70

d
i
n
a
r
a
TRAVE KOJIMA SU SE LEČILI DREVNI EGIPĆANI
Čajne mešavine protiv
MASNE JETRE
Ispovest čitateljke: Nela Vukadinović
7
0
d
in
. •
C
G
0
,8
0


2
K
M

M
K
3
0
d
e
n
. •
C
H
F
3
,0
0

E
U
2
,0
0

Cikorija
i nana
sprečavaju
NADIMANJE
April 2011.
izlazi svakog meseca
broj 57
Prirodnim preparatima
regulisala sam funkciju ŠTITNE ŽLEZDE
str. 10
str. 18
Spas za
BOLNA
KOLENA
Reč fitoterapeutkinje: Zorica Marić
Imela, glog
i kokotac
ŠTITE SRCE
str. 34
Suručica
za obolele od
BRONHITISA
str. 22
Reč travarke: Jelisaveta Rodić
O
S
V
O
J
I
T
E

V
I
K
E
N
D

u

C
e
n
t
r
u

z
d
r
a
v
l
j
a


I
Z
V
O
R

LUK NA[ NASU[NI
BELI ^AJ
SINUSITIS
16
31
TIRKIZ - leči sve vrste zavisnosti i povećava libido...
Koristi se za lečenje svih vrsta zavisnosti, noćnih mora, strahova, kožnih bolesti,
kao i bolesti grla i disajnih puteva. Čuva zube i vilicu od karijesa i paradentoze.
Poboljšava cirkulaciju, leči probavne smetnje, ublažava menstrualne tegobe, probleme s
prostatom. Koristi se za povećanje seksualne energije.
TIGROVO OKO - leči astmu i bronhitis, štiti od uroka i crne magije...
Pojačava životnu energiju. Deluje antidepresivno i umirujuće. Pomaže obolelima
od jetre, leči astmu i bronhitis. Štiti od uroka i crne magije. Leči migrenu, jača
funkcije malog mozga, pomaže u slučaju duševnih bolesti a psihi obezbeđuje stabilnost.
KARNEOL - reguliše nivo šećera u krvi i krvni pritisak, podmlađuje...
Posebno pomaže onima koji su skloni zgrušavanju krvi. Snižava nivo šećera u
krvi, obnavlja krvna zrnca, okrepljuje celo telo, čisti krv od trovanja, jača krvne
sudove, creva, kožu, pluća, ublažava bolne menstruacije, zaustavlja krvarenje iz nosa,
jača bubrege, leči reumu, polne organe, probavu. Rasterećuje srce i reguliše krvni pritisak,
aktivira cirkulaciju.
MESEČEV KAMEN - ublažava menstrualne bolove i pomaže začeće, ženama
čuva mladalački izgled...
Snažno utiče na žene. Reguliše rad hormona, pre svega hipofize, metabolizam,
olakšava menstrualne bolove i tegobe u klimaksu, pomaže prilikom začeća. Reguliše nivo
šećera u krvi, čisti krv, podstiče proizvodnju insulina. Ženama pomaže da očuvaju životnu
radost, mladalački izgled i ženstvenost do duboke starosti.
FLUORIT - leči artritis, artrozu, osteoporozu, rak, astmu, grip, infekcije...
Čuva krvne sudove od zakrečenja, sprečava koštana oboljenja, ublažava
artritis, artrozu i osteoporozu. Štiti od raka. Ublažava astmu, grip, infekcije.
Koristi se kao lek protiv senilnosti. Usklađuje duh i telo, i eliminiše tremu.

KORAL - štiti trudnicu i nerođeno dete. Štiti od infekcija,
oboljenja krvi...
Koral pruža zaštitu trudnicama i nerođenoj deci. Štiti od
infekcija, oboljenja krvi i crne magije. Jača imunitet i uspostavlja
ravnotežu između duha i tela.
AMETIST - koristi se protiv gojenja, kao podrška u
igrama na sreću...
Pomaže onima koji pate od glavobolje i migrene, zatim
menstualnih problema, poboljšava memoriju, reguliše krvni pritisak
i - koristi se protiv gojenja, ali i kao lek protiv alkoholizma. Dobar je kao
podrška u igrama na sreću.
ONIKS - za jaku i zdravu kosu, nokte i kožu, protiv depresije...
Pomaže rast kose, jača nokte, poboljšava krvotok, naročito onima
koji pate od hladnih ruku i nogu. Očne bolesti, gluvoća i bolesti uha, pa i
osetljivost na promene vremena i apatija mogu se ublažiti i izlečiti oniksom. Ublažava
melanholiju, depresiju i negativne uticaje zračenja zemlje, zlih Ijudi i crne magije.
ŽAD - kamen unutrašnjeg sklada, dugovečnosti, plodnosti...
Leči oboljenja unutrašnjih organa kao što su slezina, jetra i digestivni trakt. Koristi
se u trudnoći jer štiti od bolnih trudova i pobačaja, ali i kao kamen plodnosti, koji
pospešuje spajanje jajnih ćelija i spermatozoida. Ublažava stres i obezbeđuje kvalitetan
san. Deluje protiv oboljenja štitne žlezde i grkljana. Jača strukturu kostiju i muskulaturu.
Kao kamen ljubavi, unutrašnjeg mira, sklada i uravnoteženosti, pruža hrabrost i samostal-
nost.
ROZENKVARC - kamen ljubavi
Podstiče ljude na bezuslovnu ljubav prema sebi i drugima. Posebno je koristan
osobama koje su izložene emocionalnim stresovima. Doprinosi smanjenju telesne
mase, lečenju kožnih bolesti izazvanih psihosomatskim poremećajima, pospešuje cirku-
laciju. Posebno je namenjen ženama koje su izložene stresu.
Trebalo bi da ga ima svaki dom.
DIRECT SHOP DOO, www.directshop.rs
Cena 1.790,00 din (POŠTARINA BESPLATNA)
UKOLIKO NARUČITE DVE ILI VIŠE OGRLICA,
NA POKLON DOBIJATE NARUKVICU OD POLUDRAGOG KAMENJA...
OGRLICE OD
poludragog kamenja
P
O
R
U
Č
ITE O
D
M
A
H

N
A
TELEFO
N
:
0
2
1
/4
7
2
-0
5
-1
2
Lekovito Bilje
Sadržaj
April 2011.

