Apakah Ciri-ciri Historiografi Melayu. Bagaimanakah Ia Dapat Dimanfaatkan Dalam Menulis Kembali Sejarah Kebangsaan Malaysia?

Tarikh Terbit | |

Sejarah merupakan sekumpulan peristiwa penting yang pernah berlaku pada masa dahulu dan merupakan perkara utama dalam masyarakat dimana ia mengajar golongan muda mengenali diri mereka supaya pandai membawa diri pada masa hadapan. Sejarah juga adalah satu persoalan tentang ketepatan sesuatu peristiwa serta pemahaman sepenuhnya mengenai masa dan perkara yang lalu.

Menurut E.H.Carr, sejarah adalah satu dialog antara yang telah berlakupada masa dahulu dengan masa kini. ia juga dianggap sebagai interaksi antara sejarawandengan fakta-faktanya. menyimpandan Carr seterusnya mendefinasikan bahawa sejarahberfungsiuntuk kolektifdari satu

meneruskanpengalaman-pengalaman

secara

generasike satu generasi berikutnya. *Nota: Artikel berikut merupakan artikel akademik dan tiada kaitan dengan pendirian sebarang organisasi.

Menurut pandangan John Tosh, sejarah dan masa lampau mempunyai hubung kait yang rapat.Berdasarkan gambaran awal tentang sejarah, maka ia menjelaskan bahawa sejarah adalahkajian yang dilakukan terhadap perkara yang berlaluyang benar-benar berlaku.[1]Kajian tersebut mempunyai unsur moral yang berharga. Sejarah akan menjadi kesahihan yang tepat melalui keadah-keadah saintifik yang mengekalkan objektivitinya. Walaupun terdapat berbagai-bagai definisi tetapi penulisan sejarahlebih dikenali sebagaipensejarahanataupun historiografi. Sejarawan barat dan sejarawan Melayu mempunyai beberapa ciri penulisan mengikut konsep mereka. Sejarawan Melayu pula

Sulalatus Salatin. MITOS DAN LEGENDA Unsur mitos dan legenda merupakan satu ciri yang penting dalam historigrafiMelayu.Maka dititahkan baginda berbuat sebuah peti kaca berkunci .. sejarawan menulis karya-karya sejarah dengan menggunakanunsur mitosdan legenda untuk menunjukkankesaktian Sultanmereka sebagai penghormatan kepada sultan dan pembesar sesebuah negara atau negeri. Misalnya kisahRaja Suran turun ke laut dengan menggunakan peti kaca berkunci untuk melihat segala kekayaan di dalam laut sehingga peti kaca tersebut jatu ke negeri Dika yang dihuni oleh kaum Bu Sum dan Raja Suran hidup di sana bersama isteri dan anaknya seperti berikut: . Jadi .[4] Manakala legenda pula berbeza dengan mitologi kerana ia adalahcerita-cerita berkenaan dengan tokoh-tokoh terkenal pada suatu masa atau tempat. Bustan al-Salatin dan Tuhfat alNafis.Di dalam esei ini kita akan melihatciri-ciri historiografi Melayu dan cara ianya dapat dimanfaatkan dalam menuliskembali sejarah kebangsaan Malaysia. Antara karya historiografiyang terkenal di Alam Melayuadalah seperti hikayat raja-raja Pasai . Ciri-ciri metos dan leganda dapat dilihat dalam sejarah Melayu.[3] Hal ini adalah kerana. Hal ini adalah kerana sejarawanpada masa itu terikat dengan kewibawaansultan.Kesemua karya historiografiMelayu ini mempunyaiciri-cirinya yang tersendiri.mempunyai ciri mereka tersendiri dalam menghasilkankarya pensejarahan.[2] Bagi pendapat Ismail Hamid dalam buku The Malay Islamic Hikayat mitologi Melayu adalah sesuatu bentukpenceritaanyang lebih menumpukkan tentang pandangan Alam Melayu sebelum kedatangan Islam. Tokoh-tokoh tersebut mungkin pernah hidup dalam sejarah tempatan atau mungkin kebenaran sejarah tokoh tersebut tidak dapat dibukti namun hal ini dipercayai oleh masyarakat. pada ketika itumasyarakat Melayu yang rata-ratanya beragama hindu lebih percaya kepada kuasa luar biasa dan ajaib yang bolehmengawal semua roh serta dapat menguasai dunia.

[7] Kebanyakan penulisansejarah bertemakan kisah raja-raja kerana kebanyakan sejarawan Melayu yang menghasil karya sejarah merupakan para pembesar istana yang hidupdi dalamlingkungan istana dan berkhidmat dengan raja yang memerintah seperti Tun Seri Lanang yang menghasilkan sejarah Melayu atau Sulalatus Salatin. Hal ini adalah kerana kebanyakan penulisan sejarah melayu lebih bertemakan kisah raja-raja Melayuserta golongan istana sahaja. peperangan. Terdapat juga contoh lain yang menggunakan unsur mitos dan legenda dalamsejarah Melayu digunakan untuk menunjukkan kegagahan seorang tokoh seperti cerita padi Wan Empuk dan Wan Malini berbuah emas apabila raja Suran turun ke Bukit Siguntang Mahameru .dan pesawat dari dalam…maka Raja dihulurkan oranglah kedalam laut maka peti itu pun tenggelam maka Raja Suran pun terus melihat dari dalam peti itu pelbagai kekayaan Allah. perhubungan dengan negara-negara luar bagi mengukuhkanlagi kedudukanatau keagungan sultan yang memerintah. Tema kisah raja-raja ini hanya merangkumi salasiahatau geneologiraja-rajaMelayu yang biasanya berhubung denganketurunan IskandarZulkarnian. cirihistoriografi Melayu yang lain ialahTema sesebuah karya sejarah.[5] Selain itu.hubunganpemerintah dengan golonganbangsawan dan kehidupangolongan istana termasuk adatistiadatnya.. PembukaanKerajaan. BERTEMAKAN KISAH RAJA-RAJA Selain daripada unsur mitos dan legenda. [6]Dan juga peristiwa -peristiwa yang berkaitan dengan Hang Tuah.Maka Peti Raja Suran itu jatuh ke dalam bumi yang bernama Dika. .

Jadi segala aspek yang berhubung dengan kerajaan dianggap sebagai peristiwa bersejarah dan perlu dipaparkan oleh pengarang. Di Melaka. Ketika mengiringi Sultan Mansur Shah ke Majapahit pula. Aspek ini dapat dilihat dalam Sejarah Melayu dimana pengarah telah menceritakan tentangkeaguangan Raja IskandarShah yang keturunan Iskandar Zulkarnian yang telah membentuk Melaka dan memerintah kerajaan Melaka yang telah mengambarkan sebagaisebuah negeri yang aman dan makmur dan kaya dengan segala kekayaan seperti berikutnya: Maka kota negeri Melaka sudahlah diperbuat orang Sekalian. beliau .Adapun baginda di Singapura tiga Puluh dua tahun. ciri tema ini juga memaparkan kepintaran dan kehebatan golongan-golongan istana dan pembesar Melayudalam penulisan sejarah. Baginda. Hang Tuahtelah digambarkansebagaiseorang yang cerdik dan berani sehingga tiada seorang pun menyamainya. Hal ini adalah kerana pengarang telah menunjukkan kepintaran pembesar-pembesar Melayu dalam mengekalkan kemakmuran da kedaulatan sesebuah negeri serta mengangkat lagi martabat seseorang raja atau sultan di kaca mata pembaca. baginda pun magkat Anakanda baginda Raja Muda kerajaan menggantikan ayahanda. Misalnya hal ini dapat dilihat melalui beberapa contoh yang dapat dalam sulalutin salatin seperti keberanian dan kepintaranLaksamana Hang Tuah semasa di Melaka dan di Majapahit.baginda bersemayam Di Melaka tiga tahun.diamlah baginda di Melaka. Singapura pun alah oleh Jawa.contohnya.[8] Selain daripada keagungan raja.maka datanglah perederan dunia.terlalu adil perintah baginda itu . ketika berlaku peristiwa orang mengamuk beliauyang telah dilantiksebagai laksamana dititahkan oleh Sultan untuk menangani segala permasalahan tersebut sehingga berjaya membunuh 74 orang yang mengamuk itu.

