csak parancsok 1. Készítsen lekérdezést, amely kilistázza barátainak nevét ABC sorrendben. A lekérdezés csak a nevet mutassa!

A lekérdezést nevsor néven mentse el! A lekérdezést, mely e y tábla e y va y t!bb tel"es oszlopát "eleníti me , szokás pro"ekci#nak is. $%&%C' nev )*+, baratok +*.%* B/ nev0 (mit mutasson( (-onnan ve ye( (rendezze abécébe(

1. Készítsen lekérdezést pestiek néven azokr#l a barátair#l, akik Budapesten laknak! A lekérdezés csak a budapesti barátai nevét mutassa, más mez2 ne "elen"en me ! A lekérdezést, mely csak bizonyos 3eltételeknek me 3elel2 rekordokb#l olvas ki adatot, szelekci#nak is nevezz4k. %zt sz5rni kell bizonyos 3eltételekkel! Kisz5rni a barátok k!z4l a budapestieket. &étre-ozás 6 &ekérdezéstervez2 6 ablak bezár 6 $7& $%&%C' nev (mutasd 8válaszd ki9 a neveket( )*+, baratok (a baratok tábláb#l( :;%*% <aros = >Budapest>0 (A-ol a város? Budapest. :;%*% a sz5rés, ma"d "!n a 3eltétel, ami @ dolo b#l áll? mez2név, reláci#s operátor 8kisebb, na yobb, e yenl2 pl.9, és az érték 8itt Budapest9 @. Készítsen lekérdezést, ami kilistázza, -o y milyen városokb#l vannak barátai! A listában minden város neve csak e yszer szerepel"en! A lekérdezést varosok néven mentse el! ;a e yszer5en beír"uk, -o y? 8le-et puskázni az eredeti Baratok tábláb#l pontos mez2neveket , az is ott van valamelyik 34l!n, -a me volt nyitva!9 $%&%C' <aros )*+, Baratok A*+BC B/ <aros0 (,e kell mondani, mi alap"án 3o "a !ssze 2ket, alkalmas y5"t2 3unkci#ra.( D. Készítsen lekérdezést, amelyben me ad"a városonként -ány barát"a van! A lekérdezés els2 oszlopa a város nevét mutassa ABC sorrendben, a második pedi azt, -o y ott -ány barát"a lakik. ,ás oszlop ne "elen"en me ! A lekérdezés neve baratok le yen! A mez2, amely a barátok számát mutat"a városonként, a lekérdezésben a EBarátok száma> nevet visel"e! <árosonként -ány a barát. ,e kell számolni azonos dol okb#l -ány van. Kell a me számolás 34 vény? C+BF'. $%&%C' <aros, Count 8G9 A$ HBarátok számaI (a csilla -elyére bármilyen mez2 nevét ír-at"uk, de most nem akar"uk me mondani, melyik mez2 alap"án számol"on. 8J9, nevezze me a mez2t Barátok száma le yen a neve A$ K Alias( )*+, Baratok A*+BC B/ <aros L. Készítsen lekérdezést, mellyel kiír"a a le id2sebb barát"a nevét! A lekérdezés neve idos le yen! 8A lekérdezésben nem mutat"uk me az életkort, csak a nevet!9 1 me oldás van, az els2 nem szabályos, de m5k!dik? 1. oldal