Novi broj ”Lekovitog
bilja” potra`ite na
kioscima svakog
25. u mesecu!
CRNA GORA
Uvoznik i distributer:
Adresa:
Direktor:
Tel./fax.:
E-mail:
"Monte Color" d. o. o.
\oka Mira{evića 15, Podgorica
Milivoje Ćalić
020/269-029, 206-155, 206-156
montecolor�cg.yu
BOSNA I HERCEGOVINA
Uvoznik i distributer:
Adresa:
Direktor:
Tel./fax:
E-mail:
Predstavni{tvo i
distribucija u Sarajevu:
Adresa:
Tel:
Direktor:
"Svet Print" d.o.o.
Slobodana Jovanovića 28, Banja Luka
Ibojka Milo{ević
051/308-349
svetprint�color.co.ba
"Svijet Print" d.o.o.
Senada Poturka Sencija 120,Sarajevo
033/768-986
D`afer Olevi}
CIP �Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад
582.099(497.113 Novi Sad)
LEKOVITO bilje / glavni urednik Nata{a Veleti}. – 2006, br. 1 – Novi Sad :
Color Media Special, 2009, – 30 cm – Mesečno.
ISSN 1452-5852
COBISS.SR-ID 214561287
NACIONALNA BIBLIOTEKA SARAJEVO – ISSN 1840-2089
Color Media Special i redakcija Lekovitog bilja ne odgovaraju za sadržaj i istinitost objavljenih rekla-
mnih poruka i preuzetih sadržaja sa pomenutih ili ogla{avanih elektronskih lokacija.
Redakcija ”Lekovitog bilja” nije obavezna da vraća i odgovara na primljene rukopise, foto-
grafije i Internet po{tu.
Uredni{tvo ne snosi odgovornost za nenamerne i {tamparske gre{ke.
Zabranjeno je reprodukovati i koristiti u komercijalne svrhe {tampane sadržaje izdanja ”Le-
kovito bilje” bez pismenog odobrenja izdavača.
Re{enjemMinistarstva prosvete i kulture Republike Srpske br: 6-01-407-28/06,
od 28. 12. 2006. godine, "Lekovito Bilje" Banja Luka,
upisano je u Registar javnih glasila pod rednimbrojem534.
MAKEDONIJA
Uvoznik i distributer:
Adresa:
Direktor:
Tel./fax.:
E-mail:
"Svet Press" dooel
Debarca 3, 10000 Skoplje
Kolja Miladinov
02/322-30-64
svet�colormedia.com.mk
SR Nema~ka:
Austrija:
[vajcarska:
ASV VERTRIEBSGmbH, Süderstraße77, D– 20097HAMBURG
MORAWA PRESSEVERTRIEB GmbH & CoKG,
Hackingerstraße52, A – 1140WIEN
VALORA AG, Hofackerstraße40, CH – 4132MÜTTENZ
DISTRIBUCIJA ZA EVROPU
6
ARGAN
8
Adresa redakcije:
Po{tanski fah:
Tel./fax:
E-mail:
Temerinska 102, 21000 Novi Sad
269
021/489-71-00, 021/489-71-26
lekovitobilje�color.rs
LEKTURA I KOREKTURA
REDAKTURA
PRETPLATA
Slobodanka [atara (slobodanka.satara�color.rs)
Bojana Popovi} (bojana.popovic�color.rs)
Angelina ^ak{iran (angelina.caksiran�color.rs)
REDAKCIJA
Direktor:
Advertajzing direktor:
Senior advertajzing menad`er izdanja:
Tehni~ki direktor:
Direktor korporativnih komunikacija:
Tanja Naran~i} (tanja.narancic�color.rs)
Nenad Meseld`ija (nenad.meseldzija�color.rs)
Ivana Petrovi} (ivana.petrovic�color.rs)
Sr|an Plav{i} (srdjan.plavsic�color.rs)
Milica Mili} (milica.milic�color.rs)
Glavni i odgovorni urednik:
Art direktor:
Nata{a Veletić (natasa.veletic�color.rs)
Nata{a Dragi{i} (natasa.dragisic�color.rs)
GRAFIČKA PRIPREMA
Grafički urednik:
Obrada fotografija:
Branka Žarković (branka.zarkovic�color.rs)
Tanja Poldrugo (tanja.poldrugo�color.rs)
SARADNICI
Milena Pilipovi}, Ivana \urovi}, Sandra @ivanovi}
NADIMANJE
OSNIVA^-IZDAVA^:
Color Media Special
Tel:
E-mail:
021/489-71-00
pretplata�color.rs
10
MASNA JETRA NESANICA DETOKSIKACIJA
DEKUBITUS NEGA RUKU
13
36 38
26
42
BOLNA KOLENA
BILJNA MLEKA
Lekovito
Bilje
Polugodi{nja 420 din., godi{nja 840 din.
ADVERTAJZING
DISTRIBUCIJA
Advertajzing direktor grupe:
Strahinja Antoni}, advertajzing menad`er grupe (strahinja.antonic�color.rs)
Sne`ana Topoli}, advertajzing menad`er grupe (snezana.topolic�color.rs)
Dragan Vu~evi}, advertajzing menad`er grupe (dragan.vucevic�color.rs)
Sa{a Ma}e{i}, advertajzing menad`er grupe (sasa.macesic�color.rs)
Goran Radulovi} (goran.radulovic�color.rs)
[tampa:
Adresa:
Tel./fax.:
E-mail:
Color Print d.o.o.
Mileve Simić 27, 21000 Novi Sad
021/6417-333; 6417-335
colorprint�color.rs
Adresa:
Tel/fax:
Dunavska 57, Beograd - Stari grad
011/312-93-71; 312-94-46; 312-95-02
Distri Press d.o.o.
”LEKOVITO BILJE” U 80 ZEMALJA
ŠIROM SVETA!
Prvi put u istoriji štampanih medija na ovim prostorima, čitaoci
magazina ”Lekovito bilje”imaju jedinstvenu mogućnost da iz
80 zemalja sveta jednostavnim slanjem SMS poruke lokalnom
operatoru mobilne telefonije dobiju na e-mail kompletno izdanje
svog omiljenog magazina – od prve do poslednje strane!!!
Više informacija potražite na
www.portali.rs/kiosk
"Color Media Special"
je ~lanica
Beograd
Adresa marketinga:
Tel./fax:
Novi Sad
Adresa marketinga:
Tel./fax:
Vlajkovićeva 6
011/38-10-810 lok. 851, 011/38-10-888 lok. 832
Mileve Simić 27
021/6338-321; 6338-456; 6338-677; 6338-222
31
IZABERITE TEME ZA NAREDNI BROJ
Ukoliko želite da učestvujete u izboru tema za naredni broj
magazina “Lekovito bilje”, ukucajte BILJE (razmak) naziv
oboljenja ili biljke o kojoj želite da pišemo (razmak) ime,
prezime i adresu i pošaljite SMS na 6945. Cena poruke za
Telenor mrežu iznosi 20 din. + porezi, dok za MT:S mrežu iznosi
20 din. + cena osnovnog SMS-a + porezi. Oglašivač A&K d. o. o.
preuzima odgovornost za funkcionisanje SMS medij servisa.
CPG je ekskluzivni partner fonda ECOTOPIA
RUZMARIN
briše bore
Ova začinska biljka od davnina se koristi kao dodatak
jelima, ali ima široku primenu i u ftoterapiji. Ruzmarin
pomaže opuštanje svih, a naročito glatkih mišića dige-
stivnog trakta i uterusa, pa se upotrebljava u slučaju
digestivnih i predmenstrualnih tegoba. Međutim, ukoliko
se koristi u velikim količinama, može imati suprotan efe-
kat i izazivati iritaciju creva i grčeve. Čaj od lišća ruzmari-
na smiruje nervozu, a koristi se i kao antiseptik. Eterično
ulje ove biljke ulazi u sastav mnogih kozmetičkih prepa-
rata zbog izuzetno blagotvornog
dejstva na kožu, jačajući
kapilare i ispoljava-
jući snažan efekat
podmlađivanja.
Ruzmarin je bogat
antioksidantima,
naročito vitaminom
E, pa štiti ćelije
od dejstva
slobodnih
radikala.
4
LB INFO
CVEKLA - izvor
zdravlja
Betacijanin, pigment koji cvekli daje specifčnu crvenu boju,
povećava sposobnost prenošenja kiseonika u krvi i do 400
procenata. Za jelo treba iskoristiti i listove jer su bogati beta-
-karotenom, folnom kiselinom, gvožđem, kao i vitaminima
K i C. Zahvaljujući visokom procentu vlakana, cvekla snižava
nivo holesterola u krvi i normalizuje krvni pritisak, a ukoliko
se redovno konzumira, sprečava nastanak proširenih vena i
ateroskleroze. Čaša soka od cvekle dnevno stimuliše čišćenje
jetre i žučnih kanala, a s obzirom na to da je ovaj napitak
veoma alkalan, koristiti se i za leče-
nje acidoze (povećana kiselost u
organizmu). Pored toga, cvekla
može da bude od velike
pomoći i u slučaju
glavobolje, zubo-
bolje, dizenterije,
lumbaga, kao
i kožnih i
menstrualnih
problema.
KUKURUZ
smanjuje nivo
šećera u krvi
Ova visokohranljiva žitarica sadrži tiamin (vitamin B1)
koji je neophodan za metabolizam ugljenih hidrata,
kao i vitamine B5, C i A, nijacin, fosfor, kalcijum i folnu
kiselinu. Jedna od najvećih prednosti kukuruza jeste to
što sadrži visok procenat biljnih vlakana koja snižavaju
nivo holesterola u krvi i smanjuju rizik od nastanka raka
debelog creva. Konzumiranje ove žitarice posebno se
preporučuje dijabetičarima jer vlakna utiču i na smanjenje
nivoa šećera u krvi. Dovoljno je svakodnevno pojesti
šolju meko skuvanih zrna kukuruza i brzo će se uočiti
blagotvorni efekti. S obzirom na to da ova žitarica sadrži
visok procenat vitamina B12 i folne kiseline, koristi se i u
prevenciji anemije.
Lekovito Bilje 4/11
5
KIM suzbija infekcije creva
Seme kima sadrži značajnu količinu proteina, masti, ugljenih hidrata, kao i kalcijuma,
fosfora, natrijuma, kalijuma, gvožđa, tiamina, ribofavina i niacina, te vita-
mina C i A, zbog čega se smatra pravim “čistačem” organizma. Ulje od
semenki ove biljke koristi se protiv nadimanja, čak i kada su ove tegobe
izazvane dejstvom lekova, a pritom je i odličan antiseptik pa uspešno
suzbija infekcije creva, kao i respiratornog i urogenitalnog trak-
ta. Pored toga, kim ublažava kašalj, snižava temperaturu
i podstiče apetit, blagotvorno deluje u slučaju srčanih
oboljenja, sprečava nastanak ateroskleroze i reguliše
krvni pritisak. Preporučuje se i dojiljama jer podstiče
lučenje mleka i poboljšava njegov kvalitet.
ENCIKLOPEDIJA NARODNIH METODA LEČENJA
Izdavačka agencija “Coloseum” sa ponosom predstavlja knjigu “Enciklopedija narodnih
metoda lečenja”, koja je izdata po nalogu ruskog Ministarstva zdravlja, a čiji sadržaj obuhva-
ta mnoge prirodne metode lečenja. Poslednjih godina interesovanje
za ftoterapiju značajno je poraslo, pre svega zbog brojnih neželjenih
pojava i komplikacija koje izaziva terapija savremenim sintetičkim
sredstvima. Sigurni smo da ćete pomoću ove knjige uspeti da
proniknete u tajne prirodnih metoda lečenja, koje su sve popu-
larnije, a prisutne vekovima.
4/11 Lekovito Bilje
LB
podsetnik
Miso
Osim što se upotrebljava kao
začin, miso pasta blagotvorno
deluje na ceo organizam. S
obzirom na to da sadrži enzime
nastale usled prirodne fermen-
tacije, poboljšava varenje tako
što podstiče lučenje želudačnih
sokova i doprinosi boljoj isko-
rišćenosti hranljivih materija.
Miso obiluje proteinima i kom-
pleksom vitamina B, a bogat je i
kalcijumom, fosforom, gvož-
đem, natrijumom i kalijumom.
Pored toga, u sastav ove paste
ulaze i linolenska kiselina, kao i
lecitin koji snižavaju nivo hole-
sterola u krvi.
Magnezijum
Poznato je da ovaj mineral
sprečava nastanak osteoporoze
i srčanih oboljenja. Pored toga,
opušta mišiće i povoljno deluje
u slučaju migrene, nesanice
i depresije, a reguliše i krvni
pritisak, otklanja bol u leđima
i ublažava tegobe uzrokovane
PMS-om. Treba ga koristiti i u
slučajevima hroničnog umora,
opstipacije i kamena u bubregu.
Hmelj
Ova žitarica sadrži obilje vita-
mina, minerala, biljnih vlakana,
etarskih ulja, tanina, favonoi-
da i ftoestrogena. Hmelj ima
blago sedativno dejstvo, pa se
upotrebljava u slučaju nervoze
i nesanice, kao i anksioznosti.
Pored toga, preporučuje se i
u terapiji bolesti urinarnog i
probavnog sistema.
Dragi čitaoci,
Sugestije, primedbe,
pohvale i zanimljive
informacije o lekovitom
bilju možete slati na
lekovitobilje@color.rs
KARFIOL zaustavlja razvoj
malignih oboljenja
Kao i ostalo povrće iz porodice krstašica (kupus, brokoli, kelj), karfol sadrži indole koji stimulišu
enzime da blokiraju razvoj kancera. Istraživanje sprovedeno na Onkološkom institutu univerzi-
teta u Pitsburgu, pokazalo je da fenetil, koji se oslobađa sečenjem ili žvakanjem karfola, uspo-
rava formiranje krvnih sudova koji hrane određene vrste raka i tako sprečava širenje tumora.
Pored toga, karfol sadrži glukozinolate koji pomažu jetri da izbaci toksine, dok
jedinjenje sulforafan podstiče stvaranje enzima čije
dejstvo ubija ćelije raka. Takođe, ovo
povrće bogato je vitaminima A, B
i C, a sadrži i visok procenat
ribofavina, niacina, kalci-
juma, gvožđa i fosfora.
Poznato je njegovo
blagotvorno dejstvo na
bolesti urinarnog sistema,
visok krvni pritisak, artritis i
kožna oboljenja.
D
a li ste
znali?
Jagorčevina sadrži salicilate,
jedinjenja koja su aktivan
sastojak aspirina, pa se zbog
toga koristi za ublažavanje
bolova, a pomaže i u slučaju
iscrpljenosti i groznice.
Najbrža tri čitaoca koja se jave SMS-om na broj
064/190-1590, sa tekstom ENML, dobiće na poklon po
jedan primerak ove knjige.
6 Lekovito Bilje 4/11
2. Mlevenje
A
rgan raste u
južnim delovima
Maroka, a na-
učnici tvrde da
potiče iz perioda tercijara,
kada su zemljom hodali di-
nosaurusi. Postoji još jedna
zanimljivost u vezi sa ovom
čudesnom biljkom: ukoliko
joj stablo ugine, ne treba
ga seći, jer nakon sedam
godina može ponovo da
oživi. Argan dostiže visinu
i do deset metara, a njegov
plod je koštunica veličine
šljive, koja u toku sazreva-
nja menja boju od zelene
do žute. Unutar koštice je
seme čijim se ceđenjem
dobija blagotvorno ulje,
koje se koristi u ishrani, ali
i kozmetici. Voćka se bere
u junu i julu, a potrebno
je da prođe godinu dana
da bi potpuno sazrela.
Najkvalitetnije arganovo
ulje još uvek se dobija na
tradicionalan način i u pro-
cesu proizvodnje učestvu-
ju isključivo žene. Nakon
što se plod ubere, njegova
tvrda ljuska razbija se
kamenom da bi se oslobo-
dile semenke koje se potom
melju. Dobijena pasta ruč-
no se gnječi da bi se dobilo
ulje. Inače, šume argana u
Maroku pod zaštitom su
UNESCO-a kao prirodni re-
zervat od izuzetnog značaja
za planetu.
Podmla|uje
i {titi ko`u
Marokanke su se od davni-
na negovale arganovim
uljem koje regeneriše i
hrani kožu, a zahvaljujući
visokom sadržaju vitami-
na E neutrališe slobod-
Argan
BILJKA MESECA
ARGANOVO ULJE – marokansko zlato
Seme ove praistorijske biljke
bogato je antioksidantima
i esencijalnim masnim
kiselinama, koji igraju veoma
važnu ulogu u sprečavanju
kardiovaskularnih i malignih
oboljenja
3. Ceđenje ulja 1. Lomljenje oraha
ARGANOVO ULJE – marokansko zlato
Ukusni amlou ja~a imunitet
Kada je u pitanju upotreba u kulinarstvu, arganovi
oraščići pre razbijanja prže se da bi semenke dobile
ukus i miris badema, a zatim se iz njih cedi ulje koje se
meša sa jednakim količinama mlevenih badema i meda.
Tako se dobija namaz, poznat pod nazivom amloa, koji
je veoma cenjen
u marokanskoj
kuhinji. Njime
se premazuje
svež hleb, što je
veoma zdrav i
ukusan doručak
koji povećava nivo
energije i jača
imunitet.
ne radikale i usporava
starenje. Ovo ulje sadrži
i esencijalne masne kise-
line, karotenoide, ferulin-
sku kiselinu, polifenole i
sterole. Zbog polifenila iz
svog sastava, poznato je i
kao veoma dobar antisep-
tik, a deluje i protivupal-
no i antialergijski. Pored
toga, ferulinska kiselina
iz arganovog ulja smiruje
oštećenja na koži nastala
usled štetnog dejstva UV
zraka, dok steroli podstiču
zadržavanje vlage i jačaju
njenu zaštitnu funkci-
ju. Najčešće se koristi u
kombinaciji sa raznim
eteričnim uljima za sprav-
ljanje kozmetičkih prepa-
rata koji se upotrebljavaju
protiv opadanja kose, za
otklanjanje peruti, kao i
u slučaju akni, opekotina,
bora, strija...
Reguli{e nivo
holesterola
Osim široke primene u
kozmetici, arganovo ulje se
koristi i u ishrani. Brojna
istraživanja u svetu doka-
zala su blagotvorno dejstvo
ove supstance u slučaju
raznih zdravstvenih tegoba.
Rezultati studije sprovede-
ne na Univerzitetu Šerbruk
u Kanadi, pokazali su da
redovno korišćenje argano-
vog ulja u ishrani značajno
snižava krvni pritisak i po-
zitivno deluje na ceo kardi-
ovaskularni sistem. Naime,
nezasićene masne kiseline
iz argana regulišu nivo
holesterola u krvi, a usta-
novljeno je da zahvaljujući
4/11 Lekovito Bilje 7
Masna ko`a
Pomešati po 15 ml ulja
argana i lešnika, 8 kapi
eteričnog ulja mirte i
po 5 kapi eteričnih ulja
eukaliptusa i širokolisne
lavande. Koristiti za masažu
prethodno očišćene kože.
Suva ko`a
Pomešati po 20 ml ulja
argana i avokada, 10 ml ulja
kajsije, 30 kapi eteričnog
ulja palmarose i 25 kapi
eteričnog ulja ružinog
drveta, pa pre spavanja
izmasirati prethodno
očišćenu kožu lica.
Protiv bora
Sjediniti po 15 ml ulja
argana i ploda divlje
ruže, po 4 kapi eteričnog
ulja bušina i tamjanovca
i 10 kapi eteričnog ulja
palmarose. Koristiti za
masažu problematičnih
delova, a najbolji efekat
postiže se ukoliko se to čini
noću pre spavanja.
O`iljci
Pomešati po 10 ml biljnog
ulja argana, ploda divlje
ruže i lešnika, 20 kapi
eteričnog ulja ruzmarina i
10 kapi eteričnog ulja smilja.
Mešavinu svakodnevno
nanositi na problematična
mesta.
Protiv strija
Pomešati po 15 ml biljnog
ulja argana i jojobe,
i po 5 kapi eteričnog
ulja semena šargarepe i
mandarine. Nanositi na
problematična mesta dva
puta dnevno.
Pakovanje za
kosu
Pomešati po 15 ml biljnog
ulja argana i avokada i
18 kapi eteričnog ulja
ruzmarina, pa naneti na
kosu i ostaviti da deluje
najmanje 60 minuta.
Nakon toga kosu oprati
šamponom pa dobro
isprati.
Za ja~anje
noktiju
Pomešati 30 ml biljnog
ulja argana i 25 kapi
eteričnog ulja limuna, pa
svakodnevno utrljavati u
prste i nokte.
Iritacija i upala
ko`e
Pomešati po 15 ml biljnog
ulja argana i uljanog
macerata nevena, 5 kapi
eteričnog ulja kamilice i 8
kapi eteričnog ulja lavande,
pa koristiti za masiranje
problematičnih delova.
Recepti
visokom sadržaju antioksi-
danata, pre svega vitamina
E, sprečava razvoj mali-
gnih oboljenja i prevenira
njihov nastanak. Naučnici
sa Univerziteta Montreal u
Kvebeku otkrili su da ulje
ove biljke ublažava dijabe-
tes, pa se preporučuje kao
preventiva osobama koje su
izložene povećanom riziku
od nastanka ove bolesti.
Poznato je da arganovo ulje
sadrži i skualen, veoma retko
prirodno organsko jedinje-
nje koje aktivno učestvuje u
sintezi holesterola, steroid-
nih hormona i vitamina D.
8 Lekovito Bilje 4/11
N
adimanje na-
staje u slučaju
prekomernog
nakupljanja
gasova u digestivnom
traktu, a uprkos tome što
se ne smatra patološkim
stanjem, stvara velike
neprijatnosti. Najčešće se
javlja kao rezultat nepra-
vilne ishrane i kod ljudi sa
viškom kilograma.
Uzroci
Poremećaji u gastrointesti-
nalnom traktu najčešći su
uzročnik nadimanja koje se
može javiti i kao posledica
alergije na određene namir-
nice, neuravnotežene i nepra-
vilne ishrane, kao i u slučaju
narušene crevne mikroflore.
Simptomi
Osećaj nadutosti i tvrdoća
PROBAVNI TRAKT
MIROĐIJA I CIKORIJA
sprečavaju nadimanje
Ove tegobe mogu se otkloniti
promenom načina ishrane
i životnih navika, ali i
konzumiranjem biljnih čajeva
Koje namirnice treba
uvrstiti u jelovnik?
Pravilna ishrana u slučaju čestih problema sa nadimanjem
podrazumeva unos namirnica poput ribe, pirinča, integral-
nog hleba i isključivo pilećeg mesa. Trebalo bi jesti što više
svežeg peršuna, a korisna je i salata od listova maslačka.
• Izrendanu šargarepu ili jabuku jesti na prazan želudac, a
preporučuje se da se svakodnevno, pre doručka i ručka, uno-
si supena kašika lanenog ulja.
• Uz ručak i večeru jesti salatu od
crne rotkve začinjenu kašikom
sitno usitnjenog lista peršuna,
crvenog luka i ulja.
• Preporučuje se i salata
od svežeg kupusa sa supe-
nom kašikom sitno isecka-
nog crvenog luka i ulja.
gasova u crevima (pasulj,
mlečne proizvode, slatkiše,
testa…), konzumirati hranu
koja se lako vari, polako i
pravilno žvakati i ne unositi
gazirane napitke i alkohol.
Terapija na bazi biljnih čaje-
va, naročito onih od semena
mirođije, može da bude veo-
ma korisna, a dobar učinak
postiže se i napicima od ani-
sa, komorača, hajdučke trave
i korijandera. Preporučljivo
je praktikovati i vežbe joge
i disanja, mnogo kretanja,
a savetuje se i izbegavanje
tesne odeće.
abdomena, ponekad praćena
iznenadnim, oštrim bolom koji
se smanjuje nakon što se oslo-
bode gasovi, glavni su simpto-
mi ovog poremećaja. Nadutost
može da izazove i pojavu
zatvora, smanjen apetit i nepri-
jatan ukus u ustima, te lupanje
srca, nesanicu i glavobolju.
Pomo} prirode
Ukoliko nadimanje nije
prateći simptom neke ozbilj-
nije bolesti, nije neophodno
specijalno lečenje. Potrebno
je smanjiti unos namirni-
ca koji izazivaju stvaranje
Nadimanje se može
javiti kao posledica
nepravilne ishrane
MIROĐIJA I CIKORIJA
sprečavaju nadimanje
4/11 Lekovito Bilje 9
^ajevi koje treba
piti pre jela:
Kopriva, i|irot
i hajdu~ica
Napraviti mešavinu od su-
pene kašike sitno iseckanog
lista koprive, cveta i lista haj-
dučke trave i rizoma iđirota
i sipati u 6 dl vode. Kuvati
5 minuta, pa procediti. Piti
zaslađeno po 2 dl napitka
posle svakog obroka, tokom
pet dana. Po želji zasladiti
medom.
Ki~ica, hajdu~ica
i maj~ina du{ica
Mešavinu pripremljenu od
supene kašike sitno isecka-
nog lista i cveta kičice, haj-
dučke trave i majčine dušice
preliti sa 2 dl vrele vode i
ostaviti da odstoji 5 minuta.
Procediti i piti zaslađeno
medom posle svakog obroka,
tokom pet dana.
^ajevi koji se
piju posle jela:
Nana, hajdu~ica
i maj~ina du{ica
Napraviti mešavinu od supene
kašike lista nane, lista i cveta
majčine dušice i hajdučke tra-
ve. Mešavinu sipati u 6 dl klju-
čale vode, ostaviti poklopljeno
da odstoji 2 sata pa procediti.
Piti zaslađeno medom po 2 dl
posle doručka, ručka i večere.
Uzimati 10 dana.
Komora~, nana
i bosiljak
Napraviti mešavinu od supene
kašike ploda ili korena komo-
rača, lista nane i lista i cveta
bosiljka. Sipati u 6 dl ključale
vode. Procediti i piti zaslađeno
medom po 2 dl posle svakog
obroka, tokom pet dana.
Miro|ija, cikorija
i detelina
Napraviti mešavinu od
supene kašike iseckanog
lišća i zrelog ploda mirođije,
lista i korena cikorije i lista
gorke deteline, pa preliti sa 2
dl vrele vode. Procediti i piti
zaslađeno medom posle sva-
kog obroka, tokom 5 dana.
^ajevi koji se piju
~itavog dana:
Kamilica, valerijana
i komora~
Napraviti mešavinu od 3 su-
pene kašike kamilice i po 2 su-
pene kašike korena valerijane,
lista nane i ploda komorača.
Dve supene kašike smeše pre-
liti sa pola litra ključale vode,
ostaviti da odstoji poklopljeno
4-6 sati pa procediti. Uzimati u
gutljajima tokom celog dana.
Kamilica, valerijana
i nana
Napraviti mešavinu od po
supene kašike cveta kamilice,
korena valerijane, lista nane, se-
mena kima i semena komorača.
Dve supene kašike smeše pre-
liti sa pola litra ključale vode,
ostaviti da odstoji poklopljeno
4-6 sati pa procediti. Uzimati u
gutljajima tokom celog dana.
U~estalo nadimanje
Bosiljak i kamilica
Napraviti mešavinu od po
supene kašike iseckanog lista
i cveta bosiljka, hajdučke
trave i cveta kamilice, sipati
u 6 dl ključale vode i ostaviti
poklopljeno da odstoji 2 sata.
Procediti i zasladiti medom.
Piti po 2 dl posle svakog
obroka, tokom 5 dana.
Orah, pelen i nana
Napraviti mešavinu od po su-
pene kašike sitno iseckanog li-
sta oraha, pelina i nane i korena
mirođije, sipati u 6 dl ključale
vode i ostaviti poklopljeno da
odstoji 2 sata. Procediti i zasla-
diti medom. Piti po 2 dl posle
svakog obroka tokom 5 dana.
Bosiljak, ki~ica
i mati~njak
Napraviti mešavinu od po
supene kašike sitno iseckanog
lista i cveta bosiljka, kičice i
lista matičnjaka, sipati u 6 dl
ključale vode i ostaviti po-
klopljeno da odstoji 2 sata.
Procediti i zasladiti medom.
Piti po 2 dl posle svakog obro-
ka tokom 5 dana.
Recepti
Hajdučica
Mirođija
Iđirot
4/11 Lekovito Bilje 9
10 Lekovito Bilje 4/11
Spas za BOLNA KOLENA
Kombinovana primena čajeva,
obloga, melema i lekovitih ulja
efkasno ublažava posledice
degenerativnih promena u
zglobu kolena
S
avremeni stil života
koji podrazumeva
smanjenu fizičku ak-
tivnost i celodnevno
sedenje, dovodi do gubitka
snage u mišićima, pa se op-
terećenja prilikom kretanja
prenosi na hrskavicu i liga-
mente, što uzrokuje njihovo
oštećenje. Degenerativne
promene na zglobu kolena
s godinama se pogoršavaju,
pa ne čudi što preko 70%
osoba u pedesetim godina-
ma pati od bolova u ovom
delu tela.
Ovaj problem može da bude
i posledica prekomerne tele-
sne težine, fizičkog napora,
naslednog faktora, hroničnih
oštećenja ligamenata, hrska-
vice i sluznih kesica koje
okružuju zglob, ali ponekad
nastaje i zbog toga što se pre
fizičke aktivnosti ne izvode
vežbe istezanja i zagrevanja,
ili usled sportskih i drugih
povreda.
Pored terapije koju savetuju
lekari, za ublažavanje ovih te-
goba postoje i prirodni lekovi.
Bol u kolenu
P{eni~no bra{no
U 1,5 l vode kuvati 3 šake
pšeničnog brašna dok ne na-
stane kaša. Što topliju smešu
staviti na lanenu krpu i
priviti na koleno, najbolje
uveče, pre spavanja. Držati
celu noć, a ujutro skinuti
oblog, koleno oprati mlakom
vodom i namazati maslino-
vim uljem. Recept koristiti
5 dana.
Kukuruzno bra{no
Tri šake mekinja od kuku-
ruznog brašna kuvati u 1,5 l
vode dok se ne stvori kaša.
Što topliju smešu staviti
na lanenu krpu i priviti na
koleno, najbolje uveče, pre
spavanja. Držati celu noć, a
ujutro skinuti oblog, kole-
no oprati mlakom vodom i
namazati maslinovim uljem.
Recept koristiti 5 dana.
Ovas
Tri šake mekinja od ovsa
kuvati u 1,5 l vode dok se
ne formira kaša. Što topli-
ju smešu staviti na lanenu
krpu i priviti na koleno,
najbolje uveče, pre spavanja.
Držati celu noć, a ujutro
skinuti oblog, koleno oprati
mlakom vodom i namazati
maslinovim uljem. Recept
koristiti 5 dana.
Crveni luk
Očistiti i iseckati 100 g
crvenog luka, izmešati ga sa
100 g listova rena, pa dodati
malo maslinovog ulja, staviti
u lanenu krpu i priviti na
koleno. Oblog držati čitavu
noć, a ujutro oprati mlakom
vodom i izmasirati crnim
vinskim sirćetom. Recept
koristiti 5 dana.
^ajna me{avina
Uz obloge od pšeničnog,
kukuruznog i ovsenog
brašna i crnog luka, piti
čaj pripremljen na sledeći
način: po 1 supenu kašiku
sitno iseckanog cveta i lista
kičice, rizoma pirevine, lista
nane, lista i cveta hajdučke
trave i lista breze izručiti
u 1 l ključale vode. Ostaviti
da stoji poklopljeno 2 sata
izvan šporeta. Procediti i
piti u toku dana zaslađeno
medom. Piti 5 dana.
Probadanje u kolenu
Apta, repu{nja~a
i jasen
Pomešati po 5 supenih ka-
šika sitno iseckanog korena
apte, lista i cveta repuš-
njače te lista belog jasena.
Mešavinu izručiti u 1 l pro-
ključalog vrućeg vinskog sir-
ćeta. Ostaviti da stoji poklo-
pljeno 2 sata izvan šporeta,
pa ponovo zagrejati, izručiti
gustiš na lanenu krpu, priviti
na koleno i držati ga po 1
sat, 3 puta dnevno, kvaseći
ga povremeno proceđenom
ZGLOBOVI
Ovaj problem može
da bude i posledica
prekomerne telesne težine
Spas za BOLNA KOLENA
tečnošću. Po skidanju obloge
koleno 10 minuta masirati
vinskim sirćetom i uviti ga
vunenom krpom. Ležati mir-
no 2 sata. Koristiti 6 dana.
Jela
Pola kilograma sitno isecka-
nih listića i šišarki jele izručiti
u 2 l proključalog razblaženog
vinskog sirćeta. Ostaviti da
stoji poklopljeno 2 sata, pa
procediti, gustiš staviti na la-
nenu krpu, njime priviti kole-
no i držati ga ujutro, u podne
i uveče, po 2 sata, uz povre-
meno kvašenje proceđenom
tečnošću. Nakon što se oblog
skine, masirati koleno proce-
đenom tečnošću i maslinovim
uljem. Koristiti 6 dana.
^ajna me{avina
Po 4 supene kašike sitno isec-
kanog cveta i lista kantariona,
lista ruzmarina, lista belog
jasena, lista i cveta repušnjače
i korena apte izručiti u 2,4 l
ključale vode. Ostaviti da od-
stoji poklopljeno 2 sata izvan
šporeta. Procediti i piti po 2
dl pre doručka, ručka i večere.
Preostalom tečnošću masirati
koleno 5 minuta i nakon toga
stavljati obloge, 3 puta dnev-
no, po 2 sata. Koristiti 6 dana.
Divlji kesten i jorgovan
Pomešati po 5 supenih kašika
sitno iseckanog cveta divljeg
kestena i cveta jorgovana.
Mešavinu izručiti u 1 l ljute
komovice. Zatvoriti u flašu i
držati u toploj sobi 20 dana.
Za to vreme promućkati je
više puta dnevno. Procediti
i masirati bolno koleno tri
puta dnevno po 10 minuta.
Nakon masaže oprati koleno
mlakom vodom i ponovo
masirati 10 minuta vinskim
sirćetom. Koristiti 6 dana.
Otok kolena
Po supenu kašiku sitno iseckanog pelinovog lista, lista
i cveta hajdučice, lista koprive, rizoma pirevine i lista
rastavića izručiti u 1,4 l ključale vode. Ostaviti da stoji
poklopljeno 2 sata izvan šporeta.
Procediti i piti pre i posle jela. Poneka
čaša može se zasladiti medom.
Tokom perioda u kojem se
konzumira čaj, na koleno stavljati
oblog pripremljen na sledeći način:
po 4 supene kašike sitno iseckanog
crnog luka, lista rena i maslinovog
ulja sipati u malu posudu i blago
propržiti na šporetu. Zatim izručiti u
lanenu krpu, priviti na bolno mesto i
držati 3 sata. Nakon skidanja obloga,
koleno oprati mlakom vodom.
4/11 Lekovito Bilje 11
