Rolan Bart po Rolanu Bartu: osnovni teorijski problemi, postavke, postupci i ciljevi

Tekstualni narativ Rolan Bart po Rolanu Bartu je obeležio pozni teorijski rad francuskog teoretičara Rolana Barta (Roland Barthes). U pitanju je tekst koji eksplicitno ukazuje na Bartov teorijski prelaz od strukturaliz a ka postrukturaliz u! sa akcento subjekta"autora naspra #njegovog$ jesu' (o je autor teksta i gde je njegovo esto naspra na proble atizaciji esta radu aterijalnog traga. %itanja koja se na e&u u ovo

teksta koji pi)e! odnosno! ko")ta je

subjekt* (o je taj koji govori! ili! koliko je tih koji govore* U radu Rolan Bart po Rolanu Bartu je sprovedena kritika tradicionalnog! hu anističkog! antropocentričnog shvatanja subjekta! odnosno! subjekta kao do inantnog izvora! jer po Bartovi raz atranji a! subjekt nije jedinstveni entitet. +n upu&uje na tezu nestajanja"s rti subjekta' #%isati znači! kroz unapred pretpostavljenu i personalnost! dosti&i onu tačku! gde sa o jezik deluje! ,izvodi,! a ne ,ja,. (...) -las gubi svoje poreklo! nastupa s rt sa og pisca! a počinje pisanje.$. -las autora se eksternalizuje posredstvo $potencijalnosti produktivnih o&i tekstova u svetu kulture$/. 0zvor teksta (teksta kao svakog čulno predočivog objekta) se! u to s islu! ne nalazi u egzistenciji autora. 1vaki tekst produkuje značenje u sadejstvu! ukr)tanju! preklapanju beskonačno nogo tekstova različitih kultura. 2ato Bart odlazi korak dalje u eseju interteksta u cilju elaboracije teze da svaki tekst! zapravo! e3usobno naslojenih i ukr)tenih tekstova nogostrukosti izvorno (5ackues Od dela do teksta i uvodi poja

predstavlja $tkivo citata$ izveden iz različitih!

kulture. Tekst #pi)e autora$! pri če u se eksternalizacija subjekta zatiče u

pisanja različitih kultura. 0zvornost kao doga3aj se ne nalazi ni u autoru niti na drugo beskonačna proizvodnja označitelja! pri če u je označitelj! da se posluži 7e3uti ! ako je tradicionalan (pozitivistički) poja subjekt* 7esto subjekta
1 2

estu $ideja$ odakle dolaze tekstovi. %isanje teksta se izvodi kao odlaganje označenog! kao 4akanovo 4acan) ter onologijo ! $instanca koja zastupa subjekt za jedan drugi označitelj.$6 subjekta dekonstruisan u korist teksta"jezika! ako je sve postalo tekst ili preciznije intertekst! gde se i kako pojavljuje"konstitui)e ože o odrediti kao esto u trenutku učlanjivanja"presecanja tekstova!
Rolan Bart! 1 rt 8utora! u 7iroslav Beker! Suvremene književne teorije! 194! 2agreb! .:;<! .==>.=< 7iodrag ?uvakovi&! Diskurzivna analiza: Prestupi i/ili pristupi ‘diskurzivne analize !ilozo!iji, poetici, estetici, teoriji i studijama umetnosti i kulture! Univerzitet u etnosti u Beogradu! Beograd! /@@<! AB/ 3 0bide A<@

+vaj tekst nije koherentni narativ! ve& je u pitanju tekst koji se poi a kao praksa pisanja' #Tekst je proces de onstriranja$B jer je tekst! zapravo! ono )to se $odlaže$. Tekstualni narativ Rolan Bart po Rolanu Bartu u strukturalno i odre3eno s islu etodolo)ko sledi logiku $odloženog$ subjekta. Tekst je frag entaran! decentriran! polise ičan! pluralan! raspr)en. To je tekst koji je $taktika bez strategije$ A! ili preciznije! uživanje u tekstu (jouissance).pri če u se subjekt pojavljuje kao produkt tog učlanjivanja i susreta u neko trenutku beskonačne prakse označavanja. stalno 4 5 0bide /@< Rolan Bart! +d dela do teksta! u 7iroslav Beker! Suvremene književne teorije! 194! 2agreb! .<! . To je tekst koji na iz iče! tekst koji se #povlači$ i pravi #odskok$<.:.A/ ./ 6 0bide ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful