70

d
i
n
a
r
a
Septembar 2011.
izlazi svakog meseca
broj 62
7
0
d
in
. •
C
G
0
,8
0


B
iH
2
K
M

M
K
3
0
d
e
n
. •
C
H
3
,0
0
C
H
F

E
U
2
,0
0

LEKOVITA VINA: ISKORISTITE PLODOVE LETA I PRIPREMITE MOĆNE NAPITKE
Sirova hrana
pobeđuje rak
PARALIZA LICA
biljna terapija
ubrzava oporavak
Reč travara: Jovan Stojković
+ recepti
O
S
V
O
J
IT
E

V
I
K
E
N
D
!

Melem od meda i gaveza
SPAS OD ALERGIJE
ŠAFRAN
olakšava varenje
Čajem od vranilovke i breze
izlečio sam URINARNU INFEKCIJU
Ispovest čitaoca - Miroslav Tomić:
[AFRAN
BOL U VRATU
INTERVJU
16
32
Lekovito Bilje
Sadržaj
Septembar 2011.

Novi broj ”Lekovitog
bilja” potra`ite na
kioscima svakog
25. u mesecu!
CRNA GORA
Uvoznik i distributer:
Adresa:
Direktor:
Tel./fax.:
E-mail:
"Monte Color" d. o. o.
\oka Mira{evića 15, Podgorica
Milivoje Ćalić
020/269-029, 206-155, 206-156
montecolor�cg.yu
BOSNA I HERCEGOVINA
Uvoznik i distributer:
Adresa:
Direktor:
Tel./fax:
E-mail:
Predstavni{tvo i
distribucija u Sarajevu:
Adresa:
Tel:
Direktor:
"Svet Print" d.o.o.
Slobodana Jovanovića 28, Banja Luka
Ibojka Milo{ević
051/308-349
svetprint�color.co.ba
"Svijet Print" d.o.o.
Senada Poturka Sencija 120,Sarajevo
033/768-986
D`afer Olevi}
CIP �Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад
582.099(497.113 Novi Sad)
LEKOVITO bilje / glavni urednik Nata{a Veleti}. – 2006, br. 1 – Novi Sad :
Color Media Special, 2009, – 30 cm – Mesečno.
ISSN 1452-5852
COBISS.SR-ID 214561287
NACIONALNA BIBLIOTEKA SARAJEVO – ISSN 1840-2089
Color Media Special i redakcija Lekovitog bilja ne odgovaraju za sadržaj i istinitost objavljenih rekla-
mnih poruka i preuzetih sadržaja sa pomenutih ili ogla{avanih elektronskih lokacija.
Redakcija ”Lekovitog bilja” nije obavezna da vraća i odgovara na primljene rukopise, foto-
grafije i Internet po{tu.
Uredni{tvo ne snosi odgovornost za nenamerne i {tamparske gre{ke.
Zabranjeno je reprodukovati i koristiti u komercijalne svrhe {tampane sadržaje izdanja ”Le-
kovito bilje” bez pismenog odobrenja izdavača.
Re{enjem Ministarstva prosvete i kulture Republike Srpske br: 6-01-407-28/06,
od 28. 12. 2006. godine, "Lekovito Bilje" Banja Luka,
upisano je u Registar javnih glasila pod rednim brojem 534.
MAKEDONIJA
Uvoznik i distributer:
Adresa:
Direktor:
Tel./fax.:
E-mail:
"Svet Press" dooel
Debarca 3, 10000 Skoplje
Kolja Miladinov
02/322-30-64
svet�colormedia.com.mk
SR Nema~ka:
Austrija:
[vajcarska:
Axel Springer Vertriebsservice GmbH, Süderstraβe 77,
D - 20097 HAMBURG
MORAWAPRESSEVERTRIEB GmbH & CoKG,
Hackingerstraße 52, A– 1140 WIEN
VALORAAG, Hofackerstraße40, CH – 4132MÜTTENZ
DISTRIBUCIJA ZA EVROPU
6
[AFRAN
8
Adresa redakcije:
Po{tanski fah:
Tel./fax:
E-mail:
Temerinska 102, 21000 Novi Sad
269
021/489-71-00, 021/489-71-26
lekovitobilje�color.rs
LEKTURA I KOREKTURA
REDAKTURA
PRETPLATA
Slobodanka [atara (slobodanka.satara�color.rs)
Bojana Popovi} (bojana.popovic�color.rs)
Angelina ^ak{iran (angelina.caksiran�color.rs)
REDAKCIJA
Direktor:
Advertajzing direktor:
Senior advertajzing menad`er izdanja:
Tehni~ki direktor:
Direktor korporativnih komunikacija:
Nemanja Vujovi} (nemanja.vujovic�color.rs )
Nenad Meseld`ija (nenad.meseldzija�color.rs)
Ivana Petrovi} (ivana.petrovic�color.rs)
Sr|an Plav{i} (srdjan.plavsic�color.rs)
Milica Mili} (milica.milic�color.rs)
Glavni i odgovorni urednik:
Pomoćnik urednika:
Art direktor:
Dijana [korić (dijana.skoric�color.rs)
Ranka Bulatović (ranka.bulatovic�color.rs)
Nata{a Dragi{i} (natasa.dragisic�color.rs)
GRAFIČKA PRIPREMA
Grafički urednik:
Obrada fotografija:
Branka Žarković (branka.zarkovic�color.rs)
Tanja Poldrugo (tanja.poldrugo�color.rs)
SARADNICI
Milena Pilipovi}, Ivana \urovi}, Sandra @ivanovi}, Milena Nikolić
PSORIJAZNI ARTRITIS
OSNIVA^-IZDAVA^:
Color Media Special
Tel:
E-mail:
021/489-71-00
pretplata�color.rs
13
BOL U VRATU NEUGODAN MIRIS NOGU LE^ENJE ANHIDROZE
INTERVJU FARBANJE KOSE
16
32 42
24
47
SIROVA HRANA
PISTA]I
Lekovito
Bilje
Polugodi{nja 420 din., godi{nja 840 din.
ADVERTAJZING
DISTRIBUCIJA
Advertajzing direktor grupe:
Strahinja Antoni}, advertajzing menad`er grupe (strahinja.antonic�color.rs)
Sne`ana Topoli}, advertajzing menad`er grupe (snezana.topolic�color.rs)
Dragan Vu~evi}, advertajzing menad`er grupe (dragan.vucevic�color.rs)
Sa{a Ma}e{i}, advertajzing menad`er grupe (sasa.macesic�color.rs)
Jelena Nikolin, advertajzing menadžer speciala (jelena.nikolin@color.rs)
Goran Radulovi} (goran.radulovic�color.rs)
[tampa:
Adresa:
Tel./fax.:
E-mail:
Color Print d.o.o.
Mileve Simić 27, 21000 Novi Sad
021/6417-333; 6417-335
colorprint�color.rs
Adresa:
Tel/fax:
Dunavska 57, Beograd - Stari grad
011/312-93-71; 312-94-46; 312-95-02
Distri Press d.o.o.
”LEKOVITO BILJE” U 80 ZEMALJA
ŠIROM SVETA!
Prvi put u istoriji štampanih medija na ovim prostorima, čitaoci
magazina ”Lekovito bilje”imaju jedinstvenu mogućnost da iz
80 zemalja sveta jednostavnim slanjem SMS poruke lokalnom
operatoru mobilne telefonije dobiju na e-mail kompletno izdanje
svog omiljenog magazina – od prve do poslednje strane!!!
Više informacija potražite na
www.portali.rs/kiosk
"Color Media Special"
je ~lanica
Beograd
Adresa marketinga:
Tel./fax:
Novi Sad
Adresa marketinga:
Tel./fax:
Obili}ev venac 6/II
011/303-60-68; 334/23-28
Mileve Simić 27
021/6338-321; 6338-456; 6338-677; 6338-222
31
IZABERITE TEME ZA NAREDNI BROJ
Ukoliko želite da učestvujete u izboru tema za naredni broj
magazina ”Lekovito bilje”, ukucajte BILJE (razmak) naziv
oboljenja ili biljke o kojoj želite da pišemo (razmak) ime,
prezime i adresu i pošaljite SMS na 6945. Cena poruke za
Telenor mrežu iznosi 20 din. + porezi, dok za MT:S mrežu iznosi
20 din. + cena osnovnog SMS-a + porezi. Oglašivač A&K d. o. o.
preuzima odgovornost za funkcionisanje SMS medij servisa.
CPG je ekskluzivni partner fonda ECOTOPIA
Grožđe čuva od
RAKA KOŽE
Sastojci grožđa štite ćelije od ultraljubičastog zrače-
nja, glavnog uzročnika raka kože, pokazalo je novo
istraživanje naučnika iz Španije. UV zračenje povećava
količinu štetnih molekula na koži, što može da uzroku-
je stvaranje malignih ćelija. Naučnici sa Univerziteta u
Barseloni otkrili su da antioksidanti favonoidi iz grož-
đa mogu da spreče ovaj proces. Ovo istaživanje otvara
nove mogućnosti u proizvodnji preparata za zaštitu
kože od sunca.
4
Čili - prirodni
ANALGETIK
Kako tvrde danski naučnici, kapsaicin iz čili papričica
mogao bi da se koristi za ublažavanje bola nakon hi-
rurških intervencija. Naime, ovaj sastojak papričice ak-
tivira nervna vlakna koja stvaraju osećaj utrnulosti pa
se osećaj bola teže sprovodi do mozga. Dr Eske Asvang
ističe da obolelima od artritisa odavno prepisuje
kreme sa kapsaicinom da bi se oslobodili
bola, a sada je otišao korak
dalje: pacijentima na
hirurškom stolu
ubriz-
gava
kapsaicin
kako bi
post-
ope-
rativni
oporavak
prošao
što bez-
bolnije.
ČAJ I KAFA
štite od
”superbakterije”
Osobe koje redovno piju čaj ili kafu verovatno imaju
manje šanse da su nosioci ”superbakterije” MRSA -
ukazuju rezultati studije sprovedene na Univerzitetu u
Južnoj Karolini u kojoj je učestvovalo 5.500 ispitanika.
Među onima koji redovno piju vreli čaj ili kafu bilo je
50% manje osoba u čijem je organizmu detektovano
prisustvo opasne staflokoke aureus (MRSA), nego u
grupi koja ne konzumira ove napitke, mada još uvek
nije jasno šta bi to moglo da znači.
Ideju za ovo istraživanje dalo je otkriće da topli čaj
nanesen na MRSA bakteriju u laboratorijskoj posudi
pokazuje neka antimikrobska svojstva. Istraživanja sa
kafom ukazala su da ovaj napitak ima sličan učinak.
Lekovito Bilje 9/11
LB INFO
5
Biljka koja se koristi u kineskoj tradicionalnoj medici-
ni, mogla bi da nađe mesto u terapiji Parkinsonove
bolesti jer smanjuje neželjene efekte medika-
menata koji se koriste protiv tog oboljenja,
poručuju stručnjaci hongkonškog baptistič-
kog univerziteta. Ova biljke se, inače, u tradici-
onalnoj kineskoj medicini koristi za snižavanje
pritiska. Hongkonški stručnjaci utvrdili su da
obolelima od Parkinsonove bolesti po-
maže i da lakše komuniciraju,
ublaže depresiju,
kao i probleme sa
spavanjem.
Gro`|e je
bogato brojnim
hranljivim
materijama
9/11 Lekovito Bilje
LB
podsetnik
Pinjoli
Plodovi bora vekovima
se u Severnoj Americi i na
Mediteranu koriste u ishrani.
Najnovija naučna istraživa-
nja pokazala su da su pinjoli
bogati mikromineralima i
vitaminima rastvorljivim u
mastima. Takođe, obiluju
vitaminima A, C, D, E, tiami-
nom, gvožđem, magnezi-
jumom, fosforom, cinkom
i selenom. Zahvaljujući
ovakvom sastavu, odlična su
preventiva u slučaju kardio-
vaskularnih bolesti jer sniža-
vaju nivo lošeg holesterola,
smiruju nervnu napetost,
ublažavaju bubrežne bolesti,
tegobe izazvane oboljenjima
urinarnog trakta ii organa za
varenje.
Flavonoidi
Ukoliko ne unose dovoljnu
količinu biljne hrane koja
sadrži favonoide, muškarci sa
viškom telesne mase podlož-
niji su raku debelog creva ili
rektuma, upozoravaju holan-
dski stručnjaci. Oni ističu da
se povećanim unosom voća i
povrća, kao i konzumiranjem
čaja i crnog vina, može spreči-
ti nastanak ove bolesti, jer ove
namirnice sadrže antioksidan-
te favonoide koji deluju an-
tikancerogeno. Zelena salata,
crni luk, bosiljak, anis (seme),
brusnica, kupus i spanać,
samo su neke od biljaka koje
mogu obezbediti dovoljne
količine favonoida.
Dragi čitaoci,
Sugestije, primedbe,
pohvale i zanimljive
informacije o lekovitom
bilju možete slati na
lekovitobilje@color.rs
Mediteranskom
ishranom do
dugovečnosti
Najnovija istraživanja pokazala su da mediteranska
ishrana u kombinaciji sa vežbama, može značaj-
no da poboljša kvalitet života, ali i da ga produži, i
to za čitavu deceniju. Desetogodišnje istraživanje
Univerziteta u Mastiktu obuhvatilo je 120.000 muš-
karaca i žena starosti od 55 do 69 godina koji su
konzumirali isključivo zdrave namirnice poput ma-
slinovog ulja, ribe, povrća, voća, oraha, žitarica, kao i
veoma male količine mesa i alkohola.
LIMUNSKA TRAVA
zamena za aspirin
Petogodišnje istraživanje australijskih stručnjaka po-
kazalo je da su pojedine vrste limunske trave (citro-
nele) odlično prirodno sredstvo protiv glavobolje.
Starosedeoci su sortu limunske trave Cymbopogon
ambiguus od davnina koristili za ublažavanje bo-
lova, što je i navelo stručnjake na ovo istraživanje.
Naučni tim koji je predvodio dr Daren Grič, otkrio je
da ova biljka sadrži bioaktivnu sastavnicu eugenol,
koja se pokazala vrlo efkasnom u terapiji migre-
noznih glavobolja . ”Testirali smo taj sastojak na
trombocitima zdravih osoba i zaključili da je
potisnuo dejstvo serotonina i sprečio naku-
pljanje trombocita”, objasnio je dr Grič.
GOUTENG BILJKA u borbi protiv
Parkinsonove bolesti
6 Lekovito Bilje 9/11
BILJKA MESECA
Šafran, aromatični
SOLOMONOV LEK
Ono što su znali drevni narodi, dokazala je i nauka: ova biljka leči
bubrežne bolesti, depresiju, sprečava nastanak malignih oboljenja,
pospešuje probavu, jača vid i neizostavan je sastojak ukusnih specijaliteta
N
ije poznato
odakle po-
tiče šafran,
ali pretpo-
stavlja se da upotreba
ove biljke datira još iz
Solomonovog doba, pre
tri hiljade godina, kada
je korišćen kao moćan
lekoviti začin.
Ime šafran potiče od per-
sijske reči ”zaefaran” što
Praznik za nepce
Francuzi u riblju čorbu
obavezno stavljaju šafran,
Španci njime obogaćuju
paelju i piletinu sa pirin-
čem, dok je u Italiji uobi-
čajeno da se ovaj začin
dodaje u rižoto milaneze.
Šafran se izvrsno slaže
s čorbama od povrća,
krompirom, piletinom
ili jelima sa paradajzom.
Hrani daje poseban ukus
i aromu, i ujedno je čini
lepom za oko.
znači požuteti. Kleopatra
ga je upotrebljavala u
vidu masti za tamnjenje
kože, Stari Grci za parfi-
misane kupke, dok je za
Feničane bio velika dra-
gocenost. U starogrčkim
mitovima pominje se da
je Hermes, bog trgovine i
proricanja, ali i savetnik
ljubavnika, predlagao
onima koji nisu srećni u
ljubavi da koriste šafran
kako bi probudili uspa-
vane strasti. Ova biljka
se još od drevnih vre-
mena upotrebljavala u
izradi parfema i boja za
tkanine. Vekovima se uz-
gaja u Iranu, Indiji, Maloj
Aziji, a u današnje vreme
i u mnogim evropskim
zemljama - Španiji,
Francuskoj, Grčkoj i SAD.
Skuplji
od zlata
Šafran je livadska biljka
iz porodice perunika,
koju karakterišu intenzi-
van miris i gorkast ukus.
Jedan je od najskupljih
začina na svetu - za
jedan gram potrebno je
ubrati 400.000 cvetova.
Kratka sezona cvetanja
Kako prepoznati pravi {afran?
Kao i sve dragocenosti, i šafran je često na meti falsif -
katora. Najrasprostranjeniji način prevare bio je zamena
drugim začinom - turmerikom. U pokušaju da se ova
prevara iskoreni, Nemačka je sredinom 15. veka osnovala
poseban sud za one koji su umesto šafrana prodavali neki
drugi začin, a sankcija je bila - smrt. Međutim, danas se
na pijačnim tezgama širom Azije još uvek mogu sresti tr-
govci koji se kunu da je jeftini začin sa njihove tezge - čist
šafran. Miris pravog šafrana podseća na med, a biljka ima
oštar gorko-slatkast ukus.
(tri nedelje godišnje),
kao i mukotrpno branje i
složen proces proizvod-
nje, dodatno povećavaju
cenu ove biljke. Iz svake
lukovice šafrana u jed-
noj sezoni izraste dva do
devet cvetova u celom
spektru ljubičaste i plave
9/11 Lekovito Bilje
Bolesti bubrega
U litar vode dodati 250 g suvih plo-
dova brusnice i kuvati dok bobice ne
omekšaju. Procediti i u tečnost dodati
kašičicu šafrana. Čaj piti iz malih šolja
tokom celog dana, a sutradan skuvati
svež napitak.

