You are on page 1of 126

Antonio Tabuki

PEREIRA TVRDI DA... Jedno svedoenje

1. Pereira tvrdi da ga je upoznao jednog letnjeg dana. Bio je to predivan letnji dan, prozraan i obasjan suncem, a Lisabon je bletao. ini se da je Pereira bio u redakciji, nije znao ta da radi, njegov direktor je bio na odmoru, on je lupao glavu kako da uredi kulturni dodatak, jer je ,,Liboa sada ve imala kulturni dodatak, koji su poverili njemu. ! on, Pereira, razmiljao je o smrti. "og divnog letnjeg dana, dok je atlantski povetarac milovao vr#ove kronji, sunce blistalo a grad svetlucao, doslovno svetlucao pod njegovim prozorom kupaju i se u plavetnilu, onom plavetnilu to se retko vi$a, tvrdi Pereira, tako otrom da je bezmalo ranjavalo oi, on se prepustio mislima o smrti. %ato& "o Pereira ne bi znao da kae. 'oda zato to je njegov otac, kada je on bio mali, drao agenciju za pogrebne usluge koja se zvala Pereira La Doloroza, ili zato to je njegova ena pre samo nekoliko godina umrla od suice, ili pak zato to je bio gojazan, patio od srca i imao visok pritisak i doktor mu je rekao da ne e jo dugo ako tako nastavi, tek, suta je istina da je Pereira poeo da razmilja o smrti, tvrdi. ( sluajno, sasvim sluajno, poeo je da prelistava jedan asopis. Bio je to knjievni asopis koji je, me$utim, imao i deo posve en )ilozo)iji. *edan avangardni asopis, moda, u to Pereira nije bio sasvim siguran, iji su saradnici ve inom bili katoliki orijentisani. ( Pereira je bio katolik, ili se barem u tom trenutku ose ao katolikom, i to dobrim katolikom, ali ujedno nikako nije mogao da poveruje u vaskrsnu e tela. +to se pak due tie, to da, naravno, jer bio je siguran da u njemu postoji dua, ali njegovo telo, sve to meso koje je obmotavalo njegovu duu, ma #ajde, molim te, ono zacelo ne e vaskrsnuti, a uostalom, i zato bi, pitao se Pereira. -ve to salo koje ga je svakodnevno pratilo, znoj, da#tanje dok se penjao uz stepenice, zato bi vaskrsli& .e, nji# vie nije eleo, Pereira, u nekom drugom ivotu, u venosti, i nije eleo da veruje u vaskrsnu e tela. ( tako, prelistavaju i taj asopis, odsutno, iz dosade, tvrdi,

naiao je na jedan lanak u kojem je pisalo/ 0(z teze koja je odbranjena prolog meseca na Lisabonskom univerzitetu objavljujemo deo koji govori o smrti. !utor je 1ranesko 'onteiro 2osi, koji je diplomirao )ilozo)iju s najviom ocenom, i uz nadu da e u budu nosti ponovo sara$ivati sa nama, ovde prenosimo samo jedan deo njegovog eseja. Pereira tvrdi da je isprva rasejano itao taj lanak, koji nije imao ni naslov, a onda se nesvesno vratio na poetak i prepisao jedan deo. %ato je to uradio& Pereira to nije u stanju da objasni. 'oda zato to mu je taj avangardni katoliki asopis iao na ivce, moda zato to mu je tog dana bilo preko glave i avangarde i katolianstva, premda se on sam duboko u sebi ose ao katolikom, a moda i zato to je u tom trenutku, tog predivnog lisabonskog leta, zbog te svoje telesine koja ga inila tromim, mrzeo i samu pomisao na vaskrsnu e tela, tek, suta je istina da je poeo da prepisuje lanak, moda kako bi nakon toga mogao da baci asopis u korpu za otpatke. "vrdi da ga nije itavog prepisao, prepisao je samo nekoliko redova koji glase ovako i koje moe da priloi kao dokaz/ 03dnos koji na najdublji nain i u najznaajnijoj meri odslikava na ose aj postojanja jeste odnos izme$u ivota i smrti, budu i da je ogranienost nae egzistencije smr u od presudne vanosti za razumevanje i vrednovanje ivota. Potom je uzeo tele)onski imenik i promrmljao/ 2osi, kakvo udno ime, zasigurno nema vie od jednog 2osija u imeniku, tvrdi da je okrenuo broj, jer se tog broja odlino se a, i s druge strane ice zauo je glas koji je rekao/ #alo. 4alo, rekao je Pereira, ovde 0Liboa. ! glas je rekao/ da& 5akle, ovako, tvrdi da je kazao Pereira, 0Liboa su lisabonske novine, osnovane su pre nekoliko meseci, ne znam da li ste i# videli, mi smo nezavisni i apolitini, me$utim, verujemo u duu, #o u da kaem, mi smo katoliki orijentisani, nego, ja bi# eleo da govorim sa gospodinom 'onteirom 2osijem. Pereira tvrdi da je s druge strane ice nekoliko trenutaka vladao tajac, a potom je glas rekao da je on 'onteiro 2osi i da ne razmilja ba preterano o dui. -ada je Pereira na trenutak u utao, jer mu se uinilo udnim,

tvrdi, da osoba koja je napisala tako znaajne misli o smrti ne razmilja o dui. ( tada je pomislio da je posredi nesporazum, i to ga je odma# podsetilo na vaskrsnu e tela, to je inae bila njegova )iks6ideja, te je rekao da je itao jedan lanak 'onteira 2osija o smrti, a potom je rekao da ni on, Pereira, ne veruje u vaskrsnu e tela, ako je to ono to je gospodin 'onteiro 2osi #teo da kae. -ve u svemu, Pereira se upetljao, tvrdi, i to ga je naljutilo, naljutila ga je prvenstveno sopstvena glupost, jer kako mu je uopte moglo pasti na pamet da tele)onira nekom nepoznatom oveku i da mu pria o tim delikatnim stvarima, tavie, tako intimnim kao to su dua i vaskrsnu e tela. Pereira se pokajao, tvrdi, i u trenutku je ak pomislio da spusti slualicu, ali onda, ko zna zato, smogao je snage da nastavi, i tako je rekao da se zove Pereira, pro)esor Pereira, i da ure$uje kulturnu stranicu ,,Liboe, i da je ,,Liboa za sada, naravno, samo veernji list, zapravo list koji se, prirodno, ne moe takmiiti sa ostalim listovima u prestonici, ali on je siguran da e kad6tad prokriti sebi put, dodue, ,,Liboa se za sada prevas#odno bavi mondenskom #ronikom, no eto, sada su odluili da uvedu kulturni dodatak, koji e izlaziti subotom, a redakcija jo nije o)ormljena, i zbog toga su mu potrebni ljudi, a naroito jedan spoljni saradnik koji e imati stalnu rubriku. "vrdi Pereira da je gospodin 'onteiro 2osi istog asa promrmljao da e jo koliko danas do i u redakciju, ak je rekao da ga posao zanima, da ga svi poslovi zanimaju, jer, znate kako je, trebalo bi da pone da radi, sada kada je zavrio studije i mora sam da se izdrava, ali Pereira mu je iz predostronosti rekao da u redakciju ne dolazi, ne jo, za sada je bolje tako, bolje da se na$u negde drugde, da se sastanu u gradu. "ako je rekao, tvrdi, zato to nije eleo da jednog neznanca poziva u taj bedni sobiak u ulici 2odriga da 1onseke, gde je zujao astmatini ventilator i gde se neprekidno ose ao smrad od prenja jer je ku epaziteljka, jedna otrokon$a koja je svakoga podozrivo gledala, neprestano neto prila. ! osim toga, nije eleo da jedan neznanac vidi da je kulturna redakcija ,,Liboe zapravo samo on, Pereira, ovek koji se u tom kokoinjcu

preznojavao od vru ine i stenjenosti, i tako, sve u svemu, tvrdi Pereira, upitao ga je da li mogu da se na$u u gradu, a 'onteiro 7osi mu je odgovorio/ veeras e, na trgu !legrija, biti slavlje, sa pevanjem i gitarama, mene su pozvali da otpevam jednu napolitansku romansu, znate, ja sam poluitalijan, ali ne govorim napolitanski, pa ipak, vlasnik mi je rezervisao sto u bati, na njemu e stajati kartica s imenom 'onteiro 2osi, ta mislite da se na$emo tamo& ( Pereira je rekao da pristaje, tvrdi, spustio je slualicu, obrisao znoj, a onda mu je pala na pamet genijalna ideja da pokrene jednu kratku rubriku koju e nazvati ,,-e anja, i pomislio je da je tampa ve naredne subote, i tako, gotovo nesvesno, moda zato to je razmiljao o (taliji, napisao je naslov/ Pre dve godine umro je Luii Pirandelo. ! onda, ispod, napisao je podnaslov/ 08eliki dramaturg je predstavio Lisabonu svoj komad San, a moda i nije. Bio je dvadeset peti juli #iljadu devetsto trideset osme, i Lisabon je treperio u plavetnilu povetarca s !tlantika, tvrdi Pereira.

2. Pereira tvrdi da se tog popodneva vreme promenilo. !tlantski povetarac je iznenada prestao da duva, s okeana je doplovila gusta maglena zavesa, a grad je pritisla teka omorina. Pre nego to je izaao iz svoje kancelarije, Pereira je pogledao u termometar, koji je kupio o sopstvenom troku i okaio iza vrata. Pokazivao je trideset osam stepeni. Pereira je ugasio ventilator, na stepenicama je naleteo na ku epaziteljku, koja mu je rekla do vi$enja pro)esore Pereira, ponovo ga je zapa#nuo smrad od prenja koji se irio predvorjem i napokon je izaao napolje. (spred kapije su stajale pijane tezge pored koji# su bila parkirana dva kamioneta 2epublikanske nacionalne garde. Pereira je znao da je na pijacama vladala napetost, jer je samo dan ranije, u !lenteu, policija ubila seljaka koji je snabdevao pijace i koji je bio socijalista. %bog toga je 2epublikanska nacionalna garda zauzela busiju ispred pijani# kapija. !li ,,Liboa, ili bolje re i zamenik direktora, nije imala #rabrosti da objavi tu vest, jer je direktor bio na odmoru, bio je u Busaku, gde je uivao u banji i sveem vazdu#u, a ko je uostalom imao #rabrosti da objavi takvu jednu vest, da je jedan seljak socijalista izmasakriran u !lenteu, na svojim kolima, i da je svojom krvlju isprskao dinje koje je prevozio& .aravno niko, jer je drava utala, nita joj drugo nije preostajalo, dok su u me$uvremenu ljudi umirali, a policija je izigravala vlast. Pereira je poeo da se preznojava jer su ga ponovo obuzele misli o smrti. ( pomislio je/ ovaj grad zaudara na smrt, itava 9vropa zaudara na smrt. :putio se u ka)e 03r#ideja, koji je bio na dva koraka odatle, odma# iza jevrejske mesare, i seo za jedan stoi , dodue unutra, jer je tu barem bilo ventilatora, dok se napolju nije moglo disati od sparine. .aruio je limunadu, otiao do toaleta, oprao ruke i lice, zamolio da mu donesu cigaru, zatraio veernje novine, i 'anuel, konobar, doneo mu je upravo ,,Libou. .ije i#

video u pripremi, toga dana, te je poeo da i# lista kao neke sasvim nepoznate novine. .a prvoj strani je pisalo/ 05anas je iz .jujorka isplovila najluksuznija ja#ta na svetu. Pereira je piljio u taj naslov, a zatim je pogledao )otogra)iju. .a njoj je bila grupa ljudi sa slamnatim eirima, u kouljama, koji su otvarali )lae ampanjca. Pereira je poeo da se preznojava, tvrdi, i ponovo je pomislio na vaskrsnu e tela. 5a li je mogu e da u ukoliko vaskrsnem, pomislio je, morati da budem u drutvu s ovim svetom sa slamnatim eirima& ( zamislio je sebe kako se s tim svetom sa ja#te nalazi u nekoj bezimenoj luci venosti. ( venost mu se na trenutak ukazala kao kakvo nepodnoljivo mesto, zastrto pokrovom teke omorine, gde je svet govorio engleski i nazdravljao uzvikuju i/ ou, ou; Pereira je naruio jo jednu limunadu. Pomislio je da bi moda trebalo da ode ku i i okupa se u #ladnoj vodi, ili da moda pokua da prona$e svog prijatelja paro#a iz crkve 'erse, don !ntonija, kod koga se pre nekoliko godina ispovedio, onda kada mu je umrla ena, i koga je pose ivao jednom meseno. Pomislio je da je ipak bolje da poseti don !ntonija, moda e mu to koristiti. "ako je i uinio. Pereira tvrdi da je tog puta zaboravio da plati. 5igao se odsutno, ne razmiljaju i, i jednostavno izaao, ostavivi na stolu novine i svoj eir, moda zato to na toj vru ini nije imao nikakvu elju da ga stavi na glavu, ili zato to je to liilo na njega, da zaboravlja stvari. 3tac !ntonio je bio utuen, tvrdi Pereira. (mao je tamne podonjake i delovao iscrpljeno, kao da nije ni trenuo. Pereira ga je upitao ta se dogodilo i otac !ntonio mu je rekao/ zar je mogu e da ne zna, izmasakrirali su jednog !lenteanina na njegovim zaprenim kolima, svuda su trajkovi, ovde, u gradu i izvan, ali u kom ti svetu ivi, ti koji radi u novinama, uj, Pereira, mogao bi makar malo da se in)ormie. Pereira tvrdi da ga je taj kratki razgovor oneraspoloio, a posebno nain na koji su se rastali. ( sam se upitao/ u kom to svetu ja ivim& ( pala mu je na pamet bizarna pomisao da on, moda, uopte i ne ivi, da je u stvari ve mrtav. 3tkako mu je umrla ena on je iveo kao da je mrtav. (li, bolje reeno/ nije nita

drugo radio osim to je razmiljao o smrti, o vaskrsnu u tela, u ta nije verovao, i o slinim glupostima, to to je on radio bilo je samo ivotarenje, imitacija ivota. ( osetio je malaksalost, tvrdi Pereira. :speo je da se dovue do najblie tramvajske stanice i da u$e u tramvaj koji ga je povezao do "ereiro do Paso. 5ok se vozio, kroz prozor je gledao kako pored njega lagano promie njegov Lisabon, gledao je aveniju Liberdad, s njenim predivnim zdanjima, a potom trg 2osio, u engleskom stilu, izaao je na "ereiro do Paso i uzeo tramvaj koji se penjao do "vr$ave. -iao je u visini 7atedrale, budu i da je stanovao u blizini, u ulici -audad. :z veliki napor savladao je uzbrdicu koja je vodila do njegove ku e. Pozvonio je ku epaziteljki jer ga je mrzelo da trai kljueve od kapije, i ku epaziteljka, koja mu je ujedno bila i ku na pomo nica, dola je da mu otvori. Pro)esore Pereira, rekla je ku epaziteljka, isprila sam vam niclu za veeru. Pereira joj je za#valio i polako se popeo uz stepenice, izvadio kljueve od ku e ispod otiraa, gde i# je uvek drao, i uao. : predsoblju je zastao pored biblioteke, gde je stajala slika njegove ene. "u )otogra)iju je lino on snimio, #iljadu devetsto dvadeset sedme, tokom jednog izleta u 'adrid, i u pozadini se ocrtavalo masivno zdanje 9skorijala. 3prosti ako sam malo zakasnio, rekao je Pereira. Pereira tvrdi da je ve neko vreme imao obiaj da razgovara sa eninom slikom. Pripovedao joj je ta je radio toga dana, poveravao joj svoje misli, traio savete. .e znam u kom to svetu ivim, obratio se Pereira slici, to mi je rekao ak i otac !ntonio, problem je u tome to ne prestajem da razmiljam o smrti, ini mi se da je itav svet mrtav ili da e svakog asa umreti. ! potom je Pereira pomislio na dete koje nikada nisu imali. 3n ga je zaista eleo, ali to nije mogao da trai od te kr#ke i napa ene ene, izmuene nesanicama, koja je provodila duge periode u sanatorijumu. ( rastuio se. *er da je sada imao sina, odraslog sina s kojim je mogao da sedi za stolom i razgovara, ne bi imao potrebu da razgovara s ovom slikom koja je pripadala nekom dalekom putovanju, kojeg se gotovo vie nije ni se ao. ( rekao je/ ta je tu je, to je bio njegov uobiajeni

pozdrav eninoj slici. Potom je otiao u ku#inju, seo za sto i skinuo poklopac sa tiganja u kojem je bila nicla. Bila je ve sasvim #ladna, ali on nije imao volje da je podgreva. :vek je jeo #ladnu veeru, nikada ne podgrevaju i ono to mu je ku epaziteljka pripremila. 8eerao je na brzinu, otiao u kupatilo, oprao se ispod pazu#a, promenio koulju, uzeo crnu kravatu i stavio par kapi nekog panskog par)ema koji je ostao na dnu boice kupljene #iljadu devetsto dvadeset sedme u 'adridu. %atim je obukao sivi sako i izaao, uputivi se ka trgu !legrija, jer je ve bilo devet sati uvee, tvrdi Pereira.

3. Pereira tvrdi da je grad vrveo od policije, te veeri. Bilo i# je svuda. :zeo je taksi do "ereiro do Paso i pod svodovima zatekao kamionete i policajce s karabinkama. 'oda su stra#ovali od protesta ili okupljanja na trgovima, i stoga su zaposeli strateke punktove grada. 3n je eleo da produi peice, jer mu je kardiolog savetovao da se vie kre e, ali nije imao #rabrosti da pro$e pored ti# zlokobni# vojnika, i tako je seo na tramvaj koji je iao ulicom 1ankeiro i zavravao svoju vonju na ligu 1igeira. "u je siao, tvrdi, i opet naiao na policiju. 3voga puta morao je da pro$e pored itavog odreda, i to ga je pomalo uznemirilo. Prolaze i, uo je jednog o)icira kako govori vojnicima/ imajte na umu, momci, da prevratnici nikada ne spavaju, treba drati irom otvorene oi. Pereira se osvrnuo oko sebe, kao da je taj savet bio upu en njemu, i nije mu se uinilo da treba drati irom otvorene oi. !venija Liberdad je odisala spokojem, kiosk sa sladoledom je jo uvek radio, a za stoi ima su sedeli ljudi koji su pokuavali da se ras#lade. 3n se mirno zaputio sredinom trotoara i u tom trenutku, tvrdi, zauo je muziku. Bili su to neni i setni zvuci gitara iz 7oimbre, i on je pomislio kako je udan ta j spoj muzike i policije. %akljuio je da dopire iz pravca trga !legrija i tako je doista i bilo, jer, to se vie pribliavao, muzika je bivala sve glasnija. "rg ba i nije izgledao kao da je pod opsadnim stanjem, tvrdi Pereira, budu i da nije video policiju, tavie, video je samo jednog no nog uvara koji je izgledao kao da je pijan i koji je dremao na klupi. "rg je bio ukraen papirnim vencima, utim i zelenim sijalicama koje su visile na ici razapetoj izme$u prozora. .apolju je bilo nekoliko stoi a, a poneki par je plesao. %atim je ugledao jedan transparent razapet izme$u dva drveta na kojem je velikim slovima pisalo/ iveo Fransisko Franko. ! ispod toga, manjim slovima/ iveli portugalski vojnici u paniji.

Pereira tvrdi da je tek u tom trenutku s#vatio da je to zapravo salazaristika svetkovina, i stoga nije bilo potrebe da je nadgleda policija. ( tek tada je primetio da su mnogi na sebi imali zelenu koulju i maramu oko vrata. %astao je uasnut, i kroz glavu mu je u trenutku proletelo vie razliiti# stvari. Pomislio je da je 'onteiro 2osi moda jedan od nji#, pomislio je na alenteanskog seljaka koji je krvlju isprskao svoje dinje, pomislio je na ono to bi rekao otac !ntonio kada bi ga video na tom mestu. Pomislio je na sve to, a potom seo na klupu na kojoj je dremao no ni uvar i prepustio se mislima. (li, bolje reeno, prepustio se muzici, jer mu se, uprkos svemu, muzika dopadala. -virala su dva stari a, jedan violu a drugi gitaru, svirali su enjive melodije iz 7oimbre njegove mladosti, iz vremena kada je bio student i kada je o ivotu mislio kao o kakvoj prelepoj dogodovtini koja mu tek predstoji. ( on je u to doba na studentskim zabavama svirao violu, i bio je vitak i okretan, devojke su se zaljubljivale u njega. "olike prelepe devojke koje su izgarale za njim. ! on je, me$utim, izgubio glavu za jednom nenom i bledunjavom devojicom koja je pisala pesme i patila od esti# glavobolja. Potom je pomislio i na neke druge stvari iz svog ivota, ali Pereira o njima ne eli da govori, jer tvrdi da pripadaju njemu i samo njemu, i da nemaju nikakve veze s tom veeri i tom svetkovinom na kojoj se naalost obreo. ! zatim je, tvrdi Pereira, najednom video kako od jednog stola ustaje visok i vitak mladi u svetloj koulji i staje izme$u dva stara muzikanta. (, ko zna zato, osetio je kako mu se srce stee, moda zato to mu se uinilo da se u tom mladi u prepoznao, uinilo mu se da je iznova pronaao samog sebe iz vremena 7oimbre, jer je mladi na izvestan nain liio na njega, ne toliko u crtama, ve u nainu na koji se kretao, na koji je eljao kosu, s tim pramenom koji mu je padao na elo. 'ladi je zapevao jednu italijansku kanconu, O sole mio, ije rei Pereira nije razumeo, ali ta pesma je odisala snagom i ivotom, bila je prelepa i zvonka, i on je razumeo samo rei 0< sole mio i nita drugo, a za to vreme mladi je pevao, ponovo je zaduvao blagi atlantski povetarac, vee je prijatno osveilo, i sve mu se najednom uinilo

lepim, njegov protekli ivot o kojem ne eli da govori, Lisabon, nebeski svod iznad raznobojni# sijalica, i osetio je neutaivu setu, Pereira, ali nije eleo da kae za im. Bilo kako bilo, s#vatio je da je mladi koji peva osoba s kojom je tog popodneva razgovarao tele)onom, i tako, kada je ovaj zavrio pesmu, Pereira je ustao sa klupe, jer je njegova radoznalost bila jaa od opreza, priao stolu i obratio se mladi u/ gospodin 'onteiro 2osi, pretpostavljam. 'onteiro 2osi je napravio pokret kao da e ustati, pri emu je udario o stoi , prevrnuo kriglu koja je stajala ispred njega i prolio pivo na svoje bele pantalone. 3prostite, promrmljao je Pereira. .e, ne, ja sam nespretan, odvratio je mladi , to mi se esto doga$a, vi ste pro)esor Pereira iz ,,Liboe, pretpostavljam, sedite, molim vas. ( pruio mu je ruku. Pereira tvrdi da je seo za sto s ose anjem nelagodnosti. Pomislio je da ovo mesto nije za njega, da je, tavie, besmisleno to se s jednim neznancem sastao na toj nacionalistikoj svetkovini, da otac !ntonio ne bi odobrio takav postupak, i poeleo je da je ve u ku i i da razgovara sa slikom svoje ene, mole i je da mu oprosti. ( upravo su mu te misli dale snagu da izrekne jedno direktno pitanje, tek da bi zapoeo razgovor, te je ne okolie i upitao/ ovo je svetkovina salazaristike omladine, jeste li vi pripadnik salazaristike omladine& 'onteiro 2osi je sklonio pramen kose koji mu je padao na elo i odgovorio/ ja sam diplomirao )ilozo)iju, zanimaju me )ilozo)ija i knjievnost, ali to se ne uklapa u ,,Libou, zar ne& :klapa se, tvrdi da je rekao Pereira, jer na list je slobodan i nezavisan, i ne elimo da se meamo u politiku. : me$uvremenu, dva stari a su ponovo zasvirali, iz nji#ovi# instrumenata razlegli su se tugaljivi akordi jedne )rankistike pesme, ali Pereira je, uprkos nelagodnosti, u tom trenutku s#vatio da je igra ve odavno poela i da mu ne preostaje nita drugo nego da se u nju upusti. (, na svoje u$enje, s#vatio je da je za to sposoban, da u potpunosti vlada situacijom, jer on je bio pro)esor Pereira iz ,,Liboe, a ovaj mladi , koji je sedeo preko puta njega, upijao je svaku njegovu re. ( tako je rekao/ proitao sam va lanak o smrti, smatram da

je veoma zanimljiv. .apisao sam tezu o smrti, odgovorio je 'onteiro 2osi, ali moram da vam predoim da nije sve to izalo iz moje ku#inje, onaj deo koji je objavljen u asopisu sam prepisao, priznajem, delom od 1ojerba#a, a delom od jednog )rancuskog spiritualiste, ak ni moj pro)esor to nije primetio, znate, pro)esori su ve e neznalice nego to mislimo. Pereira tvrdi da se kolebao da li da postavi pitanje koje se itavo vee spremao da postavi, i napokon se odluio, no pret#odno je zatraio od mladog konobara u zelenoj koulji da mu donese pi e. 3prostite, rekao je 'onteiru 2osiju, ali ja ne pijem alko#ol, pijem samo limunade, uze u jednu limunadu. ( pijuckaju i svoju limunadu, ti#o je upitao, kao da bi neko mogao da ga uje ili cenzurie/ nego, da li vas, oprostite, eto, #teo sam da vas pitam, da li vas zanima smrt& 'onteiro 2osi se iroko osme#nuo, tvrdi Pereira, i to ga je zbunilo. 'a ta to priate, pro)esore Pereira, uzviknuo je 'onteiro 2osi zvonkim glasom, mene zanima ivot. ! potom je, malo tie, nastavio/ ujte, pro)esore Pereira, meni je smrti preko glave, pre dve godine umrla mi je majka, bila je Portugalka i radila je kao uiteljica, umrla je u roku od nekoliko dana od aneurizme u mozgu, komplikovana re koja u stvari znai da vam je pukao krvni sud, jednom reju, od kapi, prole godine mi je umro otac, koji je bio (talijan i koji je radio kao brodski inenjer u lisabonskom brodogradilitu, neto malo mi je ostavio, ali to malo se ve istopilo, imam jo jednu baku, koja ivi u (taliji, ali nisam je video od svoje dvanaeste godine i nemam nikakvu elju da idem u (taliju, ini mi se da je tamo jo gore nego ovde, smrti mi je preko glave, pro)esore Pereira, oprostite to sam ovako iskren sa vama, ali najzad, emu to pitanje& Pereira je otpio gutljaj limunade, obrisao usta nadlanicom i rekao/ jednostavno zato to u novinama treba da izlaze posmrtna slova o piscima, ili nekrolozi, kad god umre neki vaan pisac, a nekrolog se ne moe napisati od danas do sutra, treba ga ve imati spremnog, ja traim nekoga ko e mi unapred pisati nekrologe o velikim piscima nae epo#e, zamislite da sutra umre 'orijak, ta ja u tom sluaju da radim&

Pererira tvrdi da je 'onteiro 2osi naruio jo jedno pivo. 3tkako je on doao, mladi je popio barem tri piva i sada je, po njegovom miljenju, verovatno ve bio pomalo pripit ili makar oamu en. 'onteiro 2osi je sklonio pramen kose sa ela i rekao/ pro)esore Pereira, ja dobro govorim jezike i poznajem pisce nae epo#e, ja volim ivot, ali ukoliko vi elite da piem o smrti i za to mi platite, isto kao to su mi veeras platili da otpevam jednu napolitansku pesmu, ja u to uiniti, eto, za prekosutra u vam napisati posmrtno slovo o =arsiji Lorki, ta vi mislite o =arsiji Lorki& 3n je u sutini zaetnik panske avangarde, isto kao to je na Pesoa zaetnik portugalskog modernizma, a uostalom, svestran je umetnik, bavio se poezijom, muzikom i slikarstvom. Pereira tvrdi da je odgovorio kako mu se ne ini da je =arsija Lorka ba najpogodnija linost, pa ipak, moglo bi se probati, ukoliko bi se o njemu govorilo s merom i oprezom, s osvrtom iskljuivo na njegovu ulogu umetnika i bez pominjanja neki# drugi# aspekata koji bi mogli biti delikatni, s obzirom na situaciju. ( tada, kao da je to bila najprirodnija stvar na svetu, 'onteiro 2osi mu je rekao/ ujte, oprostite to to pominjem, ali s obzirom na to da u vam uraditi posmrtno slovo o =arsiji Lorki, moete li makar neto da mi date unapred, treba sebi da kupim nove pantalone, ove su potpuno is)lekane, a sutra izlazim s jednom devojkom koja upravo sada treba da do$e i koju sam upoznao na )akultetu, to mi je koleginica i mnogo mi se dopada, eleo bi# da je izvedem u bioskop.

4. 5evojka koja je dola, tvrdi Pereira, nosila je pleteni eir. Bila je veoma lepa, svetle puti, zeleni# oiju i vretenasti# miica. .a sebi je imala #aljinu sa bretelama koje su se ukrtale na le$ima i tako isticale njena nena, lepo oblikovana ramena. 3vo je 'arta, rekao je 'onteiro 2osi, 'arta, dozvoli da ti predstavim pro)esora Pereiru iz ,,Liboe, veeras me je zaposlio, od sada sam novinar, kao to vidi, naao sam posao. 3na je rekla/ 'arta, drago mi je. ! potom, obra aju i se 'onteiru 2osiju, rekla je/ pitam se zato sam dola na ovakvu jednu zabavu, ali kad sam ve tu zato me, ludice moja, ne pozove da pleemo, jer muzika je tako primamljiva, a vee tako zanosno& Pereira je ostao sam za stolom, tvrdi, naruio je jo jednu limunadu i natenane je ispijao, posmatraju i devojku i mladi a koji su lagano plesali, obraz uz obraz. Pereira tvrdi da je u tom trenutku ponovo pomislio na svoj protekli ivot, na decu koju nikada nije imao, ali tu temu ne eli dalje da razra$uje. .akon plesa, devojka i mladi su se vratili za sto i 'arta je, onako usput, rekla/ danas sam kupila ,,Libou, naalost, nita ne govori o onom !lenteaninu koga je policija izmasakrirala na njegovim kolima, govori o nekoj amerikoj ja#ti, nimalo zanimljiva vest, po mome miljenju. ( Pereira je, osetivi se bezrazlono krivim, odgovorio/ direktor je na odmoru, u banji, ja sam zaduen samo za kulturni dodatak, jer, vidite, ,,Liboa e od slede e nedelje imati kulturni dodatak, ja ga ure$ujem. 'arta je skinula eir i stavila ga na sto. Po ramenima joj se prosuo slap kestenjaste kose sa crvenkastim odsjajima, tvrdi Pereira, inilo se da je nekoliko godina starija od mladi a, mogla je imati dvadest est ili dvadeset sedam godina, i tako ju je upitao/ a ta vi radite u ivotu& Piem poslovna pisma za jednu izvozno6uvoznu )irmu, odgovorila je 'arta, radim samo pre podne, tako da po

podne mogu da itam, etam i da ponekad iza$em s 'onteirom 2osijem. Pereira tvrdi da mu je bilo udno to je ona mladi a zvala 'onteiro 2osi, imenom i prezimenom, kao da su samo kolege, ali nije nita pitao, promenio je temu i rekao, tek da neto kae/ mislio sam da pripadate salazaristikoj omladini. ! vi&, uzvratila je 'arta. !#, rekao je Pereira, moja mladost je odavno prola, a to se politike tie, osim toga to me preterano ne zanima, nisam ljubitelj )anatini# ljudi, ini mi se da ovaj svet vrvi od )anatika. "reba praviti razliku izme$u )anatizma i uverenja, odgovorila je 'arta, jer ovek moe imati ideale, na primer, da ljudi budu slobodni i jednaki, ak i bra a, oprostite, oito citiram )rancusku revoluciju, da li vi verujete u )rancusku revoluciju& "eoretski da, odgovorio je Pereira, i pokajao se zbog onog teoretski, jer je eleo da kae/ praktino da, ali je u sutini rekao ono to je mislio. : tom trenutku, dva stari a, violista i gitarista, zasvirali su valcer u e)6duru i 'arta je rekla/ pro)esore Pereira, volela bi# da ovaj valcer odigram sa vama. Pereira je ustao, tvrdi, ponudio joj ruku i poveo je do podijuma za igru. ( plesao je taj valcer tako re i u zanosu, kao da su njegov stomak i sve ono salo kao kakvim udom nestali. ! za to vreme gledao je u nebo iznad raznobojni# sijalica na trgu !legrija, i osetio se si unim, stopljenim sa univerzumom. *edan gojazan ovek u godinama igra s jednom mladom devojkom na nekom bezimenom trgu, negde u univerzumu, pomislio je, a za to vreme zvezde se okre u, univerzum vri, i moda nas neko posmatra iz neke bezmerne opservatorije. %atim su se vratili za sto, a Pereira je, tvrdi, razmiljao/ zato nisam imao decu& .aruio je jo jednu limunadu, pomislivi da e mu prijati jer je tog popodneva, zbog one nesnosne vru ine, imao problema sa varenjem. ! 'arta je za to vreme oputeno avrljala, govorila je/ 'onteiro 2osi mi je priao o vaoj zamisli, deluje mi kao dobra ideja, ini se da postoji gomila pisaca koji bi ve jednom trebalo da odu s ovog sveta, na svu sre u, onaj nepodnoljivi 2apanjeta, koji se prozvao 5>!nunciom nas je pre nekoliko meseci zauvek napustio, ali i onaj bogomoljac 7lodel, i njega nam je ve preko glave, zar ne mislite& ! vae bi novine, koje su, kako mi

se ini, katoliki orijentisane, svakako rado o tome pisale, a zatim i onaj nitkov 'arineti, onaj gad, koji se, nakon to je opevao rat i #aubice, slizao s 'usolinijevim crnim kouljama, bilo bi dobro da nas i on ve jednom napusti. Pereira je poeo blago da se preznojava, tvrdi, te je proaputao/ gospo$ice, priajte malo tie, ne znam koliko ste svesni na kakvom se mestu nalazimo. "ada je 'arta stavila eir i rekla/ e, pa, meni je ovog mesta preko glave, ide mi na ivce, vide ete da e uskoro zasvirati vojne koranice, bolje je da vas ostavim s 'onteirom 2osijem, verovatno imate o mnogo emu da priate, ja odo# do "ea, potreban mi je sve vazdu#, laku no i do vi$enja. Pereira tvrdi da je osetio olakanje, ispio je svoju limunadu i na trenutak pao u iskuenje da uzme jo jednu, ali bio je neodluan, jer nije zn?< koliko jo dugo 'onteiro 2osi namerava ovde da se zadri. ( tako je upitao/ ta kaete da naruimo jo jedno pi e& 'onteiro 2osi je pristao, kazao je da ima itavo vee na raspolaganju i da bi voleo da razgovara o knjievnosti, nema ba puno prilike za to, uglavnom razgovara o )ilozo)iji, poznaje samo ljude koji se bave iskljuivo )ilozo)ijom. "ada je Pereiri pala na pamet jedna reenica koju je njegov ujak, inae promaeni pisac, rado ponavljao, i izgovorio ju je. 7azao je/ ini se kao da se )ilozo)ija bavi samo istinom, ali nam moda daruje samo )antazije, dok se za knjievnost, naprotiv, ini da se bavi samo )antazijama, ali nam moda daruje istinu. 'onteiro 2osi se nasmeio i rekao da mu se ini da ta misao dobro de)inie ove dve discipline. Pereira ga je tada upitao/ a ta mislite o Bernanosu& 'onteiro 2osi je isprva delovao zateeno, a onda je upitao/ onaj katoliki pisac& Pereira je klimnuo glavom, a 'onteiro 2osi je ti#o rekao/ ujte, pro)esore Pereira, ja, kao to sam vam danas preko tele)ona rekao, ne razmiljam preterano o smrti, a tako$e ne razmiljam preterano ni o katolianstvu, znate, moj otac je bio brodski inenjer, bio je praktian ovek koji je verovao u progres i u te#niku, tako je i mene vaspitao, bio je (talijan, to je tano, ali moda me je donekle vaspitao u engleskom du#u, u du#u jedne pragmatine vizije realnosti, volim knjievnost, ali moda se nai ukusi ne

podudaraju, barem kada je re o izvesnim piscima, me$utim, ja zaista moram da ponem da radim i spreman sam da piem prevremene nekrologe za sve pisce koje poelite, zapravo koje poeli direkcija vai# novina. .a te rei se u Pereiri, tvrdi Pereira, probudio neki ponos. .ije mogao da podnese da mu ovaj mladi dri lekciju iz pro)esionalne etike, sve u svemu, ocenio je da je arogantan. ( tada je odluio da i on pre$e na arogantan ton, te je uzvratio/ ja u svom knjievnom izboru ne zavisim od svog direktora, kulturnu stranicu ure$ujem ja, i ja biram pisce koji me zanimaju, zbog toga sam odluio da vam poverim taj zadatak i dajem vam odreene ruke, mislio sam da vam predloim Bernanosa i 'orijaka, zato to i# volim, ali, kad je ve tako, ne u nita da vam sugeriem, odluka je na vama, radite ta god #o ete. "vrdi Pereira da se istog asa pokajao to se do te mere izrekao, to se izloio riziku daju i potpunu slobodu ovom mladi u, koga nije ni poznavao i koji mu je ak otvoreno priznao da je svoju diplomsku tezu prepisao. .a trenutak se osetio kao da je u klopci, s#vatio je da je sam sebe uvalio u krajnje glupavu situaciju. !li, na sre u, 'onteiro 2osi je nastavio razgovor, poevi da pria o Bernanosu, koga je oigledno veoma dobro poznavao. ! potom je rekao/ Bernanos je jedan #rabar ovek, ne plai se da govori o najskrovitijim delovima sopstvene due. .a tu re, dua, Pereiri je laknulo, tvrdi, kao da ga je kakav arobni napitak vratio u ivot i tako je, pomalo glupavo, upitao/ da li vi verujete u vaskrsnu e tela& .ikada o tome nisam razmiljao, odgovorio je 'onteiro 2osi, taj problem me ne zanima, uveravam vas da me taj problem ni najmanje ne zanima, mogao bi# sutra da do$em u redakciju, mogao bi# tako$e da vam uradim prevremeni nekrolog za Bernanosa, ali, iskreno govore i, radije bi# napisao posmrtno slovo o =arsiji Lorki. .aravno, rekao je Pereira, redakcija sam ja, nalazim se u ulici 2odriga da 1onseke broj ezdeset est, u blizini !leandra 9rkulana, na dva koraka od jevrejske mesare, ukoliko na stepenicama sretnete ku epaziteljku ne dajte se zbuniti, to je jedna otrokon$a, kaite joj da imate sastanak sa pro)esorom Pereirom, i ne uputajte se sa njom ni u kakav razgovor, mogla bi biti policijski

dounik. Pereira tvrdi da ne zna zato je to rekao, moda naprosto zato to je mrzeo i ku epaziteljku i salazaristiku policiju, nesporno je, me$utim, da mu je dolo da to kae, ali ne zato da bi uspostavio neko tobonje sauesnitvo s ovim mladi em, koga jo uvek nije poznavao/ ne zbog toga, pravi razlog mu je nepoznat, tvrdi Pereira.

5. -utradan ujutru, kad je Pereira ustao, tvrdi, na stolu je zatekao kajganu sa sirom izme$u dve krike #leba. Bilo je devet sati, a spremaica je obino dolazila u osam. 7ajganu mu je oigledno pripremila kako bi je poneo u redakciju i pojeo za ruak, Pijedad je veoma dobro znala ta on voli, a Pereira je kajganu sa sirom naprosto oboavao. Popio je olju ka)e, okupao se, obukao sako, ali je odluio da ne stavi kravatu. %a svaki sluaj, gurnuo ju je u dep. Pre nego to e iza i zastao je ispred slike svoje ene i rekao joj/ upoznao sam jednog mladi a po imenu 'onteiro 2osi i odluio da ga primim kao spoljnjeg saradnika koji e mi pisati prevremene nekrologe, mislio sam da je veoma bistar, a sada mi se ini da je pomalo smeten, da smo imali sina, bio bi njegovi# godina, pomalo lii na mene, pramen kose mu pada na elo, se a li se da je i meni pramen kose padao na elo, bilo je to u doba 7oimbre, e#, da, ne znam ta da ti kaem, vide emo, danas e do i u redakciju, rekao je da e mi doneti jedan nekrolog, ima divnu devojku koja se zove 'arta, sa kosom boje bakra, ali voli da izigrava mudricu i da pria o politici, ta je tu je, vide emo ta e dalje biti. :zeo je tramvaj do ulice !leandra 9rkulana, a zatim se s naporom peice popeo do ulice 2odriga da 1onseke. 7ada je stigao do kapije, bio je u golom znoju, jer dan je bio vreo. : predvorju, kao i obino, nabasao je na ku epaziteljku, koja mu je rekla/ dobar dan, pro)esore Pereira. Pereira ju je pozdravio klimanjem glave i popeo se uz stepenice. im je uao u redakciju, skinuo je sako i ukljuio ventilator. .ije znao ta da radi, a bilo je ve podne. Pomislio je da pojede svoj #leb i kajganu, ali jo je bilo rano. "ada se prisetio rubrike ,,-e anja i poeo je da pie. 0@rA tri godine umro je veliki pesnik 1ernando Pesoa. Bio je engleski $ak, ali je odluio da pie na portugalskom, smatraju i da je portugalski jezik njegova domovina. 3stavio nam je predivne pesme rasute po asopisima i jednu poemu, Poruka, koja je povest Portugalije

vi$ena oima jednog velikog umetnika koji je voleo svoju zemlju. Proitao je to to je napisao i zakljuio da je odvratno, da, odvratno bi bila prava re, tvrdi Pereira. "ada je bacio list u korpu i napisao/ 0Prole su tri godine od kako nas je napustio 1ernando Pesoa. 'alo nji# ga je primetilo, gotovo niko. : Portugaliji je iveo kao stranac, moda zato to je svugde bio stranac. Biveo je sam, u skromnim pansionima ili iznajmljenim sobama. -e aju ga se prijatelji, istomiljenici, zaljubljenici u poeziju. Potom je uzeo #leb s kajganom i zagrizao. : tom trenu zaulo se kucanje na vratima. Pereira je sakrio #leb s kajganom u )ioku, obrisao usta pelir papirom i rekao/ napred. Bio je to 'onteiro 2osi. 5obar dan, pro)esore Pereira, rekao je 'onteiro 2osi, oprostite, moda sam malo poranio, ali neto sam vam doneo, #o u re i, sino , kada sam se vratio ku i, dobio sam inspiraciju, a osim toga, mislio sam da se moda ovde u novinama moe neto prezalogajiti. Pereira mu je strpljivo objasnio da ova prostorija nisu novine ve samo kulturna redakcija, i da je on, Pereira, kulturna redakcija, mislio je da mu je to ve rekao, ovo je samo jedna prostorija sa pisa im stolom i ventilatorom, budu i da je ,,Liboa samo mali veernji list. 'onteiro 2osi je seo i izvadio list papira, presavijen naetvoro. Pereira ga je uzeo i poeo da ita. .eobjavljiv, tvrdi Pereira, bio je to odista neobjavljiv lanak. 3pisivao je smrt =arsije Lorke, a poinjao je ovako/ 0@rA dve godine, pod nerazjanjenim okolnostima, napustio nas je veliki panski pesnik 1ederiko =arsija Lorka. -umnja se na njegove politike protivnike, budu i da je umro nasilnom smr u. itav svet se jo uvek pita kako se moglo dogoditi takvo jedno divljatvo. Pereira je podigao pogled sa lista i rekao/ dragi moj 'onteiro 2osi, vi ste odlian romansijer, ali moje novine nisu ba najpogodnije mesto za romane, u novinama se piu stvari koje odgovaraju istini ili barem lie na istinu, vi ne treba da govorite o tome kako je neki pisac umro, pod kakvim okolnostima i zato, treba jednostavno da kaete da je umro, a potom treba da piete o njegovom delu, o romanima i pesmama, i tako sastavite nekrolog, ali u sutini treba da

napiete kritiku, da doarate portret oveka i njegovog dela, ovo to ste vi napisali je posve neupotrebljivo, smrt =arsije Lorke je jo uvek misteriozna, a ta ako se ba nije tako odvilo& 'onteiro 2osi je odgovorio da Pereira nije zavrio sa itanjem lanka, u daljem toku on govori o njegovom delu, njegovoj linosti, )ormatu oveka i umetnika. Pereira je strpljivo nastavio da ita. 3pasan, tvrdi, lanak je bio opasan. =ovorio je o onoj duboko skrivenoj +paniji, o onoj +paniji optere enoj katolianstvom koju je =arsija Lorka nainio metom svoji# ubojiti# kopalja u Ku i !ernarde "l#e, govorio je o 0C?raki, pokretnom pozoritu koje je =arsija Lorka podario narodu. Bila ju to jedna velika po#vala panskom narodu, koji je udeo za kulturom i pozoritem, i kojem je =arsija Lorka izaao u susret. Pereira je podigao glavu, tvrdi, zagladio kosu, zavrnuo rukave i rekao/ dragi 'onteiro 7osi, dopustite mi da budem iskren sa vama, va lanak je neobjavljiv, uistinu neobjavljiv. *a ne mogu da ga objavim, niti bi ijedan portugalski list mogao da ga objavi, pa ak ni italijanski, budu i da ste vi poreklom (talijan. 5ve su pretpostavke/ vi ste ili naivni ili ste provokator, a dananje novinarstvo u Portugaliji ne podnosi ni naivne niti provokatore, i to bi bilo sve. Pereira tvrdi da je, dok je ovo govorio, ose ao kako mu kap znoja curi niz le$a. %ato je poeo da se preznojava& 7o zna. "o ne ume tano da objasni. 'oda zato to je bilo veoma vru e, u to nema sumnje, i ventilator nije mogao dovoljno da ras#ladi taj skueni sobiak. ! moda i zato to mu je bilo ao tog mladi a koji ga je izgubljeno i razoarano gledao i koji je poeo da gricka nokte dok je on govorio. ( stoga nije imao srca da kae/ ta je tu je, bila je to proba, ali nije uspela, do vi$enja. :mesto toga, piljio je u 'onteira 2osija prekrteni# ruku i 'onteiro 2osi je tada rekao/ napisa u ga ponovo, do sutra u ga napisati ponovo. !, ne, Pereira je smogao snage da kae, nema vie =arsije Lorke, molim vas, ima suvie injenica vezani# za njegov ivot i njegovu smrt koje se ne uklapaju u list kakav je ,,Liboa, ne znam da li uvi$ate, dragi 'onteiro

2osi, da se u ovom trenutku u +paniji vodi gra$anski rat, da portugalske vlasti podravaju generala 1ransiska 1ranka i da je =arsija Lorka prevratnik, da, to je prava re/ prevratnik. 'onteiro 2osi je ustao, kao da ga je ta re prepala, uzmakao prema vratima, zastao, ponovo koraknuo napred i rekao/ ali ja sam verovao da sam naao posao. Pereira nije nita odgovorio i osetio je kako mu kap znoja curi niz le$a. +ta sad da radim&, promrmljao je 'onteiro 2osi glasom koji je preklinjao. Pereira je i sam ustao, tvrdi, i stao ispred ventilatora. .ekoliko trenutaka je utao, putaju i da mu #ladan vazdu# osui koulju. "reba da mi uradite nekrolog za 'orijaka ili Bernanosa, odgovorio je, odaberite sami, ne znam da li sam bio jasan. !li radio sam itavu no , promucao je 'onteiro 2osi, oekivao sam da ete mi platiti, uostalom ne traim mnogo, tek toliko da danas mogu da ruam. Pereira je poeleo da mu kae kako mu je pret#odne veeri ve dao pare da kupi sebi nove pantalone, i kako oigledno ne moe neprestano da mu da je pare, s obzirom na to da mu nije otac. Poeleo je da bude neumoljiv i vrst. !li, umesto toga je rekao/ ako je va problem dananji ruak, pa dobro, mogu da vas pozovem na ruak, ni ja jo nisam ruao i veoma sam gladan, rado bi# pojeo ribu na aru ili po#ovanu niclu, ta kaete na to& %ato je Pereira to rekao& 5a li zato to je bio sam i to ga je ova soba guila, ili zato to je doista bio gladan, ili zato to se setio slike svoje ene, ili iz nekog drugog razloga& "o ne bi znao da kae, tvrdi Pereira.

. Bilo kako bilo, Pereira ga je pozvao na ruak, tvrdi, odabravi jedan restoran na 2osiju. :inilo mu se da je to pravi izbor, jer su nji# dvojica u sutini bili intelektualci, a to je bio ka)e i restoran gde su navra ali knjievnici, dvadeseti# godina bio je veoma u modi, za njegovim stolovima nastajali su avangardni asopisi, jednom reju, tu su svi dolazili, a poneki moda jo uvek dolaze. Dute i su se spustili niz aveniju Liberdad i stigli do 2osija. Pereira je odabrao sto unutra, jer je napolju, ispod tende, bilo prevru e. 3svrnuo se oko sebe, ali nije video nijednog knjievnika, tvrdi. -vi knjievnici su na odmoru, rekao je da bi razbio utanje, verovatno su nekud otili, ko na more, a ko u prirodu, u gradu smo ostali jedino mi. 'oda samo sede u svojim ku ama, uzvratio je 'onteiro 2osi, zasigurno ne izgaraju od elje da se etkaju unaokolo s obzirom na to u kakvim vremenima ivimo. Pereira je osetio neku tugu, tvrdi, dok je razmiljao o tim reima. -#vatio je da su sami, da unaokolo nema nikoga sa kime bi mogli da podele svoju teskobu, u restoranu su bile dve gospo$e sa eiri ima i, u uglu, etiri mukarca neobinog izgleda. Pereira je odabrao jedan izdvojeni sto, zadenuo salvetu za okovratnik, kao to je to uvek inio, i naruio belo vino. Pije mi se aperitiv, objasnio je 'onteiru 2osiju, obino ne pijem alko#ol, ali sada mi je zaista potreban aperitiv. 'onteiro 2osi je naruio toeno pivo i Pereira ga je upitao zar ne voli belo vino. 2adije pijem pivo, odgovorio je 'onteiro 2osi, vie osveava i lake je, a uostalom, u vina se ne razumem. +teta, promrmljao je Pereira, ako elite da postanete dobar kritiar treba da razvijate svoj ukus, treba da radite na sebi, treba da postanete poznavalac vina, jela, ljudi. ! potom je dodao/ i knjievnosti. : tom trenutku, 'onteiro 2osi je proaputao/ #teo bi# neto da vam priznam, ali nemam #rabrosti. -lobodno kaite, rekao je Pereira, pravi u se da nisam razumeo. 7asnije, rekao je

'onteiro 2osi. Pereira je naruio oradu na aru, tvrdi, a 'onteiro 2osi gaspao, a potom rioto s morskim plodovima. 2ioto je stigao u ogromnoj iniji od terakote i 'onteiro 2osi je sipao tri puta, tvrdi Pereira, sve je slistio, premda je porcija odista bila ogromna. ! zatim je sklonio pramen sa ela i rekao/ rado bi# pojeo jedan sladoled ili makar samo sorbet od limuna. Pereira je u sebi sraunao koliko e ga ovaj ruak kotati i doao do zakljuka da e dobar deo njegove nedeljne plate oti i na ovaj restoran gde je verovao da e zate i lisabonske knjievnike, a u stvari je zatekao samo dve starice sa eiri ima i etiri udna tipa za stolom u uglu. Ponovo je poeo da se preznojava. (zvadio je salvetu zadenutu za okovratnik, naruio mineralnu vodu sa ledom i ka)u, a onda pogledao 'onteira 2osija pravo u oi i rekao/ a sada mi priznajte ono to ste #teli da mi priznate pre ruka. "vrdi Pereira da je 'onteiro 2osi podigao pogled ka tavanici, zatim pogledao u njega i odma# skrenuo pogled, a potom se nakaljao, pocrveneo kao dete i rekao/ malo mi je neprijatno, oprostite. .e postoji nita na ovom svetu ega bi se trebalo stideti, rekao je Pereira, osim ako niste krali ili osramotili oca i majku. 'onteiro 2osi je obrisao usta salvetom kao da je eleo da onemogu i reima da iza$u, sklonio pramen kose sa ela i rekao/ ne znam kako da vam to kaem, znam da vi za#tevate pro)esionalizam, znam da bi# morao vie da koristim glavu, ali nema sumnje da sam ja odabrao da sledim neka druge razloge. Budite malo jasniji, zamolio ga je Pereira. Pa, eto, poeo je da muca 'onteiro 2osi, eto, istina je, istina je da sam sledio razloge srca, moda nisam smeo, moda ak nisam ni eleo, ali bilo je to jae od mene, kunem vam se da bi# bio u stanju da napiem nekrolog o =arsiji Lorki sa stanovita razuma, ali bilo je to jae od mene. Ponovo je obrisao usta salvetom i dodao/ a osim toga, zaljubljen sam u 'artu. 7akve to sad veze ima&, upitao je Pereira. .e znam, odgovorio je 'onteiro 2osi, moda i nema, ali i to je stvar srca, zar vam se ne ini&, na izvestan nain je i to problem. Problem je to vi ne biste smeli da upadate u probleme kojima niste dorasli, eleo je da odgovori

Pereira. Problem je to je svet jedan veliki problem, koji svakako ne treba mi da reavamo, eleo je da kae Pereira. Problem je to ste mladi, suvie mladi, mogli biste da mi budete sin, eleo je da kae Pereira, ali mi se ne dopada to se prema meni ponaate kao prema ocu, ja nisam ovde da bi# reavao vae nedoumice. Problem je to izme$u nas treba da postoji korektan i pro)esionalan odnos, eleo je da kae Pereira, a vi biste morali da nauite da piete jer, u protivnom, ako budete pisali slede i razloge srca, upa ete u velike neprilike, to mogu da vam potpiem. !li nita od svega toga nije rekao. Pripalio je cigaru, obrisao salvetom znoj koji mu je orosio elo, otkopao prvo dugme na koulji i rekao/ razlozi srca su najvaniji, uvek treba slediti razloge srca, deset zapovesti nita o tome ne kau, ali ja vam kaem, me$utim, treba drati irom otvorene oi, uprkos svemu, srce, to da, slaem se, ali tako$e i irom otvorene oi, dragi moj 'onteiro 2osi, i ovim zavravam na ruak, slede a tri ili etiri dana nemojte me zvati, ostavljam vam vremena da razmislite i da napiete neto dobro, ali zaista dobro, pozovite me slede e subote na redakciju, oko podneva. Pereira je ustao i pruio mu ruku, rekavi do vi$enja. %ato mu je sve to rekao kada je eleo da mu kae neto sasvim drugo, kada je eleo da ga prekori, moda ak i da ga otpusti& "o Pereira ne ume da kae. 'oda zato to je restoran bio prazan, to nije video nijednog knjievnika, to se u ovom gradu ose ao usamljenim i bio mu je potreban istomiljenik i prijatelj& 'oda zbog svega toga, a moda i zbog neeg drugog to on ne ume da objasni. "eko je imati jasan stav kad je re o razlozima srca, tvrdi Pereira.

!. .arednog petka, kada je stigao u redakciju nose i svoj zamotuljak sa #lebom i kajganom, Pereira je, tvrdi, video da iz potanskog sandueta ,,Liboe viri jedna koverta. :zeo ju je i stavio u dep. .a odmoritu prvog sprata sreo je ku epaziteljku, koja mu je rekla/ dobar dan, pro)esore Pereira, ima jedno pismo za vas, ekspresno, potar ga je doneo u devet sati, morala sam ja da potpiem. Pereira je procedio kroz zube jedno #vala i nastavio da se penje uz stepenice. Preuzela sam na sebe tu odgovornost, nastavila je ku epaziteljka, ali ne bi# volela da imam problema, budu i da ne pie ko je poiljalac. Pereira se vratio natrag tri stepenika, tvrdi, i upiljio se u nju. -luajte, -elet, rekao je Pereira, vi ste ku epaziteljka i to je sasvim dovoljno, vi ste pla eni da budete ku epaziteljka i primate platu od stanara ove zgrade, me$u tim stanarima je i moj list, ali, vi imate tu manu da zabadate nos tamo gde mu nije mesto, dakle, kada slede i put stigne ekspresno pismo za mene, nemojte ga potpisivati i nemojte ga gledati, kaite potaru da navrati kasnije i urui ga lino meni. 7u epaziteljka je naslonila na zid metlu kojom je istila odmorite i stavila ruke na bokove. Pro)esore Pereira, rekla je, vi verovatno mislite da sa mnom moete tako da razgovarate zato to sam obina ku epaziteljka, ali treba da znate da ja imam prijatelje na visokim poloajima, osobe koje mogu da me zatite od vaeg neotesanog ponaanja. Pretpostavljam da je tako, tavie, uveren sam u to, tvrdi da je rekao Pereira, to je upravo ono to mi se ne dopada, a sada do vi$enja. 7ada je otvorio vrata svoje sobe, Pereira se ose ao iscrpljeno i bio je u goloj vodi. :palio je ventilator i seo za svoj radni sto. 3dloio je #leb s kajganom na list papira za kucanje i izvadio pismo iz depa. .a koverti je plavim mastilom pisalo/ Pro)esor Pereira, ,,Liboa, ulica 2odriga da 1onseke EE, Lisabon. 2ukopis je bio elegantan. Pereira je spustio pismo na sto, pored kajgane, i zapalio cigaru. 7ardiolog mu je zabranio da pui, ali on je sada imao

neodoljivu elju da povue dva dima, pa makar je odma# potom ugasio. Pomislio je da pismo otvori kasnije, budu i da je ve bilo vreme da pripremi sutranju kulturnu stranicu. Pomislio je da pregleda lanak o Pesoi, koji je napisao za rubriku 0-e anja, ali je potom zakljuio da ga ne treba menjati. .akon toga je poeo da ita 'opasanovu priu koju je lino preveo, kako bi proverio da li treba neto ispraviti. .ije trebalo. Pria je zvuala savreno i Pereira je sam sebi estitao. "o mu je donekle popravilo raspoloenje, tvrdi. 3nda je izvadio iz depa 'opasanov portret koji je pronaao u nekom asopisu u =radskoj biblioteci. Bio je to portret u olovci, delo nekog nepoznatog )rancuskog slikara. 'opasan je izgledao kao oajnik, s neurednom bradom i pogledom uprtim u prazno, i Pereira je pomislio da je kao stvoren da ide uz priu. :ostalom, bila je to pria o ljubavi i smrti, i pristajao joj je portret koji je u sebi imao neeg traginog. "rebalo je uglaviti prozori u sredini lanka, sa 'opasanovim osnovnim biogra)skim podacima. Pereira je otvorio Larus koji je drao na radnom stolu i poeo da prepisuje. .apisao je/ ,,=i de 'opasan, FGHI6 FGJK. %ajedno sa svojim bratom 9rveom, nasledio je od oca venerinu bolest koja ga je najpre odvela u ludilo, a potom, kao veoma mladog, u smrt. -a dvadeset godina uestvovao je u 1rancusko6pruskom ratu, radio je u mornarici. Pisac raskonog talenta, satirine vizije, u svojim pripovetkama opisivao je slabosti i licemerje odre$enog sloja )rancuskog drutva. Pisao je tako$e i romane koji su doiveli veliki uspe#, me$u kojima su !el$"mi i )antastini roman Orla% : nastupima ludila leio se na klinici doktora Blana, gde je i umro u bedi i naputen od svi#. %atim je uzeo #leb s kajganom i pojeo tri6etiri zalogaja. 3statak je bacio u korpu za otpatke jer nije bio gladan, bilo je isuvie vru e, tvrdi. Potom je otvorio pismo. Bio je to lanak napisan mainom na pelir papiru, a naslov je glasio/ &mro je Filipo 'omazo (arineti. Pereira je na trenutak pretrnuo jer je, i ne okrenuvi stranu, s#vatio da je lanak napisao 'onteiro 2osi i jer mu je istog asa bilo jasno da taj lanak moe da okai maku o rep, bio je potpuno

beskoristan, on je eleo nekrolog o Bernanosu ili 'orijaku, koji su zasigurno verovali u vaskrsnu e tela, ali ovo je bio nekrolog o 1ilipu "omazu 'arinetiju, koji je verovao u rat, i Pereira je poeo da ga ita. Bio je to lanak koji je trebalo da zavri u korpi za otpatke, me$utim, Pereira ga nije bacio, ko zna zato ga je sauvao, no upravo stoga sada moe da ga priloi kao dokument. Poinjao je ovako/ 0-a 'arinetijem je umro jedan nasilnik, budu i da je sila bila njegova muza. Poeo je FJIJ, kada je u jednom pariskom asopisu objavljen njegov Futuristi)ki mani*est, koji je veliao mitove o ratu i nasilju. .eprijatelj demokratije, ratoboran i ratni #uka, napisao je u slavu rata jednu nastranu poemu pod nazivom 'ras #um #um, koja predstavlja )onetsku deskripciju rata u !)rici za vreme italijanskog kolonijalizma. ! njegova vera u kolonijalizam podstakla ga je da velia italijanski po#od u Libiji. (zme$u ostalog, napisao je i jedan oduran mani)est/ +at, jedina -igijena sveta. .jegove )otogra)ije nam prikazuju oveka arogantnog dranja, uvijeni# brkova, u odori akademika naikanoj medaljama. (talijanski )aizam ima na mnogo emu da mu za#vali s obzirom na to da je 'arineti bio njegov vatreni zagovornik. 5akle, zauvek nas je napustila jedna ljigava linost, jedan zaljubljenik u rat... Pereira je prestao da ita otkucani deo i preao je na pismo, jer je lanak bio propra en pisamcetom napisanim rukom. =lasilo je ovako/ 0:vaeni pro)esore Pereira, sledio sam razloge srca, ali krivica nije moja. :ostalom, i sami ste mi rekli da su razlozi srca vaniji od svega. .e znam da li je ovaj nekrolog objavljiv, a uostalom, 'arineti bi mogao poiveti jo dvadesetak godina, ko zna. : svakom sluaju, ako budete eleli neto da mi poaljete, bio bi# vam za#valan. *a za sada ne mogu da navratim u redakciju, iz razloga koje vam ne u objanjavati. !ko budete eleli da mi poaljete neku malu sumu, koju vi odredite, stavite je u kovertu sa mojim imenom i poaljete na potanski pregradak LIL, =lavna pota, Lisabon. *a u kontaktirati s vama tele)onom. Primite moje srdane pozdrave, va 'onteiro 2osi. Pereira je odloio nekrolog i pismo u jednu )asciklu iz ar#ive i na omotu

napisao/ .ekrolozi% Potom je obukao sako, numerisao stranice 'opasanove prie, pokupio sve listove sa stola i izaao s namerom da odnese materijal u tampariju. %nojio se, ose ao se nelagodno i nadao se da na stepenitu ne e naleteti na ku epaziteljku, tvrdi.

8. "og subotnjeg jutra, tano u podne, tvrdi Pereira, zazvonio je tele)on. Pereira tog dana nije poneo u redakciju svoj #leb sa kajganom, s jedne strane zato to se trudio da s vremena na vreme preskoi pokoji obrok, kao to mu je savetovao kardiolog, a sa druge zato to je, ukoliko ba ogladni, uvek mogao da ode u ka)e 03r#ideja i pojede omlet. 5obar dan, pro)esore Pereira, rekao je glas 'onteira 2osija, ovde 'onteiro 2osi. 3ekivao sam va poziv, rekao je Pereira, gde ste& "renutno sam van grada, rekao je 'onteiro 2osi. 3prostite, bio je uporan Pereira, gde to van grada& 8an grada, odgovorio je 'onteiro 2osi. Pereira se pomalo naljutio, tvrdi, zbog tog opreznog i zvaninog tona. 3d 'onteira 2osija oekivao je vie ljubaznosti, pa ak i vie za#valnosti, ali je savladao svoju ljutnju i rekao/ poslao sam vam pare na va potanski pregradak. 4vala, rekao je 'onteiro 2osi, oti i u da i# podignem. "o je bilo sve to je rekao. "ada ga je Pereira upitao/ kada nameravate da do$ete u redakciju&, moda je bilo bolje govoriti bez uvijanja. .e znam kada u mo i da navratim do vas, odgovorio je 'onteiro 2osi, istini za volju, upravo vam piem poruku jer bi# eleo da se negde sastanemo, bilo gde, samo ne u redakciji, ako je ikako mogu e. : tom trenutku Pereira je s#vatio da neto nije u redu, tvrdi, i stiavi glas, kao da ga neko drugi osim 'onteira 2osija moe uti, upitao/ je l> imate problema& 'onteiro 2osi nije odgovorio i Pereira je pomislio da ga nije razumeo. *e l> imate problema&, ponovio je Pereira. : izvesnom smislu da, rekao je glas 'onteira 2osija, ali o tome ne emo preko tele)ona, sada u vam napisati poruku kako bi# ugovorio sastanak za sredinu nedelje, u stvari potrebni ste mi, pro)esore Pereira, potrebna mi je vaa pomo , ali o tome u vam priati u etiri oka, a sada, oprostite mi, zovem vas s jednog mesta gde se ne ose am ba najprijatnije i moram da prekinem, strpite se, pro)esore Pereira, pria emo u etiri oka, do vi$enja.

(z tele)ona se zaulo jedno klik i Pereira je tako$e spustio slualicu. Bio je uznemiren, tvrdi. Par trenutaka je mozgao ta da radi, a onda je napokon odluio. .aime, oti i e u ka)e 03r#ideja na limunadu, a potom e pojesti i omlet. %atim e, po podne, sesti na voz za 7oimbru i oti i u banju u Busaku. "amo e zasigurno sresti svog direktora, to je bilo neizbeno, a Pereira nije ba izgarao od elje da pria sa njim, me$utim, ima e dobar izgovor da ne bude u njegovom drutvu, budu i da je u banji boravio njegov prijatelj -ilva, koji je bio na odmoru i stalno ga prizivao da mu se pridrui. -ilva je bio njegov stari prijatelj sa studija u 7oimbri, sada je na univerzitetu tog grada predavao knjievnost, bio je uen ovek, pametan, smiren, pri tom i neenja, bi e pravo zadovoljstvo provesti sa njim dva6tri dana. ! osim toga, pi e blagotvornu banjsku vodu, eta e parkom, a moda i oti i nekoliko puta na in#alaciju, budu i da mu je disanje bilo oteano/ kada se penjao uz stepenice, bio je sada ve prinu$en da die na usta. .a vrata je zakaio ceduljicu/ 08ra am se sredinom nedelje, Pereira. -re om, na stepenitu nije sreo ku epaziteljku i to ga je oraspoloilo. (zaao je na zaslepljuju u svetlost podneva i uputio se prema ka)eu 03r#ideja. 7ada se pribliio jevrejskoj mesari, ugledao je ispred nje gomilu sveta, te je i on zastao. Primetio je da je izlog razbijen u paramparad, a zid ikraban parolama koje je mesar upravo premazivao belom )arbom. Probio se kroz gomilu i priao mesaru, dobro ga je poznavao, mladog 'ajera, dobro je poznavao i njegovog oca, sa kojim je esto odlazio na limunadu u neki od ka)ea na obali reke. Potom je stari 'ajer umro i ostavio mesaru sinu 5avidu, jednom krupnom momku vesele naravi i s prevelikim stomakom za svoje godine. 5avide, upitao je Pereira pribliivi se, ta se dogodilo& 8idite i sami, pro)esore Pereira, odgovorio je 5avid briu i o mesarsku kecelju ruke umrljane bojom, ivimo u zlikovakom svetu, ovo je delo zlikovaca. *este li zvali policiju&, upitao je Pereira. 'a, #ajte, molim vas, odvratio je 5avid, #ajte, molim vas. ( nastavio je da premazuje parole belom )arbom. Pereira se uputio u ka)e 03r#ideja i smestio se unutra,

ispred ventilatora. .aruio je limunadu i skinuo sako. *este li uli ta se dogodilo, pro)esore Pereira&, rekao je 'anuel. Pereira je rairio oi i upitao/ jevrejska mesara& 'a kakva jevrejska mesara, odgovorio je 'anuel odlaze i, ima i goreg. Pereira je naruio omlet s aromatinim travama i poeo polako da ga jede. 0Liboa e iza i iz tampe tek oko sedam, ali on ne e imati vremena da je proita jer e tada ve biti u vozu za 7oimbru. 'ogao je moda da zatrai neke jutarnje novine, ali je sumnjao da bi portugalski listovi preneli vest koju mu je konobar nagovestio. =lasine su se naprosto irile, ile su od usta do usta, ukoliko si eleo da bude obaveten, morao si da se raspituje po ka)eima, da oslukuje prepriavanja, to je bio jedini nain da bude u toku, ili pak da kupi neke strane novine na kiosku u 2ua do 3uro, ali te strane novine, kada bi stigle, stigle bi sa tri do etiri dana zakanjenja, bilo je besmisleno ekati na strane novine, najbolje je bilo raspitati se unaokolo. !li Pereira nije imao elju da se raspituje, eleo je samo da ode u banju, da tamo provede nekoliko mirni# dana, da razgovara s pro)esorom -ilvom, svojim prijateljem, i da ne misli na zlo koje postoji na ovom svetu. .aruio je jo jednu limunadu, zatraio raun, izaao napolje, otiao u =lavnu potu i poslao dva telegrama, jedan #otelu u banji kako bi rezervisao sobu, a drugi svom prijatelju -ilvi. 0-tiem u 7oimbru veernjim vozom. -top. Bio bi# ti za#valan ako moe da do$e po mene kolima. -top. =rli te Pereira. %atim je poao ku i da se spakuje. Pomislio je kako e kartu kupili na samoj stanici, vremena je ionako imao na pretek, tvrdi.

". 7ada je Pereira stigao na stanicu u 7oimbri, grad se ario od jednog predivnog zalaska sunca, tvrdi. Pogledao je oko sebe po peronu, ali nije video svog prijatelja -ilvu. Pomislio je da telegram nije stigao ili da je -ilva ve napustio banju. 'e$utim, kada je uao u #ol stanice, ugledao je -ilvu kako sedi na klupi i pui cigaretu. : trenutku se razneio i poao mu u susret. Prola je itava venost kako ga nije video. -ilva ga je zagrlio i uzeo mu prtljag iz ruku. (zali su i krenuli prema kolima. -ilva je imao crni ,,evrolet sa sjajnim metalnim povrinama, prostran i udoban. Put za banju vodio je pored niza breuljaka obrasli# zelenilom i bio je sav u krivinama. Pereira je otvorio prozor jer je iznenada osetio muninu, i sve vazdu# ga je povratio, tvrdi. : toku vonje jedva da su progovorili nekoliko rei. 7ako ti ide&, upitao je -ilva. "ako6tako, odgovorio je Pereira. Bivi sam&, upitao je -ilva. Bivim sam, odgovorio je Pereira. 'islim da to nije dobro za tebe, rekao je -ilva, morao bi da na$e neku enu koja e ti praviti drutvo i ulepavati ivot, s#vatam da si veoma privren uspomeni na svoju enu, ali ne moe provesti ostatak ivota gaje i uspomene. -tar sam, odgovorio je Pereira, predebeo sam i patim od srca. :opte nisi star, rekao je -ilva, isti# si godina kao ja, a to se ostalog tie, mogao bi da dri dijetu, da priuti sebi odmor i da malo vie misli na svoje zdravlje. 'a, rekao je Pereira. Pereira tvrdi da je #otel u banji bio velelepan, jedno belo zdanje, jedna vila okruena ogromnim parkom. Popeo se u svoju sobu i presvukao se. 3bukao je svetio odelo i stavio crnu kravatu. -ilva ga je ekao u #olu, pijuckaju i aperitiv. Pereira ga je upitao da li je video njegovog direktora. -ilva je namignuo. :vek veera s jednom plavokosom gospo$om srednji# godina, go om #otela, izgleda da je sebi naao drutvo. 3dlino, rekao je Pereira, to e me spasti utivi# razgovora.

:li su u restoran. Bila je to tipina sala iz devetnaestog veka, s tavanicom oslikanom cvetnim vencima. 5irektor je veerao za stolom u sredini sale, u drutvu jedne gospo$e u veernjoj #aljini. Podigao je glavu i ugledao Pereiru, na licu mu se ocrtalo iznena$enje, a potom mu je i rukom dao znak da pri$e. Pereira je priao, dok je -ilva otiao da sedne za drugi sto. 5obro vee, pro)esore Pereira, rekao je direktor, nisam oekivao da u vas ovde videti, napustili ste redakciju& 7ulturna stranica je izala danas, rekao je Pereira, ne znam da li ste imali prilike da je vidite budu i da novine verovatno jo nisu stigle u 7oimbru, ima jedna 'opasanova pria i jedna rubrika za koju sam se pobrinuo nazvavi je 0-e anja, u svakom sluaju, bi u odsutan samo nekoliko dana, u sredu u ponovo biti u Lisabonu kako bi# pripremio kulturnu stranicu za slede u subotu. =ospo$o, oprostite, rekao je direktor, obra aju i se dami za stolom, dopustite da vam predstavim pro)esora Pereiru, mog saradnika. ! onda je dodao/ gospo$a 'arija du 8ale -antare. Pereira se naklonio. =ospodine direktore, rekao je, voleo bi# o neemu da vas izvestim, ukoliko nemate nita protiv, odluio sam da primim jednog praktikanta koji e mi pomo i u pisanju prevremeni# nekrologa velikim piscima koji svakoga asa mogu umreti. Pro)esore Pereira, uzviknuo je direktor, ja ovde obedujem u drutvu jedne kr#ke i ose ajne dame, s kojom vodim lak i zabavan razgovor, a vi mi dolazite s priom o osobama koje samo to nisu umrle, to nije ba pristojno s vae strane. 3prostite, gospodine direktore, tvrdi da je rekao Pereira, nisam eleo da govorim o poslu, ali u kulturnoj redakciji treba unapred razmiljati o tome da bi neki veliki umetnik mogao da umre, a ako bi on umro iznenada, bio bi veliki problem sastaviti nekrolog od danas do sutra, uostalom, se ate se kada je pre tri godine umro ". 9. Lorens, nijedne portugalske novine nisu o tome pisale na vreme, nekrolozi su se pojavili tek nedelju dana kasnije, a ako elimo da budemo moderan list moramo munjevito da reagujemo. 5irektor je lagano savakao zalogaj koji je imao u ustima, a potom rekao/ u redu, u redu, pro)esore Pereira, uostalom, dao sam vam odreene ruke kada je kulturna stranica u

pitanju, eleo bi# samo da znam da li e nas taj praktikant mnogo kotati i da li je osoba od poverenja. +to se toga tie, odgovorio je Pereira, ini mi se da je jedan od oni# koji se zadovoljava malim, to je jedan skroman mladi , a osim toga, diplomirao je na lisabonskom univerzitetu s tezom o smrti, dakle, u smrt se razume. 5irektor je odluno odma#nuo rukom, otpio gutljaj vina i rekao/ sluajte, pro)esore Pereira, nemojte nam, molim vas, vie priati o smrti jer ete nam u protivnom upropastiti veeru, to se kulturne stranice tie, slobodno radite ta god vam je volja, imam poverenja u vas, radili ste #roniku trideset godina, a sada do vi$enja i prijatno. Pereira se uputio ka svome stolu i seo preko puta svog prijatelja. -ilva ga je upitao da li eli au belog vina i on je odma#nuo glavom. Pozvao je konobara i naruio limunadu. 8ino mi kodi, objasnio je, to mi je rekao kardiolog. -ilva je naruio pastrmku s bademima, a Pereira odrezak a la -trogano), s poiranim jajetom preko. Poeli su u tiini da jedu, a potom je, iznenada, Pereira upitao -ilvu ta misli o svemu ovome. 3 emu&, upitao je -ilva. 3 svemu tome, odgovorio je Pereira, to se deava u 9vropi. !#, ne sekiraj se, uzvratio je -ilva, mi nismo u 9vropi, mi smo u Portugaliji. Pereira tvrdi da je bio uporan/ da, dodao je, ali ita valjda novine i slua radio, zna ta se deava u .emakoj i (taliji, to su )anatici, nameravaju da zapale svet. .e sekiraj se, odgovorio je -ilva, daleko su. : redu, produio je Pereira, ali +panija nije daleko, na dva koraka je odande, a ti zna ta se doga$a u +paniji, tamo je pravi pokolj, iako je postojala legitimna vlada, i sve to krivicom jednog licememog generala. ( +panija je tako$e daleko, rekao je -ilva, mi smo u Portugaliji. 'oda je tako, rekao je Pereira, ali ni ovde ba sve ne ide kako treba, policija izigrava vlast, ubija ljude, sprovodi pretrese, cenzure, ovo je totalitarna drava, nikoga nije briga za narod, nikoga nije briga za javno mnjenje. -ilva ga je pogledao i odloio viljuku. -luaj me, Pereira, rekao je -ilva, zar ti jo uvek veruje u javno mnjenje&, e pa onda upamti, javno mnjenje je obina prevara koju su izmislili !nglosaksonci, 9nglezi i !merikanci, oni su

ti koji su nas uvalili u govna, izvini na izrazu, s tom idejom o javnom mnjenju, mi nikada nismo imali politiki sistem kao to je nji#ov, nemamo nji#ovu tradiciju, ne znamo ta su trade unions, mi smo narod sa juga, Pereira, i sluamo onoga ko je najglasniji, ko zapoveda. 'i nismo narod sa juga, pobunio se Pereira, u sebi imamo keltsku krv. !li ivimo na jugu, rekao je -ilva, ova klima ne deluje povoljno na nae politike ideje, laissez *aire, laissez passer, takvi smo kakvi smo, a osim toga, uj, re i u ti neto, ja predajem knjievnost i u knjievnost se razumem, upravo radim jedan kritiki esej o naim trubadurima, o 0kantiga de amigu, ne znam da li i# se se a sa studija, dakle, mladi i su odlazili u rat, a ene su ostajale kod ku e da liju suze, i trubaduri su skupljali nji#ove tubalice, zapovedao je kralj, razume, zapovedao je vo$a, a nama je uvek bio potreban neki vo$a, ak i danas nam je potreban vo$a. !li ja sam novinar, uzvratio je Pereira. Pa ta&, rekao je -ilva. "o znai da moram da budem slobodan, rekao je Pereira, kako bi# ispravno in)ormisao ljude. .e s#vatam poentu, rekao je -ilva, ti ne pie politike lanke, bavi se kulturom. -ada je Pereira odloio viljuku i stavio laktove na sto. -ada ti mene dobro sluaj, odvratio je, zamisli da sutra umre 'arineti, zna ko je 'arineti& 3tprilike, rekao je -ilva. 9 pa, produio je Pereira, 'arineti je jedan gad, poeo je sa #valospevima ratu, pisao je u odbranu pokolja, to je jedan nasilnik, pozdravio je mar na 2im, 'arineti je jedan gad i ja to moram da kaem. (di u 9nglesku, rekao je -ilva, tamo to moe da govori koliko ti volja, ima e gomilu italaca. Pereira je pojeo poslednji zalogaj svog odreska. 3do# u krevet, rekao je, 9ngleska je suvie daleko. %ar ne e uzeti desert&, upitao je -ilva, ja bi# rado pojeo pare torte. -latkii mi kode, odgovorio je Pereira, to mi je rekao kardiolog, a osim toga, umoran sam od puta, #vala to si me saekao na stanici, laku no , vidimo se sutra. Pereira je ustao i udaljio se, nita vie ne rekavi. 3se ao je stra#ovit umor, tvrdi.

1#. -utradan se Pereira probudio u est. "vrdi da je popio ka)u, premda je morao da bude veoma uporan kako bi je dobio, budu i da je posluivanje u sobama poinjalo tek od sedam, a potom je otiao u etnju po parku. "ermalna kupatila su se tako$e otvarala u sedam i Pereira je tano u sedam bio ispred kapije. -ilva nije bio tu, direktor nije bio tu, nije bilo praktino nikoga i Pereira je osetio olakanje, tvrdi. Prvo je popio dve ae vode koja je mirisala na pokvarena jaja, nakon ega je osetio blagu muninu i komeanje u crevima. Poeleo je da popije jednu lepu, osveavaju u limunadu, jer je uprkos ranom jutarnjem asu bilo prilino toplo, ali je pomislio da ne bi trebalo da mea lekovitu vodu i limunadu. "ada se uputio ka termalnim kupatilima gde su mu skinuli ode u i navukli beli bademantil. Belite li blatnu kupku ili in#alaciju&, upitala ga je bolniarka. ( jedno i drugo, odgovorio je Pereira. -mestili su ga u prostoriju gde se nalazila mermerna kada puna nekakve braonkaste tenosti. Pereira je skinuo bademantil i uronio u nju. Blato je bilo mlako i delovalo je okrepljuju e. Posle izvesnog vremena uao je jedan pomo nik i upitao gde treba da ga masira. Pereira je odgovorio da ne eli masau, #teo je samo kupku i eleo da ga ostave na miru. .akon to je izaao iz kade, otiao je pod #ladan tu, ponovo obukao svoj bademantil i preao u prostorije sa parom za in#alaciju. (spred otvora za paru sedeli su ljudi s laktovima naslonjenim na mermernu plou i udisali mlazeve toplog vazdu#a. Pereira je pronaao slobodno mesto i seo. 5ok je punim plu ima udisao paru, utonuo je u misli. -etio se 'onteira 2osija i, ko zna zato, slike svoje ene. Prolo je gotovo dva dana kako nije razgovarao sa slikom svoje ene, i Pereira se pokajao to je nije poneo sa sobom, tvrdi. %atim je ustao, otiao u svlaionicu, obukao se, vezao crnu kravatu, izaao iz termalni# kupatila i vratio se u #otel. : sali za ruavanje video je svog prijatelja -ilvu kako dorukuje brio i belu ka)u. 5irektor, na svu

sre u, nije bio tu. Pereira je priao -ilvi, poeleo mu dobro jutro, ispriao mu da je bio u kupatilima, a potom rekao/ oko podneva ima jedan voz za Lisabon, bio bi# ti za#valan ako bi me odvezao do stanice, ukoliko ne moe, uze u #otelski taksi. +ta, zar ve ide&, upitao je -ilva, a ja sam se ponadao emo provesti zajedno makar nekoliko dana. 3prosti, slagao je Pereira, ali moram veeras da budem u Lisabonu, sutra treba da napiem jedan vaan lanak, a osim toga, zna, ne volim to sam redakciju ostavio ku epaziteljki, bolje je da idem. 7ako #o e, uzvratio je -ilva, odve u te. : toku vonje nisu progovorili ni re. Pereira tvrdi da je -ilva izgledao kao da je ljut na njega, ali on nije uinio nita da olaka situaciju. +ta je tu je, pomislio je, ta je tu je. -tigli su na stanicu oko jedanaest i etvrt, voz je ve bio postavljen. Pereira se popeo i ma#nuo sa prozora. -ilva mu je irokim pokretom odma#nuo, a potom se okrenuo i otiao. Pereira se smestio u kupe u kojem je sedela jedna gospo$a i itala knjigu. =ospo$a je bila lepa, plavokosa, elegantna, sa drvenom nogom. Pereira je seo na sedite blie #odniku kako joj ne bi smetao, budu i da je ona sedela pored prozora, i tada je primetio da ita knjigu "omasa 'ana na nemakom. "o je probudilo njegovu znatielju, ali u trenutku nije eleo nita da pita, rekao je samo/ dobar dan, gospo$o. 8oz je krenuo u jedanaest i trideset, i nakon samo nekoliko minuta proao je konobar koji je primao rezervacije za vagon6restoran. Pereira je rezervisao mesto, tvrdi, zato to ga je muio stomak i ose ao je da mora neto da pojede. Put nije bio dug, to je tano, ali kad stigne u Lisabon bi e ve kasno, te nije eleo da po ovoj vru ini trai restoran. =ospo$a s drvenom nogom je tako$e rezervisala mesto u vagon6 restoranu. Pereira je primetio da portugalski govori pravilno, s jedva primetnim stranim akcentom. "o je dodatno pove alo njegovu znatielju, tvrdi, i o#rabrilo ga da uprilii svoj poziv. =ospo$o, rekao je, oprostite mi, ne bi# eleo da budem nametljiv, ali s obzirom na to da zajedno putujemo i da smo oboje rezervisali restoran, eleo bi# da vam predloim da obedujemo za istim stolom, tako emo

mo i da razmenimo par rei i moda emo se ose ati manje usamljeni, tuno je kada ovek jede sam, a posebno u vozu, dozvolite da vam se predstavim, ja sam pro)esor Pereira, urednik kulturnog dodatka ,,Liboe, lisabonskog veernjeg lista. =ospo$a s drvenom nogom se osme#nula i pruila mu ruku. 5rago mi je, rekla je, moje ime je (ngeborg 5elgado, ja sam .emica, ali portugalskog porekla, vratila sam se u Portugaliju da prona$em svoje korene. Proao je konobar mau i zvoncetom i pozivaju i na ruak. Pereira je ustao i utivo propustio gospo$u 5elgado ispred sebe. .ije imao smelosti da joj ponudi ruku, tvrdi, jer je pomislio da bi taj gest mogao da uvredi jednu gospo$u s drvenom nogom. !li gospo$a 5elgado se kretala sa zapanjuju om okretno u uprkos tom vetakom ekstremitetu, i tako je pola ispred njega #odnikom. 8agon6restoran je bio blizu nji#ovog kupea tako da nisu morali dugo da #odaju. -mestili su se za jedan stoi u levom nizu. Pereira je zadenuo salvetu za okovratnik i istog asa osetio potrebu da zatrai izvinjenje zbog takvog ponaanja. 3prostite, rekao je, ali kada jedem, uvek uprljam koulju, moja ku na pomo nica kae da sam gori od deteta, nadam se da to ne ete s#vatiti kao nepristojnost. Pored prozora je promicao pitomi pejza sredinje Portugalije/ breuljci zeleni od borova i bela mestaca. Povremeno bi ugledali vinograde i ponekog seljaka, poput kakve crne takice, koja se isticala na tom pejzau. 5a li vam se dopada Portugalija&, upitao je Pereira. 5opada mi se, odgovorila je gospo$a 5elgado, ali ne verujem da u dugo ostati, posetila sam svoje ro$ake u 7oimbri, pronala sam svoje korene, ali ovo nije zemlja za mene, niti za narod kojem pripadam, trenutno ekam ameriku vizu i uskoro u, barem se nadam, otputovati u -jedinjene 5rave. Pereiri se uinilo da je s#vatio, te je upitao/ vi ste *evrejka& 5a, potvrdila je gospo$a 5elgado, a 9vropa u dananje vreme nije ba najpogodnije mesto za moje sunarodnike, posebno .emaka, ali ni ovde nas ba ne vole, to sam s#vatila itaju i novine, moda su novine u kojima vi radite izuzetak, i pored toga to su toliko katoliki orijentisane, suvie katoliki za onoga ko nije katolik. 3va zemlja je katolika, tvrdi da je rekao Pereira, a i ja

sam katolik, priznajem, iako na neki svoj nain, naalost, imali smo inkviziciju i to nam ne slui na ast, ali ja, na primer, ne verujem u vaskrsnu e tela, ne znam da li to neto znai. .e znam ta znai, odgovorila je gospo$a 5elgado, ali mislim da me to posebno ne zanima. Primetio sam da ste itali "omasa 'ana, rekao je Pereira, to je pisac kog veoma volim. .i on nije najsre niji zbog onog to se doga$a u .emakoj, rekla je gospo$a 5elgado, ne bi# rekla da je sre an. .i ja moda nisam sre an zbog onog to se doga$a u Portugaliji, priznao je Pereira. =ospo$a 5elgado je otpila gutljaj mineralne vode i rekla/ pa onda uradite neto. +ta, na primer&, upitao je Pereira. Pa, rekla je gospo$a 5elgado, vi ste intelektualac, priajte o onome to se dogada u 9vropi, iskaite svoje slobodno miljenje, jednom reju, uradite neto. "vrdi Pereira da je poeleo mnogo toga da joj kae. Poeleo je da kae da on ima direktora koji je reimska )igura, a osim toga, tu je i taj reim, sa svojom policijom i svojom cenzurom, i da su u Portugaliji svima zapuena usta, ukratko reeno, da se sopstveno miljenje ne moe slobodno izre i, i da on svoje dane provodi u jednom bednom sobiku u ulici 2odriga da 1onseke, u drutvu jednog astmatinog ventilatora i pod stalnom prismotrom jedne ku epaziteljke koja je po svemu sude i policijski dounik. !li nita od svega toga nije rekao, rekao je samo/ da u sve od sebe, gospo$o 5elgado, ali bojim se da to nije nimalo lako u zemlji kao to je ova, a posebno nekome kao to sam ja, jer, znate, ja nisam "omas 'an, ja sam samo anonimni urednik kulturne stranice jednog skromnog veernjeg lista, piem tekstove u znak se anja na slavne pisce i prevodim prie iz )rancuskog devetnaestog veka, vie od toga se ne moe uiniti. -#vatam, uzvratila je gospo$a 5elgado, ali moda se ipak sve moe uiniti, dovoljno je #teti. Pereira je pogledao kroz prozor i uzda#nuo. Bili su u blizini 8ile 1ranke, ve se nazirala zmijugava traka "ea. Bila je lepa, ta mala Portugalija, miljenica mora i podneblja, ali sve je bilo tako komplikovano, pomislio je Pereira. =ospo$o 5elgado, rekao je, verujem da emo uskoro sti i u Lisabon, ve smo kod 8ilo 1ranke, to je grad poteni# pregalaca, radnika, ak i mi, u ovoj maloj zemlji,

imamo svoju opoziciju, to je dodue ti#a opozicija, moda zato to nemamo "omasa 'ana, ali to je ono to mi moemo da uinimo, a sada bi moda bilo bolje da se vratimo u na kupe i pripremimo prtljag, veoma mi je drago to sam vas upoznao i proveo ovo vreme s vama, dopustite da vam ponudim ruku, ali nemojte to s#vatiti kao pomo , to je samo kavaljerski gest, jer, znate, mi Portugalci smo veliki kavaljeri. Pereira je ustao i ponudio ruku gospo$i 5elgado. 3na ju je s jedva primetnim osme#om pri#vatila i ustala s izvesnim poteko ama od uskog stoi a. Pereira je platio raun i ostavio nekoliko novi a kao napojnicu. (zaao je iz vagon6restorana pod ruku s gospo$om 5elgado, ose aju i izvestan ponos i ujedno nemir, ali nije znao zato, tvrdi Pereira.

11. "vrdi Pereira da je narednog utorka, kada je doao u redakciju, zatekao ku epaziteljku sa ekspresnim pismom u ruci. -elet mu ga je uruila s ironinim izrazom na licu i rekla/ prenela sam potaru vae instrukcije, ali on nije u mogu nosti da navrati kasnije poto mora da obi$e itav kvart, i tako je pismo ostavio meni. Pereira ga je uzeo, za#valio klimanjem glave i pogledao da li pie ko je poiljalac. -re om, nije nita pisalo, dakle, -elet je ostala prazni# aka. !li, odma# je prepoznao plavo mastilo 'onteira 2osija i njegov leprav rukopis. :ao je u redakciju i ukljuio ventilator. Potom je otvorio pismo. =lasilo je/ 0Potovani pro)esore Pereira, naalost, prolazim kroz veoma teak period. 'orao bi# da razgovaram sa vama, #itno je, ali radije ne bi# navra ao u redakciju. ekam vas u utorak navee, u osam i trideset, u ka)eu >3r#ideja>, voleo bi# da veeram sa vama i da vam ispriam svoje probleme. 3ekujem da u vas videti, va 'onteiro 2osi. "vrdi Pereira da je #teo da napie kratak lanak za rubriku 0-e anja posve en 2ilkeu, koji je umro dvadeset este, dakle, bilo je dvanaest godina od njegove smrti. 'e$utim, ipak je odluio da prevede jednu Balzakovu priu. (zabrao je Onorinu, koja je govorila o pokajanju i koju je nameravao da objavi u tri ili etiri nastavka. .ije znao zato, ali verovao je da e ta pria o pokajanju biti neka vrsta poruke u boci koju e neko moda prona i. %ato to je bilo mnogo stvari zbog koji# se trebalo kajati, i pria o pokajanju bila je naprosto neop#odna, to je bio jedini nain da prenese poruku nekome ko eli da je s#vati. ( tako je uzeo svoj Larus, ugasio ventilator i poao ku i. 7ada je taksijem stigao pred katedralu, vru ina je bila paklena. Pereira je skinuo kravatu i stavio je u dep. - naporom je preao uzbrdicu koja je vodila do njegove ku e, otvorio kapiju i seo na stepenik. "eko je disao. Potraio je u depu tabletu za srce koju mu je prepisao kardiolog i progutao je nasuvo.

3brisao je znoj, malo preda#nuo, ras#ladio se u tom mranom #austoru, a potom uao u ku u. 7u epaziteljka mu nije nita pripremila, otputovala je u -etubal, kod svoji# ro$aka, i vrati e se tek u septembru kao i svake godine. "o ga je u sutini oneraspoloilo. .ije voleo da bude sam, sasvim sam, bez ikoga ko bi brinuo o njemu. Proao je pored slike svoje ene i rekao joj/ vra am se za deset minuta. 3tiao je u sobu, skinuo ode u i pripremio se za kupanje. 7ardiolog ga je upozorio da se ne kupa u suvie #ladnoj vodi, ali njemu je sada bila potrebna #ladna kupka, i tako je napunio kadu #ladnom vodom i uronio u nju. 5ok je tako leao u vodi, dugo se gladio po stomaku. Pereira, rekao je sam sebi, nekada je tvoj ivot bio drugaiji. 3brisao se i navukao pidamu. Potom je otiao do predsoblja, stao ispred slike svoje ene i obratio joj se/ veeras u se videti sa 'onteirom 2osijem, ne znam zato ga ne otpustim ili ne poaljem na ono mesto, ima problema i eli da i# svali na mene, to je bar jasno, a ta ti na to kae, ta treba da uinim& -lika njegove ene mu se nasmeila nekim dalekim osme#om. 5obro, rekao je Pereira, sada odo# malo da odremam, vide u posle ta taj mali #o e. ( otiao je da prilegne. "og popodneva, tvrdi Pereira, usnio je jedan san. Predivan san, o svojoj mladosti. !li o njemu radije ne bi govorio, jer snovi ne smeju da se otkrivaju, tvrdi. *edino priznaje da je bio sre an i da se nalazio zimi na jednoj plai na severu, iznad 7oimbre, u =rani, moda, a sa njim je bila jedna osoba iji identitet ne eli da otkrije. .esporno je, me$utim, da se probudio dobro raspoloen, obukao je koulju s kratkim rukavima, nije stavio kravatu, uzeo je, dodue, lak pamuni sako, ali nije ga obukao, poneo ga je preko ruke. 8ee je bilo toplo, ali je sre om pirkao blag vetri . .a trenutak je pomislio da otpeai do ka)ea 03r#ideja ali onda mu se uinilo da je to ludost. (pak, spustio se peice do "ereiro do Paso i etnja mu je prijala. "u je seo na tramvaj i odvezao se do !leandra 9rkulana. 7a)e 03r#ideja bio je gotovo prazan, 'onteiro 2osi jo nije bio stigao, ali je zapravo on doao pre ugovorenog vremena. Pereira se smestio za sto unutra, u blizini ventilatora, i naruio limunadu. 7ada mu je

konobar priao, upitao ga je/ ta ima novo, 'anuele& 7ako to da vi ne znate, pro)esore Pereira, vi koji radite u novinama&, uzvratio je konobar. Bio sam u banji, odgovorio je Pereira, i nisam itao novine, na stranu to se iz novina nikada nita ne moe saznati, najbolje je raspitali se unaokolo, zbog toga pitam vas, 'anuele. Mavolja posla, pro)esore Pereira, odgovorio je konobar, $avolja posla. ( otiao. : tom trenutku uao je 'onteiro 2osi. Prilazio je s onim zbunjenim izrazom na licu, obazrivo se osvr u i oko sebe. Pereira je primetio da na sebi ima lepu plavu koulju sa belim okovratnikom. 7upio ju je od moji# para, pomislio je u trenutku Pereira, ali nije imao vremena da produbi tu misao, jer ga je 'onteiro 2osi ugledao i krenuo ka njemu. Pruili su jedan drugom ruku. -edite, rekao je Pereira. 'onteiro 2osi je seo za sto, nita ne rekavi. 5obro, rekao je Pereira, ta biste eleli da pojedete& 3vde slue samo omlet s aromatinim travama i riblje salate. :ze u dva omleta s aromatinim travama, rekao je 'onteiro 2osi, oprostite, moda vam to deluje nepristojno, ali danas sam preskoio ruak. Pereira je naruio tri omleta s aromatinim travama, a potom je rekao/ a sada mi priajte o svojim problemima, budu i da je to re koju ste upotrebili u pismu. 'onteiro 2osi je sklonio pramen kose sa ela i taj pokret je na Pereiru ostavio neobian utisak, tvrdi. 5a, rekao je 'onteiro 2osi gotovo apatom, do gue sam u sosu, pro)esore Pereira, suta je istina. 7onobar je donA< omlete i 'onteiro 2osi je promenio temu. 2ekao je/ ali, kakva vru ina; 5ok i# je konobar posluivao, razgovarali su o klimi i Pereira je ispriao da je bio u banji u Busaku i da je klima tamo odista veoma prijatna, na tim breuljcima, sa svim onim zelenilom. Potom se konobar udaljio i Pereira je upitao/ dakle& 5akle, ne znam odakle da ponem, rekao je 'onteiro 2osi, do gue sam u sosu, to je cela istina. Pereira je odrezao pare omleta i upitao/ je li 'arta u pitanju& %ato je Pereira to upitao& 5a li zato to je zaista mislio da bi 'arta mogla uvaliti u nevolje ovog mladi a, zato to je nalazio da je suvie

neposredna i suvie drna, zato to je eleo da sve bude drugaije, da su negde u 1rancuskoj ili 9ngleskoj, gde neposredne i drne devojke mogu da izgovore sve to poele& "o Pereira nije u stanju da kae, me$utim, suta je istina da je upitao/ je li 'arta u pitanju& : neku ruku da, odgovorio je 'onteiro 2osi ti#im glasom, ali ne mogu da je krivim, ona ima svoje stavove i ti stavovi su veoma vrsti. Pa&, upitao je Pereira. Pa, onda je doao moj ro$ak, odgovorio je 'onteiro 2osi. "o i nije neka tragedija, odvratio je Pereira, svi imamo ro$ake. 5a, rekao je 'onteiro 2osi gotovo apatom, ali moj ro$ak je doao iz +panije, borio se u nekoj brigadi, na strani republikanaca, poslali su ga u Portugaliju da vrbuje dobrovoljce koji ele da pristupe nekoj internacionalnoj brigadi, ne mogu da ga drim u svojoj ku i, on ima argentinski paso i vidi se na kilometar da je laan, ne znam kuda u s njim, ne znam gde da ga sakrijem. Pereira je osetio kako mu kap znoja curi niz le$a, ali je zadrao pribranost. Pa&, upitao je, nastavivi da jede svoj omlet. Pa, sada bi trebalo da vi, rekao je 'onteiro 2osi, trebalo bi da se vi, pro)esore Pereira, pobrinete za njega, da mu na$ete neki skroman smetaj, moe i neko skrovito mesto, ta god, ja ne mogu da ga drim u ku i jer bi policija mogla da posumnja zbog 'arte, moda bi poeli i da me prate. Pa&, ponovo je upitao Pereira. Pa, vi nikome niste sumnjivi, rekao je 'onteiro 2osi, on ostaje samo nekoliko dana, onoliko koliko mu treba da stupi u kontakt s pokretom otpora, a onda se vra a u +paniju, morate da mi pomognete, pro)esore Pereira, morate da mu na$ete neki smetaj. Pereira je zavrio svoj omlet, dao znak konobaru i naruio jo jednu limunadu. (znena$en sam vaom drsko u, rekao je, ne znam da li s#vatate ta traite od mene, i najposle, ta bi# ja mogao da na$em& .eku sobu za iznajmljivanje, rekao je 'onteiro 2osi, neki pansion, neko mesto gde mu ne e zagledati dokumenta, vi mora da znate takva mesta, s obzirom na sva vaa poznanstva. -va moja poznanstva, pomislio je Pereira. ! ta ako on, od svi# oni# koje poznaje, ne poznaje zapravo nikoga, poznaje oca !ntonija, kome ne #i smeo ni

da pomene takav jedan problem, poznaje svog prijatelja -ilvu, koji je u 7oimbri i na koga nije mogao da rauna, i najzad, ku epaziteljku iz ulice 2odriga da 1onseke, koja je moda policijski dounik. ! onda mu je iznenada pao na pamet jedan mali pansion u =rasi, iznad "vr$ave, gde su odlazili parovi koji su se vi$ali kriom i gde nikome nisu traili dokumenta. Pereira je znao za taj pansion jer ga je jednom prilikom njegov prijatelj -ilva zamolio da mu rezervie sobu na nekom diskretnom mestu gde je mogao da provede no s jednom gospo$om iz Lisabona koja je elela da izbegne skandal. ( tako je rekao/ pobrinu u se za to sutra ujutru, ali nemojte ni sluajno vaeg ro$aka slati ili ga dovodili u redakciju, zbog ku epaziteljke, dovedite ga sutra ujutru u jedanaest kod mene, da u vam adresu, ali nemojte me zvati tele)onom, najlepe vam molim, i potrudite se da do$ete i vi, moda bi bilo bolje. %ato je Pereira to rekao& %ato to je prema 'onteiru 2osiju osetio saaljenje& %ato to je bio u banji i sa svojim prijateljem -ilvom vodio razgovor koji ga je razoarao& %ato to je u vozu upoznao gospo$u 5elgado, koja mu je rekla da se neto ipak mora uiniti& "o Pereira nije znao, tvrdi. %nao je jedino da se uvalio u nevolju i da s nekim mora o tome da porazgovara. !li tog nekog bilo je teko na i i tada je pomislio da e, im stigne ku i, popriati sa slikom svoje ene. "ako je i uinio, tvrdi.

12. "ano u jedanaest, tvrdi Pereira, oglasilo se zvonce na vratima. Pereira je ve bio dorukovao, rano je ustao, i na sto u trpezariji stavio je bokal limunade sa kockicama leda. Prvo je uao 'onteiro 2osi sa zaverenikim izrazom na licu i promrmljao dobar dan. Pomalo zbunjen, Pereira je zatvorio vrata i upitao ga zar njegov ro$ak nije doao s njim. *este, doao je, odgovorio je 'onteiro 2osi, ali nije #teo tek tako da bane, poslao NA mene da izvidim situaciju. +ta da izvidite&, upitao je Pereira netrpeljivo, je l> se vi to igrate lopova i andara ili mislite da vas ovde eka policija& 3#, nije u tome stvar, pro)esore Pereira, izvinio se 'onteiro 2osi, ali moj ro$ak je toliko nepoverljiv, znate, nalazi se u veoma nezgodnom poloaju, ovde je zbog delikatnog zadatka, ima argentinski paso i potpuno je slu$en. "o ste mi ve rekli sino , odvratio je Pereira, a sada budite ljubazni da ga pozovete, i prestanite vie s tim budalatinama. 'onteiro 2osi je otvorio vrata i pozvao pokretom ruke. 5o$i, Bruno, rekao je na italijanskom, sve je u redu. :ao je jedan mali i mrav oveuljak. (mao je kratku kosu, svetle brkove i bio obuen u svetloplavi sako. Pro)esore Pereira, rekao je 'onteiro 2osi, dozvolite da vam predstavim svog ro$aka Bruna 2osija, me$utim, u pasou se zove Bruno Lugones i bilo bi poeljno da ga uvek zovete Lugones. .a kom jeziku treba da razgovaramo&, upitao je Pereira, da li va ro$ak zna portugalski& .e, rekao je 'onteiro 2osi, ali zna panski. Pereira i# je smestio u trpezariju i posluio i# limunadom. =ospodin Bruno 2osi nije nita rekao, samo je nepoverljivo gledao oko sebe. (z daljine se oglasila sirena bolniki# kola i gospodin Bruno 2osi se trgnuo i priao prozoru. 7aite mu da se smiri, rekao je Pereira 'onteiru 2osiju, nismo u +paniji, ovde nema gra$anskog rata. =ospodin Bruno 2osi je ponovo seo i rekao/ perdone la molestia, pero esto/ a0ui por la causa repu#licana . -luajte, gospodine

Lugones, rekao je Pereira na portugalskom, govori u polako kako biste me razumeli, mene ne zanima ni republikanska ni monar#istika stvar, ja ure$ujem kulturnu stranicu jednog veernjeg lista i sve to nema veze s mojim ivotom, ja u vam na i bezbedan smetaj, vie od toga ne mogu da uinim, a vi i ne pomiljajte da me ponovo potraite, budu i da ne elim nita da imam niti sa vama ni ti sa vaom stvari. =ospodin Bruno 2osi se okrenuo prema svom ro$aku i obratio mu se na italijanskom/ nije onakav kako si mi ga opisao, ja sam mislio da je na, da je drug. Pereira ga je razumeo i odgovorio je/ ja nisam niiji drug, ivim sam i volim da budem sam, sam sebi sam jedini drug, ne znam da li sam bio jasan, gospodine Lugones, budu i da je to ime koje stoji u vaem pasou. 5a, da, rekao je 'onteiro 2osi zamuckuju i, ali injenica je, eto, da nam je potrebna vaa pomo i vaa podrka, poto nam trebaju pare. +ta #o ete time da kaete&, upitao je Pereira. Pa, ovaj, rekao je 'onteiro 2osi, on nema para, a ako nam u #otelu zatrae da unapred platimo, mi to ne emo mo i, za sada, ali posle u se ja za to pobrinuti, odnosno, pobrinu e se 'arta, re je, dakle, samo o pozajmici. : tom trenutku Pereira je ustao, tvrdi. %amolio i# je za izvinjenje i rekao/ saekajte malo, potrebno mi je nekoliko asaka da razmislim, strpite se samo nekoliko sekundi. 3stavio i# je same u trpezariji i uputio se u predsoblje. -tao je ispred slike svoje ene i obratio joj se/ sluaj, nije Lugones taj koji me brine, ve 'arta, po mom miljenju je sve ovo ona zakuvala, 'arta je devojka 'onteira 2osija, ona sa kosom boje bakra, mislim da sam ti priao o njoj, dakle, ona je ta koja je 'onteira 2osija uvalila u nevolje, u to sam siguran, a on se dao uvaliti jer je zaljubljen, moram da ga upozorim, zar ne misli& -lika njegove ene mu se nasmeila nekim dalekim osme#om i Pereira je poverovao da je razumeo. 8ratio se u trpezariju i upitao 'onteira 2osija/ zato 'arta, kakve veze ima 'arta& !#, ovaj, promucao je 'onteiro 2osi blago porumenevi, zato to 'arta ima razne izvore, samo zato. -luajte me dobro, dragi moj 'onteiro 2osi, rekao je Pereira, mislim da ste se zbog jedne lepe devojke uvalili u nevolje, ali ujte,

ja nisam va otac niti elim da se prema vama ponaam pokroviteljski, to biste vi moda mogli da protumaite kao potrebu da vas solim pamet, elim samo jedno da vam kaem/ uvajte se. 5a, rekao je 'onteiro 2osi, uva u se, nego, ta smo se dogovorili za pozajmicu& "o emo reiti, odgovorio je Pereira, ali zato oekujete da vas ba ja )inansiram& ujte, pro)esore Pereira, rekao je 'onteiro 2osi, izvukavi iz depa list papira koji mu je potom pruio, napisao sam jedan lanak i napisa u jo dva slede e nedelje, dao sam sebi slobodu da napiem jedan nekrolog, uradio sam 5>!nuncija, pisao sam srcem, ali sam koristio i razum, kao to ste mi vi savetovali, i obe avam da u naredni put uraditi dva katolika pisca, kao to ste vi eleli. "vrdi Pereira da je u tom asu ponovo osetio kako mu raste pritisak. ujte, odgovorio je, ja ne elim katolike pisce po svaku cenu, ali vi, koji ste napisali tezu o smrti, mogli biste malo vie da razmiljate o piscima koje je zanimao taj problem, odnosno, koje je zanimala dua, umesto to mi donosite se anje na jednog zaljubljenika u ivot kao to je 5>!nuncio, koji je moda i dobar pesnik, ali je svoj ivot protra io na besmislice, ne znam da li sam dovoljno jasan, moj list ne podnosi neozbiljne ljude, ili i# barem ja ne podnosim. : redu, rekao je 'onteiro 2osi, s#vatio sam poruku. 5obro, rekao je Pereira, a sada idemo u pansion, pronaao sam jedan mali pansion u =rasi gde ne komplikuju previe, ja u platiti predujam ako budu traili, ali oekujem barem jo dva nekrologa, dragi moj 'onteiro 2osi, za nji# ete dobiti svoju polumesenu platu. ujte, pro)esore Pereira, rekao je 'onteiro 2osi, se anje na 5>!nuncija sam uradio jer sam prole subote kupio ,,Libou i video da postoji jedna rubrika koja se zove ,,-e anja, nije bila potpisana, ali verujem da je radite vi, ako vam, me$utim, bude potrebna pomo , ja u vam je rado pruiti, voleo bi# da radim takvu jednu rubriku, postoji gomila pisaca o kojima bi# mogao da piem, a osim toga, budu i da je rubrika anonimna, nema rizika da vas dovedem u nepriliku. %ato to kaete, jeste li vi u neprilici&, tvrdi da je upitao Pereira. Pa, pomalo, kao to vidite, odgovorio je 'onteiro 2osi, ali ako

elite neko drugo ime, mogu da razmislim i o pseudonimu, kako vam zvui 2oksi& %vui mi odlino, rekao je Pereira. -klonio je limunadu sa stola i stavio je u led, zatim je obukao sako i rekao/ e pa, dobro, #ajdemo. (zali su. .a malom platou ispred zgrade videli su jednog vojnika koji je spavao na klupi. Pereira im je rekao da nije u stanju peke da savlada uzbrdicu, te su saekali taksi. -unce je bilo neumoljivo, tvrdi Pereira, a vetri je prestao da duva. .aiao je lagano jedan taksi i Pereira mu je ma#nuo da stane. "okom vonje nisu progovorili ni re. -ili su kod granitnog krsta koji je bdio nad jednom malenom kapelom. Pereira je uao u pansion, 'onteiru 2osiju je, me$utim, predloio da saeka napolju, poveo je sa sobom gospodina Bruna 2osija i predstavio ga portiru. Portir je bio stari koji je nosio naoare s debelim staklima i dremao iza pulta. 3vo je moj prijatelj !rgentinac, rekao je Pereira, gospodin Bruno Lugones, ovo je njegov paso, me$utim, on bi eleo da ostane anoniman, ovde je iz romantini# razloga. -tari je skinuo naoare i prelistao registar. *ue je jedna osoba tele)onirala kako bi izvrila rezervaciju, rekao je, jeste li to bili vi& *esam, potvrdio je Pereira. (mamo sobu s branim krevetom bez kupatila, rekao je stari , ali ne znam da li gospodinu to odgovara. -asvim mu odgovara, rekao je Pereira. Pla a se unapred, rekao je stari , znate kako je. Pereira je uzeo novanik i izvadio dve novanice. Pla am za tri dana unapred, rekao je, a sada do vi$enja. Pozdravio je gospodina Bruna 2osija, ali mu nije pruio ruku, uinilo mu se da bi to bio znak preterane bliskosti. Prijatan boravak, rekao mu je. (zaao je napolje i stao ispred 'onteira 2osija, koji je ekao sede i na ogradi )ontane. 5o$ite sutra u redakciju, rekao je, danas u proitati va lanak, imamo o mnogo emu da razgovaramo. !li, ja, zaista..., rekao je 'onteiro 2osi. %aista, ta&, upitao je Pereira. %nate, rekao je 'onteiro 2osi, pomislio sam da bi sada, kako stvari stoje, bilo bolje kad bismo se videli na nekom bezbednom mestu, recimo u vaem stanu. : redu, rekao je Pereira, ali ne u mom stanu, dosta je bilo mog stana, vide emo se sutra u jedan sat u ka)eu 03r#ideja, je F>

se slaete& -laem se, odgovorio je 'onteiro 2osi, u jedan sat u ka)eu 03r#ideja. Pereira mu je pruio ruku i rekao do vi$enja. Pomislio je da ode peke do ku e, put je ionako skroz iao nizbrdo. 5an je bio predivan, sre om je poeo da duva i prijatan atlantski povetarac. !li, on nije bio u stanju da uiva u tom danu. 3se ao je nemir i imao je elju da s nekim porazgovara, moda s ocem !ntoniom, ali otac !ntonio je provodio dane pokraj uzglavlja svoji# bolesnika. ( tada je pomislio kako bi mogao da pro aska sa slikom svoje ene. ( tako je skinuo sako i lagano krenuo put ku e, tvrdi.