12 Lekovito Bilje 4/11
REČ FITOTERAPEUTA: MILANKA VORGIĆ
Livadski med i šipak
PODIŽU IMUNITET
”Ovaj melem povećava otpornost organizma i štiti
od prehlade i gripa”, ističe Milanka Vorgić
P
oštujući staru
porodičnu
recepturu, Milanka
Vorgić iz Novog
Sada više od dve decenije
pravi smeše od sopstvenih
pčelinjih proizvoda i
bilja koje sakuplja na
Sokolskim planinama,
Romaniji i Fruškoj gori.
Njeni preparati potpuno
su prirodni i neškodljivi,
namenjeni očuvanju
zdravlja i ubrzavanju
oporavka od bolesti.
”Moje mešavine ne sadrže
konzervanse, zaslađivače,
arome i boje te ne izazivaju
kontraindikacije, tako da
bez bojazni mogu da se
uzimaju u neograničenim
količinama. Nisu zamena za
medikamente, već pomoćna
lekovita sredstva, što znači
da u slučaju zdravstvenih
problema treba da se
koriste samo kao dopuna
terapiji koju propiše lekar”,
napominje Milanka i
dodaje da je najponosnija
na smešu livadskog meda i
šipka koja podiže imunitet.
”Ovaj melem sadrži veliku
koncentraciju vitamina C,
vitamine A i E, folnu kiselinu
i kalijum, pa je prava
energetska bomba. Osim
što daje snagu, povećava
otpornost organizma na
mikrobe i štiti od prehlade,
gripa i bakterijskih infekcija
gornjih disajnih puteva.
Uz to, indirektno stimuliše
organe za varenje i podstiče
izlučivanje mokraće,
te sprečava nastanak
stomačnih tegoba i upale
bešike. Dovoljno je da se
uzima jednom dnevno da bi
organizam bio u top-formi”,
objašnjava novosadska
apifitoterapeutkinja.
Blagotvorne
biljno-medne
sme{e
Osim imunostimulatora,
Milanka u ponudi
ima i preparate protiv
kardiovaskularnih,
urogenitalnih, plućnih,
digestivnih i kožnih bolesti.
Milanka Vorgić savetuje
Napitak protiv gripa
Kašičicu suvog šipka preliti sa 2 dl ključale vode, poklopiti
i ostaviti da se ohladi. Posle pola sata čaj procediti, pa
dodati po kašiku meda i jabukovog sirćeta, te kašičicu
cimeta. Napitak uzimati ujutru i uveče na prazan stomak.
Šipak je bogat vitaminom C
”Melem od meda i brusnice
ima snažno antibakterijsko
dejstvo, pa pomaže u
lečenju ešerihije koli i
helikobakterije, preparat
od meda i bokvice deluje
antialergijski, olakšava
izbacivanje šlajma,
zaustavlja kijavicu i proliv, a
smeša bagremovog meda i
borovih iglica efikasna je u
slučaju bronhitisa, hronične
promuklosti, reume i gihta”,
kaže ona.
Milankin melem od zelenih
oraha otklanja gingivitis,
popravlja krvnu sliku i opšte
zdravstveno stanje, dok
mešavina cimeta, propolisa i
meda smiruje kašalj i upalu
sinusa, smanjuje učestalost
napada gušenja, revitalizuje
arterije i smanjuje rizik od
srčanog udara. Svi njeni
preparati koriste se tako što
se kašičica melema otapa u
ustima pola sata pre obroka.
”Najbolje je da se uzimaju
svakodnevno u isto vreme,
dok se organizam ne
vrati u prvobitno stanje”,
preporučuje Milanka.
[ipak - riznica
vitamina
i minerala
Zbog bogatog lekovitog
sastava, šipak je omiljena
Milankina biljka. ”Sadrži
vitamine C, B, E, A i P,
magnezijum, kalijum,
fosfor, flavonoide, tanine
i voćne kiseline, pa deluje
preventivno i lekovito na
brojne bolesti. Pored toga,
šipak je lako dostupan,
pogodan za spravljanje
različitih preparata, ukusan
je i, što je najbitnije, nije
toksičan”, ističe Milanka.
4/11 Lekovito Bilje 13
TEMA BROJA
Čajne mešavine protiv
MASNE JETRE
Lekoviti preparati na bazi
kičice, breze, žalfje, majčine
dušice i maslačka mogu da
spreče nagomilavanje masti u
jetrenim ćelijama
M
asna jetra
ili steatoza
poremećaj
je koji
podrazumeva
nagomilavanje neutralnih
masti u ćelijama jetre,
usled čega dolazi do
njenog oštećenja.
Smatra se da bolest postoji
ukoliko nakupljena mast
u jetrenim ćelijama
prekorači 5% mase
ovog organa. Ukoliko se
zanemari i ne leči, ovaj
poremećaj može doprineti
nastanku drugih bolesti.
Uzroci
Nagomilavanje masti
u jetri najčešće
izaziva prekomerno
konzumiranje alkohola
koji menja način
razgradnje i skladištenja
masti, a poremećaju
doprinosi i hronična
pothranjenost često
prisutna kod alkoholičara.
Uzrok ovog stanja može
da bude i gojaznost,
predoziranje lekovima
(kortikosteroidi,
tetraciklini), ishrana
siromašna proteinima,
trudnoća, trovanje
vitaminom A, bajpas,
hirurški zahvat na tankom
crevu, cistična fibroza,
urođeni poremećaji
metabolizma glikogena,
galaktoze, tirozina i
homocistina, dijabetes,
Dnevni unos tečnosti
treba da bude najmanje
2,5 litra dnevno
Rejov sindrom i
dugotrajna ishrana preko
infuzije.
Simptomi bolesti
Tegobe koje izaziva
masna jetra povezane
su sa stepenom,
vremenom nastanka i
uzrokom bolesti. Ako
je u pitanju hronični
oblik, izraženiji znaci
oboljenja mogu izostati,
dok se u drugim
slučajevima javljaju
bolovi ili osetljivost
ispod desnog rebarnog
luka, oticanje trbuha,
Ivana Đurović,
nutricionista
TEMA BROJA: MASNA JETRA
14 Lekovito Bilje 4/11
Recepti
žutica i povišena
telesna temperatura.
Ako poremećaj nije
izazvan alkoholizmom,
simptomi su povraćanje,
mučnina, gubitak
apetita i bol u stomaku.
Postoji mišljenje da, ako se
osobi gadi ukus ili miris
slatkih namirnica i jela,
postoji neki problem sa
jetrom.
Bro}ika i ki~ica
Napraviti mešavinu
jednakih delova broćike
i kičice. Kafenu kašiku
mešavine preliti sa 2 dl
ključale vode i ostaviti da
stoji 10 minuta. Nakon toga
procediti i piti 3-4 šoljice
čaja dnevno.
[ipak
Kašiku osušene biljke
preliti sa 2 dl ključale vode,
procedi nakon desetak
minuta i po potrebi zasladi
medom. Piti 3 puta na dan
po šoljicu čaja, četvrt sata
pre obroka.
Biljne me{avine
• Napraviti mešavinu od
1/3 breze i 2/3 kadulje.
Kafenu kašiku mešavine
preliti sa 2 dl ključale vode
i nakon desetak minuta
procediti. Piti 2-3 šoljice
čaja dnevno.
• U jednakim delovima
izmešati koren maslačka,
cveta stolisnika i lista
ruzmarina. U litar ključale
vode staviti 4 kafene kašike
ove mešavine i ostaviti da
stoji 1 sat. Piti 3 puta dnevno
po 2 šoljice čaja, uvek pre
obroka.
• Izmešati 100 g žalfje, 50
g matičnjaka i 25 g pelina.
U pola litra ključale vode
staviti 3 kafene kašike ove
mešavine i ostaviti 5 minuta.
Piti 3 puta po 1 šoljicu za
vreme obroka.
• U jednakim delovima
izmešati kamilicu,
maslačak, nanu, kupinu,
stolisnik, šipak i gospinu
travu. Na šoljicu vrele
vode staviti kafenu kašiku
ove mešavine i ostaviti 5
minuta. Piti po šoljicu čaja
dnevno, 15 minuta pre
jela.
• Sitno iseckati i izmešati
80 g listova i cvetova
Top-namirnice
• Povrće: preporučuju se sve vrste povrća,
sirovog ili termički obrađenog, poseb-
no tamnozeleno, zbog visokog sadržaja
materija koje podstiču razgradnju natalo-
žene masnoće.
• Voće: banane, pomorandže, grejpfrut,
jagode, borovnice, grožđe, jabuke, limun,
trešnje, breskve, avokado (sadrže kvalitet-
ne i neškodljive biljne masnoće)
• Artičoka: redovno konzumiranje ove bilj-
ke stimuliše funkciju jetre i smanjuje nivo
masnoća i holesterola u krvi. Sadrži visok
procenat favonoida silimarina i inulina
koji štite jetru.
• Beli luk: podstiče eliminaciju masnoće iz
krvi i snižava krvni pritisak, a zajedno sa
artičokom predstavlja idealnu kombina-
ciju za lečenje masne jetre.
• Šargarepa: bilo da je u vidu soka, ili
narendana, ova lekovita biljka efkasno
deluje protiv masne jetre. Treba je konzu-
mirati natašte.
• Limun, med od kestena, paradajz,
cvekla: jesti ih što više u periodu od tri
nedelje, jer se tako podstiče detoksikacija
jetre.
• Sok od rotkve: pospešuje izba-
civanje masnoće. Dozvoljena
je najviše kafena kašičica ovog
napitka dnevno.
• Sok od svežih listova kupusa: ovaj
napitak podstiče regeneraciju jetre.
hranu treba uzimati u što
više obroka (tri glavna i
dve-tri užine), pri čemu
dnevni meni mora da
bude obilniji i kaloričniji
od večernjeg. Hrana se
mora dobro sažvakati,
preporučljivo je da se jede
polako, bez žurbe.
Bolesnik treba da izbegava
masti životinjskog
porekla, beli šećer i
slatkiše (konditorski
proizvodi), kafu, suviše
topla, hladna i začinjena
jela. Neophodno je da se
iz ishrane potpuno izbace
gazirani sokovi, žumanca,
suhomesnati proizvodi,
crveno meso, pikantni
sirevi, orasi i lešnici,
beli hleb i proizvodi od
belog brašna. Upotreba
alkoholnih pića STROGO
je zabranjena!
Hranu treba kuvati,
blanširati, grilovati ili
kuvati na pari, sa što
manje ulja (upotrebljavati
maslinovo) i minimalnu
količinu soli i začinskog
bilja.
Dijetalna
ishrana
Sastavni deo lečenja
bolesnika sa masnom
jetrom jeste dijeta. Da bi se
pacijent što brže oporavio,
Jednodnevni detoks-tretman
• Natašte popiti čašu tople vode sa jednim isceđenim limu-
nom i malo meda.
• Popiti svež sok od šargarepe ili pojesti salatu od rendane
šargarepe sa rendanom jabukom.
• Doručak: činijica mešane voćne salate sa kašikom raznih
semenki - bundeva, suncokret, semenke lana... ili frape od
trešanja i pirinčanog mleka. Pojesti koliko je dovoljno da
budete siti.
• Pre užine popiti čaj od maslačka plus čaša-dve vode.
• Užina: sveže ceđen voćni sok i integralni keks, ili salata od
sirovog celera i šargarepe.
• Ručak: veliki tanjir zelene salate ili salate od sirovog povrća, in-
tegralni pirinač pripremljen na vodi uz dodatak povrća, jogurt.
• Posle ručka popiti čašu vode i čaj od maslačka, ili neki drugi
preporučeni napitak.
• Pre popodnevne užine popiti sveže pripremljen sok od
voća ili povrća.
• Popodnevna užina: mladi nemasni sir namazan na krišku
integralnog dvopeka uz jedan od preporučenih čajeva.
• Pre večere jedna jabuka, dobro oprana u toploj vodi.
• Večera: supa od povrća sa malo
ili bez soli, grilovana artičoka sa
barenom belom ribom i salata od
mešanog povrća začinjena belim
lukom, sokom od limuna i maslino-
vim uljem.
• Pre spavanja popiti
još jednu čašu
vode u kojoj je ra-
stvoreno malo
gline i lana.
4/11 Lekovito Bilje 15
kantariona, 70 g cvetova
kamilice, 50 g listova
maline, 40 g listova žalfje,
20 g listova pelina, 20
g listova srčanika, 20
g listova peršuna, 10 g
listova celera, 10 g stabljike
komorača, 10 g stabljike
majčine dušice. U 1 litar
vode preko noći namočiti
5 g mešavine trava. Ujutro
kuvati poklopljeno, da vri
samo pola minuta. Kada
se ohladi, čaj procediti u
tamnu bocu i piti po 1 dl
pre i posle jela, a preostalu
količinu popiti između
obroka, umesto vode.
Top-biljke
Breza, majčina dušica,
neven, orah (listovi),
pravi pelin, peršun
(cela biljka), rusomača,
vodopija, maslačak
(listovi, koren), čičak,
ruzmarin (podstiče rad
jetre), žalfja biljke su
koje podstiču funkciju
jetre i izbacivanje otrova
i masnoće. Pripremaju se
tako što se kafena kašika
osušene biljke prelije
sa 2 dl ključale vode,
procedi nakon desetak
minuta i po potrebi
zasladiti medom.
Gospina trava
Kašičicu gospine trave
(sikavice) preliti s 2 dl
ključale vode, ostaviti
da ostoji 10-20 minuta,
procediti i nezaslađeno piti
pre jela, 2-3 puta dnevno,
polako u gutljajima.
Aktivna supstanca silimarin
(favanoid) menja spoljašnju
građu ćelija, podstiče obnovu
ćelija nakon oštećenja i
aktivira enzime koji u jetri
razgrađuju toksine i masnoće.
Suve {ljive
Kuvati 10 minuta na
laganoj vatri. Jesti 3 puta
dnevno po 10 kuvanih
šljiva 15 minuta pre jela.
Kura traje dvanaest dana,
podstiče izbacivanje
masnoće, po potrebi
ponoviti nakon 3
meseca.
Crveni luk
Pomešati 15 kašičica sitno
iseckanog luka, 6 kašičica
meda i 2 kašičice pelina
pa smešu preliti litrom
belog vina, više puta dobro
protresti. Uzimati po 2
kašičice pre obroka. Po
potrebi ponoviti nakon 6
meseci.
Preporučuje se hleb
od celog zrna žitarica
(integralni), po
mogućnosti onaj koji je
odstajao barem jedan
dan. Umesto belog
(glaziranog) pirinča jesti
integralni (braon) pirinač,
konzumirati belo ćureće
i pileće meso, kao i posne
vrste ribe, uz junetinu
i teletinu, ali samo
povremeno. Savetuju se
surutka i mleko i mlečni
proizvodi sa manjim
procentom masnoće
i sve vrste supa od
nemasnog mesa, sa mnogo
raznovrsnog povrća.
Suplementacija
Poželjno je koristiti sok
od aloje koji podstiče
čišćenje jetre, ne samo od
masnoće, već i od raznih
nataloženih toksina i
konzumirati kapsule
sa omega-3 masnim
kiselinama.
Saveti plus
Lagana fizička
aktivnost 25 minuta
dnevno (pešačenje,
vožnja bicikla ili bilo
koji vid odgovarajuće
rekreacije) deluju
blagotvorno na ceo
organizam. Ako postoji
problem prekomerne
telesne težine, poželjno
je da se skine višak
kilograma.
Dnevni unos tečnosti
treba da bude
najmanje 2,5 litra da
bi se što kvalitetnije
i brže eliminisale
nataložene masnoće.
Na spavanje nikako ne
treba odlaziti punog
stomaka.
LB INFO
16 Lekovito Bilje 4/11
I
vina mast” ima pot-
puno prirodan sastav
i širok spektar dejsta-
va. Sadrži odabrano
lekovito bilje i pčelinje
proizvode, kombinovane u
zavisnosti od vrste zdrav-
stvenog problema. Do sada
je pokazala veliki uspeh u
terapiji akutnih i hroničnih
infekcija disajnih puteva,
psorijaze, opekotina, reume,
gripa i prehlade, ali i kao
preventivno sredstvo.
Ono na šta smo posebno
ponosni jeste prisan i inte-
Ovaj preparat, napravljen od najkvalitetnijeg lekovitog bilja i
pčelinjih proizvoda, uspešno leči grip i prehladu
Ivina mast - blagodet za
DISAJNE ORGANE
i srećan čovek, a sve moje
tegobe postale su prošlost.
Mislim da je dobro i to što
sam nastavio da koristim
‘Ivinu mast’, čak i kada su
se simptomi povukli, jer mi
prevencija uliva sigurnost.
Ključ je u redovnom korišće-
nju preparata i verujem da
mom organizmu ‘Ivina mast’
izuzetno prija.
Zbog specifičnosti posla
(po profesiji sam vojno lice)
‘Ivinu mast’ uvek nosim sa
sobom, a prilikom promene
vremenskih prilika i godiš-
njih doba više ne osećam
tegobe.
U nadi da ćemo produžiti
saradnju, srdačno vas po-
zdravljam.
S poštovanjem
Mikica Usianović”
raktivan odnos sa korisni-
cima koji nas redovno zovu
i šalju pisma, da bi sa nama
podelili svoja iskustva, što
nas motiviše da budemo još
bolji.
Tako smo u februaru pri-
mili pismo od gospodina
Usianovića koji je naš kori-
snik već tri godine:
”Poštovani gospodine
Martinoviću,
‘Ivinu mast’ po preporuci
prijatelja koristim već tri
godine. Dugo sam se mu-
čio sa čestim prehladama,
crvenilom u licu i očima,
kijavicom, visokom tempe-
raturom, upalom krajnika i
sličnim tegobama, čak sam
u jednom trenutku odlučio
da se podvrgnem operaciji
krajnika, ali sam se u posled-
njem trenutku predomislio.
Kada mi je stigla prva
porudžbina ‘Ivine masti’,
odmah sam počeo da je
uzimam i mogu vam reći da
su se prvi rezultati pokazali
veoma brzo. Danas, posle tri
godine, apsolutno sam zdrav
4/11 Lekovito Bilje 17
Ivina mast - blagodet za
DISAJNE ORGANE
LB INFO
”DiaForm” je apsolutno
prirodan dijetetski suple-
ment na bazi čička, artičoke
i koprive, koji pokazuje
odlične rezultate u regulisa-
nju nivoa šećera u krvi. Ono
što ga izdvaja od drugih
preparata iz ove grupe jesu
sledeće osobine:
- snažan efekat snižavanja
nivoa glukoze
- preventivno dejstvo -
ovo je potpuno bezbedan
dodatak ishrani i mogu ga
koristiti i oni koji ne boluju
od dijabetesa a povremeno
imaju povišen nivo šećera
u krvi
- redukuje holesterol i tri-
gliceride
Pobedite DIJABETES
isprobam ‘DiaForm’, počela
sam da pijem kapsule na
svakih osam sati i posle
samo mesec dana šećer je
spao na 7,9 jedinica. Drugog
meseca uzimala sam po dve
kapsule dnevno i sada mi je
nivo šećera u krvi samo 6,2
jedinica.”
Uvoznik: ”Sliv produkt”,
Beograd
- stimuliše i ubrzava zara-
stanje rana koje se mogu
javiti kod dijabetičara
- jača imunološki sistem
Iskustva
korisnika
Matić Slobodan (66), Han
Pijesak
Slobodan je za ”DiaForm”
saznao preko interneta i
odlučio da isproba ovaj
prirodni preparat. ”Prvih
mesec dana uzimao sam
tri puta dnevno po jednu
kapsulu preparata, a kada
sam otišao na redovnu
mesečnu kontrolu rezulta-
ti su pokazali da se šećer
spustio za tri jedinice (sa 11
na 8). Narednog meseca pio
sam dve kapsule na dan, a
potom samo jednu. Analiza
krvi pokazala je da vredno-
sti glukoze iznose svega 5
jedinica, a taj nivo održao se
do danas.”
Ivanka Jeremić (65),
Jagodina
”Rezultati analize krvi
pokazali su da imam povi-
šen nivo šećera u krvi (16,5
jedinica), dok su vredno-
sti holesterola takođe bile
iznad granica nornmale (8),
pa mi je doktorka propisala
tablete protiv dijabete-
sa i masnoća u krvi. Iako
sam počela sa pravilnim i
zdravim režimom ishrane,
nivo glukoze nije se smanji-
vao i uvek se kretao oko 11
jedinica. Kada sam rešila da
Jedinstvena biljna formula uspešno
snižava nivo šećera u krvi
18 Lekovito Bilje 4/11
ISPOVEST ČITATELJKE: NELA VUKADINOVIĆ
Uspela sam da se izborim sa HIPOTIREOZOM
”Samo mesec dana nakon što sam započela biljnu
terapiju, regulisala sam lučenje hormona štitne
žlezde i rešila problem neplodnosti”, otkriva
Kragujevčanka Nela Vukadinović
a nakon što je pregledao
rezultate koji su pokazali
smanjene vrednosti
hormona TSH i T4.
Endokrinolog je postavio
dijagnozu - usporen
rad štitnjače, što me
je potpuno dotuklo.
Pomislila sam ”E, samo
mi još to fali, pored svih
muka koje imam”. Ni
na kraj pameti nije mi
bilo da je hipotireoza,
zapravo, uzrokovala
Da bi ubrzala proces oporavka,
Nela je u lečenje uključila
prirodne preparate
Ž
eleći da sazna
zbog čega ne
uspeva da os-
tane u drugom
stanju, Nela Vukadinović iz
Kragujevca pre četiri go-
dine podvrgla se detaljnim
ispitivanjima. Ni slutila nije
da će to potrajati mesec-
ima. ”Godinu i po dana
pokušavala sam da zatrud-
nim, ali mi to nikako nije
uspevalo, pa sam odlučila
da se detaljno pregledam,
ne bi li se ustanovilo u
čemu je problem. Uradila
sam Papanikolau test,
vaginalni bris i klasičan
ultrazvučni pregled sto-
maka, a rezultati su poka-
zali da je sve u redu. Onda
sam prešla na složenije
dijagnostičke metode - his-
teroskopiju, laparoskopiju i
folikulometriju, čiji su nal-
azi takođe bili u granicama
normale”, priča Nela koja
je nakon toga posumnj-ala
da joj suprug ima problem
sa neplodnošću i nago-
vorila ga da se podvrgne
ispitivanjima. ”Međutim,
na osnovu rezultata
mikrobioloških testova,
spermograma i spermokul-
sterilitet”, seća se Nela
kojoj je specijalista osim
hipotireoze konstatovao i
noduse (hladne čvoriće)
u štitnoj žlezdi. ”Kazao mi
je da je bolest hronična i
da zbog tog poremećaja
ne mogu da ostanem u
drugom stanju. Prepisao
mi je hormonsku terapiju
i preporučio da noduse
odstranim hirurški.
Lekove sam uzimala
redovno, iako mi nisu
ture, lekar je zaključio da
nema govora o neplodnosti
i - opet smo se našli na
početku, kazuje naša sagov-
ornica.
Bila sam o~ajna
Kako je vreme prolazilo,
Nelu je sve više mučilo
to što lekari ne mogu da
ustanove uzrok bračnog
steriliteta. ”Na momente
bih pomislila da nikad neću
otkriti šta je posredi i da
ne postoji način da se reši
problem, a ponekad bi me
obuzeo strah da bolujem
od neke neizlečive bolesti.
Sve u svemu, bila sam
očajna i plašila sam se da
nikada neću osetiti čari
materinstva”, priznaje ona.
Kona~no -
dijagnoza
Dve godine Nela je
obilazila bolnice
i podvrgavala se
raznoraznim analizama,
polako gubeći nadu da
će ikada postati majka.
A onda je, na sve to,
naglo počela da se goji,
postala je malaksala i
razdražljiva, pa je otišla
kod lekara opšte prakse.
”Čim je čuo da sam za
manje od mesec dana
dobila deset kilograma,
doktor mi je dao uput za
biohemijsku laboratoriju,
Uspela sam da se izborim sa HIPOTIREOZOM
bogzna kako pomagali,
a operaciju nisam
prihvatila”, kazuje ova
Kragujevčanka.
Delotvorna
biljna terapija
Da bi ubrzala oporavak,
Nela je u lečenje uključila
prirodne preparate. ”U
dogovoru sa suprugom,
za pomoć sam se obratila
sugrađaninu Marku
Jovanoviću koji mi je
dao čajnu mešavinu na
bazi koprive i nevena,
za regulisanje funkcije
štitnjače, kao i tonik za
otklanjanje upale i obloge
za smanjivanje nodusa.
Čaj sam pila umesto
vode, kada bih osetila
žeđ, tonik sam nanosila
na vrat tri puta dnevno,
a oblog sam stavljala na
predeo štitnjače ujutro
i uveče, te ga držala
dvadesetak minuta.
Zahvaljući tome, već
posle pet-šest dana iščezli
su svi simptomi, a posle
tri nedelje normalizovale
su se vrednosti hormona
TSH i T4”, kaže Nela,
ističući da je Markovu
terapiju uzimala i
nekoliko meseci posle
izlečenja, preventive radi.
Trudna sam!
U međuvremenu
Vukadinovićima se
ispunila žarka želja - Nela
je zatrudnela. ”Kad sam
saznala da sam u drugom
stanju, zaplakala sam od
sreće. Divnu vest odmah
sam saopštila suprugu,
koji je takođe bio van
sebe od radosti. Ali ubrzo
se pribrao i počeo da me
pazi”, šali se Nela i dodaje
da trudnoću odlično
podnosi. ”Bogu hvala,
nisam imala nikakvih
problema. Od
početka sledim
savete
ginekologa,
endokrinologa i travara
Marka, pa sve teče kako
treba. Ušla sam u deveti
mesec i sa velikim
nestrpljenjem iščekujemo
dan kada će naš bebac
doći na svet”, zadovoljno
završava svoju priču Nela
Vukadinović.
Di{ite lako uz PRIMED 2
PRIMED 2 je potpuno prirodan dijetetski
suplement od pčelinjih proizvoda, koji deluje
protiv svih bolesti respiratornog sistema. U
njegovu efkasnost uverilo se preko deset hiljada
ljudi, a među njima i dvadesettrogodišnja Ivana
Petrović iz Paraćina.
”U novembru prošle godine počela sam da kašljem,
a nedugo zatim javili su mi se napadi gušenja. To me
je veoma zabrinulo, pa sam uradila detaljna lekarska
ispitivanja: analizu krvi, RTG pluća i spirometriju.
Na osnovu tih nalaza, pulmolog je konstatovao da
imam astmu i preppručio mi da koristim pumpicu.
’Lek’ sam uzimala dva puta dnevno tokom pola
godine, međutim, za to vreme nisam primetila
nikakvo poboljšanje. Onda sam na svoju ruku
počela da koristim PRIMED 2. Zahvaljujući tome, već
posle tri nedelje proredili su mi se napadi gušenja.
Ubrzo potom, počela sam da izbacujem šlajm i
prestala da kašljem. Posle dva meseca otišla sam na
kontrolu, a rezultati su mi ovog puta bili odlični. Od
tada redovno koristim PRIMED 2 i nemam disajnih
tegoba”, tvrdi Ivana.
4/11 Lekovito Bilje 19
20 Lekovito Bilje 4/11
P
apirusi koji potiču
iz perioda 1900. do
1200. godine pre
nove ere (papirus
”Kahun”, ”Smit” i ”Ebers”)
sadrže mnoštvo podataka o
drevnim egipatskim metoda-
ma lečenja. Najviše informa-
cija pružio je papirus ”Ebers”,
glavna knjiga staroegipatske
medicine i farmacije napisa-
na oko 1550. godine p. n. e.
Prema ovim beleškama, stari
lekari koristili su ”srce jastre-
bovo” što je bilo naziv za
pelin, te ”mišji rep” iza čijeg se
naziva skriva danas dobro po-
znati slez. Osim ovih lekovitih
trava, među biljnim lekovima
prastarog naroda našli su se i
bagrem, komorač, celer, piska-
vica, sena, dud, beli luk, šafran,
suncokret, pupoljak vrbe, hibi-
skus, crni luk, kim, te prirodni
laksativi i trave koje otklanjaju
menstrualne tegobe, regulišu
probavu i otklanjaju bolove.
Oko 50 posto biljaka korišće-
nih u drvenom Egiptu ostalo je
u kliničkoj upotrebi do sredine
20. veka, a neke se
koriste još i
danas.
Bagrem ubla`ava
gastritis
Biljna smola koja se dobija iz
bagremovog drveta koristila
se u lečenju oboljenja pro-
bavnog i urinarnog trakta.
Mešala se sa vrelim kakaom
da bi se stvorila kompaktna
smesa koja se upotrebljavala
kao umirujući oblog, naročito
u slučajevima gastritisa i čira.
Šta znamo danas? Čaj od
osušenih cvetova bagrema
primenjuje se protiv bolo-
va u stomaku (antispastik),
smanjuje povećanu kiselinu u
želucu i efikasno deluje u slu-
čaju gastritisa, čira na želucu i
na dvanaestopalačnom crevu.
• Kašičicu osušenih cvetova
sipati u 2,5 dl vrele vode i pu-
stiti da odstoji 3 minuta. Piti
2-3 šolje dnevno.
Korijander protiv
bolova
Ovu biljku Egipćani zovu
kuzbarah, a koristili su je za
ublažavanje bolova (naročito
glavobolje), reumatizma i
grčeva u mišićima. Pasta od
semenki nanosila se na upa-
ljenu sluzokožu usne duplje
ili kao oblog u slučaju čireva
na koži.
Šta znamo danas? Ulje kori-
jandera deluje spazmolitički
(otklanja grčeve) i karminativ-
no (sprečava nadimanje), kao i
baktericidno i fungicidno.
• Utrljavanjem ulja u kožu
opuštaju se zgrčeni mišići,
ublažavaju bolovi i upale.
Piskavica za laktaciju
i potenciju
Piskavica je i danas u Egiptu
poznata kao ”helba”. Istucano
seme ove biljke stavljalo se na
opekotine,
a prime-
njivalo
se i za
olakšavanje porođaja i pod-
sticanje lučenje mleka kod
dojilja. Žene su je koristile
da bi ublažile menstrualne
bolove, a muškarci za lečenje
impotencije.
Šta znamo danas? Savremene
studije pokazale su da piska-
vica blagotvorno deluje na re-
produktivni sistem, podstiče
laktaciju i pozitivno utiče na
polne funkcije muškarca jer
pospešuje pokretljivost sper-
matozoida i jača potenciju.
• Kafenu kašičicu semena
piskavice samleti u blenderu
i pomešati sa medom ili jo-
gurtom da bi se ublažio opor
ukus. Uzimati 3 puta dnevno
pre obroka.
Beli luk za
snagu i vitalnost
Drevni Egipćani bili su pozna-
ti i po upotrebi belog luka,
biljke koju i danas obilato ko-
riste. Radnici na piramidama
svakodnevno su do-
bijali nekoliko čenova
belog luka da bi zadržali
vitalnost i snagu, neophodne
za naporne fizičke poslove.
Šta znamo danas? Osim što
prevenira razvoj malignih
bolesti, beli luk spre-
čava stvaranje krvnih
ugrušaka, snižava
holesterol i krvni
MEDICINA STARIH CIVILIZACIJA
Trave kojima su se lečili DREVNI EGIPĆANI
Biljke koje su upotrebljavali stari
egipatski vidari i danas se koriste
za ublažavanje bolova, gastritisa
i srčanih tegoba, te za jačanje
potencije, sprečavanje kašlja...
Trave kojima su se lečili DREVNI EGIPĆANI
4/11 Lekovito Bilje 21
Med protiv infekcija
Poruke uklesane u piramidama i obeležja na sarkofazi-
ma jasno pokazuju koliki su značaj Egipćani pridavali
medu. Sudeći po ”Ebers” papirusu, gotovo svi egipat-
ski lekovi u svom sastavu imali su med, vino i mleko.
Zahvaljujući antiseptičkim i antigljivičnim svojstvima
ovaj pčelinji proizvod koristio se kako za spoljnu tako
i za unutrašnju upotrebu. Njime se umirivala iritirana
koža i sprečavale i lečile infekcije rana. Ovaj tretman
opisan je u ”Edvin Smit” papirusu i spasao je život
nebrojenim radnicima na piramidama od smrtonosnih
infekcija – posledica povreda, posekotina i ogrebotina
tokom teškog rada.
pritisak, normalizuje rad srca
i pospešuje probavu, a još iz
drevnog doba poznat je kao
čudesni eliksir koji krepi i
jača organizam.
• Dve glavice belog luka
zgnječiti u presi, a zatim
ga staviti u avan i usitniti
tučkom sve dok ne postane
staklast. Dodati 2 supene
kašike meda i nastavite sa
gnječenjem. Na kraju staviti
još pola kilograma meda i sve
dobro izmešati. Sipati smesu
u teglu.
Hibiskus
spre~ava ka{alj
Blagotvorni cvetovi hibisku-
sa u Egiptu su se koristili za
inhalaciju i kao lek protiv
kašlja.
Šta znamo danas? Hibiskus
opušta mišiće i olakšava
izbacivanje sluzi iz res-
piratornog sistema, a
njegove antioksidan-
tne osobine jačaju odbram-
beni sistem organizma, pa
se zato preporučuje u vreme
prehlada i gripa.
• U šolju staviti osušene
cvetove hibiskusa, ili kesicu
čaja, preliti ključalom vo-
dom i obavezno poklopiti da
ne bi isparila eterična ulja.
Čaj je najbolje popiti pre
spavanja.
Crni luk ja~a srce
Stari Egipćani obožavali su
ovo povrće verujući da njegov
specifični oblik i koncentrični
prstenovi simbolišu večni
život. Koristili su ga protiv
kardiovaskularnih oboljenja i
srčanog udara.
Šta znamo danas? Crni luk
poznati je prirodni antibiotik
i antipiretik, ublažava simp-
tome reumatoidnog artritisa,
snižava nivo masnoća u krvi i
odlično je sredstvo za lečenje
srca i krvnih sudova.
• Može se mešati s medom i
vinom ili konzumirati svež u
salatama.