[10] Jadi melalui tema berunsur kisah raja-raja.panggungan hangar. jika ia ke pasa gigir. rombongan Melaka telah dapat melihatkedudukan sebanar raja China itu. Jadi.”[9] Kebijaksanaan Tun perpatih Putih juga telah dibincangkan di salalutin salatindimana pengarang telah memceritakan kebijaksanaan Tun Perpatih Putih di hadapan Maharaja China semasa lawatanmereka ke negeri tersebut.telah digambarkan sebagaiseorangyang gagahperkasa sehingga dikatakan “jika ia di pesiban. Hal ini adalah kerana seperti di nyatakan di atas. Aspek konsep Daulat dan Derhaka Konsep daulat dan derhaka juga merupakan salah satu ciri historiografi Melayu . konsep daulat dan derhaka menjadi satu ciri historiografi adalah kerana pada sebelum zaman kedatangan agama Islam raja-raja di Tanah Melayudianggap sebagai devaraja iaitu anak kepada tuhan dan selepas kedatangan Islam di Tanah Melayu pula sultan dianggap sebagai khalifah atau khalifatullah di muka bumi. Ketika memakan dengan cara menengadah. Misa Melayu dan lain -lain. jika ia ke warung gaduh.iaitu baginda dikatakan duduk di atas kerusi di dalam mulut naga pada mungkur kacanya.[11] Selain itu . Jadi . sejarawan Melayu telah menunjukkan kedaulatan sesebuah negeri berdasarkan kepada keaguangan raja dan kehandalan pembesar dan ciri ini merupakanciri yang terdapat dalam karya sejarah lain seperti hikayat raja-raja pasai.jika ia di panggunan. Beliaudikatakantelah mendapat mencari helah untuk melihatwajah dan singgahsana Maharaja China dengan meminta dihidangkansayur Kankung yang dibelahtetapi tidak dipotong. sejarawan telah mengunakan aspek daulat dan derhaka dalam penulisan mereka.pesiban gempar. sultan mempunyai ciri-ciri yang sendiri dan luar biasa serta rakyat haruslah patuh . kebanyakan karya sejarah adalah bertemakankisah raja dan Sultan dan kebanyakan sejarawan pada masa itu merupakan pembesar istana.

Hal ini adalah keranaselepas kedatangan agama Islam di Tanah Melayu. Kebanyakan Sejarawan Melayu telah memasukan unsur ini dalam karya -karya mereka.[12]Jadi konsep ini telah digunakan dalam karya sejarah Melayu. namun mereka terpaksa akur dengan titah perintah tersebut.kepada sultan dan tidak boleh derhaka sultan. Semula sultan dan pembesar telah memeluk agama Islam dan telah menyebarkan agama Islam ke mata dunia. mencela atau mengaibkan rakyatnya. dimana terdapat sebuah perjanjiandiantara Demang Lebar Daun dan Seri Teri Buana seperti raja tidak boleh mengeji. Walaupun berat hati para pembesar mahupun segala tukang untuk melaksanakannya kerana mereka tidak pernah melihatnya apalagi tidak gambaran mengenalinya di dalam hikayat-hikayat silam.[15]Misalnya hal . Misalnya dalamSulalatus Salatin. Disebabkan bimbang dianggap menderhaka kerana tidak berupaya memenuhi dan melaksanakan titah perintah tersebut. Temenggung Tan Bantan dan Orang Kaya Menteri Syarif Hussien dengan rasa rendah diri sanggup meletakkanjawatan mereka supaya dapat disandang orang yang lebih berkelayakan. unsur keagaman juga merupakan satu ciri yang terdapat dalam historiografiMelayu.[13] Dalam karya Misa Melayu juga pengarang telah mengunakanaspek konsep daulat dan derhaka sebagai satu aspek yang penting.[14] Di sini menunjukkan bagaimana sejarawan Melayu telah menggunakan konsepdaulat dan derhaka untuk menunjukkan kesetian rakyat dan pembesar kepadasultan. Misalnya. Jadi Sejarawan telah memggunakan unsur ini dalam karya mereka untuk menunjukkan kelebihan agama Islam dan juga telah menceritakan bagaimana sultan -sultan telah memeluk agama Islam. hal ini dapat dilihat dalam peristiwa dimana Sultan Iskandar memerintah Raja Muda dan Para pembesar mendirikan istana berupa mahligai di Pulau Indera Sakti. Manakala rakyat pula tidak boleh menderhaka dan menitikan darah raja walaupun raja bersalah.zalim atau sebagainya. makatiga orang pembesar iaitu Bendahara Syarif Abu Bakar. UNSUR KEAGAMAAN Selain daripada ciri di atas .