13. Pereira je proveo no zavravaju i prevod i adaptaciju Balzakove

Onorine, tvrdi. Bio je to za#tevan prevod, ali je na kraju, po njegovom miljenju, prilino dobro ispao. 3dspavao je tri sata, od est do devet ujutru, potom je ustao, okupao se u #ladnoj vodi, popio ka)u i krenuo u redakciju. 7u epaziteljka, koju je sreo na stepenicama, uvre$eno ga je pogledala i pozdravila ga klimanjem glave. 3n je promrmljao dobar dan sebi u bradu. :ao je u svoju sobu, seo za radni sto i okrenuo broj doktora 7oste, svog lekara. 4alo, doktore, rekao je Pereira, ovde Pereira. Pa, kako je&, upitao je doktor 7osta. "eko diem, odgovorio je Pereira, jedva se penjem uz stepenice i mislim da sam se udebljao par kila, kada #odam, srce samo to mi ne iskoi iz grudi. -luajte, Pereira, rekao je doktor 7osta, ja jednom nedeljno pose ujem kliniku za talasoterapiju u Paredeu, zato ne odete tamo na nekoliko dana da se oporavite& 5a odem u bolnicu, a zato&, upitao je Pereira. %ato to klinika u Paredeu ima odlinu medicinsku negu, a osim toga, slue se prirodnim sredstvima u leenju bolesnika od reume i srca, koriste kupke od algi, masae i kure za mravljenje i, najzad, tamo ima izvrsni# doktora koji su studirali u 1rancuskoj, vama bi dobro doao kratak odmor i malo strune nege, Pereira, a klinika u Paredeu je upravo ono to vam treba, ako elite, mogu ve za sutra da vam rezerviem sobu, jednu lepu i istu sobicu sa pogledom na more, zdrav ivot, kupke od algi, talasoterapija, ja u barem jedanput do i da vas posetim, tamo ponekad lee i tuberkulozni bolesnici, ali oni se nalaze u zasebnom paviljonu, nema opasnosti od zaraze. !#, to se toga tie, ja se tuberkuloze ne bojim, tvrdi da je rekao Pereira, proveo sam itav ivot sa enom koja je bolovala od tuberkuloze i nikada se nisam zarazio, ali problem nije u tome, problem je to su mi poverili kulturnu stranicu koja izlazi subotom, ne mogu da napustim redakciju. ujte, Pereira, rekao je doktor 7osta, dobro me sluajte,

Parede je na pola puta izme$u Lisabona i 7akaia, odavde je udaljen samo desetak kilometara, ako vi budete eleli da piete svoje lanke u Paredeu i aljete i# u Lisabon, znajte da na klinici postoji jedan posluitelj koji i# svakoga jutra moe odneti u grad, uostalom, vaa stranica izlazi jednom nedeljno, te ako pripremite dva6tri velika lanka ima ete gotovu stranicu za dve subote unapred i, najzad, dopustite da vam kaem da je zdravlje vanije od kulture. "o je tano, rekao je Pereira, ali dve nedelje je previe, dovoljna mi je jedna nedelja odmora. Bolje ita nego nita, zakljuio je doktor 7osta. Pereira tvrdi da se ve bio pomirio sa injenicom da e nedelju dana provesti na klinici za talasoterapiju u Paredeu, i tako je dozvolio doktoru 7osti da mu rezervie sobu za sutradan, ali je naglasio da prvo mora da obavesti svog direktora, budu i da je to bila njegova dunost. -pustio je slualicu, a zatim je pozvao tampariju. 2ekao je da je pripremio jednu Balzakovu priu koja treba da iza$e u dva ili tri nastavka, te e, dakle, kulturna stranica biti zbrinuta za nekoliko nedelja. ! rubrika 0-e anje&, upitao je tampar. %a sada ne e biti se anja, rekao je Pereira, i nemojte da dolazite u redakciju po materijal budu i da ja po podne ne u biti tu, ostavi u vam ga u zapea enoj koverti u ka)eu 03r#ideja, u blizini jevrejske mesare. Potom je pozvao centralu i zamolio da ga poveu sa banjom u Busaku. %atraio je direktora ,,Liboe. 5irektor se suna u parku, rekao je tele)onista, ne znam da li smem da ga uznemiravam. -lobodno ga uznemirite, rekao je Pereira, kaite mu da ga zove kulturna redakcija. Posle izvesnog vremena zauo se direktorov glas/ #alo, ovde direktor. =ospodine direktore, rekao je Pereira, preveo sam i adaptirao jednu Balzakovu priu koja e popuniti dva6tri broja, zovem vas zato to sam odluio da odem na kliniku za talasoterapiju u Paredeu, imam problema sa srcem i lekar mi je savetovao leenje, da li imam vau dozvolu& ! novine&, upitao je direktor. 7ao to sam vam kazao, pokrivene su najmanje dve6tri nedelje, tvrdi da je rekao Pereira, i najzad, bi u na dva koraka od Lisabona, ali u vam za svaki sluaj ostaviti tele)onski broj klinike, uostalom, ako se neto dogodi, odma# u dojuriti u redakciju. ! praktikant&, upitao je direktor, zar ne

biste mogli da ostavite praktikanta da vas zameni& Bolje ne, odgovorio je Pereira, uradio mi je nekoliko nekrologa, ali ne znam koliko su upotrebljivi, ukoliko umre neki vaan pisac ja u se za to postarati. : redu, rekao je direktor, slobodno idite na nedelju dana leenja, pro)esore Pereira, uostalom, u novinama postoji i zamenik direktora, koji se u krajnjem sluaju moe pobrinuti za sve. Pereira ga je pozdravio i rekao mu da prenese njegovo potovanje milostivoj gospo$i koju je upoznao. -pustio je slualicu i pogledao na sat. Bilo je ve vreme da ode u ka)e 03r#ideja, ali je pre toga eleo da proita se anje na 5>!nuncija, poto nije imao vremena da to uradi pret#odne veeri. Pereira moe da ga priloi kao dokaz, budu i da ga je sauvao. =lasio je ovako/ 0@rA tano pet meseci, u osam sati uvee, prvog marta FJKG, umro je =abrijele 5>!nuncio. "ada ove novine jo nisu imale svoju kulturnu stranicu, ali ini nam se da je sada pravi as da govorimo o njemu. Bee li veliki pesnik taj =abrijele 5>!nuncio ije je pravo ime, uzgred budi reeno, bilo 2apanjeta& "o je teko re i, jer je jo rano da mi, njegovi savremenici, sudimo o njegovim ne tako davno nastalim delima. 'oda bi bilo umesnije govoriti o njegovoj linosti, koja se prepli e sa njegovom umetnikom )igurom. Pre svega, bio je pesnik prorok. 8oleo je rasko, mondenski ivot, visokoparnost, akciju. Bio je veliki dekadent, ruilac moralni# vrednosti, zaljubljenik u morbidnost i erotiku. 3d nemakog )ilozo)a .iea preuzeo je mit o natoveku, ali ga je sveo na viziju volje za mo estetizovani# ideala predodre$eni# da obrazuju areni kaleidoskop jednog neponovljivog ivota. Bio je zagovornik Prvog svetskog rata, ube$eni protivnik mira me$u narodima. Preduzimao je ratoborne i provokativne podu#vate kao to su bili let nad Beom FJFG, kada je bacao italijanske letke na grad. Posle rata organizovao je okupaciju 2ijeke, odakle su ga ubrzo potom oterale italijanske trupe. Povukavi se u =ardone, u vilu koju je nazvao (talijanska Pobeda, iveo je razuzdanim i dekadentnim ivotom, ispunjenim povrnim ljubavima i erotskim avanturama. Podravao je )aizam i ratne podu#vate. 1emando Pesoa ga je prozvao 0solo trombon i moda nije bio

daleko od istine. =las koji od njega dopire do nas zaista nije delikatni zvuk violine, ve zagluuju i zvuk kakvog duvakog instrumenta, kakve kriave i nadmene trube. *edan neobian ivot, jedan gromoglasan pesnik, jedan ovek prepun senki i kompromisa. 1igura koju ne treba oponaati, i upravo stoga emo je i pamtiti. : potpisu/ 2oksi. Pereira je pomislio/ neupotrebljivo, apsolutno neupotrebljivo. :zeo je )asciklu s nekrolozima i odloio lanak u nju. .e zna zato je to uinio, mogao je da ga baci, ali ga je ipak sauvao. ! onda, kako bi otklonio netrpeljivost koja ga je obuzela, odluio je da napusti redakciju i ode u ka)e 03r#ideja. 7ada je uao u ka)e, prvo to je ugledao, tvrdi Pereira, bila je ri$a 'artina kosa. -edela je za stoi em u uglu, pored ventilatora, le$ima okrenuta vratima. (mala je istu #aljinu koju je nosila na onoj veernjoj proslavi na trgu !legrija, s ukrtenim bretelama na le$ima. Pereira tvrdi da je pomislio kako 'arta ima predivna ramena, nena, lepo oblikovana, savrena. Priao joj je i stao ispred nje. !#, pro)esore Pereira, rekla je 'arta neusiljeno, dola sam umesto 'onteira 2osija, on danas nije mogao da do$e. Pereira je seo za sto i upitao 'artu da li eli aperitiv. 'arta je odgovorila da bi rado popila jedan suvi porto. Pereira je pozvao konobara i naruio dva porta. .ije smeo da pije alko#ol, ali sutra ionako ide na kliniku za talasoterapiju gde e biti podvrgnut jednonedeljnoj dijeti. Pa&, upitao je Pereira, poto i# je konobar posluio. Pa, odgovorila je 'arta, verujem da je ovo teak period za sve nas, on je otputovao u !lenteo, i za sada e ostati tamo, dobro je da neko vreme bude van Lisabona. ! njegov ro$ak&, neoprezno je upitao Pereira. 'arta ga je pogledala i osme#nula se. %nam da ste bili od velike pomo i 'onteiru 2osiju i njegovom ro$aku, rekla je 'arta, pro)esore Pereira, bili ste zaista sjajni, bilo bi lepo da ste jedan od nai#. Pereira je osetio blagu nervozu, tvrdi, i skinuo je sako. -luajte, gospo$ice, odvratio je, ja nisam nijedan od vai# niti jedan od nji#ovi#, vie volim da budem slobodan strelac, uostalom, ne znam ko su ti vai niti elim da znam, ja sam novinar i bavim se kulturom, upravo sam zavrio sa

prevo$enjem jedne Balzakove pripovetke, a to se ti# vai# stvari tie, radije bi# da ostanem neobaveten, ja nisam #roniar. 'arta je otpila gutljaj porta i rekla/ mi se ne bavimo #ronikom, pro)esore Pereira, to je ono to bi# volela da s#vatite, mi ivimo (storiju. Pereira je prvo ispio svoj porto, a potom uzvratio/ sluajte, gospo$ice, istorija je krupna re, svojevremeno sam i ja itao 8ika i 4egela, to nije zver koja se da pripitomiti. !li moda niste itali 'arksa, prigovorila je 'arta. .isam ga itao, rekao je Pereira, i ne zanima me, dosta mi je #egelijanske kole, uostalom, ujte, dopustite da ponovim ono to sam vam ve rekao, ja se bavim iskljuivo sobom i kulturom, to je moj svet. !nar#oindividualista&, upitala je 'arta, ba bi me zanimalo da ujem. +ta #o ete time da kaete&, upitao je Pereira. 9#, rekla je 'arta, nemojte mi re i da ne znate ta znai anar#oindividualista, +panija i# je puna, u poslednje vreme anar#oindividualisti su u centru panje, i zaista su se #rabro poneli, iako im moda ne bi bilo na odmet vie discipline, to je barem moje miljenje. -luajte, 'arta, rekao je Pereira, ja u ovaj ka)e nisam doao da bi# priao o politici, kao to sam vam ve rekao politika me ne zanima budu i da se bavim iskljuivo kulturom, imao sam sastanak sa 'onteirom 2osijem, a vi mi sad dolazite s priom da je u !lenteu, uostalom, ta on radi u !lenteu& 'arta se osvrnula kao da trai konobara. 4o emo li da naruimo neto za jelo&, upitala je, ja imam jedan sastanak u tri. Pereira je pozvao 'anuela. .aruili su dva omleta s aromatinim travama, a onda je Pereira ponovio/ dakle, ta 'onteiro 2osi radi u !lenteu& 3tiao je sa svojim ro$akom, odgovorila je 'arta, koji je u poslednjem momentu dobio naredbu, uglavnom !lenteani idu da se bore u +paniji, u !lenteu postoji jaka demokratska tradicija, a tako$e ima i mnogo anar#oindividualista poput vas, pro)esore Pereira, posla uvek ima, ukratko reeno, 'onteiro 2osi je morao da otputuje u !lenteo sa svojim ro$akom, budu i da se tamo vrbuju novi borci. 5obro, odgovorio je Pereira, poelite mu uspeno vrbovanje. 7onobar je doneo omlete, te su poeli da jedu. Pereira je privezao salvetu oko vrata, pojeo zalogaj omleta i rekao/ sluajte,

'arta, ja sutra idem na kliniku za talasoterapiju u blizini 7akaia, imam problema sa zdravljem, kaite 'onteiru 2osiju da je njegov lanak o 5>!nunciju apsolutno neupotrebljiv, u svakom sluaju, ostavi u vam tele)on klinike u kojoj u provesti nedelju dana, najbolje je da me zove u vreme obroka, a sada mi kaite gde je 'onteiro 2osi. 'arta je spustila glas i rekla/ veeras e biti u Portalegreu, u ku i prijatelja, ali bolje da vam ne dajem adresu, uostalom, to je samo privremena adresa, budu i da e jedne veeri spavati ovde a druge tamo, mora e malo da se etka po !lenteu, no ukoliko bude trebalo, on e stupiti u kontakt sa vama. : redu, rekao je Pereira, pruivi joj cedulju, ovo je moj broj tele)ona, klinka za talasoterapiju u Paredeu. *a bi# morala da krenem, pro)esore Pereira, rekla je 'arta, oprostite, imam jedan sastanak, a treba da odem na sasvim suprotan kraj grada. Pereira je ustao i oprostio se sa njom. 'arta je pola, stavivi na glavu svoj pleteni eir. Pereira je ostao da gleda za njom, oaran tom prelepom siluetom koja se ocrtavala spram sunca. 3setio je olakanje, gotovo i radost, ali nije znao zato. Potom je dao znak 'anuelu, koji je urno priao i upitao ga da li eli liker. !li on je bio edan, jer je tog popodneva bilo nesnosno toplo. 2azmislio je trenutak, a potom rekao da eli samo limunadu. ( naruio je #ladnu limunadu, sa dosta leda, tvrdi Pereira.

14. -utradan je Pereira ustao rano, tvrdi. Popio je ka)u, spakovao jedan mali ko)er u koji je ubacio i Pri)e ponedeljkom !l)onsa 5odea. 'oda ostane koji dan due, pomislio je, a 5ode je bio savren za rubriku pria u kulturnom dodatku ,,Liboe. 7renuo je u predsoblje, zastao ispred slike svoje ene i rekao/ sino sam se video sa 'artom, devojkom 'onteira 2osija, imam utisak da ta deca srljaju u gadne nevolje, tavie, da su ve duboko zaglibila, u svakom sluaju, to nije moja stvar, meni je potrebno nedelju dana talasoterapije, to mi je preporuio doktor 7osta, uostalom, u Lisabonu se skapava od vru ine, a ja sam preveo sam Balzakovu Onorinu, polazim danas pre podne, se u na voz na 7ai de -odre, vodim te sa sobom, ako doputa. :zeo je sliku i stavio je u ko)er, ali licem nagore, zato to je njegovoj eni itavog ivota nedostajalo vazdu#a, te je pomislio da je tako i sa slikom. %atim se spustio do malog trga s katedralom, saekao taksi i odvezao se do stanice. (zaao je na trgu i pomislio da neto pojede u Briti baru na 7ai de -odre. %nao je da tu dolaze knjievnici i ponadao se da e sresti nekoga od nji#. :ao je i seo za jedan sto u uglu. ( stvarno, za susednim stolom sedeo je pisac !kilino 2ibeira na ruku sa Bernardom 'arkeom, avangardnim ilustratorom, onim koji je ilustrovao najbolje asopise portugalskog modernizma. Pereira im je poeleo dobar dan, a oni su otpozdravili klimnuvi glavom. Bilo bi lepo da rua za nji#ovim stolom, pomislio je Pereira, i da im ispria kako je pret#odnog dana dobio jednu veoma negativnu kritiku o 5>!nunciju, i da uje ta oni misle o tome. !li dvojica umetnika vodili su vrlo iv razgovor i Pererira nije imao #rabrosti da i# prekine. -#vatio je da Bernardo 'arke vie ne eli da crta, a da pisac eli da ode u inostranstvo. ( to ga je obes#rabrilo, tvrdi Pereira, jer nije oekivao da jedan takav pisac napusti svoju zemlju. 5ok je pio svoju limunadu i mezetio morske

pueve, do njega su dopirali odlomci razgovora. : Pariz, kazao je !kilino 2ibeira, jedino pravo mesto je Pariz. ! Bernardo 'arke je klimao glavom, dodaju i/ nudili su mi da crtam za raznorazne asopise, ali ja vie nemam elju da crtam, ova zemlja je uasna, bolje ne sara$ivati ni sa kim. Pereira je pojeo svoje pueve i popio svoju limunadu, digao se od stola i zastao kod dvojice umetnika. =ospodi elim ugodan ostanak, dozvolite da se predstavim, ja sam pro)esor Pereira iz kulturne redakcije ,,Liboe, itava Portugalija je ponosna to ima dvojicu umetnika kao to ste vi, upravo ste nam vi potrebni. %atim je izaao na zaslepljuju u svetlost dana i krenuo na voz. 7upio je kartu do Paredea i pitao koliko dugo se putuje. -lubenik je odgovorio da se stie brzo i to ga je obradovalo. Bio je to voz na liniji za 9toril i ma#om je prevozio ljude koji su ili na odmor. Pereira je seo sa leve strane prolaza jer je eleo da gleda u more. 8agon je bio gotovo prazan, s obzirom na doba dana, i Pereira je izabrao sedite po svojoj volji, spustio malo zastor kako mu sunce ne bi ilo u oi, poto je njegova strana bila okrenuta ka jugu, i zagledao se u more. Poeo je da razmilja o svom ivotu, ali o tome mu se ne pria, tvrdi. 2adije bi da kae da je more bilo mirno i da je na plai bilo kupaa. Pomislio je koliko dugo se nije kupao u moru, i uinilo mu se da su proli vekovi. Prisetio se vremena 7oimbre kada je iao na plae pored Porta, u =ranu ili u (pinu, na primer, gde su bili kockarnica i klub. .a tim plaama na severu, more je bilo veoma #ladno, ali on je umeo da pliva satima, itavo jutro, dok bi ga njegovi drugovi sa univerziteta, ukoeni od zime, ekali na plai. Potom bi se presvukli, oblaili elegantne sakoe i odlazili u klub na partiju bilijara. Ljudi su im se divili, a e) sale i# je doekivao reima/ evo studenata iz 7oimbre; ( davao im je najbolji bilijarski sto. Pereira se prenu iz misli dok je prolazio pored plae -anta !mara. Bila je to divna plaa, zakrivljena poput uvale, i videle su se kabine od prugastog, belo6 plavog platna. 8oz se zaustavio i Pereiri pade na pamet da si$e i da se okupa, ionako je mogao da u#vati slede i voz. Bilo je to jae od njega. Pereira ne bi

znao da kae zato je osetio taj poriv, valjda zato to je razmiljao o onim vremenima iz 7oimbre i o kupanjima u =rani. -iao je sa svojim malim ko)erom i proao kroz podvonjak koji je vodio na plau. 7ada je stigao do peska, izuo je cipele, skinuo arape i produio tako, nose i u jednoj ruci ko)er, a u drugoj cipele. 3dma# je primetio spasioca, preplanulog mladi a koji je nadzirao kupae opruen na lealjci. Pereira mu je priao i rekao da eli da iznajmi kupa i kostim i kabinu. -pasilac ga je potuljeno odmerio od glave do pete i promumlao/ ne znam da li imamo va broj, ali da u vam klju od skladita, to je ona najve a kabina, broj jedan. ! onda ga je upitao nekako podsmeljivo, barem se tako uinilo Pereiri/ treba li vam i pojas za spasavanje& 3dlino plivam, odgovorio je Pereira, moda mnogo bolje od vas, ne brinite. :zeo je klju od skladita i klju od kabine, i otiao. : skladitu je bilo svega i svaega/ bove, pojasevi za naduvavanje, ribarska mrea sa komadi ima plute, kupa i kostimi. Pregledao je kostime ne bi li naao neki od oni# staromodni#, iz jednog dela, koji bi mu pokrio stomak. .ajzad ga je naao i obukao. Bio mu je malo tesan, od vune, ali boljeg nije bilo. 3dneo je u kabinu svoj ko)er i ode u, i preao preko plae do mora. Pored same vode grupa mladi a se igrala loptom i Pereira i# je zaobiao. :ao je u vodu bez urbe, veoma polako, postepeno se preputaju i zagrljaju njene sveine. ! onda, kada mu je voda dola do pupka, bacio se i poeo da pliva kraul, polako i ravnomernim zamasima. Plivao je dugo, sve dok nije stigao do bova. 7ada je obgrlio bovu, osetio je da mu ponestaje da#a i da mu srce lupa kao poma#nitalo. Poludeo sam, pomislio je, nisam plivao sto godina a onda se tek tako bacim u vodu, kao neki sportista. 3dmarao se vrsto dre i bovu, a zatim je neko vreme plutao na le$ima. .ebo iznad njegove glave ranjavalo je oi svojim plavetnilom. Pereira je povratio da# i polako se vratio na obalu, odmerenim zamasima. Proao je ispred spasioca i poeleo da mu vrati milo za drago. 7ao to ste videli, nije mi bio potreban pojas za spasavanje, rekao je, nego, kada prolazi naredni voz za (toril& -pasilac je pogledao na sat. 7roz etvrt sata, odgovorio je. 3dlino, uzvratio je Pereira,

onda po$ite sa mnom jer treba jo da se presvueni i da vam platim, a nemam mnogo vremena. Presvukao se u kabini, izaao, platio spasiocu, zaeljao ono malo kose elji em koji je drao u novaniku i pozdravio se. 5o vi$enja, rekao je, i pripazite na one momke to se loptaju, drim da ne znaju da plivaju, a i smetaju kupaima. Proao je kroz podvonjak i seo na kamenu klupu, ispod nadstrenice. %auo je voz kako se pribliava i pogledao na sat. Bilo je kasno, pomislio je, verovatno su ga na klinici za talasoterapiju oekivali za ruak, jer se na klinikama uvek rano rua. Pomislio je/ ta je tu je. !li, ose ao se dobro, ose ao se oputeno i osveeno, dok je voz ulazio u stanicu, uostalom, imao je dovoljno vremena za kliniku za talasoterapiju, osta e tamo barem nedelju dana, tvrdi Pereira. 7ada je stigao u Parede, bilo je gotovo pola tri. :zeo je taksi i rekao taksisti da ga vozi na kliniku za talasoterapiju. 3nu za tuberane&, pitao je taksista. .e znam, odgovorio je Pereira, na samoj je obali. Pa to je na dva koraka odavde, pobunio se taksista, do tamo moete i peice. -luajte, rekao je Pereira, umoran sam i pretoplo je, #ajte, da u vam dobru napojnicu. 7linika za talasoterapiju bila je jedna ruiasta zgrada sa velikim vrtom prepunim palmi. Bila je smetena visoko, na stenama, i iroke stepenice vodile su do puta, a odatle do plae. Pereira se s naporom popeo uz stepenice i uao u predvorje. 5oekala ga je punaka gospo$a crveni# obraza, u belom mantilu. *a sam pro)esor Pereira, kazao je Pereira, sigurno vas je zvao moj lekar, doktor 7osta, da mi rezervie sobu. !#, pro)esore Pereira, rekla je gospo$a u belom mantilu, oekivali smo vas za ruak, zato kasnite toliko, da li ste ve ruali& (skreno, jeo sam samo pueve na stanici, priznao je Pereira, i prilino sam gladan. Po$ite onda za mnom, kazala je gospo$a u belom mantilu, restoran je zatvoren, ali tu je 'arija da 5ore, koja moe da vam spremi neku zakusku. 3dvela ga je do sale za ruavanje, velike prostorije s )rancuskim prozorima koji su gledali na more. Bila je potpuno prazna. Pereira je seo za sto i odma# zatim

je stigla jedna gospo$a u kecelji, s naglaenim bri ima. *a sam 'arija da 5ore, rekla je ena, kuvarica, mogu vam spremiti neto lako s rotilja. 'oe list na aru, kazao je Pereira, za#valjujem. .aruio je i limunadu i stao da je pijucka s uivanjem. -kinuo je sako i zataknuo salvetu za okovratnik. 'arija da 5ore je dola nose i ribu na aru. .ije vie bilo lista, rekla je, spremila sam vam oradu. Pereira se s uivanjem bacio na jelo. 7upka od algi je u pet, rekla je kuvarica, ali ako vam nije do toga i elite malo da odremate, moete poeti i sutra, va lekar je doktor 7ardozo, do i e kod vas u sobu u est po podne. 3dlino, kazao je Pereira, mislim da u oti i da se malo odmorim. Popeo se u svoju sobu, broj dvadeset dva, i tu zatekao svoj ko)er. %atvorio je aluzine, oprao zube i opruio se na krevetu, ne oblae i pidamu. Prijatan atlantski povetarac pirkao je kroz aluzine i nadimao zavese. Pereira je gotovo odma# zaspao. :snio je divan san, san o svojoj mladosti, nalazio se na plai u =rani i plivao je u okeanu koji je liio na bazen, a na ivici tog bazena stajala je jedna bledunjava devojka koja ga je ekala s pekirom u rukama. %atim je plivao nazad i san je tekao dalje, bio je to zaista predivan san, ali Pereira radije ne bi priao ta je dalje bilo, jer njegov san nema nikakve veze sa ovom priom, tvrdi.

15. : pola sedam Pereira je zauo kucanje na vratima, ali je ve bio budan, tvrdi. Bio je zagledan u trakastu senku aluzina na tavanici, razmiljao o Balzakovoj Onorini, o pokajanju, i inilo mu se da bi i on trebalo zbog neega da se pokaje, ali nije znao zbog ega. 3djednom je poeleo da porazgovara sa ocem !ntoniom, jer njemu bi mogao da poveri da eli da se pokaje, ali nije znao zbog ega bi trebalo da se kaje, ose ao je samo nostalgiju za pokajanjem, to je #teo da kae, a moda mu se dopadala samo ideja o pokajanju, ko zna. 5a&, rekao je Pereira. 8reme je za etnju, zauo se glas bolniarke iza vrata, doktor 7ardozo vas oekuje u predvorju. Pereira nije bio raspoloen ni za kakvu etnju, tvrdi, ali svejedno je ustao, raspakovao ko)er, navukao pletene cipele, pamune pantalone i iroku koulju kaki boje. -tavio je sliku svoje ene na sto i rekao joj/ e pa dobro, evo me, na klinici za talasoterapiju, ali ako mi bude dosadno, smesta se vra am, sre om, poneo sam jednu knjigu !l)onsa 5odea, te mogu neto da prevedem za novine, od 5odea smo naroito voleli (ali1u, se a li se&, itali smo ga u 7oimbri i dirnuo nas je oboje, bila je to pria o jednom detinjstvu, a moda smo mislili i na dete koje na kraju nismo imali, ta je tu je, ali ipak sam poneo Pri)e ponedeljkom i uveren sam da bi jedna pria bila odlina za ,,Libou, eto, a sad izvini, moram da idem, izgleda da me eka neki doktor, da ujemo kakvo je to leenje talasoterapijom, vidimo se kasnije. 7ada je siao u predvorje, pored prozora je ugledao jednog gospodina u belom mantilu kako posmatra more. Pereira mu je priao. 'oglo mu je biti izme$u trideset pet i etrdeset godina, imao je plavu iljastu bradicu i svetloplave oi. 5obro vee, pozdravio ga je lekar, stidljivo se osme#nuvi, ja sam doktor 7ardozo, a vi ste pro)esor Pereira, pretpostavljam, ekao sam vas, ovo je vreme kada se pacijenti etaju plaom, ali ako vama vie prija, moemo

da ostanemo ovde ili da iza$emo u vrt. Pereira je odgovorio da mu zapravo i nije do etanja plaom, rekao je da je jue ve bio na plai, i ispriao mu o svom kupanju na plai -anto !maro. !#, pa to je sjajno, uskliknuo je doktor 7ardozo, mislio sam da imam posla s mnogo teim pacijentom, ali vidim da vas priroda jo uvek privlai. Pre e biti da me privlae uspomene, kazao je Pereira. 7ako to mislite&, upitao je doktor 7ardozo. *ednom u vam moda objasniti, rekao je Pereira, ali ne sada, moda sutra. (zali su u vrt. 5a proetamo&, predloio je doktor 7ardozo, prija e vam, a prija e i meni. (za palmi koje su rasle u vrtu izme$u kamenja i peska, prostirao se divan park. Pereira je krenuo za doktorom 7ardozom, koji je bio raspoloen za priu. .aredni# dana ste u mojim rukama, kazao je lekar, treba da razgovaram s vama i da upoznam vae navike, sa mnom ne biste smeli da imate tajni. Pitajte me sve to elite, pri#vatio je Pereira spremno. 5oktor 7ardozo je upnuo vlat trave i stavio je u usta. 5a ponemo od vai# navika vezani# za is#ranu, rekao je, kakve su& :jutru popijem ka)u, odgovorio je Pereira, a onda ruam i veeram, kao svi, vrlo jednostavno. ! ta obino jedete, upitao je doktor 7ardozo, #o u re i, koju vrstu #rane& 7ajgane, poeleo je da mu odgovori Pereira, praktino jedem samo kajgane, zato to mi ku epaziteljka sprema #leb s kajganom i zato to u ka)eu 03r#ideja slue samo omlet s aromatinim travama. !li, bilo ga je sramota i odgovorio je sasvim drugaije. 2aznovrsnu #ranu, rekao je, ribu, meso, povr e, prilino sam umeren u jelu i #ranim se vrlo razumno. ! kada ste poeli da se gojite&, upitao je doktor 7ardozo. Pre nekoliko godina, odgovori Pereira, posle smrti moje ene. ! ta je s kolaima, upitao je doktor 7ardozo, da li jedete mnogo kolaa& .ikada, odgovorio je Pereira, ne volim i#, pijem samo limunade. 7akve limunade&, nastavio je doktor 7ardozo. -vee, od ce$enog limuna, kazao je Pereira, volim limunade, osveavaju me, a imam utisak i da prijaju mojim crevima, jer, znate, esto imam problema sa crevima. 7oliko na dan&, upitao je doktor 7ardozo. Pereira se na trenutak zamislio. %avisi od dana, odgovorio je, leti, na primer, desetak. 5eset limunada

na dan; uzviknuo je doktor 7ardozo, pro)esore Pereira, pa to je ludost, a recite mi, da li stavljate e er& 7oliko god mogu, ree Pereira, pola ae limunade, a pola e era. 5oktor 7ardozo je ispljunuo travku koju je drao u ustima, odluno odma#nuo rukom i presudio/ od danas je gotovo sa limunadama, zameni emo i# mineralnom vodom, negaziranom, po mogu stvu, ali ako vie volite gaziranu, dobro, moe i gazirana. (spod kedrova u parku stajala je klupa i Pereira je seo, primoravi doktora 7ardoza da i on sedne. .ego, oprostite mi, gospodine Pereira, rekao je doktor 7ardozo, eleo bi# sada da vam postavim jedno intimno pitanje/ ta je sa seksualnom aktivno u& Pereira se zagledao u kronje drve a i rekao/ budite jasniji. Bene, objasnio je doktor 7ardozo, da li se vi$ate sa enama, da li imate normalan seksualni ivot& -luajte, doktore, odgovorio je Pereira, ja sam udovac, nisam vie mlad i imam veoma odgovoran posao, nemam vremena i ne elim da traim nikakve ene. ak ni one lake&, upitao je doktor 7ardozo, ta ja znam, neka avanturica, gospo$a slobodnijeg ponaanja, s vremena na vreme. .i to, kazao je Pereira, i izvadio cigaru, upitavi da li moe da pui. 5oktor 7ardozo mu je dopustio. .e e prijati vaoj kardiopatiji, rekao je, ali ako ba ne moete da izdrite... "o je zato to mi je nelagodno zbog vai# pitanja, priznao je Pereira. 9 pa onda, evo jo jednog nelagodnog pitanja, rekao je doktor 7ardozo, imate li no ne polucije& .e razumem pitanje, rekao je Pereira. 5obro, uzvratio je doktor 7ardozo, #o u da kaem da li moda sanjate erotske snove koji vas dovode do orgazma, imate li erotske snove, ta sanjate& -luajte, doktore, odgovorio je Pereira, otac me je nauio da su nai snovi neto najlinije na svetu i da i# ne treba otkrivati nikome. !li, vi ste ovde na leenju, a ja sam va lekar, rekao je na to doktor 7ardozo, vaa psi#a je povezana s vaim telom i ja moram znati ta sanjate. esto sanjam =ranu, priznao je Pereira. *e li to neka ena& :pitao je doktor 7ardozo. "o je jedno mesto, rekao je Pereira, plaa u blizini Porta, tamo sam odlazio kao mlad, dok sam studirao u 7oimbri, a tu je bio i (pinu, otmena plaa sa bazenom i kockarnicom, esto sam se tamo kupao i igrao bilijar, imali su divnu bilijarsku salu, tamo je dolazila i moja

verenica, sa kojom sam se kasnije i venao, ona je bila veoma bolesna, ali to tada jo nije znala, samo je imala strane glavobolje, bio je to divan period moga ivota i moda ga sanjam zato to volim da ga sanjam. 5obro, rekao je doktor 7ardozo, to je sve za danas, voleo bi# da veeras veeramo zajedno, moemo da priamo o emu god elite, ja pomno pratim knjievnost i primetio sam da va list daje dosta prostora )rancuskim piscima devetnaestog veka, znate, ja sam studirao u Parizu, u sebi nosim du# )rancuske kulture, veeras u vam opisati sutranji program, na i emo se u restoranu u osam. 5oktor 7ardozo je ustao i oprostio se. Pereira je ostao da sedi i podigao je pogled prema kronjama drve a. 3prostite, doktore, dodao je, obe ao sam vam da u ugasiti cigaru, ali ba bi# je popuio do kraja. 2adite ta #o ete, dobacio mu je doktor 7ardozo, od sutra poinjemo sa dijetom. Pereira je ostao sam da pui. Pomislio je kako mu doktor 7osta, koji je bio i njegov stari poznanik, nikada ne bi postavljao tako lina i poverljiva pitanja, oigledno da su mladi lekari koji su studirali u Parizu stvarno drugaiji. Pereira je osetio u$enje i naknadno ga je preplavio snaan ose aj nelagodnosti, ali bolje da o tome ne razmilja previe, pomislio je, ovo je oigledno bila jedna sasvim posebna klinika, tvrdi.