Gnojna angina
Istucati u prah po 10 g šafrana i suve
majčine dušice, pa preliti šoljom mlake
vode. Više puta dnevno ispirati grlo
ovom tečnošću.
Visok nivo holesterola
U blenderu isitniti šargarepu i pola
celera, dodati šolju svežeg soka od
pomarandže i pola kašičice šafrana,
pa dobro promešati. Piti ujutro
i uveče.
Bolne i obilne
menstruacije
Šafran se u drevnoj persijskoj medici-
ni upotrebljava kao odličan lek protiv
ženskih tegoba, prevashodno bolnih i
oblinih menstruacija. Istucati u avanu
kašičicu mirođije (sve dok se ne dobije
prah), dodati kašičicu šafrana i preliti
šoljom ključale vode. Poklopiti, osta-
viti da odstoji sat vremena, procediti
kroz gazu i piti ohlađeno tokom dana.
Ja~anje imuniteta
U slanoj vodi prokuvati 50 g pirinča.
Ocediti, začiniti maslacem, parmeza-
nom i dodati šoljicu pavlake u
kojoj je prethodno rastopljeno
pola paketića šafrana u prahu.
Jesti jednom dnevno.
7
Latinski naziv:
Crocus sativus
Narodni nazivi:
Caforan, krok, brnduša
boje, a svaki ima tri
crvenonarandžasta tučka
duga 25-30 milimetara.
Kao začin upotrebljavaju
se sušeni vrhovi tučka
vrste Crocus sativus, du-
gački od 2,5 do 4 cm, na-
randžastocrvene boje. Na
Istoku se i dalje neguje
običaj da se u posebnim
prilikama, kao znak veli-
kog poštovanja, poklanja
skupoceni šafran.
Blagotvorno
dejstvo
Ono što se vekovima
zna o lekovitosti šafrana
potvrdila je i nauka. U
U borbi protiv
”alchajmera”
Nedavna istraživanja
pokazala su da ovaj
lekoviti začin ublaža-
va tegobe izazvane
Alchajmerovom bolešću.
Do tog zaključka naučni-
ci su došli nakon što su
obolelima davali dnevne
doze od po 30 mg šafra-
na tokom 22 nedelje.
terapiji se upotrebljavaju
tučkovi pravog (Crocus
sativus) i prolećnog
šafrana (Crocus vernus),
dok su ostali delovi
biljke štetni. Supstanca
krokin ima antikancero-
gena svojstva i zaustavlja
rast malignih ćelija, a
šafranal, još jedan sasto-
jak ovog začina, snažan
je antioksidant. Šafranov
čaj koristi se za lečenje
depresije: istraživanja su
pokazala da konzumi-
ranje veće količine ovog
napitka, kao i začina,
izaziva osećaj sreće. U
kineskoj medicini, ova
biljka se tradicionalno
koristi za poboljšanje
krvne cirkulacije i le-
čenje modrica, a njen
aktivni sastojak krocetin
smanjuje nivo holestero-
la i triglicerida, i pomaže
u lečenju ateroskleroze
i artritisa. Dokazano je
da šafran poboljšava vid
i sprečava degeneraciju
makule, koja je najčešći
uzrok slepila kod stari-
jih osoba. Tradicionalna
ajurvedska medicina
koristi ovu biljku za pod-
sticanje funkcija želuca i
digestivnog trakta, ali i u
slučaju nadutosti, grčeva
i kašlja.
Recepti
8 Lekovito Bilje 9/11
P
sorijazni artritis je
hronično zapaljenje
zglobova, koje se
ponekad javlja kod
obolelih od psorijaze.
Bolest se manifestuje prome-
nama na zglobovima šaka,
stopala i noktiju, ali i na petnoj
kosti. Uz kraste i ranice, javlja-
ju se bol, otok i ukočenost. Na
noktima je česta pojava udu-
bljenja ili ispupčenja, a ima
slučajeva kada nastaju prome-
ne na očima – konjunktivitis.
Uzrok ovog oboljenja još uvek
nije dovoljno poznat, ali na-
sledni faktori igraju značajnu
ulogu. Prvi simptomi javljaju
se obično posle dugotrajne
psorijaze, a manji je proce-
Kleka i kurkuma olakšavaju
PSORIJAZNI ARTRITIS
Zglobovi otiču i bole, a na koži se
javljaju kraste i ranice. Simptomi
ove bolesti mogu da se ublaže
adekvatnom medicinskom
terapijom i lekovitim biljem
nat osoba koje prvo obole
od artritisa, pa tek onda od
psorijaze.
Psorijazni artritis može da se
ublaži, pa čak i potpuno izleči
lekovitim biljem, a najefikasni-
je su kleka i kurkuma.
Klini~ka slika
Simptomi psorijaznog artritisa
najčešće se javljaju kod osoba
koje dugo boluju od psori-
jaze – čak u 75% slučajeva, a
istovremene promene na koži i
zglobovoma znatno su ređe.
Prema početku, toku i prome-
nama koje prate ovu bolest
uobičajena je podela na pet
podgrupa:
* Asimetrični oligoartikularni
artritis – na bolesnicima su
uočljivi otečeni zglobovi po
tipu “kobasičastog prsta”.
* Simetrični poliartritis –
teško se razlikuje od reumato-
idnog artritisa. Ovi bolesnici
imaju psorijatičnu kožu ali ne
i potkožne čvoriće.
* Klasična slika – bolest za-
hvata jedino zglobove šaka i
stopala uz oboljenje noktiju.
* Mutilantni artritis ozbiljan
je oblik psorijaznog artritisa.
Izraženo je oboljenje kosti-
ju, uz pojavu “teleskopskog”
izgleda prstiju i opsežnih
deformiteta.
* Sakroilijačni artritis i spon-
dilitis (vremenom nastaje i
periferni artritis) – uz zglobne
manifestacije nastaju promene
na petnoj kosti i na noktima
na kojima se zapažaju udublje-
nja i ispupčenja, kao i ošteće-
nje ploče nokta. Česte su i te-
gobe u vezi s očima, odnosno,
nastaju uveitis i konjunktivitis.
Dijagnoza
i kurativa
Dijagnozu je teško uspostaviti
ukoliko su kožne promene dis-
kretne ili ako se artritis javi pre
psorijaze. U tom slučaju lekar
mora da utvrdi postojanje pso-
rijaze, psorijaznog ili drugog
REUMATSKA OBOLJENJA
Zabranjene
namirnice
Osobe obolele od psorija-
znog artritisa treba da izbe-
gavaju suhomesnate pro-
izvode, dimljeno i svinjsko
meso, ali i čorbe i paprikaše
od ovog mesa. Ne preporu-
čuju se ni kiseline kao što su
sirće i vino, pa čak ni kiselo
voće – limun, pomorandža,
grejpfrut. Jagodičasto voće,
crne ribizle i sirove jabuke
takođe mogu prouzroko-
vati napredak oboljenja, a
nisu dobri ni kafa, med, čo-
kolada, kakao, konzervisana
hrana i alkoholna pića.
Ulje od jagor~evine
Jagorčevina (Oenothers biennis) je bogata gama-linolenskim
kiselinama koje podstiču proizvodnju prostaglandina, zdravo
funkcionisanje mnogih vrsta telesnih tkiva i suzbijaju bol i upa-
lu, a jačaju imunitet. Odlično je sredstvo za lečenje ekcema,
psorijaze i artritisa. Ulje od jagorčevine poprilično je lepljivo,
zgusnuto, pa se meša s drugim, lakšim uljima poput onih od
zrna grožđa ili šafrana. Nanošenjem na kožu ova mešavina
formira zaštitni sloj i održava ten gipkim i čvrstim. Mešavina će
ostati sveža oko mesec dana ako se uskladišti na mračnom i
hladnom mestu.
seronegativnog artritisa kod
nekog srodnika obolelog, nega-
tivni RF i kliničke i radiološke
karakteristike psorijaznog
artritisa. Program lečenja treba
da obuhvati edukaciju bolesni-
ka, primenu antiinflamatornih
lekova (antireumatici), fizikal-
nih procedura i balneoterapije
(lečenje primenom blago za-
grejane mineralne vode), a po
potrebi uvođenje funkcijskih
pomagala ili hirurško lečenje.
Prednost primene citotoksič-
nih lekova (medikamenata
otrovnih za ćelije) jeste u tome
što istovremeno efikasno
Kleka i kurkuma olakšavaju
PSORIJAZNI ARTRITIS
deluju na psorijatične kožne
promene i na postojeći artritis.
Vitaminske kreme
U zavisnosti od oblika i
rasprostranjenosti oboljenja,
terapijski pristup mora biti
različit za svakog pacijenta.
Kortikosteroidne kreme,
sa salicilnom kiselinom ili
bez nje, najčešće su prva
terapijska linija protiv blage
i lokalizovane psorijaze.
Ukoliko se posle nano-
šenja kreme obolelo
mesto uvije najlonom,
značajno se pojačava
njeno dejstvo. Često se
kortikosteroidne kreme
kombinuju s kremama koje
sadrže vitamin D3 ili sintetički
vitamin A. Takođe, već dugo se
u lečenju uspešno koriste pro-
dukti katrana. U terapiji kom-
plikovanijih oblika psorijaze,
praćenih upalom zglobova,
koriste se lekovi koji spadaju
u grupu citostatika, ali se daju
u tako malim dozama da de-
luju imonomodulatorno – ne
citostatski. Izomeri sintetičkog
vitamina A preporučljivi su
u slučaju psorijaze dlanova i
tabana praćenih gnojnicama.
Blagotvorno
dejstvo sunca
UVA i UVB zračenja vrlo su
korisna u tretmanu psorijaze.
Blagotvorno dejstvo sunca
i morske vode s mnoštvom
minerala rezultiraju povlače-
njem blagih oblika psorijaze.
UVA i UVB zračenja deluju
imunomodulatorno na kožu,
jer se smanjuje količina T
limfocita u njoj, pa samim tim
i psorijatični pečati nastali
umnožavanjem ćelija kože i
9/11 Lekovito Bilje 9
nakupljanjem belih krvnih
zrnaca i medijatora upale. S
obzirom na to da se istovre-
meno snižava imunitet kože,
obolelim pacijentima savetuje
se dozirano izlaganje suncu,
uvek sa zaštitnim faktorom
20 ili 30.
Klekini plodovi
zdravlja
Biljka kleka veoma je cenjen
lek u našoj narodnoj medicini
jer je moćan, prirodni antisep-
tik. Čajevi, kupke i melemi na-
pravljeni od plodova ove biljke
blagotvorni su za ublažavanje
kožnih oboljenja kao što su
ekcemi i psorijaza. Etarsko ulje
kleke treba utrljavati na bolna
mesta zahvaćena psorijaznim
artritisom: ne samo da će
ublažiti bol u zglobovima već
će pospešiti brži oporavak i
zarastanje kože jer duboko
prodire u epiderm. Takođe, isti
efekat postiže se i ukoliko se
zdrobljene bobice kleke priviju
na bolno mesto. Čaj od kleke
veoma je efikasan za ubla-
žavanje bolova, a pravi se na
sledeći način: kašičicu dobro
zgnječenih plodova popariti
u šolji vrele vode i ostaviti po-
kriveno 5-10 minuta. Procediti
i piti 2 šolje na dan, zaslađeno
kašičicom meda ili šećera.
Kraljica
isto~nja~kih
za~ina – kurkuma
Kurkuma je zeljasta višegodiš-
nja biljka iz porodice đumbira,
poreklom iz tropskih krajeva
južne Azije. Veoma je zastuplje-
na u indijskoj kuhinji gde se
kontinuirano koristi već 2.500
godina, a istovremeno se kori-
sti za lečenje brojnih oboljenja
uključujući psorijazu i artritis.
Zlatnožute boje i blago gorkog
ukusa, kurkuma je osnovni
sastojak mešavine začina kari.
Zahvaljujući lekovitim svoj-
stvima, ljut ukus ove biljke
ubija klice i parazite, uništava
naslage sluzi, masti, lepljive
toksine, podstiče krvotok i jača
metabolizam. Melemi sprav-
ljeni od kurkume stvaraju
prijatan osećaj hlađenja na
koži i ublažavaju bol. Kulinari
kurkumu najčešće pripremaju
s pirinčem i mahunarkama.
Kurkuma
Plodovi kleke
10 Lekovito Bilje 9/11
KLINIČKI ISPITAN ČAJ KOJI LEČI EŠERIHIJU KOLI ZA 21 DAN
Ovih dana svedoci smo još jedne epidemije trovanja
ešerihijom koli, zbog koje je Evropa ponovo u panici.
Ešerihija koli smatra se najrasprostranjenijom i
najupornijom bakterijom od koje u svetu svake godine
umiru milioni ljudi... a lek je tu, nadohvat ruke.
Naime, još davne 1992. godine, tokom kliničkog ispitivanja
u Pokrajinskoj bolnici u Novom Sadu, čaj za lečenje
urinarnih infekcija uzrokovanih ešerihijom koli (u nekim
slučajevima ešerihija koli hemolitika) pokazao je sto
procentnu uspešnost nakon korišćenja maksimalno 21 dan
(u nekim slučajevima posle samo nedelju dana), a uspeh je
još značajniji ako se zna da su bili tretirani samo slučajevi
gde su svi postojeći antibiotici bili neefkasni te je bilo
prisutno preko 100.000 klica ešerihije koli u urinokulturi.
Da bi se stekla prava slika o delovanju navedene čajne
mešavine, čiji je tvorac širom sveta poznati ftoterapeut
Goran Poletan, testovi urinokulture bili su rađeni pre
tretmana, nakon sedam dana korišćenja čaja, pa posle 15
dana i na kraju nakon 21 dana tretmana.
Naravno, ni do jednog velikog otkrića ne dolazi se preko
noći, pa je tako i put do pronalaska idealne čajne mešavine,
koja osim već pomenutog, sa istom efkasnošću deluje i kod
svih ostalih vrsta urinarnih infekcija, kao i u slučaju upale
bubrega, kanala i mehura te peska u bubrezima, trajao više
generacija jer se znanje o lekovitom bilju u porodici Gorana
Poletana prenosi sa kolena na koleno.
Goran je, ne samo ovu, nego i recepture za lečenje
brojnih drugih bolesti, kao što su, na primer, problemi
sa prostatom, ženske bolesti, povišeni šećer i holesterol,
gojaznost, oboljenja štitne žlezde, alergije, depresija,
nervoza... nasledio
od svojih roditelja,
a preneo ih je svojoj
deci, tako da njegov
sin Daniel već desetak
godina uređuje
rubriku o lekovitom
bilju u australijskom
nedeljniku SRPSKI
GLAS.
Za više informacija
možete se obratiti
Goranu Poletanu na
telefon ili e-mail:
065/43-819-43
www.ozdravite.com
gp@ozdravite.com
Uklonite bradavice
”Staroplaninski melem” je potpuno prirodan preparat koji blago-
tvorno deluje u slučaju hemoroida, ali efkasno uklanja i bradavice.
Većina osoba u nekom periodu svog života ima problem sa ovim
virusnim oboljenjem koji je usko povezan sa slabljenjem imuniteta.
Iskustvo korisnika
”Moj četrnaestogodišnji sin imao je veliki broj bradavica po rukama
i telu, zbog čega je veoma patio. Počeo je da izbegava društvo jer
se stideo ružnih izraslina na koži. Pokušali smo da rešimo problem
primenom raznih medikamenata, no nije bilo rezultata, a lekar je
predložio tretman spaljivanja bradavica tečnim azotom. Od kole-
ginice sam čula za ‘Staroplaninski melem’ i odmah sam naručila
preparat. Nisam mogla da poverujem sopstvenim očima: nismo do
kraja potrošili ni prvo pakovanje, a mom sinu povukle su se sve bra-
davice! Za svaki slučaj, u kućnoj apoteci uvek držim i ‘Staroplaninski
melem’”, kaže Vesna Ristić. Ljudi iz ove porodične frme pažljivo
sakupljaju informacije iz literature, ali veliki značaj daju i iskustvima
vernih korisnika ”Primed” preparata. Upravo zahvaljujući tome,
zainteresovani mogu dobiti sve informacije i korisne savete o tome
kako da se na prirodan i zdrav način suprotstave bolestima današ-
njice. ”Astma, bronhitis, sinusitis, anemija, osteoporoza, stomačne i
urinarne tegobe, pa čak i tumori, mogu se pobediti ukoliko koristite
neki od naših preparata”, naglašava Stanko Nikolić.
9/11 Lekovito Bilje 11
LB INFO
AMER ČAJ - ime
sa tradicijom
AMER iz Vlahova sticao je
ugled duže od 20 godina
nudeći uvek proizvode vr-
hunskog kvaliteta. Posluje
po standardima ISO 9001
i po HACCP sistemu a svi
proizvodi podležu strogoj
kontroli kvaliteta sirovina,
ambalaže i proizvodnog
procesa.
AMER ČAJ je proizvod za
zaštitu zdravlja koji, kako
je dokazano u brojnim
kliničkim ispitivanjima,
ostvaruje izuzetno dobre
rezultate i preporučuje se u
slučaju upale (unutrašnjih
i spoljašnjih) hemoroida,
mokraćnih kanala i beši-
ke, problema s prostatom
i bubrezima, bakterija u
mokraći (Escherichia coli i
dr), virusnih i bakterijskih
infekcija urinarno-genital-
nog trakta. Ublažava pro-
bleme u vezi sa mokrenjem
odraslim muškarcima.
Uz ovaj prepatat, napra-
vili smo i kapsule AMER
ANTIBOL M iste sadržine
i efekta po organizam kao
AMER ČAJ. Iz svog proi-
zvodnog programa predla-
žemo i sledeće proizvode:
AMER HM – za terapiju
spoljašnjih hemoroida,
AMER H – efkasna kre-
ma koja rešava probleme
izazvane virusom herpesa,
CALENDULA – mast od
nevena protiv proširenih
Čuvena formula koja je pomogla
hiljadama da reše probleme sa
hemoroidima, bešikom, i bubrezima
i upaljenih vena i zapa-
ljenskih procesa na koži.
AMER D – melem za dojilje
u slučaju bolnih i otečenih
dojki (mastitisa). AMER SN
kapi preporučujemo onima
s hroničnim i akutnim upa-
lama sinusa, AMER USA
– iznenađujuće je efkasna
kapsula koja istovreme-
no pomaže u otklanjanju
zatvora, upale hemoroida i
upale želuca, AMER U kap-
sule preporučuju se protiv
čira na želucu, dvanaesto-
palačnom crevu, nadima-
nja u stomaku, gastritisa i
gorušice. Klinički su ispi-
tane i dokazano efkasno
deluju na helikobakteriju,
najčešćeg uzročnika pojave
čira.
AMER je za vas odabrao
i godinama distribuira
po najpovoljnijim cena-
ma: OMEGA-3 riblje ulje,
KOENZIM Q10 i AJKULINU
HRSKAVICU.
Od pre dve godine na
tržište smo plasirali paletu
novih čajeva koji sadrže
40% AMER čaja kao pre-
ventivu protiv bakterijskih
i virusnih infekcija i koja
obuhvata devet posebnih
kombinacija ukusa i mirisa.
Proizvodi iz AMER-ovog
programa mogu se naći u
apotekama ili informaci-
ju potražite direkno kod
proizvođača.
12 Lekovito Bilje 9/11
ŽUTILOVKOM PROTIV
hepatitisa tipa B i C
Čajne mešavine na bazi žutilovke i vranilove trave,
kako tvrdi travar, suzbijaju cirozu, steatozu, saniraju
žarišta, obnavljaju rad jetre i jačaju organizam
S
ledeći porodičnu
tradiciju, Goran
Ljubomirović iz
Petrovca na Mlavi
od najranijeg detinjstva
bavi se travarstvom. Čajne
mešavine, ulja i meleme
priprema isključivo od
homoljskog bilja i prema
grčkoj recepturi staroj više
stotina godina.
”Preparate pravim isključivo
od trava ubranih s ekološki
čistog područja jer su
bogate oligoelementima.
Moji preparati stoprocentno
su prirodni jer ne sadrže
konzervanse, arome, boje
kao ni druge veštačke
supstance pa tako ne
izazivaju neželjene reakcije
poput oštećenja mikroflore
creva, ne remete dejstvo
medikamenata i ne
stvaraju zavisnost. Deluju
preventivno i terapijski,
pa mogu da se koriste bez
vremenskog ograničenja”,
priča Goran i dodaje da su
u njegovoj širokoj paleti
Goran Ljubomirović savetuje
Melem za posekotine
Po šaku bokvice, koprive i lista kupine oprati i istucati
u keramičkom avanu. Usitnjeno bilje sjediniti s 30 ml
kantarionovog ulja i 2-3 kapi povidon joda. Dobijenom smesom
mazati povrede uveče, pre spavanja, pa previti sterilnom gazom.
Postupak ponavljati dok se ne postignu željeni rezultati.
otoka. Za samo dva meseca
rešava problem masne
jetre”, tvrdi Ljubomirović i
dodaje da svi napici treba
da se uzimaju isključivo na
prazan stomak. ”Čajeve za
lečenje jetre najbolje je piti
pre glavnih obroka jer se na
taj način najbolje iskoriste
njihovi aktivni sastojci koji
se posredstvom sluzokože
organa za varenje i putem
krvi raznose po organizmu”,
objašnjava on.
Vranilova
trava uni{tava
mikrobe
Po mišljenju našeg
sagovornika, vranilova trava
je najbolji prirodni lek u
slučaju infekcija.
”Ona ne samo da je bogata
etarskim uljima, nego
snažno antimikrobno
deluje: uništava bakterije,
viruse, gljivice i parazite.
Posebno je efikasna u slučaju
proizvoda najtraženiji i
najefikasniji preparati za
lečenje jetre, stomačnih
tegoba i urogenitalnih
infekcija.
^udesni biljni
napici
Travar iz Petrovca na
Mlavi pravi je ekspert
u lečenju bolesti jetre.
”Moja čajna mešavina od
žutilovke u kombinaciji
s još četiri lekovite trave
uništava viruse, sanira
žarišta i poboljšava varenje.
Zahvaljujući tim svojstvima,
efikasno suzbija simptome
žutice, kao i hepatitis tipa B
i C. Simptomi nestaju treći
dan od uzimanja preparata.
Osim toga, ova čajna
mešavina pročišćava žučne
kanale, pospešuje cirkulaciju
limfe, čisti toksine iz
organizma i obnavlja ćelije
jetre. Za najduže mesec i
po dana popravlja kliničku
sliku ciroze, i organizmu
vraća snagu, a bolesniku
se vraća apetit. Moja druga
čajna mešavina, koja je
na bazi vranilove trave,
ubrzava metabolizam,
sagoreva masne naslage,
snižava nivo masnoća u
krvi i pomaže splašnjavanju
upale gornjih disajnih
puteva, sinusitisa, rinitisa,
laringitisa, prehlade i gripa,
mokraćnih infekcija i
gljivičnih bolesti kože. Može
da se koristi samostalno, bez
medikamenata, a rezultati su
vidljivi već posle nekoliko
dana”, kaže ovaj vrsni
poznavalac trava.
Goran Ljubomirović
065/649-86-75
REČ TRAVARA: GORAN LJUBOMIROVIĆ
Žutilovka
9/11 Lekovito Bilje 13
TEMA BROJA
U poslednje vreme, sirova hrana postala je hit u svetu jer podmlađuje, krepi,
daje energiju, jača imunitet i pomaže telu da se izbori i s najtežim bolestima
sne i gube kontrolu i, umesto
da obavljaju ono za šta su
zadužene, počinju da prož-
diru zdravo tkivo. Tako rastu
i umnožavaju se velikom
brzinom, stvarajući – rak.
Idealan balans
kiselina i baza
Osim neophodnih vitamina
i minerala, za pravilan rad
organizma važan je odnos
bazne i kisele sredine, koji je
u idealnim uslovima 80:20.
Kuvana hrana stvara kiseli-
nu u telu, što opterećuje rad
bubrega koji teško obavljaju
izaziva upale, bolove, tem-
peraturu, prehlade i druge
infektivne bolesti. Sirova
hrana sprečava da ta sluz, ali
i ostale štetne materije, stva-
ra probleme u probavnom
sistemu.

Enzimi, hlorofil
i biofotoni
U ljudskom telu postoje dve
vrste enzima: endogeni, koje
nazivamo i fermentima, i
egzogeni, pravi enzimi koji su
zaduženi za ćelijski metabo-
lizam. Oni su neuporedivo
važniji od vitamina kojima
Sirova hrana
POBEĐUJE RAK
da ovim mineralom ublaži
kiselost, telo ga crpi iz kostiju
koje vremenom slabe, posta-
ju lomljive i nastaju koštana
oboljenja.
Otrovna sluz
Razni aditivi, konzervan-
si, emulgatori i beskorisne
materije iz kuvane hrane
stvaraju u telu otrov koji se
vremenom taloži na zido-
vima krvnih sudova i creva.
Opasna je i sluz koja u telo
dospeva konzumiranjem
kuvanog mesa. Ta sluz posta-
je otrovna i ulazi u krv, što
svoj zadatak – izbacivanje
te kiseline urinom. U tom
slučaju kiselina se, zajedno
s drugim otrovima, taloži
svuda po telu, začepljuje i
zamašćuje organe, a pritom
se na zglobovima i mišićima
formiraju mali kristali. Kao
posledica svega, arterije su
zakrečene, bubrezi otkazuju,
rane teško zarastaju, nastaje
kamenje u žuči i bubrezima,
česte su prehlade, glavobolje
i iscrpljenost. Opasna posle-
dica ”prekiseljavanja” orga-
nizma jeste opadanje vred-
nosti kalcijuma. U pokušaju
K
ulinarsko carstvo
nudi na hiljade jela
kojima je teško
odoleti, a kada se
tome dodaju razni napici
poput gaziranih sokova i kafe,
ali i slatkiši, otvara se put ne-
koj hroničnoj bolesti, čak i –
kanceru. U poslednje vreme,
svetski stručnjaci zagovaraju
ishranu zasnovanu na sirovoj
hrani jer ona obezbeđuje dug
i zdrav život, jača imunitet
i može da pokrene proces
samoisceljenja. Naime, telo
je ”programirano” da samo
sebe čisti od otrova i leči, a
za to su mu potrebni svež
vazduh, čista voda, dovoljno
odmora i sna, sirova hrana,
prijatna temperatura, sunče-
va svetlost, dovoljno kretanja
i dobro okruženje.

