You are on page 1of 4

Zvonce

'lement "oznaka ili vrijednsot$ (ozicija )omada *ijena +ntegrirani krugovi &&& ,tpornici -.&k 0-1 )ondenzatori 231n4156 elektrolit 11n 231u ,stalo 8aterija &6 Zvunik kristalni % 1 %kupno: Tablica elemenata: Zvucnik 1 *1 **7 1 1 1 /1 /1 1 +*1 1

Na shemi je prikazano elektroniko kuno zvonce. Zvonce dava zvuniku signal frekvencije 1k z toliko dugo koliko posjetioc dr!i pritisnut prekida tj. sklopku sa zvoncem na sebi "na shemi #1$. % biti radi se o astabilu sa sklopom &&&.

Detektor metala

/ad detektora se zasniva na principu farade9eva kaveza tako da na detektor nema nikakvih drugih utjecaja osim onih u unutarnjem dijelu zavojnice. :akle kada se sa detektorom pre;e preko nekog predmeta od !eljza magnetna otpornost "reluktancija$ se smanji <to uzrokuje promjenu induktiviteta zavojnice te se inducira odre;ena struja. Zavojnici se pridodaje oscilator od 1-& k z za koju frekvenciju su predvi;eni elementi oscilatora. Tada se dakle promjenom induktiviteta zavojnice mijenja i frekvencija osciliranja na vee frekvencije. #ignal iz oscilatora dalje se <alje na viskopropusni filtar donje granine frekvencije kod gu<enja od 7 d8 171 k z. Nakon filtra signal se pojaava preko tranzistora =& ime se nadokna;uju gubici kod filtranja. #a =5 signalse dodatno filtra i ispravlja te kao takav te se na izlazu dobije stabilan iznos

istosmjernog napona proporcionalan frekvenciji signala. +*1 je komparator koji referentni napona sa +*- uspore;uje sa naponom iz oscilatora. +*- je spojen kao integrator. Taj napon stvara struju na izlau koja prolazi kroz mjerni instrument. 6rijednost otpornika /-7 ovisi o osjetljivosti instrumenta. ,sjetljivost detektora moi!e se regulirati pomou potenciometra (-. (reklopnik ima tri polo!aja ukljueno. iskljueno i uga;anje. 'lementi #1. (- i >1 te ?1 se ne ugra;uju na ploicu. Zavojnica detektora >1 se radi na samom dnu ure;aja . dok za sklopku #1 i potenciometar (- ostavljamo mjesto na kutiji a instrument se ugra;iva na samom kraju dr<ke. Zavojnicu je potrebno oblikovati prema uputama: na komad <perploe promjera -5 cm iscrtajte krug promjera -2cm. /adi lak<eg namotavanja postavite avlie po tom krugu. Na avlie namotajte 21 zavoja izolirane *u !ice"71 m duljine$ promjera 1.7mm te sve skupa pove!ite izolirtrakom.,dstranite avlie. Za konstrukciju farade9eva kaveza je potrebno oko zavojnice namotati 70mm <iroku vrpcu al@folije.Neoznaeni vod kraj zavojnice se spaja na kavezA. (ozicije prekidaa su sljedee 1.,ff. - #et . 7 ,nA +zme;u pinova 1 i 0 +*1 treba prikljuiti kondenzator *17. Tablica elemenata 'lement"oznaka ili vrijednost$ (ozicija +ntegrirani krugovi *B 7171 321 Tranzistori i diode 8* 11C 8*D 31 1N 2120 ,tpornici 1-k 0.-k 1.&k 7.7k 23k 2.3k /1 /-./-7 /7 /2./0./1/3./11./1&./10./1C 1 1 7 & =1@=2.=5 =& :1 & 1 1 +*1 +*1 1 )omada *ijena

/&./5./C./11./17./12 5

--k -31k 7.7? -&k trimer &k potenciometar linearni 111k trimer )ondenzatori 7.7n "polistirenski$ 111p "polistirenski$ 1.1u "polistirenski$ 23n "keramika$ 231u4156 elektrolit ,stali elementi Bmpermetar "1mB. sa pokretnim svitkom$ :vostruki tropolo!ajni preklopnik 8aterija C6 21 namotaja *u 1.7mm na promjeru -21 mm E (ostolje za +*1 i +*- 0 pin

/15 /13 /-1 (1 ((7 *1.**7@*0.*17 *C.*11 *11 *1-

1 1 1 1 1 1 3 1 1

?1 #1 %1 >1

1 1 1 1 %kupno:

E6idi tekstAAA