PAUL FERRINI

IUBIRE FĂRĂ CONDIŢII
Reflecţii ale Minţii Christice

Traducere Toni Kiihn

Ediţia în limba engleză Copyright ©1994 Love Without Conditions. Reflections of the Christ Mind - Paul Ferrini

1

Cuvinte e a!reciere la a resa c"rţil#r lui Paul Ferrini$

„Cea mai importantă arte pe are am itit-o !reodată" # $tudiez a pe o biblie%& Elisa%eth &u%ler'R#ss" autoare a ărţii Despre moarte şi muribunzi. „' e$te u!inte întru hipează toleranţa( $piritul uni!er$al( iubirea )i ompa$iunea - pietre de hotar ale în!ăţăturilor 'de!ărate" Ele ne întor atenţia în$pre înăuntru( ătre ade!ărata noa$tră natură di!ină( în lo de a o di$trage în$pre în a*ară" Paul Ferrini e$te un +ahlil ,ibran modern poet( mi$ti ( !izionar( mărturi$itor al ade!ărului"& Larr( D#sse(" autor al ărţii Cuvinte care vindecă !uterea ru"ăciunii şi practicarea medicinii. „Paul Ferrini ne ondu e u măie$trie )i ura- din olo de ru)ine( în!ino!ăţire )i ata)ament( în$pre rănile noa$tre )i ad.n urile iertării de $ine" Cu!intele $ale trebuie itite în mod obligatoriu de ătre ei are $unt gata $ă-)i preia re$pon$abilitatea propriei lor !inde ări"& )#hn Bra sha*" autor al ărţii #ecrete de familie. „# adiere de aer proa$păt într-un domeniu ade$ea în!e hit )i aglomerat" Cu bl.ndeţe( limpezime )i $implitate $untem ălăuziţi în$pre ade!ărul din interiorul no$tru" Cite$ a ea$tă arte ori de .te ori mă îndeamnă inima( iar a- e$t lu ru $e înt.mplă *oarte de$"& Pat R# e+ast" autor al !olumelor /( // )i /// din Cartea lui $manuel. „0 rierile lui Paul Ferrini $unt autenti e( plă ute )i înţelepte" Ele îl re o-ne tează pe ititor la 0piritul /nterior( la a el lo unde $e pot !inde a p.nă )i rănile noa$tre ele mai pro*unde"& )#an B#r(sen,#" autoare a ărţii %ina ne este &nvă'ătorul( iubirea este răspunsul. „0imt ă a ea$tă lu rare !ine dintr-o prietenie neîntreruptă u partea ea mai pro*undă a 0inelui" 'm în redere în înţelep iunea ei"& C#le-an Bar,s" poet )i tradu ător" „1inunatele ărţi ale lui Paul Ferrini ne arată um $ă pă)im u)or )i u bu urie pe planeta Păm.nt"& .eral )a-!#ls,(" autor al ărţii Dra"ostea &nseamnă a renun'a la frică. „Paul Ferrini ne ondu e într-o ălătorie bl.ndă $pre ade!ărata noa$tră $ur$ă de bu urie )i *eri ire - ea dinăuntrul no$tru"& &en &e(es/ )r/ autor al ărţii &ndreptar pentru o conştien'ă mai &naltă.

2

Prefaţa aut#rului

C

u toată !.l!a $t.rnită în -urul *enomenului „tran$mi$iunilor& 3 hannelling4( e important $ă pre izez din apul lo ului ă nu e$te !orba de$pre o arte „tran$mi$ă&" ')adar( in*ormaţia din ea nu pro!ine de la o „entitate& $au per$oană $eparată de mintea a$ ultătorului" 5e *apt( ea e$te rezultatul unui pro e$( în are un a$ ultător $-a ontopit u 1intea Chri$ti ă( din are el )i dumnea!oa$tră $unteţi părţi e$enţiale" '-6 g.ndi pe /i$u$ a *iind în a*ara minţii tale )i independent de ea în$eamnă $ă pierzi e$enţialul" Pentru ă în ea ni $e adre$ează /i$u$" El ne e$te el mai intim prieten are ne !orbe)te( uneori in u!inte( alteori *ără u!inte" Comuni area )i omuniunea u el $unt e$enţiale pra ti ării în!ăţăturii $ale" 7rebuie $ă pre izăm ă /i$u$ nu are un lo $au o poziţie e8 lu$i!ă în 1intea Chri$ti ă" +ri$na( 9uddha( 1oi$e( 1ahomed( 6ao 7zî )i mulţi alţii $unt în mod on)tient uniţi u el a olo( $au( mai pre i$( „ai i&" 5a ă !ă e mai u)or $ă !ă adre$aţi lui 9uddha $au lui +ri$na( !ă rog $ă o *a eţi" /i$u$ nu $e !a $imţi o*en$at" 5impotri!ă( $e !a bu ura( deoare e îi urmaţi în!ăţătura non-$eparării" Cu toţii $untem în omuniune )i omuni are u 1intea Chri$ti ă 3$au 1intea 9uddhi ă $au 9rahman $au 0*.ntul 5uh( da ă a)a pre*eri4( a$ta( pentru ă $untem u toţii uniţi u 1intea lui 5umnezeu" 5a ă n-ar *i a)a( traiul no$tru ar *i omplet întune at )i lip$it p.nă )i de *ăgăduinţa m.ntuirii $au ră$ umpărării" Fie are dintre noi are în el o mi ă $ .nteie de lumină e iluminează întuneri ul lip$ei noa$tre de on)tientă" E$te $ .nteia di!ină a on)tientei( are pă$trează !ie legătura noa$tră u 5umnezeu" ' ea$tă $ .nteie ne one tează u în!ăţătorul di!in din tradiţia noa$tră )i u E$enţa di!ină dinăuntrul *raţilor )i $urorilor noa$tre" ')a um /i$u$ a entuează în artea de *aţă( da ă noi am !edea $ .nteia de lumină a*lată în *ie are dintre noi( tot întuneri ul din perepţia )i din e8perienţa noa$tră $-ar de$trăma( iar lumea( a)a um o )tim( ar di$părea" /ată um e in$taurată iubirea în inima noa$tră )i în inimile $emenilor no)tri" :u *a eţi gre)eala de a rede ă !reuna dintre re*le tările 1inţii Chri$ti e aută alt e!a de .t in$taurarea ;egalităţii1 iubirii în minţile )i inimile noa$tre" ' e$ta e$te $ingurul ei ţel" <ntru a ea$ta lu rează 1aha!iri( lu rează
1 =om tradu e în ontinuare „+ingdom> u termenul tradiţional „împărăţie&( adăug.nd ă( în a e$t onte8t( u!.ntul „;egalitate& - mai ur.nd o alitate )i o $tare( de .t un topo$ - ar *i mai potri!it( 3n" trad"4

?

0*" Fran i$ ( lu rează 9aal 0hem 7o!( lu rează ;umi" <mpărţirea în religii e$te o reli !ă a a e$tei lumi" '$emenea delimitări nu e8i$tă în 1intea Chri$ti ă( unde toate *iinţele $e întrune$ în !ederea unui $ingur ţel" E$te greu $ă ne imaginăm a)a e!a( dar a)a e" :i i unul dintre ei are au re$ ut în tradiţia iudeo- re)tină nu !a *i $ utit de a a-unge la o înţelegere u !iaţa )i în!ăţătura lui /i$u$" '$ta e$te !alabil pentru re)tini )i e!rei deopotri!ă" E$te( de a$emenea( !alabil pentru atei )i agno$ti i" E!reii au ne!oie $ă înţeleagă )i $ă a epte me$a-ul de în redere are le-a *o$t adu$ de ătre /i$u$" Cre)tinii au ne!oie $ă înţeleagă um în!ăţătura lui - o în!ăţătură a iubirii )i iertării - a *o$t per!ertită în în!ăţături ale *ri ii )i !inei" 'teii au ne!oie $ă înţeleagă me$a-ul $ău re!oluţionar al egalităţii" 7oţi ei are l-au re$pin$ pe /i$u$ $au ei are l-au pu$ pe un piede$tal au înţele$ gre)it în!ăţătura $a" /ată de e( o ore ţie trebuie $ă aibă lo pentru noi toţi" Pentru *ie are dintre noi( /i$u$ are un me$a- $pe i*i e ne !a a-uta $ă desfacem propria noa$tră !ină )i $ă tre em prin *ri a noa$tră" /i$u$ nu ne ere $ă ne on!ertim la re)tini$m( ă i a)a e!a nu e8i$tă" Cre)tini$mul e un mit al $eparării( e îl $epară pe re)tin de e!reu( $au pe mu$ulman de budi$t" Crezi ă /i$u$ ar $u$ţine o a$t*el de idee@ 9ineînţele$ ă nu% An di$ ipol al lui /i$u$ - ori e om are îi trăie)te în!ăţătura - nu promo!ează ni i un *el de $eparare" El pune în pra ti ă iubirea )i iertarea pentru toate *iinţele( in lu$i! pentru el în$u)i" // îmbrăţi)ează pe e!reu( pe mu$ulman )i pe hindu$ a pe aproapele $ău" :u aută $ă on!ertea$ ă pe alt ine!a( $imţindu-$e în $iguranţă în propria $a redinţă" El nu rede ă elor e aleg o ale di*erită le !a *i re*uzată m.ntuirea" An ade!ărat di$ ipol al lui /i$u$ )tie ă 5umnezeu are multe ăi pentru a ne adu e a a$ă )i nu are ni iodată îndoieli în pri!inţa rezultatului *inal" Fie are dintre noi are a e$ la o relaţie per$onală u /i$u$" E$te o relaţie e ia na)tere în mod *ire$ ( o dată e în epem $-o dorim )i $ă ne în redem în ea" Ea nu pre$upune ni i o tehni ă( ni i o in!o aţie )i ni i o pra ti ă $pirituală e$oteri ă" 0impla dar autenti a ne!oie de prietenia )i de ălăuzirea lui e$te tot e e ne e$ar" 0ă pre izăm ă /i$u$ nu dore)te $ă de!ină o *igură autoritară pentru noi" 5e *apt( el pledează împotri!a ori ărei alte autorităţi în a*ară de ea a lui 5umnezeu" El ere( doar( $ă-l luăm de m.nă a pe un egal( $ă ne de$ hidem )i $ă ne aple ăm ătre *ie are dintre $emenii no)tri u a ela)i re$pe t re ipro )i u a eea)i intenţie de a *i egali"

4

<n!ăţătura lui poate *i $implă( dar punerea ei în pra ti ă ne !a $oli ita toată atenţia( toată energia )i tot de!otamentul" <ndemnul de a *i „egal& u *ie are per$oană din e8perienţa noa$tră( de a re unoa)te )i a ierta toate gre)elile - hiar în timp e a e$tea $unt omi$e - e$te o în!ăţătură re!oluţionară( o în!ăţătură e ne !a $păla de !ină )i ne !a a-uta $ă tre em prin *ri ile noa$tre" C.nd am în eput $ă lu rez la a e$t proie t( m-am dedi at lui u a eea)i abnegaţie u are am abordat ărţile anterioare" <n$ă a e$t lu ru $-a do!edit a nu *i $u*i ient" ' ept.nd( am $ele tat 1BC de pagini de material bun" Pur )i $implu( nu era artea pe are trebuia $-o adu pe lume în a e$t moment al !ieţii mele" 1i $e erea e!a nou( iar eu eream e!a nou de la în!ăţătorul meu" <mi doream o arte $implă( lu idă( are $ă ne a-ute la lari*i area relaţiilor noa$tre u /i$u$ )i u în!ăţătura $a" Di( în timp e eu eream( de!enea tot mai lar *aptul ă( pentru a $ rie o a$t*el de arte( o parte din Paul2 trebuia $ă $e dea la o parte" /dentitatea lui Paul trebuia onte$tată" 0i$temele $ale de redinţă( !o abularul $ău trebuiau $ă de!ină mai *le8ibile" /deile are îl *ă eau $ă $e $imtă $eparat de alţii trebuiau demolate" <nainte a toate a e$tea $ă $e *i înt.mplat( artea nu putea *i realizată" 5e-a lungul a e$tui pro e$( am în!ăţat $ă mă bizui mai mult pe relaţia mea u /i$u$ de .t pe ele itite de$pre !orbele lui )i de$pre el" 5e a$emenea( l-am !ăzut pe /i$u$ lu r.nd neabătut în !iaţa multor oameni e păreau $ă aibă redinţe $au on!ingeri di*erite de ale mele" Credinţele )i on!ingerile $epară" ,.ndurile iubitoare une$ " „5a ă !rei $ă-mi urmezi în!ăţătura( trăie)te-o g.nd după g.nd" 9ine u!.ntează-l pe *ratele tău( pe aproapele tău( hiar da ă nu e)ti de a ord u el"& ' ea$ta a *o$t întotdeauna în!ăţătura lui /i$u$" ' um( el o introdu e într-un adru mai larg" Faptul ă am îngăduit a e$tei ărţi $ă-mi par!ină de la /i$u$ )i de la 1intea Chri$ti ă a în$emnat $ă *a rea-u$tări pe toate planurile !ieţii mele" 0e erea nu at.t o $ himbare a modului în are $ riam( .t o mutaţie *undamentală în $i$temele mele de redinţă" <ndepărtarea „ideilor e dau na)tere per epţiilor )i $entimentelor de $eparare& trebuia $ă de!ină pra ti a mea $pirituală de zi u zi" =ă a$igur ă am *o$t departe de a *i per*e t în a ea$tă pra ti ă" 1ă $imt în$ă pro*und re uno$ ător pentru ea )i pentru a ea$tă arte( deoare e )i una )i alta m-au a-utat $ă *a un pa$ înainte( un pa$ *oarte di*i il( în e!oluţia mea $pirituală" 0peranţa mea e$te ă a ea$tă arte !ă !a o*eri o pra ti ă $implă dar
2

autorul( Paul Ferrini

B

pro*undă de iertare de $ine )i de non-$eparare( are !ă !a tran$*orma !iaţa" ' ea$ta e pra ti a pe are /i$u$ a du$-o la per*e ţiune în !iaţa $a ai i )i e$te pra ti a pe are el ontinuă $ă o $u$ţine lipă de lipă( atun i .nd noi ne îndreptăm ătre ei )i îi erem $ă ne a-ute în !ieţile noa$tre" 0*.r)itul $u*erinţei !ine atun i .nd( în ele din urmă( de idem împreună ă am $u*erit de$tul" Fie are dintre noi( în propria $a !iaţă( aută $ă gă$ea$ ă o ale mai bună" Credeţi ă /i$u$ ne !a abandona a um@ Credeţi ă mi a $ .nteie din inima dumnea!oa$tră )i a mea !a păli )i $e !a $tinge( !i timă a *ri ii( !inei )i durerii noa$tre@ :u poate *i a)a% /ubirea lui /i$u$( +ri$na( 9uddha )i a tuturor mae)trilor înălţaţi ne îmbrăţi)ează în rugă iunea *ie ăruia dintre noi" Ea întreţine u bl.ndeţe $ .nteia din inimile noa$tre( a-ut.ndu-ne $ă tre em deplin prin *ri a )i ru)inea noa$tră" Ea adu e iluminare di!ină în toate redinţele( on!ingerile îngu$te .t )i în toate ondiţiile în are $e de$*ă)oară e8perienţa noa$tră" 5eoare e lumina e$te înăuntrul no$tru( ea nu poate $ă nu $trălu ea$ ă atun i .nd apelăm la ea" 6umina lui Chri$to$ e$te în noi toţi" 0ă o in!o ăm împreună( în numele /ubirii" !aul )errini( Decembrie( *++,

E

I

Intr# ucere

ngăduie-mi $ă în ep prin a $pune ă eu !orbe$ prin tine( numai în mă$ura în are e)ti di$pu$ $ă renunţi la auto enzură" <n a e$t $en$( tu nu e)ti $pe ial" Eu pot !orbi prin ab$olut ori ine are are a ea$tă di$ponibilitate" Ceea e auzi are mult de-a *a e u eea e e$te de-a prezent în mintea ta" #ri e om are $e de$ hide !o ii mele o !a auzi on*orm propriilor $ale per epţii )i pre on epţii" E ine!itabil $ă *ie a)a" 5orinţa de a omuni a u mine e$te e$enţială .nd e !orba $ă de$hizi u)a pentru a mă primi" :u mă impun nimănui u torţa" ;elaţia u mine $e *a e de bună !oie )i trebuie iniţiată de ătre *ie are per$oană( atun i .nd e gata $-o *a ă" Eu $unt e8a t at.t de aproape de tine pe .t !rei tu $ă-ţi *iu" '$ta( pentru ă $unt de-a un g.nd în interiorul minţii tale" Di( tot eea e eu $unt( pur ede din a e$t g.nd( la *el um tot eea e nu $unt porne)te dintr-un g.nd di*erit" '$ta trebuie $ă în!eţi prin e8perienţă" Anii pretind ă eu !orbe$ prin ei( numai ă ei a$ ultă o !o e di*erită de a mea" =o ea mea nu ondamnă ni iodată )i nu în*ri o)ează" /ntenţia mea e$te $ă bine u!.ntez pe toată lumea" =reau a *ie are dintre !oi $ă )tie( o dată pentru totdeauna( ă nu $unteţi !ino!aţi de .t în propria !oa$tră minte )i ă a ea$tă !ină imaginată poate )i trebuie $ă *ie de$*ă ută" <n!ăţătura mea e$te una $implăF eu pro*e$ez? iertarea pă atelor" Propo!ăduie$ ă pă atul în$u)i nu e$te rea%" Ei pare $ă *ie real numai *iind ă !oi redeţi ă puteţi *i !ătămaţi" Credeţi ă $unteţi trupul !o$tru )i( prin urmare( atun i .nd trupul a *o$t !ătămat( redeţi ă !i $-a *ă ut o nedreptate" <nţeleg ă ţi-e greu $ă renunţi la a ea$tă on!ingere" Di totu)i( eu a$ta îţi er" 7u nu e)ti orpul tău( ă i trupul $e na)te )i moare( iar tu nu te na)ti )i ni i nu mori" :u e)ti ni ide um un g.nd al limitării( ă i ori e g.nd e te limitează e$te un orp u un în eput )i u un $*.r)it" Corpul nu e$te alt e!a de .t adrul redinţelor $au al on!ingerilor tale" E8i$tă orpuri den$e )i orpuri $tră!ezii( de lumină( dar toate au un în eput )i un $*.r)it" 7oate $unt $upu$e unei oare are *orme de autodelimitare" Eu $unt un g.nd nemărginit( un g.nd *ără limitare( ă i mă e8tind mereu în non*orma lui 5umnezeu" :u e8i$tă *ormă are $ă mă poată onţine" 1-am ontopit u 5umnezeu în de$ă!.r)ită iertare" 0unt liber de ori e !ină" 0unt liber de repro)uri( re$entimente )i nemulţumiri" :u red ă pot *i nedreptăţit( um nu red ă am puterea $ă nedreptăţe$ pe
?