Nastanak raka
Termičkom obradom, od-
nosno grejanjem namirnica
na preko 45
o
C, uništavaju se
hranljivi sastojci, naročito
vitamini i minerali pa one
od ”živih” postaju ”mrtve” ili
bekorisne. Naime, minerali
i vitaminu neophodni su za
zdravo funkcionisanje ćelija.
Lišene hranljivih materija,
zdrave ćelije ne mogu pra-
vilno da se razviju niti da
obavljaju svoj zadatak, pa
vremenom gube funkciju.
Ćelije uskoro postaju nezavi-
Kako pripremiti sirovu
hranu?
Natapanje i klijanje
Sirovi pasulj, mahunarke, jezgrasti plo-
dovi i semenke sadrže inhibitore koji se
uništavaju kuvanjem. Hranljive mate-
rije mogu se
osloboditi
potapanjem hrane ili klijanjem.
Iako preporuke za potapanje hrane
variraju od dva sata (za indijski orah), do
jednog dana (za pasulj), većina smatra da
je potapanje preko noći dovoljno i praktič-
no. Važno je dan započeti suvim, sirovim,
po mogućnosti organskim semenkama ili
jezgrastim plodovima.
Za ostale obroke pripremiti ispran pasulj,
koštunjavo voće, mahunarke ili semena
i staviti ih u staklenu posudu. Preliti
prečišćenom vodom sobne
temperature i ostaviti ih da
odstoje preko noći. Pasulju
je potrebno 24 sata da
proklija. Isprati sve
namirnice nekoliko
puta i ocediti
ih pre upo-
trebe.
Klijanje
Semena odložiti u posudu u kojoj će prokli-
jati, na sobnoj temperaturi. Posle dva do tri
dana izrašće izdanci koje treba dobro isprati,
ocediti i spremni su za upotrebu. Mogu da
se čuvaju u frižideru, u hermetički zatvore-
nim staklenim posudama najduže pet dana.
Sušenje
Hrana može da se zagreje, ali nikad iznad
48
o
C, aparatima koji simuliraju sušenje
na suncu (na primer, ventilacione rerne).
Ventilator ispušta topli vazduh preko hra-
ne. Ovako se mogu sušiti grožđe, paradajz,
kelj, krekeri, hleb, krutoni i ljuske od voća.
Seckanje
Sirova hrana može da se secka ili melje u
sokovniku ili blenderu – frape, pesto, supa,
humus.
TEMA BROJA: ZDRAV ŽIVOT
14 Lekovito Bilje 9/11
Biljne
belan~evine
Zastupljene su uglavnom u
mahunarkama (soja, pasulj,
grašak, boranija, sočivo,
bob). Biljne belančevine nisu
samo zamena za meso, nego
nešto mnogo bolje: sadrže
najkvalitetnije belančevine,
bez zaraznih klica i otrova.
Ove belančevine ne stvaraju
mokraćnu kiselinu u telu
kao meso i mnogo se brže
vare, a ne sadrže holesterol.
Zato su u njima zastupljeni
mnogi vitamini i minerali,
biljno ulje i ugljeni hidrati
koji prijaju organima za
varenje.
Biljni hormoni
Namirnice bogate biljnim
hormonom estrogenom,
veoma značajnim za zaštitu
od raka dojke, od osteoproze
(slabljenje gustine kostiju)
posle menopauze jesu: sojino
zrno i ostale mahunarke,
jabuka, kupus, karfol, pro-
kelj, šargarepa, laneno seme,
kukuruz, beli luk, susamovo
seme, krompir, pirinač...
Biljni antibiotici
U tu grupu spadaju: jabuka,
banana, kupus, šargarepa,
celer, luk, borovnica, kim, mi-
rođija, beli luk, đumbir, med,
ren, maslina, šljiva, crni luk,
žalfja, lubenica, jogurt...
Biljna vlakna
Sadrže ih biljke, voće i po-
vrće a najviše ih ima u opni
žitarica. Uloga vlakana jeste
da pomažu varenje. Ako je
uneta hrana bogata vlakni-
ma, svariće se za 14 sati, a u
suprotnom, čak za 48 sati.
Dovoljna količina vlakana
obnoviće creva jer pomaže
bolji protok krvi kroz njih, a
otrovi će biti izbačeni u sto-
lici. U crevima će se stvarati
i antitela koja su važna za
odbranu organizma, što zna-
či da vlaknasta hrana štiti
i od najtežih bolesti. Hrana
bogata vlaknima mora se
duže i temeljitije žvakati, što
je korisno za zdravlje desni
jer se tako sprečava nasta-
nak paradentoze. Vlakna, a
posebno ona u mekinjama,
stvaraju povoljnu podlogu
Kuvana hrana i gojaznost
Za jelo treba odvojiti dovoljno vremena, svaki zalogaj dobro
sažvakati i u njemu uživati, jer se na taj način pojačava luče-
nje želudačnog soka, što olakšava varenje. Kada se javi ose-
ćaj sitosti, to je znak da je sav želudačni sok iskorišćen. Ako
jedemo više nego što želudačni sok može da svari, stvaramo
beskorisne, otrovne zalihe. Kuvana hrana toliko je siromašna
vitaminima i osnovnim mineralnim solima da osobu prisi-
ljava na unos više kalorija nego što je neophodno. Tako se
usporava metabolizam, talože masne rezerve, odnosno goji.
bismo mogli da pripišemo
funkciju pomoćnih materija
u službi enzima – vitamini,
zapravo, služe kao ”trčkara-
la”. Za razliku od fermenata
za varenje, ove enzime telo
ne može da proizvede. Oni
se mogu uneti isključivo
hranom, na isti način kao
i vitamini. Svu tu raskošnu
životnu snagu i lepotu iz
mladih, svežih biljaka, povrća
ili nekog divnog voća enzimi,
uneti u organizam kao sastoj-
ci presne hrane, ”prebacuju”
u ćelije. Što je hrana bogatija
enzimima, to je telo sposob-
nije da zdrave ćelije proizvodi
u većem broju. Dakle, to znači
više energije, izdržljivosti,
bolji imunitet, čišćenje krvi i
ćelijskog tkiva od svih vrsta
otpadnih materija.
Posebno mesto u presnoj
ishrani ima zeleno lisnato
povrće, a njegov najvažniji
sastojak jeste hlorofl koji
na prirodan način pomaže
čišćenje i obnavljanje, odno-
sno neutralizaciju toksina iz
organizma.
Presna hrana sadrži još
jedan važan sastojak – bio-
fotone. Naime, biljke upijaju
sunčevu energiju, fotone
sunca, i stvaraju biofotone.
Konzumacijom lisnatog povr-
ća direktno unosimo biofo-
tone i energiju sunca u sebe.
Te energije nema u mesu, a
iz kuvane biljne hrane je –
isparila.
9/11 Lekovito Bilje 15
Dobre i lo{e namirnice
Namirnice koje izazivaju nastajanje kiselina jesu: meso,
životinjske masti, rafnisano ulje, beli hleb i šećer, kuhinjska
so, mnoge kisele voćke, sve vrste peciva od šećera i belog
brašna, kao i čokolada. Bazne namirnice jesu: zeleno povrće,
krompir, pitomi kesten, pšenične mekinje, klice i lukovice
domaćeg suncokreta. Postoje i neutralne namirnice u koje
spadaju banane, lubenice, paradajz i zrele, nakisele jabuke...
za napredovanje crevne
fore, štite sluzokožu organa
za varenje, sprečavaju upalu
slepog creva, proširenje
vena, stvaranje hemoroida i
blagotvorno deluju na pra-
žnjenje creva čisteći organi-
zam kao četka.
Novi re`im
ishrane
Budući da su ta lekovita jela
izuzetno ukusna, prijaju
zdravoj osobi, a bolesnu
leče. Već posle dve do tri
nedelje ovakvog režima
ishrane osećaju se promene:
izdržljivost i snaga rastu čak
i prilikom obavljanja teških
fzičkih poslova, misli posta-
ju jasnije, mozak brže radi, a
nestaju masne naslage s tela.
Za novi režim ishrane po-
trebno je nabaviti sledeće
namirnice: po pola kilo-
grama ovsa u zrnu, pšeni-
ce, lanenog semena, prosa
(ako je moguće u tricama),
semenke suncokreta (oči-
šćene), heljdu, različite vrste
jezgrastog voća, semenke
od bundeve, pšenične klice
(mogu se čuvati zamrznute),
mekinje, pivski ili suvi kva-
sac, slanutak, slatki pasulj,
morsku so, hladno ceđeno
ulje od suncokreta, maslina
ili semenki lana, biološki
gajenu šargarepu i drugo
korenasto i lisnato povrće
i beli luk. U ovom broju
daćemo vam primer kako
igleda dnevni meni ishrane
sirovom hranom.
Recepti
Doru~ak
Sastojci za jednu osobu:
po kašiku grubo mlevenog
lanenog semena, pšeničnih
mekinja, heljde ili semena
suncokreta dobro izmešati i
dodati izrendanu šargarepu
(50 g), kašičicu gnječenog be-
log luka, 2 kašike maslinovog
ulja i kašiku pivskog kvasca.
Mešavinu dobro samleti u
mašini za meso dodajući po
ukusu nešto soli. Doručak je
namerno poprilično suv da
bi se više žvakao i natapao
pljuvačkom.
Ru~ak
Predjelo: bogata mešana
salata s dodacima od oraha i
banana. Salata se pravi tako
što se nekoliko vrsta korena-
stog i lisnatog povrća dobro
usitni. Ono može da posluži
i kao glavno jelo uz dodava-
nje semena uljarica i grubo
mlevenog badema.
Glavno jelo: u jednu do tri
kašike prekrupe od mešavi-
ne ovsa i prosa, prethodno
namočenih u malo vode,
dodati malo ribanog rena,
luka, biljnog začina, pivskog
kvasca, malo soli, senfa i la-
nenog ulja. Garnirati jezgra-
stim voćem, a može i senfom
ili ljutom papričicom.
Desert: Lubenica ili paradajz.
Ve~era
Dobro opran sirovi krompir
s ljuskom sitno izrendati,
dodati jednu izgnječe-
nu bananu, dve naribane
zrele jabuke, po kašiku
ulja, mekinja i očišćenog
semena bundeve, a zatim
kašičicu limunovog soka
i malo prekrupe od prosa.
Mešavinu garnirati koluto-
vima banane.
Desert: nešto suvo, kao što je
jezgrasto voće, urme i malo
nekuvanog mleka, ili pome-
šati bananu s malo ulja ili
belog luka.
Nepe~eni hleb
U kilogram ražene prekrupe
dodati 200 g suvog grožđa,
decilitar maslinovog ulja, 2
kašičice morske soli i malo
kima. Sve namočiti u što ma-
nje vode, a potom samleti
u mašini za mlevenje mesa.
Testo treba da bude suvo i
da se ne lepi za prste. Ako to
nije slučaj, dodati još malo
ražene prekrupe pa umesiti.
Hleb razviti oklagijom na 5
mm debljine i sušiti na sun-
cu oko tri sata. Zimi može
da se suši iznad radijatora,
važno je da temperatura ne
bude viša od 40
o
C. Kada se
osuši, hleb ne sme da bude
tvrd nego mek, a čuva se
u plastičnim vrećicama u
frižideru jer će u suprotnom
uskisnuti.
Voda od mekinja
U litar vode usuti 10 kašika
mekinja i ostaviti da odstoji
preko noći, a ujutro procediti
kroz lanenu krpu. Voda od
mekinja bogata je baznim
materijama pa služi kao
preventiva u slučaju mnogih
bolesti, a odlična je u lečenju
reumatizma.
Frape za genijalni
um
Sastojci:
- 2 dl nekuvanog kozjeg ili
kravljeg mleka
- namočeno suvo voće, po
jedan komad: urma, kajsija,
šljiva, smokva, suvo grožđe,
1/3 banane i sezonsko voće
po želji
- kašičica mlevenog lana
- kašičica mlevenog crnog
prosa (s ljuskom)
- kašičica mlevenog susama
(smeđeg) ili suncokreta
- kašičica mlevenog badema
ili lešnika
Žitarice i uljarice, svaku
posebno samleti u mlinu
za kafu. U blender nasuti
mleko i dodati voće. Izmiksati
sadržaj, a potom mu do-
dati prethodno samlevene
žitarice i uljarice. Ovaj frape
uvek se priprema pre jela, a
podstiče umne sposobnosti i
daje enegiju.
16 Lekovito Bilje 9/11
KAKO SPREČITI
bol u vratu i potiljku
S
vakodnevno vi-
šesatno sedenje
u kancelariji, uz
nepravilno držanje
tela, može da ”pripremi
teren” za pojavu ove veoma
neprijatne bolesti. Osim
ovog, inače najčešćeg,
razloga javlja se i u slu-
kičme i slabosti vratnih
mišića. Iznenadni pokre-
ti, preveliki napor, stres
i nedostatak sna česti su
uzročnici nastanka ovog
oboljenja. Simptomi se
povlače jačanjem vratnih
mišića, vežbama istezanja
i opuštanja, relaks masa-
žom i fizioterapijom. Osim
ovih prolaznih tegoba, bol
u vratu nastaje i mehanič-
kom iritacijom i prirodnim
starenjem kičme. Kojim
će tempom kičma stariti,
zavisi od genetskih predu-
slova. Da li će se nasledni
potencijal sačuvati ili će se
brzo ”potrošiti”, a stalne
tegobe u vratu pojaviti već
u 30. godini, zavisi od niza
spoljnih uticaja.
Protiv bola u vratu i po-
tiljku koristi se ovaj lek, a
sprema se na sledeći način:
Ova bolest najčešće se javlja zbog
nepravilnog držanja tela, naročito
prilikom sedenja
čajevima jakih prehlada,
ali i konzumiranja velikih
količina alkohola.
Vratne žile se ukrute i
mogu da prouzrokuju
vrtoglavicu. Bol u vratu i
ukočenost najčešće na-
staju zbog lošeg držanja
tela, nepravilnog položaja
Uzeti šaku lanenog semena
i isto toliko belog sleza, do-
dati šaku lastavičjeg gnez-
da, sve to zajedno istucati u
vinskom sirćetu, ugrejati i
obaviti oko vrata gazom pa
ostaviti da stoji celu noć. To
treba učiniti nekoliko puta
i bol će nestati.
Ili – isitniti morski oraščić
i pomešati ga s rumom pa
time istrljati žile na vratu
i potiljak, a kasnije krpom
obmotati vrat. Tako čini-
ti nekoliko puta i bol će
uminuti.
Uz pomenute kure lečenja
može se uraditi i sledeće:
Sitno iseckati nekoliko
glavica crnog luka i po-
mešati ga sa sirćetom od
ruža i s jestivim uljem, pa
sve to priviti oko vrata.
Pošto se oblog privije,
treba naliti sirće između
kože i obloga da se do-
bro nakvasi. Istovremeno
treba staviti pod nos i na
usta krpicu nakvašenu
u toj smesi. Ovo treba
ponavljati nekoliko dana,
a kada bol umine, koliko je
moguće izbegavati uzroke
nastanka bola.
BOLESTI DANAŠNJICE
^aj od vinobojke
Dodati pola čajne kašičice tinkture od bobica vinobojke u
pola čaše vode i piti 2-3 puta dnevno. Ako su na raspolaga-
nju sveže bobice, uzimati 3-4 puta pre svakog obroka.
^aj od celera
Dve pune čajne kašičice semena celera kuvati u pola litra
vode 3 sata na tihoj vatri, procediti, piti toplo po manju šolji-
cu 3-4 puta dnevno.
Oblog od hmelja
Šaku hmelja staviti u platnenu vrećicu i dobro je zavezati
(ostaviti dovoljno mesta da hmelj nabubri), pa držati u posudi
s vrelom vodom nekoliko minuta, zatim je izvaditi, malo isce-
diti i priviti na bolno mesto. Prekriti suvim peškirom da bi se
toplota što duže zadržala, a kada se oblog počne hladiti, opet
istu vrećicu zagrejati i ponoviti postupak.
Recepti
9/11 Lekovito Bilje 17
Indijski začini JAČAJU IMUNITET
Z
ačinsko bilje daje hrani
bogatiji ukus, a u tome
prednjače istočnjačke
kuhinje, naročito indij-
ska koja je jedinstvena po pri-
premi posebnih
mešavina zvanih
garam masala i
madras kari
Garam
masala
Garam na hindu
jeziku znači toplo ili vruće, ma-
sala je obično mešavina pet ili
više začina, što zavisi od kuvara,
a ljutkast ukus daju joj karan-
filić i crni biber. U ovom začinu
zastupljeni su kardamom, cimet,
seme i čili, a u zavisnosti od re-
cepta, kuvara, regiona i ukusa,
dodaju se đumbir, crni biber,
fenel, crna slačica, zeleni i crni
kardamom, karanfilić, oraščić,
beli luk, lovor, cimet i mnogi
drugi začini. Postao je ključni
element mnogih svetskih kuhi-
nja, a dodaje se u supe, variva,
odličan je za sve vrste umaka i
marinada
i interna-
cionalno
poznat u
pripremi
svih vrsta
mesa i jela s
mesom.
Hranljiva vrednost
i lekovitost za~ina
Ljuti začini jačaju imunitet,
podstiču krvotok i ublažava-
ju bol. Najvažniji fiziološki
Garam masala i madras kari cenjeni
su začini koji ne samo da daju
savršen ukus jelu, nego su i lekoviti
kim, korijander, fenel, grčko
seme, a vrlo često i crna slačica i
đumbir. Jelo je dovoljno začiniti
samo garam masalom jer nudi
neopisiv užitak čulima.
Ovaj začin odlično se
kombinuje
s mahu-
narkama i
pirinčem, a
po želji može
i s drugim
povrćem.
Madras kari
Kari je mešavina začina, zaštit-
ni znak južnoazijske kuhinje.
Osnovni sastav karija čine: ko-
rijander, kim, kurkuma, grčko
učinak ljutih začina jeste to što
podstiče lučenje pljuvačke pa
tako štiti zube od karijesa, kao
i želudačnog soka koji aktivira
enzime za olakšavanje varenja.
Po ajurvedi, drevnoj nauci o
umetnosti življenja, nastaloj
u Indiji, važi pravilo da sve
što radimo utiče pre svega na
telo, pa tek onda na um. Zato
hrana mora da bude čista,
direktno iz pri-
rode i pravilno
izbalansirana,
odnosno, da je u
njoj zastuplje-
no šest ukusa:
slatko, kiselo,
slano, ljuto, gorko
i oporo, i to u odgova-
rajućem odnosu.
Pravilno izbalansirana ishra-
na ključ je dobrog zdravlja
čitavog organizma.
LB INFO
18 Lekovito Bilje 9/11
Čajem od vranilovke i breze
rešio sam se EŠERIHIJE KOLI
”Četiri meseca bezuspešno sam antibioticima lečio urinarnu infekciju, a od
Veričinih čajeva bilo mi je bolje za samo nedelju dana”, otkriva Miroslav
pritisak u rektumu. Takođe,
česta je potreba za mokrenjem,
ali je u pitanju mala količina
urina. Urin može da bude
mutan, čak i crvenkast ako
postoje tragovi krvi u mokraći.
Miroslav Tomić kaže da je
njemu ešerihija prouzrokovala
ogromne probleme. ”Imao sam
toliko jaku urinarnu infekciju
da sam neprestano osećao
potrebu da mokrim, a istovre-
meno su me mučili potmuli bol
i peckanje. Noću sam ustajao po
desetak puta da idem u toalet, a
najgore mi je bilo to što sam tek
malo mokrio”, priča Tomić.
^aj ja~i od
antibiotika
Kada je reč o urinarnim
infekcijama, najznačajnije je
pravilno lečenje. Antibiotici
u početku dobro deluju, ali
ešerihija koli brzo postaje
otporna na lek jer se lako
Vranilovka
prilagođava novim uslovima
i svojstveno joj je mutiranje.
Dešava se da pacijent inficiran
ovom bakterijom dobije
određenu dozu antibiotika
koji ne izleče sasvim infekciju.
Bakterije koje ostanu u orga-
nizmu postanu otpornije, pa je
lekar primoran da prepiše jaču
dozu ili drugu vrstu antibi-
otika. Još veći problem nastaje
kada jaki antibiotici unište
i dobre bakterije koje štite
organizam, pa ubrzo nastane
nova infekcija. Upravo se tako,
kao da se vrti ukrug tokom
lečenja od ešerihije koli, osećao
Miroslav Tomić sve do trenutka
kada je čuo za čajeve Nišlijke
Verice Milanović. ”Posle četiri
meseca bezuspešnog lečenja,
od prijatelja sam čuo za Vericu
Milanović. Došao sam kod nje
potpuno iscrpljen i ona mi je
dala da pijem dve vrste čaja u
kojima su zastupljeni listovi
B
akterija ešerihija koli,
između ostalog, izazi-
va upalu mokraćnih
kanala, koja može da
pređe u hroničnu ukoliko se
pravilno ne leči. Uobičajeno
stanište ove bakterije jeste
debelo crevo u kojem je
čak korisna, jer sprečava
razmnožavanje patogenih
bakterija. Međutim, dešava se
da dospe u mokraćne kanale,
Miroslav Tomić
gde stvara velike probleme i
muškarcima, i ženama, pa i
deci. Infekcije izazvane ovom
bakterijom čine čak 90% svih
urinarnih infekcija. Neke statis-
tike pokazuju da se osam od
deset žena inficira bar jednom
u životu, dok se muškarcima
to dešava mnogo ređe ali nije
zanemarljivo. To se dogodilo
i Miroslavu Tomiću iz Niša,
koga je mesecima mučila jaka
urinarna infekcija izazvana
ešerihijom koli – nalaz je poka-
zao prisustvo ove bakterije u
velikom broju.
Neprijatni
simptomi
Uobičajeni simptomi infekcije
bakterijom ešerihija koli jesu
često mokrenje uz osećaj peck-
anja, ali i bol koji se javlja čak
i kada osoba ne mokri. Žene
osećaju neprijatan pritisak
iznad pubične kosti, a muškarci
ISPOVEST ČITALACA: MIROSLAV TOMIĆ
Bilje sa Stare
planine i sa
Svrlji{kih planina
Lekovite čajeve Verica
spravlja od čudotvornog
bilja sa Stare planine i sa
Svrljiških planina, ali ga
i kupuje od proverenih
uzgajivača sa sertifkatom.
Neke trave sama prikuplja,
kao što su koren petoprsta
i koren lincure, jer odlično
poznaje kraj u kojem je
rođena i odrasla.
Breza Petoprst
Čajem od vranilovke i breze
rešio sam se EŠERIHIJE KOLI
Slatki{i –
neprijatelj
zdravlja
Osim što uspešno tretira
urinarne infekcije, travarka
Verica Milanović otklanja
polipe sa glasnih žica, miom,
dobroćudni tumor, a leči i
šećernu bolest.
”Od pacijenta prvo tražim
lekarski nalaz pa mu tek onda
dajem čaj koji treba da pije.
Takođe savetujem, bilo da je
reč o deci ili odraslima, da
9/11 Lekovito Bilje 19
petoprsta, breze i vranilovke.
Jedan je trebalo piti ujutro, 30
minuta posle doručka, a drugi
uveče. Sećam se da sam je u
neverici gledao dok mi je go-
vorila da će mi biti bolje posle
nedelju dana. Nisam mogao
da poverujem da će mi posle
tolikih muka biti bolje za samo
nekoliko dana. Međutim, obis-
tinile su se Veričine reči, bilo mi
je lakše posle četiri dana”, sa
osmehom priča Miroslav.
ISPOVEST ČITALACA: MIROSLAV TOMIĆ
Kad infekcija zahvati bubrege
Urinarne infekcije izazvane ešerihojom koli, koje su zahvatile
samo mokraćne kanale, ne izazivaju povišenu temperaturu ali
ukoliko se temperatura povisi, infekcija je verovatno napala i
bubrege. Simptomi infekcija bubrega jesu bol u leđima, ispod
rebara, vrtoglavica ili povraćanje. Za razliku od odraslih, deca
imaju povišenu temperaturu već u slučaju urinarne infekcije.
Nova poseta
lekaru
Iako mu je odmah bilo bolje,
Miroslav je nastavio da pije čaj
još dvadeset dana, kako ga je
Verica posavetovala. Posle toga
bio je kao preporođen. Odlučio
je da ode na kontrolu svom
lekaru koji mu je prethodno
konstatovao čak i uvećanje
prostate izazvano ešerihijom
koli. Sada su snimak i nalazi
pokazivali da je sve u redu.
”Od neprijatnog iskustva s
ešerihijom prošlo je sedam
meseci. Popio sam čajeve koje
mi je Verica dala i nijednom
više nisam osetio bilo kakvu
tegobu. Međutim, ako se
kojim slučajem ovaj prob-
lem ponovo javi, neću čekati,
odmah ću otići Verici po
pomoć”, kaže Tomić.
iz ishrane potpuno izbace
slatkiše jer su oni, pored
gaziranog i suhomesnatog, na-
jgori neprijatelji organizmu”,
ističe Verica. Međutim, ne prih-
vata pacijente koji boluju od
kancera, ali je zato rada da po-
mogne onima koji su uspešno
operisali dobroćudni tumor.
Da se bolest ne bi vratila, jer
se u slučaju polipa i mioma
to veoma često dešava, Verica
tim pacijentima savetuje da
preventivno piju njene čajeve.
20 Lekovito Bilje 9/11
MELEM OD MEDA I GAVEZA
spas za alergijski laringo-rinitis
Lekovita smesa meda i bilja čisti šlajm, regeneriše
sluznicu disajnih organa, povećava otpornost
organizma na alergene i efkasno suzbija pušački kašalj
P
oznati beogradski
ftoterapeut Jovan
Stojković već dve i
po decenije pot-
puno prirodnim melemom
leči obolele od respiratornih
infekcija. Uspeh postiže i
u slučaju najtežih upala
disajnih organa: bronhitisa,
astme i polenske groznice.
”Melem pravim od meda, ži-
tarica, gaveza, rena, podbela,
omana i mnogih drugih
planinskih biljaka, ali ne do-
dajem veštačke supstance.
Zato moj melem ne izaziva
neželjene reakcije, a toliko
je bezbedan da mogu čak i
bebe da ga konzumiraju”,
ističe Jovan na početku
razgovora. ”Ovaj preparat
višestruko deluje:
uništava mikrobe,
otklanja
i vrtoglavica. Onima koji
boluju od bronhitisa prolazi
kašalj, kao i malaksalost,
a povišena temperatura
vraća se u granice normale.
Astmatičari nemaju proble-
ma s gušenjem, kao ni bolo-
ve, ali ni osećaj zviždanja u
grudima. Pored toga, svim
korisnicima melema pobolj-
šava se rad pluća i disanje”,
naglašava ovaj travar.
Beli slez –
univerzalni lek
Stojkovićeva omiljena biljka
jeste beli slez. ”On suzbija
sve respiratorne bolesti,
uništava crevne parazite,
reguliše probavu, smiruje
kožne infekcije, otklanja
otoke, normalizuje rad
endokrinih žlezda i jača
imunitet, a ne izaziva
nikakve nuspojave.
spazam bronhija, podstiče
izbacivanje šlajma, rege-
neriše sluznicu disajnih
puteva i pojačava otpornost
organizma na alergene.
Zahvaljujući tome, efkasno
suzbija alergijski laringo-ri-
nitis, pušački kašalj, hronič-
nu upalu bronhija i astmu”,
tvrdi Stojković.
Brzodeluju}i
preparat
Ukoliko se uzima po uput-
stvu, Jovanov melem za
kraće od mesec dana daje
željene rezultate. ”U 90
odsto slučajeva simptomi
nestaju u periodu između
druge i treće nedelje tera-
pije. Ljudima koji pate od
polenske groznice išče-
zavaju simptomi poput
peckanja u grlu, kijavica,
curenje nosa,
suzenje očiju
O tome koliko je blago-
tvoran govori činjenica da
lekari jedino njega i kami-
licu preporučuju bebama,
dojiljama i trudnicama”,
kaže Jovan.
Jovan Stojković
011/25-26-332
064/14-22-225
Jovan Stojković savetuje
^aj za ubla`avanje sinusitisa
Kašičicu belog sleza preliti s 2 dl hladne vode, pa kuvati
3 minuta na tihoj vatri. Posle toga čaj procediti i piti u
gutljajima tokom dana. Terapiju sprovoditi dok se ne
postignu željeni rezultati.
REČ TRAVARA: JOVAN STOJKOVIĆ
9/11 Lekovito Bilje 21
Blagodeti ENERGOTERAPIJE
E
nergoterapija je zajed-
nički naziv za različite
tehnike isceljivanja
putem univerzalne
energije. Obuhvata tehnike kao
što su reiki, rei-do-ki, Shamballa
healing, terapiju dodirom, razne
tehnike disanja i mnoge druge
isceljujuće tehnike. Sve one teže
istom cilju – uklanjanju ener-
getskih blokada koje izazivaju
psihičke blokade, emocionalnih
tegoba ili fizičkih bolesti tela,
kao i uravnoteženju suptilne
energije u našem organizmu
da bi se postigli preduslovi za
samoisceljenje. Stoga, energo-
terapija ne leči već organizmu
olakšava dostizanje energetskog
balansa neophodnog za posti-
Isto tako, redovno će proverava-
ti i beležiti energetske promene
i napredak svakog klijenta.
Raj na zemlji
Lokacija i ambijent odlikuju se
besprekorno čistim vazduhom,
najčistijom, magnetno ople-
menjenom izvorskom vodom
koja izvire sa 94 metra dubine
i efikasnim rehabilitacionim
tretmanima. Priroda se pobri-
nula za eliminaciju negativnih
U Centru zdravlja ”Izvor” pronaći
ćete oazu zdravlja i mira
zanje (i održavanje) celovitog
zdravlja. Izbor energetske teh-
nike pitanje je ličnih preferen-
cija. Energoterapeuti u našem
Centru zdravlja ”Izvor” prilago-
diće intenzitet i ritam tretmana
vašim potrebama, a rado će vam
objasniti osnovne principe i de-
lovanje tehnika kojima se služe.
uticaja pa su stvoreni idealni
uslovi za boravak osoba koje su
u fazi lečenja teških bolesti ili se
od njih oporavljaju. Ovaj centar
namenjen svim ljudima koji
teže harmoniji tela i duha pa su
svi resursi podređeni upravo
tom cilju. Smeštaj u Centru
zdravlja ”Izvor” odgovara pri-
rodnom ambijentu, pa upotreba
prirodnih materijala i zaštita od
štetnih zračenja predstavljaju
nepromenljive standarde.
LB INFO
Osvojite dvodnevni boravak u Centru zdravlja ”Izvor”
Ukoliko želite da osvojite boravak u Centru zdravlja ”Izvor”, pošaljite SMS na 6945 i učestvujte u
izboru tema za naredni broj magazina ”Lekovito bilje”. Ukucajte LB (razmak) naziv teme o kojoj
želite da pišemo (razmak) svoje ime, prezime i adresu. Dva najbolja predloga, po izboru redakcij-
skog žirija, biće nagrađena dvodnevnim boravkom (sa punim pansionom, lekarskim pregledom i
terapijom u skladu sa potrebom) u Centru zdravlja ”Izvor”, koji daruje naš komitent. Cena poruke
za Telenor mrežu iznosi 20 din. + porezi, dok za MT:S mrežu iznosi 20 din. + cena osnovnog SMS-a
+ porezi. Oglašivač A&K d.o.o. preuzima odgovornost za funkcionisanje SMS medij servisa.
POKLON ČITAOCIMA
22 Lekovito Bilje 9/11
NEUROLOGIJA
PARALIZA FACIJALISA:
bilje ubrzava oporavak
Oblozi od ljute
papri~ice
U ublažavanju tegoba
izazvanih parezom
facijalis od koristi mogu
da budu i oblozi od
ljute paprike: 2 kašičice
mlevene paprike sipati u
2,5 dl vrele vode i osta-
viti da rastvor odstoji 5
minuta. Potom njime
natopiti gazu i priviti na
obolelu stranu lica.
Povremeno masirati
lice uljem od men-
te i lavande.
L
ice je deo ljudskog
tela koji je najviše
izložen pogledu
drugih i ima važnu
ulogu u komunikaciji sa
okolinom, zbog čega parali-
za facijalisa, osim objektiv-
nih, izaziva i subjektivne,
psihičke probleme.
Facijalis je sedmi od
ukupno dvanaest parnih
moždanih živaca, a
zadužen je za pokret-
ljivost mišića na licu.
Prestanak ili
slabljenje
funkcije
ovog nerva
uzrokuje
oduzetost
polovine lica
i, posledično,
mlohavost cele
regije, iskriv-
ljenost usta,
nemogućnost
zatvaranja oka,
otežano guta-
nje i žvakanje
hrane, ponekad i
smetnje prilikom
disanja zbog uvlače-
nja nosnog krila. Paraliza
facijalnog nerva može da
bude simptom neke dru-
ge bolesti ili patološkog
stanja, a ne samo oboljenje
u užem smislu te reči.
Uzroci
Brojni su faktori koji
uzokuju paralizu facijali-
sa: bolesti mozga i nera-
va, tumori, razne upale,
imunološki i metabolički
poremećaji, traume glave
i živca... Postoji nekoliko
Prestanak ili slabljenje funkcije ovog nerva uzrokuje oduzetost
polovine lica, a adekvatna ishrana, čajevi i oblozi mogu da budu od
velike pomoći u terapiji
tipova ovog oboljenja, a
najlakši oblik je Belova
paraliza, koja se u 70%
9/11 Lekovito Bilje
Koren masla~ka i gavez
U slučaju paralize facijalnog nerva od velike
pomoći može da bude čaj od korena ma-
slačka i gaveza koji se pravi na sledeći način:
po kašičicu od svake biljke kuvati 5 minuta
u 3 dl vode, a zatim skloniti sa vatre i osta-
viti poklopljeno 10 minuta. Piti po 3 šolje
dnevno.
Mati~njak i ruzmarin
Jednake količine gospine trave, matičnja-
ka i ruzmarina dobro izmešati, pa 2 kašike
smeše preliti ključalom vodom, procediti
i zasladiti medom. Piti 3 puta dnevno i to
isključivo svež čaj.
Hmelj i odoljen
Izmešati u srazmeri 1:3 plodove hmelja i va-
lerijane. Kašiku mešavine preliti ključalom
vodom i ostaviti poklopljeno 10 minuta. Piti
1-2 šoljice dnevno.
Mleko sa zovom
Staviti 2-3 sveža cveta zove u pola litra mle-
ka i čim prokuva skinuti sa ringle. Ostaviti
da odstoji 5 minuta, procediti, dodati cimet
ili zasladiti medom. Piti
nekoliko puta
dnevno.
23
Posledice
Ponekad usled pareze ili neadekvatne rehabilitacije do-
lazi do oštećenje veze između facijalnog živca i mišića
lica, pa nastaje poremećaj pod nazivom sinkinezija, koja
je najuočljivija prilikom zatvaranja oka kada se podiže i
kraj usana, ili kada se osoba smeši, a pritom joj se zatva-
ra oko. Ako dođe do ove pojave, koja se obično javlja tri
meseca nakon paralize, neophodno je odmah primeniti
adekvatne vežbe da bi se sprečio nastanak novih zdru-
ženih pokreta.
Kada je neophodna operacija?
Ukoliko uzrok pareze facijalisa nije moguće otkloniti
lekovima i f zioterapijom, pristupa se hirurškom zahvatu
kojim se živac oslobađa pritiska, ili se spajaju (premo-
šćavaju) njegovi prekinuti delovi, a u nekim slučajevima
izvode se i rekonstruktivni zahvati na mišićima. Uspeh
ovih intervencija nije izvestan, a na rezultate se čeka
duže vreme, zbog čega se izvode samo ako su neop-
hodni.
slučajeva završava pot-
punim oporavkom nerva.
Godinama se mislilo da
je ova vrsta oduzetosti
posledica izlaganja hladno-
ći, pa su je neki stručnjaci
nazivali i reumatskom
paralizom facijalisa. Većina
bolesnika prilikom ana-
mneze ističe da je bila
duže izložena promaji, ili
boravila u prostorijama sa
klima-uređajima. Iako bi
uzrok paralize mogao da
bude i smanjen dotok krvi
u nerv, novija istraživanja
dokazala su da ova bolest
najčešće nastaje kao posle-
dica virusne upale.
Le~enje
Osim injekcija vitamina B
kompleksa i primene kor-
tikosteroida, od velike je
važnosti i fizioterapija koja
uključuje vežbe, masažu i
elektrostimulaciju. Vežbe
mimične muskulature
temelj su rehabilitacije u
slučaju paralize facijalisa,
a izvode se pred ogleda-
lom i individualne su za
svakog pacijenta. U sklopu
ovog tretmana obavezna
je i masaža lica, i to celog
jer su mišići zdrave strane
često previše napeti pa
bolesnik ima osećaj da su
zgrčeni. Vrlo je važno da
kompletan proces nadzire
fizioterapeut koji evidenti-
ra sve promene i napredak
u oporavku, ali i obučava
pacijenta kako da sprovodi
terapijski postupak kod
kuće.
Psiholo{ki
pristup
Iznenadna promena fi-
zičkog izgleda kod većine
pacijenata izaziva psihičke
probleme, pa je podrška od
ključnog značaja, bilo da se
radi o osoblju uključenom
u tretman rehabilitacije, ili
o porodici i prijateljima.
Stručnjak može predvideti
probleme sa kojima se pa-
cijent suočava i pomoći mu
da postane svestan svojih
osećanja. Iako zanemaren,
psihološki pristup u reha-
bilitaciji pareze facijalisa
veoma je važan kako za
ishod terapije tako i za
pacijentovo opšte psihičko
stanje.
Ishrana
Lekovito bilje i prirodni
preparati, takođe mogu da
ubrzaju oporavak obolelih
od pareze facijalis. Kada
je reč o ishrani, prepo-
ručuje se da se prva dva
meseca jede presna hrana,
bar tri dana sedmično. U
jelovnik treba uključiti
pšenične klice, bobice kle-
ke, kao i salatu od maslač-
ka i to od korena i lista.
Preporučuje se i sok od
mladog ječma koji se pije
tri puta dnevno po 0,5 dl.
Vitamini B grupe, gvož-
đe i magnezijum jačaju
nerve i pomažu u slučaju
iscrpljenosti.
Recepti
24 Lekovito Bilje 9/11
ANHIDROZA
Kad se telo NE ZNOJI
Bolest može da izazove vrtoglavicu, grčenje mišića, toplotni udar, a
u najtežim slučajevima i – smrt. Kao preventiva, savetuje se tuširanje
hladnom vodom i unos što više tečnosti, naročito biljnih napitaka
M
nogi imaju
problem s
prekomernim
znojenjem,
pogotovo leti, zato što se
telo na taj način oslobađa
toplote, ali to je dobro jer, u
suprotnom, moglo bi da se
pregreje i izazove ozbiljne
zdravstvene posledice. U
medicini je poznat pojam
anhidroza, odnosno nemo-
gućnost znojenja uprkos
toploti.
Nedostatak znojenja može
da obuhvati jedan deo, a u
težim slučajevima gotovo
celo telo. Blagu anhidraciju
teško je prepoznati, me-
đutim, kada bolest uzme
maha, izbija crvenilo po
koži, javlja se vrtoglavi-
ca, grčenje mišića, opšta
slabost organizma i osećaj
vrućine, lupanje srca, pro-
mena mirisa tela, haluci-
nacije, koma, pa čak i smrt
u najgorim slučajevima.
Delovi tela nezahvaćeni
anhidrozom lučiće znoj u
većim količinama nego što
je to uobičajeno. Ukoliko
ova bolest zahvati veći deo
tela, onemogućuje mu hla-
đenje, pa u slučaju vežba-
nja, teškog fizičkog rada ili
vrelog sunčanog dana, tako
iscrpljen čovek može da
doživi čak i toplotni udar.
Kako nastaje
bolest?
Brojni faktori uzrokuju
anhidrozu uključujući
traume kože, a može da
nastane i kao posledica
^ajevi za preznojavanje
* Pomešati po 2 supene kašike usitnje-
nog cveta zove i kamilice. Mešavinu
ubaciti u 600 ml ključale vode i ostaviti
da odstoji poklopljeno sat i po vreme-
na. Čaj procediti i ponovo zagrejati.
Zasladiti medom po želji i piti po 200
ml posle doručka, ručka i večere.
* Pomešati po supenu kašiku sitno
zdrobljenog lista divlje nane, lista ma-
tičnjaka, i lista i cveta hajdučke trave.
Mešavinu biljaka preliti sa 600 ml klju-
čale vode, poklopiti i ostaviti da odstoji
oko 90 minuta. Čaj procediti i ponovo
zagrejati. Zasladiti medom po želji i piti
po 200 ml posle doručka, ručka i večere.
* Napraviti mešavinu od po 2 supene
kašike sitno zdrobljenog cveta zove,
cveta kamilice i lista crnog sleza. Biljnu
mešavinu istresti u 1,2 l ključale vode i
ostaviti da odstoji poklopljeno oko 90
minuta. Čaj procediti i ponovo zagrejati.
Zasladiti medom po želji i piti po 200
ml pre i posle doručka, ručka
i večere.
* Pomešati po supenu ka-
šiku sitno zdrobljenog
lista i cveta hajdučke
trave, lista i cveta crnog
sleza, lista i cveta belog
sleza, cveta zove, cveta ka-
milice i cveta divlje ruže. Mešavinu
biljaka sipati u 1,2 l ključale vode i
ostaviti da odstoji poklopljeno oko 90
minuta. Čaj procediti i ponovo zagrejati.
Zasladiti medom po želji i piti po 200
ml pre i posle jela, 3 puta dnevno.
Kad se telo NE ZNOJI
9/11 Lekovito Bilje
Napici koji
spre~avaju
dehidrataciju
^aj od ki~ice
Tri supene kašike sitno
iseckanog lista i cveta kičice
preliti sa 600 ml ključale
vode i ostaviti poklopljeno
da odstoji 2 sata. Procediti,
zasladiti medom i piti tokom
dana.
^aj od pelina
Tri supene kašike sitno
iseckanog pelinovog lista
sipati u 600 ml ključale vode
i ostaviti da odstoji 2 sata po-
klopljeno. Procediti, zasladiti
medom i piti tokom dana.
^aj od korena ~i~ka
Tri supene kašike sitno isec-
kanog korena čička preliti sa
600 ml ključale vode, po-
klopiti i ostaviti da odstoji
2 sata. Procediti, zasladiti
medom i piti u toku dana.
^aj od gorke
deteline
Tri supene kašike sitno
iseckanog lista gorke
deteline ubaciti u 600 ml
ključale vode i ostaviti po-
klopljeno 2 sata. Procediti,
zasladiti medom i piti u
toku dana.
Biljna me{avina
Napraviti mešavinu od po 1
supene kašike sitno isecka-
nog lista i cveta hajdučke
trave, kičice, lista breze i
peršuna. Mešavinu biljaka
sipati u 600 ml ključale vode,
poklopiti i ostaviti da odstoji
2 sata. Procediti i piti u toku
dana.
25
Ekrine i apokrine znojne `lezde
Dva različita tipa žlezda učestvuju u stvaranju znoja: ekri-
ne i apokrine znojne žlezde.
Oko 75% od ukupnog broja žlezda zapravo su ekrine
i raspoređene su najviše po površini stopala, dlanova,
čela, grudi i pazuha. Počinju da funkcionišu odmah posle
rođenja i ispuštaju čistu, vodenastu tečnost na kožu.
Apokrine žlezde smeštene su pod pazuhom, na geni-
talijama, dojkama i pupku, a počinju da funkcionišu u
puberetu.
druge bolesti (dijabetes,
neuropatija ili psorijaza )
ili konzumacije pojedinih
lekova.
Neurološki problem: auto-
nomni nervni sistem regu-
liše rad probave, srca, krvni
pritisak i telesnu tempe-
raturu. Oštećenje nerava
koji kontrolišu ovaj sistem
utiče na rad znojnih žlezda.
Takođe, mnoge bolesti
mogu urušiti autonomni
nervni sistem uključujući
dijabetes, Parkinsonovu
bolest, alkoholizam...
Opekotine: u zavisnosti od
stepena oštećenja kože na
tom mestu može nastati
trajna anhidroza.
Medikamenti: mnogi
lekovi, naročito oni za srce,
regulaciju pritiska, kon-
trolu bešike ili za smirenje
mogu izazvati anhidrozu.
Znojenje se uglavnom
vraća u normalu kada se iz
terapije isključe ti lekovi.
Genetski faktor: kongeni-
talni nedostatak znojnih
žlezda može biti nasledan
ili je posledica genetskog
poremećaja koji utiče na
funkciju znojnih žlezda.
Dehidracija: ova pojava
nastaje kada telu nedostaje
tečnost za obavljanje nor-
Recepti
malnih funkcija.
Ektodermodisplazija:
nepostojanje endokrinih
žlezda.
Le~enje
i prevencija
Osobama koje boluju od
anhidroze zabranjen je
težak rad, vežbanje, kao i
boravak u pretoplim pro-
storijama. Ukoliko postoji
opasnost od toplotnog
udara, preventive radi tre-
ba se češće tuširati pro-
hladnom vodom. U slučaju
toplotnog udara, u krilo, na
vrat i na glavu treba staviti
led. Potrebno je izbegavati
vruću hranu, a od napita-
ka kofein i alkohol jer oni
izazivaju dehidrataciju.
Obolelima se savetuje što
duži boravak u klimatizo-
vanim prostorijama, kao i
da podignu noge. Savetuje
se i svakodnevno nežno
masiranje mišića da bi se
omogućila bolja prokrvlje-
nost i da bi se predupredili
ili ublažili grčevi. Poželjno
je piti što više vode i to ne
samo kada se oseti žeđ. A
od lekovitih napitaka pre-
poručuju se čajevi od zove,
kamilice, crnog i belog
sleza, kao i drugih biljaka
koje pospešuju znojenje.
Sokova što se tiče, prepo-
ručuju se prirodni sokovi
od jabuke, maline, jagode,
breskve, pomorandže i
limuna.
Kičica
Pelin
Gorka detelina
26 Lekovito Bilje 9/11
Sprečite PARADENTOZU
U
starosti je paraden-
toza (paradento-
patija) uobičajena
pojava, ali ako se
javi u mlađim godinama, ona
predstavlja vrlo opasnu bolest.
Ogleda se u tome što se, tokom
vremena, koštana čašica u
kojoj stoji zub troši, skraćuje
i nestaje. Na taj način kost sve
manje obuhvata koren zuba, on
se rasklati i na kraju ispada.
Tokom ove bolesti često se,
uporedo s gubitkom koštane
mase, povlače i desni (zubno
gleđ zuba dvadeset minuta
posle konzumiranja šećera.
Vitamin C igra važnu ulogu u
regeneraciji tkiva i deluje anti-
oksidantno. Posebno je važna
zaštitna uloga vitamina C kod
pušača jer neutrališe štetne
materije iz dima cigarete.
Kalcijum je važan sastojak
kostiju, pa utiče na njihovu
mineralizaciju i gustinu. Jače
mineralizovana kost otporni-
meso). Ako se zubno meso ne
povlači istom brzinom kojom
nestaje koštana čašica, između
zubnog mesa i korena stvaraju
se ”džepovi”. Tokom ovog pro-
cesa ti džepovi postaju sve du-
blji i zubi počinju da se klate. U
taj prostor se, prilikom žvaka-
nja, zavlači hrana koja se teško
odstranjuje. Hrana privlači mi-
krobe, što uzrokuje zapaljenja
i gnojne rane, a desni potamne
i postaju ljubičastocrvene boje,
oteknu i krvare. To je pogodno
tlo za taloženje zubnog kamen-
ca. Ova zapaljenja često dopiru
do vrha korena zuba i mogu
potpuno da ga istisnu iz ležišta.
Dakle, paradentoza može da
bude prirodni proces nestaja-
nja tkiva, a može da postane
bolest koštane čašice uz gnojno
zapaljenje desni.
Treba napomenuti da klaće-
nje zuba može biti izazvano
i mehaničkim opterećenjem
(”škripanje” zubima u snu), a
ne samo paradentozom.
Ishrana
Namirnice koje
sadrže šećer i
skrob poseb-
no loše utiču
na zube.
Njihovim
raspadanjem
nastaje veoma
kisela sredina
u ustima, što
pogoduje
razvoju
bakterija i
nastanku
plaka.
Bakterije
u takvim
uslovima
napadaju
ja je na paradentozu, zato se
preporučuje veći unos mleka i
mlečnih proizvoda, ribe i ostale
hrane koja sadrži kalcijum.

Pranje zuba
Pranje zuba uklapa se u narod-
nu izreku ”bolje sprečiti nego
lečiti”. Ljudi koji posle svakog
obroka peru zube, sprečiće po-
javu karijesa. Posebno je važno
oprati ih pred spavanje.
ZUBNE BOLESTI
Gubitak koštane mase i povlačenje
desni, propraćeno krvarenjem i
klimanjem zuba, simptomi su ove
bolesti
Upala desni
Iseckati sto grama lišća aloje, pretvoriti ga u kašicu, staviti u
emajliranu posudu, poklopiti i ostaviti da stoji sat vremena.
Zatim pustiti smesu da proključa na vatri i nakon toga procedi-
ti. Sipati u staklenu posudu i dobro zatvoriti. Čuvati na tamnom
i hladnom mestu. Smesom ispirati usnu šupljinu.
Za ja~anje desni i zuba
Isitnjeni koren kupine skuvati u vinskom sirćetu. Dobijenom
tečnošću ispirati usta više puta dnevno, desetak dana.
Po 5 grama listova kupine, maline, ribizle i nane preliti sa 200
grama ključale vode, poklopiti, posle 6 sati ocediti i tom tečno-
šću ispirati usta.
Prirodna pasta
Oprati zube ”pastom” od sode bikarbone, limunovog soka i žal-
fje. Na ovaj način čiste se zubi od naslaga kamenca i duvana.
Propolis za dezinfekciju
Kao prirodni sastojak meda, propolis je odličan dezinfcijens
koji inhibira razvoj mikroorganizama, izazivača spoljašnjih
i unutrašnjih infekcija, uspešno sanira para-
dentozu, hronične i akutne ekce-
me, posekotine i otvorene rane,
upalu desni, afte, psorijazu,
herpes, svrab kože. Treba ga
uzimati samog ili s medom,
ne gutati, već ostaviti da se
rastopi u ustima.
9/11 Lekovito Bilje 27
”Primed” preparati protiv
HORMONSKIH POREMEĆAJA
P
rimed preparati
imaju 100% prirodan
sastav, a spravljeni su
od domaćih pčeli-
njih proizvoda i organskog
bilja. Bogati su vitaminima i
mineralima, dobro se apsor-
buju i deluju višestruko, pa
suzbijaju i leče mnoge bolesti.
Nisu toksični, ne oštećuju
mikrofloru creva i ne stva-
raju zavisnost, potpuno su
bezbedni po zdravlje, što
potvrđuje i njihov sertifikat.
krenjem i otklanjaju prateće
tegobe, a saniraju se i infekci-
je čiji su uzročnici mikoplaz-
ma, ureaplazma, ešerihija i
hlamidija. ”Primed 6-urinari-
us” ublažava upalu prostate i
bubrega.
PRIMED
7-TIROMED
”Primed 7-tiromed” je dijetet-
ski suplement na bazi meda,
eteričnog ulja oraha i joda,
zahvaljujući kojem se uspo-
stavlja hormonska ravnoteža.
Pomaže u lečenju hipotireoze,
neredovne menstruacije, poli-
Preporučuju se svima, naro-
čito deci, trudnicama, dojilja-
ma, hroničnim bolesnicima i
osetljivim osobama.
PRIMED
6-URINARIUS
”Primed 6-urinarius” je meša-
vina meda i semena bundeve,
obogaćena vitaminima C, B i
E, koja deluje protiv urinar-
nih tegoba. Upotrebom ovog
preparata u kratkom roku
smanjuje se nagon za mo-
cističnih jajnika, mioma ma-
terice, klimakteričnih tegoba,
oligospermije i smanjene
pokretljivosti spermatozoida,
a uz to popravlja izgled kože,
kose i noktiju.
PRIMED
8-FEROPOLIS
”Primed 8-feropolis” su kapi
na bazi koprive i propolisa,
koje ubrzavaju cirkulaciju,
uklanjaju plak sa krvnih
sudova i snižavaju nivo
masnoća u krvi. Delotvorne
su u slučaju hiperlipidemije,
ateroskleroze i anemije.
LB INFO
Proizvodi ”Primed” potpuno su
prirodni, bezbedni i izuzetno lekoviti
28 Lekovito Bilje 9/11
LB INFO
Digestanin – spas za
STOMAČNE TEGOBE
S
avremeni način
života, neadekvat-
na ishrana, stres i
nervoza najčešći su
uzroci bolesti probavnog
trakta. Stomačne tegobe
najčešći su zdravstveni pro-
blemi tokom letnjih meseci,
a uzrokuju ih virusne ili
bakterijske infekcije, pore-
mećaji u ravnoteži crevne
fore, zagađena voda ili hra-
Hajdučka trava poznata je u
narodu kao biljka koja čisti
i jača krv i organe za vare-
nje jer je odličan antipiretik
i antiseptik. Posebno je bla-
gotvorna u slučaju prolema
s jetrom i slezinom, kao i
gorušice, grčeva i žutice.
Lišajevica pomaže kada je
reč o upali mokraćne bešike
i olakšava izbacivanje peska
i kamena iz bubrega. Biljni
ugalj ublažava gasove i
nadutost, podstiče varenje i
sprečava apsorpciju toksina
koji se hranom ili vodom
unose u organizam. On,
na. Simptomi koji se javljaju
u tom slučaju jesu nadima-
nje, mučnina, povraćanje,
dijareja, jaki bolovi i grčevi
u stomaku.
Najbolja preventiva od
stomačnih tegoba i infek-
cija jeste redovna primena
dijetetskog suplementa
”Digestanin”, u čijem sasta-
vu dominira hajdučka trava,
lišajevica i biljni ugalj.
takođe, efkasno leči proliv.
Uz ovakav sastav
”Digestanin” je vrlo efkasan
biljni preparat koji smiruje
nadutost i bolove u sto-
maku, sprečava gorušicu,
grčeve i dijareju.
Iskustva mnogih korisnika
pokazala su da ”Digestanin”
najbrže i najefkasnije delu-
je na stomačne poremećaje,
bilo da se radi o gorušici,
otežanom varenju, zatvoru
ili prolivu.
”Digestanin” se preporu-
čuje osobama sa osetljivim
sistemom za varenje jer im
je često narušena prirodna
ravnoteža mikrofore, zatim
onima koji se neuredno
hrane, kao i onima koji pu-
tuju jer im promena klime
izaziva zdravstvene tegobe.
Preporučuju se 2-4 kapsule
dnevno.
Ovaj efkasan biljni preparat
smiruje nadutost, bolove, sprečava
gorušicu, grčeve i dijareju
9/11 Lekovito Bilje 29
Lekovito bilje
N
a
p
r
a
v
i
t
e