Maka raja pun bergurulah pada Makhdum akan tertib sembahyang Baginda digelarnya seperti Sabda Nabi Salla‟llahu „alaihi wa sallam sultan Muhammad Syah.W lalu mengajarnya mengucap dua kalimah syahadah dan menukarkan namanya kepada Sultan Muhhamad Syah. Selain itu terdapat juga kisah pengislaman Raja Kecil Besar di Melaka.Syeikhini turun dan sembahyang asar di Pantai Nyatalah demikian seperti dalam mimpi itu.Raja Kecil Besar diberitahu Nabi dalam mimpi itu bahawa sebuah kapal akantiba esok harinya dan baginda hendaklahikut barangkatanya. Setelah bangundaripada beraduRaja Kecil Besar mendapati badanya berbau narwastu dan kemaluan sudah berkhatan. Seperti yang diceritakan kepada bendahara.unsur keagaman danpengaruh Arab dalam karyanya misalnya pengarang Sulalutin salatinsering mengaitkanperjalanan sejarah dengan kuasa Maha Allah dan perkataan yang sering digunakan adalah “ telah berlakulah hukum Allah atas segala makhluknya”. Hal ini juga dapat dilihat dalam kisahSultanMahmud yang gering selepas kemangkatanayahandanya Sultan Alauddin Riayat Shah tersebut seperti berikut: . betul petang itu sampai kapal-kapal yang membawa Syeikh Abdul Aziz. Sejarawan pada masa itu telah menggunakan unsur. permaisuri dan orangdalam istana menyangka baginda gila mengucapkan sesuatu yang mereka tidak faham dan terus memanggil bendahara. dimana pada suatu malam Raja KecilBesar bermimpibertemu dengan Rasulullah S.ini dapat dilihat dalamkarya sejarah hikayat raja-raja Pasai pengarangnya telah menceritakanmengenali seorang sufi yang bernama Syeikh Ismail yang telahmengislamkan Merah Silu dan dikatakan Merah Silu dapatmembaca Al-Quran sebaik sahaja memelukIslam tanpa mempelajarinya. “dengan izin Allah” dan sebagainya[17].[16] Selain daripada itu.A.

terdapat beberapa petikan ayat Al -Quran yang digunakan olehpengarangnya sepertiWa innallah la tukhliful mi‟ad dan sebagainya untuk menunjukkan pengaruh agama Islam. Sakit buang air. dalam karya Misa Melayu. maka Sultan Mahmud Syah pun geringlah. Maka dengan dipelihaa Allah Subha nahuwataala.belum Lagi habis rupanya suratan ajal baginda. Hal ini adalah kerana biasanya sejarawanMelayu pada masa itu bersikap rendahdiridi hadapan .Hatta betapa lama selangnya. Maka Bendahara Paduka Raja dan Laksamana Hang Tuah pun tiadalah Berceria dengan Baginda… Maka baginda pun dipelihara oleh Bendahara Dan Laksamana perlahan-perlahan.sejarawanMelayu pada masa lampau biasanya tidak akan menulis nama mereka sebagai pengarang sesebuah karya yang telah mereka menghasilkan . Antaranya adalah seperti: TIADA NAMA PENGARANG Sejarawan. dengan takdir Allah Taala.[19] CIRI-CIRI LAIN Selain daripada ciri-ciriutama yang telah di bincangkan di atas terdapat juga ciri-ciri Historiografisampingan yang lain yang dapat dilihat dalam dalam historiografi Melayu. pada sehari dua tiga belas kali buang air. maka SultanMahmud Syah pun semuhlah[18] Selain itu.

Hal ini dapat dilihat dalam sulalatus salatin dimana Tun Seri Lanang mengunakan perkataan fakir.Sultan. Contoh ungkapan yang di gunakan oleh Tun Seri Lanang dalam Sulalatus adalah seperti berikut: Wa ba‟adahu adapun kemudian dari itu telah berkata fakir Yang insaf akan lemah keadaan dirinya. . Maka. dalamMisa Melayu dimana Raja Chulan juga telah mengunakan perkataan fakir. Sejarawan Melayu pada masa itu juga telah mengamalkan tradisi penyalinan sebuah karya . Jadi hal ini telah menyebabkan berlakunya beberapa kesan seperti terdapat banyak versi dalam sesuatu karya sejarah dan berlaku percanggahan fakta. berat sebelah dan penyalinan sesebuah karya menambah dan mengurangkan cerita mengikut kepentingan mereka. dan singkat pengetahuan ilmunya… Setelah fakir mendengar demikian. “tidak berapa lamanya”. jadi beratlah atas anggota fakir allazi murakkabun „ala jahlihi‟[21] Selain itu.[20]Oleh sebab itu mereka hanya menggunakan gantinama fakirmenganti nama mereka. ciri ini merupakan satu cirihistorigrafiMelayu kerana kita dapat melihat ciri ini dalam karya sejarah lain seperti Misa Melayu. “setelah empat puluh dua tahun umurSultan Muzaffar Syah”[23]. Tuhfat al-Nafis dan sebagainya. TIADA TARIKH Ciri historiografi Melayulain ialah sejarawan Melayu pada masa itu tidak menggunakan tarikh dalam karya mereka untuk memberitahu kepada pembaca bilamasa sesuatu peristiwa itu berlaku dan bila sebuah karya itu dihasilkan.[22] Misalnya pengarangSulalatus Salatingemar menggunakanungkapan “selang beberapa hari”.

adat istiadat. UNSUR HINDU-BUDDHA Selain daripada ciri-ciri yang di bincangkan di atas. Tun seri Lanangbersikap berat sebelahdari segi salasilahketurunan raja-raja Melaka. Misalnya dalam Sulalatus Salatin. Hikayat raja. unsur Hindu Buddha ini telah menjadi satu ciri dalam historiografi Melayu seperti Sulalutin Salatin. Hai ini berlaku dalam historigrafi Melayu kerana kebanyakan karya hanya ditulis oleh seseorang sejarawan mengikut kepentingan mereka dan Sultan mereka.raja Pasai dan sebagai juga mempunyai ciri ini. Hal ini adalah kerana sebagai Bendahara. Misa Melayu dan lain-lain lagi. Tun Seri Lanang terpaksa memenuhi titahperintah daripadaSultandan hal ini menyebabkanbeliau sukar bebas daripada bersikap bias kerana takut dimurka oleh Sultan.BERSIKAP BIAS Ciri bersikap bias oleh pengarang atau penyalin terhadap sesesuatu peristiwa juga merupakan satu ciri historigrafi Melayu. Hikayat raja-raja Pasai. perisitiwa-peristiwa yang melihat semua jenis tokoh Melaka seperti Tun Perak. Jadi mereka terpaksa bersikap kecenderungandalam menghasilkan idea sejarah.[25] Jadi. . unsur Hindu-Buddha dalam karya Sejarah Melayu juga adalah salah satu ciri historiografi Melayu.[24] Karya -karya yang dihasilkan ataupun di salinkanlebih memaparkantentang bangsa masing-masing. Hang Tuah dan sebagainya. dan juga beberepa peristiwa yang bercampur mitos yang diceritakan karya-karya sejarah lama berbaur kehinduan. Bukan sahaja Sulalatus Salatin tetapi karya sejarah lain seperti Misa Melayu. CARA HISTORIOGRAFI MELAYU DAPAT DIMANFAATKAN DALAM MENULIS KEMBAL SEJARAH KEBANGSAAN MALAYSIA.Hal ini adalah kerana unsur hindu-buddha masih lagi tebal dalam masyarakat Melayu pada masa itu walaupun penulisan historiografi Melayu bermulaselepas penyebaranagama Islam. Misalnya kita dapat lihat unsur ini dalam kegunaan nama-mana yang berunsur hindu seperti gunungMahameru.

Bottoms. peranan historiografi Melayu kerana adalahpenting historiografi dalam Melayu menulis dapat kembalisejarahkebangsaanMalaysia dimanfatkanmelalui tiga aspek pentingiaitu melalui aspek politik. R. penulis atau penyalin telah menceritakan bagaimana seorang sultan dan pembesar-pembesarnya mentadbir sesebuah negeri sehinggalah negeri itu menjadi makmur dan juga penulis menceritakan .C. Melalui unsur ini. ekonomi dan sosial.O Winstedt dan Wilkinson yang telah menyatakan pensejarahan Melayu tidak boleh dianggapsebagai sains (ilmiah) dan sastera tetapi hanya sekadar hiburan sematamata. Walaupunpensejarahan Melayu mengandungi unsur-unsur mitos dan legenda yang sering membangkitkan keraguan sejarawan barat seperti J.HistoriografiMelayu seperti Sulalatus Salatin. dewa-dewi dan kepercayaan karut dalam karya awal merekaseperti dalam karya Perang Parsi untuk menunjukkan kekuatan negara atau tokoh mereka kepada generasi masa kini. Raja dan pembesar kepada generasi masa kini. Misa Melayu.Tuhfat al-Nafis dan lain -lain lagi merupakan satu gambaran kepada generasi masa kini tentang bagaimana kehidupan masyarakat pada masa itu. Bustan al.Salasilah Melayu dan Bugis. Dalam karya-karya sejarah Melayu.[26] Namun ia amatlah pentingdalam menulis kembali sejarah kebangsaan Melayu kerana unsur mitos dan legenda ini telah menunjukkan penghormataan rakyat terhadap sesebuah negara. generasi masa kini dapat mengambarkan bagaimana rakyat-rakyat pada masa itu telah menghormati Sultan dan pembesar dan mempercayai mereka mempunyai kesaktian yang luar biasa.Salatin. Walaupun Sejarawan barat tidak menganggap unsur ini sebagai fakta sejarah tetapi secara tidak langsung mereka juga telah menggunakanunsur-unsur seperti kehadiran tuhan.[27] Selain itu. ASPEK POLITIK HistoriografiMelayu adalah amat penting dari segi politik kerana seperti yang dinyatakan diatas. Sejarah tradisi ini telahmemberi satu gambarandari segi politikkepada generasi pada masa ini.

hukum adat. kita dapat mengetahuitentang hubungan diplomatik kerajaan di Alam melayu dengannegaranegara luardan juga memberi maklumat tentangpersahabatankerajaan di Alam Melayu dengan negara-negara di Asia Timur. Misalnya melalui historigrafi Melayu inilah kita dapat mengambarkan bagaimana masyarakat melayu pada masa itu patuh dan taat kepada Sultan dan mereka mengamalkan konsep . aspek ini amat penting dalam menulis sejarah kebangsaan Malaysia berdasarkan historigrafi Melayu kerana sepertimana penulis mengambarkan aspek politik seperti itu penulis sejarah melayu tradisi telah mengambarkan keadaan ekonomi masyarakat Melayu pada masa itu. kegiatan mengutip cukai dan bagaimana Melaka dapat mengekalkan kemakmuran sebagai pusat perdagangan.melalui aspek ini. Asia barat. ASPEK EKONOMI Dari segi ekonomi pula.tentang kehandalan dan kebijaksaan seseorang sultan dan pembesar dalammentadbir sesebuah negera . peraturan dan undang-undang. Historiografi Melayu ini juga telah banyak menceritakan serta mengambar bagaimana seseorang sultan mendapat tahkta dan bagaimana mereka bersusah payah memgekalkan kedudukan mereka. historigrafi Melayuamat penting kerana melalui historiografi ini kita dapat mengetahui bagaimana kehidupan sosial sesebuah negeri Melayu pada masa itu dan juga kepercayaan. Tambahan pula.[28] Misalnyaseperti dalam Sulalatus Salatindan histiografi lain. Eropah dan sebagainya. Selain itu. ASPEK SOSIAL Dari segi sosial pula. Penulis telah mengambarkan dengan jelas tentang gambaran kegiataan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat pada masa itudan juga bagaimana sesebuah negeri seperti Melaka jadi pusat perdagangan yang terkenal pada masa itu sehingga berlaku perhubungan antarabangsa.

Monograf 1. Kesusasteraan Melayu Tradisional.2000.G.edisi kedua. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Histiografi Melayu mempunyai ciri -ciri yang tertentu seperti dibincangkandi atas tetapi ia amat penting dan berguna kepada generasi masa kini. melalui aspek ini lah kita dapat membuat gambaran yang jelas mengenali stukutur sosial masyarakat Melayu terbahagi kepada beberapa lapis. Methods and New Directions in The Study of Modern History. KESIMPULAN Secara ringkasnya. hal ini dapat di maanfatkan dalam penulisan Sejarah Kebangsaan Malaysia melalui historiografi Melayuuntuk generasi yang akan datang.al..dewaraja. The Pursuit Of History Aims. [3] Ismail Hamid.[29] [1] Tosh. Histioriografi Melayu merupakan satu asset yang penting kepada sejarawan masa kini dalam mengkaji dan menelitimengenai sejarahdi Malaysia. humanistic.1988. kita juga mengetahui “World View” iaitu pandanganmasyarakat Melayu tentang dunia melaluihistoriografi Melayu ini.UKM: Institut Bahasa.Harlow England:Longman. .. bukan itu sahaja malah.3nd ed.. Walaupun. rasional dengan self revelatory tetapi historiografiMelayuini telah memainkan peranan penting dalam mengambarkan tentang pertumbuhan masyarakat Melayu beberapa abad lama. J.1983. [2] Harun Mat Piah et. Jadi.Collingwood tidak menggangap histiografi Melayu sebagai karya-karya sejarahdan menyata bahawa sejarah mestilah bersifat ilmiah (Scientitic). The Malay Islamic Hikayat. Sejarawan barat seperti R.

Sulalatus Salatin-Sejarah Melayu.Samad Ahmad ( Penyelenggara). [9] Ibid. Sulalatus Salatin-Sejarah Melayu.71-72. [11] Kratz.2004.1996. [13] A. Kesusasteraan Melayu Tradisional. [10] Ibid. [17] Ibid [18] A..hlm. [14] Raja Chulan. Sulalatus Salatin-Sejarah Melayu..Ulrich. Sulalatus Salatin-Sejarah Melayu.Yusof Ibrahim. Segi-segi Karangan Melayu Tradisional. Sejarah Kesusasteraan Melayu Klasik.[4] Rajantheran.Kuala Lumpur:Pustaka Antara.Singapura: Pustaka . [12] Harun Mat Piah et.F.M.Y. Sulalatus Salatin-Sejarah Melayu.1991.Samad Ahmad ( Penyelenggara). Pensejarahan Melayu 1800-1960. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. [19]Raja Chulan.Samad Ahmad ( Penyelenggara).al. E. (ed). Fatimah Zainal (penterjemah). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Sulalatus Salatin-Sejarah Melayu. [20] Liaw.al. Kesusasteraan Melayu Tradisional.1999 [5] A. [8] A.. Kuala Lumpur:DewanBahasa dan Pustaka. Nasional..1975. Sejarah Melayu: KesanHubungan Kebudayaan Melayu dan India. [6] Ibid.Samad Ahmad ( Penyelenggara).1997. [15] Harun Mat Piah et. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.. [7] Muhd. [16] A.Samad Ahmad ( Penyelenggara).Samad Ahmad ( Penyelenggara). Misa Melayu. Misa Melayu. [21] A.

Ilmu Sejarah dan Pensejarahan. Pensejarahan Melayu 1800-1960.Yusof Ibrahim. [27] Ibid. Sejarah Kesusasteraan Melayu Klasik . Fatimah Zainal (penterjemah). Sulalatus Salatin-Sejarah Melayu. [23] A.Ilmu Sejarah dan Pensejarahan.F. E. 145 [28] Muhd. [24] Arbaiyah Mohd Noor. [25] Kratz. (ed). Segi-segi Karangan Melayu Tradisional.Ulrich.[22] Muhd.Y. [29] Liaw.. Pensejarahan Melayu 1800-1960. [26] Arbaiyah Mohd Noor.Yusof Ibrahim.Samad Ahmad ( Penyelenggara).