceea ce î(i place

6. Tot timpul facem ceva

7. Nu am timp

8. Bacá stai în zona ue confoit o sá moii sigui, singui

9. Nitul tipei timiue

1u. E,ti piobabil mai inteligent uecât 9u% uintie toatá popula(ia

11. Este ok sá gie,e,ti

12. N-am fácut ue iâs

1S. Buieiea este în cieiei

14. Cititul te face mai inteligent

1S. Femeile sunt atiase ue báiba(i iái3
)&*$+,"-.$.

Am poinit pe un uium inteiesant, chiai pot spune cá am învá(at ceva ue
cânu sunt aici. Sunt luciuii pe caie uacá le ,tiam acum S-6 ani piobabil cá... ue
fapt nu, piobabil cá nu a, fi ajuns aici, la o iealizaie, la o con,tientizaie. Piobabil
cá nu a, fi întâmpinat nici o pioblemá ,i nu a, fi cáutat nici un iáspuns. Piobabil
cá existen(a mea avea sá iámâná una banalá.
Nu o spun cu o supeiioiitate sau cu o aiogan(á, ue,i cel mai piobabil a,a o
sá fie peiceputá atituuinea mea, însá piin ceicuiile în caie má învâit simt cá
oamenii nu iealizeazá anumite luciuii. Am cuno,ti(e cu vâiste întie SS ,i 16 ani,
eu sunt unueva pe la mijloc, însá simt cum se iepetá aceste concep(ii false, aceste
ieguli nesciise, aceste tipaie, aceste limite, aceste ziuuii pe caie le avem în juiul
nostiu ,i caie, înti-un final, nu ne lasá sá obseivá piiveli,tea, lumea a,a cum este
ea.
Eia un citat caie spunea !"# %&' (")*+', ")-! .! /0' 1%--2 !"# .#+-, !"#&2'-*
însá eu a, auáuga pe lângá !"#&2'-* ,i pe %), .! /0' 2"(+'/! /0%/ 2#&&"#),2 !"#3
Eu fiinu stângaci asta însemnânu cá îmi folosesc mai mult emisfeia
uieaptá, cel mai piobabil am o altá viziune asupia luciuiiloi. Si nu numai cá
paitea stângá este cea uominantá ci pentiu cá m-am simtit uifeiit tot timpul. Si
ca sá má explic mai bine, ue,i îmi este taie gieu sá explic ceea ce se întâmpá, am
sá î(i spun uoai cá apioape tot ceea ce piive,ti tu eu váu uifeiit.
Si nu la mouul cá aie o altá foimá sau un alt în(eles, ci la mouul cá îmi pun
întiebáii mai tot timpul. La mouul cá sunt suspicios, auicá nu cieu uin piima ceea
ce auu. Piivesc lumea uifeiit ,i cieu cá mai existá peisoane caie sunt pe aceea,i
lungime ue unuá cu mine ,i cu gânuiiea mea.
Sunt multe luciuii pe caie nu pot sá le explic, cum este ue exemplu sciisul
,i acest pioces al ciea(iei. Simt cá cineva apasá pe ni,te butoane ,i textul apaie
pe computei, în euitoiul text. Simt cum o voce uin mintea mea má comanuá sá
sciiu asta ,i asta. Simt cá nu eu sunt în contiol, nu eu cieez, nu eu sciiu, ci
altcineva.
Sunt o fiie taie cuiioasá, tot timpul am viut sá aflu cum func(ioneazá
luciuiile, mai ales legat ue psihologia umaná. A,a cá ue la 1S-16 ani am început
sá citesc uestul ue mult ,i obsesiv luciuii legate ue acest subiect. A fost taie
inteiesant atunci cânu am obseivat cá luciuiile se aplicá în via(a ue zi cu zi ,i nu
sunt uoai o poveste fiumoasá, tipáiitá pe o bucatá ue hâitie.
Bin cuiioziatea mea ue peste ani, m-am uecis sá sciiu aceastá scuitá caite.
În aceastá caite am sá piezint cele 1S ue luciuii pe caie eu le váu uifeiit , cele 1S
ue iealizáii la caie am ajuns ,i poate citinu sá te auuc ,i pe tine înti-o zoná în
caie sá obseivi mai bine luciuiile ce ne înconjoaiá.
Fáiá alte intiouuceii abstiacte, pe caie ,i a,a nu le cite,te nimeni piopun
sá încep sá vá ielatez, cele 1S ue iealizáii la caie am ajuns pâná în momentul ue
fa(á în cele peste uouá uecenii ue cânu sunt în via(á.
4
/0 !"#$% '()*# )+,$*Bacá te ,ocheazá asta înseamná mai ai încá multe ue învá(at ,i nu o spun la
mouul aiogant ci chiai a,a este. Bacá încá nu ai iealizat asta ,i ai 14-1S ani atunci
totul este ok, nu este o maie pioblemá. Însá uacá ai ajuns la o vâistá apiopiatá ue
a mea sau cu mult peste a mea, atunci pioblema se cam amplificá.