1 . "ano u osam, doktor 7ardozo je sedeo za stolom u restoranu. ( Pereira je stigao na vreme, tvrdi, i uputio se ka stolu. Bio je obukao svoje sivo odelo i stavio crnu kravatu. 7ada je uao u salu, osvrnuo se oko sebe. .ije bilo vie od pedesetak ljudi i svi su bili stariji. -tariji od njega, svakako, ve inom brani parovi u poodmaklim godinama, koji su veerali za istim stolom. 3dma# se osetio bolje, tvrdi, jer kad se sve sabere, pomislio je, bio je jedan od mla$i# i dopala mu se ideja da ipak nije toliko star. 5oktor 7ardozo mu se osme#nuo i krenuo da ustane. Pereira mu je pokazao rukom da ostane da sedi. 5obro, doktore 7ardozo, kazao je Pereira, i veeras sam u vaim rukama. aa mineralne vode natate, to je zdrava navika, rekao je doktor 7ardozo. =azirana&, upitao je Pereira. .eka bude, dopustio je doktor 7ardozo, i sipao mu punu au. Pereira je ispio vodu s blagim ga$enjem i poeleo limunadu. Pro)esore Pereira, rekao je doktor 7ardozo, voleo bi# da ujem kakvi su vai planovi za kulturni dodatak ,,Liboe, veoma mi se dopalo se anje na Pesou i 'opasanova pria, sjajno je prevedena. *a sam je preveo, odgovorio je Pereira, ali ne volim da se potpisujem. "rebalo bi, rekao mu je doktor 7ardozo, naroito vanije tekstove, nego, ta nam slede e spremaju vae novine& 2e i u vam, doktore 7ardozo, odgovorio je Pereira, za naredna tri ili etiri broja imam jednu Balzakovu pripovetku, zove se Onorina, ne znam da li ste uli za nju. 5oktor 7ardozo je odma#nuo glavom. "o je pria o pokajanju, kazao je Pereira, jedna lepa pria o pokajanju, pa sam je ja itao u autobiogra)skom kljuu. Pokajanje velikog Balzaka&, prekinuo ga je doktor 7ardozo. Pereira se na trenutak zamislio. 3prostite mi to vas ovo pitam, doktore 7ardozo, rekao je, danas po podne ste mi kazali da ste studirali u 1rancuskoj, ta ste studirali, ako doputate& 5iplomirao sam medicinu, a zatim sam zavrio dve specijalizacije, jednu iz dijetologije a drugu iz psi#ologije, odgovorio je doktor 7ardozo. .e vidim vezu

izme$u te dve specijalizacije, tvrdi da je rekao Pereira, oprostite, ali zaista ne vidim nikakvu vezu. Postoji, moda i ve a nego to se pretpostavlja, rekao je doktor 7ardozo, ne znam da li moete da zamislite sve veze koje postoje izme$u naeg tela i nae psi#e, ali ima i# vie nego to moete zamisliti, nego pustimo to, kazali ste da je Balzakova pria autobiogra)ska. 3#, nisam to #teo da kaem, odvratio je Pereira, #teo sam da kaem da sam je ja itao u autobiogra)skom kljuu, da sam se prepoznao. : pokajanju&, upitao je doktor 7ardozo. .a neki nain, rekao je Pereira, iako veoma indirektan, tavie, prava bi re bila granian, recimo da sam se prepoznao na granian nain. 5oktor 7ardozo je dao znak konobarici. 8eeras jedemo ribu, rekao je doktor 7ardozo, vie bi# voleo da uzmete ribu s rotilja ili barenu, ali moe se spremiti i na neki drugi nain. 2ibu s rotilja sam jeo za ruak, branio se Pereira, a barenu ba ne volim, suvie me podse a na bolnicu, a ne volim da mislim da sam u bolnici, radije bi# da verujem da sam u #otelu, rado bi# poruio list na mlinarski nain. -jajno, ree doktor 7ardozo, list na mlinarski nain sa argarepom na puteru, i ja u isto. ! zatim je nastavio/ pokajanje na granian nain, ta to znai& injenica da ste studirali psi#ologiju o#rabruje me da razgovaram sa vama, rekao je Pereira, moda bi bilo bolje da o tome razgovaram sa svojim prijateljem, ocem !ntoniom, svetenikom, ali on moda ne bi razumeo, jer svetenicima se ispovedaju sopstvene krivice, a ja se ne ose am krivim ni zbog ega posebno, svejedno, imam elju da se pokajem, ose am nostalgiju za pokajanjem. 'oda bi o tome, pro)esore Pereira, trebalo ozbiljnije popriati, rekao je doktor 7ardozo, a ako poelite da to uinite sa mnom, stojim vam na raspolaganju. Pa dobro, rekao je Pereira, to je neki udan ose aj koji se nalazi na peri)eriji moje linosti i ja ga upravo zbog toga nazivam graninim, stvar je u tome da sam, s jedne strane, zadovoljan to sam iveo onako kako sam iveo, zadovoljan sam to sam studirao u 7oimbri, to sam se oenio bolesnom devojkom koja je ivot provela po sanatorijumima, to sam tolike godine ure$ivao crnu #roniku u jednom visokotiranom listu i to sam

sada pri#vatio da ure$ujem kulturni dodatak u tim malim veernjim novinama, me$utim, u isto vreme, kao da imam elju da se pokajem zbog svog ivota, ne znam da li sam jasan. 5oktor 7ardozo se pri#vatio svog lista na mlinarski nain i Pereira je reio da sledi njegov primer. "rebalo bi da saznam neto vie o poslednjim mesecima vaeg ivota, rekao je doktor 7ardozo, moda se neto dogodilo, moda je iskrsnuo neki doga$aj& 7akav doga$aj, upitao je Pereira, ta #o ete da kaete&, 5oga$aj je pojam iz psi#oanalize, rekao je doktor 7ardozo, nije da sam veliki poklonik 1rojda, ja sam pristalica sinkretizma, ali kada je doga$aj u pitanju smatram da je nesumnjivo u pravu, jednom reju, doga$aj je konkretan sluaj koji se javlja u naem ivotu i koji naruava ili pomu uje naa ube$enja i nau ravnoteu, doga$aj je epizoda koja nastaje u stvarnom ivotu i koja utie na na psi#iki ivot, trebalo bi da razmislite da li se u vaem ivotu desio neki doga$aj. :poznao sam jednu osobu, tvrdi da je rekao Pereira, tavie, dve osobe, mladi a i devojku. -lobodno mi priajte o njima, ponukao ga je doktor 7ardozo. 5obro, ree Pereira, stvar je u tome to su mi za kulturni dodatak bili potrebni prevremeni nekrolozi posve eni znaajnim piscima koji bi svakog asa mogli preminuti, a mladi koga sam upoznao radio je tezu o smrti, koju je dodue delom prepisao, to je tano, ali isprva mi se uinilo da se svakako razume u smrt, i tako sam ga primio kao praktikanta, da pie prevremene nekrologe, on je i napisao nekoliko, platio sam mu iz svog depa jer nisam #teo da to bude na teret novina, ali nijedan nije za objavljivanje jer taj momak misli samo na politiku i svaki nekrolog mu je politiki obojen, da budem iskren, mislim da je za to kriva njegova devojka i da mu ona puni glavu svim tim idejama, znate ve , )aizam, socijalizam, panski gra$anski rat i tome slino, nijedan lanak nije za objavljivanje, kao to reko#, a ja sam mu dosad sve uredno platio. .ema nieg loeg u tome, odgovorio je doktor 7ardozo, na kraju krajeva, rizikujete samo svoj novac. .ije to u pitanju, tvrdi da je priznao Pereira, stvar je u tome to mi se javio crv sumnje/ a ta ako su ta deca u pravu& : tom

sluaju su oni u pravu, rekao je spokojno doktor 7ardozo, ali to e re i istorija, pro)esore Pereira, a ne vi. 5a, odgovorio je Pereira, ali ako su oni u pravu, moj ivot ne bi imao smisla, ne bi imalo smisla to to sam studirao knjievnost u 7oimbri i to sam oduvek verovao da je knjievnost najvanija stvar na svetu, ne bi imalo smisla to ure$ujem kulturni dodatak u veernjim novinama u kojima ne mogu da kaem ta mislim i u kojima moram da objavljujem )rancuske prie iz devetnaestog veka, vie nita ne bi imalo smisla, i zbog toga ose am potrebu da se pokajem, kao da sam ja neko drugi a ne onaj Pereira koji je oduvek bio novinar, kao da treba neega da se odreknem. 5oktor 7ardozo je pozvao konobaricu i naruio dve vo ne salate bez e era i bez sladoleda. 4o u neto da vas pitam, rekao je doktor 7ardozo, znate li za medecins$p-ilosop-es& .e, priznao je Pereira, ne znam, ko su oni& .ajznaajniji su "eodil 2ibo i Pjer Bane, rekao je doktor 7ardozo, nji#ove tekstove sam prouavao tokom studija u Parizu, oni su lekari i psi#olozi, ali i )ilozo)i, podravaju jednu teoriju koja mi se ini zanimljivom, teoriju o savezu dua. Priajte mi o toj teoriji, ree Pereira. 9lem, nastavi doktor 7ardozo, verovati da je ovek 0jedno koje postoji samo za sebe, odvojeno od neizmemog mnotva sopstveni# *a, zapravo je zabluda, i to prilino naivna, o jednoj jedinoj dui iz #ri anske tradicije, a doktor 2ibo i doktor Bane vide linost kao savez razliiti# dua, jer mi u sebi nosimo razliite due, zar ne, savez koji se stavlja pod kontrolu jednog dominantnog *a. 5oktor 7ardozo je napravio kra u pauzu, a onda nastavio/ ono to obino nazivamo normom, ili naim bi em, ili normalnim, samo je rezultat, a ne premisa, i zavisi od stepena kontrole onog dominantnog *a koje se nametnulo tom savezu nai# dua, u sluaju da izroni neko drugo *a, jae i mo nije, ono svrgava dominantno *a i zauzima njegovo mesto, preuzimaju i vlast nad ko#ortama dua, jo bolje, nad savezom, i ta nadmo traje sve dok ne do$e neko novo dominantno *a i ne razvlasti ga, neposrednim napadom ili strpljivim razjedanjem. 8idite, doktore Pereira, zakljuio je doktor 7ardozo, moda postoji neko dominantno *a koje se nakon

strpljivog razjedanja upravo stavlja na elo saveza vai# dua, i vi tu ne moete nita, osim da mu se po potrebi povinujete. 5oktor 7ardozo je pojeo svoju vo nu salatu i obrisao usta salvetom. Pa ta mi onda preostaje&, upitao je Pereira. .ita, odgovorio je doktor 7ardozo, da jednostavno ekate, moda postoji neko dominantno *a koje u vama, nakon dugotrajnog razjedanja, posle svi# ti# godina provedeni# u novinarstvu kao novinar crne #ronike koji veruje da je knjievnost najvanija na svetu, moda postoji neko dominantno *a koje upravo preuzima kormilo nad savezom vai# dua, pustite ga da ispliva na povrinu, ionako ne moete nita drugo, ne biste uspeli i doli biste u sukob sa samim sobom, a ako elite da se pokajete zbog svog ivota, slobodno se pokajte, pa i ako ose ate potrebu da to ispriate nekom sveteniku, samo napred, ispriajte mu, ukratko, pro)esore Pereira, ako poinjete da mislite da su ta deca u pravu i da je va dosadanji ivot bio uzaludan, slobodno tako mislite, moda vam se od sada pa nadalje va ivot vie ne e initi uzaludnim, prepustite se vodstvu svog novog dominantnog *a i nemojte nadometati svoje probleme #ranom i limunadama prepunim e era. Pereira je pojeo svoju vo nu salatu i skinuo salvetu koju je bio stavio oko vrata. 8aa teorija je veoma zanimljiva, kazao je, razmisli u o tome, sad bi mi prijala ka)a, ta kaete na to& 7a)a izaziva nesanicu, rekao je doktor 7ardozo, ali ako vi ne elite da spavate, to je va problem, kupke od algi su dva puta na dan, u devet ujutru i u pet po podne, voleo bi# da sutra ujutru budete tani, uveren sam da e vam kupka od algi prijati. Laku no , promrmljao je Pereira. :stao je i krenuo. .apravio je nekoliko koraka, a onda se okrenuo. 5oktor 7ardozo mu se smeio. Bi u tamo tano u devet, tvrdi Pereira da je rekao.

1!. "vrdi Pereira da je u devet ujutru siao niz stepenice koje su vodile na plau klinike. : grebenima na samom rubu plae bila su ukopana dva ogromna kamena bazena koja su obilato zalivali talasi s okeana. 7ade su bile pune vijugavi#, sjajni# i mesnati# algi koje su na povrini vode obrazovale gustu skramu, i nekoliko osoba se ve brkalo u njima. Pored bazena bile su podignute dve drvene kolibe obojene u plavo/ svlaionice. Pereira je spazio doktora 7ardoza, koji je nadgledao pacijente uronjene u kade i davao im uputstva kako da se kre u. Pereira mu je priao i poeleo dobro jutro. Bio je dobro raspoloen, tvrdi, i poeleo je da u$e u te kade iako je na plai bilo pro#ladno, a temperatura vode moda i nije bila najidealnija za kupanje. %amolio je doktora 7ardoza da mu na$e neki kostim, jer zaboravio je da ga ponese, pravdao se, i zatraio da mu po mogu stvu na$e neki od oni# starinski#, koji pokrivaju stomak i deo grudi. 5oktor 7ardozo je odma#nuo glavom. Bao mi je, pro)esore Pereira, rekao je, ali mora ete da pobedite svoju srameljivost, blagotvorno dejstvo algi aktivira se pre svega u dodiru s epidermom, i treba da masiraju stomak i grudi, mora ete da obuete obian kupa i kostim, par kratki# pantalona. Pereira se pomirio sa sudbinom i uao u svlaionicu. 3stavio je u garderobi pantalone i koulju kaki boje i izaao. 8azdu# je zaista bio pro#ladan, ali je krepio. Pereira je umoio jednu nogu u vodu, ali je zakljuio da nije tako ledena kao to bi se moglo oekivati. :ao je oprezno, s neznatnim ose anjem ga$enja zbog svi# ti# algi koje su mu se lepile po itavom telu. 5oktor 7ardozo je priao rubu kade i poeo da mu daje uputstva. 2uke pokre ite kao da radite gimnastike vebe, rekao mu je, i masirajte algama stomak i grudi. Pereira je posluno radio kako mu je reeno, sve dok nije osetio kako mu ponestaje da#a. %atim je prekinuo, voda mu je bila do grla, i poeo je polako da zama#uje rukama. 7ako ste no as spavali&, upitao ga je doktor 7ardozo. 5obro, odgovorio je Pereira, ali sam itao

do kasno, poneo sam jednu knjigu !l)onsa 5odea, da li vam se dopada 5ode& -labo ga poznajem, priznao je doktor 7ardozo. 2azmiljao sam da prevedem jednu priu iz zbirke Pri)e ponedeljkom, eleo bi# da je objavim u ,,Liboi, rekao je Pereira. Priajte mi o tome, zamolio ga je doktor 7ardozo. Pa, dobro, pristao je Pereira, zove se Poslednji 1kolski )as, govori o uitelju u jednom )rancuskom selu u !lzasu, njegovi $aci su sinovi seljaka, siroti maliani koji moraju da rade u polju i koji proputaju asove, te je uitelj oajan. Pereira se pomerio nekoliko koraka napred kako mu voda ne bi ulazila u usta. ( najzad, nastavio je, dolazi poslednji dan kole, )rancusko6pruski rat je zavren, uitelj beznadeno oekuje da se pojavi barem neko od $aka, a umesto nji#, dolaze svi ljudi iz sela, seljaci, seoske stareine, ele i da odaju potu )rancuskom uitelju koji odlazi, jer znaju da e sutra nji#ovu zemlju okupirati .emci, onda uitelj ispisuje na tabli 0Bivela 1rancuska, i odlazi tako, sa suzama u oima, ostavljaju i za sobom ganuta lica seljana. Pereira je skinuo sa ruku dve dugake alge i upitao/ kako vam se ini, doktore 7ardozo& 5ivno, odgovori doktor 7ardozo, samo ne znam da li e danas u Portugaliji biti oduevljeni parolom 0Bivela 1rancuska, s obzirom na ova naa vremena, nego, doktore Pereira, izgleda da vi to ipak pravite mesta svom novom dominantnom *a, ini mi se da nazirem vae novo dominantno *a. 'a ta to priate, doktore 7ardozo, rekao je Pereira, pa ovo je pria iz devetnaestog veka, davno prolo vreme. 5a, uzvratio je doktor 7ardozo, ali i kao takva ona je i dalje pria protiv .emake, a .emaka se ne dira u zemlji kao to je naa, da li ste videli kako izgleda pozdrav na zvaninim mani)estacijama, svi pozdravljaju ispruenom rukom, kao nacisti. 8ide emo, rekao je Pereira, uostalom, ,,Liboa su nezavisne novine. ! zatim je upitao/ mogu li da iza$em& *o deset minuta, odvratio je doktor 7ardozo, poto ste ve ovde, ostanite i zavrite do kraja terapiju, nego, oprostite, ali ta u Portugaliji tano znai izraz nezavisne novine& 3ne novine koje nisu vezane ni za jedan politiki pokret, odgovorio je Pereira. 'oe biti, rekao je doktor 7ardozo, ali direktor vai# novina je, dragi moj pro)esore Pereira,

reimski ovek, pojavljuje se na svim zvaninim skupovima, a po nainu kako prua ruku uvis, reklo bi se da e je #itnuti poput koplja. "o je tano, sloio se Pereira, ali on u sutini nije lo ovek, a to se tie kulturnog dodatka, ostavio mi je odreene ruke. Ba zgodno, primetio je doktor 7ardozo, svejedno postoji preventivna cenzura, svakog dana, pre nego to iza$u iz tampe, svi vai tekstovi idu na preventivnu cenzuru i odobrenje za tampu, i ako ima neeg to nije pogodno, ne brinite, sigurno se ne e tampati, radije e ostaviti samo prazan prostor, ve mi se deavalo da vidim portugalske novine sa velikim praznim povrinama, izazivaju stra#ovit bes i beskrajnu potitenost. -#vatam, rekao je Pereira, i ja sam i# vi$ao, ali u ,,Liboi se to jo nije desilo. 'oe se desiti, uzvratio je doktor 7ardozo aljivim tonom, to zavisi od dominantnog *a koje e preuzeti kormilo nad vaim savezom dua. ! onda je dodao/ znate ta u vam re i, pro)esore Pereira, ako elite da pomognete tom dominantnom *a koje se upravo pomalja, moda bi trebalo da odete negde drugde, da napustite ovu zemlju, verujem da ete imati manje sukoba sa samim sobom, vi to uostalom moete da uradite, ozbiljan ste pro)esionalac, dobro govorite )rancuski, udovac ste, nemate dece, ta vas vezuje za ovu zemlju& Prolost, odgovorio je Pereira, nostalgija, a vi, doktore 7ardozo, zato se vi ne vratite u 1rancusku, tamo ste, naposletku, studirali i u sebi nosite du# )rancuske kulture. .e iskljuujem tu mogu nost, odgovorio je doktor 7ardozo, pregovaram sa jednom klinikom za talasoterapiju u -en 'alou, svakog asa mogu da odluim da odem. 5a li sada mogu da iza$em&, upitao je Pereira. 8reme je prolo a da nismo ni primetili, rekao je doktor 7ardozo, ostali ste na terapiji petnaest minuta due, moete da se presvuete, ta kaete da ruamo zajedno& 8rlo rado, sloio se Pereira. "oga dana Pereira je obedovao u drutvu doktora 7ardoza, tvrdi, i po njegovom savetu uzeo je barenog osli a. 2azgovarali su o knjievnosti, o 'opasanu i 5odeu, i o 1rancuskoj, koja je zaista izuzetna zemlja. Pereira se zatim povukao u sobu i lekario neki# etvrt sata, tek na tren zadremao, a onda se zagledao u trakastu senku aluzina na tavanici. 7asnije tog popodneva je

ustao, istuirao se, obukao, stavio crnu kravatu i seo ispred slike svoje ene. .aao sam jednog inteligentnog doktora, rekao joj je, zove se 7ardozo, studirao je u 1rancuskoj, objasnio mi je svoju teoriju o ljudskoj dui, odnosno, to je )rancuska )ilozo)ska teorija, izgleda da u nama postoji savez dua i da se povremeno pojavi jedno dominantno *a koje preuzima vodstvo nad savezom, doktor 7ardozo tvrdi da ja upravo menjam svoje dominantno *a, kao to zmija menja kouljicu, i da e to dominantno *a promeniti moj ivot, ne znam koliko je sve to tano, a da budem iskren, nisam ba previe ube$en, al> dobro, ta je tu je, ivi bili pa videli. %atim je seo za sto i poeo da prevodi 5odeov Poslednji 1kolski )as. Bio je poneo i svoj Larus, koji mu je mnogo pomagao. (pak, preveo je samo jednu stranicu, zato to nije eleo da uri i zato to mu je ta pria pravila drutvo. (, zaista, itave nedelje, koliko je Pereira ostao na klinici za talasoterapiju, svako poslepodne provodio je prevode i 5odeovu priu, tvrdi. Bila je to divna nedelja, sa dijetama, terapijama i odmorom, ulepana razgaljuju im prisustvom doktora 7ardoza, s kojim je sve vreme vodio ive i zanimljive razgovore, naroito o knjievnosti. "a nedelja je protekla za tili as, u subotu je u ,,Liboi izaao prvi deo Balzakove Onorine i doktor 7ardozo mu je estitao. 5irektor ga nije nijednom pozvao to je znailo da je u novinama sve bilo u najboljem redu. .i 'onteiro 2osi nije davao glasa od sebe, a ni 'arta. Poslednji# dana Pereira gotovo da nije ni pomislio na nji#. ! kada je napustio kliniku, da bi u#vatio voz za Lisabon, ose ao se okrepljenim i u dobroj )ormi, i oslabio je etiri kilograma, tvrdi Pereira.

18. 8ratio se u Lisabon i dobar deo avgusta je protekao kao po starom, tvrdi Pereira. .jegova ku epaziteljka se jo nije bila vratila, u potanskom sanduetu zatekao je razglednicu iz -etubala na kojoj je pisalo/ 05olazim polovinom septembra jer moja sestra treba da operie proirene vene, najsrdaniji pozdravi, Pijedad. Pereira se ponovo odoma io u svom stanu. .a svu sre u, vreme se promenilo i nisu vie bile onakve vru ine. - !tlantika se u predveerje podizao nametljiv, #ladan povetarac te je sako bio neizbean. 8ratio se u redakciju gde nije bilo nikakvi# novosti. 7u epaziteljka se vie nije durila i pozdravljala ga je srdanije, ali se stepenitem i dalje irio odvratan smrad prenja. Pote je bilo malo. %atekao je raun za struju i prosledio ga glavnoj redakciji. 5obio je i jedno pismo iz +avea, od izvesne pedesetogodinje gospo$e koja je pisala prie za decu i predlagala mu da jednu od nji# objavi u ,,Liboi. Pria je bila o vilama i el)ima i nije imala nikakve veze s Portugalijom, mora da se gospo$a vodila nekom irskom novelom. Pereira joj je napisao jedno utivo pismo, predlau i joj da potrai nada#nu e u portugalskom )olkloru zato to se, kazao je, ,,Liboa obra a portugalskim itaocima, a ne anglosaksonskim. Pred kraj meseca stiglo je jedno pismo iz +panije. Bilo je naslovljeno na 'onteira 2osija, a adresa je glasila/ -enjor 'onteiro 2osi, cOo Pro)esor Pereira, ulica 2odriga da 1onseke EE, Lisabon, Portugalija. Pereira je bio na ivici da ga otvori. =otovo da je bio zaboravio na 'onteira 2osija, ili je barem tako mislio, i prosto nije mogao da poveruje da taj mladi za svoju prepisku koristi adresu kulturne redakcije ,,Liboe. Potom ga je odloio u )asciklu ,,.ekrolozi, ne otvorivi ga. 5anju je obedovao u ka)eu 03r#ideja, ali vie nije naruivao omlete s aromatinim travama, jer mu je doktor 7ardozo to zabranio, i vie nije pio limunade, jeo je riblje salate i pio mineralnu vodu. %avreno je objavljivanje

Balzakove Onorine, koja je doivela veliki uspe# kod italaca. Pereira tvrdi da je povr# svega dobio i dva telegrama, jedan od "avire i jedan od (tremoza, u prvom je pisalo da je pria izvanredna, a u drugom da je pokajanje neto o emu bi svi trebalo da razmiljamo, i obojica su na kraju napisali ,,#vala. Pereira je pomislio kako je moda neko u#vatio poruku iz boce, ko zna, i dao se na pripreme za konano redigovanje prie !l)onsa 5odea. 5irektor mu je jednog jutra tele)onirao da mu estita na Balzakovoj prii, rekao je da je glavna redakcija preplavljena estitkama i po#valama. Pereira je pomislio kako direktor sigurno nije mogao u#vatiti poruku iz boce, i to ga je razveselilo. :ostalom, to je zaista bila i)rovana poruka i samo onaj koje mogao da je uje mogao je da je primi. 5irektor nije mogao ni da je uje ni da je primi. ! sad, pro)esore Pereira, upitao je direktor, ta nam sad spremate& :pravo sam zavrio prevod jedne 5odeove prie, odgovorio je Pereira, nadam se da e odgovarati. .adam se da nije "rlezijanka, uzvrati direktor, zadovoljno se razme u i s ono malo znanja iz knjievnosti, ta pria je pomalo ose i ne znam da li bi se svidela naim itaocima. .e, kratko je uzvratio Pereira, to je pripovetka iz knjige Pri)e ponedeljkom, zove se Poslednji 1kolski )as, ne znam da li ste uli za nju, to je jedna rodoljubiva pria. .isam uo, odgovorio je direktor, ali ako je rodoljubiva, onda u redu, danas nam je svima potrebno rodoljublje, rodoljublje je zdravo. Pereira ga je pozdravio i spustio slualicu. :pravo je bio posegnuo za otkucanim tekstom da ga odnese u tampariju, kad tele)on ponovo zazvoni. Pereira je bio na vratima i ve je obukao sako. 4alo, rekao je enski glas, dobar dan, pro)esore Pereira, ovde 'arta, moram da vas vidim. Pereira se lecnuo i upitao/ 'arta, kako ste, kako je 'onteiro 2osi& Posle u vam ispriati, pro)esore Pereira, rekla je 'arta, gde moemo veeras da se vidimo& Pereira se zamislio na trenutak i umalo joj nije rekao da do$e kod njega ku i, a onda je pomislio da je ipak bolje da ne dolazi kod njega i odgovorio/ u ka)eu 03r#ideja, u pola devet. 5ogovoreno, rekla je 'arta, ja sam se oiala i o)arbala u plavo, vidimo se u ka)eu 03r#ideja u pola devet, u svakom sluaju,

'onteiro 2osi je dobro i alje vam jedan lanak. Pererira je izaao s namerom da ode u tampariju, i ose ao je neko uznemirenje, tvrdi. Pomislio je da se vrati u redakciju i da saeka vreme veere, ali je s#vatio da mora oti i do ku e da se okupa i osvei. -eo je u taksi i naterao ga da se popne uz uzbrdicu koja je vodila do njegove zgrade, taksisti obino nisu #teli da se pentraju uz tu uzbrdicu zato to je bila nezgodna za manevrisanje, tako da je Pereira morao da mu obe a napojnicu, i ose ao je stranu iscrpljenost, tvrdi. :ao je u ku u i odma# napunio kadu #ladnom vodom. :ronio je u vodu i paljivo trljao stomak, kako ga je bio nauio doktor 7ardozo. Potom je navukao bademantil i otiao u predsoblje do slike svoje ene. Ponovo se oglasila 'arta, rekao joj je, izgleda da se oiala i o)arbala u plavo, ko zna zato, donosi mi lanak 'onteira 2osija, ali 'onteiro 2osi oigledno i dalje tera po svom, ta deca me brinu, no, ta je tu je, ispria u ti kasnije kako se razvijaju stvari. : osam i trideset pet, tvrdi Pereira, uao je u ka)e 03r#ideja. Prepoznao je 'artu u mravoj plavoj devojci kratke kose koja je stajala pored ventilatora samo zato to je nosila onu istu #aljinu, inae je nikada ne bi prepoznao. 'arta se sasvim promenila, ta plava, kratka kosa, sa akama i esticama kod uiju, davala joj je neki nestaan izraz, liila je na strankinju, recimo 1rancuskinju. 3sim toga, mora da je oslabila najmanje deset kilograma. 3d njeni# le$a i ramena, koji# se Pereira se ao kao meki# i zaobljeni#, ostale su samo dve koate lopatice, kao dva pile a krilca. Pereira je seo nasuprot nje i rekao/ dobro vee, 'arta, ta se to desilo s vama& 3dluila sam da promenim svoj izgled, odgovorila je 'arta, u nekim okolnostima to je neop#odno, a pokazalo se da je neop#odno da postanem neka druga osoba. 7o zna zato je Pereiri palo na pamet da joj postavi to pitanje. .e bi mogao da objasni zato je to uinio. 'oda zato to je bila previe plava i previe neprirodna i on se naprezao da u njoj prepozna onu devojku koju je upoznao, moda zato to se svakog asa kradomice osvrtala oko sebe, kao da

nekoga oekuje ili se neega plai, ali da skratimo, Pereira ju je pitao/ da li se jo uvek zovete 'arta& %a vas sam 'arta, naravno, odgovorila je 'arta, ali imam )rancuski paso, zovem se Liz 5elonej, po zanimanju sam slikarka a u Portugaliju sam dola da slikam pejzae u akvarelu, ali pravi razlog je turizam. Pereira je osetio nepodnoljivu elju da narui omlet s aromatinim travama i da popije limunadu, tvrdi. +ta kaete na to da poruimo dva omleta s aromatinim travama&, upitao je 'artu. -a zadovoljstvom, odgovorila je ona, ali pret#odno bi# popila jedan suvi porto. ( ja, rekao je Pereira, i naruio dva suva porta. -ve mi ovo mirie na nevolju, kazao je Pereira, vi ste u nevolji, 'arta, slobodno mi kaite. 2ecimo da jesam, odgovorila je 'arta, ali to su nevolje koje mi se dopadaju, ose am se dobro, na kraju krajeva, to je ivot koji sam izabrala. Pereira je rairio ruke. !ko je vama dobro, rekao je, a 'onteiro 2osi, i on je u nevolji, pretpostavljam, zato se vie ne javlja, ta mu se to deava& 3 sebi mogu da priam ali ne i o 'onteiru 2osiju, rekla je 'arta, ja odgovaram samo za sebe, nije vam se javljao zato to je imao problema, za sada je i dalje van Lisabona, mota se po !lenteu, njegovi problemi su moda ozbiljniji od moji#, izme$u ostalog potreban mu je i novac i zato vam alje ovaj lanak, kae da je to neko se anje, novac, ako elite, moete dati meni, ja u se pobrinuti da stigne do njega. 'oe misliti, njegovi lanci, poeleo je da odgovori Pereira, nekrolozi ili se anja, na isto mu do$e, ko ta radi ja tog 'onteira 2osija pla am iz svog depa, ne razumem zato ga ne otpustim, predloio sam mu da bude novinar, predvideo sam mu lepu karijeru. 'e$utim, nije rekao nita od svega toga. (zvadio je novanik i uzeo dve novanice. 5ostavite mu i# u moje ime, rekao je, a sada mi dajte lanak. 'arta je izvadila jedan list iz tane i pruila mu ga. -luajte, 'arta, rekao je Pereira, #o u da napomenem da za neke stvari moete raunati na mene, mada ne bi# eleo da se uputam u vae probleme, kao to znate, politika me ne zanima, u svakom sluaju, ako se ujete sa 'onteirom 2osijem, recite mu da se javi, moda i njemu mogu da pomognem, na svoj

nain. 8i ste velika pomo svima nama, pro)esore Pereira, rekla je 'arta, naa stvar to ne e zaboraviti. %avrili su omlet i 'arta je kazala da ne moe vie da ostane. Pereira ju je pozdravio i 'arta je otila, #itro mugnuvi izme$u stolova. Pereira je ostao za stolom i naruio jo jednu limunadu. Poeleo je da o svemu ovom porazgovara s ocem !ntoniom ili sa doktorom 7ardozom, ali otac !ntonio je u ovo doba sigurno ve spavao, a doktor 7ardozo je bio u Paredeu. (spio je svoju limunadu i platio raun. +ta se deava&, upitao je konobara kad mu je ovaj priao. Dorava posla, odgovorio je 'anuel, orava posla, pro)esore Pereira. Pereira ga je u#vatio za miicu. 7ako to mislite orava posla&, upitao je. %ar ne znate ta se deava u +paniji&, odgovorio je konobar. .e znam, rekao je Pereira. (zgleda da je neki veliki )rancuski pisac osudio )rankistiku represiju u +paniji, rekao je 'anuel, izbio je skandal sa 8atikanom. ! kako se zove taj )rancuski pisac&, upitao je Pereira. 4m..., zamislio se 'anuel, ne mogu sad da se setim, vi ste sigurno uli za njega, zove se Bernan, Bernadet, tako nekako. Bernanos, uskliknuo je Pereira, da nije Bernanos;& "ano, odgovorio je 'anuel, upravo se tako zove. 3n je veliki katoliki pisac, kazao je ponosno Pereira, znao sam da e zauzeti stav, ima gvozdenu etiku. ( palo mu je na pamet da bi moda u ,,Liboi mogao da objavi nekoliko poglavlja iz Dnevnika jednog seoskog popa, koji jo nije bio preveden na portugalski. Pozdravio je 'anuela i ostavio mu dobru napojnicu. Poeleo je da razgovara sa ocem !ntoniom, ali otac !ntonio je u to doba spavao, svakog jutra ustajao je u est da bi drao misu u crkvi 'erse, tvrdi Pereira.