*olo$it u $en$ulF a de lara( a $u$ţine( a a*irma( a propo!ădui 3n" trad"4

G

ine!a( deoare e )tiu *ără ni i o îndoială ă ori e *iinţă are $tatut de egalitate în 5umnezeu" Dtiu ă îţi !ine greu $ă rezi a$ta( *iind ă toate pe are le !ezi în lumea ta $ugerează ine hitatea" 5ar a e$te ine hităţi $unt( pur )i $implu( opera ta" Ele $unt un neade!ăr pe are tu îl $u$ţii" :u e ne!oie $ă le mai $u$ţii" 5emon$trează ă nu $unt ade!ărate( e8tinz.nd /ubirea lui 5umnezeu a$upra *ie ăruia dintre *raţii tăi" :umai în a e$t mod poate *i trăită pe păm.nt e8perienţa împărăţiei lui 5umnezeu" :u *i preo upat de eea e alţii *a $au la$ă ne*ă ut" :u e re$pon$abilitatea ta de a e!alua g.ndurile $au *aptele lor" 5oar at.tF *ii re$pon$abil pentru modul în are g.nde)ti )i a ţionezi tu" Că i( da ă g.nde)ti )i a ţionezi u 5umnezeu( îi !ei in*luenţa pe alţii( *ără a ro$ti un $ingur u!.nt" /ubirea de aproape poate *i gă$ită doar a$um.ndu-ţi re$pon$abilitatea pentru tine în$uţi" Fă .t poţi pentru tine în$uţi )i pentru alţii )i la$ă-6 pe 5umnezeu $ă *a ă re$tul" :u e)ti re$pon$abil pentru alegerile *ă ute de alţii )i ni i ei nu $unt ră$punzători pentru ale tale" 7otu)i( puteţi )i trebuie $ă în!ăţaţi unii de la alţii( ă i eea e alegi tu nu e$te hiar at.t de di*erit de eea e alege $emenul tău" 'de$eori *a eţi a elea)i gre)eli" ,re)elile $unt oportunităţi pentru a în!ăţa" '-l ondamna pe *ratele tău pentru *aptul ă *a e gre)eli în$eamnă a pretinde ă tu e)ti *ără de gre)eală - eea e nu e$te ade!ărat" 7e-am mai întrebat )i te întreb din nouF are dintre !oi !a arun a primul piatra@ <l poţi dezlega pe aproapele tău de -ude ata pe are e)ti gata $-o pronunţi în propria ta minte" '-l dezlega în$eamnă a-l iubi( ă i a ea$ta îl a)ează a olo unde $e a*lă doar iubirea( din olo de ori e *el de -ude ată" 0tăp.nirea propriilor tale g.nduri e$te o premi$ă e$enţială pentru propria ta iluminare( *iind ă ai i( în g.ndurile tale( alegi tu $ă mergi u mine $au $ă ple i de l.ngă mine" 0pre deo$ebire de tine( eu $unt $tatorni " :u te !oi pără$i" <ţi $tau întotdeauna alături( a)tept.nd $ă mă re uno)ti" 5a ă !rei $ă *ii a mine( trebuie $ă în!eţi $ă g.nde)ti a mine" /ar da ă !rei $ă în!eţi $ă g.nde)ti a mine( trebuie $ă pui *ie are g.nd pe are îl g.nde)ti în m.inile mele" Eu îţi !oi $pune da ă e de a-utor $au nu" ,.ndurile are nu a-ută trebuie eliminate" /ată e$enţa antrenamentului minţii" 7rebuie reţinute numai g.ndurile are bine u!.ntează )i ne re heamă la ade!ăr" <n!ăţătura mea a *o$t )i !a ontinua $ă *ie di$tor$ionată( deoare e ea ameninţă *ie are g.nd are e$te *al$" Di( ameninţate a$t*el( g.ndurile *al$e pun $tăp.nire pe în!ăţătură )i aută $ă o modeleze a $ă $e potri!ea$ ă $ opurilor lor" :u durează mult p.nă .nd u!intele atribuite mie a-ung $ă *ie ontrariul elor pe are le-am ro$tit" 5e a eea !ă rog $ă *iţi !igilenţi" :u !ă împotri!iţi a e$tei di$tor$iuni( nu o ata aţi )i nu ăutaţi $ă o di$ reditaţi" 7oate a e$tea o !or *a e )i

H

mai puterni ă" Fiţi u mintea lară )i re$pingeţi *al$ul de dragul ade!ărului" # $ingură idee *al$ă poate du e la di$perare mintea e o g.nde)te" 5ar un $ingur g.nd ade!ărat re$taurează împărăţia" 5e a eea( alege-ţi g.ndurile u înţelep iune( iar da ă nu e)ti $igur e $ă g.nde)ti( adu-ţi dilema la mine" ' te preda mie nu $eamănă u ni i un ge$t de predare $au $ub-ugare pe are îl poţi unoa)te în lumea ta" Că i lumea ar *olo$i u duritate ge$tul tău de predare( pentru a te pune $ub ontrol - în timp e eu l-a) *olo$i u bl.ndeţe( pentru a te elibera de *al$itate )i pentru a-ţi reda ade!ăratul tău 0ine" Cei are *a lu rarea mea îţi dau ţie puterea de a te iubi )i de a te a*irma pe tine în$uţi( a)a um e)ti hiar a um" Cei are lu rează împotri!a mea îţi !or gă$i multe gre)eli pe are !or dori $ă le re ti*i e" Ei ar !rea $ă te *a ă $ă depinzi de ei pentru m.ntuirea ta" :u a epta a$emenea min iuni" <n!aţă $ă di$ erni" :imeni de pe păm.nt nu are un ră$pun$ mai bun pentru tine de .t a ela pe are tu îl !ei gă$i prin în rederea în tine în$uţi )i în mine"

9

N

Mie0ul !r#%le-ei

imeni nu e$te at.t de a$pru u tine a)a um e)ti tu în$uţi" '$emeni tuturor *raţilor tăi( $u*eri de un pro*und $entiment de imper*e ţiune )i ne!redni ie" 7e urmăre)te $entimentul ă ai *ă ut ni)te gre)eli teribile pentru are( mai de!reme $au mai t.rziu( !ei *i pedep$it de autorităţi umane $au de !reo autoritate ab$tra tă $pirituală( um ar *i 5umnezeu $au legea Iarmi ă" ' e$te he$tiuni nerezol!ate u pri!ire la autoe!aluarea ta reprezintă ondiţiile în are $e realizează întruparea ta" Cu alte u!inte( e)ti ai i pentru a le rezol!a" 7u ţi-ai ale$ părinţii( pentru a ei $ă-ţi e8a erbeze $entimentul de !ino!ăţie( în a)a *el în .t $ă poţi de!eni on)tient de el" ')adar( a-i în!inui pe ei pentru problemele tale( nu te !a a-uta $ă îndepărtezi ondiţiile pe are( în mod re ipro ( !oi le-aţi impu$ iubirii" 0ingura ale de ie)ire e$te a tu $ă de!ii tot mai on)tient de propria ta !ino!ăţie )i de redinţele )i tiparele de intera ţiune bazate pe *ri ă" ' ăuta pe ine!a $pe ial( are $ă-ţi *urnizeze iubirea pe are părinţii tăi nu au *o$t în $tare $ă ţi-o o*ere( nu e$te o rezol!are( i doar !a agra!a lu rurile" 0ă nu *ii $urprin$( da ă partenerul $au partenera pe are i-ai ale$ $unt întruparea per*e tă a părintelui u are ai ele mai multe de !inde at" :u poţi $ă nu a-ungi *aţă în *aţă u propriile tale răni" Părinţii( $oţii )i opiii $unt ai i a $ă te a-ute $ă !ezi propria ta ne!oie de !indeare - iar tu( la r.ndul tău( îndepline)ti a eea)i *un ţie în !ieţile lor" Căutarea iubirii ne ondiţionate într-o lume a ondiţiilor e$te $ortită( în mod ine!itabil( e)e ului" 5e !reme e toţi *raţii tăi a ţionează on*orm unor tipare bazate pe ru)ine $au !ină( ei nu îţi pot o*eri iubirea pe are )tii ă o meriţi )i ni i tu nu le-o poţi o*eri lor" Cel mai bun lu ru pe are îl puteţi *a e e$te $ă !ă ridi aţi unul altuia $tarea de on)tientă a$upra iubirii e !ă e$te ne e$ară - )i $ă în epeţi $ă !ă a$umaţi re$pon$abilitatea de a !-o dărui !ouă în)i!ă" 5a ă nu-ţi a$umi re$pon$abilitatea de a adu e iubirea în propriile tale răni( nu !ei ie)i din i lul !i io$ ata Japărare( !ină )i în!inuire" 0entimentele tale de *urie( -ignire )i trădare - ori .t de -u$ti*i ate ar părea ele - nu !or *a e de .t $ă toarne ulei pe *o ul on*li tului interper$onal )i !or ontinua $ă reîntărea$ ă redinţa $au on!ingerea ta $ub- on)tientă ă e)ti ne!redni de iubire )i in apabil $ă iube)ti" 7rebuie $ă în!eţi $ă !ezi .t de departe $e întinde propria ta ură de $ine" P.nă e nu te !ei uita în oglindă )i nu !ei !edea( re*le tate a olo( propriile tale on!ingeri( îl !ei *olo$i pe *ie are $eamăn al tău din adrul e8perienţelor tale a pe o oglindă are $ă-ţi arate eea e rezi de$pre tine în$uţi" 5e)i nu e nimi gre)it în a ea$tă pra ti ă( ea nu e$te alea ea

1C

mai $ urtă $au u)oară $pre a a$ă( întru .t e8i$tă întotdeauna tendinţa de a g.ndi ă eea e !ezi e$te le ţia altuia" 5a ă !rei $ă ie)i din p$ihologia !i ioa$ă a lumii( trebuie $ă o-pre)ti -o ul proie ţiei" ' e$t -o a$ unde atra ţia ta $ub on)tientă $pre moarte( în $patele unei *aţade a blamării )i a unei moralităţi ondiţionate" E o ironie( într-ade!ăr( dar - în hiar lipa .nd îţi de lari ino enţa pe $o oteala aproapelui tău - tu îţi întăre)ti( de a$emenea( propriile $entimente de !ino!ăţie )i in*erioritate" :u e8i$tă altă ale de ie)ire din er ul !i io$ al !inei )i în!inuirii( alta de .t de a în eta $ă în!inuie)ti" 5ar *ii pregătit" 5a ă !rei $ă te dai -o$ de pe roata $u*erinţei( $-ar putea $ă on$taţi ă nu te bu uri de prea multă popularitate" Cei e nu parti ipă la -o ul lumii - proie ţia - $unt primii are !or *i ata aţi" 5a ă nu ai în!ăţat nimi din !iaţa mea( a$ta pre i$ ai în!ăţat-o% #ri ine are î)i re unoa)te propria *ri ă - *ără a o proie ta în a*ara $a - peri litează -o ul lumii" #ri ine are î)i a$umă propriile g.nduri u iga)e )i le aută rădă inile în propria on)tiinţă( ameninţă e)a*oda-ul moral al $o ietăţii" <n $o ietatea umană e8i$tă bine )i rău" Cei are *a e!a bun $unt ră$plătiţi( iar ei are *a e!a rău $unt pedep$iţi" ')a a *o$t dintotdeauna" <n!ăţătura mea ameninţă a e$t po$tulat *undamental" 6a ni!elul el mai de $upra*aţă( ea onte$tă ideea ă răul ar trebui pedep$it" <n *aţa $trigătului pentru plată )i ră$plată( m-am $ituat )i !oi ontinua $ă mă $ituez în *a!oarea iertării" 6a un ni!el mai pro*und( în!ăţătura mea onte$tă în$ă)i ideea ă ine!a ar trebui ondamnat din auza omportamentului $ău" 5a ă ine!a a ţionează gre)it( a ea$ta $e datorează *aptului ă are g.nduri gre)ite( g.nduri *al$e" 5a ă el poate $ă-)i dea $eama de neade!ărul g.ndirii $ale( î)i poate $ himba omportamentul" E în intere$ul $o ietăţii $ă-l a-ute $-o *a ă" 5ar da ă $e apli ă o pedeap$ă( ideile $ale *al$e !or *i reîntărite )i li $e !a mai adăuga )i po!ara !inei" 'i auzit zi alaF „5in două rele nu ie$e un lu ru bun&" ' ea$ta e$te e$enţa în!ăţăturii mele" 7oate relele trebuie îndreptate a)a um trebuie" 'lt*el( ore ţia în$eamnă ata " ' te opune( a ăuta $ă birui $au $ă te erţi u o idee *al$ă e$te e hi!alent u a o on$olida" ' ea$ta e$te alea !iolenţei" Calea mea( pe de altă parte( e$te non!iolenţă" Prin modul ei de abordare a problemei( ea demon$trează are e$te $oluţia" Ea adu e iubire( nu ata ( elor uprin)i de durere" 1i-loa ele $unt ompatibile $ opului" ' *a e e!a rău în$eamnă a pro*e$a4 !ina )i a perpetua redinţa ă durerea )i $u*erinţa $unt ne e$are" ' *a e e!a bun în$eamnă a pro*e$a iubirea )i a-i demon$tra puterea de a depă)i toată $u*erinţa" Pe $ urt( nu ai ni iodată dreptate .nd *a i un lu ru rău )i nu gre)e)ti ni iodată .nd
4

*olo$it u $en$ulF a de lara( a $u$ţine( a a*irma( a propo!ădui 3n" trad"4

11

*a i un lu ru bun" Ca $ă ai dreptate( *ă bine" :u poţi iubi într-un mod lip$it de iubire" :u poţi a!ea dreptate )i( în a ela)i timp( $ă ata i eea e e$te rău( deoare e eroarea e ea are trebuie demontată )i( întru .t rădă ina a tot e în$eamnă eroare e$te *ri a( numai demontarea *ri ii !a adu e ore ţia" /ubirea e$te $ingura rea ţie e demontează *ri a" 5a ă nu rezi a$ta( în ear -o" /ube)te ori e per$oană $au $ituaţie are îţi e!o ă în tine *ri a( )i a ea$ta !a di$părea" '$ta e$te ade!ărat( nu at.t datorită *aptului ă iubirea e antidotul *ri ii( i *iind ă *ri a e$te „ab$enţa iubirii&" 5e a eea( ori de .te ori iubirea e$te prezentă - *ri a nu poate e8i$ta" Cei mai mulţi dintre !oi înţeleg *oarte multe de$pre *ri ă( dar *oarte puţine de$pre iubire" =ă e$te *ri ă de 5umnezeu( !ă e$te *ri ă de mine )i !ă e$te *ri ă unul de elălalt" 5e e !ă e *ri ă@ 5eoare e a!eţi on!ingerea ă nu meritaţi $ă *iţi iubiţi )i ni i nu $unteţi apabili $ă iubiţi pe alt ine!a" ' ea$tă redinţă e$te $ingura redinţă e trebuie $ himbată" 7oată negati!itatea din !iaţa !oa$tră $e !a de$trăma( o dată e demontaţi a ea$tă redinţă eronată de$pre !oi în)i!ă" 7u( prietenul meu( nu e)ti eea e g.nde)ti ă e)ti" :u e)ti doar o a umulare a tuturor on!ingerilor )i *aptelor tale negati!e" '$ta e$te eea e rezi tu ă e)ti( dar nu e eea e e)ti" 7u e)ti Fiul lui 5umnezeu( la *el a )i mine" 7ot eea e e$te bun )i ade!ărat de$pre 5umnezeu( e$te bun )i ade!ărat de$pre tine" ' eptă a e$t *apt - *ie )i numai pentru o lipă - )i !iaţa ta !a *i tran$*ormată" ' eptă a ea$ta în pri!inţa *ratelui tău - aproapelui tău hiar în a e$t moment )i tot on*li tul dintre !oi $e !a termina" Ceea e !ezi e$te un rezultat dire t a eea e rezi" 5a ă tu rezi ă e)ti !ino!at( atun i !ei !edea o lume !ino!ată" /ar o lume !ino!ată !a *i pedep$ită - )i la *el !ei *i )i tu" „5umnezeu te !a bate" 5umnezeu !a nimi i lumea" 5umnezeu $e !a răzbuna"& ' e$tea( prietenii mei( $unt g.ndurile pe are !oi le g.ndiţi" ' e$tea - de)i $unt bla$*emii - $unt ideile ab$urde pe are !reţi $ă mi le atribuiţi mie% 5in *eri ire( eu înţeleg ă a e$ta e$te doar modul !o$tru nu prea $ubtil - de a !ă anoni" E$te o mane!ră de tergi!er$are" <n timp( !eţi obo$i de ea" :u !a dura mult p.nă e !eţi în epe $ă re$pingeţi - indi!idual )i ole ti! - întreg on eptul !inei )i !eţi t.n-i $ă !eniţi a a$ă" Prietenii mei( a)tept u bu urie )i ertitudine a e$t moment al deplinei one$tităţi )i re$pon$abilităţi" <n a ea zi( .nd !eţi !edea binele !o$tru )i pe el al $emenilor !o)tri a *iind unul )i a ela)i( tot eea e !ă $epară de 5umnezeu $e !a de$prinde de !oi )i !eţi $ta alături de mine în toată $plendoarea !oa$tră"

12

'tun i !eţi unoa)te în mod neîndoielni /ubirea lui 5umnezeu pentru !oi" 'tun i !eţi unoa)te ă ElJEa nu !-a abandonat ni iodată( ni i hiar în ulmea demenţei !oa$tre( .nd aţi g.ndit ă ElJEa !rea $ă !ă pedep$ea$ ă )i $ă !ă di$trugă lumea" 'tun i !eţi unoa)te puterea minţii !oa$tre de a rea )i atun i !eţi alege $ă reaţi împreună u 5umnezeu )i nu $eparat de ElJEa"

1?