Kim protiv
stoma~nih
tegoba
Smatralo se da semenke ove
biljke pozitivno utiču na pro-
ces varenja i ostale stomačne
funkcije, kao i da umanjuju
nadutost..
Šta znamo danas? Pošto
olakšava probavu, kim se do-
daje teško varljivim jelima. U
medicini se koristi kao sred-
stvo protiv grčeva, jer izaziva
lučenje želudačnih sokova,
ubrzava varenje i sprečava, ali
i ublažava grčeve
• Supenu kašiku kima preliti
šoljom ključale vode (ne tre-
ba da proključa već samo da
se zagreje), ostaviti da odstoji
10-15 minuta i piti po
pola šolje, 2 puta
dnevno pre jela.
Zdravlje
top
º Strucnjac|
odgovaraju na
vasa p|tanja o
zdrav|ju
º Nauc|te kako
da sacuvate
zdrav|je
º Savet|
nutr|c|on|ste
º Saznajte koj|
su najeñkasn|j|
nac|n| da |z|ec|te
bo|est koja
vas muc|
POTRAŽITE
NA
KIOSCIMA
svakog 10.
u mesecu
top
Zdravlje
35
INTERNA MEDICINA
Pakao zvani
METEOROPATIJA!
ISTINITA PRIČA
ZDRAVLJE ŽENE
SPREČITE NAPADE
ASTME
Kako se leči
štitna žlezda
9
razloga da
posetite
Namirnice
za čišćenje
ORGANIZMA
Šta sve može
SVETLOSNA
TERAPIJA
Broj 48, mart 2011. 0ena: 35 din. º 06 0,50 f º 1,00 kM º Mk 20 den. º £0 2,00 f º 3,00 0ßF
0hk0L06IJk
Top-saveti za obolele
OD KARCINOMA
ginekologa
FL05
Faktori koji
pogoršavaju alergije
22 Lekovito Bilje 4/11
REČ TRAVARKE: JELISAVETA RODIĆ
IZOP I SURUČICA za
obolele od bronhitisa
”Smeša meda i bilja u roku od dva meseca leči hroničnu
upalu bronhija”, tvrdi apiftoterapeutkinja sa Vlasine
N
astavivši putem
kojim je išla njena
baka, Jelisaveta
Rodić sa Vlasine
već četiri decenije spravlja
biljne mešavine koje pomažu
u lečenju respiratornih,
crevnih i urogenitalnih
infekcija. Terapiju određuje
za svakog pacijenta posebno,
na osnovu dijagnoze,
simptoma i težine bolesti.
”Najbolje rezultate postižem
u lečenju bronhitisa. Moj
melem od meda, izopa,
bokvice, suručice i još 15
trava, deluje protivupalno i
regenerativno, a ukoliko se
koristi po uputstvu, posle
pet-šest dana skida povišenu
telesnu temperaturu,
otklanja kašalj, bolove u
grudima i malaksalost, te
otvara apetit. Akutnu upalu
bronhija leči za tri nedelje,
dok je terapija hroničnog
oblika bolesti traje najduže
dva meseca”, tvrdi Jelisaveta,
dodajući da veliki uspeh
ostvaruje i u lečenju upale
pluća. ”Moj sirup od bora
uništava mikrobe, podstiče
Jelisaveta Rodić savetuje
^ajna me{avina za le~enje upale `drela
Sjediniti 30 g suručice i po 20 g rtanjskog čaja, divlje nane,
majčine dušice, bokvice i izopa. Kašiku mešavine preliti sa 2
dl ključale vode, poklopiti, pa ostaviti da se prohladi. Posle
dvadesetak minuta procediti, zasladiti kašičicom meda i
popiti odjednom. Postupak ponavljati 3 puta dnevno, dok
simptomi ne iščeznu.
Naj biljka - barska
suru~ica
Najlekovitija domaća biljka
jeste barska suručica,
naglašava Jelisaveta Rodić. ”Ta
izuzetno retka trava deluje
višestruko: uništava maligne
ćelije, otklanja spazam mišića,
ublažava bolove, snižava
povišenu telesnu temperaturu,
povećava elastičnost krvnih
sudova, poboljšava rad srca,
normalizuje disanje i podiže
imunitet. Što je najvažnije, ne
izaziva nuspojave i ne stvara
zavisnost, pa može da se
koristi neograničeno”, kaže
Rodićka.
izbacivanje šlajma i
poboljšava funkciju pluća.
Zahvaljujući tome, jednako
efikasno suzbija bakterijsku,
virusnu i mešovitu
pneumoniju. Ako je u pitanju
dete, bolest se primenom
terapije povlači nakon
desetak dana, dok lečenje
odraslih traje dve nedelje”,
ističe vlasinska travarka.
Higijensko-
dijetetski re`im
ubrzava oporavak
U lečenju bolesti disajnih
organa ključnu ulogu imaju
pravilna ishrana, odmor i
utopljavanje, napominje
Jelisaveta. ”Da bi se
respiratorna infekcija što
pre povukla treba: smanjiti
unos soli, masne hrane,
alkoholnih i gaziranih pića, i
obavezno prekinuti pušenje.
Savetuje se unos što veće
količine borovnica, kupina,
limuna, koštičavog voća,
zelenog lisnatog povrća,
mahunarki, pečurki, čorbica
od povrća, ceđenih sokova i
kiselog mleka. Preporučljivo
je grgljati čaj od žalfije,
utopliti se i mirovati. Ukoliko
se redovno sprovode, ove
mere značajno će pospešiti
oporavak, jer jačaju imunitet,
otklanjaju umor i sprečavaju
eventualne komplikacije”,
objašnjava Jelisaveta.
Izop deluje
protivupalno i
regenerativno
Pobedite malokrvnost
PRIMED 5 je potpuno prirodan preparat protiv
anemije, napravljen od visokokvalitetnih
pčelinjih proizvoda i organskog bilja. Njegovi
sastojci stimulišu stvaranje eritrocita, povećavaju
nivo hemoglobina i gvožđa u krvi, ubrzavaju
cirkulaciju i jačaju zidove krvnih sudova. Uz to,
indirektno, poboljšavaju rad želuca, smanjuju
osetljivost organa za varenje na alergene
i podstiču izbacivanje suvišne tečnosti iz
organizma. Zahvaljujući tome, PRIMED 5
blagotvorno deluje na probavni trakt i ublažava
simptome gihta.
Iskustvo korisnice
“Zbog obilnog krvarenja tokom porođaja, pre
pola godine, dijagnostikovana mi je anemija.
Broj eritrocita pao mi je na dva i po miliona, nivo
hemoglobina spustio se na 92, a serumskog gvožđa
na 7,3. Pošto sam dojila, nisam smela da koristim
veštačke preparate protiv anemije pa sam uzela
PRIMED 5. Svako jutro pre doručka otapala sam u
ustima kašičicu tog melema, a nakon dva meseca
krvna slika mi se normalizovala i znatno sam
ojačala”, ističe Danijela Huđec iz Inđije.
4/11 Lekovito Bilje 23
NAČIN UPOTREBE:
Prve i druge nedelje: 18 g dnevno
Treće i četvrte nedelje: 24 g dnevno
Nadalje: 30 g dnevno
Proizvod je najbolje koristiti ujutro uz
obrok ili neposredno posle obroka.
NAČIN PRIPREME:
Odgovarajuću količinu pomešati sa 1-2 dl
vode, čaja, mleka, jogurta i popiti.
U količinama koje se preporučuju proizvod
će dati isti efekat ako ga koristite i kao
dodatak jelima, supama, salatama od
povrća ili voća, kašama, pudinzima,
testeninama, kornfeksu, musliju i slično.
TEL. I FAKS SRB: 021 472 05 12 / DISTRIBUCIJA I PRODAJA U REGIONU: BIH  ICM PHARM: +387 0 55 210 290
CG  FARMEGRA: +382 0 20 622 410 / MAK  SEPTIMA DOOEL: +389 02 3060175 / www.directshop.rs
Proizvod se preporučuje za regulaciju probave i to kako u slučaju opstipacije (zatvora) tako i
dijareje (tečna stolica), za uspostavljanje normalne peristaltike i redovnog pražnjenja creva.
DIGESTAKTIV obiluje prirodnim biljnim vlaknima-probioticima, koja u digestivnom
traktu (crevima) bubre i draže nervne završetke creva čime stimulišu ceo probavni trakt
na aktiviranje i uspostavljanje probave a time i izbacivanje crevnog sadržaja. Na taj način
aktivne materije ovog proizvoda vezuju za sebe toksine nastale u crevima, eliminišu ih i
tako pomažu normalizaciju rada drugih unutrašnjih organa a opšte stanje organizma čine
značajnije boljim. Ovaj proizvod preporučuje se za prevenciju, ali i za tretman osobama
obolelim od tumora debelog creva i prostate.
Proizvod se preporučuje osobama koje boluju od dijabetesa (oba tipa),
povišenog nivoa holesterola i triglicerida u krvi, povišenog krvnog pritiska i
ateroskleroze, kao i ljudima koji se oporavljaju od infarkta ili moždanog udara.
Takođe, vrlo povoljan efekat ispoljava i u slučaju tromboze i obolelih krvnih
sudova, naročito varikoznih (proširenih) vena. Pomaže i dementnim osobama.
PROIZVOD SADRŽI:
Hranljive nutrijente iz prirodnog
osnovnog sastava sirovina (vitamine,
minerale, dijetna vlakna - prebiotike,
antioksidanse, spororesorbujuće šećere
niskog glikemijskog i insulinskog
indeksa, i dr.)
NAČIN UPOTREBE:
24 g jednom dnevno, ujutro,
30 min. pre obroka.
Odgovarajuću količinu pomešati sa 1-2 dl
vode, soka, čaja, mleka ili jogurta i popiti.
TELEFON ZA INFORMACIJE
I DOSTAVU NA KUĆNU ADRESU
021 / 472-05-12
Zravstveno ispitao:
GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD / CIN, BEOGRAD
STRUČNO MIŠLJENJE:FARMACEUTSKI FAKULTET, INSTITUT ZA BROMATOLOGIJU BEOGRAD
24 Lekovito Bilje 4/11
ISPOVEST ČITATELJKE: JELENA LONČAR
Rtanjski čaj, kalcijum i med
rešenje ZA ALERGIJU
Zahvaljujući melemu od pčelinjih proizvoda i bilja,
Novosađanka Jelena Lončar ojačala je imunitet
i otklonila disajne tegobe
M
lada Jelena
Lončar iz
Novog Sada
dugih šest
godina vodi bitku sa polen-
skom groznicom. ”Alergiju
sam dobila još u srednjoj
školi, ali simptomi nisu
bili naročito izraženi, pa
im nisam pridavala neki
značaj. Povremenu kijav-
icu i svrab u nosu lečila
sam tabletama koje mi je
prepisao lekar, ali nisam ih
uzimala redovno, niti sam
vodila računa o ishrani, a
da budem iskrena, nisam
se trudila ni da izbegavam
alergene. Nažalost, nemar
mi se kasnije obio o glavu”,
započinje svoju ispovest
dvadesettrogodišnja
Novosađanka, kojoj se
zdravstveno stanje na-
glo pogoršalo u proleće
2008. godine. ”Nos mi je
neprestano curio, imala sam
napade kijanja, a dobila sam
i konjuktivitis. Otišla sam
kod svoje lekarke, koja me
je prvo dobro izgrdila zbog
toga što sam neredovno pri-
menjivala terapiju, a potom
mi prepisala sprej na bazi
kortikosteroida. Rekla mi je
da ga koristim po potrebi i
da svako jutro ušmrkavam
rastvor morske vode,
uzimam vitamin C, jedem
dosta svežeg voća i povrća,
spavam na antialergijskoj
posteljini i ne izlazim na-
polje bez sunčanih naočara”,
priča Jelena.
Smetali su mi
izlasci
Uprkos tome što je sledila
sva upustva doktorke,
Jelena nije uspela da
ublaži polensku groznicu.
”Simptomi su me mučili
od kraja marta do
početka oktobra, a bili
su najizraženiji kada bih
izašla u noćni provod.
Naime, zbog velike
koncentracije dima u
kafićima tegobe su se
pogoršavale, neprestano
sam kijala, a ponekad se i
gušila. Zato sam počela da
izbegavam izlaske”, otkriva
naša sagovornica.
Nuspojave
prirodnih
preparata
Pošto joj propisana terapija
nije naročito pomagala,
Jelena je odlučila da pokuša
da se leči prirodnim
preparatima. ”Nisam
mnogo verovala u ’narodne
lekove’, ali sestra me je
ubedila da bar probam.
Nabavila mi je melem
od meda i organskog
kalcijuma, za suzbijanje
simptoma alergije, propolis
kapi za jačanje imuniteta
i domaći rtanjski čaj za
jačanje otpornosti disajnih
organa. Rekla je da će mi
to sigurno ublažiti tegobe
ukoliko budem redovno
koristila terapiju. Mislila
Domaći rtanjski čaj jača
otpornosti disajnih organa
Rtanjski čaj, kalcijum i med
rešenje ZA ALERGIJU
sam ’E, seko moja, ne mogu
da mi pomognu lekovi
zvanične medicine, baš
će me izlečiti preparati
nekih nadrilekara, travara
i apiterapeuta. Ali, ajde,
ispuniću ti želju’, opisuje
svoje dileme Jelena, koje je
pridržavajući se uputstava
svakog jutra natašte otapala
melem pod jezikom, pre
glavnih obroka uzimala
propolis kapi, a rtanjski
čaj pila tokom dana
umesto vode. Međutim,
posle dva dana javili su
se mučnina, nadutost i
bolovi u stomaku pa je
nazvala proizvođača ovih
preparata, apifitoterapeuta,
i opisala mu nuspojave, na
šta je on odgovorio da je
to prava retkost i da joj je
verovatno previše osetljiv
želudac. Posavetovao me
je da proizvode uzimam
posle jela, uz napomenu da
će u tom slučaju oporavak
teći znatno sporije”, kazuje
Jelena.
Savladala sam
bolest
Uprkos drugačijem
režimu lečenja, Jelena je
brzo savladala polensku
groznicu. ”Možda zvuči
neverovatno, ali curenje
nosa, kijanje i gušenje
prestali su nakon tri
nedelje. Nešto kasnije,
posle otprilike mesec
i po dana, iščezli su
i neprijatna suvoća
grla, svrab u nosu,
peckanje očiju i tup
bol u slepoočnicama.
Sve u svemu, u roku od
dva meseca potpuno sam
savladala bolest”, tvrdi
mlada Novosađanka.
Sprovodim
preventivne
mere
Da bi sprečila da se
nesnosne respiratorne
tegobe ponovo pojave,
Jelena svakodnevno
sprovodi mere
predostrožnosti. ”Budući
da polenska groznica ne
može sasvim da se izleči,
konstantno jačam imunitet
i trudim se da povećam
otpornost disajnih organa.
Svakodnevno pijem rtanjski
ili čaj od nane, ali ne onaj
u filter kesicama, nego od
sušenog bilja. Uz to, uzimam
vitamin C, gusti sok od
jabuke i probiotski jogurt,
a od početka novembra do
kraja februara koristim
preparate koje mi je
preporučio apifitoterapeut.
To mi najviše pomaže
da dočekam spremna
sezonu alergija. Otkako
primenjujem prirodnu
terapiju živim punim
plućima, bez disajnih
smetnji i bez ikakvih
ograničenja”, završava priču
Jelena Lončar.
KINESKI ČAJ ZA MRŠAVLJENJE
TEL. I FAKS SRB: 021 472 05 12
DISTRIBUCIJA I PRODAJA U REGIONU:
BIH ICM PHARM: +387 0 55 210 290
CG FARMEGRA: +382 0 20 622 410
MAK SEPTIMA DOOEL: +389 02 3060175
WWW.DIRECTSHOP.RS
Već 6 godina
najprodavaniji čaj
za mršavljenje u regionu!
PROVERITE
ZAŠTO
U svim bolje
snabdevenim apotekama!
4/11 Lekovito Bilje 25
26 Lekovito Bilje 4/11
PROLEĆNO ČIŠĆENJE ORGANIZMA
Č
im se pojave prvi
zraci sunca i
obasjaju prozore
prekrivene praši-
nom koja se taložila tokom
zime, poželimo da temeljno
očistimo prostor u kojem
živimo i pustimo dugooče-
kivano proleće u svoj dom.
Isti princip može da se pri-
meni i na telo. Tokom zime
većina ljudi manje je aktiv-
na i uživa u konzumiranju
teške, slatke i masne hrane,
zbog čega se u telu nakuplja
velika količina toksina. Zato
je pravo vreme da se otpo-
čne sa velikim prolećnim
čišćenjem organizma.
Pomo} prirode
Odlična sredstva za detok-
sikaciju jesu i biljni napici
na bazi koprive, sikavice,
kozje noge, lana, krasuljka
i čička.
Top 6 biljaka za DETOKSIKACIJU
Upoznajte se sa lekovitim
travama koje su odlično
sredstvo za oslobađanje od
štetnih materija nakupljenih u
organizmu tokom zime
Kopriva
(Urtica dioica)
Ova biljka izuzetno je bogata
vitaminima C, A i gvožđem.
Deluje kao diuretik i proči-
šćava organizam od mokrać-
ne kiseline koja uzrokuju
bol u zglobovima, artritis i
reumatizam. Najbolje je da
se konzumira u obliku soka
mada je veoma efikasan i čaj
od osušenog lišća. Ova bla-
gotvorna biljka snižava nivo
šećera u krvi, pa se prepo-
ručuje dijabetičarima. Može
da se pripremi kao spanać,
salata ili da se doda u supe i
čorbe. Osetljive osobe treba
da je kombinuju sa dru-
gim lekovitim biljkama
i povrćem, jer kopriva,
ukoliko se uzima
sama, može iritirati
stomak.
• U šolju staviti ka-
šiku sitno iseckane
koprive, preliti je sa
2 dl ključale vode,
poklopiti, ostaviti da
odstoji pola sata, pa pro-
cediti. Piti 2-3 puta dnevno.
Lan
(Linum
usitatissimum)
Laneno seme obiluje celulo-
zom i proteinima, a sadrži i
omega-3 nezasićene masne
kiseline, koje snižavaju nivo
triglicerida u krvi, spreča-
vaju razvoj ateroskleroze
i umanjuju opasnost od
komplikacija u slučaju dija-
betesa. Lan ima i laksativno
dejstvo pa se koristi kao
blago i neškodljivo sredstvo
za čišćenje creva. Lekovite
semenke vlaže sluzokožu i
aktiviraju creva ubrzavajući
njihovo pražnjenje.
• U 2, 5 dl mlake vode staviti
2 supene kašike celog seme-
na lana, promešati i ostaviti
Čaj od čička čisti
krv i jetru
Detoks-dijeta
Dijeta za čišćenje organizma podstiče rad jetre i bubrega,
ubrzava metabolizam i na taj način pomaže telu da
izbaci toksine. U tu svrhu od velike pomoći mogu da
budu namirnice kao što su jabuke, celer, endevija, ren i
kupus. Najbolje ih je kombinovati u salatama
sa svežim crnim i belim lukom i preliti
mešavinom maslinovog ulja i limunovog
soka. Da biste očistili organizam,
konzumirajte dosta soka od
svežih jabuka ili jabukovo
sirće sa vodom i malo
meda.
4/11 Lekovito Bilje 27
Top 6 biljaka za DETOKSIKACIJU
da odstoji sat vremena.
Nakon toga mešavinu pro-
cediti i piti ujutro na prazan
stomak.
Bela rada
(Bellis perennis)
Listovi i cvetovi ove biljke
tradicionalno se koriste kao
lek za čišćenje organizma.
Upotrebljavaju se za pripre-
manje čaja i soka, a dodaju
se i prolećnoj salati. Sok
od nadzemnih delova bele
rade odličan je eliksir i uvek
se pije sveže pripremljen.
Preporučena dnevna količi-
na: kašika soka pomešana
sa podjednakom količinom
vode.
• Dve kašičice cvetića bele
rade preliti sa 3 dl hladne
vode, poklopiti i ostaviti
da odstoji 8 sati. Procediti,
po želji zasladiti medom i
piti tokom dana u gutlja-
jima.
Kozja noga
(Aegopodium
podagraria)
Ova biljka raste u vlažnim i
senovitim mestima, a njeno
mlado lišće čisti stomak i
creva, odličan je diuretik i
veoma efikasno eliminiše iz
tela kristale mokraćne kise-
line. U detoks-kuri koriste
se prizemni mladi i meki
listovi, svetlije boje. Ovo je
prvenstveno začinska biljka
koja se dodaje supama,
čorbama, salatama i varivi-
ma. Dobro se kombinuje sa
koprivom, mišjakinjom, lo-
bodom, spanaćem i drugim
lisnatim povrćem.
^i~ak
(Arctium lappa)
Zbog svojih detoksikacijskih
svojstava, čičak se koristi
za čišćenje krvi i jetre, a na-
ročito je blagotvoran koren
ove dvogodišnje biljke, koji
je bogat inulinom, podstiče
lučenje žuči i koristan je za
dijabetičare. Ljudima koji
pate od hroničnih bolesti u
čiju terapiju su uključene i
kure detoksikacije (artritis,
reumatizam, kostobolja,
psorijaza...) savetuje se da
naprave malo mesta u svom
vrtu za ovu biljku koja ima
zaista čudesna svojstva. Od
korena čička pravi se čaj, a
može biti i pikantan doda-
tak supama.
• U pola litra ključale vode
staviti 20 g iseckanog kore-
na čička. Ostaviti da odstoji
kratko vreme, a potom
procediti. Piti nezaslađen
napitak 2 puta dnevno, po
šolju.
Sikavica
(Silybum marianum)
Studije su pokazale da ek-
strakt sikavice ima regene-
rativno dejstvo i usporava
proces propadanja tkiva
jetre i bubrega. Hronična
upotreba različitih lekova,
nepravilna ishrana, pro-
fesionalna izloženost
opasnim hemikalijama,
oštećenja jetre izazvana
sintetičkim i biljnim
otrovima (poput
otrova gljiva),
virusni i autoimu-
ni hepatitis - sve
su to stanja koja
zahtevaju dužu primenu
sikavice.
• Kašičicu čaja preliti s 2
dl ključale vode, pustiti da
odstoji poklopljeno 15 mi-
nuta, povremeno promešati
i procediti. Piti u gutljajima,
3 puta dnevno po 1 šolju
nezaslađenog čaja.
Pažnja: Osobe koje pate
od bilo kakvog poremećaja
rada bubrega ne bi smele da
se podvrgavaju dijetama za
čišćenje u koje su uključene
bilje sa snažnim diuretičkim
svojstvima. Neophodno je
da se prethodno posavetuju
sa svojim lekarom.
28 Lekovito Bilje 4/11
LB INFO
STOP urogenitalnim tegobama
Napici na bazi lekovitih trava pomažu u lečenju urinarnih infekcija, cista,
mioma i zapušenih jajovoda, tvrdi Goran Poletan
N
astavljajući
dugu porodičnu
tradiciju, Goran
Poletan iz
Novog Sada već tri decenije
leči ljude. Uspeh postiže
u terapiji gotovo svih
oboljenja, ali uža specijalnost
su mu urogenitalne tegobe.
“Moja ’Čajna mešavina za
Napici protiv
`enskih bolesti
Novosadski fitoterapeut
ostvaruje odlične rezultate i u
lečenju ženskih bolesti. “’Čajna
mešavina za reproduktivni
aparat’, deluje antitoksično,
protivupalno i regenerativno,
a u kombinaciji sa pravilnom
ishranom i kantarionovim
uljem leči sve ženske bolest
- od vaginalnih infekcija,
preko cista, ranica,
mioma i neprohodnih
jajovoda, do neplodnosti
nepoznatog uzroka. ’Čajna
mešavina za ublažavanje
menstrualnih tegoba’
normalizuje mesečni
ciklus i ublažava bolove,
pomaže u slučaju dismenoreje,
amenoreje i oligomenoreje,
dok ’Čajna mešavina protiv
krvarenja’ zaustavlja odliv i
ublažava hipermenoreju a, uz
to, deluje i protiv hemofilije”,
kaže Goran.
Goran Poletan
065/43-819-43
www.ozdravite.com
- Sezonski meni
- Domaći specijaliteti
- Pomoć pri kupovini
- Brzo i ukusno
- Ekonomična trpeza
- Dečji meni
Potražite na kioscima svakog 1. u mesecu!
NAJBOLJI DOMAĆI RECEPTI!
Probajte pikantne, sočne, neodoljive specijalitete!
GURMANLUCI BEZ GRANICA!
NAJVISB
RBcBPATA
NA JBDN0M
MBST0!
urinarne infekcije’ u roku od
tri nedelje eliminiše ešerihiju
koli, proteus vulgaris i ostale
bakterije iz mokraćnog
sistema, istovremeno
poboljšavajući funkciju
bubrega i jačajući imunitet
urinarnog trakta. Uz to,
nije toksična i ne izaziva
neželjene efekte, pa bez
bojazni može da se koristi u
neograničenom vremenskom
periodu. Preparat je ispitan u
Zeničkoj bolnici i Kliničkom
centru Vojvodine, na
odeljenju urologije, i ocenjen
je kao visokokvalitetan,
bezbedan po zdravlje”, ističe
Goran.
Informacije: iz inostranstva: +381 63/8 00 69 83
Srbija 063/8 00 69 83
Drevnim obredima oslobađa od negativnih energija
Mileva: ”Kada je neko pod negativnom energijom, oko
njegove aure, čak i na slici, vidi se taman obruč.”
Poreklom iz Ukrajine, za nju su mnogi čuli ‘80 i ‘90
godina. Poseduje urođene parapsihološke moći,
edukacijom je postala majstor rituala za otklanjanje
negativnosti, a dobra je u borbi sa problemima iz
oblasti parapsihologije. Sudbinu vidi pomoću karata
i vode, a posebno je uspešna u rešavanju ljubavnih
problema, kako za spajanje onih koji su suđeni jedno
drugom, ali i za razdvajanje ako tu perspektive nema.
Mileva kaže: ”O onome ko mene posećuje ja ne mogu govoriti
javno, jer svima koji dođu zagarantovana je diskrecija. Primam
mnogo ljudi iz celog sveta, a moje vizije su precizne i tačne.”
Marija Šulc iz Beča: ”Milevi sam se obratila kada sam bila u
potpunom haosu, muž je šetao sa ljubavnicom, deca bila u
stalnim problemima u školi i van nje, a ja ostala bez posla.
Kada sam se obratila vidovnjakinji, koja je čak preko telefona
gledala u karte i vodu, videla je ceo moj život kao na dlanu.
Dala mi je neka uputstva i amajlije, pa da skratim, život moje
porodice se vratio u normalne vode.”
4/11 Lekovito Bilje 29
Lekovito bilje
N
a
p
r
a
v
i
t
e