s
v
o
j
u

z
b
i
r
k
u

l
e
k
o
v
i
t
o
g

b
i
l
j
a
Lavanda Ruzmarin
^i~ak Smilje
Lekovito
Bilje
Lekovito
Bilje
Lekovito
Bilje
Lekovito
Bilje
Otklanja infekcije usne duplje i
regeneriše tkivo
Čisti krv, jača srce i povećava
koncentraciju
Leči katar želuca i pospešuje rast
kose
Snižava krvni pritisak, leči pluća i
jača organizam
30 Lekovito Bilje 9/11
Ruzmarin
(Rosmarini folium)
Izgled: Ruzmarin je grmolika biljka koja dostiže visinu do dva
metra, čiji kožasti listovi bez peteljki imaju intenzivan, prijatan
miris. Sitni, svetloplavi cvetovi skupljeni su u cvasti.
Gde raste?: Raste kao samonikla biljka u toplom i suvom
podneblju. Može se uzgajati i u hladnijim predelima, ali ga u tom
slučaju preko zime treba držati u zatvorenom prostoru.
Kada se bere?: Cvetovi se beru u aprilu i maju, a listovi od
proleća do jeseni. Obrano bilje suši se u hladu, a potom se zatvara
u staklene teglice da miris ne bi izvetrio.
Primena: Čaj od ruzmarina jača želudac, otklanja nadimanje,
blagotvorno deluje u slučaju bolesti bubrega i jetre, reumatizma i
vodene bolesti, poboljšava cirkulaciju i rad srca, jača koncentraciju.
Olakšava menstrualne tegobe i pospešuje rast kose.
Recept: Za probleme sa probavom preporučuje se čaj od
ruzmarina. Kašičicu usitnjenih, suvih listića ruzmarina preliti s 2,5
dl ključale vode, poklopiti i ostaviti da odstoji 10 minuta. Procediti
i piti nezaslađeno dva puta dnevno po jednu šolju.
Za čišćenje krvi, kao i za bolje izlučivanje mokraće, pije se
ruzmarinovo vino, tri puta dnevno po jedna rakijska čašica i to
ujutro natašte ili sat vremena pre ručka i večere. Priprema se
tako što se 70 g listova biljke namoči u litru belog vina i ostavi da
odstoji četiri dana na hladnom i tamnom mestu, a onda procedi
u zelenu fašu.
Lavanda
(Lavandula ofcinalis)
Izgled: Mirisni grm koji može da naraste do pola metra
visnine. Listovi su joj nalik ruzmarinovim, dok su cvetovi
skupljeni na vrhovima stabljike u modre klasove. Lavanda
ima jak miris, gorak i ljut ukus.
Gde raste?: Prija joj topla i suva mediteranska
klima, ali se može naći i na livadama u predelima sa
umerenokontinentalnom klimom.
Kada se bere?: Biljka cveta u julu i avgustu, a za lek se beru
listovi i cvetovi pre nego što se otvore.
Primena: Preporučuje se u lečenju nervnih bolesti,
depresije, stresa, stomačnih grčeva migrene, alergije, astme,
infekcije usne duplje, neprijatnog zadaha, dermatitisa
i masne kože. Oblog od lavande ublažava opekotine i
rane, jer ima snažno antiseptičko dejstvo, a podstiče i
regeneraciju tkiva.
Recept: Kašičicu usitnjene biljke preliti sa 2 dl ključale vode,
poklopiti i pustiti da odstoji 15-20 min. Čaj procediti i piti
2-3 šolje dnevno.
Za masažu u slučaju reumatskih tegoba, kao i za opuštanje,
koristi se esencijalno lavandino ulje: 25 g lavande, preliti
sa 1 dl maslinovog ili bademovog ulja i kuvati na pari 60
minuta. Kada se ulje prohladi, procediti ga kroz gazu i
koristiti za masažu.
Smilje
(Helichrysum italicum)
Izgled: Trajna zeljasta biljka sivkaste boje, sa stabljkama
do pola metra visine, obraslim duguljastim listovima, na
čijim vrhovima su bokori žutih glavičastih cvasti koje se
rascvetavaju leti.
Gde raste?: U toplim krajevima na peskovitom tlu.
Kada se bere?: Biljka cveta od juna do jula, a bere se
kada se cvetovi počnu otvarati.
Primena: U narodnoj medicini smilje se koristi za
zaustavljanje krvarenja iz nosa, snižavanje krvnog
pritiska, uklanjanje kamena iz žuči i jačanje organizma,
ali i u terapiji plućnih bolesti i kao sedativ. Ima
regenerativno dejstvo pa se koristi u izradi krema za
negu dehidrirane i umorne kože, kao i preparata koji
sprečavaju bore.
Recept: Za uklanjanje kamena iz žuči koristi se čaj koji se
priprema na sledeći način: tri kašike cveta smilja prelije
se sa pola litra vrele vode i ostavi poklopljeno preko noći.
Sutradan se pije u tri doze - pre svakog obroka.
Ulje od smilja leči infekcije kože, a priprema se na sledeći
način: 200 g suvih cvetova preliti litrom maslinovog ulja,
dobro zatvoriti staklenu bocu i čuvati na toplom mestu
mesec dana, uz povremeno mućkanje. Procediti i mazati
obolela mesta više puta dnevno.
^i~ak
(Arctium lappa)
Izgled: Stabljika je grmoliko razgranata, obrasla dlačicama i
često ima crvenkastu nijansu. Relativno veliki listovi prekriveni
su mekanim dlačicama. Cvetovi su obično crveni ili ljubičasti.
Gde raste?: Ova biljka često se može naći uz puteve, ograde i
obale reka.
Kada se bere?: Koren čička sakuplja se tokom jeseni. Prvo
se sa njega odstrani zemlja, a potom se uzdužno razreže na
nekoliko mesta i suši na prozračnom i tamnom mestu.
Primena: Čičak se koristi u terapiji genitalnih bolesti, čireva,
gihta i trovanja živom. Čajem od mladog lišća leče se katar
želuca i nadutost, a dobro je sredstvo i protiv osipa i gnojnih
rana. Od semena čička pravi se ulje koje je dobar lek protiv
peruti i opadanja kose. U vinu skuvano lišce ove biljke uklanja
kamenac iz mokraćnih kanala.
Recept: Čičkovo ulje - šaku suvog i sitno istucanog semena
preliti sa malo 90-procentnog alkohola i ostaviti da odstoji
14 dana. Potom doliti pola litra maslinovog ulja i ostavi četiri
nedelje na toplom mestu, uz povremeno mućkanje. Da bi
alkohol ispario, bocu sa uljem ne zatvarati čepom nego gazom
ili papirom po kome su izbušene rupice.
Čaj od korena čička pravi se na sledeći način: U litar vode sipati
supenu kašiku naseckanog korena, prokuvati, skinuti sa ringle i
ostaviti da odstoji. Piti mlak čaj tri puta dnevno.
N
a
p
r
a
v
i
t
e

s
v
o
j
u

z
b
i
r
k
u

l
e
k
o
v
i
t
o
g

b
i
l
j
a
9/11 Lekovito Bilje 31
Stručnjaci ”Lekovitog bilja”
preporučuju preparate, namirnice
i higijenske mere koji suzbijaju
znojenje i održavaju svežinu stopala
S
topala su deo tela
koji ima najgušću
mrežu znojnih
žlezda, a pritom su
i najizloženija teretu, zbog
čega često šire neprijatan
miris. Taj problem može
da se reši ukoliko se
suzbiju uzročnici (infekcija,
neodgovarajuća obuća,
loša higijena), uz primenu
preparata za održavanje
optimalne vlažnosti
kože, kao i higijene.
Naravno, prednost se daje
preparatima na biljnoj bazi
jer ne mogu da izazovu
alergijske reakcije. Posebna
pažnja treba da se posveti
i ishrani jer pojedine
namirnice pojačavaju
lučenje znoja i stvaranje
neugodnog mirisa, pa zato
treba izbegavati jaku hranu.
Dr Vladimir
Petrović
savetuje
Da bi se otklonio neprijatan miris
stopala, neophodno je redovno
održavati higijenu nogu, koristiti
preparate protiv znojenja i nositi
adekvatnu obuću. Stopala bar jednom
dnevno treba prati medicinskim
sapunom i mlakom vodom, a zatim
dobro osušiti i namazati puderom,
sprejom i losionom od žalfje, kamilice
ili nane. Osim što regulišu rad znojnih
žlezda, ovi preparati neutrališu
neprijatne mirise i čuvaju svežinu
kože. Pored toga, neophodno je nositi
pamučne čarape i obuću od prirodnih
materijala, prethodno naprskanu
antiperspirantom. Ukoliko ove mere
ne pomognu, potrebno je zatražiti
pomoć dermatologa.
Marko
Jovanović
savetuje
U slučaju problema sa znojenjem i
neprijatnim mirisom stopala, korisno je
svako jutro i veče po 10 minuta držati
noge u jakom čaju od žalfje ili soku
od rotkvice. Ove kupke imaju snažno
antibakterijsko i antifungalno dejstvo
pa uništavaju mikroorganizme na koži
i neutrališu neprijatne mirise. Osim
toga, potrebno je stopala povremeno
mazati mašću od nevena: pregršt sitno
iseckanih cvetova ove biljke izručiti u
pola kilograma rastopljene svinjske
masti, pa dinstati pola sata. Posle toga
procediti, sipati u sterilnu plastičnu
kutiju, zatvoriti i odložiti u frižider.
Nevenova mast značajno doprinosi
rešavanju ovog problema, jer jača kožu
i pruža joj optimalnu vlažnost.
Branka
Mirković
savetuje
Trebalo bi izbegavati ljuta, masna i
zapržena jela, crveno meso, mesne
prerađevine, teške sireve, ukiseljeno
povrće, beli i crni luk i alkohol, jer
ove namirnice pojačavaju znojenje
i neugodan miris. Dobro je uzimati
laganu hranu - belo meso, ribu,
mlade sireve, testeninu, integralne
žitarice, pasulj, grašak, boraniju,
kupus, origano, bosiljak, ruzmarin,
nanu i druge prirodne začine, hladno
ceđena ulja i sveže voće. Takođe,
korisno je jesti pet puta dnevno i piti
dosta vode. Redovni obroci ubrzavaju
metabolizam i regulišu rad znojnih
žlezda. Preporučuju se nezaslađeni
biljni čajevi, rashlađeni i to više šoljica
tokom dana.
Lekar op{te
medicine
Fitoterapeut Nutricionista
Neutrališite neprijatan
MIRIS STOPALA!
LB SAVETI
Oblog od lista banane OTKLANJA GRLOBOLJU
Boraveći u divljini, Andrej je od domorodaca naučio ne samo kako
da se prehrani, nego i da se izleči
32 Lekovito Bilje 9/11
P
rošle godine u ovo
vreme voditelj Andrej
Maričić boravio je,
kao jedan od učesnika
serijala ”VIP Survajer”, u bes-
puću Filipina odakle se vratio
kao ”jedini preživeli”. Iako se
tada verovatno pitao: šta mi bi
da se upustim u ovu avanturu,
danas se s osmehom na licu
priseća tih dana napominjući
da je reč o velikoj životnoj
školi. Ako ništa drugo, naučio
je kako da preživi u divljini
hraneći se onim što mu nudi
priroda.
* Šta je najneobičnije što si
jeo na Filipinima a što ranije
– da ti je neko ponudio – ne bi
okusio ni za opkladu?
Ukazala nam se prilika da pro-
bamo različite ”specijalitete”
flipinske kuhinje: fetus pileta,
iguanu, riblje oči, larve, bu-
bašvabe... Da nabrajam dalje?
(smeh) Da bi se čovek snašao
u divljini, neophodno je da
ima predznanje o prostoru
koji ga okružuje, što s nama, u
startu, nije bio slučaj. Srećom,
omogućeno nam je da jedan
dan provedemo u društvu
domoroca koji nam je pokazao
kako da preživimo na ostrvu.
Od njega smo naučili kako
da iz stabla jedne biljke, kojoj
ne znam ime, izvučemo jestiv
koren, pa smo se time hranili.
Bili smo ubeđeni da smo u
džungli pronašli krompir koji
je izgledao kao ovaj naš, ali
nas je domorodac upozorio
na to da je taj plod otrovan
ukoliko se tri sata ne kuva na
jakoj vatri. S obzirom na to da
na onakvoj vrućini nije bilo ni
govora o jakoj vatri, odustali
smo od ideje da jedemo taj
”krompir”. Jedino osveženje
bila nam je vruća voda. Imala
je čudan, pomalo bljutav ukus,
ali u tim uslovima činila se
najdragocenijom na svetu.
* Da li ste bili u prilici da
se lečite pomoću tamošnjih
biljaka?
Probali smo svašta, ali od
tih biljaka ničeg nema u
Beogradu, pa ne bih umeo da
kažem šta smo tačno koristili.
Od svega što smo videli, bio mi
je poznat tek ananas. Doduše,
tamošnji ananas, sveže ubran
u džungli, nije sličan onom na
koji smo navikli, čak drugačije
miriše. Recept koji smo dobili
od domorodaca, a koji se može
primeniti i u civilizaciji, od-
INTERVJU: ANDREJ MARIČIĆ, TV VODITELJ
Oblog od lista banane OTKLANJA GRLOBOLJU
nosi se na problem kašlja koji
se otklanja tako što se na grlo
stavi oblog od lista banane.
Provereno deluje.
* Generalno, veruješ li u leko-
vitu moć biljaka?
Priroda krije lek za svaku
bolest, samo treba pronaći od-
govarajuću biljku. Savremena
medicina napredovala je u
svakom pogledu, međutim,
smatram da nauka ne može
nadomestiti sve ono što nudi
priroda. Ponekad se tajna krije
u jednom, naizgled zanemarlji-
vom, sastojku koji neka biljka
sadrži.
* Koje si cake narodne medi-
cine isprobao na sopstvenoj
koži?
Jednom sam popio malo više
komovice nego što je trebalo.
Posle dva sata pretvorio sam
se u ”golu vodu”, kao da me je
neko istuširao. Poenta ovoga
što sam rekao nije u tome da
se napijete, već da komovicu
koristite kao lek jer zaista
može da pomogne. Poznato
mi je da je beli luk dobar za
jačanje imuniteta, ali nema
šanse da prisilim sebe da ga
okusim. Zato se oslanjam
na kombinaciju crnog luka i
roštilja - em jedeš pošteno, em
jačaš imunitet.
* Tokom boravka na
Filipinima smršao si 13 kilo-
grama. Da li ste gladovali ili
ste pronašli način da zavarate
stomak?
Dobijali smo nekoliko kašika
pirinča dnevno i to je sva hra-
na koju smo unosili. Nije bilo
načina da se zasitimo, pogoto-
vo ne pirinčem. Čini mi se da
bi mi bilo malo da sam pojeo
i dva kilograma te namirnice
dnevno. Iako sam mislio da
ga nikada više neću okusiti,
po povratku kući pirinač sam
uvrstio u svoj jelovnik jer je
zdrav i koristan po organizam.
* U kojoj meri vodiš računa o
zdravom načinu ishrane?
I vodim i ne vodim računa o
tome. Naravno, trudim se da
biram što zdravije obroke, ali
imam dobar metabolizam pa
nema razloga da se lišavam
bilo čega. U principu jedem
sve, s tim što kasno uveče izbe-
gavam jaku hranu.
* Na kojim se namirnicama
zasniva tvoja ishrana?
Za ručak obavezno na stolu
mora da bude parče mesa
ili ribe, a uz to jedem dosta
povrća. Za doručak uzimam
ovsene ili druge pahuljice, a
za užinu obavezno je voće, po
mogućnosti maline i jagode,
koje obožavam. Od povrća
najviše volim karfiol. Važno je
reći i to da tokom dana pijem
mnogo vode.
* Možeš li da nateraš sebe
da pojedeš nešto što ne voliš
pod uslovom da znaš da je to
zdravo?
Doskora nisam mogao ni
da vidim brokoli. Međutim,
kada sam uspeo da ubedim
sebe da ga probam, shva-
tio sam da mi se dopada.
Tačnije, kuvani brokoli i da-
Priroda krije lek za svaku bolest,
samo treba pronaći odgovarajuću
biljku
lje ne jedem, ali onaj gotovo
sirov – obožavam.
* Da li voliš da osetiš ukus
začinskog bilja u hrani?
Volim ukus mirođije mada mi
je favorit lovor koji ubacujem
gde god mogu, a najviše mi
se dopada u kombinaciji s
gulašima.
* Kako započinješ dan?
Uz lagani obrok baziran na
žitaricama, obavezno po-
pijem voćni sok ili zeleni
čaj koji je fenomenalan za
probavu i čišćenje organizma.
Osim zelenog, rado pijem
čajeve od nane i kamilice, koji
su mi omiljeni od detinjstva.
Ovi moderni čajevi, s raznim
aromama, ne dopadaju mi
se, imaju ukus razblaženih,
toplih sokova. Nana je nana!
* Navraćaš li u prodavnice
zdrave hrane?
9/11 Lekovito Bilje 33
U njima pronalazim većinu
onoga što volim da jedem:
ovsene pahuljice, raž, ječam,
ovas, med... Slatkiše jedem, ali
umereno, više volim zamene
u obliku proizvoda koji sadrže
med. Med je, po mom mišlje-
nju, nešto najbolje što može-
mo dati organizmu. Koristim
ga svakodnevno, u preventivne
svrhe, ali i kao lek. Kada me
boli grlo, razmutim kašičicu
meda u soku od limuna i to
naiskap popijem. Uvek mi
pomogne.
* S obzirom na to da si bez
problema izdržao tri meseca
na Filipinima, pretpostav-
ljam da ti prija boravak u
prirodi.
Svako mesto gde nema dometa
za mobilni telefon savršeno
je za odmor. Volim da na
nekoliko dana odem na čist
vazduh, u prirodu, daleko od
svega. Ukoliko niste za ”izlet”
do Filipina, posetite Đavolju
varoš. Netaknuta priroda osta-
viće vas bez daha.
* Koji je tvoj savet za zdrav i
srećan život?
Bavite se sportom, boravite u
prirodi što više, jedite sve – ali
umereno i mnogo se smejte!
Eva Čubrović
Andrejev na~in ishrane
Doručak
* Zobene pahuljice s posnim sirom ili jogurtom
* Četiri jajeta (omlet, kajgana ili kuvana) i 80 grama crnog
hleba
Ručak:
* Pirinač s pilećim grudima i povrćem
* 150 grama mesa, 120 grama pirinča i zelena salata (masli-
novo ulje)
Užina:
* Ovsene pahuljice i posni sir
* Šejk s mlekom i kašikom lanenog ulja uz zobene pahuljice
Večera:
* Goveđa šnicla s pirinčem i povrćem
* Jogurt 0,1% mm 0,5 l (običan, voćni), piletina i tost
INTERVJU: ANDREJ MARIČIĆ, TV VODITELJ
34 Lekovito Bilje 9/11
Biljna VINA
U narodnoj medicini, pored čajeva i melema,
veoma su cenjena i lekovita vina pripremljena od
bilja, povrća i voća
Vino od lincure
U litar belog vina dodati 30
g dobro isitnjenog korena
lincure, držati zatvoreno 10
dana na tamnom i hladnom
mestu, procediti i piti po
decilitar pre jela.
Lekovito dejstvo:
Poboljšava varenje
Vino s ru`inim
laticama
Za vino je potrebno: 10
mirišljavih cvetova ruže
(koji nisu tretirani hemi-
kalijama), litar belog vina,
2 grančice timijana (maj-
čine dušice) i 100 g šećera
u kockama. Vino, šećer i
timijan staviti u šerpu i na
niskoj temperaturi zagreva-
ti do ključanja pa skloniti
s ringle. U tečnost dodati
latice ruža i ostaviti da
suncu 10 dana. Sok procedi
kroz gustu gazu i naliti ga u
balon, otvor začepiti papi-
rom i ostaviti da odstoji 2
meseca na toplom da bi se
obavilo vrenje koje traje
sve dok se izdvajaju mehu-
rići. Tek posle toga preliti u
boce, hermetički ih zatvori-
ti i ostaviti na tamnom
mestu.
Lekovito dejstvo:
Jača krv.
Vino s
ruzmarinom
U litar crnog ili belog
domaćeg vina dodati
50 g listića ruzma-
rina, 50 g meda
i manji
štapić
cimeta.
Bocu do-
bro zatvoriti
i ostaviti je 15 dana na
toplom mestu uz povreme-
no mućkanje. Vino proce-
diti i piti po čašicu ujutro i
uveče.
Lekovito dejstvo: Jača imu-
nitet i poboljšava cirkula-
ciju.
Vino od zove
Tri kilograma zrelih
bobica zove kuvati oko
pola sata u 3 l vode.
Procediti kroz gazu i
dodati kilogram še-
ćera i 3 l crnog vina,
odstoji poklopljeno 2 sata,
procediti, naliti u staklene
boce i dobro zatvoriti. Piti
po decilitar posle jela.
Lekovito dejstvo: Osvežava
umorno telo, smiruje bolo-
ve, a kao oblog koristi se u
slučaju glavobolje.
Kupinovo vino
Za ovaj recept potrebno je
4 kg kupina i 1 kg šećera. U
veću teglu ređati red kupi-
na, pa red šećera dok se sve
ne utroši, ali da grlić tegle
ostane prazan. Poklopac
zatvoriti papirom (ne no-
vinskim jer
sadrži
olovo) i
osta-
viti da
odsto-
ji na
dobro pomešati i pustiti da
još jednom provri. Skinuti s
ringle, pustiti da se ohladi i
naliti u flaše. Vino čuvati na
hladnom i tamnom mestu.
Lekovito dejstvo: Čisti
organizam od otrova i sma-
njuje nivo holesterola.
Vino od
per{una
Prokuvati 2 l belog vina i
2 kašike sirćeta, pa preliti
preko očišćenih i na koluto-
ve izrezanih 12 koreno-
va peršuna. Promešati i dok
je vruće dodati 300 g meda,
poklopiti i ostaviti da se
ohladi. Vino procediti i piti
2 puta na dan po 1 malu
kašičicu posle jela.
Lekovito dejstvo: Podstiče
rad srca.
Vino od
bundeve
Za spravljanje ovog vina
potrebno je: 1,5 kg bunde-
ve, litar mošta od jabuka,
200 g meda, sok i kori-
ca od 3 limuna i štapić
cimeta. Bundevu oguliti i
narezati na sitne kockice.
BAKINA KUHINJA
Vino od `alfije za
bolju potenciju
Vino od žalfje spravlja se na
sledeći naćin: u 2 litra domaćeg
kvalitetnog vina ubaciti 30 g
žalfje i 70 g ruzmarina, pa sve
to nekoliko minuta prokuvati
na pari. Kada se vino prohladi
(postane sasvim mlako), dodati
mu 30 g meda. Zatim prome-
šati, naliti u staklene boce i piti
po rakijsku čašicu pre jela. Ovo
vino je odličan prirodni lek za
potenciju a osim toga preporu-
čuje se i rekonvalescentima za
jačanje organizma.
9/11 Lekovito Bilje 35
U mošt od jabuka dodati
bundevu, med, sok i ko-
ricu od limuna, cimet, pa
sve zajedno kratko proku-
vati. Vino ohladiti, pro-
cediti i piti 1-2
čašice dnevno.
Lekovito dej-
stvo: Protiv
umora i iscr-
pljenosti.
Vino
od
rotkve
U litar kvalitetnog
belog vina narendati
ceo koren crne rotkve
zajedno s korom,
pa ostaviti 15 dana
na suncu uz sva-
kodnevno mućka-
nje. Procediti u
staklenu bocu i
dobro zatvoriti.
U narednih 20
dana svakog
jutra piti po 1 dl
vina.
Lekovito dejstvo:
Olakšava mokrenje,
umiruje bolove izazva-
ne reumom i gihtom.
Preporučuje se obolelima
od bubrežnih bolesti
Smokvino vino
U 3 litra vode ubaciti po
kilogram iseckanih zrelih
smokava i šećera, pa do-
dati 10 g kvasca. Ostaviti
na toplom mestu nekoliko
sati da se obavi vrenje,
skloniti na hladno i
pustiti da odstoji
40 dana. Istopiti
kilogram
šećera u 3 litra
vode, usuti u
proceđeno vino,
dobro izmešati
pa naliti u boce
i opet ih ostavi-
ti 40 dana na hladnom i
tamnom mestu.
Lekovito dejstvo: Snaži telo
Vino od celera
Nasuti u šerpu 3 dl vode i
2 l belog vina pa
pustiti da pro-
ključa. Tri korena
celera i 2 limuna
oguliti, narezati na
listiće pa preliti
vrelom tečno-
šću, poklopiti
i pustiti da od-
stoji dok se vino
ne ohladi. Vino
procediti u staklene
boce. Piti 3 puta dnev-
no po 1 dl.
Lekovito dejstvo:
Podstiče izluči-
vanje vode iz
organizma.
Vino od
bagrema
Potopiti 50 g bagre-
movog cveta u 2 l doma-
ćeg crnog vina i ostaviti da
odstoji 10 dana na tamnom
i hladnom mestu. Procediti
u staklene boce, dobro ih
zatvoriti i osta-
viti na
hladnom.
Piti po 1 dl pre jela.
Lekovito dejstvo:
Podstiče varenje i suz-
bija kašalj
Vino od luka
Pola kilograma crve-
nog luka sitno isec-
kati, ubaciti u bocu
i preliti sa 3 litra
crnog vina, a potom
u smesu dodati 500
g meda. Pustiti da
odstoji 2 nedelje, pro-
cediti i piti po decilitar
posle doručka.
Lekovito dejstvo:
Smiruje nervnu napetost.
Vino od
bosiljka
Pet kašika usitnjenog
suvog bosiljka preliti
litrom belog vina i
pustiti da odstoji 10
dana na tamnom
i hladnom mestu.
Procediti i piti po
čašicu vina uz
jelo.
Lekovito dej-
stvo: Ublažava
grčeve u stoma-
ku i olakšava
varenje.
Recept opatice Hildegard fon Wingen
Ovo čuveno vino pravi se po recepturi opatice Hildegard
fon Bingen (1098–1179), a zabeležena je u knjizi “Tako leči
Bog”, autora dr Gotfrida Herkea. Vino je postalo popularno u
narodu zbog postignutih odličnih rezultata u lečenju srča-
nih oboljenja, naročito angine pektoris. Savetuje se dnevna
konzumacija 2-3 velike kašike ovog vina kad god se oseti
„probadanje srca“.
U litar čistog, domaćeg vina (može i belo i crno), ubaciti 10
stabljika peršuna zajedno s lišćem i dodati 1-2 kašike čistog
vinskog sirćeta. Kuvati 10 minuta na laganoj vatri, dodati
300 g prirodnog meda i kuvati još 4 minuta.
Staklene boce dobro oprati pa isprati jakim alkoholom, a
onda u njih naliti proceđeno, toplo vino i dobro zatvoriti.
36 Lekovito Bilje 9/11
Moguće je pobediti
KANCER PLUĆA
Biljnom mešavinom spravljenom po tajnom receptu
pravoslavnog sveštenika, travar Darko pomaže u
lečenju ove bolesti čak i kada ona metastazira
T
ravar Darko Mandić
iz Petrovca na Mlavi
svojim blagotvornim
mešavinama od le-
kovitog bilja uspeva da pobedi
čak i najgore bolesti, kao što je
kancer pluća. Drevnu veštinu
spravljanja lekovitih napitaka
nasledio je od svog dede, sve-
štenika koji je živeo i službovao
u dalekoj Americi. ”Rođeni brat
mog dede bio je pravoslavni
sveštenik u Americi, a posetio
sam ga 1991. godine. Tada sam
od njega na poklon dobio sve-
sku punu recepata i travarskih
tajni. Dao mi ju je u amanet
da nastavim da se bavim ovim
lečenjem ali mi je otkrio i ono
u šta sam se kasnije uverio –
kancera pluća, s metastazom
na mozgu, ustao iz kreveta
zahvaljujućim Darkovom čaju.
”Komšija je dugo bolovao i svi
iz njegovog okruženja izgubili
su nadu da će mu biti bolje.
Pošto je on kao lekar negovao
moju baku, želeo sam da mu
se na neki način odužim i da
mu pomognem pa sam mu
otišao u posetu i odneo svoj
čaj. Mesec dana kasnije u moju
kuću došla su njegova deca da
me zamole da im dam još te
biljne mešavine jer je dokto-
ru bilo mnogo bolje”, priča
Darko. I ne samo da je oboleli
od kancera ustao iz kreveta,
već je počeo da se goji, da šeta,
da vozi automobil i – odlično
se osećao. Svi su bili u čudu jer
se čovek, koji je bio na izdisaju,
potpuno oporavio. Međutim,
pošto je bio strastveni pušač,
nije uspeo da se oslobodi tog
poroka pa se bolest vratila, ali
tek posle tri godine.
Obavezna
preventiva svim
pu{a~ima
Pušenje izaziva brojne bolesti,
naročito one koje napadaju
disajne organe. Darko zato
savetuje svim pušačima da se
što pre oslobode te loše navike,
a ako baš ne mogu, treba pre-
ventivno da piju njegov čaj.
”Čaj koji pripremam za
pacijente s tumorom pluća
da se travama može izlečiti čak
i rak”, priča Mandić. Iako je
deda u Americi imao direktne
potomke, izabrao je Darka da
mu prenese svoje godinama sti-
cano znanje jer je osećao da u
toj dalekoj zemlji nemaju sluha
za umešnost naših predaka.
^aj pomogao
doktoru
Nekoliko godina posle pose-
te dedi, Darko je prelistavao
dragocenu svesku i, malo-po-
malo, počeo je da se zanima za
travarstvo. Po starim receptu-
rama spravljao je čajeve i kapi,
a prvi put se uverio da to zaista
pomaže kada je njegov komšija,
inače lekar, koji je bolovao od
preporučujem svim pušačima
jer su velike šanse da će dobiti
ovu zlokobnu bolest. Njime
se čiste alveole i svi disajni
putevi, pa će biti koliko-toliko
zaštićeni. Takođe, osobe koje
imaju astmu i druge plućne
bolesti redovno treba da piju
ovaj čaj”, naglašava Mandić.
Čaj piti triput dnevno po čašu,
a pripremati ga na sledeći
način: supenu kašiku mašavine
ubaciti u 2 litra hladne vode, pa
staviti na ringlu da proključa.
Pošto voda provri, čaj izneti
napolje da se prirodno ohladi,
potom ga procediti i piti neko-
liko dana.
^udotvorna biljka
sa Alpa
Travar Darko čajeve pravi od
lekovitog bilja iz naše zemlje,
ali i od onog iz inostranstva.
Najvažnije je da se biljke
sakupljaju na nepristupačnim
mestima gde nema zagađe-
nja, industrije ni ljudi. To su
uglavnom visoke planine gde
je priroda još uvek netaknuta.
”Glavni sastojak mog čaja pro-
tiv kancera pluća jeste biljka
meum mutelina, koju nabav-
ljam iz Austrije. Ona raste na
Alpima i veoma blagotvorno
deluje na brojne bolesti, a
naročito na kancer”, otkriva
nam Mandić. Ostale biljke
nabavlja razmenom s drugim
travarima, ali i kupovinom u
proverenim radnjama uglav-
nom u Austriji.
Biljne kapi
Pored čajeva, Darko Mandić od lekovitog bilja priprema
i kapi koje takođe blagotvorno deluju na jačanje
imuniteta. Preporučuju se ujutro, na prazan želudac.
Deset kapi treba nakapati direktno na jezik ili u plastičnu
kašičicu, nikako u metalnu.
REČ FITOTERAPEUTA: DARKO MANDIĆ
Meum mutelin
9/11 Lekovito Bilje 37
LB INFO
Snaga bilja u jednom melemu
I
vina mast se pre pet-
naestak godina poja-
vila na našem tržištu
i danas više od 30.000
korisnika može da posvedo-
či o dobrobitima koje im je
doneo ovaj preparat širokog
spektra.
Apiftoterapeut Ivan
Martinović iz Idvora idej-
ni je tvorac ove mešavine.
Gospodin Martinović je
40 godina radio kao vete-
rinarski tehničar, ali se od
dvadeset četvrte godine
lomni trenutak za Ivana bio
onaj kada je njegov trogo-
dišnji sin oboleo od bronhi-
tisa. Lekari su ga uveravali
da se tu ne može mnogo
toga učiniti i da treba sače-
kati pubertet kada će tegobe
najverovatnije nestati, ali
Ivan nije bio spreman na
to da godinama gleda svoje
dete kako se muči. Posle
godinu i po dana napravio
je melem u koji je uključio
najbolje sirovine i svoje
znanje. Samo šest meseci
kasnije njegov sin je izlečen
od bronhitisa i nikada više
nije trpeo posledice ove
hronične bolesti.
Pored tretmana bronhitisa
i drugih disajnih tegoba,
uporedo bavio pčelarstvom.
Zahvaljujući godinama
iskustva, dobro se upoznao
s blagodetima meda i pče-
linjih proizvoda pa je neko
vreme razmišljao o tome
kako da napravi proizvod
od meda vrhunskog kvalite-
ta i od odabranih lekovitih
biljaka pa da ga isproba u
borbi protiv raznih zdrav-
stvenih tegoba.
Deca kao deca, često boluju
od prehlade, upale grla i
krajnika, i verovatno je pre-
”Ivina mast” je u svojoj
dugoj tradiciji pokazala
odlične rezultate i u sluča-
ju mnogih drugih tegoba
kao što su infekcije grla,
kožne bolesti i opekotine
(odličan uspeh postignut je
s pacijentima obolelim od
psorijaze), artritis, hemo-
roidi, sarkoidoza. Pored
toga, odlična je prevencija
gripu dok, s druge strane,
skraćuje period oporavka
u slučaju da je organizam
već napadnut virusom
gripa. Sve u svemu, ”Ivina
mast” je proizvod koji bi,
zahvaljujući veoma širo-
kom spektru dejstva, svaka
porodica trebalo da ima u
svojoj kućnoj apoteci.
Dobitna kombinacija bilja i
pčelinjih proizvoda pozitivno
utiče na niz oboljenja
38 Lekovito Bilje 9/11
Zahvaljujući preparatu ”Vesko”,
moje dete više NE MOKRI U KREVET
”Naše muke su prestale za samo
dva meseca”, tvrdi Jasna
prestao da nosi relativno rano,
s dve godine. Nikada se posle
odvikavanja od pelena nije
upiškio u krevet. Dešavalo
se da mu se piški noću, ali
se uredno budio i tražio da
ga odvedem u toalet. Zbog
svega toga, moje i suprugovo
iznenađenje bilo je ogromno
kada smo jednog jutra
zaključili da se upiškio u kre-
vet. Bilo mu je sedam godina i
krenuo je u školu. Mislili smo
da se to slučajno desilo, ali
mokrenje je učestalo – svake
druge večeri. Verovali smo
da ima čvrst san pa smo ga
budili noću da piški. Međutim,
i pored toga on bi se upiškio”,
priča Jasna.
Patnja i stid
Pošto je mališan bio svestan
činjenice da mu
se dešava nešto
što je svojstveno
bebama, počeo
je da se povlači
u sebe i da
oseća stid, pa su
roditelji potražili
pomoć lekara.
”Lekar nam je
rekao da je dete
najverovatnije
preživelo neku
traumu koja je
mogla da izazove
ovo što mu se
dešava. Odmah
nam je bilo jasno da su po-
lazak u školu, nova sredina i
radne obaveze uticali tako na
njega jer je od početka poka-
zivao odbojnost. Odlazili smo
psihologu i pedagogu, čak smo
uzimali i neki lek koji nam je
propisao lekar, ali ništa nije
pomoglo”, kaže Jasna.
Prava muka nastala je u
drugom razredu kada je dečak
trebalo da pođe na ekskurziju
sa školom. Nije želeo da ide da
mu se drugari ne bi smajali
ako se upiški.
”Morala sam da kažem
učiteljici zašto moj sin neće ići
na ekskurziju, a ona me je pos-
avetovala da potražim pomoć
doktorke Gordane Živanović
koja pravi prirodne preparate
za lečenje noćnog mokrenja.
Naime, učiteljica je
takođe imala takav
problem sa svojim
starijim detetom
koje se potpuno os-
lobodilo te muke”,
objašnjava Jasna.
Sirup – spas
za mali{ane
Doktorka Gordana
Živadinović propisa-
la je Jasninom sinu
svoj čuveni prirodni
preparat za lečenje
noćnog mokrenja,
sirup ”Vesko”
N
oćno mokrenje kod
dece poremećaj je
koji zadaje muke
kako mališanima
tako i njihovim roditeljima.
S tri i po godine dve trećine
dece više ne piške u krevet, a
sa četiri – tri četvrtine. Oko 15
odsto dece mokri u krevet pos-
le treće godine života, a ta po-
java gotovo je dva puta češća
kod dečaka nego kod devojčica
i obično se javlja u porodi-
cama u kojima je bar jedan
član imao iste simptome kada
je bio mali. Povremeno noćno
mokrenje moguće je u vreme
kada je dete bolesno, a različita
je učestalost mokrenja tokom
noći. Najveći broj dece mokri
jedanput noću, ali neki i češće.
Uprkos poremećaju mokrenja,
svi organi urinarno-genitalnog
trakta zdravi su i normalno
funkcionišu. Međutim, kada i
posle napunjene pete godine
mališan i dalje noću ne uspeva
da kontroliše mokrenje, treba
potražiti pomoć stručnjaka.
Takođe, ovaj problem se
često javlja i kasnije, u peri-
odu kada je dete već naučilo
da kontroliše mokrenje, ali
iz nekog razloga, obično
psihološke prirode, ponovo
počinje da piški u krevet. S
takvim problemom suočila se
Jasna Ristivojević iz Beograda,
čije je dete u sedmoj godini
ponovo počelo da mokri u
krevet.
”Moje dete nije imalo prob-
lem s noćnim mokrenjem do
sedme godine. Čak je i pelene
ISPOVEST ČITAOCA: JASNA RISTIVOJEVIĆ
Za{to nastaje ovaj poreme}aj
Noćno mokrenje javlja se kada je dete emocionalno uzne-
mireno, a ponekad i zbog slabijeg razvoja detetove beši-
ke. Ako počne da piški noću u krevet iako je mesecima ili
godinama pre toga bilo ”suvo”, verovatno se radi o refeksiji
na dnevni strah ili o nesigurnosti. Deca se mogu osećati
nesigurno ili uplašeno iz mnogo razloga: zbog preseljenja u
novi dom, razvoda roditelja, gubitka člana porodice ili neke
drage osobe, ali i zbog rođenja bate ili seke...
Zahvaljujući preparatu ”Vesko”,
moje dete više NE MOKRI U KREVET
veoma retko ili gotovo nika-
da ne piške namerno noću
u krevet. Umesto da dete
kritikuju ili da mu prete ba-
tinama, bolje je ohrabriti ga,
pružiti mu podršku i veru da
će ta nevoljna radnja uskoro
prestati. Treba da ulože
mnogo truda da pomognu
detetu koje muči osećaj stida
i sumnja u sebe. Ne smeju
da ga grde, omalovažavaju
ili kažnjavaju zbog toga.
Naprotiv, treba da ga pohvale
kada se ne umokri, a kad
9/11 Lekovito Bilje 39
zahvaljujući kojem se dete
posle dva meseca potpuno
oslobodilo ovog problema.
”Moji preparati potpuno su
na biljnoj bazi, bez hemije i
konzervanasa. Terapija traje
dva meseca, a dete za to vre-
ma treba da popije tri boce
ovog sirupa. Razlog noćnog
mokrenja u dece uglavnom je
neka trauma koja odraslima
može biti zanemarljiva, ali ne
i dečjoj duši koja se razvija.
Zato je potrebno da se deca
preko dana opuste, relak-
ISPOVEST ČITAOCA: JASNA RISTIVOJEVIĆ
siraju, a biljke u sirupu deluju
blago umirujuće. Kada je dete
preko dana srećno, zado-
voljno i opušteno, podsvest
će mu tokom sna biti mirna
i neće piškiti u krevet jer
je to zapravo odbrambena
reakcija na dnevne događaje”,
objašnjava doktorka
Živadinović.
Va`na uloga
roditelja
Trebalo bi da roditelji imaju
u vidu činjenicu da deca
mu se to desi, da ga uver-
avaju da će uskoro sve proći.
Doktorka Živadinović takođe
savetuje roditelje da više
vremena provode s decom,
da slušaju njihove priče, da
se smeju njihovim šalama
i da ih hvale za dostignuća,
ma koliko ona bila mala.
Neophodno je da se roditelji
dece koja mokre pridržavaju
nekih uputstava.
”Blagovremeno javljanje
lekaru može doprineti
rešavanju ovog problema
u velikom broju slučajeva.
Što je dete mlađe, problem
se brže rešava, već za dva
meseca. Međutim, kako dete
raste tako je potrebno više
vremena da se oslobodi ovog
problema”, objašnjava dok-
torka Živadinović.
www.gozakinatural.co.rs
Nastavljajući porodičnu tradiciju, Radmila Antonijević iz
Kamenova već šesnaestu godinu zaredom biljnim prepa-
ratima leči bolesne ljude. Uspešno tretira različite zdrav-
stvene probleme, a nadasve bolesti uha. ”Ulje koje pravim
od koštica kajsija odlično je sredstvo za lečenje otitisa. Ono
uništava mikrobe, podstiče izbacivanje gnojnog sekreta,
sanira upalne procese i pojačava otpornost sluzokože uha.
Zahvaljujući tome, brzo otklanja simptome te neprijatne
zapaljenske bolesti. Posle dva-tri dana snižava povišenu
telesnu temperaturu i neutrališe bolove, a nedelju dana
kasnije bolesnik je oslobođen od zujanja, pulsiranja i svraba
u ušima, nagluvosti i ostalih tegoba”, tvrdi Radmila i ističe
da je njeno ulje potpuno neškodljivo i
da svi mogu da ga koriste.
Info plus:
Radmila Antonijević spravlja i prepara-
te koji su efkasni u slučaju bronhitisa,
sinusitisa, pneumonije, trombofebiti-
sa, arterijske hipertenzije, veneričnih
bolesti i steriliteta.
Radmila Antonijević: 062/84-22-357
Ulje od ko{tica kajsija LE^I UPALU UHA!
40 Lekovito Bilje 9/11
DIRECT SHOP DOO
www.directshop.rs
Cene:
ogrlice 1.590,00 din 1.790,00 din
narukvice 850,00 din
BESPLATNA DOSTAVA!
OGRLICE
I NARUKVICE
od poludragog kame
PORUČITE ODM
AH
NA TELEFON:
021/472-05-12
TIRKIZ - leči sve vrste zavisnosti i povećava libido...
Koristi se za lečenje svih vrsta zavisnosti, noćnih mora, strahova, kožnih bolesti, kao i
bolesti grla i disajnih puteva. Čuva zube i vilicu od karijesa i paradentoze. Poboljšava
cirkulaciju, leči probavne smetnje, ublažava menstrualne tegobe, probleme s prostatom. Koristi se za
povećanje seksualne energije.
TIGROVO OKO - leči astmu i bronhitis, štiti od uroka i crne magije...
Pojačava životnu energiju. Deluje antidepresivno i umirujuće. Pomaže obolelima od jetre,
leči astmu i bronhitis. Štiti od uroka i crne magije. Leči migrenu, jača funkcije malog mozga,
pomaže u slučaju duševnih bolesti a psihi obezbeđuje stabilnost.
KARNEOL - reguliše nivo šećera u krvi i krvni pritisak, podmlađuje...
Posebno pomaže onima koji su skloni zgrušavanju krvi. Snižava nivo šećera u krvi, obnavlja
krvna zrnca, okrepljuje celo telo, čisti krv od trovanja, jača krvne sudove, creva, kožu, pluća,
ublažava bolne menstruacije, zaustavlja krvarenje iz nosa, jača bubrege, leči reumu, polne organe,
probavu. Rasterećuje srce i reguliše krvni pritisak, aktivira cirkulaciju.
MESEČEV KAMEN - ublažava menstrualne bolove i pomaže začeće, ženama čuva
mladalački izgled...
Snažno utiče na žene. Reguliše rad hormona, pre svega hipofize, metabolizam, olakšava
menstrualne bolove i tegobe u klimaksu, pomaže prilikom začeća. Reguliše nivo šećera u krvi, čisti
krv, podstiče proizvodnju insulina. Ženama pomaže da očuvaju životnu radost, mladalački izgled i
ženstvenost do duboke starosti.
FLUORIT - leči artritis, artrozu, osteoporozu, rak, astmu, grip, infekcije...
Čuva krvne sudove od zakrečenja, sprečava koštana oboljenja, ublažava artritis, artrozu i
osteoporozu. Štiti od raka. Ublažava astmu, grip, infekcije. Koristi se kao lek protiv
senilnosti. Usklađuje duh i telo, i eliminiše tremu.