1". -utradan ujutru, Pereira je ustao veoma rano, tvrdi, i otiao kod oca !ntonija. %atekao ga je u sakristiji crkve kako skida sveteniku odoru. : sakristiji je bilo veoma svee, na zidovima su visile svete slike i zavetni darovi. 5obar dan, oe !ntonio, pozdravio ga je Pereira, evo mene kod vas. Pereira, zabrundao je otac !ntonio, nestao si, gde se krije& Bio sam u Paredeu, branio se Pereira, proveo sam nedelju dana u Paredeu. : Paredeu;&, uzviknuo je otac !ntonio, a ta si radio u Paredeu& Bio sam na klinici za talasoterapiju, odgovorio je Pereira, kupao sam se u algama i iao na prirodne terapije. 3tac !ntonio ga je zamolio da mu pomogne da skine stolu i rekao/ tebi, dakle, svata pada na pamet. 3slabio sam etiri kilograma, dodao je Pereira, i upoznao jednog doktora, koji mi je izneo vrlo zanimljivu teoriju o dui. 5a li si zbog toga doao&, upitao je otac !ntonio. (zme$u ostalog, potvrdio je Pereira, ali eleo sam da popriamo i o nekim drugim stvarima. Pa, onda, priaj, kazao je otac !ntonio. 8idite, zapoeo je Pereira, to je teorija dva )rancuska )ilozo)a koji su istovremeno i psi#olozi, tvrde da mi nemamo samo jednu duu ve neto poput saveza dua kojim upravlja jedno dominantno *a, i to dominantno *a se povremeno menja, tako da mi dostiemo normu, ali to nije postojana norma, to je promenljiva norma. -luaj me, dobro, Pereira, rekao je otac !ntonio, ja sam )ranjevac, vrlo jednostavan ovek, ali neto mi govori da ti postaje jeretik, ljudska dua je jedna jedina i nedeljiva, od Boga nam je podarena. 5a, spremno je odgovorio Pereira, ali ako namesto due, kao to kau )rancuski )ilozo)i, stavimo re linost, eto, dok si trepnuo nema vie jeresi, ja sam se uverio da u sebi ne nosimo samo jednu linost, imamo mnotvo linosti koje istovremeno postoje pod vodstvom jednog dominantnog *a. ini mi se da je to varljiva i opasna teorija, primetio je otac !ntonio, linost zavisi od due, a dua je jedna jedina i nedeljiva, tvoja pria mirie na jeres. (pak, ja se ve nekoliko meseci

ose am drugaije, priznao je Pereira, razmiljam o onome o emu nikada ranije ne bi# razmiljao, radim stvari koje nikada ranije ne bi# radio. 'ora da ti se neto dogodilo, rekao je otac !ntonio. :poznao sam dve osobe, nastavio je Pereira, mladi a i devojku, i moda je to poznanstvo uzrok promene u meni. 5eava se, rekao je otac !ntonio, ljudi utiu jedni na druge, deava se. .e znam kako oni mogu da utiu na mene, rekao je Pereira, oni su samo dve jadne sanjalice bez budu nosti, ako ba #o ete, trebalo bi ja da utiem na nji#, ja se brinem o njima, tavie, tog mladi a praktino izdravam, ko ta radi ja mu dajem novac iz svog depa, zaposlio sam ga kao praktikanta, ali nije mi jo napisao nijedan lanak koji bi se mogao objaviti, sluajte, oe !ntonio, ta mislite, da li bi mi pomoglo da se ispovedim& 5a li si greio telom, upitao je otac !ntonio. *edino telo koje poznajem je ovo to nosim sa sobom, odgovorio je Pereira. 3nda sluaj, Pereira, zakljuio je otac !ntonio, ne oduzimaj mi vreme, jer za ispovest moram da budem veoma sabran a i ne elim da se zamaram, uskoro idem da obi$em svoje bolesnike, priajmo o emu god #o e i o tvojim problemima uopte, ali ne u vidu ispovesti, ve kao prijatelji. 3tac !ntonio je seo na klupu u sakristiji i Pereira se spustio pored njega. -luajte me, oe !ntonio, rekao je Pereira, ja verujem u Boga oca -vevinjeg, prie ujem se, potujem zapovesti i trudim se da ne greim, iako ponekad nedeljom ne idem na misu, ali to nije zlonamerno, to je samo lenjost, sebe smatram dobrim katolikom i svim srcem pri#vatam slovo Prkve, me$utim, trenutno sam malo zbunjen, a onda, i pored toga to sam novinar, nisam obaveten o onome to se deava u svetu, i sad sam u prilinoj nedoumici jer ini mi se da se vodi nekakva velika polemika oko odre$ivanja )rancuski# katoliki# pisaca prema panskom gra$anskom ratu, voleo bi# da mi kaete neto vie o tome, oe !ntonio, jer vi ste u te stvari upu eni, a ja bi# eleo da znam kako da se ponaam da ne bi# bio jeretik. Boe, u kom ti svetu ivi, Pereira, uzviknu otac !ntonio. Pa, dobro, pokuao je da se brani Pereira, injenica je da sam proveo nedelju dana u Paredeu i da ovog leta nijednom

nisam kupio strane novine, a iz portugalski# ne moe ba mnogo da se sazna, jedine novosti koje ujem su ka)anska prepriavanja. "vrdi Pereira da je otac !ntonio skoio na noge i stao ispred njega, kako mu se uinilo, s prete im izrazom lica. -luaj, Pereira, rekao je, teka su vremena i svako treba sam da izabere, ja sam ovek Prkve i moram da se povinujem crkvenim poglavarima, ali ti ima svu slobodu da pravi svoje line izbore, iako si katolik. 3nda mi objasnite o emu se radi, stao je da preklinje Pereira, jer bi# voleo da pravim svoje line izbore, ali nisam u toku. 3tac !ntonio je mrknuo, prekrstio ruke na grudima i upitao/ da li ti je poznat problem baskijskog klera& .e, nije, priznao je Pereira. -ve je poelo s baskijskim klerom, rekao je otac !ntonio, posle bombardovanja =ernike, baskijski kler, koji se smatrao najve im #ri anima u +paniji, stavio se na stranu republike. 3tac !ntonio je mrknuo kao da ga je to potreslo i nastavio/ u prole e prole godine, dva tovana )rancuska katolika pisca, 1ransoa 'orijak i Bak 'ariten, objavili su mani)est u odbranu Baska. 'orijak, uzviknuo je Pereira, lepo sam ja govorio da treba eventualno pripremiti nekrolog za 'orijaka, on je sjajan ovek, ali 'onteiro 2osi nije uspeo da ga napie. 7o je 'onteiro 2osi, upitao je otac !ntonio. Praktikant koga sam zaposlio, odgovorio je Pereira, ali ne uspeva da napie ni jedan jedini nekrolog za one katolike pisce koji su se politiki ispravno odredili. ekaj malo, zato #o e da mu pie nekrolog, upitao je otac !ntonio, jadan 'orijak, pusti ga da ivi, on nam je potreban, zato #o e da umre& 'a nije, ne u da umre, taman posla, rekao je Pereira, nadam se da e iveti sto godina, ali pretpostavimo da nas iznenada napusti, ako nita drugo, u Portugaliji e barem postojati novine koje e mu blagovremeno odati poast, a te novine e biti ,,Liboa, oprostite mi, molim vas, oe !ntonio, samo nastavite. 5obro, rekao je otac !ntonio, problem se zakuvao kada je 8atikan saoptio da su republikanci poubijali na #iljade panski# vernika, da su baskijski katolici u stvari 0crveni #ri ani i da i# treba izoptiti iz crkvene zajednice, to je i uinjeno, a na sve to se nadovezao 7lodel, slavni Pol 7lodel,

tako$e katoliki pisac, koji je napisao odu 0+panskim muenicima kao sti#ovan predgovor jednom besramnom propagandnom letku nekog nacionalistikog agenta u Parizu. 7lodel, rekao je Pereira, Pol 7lodel& 3tac !ntonio je ponovo mrknuo. :pravo on, rekao je, ta bi ti, Pereira, o njemu rekao& Pravo da vam kaem, ne bi# znao, odgovorio je Pereira, i on je katolik, zauzeo je drugaiji stav, napravio je svoj izbor. 7ako to misli, Pereira, ne bi# znao, uzviknuo je otac !ntonio, taj 7lodel je najobiniji kurvin sin, eto ta je, i ao mi je to ove rei izgovaram na ovom svetu mestu, jer bi# voleo da i# kaem nasred ulice, da me svi uju. ( onda& upitao je Pereira. 3nda, nastavio je otac !ntonio, onda su ostali poglavari panskog klera, na elu sa kardinalom =omaom, nadbiskupom "oleda, odluili da upute otvoreno pismo biskupima u celom svetu, da li ti je jasno, Pereira, biskupima u celom svetu, kao da su biskupi u celom svetu ovetali )aisti poput nji# sami#, i kau da je na #iljade #ri ana u +paniji uzelo oruje u ruke na svoju linu odgovornost, kako bi spasli naela religije. 5a, ree Pereira, a panski muenici, pobijeni vernici. 3tac !ntonio je na trenutak sedeo u tiini, a onda prozborio/ moda i jesu muenici, u svakom sluaju, to su bili ljudi koji su se urotili protiv republike, uostalom, sluaj, republika je bila ustavna, za nju je glasao narod, 1ranko je napravio dravni udar, on je bandit. ! Bernanos, upitao je Pereira, kakva je Bernanosova uloga u svemu tome, i on je katoliki pisac. 3n je jedini koji zaista poznaje +paniju, ree otac !ntonio, od trideset etvrte pa sve do prole godine iveo je u +paniji, pisao je o )rankistikim pokoljima, 8atikan ne moe da ga smisli zato to je on istinski svedok. %nate, oe !ntonio, rekao je Pereira, razmiljao sam da u kulturnom dodatku ,,Liboe objavim jedno ili dva poglavlja iz Dnevnika jednog seoskog popa, ta kaete na to& -jajna ideja, odgovorio je otac !ntonio, samo nisam siguran da e ti dozvoliti da ga objavi, Bernanos nije ba omiljen u ovoj zemlji, nije se razmetao po#valama kada je pisao o bataljonu 8irijato, o portugalskom vojnom kontingentu koji je otiao u +paniju da se bori za 1ranka, a sada izvini, Pereira, ali moram da krenem u bolnicu, ekaju me moji bolesnici.

Pereira je ustao i oprostio se. 5o vi$enja, oe !ntonio, rekao je, izvinite to sam vam oduzeo toliko vremena, slede i put dolazim da se ispovedim. .ema potrebe, dobacio mu je otac !ntonio, gledaj prvo da zgrei, a onda do$i, nemoj mi uzalud oduzimati vreme. Pereira je izaao i s tekom mukom se popeo uz ulicu (mprensa .asional. 7ada se naao ispred crkve -an 'ameda, seo je na jednu klupu na malom trgu. Prekrstio se pred crkvom, a onda ispruio noge i prepustio se sveini vazdu#a. Pila mu se limunada, a ba je tu u blizini bio jedan ka)e. (pak se uzdrao. %adovoljio se time da preda#ne u #ladovini, izuo se kako bi ras#ladio noge. %atim je laganim korakom poao prema redakciji, razmiljaju i o svojim uspomenama. Pereira tvrdi da je razmiljao o svom detinjstvu, detinjstvu provedenom u Povoa du 8arzimu, sa bakom i dekom, o jednom sre nom detinjstvu, barem ga je on smatrao sre nim, ali ne eli da pria o svom detinjstvu, jer tvrdi da ono nema nikakve veze sa ovom priom i s tim danom potkraj avgusta, kada se leto ve gasilo a on ose ao takvu zbrku u glavi. .a stepenitu je zatekao ku epaziteljku, koja ga je srdano pozdravila i rekla/ dobar dan, pro)esore Pereira, jutros za vas nema pote, a ni tele)onski# poziva. 7ako mislite ni tele)onski# poziva, upitao je Pereira zaprepaeno, zar ste ulazili u redakciju& .isam, rekla je -elet pobedonosno, nego su jutros doli radnici iz tele)onske centrale zajedno s komesarom, povezali su va tele)on sa portirnicom, rekli su da je dobro da neko ipak prima tele)onske pozive ako nema nikoga u redakciji, kau da sam ja osoba od poverenja. 8i ste osoba od prevelikog poverenja za te ljude, poeleo je da odgovori Pereira, ali nije rekao nita. -amo je upitao/ a ako ja treba da tele)oniram& 'orate preko centrale, odgovorila je -elet samozadovoljno, sada sam ja vaa centrala, od mene morate da traite brojeve, a ja to uopte nisam #tela, pro)esore Pereira, rintam itavog jutra i moram da spremim ruak za etiri osobe, jer etvoro usta treba da na#ranim, a pored dece, koja se ne bune, imam vrlo za#tevnog mua, kad se vrati s posla iz policije, u dva sata po podne, gladan je kao vuk i mnogo je

za#tevan. "o se ose a po vonju od prenja koji se iri stepenitem, odgovorio je Pereira, i nije rekao nita vie. :ao je u redakciju, sklonio slualicu sa tele)ona i izvadio iz torbe list papira koji mu je dala 'arta pret#odno vee. lanak je bio napisan rukom, plavim mastilom, a u zaglavlju je pisalo/ -e anja. =lasio je/ 0@rA osam godina, FJKI, u 'oskvi je umro veliki pesnik 8ladimir 'ajakovski. :bio se #icem iz pitolja zbog ljubavni# jada. Bee sin umarskog inspektora. .akon to je veoma mlad pristupio boljevikoj partiji, caristika policija ga je tri puta #apsila i muila. 8eliki zagovornik ideja revolucionarne 2usije, pripadao je ruskim )uturistima, koji se politiki razlikuju od italijanski# )uturista, i putovao je po svojoj domovini u lokomotivi, recituju i po selima svoje revolucionarne sti#ove. Probudio je nadu i ivost u narodu. Bio je umetnik, crta, pesnik i ovek od teatra. .jegova dela nisu prevedena na portugalski, ali se mogu kupiti na )rancuskom u knjiari u 2ua do 3uro u Lisabonu. Bio je prijatelj slavnog sineaste 9jzentajna, sa kojim je sara$ivao na nekoliko )ilmova. 3stavio nam je veliki broj prozni# dela, sti#ova i pozorini# tekstova. 3vde slavimo velikog demokratu i vatrenog protivnika carizma. (ako nije bila velika vru ina, Pereira je osetio kako ga obliva znoj po vratu. 5olo mu je da ovaj lanak baci u ko zato to je bio previe budalast. :mesto toga, otvorio )asciklu ,,.ekrolozi i ubacio ga unutra. %atim je obukao sako i pomislio kako je vreme da ide ku i, tvrdi.

2#. "e subote u ,,Liboi je izaao prevod Poslednjeg 1kolskog )asa !l)onsa 5odea. Penzura je glatko pustila tekst i Pereira tvrdi da je pomislio kako se na kraju krajeva ipak moe napisati 0ivela 1rancuska i kako doktor 7ardozo nije bio u pravu. .i ovoga puta Pereira nije potpisao prevod. "vrdi da je to uinio zato to je smatrao da nije prikladno da direktor kulturnog dodatka potpisuje prevode pripovetki, tako bi svi itaoci s#vatili da on zapravo sam ure$uje tu stranicu, to mu je smetalo. Bilo je to pitanje ponosa, tvrdi. Pereira je proitao priu sa velikim zadovoljstvom, bilo je deset sati ujutru, nedelja, i on je ve bio u redakciji, jer je ustao veoma rano, poeo je da prevodi prvo poglavlje Bernanosovog Dnevnika jednog seoskog popa i radio je s posebnim arom. :tom je zazvonio tele)on. Pereira bi ga obino iskljuio, jer otkada su ga povezali s ku epaziteljkom, mrzeo je i samu pomisao na to da mu ona prebacuje tele)onske pozive, ali je tog jutra zaboravio. 4alo, pro)esore Pereira, rekao je -eletin glas, imate poziv, trae vas iz klinike za talasopirotiku iz Paredea. "alasoterapiju, ispravio ju je Pereira. -vejedno, tako neto, rekao je -eletin glas, >o ete da vam prebacim vezu il> da kaem da niste tu& -pojite me, rekao je Pereira. uo je kvrckanje preklopnika sa centrale i glas koji kae/ #alo, ovde doktor 7ardozo, eleo bi# da govorim sa pro)esorom Pereirom. *a sam, odgovorm je Pereira, dobar dan, doktore 7ardozo, drago mi je da vas ujem. ( meni tako$e, rekao je doktor 7ardozo, kako ste, pro)esore Pereira, da li se pridravate moje dijete& "rudim se, priznao je Pereira, trudim se, ali nije lako. ujte, pro)esore Pereira, rekao je doktor 7ardozo, upravo kre em na voz za Lisabon, jue sam proitao 5odeovu priu, zaista je sjajna, voleo bi# da o tome porazgovaramo, ta kaete da zajedno ruamo& 5a li znate gde je ka)e 03r#ideja&, upitao je Pereira, u ulici !leandra 9rkulana, odma# posle jevrejske mesare. %nam, rekao je doktor 7ardozo, u koliko, pro)esore Pereira&

: jedan, rekao Pereira, ako vam odgovora. 3dlino, odgovorio je doktor 7ardozo, u jedan, do vi$enja. Pereira je bio uveren da je -elet odsluala itav razgovor, ali nije se previe potresao, nije rekao nita zbog ega bi trebalo da se plai. .astavio je da prevodi prvo poglavlje Bernanosovog romana, ali sada je iskljuio tele)on, tvrdi. 2adio je do etvrt do jedan, zatim je obukao sako, stavio kravatu u dep i izaao. 7ada je uao u ka)e 03r#ideja, doktor 7ardozo jo nije bio stigao. Pereira je zamolio da mu pripreme sto pored ventilatora i raskomotio se. %a aperitiv je naruio limunadu, jer je bio edan, ali bez e era. 7ad je 'anuel stigao s limunadom, Pereira ga je upitao/ kakve su vesti, 'anuel& 3prene, odgovorio je konobar, izgleda da u +paniji trenutno vlada izvesna ravnotea, nacionalisti su osvojili sever, ali republikanci pobe$uju u centralnom delu, izgleda da se Petnaesta internacionalna brigada #rabro pokazala u -aragosi, centralni deo je u rukama republike, a (talijani koji podravaju 1ranka ponaaju se neasno. Pereira se nasmeio i rekao/ a vi, 'anuel, koga vi podravate& 'alo jedne, malo druge, odgovorio je konobar, jer obe strane su jake, ali mi se uopte ne svi$a ova pria s naom decom iz 8irijata koja su otila da se bore protiv republikanaca, najzad, i mi smo republikanci, oterali smo kralja #iljadu devetsto desete, ne vidim zbog ega bismo se borili protiv republike. "ano, sloio se Pereira. : tom trenutku uao je doktor 7ardozo. Pereira ga je uvek vi$ao u belom mantilu, i videvi da tako, obuenog normalno, uinio mu se mla$im, tvrdi. 5oktor 7ardozo je nosio prugastu koulju i svetli sako, i delovao je zajapureno. 3sme#nuo mu se, nata mu je Pereira uzvratio osme#om. -rdano su se rukovali i doktor 7ardozo je seo. (zvanredno, pro)esore Pereira, rekao je doktor 7arodozu, izvanredno, to je zaista predivna pria, nisam verovao da 5ode ima takvu snagu, doao sam da vam estitam, ali teta to niste potpisali prevod, voleo bi# da vidim vae ime u zagradi na kraju prie. Pereira mu je strpljivo objasnio da je to uradio iz skromnosti, tavie iz ponosa, jer nije eleo da itaoci

s#vate da kulturni dodatak u celosti ure$uje samo on, koji je pri tom i direktor, eleo je da stvori utisak da novine imaju i druge saradnike, da su ozbiljne novine, ukratko/ uradio je to zbog ,,Liboe. .aruili su dve riblje salate. Pereira je u stvari eleo omlet s aromatinim travama, ali nije imao #rabrosti da ga narui pred doktorom 7ardozom. 'oda je vae novo dominantno *a dobilo nekoliko poena, apnuo je doktor 7ardozo. 7ako to mislite&, upitao je Pereira. "ako to ste uspeli da napiete 0ivela 1rancuska, rekao je doktor 7ardozo, iako posredno, preko tre eg lica. Bilo mi je zadovoljstvo, priznao je Pereira, a zatim, prave i se da je obaveten, nastavio/ da li znate da Petnaesta internacionalna brigada pobe$uje u centralnom delu +panije& (zgleda da se junaki ponela u -aragosi. .e zavaravajte se previe, pro)esore Pereira, na to e doktor 7ardozo, 'usolini je poslao 1ranku izvestan broj podmornica, a .emci ga potpomau avijacijom, republikanci ne e uspeti. !li imaju uza sebe -ovjete, usprotivio se Pereira, internacionalne brigade, sve te narode koji su nagrnuli u +paniju da prue pomo republikancima. *a se ne bi# previe zavaravao, ponovio je doktor 7ardozo, #teo sam da vam kaem da sam se dogovorio sa klinikom iz -en 'aloa, odlazim za petnaest dana. .e ostavljajte me, doktore 7ardozo, poeleo je da kae Pereira, molim vas, ne ostavljajte me. :mesto toga je rekao/ ne ostavljajte nas, doktore 7ardozo, ne ostavljajte na narod, ovoj zemlji su potrebni ljudi poput vas. (stina je, naalost, da joj nisu potrebni, odgovorio je doktor 7ardozo, ili barem ona meni nije potrebna, mislim da je bolje da odem u 1rancusku pre katastro)e. 7atastro)e, upita Pereira, kakve katastro)e& .e znam, odgovori doktor 7ardozo, oekujem neku katastro)u, sveoptu katastro)u, ali ne elim da vas uzrujavam, pro)esore Pereira, vi moda upravo razvijate svoje novo dominantno *a i potreban vam je mir, ja u svakom sluaju odlazim, nego, ta je s onom vaom decom&, onom koju ste upoznali i koja sara$uju sa vaim novinama& -amo jedno od nji# sara$uje sa mnom, odgovorio je Pereira, ali jo mi nije napisao nijedan objavljiv lanak, zamislite samo, jue mi je poslao tekst o 'ajakovskom u kojem slavi boljevikog

revolucionara, ne znam zato mu i dalje dajem novac za neupotrebljive lanke, moda zato to je u nevolji, u to se mogu zakleti, i njegova devojka je u nevolji, a ja sam im jedina taka oslonca. 8i im pomaete, rekao je doktor 7ardozo, nema sumnje, ali manje nego to biste stvarno eleli, ako vae novo dominantno *a izroni, moda ete uiniti neto vie, pro)esore Pereira, oprostite mi to sam ovako iskren sa vama. 9 sad vi mene sluajte, doktore 7ardozo, rekao je Pereira, zaposlio sam tog mladi a da pie nekrologe i se anja, slao mi je samo lanke pune buncanja i revolucionarnog zanosa, kao da ne zna u kakvoj zemlji ivimo, uvek sam mu davao novac iz svog depa, da ne bi pla ale novine i zato to je bilo bolje da direktora ne uvlaim u sve to, titio sam ga, sakrio sam njegovog ro$aka, na koga sam se saalio i koji se bori u internacionalnim brigadama u +paniji, ja mu i dalje aljem novac, a on se smuca po !lenteu, ta mogu vie da uinim& 'ogli biste da ga potraite, mirno je odgovorio doktor 7ardozo. 5a ga potraim;, uzviknuo je Pereira, da trim za njim po !lenteu, da pratim njegove tajne promene mesta boravka, uostalom, gde da traim kad ne znam ak ni gde stanuje& .jegova devojka e sigurno znati, rekao je doktor 7ardozo, uveren sam da njegova devojka zna ali vam ne govori jer nema bezrezervno poverenje u vas, pro)esore Pereira, ali vi biste moda mogli da zadobijete njeno poverenje, da budete manje sumnjiavi, vi imate izuzetno snaan superego, pro)esore Pereira, i taj superego se bori sa vaim novim dominantnim *a, vi ste u sukobu sa samim sobom u toj bici koja se rasplamsava u vaoj dui, trebalo bi napustite svoj superego, da ga prepustite sopstvenoj sudbini, poput kakvog otpatka. ( ta bi onda ostalo od mene&, upitao je Pereira, ja sam ono to jesam, sa svojim uspomenama, sa svojom prolo u, se anjima na 7oimbru i na svoju enu, sa ivotom koji sam proveo kao reporter u jednom visokotiranom listu, ta bi ostalo od mene& 2ad alosti, rekao je doktor 7ardozo, to je )rojdovski izraz, oprostite, ja sam zagovornik sinkretizma i pokupio sam sa svi# strana pomalo, ali vama treba rad alosti, treba da kaete zbogom svom proteklom ivotu, treba da ivite u sadanjosti, ovek ne moe da ivi kao vi, pro)esore Pereira,

razmiljaju i samo o prolosti. ! moje uspomene, upitao je Pereira, sve ono to sam proiveo& Bile bi samo uspomene, odgovorio je doktor 7ardozo, ali ne bi tako drsko zauzimale vau sadanjost, vi ivite preneseni u prolost, vi se ponaate kao da ste i dalje u 7oimbri od pre trideset godina, kao da je vaa ena jo iva, ako nastavite tako, posta ete svojevrsni idolopoklonik uspomena, nije iskljueno da ete poeti da razgovarate sa )otogra)ijom svoje ene. Pereira je obrisao usta salvetom i veoma ti#o rekao/ to ve radim, doktore 7ardozo. 5oktor 7ardozo se nasmeio. 8ideo sam sliku vae ene u vaoj sobi na klinici, rekao je, i pomislio sam/ ovaj ovek u svojoj glavi razgovara sa slikom svoje ene, nije proao kroz proces rada alosti, ba sam to pomislio, pro)esore Pereira. (stini za volju, ne razgovaram s njom u svojoj glavi, dodao je Pereira, obra am joj se naglas, priam joj o svemu to mi se doga$a, a slika kao da mi odgovara. "o su )antazije kojima upravlja superego, rekao doktor 7ardozo, vi morate s nekim porazgovarati o stvarima kao to su ove. !li ja nemam nikoga s kim bi# razgovarao, priznao je Pereira, sam sam, imam jednog prijatelja, on je pro)esor na univerzitetu u 7oimbri, iao sam da ga posetim u banji u Busaku i vratio sam se odma# sutradan jer nisam mogao da ga podnesem, svi univerzitetski pro)esori podravaju ovu politiku situaciju, ni on nije izuzetak, zatim je tu moj direktor, ali on uestvuje na svim zvaninim mani)estacijama s rukom ispruenom poput koplja, moete misliti kako bi# s njim mogao da razgovaram, a tu je i ku epaziteljka iz redakcije, -elet, ona je policijski dounik, a sada i tele)onista na centrali, i najzad imam 'onteira 2osa, ali on je sada u ilegali. .jega ste upoznali&, upitao je doktor 7ardozo. 3n je moj praktikant, mladi koji pie lanke koje ne mogu objaviti. ! vi ga potraite, na to e doktor 7ardozo, kao to sam vam ve rekao, potraite ga, pro)esore Pereira, on je mlad, on je budu nost, vi treba da se druite s nekim koje mlad, iako pie lanke koji se ne mogu objaviti u vaim novinama, prestanite da se druite s prolo u, pokuajte da se druite s budu no u. 7ako to divno zvui, ree Pereira, druiti se s budu no u, kako to divno zvui, nikada mi ne bi palo

na pamet. Pereira je naruio limunadu bez e era i nastavio/ a tu ste i vi, doktore 7ardozo, sa vama volim da razgovaram i sa vama bi# rado razgovarao uvek, ali vi nas ostavljate, vi me ostavljate, ostavljate me ovde da samujem, kao to vidite, nemam nikoga osim slike svoje ene. 5oktor 7ardozo je ispio ka)u koju mu je 'anuel doneo. *a mogu razgovarati sa vama u -en 'alou, pro)esore Pereira, ako me posetite, rekao je doktor 7ardozo, ne znai da je ova zemlja savrena za vas, osim toga, prepuna je uspomena, pokuajte da bacite svoj superego u slivnik i napravite mesta za svoje novo dominantno *a, moda emo se videti u nekim drugim okolnostima, a vi ete tad biti neki drugi ovek. 5oktor 7ardozo je bio uporan da plati ruak i Pereira je za#valno pristao, tvrdi, jer nakon to je pret#odne veeri dao 'arti one dve novanice, njegov novanik se prilino istanjio. 5oktor 7ardozo je ustao i oprostio se. 5o skorog vi$enja, pro)esore Pereira, rekao je, nadam se da emo se ponovo videti u 1rancuskoj ili u nekoj drugoj zemlji ovog nepreglednog sveta, i molim vas, napravite mesta za svoje novo dominantno *a, pustite ga da postoji, potrebno mu je da se rodi, potrebno mu je da se dokae. Pereira je ustao i pozdravio se. =ledao ga je kako se udaljava i osetio je neizmernu setu, kao da se rastaju zauvek. 2azmiljao je o nedelji koju je proveo na klinici za talasoterapiju u Paredeu, o svojim razgovorima sa doktorom 7ardozom, o svojoj usamljenosti. (, kada je doktor 7ardozo zamakao iza vrata i nestao na ulici, on se osetio usamljenim, stvarno usamljenim, i pomislio da je onda kada se ovek ose a zaista usamljenim u stvari pravo vreme da se odmeri sa svojim dominantnim *a, koje #o e da se nametne ko#ortama dua. !li, iako je to pomislio, nije bio ube$en, naprotiv, osetio je neizmernu nostalgiju, ne bi znao za im, ali bila je to neizmerna nostalgija za jednim minulim i jednim budu im ivotom, tvrdi Pereira.

21. -utradan ujutru, Pereiru je probudila zvonjava tele)ona, tvrdi. *o je bio u svom snu, snu za koji mu se inilo da ga je sanjao itave no i, dugakom i sre nom, ali smatra da nije primereno da ga otkriva jer on nema nikakve veze sa ovom priom. Pereira je odma# prepoznao glas gospo$ice 1ilipe, sekretarice njegovog direktora. 5obar dan, pro)esore Pereira, rekla je 1ilipe umilno, da u vam gospodina direktora. Pereira se napokon razbudio i seo na ivicu kreveta. 5obar dan, gospodine Pereira, rekao je direktor, ovde va direktor. 5obar dan, gospodine direktore, odgovorio je Pereira, da li ste se lepo proveli na odmoru& -jajno, rekao je direktor, sjajno, banja u Busaku je zaista velianstveno mesto, no mislim da sam vam to ve rekao, ako ne greim, mi smo se ve uli. !#, da, naravno, rekao je Pereira, uli smo se kada je izala Balzakova pria, oprostite, ali tek sam se probudio, jo mi je mutno u glavi. 5eava se ponekad da je oveku mutno u glavi, rekao je direktor s izvesnom otrinom, pa verujem da se to i vama, pro)esore Pereira, moe desiti. :pravo tako, odgovorio je Pereira, meni se to deava naroito ujutru zato to mi varira pritisak. -mirite ga s malo soli, posavetovao ga je direktor, malo soli pod jezik i skakanje pritiska se smiri, ali ne zovem vas zato da bi# raspredao o vaem pritisku, pro)esore Pereira, problem je to nikad ne svra ate u glavnu redakciju, to je problem, zatvorili ste se u onaj sobiak u ulici 2odriga da 1onseke i nikada ne dolazite da razgovarate sa mnom, ne priate mi o svojim projektima, sve radite po svome. !ko emo zapravo, gospodine direktore, rekao je Pereira, oprostite, ali vi ste mi sami dali odreene ruke, rekli ste da je kulturni dodatak samo moja briga, ukratko, rekli ste mi da mogu da radim po svom. "o je u redu, nastavio je direktor, ali zar vam se ne ini da biste ponekad mogli da porazgovarate sa mnom& ( meni bi bilo korisno, rekao je Pereira, jer sam zapravo sam, previe sam da bi# pratio sve to

se doga$a u kulturi, a vi ste mi rekli da ne ete da se bavite kulturom. ! ta je sa vaim praktikantom, upitao je direktor, zar mi niste rekli da ste zaposlili praktikanta& 5a, odgovorio je Pereira, ali njegovi lanci su nezreli, barem zasad, pritom nije umro nijedan zanimljiv knjievnik, osim toga, on je mlad momak, traio je odmor, mora da se sad negde brka, ima ve mesec dana kako se ne javlja. ! vi ga otpustite, doktore Pereira, rekao je direktor, ta e vam praktikant koji ne zna da pie i koji ide na odmor& 5ajmo mu jo jednu priliku, uzvratio je na to Pereira, u stvari treba da naui zanat, on je samo neiskusan momak, od neega mora da pone. : tom trenutku razgovor je prekinuo umilni glas gospo$ice 1ilipe. 3prostite, gospodine direktore, rekla je, imate poziv iz vlade, ini mi se da je #itno. 5obro, pro)esore Pereira, rekao je direktor, pozva u vas za dvadesetak minuta, a vi se u me$uvremenu lepo razbudite i rastopite malo soli ispod jezika. !ko #o ete, pozva u ja vas rekao je Pereira. .e, uzvratio je direktor, #o u da razgovaram na miru, pozva u vas ja kada budem zavrio, do vi$enja. Pereira je ustao i pourio da se na brzinu istuira. Pripremio je sebi ka)u i progutao jedan slani biskvit. %atim se obukao i otiao u predsoblje. %ove me direktor, rekao je slici svoje ene, ini mi se da obigrava kao maka oko slanine al> nikako da kae, ne znam ta #o e od mene, ali mora e da kae, ta ti misli o tome& -lika njegove ene nasmeila se onim dalekim osme#om i Pereira je zakljuio/ dobro, ta je tu je, da vidimo ta #o e direktor, ja nemam ta sebi da prebacim, barem kada su novine u pitanju, ko ta radi ja samo prevodim )rancuske pripovetke iz devetnaestog veka. -eo je za sto u salonu i pomislio da napie se anje na 2ilkea. !li, kad sve sabere, nije imao elju da pie bilo ta o 2ilkeu, tom pomodaru i snobu koji se kretao u visokom drutvu, nek ide do $avola, pomislio je Pereira. Preveo je nekoliko reenica iz Bernanosovog romana, bilo je tee nego to je mislio, barem na poetku, a bio je tek na prvom poglavlju, jo nije uao u samu priu. : tom trenutku zazvonio je tele)on. 5obar dan, jo jednom, pro)esore Pereira,

rekao je umilni glas gospo$ice 1ilipe, da u vam gospodina direktora. Pereira je saekao nekoliko sekundi, a potom se zauo direktorov glas, strog i isprekidan/ dobro, pro)esore Pereira, gde smo ono stali& 2ekli ste mi da sam se zatvorio u svoju redakciju u ulici 2odriga da 1onseke, gospodine direktore, kazao je Pereira, ali ja u toj sobici radim, u njoj ure$ujem kulturu, u glavnoj redakciji ne bi# znao ta u sa sobom, novinare ne poznajem, #roniku sam radio dugi niz godina u drugim novinama, ali vi niste #teli da mi date taj posao, dali ste mi kulturu, a s politikim novinarima nemam nikakve veze, ne znam zbog ega bi# dolazio u direkciju. 5a li ste se izduvali, pro)esore Pereira&, upitao ga je direktor. 3prostite, gospodine direktore, nisam #teo da se izduvam, samo sam #teo da iznesem svoje razloge. 5obro, rekao je direktor, ali sad bi# eleo da vam postavim jedno prosto pitanje, zato nikada nemate potrebu da porazgovarate sa svojim direktorom& %ato to ste mi vi rekli da kultura nije va posao, gospodine direktore, odgovorio je Pereira. -luajte, pro)esore Pereira, rekao je direktor, ne znam da li sedite na uima ili zapravo ne ete da ujete, problem je u tome to ja zovem vas, razumete&, a trebalo bi da vi povremeno traite da razgovarate sa mnom, ali poto tako stoje stvari, budu i da vi nikako ne ete da s#vatite, ja traim da razgovaram s vama. -tojim vam na raspolaganju, rekao je Pereira, u potpunosti na vaem raspolaganju. 5obro, zakljuio je direktor, onda do$ite u novine u pet sati, a sada do vi$enja i prijatan dan, pro)esore Pereira. Pereira je primetio kako polako poinje da se preznojava. Presvukao je koulju koja je bila mokra ispod pazu#a i pomislio da ode u redakciju i tamo saeka pet popodne. ! onda je rekao sebi da u redakciji nema nikakvog posla, morao bi da se susretne sa -elet i da iskljui tele)on, bolje da ostane kod ku e. 8ratio se za sto u trpezariji i poeo da prevodi Bernanosa. "o je svakako bio veoma sloen roman, pa i spor, ko zna ta e misliti itaoci ,,Liboe kad proitaju prvo poglavlje. :prkos svemu, nastavio je da radi i preveo nekoliko stranica. 7ada je dolo vreme ruka, pomislio je da sam neto spremi, ali u ostavi vie nije bilo zali#a. Pereira tvrdi da je pomislio kako bi moda mogao da

prezalogaji neto u ka)eu 03r#ideja, malo kasnije, pa da onda ode u novine. 3bukao je svetlo odelo, stavio crnu kravatu i izaao. 3tiao je tramvajem do "ereiro do Paso i tamo preseo za ulicu !leandra 9rkulana. 7ada je uao u ka)e 03r#ideja bilo je ve tri, i konobar je raspremao stolove. -amo izvolite, pro)esore Pereira, rekao je 'anuel srdano, za vas e se uvek neto na i, pretpostavljam da jo niste ruali, teak je novinarski ivot. 9#, da, odgovorio je Pereira, posebno za novinare koji ne znaju nita kao to se nikad nita ne zna u ovoj zemlji, ima li neki# novosti& (zgleda da su bombardovani engleski brodovi na puini kod Barselone, odgovorio je 'anuel, i da je jedan )rancuski putniki brod pra en sve do 5ardanela, to su italijanske podmornice, (talijani sjajno upravljaju podmornicama, to im je specijalnost. Pereira je naruio limunadu bez e era i omlet s aromatinim travama. (zabrao je mesto u blizini ventilatora, ali toga dana ventilator je bio iskljuen. (skljuili smo ga, rekao je 'anuel, leto je ve na izmaku, jeste li uli onu oluju prole no i& .isam, odgovorio je Pereira, prespavao sam no u jednom cugu, ali meni je i dalje vru e. 'anuel je ukljuio ventilator i doneo mu limunadu. +ta kaete na malo vina, pro)esore Pereira, kada u imati zadovoljstvo da vas posluim vinom& 8ino nije dobro za moje srce, odgovorio je Pereira, ima li neke jutarnje novine& 'anuel je doneo novine. .a naslovnoj strani je pisalo/ Skulpture od peska na plai Karkavelu1a% (inistar .acionalnog sekretarijata za propagandu otvara izlo#u maliumetnika. Polovinu strane zauzimala je velika )otogra)ija na kojoj su se videli radovi dece umetnika sa plae/ sirene, amci, brodovi i kitovi. Pereira je okrenuo stranu. "u je pisalo/ 2ra#ar otpor portugalskog kontingenta u paniji. :vodni naslov glasio je/ 0.ai vojnici se istiu u jo jednoj bici uz podrku italijanski# podmornica iz pozadine. Pereira nije imao elju da proita lanak i odloio je novine na stolicu. Pojeo je svoj omlet i popio jo jednu limunadu bez e era. %atim je platio raun, ustao, obukao sako, koji je bio skinuo, i krenuo peke prema glavnoj redakciji ,,Liboe. 7ada je stigao, bilo je etvrt do pet. :ao je u jedan ka)e, tvrdi, i naruio lozu. Bio je siguran da e koditi njegovom

srcu, ali je pomislio/ ta je tu je. %atim se popeo stepenitem stare zgrade u kojoj se nalazila direkcija ,,Liboe i pozdravio gospo$icu 1ilipu. (dem da vas najavim, rekla je gospo$ica 1ilipa. .ema potrebe, odgovorio je Pereira, najavi u se sam, tano je pet, a gospodin direktor mi je zakazao u pet. Pokucao je na vrata i zauo direktorov glas/ napred. Pereira je zakopao sako i uao. 5irektor je bio preplanuo, veoma preplanuo, oigledno da se sunao u banjskom parku. 9vo mene, gospodine direktore, rekao je Pereira, stojim vam na raspolaganju, sve mi recite. "o sve moe stati u jednu reenicu, Pereira, rekao je direktor, ima vie od mesec dana kako se nismo videli. 8ideli smo se u banji, rekao je Pereira, i stekao sam utisak da ste zadovoljni. 3dmor je odmor, grubo ga je presekao direktor, ne govorimo o odmoru. Pereira se smestio na stolicu ispred pisa eg stola. 5irektor je posegnuo za pisaljkom i stao da je vrti po stolu. Pro)esore Pereira, rekao je direktor, voleo bi# da vam se obra am sa ti, ako doputate. 7ako god elite, odgovorio je Pereira. -luaj, Pereira, rekao je direktor, mi se poznajemo odnedavno, otkako su osnovane ove novine, ali ja znam da si ti dobar novinar, gotovo trideset godina pratio si #roniku, dobro poznaje ivot i uveren sam da e me razumeti. 5a u sve od sebe, rekao je Pereira. 8idi, rekao je direktor, ovo poslednje nisam oekivao. ! ta to&, upitao je Pereira. 3naj #valospev 1rancuskoj, rekao je direktor, izazvao si prilino negodovanja u vanim krugovima. 7oji #valospev 1rancuskoj&, upitao je Pereira zaprepa eno. Pereira; uzviknuo je direktor, objavio si priu !l)onsa 5odea koja govori o ratu sa .emcima i koja se zavrava reima/ ivela 1rancuska; "o je pria iz devetnaestog veka, odgovorio je Pereira. 5a, to je pria iz devetnaestog veka, nastavio je direktor, ali ona svejedno govori o ratu s .emakom, a tebi je sigurno poznato, Pereira, da je .emaka na saveznik. .aa vlada nije pravila nikakve saveze, usprotivio se Pereira, barem ne zvanino. 'a, #ajde, Pereira, rekao je direktor, mu ni malo glavom, ako nema saveza, ima barem naklonosti, velike naklonosti, mi razmiljamo kao .emaka, u spoljnoj i u unutranjoj politici, i pruamo pomo panskim nacionalistima kao to to ini .emaka. !li

u cenzuri nije bilo primedbi, poeo je da se brani Pereira, priu su glatko pustili. : cenzuri sede seljaine, rekao je direktor, neznalice i polupismeni, direktor cenzure je pametan ovek, moj blizak prijatelj, ali on ne moe lino da proita probne otiske svi# portugalski# novina, ostali su tek inovnici, jadni policajci pla eni da spree objavljivanje subverzivni# rei kao to su socijalizam i komunizam, oni nisu mogli da s#vate 5odeovu priu koja se zavrava usklikom ivela 1rancuska, mi smo ti koji treba da budu budni, da budu oprezni, mi, novinari s iskustvom u istoriji i kulturi, mi treba sami sebe da nadziremo. *a sam taj koga nadziru, tvrdi da je rekao Pereira, zaista, ima neko ko me nadzire. .e razumem, Pereira, rekao je direktor, ta time #o e da kae& 4o u da kaem da imam centralu u redakciji, rekao je Pereira, vie ne primam direktne pozive, svi idu preko -elet, ku epaziteljke zgrade. "ako je u svim redakcijama, uzvratio je direktor, ako si odsutan tu je neko ko prima pozive i odgovara umesto tebe. 5a, rekao je Pereira, ali ku epaziteljka je policijski dounik, u to sam siguran. 'a, #ajde, Pereira, rekao je direktor, policija nas titi, bdije nad naim snovima, trebalo bi da joj bude za#valan. *a nisam nikome za#valan, gospodine direktore, odgovorio je Pereira, za#valan sam jedino na svom pro)esionalizmu i na uspomeni na svoju enu. %bog lepi# uspomena treba uvek biti za#valan, sloio se direktor, nego, Pereira, pre nego to objavi kulturni dodatak, mora mi ga pokazati, to je ono to traim. !li, ja sam vam rekao da je re o patriotskoj prii, navaljivao je Pereira, a vi ste me o#rabrili, uveravaju i me da nam je patriotizam u ovom trenutku i te kako potreban. 5irektor je zapalio cigaretu i poeao se po glavi. Portugalski patriotizam, rekao je, ne znam da li me prati, Pereira, portugalski patriotizam, ti uporno objavljuje )rancuske prie, 1rancuzi nam nisu simpatini, ne znam da li me prati, nije ni vano, sluaj me dobro, naim itaocima je potreban jedan valjan portugalski kulturni dodatak, u Portugaliji postoji na desetine pisaca me$u kojima moe da bira, pa i oni# iz devetnaestog veka, za naredni broj izaberi neku priu 9sa du 7eiroa, koji je dobro poznavao Portugaliju, ili 7amila 7atela Branka, koji je pevao o strasti i

koji je vodio zaista sjajan, uzbudljiv ivot ispunjen brojnim ljubavima i tamnovanjem. ,,Liboa nije nikakav kseno)ilan list, a ti treba da na$e svoje korene, da se vrati svojoj zemlji, kako bi rekao kritiar Burapota. .isam uo za njega, odgovorio je Pereira. 3n je kritiar nacionalista, objasnio je direktor, pie za nau konkurenciju, tvrdi da portugalski pisci treba da se vrate svojoj zemlji. *a nikada nisam naputao svoju zemlju, rekao je Pereira, zaboden sam tu poput klina. : redu, pri#vatio je direktor, ali mora da me pita svaki put kad neto planira, ne znam da li si s#vatio& -avreno sam s#vatio, rekao je Pereira i otkopao prvo dugme na sakou. 5obro, zavrio je direktor, mislim da je na razgovor zavren, voleo bi# da nas dvojica ostanemo u dobrim odnosima. .aravno, rekao je Pereira, i oprostio se. 7ada je izaao, napolju je duvao snaan vetar koji je povijao kronje drve a. Pereira je krenuo peke, a zatim stao ne bi li u#vatio neki taksi. Bio je u nedoumici da li da veera u ka)eu 03r#ideja, ali onda se predomislio i zakljuio da je najbolje da kod ku e popije belu ka)u. "aksija, naalost, nije bilo ni za lek, te je morao da eka dobri# pola sata, tvrdi.

22. .arednog dana, Pereira je ostao kod ku e, tvrdi. :stao je kasno, dorukovao i odloio Bernanosov roman, jer ga ,,Liboa ionako ne e objaviti. Pretraio je biblioteku i naao sabrana dela 7amila 7atela Branka. (zabrao je nasumice jednu novelu i poeo da ita prvu stranu. %akljuio je da je depresivna, nije imala onu )rancusku lako u i ironiju, radnja je bila mrana, nostalgina, puna problema i s obiljem tragedija. Pereira se ubrzo zamorio. Poeleo je da porazgovara sa slikom svoje ene, ali je odloio razgovor za kasnije. %atim je sebi napravio kajganu bez aromatini# trava, pojeo je do poslednje mrvice i otiao da prilegne, ubrzo je zaspao i usnio divan san. %atim je ustao i premestio se u )otelju da gleda u prozore. -a prozora njegove ku e videle su se palme iz kasarne preko puta i povremeno bi se oglasila truba. Pereira nije umeo da razlikuje te zvonke poruke jer nije sluio vojsku, pa su to za njega bili tek nepovezani zvuci. %agledao se u listove palme to su se savijali pod naletima vetra i pomislio na svoje detinjstvo. "ako je proveo znatan deo popodneva, razmiljaju i o svom detinjstvu, ali to je neto o emu Pereira ne eli da govori, jer nema nikakve veze sa ovom priom, tvrdi. .egde oko etiri po podne oglasilo se zvono na vratima. Pereira se trgnuo iz svog sanjarenja, ali se nije pomerio. %audilo ga to neko zvoni na njegova vrata, pomislio je da se moda Pijedad vratila iz -etubala, da je njena sestra, nekom sre om, operisana pre roka. %vono se ponovo oglasilo, uporno, dva puta dugako. Pereira se pridigao i pritisnuo dugme koje je otvaralo kapiju. -aekao je na stepenitu, uo je kapiju kako se sasvim polako zatvara i korake koji se urno penju. 7ada je osoba koja je ula stigla na odmorite, Pereira nije mogao da je prepozna zato to je na stepenitu bio mrak i zato to njegov vid vie nije bio tako dobar. %dravo, pro)esore Pereira, rekao je glas koji je Pereira prepoznao, ja sam,

mogu li da u$em& Bio je to 'onteiro 2osi, Pereira ga je propustio i odma# zatvorio vrata. 'onteiro 2osi je stao u predsoblju, u ruci je drao malu torbu, bio je u koulji kratki# rukava. 3prostite, pro)esore Pereira, rekao je 'onteiro 2osi, kasnije u vam sve objasniti, ima li koga u zgradi& 7u epaziteljka je u -etubalu, rekao je Pereira, stanari sa gornjeg sprata su ostavili prazan stan, preselili su se u Porto. 'islite da me je neko video&, upitao je 'onteiro 2osi zabrinuto. Preznojavao se i pomalo zaplitao jezikom. .e verujem, rekao je Pereira, ali ta radite ovde, odakle dolazite& 7asnije u vam objasniti, pro)esore Pereira, rekao je 'onteiro 2osi, morao bi# odma# da se istuiram i promenim koulju, na izmaku sam snaga. Pereira ga je otpratio do kupatila i dao mu svoju istu koulju, onu kaki boje. Bi e vam malo iroka, rekao je, al> ta je tu je. 5ok se 'onteiro 2osi kupao, Pereira je otiao u predsoblje i stao ispred slike svoje ene. Beleo je da joj kae neke stvari, tvrdi, da mu je 'onteiro 2osi banuo u ku u, na primer, i jo mnogo toga. !li nije rekao nita, odloio je razgovor za kasnije i vratio se u salon. 'onteiro 2osi se pojavio u prevelikoj Pereirinoj koulji koja je landarala oko njega. 4vala, pro)esore Pereira, rekao je, mrtav sam od umora, #teo bi# da vam ispriam puno toga, ali sam zaista mrtav umoran, moda bi trebalo da malo odremam. Pereira ga je odveo do spava e sobe i rasprostro preko kreveta pamuni pokriva. (spruite se ovde, rekao mu je, izujte se, nemojte spavati obuveni jer se telo onda ne odmara, i ne brinite, ja u vas kasnije probuditi. 'onteiro 2osi je legao i Pereira je zatvorio vrata i vratio se u salon. 3dloio je novele 7amila 7atela Branka, ponovo je uzeo Bernanosa i bacio se na prevod ostatka poglavlja. !ko nije mogao da ga objavi u ,,Liboi, ta je tu je, pomislio je, moda je mogao da ga objavi u celosti, tako bi Portugalci barem dobili jednu dobru knjigu za itanje, ozbiljnu knjigu, moralnu, koja se bavi sutinskim problemima, knjigu koja bi podstakla itaoce da se pozabave svojom save u, pomislio je Pereira. : osam sati, 'onteiro 2osi je i dalje spavao. Pereira je otiao u ku#inju, ulupao etiri jaja, stavio u nji# kaiicu dionskog sen)a i mrvicu origana i

majorana, eleo je da spremi ukusan omlet s aromatinim travama, verovatno je 'onteiro 2osi gladan kao vuk, pomislio je. Postavio je za dvoje u salonu, rairio beli stolnjak, stavio tanjire iz 7alda da 2ainje, koje mu je poklonio -ilva za venanje, i stavio je dve sve e u dva sve njaka. %atim je poao da probudi 'onteira 2osija, ali je uao u sobu veoma polako jer mu je u stvari bilo ao da ga budi. 'omak je leao na le$ima i spavao, dok mu je jedna ruka visila s kreveta. Pereira ga je pozvao, ali 'onteira 2osi je i dalje spavao. Pereira ga je zatim prodrmao po ruci i rekao/ 'onteiro 2osi, vreme je za veeru, ako nastavite da spavate, ne ete mo i no as da zaspite, bolje da ustanete i stavite neto u usta. 'onteiro 2osi je skoio s kreveta, prestravljen. .e brinite, rekao je Pereira, to sam ja, pro)esor Pereira, ovde ste na sigurnom. 3tili su u salon i pro)esor Pereira je upalio sve e. 5ok je spremao omlet ponudio je 'onteira 2osija patetom iz konzerve koja je ostala od zali#a, i upitao ga iz ku#inje/ ta vam se dogodilo, 'onteiro 2osi& 4vala, odgovorio je 'onteiro 2osi, #vala na gostoprimstvu, pro)esore Pereira, a #vala i na novcu koji ste mi poslali, 'arta mi ga je prosledila. Pereira je izneo omlet na sto i namestio salvetu oko vrata. 5akle, 'onteiro 2osi, upitao je, ta se deava& 'onteiro 2osi se bacio na #ranu kao da danima nita nije okusio. Polako, tako ete se udaviti, rekao je Pereira, jedite polako, ima i sira, priajte mi. 'onteiro 2osi je progutao zalogaj i rekao/ moj ro$ak je u#apen. =de, upitao je Pereira, u pansionu gde sam ga odveo& 'a kakvi, odgovorio je 'onteiro 2osi, u#apen je u !lenteu dok je vrbovao !lenteane, pravo je udo to sam ja uspeo da pobegnem. ( ta sad&, upitao je Pereira. -ad me progone, pro)esore Pereira, odgovorio je 'onteiro 2osi, siguran sam da me trae po itavoj Portugaliji, sino sam u#vatio autobus, stigao sam do Bareira, zatim sam iao trajektom, od 7ai de -odrea dovde doao sam peke jer nisam imao novca za prevoz. %na li neko da ste ovde&, upitao je Pereira. .iko, odgovorio je 'onteiro 2osi, ak ni 'arta, nego, #teo bi# da stupim u kontakt sa njom, eleo bi# da javim barem 'arti da sam na sigurnom, jer vi me ne ete oterati, zar ne, pro)esore Pereira& 'oete ostati ovde koliko god elite,

odgovorio je Pereira, do polovine septembra sigurno, dok se ne vrati Pijedad, ku epaziteljka zgrade koja je i moja ku na pomo nica, Pijedad je ena od poverenja, ali ona je ku epaziteljka, a ku epaziteljke razgovaraju s drugim ku epaziteljkama, vae prisustvo ne bi ostalo neprime eno. Pa dobro, rekao je 'onteiro 2osi, do petnaestog septembra sigurno u na i neki smetaj, a sada bi# mogao da razgovaram s 'artom. -luajte, 'onteiro 2osi, rekao je Pereira, zaboravite sada 'artu, dok ste u mojoj ku i ne ete razgovarati ni sa kim, smirite se i odmorite. ! ta vi radite, pro)esore Pereira, upitao je 'onteiro 2osi, da li se i dalje bavite nekrolozima i se anjima& Povremeno, odgovorio je Pereira, ali lanci koje ste mi poslali nisu za objavljivanje, stavio sam i# u jednu )asciklu u redakciji, ne znam zato i# ne bacim. 8reme je da vam neto priznam, promrmljao je 'onteiro 2osi, oprostite mi to vam to govorim tek sada, ali ti tekstovi nisu ba roba iz mog du ana. ! ta bi to tano trebalo da znai&, upitao je Pereira. Pa, eto, pro)esore Pereira, istina je da mi je 'arta mnogo pomogla, delom i# je ona napisala, osnovne ideje su njene. ini mi se da je to veoma nedolino, primetio je Pereira. !#, odgovorio je 'onteiro 2osi, ne znam ba koliko, a vi, pro)esore Pereira, da li vi uopte znate ta uzvikuju panski nacionalisti&, uzvikuju viva la muerte, a ja o smrti ne umem da piem, ja volim ivot, pro)esore Pereira, i nikada ne bi# bio u stanju da sam piem nekrologe, da govorim o smrti, ja stvarno nisam u stanju da o tome govorim. : sutini vas razumem, tvrdi da je rekao Pereira, ni meni to vie nije lako. -pustila se no i sve e su rasipale slabanu svetlost. .e znam zato inim sve ovo za vas, 'onteiro 2osi, rekao je Pereira. 'oda zato to ste dobar ovek, odgovorio je 'onteiro 2osi. -uvie je jednostavno, primetio je Pereira, svet je prepun dobri# ljudi koji ne idu unaokolo trae i nevolje. 3nda ne znam, rekao je 'onteiro 2osi, zaista ne bi# znao. Problem je u tome to ni ja ne znam, rekao je Pereira, do pre nekoliko dana postavljao sam sebi mnoga pitanja, ali moda je bolje da prestanem da se pitam. (zneo je na sto bocu s trenjama u rakiji i 'onteiro 2osi je ispio punu au. Pereira je uzeo samo jednu trenju i malo

soka, jer se plaio da ne pokvari svoju dijetu. Priajte mi kako je bilo, zamolio ga je Pereira, ta ste dosad radili u !lenteu& 3bili smo itavu oblast, uzdu i popreko, odgovorio je 'onteiro 2osi, zaustavljali smo se na proverenim mestima, tamo gde je bilo vie komeanja. 3prostite, prekinuo ga je Pereira, ali va ro$ak mi ne lii na osobu koja je sposobna za to, ja sam ga samo jedared video, ipak delovao mi je pomalo izgubljeno, ak budalasto, a pritom jo i ne govori portugalski. 5a, kazao je 'onteiro 2osi, ali on je po zanimanju slovoslaga, ume da izra$uje dokumenta, nema mu ravnog u )alsi)ikovanju pasoa. 3nda je mogao bolje da )alsi)ikuje svoj, rekao je Pereira, imao je argentinski paso i na kilometar se videlo da je laan. "aj nije radio on, usprotivio se 'onteiro 2osi, dobio ga je u +paniji. ( na kraju&, upitao je Pereira. .ita, odgovorio je 'onteiro 2osi, u Portalegru smo nali jednu proverenu tampariju i moj ro$ak se dao na posao, uradili smo veliku stvar, moj ro$ak je napravio prilian broj pasoa, dobar deo smo razdelili, ostatak je kod mene jer vie nismo imali vremena. 'onteiro 2osi se maio za torbu koju je ostavio na )otelji i zavukao ruku u nju. 9vo ta mi je ostalo, rekao je. -tavio je na sto sveanj pasoa, moglo i# je biti dvadesetak. 5ragi moj 'onteiro 2osi, potpuno ste sili s uma, rekao je Pereira, etate s tim u torbi kao da su karamele, ako vas u#vate s tim dokumentima, crno vam se pie. Pereira je uzeo pasoe i rekao/ sakri u i#. Pomislio je da i# stavi u neku )ioku, ali mu to nije bilo dovoljno sigurno mesto. %atim je otiao u predsoblje i ubacio i# iza knjiga u biblioteci, ba iza slike svoje ene. 3prosti, rekao je slici, ali ovde niko ne e da zagleda, ovo je najsigurnije mesto u ku i. 3nda se vratio u salon i rekao/ kasno je, moda je najbolje da po$emo na poinak. *a moram da se ujem sa 'artom, rekao je 'onteiro 2osi, brine se, ne zna ta se desilo sa mnom, mogu e je da misli da su i mene u#apsili. -luajte, 'onteiro 2osi, rekao je Pereira, sutra u ja pozvati 'artu i to iz javne govornice, bolje je da se veeras primirite i da idete u krevet, zapiite mi broj tele)ona na ovom listu. 3stavi u vam dva broja, rekao je 'onteiro 2osi, ako se ne javi na jednom,

sigurno e se javiti na drugom, ako se ne javi ona lino, traite Liz 5elonej, sada se tako zove. %nam, priznao je Pereira, sreo sam je ovi# dana, osuila se kao prut, ne moe je ovek prepoznati, taj ivot joj ne prija, 'onteiro 2osi, sasvim e je unititi, a sada laku no . Pereira je ugasio sve e i upitao se zato je uao u itavu tu priu, zato je primio 'onteira 2osija, zato da tele)onira 'arti i ostavlja i)rovane poruke, zato da ulazi u stvari koje ga se ne tiu& 'oda zato to je 'arta toliko oslabila i to su joj na le$ima trale dve koate lopatice, kao dva pile a krilca& 'oda zato to 'onteiro 2osi nije imao oca i majku koji bi mu pruili utoite& 'oda zato to je bio u Paredeu i to mu je doktor 7ardozo izneo svoju teoriju o savezu dua& Pereira to nije znao, a ni danas ne bi mogao sebi da odgovori. 3nda je ipak odluio da ode na poinak jer je sutradan #teo da ustane rano i da valjano isplanira dan, ali pre nego to je otiao da legne, svratio je na trenutak u predsoblje i pogledao sliku svoje ene. ( Pereira joj se nije obratio, samo joj je neno ma#nuo rukom, tvrdi.

23. "og jutra pred kraj avgusta Pereira se probudio u osam, tvrdi. : toku no i se budio nekoliko puta i uo je kako pljuti kia u kronjama palmi u dvoritu kasarne preko puta. .e se a se da je sanjao, spavao je rastrzano, na ma#ove je sigurno neto i sanjao, ali se ne se a. 'onteiro 2osi je spavao na kauu u salonu, u pidami koja ma je praktino izigravala arav, s obzirom na veliinu. -pavao je sav zgren, kao da mu je #ladno i Pereira ga je pokrio vunenim ebetom sa kotskom arom, neno, da ga ne bi probudio. 7retao se kroz ku u na prstima, da ne pravi buku, spremio je sebi ka)u i otiao u nabavku u bakalnicu na uglu ulice. Pazario je etiri konzerve sardina, tuce jaja, paradajz, dinju, #leb, osam kroketa od bakalara, oni# gotovi#, koje treba samo podgrejati u rerni. 3nda je ugledao jednu malu dimljenu prutu kako visi na kuki, uvaljanu u papriku, pa je i nju pazario. 2eili ste da obnovite zali#e, pro)esore Pereira, primetio je bakalin. 5a znate da jesam, odgovorio je Pereiera, moja ku na pomo nica ne e do i pre polovine septembra, kod sestre je u -etubalu, pa moram sam da se snalazim, ne mogu da idem u nabavku svako jutro. !ko vam treba neko poteno eljade da vam malo pospremi po ku i, imam pravu osobu za vas, rekao je bakalin, stanuje gore uz ulicu, prema =rasi, ima malo dete i mu ju je napustio, osoba je od poverenja. .e #vala, odgovorio je Pereira, #vala gospodine 1ransiko, radije ne bi#, ne znam ta bi Pijedad na to rekla, ku ne pomo nice su ljubomorne jedna na drugu i mogla bi da se oseti odbaenom, moda na zimu, to moda nije loa ideja, ali sada je najbolje da saekam da se vrati Pijedad. Pereira je uao u ku u i stavio namirnice u #ladnjak. 'onteiro 2osi je spavao. Pereira mu je ostavio ceduljicu. 0(mate jaja s prutom ili podgrejte krokete od bakalara, moete i# podgrejati u tiganju, ali sa veoma malo ulja, inae se pretvore u kau, prijatan ruak i ne brinite, ja se vra am predvee,

razgovara u s 'artom, do skorog vi$enja, Pereira. (zaao je iz ku e i uputio se u redakciju. 7ada je stigao, zatekao je -elet u svom kokoinjcu kako se zanima nekim kalendarom. 5obar dan, -elet, javio se Pereira, ima li novosti& .i poziva, ni pote, odgovorila je -elet. Pereira je oda#nuo, dobro je da ga niko nije traio. Popeo se u radakciju i iskljuio tele)on, zatim je uzeo priu 7amila 7atela Branka i pripremio je za tampariju. 3ko deset je pozvao novine i javio mu se ljupki glas gospo$ice 1ilipe. 3vde doktor Pereira, rekao je Pereira, eleo bi# da razgovaram sa direktorom. 1ilipe je prebacila vezu i direktor se javio/ #alo. 3vde pro)esor Pereira, rekao je Pereira, #teo sam samo da se javim, gospodine direktore. 5obro je, rekao je direktor, jer jue sam vas traio, ali niste bili u redakciji. *ue mi nije bilo dobro, slagao je Pereira, ostao sam kod ku e zato to me je muilo srce. 2azumem, pro)esore Pereira, rekao je direktor, ali voleo bi# da znam kakvi su vam planovi za slede e kulturne dodatke. 3bjavljujem jednu priu 7amila 7atela Branka, odgovorio je Pereira, kao to ste mi vi savetovali, gospodine direktore, mislim da e jedan portugalski pisac iz devetnaestog veka sasvim odgovarati, ta vi mislite& -avreno, odgovorio je direktor, ali voleo bi# da nastavite i sa rubrikom se anja. 2azmiljao sam o 2ilkeu, odgovorio je Pereira, ali nita nisam napisao, ekao sam va blagoslov. 2ilke, kazao je direktor, ime mi neto govori. 2ajner 'arija 2ilke, objasnio je Pereira, ro$en je u e#oslovakoj, ali je praktino austrijski pesnik, pisao je na nemakom, umro je dvadeset este. -luajte, Pereira, kazao je direktor, kao to sam vam ve rekao, ,,Liboa postaje kseno)ilan list, zato ne napiete se anje na nekog doma eg pesnika, zato ne napiete neto o naem velikom 7amoiu& 7amoiu, na to e Pereira, ali 7amoi je umro #iljadu petsto osamdesete, pre gotovo etiristo godina. 5a, kazao je direktor, ali je on na veliki nacionalni pesnik, uvek je veoma aktuelan, uostalom, znate li ta je uradio !ntonio 1eru, direktor .acionalnog sekretarijata za propagandu, odnosno ministarstva kulture, pala mu je na pamet briljantna zamisao da spoji dan 7amoia sa 5anom nacije, toga dana se slavi veliki epski pesnik i portugalska

nacija, a i vi biste mogli da napiete se anje. !li, dan 7amoia je deseti juni, usprotivio se Pereira, gospodine direktore, kakvog smisla ima slaviti dan 7amoia krajem avgusta& 5esetog juna ionako jo nismo imali kulturni dodatak, objasnio je direktor, to tako$e moete napomenuti u tekstu, a 7amoia moete slaviti uvek, on je na veliki nacionalni pisac, pomenite i 5an nacije, dovoljno je neto sasvim kratko kako bi itaoci s#vatili. 3prostite mi, gospodine direktore, odgovorio je skrueno Pereira, ali sluajte, elim neto da vam kaem, mi smo poreklom Luzijadi, zatim smo imali 2imljane i 7elte, a onda su doli !rapi, koju to tano naciju mi Portugalci moemo da slavimo& Portugalsku naciju, odgovorio je direktor, izvinite Pereira, ali ini mi se da vaa primedba nije na mestu, mi smo Portugalci, otkrili smo svet, ostvarili smo najve e pomorske podu#vate na zemaljskoj kugli, a tad kada smo sve to radili, u esnaestom veku, ve smo bili Portugalci, mi to jesmo i vi to veliajte, Pereira. 5irektor je zatim napravio pauzu, pa nastavio/ Pereira, poslednji put smo bili na ti, ne znam zato ti i dalje govorim vi. 7ako god elite, gospodine direktore, odgovorio je Pereira, moda je kriv tele)on. Bi e da je tako, rekao je direktor, u svakom sluaju, sluaj me dobro, Pereira, #o u da ,,Liboa budu vrlo portugalske novine ak i po svom kulturnom dodatku i ako ti ne eli da pie se anje na 5an nacije, mora uraditi barem se anje na 7amoia, i to je ve neto. Pereira je pozdravio direktora i spustio slualicu. !ntonio 1ero, pomislio je, taj strani !ntonio 1ero, najgore je to je inteligentan i lukav, kad samo pomisli da je bio prijatelj 1ernanda Pesoe, ali ta je tu je, zakljuio je, i taj Pesoa je birao bajne prijatelje. Pokuao je da napie se anje na 7amoia, i to ga je zamajalo do pola jedan. 3nda je sve odloio. 5o $avola i 7amoi, pomislio je veliki pesnik koji velia #erojstvo Portugalaca, jako mi je to #erojstvo, kazao je u sebi Pereira. 3bukao je sako i uputio se prema ka)eu 03r#ideja. :ao je i seo za uobiajeni sto. 'anuel mu je urno priao i Pereira je naruio riblju salatu. *eo je polako, veoma polako, a onda je otiao do tele)ona. : ruci je drao ceduljicu sa brojevima koje mu je dao 'onteiro 2osi. Prvi broj je zvonio dugo,

ali se niko nije javljao. Pereira je pokuao ponovo, toliko puta mu se deavalo da pogrei. Broj je zvonio dugo, ali se niko nije javljao. 3nda je okrenuo drugi broj. *avio se neki enski glas. 4alo, rekao je Pereira, eleo bi# da razgovaram sa gospo$icom 5elonej. .e poznajem je, odgovorio je enski glas sumnjiavo. 5obar dan, ponovio je Pereira, traim gospo$icu 5elonej. 3prostite, a ko ste vi&, upitao je enski glas. -luajte gospo$ice, rekao je Pereira, ima #itnu poruku za Liz 5elonej, dajte mi je, molim vas. .ema ovde nikakve Liz, rekao je enski glas, ini mi se da ste pogreili, ko vam je dao ovaj broj& .ajmanje je vano ko mi ga je dao, odvratio je Pereira, uostalom, ako ne mogu da razgovaram sa Liz, onda mi dajte 'artu. 'artu&, zaudio se enski glas, koju 'artu, na ovom svetu ima toliko 'arti. Pereira se setio da ne zna kako se 'arta preziva pa je jednostavno rekao/ 'arta je jedna mrava devojka plave kose koja se odaziva i na ime Liz 5elonej, ja sam njen prijatelj i imam za nju vanu poruku. Balim, rekao je enski glas, ali ovde ne postoji nikakva 'arta i nikakva Liz, do vi$enja. "ele)on je kliknuo i Pereira je stajao sa slualicom u ruci. Prekinuo je vezu i vratio se za svoj sto. ime mogu da vas usluim&, upitao je 'anuel, uurbano mu prilaze i. Pereira je naruio limunadu sa e erom, zatim upitao/ ima li zanimljivi# novosti& Bi e i# veeras u osam, rekao je 'anuel, imam prijatelja koji #vata radio London, ako #o ete, sutra u vam sve ispriati. Pereira je popio svoju limunadu i platio raun. (zaao je i krenuo u redakciju. %atekao je -elet u svom kokoinjcu, i dalje zadubljenu u svoj kalendar. (ma li neto novo&, upitao je Pereira. Bio je jedan tele)onski poziv za vas, rekla je -elet, neka ena, ali nije #tela da kae zato zove. 5a li se predstavila&, upitao je Pereira. 2ekla je neko strano ime, odgovorila je -elet, ali nisam zapamtila. %ato niste zapisali&, prebacio joj je Pereira, vi radite na centrali, -elet, treba da zapisujete poruke. *edva da umem da piem i portugalski, odgovorila je -elet, a zamislite tek neko strano ime, bilo je to neko komplikovano ime. Pereira je osetio snano uzbu$enje i upitao/ i ta vam je rekla ta ena, ta vam je rekla, -elet& 2ekla je da ima nekakvu poruku za vas i

da trai gospodina 2osija, kakvo udno ime, ja sam odgovorila da ovde nema nikakvog 2osija, da je ovo kulturna redakcija ,,Liboe, onda sam zvala glavnu redakciju jer sam mislila da u vas tamo na i, #tela sam da vas obavestim, ali vas nije bilo i ostavila sam poruku da vas je traila neka gospo$a strankinja, izvesna Liz, sad sam se setila. ( vi ste im rekli da su traili gospodina 2osija&, upitao je Pereira. .e, pro)esore Pereira, odgovorila je -elet pre)rigano, to nisam rekla, inilo mi se da nije vano, kazala sam samo da vas je traila izvesna Liz, ne sekirajte se, pro)esore Pereira, ako im trebate, na i e vas. Pereira je pogledao na sat. Bilo je etiri po podne, odluio je da se ne penje, te pozdravio -elet. -luajte, -elet, rekao je, idem ku i jer se ne ose am dobro, ako me neko trai, recite da zove na ku u, sutra moda ne u do i u redakciju, vi preuzmite moju potu. 7ada je stigao ku i bilo je ve sedam. 5ugo se zadrao na "ereiro do Paso, na jednoj klupi, posmatraju i trajekte koji su polazili ka drugoj obali "ea. Bilo je predivno to kasno popodne, i Pereira je eleo da uiva u njemu. %apalio je cigaru i udno uvlaio dimove. -edeo je na klupi okrenutoj prema reci i kraj njega je seo jedan prosjak s usnom #armonikom, koji mu je svirao stare pesme iz 7oimbre. 7ada je Pereira uao u ku u, nije odma# video 'onteira 2osija i to ga je uzbunilo, tvrdi. !li 'onteiro 2osi je bio u kupatilu gde je obavljao ritualno kupanje. :pravo se brijem, pro)esore Pereira, doviknuo je 'onteiro 2osi, bi u gotov za pet minuta. Pereira je skinuo sako i postavio sto. -tavio je tanjire iz 7alda da 2ainje, one od pret#odne veeri. 5oneo je na sto dve sve e koje je kupio tog jutra. %atim je otiao u ku#inju, neodluan ta da spremi za veeru. 7o zna zato mu je palo na pamet da spremi neko italijansko jelo, on ak i ne poznaje italijansku ku#inju. Pomislio je da izmisli neto, tvrdi Pereira. 3dsekao je pove e pare prute i iseckao ga na kockice, zatim uzeo dva jaja koja je ulupao, u to stavio strugani sir i prutu, dodao origano i majoran, sve to izmeao, a onda pristavio lonac s vodom za pagete. 7ada je voda provrila,

stavio je pagete koje su odavno stajale u ostavi. 'onteiro 2osi se pojavio sve kao rua, u Pereirinoj koulji kaki boje, koja je kao arav leprala oko njega. Pomislio sam da napravim neko italijansko jelo, rekao je Pereira, ne znam da li je zaista italijansko, verovatno je neka izmiljotina, ali je barem pastauta. 7akva divota, uzviknuo je 'onteiro 2osi, nisam je jeo itavu venost. Pereira je upalio sve e i posluio pagete. Pokuao sam da tele)oniram 'arti, rekao je, ali na prvom broju se niko nije javljao, a na drugom se javila neka gospo$a koja se pravila luda, rekao sam ak da elim da razgovaram sa 'artom, ali nita nije pomoglo, kada sam stigao u redakciju, ku epaziteljka mi je kazala da me je neko traio, verovatno 'arta, ali traila je vas, moda je to bilo neoprezno sa njene strane, kako god bilo, neko sada moda zna da sam ja u kontaktu sa vama, mislim da e nam to doneti probleme. ( ta ja sad da radim&, upitao je 'onteiro 2osi. !ko imate neko sigurnije mesto, bilo bi bolje da odete, a ako nemate, ostanite ovde pa emo videti, odgovorio je Pereira. (zneo je na sto trenje u rakiji i uzeo jednu, bez soka. 'onteiro 2osi je napunio au. : tom trenutku zaulo se kucanje na vratima. :darci su bili snani, kao da neko #o e da provali vrata. Pereira se zapitao kako su uspeli da otvore donju kapiju, i nekoliko sekundi je sedeo u tiini. :darci su se ponovili, ovoga puta jo silovitije. 7o je, upitao Pereira ustaju i, ta #o ete& 3tvorite, policija, otvorite vrata ili emo i# razneti mecima, odgovorio je jedan glas. 'onteiro 2osi je navrat6nanos potrao prema sobama, smogao je tek snage da izgovori/ dokumenta, pro)esore Pereira, sakrijte dokumenta. 8e su na sigurnom, umirio ga je Pereira, i poao prema ulazu da otvori vrata. 7ada je proao pored slike svoje ene, dobacio je zavereniki pogled tom dalekom osme#u. ! zatim je otvorio vrata, tvrdi.