ami me számol"a azt. akik ezen év el2tt léptek tr#nra! 8arpad9 $%&%C' Fev. Bralkodo +*.%*% Kezdo Q 1@V10 (1@V1Kben -alt ki az Trpád -áz. Ay5"tse ki az %Kmail címmel rendelkez2 barátainak nevét és %Kmail címét! A lekérdezés neve email le yen! $%&%C' Fev. O$ e y reláci#( (A-ol az %Kmail mez2 értéke nem P. -o y az adatbázisban -ány vidéki barát"a van! A lekérdezésnek e yetlen mez2"e le yen. &ekérdezés se ítsé ével készítsen ABC sorrendbe rendezett listát uralkod#inkr#l! 8nevsor9 &étre-ozás 6 &ekérdezéstervez2 6 $7& $%&%C' Fev )rom Bralkodo +*. amely mutat"a a vidéki barátok számát! $%&%C' Count 8G9 A$ H<idékiek számaI (számold me a városokat 6 és nevezd el a mez2t( )*+. tr#nra lépésének évét és uralkodásának be3e"ez2 évét. 1. &ekérdezés se ítsé évek listázza ki az uralkod#k nevét a tr#nra lépés4k évének sorrend"ében! 8tronra9 $%&%C' Fev )*+. Bralkodo :. Az TrpádK-áz 1@V@Kban ki-alt! Készítsen lekérdezést.%*% %letkor = 8$%&%C' . e yetlen érték "elen"en me . %Kmail )*+. Kezdo.%* B/ Fev0 1.aM8%letkor9 (A-ol az életkor e y kiválasztott maM életkor( )*+. (.%*% <aros QR SBudapestS 0 (a-ol a város nem Budapest( .( 1.%* B/ Kezdo0 (A Kezdo mez2ben van a tr#nralépés4k ide"e( @. <e so (aki nem írta át. amelynek neve? <idékiek száma.OK U*A? . mely kilistázza azon uralkod#k nevét. Készítsen lekérdezést vidékiek néven.csak parancsok $%&%C' Fev (<álaszd a nevet( )*+.ennyivel szebb az els2!( N. Baratok90 (Beá yaztunk e y allekérdezést( %z a korrekt me oldás.T$+.e csináltuk a királyokat a levélben k4ld!tt 3eladatb#l. Baratok :. Baratok :.%*% %Kmail O$ F+' FB&&0 nulla. oldal . annak? <é so )*+. Baratok :.

átyásS90 &e yen két lekérdezéssel u yanez? .osszI )*+. %ddi "#. de mi tovább ci3ráztuk.%*% Fev = S. oldal .ossz néven9! $%&%C' Fev. va y e yenl2 8$%&%C' <e so (mint . Bralkodo.%*% Bralkodo.( )*+.atyas1? Xrunk e y se édet . <e soKKezdo A$ H. mert -asználni 3o "uk! . de 3ontos a neve. Bralkodo :.átyás -alálának lekérdezésére matyasYse ed néven. Bralkodo +*. matyasYse ed (e y tábláb#l és e y lekérdezésb2l! :.átyás -alálának éve )*+. mint el2z2le .<e so0 (a-ol az uralkod# tábla Kezdo mez2inek értéke na yobb va y e yenl2.%$C0 (amik cs!kken2 sorba vannak rendezve az uralkodásuk -ossza szerint( másik me oldás allekérdezéssel? 8le -19 ez a szabályos! @. Bralkodo0 (-a nem nevezz4k el a %nnyi volt a 3eladat. . mikor -alt me .csak parancsok D. Kik uralkodtak .%* B/ 8<e soKKezdo9 . Bralkodo :.ány uralkod# nevét tartalmazza az adatbázisJ &ekérdezés se ítsé ével válaszol"a me a kérdést! 8kiralyokszama9 $%&%C' Count 8G9 A$ HKirályok számaI mez2t. -4lyén néz ki.átyás? $%&%C' <e so )*+.átyás -alála utánJ Kérdezz4k le el2sz!r.%*% Fev = S. mint ami a se édlekérdezés értéke.átyásS0 ( Ki"!n? 1DWV.átyásS0 (B yanaz.( $%&%C' Fev )*+.ents4k el!( $%&%C' Fev )*+. Bralkodo :.%*% Kezdo R= (a-ol a tr#nralépés ide"e na yobb.%* B/ 8<e soKKezdo90 Ki uralkodott a le -osszabb idei J 1 me oldás? az els2? 8le -19 $%&%C' 'op 1 Fev (<álaszd az els2t a nevek k!z4l )*+.Kezdo R= matyasYse ed. Bralkodo (az uralkod#k k!z4l :.%*% Fev = S. Bralkodo +*. Bralkodo +*.%* B/ 8<e soKKezdo90 Xr"a is ki. $%&%C' <e so )*+.( $%&%C' Fev (<álaszd a nevet )*+. ki -ány évi uralkodott 8.