KORAL - štiti trudnicu i nerođeno dete. Štiti od infekcija, oboljenja krvi...
Koral pruža zaštitu trudnicama i nerođenoj deci. Štiti od infekcija, oboljenja krvi i crne
magije. Jača imunitet i uspostavlja ravnotežu između duha i tela.
AMETIST - koristi se protiv gojenja, kao podrška u igrama na sreću...
Pomaže onima koji pate od glavobolje i migrene, zatim menstualnih problema, poboljšava
memoriju, reguliše krvni pritisak i - koristi se protiv gojenja, ali i kao lek protiv alkoholizma.
Dobar je kao podrška u igrama na sreću.
ONIKS - za jaku i zdravu kosu, nokte i kožu, protiv depresije...
Pomaže rast kose, jača nokte, poboljšava krvotok, naročito onima koji pate od hladnih ruku
i nogu. Očne bolesti, gluvoća i bolesti uha, pa i osetljivost na promene vremena i apatija
mogu se ublažiti i izlečiti oniksom. Ublažava melanholiju, depresiju i negativne uticaje zračenja zemlje,
zlih Ijudi i crne magije.
ŽAD - kamen unutrašnjeg sklada, dugovečnosti, plodnosti...
Leči oboljenja unutrašnjih organa kao što su slezina, jetra i digestivni trakt. Koristi se u
trudnoći jer štiti od bolnih trudova i pobačaja, ali i kao kamen plodnosti, koji pospešuje
spajanje jajnih ćelija i spermatozoida. Ublažava stres i obezbeđuje kvalitetan san. Deluje protiv
oboljenja štitne žlezde i grkljana. Jača strukturu kostiju i muskulaturu. Kao kamen ljubavi, unutrašnjeg
mira, sklada i uravnoteženosti, pruža hrabrost i samostalnost.
ROZENKVARC - kamen ljubavi
Podstiče ljude na bezuslovnu ljubav prema sebi i drugima. Posebno je koristan osobama
koje su izložene emocionalnim stresovima. Doprinosi smanjenju telesne mase, lečenju
kožnih bolesti izazvanih psihosomatskim poremećajima, pospešuje cirkulaciju. Posebno je namenjen
ženama koje su izložene stresu. Trebalo bi da ga ima svaki dom.
Božanstvena gljiva
DUGOVEČNOSTI
G
anoderma luci-
dum ili reiši u
kineskoj i japan-
skoj narodnoj
medicini upotrebljavala se
još pre 4.000 godina. Danas
je ona širom sveta poznata
kao simbol srećnog i dugo-
večnog života.
Sposobnost ove medicin-
ske gljive jeste da smanjuje
krvni pritisak i holeste-
rol, a brojna ispitivanja u
Japanu i SAD dokazala su
snažno antiagregaciono
dejstvo u
prevenciji
kardiova-
skularnih
bolesti.
Na Institutu
za nauku
i medici-
nu ”Linus
Pauling” u
SAD ispi-
tivano je
antitumor-
sko dejstvo
reiši gljiva u
kome je uče-
stvovalo 250
pacijenata,
koje je onkološko odelje-
nje vodilo kao beznadežne
slučajeve. Kod pacijenata
je zabeleženo smanjenje
infamatornih reakcija, a
proizvodnja antitela se
povećala. U celini pobolj-
šava se imunološki sistem,
naročito aktivnost tako-
zvanih T-ćelija. Ekstrakt
u velikoj dozi (više od
5 g dnevno) pokazao je
dobre rezultate tokom
i nakon lečenja tumora
pluća, mozga, jetre, bu-
brega i pankreasa. Pored
toga, ekstrakti gljive reiši
umnogome su pomogli i
pacijentima olakšali he-
moterapiju i radioterapiju
u već postojećem tretma-
nu kancera.
Reiši se uspešno prime-
njuje i u sledećim
stanjima:
• Oslabljen imu-
nološki sistem i
infekcije
• Alergije (zau-
stavlja lučenje
histamina)
• Hepatitis A, B, C,
oboljenja jetre
• Ulkus želuca i
dvanaestopalačnog
creva, gastritis,
upala pankreasa
• Hemoroidi
• Gojaznost
• Ublažava simp-
tome bolesti koje
su izazvane pušenjem za
čak 25%
• Bolovi u zglobovima
• Zujanje u ušima
• Malaksalost
• Oboljenja kože
• Epilepsija
www.fungodoctor.com.
Gljiva reiši smanjuje krvni pritisak,
holesterol a ima i dokazano
antiagregaciono dejstvo
LB INFO
9/11 Lekovito Bilje 41
Foto-gravura TEHNIKA, Dragiše Cvetkovića 31a, 18000 NIŠ
TEL. I FAKS SRB: 021 472 05 12 / DISTRIBUCIJA I PRODAJA U REGIONU: BIH ICM PHARM: +387 0 55 210 290;
CG FARMEGRA: +382 0 20 622 410; MAK SEPTIMA DOOEL: +389 02 3060175 / WWW.DIRECTSHOP.RS
U svim bolje
snabdevenim apotekama!
Već 6 godina
najprodavaniji čaj
za mršavljenje u regionu!
PROVERITE
ZAŠTO
KINESKI ČAJ ZA MRŠAVLJENJE
42 Lekovito Bilje 9/11
Obojite kosu PRIRODNIM FARBAMA
Ukoliko želite da promenite boju vlasi
a da ih pritom ne oštetite farbom,
učinite to pomoću bilja i voća po
recepturi staroj nekoliko vekova
Marija Pušelja, viši
estetičar-kozmetičar
K
osa je najvažniji
atribut ženske
lepote, a osim
frizure, važnu
ulogu igra i boja. Danas je,
zahvaljujući farmaceutskoj
industriji, lako postići
bilo koju nijansu, pa je
teško zamisliti da su žene
to činile još u antičkim
vremenima. U Staroj Grčkoj
kosa se farbala ljuskom
zelenog oraha, Rimljanke
su koristile mešavinu
dunje i jakog sirćeta, dok
su je u Veneciji pripadnice
lepšeg pola mazale medom
i sumporom, a potom
izlagale suncu, da bi dobila
svetliju nijansu. Danas
postoje mnoge vrste
preparata za bojenje kose,
ali budući da većina njih
sadrži štetni amonijak,
trebalo bi pokušati sa
pirodnim farbama, koje
se naročito preporučuje
ženama sa oštećenom
kosom.
Za ne`ne
plavu{e
Žene koje imaju
plavu, pepeljastu ili
svetlokestenjastu kosu,
mogu osvežiti boju
kamilicom.
Kuvati 100 g kamilice
u litru vode sve dok
se količina tečnosti ne
prepolovi. Ohladiti, a potom
ovom tečnošću prati kosu
osam dana uzastopno.
Blagotvorno dejstvo na
vlasi ima i čaj od kamilice
sa dodatkom limuna:
3 šake cvetova preliti
ključalom vodom i ostavi
poklopljeno da odstoji sat
vremena. Zatim procediti i
dodati sok od pola limuna,
proceđenog kroz gazu pa
naneti na opranu kosu
(ne ispirati). Ova tečnost
može da posluži i kao
učvršćivač s tim što se u
tom slučaju stavi sok od
celog limuna. Ukoliko je
kosa pre ovog tretmana
bila izbeljivana, odnosno
blajhana, preporučuje se da
se na kraju tretmana ispere
BILJNA KOZMETIKA
Spas za sedu kosu
Mnoge bake koriste stari isprobani recept za pokrivanje
sedih dlaka. Plavilo za rublje (može se nabaviti u radnja-
ma) rastopiti u malo vode. Tečnost koja se nanosi preko
oprane kose daje beživotnoj sedoj kosi prelepu srebrno-
plavu nijansu.
Ukoliko sedu kosu treba brzo obojiti u mrku ili kestenja-
stu boju, skuvati kineski čaj (1 kašičica na 1/4 čaše vrele
vode) i procediti ga, pa tečnost pomešati sa kašičicom
kakao praha ili instant kafe, dobro izmešati i naneti na
kosu, utrljati i potom raščešljati. Ova boja maskira sedu
kosu nekoliko dana.
Obojite kosu PRIRODNIM FARBAMA
vodom u kojoj je dodato
malo voćnog sirćeta.
Ako želite izrazito svetlu
nijansu, u pola litra hladne
vode staviti 100 g šafrana
i ostaviti da odstoji 24
sata. Ovom tečnošću
šamponirati kosu obilno i u
više navrata.
Svetla nijansa koju ćete
dobiti nije naročito
postojana pa ćete postupak
morati da ponavljate svake
nedelje.
Biljni tonici za
brinete
Za toniranje prirodno
smeđe kose koristi se
preparat napravljen
od listova oraha. Ovo
sredstvo, osim što boji
vlasi, daje im i čvrstinu:
osušeno lišće oraha preliti
ključalom vodom i ostaviti
poklopljeno petnaestak
minuta. Procediti kroz
lanenu krpu ili flter za
kafu, a onda naneti na čistu
kosu, lagano masirajući (ne
ispirati). Ukoliko se stavi
šaka lišća na litar vode,
dobija se lagano toniranje,
a ako se ta količinu biljke
prelije šoljom vode, boja će
biti intenzivnija.
Savr{ena crna
kosa
Crni indijski čaj
pripremljen po engleskom
receptu daće crnoj kosi
intenzivan sjaj. Kafenu
kašičicu čaja staviti u 2 dl
vode, pustiti da proključa
pa kuvati narednih pola
sata. Ohlađenom tečnošću
preliti opranu kosu i ne
ispirati je. Ukoliko se želi
postići intenzivnija boja,
staviti 2 kašičice čaja, a
tečnost držati na kosi pola
sata i potom isprati vodom.

Zanosno crvena
Žene u Indiji vekovima boje
kosu kanom da bi dobile
prelepe crvene nijanse. U
tu svrhu koriste se osušeni
i usitnjeni listovi ove biljke
koja može da se nabavi
i u našim parfmerijama
u pakovanju od 50 g. Pre
upotrebe proveriti da li
mešavima ima žućkasto-
9/11 Lekovito Bilje 43
Jo{ poneki trik...
* Ukoliko želite da vam kosa izgleda zdravo i sjajno, jedite šargarepu, kamilicu ili orahe.
Ove namirnice na prirodan način osvežavaju boju.
* Kamilica pojačava zlatni odsjaj plave kose, ruzmarin i majčina dušica daju sjaj tamnoj
kosi, a šargarepa produžava trajnost crvene boje.
* Mlečna kiselina iz jogurta pomaže antioksidantima iz crvenih bobica nara ili brusnice
da održe trajnost crvenih pigmenata.
* Limun posvetljuje plavu kosu, a sjedinjen sa enzimima iz krompira prodire dublje u
vlasi, dok čokolada pomešana sa jogurtom daje kosi sjajnu, toplu smeđu nijansu.
Dovoljno je da ove maske na kosu nanosite jednom nedeljno i boja će duže trajati.
zelenkastu boju - ukoliko
je crvenkasta, to znači da
je predugo stajala i da više
nije za upotrebu. Da bi se
ocenio intenzitet toniranja,
najbolje je uraditi mali
test: odeseći pramen
kose i potopiti ga u kanu
rastvorenu u toploj vodi.
Nakon dvadesetak minuta
izvaditi pramen, oprati ga i
ostaviti da se osuši. Ukoliko
se kana stavlja na ofarbanu
kosu, treba sačekati
minimum deset dana
nakon bojenja jer bi se u
suprotnom mogle pojaviti
pruge ili feke.
Kanu nanositi na opranu
kosu, a
postupak
je sledeći: prah preliti
vrućom vodom i mešati
dok se ne dobije masa
gustine testa. Stavljati je na
vlasi, pramen po pramen,
dok se ne prekrije cela kosa.
Nakon toga kosu prekriti
polivinilskom kapom i
obmotati je frotirskim
peškirom da bi masa ostala
što duže topla. U zavisnosti
od željene nijanse, kana se
drži na glavi od dvadesetak
minuta do tri sata. Nakon
toga se ispira, a kosa osuši.
Kana daje kosi svilenkast
sjaj i jača koren vlasi.
Kana
44 Lekovito Bilje 9/11
DREVNA MEDICINA
Moćna medicina STARIH ABORIDŽINA
Starosedeoci Australije i danas se leče svežim biljem od kojeg gotovo nikada
ne prave mešavine, a u terapiji koriste i zemlju u obliku prašine i blata
N
akon kolonizacije
Australije, starose-
deoci Aboridžini
koji su hiljada-
ma godina naseljavali ovaj
kontinent, povukli su se u
unutrašnjost i nastavili da
žive u savršenoj harmoniji sa
prirodom.
U tradicionalnoj medicini
ovog drevnog naroda kori-
ste se biljke iz neposrednog
okruženja, a ukoliko neka nije
dostupna, uzima se najbolja
zamena. Zanimljivo je da
Aboridžini gotovo nikada ne
mešaju trave i samo u izuzet-
nim slučajevima koriste dve
biljke istovremeno.
Lekovite biljne kure sprovode
se na nekoliko načina. Olistale
stabljike stavljaju se iznad
vatre pored koje bolesnik
čuči i udiše paru, ili mu se u
jastuk stavlja lekovito bilje čiji
ga blagotvorni miris obavija
tokom noći. Za pripremu infu-
zije, lišće ili kora se iseckaju i
namoče u vodu koja se potom
pije ili maže na telo, dok se
melemi spravljaju od usitnje-
nog lišća i životinjske masti.
Aromaterapija
Mnoge lekovite biljke koje
rastu u Australiji imaju veo-
ma snažan miris i uspešno
se koriste u aromaterapiji.
Aromatična ulja čajevca i
eukaliptusa odlična su za
inhalaciju koja ublažava
kašalj i simptome gripa, a
preporučuju se i za masažu
grudnog koša i leđa.
Moćna medicina STARIH ABORIDŽINA
9/11 Lekovito Bilje 45
Osim ovih, ima i tretmana koji
podrazumevaju trljanje bo-
lesnika pastom od usitnjenih
semenki, voćne pulpe ili pak
životinjskim uljem.
Termitnjaci – izvor
zdravlja
Starosedeoci Australije nikada
ne doziraju lekove i vrlo
dobro znaju u kom periodu
biljka ima najjače dejstvo.
Aromatična limun-trava
bere se dok je još zelena, dok
su nazubljeni listovi bilj-
ke Pterocaulon serrulatum
najdelotvorniji posle kiše.
Aboridžini su smatrali da lišće
zelene šljive, koje se koristilo
za lečenje zubobolje, ima mno-
go jače dejstvo u sezoni kiša
nego kada je suša.
Blato, pesak i smesa od koje su
napravljeni termitnjaci takođe
se koriste u lečenju. Aboridžini
rane oblažu zemljom i pepe-
lom da bi brže zacelile, a neka
plemena jedu loptice od bele
gline i komadiće otkinute sa
termitnjaka (obiluju gvožđem)
da bi izlečili proliv i stomačne
bolesti.
Lek za svaku
boljku
Glavobolja – Aboridžini
koriste kupku od lišća crve-
nog jasena i usitnjenog lišća
klematisa, ili na glavu stavljaju
pulpu ploda pod imenom
tamarind.
Kašalj i prehlada – U ovom
slučaju primenjuju esenciju
limun-trave kojom se inhali-
raju i ispiraju grlo, piju rastvor
esencije žbunaste fuksije i au-
stralijske mente, inhaliraju se
parom usitnjenog lišća čajevca
ili konzumiraju zrele plodove
nonija.
Dijareja – U lečenju proliva
obavezno se koriste limun-
-trava (konzumiranje rastvora
esencije), kora eukaliptusa
(konzumiranje infuzije), tan-
kocvetni bosiljak (konzumira-
nje infuzije od lišća).
Reumatizam – Na bolna me-
sta privijaju se listovi koprive
ili kleome, a koristi se i kupka
od kore australijskog crnog
drveta.
Povrede kože – Da bi brže
zacelile, rane i posekotine
mažu se sokom od lukovice
orhideje, ili se na povređena
mesta nanose usitnjeni listovi
ageratuma.
Visoka temperatura – Da bi
otklonili groznicu, Aboridžini
kuvaju listove limun-trave
pa tom tečnošću natapaju
tkaninu koju privijaju na čelo i
vrat. Takođe, od listova čajevca
prave kupku u kojoj bolesnik
leži dok se voda ne ohladi.
Biljke
Noni (Morinda
citrifolia)
Noni, tropsko zimzeleno drvo,
poreklom je sa Tahitija, a ima
ga i na drugim pacifčki ostr-
vima, kao i u Aziji, Australiji,
Južnoj Americi i na Karibima.
U lečenju se koriste plod, sta-
blo i lišće od kojih se pripre-
maju sok, tonik, eliksir, sirup,
oblog i čaj… Sok je veoma
bogat vitaminom C, te se u al-
ternativnoj medicini koristi u
lečenju mnogih bolesti - artri-
tisa, dijabetesa, visoki krvnog
pritiska, bolova u mišićima,
glavobolje, prehlade, problema
sa želucem...
Limun-trava
(Cymbopogon)
Potiče iz Australije i od davni-
na koristi se za pročišćavanje
krvi i smirenje, a ima i pro-
tivupalno dejstvo. Čaj od ove
trave odlično je sredstvo protiv
želudačnih tegoba, za snižava-
nje temperature, a poznat je i
kao dobar diuretik. Ova biljka
upotrebljava se i za ublažava-
nje posledica stresa, ali i protiv
polenske groznice i glavobolja.
Ulje limun-trave pospešuje
izbacivanje toksina iz orga-
nizma, aktivira cirkulaciju i
imunološki sistem, i podstiče
regeneraciju vezivnog tkiva.
^ajevac (Melaleuca
alternifolia)
Australijski urođenici koriste
paru iz ulja zgnječenog lišća
čajevca kao tradicionalni lek
protiv kašlja i prehlade. Sveže
Crno drvo
Kleoma
Ageratum
lišće ove biljke privijaju na
rane i posekotine, a esencijom
mažu promene na koži.
Ulje čajevca dobija se iz lišća
i grančica istoimenog drveta,
destilacijom pomoću vodene
pare. Ima bledozlatnu boju i
svež miris, sličan aromi kam-
fora. Deluje antibakterijski i
antigljivično, jača i stimuliše
imunološki sistem.
Plemenski vidari
Aboridžini veruju da ozbiljne bolesti i smrt uzrokuju duhovi
koji telo napadaju samostalno ili preko crnih magova. Kultura
Aboridžina ne dopušta mogućnost slučajne povrede ili smrti,
pa kada neko doživi nesreću, krivca identifkuje plemenski
vrač – vidar. To su uglavnom muškarci (retke su žene kojima se
ukazuje takva čast) koji poseduju veliku mudrost i ogromnu
moć. Od najranijeg uzrasta upoznaju se sa tajnama ezoterije i
samo oni smeju da izgovore uzrok ozbiljne bolesti ili smrti i da
izvode obrede koji pojačavaju dejstvo lekova.
Pe~eni bataci sa
keljom
Potrebni sastojci:
800 g pilećih bataka
1 glavica kelja – oko 800 g
400 g krompira
2 kašike ulja
so, biber
peršun
200 g crnog luka
2 čena belog luka
400 g raženog hleba
Priprema: Kelj oprati, iseći na
osmine pa prokuvati nekoliko
minuta u vreloj vodi. Crni luk
sitno iseći i propržiti na zagre-
janom ulju. Dodati krompir,
isečen na kockice, kratko
propržiti, pa dodati isečen
beli luk. Začiniti, promešati
i dodati oceđen kelj. Masu
preručiti u vatrostalnu činiju,
poravnati pa preko staviti
začinjene pileće batake. Peći
u rerni 45 minuta na 200
o
C.
Uz batake sa keljom poslužiti
raženi hleb, a po želji servirati
i kriške paradajza kao salatu.
Francuski lonac
Potrebni sastojci:
600 g govedine od buta
2 kašike ulja
so, biber
50 g mesnate slanine
100 g crnog luka
2 čena belog luka
200 g šargarepe
300 g šampinjona
lovorov list
peršun
300 g paradajza
40 g brašna
100 ml belog vina
600 g prokelja
200 g crnog hleba
Priprema: Meso iseći na
kocke, svaki komad uviti u
list slanine i staviti u nauljeni
lonac da se peče. Dodati
isečeni crni luk i šargarepu,
posoliti, pobiberiti, začiniti
peršunom i lovorom, dodati
vode i ostaviti da se dinsta
dok meso ne omekša. Prokelj
bariti u ključaloj vodi oko
pet minuta. U lonac dodati
isečene šampinjone, para-
dajz i beli luk, a zatim sve
preliti belim vinom i ostaviti
da se kuva još 15 minuta.
Nakon toga u lonac dodati
brašno razmućeno sa vodom
i kuvati par minuta dok se
ne zgusne. Prokelj servi-
rati na tanjir i dodati meso
sa povrćem. Uz ovo jelo
poslužiti krišku crnog hleba.
FOLNA KISELINA
štiti krvne sudove
J
edan od najvažnijih
vitamina B grupe jeste
folna kiselina – folacin.
Naziv potiče od latinske
reči ”folium” što znači list,
a folne kiseline najviše ima
upravo u zelenom lisnatom
povrću.
Folacin je neophodan za
održavanje zdravlja – uče-
stvuje u stvaranju eritrocita,
crvenih krvnih zrnaca koje
ćelije snabdevaju kiseonikom,
i neophodan je za pravilan
metabolizam belančevina.
Folacin blokira homociste-
in – belančevinu u krvi čija
visoka koncentracija izaziva
bolesti srca i krvnih sudova,
kao i osteoporozu. Učestvuje,
takođe, u sintezi nukleinskih
kiselina i genetskog mate-
Folna kiselina u prirodnom obliku zastupljena je u zelenom
lisnatom povrću. Ukoliko se ishranom ne unosi u dovoljnoj količini,
može da prouzrokuje kardiovaskularne tegobe i osteoporozu
rijala, što je veoma važno u
prevenciji malignih bolesti s
obzirom na činjenicu da se bez
njega ne mogu odvijati procesi
”popravki” oštećenja DNK i
aktivacije i deaktivacije gena
uključenih u proces nastanka
raka. Nedostatak folne kiseline
manifestuje se umorom, ner-
vnom napetošću, nesanicom,
gubitkom apetita.
Zvanično preporučene doze
folne kiseline za odrasle osobe
jesu 180-200 mikrograma, a
dvostruko više za trudnice i
dojilje. Naročito se preporučuje
starijim osobama. Odličan
izvor folne kiseline je zeleno
lisnato povrće – spanać,
blitva, kelj, prokelj, peršun,
grašak, brokoli, špargle,
pšenične klice, zatim pasulj,
šargarepa, bundeva, dinja,
kajsija, sok od pomorandže,
a od namirnica životinjskog
porekla teleća džigerica, tvrdo
kuvano žumance, tunjevina iz
konzerve, kvasac...
Kuvanjem se gubi do 50%
folne kiseline, a pošto ostaje
u vodi u kojoj se namirnice
kuvaju, taj gubitak može
se ublažiti korišćenjem te
tečnosti za pripremu supa,
sosova i slično.
46 Lekovito Bilje 9/11
KUHINJICA
9/11 Lekovito Bilje 47
PISTAĆI, lek i poslastica
V
ekovima lokalno
stanovništvo Srednje
Azije jezgrasto voće
smatra izvorom
snage i dugog života, a to se
naročito odnosi na pistaće
koje nazivaju drvetom života.
Domovina pistaća je zapadna
Azija. Zbog karakterističnog
ukusa, vrlo brzo postali su
tražena poslastica, naročito
među kraljevskim porodicama
širom sveta. Legenda kaže da
je kraljica od Sabe zabranila
”običnim smrtnicima” da jedu
pistaće proglasivši ih isključivo
kraljevskom hranom.
Slatki apotekar
Pistaći su pustinjska biljka,
izdržljiva na visokim
temperaturama. Drvo naraste
i do 10 metara, a svako stablo
prosečno donese 50 kg ploda.
Zahvaljujući jedinstvenom
i karakterističnom ukusu,
vrlo su zastupljeni u ishrani.
Koriste se u salatama i
kolačima, ali i kao dodaci
raznim glavnim jelima. Osim
što su ukusni, pistaći su vrlo
zdravi i hranljivi. Dokazano je
da blagotvorno deluju na srce
smanjujući nivo holesterola
i šećera u krvi; dobar su
izvor proteina, a bogati su
vitaminom B6, bakrom,
kalijumom, manganom,
dijetalnim vlaknima, fosforom
i magnezijumom. Stručnjaci
upozoravaju na to da dnevno
ne treba jesti više 18 g pistaća
(oko 30 komada).
Smanjuje rizik od
sr~anog udara
Tanka kožica na površini
ploda sadrži polifenole koji
su savršena preventiva od
srčanog udara, ali i smanjuju
rizik od kardiovaskularnih
oboljenja i angine pektoris.
Zahvaljujući visokom sadržaju
aminokiselina, sprečavaju
zadržavanje lošeg holesterola i
triglicerida na zidovima krvnih
sudova.
Preventiva u borbi
protiv karcinoma
Po rečima stručnjaka, pistaći
sadrže više antioksidanata
nego šolja zelenog čaja. Upravo
iz tog razloga odlična su
preventiva u slučaju kancera.
Različita istraživanja vršena
širom sveta dokazala su da je
karcinom respiratornih organa
manje zastupljen u zemljama
u kojima se pistaći redovno
Nezaobilazan sastojak mnogih
poslastica, ovo jezgrasto voće čisti
krvne sudove, jača kosti i uništava
kancerogene ćelije
LEKOVITI PLODOVI
Za br`i oporavak od
infektivne bolesti
Ovaj narodni recept preporu-
čuje se bolesnicima koji su pre-
ležali upalu pluća, grip, anginu
ili teške infektivne bolesti. Uzeti
2-3 kašike sitno samlevenih
pistaća, preliti ih jednom i po
čašom vode, ostaviti da odstoji
30-40 minuta. Uzimati po 2
kašike 3-4 puta dnevno pre jela.
Sladoled daje snagu
Iscrpljenim osobama sladoled
od pistaća za kratko vreme
vraća snagu i popravlja raspo-
loženje. Samleti u blenderu
šolju pistaća i pola šolje šećera.
U 4 dl mleka usuti 2,5 dl slatke
pavlake, lagano izmešati, a
potom skuvati na laganoj vatri.
Penasto umutiti 12 žumanaca
s ostatkom šećera i dodati šolju
mlakog mleka. Lagano prome-
šati, presuti u smesu od mleka i
slatke pavlake i kuvati dok se ne
zgusne. Skloniti sa šporeta, pa
tečni sladoled izliti
u veću činiju i do-
dati iseckane pi-
staće. Činiju
prekriti
providnom
folijom i sta-
viti u zamrzivač
da se ohladi.
konzumiraju. Pistaći se
preporučuju bolesnicima posle
teških i iscrpljujućih operacija.
Popravlja
raspolo`enje
Pošto su bogati selenom, pista-
ći jačaju imunitet, otklanjaju
umor, napetost i uznemirenost,
i utiču na podizanje raspolo-
ženja. Kompleks vitamina B,
kojeg ima u izobilju u zelenom
jezgru, podstiče razmenu
ugljenih hidrata u telu, jača
mozak i nervni sistem, a bla-
gotvorno deluje na kožu, kosu,
nokte i oči. Samo 28 grama
pistaća sadrži 20 procenata
preporučene dnevne doze
vitamina B6, kao i 12 proce-
nata optimalne doze vlakana.
Recepti
Pistaći poboljšavaju apetit, ja-
čaju želudac, regulišu varenje.
U stara vremena korišćeni su
kao lek protiv zubobolje i ciro-
ze jetre. Odličan su afrodizijak
i poboljšavaju kvalitet sperme.
Sni`ava visok
krvni pritisak
Ovaj plod sadrži visoku
koncentraciju kalijuma i tek
malo natrijuma, što omogućava
bolje izbacivanje tečnosti, a to
je posebno važno osobama s
povišenim krvnim pritiskom.
Fosfor i kalcijum iz ovih
semenki utiču na formiranje
jakih kostiju i zuba, a kod
odraslih smanjuju podložnost
osteoporozi. Lutein, važan
sastojak pistaća, pozitivno utiče
na zdravlje kože.
48 Lekovito Bilje 9/11
KOPRIVA – narodna vidarka
]ufte od koprive
Sastojci:
Za ćufte:
500 g mlade koprive
100 g ljuspica soje
2 jajeta
4 kašike prezli
1/2 kašičice belog luka u prahu
2 dl ulja
4 dl supe od povrća
mešavina začina
so, biber
1 kg krompira
Za sos:
0,5 dl ulja
1 kašika sirćeta
2 kašike brašna
1 kašika mirođije
2 dl mleka
i uz neprestano mešanje kuvati
na umerenoj temperaturi dok
se sos ne zgusne. Pred kraj
kuvanja dodati začine po ukusu
i sirće, i promešati.
Info
Kopriva se još u Staroj Grčkoj
koristila za masažu protiv
reumatskih bolova, a Hipokrat
ju je hvalio kao izuzetan lek. Za
pripemanje lekovitih preparata u
proleće i jesen vadi se koren bilj-
ke, listovi i stabljike sakupljaju se
samo u proleće, a seme u avgustu.
Osim što jača ceo organizam,
kopriva podstiče izlučivanje
toksina iz tela, a zbog velike
količine gvožđa pospešuje
stvaranje crvenih krvnih zrnaca.
Odličan je lek za čišćenje pluća,
želuca, jetre, kao i u borbi protiv
anemije, nesanice i žutice. Vrlo
blagotvorno deluje na preko-
merno mokrenje, tuberkulozu,
bronhitis, oboljenje zglobova,
kamen u bubregu, a pomaže i u
zarastanju rana i ublažavanju
groznice. Pomešana s drugim
biljkama odlična je u lečenju
čireva na želucu i crevima, a
Ova biljka jača organizam i leči mnoge bolesti, a zbog izuzetnih
nutritivnih vrednosti, preporučuje se u svakodnevnoj ishrani
za svaki objavljeni recept jela sa
lekovitim biljem!
Pošaljite ime, prezime, adresu,
fotograf ju jela, svoju fotograf ju
i recept na adresu: Temerinska 102,
21000 Novi Sad, za ”Lekovito Bilje”
ili na imejl lekovitobilje@color.rs
OSVOJITE POKLON
3 dl supe od povrća
mešavina začina
Priprema:
Ćufte:
1. Koprivu kratko prokuvati u
slanoj vodi da omekša, a zatim
je procediti i sitno iseckati.
2. Ljuspice soje preliti ključalom
supom od povrća i ostaviti da
nabubre, pa ih ocediti.
2. U odgovarajućoj posudi sje-
diniti iseckanu koprivu, ljuspice
soje, jaja, beli luk u prahu i zači-
ne po ukusu, pa dobro izmešati.
3. Postepeno dodavati prezle i
mešati dok se ne dobije smesa
pogodna za oblikovanje.
4. Od pripremljene smese nau-
ljenim rukama oblikovati ćufte.
Spuštati ih u vrelo ulje i pržiti s
obe strane.
5. Krompir očistiti, iseći na kru-
pnije kocke i obariti u slanoj vodi.
6. Pržene ćufte poslužiti uz oba-
ren krompir u sosu od mirođije.
Sos od mirođije:
1. Na malo ulja propržiti brašno,
a zatim dodati seckanu mirođi-
ju, pa i nju kratko propržiti.
2. Naliti mešavinu supe i mleka
podstiče i probavu.
Za jelo su najbolji gornji mladi
listovi biljke dok se sušeni
listovi više koriste kao začin ili
za pripremanje čaja. Najbolje
je koristiti tek ubrane sveže
listove i stabljike, ali se hranljiva
i lekovita svojstva koprive mogu
sačuvati i posle branja ako se
osuše na zasenjenom i prozrač-
nom mestu. Kopriva je veoma
prikladna za prolećno jačanje
organizma posle jednolične
zimske ishrane. Može se pripre-
mati nagusto (kao spanać) ili
čorbasto, dok se sok od sveže
isceđene koprive pije razblažen
vodom.
PRIMED poklanja!
PRIMED 5-FEROMED
Dijetetski suplementi ”Primed”potpuno su prirodni, a baziraju se na
pčelinjim proizvodima visokog kvaliteta.
Spravljaju se po jedinstve-
noj recepturi, a proces
proizvodnje podleže
strogoj kontroli, pa
su zahvaljujući tome
sačuvani svi korisni
sastojci. ”Primed 5
feromed”jača imu-
nitet, pročišćava krv,
želudac, jetru i creva,
podstiče cirkulaciju.
Preporučuje se u slučaju anemije, groznice, upale mokraćnih kanala, gihta
i reumatskih oboljenja, katara želuca, te čira na dvanaestopalačnom crevu.
PRIMED 3 - za jače kosti
Dijetetski suplement ”Primed 3”obiluje belančevinama, vitaminima
i mineralima, a sadrži i alkaloide, fermente, organske i neorganske
kiseline. Koristi se za jačanje
kostiju i zuba,
te kao dodatak
ishrani tokom
lečenja osteopeni-
je, osteoporoze i
paradentoze.
Proizvodi:
”Cortex Labs”,
Beograd
Recept Aleksandre
Radovi} iz Zrenjanina
LB JELOVNIK
PITANJA ČITALACA
LB f itoklinika
Ako imate zdravstvenih
problema, za savet možete
pitati naše vrsne ftoterapeute.
Ukucajte BILJE (razmak) svoje
pitanje (razmak) svoje ime i
ime grada u kojem živite. SMS
pošaljite na 6945. Cena poruke
za Telenor mrežu iznosi 20 din.
+ porezi, dok za MT:S mrežu
iznosi 20 din. + cena osnovnog
SMS-a + porezi. Oglašivač A&K
d. o. o. preuzima odgovornost
za funkcionisanje SMS medij
servisa.
Umiruju}i melem
za vene
Trideset i pet mi je godina i
odnedavno osećam peckanje
i bolove u nogama, a pojavile
su mi se i proširene vene.
Isprobala sam razne kreme,
obloge i lekove, međutim,
ništa mi ne pomaže. Šta mi
preporučujete?
D. B., Zmajevo
Osobe koje imaju probleme
s venama pre svega moraju
pravilno da se hrane i da nose
udobnu obuću. Uz to, korisno
je da po pola sata dnevno
drže noge podignute na neku
udobnu potporu. Što se tiče
terapije, ovi bolesnici treba
redovno da piju čaj od imele i
majske ruže, kao i da upaljene
vene mažu biljnim melemom.
Ovaj lekoviti preparat dobija
se tako što se pola kilograma
svinjske masti i po 100 g
bokvice, nevena i rastavića
proprži na tihoj vatri, a zatim se
procedi i sipa u staklene tegle.
Melem se koristi ujutro i uveče.
Kupina i beli slez
le~e promuklost
Pitanje: Godinama bolujem
od hronične promuklosti
i često mi se dešava da
„izgubim“ glas. Možete
li da mi preporučite neki
prirodni preparat koji će
ublažiti moje tegobe?
Z. M., Kikinda
Napravite biljnu mešavinu
od po 50 g barskog bosiljka,
cveta i lista belog sleza i
150 g lista rečne kupine.
Prstohvat čaja prelijte sa 1,5
l hladne vode i zagrevajte
do ključanja. Čaj kuvajte
3 minuta, ostavite da se
ohladi, pa procedite i nalijte
u staklenu bocu koju treba
držati u frižideru. Pre i posle
doručka, ručka i večere
pijte po 1 dl zagrejanog
čaja zaslađenog medom ili
šećerom.
Kopriva, mati~njak
i malina ja~aju
krvnu sliku
Već duže vreme pomoću raznih
medikamenta pokušavam
da nadomestim nedostatak
gvožđa i hemoglobina u krvi,
ali nisam uspela da se izborim
s anemijom. Molim vas da
mi preporučite neki prirodni
preparat za jačanja krvne slike.
M. K., Pančevo
Po 20 g lista i cveta matičnjaka,
cveta lipe, lista maline, lista
koprive i lista imele sjediniti i
dobro izmešati, a potom izručiti
u papirnu kesu i odložiti na
tamno i suvo mesto. Jednu i po
supenu kašiku ove mešavine
preliti sa 2 dl ključale vode,
poklopiti i ostaviti da se prohladi.
Posle 15 minuta čaj procediti i
popiti odjednom. Ovaj lekoviti
napitak konzumirati svako jutro
i veče tokom tri meseca, i u
tom periodu piti što više sveže
ceđenog soka pripremljenog
od jednakih delova borovnice,
cvekle i šargarepe.
Vlastimir Cvetković savetuje:
Nedeljko Pikula savetuje:
Valerijana i nana
za miran san
U poslednje vreme imam
problem s nesanicom.
Osećam umor, ali sam
toliko napeta da ne mogu
da zaspim. Kakav mi biljni
lek preporučujete?
M. S., Vrbas
Napraviti mešavinu od po
10 g valerijane, matičnjaka,
majčine dušice, nane i pelina.
Jednu kašiku čaja kuvati u
200 ml vode na tihoj vatri
dok ne provri. Čaj poklopiti
i ostaviti da odstoji sat
vremena. Potom procediti i
piti u gutljajima, tokom dana.
Slobodan Lazarević savetuje:
Božidarka Vidaković savetuje:
9/11 Lekovito Bilje 49
50
OSVOJITE
VREDNE
POKLONE
Pošaljite SMS na
6945
Svi proizvodi darovi su komitenata ”Lekovitog bilja”. Da
biste došli do njih, ukucajte BILJE (razmak) poklon (razmak)
svoje ime, prezime i adresu, i pošaljite SMS na broj 6945.
Cena poruke za Telenor mrežu iznosi 20 din. + porezi, dok za
MT:S mrežu iznosi 20 din. + cena osnovnog SMS-a
+ porezi. Oglašivač A&K d.o.o. preuzima odgovornost za
funkcionisanje SMS medij servisa.
Lekovito Bilje 9/11
DOBITNICI IZ PRETHODNOG
BROJA:
Nadica Gocić iz Leskovca, dobitnica nagrade ”Primed
5”
Radmila Ikonić iz Osečine, dobitnica nagrade
”Sandalov sapun”
Jelena Marković iz Beograda, dobitnica nagrade
”Hipericum vagitorije”
Stanislava Tomić iz Gospođinaca, dobitnica nagrade
”Devi gel”
Sapun za opuštanje
Zahvaljujući eteričnim uljima luminske trave, bosiljka,
eukaliptusa, lana i mente, ovaj sapun opušta i osvežava
telo. Njegovi
prirodni sastojjci
čine kožu lepšom,
sjajnijom,
elastičnijom i
daju joj prijatan
miris. Mogu da
ga koriste i osobe
sa izuzetno
osetljivom
kožom.
Proizvođač:
”Linum”, Čonoplja
DEVI MELEM ZA PETE
Posebna je biljna formula namenjena nezi kože na petama i
stopalima. Rezultati su vidljivi već posle drugog nanošenja.
Melem omekšava grubu, suvu i ispucalu kožu i svojim specijalnim
aktivnim sastojcima iz biljnih ulja vraća koži gipkost i elastičnost.
Zahvaljujući visokom sadržaju ulja čilenaske ruže, kakao-
putera i pčelinjeg voska,
hidratacija kože poboljšava
se gotovo trenutno,
umornim stopalima vraća
se vitalnost, a prisustvo
eteričnih ulja ruzmarina,
žalfje, čajevca, lavande
i syzygiuma sprečava
infekcije.
Proizvodi: ”Herba Svet”
d. o. o. Beograd
www.devi.rs
ADRESAR
Travari:
Goran Ljubomirović 065/649-86-75
Verica Milanović 064/185-08-75; 018/539-972
Marko Jovanović 064/197 72 46
Branka Mirković 063/355 747
Jovan Stojković 011/25-26-332; 064/14-22-225
Darko Mandić 064/956-18-41
Gordana Živadinović 011/277-8- 779
SHITAKI LECITIN
Gljiva šitake smanjuje nivo holesterola u krvi, jača imunitet,
aktivira makrofage i T- limfocite koji proizvode perforin
koji usporava rast malignih ćelija. Pored toga, stimuliše
produkciju interferona i ima antivirusno dejstvo. Lecitin jača
krvne sudove, poboljšava cirkulaciju, snižava krvni pritisak i
nivo lošeg holesterola i triglicerida u krvi, poboljšava funkciju
nervnih ćelija i
jetre. Ovaj preparat
ne preporučuje se
deci, trudnicama,
dojiljama, kao i
osobama koje
imaju nizak krvni
pritisak.
Proizvođač:
”Primax”, Beograd
AMAJLIJA ZA PRVI LJUBAVNI SUSRET (ružičasti kvarc)
Prilikom prvog izlaska sa voljenom osobom ponesite ovu amajliju. Blagotvorno dejstvo poludragog kamena
ružičastog kvarca učiniće da budete smireniji, zanosniji i zavodljiviji, i najvažnije - bićete privlačniji.
AMAJLIJA ZA USPEH NA POSLU (kalcedon)
Šef vas sve češće gleda popreko, čuli ste da vas kolege ogovaraju, na poslu vam se dešavaju
svakojaki baksuzluci, svaki drugi mesec dobijate kaznene bodove, po frmi se šuška da će biti
otpuštanja... Vama treba ova amajlija. Uz nju ćete biti sigurniji u sebe, ljudi će početi
da uočavaju vaše prave kvalitete i počećete da briljirate na poslu što će dovesti do povišice i
unapređenja.
AMAJLIJA ZA ZDRAVIJI I KREPKIJI ORGANIZAM ( hematit)
Ako se u poslednje vreme osećate malaksalo ,često poboljevate, ova
amajlija će iskonskim dejstvom prirode učiniti da se osećate krepkijim i
vitalnijim. štitiće vas od negativnih spoljašnih uticaja i čuvati od svih
bolesti krvotoka(malokrvnost,leukemija,zaustavlja krvarenje, reguliše izgradnju
ćelija organizma). Omogućava spontanost i životnu radost.
AMAJLIJA ZA SREĆU U BRAKU I PORODICI (aventurin)
Bračni partner je mrzovoljan, deca neposlušna, čini vam se da se
vaši snovi o srećnoj porodici i toplom domu svakim danom sve
više pretvaraju u košmar. Iskonsko dejstvo aventurina učiniće da
uvek i u pravo vreme reagujete na sve što se dešava u vašoj porodici, da uvek
kažete pravu reč - kada treba blagu i nežnu, kada je potrebno strogu i odlučnu.
Sudbina vaše porodice ipak je u vašim rukama.
AMAJLIJA ZA ZAŠTITU OD UROKA I CRNE MAGIJE
(tigrovo oko)
Mnogi veruju da postoje zli ljudi koji bacaju čini i lošu energiju na
one kojima žele da naude. Ako takvi postoje - doskočite im. Nemojte
čekati da nečija zavist, ljubomora ili mržnja pokvare vašu sreću. Tigrovo oko će
stvoriti neprobojni zid koji će učiniti da razni pravi i samozvani crni magovi i vračare
ostanu nemoćni kada je o vama reč.