s
v
o
j
u

z
b
i
r
k
u

l
e
k
o
v
i
t
o
g

b
i
l
j
a
Dren Gavez
Beli slez Bagrem
Lekovito
Bilje
Lekovito
Bilje
Lekovito
Bilje
Lekovito
Bilje
Upotrebljava se u slučaju
malokrvnosti i kožnih oboljenja
Pomaže u lečenju organa za
varenje, gihta, bolesti bubrega...
Melem za disajne organe Ublažava glavobolju i grčeve u
stomaku
30 Lekovito Bilje 4/11
Gavez
(Symphytum ofcinale)
Izgled: Gavez ima “dlakavu” stabljiku, koja raste u visinu
od 20 cm do 1 m. Cvetovi tokom leta izbijaju ispod
gornjih listova i imaju oblik uskog zvona, a boja im je
prljavobela, ružičasta ili ljubičasta.
Gde raste: Raste uz vodu, u jarcima i na vlažnim livadama.
Kada se bere? Koren se sakuplja u proleće i kasnu jesen,
a nakon što se iskopa, opere se, i da ne bi izgubio sluzavi
sok, najpre se osuši, reže na komadiće i suši na toplom
mestu.
Primena: Gavez pomaže u lečenja svih vrsta ozleda -
ispucale kože, posekotina, lomova kostiju... Koristi se u
slučaju gihta i kostobolje, lečenju upale živaca, bolesti
organa za varenje, katara želuca, bolesti bubrega i obilne
menstruacije. Upotrebljava se i u slučaju krvarenja u
želucu, bronhijalnog katara, krvavog kašlja i ispljuvka,
upale pluća i porebrice...
Recept: Čaj protiv bronhijalne astme priprema se od 5 g
korena gaveza koji se kuva pola sata u 1/2 l vode, ostavi
da odstoji 20 minuta, pa procedi. Piti 1 šoljicu ujutro
natašte, zatim se svakih pola sata uzimaju 2 velike kašike,
a pre spavanja opet popiti šoljicu čaja.
Dren
(Cornus mas)
Izgled: Dren je listopadni grm koji može da dostigne
visinu do 8 m i ima zaobljenu gustu krošnju. Lako ga je
prepoznati po žutim cvetićima koji traju oko 2 nedelje. Plod
je koštunjava, tamnocrvena bobica, dužine 14-16 mm.
Gde raste: Raste svuda, a najčešće se može naći na suvim,
sunčanim, kamenitim stranama svetlih listopadnih šuma
zajedno sa drugim grmljem i šibljem.
Kada se bere? Plodove treba sakupljati u avgustu i
septembru, čim počnu da poprimaju crvenu boju.
Primena: U narodnoj medicini sveže i osušene drenjine
upotrebljavaju se u slučaju malokrvnosti, kožnih oboljenja,
nazeba i kao diuretičko sredstvo.
Recept: Pekmez od drenjina priprema se na sledeći
način: 1 kg zrelih drenjina naliti vrelom vodom (sipati
toliko tečnosti da prekrije drenjine) i ostaviti 5 minuta da
odstoje. Izvaditi iz vode, propasirati, staviti u šerpu i posuti
kilogramom šećera. Kuvati 3 sata na umerenoj temperaturi
uz neprestano mešanje. Kad se masa zgusne, vruć pekmez
sipati u čiste i tople tegle, staviti u rernu zagrejanu na 100°C
i ostaviti 15 min. Tegle zatvoriti celofanom ili hermetičkim
zatvaračima i držati na suvom mestu.
Bagrem
(Robinia pseudoacacia)
Izgled: Bagrem je samonikla biljka čije stablo može da
naraste i do 20 metara, a krošnja mu je razgranata i nepravil-
nog oblika. Listovi su svetlozeleni, zaobljeni pri vrhu, dok su
cvetovi beli, grozdastog oblika.
Gde raste: Raširen je po celoj Evropi, a najčešće raste u sve-
tlim, prozračnim šumama.
Kada se bere? Lista krajem aprila, a cveta u maju. Za sprav-
ljanje čaja, cvetovi se beru pre otvaranja, a listovi dok su još
mladi.
Primena: Lekoviti sastojci bagrema uglavnom se nalaze u
cvetovima, ređe u lišću, dok je kora drveta otrovna. Cvetovi
su prijatnog, slatkastog ukusa i lepog mirisa, sadrže veliku
količinu nektara, šećera i eteričnog ulja, no, zbog prisustva
nekih otrovnih glikozida, ne treba ih jesti u većim količinama
jer mogu izazvati dijareju.
Bagrem se najčešće koristi u lečenju prehlade, glavobolje i
grčeva u stomaku. Čaj od osušenih cvetova deluje antiseptič-
ki na disajne organe, pospešuje lučenje žuči i sprečava kašalj.
Recept: Čaj protiv prehlade i glavobolje priprema se na sle-
deći način: supenu kašiku osušenih cvetova bagrema preliti
sa 2,5 dl ključale vode i ostaviti da odstoji 10-15 minuta.
Procediti i piti 2-3 puta u toku dana.
Beli slez
(Althea ofcinalis)
Izgled: Beli slez je zeljasta biljka koja može da izraste metar-
-dva u visinu. Pri vrhu stabljike formiraju se karakteristični
beloružičasti cvetovi.
Gde raste: Raste gotovo svuda - na nasipima, uz reke, na
vlažnim livadama i poplavljenim područjima, a uzgaja se i u
vrtovima.
Kada se bere? Da bi se upotrebili onda kada im je lekovita
moć najjača, koren i listove sleza treba sakupljati u proleće ili
jesen, nakon cvetanja, dok se cvetovi beru za vreme cvetanja.
Primena: Čaj od sleza ublažava kašalj, bronhitis i plućni ka-
tar. Preporučuje se kao lek protiv bronhijalne astme, katara
mokraćne bešike, u terapiji bolnog mokrenja ili teškog zadr-
žavanja mokraće, bolesti probavnog trakta, upale debelog
creva (kolitisa). Ublažava proliv i povraćanje kod odojčadi i
deluje umirujuće u slučaju akutne upale želudačne sluznice.
Recept: Zbog visokog procenta skroba u korenu, koji spre-
čava oslobađanje sluzi (sačinjava 35% ovog dela biljke), čaj
od belog sleza priprema se sa hladnom vodom. U čajnim
mešavinama sa drugim biljkama može se prelivati vrućom
vodom. Usitniti kašiku belog sleza, preliti sa 2 dl hladne
prokuvane vode i uz povremeno mešanje ostaviti da odstoji
2-3 sata. Procediti i piti ili grgoljati.
N
a
p
r
a
v
i
t
e