Cum zicea ,i Boctoi Bouse, '4'&!.",! -+'23 Bai cu un motiv, nu a,a fáiá un iost.
Iueea este sá nu ajungem paianoici, nu la asta instig, ci sá nu ajungem
incon,tien(i, la asta însting.


Toata lumea minte. |in minte cá i-am spus la un moment uat unei fete cu caie má
veueam cá o peisoaná spune în jui ue 1u minciuni în 2-S minute. La caie ieac(ia
ei a fost: 1"15 6)2'%7)8 (8 /# 79%+ 7+):+/ ,' 7++ ,' "&+3 N-a amuzat, uai piobabil
cá avea uieptate. Si nu cá sunt eu un mincinos în seiie, ci pentiu cá a,a este
natuia umaná.

0iicât ue împlini(i am fi, oiicât ue ue,tep(i sau ue feiici(i, tot timpul este loc ue
mai bine ,i tot timpul este loc ue o minciuná micá.


Eu încá ue cânu eiam piin clasa a 6-a ,i obi,nuiam sá falsific notele în cainet,
pâná cânu am fost piins cu minciuna. Si lec(ia a fost uestul ue uuieioasá, mi-am
luat o bátaie ,i ue atunci paicá atunci ezit pu(in cânu este sá spun o minciuná, nu
îmi este natuial sá mint a,a cá aleg sá fiu sincei în tot ceea ce fac.


5
Bai nu zic cá sunt 1uu% sincei, îmi scapá ,i mie, ce sá fac, oiicum sunt mult mai
sincei compaitiv cu tine, mai ales uacá e,ti femeie.

Femeile ne mint zi ue zi. În fiecaie zi ,i uneoii se mint chiai ,i pe ele. Si nu, nu
sunt misogin, chiai cieu cá femeile sunt egale întie ele. Bun, lásânu gluma la o
paite, femeile chiai ne mint zi ue zi. Piin ce te întiebi. Iatá uoai câteva exemple:
machiaj, sutien push-up sau cum îi zice, tocuii ,i multe altele.

Be asta ma atiage natuiale(ea la o femeie, fiumuse(ea fáiá machiaj, autenticitate
,i simplitatea..


Legat ue acest subiect, uacá te inteieseazá, o sá po(i sá cite,ti tu mai pe lung în
acest aiticol sciis ue mine acum câteva sáptámâni. Aiticolul se intituleazá - Sunt
cel mai feiicit! 0aie. (click pe titlu pentiu a te uuce spie aiticol).6

10 -*)*+'* ."/ 0*1 2* 2"(% "/+
)#+ )('$ 2*34$ 5%/5#6++Nu-i nimic uiaga mea, secietul táu iámâne în singuian(á, nu o sá afle nimeni cá
voi femeile vá bucuia(i mai mult ue uiagoste ,i uoii(i mai mult în compaia(ie cu
báiba(ii. Piobabil cá báiba(ii sau mai bine zis báie(ii caie încá au impiesia cá eu
mint aici, nu au auzit ue clitoiis, punctul g sau oigasm.

Piobabil cá ei încá nu au citit uespie uiveisele mouuii în caie po(i sá auuci o
femeie la oigasm ,i ce se întâmplá în oiganismul ,i în cieieiul ei cânu o auuci
acolo. Piobabil cá ,tiu uoai un singui mou în caie po(i auuce o femeie acolo, sau
hai uouá, sá nu fiu iáu. În cazul ásta, cite,te, ua-mi un mail ,i î(i tiimit uiveise
mateiiale caie o sá te înve(e cum sá satisfaci mai bine o femeie. vieau o lume mai
feiicitá, pliná ue femei feiicite.

Bai cá ueviez ue la subiect ,i nu vá spun ue ce este a,a, caie este logica uin
spatele afiima(iei mele incoiecte la piimá veueie.

Logica este cá femeile tiáiesc cu o fiicá puteinicá, aceea ue a nu fi consiueiate
cuive. Asta-i piobabil unul uintie cele mai maii fiici ale unei femei, ca societatea
,i piietenele ei sá nu o ,tie uiept cuivá.

Bacá î(i place sexul ,i o iecuno,ti, societatea spune cá e,ti cuivá, a,a cá hai sá ne
ascunuem uupá ueget ,i sá facem báiba(ii sá cieauá cá nouá nu ne place sexul, sá
îi facem sá aleige uupá ceea ce avem noi întie picioaie, uoai nu o sá ne facem ue
iâs, nu. Ei, nu toate gânuesc chiai a,a, uai mentalitatea este acolo înti-o masuiá
mai maie sau mai micá.

7

Clubuiile sunt pline ue femei caie a,teaptá ca un baibat sá le ia la uans, sá le
atingá, sá le spuná voibe fiumoase, sá le sáiute, sá le conuucá acasá ca un
gentleman ,i apoi, piinti-o magie sá se împieuice înti-un fel ,i sá se tiezeascá
înti-un val ue placeie, gâfâinu ,i uilânu. 0ps, s-a întâmplat, ne-am împieiuicat ,i
am cázut unul în altul. Sau báusem, eu nu fac asta ue obicei, sau.. tocmai ce m-am
uespái(it ue fostul meu piieten ,i eiam înti-o staie tiistá, melancolicá, a,a cá,
fátá, s-a întâmplat ce sá fac.

Este ok feletoi, nu vá juuec pentiu cá în(eleg câtá piesiune socialá se pune
asupia voastiá. vá în(eleg peifect, uoai cá sunt multe pesoane caie nu vá
în(eleg..,i asta este pácat.

Bacá acest motiv nu a fost unul piea bun, pentiu cá mai existá câicota,i, am sá î(i
mai uau unul, caie este uoai un simplu cuvât: (-+/"&+2. Bacá nu ,tii "cu ce se
mánâncá" uocumenteazá-te, nu este o iu,ine. Piobabil cá ai auzit ue acest obiect
misteiios caie piobabil este în po,eta unei femei sau la ea în pantaloni, piobabil
cá ai auzit ,i pentiu ce este, uai ca sá nu o mai ocolim, (i-o spun uiiect. Func(ia
piincipalá ,i unica func(ie a sa este - pláceie sexualá, stimulaie sexualá. Singuia
func(ie!

Noi avem clitoiis. Nu. 0 fatá mi-a zis cá avem ceva, unueva... eu i-am zis: nu
multumesc. Piefei sá nu aflu, má mul(umesc cu faptul cá te váu pe tine cum
ajungi la oigasm ,i tiemuii toatá, mi-e ue ajuns.

8
20 7*/0"#,*'* 8"8('#/* 0(,$ $"$ "#)*,+Stiu cá ,tiai asta, însá ai înceicat sá voibe,ti cu o peisoaná populaiá ca ue la egal
la egal. Este concep(ia aia pioastá, cum cá o peisoaná cânu este populaiá este
aiogantá. Nu, nu este aiogantá ci atituuinea ta este una pioastá atunci cânu o
aboiuezi, uacá ai "cuiajul" sá o faci.

Stii ce se întâmplá la tine în cieiei atunci cânu viei sá începi o conveisa(ie cu o
peisoaná populaiá. Te gânue,ti, wow ce taie, ce iealizaii aie, aie atâ(ia fani, atât
ue multá lumea caie o¡îl auoiá. vai ce taie... uuuuuu. uioopie moue: on.

Peisoana iespectivá simte asta ,i.. caie-i instinctul ei, exact, sá te iespingá. Bacá
însá te compoi(i ca ,i cânu este o peisoaná noimalá, un om - ,i ghici ce - chiai
este, atunci o sá te asemene cu... ghici cine. Exact! Cu piietenii ei¡lui, cu
peisoanele caie îi voibesc ue la egal la egal ,i nu se lasá intimiua(i ue ni,te
numeie, ue ni,te apaien(e - ca pâná la uima astea sunt.

A,a cá uata uimátoaie cânu viei sá voibe,ti cu cineva populai, te înuium sá o
faci - asta în piimul iânu, apoi în al uoilea ue înuium sá o faci ca întie uoi piieteni
vechi, sá întiebi ceva, sá spui ceva amuzant, sá comunici, nu sá uilii sau sá faci tot
felul ue luciuii copiláie,ti.
9
30 9* :4,2*03 ;*)*+'*<Este o glumá ce se tot învâite piin news feeu-ul meu, cum cá eia o caite cu acest
titlu - ce gânuesc femeile ,i toatá caitea eia goalá. Amuzant, uai ,i mai amuzat
este cá acestá caite eia sá fie goalá chiai uacá eia sciisá ue o femeie.

Nici ele nu ,tiu ce voi tot timpul, nici ele nu ,tiu sá se ueciuá - altfel cum î(i
explici uimátoiul scenaiiu, caie poate s-a întâmpla în via(a mea sau poate nu s-a
întâmplat.

0 tipa poate cá mi-a spus sau nu cá má uia,te ,i cá nu o sá viea niciouatá sá má
sáiute, uai sá fim impieuná. Apoi în câteva zile, sáptámâni -nu mai (in minte
exact - ne uitam la acela,i tavan, mai piecis uin uoimitoiul ei ,i am ajuns sá avem
o iela(ie feiicitá ,i uestul ue lungá împieuná.

Nu-i vieo puteie magicá te asigui, este poate uoai faptul cá am stuuiat ,i
expeiimentat cât ue cât pe uomeniul ásta al seuuc(iei ,i pentiu cá am citit foaite
multe uespie felul în caie gânuesc oamenii (auica ,i femeile, cá ,i ele sunt
oameni)

Nu te mai amuza a,a ue taie la gluma asta, ci mai mult folose,te toatá tieaba în
avantajul táu. Boai ,tii cum zicea Steve }obs, clientul nu ,tie ce viea, noi tiebuie
sá îi aiátám ce viea. Teoiia lui }obs se aplicá ,i la femei.

Cum î(i po(i ua seama uacá ce spun eu este aueváiat. Tiebuie uoai sá înceici.
10
40 -% 5#,+ 2+, 3**# 3* =6+ 8'#3*>Pentiu mine tieaba asta este fascinantá cânu váu peisoane, în anul 2u12 cá nu
fac ceea ce îi pasioneazá ,i sá facá înti-un fel sá câ,tige bani uin asta.

Be ce ai face ceva caie nu î(i place, uoai pentiu bani. Atunci ue ce nu alegi
piostitu(ia sau viueo chat, se pláte,te uestul ue bine.

Tiebuie sá te opie,ti ,i sá te întiebi caie este visul táu, ce te pasioneazá. Începe
,i fá asta ue mâine! Constiuie,te u,oi, u,oi fáiá giabá ,i în timp o sá ai un
impeiiu.

Cum zicea ,i Chailes Bukowski, nu tiebuie sá ienun(i la slujba ta pentiu a face
ceea ce te pasioneazá. A face ceea ce te pasioneazá se poate uupa ce ai venit ue la
job, ue la 8 seaia pâná la 1 uiminea(a, apoi la 6 e,ti în picioaie ,i te uuci la muncá.

În weekenu munce,ti pentiu visul táu! Î(i uilá páiin(ii sau copilul în cap, tu
munce,ti, te concentiezi puteinic asupia a ceea ce faci ,i o sá ieu,e,ti. Nu tiebuie
sá ienun(i la nimic, imeuiat, ci în timp. Fá tianzi(ia, începânu ue acum. Be acum!
Punct.

11Planul este uimátoiul:

1. Ráspunue la întiebaiea - Ce îmi place cel mai taie sá fac.
2. Fá în timpul táu libei asta.
S. În timp gáse,te o solu(ie sá faci bani uin pasiunea ta.váu piea multe peisoane în job-uii mizeie, piea multe peisoane caie muncesc
uoai ca sá tiáiascá, piea multe peisoane caie au abanuonat visul loi pentiu a
face ceea ce páiin(ii loi i-au înuiumat sá facá, pentiu a face ceea ce fac uoai
pentiu un beneficiu financiai.

Stii uoai cum stá tieaba, uacá nu înceici, nu ai sá ,tii niciouatá cine ai sá uevi.
Poate tu e,ti uimátoiul Einstein, Picasso, Chanel sau Steve }obs. Bai uacá nu
înceici, uacá nu ai cuiajul sá începi.. cum ciezi cá o sá ajungi.12
50 !"$ $+)8(' ;#3*) 3*.#Ai obseivat cá tot timpul tiebuie sá facem ceva, pâná cânu ,i uoimim facem ceva
- uoimim. Nu îmi place mentalitatea asta ameiicaná: sá muncim cât mai mult, hai
munce,te, munce,te, o sá te ouihne,ti cânu moii. Noney, money money!

Sunt buni ,i banii, uai sunt uoai un mijloc ,i nu un scop în sine. Nu fá uin bani
scopul, el este uoai un mijloc.

Bun, nu uespie bani este voiba aici, ci uespie faptul cá tot timpul facem ceva, tot
timpul sim(im nevoia sá facem ceva. Ne tiezim uiminea(a, mâncám, ne spálám,
fugim spie seiviciu, ne întoaicem, stám pe Facebook, citim uiveise aiticole
uneoii ,i cái(i ,i ne culcám. Tot timpul facem ceva.

Eu piopun sá ne opiim. Eu î(i piopun sá meuitezi pentiu S - 1u sau chiai Su ue
minute. Eu î(i piopun sá nu faci nimic, sá ai peiioaue în caie se te ui(i pe geam ,i
sá te gânue,ti, sá î(i pui toate gânuuiile la locul loi.. pentiu cá uoai a,a po(i sá te
bucuii mai mult ue via(á.

0n aiticol caie o sá te intiouucá în staiea asta, este unul uestul ue populai pe
blog ,i se nume,te - Cum Sa Te Bucuii Nai Nult Be viata (click pe titlu pentiu a
te uuce spie aiticol)


13
60 ?( #) $+)8Cânu auu scuza asta îmi paie iáu pentiu peisoana iespectivá. Nu am timp sá ies
cu oamenii în oia,, nu am timp sá socializez, nu am timp sá citesc - mai giav - nu
am timp sá am timp.

Cum. Say what. Eu muncesc 4 oie pe zi ue luni pâná vineii, am un blog pentiu
caie sciiu constant, unueva la 2 aiticole pe sáptámâná, am un fan page pentiu
acest blog pe caie postez ue 2-S uneoii chiai ue mai multe oii pe zi ,i sunt ,i la
un mastei, la zi, caie má soliticitá uestul ue mult cu pioiecte, piezentáii, teme ,i
altele.

Si totu,i am timp sá aleig, sá citesc, sá iesc cu oamenii în oia,, în club, la o
uiscu(ie, sá citesc (,tiu ca am mai zis, uai îmi place sá iepet asta cu cititul) Citesc
unueva la o caite pe sáptámâná, uacá este pu(in mai maie, la uouá saptámâni.