arpleS0 X y ezt másik 3eltételnek bele kellett írni az el2z2be.a csak azt kérdezte volna. *e eny :. *e eny :.%*% 8<e soKKezdo9 = 8$%&%C' .arple t!rténet.( &OK%? szerepelKe benne ez a karaktersorozat 8strin 9J Az idéz2"el a karaktersorozat elé és m! é kell.arple. .%* B/ ev0 (és sorba van rendezvea kiadás éve szerint . *e eny :-ere ma yar &OK% SGCoirotGS (a-ol a ma yar címben szerepel a Coirot bár-ol( +* an ol &OK% SGCoirotGS0 (va y a-ol az an ol címben szerepel a Coirot bár-ol.%*% kate oria O$ FB&&0 1^ darab ilyen van.a eddi írnánk.e int két me oldás van. a .arpleS90 . kiválasztaná mindet AF. a szabályosabb.ásik me oldás. oldal . Bralkodo :. az e yszer5bb lett volna? $%&%C' .arpleS (a-ol a kate #ria . -o y mikor "elent me az els2 . és a .in8ev9 )*+. -a A e yértelm5en me -atározza a t!bbi attribZtumot. a '+C 1Kes.csak parancsok $%&%C' Fev (<álaszd a nevet )*+.%*% kate oria = S.arple +*. *e eny :.A\89 ellentéte. $%&%C' Count8G9 A$ HFincs kate #riaI )*+. *e eny :. *e eny :. va y utána más is 8pl? A"ándék Coirotnak9 1 ilyen cím van. Bralkodo90 )unkcionális 34 és van A és a t!bbi attribZtum k!z!tt.%*% ev Q 1WDL +*. [" 3eladat? AC kiad# $%&%C' ma yar )*+.%*% kate oria = S. D.( )*+. *e eny :.OF89. ev = 8 (]$ az a kiadás éve $%&%C' .%*% kate oria = S. -o y le-et el2tte.arple re ények k!z4l. an ol )*+. %ls2? $%&%C' '+C 1 an ol (<álaszd az els2 olyan an ol címet )*+.%*% kate oria = S.%* B/ ma yar0 $%&%C' ma yar. . a csilla azt mutat"a.arpleS (a-ol a kate #ria . allekérdezéssel? $%&%C' an ol (<álaszd azokat az an ol címeket )*+.iss .aM8<e soKKezdo9 (a-ol az uralkodás -ossza e yenl2 a lekérdezett maMimum uralkodás-osszal.OF8ev9 (e y kiválasztott le korábbi év a .( )*+.

oldal .re enyid0 (amiket az azonosít#"uk k!t !ssze 1VP milli# valamennyi lett. %z e y táblakészít2 lekérdezés lesz! A lekérdezés eredményét eddi a képerny2re adta ki. a *endeles táblában pedi .e "elenik 3!nt e y táblakészít2 3elkiált#"ellel. $B.re enyid0 (amit a k!z!s azonosít# k!t !ssze %z az !sszeset kilistázza 8Fekem nem!! .re enyid A*+BC B/ ma yar (csoportosítsa olyan alapon a k!nyveket . -o y -ány darabot rendeltek bel2le. de ezentZl táblába teszi. mint PLV( X y me el3o ad"a. és az eladott példányszámot )*+.id=rendeles. re eny (allekérdezés? válaszd az árat onnan. re eny. re eny. a-ol a ma yar cím? Az alibi :. el2"!n e y 3i yelmeztetés? a L. <iszont nem kell a második tábláb#l kiírni a tábla nevét 8a rendelést9.csak parancsok Bevétel? k!nyv darabszáma szorozva az árával. de sa"nos ma át Az alibi cím5 k!nyvet is kiválaszt"a! Ki kéne zárni bel2le! Xr"uk a vé ére? AF. A *e eny táblában van a k!nyvek ára.%*% ma yar = SAz alibiS9 AF. mert a *endeles táblában csak e y re enyid van? $%&%C' $um8darabGar9 A$ H'el"es bevételI )*+. va y r! t!n a 3uttatást. ]n választottam kíváncsisá b#l. $%&%C' $um8darabGar9 A$ H'el"es bevételI (<álaszd az eladott k!nyvek árának !ssze ét )*+. Két ilyen me tér4l2 re ény van. ezt kellKe választani.id=rendeles. rendeles (a két tábláb#l :. %zeket kell !sszesíteni.A<OFA $B. rendeles (a két tábláb#l :.%*%.%*% ma yar = SAz alibiS90 %z "# lenne.A<OFA!!! B yanazt "elenti. csak .9 Aztán 3uttatás.%*% re eny. mert a :ord als# idéz2"elet tett elé!!( $%&%C' ma yar )*+. mint. $%&%C' ma yar )*+.8darab9R=PLV0 (a-ol a k!nyv !sszes eladott darabszáma t!bb. $um8darab9 (mutasd a ma yar címet.%*% re eny. re eny. re eny.id = rendeles.%*% re eny. rendeles :.id = re enyid0 $%&%C' ma yar.%*% re eny. $zabály!!! A*+BC B/ után nem le-et :.iba4zenet!! Fem kapcsol#d# ob"ektum9 $%&%C' ma yar. re eny :. Fem tudom. rendeles :. ma yar QR SAz alibiS 0 X y "#. ma yar QR EAz alibi> 0 (%zt nekem nem 3o adta el.8darab9 )*+. 8. re eny :-ere ar = 8 $%&%C' ar )*+. re eny :-ere ar = 8 $%&%C' ar )*+.

Kiado. és két sz!ve állomány. darab OF'+ 'el"es )*+. A kulcsmez2 neve le yen? azon 8a vé én tervez2 nézetben le-et átírni. rendeles :. a-o y szoktuk. oldal )*+.árai $ándorS0 % yenl2re csoportosítás nélk4l? $%&%C' nev )*+.a valami -iányos. menteni9. . benne pd3Kben a 3eladatok. Kicsoma oltuk a Konyvek mappát.a Z" volt? . szerepelKe benneJ tartalmazzaKeJ 'áblák kapcsolatát a :. cim N. -ol van kapcsolat.kod = Konyv.kod = Konyv. -a táblát csinálok bel2le.O$'OFC' nev )*+.id.kiadokod (Ott a Konyv tábla me nevezése nem sz4ksé es! .%*% záradék után kell me adni.%*% szerzo = S.A<OFA kell a csoportsz5rés után. . Konyv :-ere Kiado. ev. a konyv. Konyv :.árom me oldás van a csoportosításra? 1. @. de seba"! $%&%C' rendeles. A*+BC B/Kal? $%&%C' nev )*+.%*% az !sszekapcsolásra!! Akkor a _+OF kell! . -a nincs kapcsolat minden e yes rekordbanJ Akkor nem "# a :. re eny.kod = Konyv. datum.e mé sem ele áns. .kiadokod (milyen alapon? +F :. Konyv :-ere Kiado.re enyid +*. OFF%* _+OFKal? $%&%C' . &OK% laza illesztés.id = rendeles.kiadokod AF. . Kiado.kiadokod AF.tMtKnél -a y"uk. &étre-ozzuk a konyvek nev5 Z" adatbázist. után !sszekapcsolunk +F Kiado. _elsz#? Katarktikus.%*% re eny.%*% re eny. a kiado.O$'OFC' nev (t!bbes kimenet e yszer5sítése )*+. Konyv :-ere Kiado.O$'OFC'Kel $%&%C' . ami me nézi. $%&%C' cim. #ra _elsz#val t!m!rített 3eladatot kaptunk eKmailKben. tema = SzeneS0 . kell az OFF%* _+OF.ert kiadokod csak ott van AF.csak parancsok lekérdezésemnek annyi. tema = SzeneS A*+BC B/ nev0 %z már szebb. oldal .re enyid @.%* B/ datum0 %zt már nem csináltuk me . Kiado.tMtKt be-ozzuk.kod = Konyv.i van. Cl? :. tema = SzeneS0 1.ár me van benne! . Kiado OFF%* _+OF Konyv (r! t!n a )*+. !sszesít2 34 vényeknek is "# a csoportosítás. ma yar.id = rendeles. -o y az Access ad"on neki kulcsmez2t 8mert nincs neki9.%*% tema = SzeneS0 $%&%C' ev.

mert _#kai Anna is van! O en. cim0 (szerz2k neve ábécében.%*% nev &OK% SGba olyGS +*.%*% szerzo &OK% SG_#kaiGS +*.%* B/ nev0 11 darab ilyen van. @ sz!ve b2l kellett táblát csinálni. cim )*+.%* B/ szerzo. akkor tervez2 nézetben. Allat :. a-ol a nev= S.A'% lesz utána a táblanév.%*% szerzo = S_#kaiS0 (Olyen nincs! csak _#kai . <i yázat! Az allat táblában az ev szám le yen! 8va y be-ozáskor le-et a . és a -ozzá val# tMt sz!ve 3á"lokat Klutainestra "elsz#val le-etett kicsoma olni. -o y 3izetéseket emel"4nk. nev OF'+ 'el"es ('el"es nev5 táblába )*+. Count8G9 )*+.osszZ e észre állítani. és lesz e y Z" táblánk sok sorral.ez2beállításoknál pl.%$C0 )rissít2 lekérdezésnek -ív"ák. -a valamit me kell változtatni benne. -a már kész a tábla. a-ol tZl alacsony például. Kiado OFF%* _+OF Konyv +F kiado. %z arra "# inkább. már nem lesz me . $%&%C' szerzo.%$C0 Fézz4k u yanezt allekérdezéssel? $%&%C' ev.kod = Konyv. de nek4nk csak a le Z"abb kell.#ra )erenc K!nyvkiad#S (&e yen a nev S.%*% szerzo &OK% SG_#kaiGS90 $%&%C' tema. Bpdate Kiado ()rissítsd a Kiado táblát $%' nev = S.%* B/ Count 8G9 .a le3uttat"uk. [_ 3eladatsor! %zt a pd3 3á"lt. ev.kiadokod +*. -o y -ány t!rtént P. Konyv A*+BC B/ tema +*. cim )*+.%* B/ ev.%* B/ ev .#ra Kiad#S . Konyv :. e y szerz2 k!nyvei k4l!n ábécében )uttassuk le.#ra )erenc K!nyvkiad#S :. va y. de mint lekérdezés. -a 3uttat"uk. és abb#l ve y4k az els2t? $%&%C' '+C 1 ev. $%&%C' Count 8G9 akkor (e y számot kér csak. ev = 8 $%&%C' . me változtat"a.%*% szerzo &OK% SG_#kaiGS AF. a 1VVLK!s kiadásZ! *endezz4k évek szerint? +*.#r! . Konyv :.e -a azt ír"uk be. konyv :. oldal . az se "#.%*% nev = S. Konyv :.csak parancsok )*+. cim. BC. .9 $%&%C' nev )*+.#ra Kiad#S0 (ott.aM8ev9 (le na yobb év 8le Z"abb kiadás9 allekérdezése )*+.

3orint. Allat :.nev )*+. k!z!tt Bpdate %rtek ()rissítsd az %rtek táblát $%' 3orint=1LVVVV (&e yen a 3orint 1LVVVV :.katid9 OFF%* _+OF %rtek +F Allat.ertekid = %rtek. nev QR S.nev=SmadarakS0 )uttassuk! $%&%C' ev. nev )*+.%*% Kate oria.katid :.nev (Csoportosítani kell .id (Fem ártana k!zben látni a táblákat.%*% Allat.A<OFA Count8G9R10 (:.%$C 0 (darabszám szerinti cs!kken2 sorrendben $%&%C' Allat.%* B/ Count 8G9 . oldal . Count 8G9 (. -o y mit mivel kapcsol"unk :.nev )*+.id = Allat. $zerintem kell.%*% nev = S.id = Allat.%*% id F+' OF 8 $%&%C' .nev (kate #riánként +*. és az állat táblában tervez2 nézetben átírni számKra. 8Kate oria OFF%* _+OF Allat (@ táblát kapcsolunk !ssze! +F Kate oria.%*% -elyett . Allat :.nev.csak parancsok )*+. ev OF'+ madarak )*+. és menteni. Allat :.%*% ev B%':%%F 1^LV AF.O$'OFC' katid e yszer5sített katid"ei )*+. mert t!bb is van! )*+.unai On olaS9 AF.%*% ertekid = 8 $%&%C' ertekid )*+. (A tanár nem kérte az ev mez2t.%*% ev = 8 $elect . aki nem állította át az ev mez2t numerikusra!!! Annak mindent be kell csukni.e kell mondani. Allat :. Allat90 (<álaszd a kate #ria nevet #ria tábláb#l (aminek az idK"e 8azonosít#"a9 nincs benne (az Allat tábla kiválasztott. Kate oria OFF%* _+OF Allat (táblaK!sszekapcsolás +F Kate oria.id = Allat. 1WLV0 (a-ol az év két szám k!z!tt van Annak nem siker4lt.unai On olaS0 $%&%C' Kate oria.%*% 3orint = 1VVVVV0 (a-ol a 3orint 1VVVVV ^. $%&%C' nev )*+.katid A*+BC B/ Kate oria. melyik tábláb#l.ev O$ FB&& A*+BC B/ Kate oria. Kate oria OFF%* _+OF Allat +F Kate oria.A<OFA a A*+BC B/ után!! $%&%C' Kate oria.nev.aM8ev9 )*+. $%&%C' Kate oria. Kate oria (a Kate :. Allat90 1 ilyen van.

%*% )el3edeve B%':%%F 1^VV AF. )el3edez :. )el3edeve Q=1^LV +*.evesy Ay!r yS +* )el3edezo= S. 3el3edez :. )el3edeve )*+.%* B/ F]<0 $%&%C' -ossz )*+. Aaz +*.aM8)el3edeve9 )*+. 3el3edez :-ere )el3edezo=S. 3el3edez :. 3el3edez :.4ller )erencS0 $%&%C' %lemneve.%* B/ %lemneve0 $%&%C' . )ilm :.%* B/ )el3edeve0 $%&%C' G )*+. 3el3edez :-ere )el3edeve=8 $%&%C' )el3edeve )*+. <e y"el.%* B/ )el3edeve0 $%&%C' Count8G9 A$ H% ybet5sek számaI )*+.%* B/ )el3edeve0 $%&%C' %lemneve )*+. %lemneve QRSkalciumS0 $%&%C' F]< )*+.%* B/ cím .%*% cím=S'áncos a s!tétbenS0 $%&%C' cím )*+.%*% <e y"el &OK% SJS0 $%&%C' %lemneve. )el3edezo. 1^LV +*. 3el3edez :. *endszam )*+.%*% Aaz9 AF.%*% )el3edeve=8 $%&%C' . 3el3edez :-ere %lemneve &OK% SGiumS +*.%*% )el3edeveR=1^VV AF.%$C0 W.ozi +*. 3el3edez :. oldal .%*% származás &OK% SGma yarGS +*.%*% %lemneve=SkalciumS9 AF.csak parancsok $%&%C' %lemneve. . )el3edezo )*+.O$'OFC' G (minden adatát a tábláb#l? G )*+. )ilm :.

cím.ozi.)KU.)KU. 8..KU.%k#d=)ilm. A*+BC B/ .%*% típus=SartS AF.cím= S.m53a"= Sví "átékS AF.)k#d9 OFF%* _+OF .KU.név +*.%KU. yártásiYé )*+.ozi +F <etiti.%*% származás F+' &OK% SGma yarGS +*.ozi.9 OFF%* _+OF )ilm +F $zerepel. 8)ilm OFF%* _+OF <etiti +F )ilm.%*% származás &OK% SGamerikaiGS0 $%&%C' Count8G9 A$ HArt mozik An yal3!ld!nI )*+.=<etiti.%KU.név9 )*+.=<etiti.O$'OFC' %mber. 8)ilm OFF%* _+OF <etiti +F )ilm. :.)KU.oszkva térS0 $%&%C' .%* B/ ..9 OFF%* _+OF .cím.%* B/ yártásiYé0 $%&%C' )ilm.=)ilm.típus QRSmultiS0 $%&%C' . . 8)ilm OFF%* _+OF <etiti 1V.név )*+.O$'OFC' )ilm.név0 $%&%C' Count8G9 As HAmerikaiI )*+.. %mber.név )*+. . %mber OFF%* _+OF )ilm +F %mber.=)ilm.=.)KU.KU. Count8)ilm.*endez2 :. +*.=)ilm.=<etiti.származás &OK% SGma yarGS0 $%&%C' .ozi.ozi. Count8.csak parancsok $%&%C' cím.)KU.= $zerepel.KU.%KU.)KU.KU.9 OFF%* _+OF )ilm +F $zerepel.9 OFF%* _+OF )ilm +F <etiti. 8%mber OFF%* _+OF $zerepel +F %mber.ozi OFF%* _+OF <etiti +F . :.%*% )ilm.KU. oldal . 8%mber OFF%* _+OF $zerepel +F %mber.KU.KU.cím0 $%&%C' ..)KU.)k#d9 OFF%* _+OF .=<etiti.cím )*+. név )*+..)KU.cím9 A$ H3ilmek számaI )*+. :.ozi +F <etiti.ozi +F <etiti.=.=$zerepel. )ilm :..%*% )ilm.ozi..=.név0 $%&%C' )ilm.ozi.név.ozi.%* B/ )ilm.%*% )ilm.név )*+. 8)ilm OFF%* _+OF <etiti +F )ilm. ker4let=1@0 $%&%C' cím.%*% származás &OK% SGma yarGS0 $%&%C' %mber.%KU. )ilm +*.ozi :.)KU.)KU.ozi. :.ozi.O$'OFC' név )*+.%* B/ %mber..

A<OFA Count8. )ilm OFF%* _+OF %mber +F )ilm.cím .9 OFF%* _+OF .származás &OK% SGamerikaiGS +*.ozi.%* B/ )ilm. A*+BC B/ )ilm.rendez2= %mber.név.cím OF'+ Amerikai*endez2 )*+.cím0 $%&%C' %mber.=<etiti.KU.cím0 11.)KU. )ilm.ozi +F <etiti.ozi.%* B/ )ilm. :..)KU.%KU.=.KU.név9R1 +*. oldal .%*% )ilm..csak parancsok +F )ilm.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful