You are on page 1of 2

PRIMJENA ORIJENTACIJSKOG TRANJA U NASTAVI TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE 1.

UVOD Pri promiljanju kako obogatiti i osuvremeniti postojei plan i program nastave tjelesne i zdravstvene kulture jedan od moguih odgovora vidi se i u ukljuivanju orijentacijskog tranja. Pod pojmom orijentacijskog tranja podrazumijevamo geografsku orijentaciju i topografsku orijentaciju. (Herlec, mit, !"#$.% &eografska podrazumijeva poznavanje strana svijeta (sjever, jug, istok, zapad% dok topografska poznavanje stojne toke i njezin polo'aj prema objektima u okolini kao i odgovarajui odabir smjera puta. (rijentacijsko tranje uglavnom se sastoji od tranja i samim tim je vrlo zanimljiv za primjenu u nastavi. vojim sadr'ajima rada mogao bi pridonositi osuvremenjivanju odgojno)obrazovnog procesa kao i omoguavati usvajanje i prihvaanje svakodnevne tjelesne aktivnosti. Primjena orijentacijskog tranja svakako bi mogla pozitivno utjecati na promjene u antropolokom statusu uenika koji bi bili aktino ukljueni u vje'banje. 2. CILJ *ilj ovog rada je opisati orijentacijski sport i dati prijedlog primjene istoga u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture. 3. RASPRAVA +arakteristika orijentacijskog tranja je mogunost njegove primjene na otvorenom prostoru. ,ako-er, dio orijentacijskog tranja, tu prije svega mislimo na preciznu orijentaciju, je aktivnost koje se prema potrebi mo'e izvoditi i u zatvorenom prostoru. ,a znaajka omoguava primjenu tih sadr'aja i u sportskoj dvorani. +ada se govori o ukljuivanju sadr'aja tog sporta u nastavnom procesu, potrebno je naglasiti i minimalnu potrebu za sredstvima i rekvizitima, dok se s druge strane mogu postii maksimalni efekti u rada. +ada imamo u vidu modernizacije nastave, te primjenu orijentacijskog sporta u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture, postoji mogunost visoke me-ukorelacijske povezanosti s drugim nastavnim predmetima. Primjena sadr'aja orijentacijskog tranja u nastavi prije svega ima nezanemariv utilitaran doprinos.

(rijentacijsko tranje je smiljeno kretanje po terenu s osnovnim ciljem da se uz pomo zemljovida i kompasa osoba orijentira i prona-e unaprijed odre-ene kontrolne toke nacrtane na zemljovidu u to kraem vremenskom razdoblju. Pojam orijentacija podrazumijeva nekoliko grana (&obec .., &obec /. 0112.% 3edan od njih je orijentacija na brdskim biciklima gdje je glavna karakteristika upotreba bicikala za prolazak zadane orijentacijske staze. vaki sudionik osim uobiajene opreme (karta, kompas i kontrolni karton% upotrebljava i poseban stalak za kartu koji mu omoguuje nesmetano orijentiranje na karti bez silaska s bicikla. (sim opreme koja je potrebna za orijentaciju, svaki sudionik bi trebao biti opremljen i sa sigurnosnom opremom (zatitna kaciga, rukavice, naoale ...% Postoji i poseban oblik orijentacije tzv. skijaka orijentacija, koja ima svoje korijene u kandinaviji i gdje se za prolazak orijentacijske staze upotrebljavaju skije za skijako tranje. 4bog zauzetosti ruku skijakim tapovima, postoji poseban dr'a za kartu koja se nosi na prsima. Preduvjet za ovakav tip aktivnosti su prije svega snje'ni uvjeti i unaprijed pripremljena staza. ,akvu sportska aktivnost je mogue provoditi u podrujima koji obiluju snijegom te je te'e provodljiva u ostalim dijelovima Hrvatske. 5 okviru tog sporta postoji tako-er i orijentacija za osobe s tjelesnim oteenjem, odnosno precizna orijentacija koja je prilago-ena svojom koncepcijom osobama sa smanjenim mogunostima kretanja. 6rzina kretanja u ovom sluaju nije vie presudna za postizanje dobrog rezultata. (snovna razlika od orijentacijskog tranja u kojem sudjeluju zdrave osobe je u tome da natjecatelj na zadanom mjestu mora prepoznati odgovarajuu kontrolu, odnosno markaciju u prirodi s onom na karti. 5obiajeno je smjetanje tri kontrole s vrlo slinim detaljima na odre-enoj poziciji. ,akav vid orijentacije mo'e se provodi i s uenicima koji nemaju ogranienje u kretanju. ,aj sport se svakako mo'e preporuiti i kao mogui izbor u vankolskim aktivnostima to e omoguiti svrhovitije koritenje slobodnog vremena kao i ukljuivanje djece i roditelja u aktivnosti lokalnih orijentacijskih klubova. (rijentacijsko tranje je lako usmjeravana aktivnost kada govorimo o intenzitetu rada. 7rlo je prilagodljiv svim dobnim skupinama i individualnim sposobnostima djece. 8a relativno malenom terenu, npr. okolica kole, ovakvi sadr'aji u nastavi omoguavaju odgovarajui pristup svakom sudioniku. /ndividualno doziranje, te distribucija i kontrola optereenja pru'aju mogunost utjecaja na antropoloki status uenik. amim time zadovoljavaju se potrebe za osuvremenjivanje odgojno) obrazovnog procesa te podizanje motivacije kod djece. 9fekti rada su va'ni i o njima ovisi i sama kvaliteta nastave (:rakovi !""0.%. (na e biti bolja ukoliko nastavnik dobije vie povratnih informaciju o radu svakog sudionika. ,ako on kao voditelj nastavnog procesa, mo'e unositi odgovarajue