Astea sunt scuze, cá nu ai timp. Stiu peisoane mult mai ocupate ,i fac mai multe
tiebuii inteiesante. A,a cá începe sá cite,ti mai mult, sá faci ceea e î(i auuce un
beneficu ,i ai tot abanuonat sá faci ue mult timp. Începe acum, fá în fiecaie zi câte
pu(in ,i ai sá vezi iezultatele în timp.
14
70 @#3# 0$#+ +, A",# 2* 3",;"/$ " 0# )"/+ 0+:(/B 0+,:(/}ocuii ue cuvine, ,tiu cá î(i place. Am pus poza ue mai sus pe facebook, acum aie
1SS ue like-uii ,i 84 ue shaie-uii, se paie cá le plácut ,i asta má bucuiá taie. Bai
sá î(i explic cum stá tieaba cu zona asta ue confoit ,i ue ce o sá te omoaie.

Eu am stat mul(i ani în zona mea ue confoit, niciouatá nu am împins atunci cânu
mi-a fost fiicá sau cânu m-a uuiut ,i am ajuns înti-un punct în caie nu m-am mai
supoitat.

A,a cá am început sá aleig. Biscipliná ,i multá muncá. Am aleigat pe zápauá, pe
ploaie, pe ninsoaie, pe tot ce viei tu, timp ue S luni ue zile, zi ue zi. Am ajuns la
gieutatea iueala, apoi ... ce ciezi. Am intiat în zona mea ue confoit ,i am iámas
acolo, apoi am ciescut în gieutate ,i am scázut în încieueie.

via(a mea s-a uus spie mai iáu, eiam tiist, supáiat, fiustiat, nu eiam sociabil..
a,a cá am început sá ies uin zona mea ue confoit încá o uatá, sá ies mai mult în
oia,, sá cunosc cât mai multe peisoane noi, sá fac ceea ce má speiie în fiecaie zi.

La moment fac uu,uii ieci ghea(á, spun tot ce am în minte tutoioi, má expiim a,a
cum o vieau, ies în oia,, socializez, cunosc oameni noi în fiecaie zi, voibesc cu

15
peisoane stiáine, aleig piin zápauá, mánânc sánátos, fac tot ceea ce pentiu tine
este în afaia zonei ue confoit.

Simt cá evoluez, încieueiea îmi cie,te în fiecaie zi, imaginea mea se
îmbunatá(e,te ,i má simt mai bine, pui ,i simplu. Ie,i uin zona ta ue confoit
constant, /0%/;2 10'&' /0' 7%<+( 0%==')2.
16
80 C+$(' $+8*+ $+)+2*Nitul tipei timiue ,i paitea inteiesantá este cá acest mit se aplicá ,i inveis,
auicá mitul tipei agiesive ,i supeiioaie este inveisul acestuia.

Tipele timiue sunt cele mai nebune, în pat. Explica(ia este una logicá, ele
sunt timiue pentiu cá sunt piesate ue societate sá se compoite înti-un anumit
fel, sá nu voibeascá cu peisoane stiáine, sá nu pomeneascá ue sex. Se simt
izgonite, în englezá este cuvântul &'=&'2',3 Se simt iespinse ,i în cieieiul loi se
foimeazá uiveise fantezii sexuale foaite puteinice, pe caie o sá le puná în
piacticá uoai în intimitate, fáiá ca nimeni sá ,tie.

În intimitate ele se uezlan(uie, sunt piobabil cele mai nebune femei în pat,
multe uintie tipele agiesive ,i uiiecte î,i uoiesc sá fie la fel ue libeie, uezinhibate
în intimitate piecum aceste tipe timiue.

A,a cá uata viitoaie cânu colega aia timiuá, ce stá singuiá înti-un col( se
uitá la tine mai lung, inocentá, puiá, finá... este bine sá ,tii cá în mintea ei este
posibil sá se ascunuá unele uintie cele mai nebune fantezii la caie nici tu nu te-ai
gânuit vieouatá.17
Am pus tieaba asta pe facebook, cu tipele timiue, ,i o fata mi-a piopus sá
fac un tiicou pe caie sá sciie: >0! <+&-2 %&' 1+-,5 +) .',3 Sau ceva ue genul,
piobabil cá tipa eia tot timiuá ,i î,i uoiea ca mai multe peisoane sá afle asta ,i sá
nu le mai tiateze ca pe un mic îngeia, ci ca pe o )%#<0/! <+&-3

18
/90 DE$+ 8/"5#5+' )#+ +,$*'+:*,$
3# FGH 2+,$/* $"#$% 8"8('#6+#Nu (i-a tiecut asta piin minte niciouatá. Cá piobabil e,ti unueva în top 9uu.uuu
ue oameni la nivelul inteligen(ei. Si piobabil cá asta este aueváiat.

Piea pu(iná lume mai gânue,te în zilele noastie, uatoiitá luciuiiloi ce ne uistiag
aten(ia ,i ue asta pe mine má atiage a,a ue taie faptul cá o tipá cite,te, faptul cá
ea mai ,i gânue,te pe lângá faptul cá este uiágu(á, ceea ce nu (ine neapáiat ue ea
ci este mai mult un uai, un cauou ue la páiin(ii ei caie i-au tiansmis genele.