I

Practica

n$u)i u!.ntul pra ti ă produ e on*uzie" Ce alt e!a ai putea pra ti a( în a*ară de eea e uno)ti de-a@ Di e alt e!a uno)ti( în a*ară de !ină( *ri ă )i ata @ 9ineînţele$ ă nu !rei $ă ontinui $ă pui în pra ti ă e8a t a ele redinţe $au rea ţii are te du la $u*erinţă% ')adar( e $ă pra ti i@ 'i putea( e!entual( $ă în epi prin a pra ti a( pur )i $implu( $tarea de on)tientă" E8er$ează $ă *ii on)tient de !ina ta( de *ri a ta )i de ata ul tău" :u le amu*la( nu le nega )i nu le proie ta a$upra altor oameni" Pur )i $implu( uită-te la a e$te *enomene în timp e ele $e i!e$ în adrul on)tientei tale" C.nd e)ti *urio$ $au deprimat( întreabă( pur )i $impluF „5e e $unt $upărat@ 5e e $imt ne!oia $ă mă apăr@ 5e e anume mi-e *ri ă@& Continuă $ă pui a e$te întrebări( p.nă .nd în epi $ă-ţi dai $eama de $ur$a m.niei )i *ri ii tale" # dată e tre i prin a e$te $traturi ale emoţiei( pune-ţi întrebareaF „Care e$te !ina mea ai i@& „6a e !ină te re*eri@&( întrebi" 7oate emoţiile negati!e din !iaţa ta apar din $entimentul tău $ub on)tient de !ino!ăţieJru)ine" ' e$ta trebuie on)tientizat" 7rebuie adu$ în on)tienta ta( a tu $ă-l poţi elibera" 0entimentele tale de imper*e ţiune )i ne!redni ie îţi pro!oa ă *ri a de ră$plată" 5a ă tu rezi ă e e!a în neregulă u tine( $au ă ai gre)it u e!a( îţi !a *i teamă ă !ei *i pedep$it( iar da ă ţi-e teamă ă !ei *i pedep$it( te !ei apăra împotri!a ori ărui ata imaginat )i imaginar" #ri de .te ori $imţi ă ine!a îţi onte$tă !aloarea( !ei *i gata $ă ape)i pe trăga i" ' e$t întreg $ enariu de$pre !ină )i pedeap$ă( plată )i ră$plată( are lo doar în mintea ta" 5a ă îl proie tezi( !ei introdu e pe alţii în el )i !eţi *i ne!oiţi $ă-l rezol!aţi împreună" '$ta( în$ă( ridi ă miza" E$te puţin probabil $ă rezol!i e!a împreună u altul( atun i .nd nu e)ti on)tient de propria ta ompli itate la e!enimente" E$te mai bine $ă în epi prin a on*eri on)tientă propriilor tale g.nduri" '$t*el( !ei de$ operi nu numai ă !ina e$te rădă ina întregii $u*erinţe( dar )i ă iertarea de $ine e$te ne e$ară" Fără iertare de $ine( nu e8i$tă eliberare de !ină" Prin urmare( )i drama m.ntuirii are lo doar în propria ta minte"

14

7u( în mintea ta( îţi $tabile)ti ino enţa $au !ina" :u ontează .t de mulţi oameni ţi-au *ă ut rău" '-i în!inui nu te !a a-uta u nimi " 7u e)ti -ude ătorul are pronunţă $entinţa( iar at.ta timp .t în!inuie)ti pe alt ine!a pentru problemele tale( re*uzi $ă-ţi o*eri ţie în$uţi iertarea" Kude ătorul )i -uraţii trăie$ ( deopotri!ă( înăuntrul propriilor tale g.nduri" 7u ţi-ai $tabilit !ina( iar a um tot tu trebuie $ă o demontezi" P.nă .nd nu îţi !ei de$*a e !ina( nu îţi poţi gă$i ne!ino!ăţia" Cam la a$ta ne re*erim .nd e !orba de$pre pro e$ul de iertare" :u are nimi de-a *a e u a-i ierta pe alţii" 're totul de-a *a e u a te ierta pe tine în$uţi pentru *aptul ă te-ai de larat !ino!at" ' e$ta e domeniul pra ti ii" :u e8i$tă $ituaţie în are a ea$tă lu rare $ă nu poată *i *ă ută" <ntregul $ enariu al !ieţii tale e$te un teritoriu pentru autoin!e$tigare" Con*eră on)tientă *ie ărui g.nd )i *ie ărui $entiment )i( în ur.nd( !ei gă$i $ur$a !inei )i a $u*erinţei ulterioare" :imeni nu poate $ ăpa de a ea$tă mun ăL e$te o parte e$enţială a programei de trezire" Cu .t înţelegi mai repede a e$t lu ru( u at.t îţi !a *i mai u)or"

1B

I

A!r#a!ele t"u

n permanenţă $uprae$timezi importanţa aproapelui tău în !iaţa ta" Pe de-o parte !rei $ă-l în!inuie)ti pentru toate problemele tale )i $ă-l ru i*i i( um m-ai ru i*i at pe mine" Pe de altă parte( !rei $ă-l ridi i pe un piede$tal )i $ă-l prea$lă!e)ti( a)a um mă prea$lă!e)ti pe mine" Cu toate a e$tea" <ţi !ine *oarte greu $ă-l tratezi pe aproapele tău a pe un egal" C.nd ţi-am erut $ă-l iube)ti pe aproapele tău a pe tine în$uţi( ţi-am dat o regulă *oarte $implă pe are $-o urmezi în tot eea e *a i" 5in ne*eri ire( da ă nu te iube)ti pe tine în$uţi( nu prea o $ă reu)e)ti $ă-l iube)ti pe aproapele tău" ' în!ăţa $ă te iube)ti pe tine în$uţi )i a în!ăţa $ă-ţi iube)ti aproapele( merg m.nă în m.nă" :u poţi $ă-l iube)ti pe $emenul tău )i $ă te ură)ti pe tine în$uţi( $au $ă te iube)ti pe tine în$uţi )i $ă-l ură)ti pe $emenul tău" 0entimentele *aţă de aproapele tău oglinde$ ( pur )i $implu( $entimentele tale *aţă de tine în$uţi" ')a $t.nd lu rurile( intera ţiunile u aproapele tău te a-ută $ă !ezi eea e trebuie $ă ierţi în tine în$uţi" '-l ierta pe aproapele tău pentru gre)elile lui *aţă de tine îl a-ută numai în azul în are a ea$ta îl *a e apabil de a $e ierta pe el în$u)i" 7ot a)a( a primi iertarea aproapelui tău pentru gre)elile tale *aţă de el te a-ută numai în azul în are a ea$ta te *a e apabil de a te ierta pe tine în$uţi" ' primi iertare din partea altora e$te un lu ru ne e$ar( numai în mă$ura în are tu rezi ă e$te" 5a ă a)a rezi - um red de alt*el( ma-oritatea oamenilor - e important $ă te împa i" ' le ere iertare altora demon$trează ă e)ti gata $ă te răzg.nde)ti în pri!inţa elor înt.mplate" ' e$ta e$te un prim pa$ important în pro e$" :u *a e( în$ă( gre)eala de a da aproapelui tău „puterea& de a te ierta" '$ta pla$ează puterea în a*ara ta( a olo unde ea nu poate *i ni iodată" Cere-i iertarea( dar - da ă el ţi-o re*uză - $ă nu pre$upui ă nu !ei *i ni iodată iertat" 5impotri!ă( e)ti întotdeauna iertat" Cei are re*uză iertarea( )i-o re*uză doar lor în)i)i" 'tun i .nd îl ondamni pe aproapele tău( poţi *i $igur ă nu pe el îi ondamni( i o parte din tine în$uţi de are ţi-e ru)ine )i pe are nu ai a eptat-o" Faptul ă de$ operi ni)te nea-un$uri la aproapele tău nu te poate *a e $ă te $imţi mai bine - întru .t a ea$ta doar agra!ează propria

1E

ta $enzaţie de ne!redni ie" :i i dreptatea( ni i m.ntuirea nu $e dob.nde$ ata .ndu-ţi $emenul" 7e rog $ă înţelegi a ea$ta( e8a t a)a um ţi-o $pun" Fie are ui pe are îl baţi în palma $emenului tău te ţine pe tine pironit de ru e" Eu $unt do!ada a e$tui *apt" Că i eu( în per epţia ta( !oi răm.ne pe ru e p.nă .nd !a în eta întregul ata " P.nă atun i( tu )i u mine a!em un lu ru în omunF am.ndoi am *o$t ru i*i aţi" <n intera ţiunile tale u aproapele tău ai de *ă ut o alegere $implăF a-l gă$i ne!ino!at $au a-l gă$i !ino!at" ' ea$tă alegere are lo iară)i )i iară)i - în *ie are zi( în *ie are oră( în *ie are lipă" Cu *ie are g.nd tu îl întemniţezi pe aproapele tău( $au îl eliberezi" Di( a)a um alegi $ă-l tratezi pe el( a eea)i -ude ată !ei adu e a$upra ta în$ăţi :u poţi a-unge în Cer( trăg.ndu-l înapoi pe aproapele tău - )i ni i nu !ei a-unge a olo( în er .nd $ă-l ari tu" Fie ăruia dintre !oi i $-au dat mi-loa ele de a-)i de$ operi propria ne!ino!ăţie" ' eptă-l( pur )i $implu( pe $emenul tău )i bine u!.ntează-l pe alea $a" 5a ă îţi ere a-utorul( dă-i-l bu uro$( dar nu în er a $ă *a i pentru aproapele tău eea e trebuie $ă *a ă el pentru $ine în$u)i" E$te ne e$ar a limitele pe are le $tabile)ti $ă *ie bine g.ndite" da ă $e pune problema $ă tre i din olo de ele" :u-l *a e ră$punzător pe aproapele tău pentru pa ea )i *eri irea ta )i nu-ţi a$uma ni i re$pon$abilitatea pentru pa ea )i *eri irea lui" El n-a !enit $ă te m.ntuia$ ă pe tine )i ni i tu n-ai !enit ai i a $ă-l m.ntuie)ti pe el" Pe de altă parte( dezleagă-l pe $emenul tău de ori e re$entiment pe are îl nutre)ti *aţă de el" :u te abţine în ni i un *el de la a-i arăta iubire" Că i( a în er a $ă-l pri!ezi de *eri irea $a( în$eamnă a-l ata a )i a te întemniţa pe tine în$uţi în $tr.n$oarea *ri ii )i a !inei" :u-ţi a$tupa ure hile .nd aproapele tău $trigă după a-utor" 6a$ă-l $ă lu reze alături de tine( at.ta timp .t !rea el" Di( .nd e gata $ă ple e( dore)te-i tot binele" 5ă-i hrană )i apă pentru drum" :u-l îndatora )i nu-l *orţa $ă $tea împotri!a !oinţei $ale" 6ibertatea aproapelui tău nu e$te de .t un $imbol al propriei tale libertăţi" 5e a eea( la$ă-l $ă !ină )i $ă ple e după bunul lui pla " Arează-i bun !enit .nd !ine )i $pune-i bun răma$ .nd plea ă" 1ai mult de-at.t nu poţi *a e" 't.t în$ă e$te $u*i ient" <ngri-e)te-te de *ie are $trăin în *elul a e$ta( )i eu îţi !oi arăta o lume în are $-a întor$ în rederea )i în are domne)te iubirea de aproape" /ube)te-ţi aproapele( a)a um ai !rea $ă te iube)ti pe tine în$uţi" Fă-l

1G

$ă *ie la *el de important" :u *ă $a ri*i ii pentru el )i nu-i ere a el $ă *a ă $a ri*i ii pentru tine( i a-ută-l .nd poţi )i prime)te-i a-utorul u re uno)tinţă( atun i .nd ai ne!oie de ei" ' ea$tă re ipro itate $implă )i plină de demnitate e$te un ge$t a% iubirii )i a eptării" El demon$trează în redere )i $timă re ipro ă" 1ai mult de-at.t e prea mult" 1ai puţin de-at.t e prea puţin"

1H

I

Inter!retare

nterpretezi eea e $e înt.mplă în !iaţa ta on*orm redinţelor tale *undamentale )i $tărilor emoţionale e iz!oră$ din ele" 7răirea unei e8perienţe de dezamăgire( de e8emplu( e$te legată dire t de !ină )i de $entimentul tău de imper*e ţiune" C.nd nu-ţi $unt îndeplinite a)teptările( prime)ti( pur )i $implu( o ore ţie" Mi $e $pune ă nu !ezi întregul ade!ăr a% unei $ituaţii" Mi $e ere $ă-ţi lărge)ti per epţiile" Core ţia nu în$eamnă ata " Ea nu în$eamnă pedeap$ă" Per epţia ă e)ti ata at $au pedep$it atun i .nd lu rurile nu merg um !rei tu e$te pe de-a-ntregul alimentată de !ină" Fără a ea !ină( ore ţia $-ar primi u re uno)tinţă )i per epţia $-ar lărgi( pentru a in lude noua in*ormaţie" 7ot eea e în$eamnă e8perienţă are lo doar pentru un $ingur $ opF lărgirea on)tientei tale" #ri e alt $en$ pe are îl de$ operi în e8perienţa ta de !iaţă e$te un $en$ pe are tu l-ai nă$ o it" Poate nu de izi la ni!el on)tient eea e ţi $e !a înt.mpla( dar în mod ert interpretezi eea e $e înt.mplă potri!it u redinţele tale" 6ibertatea ta de bază on$tă în a a epta )i a în!ăţa din e8perienţele u are e)ti on*runtat" Poţi( de$igur( $ă re$pingi e8perienţa" Poţi re*uza $ă în!eţi din ea" 5ar a ea$tă opţiune du e la $u*erinţă" 5a ă în ă nu )tii a$ta( nu !a dura mult p.nă o !ei a*la" 0-ar putea $ă întrebiF „Pot îndepărta $u*erinţa( a ept.ndu-mi e8perienţele )i în!ăţ.nd din ele@& iată o întrebare *oarte bună" :u numai ă poţi îndepărta $u*erinţa( dar poţi trăi bu uria unirii u 5umnezeu" Că i( îmbrăţi)at de e8perienţa ta( îţi prime)ti ore ţia - )i g.ndurile tale $e aliniază 1inţii 5i!ine" =iaţa e$te ori rezi$tenţă( ori apitulare" ' e$tea $unt $ingurele opţiuni" ;ezi$tenţa du e la $u*erinţă" Capitularea du e la beatitudine" ;ezi$tenţa e$te de izia de a a ţiona $ingur" Capitularea e$te de izia de a a ţiona u 5umnezeu" <n !iaţă nu poţi trăi e8perienţa bu uriei( opun.ndu-te ideilor )i a ţiunilor altor oameni" Poţi trăi e8perienţa bu uriei( numai răm.n.nd redin io$ ade!ărului dinăuntrul inimii tale" /ar a e$t ade!ăr nu îi re$pinge ni iodată pe alţii( i îi in!ită $ă intre" 'de!ărul e$te o u)ă e răm.ne mereu de$ hi$ă" :u poţi în hide a ea$tă u)ă" Poţi alege $ă nu intri" Poţi merge în dire ţia opu$ă" 5ar nu poţi $pune ni iodatăF „'m în er at $ă intru dar u)a era în hi$ă"& A)a nu e$te ni iodată în hi$ă pentru tine $au pentru ori ine alt ine!a" 5a ă ai $entimentul ă u)a ţi-a *o$t tr.ntită în *aţă( în$eamnă ă ţi-ai interpretat e8perienţa u în*ri o)are" Crezi doar ă u)a e$te în hi$ă" Ea nu e$te în hi$ă - dar on!ingerea ta ă u)a e în hi$ă te-ar putea on!inge )i pe tine )i pe alţii ă a)a $tau lu rurile" 0unteţi u toţii ni)te mae)tri .nd e !orba $ă întoar eţi ade!ărul pe

19

do$" '!eţi abilitatea reati!ă de a *a e a ori e lu ru $ă în$emne eea e !reţi !oi $ă în$emne" Puteţi *a e „nu& din „da& )i „ ore t& din „gre)it&" Chiar at.t de puterni e !ă $unt redinţele% 5ar *aptul ă aţi ră$turnat ade!ărul nu în$eamnă ă ade!ărul în etează de a mai *i ade!ărat" <n$eamnă doar ă aţi reu)it $ă a$ undeţi ade!ărul de !oi în)i!ă" E$te( a)adar( *oarte important um îţi interpretezi e8perienţele" 5a ă te $imţi *ru$trat în a)teptările tale( !ei a epta oare ore ţia( $au !ei in$i$ta ă e)ti nedreptăţit@ E)ti tu !i tima a eea e ţi $e înt.mplă( $au e)ti el are *olo$e)te a ea$ta pentru a în!ăţa@ Prime)ti e8perienţele prin are tre i a pe o bine u!.ntare( $au a pe o pedeap$ă@ /ată întrebarea pe are trebuie $ă ţi-o pui mereu" Fie are e8perienţă e$te o oportunitate de a îmbrăţi)a ade!ărul )i de a re$pinge iluzia" /n a ea$tă pri!inţă( o e8perienţă nu e$te mai bună $au mai rea de .t alta" 7oate e8perienţele au a ela)i potenţial" Ele toate e8i$tă doar a un teren germinati! pentru natura ta di!ină" /ată de e nu trebuie $ă di$peri ni iodată" =ei a!ea întotdeauna o altă )an$ă de a te răzg.ndi" :u a$ ulta de ei are $pun ontrariul" :u e8i$tă o -ude ată de apoi( în a*ara -ude ăţii pe are tu o !ei emite de$pre tine în$uţi( atun i .nd te !ei !edea prin o hii mei" Poate ă în a e$t moment nu mă rezi" Poate ă e)ti on!in$ ă tu ai pro!o at $u*erinţa altora $au ă e)ti !i tima a ţiunilor a e$tora întreprin$e împotri!a ta" Faptul ă îmi re$pingi a um u!intele nu în$eamnă ă !oi în eta $ă ţi le o*er" 5e e rezi ă ar onta pentru mine .t de mult timp îţi trebuie ţie a $ă te treze)ti@ 7impul( de$igur( nu are ni i o rele!anţă pentru mine )i ni i pentru tine( da ă e $ă $punem ade!ărul" 'i timp din bel)ug $ă *a i gre)eli )i $ă în!eţi din ele" C.nd *le are dintre !oi !a *i în!ăţat eea e a !enit $ă în!eţe( a- ea$tă lume nu !a mai *i ne e$ară" ' e$t uni!er$ *izi ( e ţi $e pare at.t de permanent( $e !a dizol!a în neant - *iind ă( o dată e !-aţi trezit( el nu mai are ni i un ro$t" ' e$t timp $e apropie( dar nu e ni i o grabă" :u da bi e r.ului )i ni i nu în er a $ă-l $tă!ile)ti" :-o $ă-ţi *olo$ea$ ă la nimi " 1intea 5i!ină lu rează în mintea ta hiar a um( hiar ai i" <n a$ta trebuie $ă în!eţi $ă ai în redere "

