P. 1
Petko Nikolic Vidusa - Knjiga Piramidina

Petko Nikolic Vidusa - Knjiga Piramidina

5.0

|Views: 41,685|Likes:
"Knjiga Piramidina" je prvi dio djela "Knjiga Piramidina - Piramidino otkrivenje". Ovdje saznajemo kako je arhitekta Velike piramide kroz Piramidine mjere sa vremenom, brzinom i prostorom iskazao veličinu Zemlje, Sunca i Mjeseca i njihovu međusobnu udaljenost; saznajemo kako su mjere Piramide sa brojem Fi povezane sa mjerama Zemlje, Nojevim kovčegom, Solomonovim hramom i kovčegom zavjeta.
"Knjiga Piramidina" je prvi dio djela "Knjiga Piramidina - Piramidino otkrivenje". Ovdje saznajemo kako je arhitekta Velike piramide kroz Piramidine mjere sa vremenom, brzinom i prostorom iskazao veličinu Zemlje, Sunca i Mjeseca i njihovu međusobnu udaljenost; saznajemo kako su mjere Piramide sa brojem Fi povezane sa mjerama Zemlje, Nojevim kovčegom, Solomonovim hramom i kovčegom zavjeta.

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: Petko Nikolic Vidusa on Jan 26, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

02/09/2016

pdf

1

Knjiga
Piramidina
Petko Nikolić
Kitchener, On, Canada, 2014
……………………………………………………..
2
Copyright © 2014. by Petko Nikolic
Ova publikacija u cjelini ili u dijelovima ne mije e umno!avati"
pre#tampavati ili prenoiti u bilo kojoj $ormi ili bilo kojim redtvom
be% do%vole autora" niti mo!e biti na bilo koji drugi na&in ili bilo kojim
drugim redtvom ditribuirano ili umno!avano be% odobrenja autora.
'va prava %a objavljivanje ove knjige %adr!ava autor.
……………………………….
……………………………….
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
……………………………….
………………………………
………………………………
……………………………….
……………………………….
……………………………….
………………………………
………………………………
……………………………….
……………………………….
………………………………
………………………………
……………………………….
……………………………….
3
'()*+(,

-vod .
/o je gradio 0eliku piramidu 1
Po%icija 0elike piramide 10
Originalna du!ina ba%e 11
Prva ba%a piramide 12
)ruga Piramidina ba%a 12
3ranit u 0elikoj piramidi 14
'veti lakat" vrijeme br%ina i protor 1.
'unce i 'olomonov hram 21
5emlja" 'olomonov hram i Piramida 22
,ahin i 6oa% 24
'olomonovo bron%ano more 2.
3eometrija /raljeve odaje 20
'unce" Piramida i Nojeva la7a 22
5emlja i Nojev kov&eg 22
Piramidin kov&eg i kov&eg %aveta 24
-la% 0elike piramide 24
Piramidina ba%a i 5emlja 21
Piramidini prola%i 28
-la%ni 9'ila%ni: prola% 40
;etamor$o%a arhitekture 42
0elika galerija i /ralji&ina odaja 44
;ere Portala 44
Pomjer od jednog in&a 42
'jeverni kanal /raljeve odaje 44
,u!ni kanal /raljeve odaje 4<
3eometrija volumena /raljeve odaje 48
/ov&eg /raljeve odaje .0
Piramidin 24=ti kameni red .1
5nanje govori .2
>ramovni pravci ..
0elika piramida i broj ?i 9@: .<
Nagib 5emljine oe 12
5nak brojeva 1.
'avr#eni krug 5emlje 11
3rini&ki meridijan 18
Nadmorka viina Piramide <4
4
5emlja i ;eec <4
3eometrijka #ema -niver%uma <.
'unce" 5emlja i Piramida <1
Aunarni 9inodi&ki: period <<
;ee&eve $a%e 80
)ruga piramida 81
BreCa piramida 82
Piramida u )a#uru 82
Orion" 'unce" 5emlja i vreme 8.
6ibliogra$ija 88
O autoru 100
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………………………………
5
…………………………
UVO
Velika !iramida, jedino od "edam "#jet"kih $%da koje jo& "toji !rko"eći
#remen% i $%'enj% lj%di. (j%di joj tra)e "mi"ao !o"tojanja i o tome "e ra"!redaj%
ra*ne !ri$e % kojima ima i"tine i la)i, *a+l%da i ,anta*ija. -#ani$na ideolo&ka
i"torija i*mi&lja da je Piramida gra'ena kao gro+nica *a ,araona Kh%,%a .Keo!"a/,
ali i"torij"kih doka*a *a to nema o"im !ri$e 0rekla1ka*ala2, te #ećina lj%di mi"li i
o"jeća da to nije i"tina, da je to la) i da je "#rha Piramidinog !o"tojanja ne&to &to
jo& nije otkri#eno3 dr%gi Piramid% #ide kao neki energet"ki generator i*me'%
-emlje, ko"mo"a i #an*emaljaca3 treći je #ide kao elektran% *a !roi*#odnj%
elektri$ne energije3 $et#rti joj !ridaj% !roro$an"ko *na$enje o ro'enj% 4e"ije i
kraj% "#ijeta...
-ai"ta, *a&to je gra'ena Velika !iramida5 Velika !iramida je knjiga %
kamen%, knjiga % kojoj je !ohranjeno *nanje matematike, *nanje arhitekt%re,
*nanje a"tronomije o mjerama -emlje, !reci*no *nanje odno"a mjera -emlje,
6%nca i 4e"eca. 7o je *nanje Piramide o na&em ,i*i$kom "#ijet%.
8%tor
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
………………………………
…………….
…………………….…………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
6
…………….…………………
KO 9: ;<8=O V:(=KU P=<84=U
Sl. 1. Velika piramida u Gizi (foto: Library of Congress).
Kro* #remena !roteklih milenij%ma mnogo je *emljotre"a !otre"alo Velik%
!iramid%. 7ren%tno ,i*i$ko "tanje Piramide ne odgo#ara !ot!%no ta$no njenim
originalnim merama, jer "% *emljotre"i i *%+ #emena ra"tre"li i !omjerili njene
mjere. O"im toga, % gra'e#in"ki o+jekat ne mog% "e !renijeti detaljne mjere
arhitekton"kog !lana, ali matemati$kom rekon"tr%kcijom, kori"teći realne
!rirodne ,akte !rema kojima "% o"mi&ljene mere Piramide, mo)emo "a*nati njene
originalne mjere i % tim merama de&i,ro#ati kodirane !or%ke njenog arhitekte.

-a&to je "agra'ena Velika !iramida i koja je "#rha njenog !o"tojanja5 a
li je Velika !iramida "agra'ena kao gro+nica *a ,araona Keo!"a .K%,%a/, ili je
Piramida, kao &to ma&to#iti !ojedinci t#rde, !rijemnik nekak#e ko"mi$ke energije
ili ko"mi$kih "ignala, ili je antena koja &alje "ignale % ko"mo", ili je je "l%)ila kao
elektrana5

7
Ne, ni&ta od "#ega toga nije ta$no, jer Velika !iramida je knjiga % kamen%.
Ona je #remen"ka ka!"%la i* #remena !re!oto!"kog "#ijeta i % njoj "% kodirani i
!ohranjeni na%$ni !odaci i !or%ke lj%dima modernog #remena.
………
Sl. 2. res!ek Velike piramide (Courtesy of "o#ard $. %and& aut'or of ()'e
*'allenge of t'e Great yramid(& +estiny ublis'er& ,errima*& ,ass. 1--.).
8
Sl. /. %aspored kopnene mase 0eml!e i m!esto Velike piramide.
11111111111111..11111111111
Kro* mjere Velike !iramide i kro* tri ,i*i$ke jedinice o#oga "#ijeta>
+r*in%, #rijeme i !ro"tor, arhitekta Velike !iramide ot#ara, li"ta i !oka*%je "adr)aj
i !or%ke "#oje knjige % kamen%
-#ani$na egi!tologija t#rdi da "% Velik% !iramid% gradili dre#ni :gi!ćani
i*me'% ?00012@00 godina "t. ere. U !eriod% od ?00012@00 godine "tare ere $o#ek
nije imao *nanje o kojem Piramida go#ori, niti je % to #reme $o#ek !o"jedo#ao
tehnologij% *a gradnj% Piramide.
Ko je gradio !iramide5 Van*emaljci ili lj%di5 Odgo#or je> #an*emaljci
.0an'eli2/ i lj%di
*ajedno, % ono +i+lij"ko !re!oto!"ko #rijeme.
Ata "% nam !or%$ili graditelji Piramide5 :#o % merama Piramide njiho#e
kodirane !or%ke>
0Vama "e o+raćamo, lj%di i narodi, #ama "ino#ima i kćerima daleke
*emalj"ke +%d%ćno"tiB 4i, #a&i ne+e"ki ro'aci i !raoci "a !o$etka "#ijeta, koji
"mo o#% !iramid% Co)ijim !lanom *idali, #ama ro'acima i !otomcima na&im na
kraj% "#ijeta je o"ta#ljamo. O"ta#ljamo je #a&im o$ima, #a&em ra*%m% i #a&em
"rc%> o$ima *a gledanje i $%'enje, ra*%m% *a m%dro"t i *nanje, "rc% *a "mjerno
#ladanje i %!ra#ljanje.
4i *namo !ro&lo"t, mi *namo "ada&njo"t, mi *namo +%d%ćno"t3 mi *namo
kako je o#aj "#ijet !o"tao, mi *namo #reme trajanja "#ijeta i *namo kad će o#aj
"#ijet ne"tati.
9
Kad do'e #reme, kad "e ra*grana dr#o *nanja i kad lj%di *lo%!otre+om
*nanja !o$ne da remete !rirodne *akone 4ajke -emlje i kad *+og toga 4ajka
-emlja !o$ne da "tre"a i +%ni, tada će doći kraj #a&em "#ijet%. = !roći će #a& "#ijet
kro* #atr% o$i&ćenja &to $%#a granice i*me'% o#og i onog "#ijeta, i &to +%de
ne*atro#ano !reo+ra*iće "e i "!a"iće "e, a &to +%de *lo i *atro#ano !ro!a&će.
Kad #eć na"t%!i to #rijeme, ot#oriće #am "e Knjiga Piramidina i "#e će
#am ka*ati. akle, $%jte !or%ke na&e %!i"ane % o#% !iramid% i ne +%dite l%di, #eć
"mjernom m%dro&ć% %!ra#ljajte korake "#oje, ne +i"te li, na kraj% #a&eg "#ijeta, k
nama % +e"mrtni ne+e"ki "#ijet do&li.2
…………………………..…………………………..
PO-=C=98 V:(=K: P=<84=:
Sl. 2. Velika piramida !e geografski *entar 0eml!ine kopnene mase
((+es*ription de l34gypte(&1-25).
9ame" Derg%""on, % "#om "jajnom djel% 0="torija arhitekt%re2, o!i"%je
Velik% !iramid%> DNi#ta avr#enije" mehani&ki" nikad nije bilo podignuto od tog
vremena...D
1
E geogra,"ka &irina> 2FG @HI @12 N
E geogra,"ka d%)ina> ?1G 0HI J,4H2 :
10
Vrijeme gradnje Piramide je oko ?4401??20. godine "tare ere. -#ije*da
8l,a rakoni" .7%+an/ % to #reme +ila je !olarna *#e*da %daljena od centralne
ta$ke ne+e"kog "e#ernog !ola % "a*#e)'% -maja .raco/ *a ?,JFK?102@ "te!eni,
ili 2J,?20J2HFK "te!eni % "#ojoj najdonjoj ta$ki i*nad hori*onta ;i*e. 7ada&nji
!olo)aj *#ije*de 8l,a rakoni" i o#ih 2J,?20J2HFK "te!eni o+ilje)eni "% %glom
Ula*nog !rola*a % Velik% !iramid%> %gao o#og !rola*a ta$no je !od 2J,?20J2HFK
"te!eni.
………………………………………………..…………………………..
O<=;=N8(N8 UL=N8 C8-:
Sl. 6. res!ek Velike piramide u pra7*u s!e7er8!ug.
;odine 1KFF. %klonjeni "% nano"i !ije"ka i gra'e#in"kog ot!ada na
"je#eroi"to$nom i "je#ero*a!adnom %gl% Piramide i do!rlo "e do i*ra#nate
!o#r&ine !rirodne "tijene na kojoj !o$i#a Piramida. 7% "% otkri#ena d#a !ra#o%gla
%d%+ljenja %kle"ana % kamen% !odlog% kao le)i&ta gla#nim %gaonim
kameno#ima, temeljcima Piramidinog !r#og kamenog reda. Onda&nji ,ranc%"ki
akademici dali "% da "e i*mjeri d%)ina +a*e i*me'% tih !ra#o%gaonih %d%+ljenja
"a geodet"kom ta$no&ć% i i*mjerena je d%)ina od KJ?,J2 engle"kih "to!a .2?2,K@
metara/.
2
6koro i"t% d%)in% i*mjerio je tride"et "edam godina ka"nije !%ko#nik
MoNard O VP"e> KJ?,H1 "to!a .2?2,H metara/.
11
;odine 1HJF. gr%!a engle"kih #ojnih geodeta .<oPal :ngineer"
"%r#ePor"/, #rati#&i "e "a i"tra)i#anja !o 6inaj%, a !o nare'enj% da !remjere
Velik% !iramid%, nakon #i&e mjerenja odredili "% "rednj% d%)in% Piramidine +a*e>
F1?0 +ritan"kih in$i .inche"/.
?

Već "mo !omen%li *emljotre"e i #remen"ke ne!ogode koje "% %ticale na
"ada&nje mjere Velike !iramide. Ono &to nam "#jedo$i originaln% d%)in% njene
+a*e je d%)ina "%n$ane .tro!"ke/ godine od ?J@,242 dana> "#aka "trana +a*e d%ga
je ta$no ?J@,242 "#etih lakata &to % in$ima i*no"i F1?1,0@ in$i, ili 2?1,F2HJK
metara .o mjeri na*#anoj 0"#eti lakat2 +iće go#ora ka"nije/.
……………………………………
P<V8 C8-: P=<84=:
Sl. 9. r7a baza Velike piramide po:i7a na prirodno! kameno! podlozi na ko!o!
!e izgra;ena iramida. Streli*a ozna:a7a lini!u ugaonog kamena temel!*a.
%)ina +a*e i*me'% #anj"kih "trana %gaonih kameno#a % temelj%>
E "e#er...................F12F,H in$i
E i"tok.....................9130,8 in$i
E j%g........................F12?,F in$i
E *a!ad....................F11F,2 in$i
4

12
Po originalnom arhitekton"kom !lan% Velike !iramide d%)ina "trana
i*me'% %gaonih temeljaca i*no"i F1?1,@ in$i. :ngle"ki egi!tolog 1F. #ijeka
Dlinder" Petrie i*merio je F1?0,H in$i % d%)ini i"to$ne "trane Piramidine +a*e, &to
daje 2?1,F22?2 metra. <a*lika i*me'% o#e mjere i originalne d%)ine je 0,2@ in$i,
odno"no "amo J,?@ milimetara. akle, originalna d%)ina +a*e je ?J@,242 "#etih
lakata ili F1?1,0@ in$i, tj. 2?1,F2HJK metara. 7o je d%)ina !r#e +a*e !o !rirodnoj
kamenoj !odlo*i na kojoj Piramida "toji. O#o je !r#a, o"no#na Piramidina +a*a,
dok mnogi %*imaj% da je njena +a*a !o#r&in"kom linijom njenog !lo$nika. 7o je
dr%ga, "!oredna Piramidina +a*a.
…………………………………….
<U;8 P=<84==N8 C8-8
Sl. <. +ruga iramidina baza ide lini!om plo:nika
(streli*a pokazu!e tu lini!u).
Velika !iramida je "agra'ena na +a*i koja !o$i#a na *ara#njenoj !rirodnoj
ma"i#noj kamenoj !odlo*i. %)ina !r#e +a*e> ?J@,242 "#etih lakata .6(/>
?J@,242 6( Q F1?1,0@ in$i Q 2?1,F2HJK m Q 2?.1F2,HJK cm

E Ugao %"!ona "trana Velike !iramide .β/ Q @1,H@?FFK@4R
E tangen" β Q 1,2K?240J21
S2?.1F2,HJK Q 1@2,2F204@1 cm Q 2AB ."lika F/.
13
Sl. -. r7a (=) i druga baza (==).
Sl. 5. Geometri!ska propor*i!a izme;u d7e baze.
2?.1F2,HJ O 1@2,2F204@1 Q 2?.040,@K4F@ cm Q 2?0,40@K4F@ m Q
F0K1,0F2@02 in$i Q d%)ina dr%ge Piramidine +a*e linijom !lo$nika.
1@2,2F204@1 > 2 Q KJ,14J022@@ cm Q AB Q 2F,FKHK4F04 in$i.
KJ,14J022@@ T 1,2K?240J21 Q FJ,F@220F0? cm Q ?H,1K01J104 in$i Q Q D
= de+ljina !lo$nika kao !r#og kamenog reda Piramidinog *danja.
14

FJ,F@220H?4 T ?,141@F Q ?04,@H40F0? cm Q 2 T 1@2,2F20441 Q o+im
kr%ga C.
………………………………………………………………………
;<8N=7 U P=<84==
Sl. 1.. +etal! kako *rni bazaltni plo:nik nale>e na bi!elu prirodnu podlogu
7apnen*a (kre:n!aka).
K#arc "e nala*i % mnogim "tijenama, %klj%$%j%ći granit. Na 4oho#oj "kali
t#rdoće .4ohI" "cale/ od 1 do 10 .talk je na +roj% 1, "taklo na +roj% J i dijamant
na +roj% 10/, granit "e nala*i i*me'% +roje#a J1K.
-+og t#rdoće minerala koji "a$inja#aj% granit, !ored #ode *a re*anje,
+%&enje i !oliraje granita !otre+an je dijamant"ki alat, koji je mog%će na!ra#iti
"amo modernim tehnolo&kim !roce"om.
6#e !ri$e o tome kako "% "tari :gi!ćani o+ra'i#ali granit +akarnim alatom,
*a ra*%mne lj%de *ai"ta "% +e"mi"lene. -a&to nikad niko od *#ani$nih egi!tologa
nije na !rakti$nom !rimjer% !oka*ao kako "e +akarnim alatom "ije$e, +%&i i !olira
granit5 -a&to to ne %rade i !oka)%5 -ato &to i "ami *naj% da je to nemog%će, ali
eto, njiho#a la) kod nekih !rola*i kao i"tina.
Pogledajmo &ta o +a*altnoj !odlo*i +i#&eg hrama !red Velikom !iramidom
!i&e D. Petrie>
E6a%altni plo&nik je veli&antveno delo" koje pokriva vi#e od treCine
ejkra 9acre:. 6lokovi ba%alta u vi re%ani i uklapaju e %ajednoF oni le!e na
podlo%i vapnencaG.
.

15
Na !rilo)enoj ,otogra,iji ."lika 10/ !rika*ana je "a#r&ena #e*a i*me'%
+a*altnog !lo$nika i !rirodne kre$nja$ke !odloge. a li je ikada neki egi!tolog
o+ja"nio kojim gra'e#in"kom metodom je i*#eden o#aj !o"ao te "e +a*alt %!io %
"#ak% !or% kre$nja$ke !odloge5 Ne, oni to namerno !reć%tk%j%, jer je ja"no da je
+a*alt kao te$ni cement i*li#an na !odlog%.
9e"% li "tari :gi!ćani *nali ,orm%l% cementa i je"% li imali tehnologij% da
ga !ra#e5 Nara#no da ni"% i o#o &to na "lici #idimo, to oni ni"% !ra#ili.
6V:7= (8K87, V<:4:, C<-=N8 = P<O67O<

6#eti lakat je mjera d%)ine od 2@ in$i, &to i*no"i J?,@ cm. O#o je mjera
!re!oto!"kog "#ijeta i !o njoj je Noje "agradio "#oj% la'%. 6#eti lakat je "a$%#an %
"tr%kt%ri Velike !iramide, a !ominje "e i % Ci+liji kad "e go#ori o gradnji
6olomono#og jer%"alim"kog hrama>
EH po&e 'olomun %idati dom 3opodnji u ,erualimu na brdu ;oriji" koje
bi poka%ano )avidu ocu njegovom na mjetu koje bj#e pripravio )avid" na
gumnu Ornana ,evuejina.
H po&e %idati drugog dana drugog mjeeca &etvrte godine carovanja vog.
( ovako %anova 'olomun da %ida dom 6o!ijiI u du!inu #e%deet lakata po taroj
meri" a u #irinu dvadeet lakataG. .2. ne#. ?,11?/
O#a 0"tara mera2 je !re!oto!"ki lakat. 6#etim laktom !r#i ga je na#ao
Pia**i 6mit .Charle" Pia**i 6mPth/ % "#om #elikom del% 0O%r =nheritance in the
;reat PPramid2.
6#etim laktom +a#io "e i #eliki na%$nik ="ak Nj%tn .="aac NeNton/. Po
njego#im i"tra)i#anjima, *a"no#anim !r#en"t#eno na 9o"i,o#im o!i"ima "t%!o#a
6olomono#og hrama .Dla#i%" 9o"e!h%", ?K1100. g. n. ere/, Nj%tn je % "#om del%
E)e magnitudine cubiti acriD *a!i"ao da je "#eti lakat +io d%)ine i*me'% 24,F0
do 2@,02 in$i, *a ra*lik% od o+i$nog egi!at"kog .kralje#"kog/ lakta od
20,J0J@H1HF in$i. :ngle"ki !re#od o#og Nj%no#og dela !od imenom E(
)iertation upon the 'acred Cubit o$ the ,eJD o+ja#ljen je !r#i !%t 1K?H.
godine, de"et godina !o"le Nj%tno#e "mrti. Nj%tn je tako'e kori"tio mere Velike
!iramide koje je 1J?K. godine, +ora#eći % ;i*i, i*merio )on ;ri#" .9ohn
;rea#e"/, !ro,e"or i a"tronom Uni#er*iteta % Ok",ord%.
6#eti lakat kod 9e#reja !o*nat je !od imenima EamahG i EhamahG" &to je
% he+rej"kom je*ik% jedno od tri imena 6%nca. U$eni je#rej"ki ra+in 4o"e"
6chrei+er .1KJ2O1H?F/, tako'e !o*nat i !od imenom "#og gla#nog djela Matam
.Cha"am/ 6o,er ili Chid%"hei 7ora" 4o"he 6o,er, na#odi da je &irina !r"ta jedan
nema$ki col .1 *ol1/ i !o&to je +i+lij"ki amah jednak 24 &irine !r"ta, te !o Matam
16
6o,er% d%)ina jednog amaha ."#etog lakta/ jednaka je d%)ini od 24 cola. 7ako
dola*imo do "ledećeg *aklj%$ka>
E 1 col .*oll, nema$ki/ Q 1,0?K00KHK402 in$i
E 24 cola Q 24,HHH1HHFKJ4H .2@ in$i/

a !ogledamo o"no#ni "mi"ao "#etog lakta % d%)ini "trana Piramidine
+a*e> ?J@,242 "#eta lakta. Ca& toliko dana ima "%n$ana .tro!"ka/ godina. Majde da
i*#edemo ek"!erimentalni !ok%&aj !ronala)enja jo& nekog "im+oli$nog "mi"la
o#ih ?J@,242 "#eta lakta. :#o !r#og !rimera>
E d%)ina Piramidine +a*e Q ?J@,242 "#eta lakta,
E %gao %"!ona Piramidinih "trana Q @1, H@?FFK@4R
E tangen" @1,H@?FFK@4R Q 1,2K?240J21

?J@,242 T 1,2K?240J21 Q 4J@,040F@0F "#etih lakata, &to "% d#ije #i"ine
Velike !iramide. O#de je #a)an +roj 465,0409509.
r%gi !rimer>

E 1 "%n$ana godina Q ?J@,242 dana
E Pi Q ?,141@F
E ?,141@F T 2,@ Q K,H@?FK@
?J@,242 > K,H@?FK@ Q 46,50409506
o+ili "mo i"te +roje#e kao % !r#om !rimer%, "amo "e merne #eli$ine
menjaj%. 4inimalne +roje#ne ra*like ja#ljaj% "e tek % o"moj decimali, &to je
!ot!%no *anemarlji#o.
:#o i treći !rimer> d%)ina Portala !red Kralje#om odajom % Velikoj
!iramidi je 11J,2J02?KK in$i>
11J,2J02?KK > 2@ Q 4,650409508

Ata !rimeć%jemo5 Primeć%jemo da nam "e ja#ljaj% i"ti +roje#i % ra*liUitim
#redno"tima>
465,0409509, 46,50409506, 4,650409508. a to nije "l%$ajno, %#erićemo
"e na !rimerima odno"a mera -emlje i 6%nca.
<ekli "mo da je he+rej"ka re$ 0amah2 .0hamah2/ jedno od tri he+rej"ka
imena 6%nca. a !ro#erimo da li o#a re$ *ai"ta ima neke #e*e "a 6%ncem. a
17
+i"mo to !ro#erili, %*ećemo "rednj% %daljeno"t -emlje od 6%nca. 7o je d%)ina od
14F.@FK.HK0 km, % a"tronomiji !o*nata kao 1 a"tronom"ka jedinica .1 8U, eng./,
koj% "mo "im+oli$no !red"ta#ili d%)inom ZS ."lika 11/.
Sl. 11. Sredn!a udal!enost 0eml!e od Sun*a predsta7l!ena !e
du>inom 0S.
E 1 a"tronom"ka jedinica .AU/ Q 14F.@FK.HK0 km Q ZS
E %gao β Q 0,2JJ44JF1HR Q !olo#ina na&eg o"matra$kog %gla 6%nca "a
-emlje ."%+tended angle, en./. P%ni o"matra$ki %gao 6%nca "a -emlje je
0,@?2HF?H?J "te!eni .2β/>

E tangen" β Q 0,0046504095
E !ol%!re$nik 6%nca .R/ Q JF@.JF1,?@@H? km
Pogledajmo +roje#e tangen"a !olo#ine 6%n$e#og o"matra$kog %gla>
0,0046504095. 7o "% i"ti +roje#i koji "e ja#ljaj% % !rethodno na#edenim
!rimerima "#etog lakta % merama Velike !iramide.
Sl. 12. +u>ina C? !e du>ina !ednog s7etog lakta: 26 in:i& t!. 9/&6 *m.
8rhitekta Velike !iramide o"ta#io je % Piramidinim merama tri ,i*i$ke
jedinice kojima "e i*ra$%na#aj% mere -emlje> vreme, brzinu i r!"#!r.
18
= gledajmo "ad o#o> $%! bi "e ne%i !b&e%$# %re#$! brzin!m !' 'v$ "ve#$
($%#$ u "e%un'i )12* +m,"-, z$ .!'inu '$n$ )365,242 '$n$- re/$! bi 'u0inu
!' 40.0**,2*418 %m i #! &e 'u0in$ Zem(&in!. e%v$#!r$.
%)ina -emljinog ek#atora dakle je 40.0KK,2K41H km. Po&to je ek#ator
kr%g od ?J0 "te!eni, "#akom "te!en% na ek#ator% !ri!ada 111,?2@KJ1J km
d%)ine, a "#akoj min%ti ek#ator"ke d%)ine !ri!ada 1,H@@42F?J km.
Pro#erimo "ad i o#e !ro!orcije ."lika 1?/>
Sl. 1/. @dnos du>ine s7etog lakta i osmatra:kog ugla.
E d%)ina AC Q 1 "#eti lakat Q J?,@ cm
E %gao β Q 0,2JJ44JF1HR
E tangen" β Q 0,004J@040F@
AC T tanβ Q J?,@ T 0,004J@040F@ Q 0,2F@?0100? cm Q BC Q !ol%!re$nik
kr%ga Z Q @001ti deo Piramidine #i"ine.
O+im kr%ga Z Q 1,H@@42F?J cm Q 101hiljaditi deo jedne min%te
ek#ator"ke d%)ine.
7oliko o "#etom lakt% i !ro!orcijama #eli$ina i %daljeno"ti 6%nca i -emlje.
6ad ćemo #ideti % kak#im je !ro!orcimaja "#eti lakat "a #eli$inom i %daljeno&ć%
4e"eca od -emlje ."lika 14/.
Sl. 12. @dnos 7eli:ina i udal!enosti ,ese*a i 0eml!e
(S !e Sun*e& , !e ,ese* i 0 !e 0eml!a).
19
E Pol%!re$nik 4e"eca Q 1K?H km
E %gao β Q 0,2JJ44JF1R
E tangen" β Q 0,004J@040F@

1K?H > 0,004J@040F@ Q ?K?.K?0,@2H4J km Q "rednja %daljeno"t 4e"eca od
-emlje. 6ad nam je ja"no *a&to 4e"ec !ri !%nom !omra$enj% 6%nca !ot!%no
*aklanja 6%nce> to je *ato &to je "#e matemati$ki !rora$%nato i !o"ta#ljeno na
!ra#om me"t% i "#e to "a*najemo kro* d%)in% !re!oto!"kog "#etog lakta.
= da *a#r&imo !ri$% o "#etom lakt% na !rimer% njego#og odno"a "a
#eli$inom +a*e Velike !iramide>

E $etiri "trane Piramidine +a*e *ajedno "% d%ge 14J0,FJH "#etih lakata,
E %gao β Q 0,2JJ44JF1R
E tangen" β Q 0,004J@040F@
14J0,FJH > 0,004J@040F@ Q ?14.1@F Q 100.000Pi
Sl. 16. ogled iz 7azdu'a na piramide Gize.
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
……………………………………..
…………………………………….
…………………………………….
……………………………………..
……………………………………..
20
6UNC: = 6O(O4ONOV M<84
Sl. 19. Sun*e (S) i Solomono7 'ram sa 12. lakata 7isokim portalom (du>ina
$C).
0( ovako %anova 'olomun da %ida dom 6o!ijiI u du!inu #e%deet lakata po
taroj meri" a u #irinu dvadeet lakata. ( trem koji be#e pred du!inom u% #irinu
doma ima#e dvadeet lakata" a u viinu to i dvadeetF i oblo!i ga i%nutra &itim
%latomG. .2. n. ?,?14/
Portal 6olomono#og hrama +io je #i"ok 120 "#etih lakata. 7o je #i"ina od KJ,2 m,
tj. KJ20 cm ."lika 1J/>
1 %gao β Q 0,2JJ44JF1HR
E tangen" β Q 0,004J@040F@
e"et !ortalo#ih #i"ina je KJ.200 cm>
21
KJ.200 T 0,004J@040F@ Q ?@4,?J120?F cm .ako +roj ?@4,?J120?F %*memo
kao +roj dana, to je jedna 4e"e$e#a .l%narna/ godina.
e"et hiljada #i"ina !ortal 6olomono#og hrama je KJ2 km>
KJ2 T 0,004J@040F@ Q ?,@4?J120?F km
= !ogledajmo> originalna #i"ina Velike !iramide je 14K,J@0@01F metara> %$' bi "e
ne%i re'me# %re#$! brzin!m !' 14*,6505019 m,2, z$ &e'$n '$n re/$! bi
3,543612046 %m. Ata je *na$enje o#ih ?,@4?J120?F km, #idećemo na "ledećim
!rimerima>

E 1H00 o#ih d%)ina jednako je d%)ini -emljinog ek#ator"kog !ol%!re$nika
od J?KH,@01JK km3
3$' bi "e ne%i !b&e%$# %re#$! brzin!m !' 3,543612039 %m,", z$ &e'$n
"$# re/$! bi 'u0inu !' 12.5*5,00334 %m, /#! &e e%v$#!r"%i re4ni% Zem(&e.
-:4(98, 6O(O4ONOV M<84 = P=<84=8
Sl. 1<. Geometri!a 0eml!e.
E -emljin ek#ator .o+im kr%ga A/ Q 40.0KK,2K41H km
E ek#ator"ki !reUnik -emlje .'/ Q 12.K@K,00??J km
E !o#r&ina kr%ga A Q 12K.H1J.4H0,? kmV Q !o#r&ina k#adrata B5
1 C Q 11.?0@,@F@0F km Q 1.1?0.@@F.@0F cm.
22
4ere 6olomono#og hrama % "#etim laktima .6(/, "taro+i+lij"ki lakat 0!o "taroj
meri2>
E #i"ina !ortala……………120 6(
E d%)ina…………………….J0 6(
E #i"ina +e* !ortala………...?0 6(
E &irina……………………...20 6(
O#i +roje#i "% kod .&i,ra/ *a i*ra$%na#anje mera -emlje !rema merama Velike
!iramide>

E 1.1?0.@@F.@0F > 120 Q F.421.?2F,242 cm
E F.421.?2F,241 > J0 Q 1@K.022,1@4 cm
E 1@K.022,1@4 > ?0 Q @2?4,0K1H01 cm Q 20J0,J@H1HF in$i
E 20J0,J@H1HF > 20 Q 10?,0?2F0F@ in$i Q !olo#ina &irine Kralje#e odaje %
Velikoj !iramidi.
Vi"ina Velike !iramide je @H1?,011HHJ in$i>
.@H1?,011HHJ > 100/ T 120 T J0 T ?0 T 20 Q in$i Q 2@1.122.11?,@ in$i Q
J?KH,@01JH2 km Q ek#ator"ki !ol%!re$nik -emlje.
%)ina Portala !red Kralje#om odajom Q 11J,2J02?KK in$i .@01ti deo
Piramidine #i"ine/>

11J,2J02?KK T 120 T J0 T ?0 T 20 Q @0.2244.22J,F in$i Q 12.K@K,00??J km
Q ek#ator"ki !re$nik -emlje.
11J,2J02?KK T ?,141@F Q ?J@,242 in$i
?J@,242 T 120 T J0 T ?0 T 20 Q 1.@KK.H4@.440 in$i Q 40.0KK,2K41H km Q
d%)ina -emljinog ek#atora.
E %)ina jedne "trane Piramidine +a*e !o !rirodnoj !odlo*i .!r#a +a*a/ Q
2?1,F2HJK m, a o+im k#adrata Piramidine !r#e +a*e Q F2K,K14JH m>
F2K,K14JH T120 T J0 T ?0 T 20 Q 40.0KK,2K41H km Q d%)ina -emljinog ek#atora.
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
23
98M=N = CO8-

Sl. 1-. @smatra:ki ugao ,ese*a i Sun*a sa 0eml!e i mere Solomono7i' stupo7a.
EH pola car 'olomun i po%va >irama i% Bira. ( on be#e in jedne udovice
od plemena Ne$talimovog a otac mu be#e i% Bira" umetnik bron%arki" vrlo ve#t i
ra%uman" te ume#e va#ta graditi od bron%eF on do#av k caru 'olomunu i%radi mu
av poao.
'ali dva tupa od bron%e" jedan tup be#e od oamnaet lakata u viinu" a
unaokolo od dvanaet lakataF taki be#e i drugi tup.
24
H na&ini dva oglavlja da e metnu odo%go na tupove" alivena od bron%eF
pet lakata be#e vioko jedno oglavlje i pet lakata be#e vioko drugo oglavlje.
KKKKKKKKKKKKKK..
Sl. 15. )'omas Asti*k Balter: Solomono7 'ram.
H pletenice iprepletane i vrpce kao verige na&ini na oglavlja" koja behu na
vrh tupova" edam na jedno oglavlje i edam na drugo oglavlje.
Bako na&ini i na tupove i dva reda #ipaka na jednu pletenicu unaokolo da
pokrivaju oglavlje koje be#e na vrhuF tako na&ini i na drugom oglavlju.
25
H na ta dva oglavlja navrh tupova u tremu behu na&injeni ljiljani od &etiri
lakta.
H na dva oglavlja na dva tupa behu o%go i prema redini pod pletenicama
#ipci" kojih be#e dveta u dva reda unaokolo na jednom i na drugom oglavlju.
H potavi te tupove u tremu crkvenom" i potaviv#i deni tup na%va ga
,ahin" potom potaviv#i tup levi na%va ga 0oa. H navrh tupova nameti i%ra7eno
cveCe ljiljanovo. H tako e vr#i#e tupoviG. .1. Car. K,1?122/
9ahin i Coa* .Voa*/ d#a "% "t%!a &to "tajah% % trem% .!orti/ !red 6olomono#im
hramom.
E #i"ina jednog "t%!a Q 2K "#etih lakata .1H W @ W 4/ Q 1K14,@ cm
E #i"ina o+a "t%!a *ajedno Q @4 6( Q ?42F cm
E X o"matra$kog %gla 4e"eca i 6%nca .Y/ Q 0,2JJ44JF1HR, a tangen" o#og
%gla je 0,004J@040F@>
?42F T 0,004J@040F@ Q 1@,F4J2@41K@@ cm
4 T 1@,F4J2@41K@ Q J?,KH@01JK02 cm Q 101milioniti deo -emljinog
ek#ator"kog !ol%!re$nika.
6O(O4ONOVO 4O<:
EH ali more" deet lakata be#e mu od jednoga kraja do drugoga" okruglo
unaokolo" pet lakata viokoF a unaokolo mu be#e trideet lakata.
( pod njim behu likovi volovki" koji tajahu vuda unaokolo" po deet na
jednom laktu" te okru!avahu moreI dva reda be#e tih volova" alivenih morem.
H taja#e more na dvanaet volova" tri gledahu na ever" a tri gledahu na %apad" a
tri gledahu na jug" a tri gledahu na itok" a more taja#e o%go na njima" i %adnja
trana vih njih be#e unutraG. .2. n. 4,214/

Pr#i !re$nik mora .ka*ana/ i&ao je od jednog do dr%gog kraja o+oda mora
.d%)ina 6166, "lika 20/ i to je !re$nik od 10 "#etih lakata ili J?@ cm>
E J?@ T ?,141@F Q 1FF4,F0FJ@ cm,
E X o"matra$kog %gla 4e"eca i 6%nca .β/ Q 0,2JJ44JF1HR
E tangen" %gla β Q 0,004J@040F@

1FF4,F0FJ@ T 0,004J@040F@ Q F,2KK14JKHH cm
26
F,2KK14JKHH > 4 Q 2,?1F2HJJFK cm Q 101hiljaditi deo d%)ine Piramidine
!r#e +a*e.
Sl. 2.. Solomono7o bronzano more.
Sl. 21. Sa 0eml!e !edna polo7ina osmatra:kog ugla
,ese*a i Sun*a (C).
27
4ore je "tajalo na 12 #olo#a. Ata je merna "im+olika 12 #olo#a i"!od mora,
koji "% *adnjim delo#ima +ili "!ojeni5 #anae"t #olo#a je 12 delo#a neke mere>
F,2KK14JKHH > 12 Q 0,KK?0F@@J@K cm.
= "ad !ro#erimo onim metodom %!otre+e +r*ine, #remena i !ro"tora> $%! "e ne%i
!b&e%$# %re7e brzin!m 0,**3095565* +m,", z$ &e'nu minu#u re7i 7e 'u0inu !'
46,385*33942 +m.

a "e !od"etimo> jedna "trana !r#e Piramidine +a*e d%ga je 2?.1F2,HJK cm,
a d#e "trane *ajedno d%ge "% 4J.?H@,K?4 metara. U !rethodnom !rora$%n% +r*ine,
#remena i !ro"tora do+ili "mo d%)in% od 4J,?H@K??F42 cm i e#o odgo#ora &ta je
o#a d%)ina> to je hiljaditi deo d%)ine Piramidine +a*e>
4J,?H@K??F42 cm T 1000 Q 4J.?H@,K??F4 cm Q 4J?,H@K??F4 metara i to je
% "ek%ndi ek#ator"ka +r*ina -emljine rotacije oko njene #la"tite o"e, jer okreć%ći
"e o#om +r*inom *a 24 "ata, &to je jedan dan, na!ra#i celi ek#ator"ki kr%g o+ima
40.0KK,2K412 km.
Od kraja do kraja +rida .i#ica/ % #rh% 6olomono#og mora +ilo je 10 "#etih lakata,
tj. J?@ cm>
E tangen" %gla β ."lika 21/ Q 0,004J@040F@
J?@ T 0,004J@040F@ Q 2,F@?0100?2@ cm
E 2,F@?0100?2@ > 2 Q 1,4KJ@0@01J2 cm Q 0,@H1?011HK@ in$i Q
0,02?2@204K@ "#etih lakata i "#e o#o je 101hiljaditi deo #i"ine Velike !iramide $ija
je originalna #i"ina 14K,J@0@01F metara, ili @H1?,11HHJ in$i, odno"no
2?2,@204K@4 "#etih lakata.

7oliko o !re$nik% &to je i&ao od kraja do kraja r%+nog dela mora. 8li t% je
jo& jedan !re$nik> %n%tra&nji !re$nik ot#ora na #rh% ka*ana. 7aj !re$nik na "lici 20.
o+ele)en je "lo#om R. Oko %n%tra&nje &%!ljine %naokolo +ilo je ?0 "#etih lakata,
&to *na$i da je to o+im %n%tra&njeg kr%ga !ri "amom #rh%. O#ih ?0 "#etih lakata
jednako je d%)ini od 1F0@ cm. = !ono#o ra$%namo "a "ledećim merama>
E o+im kr%)nog dela &%!ljine mora % #rh% Q 1F0@ cm,
E X o"matra$kog %gla 4e"eca i 6%nca .β/ Q Q 0,2JJ44JF1HR
E tangen" %gla β Q 0,004J@040F@
1F0@ T 0,004J@040F@ Q H,H@F0?00FK@ cm
28
= o!et "e !o*i#amo na +r*in%, #reme i !ro"tor> $%! "e ne%i !b&e%$# %re7e
brzin!m 8,85903009*5 +m,min, z$ 24 "$#$ re7i 7e 'u0inu !' 12.*5*,00334 +m
i !v! &e 10082i(&$'i#i 'e! 'u0ine Zem(&in!. e%v$#!r"%!. re4ni%$.
Po&to je o+im &%!ljine na #rh% mora ?0 "#etih lakata, to *na$i da je
%n%tra&nji !re$nik .R/ d%g F,@4F?04J@1 "#etih lakata, &to i*no"i J0J,?H0H4@4 cm>
J0J,?H0H4@4 T 0,004J@040F@ Q 2,H1FF1F2441 cm> $%! bi "e ne%i
re'me# %re#$! brzin!m 2,8199192441 +m,min, z$ 24 "$#$, !'8n!"n! z$ &e'$n
'$n, re/$! bi 'u0inu !' 4060,683*114 +m.
a +i"mo "a*nali *na$enje d%)ine 40J0,JH?K114 cm, moramo "e #ratiti
Velikoj !iramidi, ta$nije Kralje#oj odaji i njenom "e#ernom #entilacionom kanal%
$iji je %gao %"!ona ?2,4H1J@H@4 "te!eni. 7angen" o#og %gla je 0,J?JJ20?1 .o#aj
+roj je !olo#ina Piramidinog %gla %"!ona koji i*no"i 1,2K?240J21 "te!eni/. = "ad
ra$%namo>
E 40J0,JH?K114 > 0,J?JJ20?1 Q J?KH,@01JK14 cm i o#o je 1001hiljaditi deo
-emljinog ek#ator"kog !ol%!re$nika.
E 40J0,JH?K114 T ?,141@F Q 12.K@K,00??41 cm> to je 1001hiljaditi deo
ek#ator"kog -emljinog !re$nika.
= tako "mo *a#r&ili "a *na$enjem mera 6olomono#og mora na njego#om
#rh%. 6ad je na red% da #idimo da li % njego#oj #i"ini od @ "#etih lakata ima neke
merne "im+olike>
E #i"ina 6olomono#og mora Q @ "#etih lakata Q ?1K,@ cm Q 0,00?1K@ km>
ako +i "e neki o+jekat kretao +r*inom od 0,00?1K@ kmZ", *a jedn% godin% !re&ao +i
!%t d%g 100.1F?,1H@44 km>
E 10.01F?,1H@44 > ?,141@F Q ?1.HF2,@0H?F2 km
E ?1.HF2,@0H?F2 > @ Q J?KH,@01JKH4 km i o#o je ek#ator"ki !ol%!re$nik
-emlje.
Po"toji $ak i o#a "im+olika> de"eti deo #i"ine Velike !iramide % "#etim
laktima je 2?,2@204K@4 "#etih lakata> $%! "e ne%i re'me# %re7e brzin!m
0,0031*5 %m,", z$ 23,25204*54 '$n$ re7i 7e Zem(&in e%v$#!r"%i re4ni% !'
63*8,5016812 %m. = eto tim metodom "e dekodira *nanje arhitekte Velike !iramide
kom+ino#ano "a kodiranim *nanjem *a!i"anim % Ci+liji.
29
;:O4:7<=98 K<8(9:V: O89:
Sl. 22. Geometri!a Dral!e7e oda!e.
E 6#eti lakat Q 2@ in$i Q J?,@ cm,
E Kralje#"ki .o+i$ni/ lakat Q 20,J0J@H1HF in$i
E &irina Kralje#e odaje Q 10 kralje#"kih lakata Q 20J,0J@H1HF in$i Q D
."lika 22/
E d%)ina Kralje#e odaje Q 20 kralje#"kih lakata Q 412,1?1J?KH in$i
E !o#r&ina kr%ga C Q ??.?@0,42FJ4 k#adratnih in$i Q !o#r&ina k#adrata S
30
E jedna "trana k#adrata S Q 1H2,J21 in$i> brzin!m 182,621 in4i u "e%un'i
z$ 24 4$"$ re9e "e 'u0in$ !' 1.5**.845,44 in4i, /#! &e &e'n$%! 'u0ini !'
400,**2*418 %m i #! &e 1008#i 'e! 'u0ine Zem(&in!. e%v$#!r$.
1H2,J21 in$i Q K,?04H4 "#etih lakata>
K,?04H4 T @0 Q ?J@,242 "#etih lakata Q F1?1,0@ inUi Q 2?1,F2HJK m Q
d%)ina !r#e +a*e Velike Piramide.
Sl. 2/. Strana C !e du>ina iramidine pr7e baze.
E Airina kralje#e odaje Q 20J,0J@H1HF in$i Q 10 kralje#"kih lakata
E d%)ina Kralje#e odaje Q 412,1?1J?KH in$i Q 2 T 20J,0J@H1HF in$i Q 20
kralje#"kih lakata.
@0 T 20J,0J@H1HF Q 2@ T 412,1?1J?KH Q 10.?0?,2F0F@ in$i Q @00
kralje#"kih lakata Q ' ."lika 2?/.
E Po#r&ina kr%ga A Q H?,?KJ,0K41 k#adratnih in$i Q !o#r&ina k#adrata B
E C Q F1?1,0@ in$i Q d%)ina !r#e Piramidine +a*e ."lika 2?/
E "#eti lakat Q 2@ in$i Q J?,@ cm
E 1 godina Q ?J@,242 dana
E Pi Q ?,141@F
?J@,242 > ?,141@F Q 11J,2J02?KK dana i %jedno geometrij"ki !re$nik kr%ga
jedne godine> $%! bi "e ne%i re'me# %re#$! brzin!m !' 63,5 +m,", z$
116,26023** '$n$ re/$! bi 'u0inu !' 63*8,501681 %m, /#! &e &e'n$%! 'u0ini
Zem(&in!. e%v$#!r"%!. !(ure4ni%$.
31
Vi"ina Velike !iramide je 2?2,@204K@4 "#etih lakata> $%! bi "e ne%i
re'me# %re#$! brzin!m 63,5 +m," )1 S:-, z$ 232,5204*54 '$n$ re/$! bi
'u0inu !' 12.*5*,00336 %m, /#! &e 'u0in$ Zem(&in!. e%v$#!r"%!. re4ni%$.
%)ina -emljinog ek#atora je 40.0KK,2K41H km> brzin!m 63,5 +m,", z$
365,242 '$n$ .!'ine &e'$n !b&e%$# re7i 7e 20,038.63*09 %m, /#! &e !(!vin$
'u0ine Zem(&in!. e%v$#!r$.
6UNC:, P=<84=8 = NO9:V8 (8[8
Sl. 22. @dnos mera Sun*a& iramide i Eo!e7og ko7:ega.
E Ugao β Q 0,2JJ44JF1HR
E tangen" β Q 0,004J@040F@
E #i"ina Velike !iramide Q 14.KJ@,0@01F cm
E d%)ina Noje#e la'e Q ?00 "#etih lakata Q 1F.0@0 cm
E &irina Noje#e la'e Q @0 "#etih lakata
1F.0@0 T 0,004J@040F@ Q HH,@F0?00FK@ cm
%)ina od HH,@F0?00FK@ cm je mala d%)ina, ali '$ bi &e ne/#! re/(! z$ &e'$n
minu#, m!r$ '$ "e %re7e brzin!m !' 1,4*65050162 +m. -ar o#a +r*ina nije 101
hiljaditi deo #i"ine Velike !iramide5 9e"teB
Airina Noje#e la'e je @0 "#etih lakata, tj. ?1K@ cm>
?1K@ T 0,004J@040F@ Q 14,KJ@0@01J2 cm Q 10001ti deo Piramidine #i"ine.
32
-:4(98 = NO9:V KOV\:;
Sl. 26. =zgled Eo!e7og ko7:ega.
ENa&ini ebi kov&eg od drveta go$era" i na&ini pregratke u kov&eguF i %atopi
ga molom i%nutra i polja. H na&ini ga ovakoF u du!inu neka bude trita lakata" u
#irinu pedeet lakata" i u viinu trideet lakata. Puti dota vetloti u kov&egF i
krov mu vedi o%go od laktaF i udari vrata kov&egu a traneF i na&ini ga na tri
bojaI donji" drugi i treCi. ,er evo putiCu potop na %emlju da itrebim vako telo u
kome ima !iva du#a pod nebomF #ta je god na %emlji ve Ce i%ginutiG. .1. 4oj.
J,1411K/
Noje#a la'a imala je o+lik ko#$ega, a ne o+lik kla"i$nih dr#enih la'a, kako
il%"tratori Ci+lije !red"ta#ljaj% o#% !o Co)ijem !lan% Noje#% r%kot#oren%
gra'en%.
imen*ije Noje#og ko#$ega>
E d%)ina Q ?00 "#etih lakata Q K@00 in$i
E &irina @0 "#etih lakata Q 12@0 in$i
E #i"ina Q ?0 lakata Q K@0 in$i
E #i"ina kro#a Q 1 "#eti lakat Q 2@ in$i
-a!remina o#ih mera "k%!a "a kro#nim delom ko#$ega je K.14H.4?K.@00 k%+nih
in$i, &to je 11K.141.FHK,@ litara. Ko#$eg je +io "agra'en od $em!re"a. 6!eci,i$na
te)ina $em!re"o#og dr#eta je 0,@1 gZcm]. = #idimo "ad o#o> 11K.141.FHK,@ litara !o
0,@1 gZcm] Q @F.K42.41?,J kg.
7e)ina -emlje> @F.K42.41?.J00.000.000.000.000.000.000 kg.
9a"no je da je #ol%men Noje#og ko#$ega "a "!eci,i$nom te)inom $em!re"o#og
dr#eta "ra*meran deo -emljine te)ine.
33
P=<84==N KOV\:; = KOV\:; -8V:78
Sl. 29. iramidin ko7:eg i bibli!ski ko7:eg za7eta
(7isina ' pokazu!e 7olumen ko7:ega za7eta).
Piramidin ko#$eg nala*i "e % Kralje#oj odaji. =*ra'en je od ,ino !oliranog
granitnog +loka.

imen*ije Piramidinog ko#$ega>
E d%)ina Q HF,H0@@H12 in$i
E &irina Q ?H,@02?J1@? in$i
E #i"ina Q 41,21?1J?KH in$i
E #ol%men Q 142.@0?,HJK4 k%+nih in$i Q 2??@,221JH1 litara.

34
ENeka na&ine kov&eg od drveta itima" u du!inu od dva lakta i po" a u #irinu
od polovine lakta" i u viinu od polovine lakta. H pokuj ga &itim %latom" i%nutra i
polja pokuj gaF i o%go mu na&ini %latan venac unaokoloG. .2. 4oj. 2@,10111/
imen*ije ko#$ega *a#eta>

E d%)ina Q 2,@ "#eta lakta Q J2,@ in$i Q 1@H,K@ cm
E &irina Q 1,@ "#etih lakata Q ?K, in$i Q F@,2@ cm
E #i"ina Q 1,@ "#etih lakata Q ?K,@ in$i Q F@,2@ cm
E #ol%men> HK.HF0,J2@ k%+nih in$i Q 1440,2JF2FK litara
E +roj Di .Phi, ^/, *latni !re"ek .*latni +roj/ ili +o)an"ka !ro!orcija Q
1,J1H0??FHH…
40,2JF2FK T 1,J1H0??FHH Q 2??0,404JK4 litara
Vidimo da i*no" #ol%mena ko#$ega *a#eta !omno)en +rojem Di .Phi/ daje
*a "amo 4,H1K litara manj% #redno"t od #ol%mena ko#$ega Velike !iramide. 7o je
"koro FF,H_ ta$no"ti. a li je i to "l%$ajno5 Ne, ni go#ora, jer o#oliko decimala i
"koro i"ti re*%ltat nikako ne mo)e +iti igra "l%$aja, nego je naj!ogodnijim merama
ko#$ega *a#eta i +rojem Di al%dirano na #ol%men Piramidinog ko#$ega.
U(8- V:(=K: P=<84=:
O"a %la*a % Velik% !iramid% !omerena je i"to$no od gla#ne Piramidine o"e
*a 2HJ,4JF01H2 in$i .o"a A je Piramidina gla#na o"a % !ra#c% "e#er1j%g, a o"a A1
je o"a Piramidinog %la*a.

;eometrij"ke mere !ra#aca>
E AA1Q 2HJ,4JF01H2 in$i
E A1A3 Q H40,@4F2@@? in$i
E A1A2 Q JH1 in$
E A1A4 Q 11J2,J02?KK in$i Q #i"ina ?J1tog reda kamenog Piramidinog
*danja .?@1ti red od !lo$nika/.
E Ugao B1A1A3 Q @1,H@?FFK@4G Q %gao Piramidinog %"!ona
E %gao A3A1S Q @1,H@?FFK@4G
E %gao ;A1A4 Q @1,H@?FFK@4G
E B1A3 Q JJ0,1J@2H?? in$i
35
E A1; Q F1?,10@ in$i .101ti deo d%)ine !r#e Piramidine +a*e/
E A3S Q 10K0,2214@J in$i
E B1< Q B= Q ?22,0@J0K4F in$i
Sl. 2<. Geometri!a pra7a*a ose ulaza Velike piramide
(po 7ertikali /9. kamenog reda).
%)ina A1A4 Q 11J2,J02?KK in$i Q 2F@?,0100?H cm> $%! "e ne%i !b&e%$# %re7e
brzin!m 2953,010038 +m,", z$ &e'$n '$n re7i 7e 'u0inu !' 2551,4006*2 %m5
2@@1,400JK2 T ?,141@F Q H01@,4@4H?F km Q @1ti deo d%)ine -emljinog ek#atora.
%)ina ;R Q 1H2J,21 in$i Q 4J?H,@K?4 cm> $%! ne%i !b&e%$# i'e brzin!m
4638,5*34 +m,", z$ &e'$n '$n re7i 7e 400*,*2*418 %m, /#! &e 108#i 'e! 'u0ine
Zem(&in!. e%v$#!r$.
O"a Piramidinog %la*a !omerena je od Piramidine o"e 2HJ,4JF01H2 in$i>
2HJ,4JF01H2 T 2 Q @K2,F?H0?J4 in$i Q 14@@,2J2J12 cm>
14@@,2J2J12 T ?,141@F Q 4@K1,H?H4K1 cm> u#u&u7i brzin!m
45*1,8384*1 +m," &e'$n !b&e%$# 7e z$ &e'$n '$n re7i 3950,068439 %m>
36
40.0KK,2K41H > ?F@0,0JH4?F Q 10,14@FJF@K km
14@@,2J2J21 T 10,14@FJF@K Q 14.KJ@,0@02K km i to je 100.000 #i"ina Velike
!iramide.
…………………….
P=<84==N8 C8-8 = -:4(98
Sl. 2-. Geometri!a iramidine baze.
%)ina DC Q 1H2,J21 "#etih lakata Q 4@J@,@2@ in$i Q 11.@FJ,4??@ cm>
11.@FJ,4??@ T ?,141@F Q ?J.4?1,2?F@2 cm Q 0,?J4?12?F@2 km Q o+im
kr%ga $iji je !re$nik d%)ina DC ."lika 2H/.
E %gao %"!ona Piramidinih "trana Q @1,H@?FFK@4R
E tangen" @1,H@?FFK@4R Q 1,2K?240J21
37
0,?J4?12?F@2 T 1,2K?240J21 Q 0,4J?H@K?4 km Q 2DB> u#u&u7i brzin!m
0,46385*34 %m," &e'$n !b&e%$# 7e z$ 24 "$#$ re7i 40.0**,2*418 %m i #! &e
'u0in$ Zem(&in!. e%v$#!r$.
0,4J?H@K?4 > ?,141@F Q 0,14KJ@0@01 km Q #i"ina Velike !iramide .CA/.
Sl. 25. Eil i Velika piramida.
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
38
P=<84==N= P<O(8-=
Sl. /.. rolazi Velike piramide.
Kad "e go#ori o !rola*ima kro* Velik% !iramid%, mi"li "e na kanale kojima
"e !rola*i kro* Piramid% !o$e# od %la*a do !ojedinih Piramidinih odaja. Ugao
%"!ona ."ila*a/ "#ih !rola*a je 2J,?02JHFK@R.
Vi"ina od Piramidine +a*e do +a*e Velike "te!enice .ta$ka A/ je
1JJ?,@11H@H in$i. o #rha Velike "te!enice je 1JFF,@11H@H in$i. Od +a*e Velike
"te!enice !odnom d%)inom do linije U*la*nog kanala .ta$ka B/ ima 1H12,2212K1
in$i. Od !odne linije Ula*nog kanala !a kro* kro* U*la*ni kanal do Velike galerije
je 1@44,@142@H in$i .BC/. Od +a*e Velike "te!enice ni* galerij% i ni* U*la*ni kanal
do Piramidine +a*e %k%!no je ?K@4,14@H4 in$i, dakle "a d%)inom ;alerije i
d%)inom U*la*nog kanala do Piramidine +a*e !reo"taje jo& ?FK,410?112 in$i.
E >? Q 2J@2,F???4? in$i
E ?; Q 1F12,@F1J@K in$i
E @? Q 2?@2,0JF1JJ in$i
E >@ Q ?00,HJ41KK in$i
E ?A = 1?KK,K?@FJ in$i
39
E A; Q @?4,H@@JFK2 in$i
Originalni %la* % Piramid% o+ele)en je "lo#om B. 7% !o$inje Ula*ni .6ila*ni/
!rola*. :#o mera #e*anih *a o#aj !rola*>
E ?C Q ?FK,410?112 in$i
E ?B Q 1@?J,H@?0KK in$i
E @3 Q 11J2,J02?KK in$i
E BA Q JH1 in$i
E 3? Q 2J2?,K1?K1@ in$i
E :3 Q ?00,HJ41KK in$i
E <: Q ?2@ in$i
E =< Q J4@,@241@J in$i
=<:3?CDB = @4?1,F@@12@ in$i
U(8-N= .6=(8-N=/ P<O(8-
Sl. /1. Agao silaznog prolaza (C).
E Ugao "ila*nog !rola*a .β- Q 2J,?02JHFK@R
E tangen" β Q 0,4F42HF1FJ
40
E "in%" β Q 0,44?11?2K@
E d%)ina Kralje#e odaje Q 412,1?1J?KH in$i Q Q 104J,H14?J cm>
412,1?1J?KH T 0,44?11?2K@ Q 1H2,J21 in$i Q !olo#ina !r#e Piramidine
+a*e i "im+oli$no !oka*an +roj dana !olo#ine godine.
104J,H14?J T 0,44?11?2K@ Q 4J?,H@K??F4 cm Q 1001ti deo d%)ine d#ej%
"trana Piramidine +a*e i 1001ti dio +r*ine -emljine rotacije .% "ek%ndi/ oko njene
o"e.
Airina Kralje#e odaje Q 20J,0J@H1HF in$i Q @2?,40K1H cm>
20J,0J@H1HF T 0,44?11?2K@ Q F1,?10@ Q 1001ti deo d%)ine jedne "trane
!r#e Piramidine +a*e i "im+oli$no ka*an +roj dana jednog godi&njeg do+a.
@2?,40K1H T 0,44?11?2K4 Q 2?1,F2HJJFK cm Q 1001ti deo originalne
arhitekton"ke d%)ine !r#e Piramidine +a*e.
Sl. /2. Geometri!a bro!a 1
E !re$nik kr%ga A .'/ Q 1
E o+im kr%ga A Q ?,141@F .Pi/
E S?,141@F Q 1,KK24@?102
1,KK24@?102 T 2 Q ?,@44F0J204 Q o+im k#adrata B>
41
?,@44F0J204 > 4 Q 0,HHJ22J@@1 Q C
0,HHJ22J@@1 > 2 Q 0,44?11?2K@ Q "in%" %gla β ."lika ?1/.
…………………………. …………….
4:784O<DO-8 8<M=7:K7U<:
Sl. //. Geometri!a Velike piramide.
E CBS Q 2J,?02JHFK@R
E DB Q ?J@,242 "#etih lakata .6(/
E CA Q 2?2,@204K@4 6(
E @3 Q 10?,0HJ0H? 6(
E Pol%!re$nik kr%ga Q 11J,2J02?KK 6(
42
E Vol%men ",ere !ol%!re$nika 11J,2J02?KK 6( Q J.@H2.?J?,@0@ k%+nih
"#etih lakata .6(]/
E Vol%men Velike !iramide Q 10.??F.@4?,JK 6(]
10.??F.@4?,JK > J.@H2.?J?,@0@ Q 1,@K0KF@ .XPi/.
J.@H2.?J?,@0@ > 10.??F.@4?,JK Q 0,J?JJ20?1 Q +roj jednak +roj% tangen"a
%gla %"!ona "e#ernog kanala Kralje#e odaje i jednak !olo#ini +roja tangen"a
Piramidinog %gla %"!ona.
Sl. /2. Geometri!a iramidini' prolaza.
E Ugao ?@C Q BCS Q 2J,?02JHFK@G
E tangen" 2J,?02JHFKG Q 0,4F42HF1F@
E "in%" 2J,?02JHFKG Q 0,44?11?2K@
E Ugao BC; Q ?0R
E CA Q @H1?,011HH@ in$i Q #i"ina Piramide Q !re$nik kr%ga =>
@H1?,011HH@ > 0,44?11?2K@ Q 1?.11H,@JH@H in$i
1?.11H,@JH@H T ?,141@F Q 41.21?,1J?H@ in$i Q 100 d%)ina Kralje#e odaje
43
@H1?,011HH@ T 0,44?11?2K@ Q 2@K@,H22K?4 in$i Q 10?,0?2F0F4 6( Q
J@,42@HFK44 m>
2 T J@,42@HFK44 Q 1?0,H@1KF4F metara Q BA Q A? = ?@ Q B@

E Po#r&ina k#adrata @?AB? Q !o#r&ina kr%ga =
E o+im kr%ga = Q 4J?,H@K?4 metara Q d#e d%)ine !r#e Piramidine +a*e Q 2
T DB Q % "ek%ndi dne#na +r*ina -emljine rotacije oko #la"tite o"e.
V:(=K8 ;8(:<=98 = K<8(9=\=N8 O898
Sl. /6. Velika galeri!a i Dral!i:ina oda!a.
E mak"imalna d%)ina !odne linije .AB/ Q 1HH1,1?01J1 in$i
E CD Q 21J,@J in$i
E DB Q 20J,0J@H1HF in$i
(inijom i*nad %kle"anih )le+o#a d%)ina Velike galerije i*no"i 1H@0,?40K14
in$i, ili 4J,FFHJ@414 metara> 1H@0,?40K14 T ?,141@F Q @H1?,011HH@ Q #i"ina
Velike !iramide.
44
Pogledajmo jo& jedan !odatak koji nam je o"ta#ljen % "rednjoj d%)ini Velike
galerije> %$' bi "e &e'$n !b&e%$# %re#$! brzin!m 46,99865414 m,", z$ 24 "$#$
re/$! bi r$z'$(&inu !' 4060,683*1* %m5 4060,683*1* D 3,14159 =
12.*5*,00336 %m = 'u0in$ Zem(&in!. e%v$#!r"%!. re4ni%$.
-emljin ek#ator"ki !ol%!re$nik Q J?KH,@01JKF km> 40J0,JH?K1K >
J?KH,@01JKF Q 0,J?JJ20?1 Q tangen" %gla od ?2,4H1J@H@4G i to je %gao !od kojim
"e %"!inje "e#erni 0#entilacioni2 kanal Kralje#e odaje.
4:<: PO<78(8
Sl. /9. ortal Dral!e7e oda!e.
45
Sl. /<. ortal sa znako7nom plo:om (leaf& eng.) i znakom 0eml!e (boss& eng.).
1111.
U Portal% i"!red Kralje#e odaje nala*i "e jedna granitna !lo$a "a *nakom
-emlje. -a o$eki#ati je da "e taj *nak nala*i na "redini !lo$e, me'%tim, nije tako>
*nak je od "redine !loce .A/ !omeren *a!adno ta$no *a d%)in% jednog in$a .B/.

E A Q o"a Portalo#og !rola*a,
E B Q o"a "redine *naka -emlje,
E AB Q 1 in$
Kreć%ći "e +r*inom od 0,@ in$i % "ek%ndi .1Z2 AB/, *a 24 "ata jedan o+jekat
ce !reći d%)in% od 4?.200 in$i. 7o je 10FK,2H metara.
<ekli "mo da je na granitnoj !lo$i % Portal% *nak -emlje .!ol%eli!"a"ti
*nak na "lici ?H/. Videli "mo koj% #eli$in% do+ijemo ako "e neki o+jekat kreće
+r*inom !ola in$a % "ek%ndi> *a 24 "ata +%de !re'ena d%)ina od 4?.200 in$i. a li
"e "l%$ajno !oka*%je +roj 4?.2005 Ne, "#e je arhitekta Velike !iramide %na!red
namerno o"mi"lio "a ja"nim ciljem i "ad ćemo !oka*ati &ta je taj cilj.
46
Sl. /-. @sa ? !e gla7na osa prolaza Velike piramide. @sa $ !e sredina znaka
0eml!e. Adal!enost ose ? od ose $ !e !edan in:.
Portal je d%g 11J,2J02?KK in$i> 11J,2J02?KK T 4?.200 Q @.022.442,2JF inUi Q
12.K@K.00?,?J cm Q 12K,@K00??J km Q 1001ti deo d%)ine ek#ator"kog !re$nika
-emlje. Na o#om *nak% -emlje o"ta#ljena je dakle ra*mera #eli$ine -emlje i mera
Portala.
Videli "mo "mi"ao +roja 4?.200 in$i. 7o % metrima +e&e 10FK,2H metara.
Ata je o#ih 10FK,2H metara5 7o je d%)ina od de"et "keina. Ata je "kein5 6kein je
"tara mera *a d%)in% !leti#a .%)eta, &!aga/ +ritan"kog =m!erijalnog 6i"tema
.Criti"h `eight" and 4ea"%re" 8ct o, 1H24/>
1 "kein Q 4?20 in$i .inche"/ Q 120 jardi .Pard"/ Q 10F,K2H metara.
Pogledajmo &ta "e de&a#a kad d%)in% -emljinog ek#ator"kog !re$nika !odelimo
+rojem 10F,K2H>
12.K@K,00??J > 10F,K2H Q 11J,2J02?KK km. Kao re*%ltat do+ili "mo +roj
koji je % in$ima d%)ina Portala. Od in$a, kao !ola*ne mere, i*#edene "% dr%ge mere
d%)ine>
47
E 12 in$i Q 1 "to!a .,eet/ Q ?0,4H cm
E ? "to!e Q ?J in$i Q 1 jard .Pard/
E a jarda Q F in$i Q 1 +ritan"ki !edalj .im!erial "!an/
E 2 imerijalna !edlja Q 1H in$i Q 1 +ritan"ki lakat .im!erial c%+it/
E 44 +ritan"kih lakta Q 22 jarda Q JJ "to!a Q KF2 in$a Q 1 +ritan"ki lanac
."tandard chain/
E ?@20 im!erijalnih lakata Q 1KJ0 jardi Q 1 milja .mile/ Q 1,J0F?44 km.
8 "#e je !o$elo onim jednim in$em !omerenom o"om -emljinog *naka od gla#ne
o"e Piramidinih !rola*a. = eto "mo "e na o$iglednom !rimer% %#erili % !rakti$n%
)i#otn% !rimen% mera Velike !iramide.
Sl. /5. Granitna plo:a sa 0eml!inim znakom.
48
Sl. 2.. Geometri!a granitne plo:e i prolaza kroz ortal gleda!uFi iz pra7*a Velike
galeri!e.
E B Q gla#na o"a "#ih !rola*a Velike !iramide .aTi"/
E CD Q 1 in$
E AB Q &irina !rola*a kro* Portal Q 41,21?1J?KH in$i
E A? = ?J,@242 in$i
Po#r&ina kr%ga Z jednaka je !o#r&ini k#adrata S.

?J,@242 T 4?,200.000 Q 1,@KK.H4@.440 in$i Q 40.0KK,2K41H km Q d%)ina
-emljinog ek#atora.
Vertikala D je"te centar -emljinog *naka .+o"", eng./ Udaljeno"t centra
o#og *naka od gla#ne o"e Piramidinih !rola*a je 1 in$ *a!adno .gledaj%ći i* !ra#ca
Velike ;alerije/> $%! bi "e %re#$! brzin!m 1 in4 u "e%un'i, &e'$n !b&e%$# bi z$
24 "$#$ re/$! 'u0inu !' 86.400 inEi.
49
Pogledajmo o#% d%)in% % !ore'enj% "a -emljinim ek#ator"kim !re$nikom od
@02.244.22J,H in$i>
@02.244.22J,H > HJ.400 Q @H1?,011HH4 in$i i o#o je #i"ina Velike !iramide.
Sl. 21. Strane portala.
Na i"to$nom i *a!adnom *id% Portala .:a"t `all and `e"t `all/ nala*e "e
granitni !aneli ra*li$itih #i"ina>
E #i"ina *a!adnog !anela Q 111,K@0121K in$i .#i"ina F/,
E #i"ina i"to$nog !anela Q 10?,0?2F0F@ in$i .#i"ina B/ &to je !olo#ina &irine
Kralje#e odaje.
<a*lika % #i"inama granitnih !anela je H,K1K2121@4 in$i. -a&to je !anel na
i"to$nom *id% kraći od !anela na *a!adnom *id%5 U $em% je "mi"ao o#e ra*like5
:#o odgo#ora> % !itanj% "% +roj Di .1,J1H0??FHH/ i d%)ina "#etog lakta ."lika 42/.
50
Sl. 22. Geometri!a razlike 7isina granitni' panela i bro! Gi.
H,K1K2121@4 T 1,J1H0??FHH Q 14,104K4@@@ in$i i to je !ol%!re$nik .r/
kr%ga G> kr%g !ol%!re$nika 14,104K4@@@ in$i ima !o#r&in% J2@ k#adratnih in$i, a
k#adrat tolike !o#r&ine ima "trane d%ge !o 2@ in$i ili J?,@ cm i to je d%)ina jednog
"#etog lakta.
Sl. 2/. ortal Dral!e7e oda!e.
E SB Q J1,KK44@1JF in$i
E AB Q @2,0FKJF@24 in$i
E AA Q 11J,2J02?KK in$i
E BA Q 100,@F@1F44 in$i
51
Sl. 22. Geometri!a ulaznog prolaza Dral!e7e oda!e.
%)ina Portala Kalje#e odaje .8D/ je 11J,2J02?KK in$i, &to je %
centimetrima 2F@,?0100?H cm> kreće li "e neki o+jekat +r*inom 2F@,?0100?H
cmZ", *a 24 $a"a !reći će 2@@,1400JK2 km>
2@@,1400JK2 T ?,141@F Q H01,@4@4H4 km Q @01ti deo d%)ine -emljinog ek#atora.
%)ina %la*nog kanala % Kralje#% odaj% .:D/ je 100,@F@1F44 in$i. Airina i
#i"ina o#og kanala "% i"te> 41,21?1J?KH in$i. K%+na dijagonala o#og !rola*a
jednaka je d%)ini Portala> 11J,2J02?KK in$i "to odgo#ara d%)ini Portala !red
Kralje#om odajom.
Po&to "% &irina i #i"ina %la*nog !rola*a Kralje#e odaje i"te .41,21?1J?KH T
41,21?1J?KH in$i/, !o#r&ina k#adrata kojeg o#e mere o!i"%j% i*no"i 1JFH,@24HJF
k#adratnih in$i .k#adrat 6, "lika 44/. Kr%g i"te !o#r&ine .C/ imaće !ol%!re$nik d%g
2?,2@204K@? in$i, tj. @F,0J0200K? cm. 7a d%)ina %jedno je i !re$nik kr%ga -.
A%! ne%i "e !b&e%$# %re7e brzin!m 59,060200*5 +m,", z$ &e'$n '$n re7i 7e
51,02801343 %m i #! &e 2508#i 'e! !' 12.*5*,00336 %m, /#! &e 'u0in$ Zem(&in!.
e%v$#!r"%!. re4ni%$.

O+im kr%ga !re$nika @F,0J0200K? cm je 1H@,@42F?J1 cm> to je 10001ti
deo geogra,"ke jedne min%te geogra,"ke d%)ine na *akri#ljenoj -emljinoj !o#r&ini
na liniji njenog ek#atora.
52
PO4:< O 9:NO; =N\8
Sl. 26. 0eml!in znak pomeren !e od ose prolaza !edan in: ka gla7no! iramidino!
osi (englesko Hin*'I nastalo !e od latinskog korena HunusI Jto zna:i H!edanI).
E5a#to onda %nak nije ni pribli!no u redini granitne plo&e" ili u redini
i%me7u dve trane vrlo uke protorije u kojoj e nala%i 9amo 41"21 in&i #irine
i%me7u granitnih panela:.
;oje mere i% 1<.4. godine" ako e tome mo!e verovati ovde" poka%uju da je
%nak amo jedan in& u tranu od centra" i kao #to Ce e vuda poka%ivati to je
metod 0elike piramide da markira mali" ali veoma va!ni i%no pomera %naka u toj
veli&ini" #to upuCuje na malu" ali va!nu koli&inu tog pomerenog i%noa u nekim
daleko veCim i %na&ajnijim arhitektonkim %na&enjima L ne preotaje nam ni#ta
drugo veC prihvatiti ovu i%merenu pomerenot %naka kao dodatni Piramid pomen
od mnogo toga #to je r! umnji&avoti upravo adaF odnono jedan jedini" mali
in& %abele!en od graditelja najveCeg koloalnog objekta arhitekture u vetu kro%
ukupno ljudko potojanje.G .Pia**i 6mPth, Bhe 3reat Pyramid = Ht 'ecret and
;yterie *evealed, ;ramercP Cook", NeN bork, 1FKH, !g. 20K120H/
E od Piramidine +a*e do !odne linije Portala Q 1JFF,@11H@H in$i
E od !odne linije Portala do dna granitne !lo$e "a *nakom Q 41,21?1J?KH
in$i .=, 6l.40/
53
E od dna granitne !lo$e do +a*ne linije -emljinog *naka Q ??,4J414F02
in$i .linija </
= "ad tra)imo odgo#or na !itanje> *a&to je arhitekta Piramide !omerio o#aj *nak %
"tran% *a jedan in$5
Sl. 29. Kedan in: na 0eml!inom znaku (? !e osa iramidini' prolaza i sredina
ortala& $ !e *entar znaka& a sas7im desno !e iramidina gla7na osa po pra7*u
se7er8!ug).
1 ;AB Q 1 in$ Q <@
1 od linije !r#e Piramidine +a*e do !odne linije Portala Q 1JFF,@11H@H in$i
#i"ine
E od !odne linije Portala do dna granitne !lo$e "a *nakom Q 41,21?1J?KH
in$i
E od dna granitne !lo$e do +a*e *naka .linija </ Q ??,4J414F02 in$i
E d%)ina B< Q 2H@,4JF01H2 in$i
Uk%!no od Piramidine +a*e do ta$ke B ima 1KK4,1HF1K1 in$i. odajmo tome
#i"in% jednog in$a .@</ i "ada je to 1KK@,1HF1K1 in$i. odajmo i %daljeno"t B< i
kona$ni *+ir je 20J0,J@H1HF in$i Q @ d%)ina Kralje#e odaje, 10 &irina Kralje#e
odaje Q 100 kralje#"kih lakata Q H2,42J?2K@J "#etih lakata Q @2,?40K1H metara.
= "ad tra)imo "mi"ao !rethodno do+ijenog *+ira. 6mi"ao će nam "e otkriti kad taj
*+ir !omno)imo "a "in%"om %gla %"!ona Piramidinih !rola*a, dakle !omno)imo "a
"in%"om %gla od 2J,?02JHFKR ."in%" je 0,44?11?2K@/>
54
20J0,J@H1HF T 0,44?11?2K@ Q F1?,10@ inUi Q 101ti deo d%)ine !r#e Piramidine
+a*e.
……………………………….
6:V:<N= K8N8( K<8(9:V: O89:
Sl. 2<. ra7a* se7ernog H7entila*ionogI kanala Dral!e7e oda!e: ?$+.
1 AB Q 10@,?2F0?14 in$i
1 BC Q 22H2,KJ2@01 Q 41ti deo Piramidine +a*e
1 BD Q 2K0J,0F4K@@ in$i
1 CD Q 14@?,2@2FK1 in$i
E %gao CBD Q ?2,4H1J@H@4G
E tangen" ?2,4H1J@H@4G Q 0,J?JJ20?1
E d%)ina !r#e Piramidine +a*e Q F1?1,0@ in$i
F1?1,0@ T 0,J?JJ20?1 Q @H1?,011HH2 in$i Q #i"ina Velike !iramide.
CD Q 14@?,2@2FK1 T ?,141@F Q 4JJ@,@2@001 in$i Q 1H2,J21 "#etih lakata
Q !olo#ina !r#e Piramidine +a*e.
55
CD Q 14@?,2@2FK1 in$i Q ?JF1,2J2@4J cm> %re7u7i "e brzin!m
3691,262544 +m,", &e'$n !b&e%$# 7e z$ 24 "$#$ re7i 3189,25084 %m i #!
!(!vin$ 'uzine Zem(&in!. e%v$#!r"%!. !(ure+ni%$.
Sl.2-. ogled na plato Gize.
Sl. 25. iramida i ugao se7ernog kanala Dral!e7e oda!e.
E Ugao β Q %"!on "e#ernog 0#entilacionog2 kanala Kralje#e odaje Q
?2,4H1J@H@4R
56
E tangen" β Q 0,J?JJ20?1
E "in%" β Q 0,@?K02F@F@
1 B= Q F1,?10@ "#etih lakata Q B3
1 r Q @H,1?011HH2 "#etih lakata Q ?JF1,2J2@4@ cm
%)ina +a*e Velike !iramide Q 2?1,F2HJK m Q 0,2?1F2HJK km Q o+im kr%ga < Q
o+im kr%g @> $%! "e ne%i !b&e%$# %re7e brzin!m 0,2319286* %m,", z$ &e'$n
'$n re7i +e !(!vinu Zem(&in!. e%v$#!r$ 'u0ine 20.038,63*09 %m )e%v$#!r &e
'u. 40.0**,2*418%m-.
-emljin ek#ator"ki !re$nik ima J?KH,@01JH km>
J?KH,@01JH T 0,J?JJ20?1 .tangen" β/ Q 40J0,JH?K21 km>
40J0,JH?K21 T ?,141@F Q 12.K@K,00??J km Q -emljin ek#ator"ki !re$nik>
.40J0,JH?K21 T 4/ T ?,141@F Q @1.02H,01?4H km
Ata je !or%ka o#ih @1.02H,01?4H km5 Pratimo &ta "e de&a#a> %daljeno"t Velike
!iramide od grini$kog meridijana je ?1,1?@1?@14R B. Pred"ta#imo li -emlj% kao
"a#r&en kr%g od ?J0R, tada "#aki "te!en o#og kr%ga daje 111 km .jedan "te!en
geogra,"ke &irine na -emljinoj !o#r&ini i*no"i oko 111 km/. 6a#r&eni -emljin kr%g
imao +i ek#ator d%g ?F.FJ0 km i i"t% tolik% &irin% % !ra#c% "e#er1j%g.
8ko Piramidin% %daljeno"t od grini$kog meridijana, &to i*no"i ?1,1?@1?@14R,
!rojekt%jemo na ek#ator ili je !o"ta#imo % !ra#c% "e#er1j%g, tada o#i "te!eni daj%
?4@J km d%)ine. = e#o "#rhe o#e mere>
@1.02H,01?4H > ?4@J Q 14,KJ@0@02 km Q 100 Piramidinih #i"ina.
E Ugao C ."lika 4F/ Q @K,@1H?414JR
E tangen" C Q 1,@K0KF@ Q XPi
1 CA Q 11J2,J02?KK in$i Q 2F@?,0100?H cm Q ?@1ti kameni red #idlji#og
Piramidinog *danja Q @1ti deo Piramidine #i"ine.
1 AB Q 1K4?,F0?@JJ in$i Q 442F,@1@0@H cm
E o+im kr%ga : Q 0,1?F1@K2021 km> u#u&u7i brzin!m !' 0,13915*2021
%m,", z$ .!'inu '$n$ )365,242 '$n$- &e'$n !b&e%$# 7e re7i 4.391.3*1,132 %m i
!v! &e !bim Sun4ev!. e%v$#!r$. Pre$nik o#og kr%ga je 1,?FK.H1H,02J km, a
!ol%!re$nik JFH.F0F,01? km.
AB Q K?04,H4 in$i Q 1H.@@4,2F?J cm Q 0,1H@@42F?J km Q 101ti deo jedne
min%te geogra,"ke d%)ine na ek#ator% -emlje.
57
………
9ULN= K8N8( K<8(9:V: O89:
Sl. 6.. Ku>ni kanal Dral!e7e oda!e ($C)
E AB? Q 4@R
1 B? Q 20@@,2100J1 in$i
1 A? Q 14@?,2@2FK1 in$i Q BA

A? W BA Q 2F0J,@0@F42 in$i Q K?H2,@2@0F? cm> $%! "e &e'$n !b&e%$#
%re7e brzin!m *382,525093 +m,", z$ &e'$n '$n re7i 7e 'u0inu Zem(&in!.
e%v$#!r"%!. !(ure4ni%$ !' 63*8,50168 %m.
14@?,2@2FK1 T 4 Q @H1?,011HH4 in$i Q #i"ina Piramide.
……………………..
……………………..
58
;:O4:7<=98 VO(U4:N8 K<8(9:V: O89:
Sl. 61. Geometri!a 7olumena Dral!e7e oda!e.
4ere Kralje#e odaje>

E %)ina .$/ Q 412,1?1J?KH in$i
E &irina .b/ Q 20J,0J@H1HF in$i
E #i"ina .2- Q 2?0,?HH@HF@ Q 20J,0J@H1HF T XS@
E !odna dijagonala .'- Q 4J0,KKK1KHF Q 412,1?1J?KH T XS@
E K%+na dijagonala .'1- Q @1@,1J4@4K? Q 412,1?1J?KH T 1,2@ Q
20J,0J@H1HF T 2,@ Q C ."lika @2/.
Sl. 62. Strani*e k7adrata $ ima!u du>ine kubne di!agonale Dral!e7e oda!e (d1&
slika 61).
59
E K%+na dijagonala Kralje#e odaje .C/ Q @1@,1J4@4K? in$i
E !o#r&ina k#adrata B Q 2J@.?F4,@10H k#adratnih in$i Q !o#r&ina kr%ga A.
E !re$nik kr%ga A )'- Q @H1,?011HH? in$i Q 101ti deo Piramidine #i"ine.
O+im kr%ga A je 1H2J,21 in$i> $%! "e &e'$n !b&e%$# %re7e brzin!m !' 1826,21
in4i u "e%un'i, z$ 24 "$#$ re7i +e 'u0inu !' 15*.*84.544 in4i = 400*,*2*41 %m
= 108#i 'e! 'u0ine Zem(&in!. e%v$#!r$.
KOV\:; K<8(9:V: O89:
Sl. 6/. Do7:eg Dral!e7e oda!e .
imen*ije ko,era>
1 d%)ina Q HF,H0@@H12 in$i
E &irina Q ?H,@02?J1@? in$i
E #i"ina Q 41,21?1J?KH in$i
E %n%tra&nja d%)ina Q KK,F?4H2424 in$i
E #ol%men "!olja&njih mera ko#$ega Q 142.@0?,HJK? k%+nih in$i Q
2??@,221JH1 litara.
Un%tra&nji deo ko#$ega "adr)i ta$no !olo#in% #ol%mena njego#ih "!olja&njih mera>
11JK,J10H4 litara.
Ko,er je od cr#enog granita. 6!eci,i$na te)ina granita je 2,JFgZcm]. 8ko %*memo
+roj ?,141@F .Pi/ kao +roj litara, naći ćemo #rlo intere"antan +roj>
60
?,141@F > 11JK,J10H4 Q 0,002JF0J1? litara ili 2,JF0J1? grama.
U!oredimo li o#aj re*%ltat "a "!eci,i$nom te)inom granita od 2,JF gZcm], #idimo
da je to i"ta #redno"t.
P=<84==N ?@17= K84:N= <:
Sl. 62. ,arkirani /98ti kameni red iramide (/68ti red od druge iramidine baze
ko!a ide lini!om plo:nika).
Sl. 66. Geometri!a /68og kamenog reda.
61
EOno #to je bilo vrlo va!na poruka u ovih 24 kamenih redova" jete da u
graditelji kruniani u njima tako veli&antveno" dajuCi im &at" u tvari kruniani
kamenom dijademom" &ije e bele 40=in&ne koine ijaju daleko na ve traneF i
markirajuCi njih %a va buduCa vremena po te!ini i veli&ini" %a ra%liku od 2.=tog"
21=og i otalih vi#ih ra%li&ito debelih redova %ida odmah i%nad njihG. 9Pia%%i
'myth" Bhe 3reat Pyramid = Ht 'ecret and ;yterie *evealed" 3ramercy 6ook"
NeJ Mork" 181<" p. 212:
O#aj ?@1ti kameni red % "t#ari je ?J1ti red ra$%naj%ći od !r#e Piramidine
+a*e, a ?@1ti je ra$%naj%ći od !lo$nika kojim ide dr%ga, "!oredna Piramidina +a*a.
Njego#% #i"in% ra$%namo od !r#e Piramidine +a*e, dakle od !rirodne kamene
!odloge na kojoj !o$i#a Piramida.
1 AB Q 11J2,J02?KK in$i>
11J2,J02?KK T 4?2.000 Q @02.244.22J,F in$i Q 12.K@K,00??J km Q d%)ina
-emljinog ek#ator"kog !re$nika.
Kr%g Z Q ?J@2,42 in$i> $%! ne%i !b&e%$# u#u&e brzin!m 3652,42 in4i u
"e%un'i, z$ &e'$n '$n re7i 7e 'u0inu !' 315.569.088 in4i, #&. 8015,454835 %m
i #! &e = 58#i 'e! 'u0ine Zem(&in!. e%v$#!r$.
Po#r&ina kr%ga Z Q 1.0J1.@KH,044 k#adratnih in$i i ona je jednaka !o#r&ini
k#adrata S. 6trane k#adrata S d%ge "% !o 10?0,?2F0F@ in$i, odno"no 41,21?1J?H
"#etih lakata. 7o "% #redno"ti !et &irina Kralje#e odaje, ili !et &irina Kralji$ine
odaje.
Sl. 69. +? ($C) 1L1. minute geografske du>ine na 0eml!inom ek7atoru.
62
1 AB = CD = 11J2,J02?KK in$i Q #i"ina ?J1tog kamenog reda
1 BA Q F1?1,0@ in$i
1 BD Q F1?,10@ in$i Q AA
1 DA Q BC Q K?04,H4 in$i Q 0,1H@@42F?J km Q 101ti deo jedne min%te
geogra,"ke d%)ine na -emljinom ek#ator%.
-N8N9: ;OVO<=
Sl. 6<. 0eml!a i Velika piramida
1 CD Q 12.K@K,00??J km Q -emljin ek#ator"ki !re$nik
1 %gao β Q @1,H@?FFK@4R Q %gao Piramidinog %"!ona
E tangen" β Q 1,2K?240J2
AC Q 10.01F,?1H@4 km Q CB = 41ti deo d%)ine -emljinog ek#atora.
AB Q AC W CB Q 20.0?H,J?K0m km Q !olo#ina d%)ine -emljinog ek#atora.
BA Q @00F,J@F2K? km Q o"mi deo ek#atora
CD Q 12.K@K,00??J km Q d%)ina ek#ator"kog !re$nika

E 1 godina Q ?J@,242 dana
E %gao %"!ona "e#ernog #entilacionog kanala Kralje#e odaje Q
?2,4H1J@H@4G
E tangen" ?2,4H1J@H@4G Q 0,J?JJ20?1
63
8ko "e neki o+jekat kreće +r*inom od 0,J?JJ20?1 "#etih lakata % "ek%ndi, *a 24
"ata !reći će @@,00?.FF4KH "#etih lakata. 7o je d%)ina od ?4,F2K@?JK km. = e#o tog
omera>
?J@,242 T ?4,F2K@?JK Q 12.K@K, 00??J km i o#o je d%)ina ek#ator"kog -emljinog
!re$nika.
9edna "trana +a*e Velike !iramide d%ga je 2?1,F2HJK metara. #e "trane
Piramidine +a*e d%ge "% 4J?,H@K?4 metara i o#o je % "e1k%ndi ek#ator"ka +r*ina
-emljine rotacije oko #la"tite o"e.
3re7u7i "e brzin!m 463,85*34 m,", z$ &e'$n minu# ne%$ #$4%$ n$ e%v$#!ru
!meri "e 2*,8314404 %m. Z$ &e'$n "$# !meri "e 1669,886424 %m, $ z$ 24
"$#$ )&e'$n '$n- #! &e 40.0**,2*418 %m5 !o Velikoj !iramidi o#o je d%)ina
-emljinog ek#atora.
Vi"ina Velike !iramide je 14K,J@0@01F metara>
14K,J@0@01F T ?,141@F Q 4J?,H@K?4 metara i o#o je d%)ina d#ej% "trana
Piramidine +a*e.
O"a %la*a % Velik% !iramid% je *a 2HJ,4JF01H2 in$i !omerena i"to$no od gla#ne
Piramidine o"e>
2HJ,4JF01H2 T 2 Q @K2,F?H0?JJ in$i Q d%)ina jedne "trane dana&njeg Piramidinog
#rha.
9edna "trana Piramidine +a*e d%ga je F1?1,0@ in$i. O+im "#ih "trana njene +a*e je
?J.@24,2 in$i>
?J.@24,2 T 2HJ,4JF01H2 Q 10.4J?.0@1,K1 in$i Q 2J@,KJ1@1?@ km> $%! &e'$n
!b&e%$# u#u&e brzin!m !' 265,*615135 %m,2, z$ 24 "$#$ re7i 7e r$"#!&$n&e
'u.! 63*8,2*6325 %m i #! &e 'u0in$ Zem(&in!. e%v$#!r"%!. !(ure4ni%$.
E o"a Piramidinog %la*a !omerena je od gla#ne Piramidine o"e *a
2HJ,4JF01H2 .in$i/
E "rednja #redno"t 1R *akri#ljene *emljine !o#r&ine je 111 km>
2HJ,4JF01H2R T 111 Q ?1.KFH,0J102 km
Ko!ti, !otomci dre#nih :gi!ćana, !iramid% *o#% 0pirmet2, &to na ko!t"kom *na$i
0deetina2. e"eti deo od ?1.KFH,0J102 km je ?1KF,H0J102 km i to je $et#rtina
#eli$ine -emljinog !re$nika % !ra#c% "e#er1j%g > ?1KF,H0J102 T 4 Q 12.K1F,22441
km .KF0?,?KF2H milja/.
64
Sl. 6-. 0eml!a& osmokraka z7i!ezda i Velika piramida.
1 BC Q J?KH,@01JH1 km Q -emljin ek#ator"ki !ol%!re$nik
1 %gao β Q %gao %"!ona Velike !iramide Q @1,H@?FFK@4R
E tangen" β Q 1,2K?240J21
E d%)ina -emljinog ek#atora Q 40.0KK,2K41H km .o+im kr%ga/.
40.0KK,2K41H > H Q @00F,J@F2K km Q AB = BA.
@00F,J@F2K T 1,2K?240J21 Q J?KH,@01JH1 km Q BC Q ek#ator"ki
!ol%!re$nik -emlje.
AB Q@00F,J@F2K km Q CD Q DB Q BA Q A? Q ?@ Q @6 Q 6H Q HC.
Ata je *na$enje k#adrata % normalnom !olo)aj% .k#adrat ;, "lika @H/5 7o je
*na$enje mira i "ta+ilno"ti. r%gi k#adrat .k#adrat R/, koji je %"!ra#no %kr&ten
!reko k#adrata mira, % tom !olo)aj% o*na$a#a !rem%dro"t, ra*%m i moć "t#aranja.
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
65
M<84OVN= P<8VC=
Sl. 65. ra7*i od 'ramo7a ispred piramida.
Od hramo#a i"!red Velike i dr%ge ."rednje/ !iramide !rote)% "e !ra#ci !od %glom
od 14 "te!eni % odno"% na !ra#ac linije i"toka i *a#r&a#ali "% "e % dr%gim
hramo#ima. Ata je *na$enje o#ih kanala i *a&to "% !od %glo#ima od 14 "te!eni5
Sl. 9.. "ramo7ni pra7*i.
66
Na "lici J0. % ta$ki F "im+oli$no je !red"ta#ljena ta$ka *a!ada, i* koje
!rema i"tok% .B/ !ola*i linija -emljinog ek#atora. =* ta$ke F !rema "e#eroi"tok%
od#aja "e !ra#ac !od %glom od oko 14 "te!eni % odno"% na ek#ator, a tako'e "e i*
ta$ke F od#aja !ra#ac !od i"tim %glom ka j%goi"tok%.
Velika !iramida !oka*%je da je -emljin ek#ator d%g 40.0KK,2K41H km. 7angen"
14R je 0,24F?2H002. %)ina ek#atora !omno)ena "a tangen"om !omen%tog %gla
daće nam d%)in% B=>
40.0KK,2K41H T 0,24F?2H002 Q FFF2,?HJK?1 km. 7olika je i d%)ina BS. O+e
d%)ine *ajedno daj% 1F.FH4,KK?4J km i to je !olo#ina -emljine &irine % !ra#c%
"e#er1j%g>
1F.FH4,KK?4J T 2 Q ?F.FJF,@4JF2 km, &to je ra*lika od "amo de"etak kilometara od
"t#arne -emljine #eli$ine % !ra#c% "e#er1j%g.
Sl. 91. Agao 'ramo7nog prolaza Velike piramide.
U odno"% na !ra#ac linije i"toka hramo#ni !rola* ide ka "e#eroi"tok% !od %glom
od 14 "te!eni .hram "e nala*io na !olo#ini +a*e i"to$ne Piramidine "trane ."lika J1,
ta$ka C/.
E BC Q X Piramidine +a*e Q 11@,FJ4??@ m
E %gao hramo#nog !rola*a .β- Q 14I
E dana 2K. a!rila 6%nce i*la*i na 14 "te!eni i*nad ne+e"kog ek#atora.
Od !o$etka godine do !olo#ine dana 2K. a!rila ima 11J,2J02?KK dana i o#i dani "%
!re$nik kr%ga godine>
11J,2J02?KK T ?,141@F Q ?J@,242 dana.
67
4e'%tim, 2K. a!rilom o+ele)eno je jo& ne&to #rlo *na$ajno> to je #reme gradnje
hrama i"!red Velike !iramide, jer % #reme gradnje hrama !rolećna ra#nodne#nica
.!rolećni ek#inocij/ +ila je 2K. a!rila. =*me'% 2K. a!rila .14. a!rila j%lijan"kog
kalendara/ i 21. marta, kad je !rolećna ra#nodne#nica % dana&nje #reme, ra*lika je
oko ?K,@ dana.
Po&to je j%lijan"ka *#e*dana ."ideralna/ godina d%)a od "%n$ane .tro!"ke/
godine *a oko 10 min%ta i 4H "ek%ndi, da +i "e !rolećni ek#inocij kro* j%lijan"ki
kalendar !omerio *a ?H dana !otre+no je da !ro'e @000 godina. 7o *na$i da je
hram i"!red Velike !iramide gra'en oko ?000 godina !re no#e ere, odno"no ?001
400 godina !o"le !o$etka gradnje Piramide.
V:(=K8 P=<84=8 = C<O9 Di
E Vi"ina ?J1tog kamenog reda Piramiding *danja .?@1ti red od Piramidinog
!lo$nika/ je 11J2,J02?KK in$i
E +roj Di .Phi, c/ Q 1,J1H0??FHH
11J2,J02?KK T 1,J1H0??FHH Q 1HH1,1?01J1 in$i Q d%)ina !odne linije
Velike galerije.
E Vi"ina Velike !iramide = @H1?,011HH@ in$i
E d%)ina Velike galerije Q 1HH1,1?01J1 in$i
@ T 1HH1,1?01J1 Q F40@,J@0H0? in$i
F40@,J@0H0? > 1,J1H0??FHH Q @H1?,011HH@ in$i
E %)ina Piramidine +a*e Q F1?1,0@ in$i>
F1?1,0@ > 1,J1H0??FHH Q @J4?,2FF2@J in$i
@J4?,2FF2@J > ? Q 1HH1,1?01J1 in$i
F1?1,0@ T 1,J1H0??FHH Q 14.KK4,?4F2@ in$i
14.KK4,?4F2@ > 1HH1,1?01J Q K,H@?FK@
K,H@?FK@ > 2,@ Q ?,141@F Q Pi
E Ugao Piramidinih !rola*a Q 2J,?02JHFKG
E "in%" 2J,?02JHFKG Q 0,44?11?2K@
1HH1,1?01J1 T 0,44?11?2K@ Q H??,@@?K4J? in$i
68
H??,@@?K4J? > 1,J1H0??FHH Q @1@,1J4@4JF in$i Q k%+na dijagonala
Kralje#e odaje .'1, "lika @1/
@1@,1J4@4JF T 4 Q 20J0,J@H1HH in$i Q de"et &irina Kralje#e odaje ili %daljeno"t od
!r#e Piramidine +a*e do *naka -emlje na granitnoj !lo$i % Portal% i d%)ine B@
.#idi 0Pomer od jednog in$a2, "lika 4J/.
E (inija !odne d%)ine Velike galerije Q 1HH1,1?01J1 in$i
E Ugao ra"ta "trana Velike !iramide Q @1,H@?FFK@4R
E tangen" @1,H@?FFK@4R Q 1,2K?240J21
1HH1,1?01J1 > 1,2K?240J21 Q 14KK,4?4F2@ in$i>
14KK,4?4F2@ > 1,J1H0??FHH Q F1?,10@ in$i Q 101ti deo d%)ine Piramidine
+a*e.
E Ugao %"!ona Piramidinih !rola*a Q 2J,?02JHFKR
E "in%" 2J,?02JHFKR Q 0,44?11?2K@
F1?,10@ T 0,44?11?2K@ Q 404,J0HF4K in$i
404,J0HF4K T 1,2K?240J21 Q @1@,1J4@4JF in$i
@1@,1J4@4JF > 2,@ Q 20J,0J@H1HF in$i Q &irina Kralje#e odaje.
E %)ina Kralje#e odaje i*no"i 412,1?1J?H in$i>
412,1?1J?KH > 1,J1H0??FHH Q 2@4,K11?J01 in$i &to je o+im kr%ga A ."lika
J2/>
Sl. 92. @d du>ine Dral!e7e oda!e geometri!om i bro!em Gi do du>ine ortala.
69
E ' Q H1,0KK212@? in$i
E !o#r&ina kr%ga A Q @1J2,H21KJF k#adratnih in$i i jednaka je !o#r&ini
k#adrata B
E C Q K1,H@2KKH44 in$i
K1,H@2KKH44 T 1,J1H0??FHH Q 11J,2J02?KJ in$i &to je d%)ina Portala.
11J,2J02?KJ T 1,J1H0??FHH Q 1HH,11?01J in$i Q 101ti deo d%)ine Velike
galerije.
Croj @ je !ro!orcija i*me'% odno"a #i"ine ?J1tog Piramidinog kamenog
reda i originalne Piramidine #i"ine> 11J2,J02?KK T @ Q @H1?,011HH@ in$i.
%)ina -emljinog ek#ator"kog !re$nika % kilometrima je 12.K@K,00??4J km. 7o je
arhitekta Velike !iramide *nao i !rika*ao je t% mer% na ra*ne na$ine i na ra*nim
me"tima % merama Velike !iramide.
8ko d%)in% o#og -emljinog !re$nika !odelimo +rojem @, do+ićemo !et d%)ina !o
2@@1,400JK2 km. Pogledajmo kako je arhitekta #e&to %klo!io +roj 2@@1,400JK2
km % Piramidine mere> %*eo je o#% mer% !ro"tora i %"lo#io je merama +r*ine,
#remena i #redno&ć% +roja Di. :#o kako je to %ra'eno> '$ bi z$ 24 "$#$, #&. z$
&e'$n '$n, ne%i !b&e%$# re/$! u# 'u. 2551,4006*2 %m, m!r$ '$ "e %re7e
brzin!m 29,5301003* me#$r$ u "e%un'i. 7o je !eti deo Piramidine #i"ine. = "ad
"ledi +roj Di>
2F,@?0100?K T 1,J1H0??FHH Q 4K,KH0K0J0H m Q 1HH1,1?01J1 in$i i to je
d%)ina !odne linije Velike galerije.
Ko je !re !reko @000 godina mogao !o*na#ati "#e o#e mere5 re#ni :gi!ćani to
"ig%rno ni"% mogli *nati i to je jo& jedan od mnogih doka*a da oni ni"% gradili
Velik% !iramid%. Pa ko je !ode"io "#e o#e mere, !reto$io ih % arhitekton"ki !lan i
dao graditeljima da ih o"ta#e % mon%mentalnom *danj% Velike !iramide kamenom
% kamen% *a!i"ane i kodirane5 Cio je to neko odo*go, neko i* ne+a, a ne "a
-emlje.
E O+im -emljinog ek#atora je 40.0KK,2K41H km>
40.0KK,2K41H > @ Q H01@,4@4?J km
D$ bi z$ 24 "$#$ re/$! 8015,45436 %m, &e'$n !b&e%$# bi m!r$! '$ "e %re7e
brzin!m 92,**146801 m,". G! &e 'e"e#i 'e! !bim$ %v$'r$#$ ;ir$mi'ine b$ze.
F2,KK14JH01 T 1,J1H0??FHH Q 1@0,10K?HH4 metara Q @F0F,K?FJFF in$i.
@F0F,K?FJFF > ?,141F Q 1HH1,1?01J in$i. 7o je o!et !odna d%)ina Velike
galerije.
70
Sl. 9/. Geometri!a podne lini!e Velike galeri!e: pre:nik kruga (d) !e du>ina podne
lini!e Velike galeri!e.
Pogledajmo kako je arhitekta kro* mere Piramide, kro* geometrij% i +roj Di o!i"ao
#eli$in% -emlje. a +i"mo to o+ja"nili, !o"l%*iće nam crte) na "lici J?>
E ' Q 1HH1,1?01J1 in$i Q 4K,KH0K0J0F m Q mak"imalna d%)ina !odne linije
Velike galerije.
E !o#r&ina kr%ga A je 2.KKF.24K,4 k#dratnih in$i. 7olik% !o#r&in% ima i
k#adrat B.
E C Q 42,?44@?0?K m
42,?44@?0?K > 1,J1H0??FHH Q 2J,1K0?@F02 m
= "ad ćemo d%)in% !ro"tora od 2J,1K0?@F02 m %+r*ati na +r*in% jedne
"ek%nde, te ćemo tako *a 24 "ata tom +r*inom !reći !ro"tor % d%)ini od
22J1,11F01F km.
22J1,11F01F T @ Q 11.?0@,@F@1 km. = e#o !or%ke> k#adrat "a "tranama
d%gim !o 11.?0@,@F@1 km ima i"t% !o#r&in% kao i kr%g $iji je !re$nik
12.K@K,00??J km, odno"no -emljin ek#ator"ki kr%g ima i"t% !o#r&in% kao i
k#adrat "a "tranama d%)ine !o 11.?0@,@F@1 km.
= tako !odna linija Velike galerije kro* geometrij% "a +rojem Di .1,J1H0??FHH/ daje
#eli$in% -emlje. \ak je i #reme godine ra*mereno +rojem Di % korelaciji "a
merama Velike !iramide. Kako je to %ra'eno !oka*aćemo kro* geometrij% godine>
E 1 godina Q ?J@,242 dana,
E +roj Di .c/ Q 1,J1H0??FHH…
71
Sl. 92. +ani godine razmereni bro!em Gi 7ode do mere
Dral!e7e oda!e.
?J@,242 > 1,J1H0??FHH Q 22@,K?1FK02 dana Q d%)ina "#ake "trane k#adrata
ABCDA. Po#r&ina o#og k#adrata je @0.F@4,F22?H k#adratnih jedinica, a i"ta tolik%
!o#r&in% ima kr%g G. Pre$nik kr%ga G je 2@4,K11?J01 mernih jedinica i to
!omno)eno "a +rojem Di daje 412,1?1J?K mernih jedinica &to je % in$ima d%)ina
Kralje#e odaje.
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
72
N8;=C -:4(9=N: O6:
;odi&nje gi+anje .naginjanje/ -emljine o"e %*rok%je !oja#% i !romen%
godi&njih do+a. 4ak"imalno naginjanje o#e o"e je 2?,44J1F4?R j%)no i i"to toliko
"te!eni "e#erno .%gao β, "lika JJ/. U #reme !rolećne i je"enje ra#nodne#nice
-emljina o"a "toji ta$no !od F0R % odno"% na -emljin "e#erni ne+e"ki !ol i tad "e
!ora#na#aj% !ra#ci linija -emljinog i ne+ekog ek#atora. U #reme letnjeg "ol"ticija
linija -emljinog ek#atora ide i"!od linije ne+e"kog ek#atora *a 2?,44J1F4?R i
toliko i*nad linije ne+e"kog ek#atora % #reme *im"kog "ol"ticija.

Sl. 96. Sena Velike piramide na dan letn!eg solsti*i!a.
73
Sl. 99. Eagib 0eml!ine ose !e 2/&229152/M.
Sl. 9<. Geografska Jirina i pozi*i!a piramida u Gizi.
74
;eogra,"ka &irina !oka*%je koliko je neka ta$ka %daljena "e#erno ili j%)no od linije
-emljinog ek#atora>
E ;i+anje *emljine o"e Q 2?,44J1F4?R
E "in%" 2?,44J1F4?G Q 0,?FKHHKJF4
E β Q 2 T 2?,44J1F4?G Q 4J,HF2?HHJG
E -emljin ek#ator"ki !ol%!re$nik Q J?KH,@01JH1 km
J?KH,@01JH1 T 0,?FKHHKJF4 Q 2@?K,F2K?2K km Q BC Q CA ."lika JJ/.
E O+im kr%ga ? Q 1@.F4J,2@422 km Q 1.@F4.J2@.422 cm Q J2K.H0@.2H4,?
in$i
E Vi"ina Velike !iramide Q @H1?,011HHJ in$i>
J2K.H0@.2H?,@ > @H1?,011HHJ Q 10H.000 Piramidinih #i"ina.
E Velika !iramida> 2FR @Hd @1e "e#erno .N/
E r%ga !iramida> 2FR @Hd 40e "e#erno .N/
E 7reća !iramida> 2FR @Hd 2Ke "e#erno .N/
Na dan letnjeg "ol"ticija .!r#i dan leta/ 21. j%na, 6%nce je direktno na liniji 7ro!ic
Cancer> 2?,44J1F4?R i*nad ek#atora ."lika JJ/. 7o je J,@?4J?F0? manje od
geogra,"ke &irine na kojoj "e nala*i Velika !iramida. O#ih J,@?4J?F0?R na
*akri#ljenoj !o#r&ini -emlje i*no"i oko K2@,?4 km. 7o je "im+oli$no !red"ta#ljeno
ra*makom od K2@,?4 m i*me'% centra Velike !iramide i o+ele)enog !ra#ca od
hrama 7reće !iramide .ta$ka J, "lika JK/.
KKKKKKKKKKKKKK..
KKKKKKKKKKKKKK..
KKKKKKKKKKKKKK..
KKKKKKKKKKKKKK..
KKKKKKKKKKKKKK..
KKKKKKKKKKKKKK..
KKKKKKKKKKKKKK..
KKKKKKKKKKKKKK..
KKKKKKKKKKKKKK...
KKKKKKKKKKKKKK...
KKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKK
75
-N8K C<O9:V8
Sl. 9-. 0eml!a i uglo7i Velike piramide.
E Ugao β Q %gao %"!ona Velike !iramide Q @1,H@?FFK@4R
E tangen" @1,H@?FFK@4R Q 1,2K?240J21
E FCA Q 4@R Q %gao %"!ona j%)nog #entilacionog kanala Kralje#e odaje
E BC: Q %gao %"!ona "je#ernog #entilacionog kanala Kralje#e odaje Q
?2,4H1J@H@4R
E tangen" ?2,4H1J@H@4R Q 0,J?JJ20?1 Q 1,2K?240J21 > 2
E B: Q J?KH,@01JH1 Q ek#ator"ki !ol%!re$nik -emlje>
J?KH,@01JH1 T 0,J?JJ20?1 Q 40J0,JH?K1K km Q B:
40J0,JH?K1K T ?,141@F Q 12.K@K,00??J km Q ek#ator"ki !reUnik -emlje Q
FB
12.K@K,00??J T 4 Q @1.02H,01?44 km Q o+im kr%ga R
Pol%!re$nik kr%ga R Q H121,?JK4?@ km>
76
H121,?JK4?@ > J?KH,@01JH1 Q 1,2K?240J21 Q tangen" β.
68V<A:N= K<U; -:4(9:
Sl. 95. Sa7rJeni krug 0eml!e.
Kad +i -emlja +ila "a#r&ena ",era, "a #redno&c% da jedan "te1!en njenog
kr%ga i*no"i 111 km .koliko i*no"i "rednja geogra,"ka &irina jednog "te!ena
-emljinog kr%ga/, tad +i "a#r&eni -emljin kr%g % "#im !ra#cima imao o+im ?F.FJ0
km.
E Pol%!re$nik "a#re&nog kr%ga je J?@F,H?JHFH km
E "t#arni ek#ator"ki !ol%!re$nik J?KH,@01JH km>
J?KH,@01JH O J?@F,H?JHFH Q 1H,JJ4KH11 km Q "rednja de+ljina -emljine
kore.
Pol%!re$nik "a#r&enog kr%ga -emlje je J?@F,H?JHFH km>
77
J?@F,H?JHFH > F0R Q K0,JJ4H@442 km *a "#aki "te!en ."lika JF/>
Po&to je 1R na *akri#ljenoj !o#r&ini -emlje jednak &irini od 111 km, *ato će
K0,JJ4H@442 km na !o#r&ini -emlje imati #redno"t od 0,J?JJ20?1G> !od"etimo "e
da je %gao %"!ona "e#ernog 0#entilacionog2 kanala Kralje#e odaje ?2,4H1J@H@4G, a
njego# tangen" 0,J?JJ20?1.
9edan "te!en na *akri#ljenoj !o#r&ini -emlje je d%)ina od 111 km>
111 > K0,JJ4H@442 Q 1,@K0KF@ Q X Pi
Sl. <..
E Pol%!re$nik kr%ga A Q K0,JJ4H@442 km ."lika K0/
E !o#r&ina kr%ga A Q 1@J.HK,@FKJH kmV Q !o#r&ina k#adrata B
E 1R Q 111 km
E C Q 12@,2@01404 km>
12@,2@01404 km na *akri#ljenoj !o#r&ini -emlje je 1,12H?KFJ4?R>
1,12H?KFJ44V Q 1,2K?240J2
Croj 1,2K?240J2 !ot!%no je i"ti +roj% tangen"a Piramidinog %gla %"!ona
.@1,H@?FFK@4G/.
1,12H?KFJ44 godina je 412,1?1J?JH dana i o#aj +roj dana i"ti je +roj% d%)ine
Kralje#e odaje i"ka*ane % in$ima.
E 1R na *akri#ljenoj !o#r&ini -emlje Q 111 km
78
E !o*icija Velike !iramide ?0R =
?0R T 111 km Q ???0 km
E od ek#atora do Velike !iramide Q???0 km
E %gao %"!ona Velike !iramide Q @1,H@?FFK@4R
E tangen" @1,H@?FFK@4R Q 1,2K?240J21
???0 T 1,2K?240J21 Q 42?F,HF12JH km
42?F,HF12JH T ? Q 12.K1F,JK?H km
12.K1F,JK?H T ?,141@F Q ?F.FJ0 km Q o+im "a#r&enog kr%ga -emlje
;<=N=\K= 4:<==98N
Sl. <1. Grini:ki (,& .M) i iramidin meridi!an ().
;la#ni -emljin meridijan .;reenNich 4eridian/ !ola*ni je, n%lti meridijan
-emljine d%)ine i *ato je o*na$en +rojem 0R .kao "rednja #redno"t 1R -emljine
geogra,"ke &irine odre'ena je #redno"t od 111 km/. Po&to !rola*i kro* grad ;rini$,
79
dana" !redgra'e (ondona .;reenNich, :ngland/, na*#an je grini$ki meridijan.
U"tano#ljen je 1H@1. godine i !r#i ga de,ini&e +ritan"ki a"tronom ;eorge Ciddell
8irP, ali je tek 1HH4. godine na =nternacionalnoj kon,erenciji % Va&ington%
.=nternational meridian Con,erence, `a"hington, 1HH4/ dogo#oreno da grini$ki
meridijan +%de !o$etni -emljin meridijan.
a li je na =nternacionalnoj kon,erenciji % Va&ington% grini$ki meridijan
!%kim "l%$ajem odre'en *a !ola*ni meridijan, ili je !o"tojao neki ra*log *a to5
;rini$ki meridijan odre'en je !o *na$enj% !o*icije Velike !ira1mide> od centra
Velike !iramide !rema *a!ad% %*eta je geogra,"ka d%)ina od ?1,1?@1?@1?4R .?1R
0Hd J,4HJ4HJ?Je/ i t% gde "e *a#r&a#a o#a mera %"tano#ljen je gla#ni meridijan
.Prime 4eridian/, !o*nat i kao grini$ki meridijan. Pogledajmo % $em% je korelacija
!o*icije Velike !iramide i !ola*nog -emljinog meridijana>

E 1R geogra,"ke &irine na *akri#ljenoj -emljinoj !o#r&ini je 111 km,
E kr%g ima ?J0G
?J0R T 111 km Q ?F.FJ0 km Q "a#r&eni kr%g -emlje.
Od grini$kog meridijana do centra Velike !iramide je %daljeno"t od
?1,1?@1?@1?4R>
?1,1?@1?@1?4R T 111 km Q ?4@J km i to je na "a#r&enom kr%g% -emlje
%daljeno"t Velike !iramide i"to$no od grini$kog meridijana. = !ogledajmo odno"
mera -emlje i %daljeno"t Piramide od grini$kog meridijana>
E d%)ina -emljinog ek#atora Q 40.0KK,2K41H km>
40.0KK,2K41H > ?4@J Q 11,@FJ4??@ km> %$' bi "e ne%i !b&e%$# %re#$!
brzin!m 11,5964335 %m,", z$ 24 "$#$ re/$! bi 1.001.931,854 %m i #! &e 25
'u0in$ Zem(&in!. e%v$#!r$. ;u#u&u7i #!m brzin!m$ .!'inu '$n$ !b&e%$# bi
re/$! 365.94*.594,4 %m. O#ih ?J@.F4K.@F4,4 km je 14.40K.?H@.J0J.?@0 in$i5 U
$em% je #a)no"t o#e d%)ine5 Va)no"t je % tome &to je o#a mera % #e*ama "a
merama Velike !iramide. :#o kako> kad +roj 14.40K.?H@.J0J.?@0 in$i !odijelimo
"a d%)inom Piramidine +a*e od F1?1.0@ in$i, do+ijemo re*%ltat od 1.@KK.H4@.440,2
in$i i to je d%)ina *emljinog ek#atora .40.0KK,2K41H km/.
9edna ta$ka na -emljinom ek#ator% *a 2@ godina -emljine rotacije oko
#la"tite o"e !re'e rotacioni !%t d%g 14.40K.?H@.J0J.?@0 in$i, ili ?J@.F4K.@F4,4 km.
U*mimo +roj 1 .jedan/ kao !ola*n% mern% jedinic% i neka +roj 1 +%de
!re$nik kr%ga A ."lika K2/>
80
E ' Q 1
E β Q 2J,?02JHFK@R Q %gao Piramidinih !rola*a
E tangen" β Q 0,4F42HF1F@
E "in%" β Q 0,44?11?2K@
' T "in β Q 1 T 0,44?11?2K@ Q 0,44?11?2K@ Q $
2$ Q 0,HHJ22J@@1 Q DB
Sl. <2. $ro! 1 (!edan) i ugao iramidini' prolaza.
U*mimo "ad da je kr%g A -emlja>
E kr%g 8 Q -emlja
E d Q 12.K@K,00??J km Q ek#ator"ki !re$nik -emlje>
' T "in β Q 12.K@K,00??J T 0,44?11?2K@ Q @J@2,KFK@?H km Q $
2$ Q 11.?0@,@F@0H km Q DB
$ > tan β Q @J@2,KFK@?H > 0,4F42HF1F@ Q 11.4?J,21@0J km Q @
E @ > 2 Q @K1H,10K@?2 km
E 1R Q 111 km
81
@K1H,10K@?2 km Q @1,@144H22KR Q !o*icija ;rini$a "e#erno od ek#atora ."lika
K?/.

E -emljin ek#ator"ki !ol%!re$nik Q J?KH,@01JH km
E %gao %"!ona "e#ernog kanala Kralje#e odaje Q ?2,4H1J@H@4R
E tangen" %gla ?2,4H1J@H@4R Q 0,J?JJ20?1
J?KH,@01JH T 0,J?JJ20?1 Q 40J0,JH?K21 km
40J0,JH?K21 T ?,141@F Q 12.K@K,00??J km Q ek#ator"ki !re$nik -emlje.
E .40J0,JH?K21 T 4/ T ?,141@F Q @1.02H,01?4H km
E 1R *akri#ljene -emljine !o#r"ine Q 111 km
E na "a#r&enom kr%g% -emlje %daljeno"t Velike !iramide od grini$kog
meridijana je
?1,1?@1?@14R, &to daje ?4@J km>
@1.02H,01?4H > ?4@J Q 14,KJ@0@02 km Q 100 #i"ina Velike !iramide.
Sl. </. London sa Grini:om: trouglom !e obele>eno 61&6122-22<M se7erno od
ek7atora.
82
E %)ina +a*e Velike !iramide je 2?1,F2HJK m. \etiri "trane Piramidine
+a*e *ajedno d%ge "% F2K,K14JH m>
2@ T F2K,K14JH m Q 2?,1F2HJK km
E Udaljeno"t Velike !iramide od grini$kog meridijana je ?1,1?@1?@14R, &to
na "a#r&enom -emljinom kr%g% daje ?4@J km> 2?,1F2HJK T ?4@J Q H0.1@4,@4H?@
km>
H0.1@4,@4H?@ > 2 Q 40.0KK,2K41H Q d%)ina -emljinog ek#atora.
Sl.<2. Grini:ki meridi!an (?) i iramidin meridi!an ($).
E AB Q ?1,1?@1?@14R Q ?4@J km
E β .%gao Piramidinih !rola*a/ Q 2J,?02JHFK@R
E tangen" β Q 0,4F42HF1F@
E "in%" β Q 0,44?11?2K@
E BC Q 1@?1,?FF4KF km
E ' Q 1K2H km Q AB,2 Q ?4@J > 2
E d%)ina -emljinog ek#atora Q 40.0KK,2K41H km
40.0KK,2K41H > 1K2H Q 2?,1F2HJK km Q 100 d%)ina Piramidine +a*e.
:k#ator"ki !re$nik -emlje Q 12.K@K,00??J km
12.K@K,00??J > 1K2H Q K,?H2@2@0F? km
K,?H2@2@0F? T 2 Q 14,KJ@0@01F km Q 100 #i"ina Velike !iramide.
E ?4@J > ?,141@F Q 1100,0KFHFJ km> '$ bi z$ &e'$n '$n u&e'n$4en!m
brzin!m re/$! 1100,0*9896 %m, ne%i !b&e%$# bi m!r$! '$ "e %re7e
12,*3240621 m,", i(i 1,2*3240621 '%m," )1 '%m = 10 m-.
83
Croj 1,2K?240J21 je tangen" %gla @1,H@?FFK@4R i to je %gao %"!ona Velike
!iramide.
E 1,2K?240J21 dkm Q @01,2K@H?@ in$i
E #i"ina Piramide Q @H1?,011HHJ in$i
@H1?,011HHJ > @01,2K@H?@ Q 11,@FJ4??@ in$i
11,@FJ4??@ T 2 Q 2?,1F2HJK in$i .o#o je igra +roje#ima, jer je d%)ina
Piramidine +a*e 2?1,F2HJK metara/.
6 o+*irom na "#e &to "mo #ideli, mo)e "e *aklj%$iti da je 6ir ;eorge
Ciddell 8irP, kao matemati$ar i a"tronom, *nao "#e mere Velike !iramide i kori"tio
te mere % odre'i#anj% !ola*i&ta gla#nog -emljinog meridijana. 7o "% *nali i
$lano#i 4e'%narodne komi"ije .=nternational 4eridian Con,erence/ koji "% %
grad% Va&ington% okto+ra 1HH4. godine dogo#orno !rih#atili da grini$ki meridijan
!o"tane gla#ni, !ola*ni meridijan !lanete -emlje.
N84O<6K8 V=6=N8 P=<84=:
Sl. <6. Geometri!a nadmorske 7isine Velike piramide.
84
@3 W B? Q CD W DB W BA W AC Q @FK,KJ24K@4 "#etih lakata Q 14.F44,0J1HF
inUi>
E AC Q AA Q 1HJH,00KK?J in$i
E %gao β Q @1,H@?FFK@4R Q Piramidin %gao %"!ona
E tangent @1,H@?FFK@4R Q 1,2K?240J21
1HJH,00KK?J T 1,2K?240J21 Q 2?KH,42??? in$i Q AB
2?KH,42??? in$i Q 1FH,201F442 "to!a .,eet/ Q J0,412 metara Q nadmor"ka
#i"ina +a*e Velike !iramide.
-:4(98 = 4:6:C
Sl. <9. 0eml!a i ,!ese*.
4e"ec ima oko 0,2K? !%ta manje mere od -emlje>
E 1G na *akri#ljenoj !o#r&ini -emljine ",ere Q 111 km
E kr%g B Q ?J0G Q ?F.FJ0 km Q "a#r&eni kr%g -emlje
E !ol%!re$nik "a#r&enog kr%ga -emlje Q J?@F,H?JHFH km
85
E %gao ra"ta Velike !iramide Q @1,H@?FFK@4G Q β
J?@F,H?JHFH T 1,2K?240J21 Q 1K?K,KJ@KH? km Q !ol%!re$nik 4e"eca.
;:O4:7<=96K8 A:48 UN=V:<-U48
Sl. <<. Velika piramida !e ar'itektonski plan 0eml!ine kugle
i s7i' sfera u kosmosu.
E Kr%g Z Q 40.0KK,2K41H km Q o+im -emljinog ek#ator"kog kr%ga
E %gao %"!ona Velike !iramide )β1- Q @1,H@?FFK@4R
E tangen" @1,H@?FFK@4G Q 1,2K?240J21
E ek#ator"ki !re$nik -emlje )CD- Q 12.K@K,00??J km>
12.K@K,00??J > 1,2K?240J21 Q 10.01F,?1H@4 km Q a d%)ine -emljinog
ek#atora Q AB Q BC Q CA Q AB.
E Ugao "e#ernog kanala Kralje#e odaje .β/ Q ?2,4H1J@H@4G
E tangen" ?2,4H1J@H@4G Q 0,J?JJ20?1
AC Q 20.0?H,J?K0F km Q CB Q !olo#ina d%)ine -emljinog ek#atora.
AB Q 40.0KK,2K41H km Q d%)ina -emljinog ek#atora>
E odno" d%)ine !re$nika jedne ",ere .CD/ !rema d%)ini ek#atora te ",ere
.AB/ daje %gao β2 Q 1K,J@JH011@R
E tangen" 1K,J@JH011@R Q 0,?1H?101@@
86
0,?1H?101@@ T ?,141@F Q 1 Q !o$etak.
………………………………………..……………………………………..
6UNC:, -:4(98 = P=<84=8

E 6rednja %daljeno"t 6%nca od -emlje Q 14F.@FK.HK0 km Q 1 a"tronom"ka
jedinica .1 8U/
E d%)ina -emljine or+ite oko 6%nca Q F?F.F@0.?4@ km
E :k#ator"ki !re$nik -emlje Q 12.K@K,00??J km
F?F.F@0.?4@ > 12.K@K,00??J Q K?.JH1,12?HF km
E 7ro!"ka ."%n$ana/ godina Q ?J@,242 dana>
K?.JH1,12?HF > ?J@,242 Q 201,K?2?41@ km
E Vi"ina Velike !iramide Q 0,14KJ@0@01F km>
201,K?2?41@ T 0,14KJ@0@01F Q 2F,KH@HH14H kmZ" Q +r*ina -emljine
rotacije oko 6%nca.