24. "vrdi Pereira da i# je bilo trojica u civilnom odelu i da su bili naoruani pitoljima. Prvi koji je uao bio je onizak i suvonjav, s bri ima i kestenjastom bradicom. Politika policija, rekao je suvonjavi oveuljak naredbodavnim tonom, moramo da pretresemo stan, traimo jednu osobu. Pokaite mi svoju legitimaciju, usprotivio se Pereira. -uvonjavi oveuljak se obratio svojim kompanjonima, dvojici klipana u crnom, i rekao/ #ej, momci, jeste li uli, ta velite na ovo& *edan od nji# uperio je pitolj prema Pereirinim ustima i procedio/ je l> ti ovo dovoljna legitimacija, meino& !jde, momci, rekao je suvonjavi oveuljak, nemojte tako s naim pro)esorom Pereirom, on je dobar novinar, pie za jedan cenjeni list, moda previe katoliki orijentisan, ne kaem, ali na liniji. ! onda je nastavio/ ujte, pro)esore Pereira, nemojte da nas zamajavate, nismo doli ovde da askamo i ne volimo da gubimo vreme, uostalom, znamo da vi nemate nikakve veze sa tim, vi ste poten ovek, jednostavno niste s#vatili s kim imate posla, poklonili ste poverenje jednom sumnjivom tipu, ali ja ne elim da vam pravim probleme, samo nas pustite da radimo svoj posao. *a ure$ujem kulturni dodatak ,,Liboe, rekao je Pereira, #o u da razgovaram sa nekim, #o u da pozovem svog direktora, da li on zna da ste u mojoj ku i& 'a #ajte, pro)esore Pereira, odgovorio je suvonjavi oveuljak medenim glasom, zar mislite da mi u policiji o svojim akcijama prvo obavestimo vaeg direktora, ma o emu vi to priate& !li vi niste policija, uzjogunio se Pereira, niste nadleni, u civilu ste, nemate nikakvu dozvolu za ulazak u moju ku u. -uvonjavi oveuljak se ponovo, uz osme#, obratio onoj dvojici klipana/ doma in je tvrdoglav, momci, pitam se ta treba da uradimo da ga ubedimo& ovek koji je drao pitolj uperen u Pereiru, snano ga je udario nadlanicom i Pereira se zateturao. 5aj, 1onseka, nemoj tako, rekao je suvonjavi oveuljak, ne sme da maltretira pro)esora Pereiru, tako e mi ga previe

uplaiti, on je slabaan, i pored toga to je ovako debeo, njega zanima kultura, on je intelektualac, pro)esora Pereiru treba ube$ivati lepim jer e se inae upikiti u ga e. 7lipan po imenu 1onseka ponovo je zviznuo Pereiru nadlanicom i Pereira se ponovo zateturao, tvrdi. 1onseka, rekao je suvonjavi oveuljak, smee i se, previe si manuelan, mora u te nekako ukrotiti, inae e mi pokvariti posao. %atim se okrenuo Pereiri i kazao/ pro)esore Pereira, kao to ve reko#, mi nismo ljuti na vas, doli smo samo da odrimo jednu lekcijicu momku koji se nalazi u vaoj ku i, tom tipu koji vapije da dobije jednu malu lekciju jer ne zna koje su vrednosti domovine, malo i# je zagubio, jadniak, i mi smo doli da mu pomognemo da i# prona$e. Pereira je protrljao obraz i promrmljao/ nema ovde nikoga. -uvonjavi oveuljak je bacio pogled oko sebe i rekao/ ujte, pro)esore Pereira, olakajte nam zadatak, tog vaeg mladog gosta treba samo neto da pitamo, uprilii emo mu malo sasluanje ne bi li se prisetio patriotski# vrednosti, ne elimo nita vie, samo smo zato doli. 3nda mi dopustite da tele)oniram policiji, bio je uporan Pereira, neka oni do$u i neka ga vode u stanicu, tamo se obavljaju sasluanja, a ne u stanu. 'a, #ajte, pro)esore Pereira, rekao je suvonjavi oveuljak, smekaju i se, vi nemate nimalo razumevanja, va stan je kao poruen za privatno sasluanje kao to je ovo, vaa ku epaziteljka nije tu, komije su otile u Porto, vee je ti#o i ova zgrada je prava bombona, diskretnija je od policijske stanice. %atim je dao znak klipanu koga je nazvao 1onseka i ovaj je odgurnuo Pereiru sve do trpezarije. Pogledali su oko sebe ali nisu videli nikoga, samo postavljen sto sa ostacima #rane. 3#o#o, pro)esore Pereira, intimna veerica, rekao je suvonjavi oveuljak, vidim da ste pripremili intimnu veericu sa sve ama i svim ostalim to uz to ide, zaista romantino. Pereira nije odgovorio nita. ujte, pro)esore Pereira, rekao je suvonjavi oveuljak uprepodobljeno, vi ste udovac i ne druite se sa enama, kao to vidite znam sve o vama, da vi kojim sluajem ne volite golobrade deake& Pereira je ponovo dodirnuo rukom svoj obraz i rekao/ vi ste zaista gnusni i sve ovo je gnusno. 'a, #ajte, pro)esore

Pereira, nastavio je suvonjavi oveuljak, ali mukarac je mukarac, to i vi vrlo dobro znate, i ako mukarac na$e kakvog slatkog golobradog plavuana sa slatkim dupencetom, to je sasvim razumljivo. ! zatim je nastavio grubim i odlunim glasom/ da li moramo izvrnuti ku u naopake ili ete radije da se dogovorimo& "amo je, odgovorio je Pereira, u radnoj ili u spava oj sobi. -uvonjavi oveuljak je izdao naredbe dvojici klipana. 1onseka, kazao je, nemoj svom snagom, ne elim probleme, dovoljno je da mu odrimo malu lekciju i da saznamo ono to #o emo, a ti, Lima, da se lepo ponaa, znam da si poneo pendrek i da ga nosi ispod koulje, ali ne zaboravi da ne elim udarce po glavi, ako ba #o e udri po le$ima i po grudima, to vie boli, a ne ostavlja tragove. 2azumem, komandante, odgovorila su dva klipana. :li su u radnu sobu i zatvorili vrata za sobom. 5obro, rekao je suvonjavi oveuljak, dobro, pro)esore Pereira, da malo pro askamo dok moji prijatelji rade svoj posao. 4o u da tele)oniram policiji, ponovio je Pereira. Policija, nasmeio se suvonjavi oveuljak, pa ja sam policija, pro)esore Pereira, ili je barem u ovom trenutku predstavljam, jer no u i naa policija spava, znate, naa policija nas titi itavog bogovetnog dana, ali uvee ide na spavanje jer je iscrpljena, pored svi# zlikovaca koji se muvaju unaokolo, pored svi# oni# kao to je va gost, koji su izgubili ose aj za rodoljublje, nego kaite mi, pro)esore Pereira, zato ste se upetljali u sve ovo& .isam se upetljao ni u ta, odgovorio je Pereira, samo sam zaposlio praktikanta za ,,Libou. -vakako, pro)esore Pereira, svakako, rekao je suvonjavi oveuljak, ali pret#odno ste morali da se obavestite, trebalo je da se obratite policiji ili svom direktoru, da dostavite line podatke svog kandidata za praktikanta, dozvoljavate da se posluim jednom trenjom iz rakije& Pereira tvrdi da je u tom trenutku ustao sa stolice. Bio je seo zato to je osetio da mu je srce u grlu, ali u tom trenutku je ustao i rekao/ uo sam krike, #o u da vidim ta se deava u mojoj sobi. -uvonjavi oveuljak mu je zapretio pitoljem. 5a sam na vaem mestu, ne bi# to radio, pro)esore Pereira, kazao je, moji ljudi obavljaju veoma delikatan posao i ne bi vam bilo prijatno da

prisustvujete, vi ste osetljiv ovek, pro)esore Pereira, intelektualac, a pritom patite od srca, izvesni prizori vam ne prijaju. 4o u da tele)oniram svom direktoru, bio je uporan Pereira, pustite me da tele)oniram svom direktoru. -uvonjavi oveuljak se ironino nasmeio. 8a direktor sada spava, dobacio je, moda u naruju kakve lepotice, znate, va direktor je pravi mukarac, pro)esore Pereira, mukarac s mudima, a ne kao vi, kome trebaju dupenca golobradi# plavuana. Pereira se tad nagnu prema njemu i udari mu amar. (stog asa, suvonjavi oveuljak ga mlatnu pitoljem i Pereiri potee krv iz usta. 3vo niste smeli da uradite, pro)esore Pereira, rekao je ovek, kazali su mi da prema vama treba da se ponaam s potovanjem, ali sve ima svoje granice, ako ste vi budala koja u ku u prima subverzivne elemente, nisam ja za to kriv, ja bi# mogao da vam zakucam metak u elo, i to bi# vrlo rado uinio, sre a vaa to su mi rekli da budem )in i pun potovanja, ali nemojte to da zloupotrebljavate, pro)esore Pereira, nemojte to da radite, jer bi# mogao da izgubim strpljenje. Pereira tvrdi da je tada uo jo jedan priguen krik i da se ustremio prema vratima radne sobe. !li, suvonjavi oveuljak mu se ispreio na putu i odgurnuo ga. :darac je bio veoma jak, te se Pereira, i pored svoje teine, zateturao. -luajte, pro)esore Pereira, rekao je suvonjavi oveuljak, nemojte me terati da upotrebim pitolj, rado bi# vam sasuo koji metak u elo ili moda ravno u srce, to vam je slaba taka, ali to ne radim jer ovde ne elimo leeve, doli smo samo da odrimo lekciju iz patriotizma, a ni vama ne bi kodilo malo patriotizma, poto vae novine ne objavljuju nita drugo do )rancuski# pisaca. Pereira je ponovo seo, tvrdi, i rekao/ )rancuski pisci su jedini koji u ovom trenutku imaju #rabrosti. 5ozvolite mi da vam kaem da su )rancuski pisci govna, rekao je suvonjavi oveuljak, trebalo bi i# sve uza zid, a kada crknu da se ispiamo po njima. 8i ste obian prostak, izustio je Pereira. Prostak, ali patriota, odvratio je ovek, nisam kao vi, gospodine Pereira, koji podrku trai u )rancuskim piscima. : tom trenutku, dvojica klipana otvorie vrata. (zgledalo je kao da su

unervoeni i bili su zadi#ani. 'ali nije #teo da progovori, kazali su, dali smo mu dobru lekciju, primenili smo neto grublje metode, moda je bolje da se izgubimo odavde. Ba ste zabrljali&, upitao je suvonjavi oveuljak. .e znam, rekao je onaj po imenu 1onseka, mislim da je bolje da odemo. ( ustremio se prema izlaznim vratima, zajedno sa svojim drugom. ujte, gospodine Pereira, rekao je suvonjavi oveuljak, vi nas niste nikada videli u svojoj ku i, nemojte se praviti pametni, zaboravite na one svoje veze, imajte na umu da je ovo bila prijateljska poseta, jer bismo slede i put mogli do i po vas. Pereira je zakljuao vrata i neko vreme oslukivao korake koji su silazili niz stepenice, tvrdi. %atim je pojurio u spava u sobu i zatekao 'onteira 2osija kako nauznak lei na tepi#u. Pereira ga je potapao po licu i rekao/ 'onteiro 2osi, ustanite, prolo je. !li 'onteiro 2osi nije davao nikakve znake ivota. "ad je Pereira otiao u kupatilo, dobro nakvasio pekir i obrisao mu lice. 'onteiro 2osi, ponovio je, gotovo je, otili su, probudite se. "ek u tom trenutku opazio je da je pekir sav krvav i da je kosa 'onteira 2osija ulepljena od krvi. 'onteiro 2osi je imao irom otvorene oi i piljio je u tavanicu. Pereira ga je jo jednom potapao po obrazu, ali 'onteiro 2osi se nije pomerio. Pereira mu je zatim opipao bilo, ali u venama 'onteira 2osija vie nije bilo ivota. -klopio mu je svetle, irom otvorene oi i prekrio mu lice pekirom. Potom mu je ispravio noge da ne ostane zgren, ispravio i# je onako kako bi trebalo da budu ispruene u mrtvaca. ( pomislio kako mora da pouri, zaista da pouri, sad ve vie nije imao mnogo vremena, tvrdi Pereira.

25. Pereira tvrdi da mu je pala na pamet jedna sumanuta ideja, moda je mogao da je sprovede u delo, pomislio je. 3bukao je sako i izaao. 3dma# ispred katedrale nalazio se ka)e koji je radio do kasno i odakle je moglo da se tele)onira. Pereira je uao i pogledao oko sebe. : ka)eu je sedela grupa odocneli# gostiju koji su igrali karte sa gazdom. 7onobar je bio jedan sanjivi momak koji je dremao iza anka. Pereira je naruio limunadu, otiao do tele)ona i okrenuo broj klinike za talasoterapiju u Paredeu. %atraio je doktora 7ardoza. 5oktor 7ardozo se ve povukao u svoju sobu, ko ga trai&, rekao je glas tele)onistkinje. 3vde pro)esor Pereira, rekao je Pereira, moram #itno da razgovaram sa njim. (dem da ga pozovem, ali morate da saekate nekoliko minuta, koliko mu treba da si$e, rekla je tele)onistkinja. Pereira je strpljivo saekao da doktor 7ardozo si$e. 5obro vee, doktore 7ardozo, rekao je Pereira, #teo bi# da vam kaem neto veoma vano, ali ne mogu sada. +ta se desilo, pro)esore Pereira, upitao je doktor 7ardozo, da li vam je dobro& 5a budem iskren, nije mi dobro, odgovorio Pereira, ali to sada nije najvanije, znate, u mojoj ku i se dogodilo neto veoma ozbiljno, ne znam da li mi prislukuju tele)on, ali nije ni vano, za sada ne mogu nita vie da vam kaem, potrebna mi je vaa pomo , doktore 7ardozo. 2ecite kako mogu da vam pomognem, upitao je doktor 7ardozo. 9vo ovako, doktore 7ardozo, rekao je Pereira, sutra u podne u vas pozvati tele)onom, vi treba da mi uinite uslugu, treba da se pravite da ste vana zverka iz cenzure, treba da kaete da je moj lanak dobio zeleno svetlo, i to je sve. .e razumem, odvratio je doktor 7ardozo. -luajte, doktore 7ardozo, rekao je Pereira, zovem vas iz jednog ka)ea i ne mogu nita da vam objanjavam, kod ku e imam problem kakav ne moete ni da zamislite, ali sve e vam biti jasno kad otvorite sutranje izdanje ,,Liboe, tamo e sve pisati crno na belom, ali vi treba da mi uinite jednu zaista veliku uslugu, treba da

potvrdite da je moj lanak dobio va blagoslov, razumete, treba da kaete da portugalska policija ne stra#uje od skandala, da je to potena policija i da ne stra#uje od skandala. -#vatio sam, rekao je doktor 7ardozo, oekujem va poziv sutra u podne. Pereira se vratio ku i. 3tiao je u spava u sobu i sklonio pekir sa lica 'onteira 2osija. Pokrio ga je aravom. %atim je otiao u radnu sobu i seo za pisa u mainu. .apisao je naslov/ &#ijen novinar. %atim je preao u drugi red i poeo da kuca/ 0%vao se 1ranesko 'onteiro 2osi, poreklom (talijan. Bio je saradnik nai# novina, pisao je lanke i nekrologe. .apisao je tekstove o velikim piscima naeg doba, kao to su 'ajakovski, 'arineti, 5>!nuncio, =arsija Lorka. .jegovi lanci jo nisu objavljeni, ali moda e jednoga dana biti. Bio je veseo mladi , voleo je ivot, a ipak mu je bilo su$eno da pie o smrti i pred tim zadatkom nije ustuknuo. Pret#odne no i, smrt mu je dola u po#ode. -ino , dok je veerao kod direktora kulturnog dodatka lista ,,Liboa, pro)esora Pereire, koji pie ove redove, tri naoruana oveka upala su u stan. Predstavili su se kao politika policija, ali nisu pokazali nikakav dokument koji bi potvrdio nji#ove rei. 8eruje se da nije re o pravoj policiji zato to su bili u civilu i zato to se nadamo da policija nae zemlje ne koristi takve metode. Bile su to obine siledije koje su se ponaale kao da iza nji# stoji ko zna ko, i valjalo bi da se vlasti pozabave ovim sramotnim doga$ajem. 8o$a je bio jedan suvonjav, onii oveuljak, sa brkovima i bradicom, koga su druga dvojica oslovljavala sa 0komandante. 5rugu dvojicu je komandant nekoliko puta oslovio po imenu. :koliko ta imena nisu lana, oni se zovu 1onseka i Lima, obojica visoki i robustni, tamne puti, nisu delovali previe pametno. 5ok je suvonjavi onii oveuljak drao na nianu pitolja onoga koji pie ovaj lanak, 1onseka i Lima odvukli su 'onteira 2osija u spava u sobu da ga sasluaju, kako su to oni sami izjavili. 3naj koji pie ovaj lanak uo je udarce i priguene krike. %atim su ta dva oveka rekla da je posao obavljen. .ji# trojica su urno napustili stan onoga koji pie ovaj lanak, zapretivi mu smr u ukoliko o svemu tome samo i pisne.

3naj koji pie otiao je u spava u sobu i nije mu preostalo nita drugo nego da konstatuje smrt mladog 'onteira 2osija. Bio je krvavo pretuen, a udarcima pendrekom i drkom pitolja razmrskana mu je lobanja. .jegov le se u ovom trenutku nalazi na drugom spratu u ulici -audad broj LL, u stanu onoga koji pie ovaj lanak. 'onteiro 2osi je bio siroe i nije imao nikoga. Bio je zaljubljen u jednu lepu i milu devojku ije ime ne znamo. Poznato nam je samo da je imala kosu boje bakra i da je volela kulturu. "oj devojci, ako ita ovo, elimo da izjavimo svoje najiskrenije saue e i da je najtoplije pozdravimo. Pozivamo nadlene organe da strogo povedu rauna o ovakvim sluajevima nasilja koji se u nji#ovoj senci, a moda i dogovoru s nekim, deavaju danas u Portugaliji. Pereira je preao u novi red i ispod, sa desne strane, otkucao svoje ime/ Pereira. : potpisu je stavio samo Pereira, jer su ga svi tako znali, po prezimenu, kako je godinama potpisivao sve svoje lanke za crnu #roniku. Podigao je pogled prema prozoru i video da zora rudi u vr#ovima palmi u kasarni preko puta. %auo je zvuk trube. Pereira se opruio u )otelji i utonuo u san. 7ada se probudio, jutro je ve bilo poodmaklo i Pereira je unezvereno pogledao na sat. Pomislio je kako mora da pouri, tvrdi. 3brijao se, umio #ladnom vodom i izaao. (spred katedrale je zaustavio taksi i odvezao se u svoju redakciju. -elet je sedela u svom kokoinjcu i srdano ga je pozdravila. .ita za mene&, upitao je Pereira. .ita novo, pro)esore Pereira, odgovorila je -elet, samo to da su mi dali nedelju dana odmora. ( pokazuju i mu kalendar, nastavila je/ vra am se slede e subote, mora ete da se sna$ete bez mene itavu sedmicu, danas drava titi one najslabije, #o u da kaem, ljude kao to sam ja, ne drimo se mi uzalud zajedno. Potrudi emo se da nam ne nedostajete previe, promrmljao je Pereira i popeo se uz stepenice. :ao je u redakciju i uzeo iz ar#ive )asciklu na kojoj je pisalo ,,.ekrolozi. -tavio ju je u konu tanu i izaao. -vratio je do ka)ea 03r#ideja i pomislio da moda ima vremena da posedi pet minuta i popije pi e. Limunadu, pro)esore Pereira&, upitao je vredni 'anuel, dok je on sedao za sto. .e, odgovorio je Pereira, uze u jedan suvi

porto, da, radije u suvi porto. "o je novina, pro)esore Pereira, rekao je 'anuel, i to u ovo doba, svejedno, drago mi je, to znai da vam je bolje. 'anuel mu je pruio au i ostavio bocu na stolu. -luajte, pro)esore Pereira, rekao je 'anuel, ostavljam vam bocu, ako poelite jo jednu aicu samo se posluite, i ako #o ete cigaru, odma# u vam doneti. 5onesi mi neku blau, rekao je Pereira, nego da te pitam, 'anuele, ti onomad ree da ima prijatelja koji #vata radio London, kakve su vesti& (zgleda da su republikanci nagrabusili, rekao je 'anuel, ali znate, pro)esore Pereira, dodade potom sasvim ti#o, pominjali su i Portugaliju. !, je l>, rekao je Pereira, i ta kau o nama& 7au da ivimo u diktaturi, odgovorio je konobar, i da policija mui ljude. !, ta ti kae, 'anuele&, upitao je Pereira. 'anuel se poeao po glavi. !, ta vi kaete, pro)esore Pereira, odvratio je, vi ste u novinarstvu i razumete se u te stvari& *a kaem da su 9nglezi u pravu, izjavio je Pereira. :palio je cigaru i platio raun, zatim izaao, seo u taksi i odvezao se u tampariju. 7ada je stigao, zatekao je nadzornika tamparije kako #uk e i puk e. .ovine idu u tampu za jedan sat, rekao je nadzornik, odlino ste uradili, pro)esore Pereira, to ste stavili priu 7amila 7atela Branka, to je pravi biser, itao sam je kao dete u koli, ali jo uvek je pravi biser. 'ora emo da je skratimo za stubac, rekao je Pereira, imam ovde lanak kojim emo zatvoriti kulturni dodatak, u stvari to je nekrolog. Pereira mu je pruio list #artije, nadzornik ga je proitao i poeao se po glavi. Pro)esore Pereira, rekao je nadzornik, ovo je vrlo delikatno, donosite mi ga u poslednji as, a nema odobrenje cenzure, ini mi se da se ovde govori o ozbiljnim stvarima. -luajte, gospodine Pedro, rekao je Pereira, mi se poznajemo gotovo trideset godina, jo od vremena kada sam vodio crnu #roniku u najvanijim lisabonskim novinama, da li sam vam ikada napravio neki problem& .ikada, odvratio je nadzornik, ali vremena su se promenila, nije vie kao nekad, danas postoji sva ta birokratija, pro)esore Pereira, i ja moram da je potujem. ujte, gospodine Pedro, rekao je Pereira, u cenzuri su mi dali usmeno odobrenje, pre pola sata sam tele)onirao iz redakcije, razgovarao sam sa

majorom Lorensom, on se sloio. Bilo bi ipak bolje da pozovemo direktora, usprotivio se nadzornik. Pereira je duboko uzda#nuo i rekao/ u redu, gospodine Pedro, slobodno tele)onirajte. .adzornik je okrenuo broj dok je Pereira iekivao sa srcem u petama. -#vatio je da nadzornik razgovara sa gospo$icom 1ilipom. 5irektor je izaao na ruak, rekao je gospodin Pedro, razgovarao sam sa sekretaricom, ne e se vra ati pre tri. : tri su novine ve gotove, rekao je Pereira, ne moemo ekati do tri. "o je tano, ne moemo ekati, rekao je nadzornik, ne znam ta da radimo, pro)esore Pereira. -luajte, predloio je Pereira, najbolje je da zovemo direktno cenzuru, moda emo uspeti da dobijemo majora Lorensa. 'ajora Lorensa, uzviknuo je nadzornik kao da se plai tog imena, ba njega lino& %namo se, rekao je Pereira, glume i neusiljenost, jutros sam mu proitao svoj lanak, on se potpuno slae, ujemo se svakog dana, gospodine Pedro, to mi je posao. Pereira je uzeo tele)on i okrenuo broj klinike za talasoterapiju u Paredeu. %auo je glas doktora 7ardoza. 4alo, majore, rekao je Pereira, ovde pro)esor Pereira iz ,,Liboe, u tampariji sam, doneo sam onaj lanak to sam vam jutros proitao, ali tampar je neodluan jer nema pismeno odobrenje, pokuajte da ga razuverite, evo, sad u vam ga dati. Pruio je slualicu nadzorniku i posmatrao ga dok je razgovarao. =ospodin Pedro je stao da klima glavom. .aravno, gospodine majore, ponavljao je, u redu, gospodine majore. %atim je spustio slualicu i pogledao Pereiru. 5akle& :pitao je Pereira. 7ae da se portugalska policija ne boji takvi# skandala, rekao je tampar, da se unaokolo etkaju zlikovci koje treba prijaviti i da va lanak, pro)esore Pereira, mora da iza$e danas, eto, to mi je rekao. !, onda je nastavio/ i jo mi je rekao, kaite pro)esoru Pereiri da napie jedan lanak o dui, jer to nam je svima preko potrebno, tako mi je kazao, pro)esore Pereira. 'ora da se alio, rekao je Pereira, u svakom sluaju, sutra u ja priati s njim. 3stavio je svoj lanak gospodinu Pedru i izaao. 3se ao je iscrpljenost i njegova creva su se bunila. Pomislio je da se zaustavi u ka)eu na uglu i pojede sendvi, ali je umesto toga naruio samo limunadu. %atim je seo u taksi i

odvezao se do katedrale. :ao je u ku u oprezno, u stra#u da ga neko ne eka. !li kod ku e nije bilo nikoga, vladala je samo duboka tiina. 3tiao je u spava u sobu i bacio pogled na arav koji je pokrivao telo 'onteira 2osija. Potom je uzeo jedan mali ko)er, stavio u njega one najpotrebnije stvari i )asciklu sa nekrolozima. 3tiao je do biblioteke i stao da prelistava pasoe 'onteira 2osija. .a kraju je naao jedan koji je mogao da pro$e kao njegov. Bio je to lep )rancuski paso, odlino ura$en, sa )otogra)ijom jednog debelog oveka s podonjacima, a i godine su odgovarale. %vao se Boden, 1ransoa Boden. Pereiri se uinilo da je to lepo ime. :bacio ga je u ko)er i pokupio sliku svoje ene. 8odim te sa sobom, rekao joj je, bolje da po$e sa mnom. Poloio ju je licem nagore kako bi mogla da die. %atim se osvrnuo oko sebe i pogledao na sat. Bolje da pouri, ,,Liboa gubljenje, tvrdi Pereira. 34% avgust 5667% e uskoro iza i i nije bilo vremena za

$e%e&ka Pro)esor Pereira posetio me je prvi put jedne septembarske veeri FJJL. godine. "ada se jo nije zvao Pereira, jo nije bio jasan lik, bio je neto neodre$eno, neu#vatljivo i maglovito, ali je ve eleo da postane protagonista neke knjige. Bio je samo lik u potrazi za piscem. .e znam zato je izabrao ba mene da ga ispriam. *edna od mogu i# pretpostavki je to sam mesec dana pre toga, jednog arkog avgustovskog dana u Lisabonu, i sam bio u jednoj poseti. 8rlo se jasno se am tog dana. :jutru sam kupio dnevne novine i proitao da je u bolnici -anta 'arija u Lisabonu preminuo jedan stari novinar i da su njegovi posmrtni ostaci izloeni u kapeli te bolnice. %bog diskrecije ne elim da navedem njegovo ime. 2e i u samo da je to osoba koju sam u prolazu upoznao u Parizu, potkraj ezdeseti#, kada je kao portugalski izgnanik pisao za jedan pariski list. Bio je to ovek koji se bavio novinarstvom etrdeseti# i pedeseti# godina u Portugaliji, pod -alazarovom diktaturom. ( polo mu je za rukom da se naruga salazaristikoj diktaturi tako to je u jednim portugalskim novinama objavio otar lanak protiv reima. Posle toga je, naravno, imao ozbiljni# problema sa policijom i morao je da izabere izgnanstvo. %nao sam da se posle sedamdeset etvrte, kada je u Portugaliji ponovo uspostavljena demokratija, i on vratio u zemlju, ali ga vie nikada nisam sreo. .ije vie pisao, bio je u penziji, ne znam kako je iveo, naalost, bio je zaboravljen. : to doba Portugalija je ivela grevitim ivotom, punim previranja, ivotom zemlje koja ponovo uspostavlja demokratiju, posle pedeset godina diktature. Bila je to mlada zemlja koju su vodili mladi ljudi. .iko se vie nije se ao nekog starog novinara koji se potkraj etrdeseti# odluno suprotstavio salazaristikoj diktaturi. : dva sata po podne, otiao sam da mu odam poslednju potu. 7apela bolnice bila je prazna. -anduk je bio otvoren. "aj gospodin je bio katolik i na grudi su mu poloili malo drveno raspe e. %adrao sam se pored njega desetak

minuta. Bio je krupan, tavie, debeo. 7ada sam ga upoznao u Parizu, imao je pedesetak godina i bio je okretan i ivog du#a. -tarost, moda i teak ivot, nainili su od njega debelog i mlo#avog starca. :dno sanduka, na malom stalku, stajala je otvorena knjiga u koju su se upisivali posetioci. 8ideo sam nekoliko imena, ali nijedno mi nije bilo poznato. 'oda su to bile njegove stare kolege, ljudi koji su zajedno sa njim vodili iste bitke, novinari u penziji. : septembru, kao to sam pomenuo, u posetu mi je doao Pereira. =otovo da nisam znao ta da mu kaem, ipak, uspeo sam da s#vatim, premda u pometnji, da je taj neodre$eni lik koji mi se prikazivao u obliju jednog knjievnog lika zapravo bio simbol i meta)ora/ na neki nain, bio je izmatana projekcija starog novinara kome sam onomad odao poslednju potu. Bio sam zateen, ali sam ga pri#vatio s neno u. "e septembarske veeri sam maglovito s#vatio da sam jednoj dui koja luta nebeskim prostorom potreban kako bi# je ispriao, kako bi# opisao jedan izbor, jednu muku, jedan ivot. : onim povla enim trenucima koji pret#ode asu kada uranjamo u san, a koji su po meni najbolje vreme za primanje poseta svoji# likova, rekao sam mu da do$e ponovo, da mi se poveri, da mi ispria svoju priu. ( on se vratio, a ja sam mu odma# naao ime/ Pereira. .a portugalskom Pereira znai drvo kruke, i kao sva imena vo aka, to je prezime jevrejskog porekla, kao to u (taliji prezimena jevrejskog porekla potiu od imena gradova. 3vim sam eleo da odam potovanje jednom narodu koji je ostavio dubok trag u portugalskoj civilizaciji, i koji je pretrpeo velike nepravde (storije. !li, postojao je jo jedan razlog, i on je knjievnog porekla, koji me je gurao ka ovom imenu/ mali 9liotov intermeco 8-at a#out Pereira9, u kojem se dve prijateljice, u razgovoru, prise aju nekog tajanstvenog Portugalca po imenu Pereira, o kome se nikad nita ne e saznati. *a sam, naprotiv, o svom Pereiri poeo da saznajem mnoge stvari. %a vreme svoji# no ni# poseta, priao mi je da je udovac, da pati od srca i da je nesre an. 5a voli )rancusku knjievnost, naroito katolike pisce izme$u dva rata, kao to su 'orijak i Bernanos, da je opsednut idejom o smrti, da je njegov najbolji prijatelj

jedan )ranjevac po imenu otac !ntonio, kome se ispovedao u stra#u da postaje jeretik jer nije verovao u vaskrsnu e tela. ! onda su Pereirine ispovesti, podruku s matom onoga koji pie, obavile ostatak posla. %a Pereiru sam naao kljuni mesec njegovog ivota, jedan arki mesec, avgust FJKG. godine. 2azmiljao sam o 9vropi na rubu uasa 5rugog svetskog rata, o gra$anskom ratu u +paniji, o tragediji nae bliske prolosti. !, leta devedeset tre e, kada mi je Pereira, sad ve stari prijatelj, ispriao svoju priu, mogao sam i da je napiem. ( napisao sam je u 8ekijanu, tokom dva jednako vrela meseca napornog i grozniavog rada. Pukim, ali sre nim sluajem, zavrio sam pisanje poslednje stranice LH. avgusta FJJK. godine. ( eleo sam da ovaj datum zabeleim na toj stranici zato to je on za mene veoma vaan/ to je ro$endan moje erke. :inilo mi se da je to znak, neko znamenje. .a taj radostan dan ro$enja mog deteta, za#valjuju i snazi pisanja, ro$ena je i pria o ivotu jednog oveka. : tom nedokuivom zapletu doga$aja koji nam bogovi daruju, sve ovo moda ima neki svoj smisao. "ntonio 'a#uki