AMAJLIJA ZA USPEH U SEKSU (citrin)
Čini vam se da u krevetu niste više tako dobri kao nekada? To primećuje
i vaš partner ali, u strahu da će vas povrediti, to ne želi da vam kaže.
Međutim, ljubav vodite sve ređe. Prvo je to bilo svaki dan, pa svaki drugi,
pa dva puta nedeljno, pa jednom mesečno... Uz blagotvorno dejstvo poludragog kamena
citrina ponovo ćete se osećati zavodljivo i seksi i bićete u stanju da odgovorite na sve izazove
svog intimnog života.
AMAJLIJA ZA PODRŠKU U IGRAMA NA SREĆU (ametist)
Loto, Mobto, Bingo, lutrija, kladionice, nagradne igre, telefonski kvizovi - nema šta niste pokušali i uvek ništa
ili - gotovo ništa. A stalno slušate o tome kao je neki komšija ili kolega s posla dobio i p o nekoliko hiljada evra
premije. Ova amajlija učiniće od vas srećnika koji će će ponosno reći ukućanima i prijateljima: “Danas ja častim,
imam dobar razlog za to!”
AMAJLIJA ZA ODVIKAVANJE OD ALKOHOLA (amazonit)
Vaš suprug, dečko ili sin sve češće beži od stvarnosti i od problema koji ga sustižu, a utehu pronalazi u alkoholu. Od
gledanja u dno čaše ne primećuje da vi patite a on se pretvara u ruiniranog zavisnika. Pomozite mu! Ova amajlija
će mu “ogaditi čašicu”. Pod dejstvom amazonita postaće čovek koji umereno uživa u svemu što mu život pruža.

AMAJLIJA PROTIV PUŠENJA (tirkiz)
Suvi kašalj, grozni ustajali duvanski miris u sobi, zadimljena kosa i odeća, poljupci sa ukusom pepeljare... Sve
to može da bude prošlost za vas i vaše ukućane. Dovoljno je da nekoliko meseci nosite ovu amajliju od tirkiza i
počećete da smanjujete broj popušenih cigareta na dan - dok konačno jednog dana sebi ne kažete: pušenje je za
mene prošlost. Sačuvaćete zdravlje ali i kućni budžet.
AMAJLIJA ZA SREĆU U LJUBAVI (krizokol)
Osećate da voljena osoba ne pokazuje toliku zainteresovanost, pažnju i ljubav kao na početku vaše veze ili braka?
Neverovatno dejstvo poludragog kamena krizokola ponovo će učiniti da vas ljubavni i životni partner voli kao u
prvim danima vaše ljubavi.

AMAJLIJE OD POLUDRAGOG KAMENJA
NIJE REČ NI O
KAKVOJ MAGIJI!
Naučnici su još u
drevnom Egiptu otkrili
čudotvorna dejstva
minerala i poludragog
kamenja na različite
segmente ljudskog
života. Savremena
nauka je to potvrdila i
specijalnim analizama
razvrstala drago kamenje
prema dejstvu na pojedine
sfere života.
TUTANKAMONOVA MASKA
Maska egipatskog faraona
Tutankamona sačinjena je od lapisa,
karneola, opsidijana i kvarca, sa
odabranim vrstama stakla i sve je to
umetnuto u zlato! Stari Egipćani
su verovali, a to se pokazalo
tačnim, da ovo kamenje
i minerali blagotvorno
deluju na čuvanje
Tutankamonove mumije.
CALL CENTAR: 021 472 05 12
Cena 790 din. poštarina besplatna
Za narudžbinu
Preko tri
Poludraga kamena,
poklon knjiga
“Moć kamenja”!
Sve što ste
íeleli da :nate
o poludragom
kamenfu'
AMAJLIJA ZA ČIŠĆENJE ORGANIZMA I SKIDANJE SUVIŠNIH KILOGRAMA
(malahit)
Ovaj kamen veoma snažno deluje. Eliksir čisti krvne sudove i organe od
otrova i reguliše metabolizam. Dokazano je da nošenje poludragog kamena
malahita pospešuje i poboljšava efkasnost svih dijeta.
NAJPRODAVANIJI KAMEN!
MADRAS KARI
Ovo je jedan od najvažnijih začina u mnogim svetskim
kuhinjama, a dodaje se u supe, variva, umake, marinade i sva
jela sa mesom. Sadrži korijander, kumin, kurkumu, čili, crni
biber, cimet, kardamon,
đumbir, crni i beli luk, so,
karanflić, lovor, grčko seme,
muskatni oraščić, fenel, cvet
oraščića, zeleni kardamon i
asafoetidu.
Upotreba je veoma
jednostavna - dodaje se
od pola do cele kašičice po
obroku za četiri osobe, na
početku ili na kraju kuvanja.
Pikantni sastojci karija
olakšavaju varenje, podstiču
cirkulaciju, jačaju imunitet
i imaju antibakterijska
svojstva.
Uvoznik: ”Eko Iko”, Vrčin
AMAJLIJA ZA PRVI LJUBAVNI SUSRET (ružičasti kvarc)
Prilikom prvog izlaska sa voljenom osobom ponesite ovu amajliju. Blagotvorno dejstvo poludragog kamena
ružičastog kvarca učiniće da budete smireniji, zanosniji i zavodljiviji, i najvažnije - bićete privlačniji.
AMAJLIJA ZA USPEH NA POSLU (kalcedon)
Šef vas sve češće gleda popreko, čuli ste da vas kolege ogovaraju, na poslu vam se dešavaju
svakojaki baksuzluci, svaki drugi mesec dobijate kaznene bodove, po frmi se šuška da će biti
otpuštanja... Vama treba ova amajlija. Uz nju ćete biti sigurniji u sebe, ljudi će početi
da uočavaju vaše prave kvalitete i počećete da briljirate na poslu što će dovesti do povišice i
unapređenja.
AMAJLIJA ZA ZDRAVIJI I KREPKIJI ORGANIZAM ( hematit)
Ako se u poslednje vreme osećate malaksalo ,često poboljevate, ova
amajlija će iskonskim dejstvom prirode učiniti da se osećate krepkijim i
vitalnijim. štitiće vas od negativnih spoljašnih uticaja i čuvati od svih
bolesti krvotoka(malokrvnost,leukemija,zaustavlja krvarenje, reguliše izgradnju
ćelija organizma). Omogućava spontanost i životnu radost.
AMAJLIJA ZA SREĆU U BRAKU I PORODICI (aventurin)
Bračni partner je mrzovoljan, deca neposlušna, čini vam se da se
vaši snovi o srećnoj porodici i toplom domu svakim danom sve
više pretvaraju u košmar. Iskonsko dejstvo aventurina učiniće da
uvek i u pravo vreme reagujete na sve što se dešava u vašoj porodici, da uvek
kažete pravu reč - kada treba blagu i nežnu, kada je potrebno strogu i odlučnu.
Sudbina vaše porodice ipak je u vašim rukama.
AMAJLIJA ZA ZAŠTITU OD UROKA I CRNE MAGIJE
(tigrovo oko)
Mnogi veruju da postoje zli ljudi koji bacaju čini i lošu energiju na
one kojima žele da naude. Ako takvi postoje - doskočite im. Nemojte
čekati da nečija zavist, ljubomora ili mržnja pokvare vašu sreću. Tigrovo oko će
stvoriti neprobojni zid koji će učiniti da razni pravi i samozvani crni magovi i vračare
ostanu nemoćni kada je o vama reč.

AMAJLIJA ZA USPEH U SEKSU (citrin)
Čini vam se da u krevetu niste više tako dobri kao nekada? To primećuje
i vaš partner ali, u strahu da će vas povrediti, to ne želi da vam kaže.
Međutim, ljubav vodite sve ređe. Prvo je to bilo svaki dan, pa svaki drugi,
pa dva puta nedeljno, pa jednom mesečno... Uz blagotvorno dejstvo poludragog kamena
citrina ponovo ćete se osećati zavodljivo i seksi i bićete u stanju da odgovorite na sve izazove
svog intimnog života.
AMAJLIJA ZA PODRŠKU U IGRAMA NA SREĆU (ametist)
Loto, Mobto, Bingo, lutrija, kladionice, nagradne igre, telefonski kvizovi - nema šta niste pokušali i uvek ništa
ili - gotovo ništa. A stalno slušate o tome kao je neki komšija ili kolega s posla dobio i p o nekoliko hiljada evra
premije. Ova amajlija učiniće od vas srećnika koji će će ponosno reći ukućanima i prijateljima: “Danas ja častim,
imam dobar razlog za to!”
AMAJLIJA ZA ODVIKAVANJE OD ALKOHOLA (amazonit)
Vaš suprug, dečko ili sin sve češće beži od stvarnosti i od problema koji ga sustižu, a utehu pronalazi u alkoholu. Od
gledanja u dno čaše ne primećuje da vi patite a on se pretvara u ruiniranog zavisnika. Pomozite mu! Ova amajlija
će mu “ogaditi čašicu”. Pod dejstvom amazonita postaće čovek koji umereno uživa u svemu što mu život pruža.

AMAJLIJA PROTIV PUŠENJA (tirkiz)
Suvi kašalj, grozni ustajali duvanski miris u sobi, zadimljena kosa i odeća, poljupci sa ukusom pepeljare... Sve
to može da bude prošlost za vas i vaše ukućane. Dovoljno je da nekoliko meseci nosite ovu amajliju od tirkiza i
počećete da smanjujete broj popušenih cigareta na dan - dok konačno jednog dana sebi ne kažete: pušenje je za
mene prošlost. Sačuvaćete zdravlje ali i kućni budžet.
AMAJLIJA ZA SREĆU U LJUBAVI (krizokol)
Osećate da voljena osoba ne pokazuje toliku zainteresovanost, pažnju i ljubav kao na početku vaše veze ili braka?
Neverovatno dejstvo poludragog kamena krizokola ponovo će učiniti da vas ljubavni i životni partner voli kao u
prvim danima vaše ljubavi.

AMAJLIJE OD POLUDRAGOG KAMENJA
NIJE REČ NI O
KAKVOJ MAGIJI!
Naučnici su još u
drevnom Egiptu otkrili
čudotvorna dejstva
minerala i poludragog
kamenja na različite
segmente ljudskog
života. Savremena
nauka je to potvrdila i
specijalnim analizama
razvrstala drago kamenje
prema dejstvu na pojedine
sfere života.
TUTANKAMONOVA MASKA
Maska egipatskog faraona
Tutankamona sačinjena je od lapisa,
karneola, opsidijana i kvarca, sa
odabranim vrstama stakla i sve je to
umetnuto u zlato! Stari Egipćani
su verovali, a to se pokazalo
tačnim, da ovo kamenje
i minerali blagotvorno
deluju na čuvanje
Tutankamonove mumije.
CALL CENTAR: 021 472 05 12
Cena 790 din. poštarina besplatna
Za narudžbinu
Preko tri
Poludraga kamena,
poklon knjiga
“Moć kamenja”!
Sve što ste
íeleli da :nate
o poludragom
kamenfu'
AMAJLIJA ZA ČIŠĆENJE ORGANIZMA I SKIDANJE SUVIŠNIH KILOGRAMA
(malahit)
Ovaj kamen veoma snažno deluje. Eliksir čisti krvne sudove i organe od
otrova i reguliše metabolizam. Dokazano je da nošenje poludragog kamena
malahita pospešuje i poboljšava efkasnost svih dijeta.
NAJPRODAVANIJI KAMEN!