12.K@K,00??J > ?J@,242 Q ?4,F2K@?JK km> '$ bi z$ &e'$n '$n re/$!
'u0inu !' 34,92*536* %m, &e'$n !b&e%$# bi m!r$! '$ "e %re7e brzin!m !'
40,425389* +m,".
40,42@?HFK cm Q 0,J?JJ20?1 "#etih lakata Q tangen" %gla od
?2,4H1J@H@4R Q %gao %"!ona "e#ernog kanala Kralje#e odaje.
E 6rednja %daljeno"t 6%nca od -emlje Q 14F.@FK.HK0 km .1 a"tronom"ka
jedinica/ Q @.HHF.JKF.F21.2@F,H42@2 in$i. D$ bi ne%i !b&e%$# z$ &e'$n '$n
re/$! 'u0inu !' 5.889.6*9.921.259,84252 in4i, #reb$ '$ "e %re7e brzin!m !'
68.16*.591,68125 in4i u "e%un'i.
E Cr*ina -emljine rotacije oko 6%nca Q 2F,KH@HH14H kmZ" Q
1.1K2.JK2,4FH42@2 in$i % "ek%ndi. = gle "ad>

JH.1JK.@F1,JH124F > 1.1K2.JK2,4FH4 Q @H,1?011HH? in$i = 'e"e#i 'i!
;ir$mi'ine vi"ine .Piramida je #i"oka @H1?,011HH? in$i/.
………………………………………………
……………………………………………………………………………….
87
(UN8<N= .6=NO=\K=/ P:<=O
Sl. <-. 0eml!a i ,!ese*e7e faze.
Vreme koje !rotekne od !oja#e jednog do !oja#e no#og mladog 4e"eca
na*i#a "e l%narni ili "inodi$ki me"ec. -ato &to 4e"e$e#a or+ita oko -emlje nije
kr%)na i &to +r*ina rotiranja o#a d#a ne+e"ka tela nije %#ek i"ta, o#o #reme #arira
od 2F,2K 1 2F,H? dana, te je kao "rednja #redno"t %*eto #reme od 2F,@?0HHF dana.
-#ani$na a"tronomija %*ela je dakle, "rednj% #redno"t l%narnog ili
"inodi$kog me"eca % d%)ini od 2F,@?0HHF dana, dok je arhitekta Velike !iramide
"matrao da je "rednja #redno"t tog !erioda 2F,@?0100?H dana .ra*lika i*me'% o#a
d#a !erioda je oko 1 min%t i H "ek%ndi/.
E %)ina -emljinog ek#atora Q 40.0KK,2K41H km
E X Pi Q 1,@K0KF@
E l%narni !eriod !o a"tronomiji Q 2F,@?0HHF dana
88
40,0KK,2K41H > 2F,@?0HHF Q 1?@K,1?0J?J km> da +i *a jedan dan
%jedna$enom +r*inom !re&ao 1?@K,1?0J?J km, neki o+jekat +i "e kretao +r*inom
1@K0,K@?0@1 cmZ", ili 1,@K0K@?0@1 dkmZ", &to je na -emljinoj !o#r&ini d%)ina B;
."lika KH/.
E %)ina -emljinog ek#atora Q 40.0KK,2K41H km
E X Pi Q 1,@K0KF@
E l%narni !eriod !o Velikoj !iramidi> 2F,@?0100?H dana
40.0KK,2K41H > 2F,@?0100?H Q 1?@K,1JJHKF km> da +i *a jedan dan !re&ao
d%)in% od 1?@K,1JJHKF km, neki o+jekat tre+a da "e kreće +r*inom od 1,@K0KF4@
dkmZ". akle "mo % re*%ltat% do+ili ta$no X +roja Pi, &to *na$i da je !rora$%n
arhitekte Velike !iramide o trajanj% l%narnog ."inodi$kog/ !erioda ta$niji od mere
koji "% %"tano#ili moderni a"tronomi.
E C Q 4e"e$e#a mena
E = Q mlad 4e"ec
E ? Q !r#a $et#rt
E @ Q !%n 4e"ec .%&ta!/
4e"e$e# "inodi$ki !eriod ."lika KF/ Q =?@3C= Q 2F,@?0100?H dana>
2F,@?0100?H > 2 Q 14,KJ@0@01F dana .14,KJ@0@01F dekametara je #i"ina
Velike !iramide/.
:#ator"ki !re$nik -emlje Q 12.K@K,00??J km>
12.K@K,00??J T 2F,@?0100?H Q ?KJ.K1@,@HFH km Q %daljeno"t od !o#r&ine
-emlje .ta$ka B/ do 4e"eca.
E Pol%!re$nik -emlje Q J?KH,@01JH km
E !ol%!re$nik 4e"eca Q 1K?H km
.?KJ.K1@,@HFH W J?KH,@01JH/ W 1K?H Q ?H4.H?2,0F14 km Q BA Q "rednja
%daljeno"t 4e"eca od -emlje.
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
89
4:6:\:V: D8-:

Po"toje $etiri gla#ne 4e"e$e#e ,a*e kro* koje !ro'e #idlji#i di"k 4e"eca %
#remen% od 2F,@?0100?H dana> mladi 4e"ec .mladina/, !r#a $et#rt, !%n 4e"ec
.%&ta!/ i !o"lednja $et#rt.
2F,@?0100?H .dana/ > 4 .,a*e/ Q K,?H2@2@0F@ dana *a "#ak% ,a*%.
K,?H2@2@0F@ dana Q 1KK,1H0J02? $a"o#a Q 10.J?0,H?J14 min%ta Q
J?K.H@0,1JH2 "ek%ndi.
:k#ator"ki !ol%!re$nik -emlje Q J?KH,@01JH2 km Q J?K.H@0,1JH2 dekametara, te
tako "#akom dekametr% -emljinog !ol%!re$nika odgo#ara 1 "ek%nda #remena
4e"e$e#og kretanja njego#om or+itom>
E 4e"e$e# "inodi$ki !eriod Q 2F,@?0100?H dana
E tangen" !iramidinog %gla %"!ona Q 1,2K?240J21
2F,@?0100?H > 1,2K?240J21 Q 2?,1F2HJK dana> d%)ina +a*e Velike
!iramide je 2?,1F2HJK dekametara.
E %)ina l%narnog 4e"eca Q 2F,@?0100?K dana
E l%narna godina Q ?@4,?J12044 dana
E -emljin ek#ator Q 40.0KK,2K41H km
40.0KK,2K41H > ?@4,?J12044 Q 11?,0FK24 km
11?,0FK24 > ?J Q ?,141@F Q Pi
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
90
<U;8 P=<84=8
Sl. <5. Geometri!a +ruge (sredn!e) piramide.
1 K Q @?,1FFF22KHR
1 AD Q H4KF,2K0JF4 in$i Q 21.@?K,?4K@J cm Q AB Q BC Q CD
1 BA Q @JJK,221J1@ in$i Q 14.?F4,K42F cm
1 ' Q 11.FF1,4FFJ1 in$i Q ?0.4@H,40F02 cm
AD Q H4KF,2K0JF4 in$i Q 21.@?K,?4K@J cm Q 21@,?K?4K@J m

#e "trane +a*e Velike !iramide d%ge "% 4J?,H@K?4 m>
4J?,H@K?4 > 21@,?K?4K@J Q 2,1@?K?4K@J m
91
2 T 21@,?K?4K@J Q 4?0,K4JF@12 m
4?0,K4JF@12 T 4,?0K4JF@12 Q 1,H@@42F?J km Q 1 min%ta geogra,"ke
d%)ine na ek#ator%.
Po#r&ina kr%ga S Q 1J.2K4,11?4K mV Q !o#r&ina k#adrata ;.
3: Q 12K,@K00??J m Q 0,12K@K00??J km Q 1001hiljaditi deo d%)ine
-emljinog ek#ator"kog !re$nika.
7<:f8 P=<84=8
Sl. -.. Geometri!a )reFe piramide.
1 K Q @1,FJJJ?H??R
1 AB Q 41@4,42K?? in$i Q 10@,@224@42 m
1 CD Q 2J@@,@2?J@K inUi Q JK,4@0?00HH m
E Po#r&ina k#adrata S Q @.@?H.4K0,K1F k#adratnih in$i Q ?@K?,1FFKJF mV
E BA Q 2?@?,?F@@K2 in$i Q @F,KKJ24K@? m
-+ir d%)ine i #i"ine Velike !iramide Q @FK,KJ24K@? 6(

AB Q CD Q JH0F,F@0FHK in$i Q 1K2,FK2K@@1 metara>
92
1K2,FK2K@@1V Q 2F.F1F,@K401 m Q 101hiljaditi deo "rednjeg !re$nika
-emljine or+ite oko 6%nca.
P=<84=8 U 8AU<U
Sl. -1. iramida u +aJuru ($ent yramid& +as'ur).
Po*icije>
93
E geogra,"ka &irina Cent !iramide> 2F,KF0?KKKKKR N
E !o*icija "a*#e)'a 6agitarij%"> 12F,KF0?KKKKR
Sl. -2. Saz7e>;e Stri!el*a (Sagitarius) i ta:ka zimskog solsti*i!a.
Piramida % a&%r% nala*i "e oko 40 km j%)no od !iramida ;i*e. ;ra'ena je
!o o+lik% "a*#e)'a 6trelac .6agirati%"/. -a&to je njen graditelj o#om !iramidom
markirao ne+e"k% *on% "a*#e)'a 6trelac5 7o je *+og #remena na kraj% o#og i
o#ak#og "#eta, #remena % kojem će "e *im"ki "ol"ticij de&a#ati % *oni o#og
"a*#e)'a % godinama !reo+ra)aja, metamor,o*e o#og "#eta % #i&i, "a#r&eniji,
+o)an"ki ni#o eg*i"tencije. = to "e de&a#a % na&e #reme "#ake godine 22. decem+ra.
Mramo#ni !rola* o#e !iramide "im+oli$no !oka*%je 6%n$e#% ta$k%
*im"kog "ol"ticija "e#erne -emljne !ol%lo!te. U toj ta$ki "ek% "e galakti$ki
94
meridijan i 6%n$e#a ekli!tika, te je ta ta$ka !red"ta#ljena je hramom do kojeg od
Cent !iramide #odi hramo#ni !rola* ."lika H2/.
Sl. -/. iramida u +aJuru sa 'ramo7nim prolazom i 'ramom.
<eka Nil "im+oli$no !red"ta#lja galakti$ki meridijan, a Cent !iramida je
"im+ol "a*#e)'a 6trelac. Mram .tem!le/ je "im+ol 6%nca % njego#oj !o*iciji na dan
*im"kog "ol"ticija % #remen% !reo+ra)aja o#og "#eta.
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
95
……………………………………
…………………………………....
O<=ON, 6UNC:, -:4(98 = V<:4:
Sl.-2. ropor*i!e Sun*a& 0eml!e i 7remena.

U kak#om "e odno"% nala*e !ro!orcije mjera 6%nca, -emlje i #remena
!oka*aće nam #remen"ka *+i#anja od 2K. a!rila do 1K. a#g%"ta, a to je #rijeme kad
"e "a*#ije)'e Oriona g%+i "a noćnog ne+a, jer 6%nce %la*i i % *on% tog "a*#ije)dja.
Pratimo ma!% ne+a> linija 0 .n%la/ "te!eni je linija ne+e"kog ek#atora. 7om
linijom 6%nce "e kreće 21. marta na !roljetni ek#inocij. 7o je !roljetna
ra#nodne#nica i !r#i dan !roljeća i tada 6%nce "a j%)nog *im"kog ne+a %la*i %
*on% "je#ernog ne+a !roljeća i ljeta.
Od !roljetnog ek#inocija 6%nce "e !o"te!eno !enje ka ljetnom "ol"ticij% na
2?,@ "te!eni i*nad ne+e"kog ek#atora. 7a ta$ka !red"ta#ljeno je malim kr%)ićem na
liniji ekli!tike> J $a"o#a .J hr/ tk*. rekta"cen*ije ili deklinacije.
Prije nego "to do'e % !o*icij% ljetnog "ol"ticija na Vido#dan, 6%nce 2K. a!rila
dola*i na W1? "te!eni, 4K min%ta i 40 "ek%ndi i*nad ne+e"kog ek#atora. 7o je
96
!ra#ac linije @ i tog dana kreće "e tom linijom. 7o je %jedno i ta$ka B. akle, od
2K. a!rila *#ije*de Oriona g%+e "e "a #e$ernjeg noćnog ne+a, jer %la*e % *on%
dana i ne mog% da "e #ide.
Od 2K. a!rila i linije @ 6%nce na"ta#lja da "e !enje "#e do one ta$ke ljetnog
"ol"ticija na Vido#dan 21. j%na kad !re"taje !roljeće i na"taje ljeto .J hr/ i od tog
dana ono !ono#o !o$inje da "e "!%&ta ka ne+e"kom ek#ator%.
6redinom a#g%"ta "!%&ta "e do linije @ % ta$ki C i to je o!et W1? "te!eni, 4Kd i
40 "ek%ndi i*nad ne+e"kog ek#atora. 7ad je 6%nce % "a*#ije)'% (a#a. Koji je to
dat%m, koje #rijeme5 :#o i*ra$%naćemo !o mjerama 6%nca i -emlje onako kako te
mjere odre'%je Velika !iramida>

$- !re$nik 6%nca Q 1,?F2.000 km,
b- !re$nik -emlje Q 12K@K,00??J km

1,?F2.000 > 12K@K,00??J Q 10F,11J@?4K km Q d%)ina #remena BC

U*mimo o#ih 10F,11J@?4K km kao +roj dana i !re+rojmo dane od 2K. a!rila> ?
dana a!rila, ?1 dan maja, ?0 dana j%na, ?1 dan j%la i to je %k%!no je F@ dana.
Koliko jo& ,ali do 10F,11J@?4K dana>

10F,11J@?4K 1 F@ Q 14,11J@?4K dana

O#ih 14, 11J@?4K dana "% dani a#g%"ta, dakle 1@. a#g%"ta je #rijeme kad 6%nce
"ti)e % ta$k% C na liniji @ i tog dana !rije i*la"ka 6%nca "#e *#ije*de Oriona
!ono#o "e #ide na j%tarnjem noćom ne+% ."amo $etiri dana !o"lije je !ra*nik
Preo+ra)enje/. akle "#akom kilometr% !ro!orcije #eli$ina 6%nca i -emlje
odgo#ara jedan dan #remena kad "e *#ije*de Oriona ne #ide na ne+%.
Od ta$ke A .!roljetni ek#inocij/, do ta$ke D .je"enji ek#inocij/ ima 1H2,J21
dana>

1H2,J21 1 10F,11J@?4K Q K?,@044J@? dana Q AB W CD
AB = K?,@044J@? > 2 Q ?J,K@22?2J@ dana Q CD

O#ih ?J,K@22?2J@ dana je od !r#og dana !roljeća 21. marta do 2K. a!rila,
odno"no ?J,K@22?2J@ dana od 1@. a#g%"ta do !r#og dana je"eni 21. "e!tem+ra.

U egi!at"koj *oni Velike Piramide !red !o$etak ljeta *#ije*da 6irij%" ne #idi "e
K0 dana. : "ad !ogledajmo>

$- +roj Pi Q ?,141@F
97
b- ?,141@F > 2 Q 1,@K0KF@

U tok% godine Orion "e ne #idi 10F,11J@?4K dana>
10F,11J@?4K > 1,@K0KF@ Q JF,4J@H021J dana Q "redina K0. dana

10F,11J@?4K > 2 Q @4,@@H2JK?@ dana Q +roj dana od 2K. a!rila do ljetnog "ol"ticija
21. j%na.
98
Bib(i!.r$Li&$
9ame" Derg%""on, >itory o$ (rchitecture, Vol. 1, (ondon, 1HJ@.

Peter (eme"%rier, Bhe 3reat Pyramid decoded, <ock1!ort, 4a""ach%"ett", 1FFJ.
Pia**i 6mith, Our Hnheritance in the 3reat Pyramid, (ondon, 1HH0.
<%dol, ;anten+rink, Bhe -puaut Project" Bhe 1882 Campaign, o,,icial Ne+"ite.
`illiam VP"e, Operation carried out on the Pyamid o$ 3i%eh, ?. Vol. (ondon,
1H40142.

`. 4. Dlinder" Petrie, Bhe Pyramid and Bemple o$ 3i%eh, (ondon, 1HH1.
99
O 8U7O<U
Petko Nikolić Vid%&a ro'en je na Vid%&i kod Kaknja na dan 6#. Petke 2K.
.14./ okto+ra 1F@1. godine. O"no#n% &kol% !oha'ao je % 4odrinj%, o!&tina Kakanj,
i % Perinom Man% kod -enice, a "rednj% % -enici. 6t%dirao % 6araje#%. Kao
!ro"#etni radnik radio % *eni$kim o"no#nim &kolama. U Kanadi )i#i i radi od
1FF?. godine. 8%tor je nekoliko knjiga o Velikoj !iramidi, knjige !oe*ije 0Ne+e"ki
gla"ono&a2 o+ja#ljene 1FF0. godine % i*danj% Knji)e#nog kl%+a 06t%denac2 %
7e&nj%, te knjige 06tećci, la) i +og%mili2 o+ja#ljene % i*danj% =*da#a$ke k%će
0Pe&ić i "ino#i2, Ceograd, 2014. godine.
100

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->