A,a cá, uata viitoaie cânu e,ti la un inteiviu pentiu un job ue vis, piobabil cá e,ti
piintie cei mai inteligen(i ue acolo. Piobabil cá uin clasa ta e,ti în top S.


Bacá o peisoaná aie încieueie ,i î,i poate expune gânuuiile în fa(a tutuioi asta
nu înseamná ca este mai inteligentá uecât tine. Asta nu înseamná cá tiebuie sá te
sim(i infeiioi.

Eu am obseivat cá inteligen(a (ine ,i ue încieueie ,i încieueiea (ine ue exeici(iu.
Spun asta pentiu cá uacá e,ti cât ue cât inteligent, uai ai încieueie în tine, în
cuno,tin(ele tale, atunci po(i sá î(i expui un punct ue veueie ,i chiai sá poi(i o
uiscu(ie cu o peisoaná caie paie sá le ,tie pe toate.


19
//0 D0$* "I 0% :/*E*E$+Ne este o fiicá incieuibilá sá gie,im ,i nu piea în(eleg ue ce. Be fapt în(eleg, eu
am teoiia mea ,i o sá uezvolt asta aici.

Fiica asta vine uin compoitamentul nostiu uin copilaiie, mai exact felul în caie s-
au compoitat páiin(ii tái cu tine atunci cânu ai gie,it. Ce au fácut ei. Te-au
peuepsit, exact.

A,a cá ne este taie fiicá sá gie,im acum. 0aie uacá îi spun tipei iespective ceva ,i
ea îmi ua o plamá, am gie,it. vaaaai, ce nenoiociie, am gie,it. Am spus ceva
gie,it, ce fiicá îmi este. Ce piostie maie!!

Naie piostie uiagi piieteni, maie! Pentiu cá uin gie,eli învá(ám! Bacá tot timpul
am face luciuiile cum tiebuie.. nu am mai fi oameni, uai nu se întâmplá a,a,
pentiu cá tot timpul gie,im. Este în natuia umaná sá gie,e,ti. Este ok sá gie,e,ti.

Eu am uat-o în baia ue multe oii uai am învá(at ,i cele mai taii lec(ii uin via(a
mea. Bin gie,eli au venit cele mai bune lec(ii. Bin e,ec, uin fail, uin faptul cá m-
am fácut ue iâs, ue acolo au venit cele mai maii lec(ii, ue acolo am învá(at cel mai
mult.


A,a cá este peifect ok sá gie,e,ti, nu numai cá este ok ci este chiai iecomanuat.
0mul caie nu gie,e,te niciouatá înseamná cá nu a fácut nimic în via(a lui, tot

20
timpul a meis la sigui.. ,i uoai ,tii cum este în afaceii (uai ,i în via(á) high iisk -
high ietuin. Cu cât iiscul este mai maie, cu atât beneficiul este mai maie!!!

Nu tiebuie sá te mul(ume,ti cu pu(in, cu un iisc mic, tinue spie mai mult, tinue
spie ceva mai máie(, cu o iatá ue piofit mai maie!

Riscá, gie,e,te, suntem oameni ,i uin gie,eli învá(ám! Bin gie,eli învá(ám cele
mai taii lec(ii atât ue taii încât tiebuie sá gie,ti în fiecaie zi pentiu a putea
evolua, tiebuie sá o uai în baia ca sá evoluezi!!

21
/10 CJ#) ;%3($ 2* /40Asta-i o altá nebunie uin capul oameniloi, cá s-au fácut ue iâs. Ai pá(it
vieouatá asta: sá meigi pe stiauá ,i sá te împiueci. Sá cazi. Apoi sá te ui(i iu,inat
în juiul táu, sá te ui(i cum iâue lumea ue tine.. uai ce ciezi - nimeni nu a iâs sau
poate uoai o peisoaná.

0ameniloi nu le pasá cá tu ai cázut. Cine e,ti tu, uumnezeu. Sau vieo
peisonalitate. Nu. E,ti un simplu om, nimánui nu îi pasá ue piostiile pe caie le
faci, poate o sá se amuze cineva, uai peste 1u minute ciezi cá o sá te mai (iná
minte. Sunt multe alte luciuii impoitante pe lumea asta uecât sá iázi ue un om
caie s-a împieuicat pe stiauá.

În seuuc(ie mai este pioblema asta, cá se uitá lumea la mine cânu înceic
sá voibesc cu o tipá ,i oaie o sá se piinuá cá vieau sá o seuuc. Si ceeeeee.. Ei nu
ai avut cuiajul sá faca asta, ueci tiebuie sá te sim(i mânuiu. Si ce uacá o sá te
iefuze, te-ai fácut ue iâs. Nu. Pentiu cá ai înceicat, nu a meis, asta e. Bata
viitoaie o sá meaigá, cu altá tipá.

Poate tipa iespectivá a avut o noapte pioastá, poate tu ai venit piost ,i ai
spus ceva gie,it, uai ghici ce - nimánui nu îi pasá!

Begeaba ciezi cá e,ti peisonajul piincipal în filmul tutuioi pentiu cá nu
e,ti! Ce inteiesant ai fi asta, uai nu e,ti.. e,ti cel mult în filmul táu ,i uacá te
chinui po(i ajunge în filmul unoi peisoane caie te atiag, ue,i este uestul ue gieu,
.#/ +/ (%) .' ,")'5 /&#2/ 7'3

În fine, concluzia este cá nimánui nu îi pasá uacá gie,e,ti, nu te faci ue iâs,
asta e aueváiul ciuu.

22
/20 @(/*/*# *0$* =, 3/*+*/Buieiea este mai mult în cieiei. Spun asta pentiu cá vaia tiecutá aleigam piin
paic ,i am cálcat stiâmb, mi-am luxat picioiul. Be la auienaliná, ue la faptul cá
eiam încálzit ,i ue la nebunia uin capul meu cum cá nu vieau sá ienunt, nu am
sim(it uuieie piea maie, a,a cá am continuat sá aleig încá 2 km. Apoi cânu am
ajuns acasá ,i m-am iácoiit - a început uuieiea, am pus ghea(á ,i m-am uus la
meuic sá fac o iauiogiafie. Toate ok, uoai cá picioiul eia intins sau luxat, ceva ue
genul... ,i eu totu,i mai aleigasem 2 km ,i ceva.

Apoi am viut sá mai îmi testez încá o uatá limita. Cel mai mult aleigasem 4 km,
am zis sá vau uacá pot aleiga 6 ,i psihic eia sá ceuez, nu mai puteam, uuieiea eia
foaite puteinicá. Îmi sim(eam picioaiele giele, apoi am tiecut ue baiieia ue 6 km
,i nu mi-a mai venit sá má opiesc.

?+), "4'& 7%//'&. Bin minte poine,te totul ,i ue acolo poate fi ,i contiolatá
uuieiea. Este bine sá te antienezi însá ,i mai bine este sá te împingi uincolo ue
limite.

Acum câteva sáptámâni mi-am fácut un uu, iece (7-8 giaue celsius) ,i sim(eam
uuieiea, am început sá (opái, sá iâu, sá stiig, a fost taie haios ,i ue atunci am mai
facut ue cel pu(in S-6 oii uu,uii ieci ,i cieu cá am sá continui sá fac.


23
Buieiea poate fi contiolatá uin cieiei, cu cât î(i antienezi cieieiul sá facá mai
mult asta cu atât te po(i uuce spie iezultate incieuibile. Cel mai piobabil
uimátoiul pas este sá aleig 1u km, 2u km, Su apoi un maiaton, sá uic pe K2 sau
Bimalaya ,i ue acolo, 2@! +2 /0' -+7+/.

Pe to(i ne uoaie, însá uacá învá(am sá o contiolám uin cieiei uuieiea uevine "#&
.+/(0 o uominám ,i îi spunem ce sá facá.

Înceaicá ,i tu asta, nu ienun(a la piimul semn al uuieiii ci continuá, joacá-te
pu(in cu cieiiul táu ,i cu limitele tale.
24
/30 9+$+$(' $* ;#3* )#+ +,$*'+:*,$Afiima(ia ue mai sus nu este un mit ce tiebuie spait ci un mit ce tiebuie întáiit.
Cititul te face mult mai inteligent. Tiáim înti-o lume banalá, ue oameni caie
spaig semin(ie ,i se uitá mult la televizoi ,i apoi, în contiast, oameni foaite
inteligen(i, caie au în(eles aceastá afiima(ie - cititul te face mai inteligent.

Acum este uicu(ia aia, ca uomne, cite,ti, bine.. însá tiebuie sá ,i aplici. Ei bine, nu
tot ceea ce cite,ti tiebuie aplicat. 0neoii eu citesc pentiu a îmi uezvolta gânuiiea,
pentiu a auopta o altá piiviie asupia unoi luciuii, pentiu a în(elege lumea altfel,
pentiu a má iiuica.

Tuuoi Chiiilá spunea cá, fiecaie caite pe caie o cite,ti se pune sub tine ,i te iiuicá
ueasupia celoilal(i. Chiai a,a este, eu simt a,ta ,i pot spune cá sunt uepenuent ue
cái(i. La mouul cá, tot timpul citesc, uneoii uacá îmi place caitea o fac uestul ue
obsesiv, mánânc mai pu(in, uoim mai pu(in, iela(ionez ,i inteiac(ionez mai pu(in
pâná nu teimin caitea. Poate sunt uoai eu, uai îmi place taie mult sá citesc.

Citi(i oameni buni. Citi(i, citi(i ,i iai citi(i. Boai a,a o sá vá uezvolta(i, uoai a,a o
sá afla(i iuei noi, o sá piivi(i altfel lumea, o sá în(elege(i mai multe ,i o sá fi(i mai
feiici(i.

Cite,te cât mai mult. Cite,te cái(i bune, cái(i foaite bune, cái(i geniale. Nu iata
nimic. Eu cânu teimin o caite încep alta, niciouatá nu má opiesc.
25
Îmi place sá consum cái(i. Sunt uepenuent ue asta ,i o fac în fiecaie zi. Sunt
neiábuátoi pentiu fiecaie zi nouá pentiu cá ,tiu cá o sá învá( ceva nou, o iuee
nouá, un concept nou, poate chiai o sá ajung la o iealizaie, o sá îmi schimbe
gânuiiea. Sunt neiábuátoi! Sá aflu, sá cunosc, sá expeiimentez. Nu pot sá má
opiesc!


0iicât ue ocupat e,ti, oiicât ue multe luciuii ai pe cap, o caite este tot ceea ce î(i
tiebuie. Cânu alte peisoane uoim, tu cite,te. Cânu al(ii stau uegeaba tu aleaigá.
Cânu al(ii se uau în spate ue fiicá tu împinge cu toatá foi(a. Cânu tutuioi le este
fiicá, tu fá un pas înainte ,i iiuicá mâna. Boai a,a o sá te uezvol(i.


Nu tiebuie sá te opie,ti niciouatá, sá cite,ti este unul uintie cele mai fiumoase
luciuii pe caie le po(i face cu timpul táu libei. Cieieiul táu o sá î(i mul(umeascá ,i
o sá te iáspláteascá înti-o zi pentiu asta. 0 sá vezi, î(i gaiantez.


Pentiu câteva iecomanuaii ue cái(i întiá aici: S Recomanuaii Be Caiti +
Recomanuaiile Cititoiiloi ,i aici 1u Recomanuaii Be Caiti Pe Caie Tiebuie Sa Le
Citesti (click pe titlu pentiu a te uuce spie aiticol)

26
/40 -*)*+'* 0(,$ #$/#0* 2* 5%/5#6+ /%+
Stiu cá ,tii cá ,tiuca e pe,te, uoai cá simt nevoia sá o iepet ,i sá vá explic ,i ce
înseamná báie(i iái, uai ,i ue ce sunt atiase femeile ue ei, pe scuit pentiu cá a,a
pot sciie o caite ue 4uu-Suu ue pagini.

Ca sá nu intiu în piea multe uetalii, o femeie aueváiatá este atiasa ue un báibat,
nu ue un copil. Este atiasá ue o autoiitate, este atiasa ue statutul social, ue
aspect, ue atituuine, uai cea mai puteinicá atiac(ie vine ue la atituuine, ue la
autoiitatea pe caie o impui.

Pe scuit, femeia cauta la un báibat figuia aia ue páiinte. Este o chestie uestul ue
complicatá pe caie o elaboieazá Fieuu ,i te las pe tine sá uescopeii uacá e,ti
inteiesat, însá pe scuit cam atât tiebuie sá ,tii.


27
Acum cá am stabilit faptul cá femeile sunt atiase ue báiba(i, nu ue copii, tiebuie
sa veuem ue ce sunt atiase ue cei iái.

Simplu, ce este mai atiactiv la un báibat, faptul cá bea cu paiul uinti-un pahai
sau cá se uá jos ue pe o motocicletá, înti-o geacá ue piele stiâmtá pe coip, cu
ni,te cizme ue aimatá, cu un pai lung, piins în coauá. Cieu cá te-ai piins. Femeile
auoiá peiicolul. Auoiá auienalina. Pentiu cá ele nu au cuiajul sá se puná în
situa(ii peiiculoase, auoiá sá vauá cum o fac báiba(ii.

Si nu numai uin acest motiv, ci pentiu cá este mult mai inteiesant sá î(i petieci
timpul cu o peisoaná caie te va uuce la limite, caie î(i va tiansmite o emo(ie
puteinicá, alátuii ue caie sá faci luciuii inteiesante, pe caie le (i-le aminte,ti
chiai ,i uupá mul(i ani.

Nu î(i iecomanu, ba chiai î(i zic cá-i penibil sá î(i schimbi ma,ina pe un motoi sau
geaca ta noimalá pe una ue piele, ci î(i zic cá tiebuie sá faci constant luciuii caie
te scot uin zona ta ue confoit. Astfel femeile o sá fie atiase ue tine, pentiu cá e,ti
înti-o continua evolu(ie, cie,ti tot timpul, te faci mai fiumos, mai ue,tept, mai
bun, mai atiágátoi.28
:.'#$. ;"*+$<

Sunt un simplu om ca ,i tine. Poate cá am tiecut piin mai multe luciuii sau poate
cá am tiecut piin mai pu(ine, cine ,tie.

Impoitant este ca îmi place sá ajut alte peisoane, sá vá pun pe ganuuii ,i ue ce nu
sá vá influen(ez via(a înti-un mou pozitiv.


Cam asta a fost. Bacá (i-a plácut ce ai citit ,i viei sá cite,ti mai multe luciuii ce o
sá î(i mai ueschiuá mintea pu(in, te a,tept pe blog-ul meu - ciististefan.com