s
v
o
j
u

z
b
i
r
k
u

l
e
k
o
v
i
t
o
g

b
i
l
j
a
4/11 Lekovito Bilje 31
LB SAVETI
Kako pobediti NESANICU?
Stručnjaci ”Lekovitog bilja”
preporučuju vitamine, minerale,
fzijatrijske metode, biljne
preparate i namirnice, koje
deluju protiv ovog poremećaja
spavanja i učvršćuju san
N
esanica je najčešći
poremećaj
spavanja, koji
prate otežano
uspavljivanje, često buđenje,
razdražljivost, glavobolja,
mučnina, stomačni grčevi,
malaksalost, drhtanje
udova i/ili lupanje srca.
Uzrokuju je brojni faktori,
a pre svih buka, stres,
spavanje na neudobnom
ležaju, preterana upotreba
kafe, cigareta, energetskih
i alkoholnih napitaka,
nedovoljna fizička aktivnost
i hronični bolovi. Nesanica
pogađa ljude svih starosnih
doba, čak i decu, a najviše
adolescente, osobe
preopterećene obavezama,
žene u menopauzi i
muškarce preko 65 godina.
Ako se ne leči, može da
pređe u hroničan oblik i
ozbiljno naruši zdravlje.
Dr Vladimir
Petrović
savetuje
Terapija poremećaja spavanja zasniva
se na pravilnom načinu života, što
znači da pre svega zahteva uzimanje
čestih a manjih obroka, pojačanu
telesnu aktivnost i odlazak na spavanje
pre ponoći. Savetuje se i upotreba
vitaminsko-mineralnih preparata i
primena fzioterapeutskih procedura
pod nadzorom stručnog lica. Da bi
se nesanica otklonila, potrebno je
na svaka 3-4 sata uzimati laganu
hranu, najmanje pola sata dnevno
trenirati u teretani, plivati, voziti bicikl
ili brzo pešačiti, dva puta dnevno
uzimati vitamin B i šumeće tablete
gvožđa, magnezijuma, cinka i bakra,
te najmanje tri puta sedmično
podvrgavati se elektroakupunkturi,
vibroakustičkoj terapiji ili termoterapiji.
Marko
Jovanović
savetuje
Da bi se otklonila nesanica, potrebno
je konzumirati čajnu mešavinu od
šišarica hmelja, matičnjaka, nane,
lavande i valerijane u gutljajima
tokom dana, koja deluje sedativno.
Priprema se tako što se kašika
smeše napravljene od jednakih
delova biljaka prelije sa 2 dl ključale
vode, poklopi i ostavi da odstoji sat
vremena. Posle toga se procedi i
zasladi medom. Uz to, pre spavanja
treba ležati u toploj kupci od lavande
i kamilice, koja će opustiti zgrčene
mišiće, te masirati čelo, slepoočnice
i potiljak eteričnim uljem lavande.
Ulje treba utrljavati u kožu laganim
kružnim pokretima, 3 do 5 minuta.
Biljnu terapiju sprovoditi deset dana
bez prekida.
Branka
Mirković
savetuje
U slučaju nesanice korisno je uzimati
namirnice bogate triptofanom i
hloroflom, jer deluju umirujuće. U toku
dana preporučuju se sojino mleko,
beli nemasni sir, tofu, smeđi pirinač,
pasulj, sočivo, spanać, živinsko meso,
morski plodovi, skuša, jaja i orasi, dok za
večeru treba jesti integralnu testeninu
sa švapskim sirom, pitu od heljdinih
kora sa spanaćem i sirom ili žitarice
sa mlečnim proizvodima. Pored toga,
neposredno pre spavanja dobro je
popiti šolju mlakog mleka zaslađenog
kašičicom bagremovog meda, što će
izazvati pospanost i obezbediti čvrst san.
S druge stane, tokom lečenja nesanice
ne treba konzumirati masnu i začinjenu
hranu niti pića koja sadrže kofein, pošto
povećavaju napetost i razbuđuju.
Lekar op{te
medicine
Fitoterapeut Nutricionista
INTERVJU: ALEKSANDAR FILIPOVIĆ, TV VODITELJ
Žalfija je moj FAVORIT
”Ova lekovita biljka ima
gorak ukus, ali za mene je
neprevaziđena i koristim je kad
god me muče bolovi u grlu ili
problemi sa probavom”, kaže
popularni voditelj
A
leksandar
Filipović, vodi-
telj popularnog
”Tabloida”, veliki
je ljubitelj prirode i pasi-
onirani čitalac magazina
”Lekovito bilje”. Kako kaže,
veoma ga zanima na koje
sve načine pomoću lekovitih
trava može da se sačuva i
poboljša zdravlje. ”Priroda
krije mnoga čudesa, pa
mislim da bi što pre trebalo
da se vratimo bogatstvima
koje nudi”, kaže Aleksandar
Filipović.
• U kojim situacijama biste
dali prednost fitoterapiji u
odnosu na zvaničnu medi-
cinu?
Recimo, ukoliko se radi o
psihosomatskim problemi-
ma. U takvim slučajevima
čovek sam sebi može mnogo
da pomogne.
• Da li ste se vi, ili neko
koga poznajete, lično uveri-
li u lekovitu moć travki?
Poznajem mnogo ljudi koji
su pomoću biljaka poboljšali
svoje zdravlje. Koliko mi je
poznato, čajevi su delotvor-
ni u regulisanju visokog
pritiska, holesterola i šećera,
pomažu u izbacivanju kame-
na iz bubrega i viška vode iz
organizma...
• Postoji li u vašoj porodici
neki narodni recept koji
se prenosi s generacije na
generaciju, jer je provereno
dobar?
Na osnovu ličnog iskustva
mogu dati sledeći savet:
kada vas zaboli grlo, najbolje
je grgljati čaj od žalfije.
• Vodite li računa o ishrani?
U poslednje vreme izuzetno
vodim računa o tome šta
jedem. Pre svega, nastojim da
u organizam unesem što više
vitamina, ali i biljnih vlaka-
na. Pre izvesnog vremena
uradio sam test intoleran-
cije na hranu, tako da tačno
znam šta mom organizmu ne
prija i te namirnice sam iz-
bacio iz jelovnika. Osim toga,
alergičan sam na laktozu, pa
moram da izbegavam sve što
je sadrži - mlečne proizvode
i slatkiše. Slobodno mogu
reći da u neograničenim ko-
ličinama ”tamanim” jogurt,
posebno acidofilni, koji mi
veoma prija.
• Koje voće i povrće obave-
zno imate na trpezi?
Obožavam papriku u svim
oblicima, a umem i da je
spremim na različite načine,
baš kao i šargarepu i kupus.
Što se tiče voća, najviše vo-
lim jabuke i ananas.
• Insistirate li na tome da
vaš sin jede i ”zeleniš” koji
mnoga deca ne vole, ali je
zato veoma zdrav?
Za forsiranje zdrave ishrane
zadužene su moja mama
i Vladina nana. Kod njih
nema popuštanja i ”gledanja
kroz prste”, tako da - voleo
ne voleo - Vladimir mora
redovno da jede spanać,
grašak, brokoli... To je za
njegovo dobro.
• Kupujete li u prodavnica-
ma zdrave hrane?
Da, često kupujem u tim
radnjama. Obožavam pločice
od lana sa mekinjama, koje
su sjajne za probavu. Osim
toga, odavno sam se ”preba-
cio” na razne zdrave gricka-
lice, koje jedem umesto onih
masnih i začinjenih.
• Na koji način obezbeđuje-
te energiju, neophodnu za
svakodnevne obaveze?
32 Lekovito Bilje 4/11
Aleksandar veruje u
lekovitu moć bilja
INTERVJU: ALEKSANDAR FILIPOVIĆ, TV VODITELJ
Žalfija je moj FAVORIT
Dan započinjem miksom
ceđene pomorandže i grej-
pfruta. To je provereno naj-
bolji eliksir
vitalnosti
i energije.
S prole-
ća, kada
se vreme
prolepša, a
svi osećamo
malaksa-
lost, treba
uzimati što
više razno-
vrsnog voća
i povrća, i to u vidu tri-četiri
užine. Preporučujem i od-
lazak na bazen, jer plivanje
zaista krepi telo i dušu.
• Imate li naviku da pijete
čajeve?
Rado pijem čajeve, a favoriti
su mi nana, hibiskus i šipak.
Čaj od nane me smiruje, dok
onaj od hibiskusa ili šipurka
pijem kada osetim da mi
je oslabio imunitet. Žalfija
ima gorak ukus,
ali je za mene
neprevaziđena.
Obavezno je
koristim kada mi
oslabi imunitet,
ili osetim bolove
u grlu, ali i ukoli-
ko imam proble-
ma sa probavom.
• Da li preko
vikenda odla-
zite u šetnju po
prirodi, pored reke?
Obožavam terme i banje, a
moja preporuka glasi - što
Čaj od nane
me smiruje,
dok onaj od
hibiskusa i
šipurka pijem
kada mi oslabi
imunitet
Vitamin B17 sprečava pojavu malignih oboljenja
U poslednjih nekoliko decenija broj malignih oboljenja u stalnom je porastu, a tome pogoduju nepravilna ishrana, herbicidi i
pesticidi u voću i povrću, virusi, bakterije, nikotin, alkohol... Pošto je to planetarni problem, vrše se brojna istraživanja u vezi sa
sprečavanjem nastanka malignih oboljenja, a naučnici su otkrili da vitamin B17 ili LETRIL sprečava pojavu kancerogenih ćelija.
Ljudi su vekovima jeli hleb od zrnevlja prosa i lana, koji su bogati baš vitaminom B17, a u ishrani su koristili i usitnjena jezgra iz
koštica kajsija, šljiva, trešanja i ostalog voća iz familije Rosacea (ruža), koje u visokom procentu sadrže ovaj vitamin.
Da bismo se zaštitili od malignih bolesti, dovoljno je uzeti jednu ili dve tablete vitamina B17. Ukoliko su maligne
promene uznapredovale, tada treba uzeti četiri-šest tableta na dan uz enzime tripsin i kimotripsin i, naravno, podvrgnuti
se propisanom režimu ishrane. Prilikom preventivnog uzimanja tableta ”Laetrila” od 500 mg efekat se pojačava ako se
konzumira i pet do sedam jezgara iz koštica kajsija četiri-pet puta dnevno, jer u košticama ima i drugih vitamina, minerala i
enzima koji će se aktivirati i pomoći ”Laetrilu” da bolje deluje.
više opuštanja. Volim da še-
tam po Vrnjačkoj banji. Čim
popijem litar njihove prirod-
ne mineralne vode, osetim da
mi organizam bolje funkcio-
niše. Nadam se da će me put
uskoro odvesti do Slovenije,
jer sanjam da posetim nji-
hove terme. Veoma mi prija
boravak na moru. Dovoljno
mi je da provedem nekoliko
dana u Opatiji, na Hvaru ili
u Rafailovićima i da se kući
vratim kao preporođen. Na
Divčibarama sam nedav-
no obnovio energiju
koju sam izgubio to-
kom duge i hladne
zime.
• Koji je vaš savet za dug
i zdrav život?
Vodite računa o tome šta je-
dete i pokušajte da izbegnete
stres. Znam da je u zemlji
Srbiji to ”nemoguća misi-
ja”, ali vredi pokušati. Neko
ide na jogu ili meditaciju, a
meni je dovoljno da sta-
vim slušalice, pustim neku
evergrin pesmu i već sam se
opustio.
Eva Čubrović
4/11 Lekovito Bilje 33
34 Lekovito Bilje 4/11
REČ TRAVARKE: ZORICA MARIĆ
Imela i kokotac ŠTITE SRCE
”Biljne tinkture ublažavaju hipertenziju, aritmiju,
tahikardiju, ishemiju i arteriosklerozu, te ubrzavaju
oporavak od infarkta miokarda”, kaže Zorica Marić
B
lizu dvadeset godina
Zorica Marić iz
Pančeva priprema
čajne mešavine,
tinkture, losione, ulja i
meleme za suzbijanje brojnih
bolesti. Svi njeni preparati
napravljeni su od organskog
bilja i poseduju uverenje
da su potpuno prirodni i
netoksični, zbog čega mogu
da se upotrebljavaju bez
ograničenja. ”U ponudi imam
blizu sto proizvoda, među
kojima je i deset biljnih
kompleta, sačinjenih od
mešavine tinktura. Naročito
sam ponosna na komplet
’Za kardiovaskularni sistem’,
koja se sastoji od tri tinkture
- na bazi divljeg kestena,
hajdučice, kantariona i
drugog bilja, koje uklanjaju
plak sa krvnih sudova i
poboljšavaju cirkulaciju, od
imele i gloga - normalizuje
krvni pritisak i od kokotca
za jačanje srčanog mišića.
Ovaj preparat provereno
ublažava hipertenziju,
aritmiju, tahikardiju,
ishemiju i aterosklerozu, te
ubrzava oporavak od infarkta
miokarda. Samim tim,
otklanja palpitacije, bolove
u grudima, preznojavanje,
drhtanje udova, osećaj
hladnih ekstremiteta,
malaksalost i ostale tegobe
izazvane ovim bolestima”,
tvrdi Zorica. ”Tinkture se piju
uporedo, tri puta dnevno na
prazan stomak, a uzimaju se
razblažene, sa malo vode, u
razmaku od deset minuta”,
savetuje Marićka.
Blagotvorna
biljna kozmetika
Poznata pančevačka travarka
spravlja i kozmetičke
preparate, koji neguju kožu,
Zorica Marić savetuje
Napitak za revitalizaciju organizma
Pomešati 100 g koprive, 50 g lista breze, 30 g lista
maslačka i 20 g cveta nevena. Šaku mešavine preliti sa
2l ključale vode, poklopiti i ostaviti
da se ohladi. Posle sat vremena
čaj procediti, pa dodati sok od 3
limuna i kašiku livadskog meda.
Dobijeni napitak uzimati umesto
vode, kada se oseti žeđ. Terapiju
sprovoditi 3 nedelje.
ali i ublažavaju promene na
njoj. ”Maska od ekstrakta
bokvice, žalfije, nevena i
zelene gline skuplja pore,
omekšava i osvežava kožu.
Eliminiše mitesere i akne,
odlaže starenje kože i idealna
je za osobe mlađe od 25
godina. Sa druge strane,
maska od kamilice, grčkog
semena i hrasta, namenjena
je zrelijoj koži: ublažava
podočnjake, bore, ožiljke
i staračke fleke, otklanja
crvenilo i obnavlja epiderm.
Melem od aromatičnih
trava ublažava psorijazu,
zaustavlja perutanje kože i
garantovano leči dečji ekcem,
preparat na bazi nevena
ublažava proširene vene i
smanjuje vidljivost kapilara,
dok krema od pantenola i
eteričnih ulja uklanja strije
i vraća koži elastičnost.
Najzad, losion na bazi hrasta,
kantariona i žalfije reguliše
lučenje sebuma, uklanja
izumrle ćelije epitela i
dezinfikuje kožu. Odlično je
sredstvo za skidanje šminke
i negu lica nakon brijanja”,
ističe Zorica.
Favorit - neven
Zorica najčešće upotrebljava
neven, biljku čije je dejstvo
višestruko korisno, a pritom
se veoma dobro pokazala
u kombinaciji sa drugim
travama. ”Ovaj čudesni
cvet čisti organizam od
toksina, podiže imunitet i
deluje protiv raznih bolesti.
Pored toga, pojačava
dejstvo drugih biljaka i
znatno poboljšava kvalitet
preparata, zbog čega u skoro
svaku mešavinu stavljam
neven”, otkriva Zorica.
Tinktura na bazi kokotca
jača srčani mišić
LB INFO
4/11 Lekovito Bilje 35
M
enopauza je
normalan i ne-
izbežan proces
u životu žene, ali
treba joj posvetiti maksimalnu
pažnju zbog velikih rizika od
bolesti koji se javljaju usled
hormonske disfunkcije. Prema
statističkim podacima Svetske
zdravstvene organizacije, u
klimaksu se značajno povećava
opasnost od nastanka kardio-
vaskulanih i malignih obolje-
nja, kao i osteoporoze, zbog
čega je veoma važno na vreme
preduzeti mere prevencije.
Preparat ”Lakomis” je potpuno
prirodan kao i svi proizvodi
firme ”Gozaki”, kreiran je sa
velikom pažnjom, a namenjen
je ublažavanju posledica hor-
monskih poremećaja koji na-
staju u klimaksu. Zahvaljujući
”Lakomisu”, organizam dobija
sve ono što mu nedostaje, a
uz to, lako apsorbuje korisne
sastojke preparata i uzima
onoliko koliko mu je potrebno,
pa ne postoji mogućnost pre-
doziranja i negativnih efekata.
Najvažnije dejstvo ”Lakomisa”
upravo je njegova sposobnost
da spreči nastanak bolesti – da-
kle, reč je o prevenciji. Preparat
dovodi organizam u ravnotežu,
održava ga zdravim, a pacijen-
tu pruža i psihičku stabilnost.
Takođe, usporava proces stare-
nja, održava mladalački izgled
i produžava radnu sposobnost,
što mogu da potvrde svi koji su
koristli ovaj preparat.
Mehanizam dejstva:
Mešavina aktivnih supstanci iz
”Lakomisa” deluje stimulativ-
no na estrogen povećavajući
njegovu aktivnost, a osim toga,
zaustavlja razvoj malignih
oboljenja. Normalizacija hor-
monske funkcije ima pozitivno
dejstvo na metabolizam mi-
nerala, pa se usporava njihov
gubitak iz kostiju (ovo se, pre
svega, odnosi na kalcijum), a
pored toga sprečava se i nasta-
nak ateroskleroze.
• Ublažava tegobe izazvane
hormonskom disfunkcijom
• Normalizuje krvni pritisak
• Otklanja napetost,
smiruje nervozu i strah, te
omogućava normalan san
• Nadoknađuje manjak
estrogena u organizmu i
štiti ćelije polnih organa od
degenerativnih promena
• Prirodni izvor kalcijuma i
ostalih minerala - sprečava
osteoporozu ili ublažava već
postojeću
• Doprinosi
vitalnosti
organizma i
obezbeđuje
lagodan
prelazak u
postmeno-
pauzu
U klimaksu se povećava rizik od nastanka mnogih oboljenja,
te je veoma važno na vreme preduzeti mere prevencije
Ublažite tegobe u MENOPAUZI
36 Lekovito Bilje 4/11
RANE OD LEŽANJA
Melemi za DEKUBITUS
Arnika, ranjenik, kopriva i podbel odlična su
terapija u slučaju oštećenja kože i potkožnog
tkiva nastalih usled dugotrajnog ležanja
Oblozi za prevenciju
Oštećenje kože nastalo ležanjem mnogo je lakše sprečiti nego lečiti. Osim čestih
promena položaja i redovnog pregleda, jedna od najvažnijih mera prevencije jeste
nega prirodnim preparatima.
Kopriva, kantarion i podubica
Izmešati po 3 kašike sitno iseckanog lista koprive, lista i cveta
kantariona i lista i cveta podubice, izručiti u 1,5 l klju-
čale vode i ostaviti poklopljeno 2 sata izvan šporeta.
Procediti i kvasiti bolna mesta više puta u toku
dana, po pola sata.
Arnika, ljuti} i kupina
Po 3 supene kašike sitno iseckanog lista arnike
i kupine, i cveta ljutića, izručiti u 1,5 l ključale
vode pa ostaviti da odstoji poklopljeno 2 sata
izvan šporeta. Procediti i natopljenom vatom kva-
siti bolna mesta više puta u toku dana. Recepte
koristiti po 4 dana.
R
ane od ležanja (dekubitusi) na-
staju usled dugotrajnog pritiska
na kožu i potkožno tkivo, koji
sprečava normalan protok krvi.
Javljaju se kod paralizovanih ili slabo
pokretnih ljudi, kao i osoba koje zbog
bolesti ne mogu da ustanu sa stolice ili iz
kreveta. Najčešće nastaju na mestima gde
se koža i kosti nalaze veoma blizu, pošto
između njih nema dovoljno masnog tkiva
(donji deo kičmenog stuba, repna kost,
koleno, zglob kuka, lakat...). Nažalost,
mnogi bolesnici nisu svesni toga koliko
su dekubitusi opasni pa se neretko de-
šava da dođe do ozbiljnih oštećenja koja
zahtevaju hiruršku intervenciju.
Simptomi
Koža zahvaćene regije prvo postaje crvena
ili ljubičasto-plava, potom smeđa, tvrda i
neosetljiva, a na kraju se pojavljuju čirevi.
Ovakve rane teško se leče i veoma sporo
zarastaju. Pošto je celo područje oko rane
podložno infekcijama, oštećenja mogu
uzrokovati niz zdravstvenih problema.
Faktori rizika
Najvećem riziku od nastanka dekubi-
tusa izložene su osobe koje su vezane
za krevet ili stolicu (naročito ako je u
pitanju povreda kičme), pacijenti koji ne
mogu da se pomeraju bez pomoći drugih
(koma, paraliza ili duži oporavak nakon
operacije), ljudi koji su imali frakturu
kuka i dijabetičari. U rizičnu grupu spa-
daju i osobe koje ne mogu da kontrolišu
bešiku ili crevno pražnjenje jer višak vla-
ge iritira i omekšava kožu pa ona postaje
osetljiva i podložnija stvaranju rana.
Kako se le~i?
Terapija dekubitusa podrazumeva ot-
klanjanje pritiska sa kritičnog područja,
promenom položaja pacijenta pomoću
odgovarajućeg dušeka ili nekog drugog
antidekubitalnog pomagala. Potrebno je
voditi računa o higijeni - rana uvek mora
da bude čista, dezinfikovana i pokrivena.
Melemi za DEKUBITUS
4/11 Lekovito Bilje 37
Oblozi za rane koje teško zarastaju
Bokvica, ranjenik i br{ljan
Izmešati 4 supene kašike meda sa po 1 kašikom sitno iseckanog lista
bokvice, ranjenika i bršljana. Mazati bolno mesto 2 puta dnevno pa
preko toga staviti gazu, vatu i zavoj. Držati melem po 2 sata.
Pomo}nica, zlatnica i ki~ica
Pomešati po 3 supene kašike sitno iseckanog lista i cveta pomoćnice
i kičice, lista i pupoljka zlatnice i lista ranjenika. Mešavinu izručiti u 1 l
ključalog vinskog sirćeta i ostaviti da odstoji poklopljeno 2 sata izvan
šporeta. Procediti, pa gustiš staviti na lanenu krpu i priviti na obolela
mesta. Oblog stavljati ujutro i uveče, i držati po 2 sata. Gustiš koristiti
kao oblog samo prvog dana, a narednih 14 dana upotrebljavati proce-
đenu tečnost. Recepte koristiti po 8 dana.
Preparati za
nažuljanu kožu
Podbel i dan i no}
Po 3 supene kašike sitno iseckanog
cveta i lista podbela, lista i cveta div-
ljeg dana i noći i lista ranjenika izručiti
u 2 dl rastopljenog svinjskog sala i
kuvati na pari sve dok se ne stvori kaša.
Namazati melemom bolna mesta,
obmotati ih gazom, vatom i zavojem i
držati po 3 sata. Proceduru sprovoditi
3 puta dnevno, a pre svakog mazanja
obrisati kožu mlakom kamilicom.
Bokvica, kupina i malina
Sitno iseckati i izmešati po 3 supene
kašike lista bokvice, lista kupine i lista
maline, pa preliti sa 2 dl maslinovog
ulja i kuvati na pari dok se ne stvori
kaša. Namazati melemom bolna mesta,
obmotati ih
gazom, vatom
i zavojem i
držati po 3 sata.
Proceduru spro-
voditi 3 puta
dnevno, a pre
svakog mazanja
obrisati kožu mlakom
kamilicom. Recepte
koristiti po 5 dana.
Danilo
Kuprešak
savetuje
Dekubitus je veoma ozbiljno oboljenje
i zahteva maksimalnu pažnju, jer ako
rane na koži postanu veće i raširenije
ili, što je još gore, ako dođe do
infekcije, ishod može biti i fatalan.
Prevencija je veoma bitna, pa uvek
preporučujem stavljanje obloga na
kritične delove da bi se sprečila pojava
rana ili ublažili postojeći dekubitusi.
Ukoliko se rana već stvorila, savetujem
upotrebu prirodnih melema kojima
redovno treba mazati obolela mesta.
Preparat koji spravljam po originalnoj
recepturi staroj blizu 150 godina može
biti pravi izbor u borbi protiv ovako
ozbiljnih kožnih oboljenja. ”Melem
bake Jovanke” napravljen je na bazi
korena trave gorkulje koja u sadejstvu
sa pčelinjim proizvodima i maslinovim
uljem ispoljava dezinfekcijsko,
antiinfamatorno, baktericidno i
fungicidno dejstvo, te podstiče
ponovnu epitelizaciju kože.
Nanosi se direktno na kožu ili gazu
koja se potom fksira na kritični deo,
a postupak se ponavlja dva puta
dnevno, ujutru i uveče. Najbolji efekat
postiže se ukoliko se uz spoljašnju
primenu melem uzima i oralnim
putem, tako što se mala količina
namaže na parče tosta ili koru hleba.
Uz to se može konzumirati čaj, sok,
med ili neki drugi slatki napitak pošto
je preparat gorkastog ukusa.
Veoma me je obradovalo to što je
časopis ”Lekovito bilje” odlučio da
se ovom temom pozabavi ozbiljno
i detaljno. Kao svoj doprinos, želeo
bih svojim ”Melemom” da obradujem
petoro čitalaca ”Lekovitog bilja” koji
pate od dekubitusa ili nekog drugog
kožnog oboljenja.
Uputstvo za dobijanje poklona naći
ćete na strani 50.
Fitoterapeut
OSVOJITE POKLON
Takođe, jedan od najznačajnijih faktora u
procesu zarastanja i regeneracije ošteće-
nja jeste i zdrava ishrana. Pacijenti sa de-
kubitusom svakodnevno treba da unose
25-30 cal/kg kalorija preko namirnica koje
ne sadrže proteine, 1,5-3 g/kg belančevina,
više od 2 g/dl albumina (za zarastanje
rana), kao i vitamin C (za sintezu kola-
gena), cink, gvožđe i bakar (za transport
kiseonika). Kontrola infekcije obuhvata
redovno tretiranje rane antiseptikom, kao
i primenu antibiotika. U ozbiljnijim slu-
čajevima, neophodno je hirurško lečenje,
odnosno odstranjivanje odumrlog tkiva i
kostiju zahvaćenih upalom.
Prevencija je najva`nija
Da bi se sprečilla pojava dekubitusa,
potrebno je kožu negovati oblozima i
losionima koji će sprečiti njeno isuši-
vanje. Među najvažnije mere spadaju i
česta promena položaja, redovan pregled
kože i maksimalno izbalansirana dijeta.
Arnika zaceljuje rane
Arnika podstiče zarastanje rane od le-
žanja i jedno je od najefikasnijih sred-
stava za otklanjanje dekubitusa. Zbog
nekontrolisanog branja, ova lekovita
trava postala je retkost u prirodi pa je
stavljena na listu zaštićenog bilja, a za
potrebe zvanične medicine uzgaja se u
rasadnicima. Lekoviti preparati na bazi
arnike treba da se uzimaju oprezno, uz
konsultaciju sa lekarom, jer mogu izazva-
ti posledice štetne po zdravlje.
38 Lekovito Bilje 4/11
PRIRODNA KOZMETIKA
Lepe i negovane RUKE
Ako želite da vam koža bude
zdrava, meka i hidrirana, negujte
je kremama, losionima, maskama i
balzamima koje ćete napraviti sami,
po recepturi LB kozmetičarke
Marije Pušelje
Marija Pušelja, viši
estetičar-kozmetičar
B
udući da je koža
na šakama tanja,
i da u njoj ima
manje lojnih žlezda,
često je, usled nepravilne
nege, veoma suva i gruba.
S obzirom na to da je
svakodnevno izložena
različitim hemijskim
sredstvima – deterdžentima
i sapunima koji dodatno
odstranjuju masnoću, te
vetru i hladnom vazduhu,
stanje se pogoršava i ruke
postaju još više isušene,
dehidrirane i ispucale. Da bi
koža ruku bila lepa i zdrava,
prilikom upotrebe
hemikalija (koje
mogu dovesti i do
nastanka ekcema)
treba koristiti zaštitne
rukavice, štititi ruke od
hladnoće i vetra i velikih
temperaturnih razlika, kako
u zatvorenom prostoru, tako
i napolju. Takođe, neophodna
je i svakodnevna nega
pomoću prirodnih pilinga,
masti, balzama, maski i
losiona koji će ublažiti uticaj
štetnih faktora.
Piling sa
orahovim uljem
Samleti 25 g badema, dodati
kašičicu meda i mešati
sve dok masa ne postane
ujednačena. Potom dodati
2 kašičice orahovog ulja i
kašičicu limunovog soka,
i ponovo dobro izmešati.
Piling utrljati u ruke
kružnim pokretima, pa
ostaviti da deluje 2-3 minuta,
a zatim isprati mlakom
vodom. Ovaj preparat skida
višak izumrlih ćelija sa
površine kože i istovremeno
je hrani, hidrira i vraća joj
mekoću i sjaj.
Piling sa
maslinovim uljem
Pomešati 2 kašike maslinovog
ulja sa 3 kašike šećera
(ukoliko je koža ruku
izuzetno osetljiva, koristiti
šećer u prahu) pa dodati
kašičicu jabukovog sirćeta.
Nanositi na ruke kružnim
pokretima i nakon 2-3 minuta
ukloniti toplom vodom.
Piling i regenerator
za ruke
Da biste omekšali suvu i
tvrdu kožu ruku, napravite
sledeću smesu: kašiku
limunovog soka pomešati sa
kašičicom šećera i malo vode.
Naneti na kožu kružnim
pokretima, a zatim ostaviti da
deluje oko 5 minuta. Nakon
toga isprati mlakom vodom.
Maska od
paradajza
U sok od paradajza i limuna
(po 1 plod) dodati 2,5
kašike ulja žutog noćurka i
mešati dok masa ne postane
ujednačena. Naneti na ruke i
masirati ih 5-6 minuta a zatim
dobro isprati toplom vodom i
namazati kremom za ruke.
Maska od
meda i jaja
U posudu staviti kašiku
meda, belance, kašiku
sojinog ulja i malo ječma
u prahu. Sastojke mutiti
dok smesa
ne postane
kompaktna.
Masku naneti
na čiste ruke, preko
Prirodni preparati
škoži vraćaju
mekoću i sjaj
Lepe i negovane RUKE
nje staviti PVC foliju i
držati nekoliko minuta.
Isprati toplom vodom,
osušiti ruke i naneti
hranljivu kremu.
Balzam za
omek{avanje ko`e
Limun preseći napola i
jednom polovinom masirati
jednu, a drugom drugu
ruku. Na ovaj način ruke se
denzifikuju i postaju meke
i glatke. Osim toga, sok od
limuna može da izbeli pege i
fleke na koži.
Balzam od
bademovog ulja
U toploj vodi zagrejati
10 g meda i dodati 25
ml bademovog ulja pa
ostaviti da se smesa ohladi
i zgusne. Za to vreme, u
10 ml ulja jojobe staviti 1
žumance i mešati dok se
masa ne ujednači. Potom
je pomešati sa bademovim
uljem i medom i dodati
nekoliko kapi eteričnog
ulja lavande. Kad se smesa
zgusne, staviti je u staklenu
teglicu, zatvoriti i čuvati
u frižideru nedelju dana.
Potom staviti balzam na
vlažnu kožu ruku, utrljati i
navući pamučne rukavice,
pa ostaviti da deluje celu
noć. Ujutro isprati toplom
vodom.
Losion od
crnog sleza
Zagrejati šolju vode do
ključanja, a zatim u nju
staviti 3 prstohvata crnog
sleza. Ostaviti da odstoji 10
minuta, a zatim procediti
i dodati sok od 2 limuna.
Losion staviti u bočicu i
svakodnevno po nekoliko
puta masirati ruke.
Krema sa ru`inim uljem
Pomešati 4 kašike glicerina, 2 dl ružine vodice i 4 kašike
kukuruznog brašna. Posudu sa preparatom staviti iznad
šerpe sa ključalom vodom i mešati dok se
smesa ne istopi i sjedini. Ostaviti da se ohladi,
pa lagano, uz mešanje, dodati 3-4 kapi
eteričnog ulja ruže. Ovako
pripremljenu kremu za
ruke čuvati u staklenoj
kutijici i koristiti
za svakodnevnu
negu ruku.
Podmladite se na prirodan način!
Hidratantna krema na bazi arganovog ulja i aloa vera gela
namenjena je dnevnoj i noćnoj nezi svih tipova kože nakon
tridesete godine života.
Prirodni izvor vitamina E
Ekskluzivna sirovina ove kreme jeste uljani ekstrakt nevena u
bademovom ulju, koji lako prodire u kožu ne ostavljajući na
površini mastan trag, što je čini izuzetnom u nezi svih tipova
kože. U sastav ovog preparata ulazi i arganovo ulje koje se po-
kazalo kao vrlo efkasno sredstvo u borbi protiv starenja ćelija,
suve kože i kožnih upala i to zahvaljujući visokom sadržaju
esencijalnih masnih kiselina i fenola. Osim toga, prirodni je
izvor vitamina E, koji ne samo da ublažava bore, već štiti kožu
od slobodnih radikala i starenja. Krema sadrži i ulje koštica
grožđa koje stimuliše proizvodnju kolagena, dok mirisnu
komponentu predstavlja eterično ulje jasmina, koje dodatno
ublažava sitne bore i vidljivo podmlađuje kožu.
Kupka od
nevenovog ulja
Zagrejati šoljicu
nevenovog ulja i dodati
nekoliko kapi limunovog
soka. Zatim sipati u činiju,
potopiti ruke i držati ih u
kupci oko desetak minuta.
Posle toga ih isprati
mlakom vodom i namazati
nekom hranljivom
kremom.
4/11 Lekovito Bilje 39
40 Lekovito Bilje 4/11
N
a svega 45 km
od Beograda, u
mestu Stojnik
pored Baba, izme-
đu Avale i Kosmaja, nalazi
se Centar zdravlja ”Izvor”,
istinska oaza mira i zdrav-
lja. Autentičan šumadijski
ambijent okružen prelepom
prirodom, idealno je skloni-
šte od svakodnevnog stresa i
napora kojima smo izloženi
zbog ubrzanog tempa života.
Osim savršeno čistog vazdu-
ha (u krugu od 40 km nema
nijedne fabrike – potenci-
jalnog zagađivača), kao i či-
njenice da se na ovoj lokaciji
sudaraju vazdušne struje i
formiraju ”ružu vetrova”,
Centar ima najčistiju ”ma-
gnetnu” vodu koja izvire sa
94 metra dubine (tempera-
tura joj je 18
o
C), a u ponudi
su i efikasni rehabilitacioni
tretmani.
U Stojniku su stvoreni
idealni uslovi za boravak
osoba koje se leče od teških
bolesti ili se od njih opo-
ravljaju, ali Centar zdravlja
”Izvor” idealno je mesto
i za sve one koji teže da
uspostave harmoniju duha
i tela. Svi prirodni resursi
u ovom kraju iskorišćeni
su da bi se postigao taj cilj.
Enterijer Centra zdrav-
lja ”Izvor” usklađen je sa
prirodnim ambijentom, a
gosti uživaju u vrhunskom
komforu: na raspolaganju
su im bazeni i najefikasnije
energoterapije za lečenje
disajnih puteva, urinarnog
trakta, želuca, jetre, cista
i mioma, kao i za jačanje
imuniteta.
Komforan
i zdrav prostor
Prilikom gradnje i oprema-
nja Centra, posebna pažnja
posvećena je izboru mate-
rijala, ali veoma se vodilo
računa i o mestu na kojem
će biti podignut objekat.
Enterijerom dominiraju
prirodni materijali koji, kao
i zaštita od štetnih tehnološ-
kih i geopatogenih zračenja,
predstavljaju nepromenlji-
ve standarde. Na taj način
stvoren je ne samo udoban i
prijatan, već i izuzetno zdrav
prostor za boravak.
Organska
i doma}a hrana
U Centru se služi zdrava
domaća hrana, ali i ona
organska, bez štetnih
sastojaka – otrovnih herbi-
cida i pesticida. Namirnice
se biraju prema sadržaju
vitamina, minerala i ostalih
korisnih sastojaka, a zbog
proverenog blagotvornog
uticaja na zdravlje celoku-
pnog organizma, u jelovnik
su uvršteni bob i brokoli,
kao i veće količine cele-
ra, praziluka i belog luka.
Treba napomenuti da se u
Centru priprema domaća
zimnica, spravljena po naj-
višim standardima zdrave
ishrane.
U proizvodnji hleba i peciva
takođe se koriste organski
gajene žitarice - raž, ječam,
heljda, kukuruz i nešto
manje pšenica. Na meniju
su zastupljeni morska i
rečna riba, kao i domaće
živinsko meso. Ostale vrste
mesa nisu zastupljene zbog
štetnog uticaja na zdravlje,
a umesto njih upotrebljava
se soja.
^ajevi i dodaci
Naši preci vekovima su za
lečenje upotrebljavali razne
vrste bilja, čije je blago-
tvorno dejstvo dokazala i
savremena nauka. U Centru
se koriste brojne domaće
vrste lekovitih trava kao što
su nana, hajdučka trava i
kantarion, ali i neke egzo-
tične poput zelenog čaja,
tahebo ili ženšena.
Da bi program zdravog
života bio što kompletniji,
u Centru se velika pa-
žnja poklanja i dodacima
ishrani, a jedan od njih
je i mineral zeolit koji
Oaza mira i zdravlja
U prekrasnom ambijentu živopisne
Šumadije smešten je Centar
zdravlja ”Izvor”, idealno mesto za
osobe koje se leče od svih vrsta
psihosomatskih bolesti, kao i
one koji žele da se odmore od
svakodnevnog stresa i napora
LEČENJE I RELAKSACIJA
Idealno mesto za
odmor i relaksaciju
Oaza mira i zdravlja
POKLON ^ITAOCIMA
Osvojite dvodnevni boravak u
centru zdravlja ”izvor”
Ukoliko želite da osvojite boravak u Centru zdravlja
”Izvor”, pošaljite SMS na 6945 i učestvujte u izbo-
ru tema za naredni broj magazina ”Lekovito bilje”.
Ukucajte LB (razmak) naziv teme o kojoj želite da piše-
mo (razmak) svoje ime, prezime i adresu. Dva najbolja
predloga, po izboru redakcijskog žirija, biće nagrađena
dvodnevnim boravkom (sa punim pansionom, lekar-
skim pregledom i terapijom u skladu sa potrebom) u
Centru zdravlja ”Izvor”, koji daruje naš komitent.
Cena poruke
je 20 din. +
PDV i važi za
korisnike MT:S
i TELENOR
mreže. Oglašivač
A&K d.o.o. pre-
uzima odgovor-
nost za funkci-
onisanje SMS
servisa.
ima sposobnost da vezu-
je atome teških metala i
otrovnih elemenata, i da
ih na taj način izbacuje iz
organizma, zbog čega važi
za univerzalni protivotrov.
Ovaj mineral ima široku
primenu u prečišćavanju
pijaćih voda i sprečavanju
štetnog dejstva radioak-
tivnog zračenja, zatim u
stočarstvu za eliminisanje
štetnog dejstva mikotok-
sina, kao i u poljoprivredi
za rekultivaciju zagađenog
zemljišta. Bitno je nagla-
siti da zeolit ne apsorbuje
vitamine, minerale i amino
- kiseline iz organizma već
poboljšava opšte zdravlje,
snaži imunitet, smanjuje
bolove, pozitivno utiče na
kvalitet kose i kože, te čisti
bubrege i jetru.
Energoterapija
Energoterapija je zajednič-
ki naziv za razne tehnike
isceljivanja putem univer-
zalne energije, kao što su
reiki, rei-do-ki, šambala
hiling, terapija dodirom i
mnoge druge. Sve one teže
istom cilju - uklanjanu
energetskih blokada koje
uzrokuju psihičke i emoci-
onalne tegobe i bolesti, te
podstiču samoisceljenje.
U Centru zdravlja ”Izvor”
gosti se mogu podvrgnuti
kristaloterapiji (dovodi u
ravnotežu energetske cen-
tre u telu), reikiju (”lečenje”
dodirom izuzetno blago-
tvorno za fizičko i psihičko
zdravlje), piramidalnoj
terapiji (za regeneraciju
čitavog organizma) i bio-
energiji (pokazala se kao
veoma uspešna u slučaju
velikog broja tegoba, od
jačanja imuniteta, preko
alergija, do tumora).
Tretmani i
vrhunski terapeuti
pomogli su mi da
stanem na noge
Da priroda ima lek za svaku
bolest, potvrđuje i slučaj Lazara
Milutinovića koji je redovan
gost Centra zdravlja ”Izvor” jer
je tu prvi put, za svojih dvade-
set godina života, stao na noge.
Naime, nakon prevremenog
rođenja (u šestom mesecu
trudnoće), stavljen je u inku-
bator koji se u međuvremenu
pokvario i prekinuo dotok
kiseonika, zbog čega je dobio
cerebralnu paralizu. Otac ga
je u kolicima doveo u Centar
zdravlja ”Izvor”.
”Već posle prvih terapija ose-
tio sam poboljšanje, što me je
motivisalo da nastavim i dalje.
U međuvremenu mi se stanje
toliko popravilo da sam mogao
sam da hodam, ulazim i izla-
zim iz bazena, savladao sam
čak i tehniku leđnog plivanja,
a odnedavno izlazim u grad sa
drugovima”, priča Lazar. ”Ova
energija deluje i kasnije, kada
odem kući. Osećam toplotu u
telu još nekoliko dana i počeo
sam da treniram i kod kuće, a
najvažnije od svega jeste to što
imam volju i verujem u sebe.
Sve sam to postigao zahva-
ljujući tretmanima u ’Izvoru’,
kao i nesebičnoj podršci i
pomoći ljudi koji tu rade. Pre
sam stalno sedeo u kolicima, a
sada pomoću šetalice mogu da
otpešačim i po kilometar-dva,
a nadam se da ću i to pomaga-
lo uskoro odbaciti”, završava
Lazar.
CENTAR ZDRAVLJA IZVOR
Vikend naselje Morak 1
Stojnik, 11233 Ralja
+381 (11) 8260-005
+381 (65) 8260-005
+381 (11) 8260-350
+381 (11) 8260-351 – faks
www.centarizvor.com
4/11 Lekovito Bilje 41
Komforan smeštaj
42 Lekovito Bilje 4/11
U
poslednje vreme
dosta se polemiše
o tome da li je
mleko životinj-
skog porekla zaista zdravo.
Neki ga preporučuju kao
dobar izvor kalcijuma, dok
drugi tvrde da je upravo
prevelika količina mleka
i njegovih belančevina
odgovorna za deficit ovog
minerala u organizmu. Sve
je više ljudi koji ne podno-
se laktozu (mlečni šećer) i
prinuđeni su da izbegavaju
mleko i mlečne proizvode.
Zato nije zgoreg, makar s
vremena na vreme, mleko
životinjskog porekla zame-
niti biljnim koje je, kako
potvrđuju mnogobrojne
studije, odlična alternativa.
Danas je na našem tržištu
moguće pronaći mleko od
soje, pirinča, prosa, ovsa – u
prahu ili sveže, ali najbolje
bi bilo da ga sami priprema-
te jer ćete tako biti sigur-
ni da ne sadrži veštačke
dodatke.
HRANA I LEK
BILJNO MLEKO – ukusno i lekovito
Blagotvorni napici od pirinča,
ovsa, soje, badema i kokosa
ne sadrže laktozu, lako se vare
i odličan su izvor vitamina,
minerala i hranljivih sastojaka
koji štite od bolesti
Pirina~
Ovo mleko, isto kao i žitarica od koje se pravi, veoma je
hranljivo i lako svarljivo, bogato belančevinama i ugljenim
hidratima, a sadrži i vitamine B1, B2, tiamin, ribofavin,
niacin, fosfor, kalcijum, magnezijum. Odlično je za zdravlje
kostiju i zuba, i preporučuje se gojaznim osobama, kao
i onima koji pate od povišenog holesterola. Postoji
verovanje da pirinčano mleko
deluje i kao afrodizijak. Može
da se koristi za pripremu kolača,
pudinga, šejkova...
Priprema:
U šerpu sipati šoljicu integralnog
pirinča i deset šoljica vode,
poklopiti, pa kad proključa,
smanjiti temperaturu i kuvati
još pola sata. Smesu ohladiti i
procediti kroz gazu. Zasladiti
medom ili malteksom.
Ovas
Mleko od ovsa preporučuje se osobama koje boluju od
celijakije ili su alergične na laktozu i proteine iz kravljeg i so-
jinog mleka. Ovaj napitak ima neutralan ukus i obiluje vrlo
kvalitetnim nutrijentima kojima je bogat i ovas. Proteini,
nezasićene masne kiseline, antioksidanti, folna kiselina i vi-
tamini, samo su neki od sastojaka zahvaljujući kojima je ovo
mleko veoma zdravo za ljudski organizam. U poređenju sa
drugim žitaricama, ovas ima znatno više hranljivih materija,
aminokiselina kao i vitamine B gru-
pe. Savetuje se ljudima koji pate od
anemije, neuhranjenim osobama,
deci i onima koji su na dijeti.
Priprema: Šolju ovsa u zrnu oprati i
potopiti u 2 šolje vode. Ostaviti da pre-
noći, a zatim sipati u blender i izmik-
sati. Dodati još 3 šolje vode i ponovo
izmiksati. Procediti i po želji dodati
med, javorov sirup ili štapić vanile.
BILJNO MLEKO – ukusno i lekovito
Badem
Ovo jezgrasto voće izuzetno je bogato
bakrom, manganom, magnezijumom,
fosforom, cinkom, gvožđem i kalci-
jumom, ali je pre svega odličan izvor
vitamina E, jer sadrži alfa-tokoferol,
moćni antioksidant koji snižava hole-
sterol u krvi. Nekoliko studija potvrdilo
je da unos svega 45 g ovih plodova
dnevno predstavlja odličnu zaštitu od
srčanog infarkta. Mangan i bakar, kojim
obiluje ovo jezgrasto voće čuvaju nervni
i endokrini sistem, održavaju čvrstinu i
zdravlje kostiju, normalizuju krvni pritisak
i obezbeđuju optimalnu funkciju štitne
žlezde. Badem se preporučuje osobama
koje su na dijeti jer pruža dugotrajan
osećaj sitosti. Osim toga, sadrži veliku
količinu kalcijuma pa je mleko od ovih
plodova dobar izbor za osobe alergične
na kravlje mleko i mlečne proizvode, kao
i za trudnice, jer sadrži i folnu kiselinu, a
pritom je bogatije belančevinama.
Priprema: Potopiti šolju badema u vodu
i ostaviti da odstoji nekoliko sati ili preko
noći. Isprati i izmiksati bademe u blen-
deru uz dodatak 3 šolje vode (ukoliko
želite da napravite bademovo mleko
koje će biti lakše za varenje, pre miksa-
nja odstranite kožicu). Ovako dobijeno
mleko može da se pije ne-
proceđeno, a ukoliko
se procedi kroz
gazu, osta-
tak se koristi
kao dodatak
musliju ili pak
kao maska za
lice.
4/11 Lekovito Bilje 43
Soja
Soja je poznata kao odličan izvor protei-
na, a pritom je i dobra zamena za meso.
Osim belančevina, sadrži vitamine E, B1
i B2, te minerale - kalijum, magnezijum,
cink, gvožđe, bakar, fuor i nešto kalci-
juma. Mleko se dobija iz celog zrna ove
mahunarke i smatra se prvoklasnom
namirnicom, blagotvornom za čovekovo
zdravlje. Lako se vari, a zahvaljujući hran-
ljivom sastavu, pogodno je za ishranu
dece, sportista, zdravih i bolesnih. Sadrži
dva puta više proteina od kravljeg mleka,
50% više nezasićenih masnih kiselina, 10
puta više gvožđa, dok s druge strane, u
svom sastavu nema laktozu, niti holeste-
rol, ali ni kazein, belančevinu koja takođe
opterećuje probavni trakt. Prijatnog je
i blagog ukusa i mirisa. Preporučuje se
onima koji pate od bolesti srca i krvnih
sudova, povišenog pritiska i holesterola,
dijabetičarima, ali i svima onima koji
vode računa o zdravlju. Jedini nedostatak
sojinog mleka u odnosu na ono živo-
tinjskog porekla jeste smanjen sadržaj
kalcijuma. Međutim, ako se upotrebljava
u kombinaciji sa sirovim susamom, može
se nadoknaditi defcit ovog minerala.
Priprema: Potopiti 600 g soje u hladnu
vodu, ostaviti da prenoći pa samleti na
mašini za meso ili u blenderu (što su zrna
sitnije samlevena, “daju” više mleka). U
lonac sipati 7 l vode i dodati mlevenu
soju. Kada provri, dodati pola šolje vode i
nastaviti sa kuvanjem. Sipati još 3 puta po
pola šolje vode, a onda lonac skloniti sa
vatre i ostaviti da se smesa ohladi. Mleko
procediti kroz gazu i sipati u staklene ili
plastične faše. Ono što ostane nakon ce-
đenja zove se “okara” i može da se koristi
za pripremu ćufti, proje, slanog peciva,
hleba...
Kokos
Kokos je tropsko voće koje se kod nas
retko koristi u svežem obliku. “Meso”
ovog ploda sadrži laurinsku kiselinu
(zasićenu masnu kiselinu) za koju neki
naučnici tvrde da snižava holesterol i štiti
srce. Pored toga, kokos je bogat cinkom,
gvožđem, kalijumom, kalcijumom, ma-
gnezijumom, vlaknima, vitaminom C...
Poseduje antibakterijska, protivupalna i
regenerativna svojstva, pa ga stanovnici
tropskih područja koriste za zaceljivanje
rana od opekotina izazvanih suncem i
mazanje naprslih bradavica kod dojilja.
Manje je poznato da je upravo od koko-
sovog brašna moguće napraviti zdravo,
ukusno i hranljivo mleko.
Priprema: Sto grama kokosovog
brašna preliti sa 2 dl ključale vode i
ostaviti da odstoji 10 minuta. Rukom
snažno gnječiti brašno dok iz njega
ne počne da se odvaja mleko, a zatim
ga procediti. Brašno baciti, a mleko
koristiti za pripremu poslastica ili kao
zamenu za
druge vrste
mleka.
44 Lekovito Bilje 4/11
Šta je korisno, a šta štetno za KRVNU GRUPU 0?
Fitoterapeut Mileta Manojlović
savetuje koje namirnice i biljke treba
da konzumiraju, a koje da izbegavaju
pripadnici nulte krvne grupe
S
vaka od četiri krvne
grupe ima svoje anti-
gene, supstance koje u
dodiru sa određenim
proteinima ili polisaharidima
proizvode antitela. Ishrana
u skladu sa krvnom grupom
ima neizmernu važnost u
prevenciji i lečenju svih
bolesti, jer pruža organizmu
samo neophodne materije i
sprečava skladištenje toksi-
na, masnoća i ostalih štetnih
materija u krvi. Samim tim,
ubrzava razvoj ćelija i tkiva,
poboljšava telesne funkcije
i uspostavlja harmoniju u
organizmu.
Hrana u slu`bi
zdravlja
U zavisnosti od toga kako
utiče na krvnu grupu, odno-
sno organizam, hrana se deli
na korisnu, neutralnu i štetnu.
Prehrambeni proizvodi koji
pozitivno deluju na pripadnike
nulte krvne grupe jesu govedi-
na, teletina, jagnjetina, prase-
tina, srnetina, teletina, bakalar,
sveži grgeč, haringa, list oslić,
pastrmka, sardina, alge, artičo-
ke, blitva, spanać, sveža crvena
paprika, beli luk, kelj, đumbir,
kari, rafinisano maslinovo ulje,
šljive, smokve, sok od ananasa,
mineralna voda, semenke od
bundeve i orasi. U namirnice
koje negativno utiču na krvnu
grupu 0 spadaju slanina,
šunka, guščetina, svinjetina,
som, dimljeni losos, hobotnica,
kavijar, morski puževi, mladi
sir, parmezan, jogurt, kefir,
kozje i kravlje mleko, surutka,
testa od pšeničnog, zobenog,
kukuruznog, integralnog i
mešanog brašna, pšenične
klice, ulje od kikirikija, kokosa
i kukuruznih klica, indijska
urma, mak, suncokret, pistaći,
karfiol, krompir, beli i crveni
kupus, kukuruz, crne masline,
plavi patlidžan, dinje, jagode,
mandarine, pomorandže, div-
lje kupine, avokado, sladoled,
limunada, alkoholni i gazirani
napici, sok od jabuke i pomo-
randže, kafa, kečap, jabukovo
i vinsko sirće, biber u prahu,
muskatni oraščić, cimet, vanila
i kukuruzni skrob. Ostali pre-
hrambeni proizvodi nemaju
nikakav efekat na osobe sa
nultom krvnom grupom.
Korisne, neutralne
i {tetne biljke
Isto kao hrana, i biljke mogu
biti korisne, neutralne ili
štetne po organizam. Korisne
biljke za krvnu grupu 0 jesu
hmelj, lipa, dud, maslačak,
ISHRANA
Korisne biljke za krvnu grupu 0 jesu hmelj, lipa, dud i đumbir
Šta je korisno, a šta štetno za KRVNU GRUPU 0?
đumbir, šipak. Neutralne su
kamilica, žalfija, glog, ženšen i
zova, a štetne aloja, rusomača,
sena, zlatica, kiselica, kukuru-
zna svila, kantarion, podbel,
čičak, list jagode i žuto polj-
sko zelje.
Važno je napomenuti da bilj-
ke, osim prema krvnoj grupi,
treba birati i po vrsti bolesti i
stepenu oboljenja, kao i nači-
nu pripremanja.
U slučaju teških (opakih)
bolesti, pored melema čiji su
sastojci usklađeni prema nave-
denim kriterijumima, koriste
se istovremeno i druge metode
kao što su kupke, masaže,
oblozi, irigacija i redukcija
hrane, što predstavlja zaokru-
žen proces na putu izlečenja
u relativno kratkom vremen-
skom periodu.
[ta se de{ava kada
se konzumiraju
{tetne materije?
Kada se u organizam unesu
supstance koje ne odgova-
raju krvnoj grupi, dolazi do
naglog rasta antitela koja
Napitak protiv gastritisa
Krvna grupa 0: Napraviti mešavinu od 6 g lista
koprive, 5 g bobica kleke, 4 g bokvice, po 2 g
trave ive i bršljana i 1 g pelina.
Krvna grupa A: Napraviti mešavinu od 1 g
kičice, po 2 g belog sleza i barske nane i po 5 g
kantariona, vodopije i kunice.
Krvna grupa B: Napraviti mešavinu od po 3 g
kantariona i pelina, po 4 g milogleda, koprive i
žalfje i 8 g korijandera.
Krvna grupa AB: Napraviti mešavinu od po 2
g solomonovog pečata i hajdučice, 3 g cveta
kamilice, po 4 g cveta nevena i lista koprive i 5
g korena čička.
PRIPREMA: Mešavinu preliti sa litar i po hladne
izvorske vode, pa ostaviti
da se ekstrahuje.
Posle četiri sata
tečnost prokuvati,
poklopiti, ostaviti
da se ohladi, pa
procediti i piti
umesto vode,
kada se oseti žeđ.
slabe imunološki sistem,
usporavaju metabolizam
i remete rad probavnog
sistema. Narodski rečeno, ne
dozvoljavaju crevima i jetri
da prerade belančevine, što
automatski dovodi do nago-
milavanja otrovnih materija
- indola.
U narednom broju, Mileta
Manojlović savetuje koje
namirnice i biljke treba da
konzumiraju osobe sa krv-
nom grupom A.
Mileta Manojlović preporučuje
Prof. Mileta Manojlović, poznati ftoterapeut iz Kruševca sa certifkatom EU, racionalnom ftoterapijom bavi se veoma uspešno dugi niz godina o čemu
svedoče, ne plakete i priznanja već arhiva rezultata tretiranih pacijenata. Uspeh ftopreparatima postiže se po sistemu „ ključa i brave „ gde se misli na
ftopreparat i kliničku sliku pacijenta. Uzimajući u obzir celokupno zdravstveno stanje bolesnika i njegovu krvnu grupu, spravljaju se odgovarajući ne
samo ftopreparati već i celokupne terapije koje podrazumevaju : kupku, masažu, oblogu, melem i redukciju hrane – potpuno isključenje namirnica (
koje sadrže proteine životinjskog porekla) za vreme trajanja terapije . Ono što čini efkasnim ftopreparate prof. Manojlovića čak i u saniranju najtežih
oboljenja ( kancer : materice, dojke, debelog creva, pluća itd. ) jeste INDIVIDUALNO LEČENJE U SKLADU SA KRVNOM GRUPOM.
Široku paletu proizvoda za O, A, B i AB krvnu grupu čine :
• Čajna mešavina za detoksikaciju organizma i jačanje imunog sistema ”IMUNO PLUS”
• Čajna mešavina ”DARMIL” ( koristi se u okviru celokupne terapije ) za saniranje tegoba kod svih oblika kancerogenih obo-
ljenja disajnog i probavnog sistema
• Čajna mešavina ”PROSTATIV” ( koristi se u okviru celokupne terapije ) za saniranje tegoba
prostate, bešike i debelog creva
• Čajna mešavina ”THIRODIR” ( koristi se u okviru celokupne terapije ) za saniranje tegoba štitne
i limfne žlezde, bubrega, želuca, pankreasa i jetre
• Sredstvo za povećanje periferne cirkulacije ”CIRSOSSAL”
• Čajna mešavina ”TOPIKAM” za topljenje kamena u bubrezima.
*** Saniranje problema za svega četiri dana !
• Melem za vene
• Melem za hemoroide
• Tinktura ”MILMAN” za saniranje mioma, papilona i cisti
Preparati se mogu takođe pronaći u svim bolje snabdevenim apotekama i prodavnicama zdrave hrane.
Telefon za narudžbine i konsultacije (Od 10 do 19 časova):
037/490-624, 064/041-08-08
www.fitoterapija.net
4/11 Lekovito Bilje 45
Salata od celera
sa pr{utom
(za 4 osobe)
Potrebni sastojci:
200 g korena celera
2 jabuke
100 g šargarepe
60 g pršute
50 g mlevenih oraha
1 manja zelena salata
1 paradajz
jabukovo sirće
400 g raženog hleba
800 ml ceđenog soka od
grejpfruta
Priprema: Celer, jabuke i
šargarepu očistiti, izren-
dati i posoliti, pa dodati
jabukovo sirće i mlevene
orahe. Na dno činije
staviti list zelene salate,
sipati polovinu salate od
celera, zatim poređati
uvijene komade pršute
i na kraju ponovo
staviti salatu od celera.
Dekorisati kriškama
paradajza i poslužiti
uz ražani hleb i sok od
grejpfruta.
Kajgana od
spana}a
i gorgonzole
(za 4 osobe)
Potrebni sastojci:
4 jajeta
2 belanca
200 g spanaća
50 g sira gorgonzole
2 supene kašike ulja
so
biber
400 g crnog hleba
Priprema: Spanać očistiti,
oprati i blanširati u slanoj
kipućoj vodi. Ocediti ga i
sitno iseckati, pa ga dinstati
na ulju uz dodatak gorgon-
zole. Umutiti jaja, posoliti
ih i pobiberiti, te sipati u
tiganj i ispeći. Kajganu ser-
virati uz crni hleb i sok od
ceđene pomorandže.
SPANAĆ - riznica vitamina i minerala
P
očetkom proleća
na jelovnik stižu
sveže sezonsko
povrće i začinsko
bilje, koji donose uživanje
u novim ukusima, a pritom
su važne i zbog “generalnog
čišćenja” čitavog tela. Manjak
aktivnosti tokom zime
usporava metabolizam, što
kod nekih ljudi uzrokuje
povećanje telesne težine, a
kod većine - nagomilavanje
toksina u organizmu. Zbog
toga su prolećni meseci pravo
vreme za “čišćenje” tela, a to
se najbolje postiže unosom
zelenog povrća i biljaka punih
vitamina, minerala, vlakana...
Spanać, među nutricionistima
poznat kao “mineralno
povrće”, namirnica je koja
obavezno mora da se nađe
na jelovniku, naročito
dečjem. Razlog je jasan
- ovo povrće bogato je
gvožđem i kalcijumom, kao
i mineralima neophodnim
za pravilan razvoj mališana.
Pored toga, sadrži i vitamine
A, C, E i K, pa zahvaljujući
tome važi za veoma snažan
antioksidant. Vitamin B9,
popularna folna kiselina,
prvi put je izolovan upravo
iz spanaća. Ukoliko nemate
ideju kako da ga pripremite,
probajte mediteranski način
spremanja spanaća sa belim
lukom i maslinovim uljem, što
je izvrstan prilog uz ukusnu
morsku ribu.
Zelena salata
Hrskavi listovi zelene
salate, uz dodatak kašičice
soli, malo ulja i sirćeta,
brzo se pretvaraju u
osvežavajući, ukusan
obrok. Ovo povrće sadrži
beta-karoten, kao i vitamin
C i kalijum, koji podstiču
varenje i stimulišu rad
jetre. Tamniji listovi
bogatiji su blagotvornim
sastojcima i nikako ih ne
treba uklanjati i bacati.
Nema više jednolične zimske ishrane, uskoro na trpezu stiže sveže povrće
prepuno hranljivih materija neophodnih organizmu
46 Lekovito Bilje 4/11
SPANAĆ - riznica vitamina i minerala
4/11 Lekovito Bilje 47
Foto-gravura TEHNIKA, Dragiše Cvetkovića 31a, 18000 NIŠ
48 Lekovito Bilje 4/11
LB JELOVNIK
Maslačak: čistač organizma
”Kad pripremate ovu
salatu koristite mlade
listove maslačka
ubranog na čistom
području, udaljenom
od naseljenih mesta”
Recept Ranke Savanovi}
iz Novog Sada
Salata od masla~ka
(za 2 osobe)
Sastojci:
• 150 g listova maslačka
• 100 g luka
• 150 g krastavaca
• 100 g šargarepe
• 50 g kukuruza šećerca
• 2 kuvana krompira
• 1 kuvano jaje
Za preliv:
• 50 ml maslinovog ulja
• 4 kašike jabukovog sirćeta
• 3 čena belog luka, so, biber, čili
u prahu
Priprema:
Maslinovo ulje pomešati sa jabukovim sirćetom i naseckanim
belim lukom, pa dodati so, biber i čili. Sve dobro izmešati i
ostaviti da odstoji oko pola sata. Potom dobro oprati i ocediti
listove maslačka, luk i krastavac narezati na kolutove, a
šargarepu naribati. Pripremljeno povrće staviti u dublju činiju
i dodati kukuruz šećerac. Da bi ukus ove zdrave salate bio još
bolji, može se dodati malo kuvanog krompira iseckanog na
kolutove ili tvrdo kuvano jaje. Sipati preliv i poslužiti.
Recept za lekoviti napitak
• Sveže cvetne glavice maslačka (3-4) preliti sa 2 l ključale vode
i prokuvati. Procediti da bi se iz cvetova iskoristio sav lekoviti
sok i u još toplu tečnost sipati 1,5 kg šećera ili odgovarajućeg
zaslađivača, pa dodati sok od 2 limuna. Kuvati na laganoj vatri,
stalno mešajući, sve dok ne dostigne gustinu sirupa, potom
pustiti da se ohladi i sipati u čiste staklene boce. Sirup od
maslačka reguliše varenje, pročišćava organizam i povećava
apetit. Uzima se po kašika pre svakog obroka.
• Čaj od lista maslačka trebalo bi da konzumiraju osobe koje
pate od čestih upala mokraćne bešike. Kašiku sušenih listova
preliti s 2 dl vrele vode, poklopiti i nakon 10 do15 minuta
procediti. Piti 2-3 puta na dan, pola sata pre obroka.
Info
Napici i jela od maslačka podstiču detoksikaciju - izlučivanje
otrova iz organizma, čiste krv, poboljšavaju krvnu sliku,
pospešuje znojenje, čiste sluzokožu disajnih organa i vraćaju
snagu. Osim toga, korisni su i u slučaju kožnih bolesti, alergija,
gojaznosti, povišenog nivoa masnoća u krvi i neredovnih
menstruacija.
Ranka Savanović
Listovi ove lekovite biljke podstiču
detoksikaciju tela, a mogu se
dodavati svežim salatama, raznim
sosovima i prolećnim čorbama
Pobedite reumu
Naši skočni i rameni zglobovi, kao i kolena i kičma, svakodnevno trpe opterećenje, pri čemu se troši zaštitni sloj hr-
skavice čija regeneracija može da bude usporena usled raznih upalnih procesa. Kao posledica, javljaju se ograničena i
bolna pokretljivost, crvenilo, otok i ukočenost zglobova. BILJNI GEL SA RUZMARINOVIM ULJEM i
ekstraktom korena pustinjske biljke ĐAVOLJA KANDŽA, deluje
protivupalno, smanjuje otok i ublažava bolove u zglobovima.
Krema se koristi u sledećim slučajevima
- upala zglobova -upala prstiju šaka -upala kolena -upala kič-
menog nerva -upala vratnog dela -upala ligamenata -upala
mišića
- tetiva
www.animixrelaxline.com
za svaki objavljeni recept jela sa
lekovitim biljem!
Pošaljite ime, prezime, adresu,
fotograf ju jela, svoju fotograf ju
i recept na adresu: Temerinska 102,
21000 Novi Sad, za Lekovito Bilje
ili na imejl lekovitobilje@color.rs
OSVOJITE POKLON
Salata od maslačka
PITANJA ČITALACA
LB f itoklinika
Ako imate zdravstvenih
problema, za savet možete
pitati naše vrsne fitoterapeute.
Ukucajte BILJE (razmak) svoje
pitanje (razmak) svoje ime i
ime grada u kojem živite. SMS
pošaljite na 6945. Cena poruke
za Telenor mrežu iznosi 20 din.
+ porezi, dok za MT:S mrežu
iznosi 20 din. + cena osnovnog
SMS-a + porezi. Oglašivač A&K
d. o. o. preuzima odgovornost
za funkcionisanje SMS medij
servisa.
Terapija
ulceroznog
kolitisa
Postoji li biljna terapija
protiv ulceroznog
kolitisa.
K. Đ., Neštin
Ukuvati 250
ml belog vina
i 80 g žutog
šećera, pa tome
dodati žumance
razmućeno sa
2 kašike vode.
Napitak uzimati
u gutljajima
tokom dana dok
se ne potroši.
Noću na stomaku
držati lanenu
krpu natopljenu
rastvorom
jabukovog sirćeta i vode.
Lečenje sprovoditi dok
se zdravstveno stanje ne
stabilizuje.
Stop
meteoropatskoj
glavobolji
Pred svaku veću promenu
vremena osećam bolove
u čeonom i temenom
delu glave. Molim vas,
preporučite mi neki efkasan
biljni preparat za suzbijanje
meteoropatske glavobolje.
Z. Ć., Batočina
Sjediniti 5 g bosiljka, 10
g lavande i po 20 g cveta
jagorčevine, lista maslačka,
pitome i divlje nane i kamilice.
Dve kašike smeše izručiti
u pola litra ključale vode,
kuvati 2-3 minuta, skloniti sa
šporeta, procediti i podeliti na
2 jednaka dela. Jednu šolju
čaja popiti odmah, a drugu
posle osam sati.
^aj protiv
poja~anog
vaginalnog
sekreta
Imam pojačan
vaginalni sekret
bele boje i bez
mirisa. Čime mogu
da ga uklonim?
N. P., Inđija
Po kašiku nevena,
koprive i hajdučice
preliti litrom ključale
vode, poklopiti, pa
ostaviti da se ohladi.
Posle 2 sata čaj
procediti, po ukusu
zasladiti medom
i piti u gutljajima
tokom dana. Uz to, pre
spavanja ležati u kupci od
hajdučke trave. Terapiju
primenjivati 2 nedelje.
Verica Milanović savetuje
Ljubinka Stojković savetuje
Losion za ja~anje
korena dlake
Preporučite mi neko
delotvorno prirodno
sredstvo kojim se može
zaustaviti opadanje kose.
S. R., Zemun Polje
U litar ključale vode
staviti dvadesetak kriški
limuna, 3 čena belog luka
i po kašičicu ruzmarina,
đumbira i koprive. Tečnost
kuvati 5 sekundi, a zatim
skloniti sa vatre, procediti,
sipati u čistu staklenu bocu,
zatvoriti i odložiti u frižider.
Ovim preparatom masirati
vlasište pre spavanja,
tokom 100 dana.
Marko Jevtić savetuje
Nedeljko Pikula savetuje
4/11 Lekovito Bilje 49
50
OSVOJITE
VREDNE
POKLONE
Pošaljite SMS na
6945
Svi proizvodi darovi su komitenata ”Lekovitog bilja”. Da
biste došli do njih, ukucajte BILJE (razmak) poklon (razmak)
svoje ime, prezime i adresu, i pošaljite SMS na broj 6945.
Cena poruke za Telenor mrežu iznosi 20 din. + porezi, dok za
MT:S mrežu iznosi 20 din. + cena osnovnog SMS-a
+ porezi. Oglašivač A&K d.o.o. preuzima odgovornost za
funkcionisanje SMS medij servisa.
Lekovito Bilje 4/11
ADRESAR
Travari:
Goran Poletan 065/43-819-43
Milanka Vorgić 021/ 372 277; 063/ 586 513
Marko Jovanović 064/ 197 72 46
Jelisaveta Rodić 063/ 420 801
Branka Mirković 063/ 355 747
Zorica Marić 013/ 616 357
Verica Milanović 064/ 18 50 875
Ljubinka Stojković 018/ 203 284;
060/ 01 48 955
Marko Jevtić 061/ 64 05 308
Nedeljko Pikula 061/ 19 88 520
Danilo Kuprešak 021/462-855; 063/10-20-351
SEME BUNDEVE
U KAPSULAMA
”Seme bundeve” jača funkciju
mokraćnih organa i rešava probleme
sa prostatom. Ove kapsule
preporučuju se u periodu rasta, u
slučaju izloženosti stresu i fzičkom
naporu, ali i uz neizbalansirane dijete.
Seme bundeve koristi se kao dodatak
ishrani sa vitaminima B kompleksa.
Upotreba: Jedna kapsula dnevno, uz
dovoljno tečnosti.
Uvoznik: PRIMAX
Dijetetski suplement ”Primed
3” obiluje belančevinama,
vitaminima i mineralima,
a sadrži i alkaloide,
fermente, organske i
neorganske kiseline.
Koristi se za jačanje
kostiju i zuba, te kao
dodatak ishrani tokom
lečenja osteopenije,
osteoporoze i paradentoze.
Proizvodi: CORTEX LABS,
Beograd
PRIMED 3
FEMISAN B -
prebrodite klimaks
”Femisan B” ublažava preosetljivost
nervnog sistema, nervozu, lupanje
srca, nesanicu, razdražljivost i
nagle ”napade” toplote, a sprečava
i preterano znojenje.
Ovaj preparat sadrži biljke koje,
osim što pozitivno deluju u slučaju
klimakteričnih tegoba, imaju
blagotvoran uticaj i na štitnu
žlezdu i kardiovaskularni sistem i
ublažavaju hormonski disbalans
izazvan padom estrogena u
menopauzi. Takođe, regulišu krvni
pritisak i odlična su prevencija
ateroskleroze.
”Herba svet”, Beograd
ZELENI ČAJ SA NARANDŽOM
Instant ”Zeleni čaj sa narandžom” podstiče pozitivne misli, krepi,
opušta i pročišćava organizam.
Sadrži ekstrakt zelenog
čaja vrhunskog kvaliteta,
a obogaćen je ukusom i
mirisom narandže. Zeleni čaj
ima snažno antioksidativno
dejstvo, jača imunitet, usporava
proces starenja i čuva vitalnost
organizma.
Upotreba: Sadržaj kesice
instant čaja rastvoriti u 2 dl
vrele vode.
Od sada ”Fructus” proizvodi i
zeleni čaj u kapsulama.
Proizvođač: ”Fructus”, Bačka
Palanka
DOBITNICI IZ PRETHODNOG
BROJA:
Ana Hlebian iz Stare Pazove, dobitnica nagrade
”Femisan A”
Dobrila Marković iz Vršca, dobitnica nagrade ”Hipericum
vagitorije”
Milka Opačić iz Bačkog Jarka, dobitnica nagrade ”Imuno
– mal ulje koštice kajsije”
Nada Jovanović iz Kragujevca, dobitnica nagrade
”Primed 2”
Specijalisticka ordinacija iz oblasti interne medicine
sa kvantnom medicinom.
Specijalista interne medicine,usavrsavanje iz
onkologije na Institu za onkologiju i radiologiju
Beograd, European School oI Oncology, radio 20 god.
kao nacelnik Odelenja na Klinici za onkologiju u Nisu,
Konsultant za dijetetske suplemente Iirme
FUNGODOCTOR DOO
FUNGOTERAPI1A-MEDICINSKE GL1IVE ZA VASE ZDRAVL1E I IMUNITET
DRAGOCENA POMOC U BORBI SA MALIGNIM OBOL1EN1IMA
Najbolja kombinacija ekstrakta
sest najmocnijih gljiva za podizanje
oslabljenog imuniteta.
Povecava otpornost prema gripu i
drugim inIektivnim oboljenjima, kod
obolelih ubrzava izlecenje.
Ima direktno dejstvo protiv
kancerskih celija. Kod obolelih od raka
moze se primenjivati zajedno sa
hemoterapijom i zracnom terapijom. Prvi
i najbitniji preparat u tretmanu
karcinoma.
Kineska gljiva koristi se
preko 4000 godina, mocno
s r e ds t vo z a pobol j s anj e
cirkulacije u mozgu, srcu i celom
organizmu.
P o b o l j s a v a u m n u
koncentraciju, sposobnost za
donosenj e odl uka, I i zi cku
sposobnost, seksualnu Iunkciju.
Ima visok antitumorski indeks.
EIikasno regenerise jetru,
olaksava oporavak posle sloga i
inIarkta srca, smanjuje nivo
masnoce u krvi, ima visok
antikancerski ucinak i ublazava
reumatske bolove u kostima,
zglobovima i misicima.
EIektivan kao suplement
uz redovnu terapiju hronicnih
obolenja pluca emIizema i
bronhijalne astme i stanja alergije.
Uravnotezava stanje
hormona i kod zena i kod
muskaraca, uklanja psihicku
napetost i posledice stresa, jaca
i muni s i s t em, i ma vi s ok
antitumorski indeks.
Primenjuje se kod cisticnih
promena u dojkama i ovarijuma
kao i mioma uterusa.
Imunomodulator Cordiceps sinensis
Reishi Meitake
D.L. 12 godina, na snimku CT-a registrovan tumor
mozga-inoperabilan, tri meseca uzimao po 2 capsule 20 °
ekstrakta gljiva Cordiceps i Reishi. Na novom snimku tumor
ucauren i smanjen. Operisan na neurohirurgiji nakon toga potpun
oporavak. Ponovo ide u skolu, nastavlja da uzima iste preparate..
R.B. 35 god. ,dijabeticar od sedme godine, prima
Insulin.Potpuna impotencija. Preporucene kapsule 20 ° ekstrakta
Cordicepsa i 20 ° ekstrakta Meitake. Vec posle mesec dana
impotencija je nestala sa kompletnim oporavkom seksualne
Iunkcije i poboljsanjem dijabetesa.
Slucajevi iz prakse:
Telefoni za korisnike
FUNGODOCTOR D.O.O. OBEZBEDU1E NA1KVALITETNI1E EKSTRAKTE NA11ACIH
MEDICINSKIH GL1IVA UZ KVALITETNU BESPLATNU LEKARSKU KONSULTACI1U
KONSULTACI1E SA ONKOLOGOM SVAKOG RADNOG DANA OD 09 DO 17 CASOVA NA TELEFONE
018/451 99 11 ILI 018/ 451 99 91 ILI NA ADRESI 1UG BOGDANOVA 49, NIS
www.fungodoctor.com
fungodoctor¡yahoo.com fungodoctor¡gmail.com
18000 Nis,
1ug Bogdanova 49
11000 Beograd,
Milesevska 10/4
Tel: 011/242 06 44;
011/243 56 04
Tel: 018/451 99 11
018/451 99 91
Prema vezecim propisima savremena medicina predstavlja integraciju
znanja klasicne, tradicionalne i alternativne medicine radi unapredenja zdravlja i
produzenja zivota.
Mnogi lekari nisu upoznati sa eIektima tradicionalne i alternativne
medicine i nemaju iskustva u njihovoj primeni, pa ih zbog toga izbegavaju u
svom radu. Medutim, lekari su duzni da pacijentima predoce sve opcije
dijagnostike i lecenja..
Istovremena primena klasicne, tradicionalne i alternativne medicine
daje mnogo bolje eIekte u dijagnostici i lecenju bolesnika. o cemu se nalaze
inIormacije u vrhunskim medicinskim udzbenicima i casopisima.
Od velikog znacaja je i redovna primena dodataka-suplemenata. Do
sada najbolje su prouceni i dali su najbolje rezultate suplementi od posebnih
vrsta lekovitih gljiva. Najcesce se koriste ekstrakti Iungusa - gljiva Kordiceps
sinensis, Reisi, Agarikus, Maitake, kao monopreparati, ili u obliku vec
pripremljenih kombinacija kao sto su 1amakiro, koji je kombinacija ekstrakta
cetiri razlicite vrste gljiva i Imunomodulator koji predstavlja kombinaciju sest
razlucitih vrsta gljiva u jednoj kapsuli.
Dr Miodrag Projevic
70
d
i
n
a
r
a
Reč fitoterapeutkinje: Zorica Marić
Reč travarke: Jelisaveta Rodić