2C

M

Nev#ia e -irac#le

ira olele $unt demon$traţii ale 1inţii 5i!ine în a ţiune în mintea )i e8perienţa ta" E ne!oie de mira ole a pro edee dida ti e( e8a t a)a um a *o$t ne!oie de mira ole u două mii de ani în urmă" Fie are mira ol e$te o demon$trare a *aptului ă iubirea e mai puterni ă de .t *ri a" :u $ube$tima antitatea de *ri ă din are e$te *ă ută lumea ta" Pri!e)te în -urul tău" Aită-te la propriile tale g.nduri" E8i$tă a olo !reun lo în are *ri a $ă nu $e $imtă a la ea a a$ă@ :u te întreb a$ta a $ă te deprim" ') dori doar $ă *ii reali$t" Pri!e)te lu rurile a)a um $unt ele în lumea ta" Fă un in!entar al propriilor tale g.nduri" :u te poţi apropia de iubire( da ă nu realizezi .t de mult din g.ndirea ta are la bază *ri a" ' on*eri on)tientă g.ndurilor tale în ăr ate de *ri ă indu e po$ibilitatea unei alternati!e" 5ar( te rog( nu în er a $ă înlo uie)ti g.ndurile negati!e( temătoare( u g.nduri poziti!e( iubitoare" '$ta nu *a e de.t $ă in$taureze un on*li t în mintea ta" 6a$ă( în $ himb( on)tientizarea $ă lu reze" Fii on)tient( pur )i $implu( de *ri a ta )i $imte-o" 'poi( .nd ai re$imţit-o din plin( $pune doarF „7ată( a um $unt gata $ă tre prin *ri a mea" 7e rog( a-ută-mă%& Di *ii gata $ă prime)ti a-utorul pe are l-ai erut" Cererea ta nu !a *i re$pin$ă( te a$igur" C.nd eri a-utor( re uno)ti ă e8i$tă o putere mai mare de .t *ri a ta" 5e a$emenea( îţi !ăde)ti dorinţa de a onlu ra u a ea putere( pentru a ie)i din *ri a )i on*li tul din !iaţa ta" 7i-a) mai propune e!aF atun i .nd eri a-utor( admite ă eri a g.ndurile tale $ă *ie $ himbate" '*irmă( de iF „7ată( $unt di$pu$ $ă mă răzg.nde$ în pri!inţa a e$tei $ituaţii" '-ută-mă( 7e rog( $ă o !ăd( nu prin o hii *ri ii( i a)a um o !ezi 7u" '-ută-mă $ă o !ăd u iubire egală pentru mine în$umi )i pentru toţi eilalţi"& ' ea$ta( $emen al meu( e$te o rugă iune *oarte puterni ă" 0tăruie în ea" #dihne)te-te în tăria )i pa ea ei" Di la$ă-6 pe 5umnezeu $ă-ţi ră$pundă prin *ie are u!.nt( *ie are ge$t )i *ie are *aptă" :u poţi a!ea e8perienţa mira olului( de .t da ă e)ti di$pu$ $ă-l prime)ti" Ca $ă trăie)ti e8perienţa mira olului( trebuie $ă *ie prezenţi următorii *a toriF 314 trebuie $ă )tii ă ai ne!oie de el( 324 $ă-l eri în mod $in er )i 3?4 $ă *ii di$pu$ $ă-l prime)ti" C.nd toţi trei *a torii $unt prezenţi( mira olul $e !a mani*e$ta"

21

5in ne*eri ire( hiar da ă mira olul $-a mani*e$tat în !iaţa ta( $-ar putea $ă nu-ţi dai $eama" 5e e@ Fiind ă ai o idee pre on epută de$pre *elul în are trebuie $ă arate mira olul" Di( a$t*el( $-ar putea $ă nu-l re uno)ti( de)i $e a*lă hiar în *aţa ta" 5ar la e bun un mira ol( da ă nu'l poţi !edea@ 5a ă !rei $ă a epţi mira olul în inima ta( înţelege( te rog" ă el $-ar putea $ă nu arate a)a um ţi-ai în hipuit tu" Fii de$ hi$ la prezenţa $a în !iaţa ta )i îngăduie-i $ă ţi $e re!eleze" Anii dintre !oi ar putea întrebaF „5e e nu îmi dă 5umnezeu miraolul pe are îl er@& 1oti!ul e$te ă mira olul pe are îl eri ar putea $ă nu te elibereze de *ri ă" Prin urmare( el nu e$te mira ulo$( iar *ri a ta !a re*a e( pur )i $implu( ondiţiile are te-au determinat $ă eri a e$t mira ol" 6a$ă a 5umnezeu $ă *ie Cel are îţi ră$punde la rugă iune" :u în er a $ă-i $pui tu de e anume ai ne!oie" Dtie El mai bine de .t tine" 'i în redere în a$ta" 5e$ hide-te prezenţei 0ale în !iaţa ta" Fii di$pu$ $ă în!eţi de la El )i de$pre El" /n a ea$tă di$ponibilitate( *ri a !a *i dizol!ată" <n a ea$tă di$ponibilitate te !ei trezi la ade!ărata ta natură"

22

N

A f#l#si ceea ce ai la 1n e-2n"

u e ne e$ar $ă rein!entezi roata a $ă adu i în !iaţă o ontribuţie $emni*i ati!ă" 5a ă te uiţi în -urul tău( !ei !edea multe ăi de$ hi$e autoe8primării" :i i una dintre a e$tea nu e$te per*e tă" Anele îţi !or ere $ă te adaptezi" E în ordine" E bine $ă *ii adaptabil" E bine $ă înţelegi ă a ela)i lu ru poate *i $pu$ )i *ă ut în multe *eluri" 5a ă în er i $ă gă$e)ti *orma per*e tă - $er!i iul per*e t( relaţia per*e tă - !ei *i în ontinuu *ru$trat" 6umea nu o*eră per*e ţiunea în aea$tă pri!inţă" Ea îţi o*eră( pur )i $implu( o oportunitate de a e!olua )i de a te $ himba( eea e e u)or da ă nu e)ti ata)at *ormei tale de autoe8primare" Folo$e)te *orma are-ţi $tă la îndem.nă în momentul dat" 5e$prinde-te de ideile tale pre on epute" Fie are moment e$te nou" Fie are $ituaţie ere e!a di*erit de la tine" 'ta)amentul *aţă de un anumit mod de a $pune $au de a *a e e!a într-un anumit *el e$te tributar timpului" '$t*el de ata)amente te ţin înlănţuit de tre ut" 7e ţin împotmolit într-o *al$ă identitate" Fie are e8perienţă e !ine $pre tine te !a întreba da ă e)ti di$pu$ $ă nu te mai ramponezi( da ă e)ti di$pu$ $ă ai în redere( da ă e)ti di$pu$ $ă pă)e)ti a*ară din timp" 5a ă nu e)ti ata)at de *ormă( e u)or $ă pă)e)ti a*ară din timp" 'tenţia ta răm.ne *i8ată în prezent( în momentul etern de a um" #ri e $e înt.mplă ere atenţia ta totală" Di totu)i( .ţi dintre !oi $unteţi pe deplin prezenţi în adrul e8perienţei !oa$tre@ Cei mai mulţi dintre !oi $unteţi o upaţi $ă !ă -ude aţi e8perienţa( ăut.ndu-i nod în papură( dorind a ea $ă arate a)a um !-aţi a)teptat $ă arate" Cu alte u!inte( !ă ramponaţi de *al$a !oa$tră identitateL în er aţi $ă $iliţi prezentul $ă $e on*ormeze tre utului" <ntreabă-te one$tF „0unt în ăutarea unei !ieţi $tabile( pre!izibile@ '$ta-mi dore$ @& în az ă da( atun i trebuie $ă-ţi dai $eama ă lumea nu-ţi poate o*eri a)a e!a" 7oate lu rurile din lume $e a*lă într-un pro e$ de $ himbare" :imi nu e $tabil" :imi nu e pre!izibil" :imi nu-ţi !a o*eri alt e!a de .t $e uritate temporară" ,.ndurile !in )i plea ă" ;elaţiile în ep )i $e termină" 7rupurile $e na$ )i pier" /ată tot e îţi poate o*eri lumeaF e!oluţie( $ himbare( ara ter tranzitoriu al lu rurilor" Permanenţa nu poate *i gă$ită la ni!elul *ormei" 7oată *orma e$te( în e$enţă( o di$tor$iune a lip$ei originare de *ormă a uni!er$ului" Ceea e e$te atot uprinzător( atoateprimitor" atoateiubitor nu poate *i limitat la *ormă" /ubirea nu-l alege pe el iubit $au momentul e8primării de $ine"

2?

/ubirea $e e8tinde a$upra tuturor( tot timpul" /ubirea e$te *ară ondiţii( adi ă( ea e$te „*ără *ormă&" <n$eamnă oare a ea$ta ă nu poţi trăi - în lume - e8perienţa iubirii@ :i ide um% 7otu)i( trăirea de ătre tine a e8perienţei iubirii !a *i diminuată în raport dire t u ne!oia ta de a o interpreta )i ontrola" /nterpretarea pune ondiţii a$upra a eea e trebuie $ă răm.nă *ără ondiţii" C.nd impui iubirii ondiţii( tu trăie)ti e8perienţa ondiţiilor( nu a iubirii" <nt.lne)ti *orma( nu onţinutul" /ubirea $e e8primă numai printr-o inimă de$ hi$ă" 5e$ hiderea inimii nu e$te o tehni ă( i o di$ponibilitate emoţională e tre e din olo de limitele de*inirii on eptuale" Pe mă$ură e *ie are *ormă $e $ himbă( inima $e de$ hide *ără *ri ă $pre onţinutul ei $ himbător" Ca $ă pri epi e!a din a ea$tă lume( trebuie $ă în!eţi $ă pri!e)ti din olo de *ormă( ătre intenţia reati!ă" Fii re epti! la intenţia a*lată în $patele modului de e8primare a unei per$oane )i !ei !edea mai lar e în$eamnă a ea$ta pentru ea" 5ar pri!e)te numai *orma nudă )i !ei !edea e în$eamnă a ea$tă *ormă pentru tine" „' pri!i din olo de *ormă& e$te un alt mod de a $pune „pri!e)te din olo de propriile tale idei pre on epute"& Ca $ă-l !ezi pe $emenul tău a)a um e$te el în realitate( trebuie $ă pri!e)ti din olo de -ude ăţile tale de$pre el" 5a ă !rei $ă-l uno)ti( trebuie $ă te apropii de el( $ă-ţi de$ hizi inima )i $ă-l întrebi are îi e$te intenţia" ' e$ta e$te $ingurul ge$t e te !a ondu e $pre unoa)terea lui" C.nd intenţiile ui!a $e $ himbă( $e $ himbă )i *orma are e $uportul a e$tor intenţii" 5a ă e)ti $en$ibil la propriile tale intenţii )i la ele ale altora( !ei *i mai bine pregătit pentru modi*i ările *ormei" 5eta)area de *ormă pro!ine dintr-o atitudine de apropiere de alţii( nu de în$trăinare" '-i ţine la di$tanţă pe eilalţi nu adu e deta)area( i opu$ul ei" :umai da ă îi admiţi pe eilalţi în inima ta( de!ii apabil $ă-i eliberezi" Compa$iunea )i deta)area merg m.nă în m.nă" :u poţi $ă iube)ti pe ine!a )i( totodată( $ă urmăre)ti $ă-l ontrolezi" :umai dorindu-i tot e e$te mai bine( îi o*eri aproapelui tău libertatea" /ar da ă nu îi o*eri libertate( nu îi o*eri iubire" 'ta)amentul *aţă de *ormă pro!ine din ea mai pro*undă ne$iguranţă" :u o poţi înţelege pe deplin( p.nă .nd nu tre i din olo de ata)ament( în$ă a ea$tă tre ere e$te ine!itabilă" Ea e$te imprimată în $ hema !ieţii" Fie are $ituaţie din !iaţa ta îţi o*eră oportunitatea de a ăpăta o mai

24

mare apropiere de eilalţi )i o mai mare libertate" Pe mă$ură e iube)ti din e în e mai pro*und( din e în e mai mulţi oameni( de!ii din e în e mai puţin ata)at de ei a indi!izi" 5e!ii ata)at nu de per$oana a atare - i de iubirea pe are *ie are per$oană o e8tinde $pre tine" E$te o tre ere $pre trăirea e8perienţei /ubirii 5i!ine are e din olo de orp( ba hiar din olo de ori e *el de *ormă" C.nd te rog $ă *olo$e)ti ori e *ormă e îţi e$te la îndem.nă în momentul de *aţă( eu te rog $ă de!ii *le8ibil )i re epti!" 7e rog $ă tre i la ni!elul intenţiei" 7e rog $ă tre i la apropierea de eilalţi( *ără a în er a $ă de*ine)ti $au $ă ontrolezi" 5a ă *a i a$t*el( nu !ei *i ni iodată limitat de *ormă $au ob$edat de ea" =ei *i liber $ă reezi în mod $pontan" ' e$ta e$te el mai bun $*at pe are ţi-l pot da" ;ăm.i în prezent( *ără a)teptări( *ără ata)ament *aţă de rezultat" :u te pl.nge de *orma are îţi e o*erită )i nu o în!e$ti u mai multă importanţă de .t are" Per*e ţiunea nu e$te de gă$it în a*ara ta" 5a ă !rei $ă gă$e)ti ade!ărul( pri!e)te înăuntrul tău" Pri!e)te-ţi propriile intenţii" 'tun i nu e$te u putinţă $ă interpretezi gre)it intenţiile altuia"

2B

P

Deschi erea 1ns!re ivin

.nă nu !ei înţelege ă ori ine e$te bun( îţi !a *i greu $ă gă$e)ti bunătate în tine în$uţi $au în alţii" E)ti obi)nuit $ă gă$e)ti binele alături de rău" „' e$ta e bun( a ela e rău"& ')a arată modul tău de a te -ude a pe tine )i de a-l -ude a pe aproapele tău" El nu îţi !a adu e ni iodată pa e" 'proapele tău nu e$te bun $au rău - )i ni i tu( de alt*el" 'm.ndoi $unteţi numai buni" :u e8i$tă rău în !oi" Poţi rede ă e8i$tă rău în tine - poţi( de *apt( rede ă e8i$tă prea puţin $au delo bine în tine - dar a ea$ta e$te o redinţă gre)ită" 't.ta !reme .t o !ei menţine( te !ei hinui pe tine în$uţi $au pe alţii" Ce !reau $ă $pun .nd zi ă e8i$tă numai bine în tine@ ' ea$taN în$eamnă( oare( ă e)ti in apabil de un g.nd $au de un ge$t negati!@ Fire)te ă nu( alt*el nu te-ai a*la unde te a*li" 6umea ta e un omple8 de g.nduri )i ge$turi negati!e( ame$te ate u g.nduri )i ge$turi poziti!e" 6umea ta e$te o lume a umbrelor( o lume a întuneri ului )i a luminii( ombinate" 7otu)i( întreaga lume pe are o trăie)ti e$te al ătuită numai din g.nduri" 5a ă ai putea elimina g.ndirea negati!ă din mintea ta( ai trăi într-un gen de lume u totul di*erit" <ntr-o lume în are e8i$tă numai g.nduri „bune&( omparaţia e$te impo$ibilă" Fără omparaţie( nu e8i$tă interpretare - de i nu poate e8i$ta e)e ( pedeap$ă( $a ri*i iu $au $u*erinţă" <ţi poţi imagina o a$t*el de lume $trălu itoare( ne!ino!ată@ 0-ar putea $ă ţi $e pară $traniu ă o a$t*el de lume poate e8i$ta( totu)i ea nu e$te mai greu de reat de .t lumea pe are o lo uie)ti% Poţi în epe $ă reezi a ea$tă lume nouă( înţeleg.nd ă în tine $au în $emenul tău nu e8i$tă nimi rău( i numai bine" Fri a de rău e$te ea are *a e „răul& $ă pară real" 7oată negati!itatea $e na)te din *ri ă" <n$u)i on eptul de „rău& e$te un g.nd al *ri ii" Prin urmare( e alt e!a mai e8i$tă( pe l.ngă bunătatea ta( are e$te dreptul tău .)tigat prin na)tere@ E8i$tă îndoiala are $pune ă nu e)ti bun" E8i$tă *ri a" =iaţa ta e al ătuită din bunătate a$altată de îndoială )i *ri ă" 5e .te ori( în de ur$ul unei zile( îndoiala )i *ri a nu-ţi onte$tă per eperea propriei tale bunătăţi@ 5e .te ori nu-ţi onte$tă ele per eperea bunătăţii aproapelui tău@ # dată e )tii ă îndoiala )i *ri a operează în ontinuu în adrul e8perienţei tale( le poţi a epta în mod on)tient" 'poi" ele de!in( pur )i $implu( parte din dan$ul on)tientei" „#h( da( )tiu ă $unt bun" Di e $-

2E

ar înt.mpla da ă n-a) *i@& ' e$t dan$ are lo în minte" 5ialogul $e de$*ă)oară într-un dute-!ino ontinuu" 5ar( în etul u în etul( î)i pierde din tonul o$.nditor" 7reptat( pe mă$ură e *ri a e$te îmbrăţi)ată( ea $e $tinge" Con*li tul $e )terge din mintea are î)i re unoa)te propria bunătate" Di( o dată e )i-a re uno$ ut propria bunătate( ea nu o poate menţine de .t e8tinz.nd-o a$upra altora" 5a ă !ezi pe alt ine!a a *iind rău( ai îngăduit îndoielii )i *ri ii $ă $e întoar ă în mintea ta" Ceea e e$te di!in e liber de dualitate )i de ori e *el de on*li t" 7e de$ hizi ătre di!initate( atun i .nd !ezi propriul tău bine )i pe el al aproapelui tău a *iind unul )i a ela)i" 5i!initatea e întotdeauna împărtă)ită" Ea nu e$te ni iodată e8 lu$i!ă" 7ot eea e în$eamnă e8 lu$i!itate e$te o plă$muire a *ri ii" 7ot eea e în$eamnă -ude ată e$te o plă$muire a *ri ii" :umai atun i .nd re$pingi răul )i a epţi binele !ei alunga *ri a din inima ta" :i i unul dintre opiii lui 5umnezeu nu poate *i rău" <n el mai ne*eri it az( el e$te hinuit" <n el mai ne*eri it az( îi ata ă pe alţii )i îi în!inuie)te pentru hinul $ău" 5ar el nu e$te rău" 5a( hiar at.t de ad.n trebuie $ă meargă ompa$iunea ta" :u e8i$tă *iinţă umană are $ă nu merite iertarea ta" :u e8i$tă *iinţă umană are $ă nu merite iubirea ta" 7u-ţi poţi $tabili ondiţiile )i -u$ti*i ările - dar pe mine ele nu mă pă ăle$ " Mi-am $pu$ ade!ărul" :u e în intere$ul tău $ă-l denaturezi" 5a ă ţi-e greu $ă ierţi )i $ă iube)ti pe ine!a( $pune-o" :u-l ondamna( a $ă-ţi -u$ti*i i propria $lăbi iune" 5a ă e)ti uprin$ de *ri ă( $pune ade!ărul" 'de!ărul adu e întotdeauna $ănătate mintală" 5oar el uprin$ de *ri ă -ude ă pe altul" 'i tre ut tu din olo de $tr.n$oarea *ri ii@ 5a ă nu( atun i re unoa)te-ţi *ri a" 5a ă îţi re uno)ti *ri a( nu îi !ei -ude a pe eilalţi( deoare e !ei a-unge $ă înţelegi ă *ri a îţi di$tor$ionează întotdeauna per epţia" ;e unoa)te-ţi *ri a )i *ii $in er u tine )i u eilalţi" 1ărturi$e)teF „0unt uprin$ de *ri ă a um )i de a eea nu pot !edea ore t"& ;enunţă la -ude ăţile pe are !rei $ă le *a i( ă i ele nu $unt alt e!a de .t un ata lip$it de $en$ împotri!a ui!a a ărui bunătate nu o poţi !edea" <n redinţează-mi mie a e$te -ude ăţi" 0pune ade!ărulF „/i$u$e( nu-l pot !edea ore t pe a e$t $eamăn al meu( deoare e îl -ude " '-ută-mă $ă mă dezbar de -ude ăţile mele )i $ă înţeleg e *ri i $unt $ oa$e la i!eală în mine de ătre omportamentul $ău"& Fie are -ude ată pe are o *a i de$pre aproapele tău !ăde)te u mare

2G

pre izie eea e ură)ti $au nu poţi a epta la tine în$uţi" :u ură)ti pe alt ine!a( de .t în azul în are îţi adu e aminte de tine în$uţi" lată de e( ori e în er are de a -u$ti*i a m.nia( *ri a $au -ude ata e)uează lamentabil" E$te pur )i $implu o tentati!ă de a a uza pe alt ine!a pentru propria ta gre)eală" # în er are lip$ită de one$titate" 5e re$pon$abilitate" 'i mi-loa ele de a pune de*initi! apăt -ude ăţii( dar în ă mai !rei $-o -u$ti*i i" 5e e@ Fiind ă nu-ţi poţi re unoa)te gre)eala" Pre*eri $ă $u*eri( de .t $ă admiţi ă ai *ă ut o gre)eală" Pre*eri $ă pretinzi ă e)ti per*e t( de .t $ă re uno)ti ă( în azul ă$ta( e)ti un în!ăţă el" Ce orgoliu de neînţele$% Cum pot lua de m.nă pe ine!a are( în po*ida durerii $ale( in$i$tă ă e per*e t@ :u te pot a-uta( da ă nu mă la)i $ă o *a " ' gre)i nu e$te un lu ru at.t de îngrozitor" ,re)eala nu te !a depo$eda de iubire )i de a eptare" 7u a)a rezi( dar a$ta nu e de .t o în hipuire" Ceea e te pri!ează de iubire e$te in$i$tenţa ă *a i eea e trebuie( atun i .nd( de *apt( nu *a i" '$ta împiedi ă inter!enţia ore ti!ă" <n ear ă( te rog( $ă înţelegi a e$t lu ru" ' nu *a e eea e trebuie nu în$eamnă a *i „rău&( iar a *a e eea e trebuie nu în$eamnă a *i „bun&" Fie are dintre !oi !a *a e at.t eea e trebuie( .t )i eea e nu trebuie( de $ute de ori în ur$ul unei $ingure zile" <ţi $pun ă nu poţi număra de .te ori *a i eea e trebuie( $au eea e nu trebuie pe durata ălătoriei tale păm.nte)ti" ' ea$tă lume e$te o ) oală )i ai !enit ai i a $ă în!eţi" ' în!ăţa în$eamnă a *a e gre)eli )i a le ore ta" ' în!ăţa nu în$eamnă a *a e tot timpul eea e e$te bine" 5a ă ai *a e tot timpul eea e e$te bine( e ne!oie ar mai *i $ă !ii la ) oală@ Fii $merit( prietene" 7e a*li ai i a în!ăţă el )i trebuie $ă a epţi ă a)a $tau lu rurile( da ă e $ă-ţi în$u)e)ti le ţiile pe deplin" 5a ă nu re uno)ti ă ai *ă ut o gre)eală( nu te pot a-uta $-o ore tezi" 5ar( admite-ţi gre)eala )i ore tarea !a *i a olo( o dată u iertarea" ' ea$ta e alea pe are ţi-am pregătit-o" :u în er a $ă *ii per*e t( prietene" E$te un ţel nepotri!it" :umai ei are aleg $ă $u*ere mult )i din greu dore$ $ă *ie per*e ţi" 5ore)te( în $ himb( $ă re uno)ti *ie are gre)eală pe are o *a i - a $ă poţi în!ăţa din ea" Per*e ţiunea !ine $pontan )i *ără e*ort( numai atun i .nd $pui ade!ărul( .nd renunţi la dorinţa de a-i impre$iona pe alţii( .nd îţi abandonezi *al$a m.ndrie" Cei are er ore ţia - o !or primi" :u pentru ă $unt mai buni de .t alţii( i( pur )i $implu( pentru *aptul ă o er" :u îi -ude a pe ei e nu $unt gata $ă-)i re unoa$ ă gre)elile"

2H

;e unoa)te-le( pur )i $implu( pe ale tale )i dă re$tul lui 5umnezeu" <mpărtă)e)te altora din e8perienţa ta( dar nu ăuta $ă /e-o impui( ă i nu )tii e ne!oi au alţii )i nu e treaba ta $-o )tii" 'minte)te-ţi de eea e e$te bun în aproapele tău" 'minte)te-ţi de eea e e$te bun în tine în$uţi" 6a$ă toate *ri ile )i -ude ăţile $ă $e di$ipeze( a olo unde $e i!e$ " ;e unoa)te-ţi gre)elile )i *ii tolerant *aţă de gre)elile pe are le *a alţii" /ată e-ţi er eu" E $implu( nu-i a)a@ E at.t de $implu( în .t !ei uita mereu" 5ar nu *i de$ ura-at" 5a ă dorinţa ta pentru pa e e puterni ă( în ele din urmă îi !ei eda" # dată e ai de i$ ă a$ta e$te eea e !rei( nu poţi $ă nu reu)e)ti $ă !ii a a$ă"

29

E

A 1nv"ţa s" asculţi

)ti at.t de preo upat de rea ţiile tale la eea e $e înt.mplă $au nu $e înt.mplă în !iaţa ta( în .t nu ai timp $ă-ţi $a!urezi e8perienţele" :u îţi $imţi bu uria $au durerea( m.nia $au îndurerarea" /ar a$ta e regretabil" Pierzi at.t de mult timp ăut.nd în a*ara ta ră$pun$urile la problemele tale" 5a ă ţi-ai a orda timp $ă *ii u tine în$uţi( ră$pun$urile $-ar i!i în mod $pontan" <n!aţă $ă *ii prezent în adrul e8perienţei pe are o trăie)ti" :u $pun $ă în er i $ă o „de$ i*rezi&" ' *i „prezent& nu e$te o a ti!itate analiti ă" ;e unoa)te ă nu îţi poţi „de$ i*ra& e8perienţa" :u poţi de .t( ori $ă *ii prezent în ea( ori $-o intele tualizezi - eea e( bineînţele$( reprezintă o eludare" <n *ie are moment re epţionezi $uge$tii are te pot a-uta $ă-ţi .rme)ti orabia !ieţii( a$t*el în .t $-o readu i la ur$ul *ire$ " 5ar nu poţi auzi a e$te $uge$tii( da ă nu gă$e)ti răgazul $ă „*ii& )i $ă „a$ ulţi&" E$te o ironie ă( to mai în a ele momente în are te în!er)unezi el mai tare $ă-ţi de$ i*rezi )i $ă-ţi „rezol!i& problemele( ai ea mai mare ne!oie $ă *ii lini)tit )i $ă a$ ulţi" 6a în eput e po$ibil $ă nu-ţi dai $eama" 5ar nu poţi $ă nu ob$er!i ă( u .t în er i mai mult $ă de$ i*rezi mer$ul lu rurilor( u at.t el de!ine mai ne lar" 1ai de!reme $au mai t.rziu( !ei renunţa la în er area de a *a e a !iaţa ta $ă „meargă& a)a um ţi $e pare ţie ă ar trebui" Di( atun i( poate te !ei întrebaF „5e e par urg a ea$tă tranziţie@ E ne!oie $ă-mi îndrept atenţia a$upra altor lu ruri@& Di( a)tept.nd ră$pun$ul( !ei în!ăţa $ă a$ ulţi" 5e obi ei( da ă e)ti pornit $ă te izbe)ti de ziduri( ră$pun$ul pe are îl prime)ti e$te e!a de genulF „la-o în et( uită-te în -ur" Poate ă nu mergi a olo unde rezi ă mergi"& 0-ar putea $ă nu ţi $e pară un ră$pun$ groza!( dar e $u*i ient pentru a te a-uta $ă *a i pa$ul următor" ' o lua în et )i a pri!i în -ur e$te în eputul ore ţiei" 't.ta !reme .t !iaţa ta urge lin( nu e ne!oie $ă auţi $-o ore tezi" 5ar .nd apele $e tulbură( ai *a e bine $ă te opre)ti )i $ă re*le tezi a$upra ur$ului !ieţii tale" E$te $u*i ientă doar a ea$tă intro$pe ţie *ă ută la timp( pentru a $ă apară o $ himbare pro*undă în !iaţa ta" E8i$tă momente .nd realitatea e8terioară $e în hide în -urul tău - )i $ingurul lo potri!it în are poţi $ă mergi e$te în interiorul tău" :u îţi er $ă meditezi două ore în *le are zi" :i i nu $pun ă meditaţia regulată nu e$te de *olo$" 0pun doar ă e8i$tă momente în !iaţa ta .nd

?C

e ne!oie $ă *ii lini)tit )i $ă a$ ulţi" 5a ă în!eţi $ă re$pe ţi a ele momente( te !ei $ uti de multă îndurerare" Cu .t în!eţi mai mult $ă a$ ulţi e e în tine( u at.t !ei *i mai mult „părta)& al e8perienţelor tale( a)a um apar ele" =ei dez!olta un parteneriat u !iaţa ta( o bună!oinţă de a parti ipa( de a $imţi )i trăi e8perienţele are $e i!e$ " C.nd re*uzi $ă-ţi iei răgazul a $ă *ii părta) la e8perienţa ta( e a )i um ai *i !i tima a eea e ţi $e înt.mplă în !iaţă" '$ta e$te o mare autoamăgire" 7e-ai raportat la e8perienţa ta a la e!a e trebuie biruit )i ontrolat" Di" .nd a ea$tă e8perienţă re*uză $ă $e on*ormeze a)teptărilor tale( $imţi ă e)ti pedep$it pe nedrept" 5ar nu $e înt.mplă a)a" 5impotri!ă( e8perimentezi doar e*e tele negati!e ale propriei tale ne!oi de a ontrola" :u e)ti de$ hi$ *aţă de propria-ţi e8perienţă" :u te a*li într-o relaţie on$tantă u ea" :u e)ti în dialog u ea" :u e de mirare ă ai o relaţie de iubire O ură u ea" # iube)ti .nd îţi *a e pe pla )i o ură)ti .nd nu-ţi *a e" E8perienţele tale $unt numai în alb )i negru" Pentru tine( !iaţa e$te ori numai bine u!.ntare( ori numai pedeap$ă" 'de!ărul e$te ă !iaţa ni i nu te bine u!.ntează( ni i nu te pedep$e)te" Ea olaborează u tine pentru a te a-uta $ă te treze)ti la ade!ărul a eea e e)ti" =iaţa e$te în!ăţătorul tău" Ea îţi o*eră un ontinuu *eedba I" o ontinuă ore ţie( dar tu nu alegi $ă a$ ulţi" ' alege $ă a$ ulţi în$eamnă a te lă$a în !oia parteneriatului tău u !iaţa" ' ea$ta în$eamnă $ă a epţi dan$ul g.ndirii( al a ţiunii )i al ore ţiei( în$eamnă $ă trăie)ti toate a e$te e8perienţe a pe o parte ne e$ară )i delo dezagreabilă a pro e$ului de în!ăţare"

?1

A

Iu%ire f"r" c#n iţii

i în!ăţat iubirea ondiţionată de la ni)te oameni a ăror iubire pentru tine a *o$t ompromi$ă de ătre propria lor !ină )i *ri ă" Ei ţi-au *o$t modele" :u trebuie $ă te ru)inezi de a e$t lu ru( i numai $ă *ii on)tient de el" <n ă de .nd erai un prun ( ai *o$t ondiţionat $ă te preţuie)ti doar atun i .nd oamenii rea ţionau poziti! *aţă de tine" 'i în!ăţat ă !aloarea ta era $tabilită în e8terior" ' ea$ta a *o$t eroarea *undamentală e $a perpetuat de-a lungul !ieţii tale" :i i e8perienţa părinţilor tăi )i ni i ea a opiilor tăi nu a *o$t di*erită de a ta" =oi toţi trebuie $ă !ă !inde aţi de a elea)i răni" 7oate abuzurile )i erorile trebuie on)tientizate( iar emoţia ata)ată lor trebuie eliberată" ' ea$ta e$te alea prin are toate *iinţele rănite tre de la e8perienţa iubirii ondiţionate la e8perienţa iubirii *ără ondiţii" <n adrul pro e$ului !inde ării în!eţi $ă-ţi o*eri ţie în$uţi iubirea ne ondiţionată pe are nu ai primit-o ni iodată de la părinţii tăi biologi i( în a e$t pro e$ e)ti „nă$ ut din nou& )i în*iat din nou" dar nu de alte *iguri autoritare( i de în$ă)i 0ur$a /ubirii dinăuntrul tău" C.nd în!eţi $ă dai iubire *iinţei lăuntri e rănite" <n epi $ă-ţi $ himbi omplet on!ingerea ă !aloarea de $ine trebuie $ă $e bazeze pe modul în are alţii rea ţionează *aţă de tine" <n etul u în etul te antrenezi $ă te preţuie)ti a)a um e)ti - ai i )i a um - *ără ondiţii" :imeni alt ine!a nu poate *a e a$ta pentru tine" #amenii te pot $u$ţine )i în ura-a( dar nimeni nu te poate în!ăţa um $ă te iube)ti pe tine în$uţi" ' ea$ta e$te lu rarea *ie ărui $u*let indi!idual" Fie are $u*let !ine în e8perienţa *izi ă( dorni $ă $e on*runte u a e$te probleme ale !alorii de $ine" <n$ă( în ă de la în eputul $e-urului $u*letului ai i( apa ităţii $ale naturale de a iubi )i de a-i in lude pe alţii în trăirea a e$tei iubiri i $e impun anumite ondiţii" E$te ab$olut e$enţial a a e$te ondiţii $ă *ie modi*i ate total" 5a ă $u*letul pără$e)te lumea *izi ă( rez.nd ă e$te !i tima e8perienţei $ale de ai i( el !a *i tra$ din nou înapoi pentru a $e dez!ăţa de a ea$tă on!ingere" <n$ă da ă $u*letul $e treze)te la ade!ărul ă !aloarea $a nu e$te dependentă de nimi )i de nimeni în a*ara minţii )i e8perienţei $ale( i $e !a in$tala în 0ur$a /ubirii )i $e !a trezi din !i$ul bat-o urii" ' te trezi din bat-o ură în$eamnă a re$pinge iluzia ă nu e)ti !redni de a *i iubit a)a um e)ti" 7u demon$trezi iubire prin *aptul ă ţi-o dai ţie

?2

în$uţi în mod ne ondiţionat" Di( pe mă$ură e o *a i( îi atragi în !iaţa ta pe alţii are $unt apabili $ă te iubea$ ă *ără ondiţii" <n er area de a gă$i iubire în a*ara ta e)uează mereu( pentru ă nu poţi primi de la altul e!a e tu nu ţi-ai dat ţie în$uţi" C.nd te pri!ezi de iubire( îi atragi în !iaţa ta pe alţii are *a a ela)i lu ru" E8perienţa iubirii ne ondiţionate în epe în inima ta( nu în inima alt ui!a" :u ondiţiona apa itatea de a te iubi pe tine în$uţi de apa itatea alt ui!a de a te iubi" :u-ţi pune în rederea în ondiţiile impu$e iubirii $au în *orma în are ea $e prezintă( ă i a e$tea $unt tranzitorii )i $upu$e !i i$itudinilor !ieţii de zi u zi" /ubirea reală nu $e $ himbă" Ea e8i$tă independent de *orma prin are $e e8primă" 0ur$a a e$tei /ubiri eterne( omniprezente( lip$ite de *ormă( e$te înăuntrul tău" ' olo trebuie $ă-ţi pui în rederea( ă i a ea$tă /ubire e$te mai ertă de .t ori e !ei unoa)te !reodată" Di( atun i .nd Ea e$te *erm a)ezată in inima ta( nu !ei mai a!ea ne!oie $ă auţi *eri irea în a*ara ta" /n !iaţa ta( oamenii !or !eni )i !or ple a" Anii $e !or purta *rumo$ u tine" 'lţii $e !or purta ur.t" =ei a epta iubirea are ţi $e o*eră )i !ei pri!i lip$a de iubire drept eea e e$teF un $trigăt de a-utor al ui!a are $u*eră" <i !ei în ura-a pe alţii $ă gă$ea$ ă )i ei 0ur$a /ubirii înăuntru a)a um ai *ă ut )i tu - )tiind prea bine ă nu le poţi rezol!a mi ile probleme" 7ragedia !ieţii lor nu poate *i abordată de .t prin bună!oinţa lor de a pri!i în propriile lor inimi )i minţi" Cel e iube)te *ără ondiţii nu impune limite ni i propriei $ale libertăţi( ni i libertăţii alt ui!a" El nu în ear ă $ă-)i pă$treze iubirea pentru ă( a în er a $ă o pă$trezi" <n$eamnă a o pierde" /ubirea e un dar e trebuie o*erit în ontinuu( în *un ţie de *ie are $ituaţie în parte" /ar el e dăruie)te )tie întotdeauna .nd )i ui $ă dea darul" :u e nimi ompli at în a tul iubirii" 7otul de!ine ompli at numai atun i .nd ine!a în epe $ă tină iubire pentru el - iar atun i( eea e o*eră nu $e mai poate numi iubire" Cel e $e iube)te pe $ine în$u)i nu $e teme $ă *ie $ingur" Că i a *i $ingur e$te un prile- de a te iubi )i de a te a epta tot mai pro*und" 0e $imte el ne!redni ( da ă el iubit îl re$pinge@ 0e auto ompătime)te )i $e retrage din lume( $au $e ad.n e)te el în ăutarea unui înlo uitor@ :u" El ontinuă( pur )i $implu( $ă re$pire )i $ă-)i e8tindă iubirea( L la *ie are pa$ al e8perienţei $ale" Cel are $e iube)te ne ondiţionat nu iube)te pe *ragmente )i u intenţii a$ un$e" El nu aută pe ine!a $pe ial pe are $ă-l iubea$ ă( i iube)te pe ori ine are $e a*lă în *aţa $a" # per$oană nu e$te mai demnă $au mai nedemnă de iubirea $a de .t alta" Fratele meu( $ora mea( a e$ta e$te genul de iubire are $e na)te

??

a um în !oi% ' ea$ta e$te iubirea pe are !-o o*er )i pe are !ă er $-o e8tindeţi a$upra elorlalţi" E *oarte lar" :u poţi înţelege gre)it eea e îţi $pun" /ubirea poate e8i$ta numai între egali" /ubirea poate e8i$ta numai între *iinţe are au în!ăţat $ă $e iubea$ ă )i $ă $e preţuia$ ă lăuntri " /ubirea nu ia o$tate i" Ea nu $e t.rguie)te" :u e$te ompromi$ă de *ri ă" 5impotri!ă( a olo unde iubirea e prezentă( *ri a( prin miliardele de ondiţionări pe are le impli ă( nu poate e8i$ta" 7e în ura-ez $ă *ii one$t( prietene" /ubirea pe are tu o uno)ti nu e$te genul de iubire de$pre are !orbe$ eu" ,enul de iubire pe are îl de$ riu a um e$te ab$olut teri*iant pentru tine% 5e e oare@ Fiind ă trăirea e8perienţei /ubirii reale pune apăt e8perienţei tale legate de lumea ondiţionată" C.nd trăie)ti /ubirea reală( nu te mai $imţi $eparat de alţii" Pierzi ori e a$pe t al identităţii tale are îi re$pinge pe alţii" 7e de$ hizi $pre o realitate mai !a$tă - pe are o reezi împreună u alţii( prin în redere re ipro ă" Kude ata în etează )i a eptarea domne)te" „:u mi-e *ri ă de toate a$tea&( $pui tu" 5ar te rog $ă re*le tezi a$upra a e$tor lu ruri" Fii in$tit u tine în$uţi )i u mine" <ţi E07E *ri ă de toate a$tea( *iind ă ele pun apăt a e$tui !i$( iar $ingurul mod prin are ego-ul tău )tie $ă pună apăt !i$ului e$te prin a muri" 7e rog( a)adar( $ăţi re uno)ti *ri a de iubire( *ri a de moarte )i *ri a de anihilare" Eu am $pu$F „5a ă nu muriţi )i nu !ă na)teţi din nou( nu puteţi intra în împărăţia Cerului"&B C.nd am $pu$ a$ta nu am !orbit de$pre reîn arnare" =orbeam de$pre moartea ego-ului( de$pre moartea tuturor redinţelor e te $epară de alţii" =orbeam de$pre $*.r)itul -ude ării" Ceea e moare nu e)ti tu" Ceea e moare e$te tot eea e ai rezut ă e)ti( *ie are -ude ată pe are ai emi$-o de$pre tine $au de$pre alt ine!a '$ta e$te eea e moare" /ar eea e $e na)te din nou e$te plin de lumină )i $eninătate" E$te Chri$to$ul are are !iaţă eternă( în tine )i în mine" 'de!ăr !ă $pun eu !ouă( *ratele meu )i $ora mea( în!ierea !oa$tră e$te aproape" Di !ă e$te *ri ă de ea% Pe mine nu mă puteţi pă ăli" =ă !ăd tremur.nd( în genun hi( pri!ind în $u$ la ru ea pe are redeţi ă !eţi *i ridi aţi în ur.nd( a $ă plătiţi pentru g.ndurile )i *aptele !oa$tre pă ătoa$e" :u !ă negaţi *ri a( *iind ă( alt*el( nu !ă !oi putea a-uta"

B

ompară loan" / / / " B-G" 3:"7rd"4

?4

Ceea e moare pe ru e nu e)ti tu" 7u nu e)ti trupul tău" 7u nu e)ti g.ndurile taie în*ri o)ate )i în*ri o)ătoare" 7oate a e$tea pot muri )i !or muri" 5a ă nu a um( $e !a înt.mpla mai t.rziu" :u poţi e!ita moartea ego-ului" :u poţi e!ita moartea trupului" 5.rele nu $unt în mod ne e$ar unul )i a ela)i lu ru" :u *a e gre)eala de a rede ă ego-ul tău moare atun i .nd îţi moare trupul( $au ă trupul îţi moare atun i .nd îţi moare ego-ul" Ego-ul tău moare .nd nu-ţi mai e$te de *olo$" P.nă atun i( nu-ţi !a *i luat" Poţi $ă te agăţi de el aproape !e)ni ( dar nu o !ei *a e" Pentru ă a$ta în$eamnă iadul - )i nu !ei !rea $ă trăie)ti !e)ni în iad" =a !eni o !reme .nd durerea !a *i ople)itoare" =a !eni o !reme .nd !ei $triga $pre mineF „/i$u$e% 7e rog( a-ută-mă% 0unt gata $ă renunţ%& ' ea !reme( te a$igur( !ine pentru *ie are *iinţă" P.nă atun i( tot e poţi *a e e$te $ă tre i prin *ri ile tale" ;e unoa)te *ie are *ri ă pe are o ai )i dă-mi-o mie - pe *ie are dintre ele" „/i$u$e( mie *ri ă $ă mor""" /i$u$e( mi-e *ri ă de iubirea ta """ /i$u$e( mi-e teamă ă 5umnezeu mă !a pără$i"& <ngăduie a *ri ile tale $ă ia$ă la $upra*aţă )i dă-mi-le mie" '$ta !a grăbi trezirea ta" '$ta te !a du e dire t la miezul problemei tale( la *ri a de din olo de toate *ri ile tale" Fii în redinţat ă( atun i .nd !ei a-unge în a el lo ( !oi $ta alături de tine" /ubite *rate al meu( nu-ţi er de .t în rederea" 5ă-mi-o - )i !om ie)i împreună din a e$t lo al umbrelor" :u te pot $ uti de în*runtarea u *ri ile tale( dar te pot ţine de m.nă atun i .nd o *a i" Fii pe pa e" ;ezultatul *inal al ălătoriei tale e$te garantat" ' olo unde $unt eu a um( !ei *i )i tu" Di atun i !ei )ti u ab$olută ertitudine ă tu e)ti /ubire" Ea ni i nu $-a nă$ ut în tine( ni i n-a murit în tine" Ea e$te in$eparabilă de tine" E$te $ingura ta /dentitate"

?B

Deschi erea u3ii

C

a $ă a orzi atenţie unei per$oane $au unei $ituaţii( trebuie $ă *ii prezent pentru tine în$uţi( pentru ealaltă per$oană( .t )i pentru $ituaţia re$pe ti!ă" Ca $ă *ii prezent( nu poţi a!ea un program numai al tău" 5a ă te a)tepţi la e!a de la tine în$uţi( de la altul $au de la o $ituaţie în general( nu poţi *i pe deplin atent în a el moment" Capa itatea ta de a *i atent depinde de *aptul ă ai $au nu o minte de$ hi$ă( o minte liberă de -ude ăţi )i de a)teptări" 6a *el de important e$te $ă ai o inimă de$ hi$ă( eea e ne e$ită ompa$iune pentru tine în$uţi )i pentru alţii( .t )i iertare pentru eea e $-a înt.mplat în tre ut" ' a!ea o inimă de$ hi$ă în$eamnă a-i aborda pe alţii a pe ni)te egali )i a ăuta ondiţii propi e omuni ării pentru a $ă a-ungeţi la apropiere )i omuniune" A)a ătre iubire $e de$ hide )i $e în hide în mă$ura în are îţi de$hizi )i îţi în hizi mintea )i inima" C.nd u)a $e în hide( e ne!oie a omul $ă *ie răbdător )i iertător( ă i alt*el $-ar putea a ea $ă nu $e mai de$ hidă" E ne!oie a oamenii $ă $imtă nu numai prezenţa( dar )i ab$enţa iubirii" 0imţindu-i ab$enţa( ei în!aţă $ă a$ ulte )i $ă-)i înmoaie inima" 0imţindu-$e $eparat de alţii( ei în!aţă $ă de$ opere -ude ăţile $ubtile e $unt emi$e permanent" Fie are e8perienţă de $eparare $au de -ude are e$te un prile- de a te de$ hide $pre prezenţa iubirii" 5in pun t de !edere mental( a ea$ta impli ă di$tanţarea de per epţii rigide )i de -u$ti*i ările lor" 5in pun t de !edere emoţional( în$eamnă re$imţirea e*e tului $eparăriiF propria ta durere( .t )i durerea eluilalt" 7re erea de la -ude are ătre a eptare - de la $eparare la empatie e$te e$enţa !inde ării" 'tun i .nd nu e)ti în $tare $ă *a i a ea$tă tre ere( $tabile)ti ondiţiile pentru di$ on*ort )i boală în .mpul minteJ orp" 7rebuie $ă în epeţi $ă în!ăţaţi u toţii $ă tre eţi de la $tarea de di$on*ort )i boală la $tare bună" de la în hidere în $ine la de$ hidere( de la neîn redere la în redere" E ne!oie $ă în!ăţaţi $ă demon$traţi pa ea( prin tran$*ormarea po$turilor „de*en$i!e& în po$turi „re epti!e&( $ă demon$traţi armonia în relaţiile !oa$tre( prin tran$*ormarea g.ndurilor )i *aptelor „e8 lu$i!e& în g.nduri )i *apte „in lu$i!e&" ' *i !inde ător $au *ăptuitor de mira ole în$eamnă a-ţi a epta apa itatea intrin$e ă de a *i liber de on*li t( liber de !ină( liber de -u-

?E

de are $au în!ino!ăţire" 5a ă a epţi a ea$tă apa itate în tine în$uţi( !ei *a e mira ole în !iaţa ta( e8a t a)a um am *ă ut )i eu" Mi-am $pu$ de multe ori ă poţi *a e a$ta" =inde area e nu numai po$ibilă( i )i ne e$ară" Fie are dintre !oi e$te un !inde ător al propriilor !ătămări )i nedreptăţi per epute )i un martor al puterii mira olului" =inde area e$te $ingurul !o$tru $ op ai i" Cu .t !ă daţi mai repede $eama de a e$t lu ru( u at.t e mai bine" 'minte)te-ţi( te rog" ă ori e pra ti ă $pirituală autenti ă în epe prin ulti!area iubirii pentru $ine )i a eptarea de $ine" :u în er a $ă iube)ti alţi oameni( înainte de a în!ăţa $ă te iube)ti pe tine în$uţi" :u !ei reu)i $-o *a i" C.nd o per$oană !ine în !iaţa ta )i te „ al ă pe ner!i&( nu în er a $-o iube)ti" :u-ţi de$ ăr a ner!ii pe ea( n-o a uza( n-o în!ino!ăţi )i nu-ţi *a e din ea un du)man" ;e unoa)te( pur )i $implu( ă te al ă pe ner!i )i ere răgaz $ă *ii $ingur u $entimentele tale" C.nd e)ti $ingur( aminte)te-ţi ă eea e $imţi îţi aparţine numai )i numai ţie" Cealaltă per$oană nu are nimi de-a *a e u eea e $imţi" 5e$prinde-te de toate g.ndurile are l-ar *a e pe elălalt re$pon$abil de eea e $imţi" Contope)te-te u $entimentele tale )i $pune-ţiF „Ceea e $imt îmi arată un a$pe t din mine pe are îl -ude " =reau $ă în!ăţ $ă a ept toate *aţetele mele" =reau $ă în!ăţ $ă adu iubire tuturor părţilor mele rănite"& 'i a-un$ a um la tran$*ormarea autenti ă( e)ti pregătit a um $ă adu i iubire în inima ta" E8er$ează a e$t lu ru mereu )i *ii răbdător u tine în$uţi" :u în er a $ă-ţi !inde i $emenii )i lumea din -urul tău" <nainte de a *i în!ăţat $ă adu i iubire în propria ta inimă" ' ea$tă tentati!ă du e la e)e )i în ă la mai multă -ude are de $ine" Fi milo$ti! u tine în$uţi" /a-o în et" <n epe u !inde area propriilor tale g.nduri )i $entimente" 5e *ie are dată .nd !inde i un g.nd de -ude ată $au un $entiment de $eparare( *aptul e$te $imţit de *ie are minte )i inimă din uni!er$" =inde area ta nu îţi aparţine numai ţie( i tuturor *iinţelor" C.nd te împa i u tine în$uţi( pa ea lumii de!ine iminentă" 5a ă e $ă ai o re$pon$abilitate *aţă de alţii( a ea$ta e$te numaiF $ă a-ungi la pa e u tine în$uţi în propria ta(inimă )i minte" Anii g.nde$ ă un a$t*el de $*at e egoi$t )i ire$pon$abil" Ei red ă( pentru a gă$i *eri irea( trebuie $ă $al!eze $au $ă m.ntuia$ ă lumea" E o eroare de per epţie" 't.ta timp .t nu-)i gă$e$ mai înt.i ei în)i)i *eriirea( lumea e$te o$.ndită" Poate ă ţi-e greu $ă auzi e-ţi $pun( dar ă$ta-i ade!ărul" /n azul în are nu e)ti *eri it în momentul de a um( n-ai um $ă mai *ii !reodată *eri it" Prin urmare( da ă nu e)ti *eri it a um( nu-ţi mai ăuta *eri irea

?G

în !iitor( i on entrează-ţi atenţia pe momentul prezent" 'i i $e a*lă *eri irea ta" # inimă de$ hi$ă )i o minte de$ hi$ă $unt u)a e $e de$ hide larg $pre prezenţa iubirii" Chiar )i .nd u)a e în hi$ă( prezenţa ei te îmbie $-o de$ hizi" Chiar )i .nd -ude i )i te $imţi $eparat de elălalt( iubirea te heamă dinăuntru" Mi-am $pu$ doar ă nu ontează de .t de multe ori ai re*uzat $ă intri în $an tuar( tot e ai de *ă ut e$te $ă baţi )i u)a ţi $e !a de$ hide" =-am $pu$F „Cereţi( )i !eţi primi"&E( dar !oi re*uzaţi $ă mă redeţi" '!eţi impre$ia ă ine!a !ă ontabilizează pă atele( momentele de indeizie $au re al itranţă( dar nu e ade!ărat" 0ingurii are ontabilizează $unteţi !oi în)i!ă" 'de!ăr îţi $pun eu ţie( *rate al meuF „:u mai ontabiliza( nu te mai -u$ti*i a( nu mai pretinde ă u)a e$te în uiată" Eu $tau ai i în prag" =ino $pre mine( ia-mă de m.nă )i( împreună( !om de$ hide u)a )i !om intra"& Eu $unt u)aG ătre iubirea ne ondiţionată" C.nd !ei pă)i prin ea( )i tu !ei *i u)a"

E G

loan" P=/" 24" :oul te$tament 3 :" F - d i t " 4 loan P" 9" :oul 7e$tament 3:" +dit"4

?H

Renunţarea la ef#rt

C

e $e înt.mplă în !iaţa ta e neutruL nu e ni i poziti!( ni i negati!" 7u de izi da ă e poziti! $au negati!( $piritual $au pro*an" 7ot eea e $e a*lă în adrul e8perienţelor tale poate *i înze$trat u alităţi $pirituale( prin *aptul ă adu i drago$te( a eptare )i iertare" Chiar o boală *atală( un !iol $au un omor pot *i $ himbate prin puterea iubirii tale" 7u ai impre$ia ă înţelegi $en$ul e!enimentelor e au lo în !iaţa ta" :imi nu poate *i mai departe de ade!ăr" 7u nu înţelegi $en$ul ni i unui lu ru e $e înt.mplă( deoare e îi impui propriul tău $en$" 5a ă dore)ti $ă înţelegi $en$ul a eea e $e înt.mplă în !iaţa ta" <netează $ă-i mai on*eri propriul tău $en$" 6a$ă lu rurile a)a um $unt" 0imte-le pe deplin" <ngăduie-le $ă te-n!eţe de e au apărut în !iata ta" 5a ă !rei $ă a-ungi hiar la miezul problemei( întreabăF „Cum mă a-ută a ea$tă $ituaţie $ă iube$ mai din plin@ Ce îmi ere ea $ă dăruie$ din eea e în ă reţin pentru mine@& ' ea$tă întrebare te !a adu e în miezul problemei( deoare e demon$trează di$ponibilitatea ta de a pri!i $ituaţia a pe un dar( mai ur.nd de .t a pe o pedeap$ă" C.nd dai propriul tău $en$ $ituaţiei re$pe ti!e( o !ei !edea mereu a pe o pedeap$ă pentru tine $au pentru alt ine!a" /ată e *a e *ri a din *ie are înt.mplare din !iaţa ta" Fri a ta te ondamnă at.t pe tine .t )i pe $emenul tău" :u *i $urprin$ .nd $e înt.mplă a$t*el - i( dimpotri!ă( a)teaptă-te la a$ta" :u în er a $ă trăie)ti *ără *ri ă" <n er area de a trăi *ără *ri ă e$te propunerea ea mai în*ri o)ătoare pe are ţi-o poţi imagina" Pur )i $implu( ia uno)tinţă de *ri ă )i tre i prin ea p.nă a-ungi la apătul ei" :u în er a $ă trăie)ti *ără $ă te ondamni pe tine în$uţi $au pe alţii( i ontemplă ondamnarea )i tre i prin ea întru iertare" 5oar *aptul ă e8i$tă o alegere la îndem.nă nu în$eamnă ă tu trebuie $ă *ii el are alege" Contemplă opţiunea )i la$ă-ţi on)tienta $ă trea ă prin ea" :imi din eea *a i tu nu îţi poate adu e m.ntuirea" 5e *apt" tot eea e *a i te !a împiedi a( pur )i $implu( $ă gă$e)ti eea e de-a $e a*lă ai i" 1.ntuirea de-a e8i$tă" 7u e)ti de-a m.ntuit" :u trebuie $ă-ţi umperi m.ntuirea de la mine" de la aproapele tău" de la !reo bi$eri ă $au $inagogă" Pra ti i iertarea( nu pentru a-ţi umpăra m.ntuirea( i pentru ă

?9

pra ti area iertării îţi permite $ă trăie)ti e8perienţa m.ntuirii hiar ai i" hiar a um" <n!eţi $ă a epţi a pe un dar tot eea e !ine( nu pentru ă a$t*el te pui bine u 5umnezeu( i *iind ă a ea$tă a eptare îţi aminte)te ă nimi nu e în neregulă a um )i ni i nu a *o$t !reodată" <n!eţi $ă re uno)ti momentele în are în epi $ă te în hizi în tine )i $ăi îndepărtezi pe oameni după *aptul ă( atun i .nd e)ti lini)tit( re epti! )i de$ hi$( te $imţi mult mai bine" <ntreaga ta $piritualitate e trăită doar în a e$t moment" :-are nimi de-a *a e u e!a e ai g.ndit $au ai $imţit !reodată în tre ut" Ea $e mani*e$tă hiar a um" o dată u împre-urarea u are te on*runţi" 7răie)ti e8perienţa întuneri ului )i lip$urilor( doar atun i .nd e)ti nemulţumit de $ituaţia pe are momentul ţi-o adu e în dar" C.nd ontempli $ituaţia )i $imţi re uno)tinţă pentru ea( trăie)ti doar prea*eri irea" :u în er a $ă ie)i din întuneri " :u în er a $ă intri în prea*eri ire" 7re erea are lo de ia $ine" Fii doar di$pu$ $ă tre i )i la$ă totul în $eama a e$tei di$ponibilităţi" Cea mai mare parte din eea e în er i $ă *a i pentru tine în$uţi nu !a reu)i( *iind ă nu )tii ine e)ti tu u ade!ărat" /maginea ta de $ine e limitată" :u uno)ti $au nu $imţi amploarea /ubirii lui 5umnezeu pentru tine" ,.nde)ti ă( unde!a pe tra$eu( e!a din tine $-a rupt( $au ă( probabil( îţi lip$e$ anumite părţi" 5ar a e$t lu ru nu e$te ade!ărat" :u ai părţi lip$ă $au rupte" 7oată întregimea ta e$te prezentă deplin( hiar a um" 1ulţi dintre !oi $tudiază on)tienta ideii de a pro$pera )i totu)i( eea e *a eţi nu pare a du e la pro$peritate" 5e e oare@ Pentru ă nu !ă unoa)teţi ade!ărata !aloare" 5a ă !-aţi unoa)te ade!ărata !aloare( nu aţi a!ea $enzaţia ă e!a lip$e)te din !iaţa !oa$tră" 'ţi *i re uno$ ători pentru tot eea e a!eţi" 'de!ărul e$te ă ori e g.nd pro$peră" Fie are g.nd pe are îl g.nde)ti î)i adu e aportul de energie( poziti!ă $au negati!ă( la $ituaţia e8i$tentă" ,.ndurile negati!e pro$peră aidoma elor poziti!e" <ntru .t ai un ame$te de g.nduri poziti!e )i negati!e( $ituaţia ta e8terioară le re*le tă pe ambele" Cu toate a e$tea( nu !ei reu)i $ă-ţi gone)ti g.ndurile negati!e( *o aliz.ndu-te pe ele poziti!e" 5e *apt( u .t te on entrezi mai mult pe g.ndurile poziti!e( u at.t mai multă putere on*eri g.ndurilor tale negati!e" ' e$ta e$te un parado8 din are nu $e poate ie)i" lată de e poţi $ă renunţi la pra ti a a*irmaţiilor poziti!e" Ele $unt pur )i $implu un ho u$-po u$" :u mai în er a $ă-ţi $ himbi g.ndurile negati!e( i *ii doar on)tient de ele" Fii on)tient de emoţiile ata)ate de ele )i la$ă-ţi on)tienţa $ă te du ă dintr-o parte într-alta"

4C

Cum ai $ă în!eţi $ă *ii $u$ţinut de 6egea 5i!ină( da ă inter*erezi mereu u modul ei de operare@ 'de!ăr îţi $pun eu ţieF nu poţi $ă te dregi $ingur" <n er area ta de a te drege tu în$uţi nu *a e de .t $ă-ţi *ăr.miţeze on)tienta ta în bu ăţi )i mai mi i" 0-ar părea ă îţi $pun două lu ruri e $e ontrazi unul pe elălalt( dar nu e a)a" Ceea e îţi $pun e$te ă !iaţa ta are doar $en$ul pe are tu i-l dai )i ă poţi alege între a-i da un $en$ poziti! $au unul negati!" Di îţi mai $pun ă( ori e $en$ i-ai da tu( el !a *i limitat" 'mbele enunţuri $unt ade!ărate" C.nd îţi urmăre)ti g.ndurile( de!ii on)tient ă o parte a ta !rea un rezultat )i altă parte !rea altul" 0imţi ă trebuie $ă alegi între a e$te două părţi( iar a$ta îţi produ e ten$iune )i on*li t" C.nd mintea ta $e a*lă în $tare on*li tuală( nu ie)i din ea aleg.nd între două poziţii opu$e" '$ta nu !a *a e de .t $ă in$taleze un on*li t )i mai inten$" /e)i din $tarea de on*li t( a ept.nd ambele poziţii" Cu alte u!inte( a epţi at.t g.ndurile poziti!e( .t )i pe ele negati!e( *ără a le *a e pe unele „mai bune& de .t pe elelalte" ' ea$ta e un ge$t de iubire" /ubirea tran$ ende întotdeauna ori e *el de duali$m" /ubirea nu $e de lară ni iodată de partea ui!a" Ea a eptă întotdeauna !aliditatea ambelor părţi" Crezi ă trebuie $ă alegi între ore t )i gre)it" 5ar e)ti tu $au ori ine alt ine!a apabil $ă hotăra$ ă e e$te ore t )i e e$te gre)it@ 5e îndată e rezi ă )tii( ai pierdut *irul ade!ărului" ')a ă nu în er a $ă alegi" 7u nu )tii e e ade!ărat )i e e$te *al$" :u te $itua de o parte )i nu o re$pinge pe ealaltă" ' eptă-le pe am.ndouă( $au pe ni i una" Fii neutru )i !ei da piept u !iaţa în ondiţiile impu$e de ea" P.nă e nu !ei a-unge în a ea$tă $tare de neutralitate( !ei ontinua $ă impui propriul tău *el de a !edea lu rurile a$upra a eea e $e înt.mplă în !iaţa ta )i întotdeauna !ei a!ea $enzaţia lip$urilor $au a pedep$ei( deoare e nu-ţi uno)ti propria !aloare" <nţelegi e-ţi $pun@ Chiar da ă ai rede ă trebuie $ă dregi e!a în eea e te pri!e)te - )i nu $ugerez ă a)a ar $ta lu rurile - tu nu ai )ti um $ă pro edezi" 5a ă e)ti *ă ut bu ăţi( um te poţi drege@ 5a ă e)ti di!izat $au în on*li t( um poţi rea întregimea@ :umai eea e nu e$te *ă ut bu ăţi poate trăi e8perienţa întregimii $ale" <nţelege ă ai i( în a e$t moment( nu e nimi în neregulă u tine $au u !iaţa ta" 7otul e$te a)a um trebuie $ă *ie" Chiar a um( în a e$t moment( e)ti întru totul iubit" E)ti ople)it de durere $au te a*li într-un on*li t@ în regulă" 5ar a$ta

41

nu în$eamnă ă nu e)ti întru totul iubit" /deea ă $u*erinţa îţi rupe legătura u iubirea e$te o idee pe are tu ai impu$-o $ituaţiei" <n ade!ăr( nimi nu te rupe de iubire( în a*ară de propriile tale on!ingeri )i redinţe" Di a e$ta e$te moti!ul pentru are $u*eri în primul r.nd" 0u*eri pentru ă g.nde)ti )i $imţi ă ţi-a *o$t ruptă legătura u iubirea" 7u ră$torni ade!ărul $ituaţiei" Fa i din auză e*e t )i din e*e t *a i auză" ' ea$ta e$te *ri a ta în plină a ţiune" <nţelege a e$t lu ru( a $ă poţi !edea din olo de el" <ngăduie on)tientei tale $ă $e apro*undeze" Contemplă-ţi întreaga ego-dramăH )i ia-o a)a um e" <nţelege ă( prin propria ta *ri ă( tu reezi e8perienţa ta u lumea" 5ar nu-ţi trage palme din auza a$ta" ' eptă eea e !ezi )i la$ă lu rurile $ă $e $ himbe de la $ine" C.nd !ezi lumea în ompleta ei neutralitate( !ei înţelege ă ea e8i$tă doar a o unealtă pentru propriul tău proe$ de în!ăţare" :u !reau $ă te în ur u on epte" 5ar trebuie $ă înţelegi um *ri a ta ră$toarnă ade!ărul" Ea *a e din tine o !i timă a lumii( )i a$ta nu e$te ade!ărat" Ca !i timă( nu-ţi !ei unoa)te ni iodată puterea reatoare $au identitatea ta întru /ubire" :u -u a rolul !i timei" E un -o găuno$( un -o al oglinzilor" Cel are gre)e)te împotri!a ta e$te doar o re*le ţie a lip$ei de $timă *aţă de tine în$uţi" 7u ai reat prezenţa lui în oglinda ta" ;idi ă-te( mărturi$e)te-ţi ă te ură)ti pe tine în$uţi )i la$ă-l pe elălalt $ă-)i !adă de drum" ' nutri repro)uri( nemulţumiri )i re$entimente împotri!a $a nu-ţi !a *i de a-utor" '-l pedep$i nu te !a *a e $ă te $imţi mai bine" 6a$ă-i $ă ple e ne$tingheriţi pe ei are te bat-o ore$ " ;oagă-te pentru ei )i bine u!.ntează-i" :u-i lega de tine u g.nduri de răzbunare( i eliberează-i u u!inte de drago$te )i în ura-are" Di a*lă ă( în mă$ura în are îi eliberezi( te eliberezi pe tine în$uţi" <ţi pot ţine o predi ă de$pre puterea iertării( dar numai .nd o !ei trăi tu în$uţi !ei )ti .t de mare e$te a ea$tă putere" 5i$ponibilitatea de a te ierta pe tine în$uţi )i de a-i elibera pe alţii de -ude ăţile tale e$te ea mai mare putere pe are o poţi unoa)te( .tă !reme trăie)ti în a ea$tă întrupare" 0ingura putere are e mai mare de .t a ea$ta e$te puterea /ubirii în$ă)i" 5ar( *ără ge$tul iertării are îndepărtează !ălul *ri ii( puterea /ubirii nu-ţi $tă la di$poziţie"
H

în analogie u psihodramă - impro!izaţie de $ enete ondu$e în a)a *el în .t $ă elibereze pe anumiţi bolna!i de omple8ele lor" 3:" 7rad"4

42

<n$ă prinde ura-( prietene" 5e *ie are dată .nd ierţi( tu dizol!i o ondiţie pe are ai impu$-o propriei taie apa ităţi de a iubi" 5e *ie are dată .nd ierţi( iubirea e$te trezită în tine la ni!eluri tot mai pro*unde )i apa itatea ta de a e8tinde a ea$tă iubire $pore)te" ' ea$ta e în$ă)i natura ălătoriei" Fii împă at u ea )i nu $e poate $ă nu te du ă a a$ă"

4?

4rans!arenţ"

C

.nd n-ai nimi de a$ un$( lumina on)tientei tale nu mai e$te ompromi$ă de o ru)ine $e retă" 1in iunile nu mai trebuie menţinute" ;elaţiile nu-ţi mai $unt împo!ărate de planuri a$ un$e" 0implitatea )i limpezimea domne$ în !iaţa ta( ă i nu e8i$tă amăgire" Fie are dintre !oi are la di$poziţie a ea$tă limpezime hiar a um( da ă are ura-ul $ă omuni e( *ără ezitare( tot eea e g.nde)te )i $imte" ' e$ta e$te ge$tul în rederii tale *aţă de $emenul tău" ' ea$ta e$te a eptarea ta de a *i !izibil )i !ulnerabil" 5a ă ai o *ri ă )i o împărtă)e)ti( atun i a ea$tă *ri ă )i !ina din $patele ei nu mai răm.n a$ un$e" 5a ă nutre)ti un g.nd are îl ondamnă pe alt ine!a( poţi $ă-l negi( $ă-l ma$ hezi $au $ă-l proie tezi a$upra alt ui!a( $au poţi $ă îl $ oţi la i!eală( $ă-i dai mare atenţie )i $ă-l !inde i" /ţi poţi a$ unde g.ndurile de ata $au le poţi mărturi$i" ;itualul mărturi$irii( a )i ele mai multe ritualuri( a în etat $ă mai reprezinte ade!ăratul $ op ai on*e$iunii" :u mai are ni i o legătură u a primi iertarea de la alt ine!a" 're în$ă *oarte mare legătură u a re$pinge antitatea enormă de di$imulare )i u on)tientizarea deplină a *ri ii )i a !inei" Cel are aude on*e$iunea nu e$te un -ude ător( i un martor" El $au ea nu trebuie $ă poarte !e)mintele $au în$emnele autorităţii" #ri e martor e potri!it( at.ta timp .t înţelege ă rolul $ău nu e$te $ă -ude e $au $ă ondamne( i doar $ă a$ ulte u ompa$iune" :u e8i$tă ine!a are $ă nu *a ă gre)eli" 'buzul unuia împotri!a altuia( u $au *ără intenţie( e e!a la ordinea zilei" ' a)tepta a toate abuzurile $ă în eteze e o nai!itate" :umai ine!a are nu e în onta t u !ulnerabilitatea $a umană ar a$pira la un ţel at.t de înalt )i ne*ondat" Di um )i-ar putea a epta natura di!ină( ine!a are nu e$te în $tare $ă-)i a epte natura umană@ =eţi *a e mereu gre)eli )i !ă îndemn $ă *iţi re uno$ ători pentru *ie are dintre ele" Fie are gre)eală e$te un dar( *iind ă îţi o*eră )an$a ore ţiei" Prea$lă!e)te )an$a de a adu e la $upra*aţă tot e e$te manipulare )i di$imulare" Fiţi re uno$ ători pentru in!itaţia de a $onda zonele întune ate ale minţii !oa$tre )i de a adu e onţinutul lor în lumina e8aminării on)tiente" C.nd îţi -u$ti*i i gre)elile( te agăţi de ele )i îţi impui $ă le aperi tot

44

timpul" '$ta îţi ia enorm de mult timp )i energie" 9a( mai mult" da ă nu e)ti atent( poate de!eni tema dominantă a !ieţii tale" 5e e nu ţi-ai mărturi$i gre)elile( a $ă nu mai *ii ne!oit $ă-ţi petre i tot timpul apăr.ndu-le@ ;e unoa)te-ţi pe *aţă di$imularea( a$t*el în .t limitările tre utului $ă nu te mai înlănţuie" Permite *ie ărei gre)eli $ă *ie re uno$ ută in mod de$ hi$" 5a ă nu ai o părere bună de$pre aproapele tău" $pune-i a$ta )i roagă-l $ă te ierte" :u *a e a ea$ta a $ă-l $ui pe un piede$tal( i a $ă te *ere)ti $ă azi în groapa *ără *und a urii de $ine )i a di$perării" ' e$ta e lea ul de are ai ne!oie a $ă trăie)ti *ără *ri ă( *ără ne in$te )i *ără !ină" Prietene( ia a e$t medi ament" Mi l-am o*erit înainte )i ţi-l o*er în ă o dată" Cara terul den$ )i apă$ător al a e$tei lumi e$te rezultatul lip$ei tale de ura- în a-ţi admite gre)elile( e$te rezultatul -o ului ipo rit pe are-l -o i u $emenii tăi" Chiar rezi ă e po$ibil $ă *ii mai moral $au mai ore t de .t aproapele tău@ Poţi *i( e!entual( mai diba i în a-ti a$ unde gre)elile" ' e$ta e$te un -o tri$t )i autoeliminator" <ţi er $ă în etezi de a-l mai -u a" <ţi er $ă ai în redere în aproapele tău )i $ă *ii $igur ă el nu are un lo pri!ilegiat .nd e !orbă de -ude are( i $e a*lă alături de tine( a egalul tău" El nu te poate ondamna( tară a $e ondamna pe $ine" 0po!ede)te-te ţie în$uţi" 0po!ede)te-te partenerului tău( )e*ului tău( hiar )i $trăinului de pe $tradă" :u *i preo upat de eea e g.nde)te lumea" 7u tran$miţi o în!ăţătură re!oluţionară" 1ărturi$irea ta le permite altora $ă-)i pri!ea$ ă propriile gre)eli u ompa$iune" # *emeie are î)i admite gre)elile e$te o lumină ălăuzitoare pentru eilalţi" Ea $-a lepădat de hainele întuneri ului" 6umina $trăbate prin ea( ă i mintea ei e$te tran$parentă( un anal urat prin are ade!ărul urge *ără e*ort" 0emenii ei )tiu imediat ă pot a!ea în redere în ea )i îi întind m.na" # a$t*el de *emeie e$te o ade!ărată preotea$ă" <ntru .t )i-a iertat propriile pă ate( ea poate e8tinde a ea$tă iertare )i a$upra altora" 'utoritatea ei nu !ine din e8terior( i dinăuntru" Ea a *o$t hirotoni$ită( dar nu de ătre o autoritate din lume" Di( u toate a e$tea( ori ine !ine la ea o re unoa)te( are în redere în ea )i i $e $po!ede)te" ' e$ta e$te ade!ărul de$pre $po!edanie" #ri e bărbat $au *emeie poate *i preot" :u rede în min iunile are-ţi $unt o*erite în numele meu" Folo$e)teţi bunul $imţ" :u !ă ru)inaţi da ă !-aţi îndepărtat de religie( *iind ă nu aţi putut $ă a eptaţi a e$te min iuni" Di eu m-a) *i îndepărtat de o bi$eri ă e nu

4B

o*eră nimi alt e!a de .t amăgire( e8 lu$i!itate )i !ino!ăţie" '!eţi dreptate $ă re$pingeţi în!ăţăturile *al$e" 5ar nu îngăduiţi a m.nia !oa$tră la !ederea ipo riziei unor oameni ai lumii îmbră aţi în haine preoţe)ti $ă !ă îndepărteze de relaţia !oa$tră dire tă u mine" Aitaţi tot e aţi *o$t în!ăţaţi de alţii )i luaţi în on$iderare ade!ărul a*lat a um în inimile !oa$tre" /ată lo ul unde trebuie $ă ne înt.lnim )i nu în !reo lădire *a$tuoa$ă( are îmi $*idează în!ăţătura )i !iaţa" Pri!e)te( a um( ade!ărul în *aţă( prietene" :u poţi $ ăpa de $u*erinţă( a!.nd $e rete *aţă de mine $au *aţă de $emenul tău" Pentru a pune apăt $u*erinţei( trebuie $ă pui apăt tuturor *ormelor de amăgire din !iaţa ta( iar a$ta $e poate *a e numai $pun.nd ade!ărul - ţie în$uţi( mie )i aproapelui tău" Ce ai de pierdut( în a*ară de apă$area )i hao$ul din lume@ =rei $ă-ţi pă$trezi $e retele )i $ă răm.i în labirint( $au !rei $ă le mărturi$e)ti )i $ă te eliberezi de drumurile întune oa$e )i întorto heate@ 'legerea îţi aparţine" 5ar nu te pă ăli" :u e8i$tă m.ntuire în tăinuire )i întuneri " 1.ntuirea e o*erită de$ hi$ *ie ăruia( în lumina ade!ărului" /ar în a ea lumină nu poate răm.ne ni i o umbră a ru)inii $au a pă atului" la-ţi ura-ul de a-ţi admite gre)elile( a $ă le poţi ierta )i a $ă te eliberezi de durere( zbatere )i amăgire" <n rede-te în aproapele tău( a )i el $ă $e poată în readă în tine( într-o bună zi" :u nega ade!ărul )i ni i nu pretinde ă nu l-ai auzit" Că i eu ţi l-am $pu$ ai i( în u!inte $imple( pe are le poţi înţelege" ;e$tul depinde de tine( ă i ade!ărul nu e$te în$u)it( p.nă .nd nu e pu$ în pra ti ă în !iaţa ta" Fie are dintre !oi e$te o *aţetă în ne$temata u multe *aţete a /ubirii )i ,raţiei lui 5umnezeu" <n *elul $ău( *ie are dintre !oi are o modalitate de e8primare de o demnitate $implă" Frumu$eţea unei *aţete nu inter*erează u $plendoarea eleilalte( ba hiar i-o $pore)te( at.t în amploare .t )i în inten$itate" Ceea e *a e a o *aţetă $ă $trălu ea$ ă e$te a e$ibil tuturor" 6umina are $e a*lă în mine e$te )i în tine" /ar eu nu $unt mai iubit de 5umnezeu de .t e)ti tu" Di a e$ta e$te lu rul pe are trebuie $ă a-ungeţi $ă-l unoa)teţi în propria !oa$tră inimă( *ratele meu )i $ora mea" :i i o în!ăţătură )i ni i o predi ă( ori .t de multe ar *i ele( nu te !or *a e $ă rezi a$ta" /ată de e te rog $ă e8er$ezi" <ndepărtează impurităţile -ude ării e blo hează limpezimea perepţiei tale"

4E

<ndepărtează ob$ta olele ompetiţiei( in!idiei )i lă omiei are blo hează re!ăr$area iubirii prin inima ta" 1ărturi$e)te-ţi *ri ile" $entimentele tale de imper*e ţiune( gre)elile( re$entimentele( repro)urile )i nemulţumirile tale" 'du întuneri ul g.ndurilor )i $entimentelor tale $e rete în lumina on)tientizării depline" :u e8i$tă gre)eală e nu poate *i ore tată( abatere e nu poate ti iertată" ' ea$ta e$te în!ăţătura mea" 5ar nu o poţi înţelege doar prin u!intele mele" 7ot eea e am propo!ăduit( am )i demon$trat în !iaţa mea" Cum a) putea( atun i( $ă er mai puţin de la tine( prietene@

4G

I

Ini-a ce se tre0e3te

ubirea ne ondiţionată îţi !ine în mod *ire$ " E în *irea ta $ă $imţi ompa$iune pentru tine în$uţi )i pentru alţii" E în *irea ta dorinţa de a întinde o m.nă )i de a alina un prieten" /ţi $tă în *ire $ă prime)ti iubirea elor ărora le pa$ă de tine" :imi din toate a e$tea nu ere e*ort" :imi din toate a e$tea nu ere în!ăţătură" 5e e( atun i( trăie)ti at.t de rar e8perienţa iubirii ne ondiţionate@ ;ă$pun$ul $-ar putea $ă te $urprindă" 6a în eput ai *o$t una u 5umnezeu )i te-ai împărtă)it din atotputerni ia /ubirii 0ale" :imi nu ţi-a *o$t impo$ibil" 5ar( apoi( ai în eput $ă te întrebi e $-ar înt.mpla da ă ai rea $eparat de 5umnezeu@ <ntru .t n-ai mai *ă ut-o ni iodată înainte( nu erai prea $igur de tine" ' apărut îndoiala )i te-ai întrebatF „Di da ă e!a merge pro$t@& ' ea$tă îndoială a *o$t doar nelini)tea $eparării( dar ea a dat na)tere multor altor g.nduri în*ri o)ătoare" Printre ele era )i a e$taF „5a ă în ur lu rurile" 5umnezeu $-ar putea $ă 0e $upere pe mine )i $ă-mi retragă /ubirea 0a"& /ar a e$t g.nd a *o$t argumentul hotăr.tor" :-a durat mult a de la a e$t g.nd $ă tre i la trăirea e8perienţei de a te $imţi !ino!at )i de one tat de la prezenţa iubitoare a lui 5umnezeu" 9ineînţele$ ă a ea$tă $eparaţie a *o$t arti*i ială )i autoimpu$ă( dar tu ai re$imţit-o a reală" 'i rezut în ea" Di( a$t*el( tot eea e ai reat după a eea a *o$t rezultatul a e$tei redinţeF „5umnezeu nu mă iube)te" El e$te nemulţumit de mine" :u $unt !redni de /ubirea 0a"& Di( a$t*el( ai „ ăzut din graţie& în propria ta minte" 'i tre ut de la a împărtă)i puterea omnipotentă a /ubirii lui 5umnezeu( la a-ţi *i *ri ă de a ea$tă /ubire" An alt mod de a $pune a ea$ta e$te ă ţi $-a *ă ut *ri ă de propria-ţi putere reatoare )i ai a$ un$-o( a $ă nu mai dai de ea" 'i în etat $ă *ii un reator )i ai de!enit o !i timă" 'i în etat $ă *ii o auză )i ai de!enit un e*e t" Cu alte u!inte( ai întor$ realitatea pe do$" 'i *ă ut a

4H

/ubirea $ă *ie în*ri o)ătoare" C.nd te $imţi $eparat( e greu $ă-ţi adu i aminte um era înainte de $eparare" ' ea$ta pare a *i dilema are îţi e$te ara teri$ti ă" Pentru a-ţi gă$i alea de întoar ere la 5umnezeu( trebuie $ă-ţi re on$titui pa)ii )i $ă-ţi dai $eama ă „$eparaţia& a *o$t opţiunea ta( nu a 6ui" 'i pu$ întrebareaF „Ce ar *i da ă abuzez de a ea$tă putere@& 'poi" ai ontinuat prin a *a e o lume în are puterea ta era în*ri o)ătoare" :u te-ai oprit a $ă a)tepţi ră$pun$ul lui 5umnezeu la îndoiala )i *ri a ta" 5a ă ai *i a$ ultat ră$pun$ul 6ui( ai *i auzit am a)aF „7u e)ti iubit *ără ondiţii" :u îmi !oi retrage ni iodată /ubirea 1ea pentru tine" :umai amintindu-ţi ă e)ti iubit( poţi a ţiona într-un mod iubitor"& 5a ă ai *i a$ ultat ră$pun$ul lui 5umnezeu( !i$ul tău de$pre $eparaţie $-ar *i $*.r)it" Că i ră$pun$ul lui 5umnezeu onte$tă in$tantaneu pre$upunerea ta ă nu e)ti iubit" ' ea$tă pre$upunere e ideea ne!roti ă originară" #ri e !i timizare în epe u a ea$tă idee" :u poţi g.ndi lu ruri „rele& )i nu poţi omite *apte „rele&( de .t da ă rezi ă e)ti „nedemn de iubire&" #ri e ata porne)te din a ea$tă uni ă pre$upunere" 'dam )i E!a )i-au pu$ )i ei întrebarea „ e-ar *i da ă """ „Cear *i da ă a) m.n a din măr )i a) de!eni la *el de puterni ca 5umnezeu@& Ei de a$emenea( )i-au dat propriul ră$pun$ în*ri o)ător( au $imţit ru)inea )i $-au a$ un$ de 5umnezeu" 7u pui a eea)i întrebare( hiar a um" 1e$te i a ela)i măr" 7e -o i )i tu de-a !-aţi a$ un$elea u 5umnezeu" <ntr-ade!ăr( eea e menţine e8perienţa ta de !i timă e -o ul ontinuu de a pune a ea$tă întrebare )i de a ră$punde la ea" <n lumea plă$muită de tine( e)ti *ie o !i timă( *ie un torţionar" Pe mă$ură e tre i prin a e$te roiuri( !ezi ă e mi ă di*erenţa între ele" =i tima are ne!oie de torţionar )i !i e!er$a" Problemati a răului nu apare p.nă .nd nu te îndoie)ti de propria ta !redni ie de a o*eri )i de a primi iubire" ' ea$ta e$te $tarea ta e8i$tenţială" 7e îndoie)ti ă e)ti !redni de iubire """ tu )i ori ine alt ine!a din lumea ta" ' um apare alegerea( $ingura alegere pe are trebuie $-o

49

*a iF ai de g.nd $ă ră$punzi tu în$uţi la întrebarea „$unt eu !redni de iubire@&( $au ai de g.nd $ă a)tepţi $ă auzi ră$pun$ul lui 5umnezeu@ E$te hiar a)a de $impluF ai de g.nd $ă-6 la)i pe 5umnezeu $ă-ţi ore teze pre$upunerea originară eronată( $au ai de g.nd $ă a epţi a ea$tă pre$upunere a pe un ade!ăr )i $ă-ţi lăde)ti întreaga !iaţă pe baza ei@ :u e ni iodată prea t.rziu $ă te opre)ti din me$te atul mărului" :u e ni iodată prea t.rziu $ă-ţi dai $eama ă ră$pun$ul tău la propriul tău interogatoriu în*ri o)ător e$te ne$ati$*ă ător" :u e ni iodată prea t.rziu $ă te întor i ătre 5umnezeu )i $ă $puiF „5umnezeule% ;ă$pun$ul meu mi-a umplut mintea de *ri ă" ;ă$pun$ul meu mi-a adu$ în !iaţă numai durere )i luptă" 7rebuie ă e$te ră$pun$ul gre)it" =rei( 7e rog( $ă mă a-uţi $ă gă$e$ altul@& =ezi tu( !iaţa ta $pirituală pe păm.nt nu în epe p.nă .nd nu pui a ea$tă întrebare" :u ontează e religie ai" :u ontează are e$te $tatutul tău $o ial $au e onomie" Fie are dintre !oi !a a-unge la un pun t în !iaţa $a .nd !a *i gata $ă onte$te propriile $ale redinţe )i pre$upuneri *al$e" /ar a e$ta e în eputul !inde ării !oa$tre )i re$taurarea puterii !oa$tre )i a ro$tului !o$tru" <ndoiala de propria îndoială( negarea propriei negati!ităţi reprezintă pun tul de otitură( $*.r)itul obor.rii în materie )i în eputul înălţării la Cer" Ele reprezintă reînnoirea parteneriatului tău u 5umnezeu( :oul 6egăm.nt" :u poţi *i un partener al lui 5umnezeu( at.t timp .t te !ezi pe tine $au pe ori ine alt ine!a a pe o !i timă ghinioni$tă" :oul 6egăm.nt îţi ere $ă re uno)ti împărăţia lui 5umnezeu în propria ta inimă" E$te un alt mod de a $pune ă re$pingi ideea ă 5umnezeu e$te $eparat de tine" ;e$pingi ideea ă nu meriţi $ă *ii iubit $au ă $emenul tău e$te nedemn de iubire" ;e$pingi ideea răului a pe o idee reată în *ri ă" ;e$pingi ideea ă puterea lui 5umnezeu poate *i bat-o orită" :oul 6egăm.nt e$te a eptarea ră$pun$ului lui 5umnezeu la întrebarea „Ce ar *i da ă """ @& El e$te în eputul propriei tale m.ntuiri )i în eputul primirii de ătre oameni a împărăţiei lui 5umnezeu pe păm.nt" ' *o$t odată a ni iodată un moment în are ai re$pin$

BC

parteneriatul tău reati! u 5umnezeu" ' um e)ti gata $ă-l re!endi i din nou" ' *o$t odată a ni iodată un moment în are ţi-a $ur.$ ideea ă ai putea *i ne!redni de iubire în o hii lui 5umnezeu" ' um îţi re!endi i eterna ta omuniune întru iubire u El" 'tun i .nd îl a epţi din nou pe 5umnezeu în !iaţa ta( întregul tău mod de a trăi e8perienţa lumii )i a tuturor *iinţelor din ea $e $ himbă" E)ti tată )i mamă pentru *ie are opil e îţi !ine în ale( e)ti *iu $au *ii ă pentru ori e per$oană mai în !.r$tă" <i e)ti prieten at.t prietenului( .t )i elui lip$it de prieten" <i e)ti iubit at.t elui are-)i aminte)te ă e$te iubit( .t )i elui are a uitat a e$t lu ru" :u e8i$tă /o unde $ă nu *ie ne e$ară prezenţa ta iubitoare( .t )i mărturia de$pre /ubirea lui 5umnezeu" 7otul $trigă în gura mare ă are ne!oie de u!intele tale bl.nde" 7oţi ar bea din paharul are ţi-a a$t.mpărat ţie $etea" =i$ul ne*eri irii $e $*.r)e)te atun i .nd el e pu$ la îndoială )i re$pin$" 5a ă îţi pui la îndoială ne*eri irea( de!ii on)tient de iubirea ne ondiţionată e $ălă)luie)te în inima ta" 5a ă nu-ţi pui la îndoială ne*eri irea( trăie)ti e8perienţa ei din e în e mai pro*und( p.nă .nd a-ungi în $tră*unduri" '$ta( pentru ă numai .nd a-ungi a olo de!ii nemulţumit de propriile tale ră$pun$uri" :imeni nu poate *orţa pe altul $ă de!ină on)tient" <n momentul în are e$te pregătit( *ie are indi!id trăie)te e8perienţa zădărni iei de a da )i a primi iubire ondiţionată" Fie are per$oană $e ramponează de $eparare )i de ontrol( p.nă .nd durerea pro!o ată de ea de!ine de ne$uportat" Pragul durerii e$te di*erit pentru *ie are indi!id în parte( dar toată lumea îi tre e p.nă la urmă" /ată de e îţi er $ă nu predi i altora( i doar $ă-ţi e8tinzi iubirea a$upra lor" Cei e $unt gata $-o primea$ ă te !or urma )i îţi !or ere a-utorul" Cei are nu $unt gata( î)i !or ontinua ălătoria *ără $ă inter*ereze u a ta" An preot( un pa$tor( îi „pă$tore)te& pe ei în ne!oie" El e8tinde iubirea a$upra elor are o er( în tă ere $au în u!inte" El nu bagă groaza în ne redin io)i( *olo$ind u!inte $au on epte e promit o m.ntuire !iitoare" 1.ntuirea e$te a um pentru ei e !or $ă *ie m.ntuiţi" :u îi

B1

-ude a pe eilalţi( ă i nu e$te al tău a -ude a" Cei are a-ung mai t.rziu în $.nul /ubirii lui 5umnezeu nu $unt mai puţin !redni i de .t ei are a-ung mai de!reme" <n ade!ăr( nu 5umnezeu e$te Cel Care te înalţă )i ni i eu" 7e înalţi tu în$uţi( în mă$ura în are îţi aminte)ti .t de !redni e)ti $ă *ii iubit )i în mă$ura în are îţi a epţi rolul în planul lui 5umnezeu" ' eptarea omnipotenţei tale e$te impo$ibilă *ără re on ilierea u 5umnezeu" Că i toată puterea !ine de la El" /ei parte la ea a un partener egal e te a*li( dar nu poţi e8er ita ni iodată a ea$tă putere( *iind $eparat de El" Chiar )i în !i$ulF „Ce ar *i da ă """ @& nu te-ai putea ni iodată $epara total de /ubirea lui" <n a el !i$( ai tre ut pragul durerii )i ai ale$ $ă tentor i" ')a $e înt.mplă u *ie are dintre !oi" Puterea lui 5umnezeu nu poate *i bat-o orită" Ea poate *i re$pin$ă( negată( a$ un$ă" 5ar tot eea e în$eamnă re$pingere( negare )i !ină $e retă are o limită" 'de!ărul poate *i di$tor$ionat( dar nu poate *i ni iodată omplet eradi at $au negat" # luminiţă răm.ne întotdeauna în ea mai pro*undă beznă" /ar a ea luminiţă !a *i întotdeauna gă$ită( atun i .nd apare dorinţa de a o gă$i" 7u( prietene( e)ti eroul propriului tău !i$" E)ti el e !i$ează întuneri ul )i el e adu e lumina" E)ti deopotri!ă i$pititorul )i m.ntuitorul" =ei a-unge $ă uno)ti a$ta( da ă nu o )tii de-a" <n a ea$tă dramă reată de tine în$uţi( $ingura ta di$ uţie în ontradi toriu e$te u 5umnezeu" Ea pare $ă *ie u aproapele tău( dar nu e" Pomul binelui )i al răului re)te în propria ta minte" Di( tot în propria ta minte( tu e8plorezi problema inegalităţii )i a bat-o urii" =a !eni o !reme .nd ră$pun$ul tău )i ră$pun$ul lui 5umnezeu !or *i unul )i a ela)i" Di( atun i( pomul binelui )i al răului $e !a tran$*orma în pomul !ieţii( indi!izibil )i întreg" /ubirea nu !a mai a!ea opu$( i $e !a e8tinde liberă în toate dire ţiile" C.nd ine!a $e apropie de tine( ine!a are !rea $ă pună ondiţii iubirii tale $au iubirii $ale( îi !ei $puneF „Frate( eu am !i$at a e$t !i$ )i )tiu la e du e" 5u e numai la $u*erinţă )i moarte" :u e drept u ni i unul dintre noi" Qai $ă punem la

B2

îndoiala pre$upunerile e i-au dat na)tere" 0unt în redinţat ă( împreună( !om gă$i o ale mai bună"& 5a ă te întrebi !reodată are e$te ro$tui tău ai i pe păm.nt( ite)te( te rog( în ă o dată paragra*ul de mai $u$" 'tun i îţi !ei aminti ă ro$tul tău e$te( pur )i $implu( $ă ră$punzi la $trigătul după iubire( oriunde l-ai auzi" Ceea e nu e greu de *ă ut( da ă dore)ti $ă-l *a i" :u $e er alităţi $au talente $pe iale" „Cum&-urile )i „de e&-urile iubirii $e rezol!ă de la $ine( de îndată e pă)e)ti prin u)a e $e de$ hide în *aţa ta" :u am $pu$ ni iodată ă ar trebui $ă tre i prin ziduri )i ni i mă ar ă ar trebui $ă umbli pe apă" 'm arătat doar $pre u)a de$ hi$ă )i te-am întrebat da ă e)ti gata $ă intri" Di a$ta e$te tot e trebuie $ă-l întrebi pe aproapele tău" Cel are iube)te în mod ne ondiţionat nu e$te ni iodată ata)at de on$e inţe" #amenii !in )i plea ă )i nu !ei )ti ni iodată de e )i de unde" 5e$pre unii !ei rede ă !or tre e u u)urinţă prin u)ă( dar( dintr-o dată( !or *a e ale-ntoar$ă" 'lţii( de$pre are e)ti on!in$ ă nu !or da u o hii de u)ă( !or tre e pragul u o u)urinţă nea)teptată" :u *i îngri-orat" :u e delo treaba ta ine !ine )i ine plea ă" 6egăm.ntul e *ă ut în *ie are inimă )i numai 5umnezeu )tie ine e gata )i ine nu" 0ă lă$ăm unoa)terea în $eama 6ui )i $ă ne punem( pur )i $implu( în $lu-ba 0a" =iaţa urge mult mai lini)tit atun i .nd *a em =oia 0a" /ar în rez.ndu-ne în El" inimile noa$tre debordează de iubire )i a eptare" '$t*el a-ungem $ă unoa)tem ă o*erta de iubire e$te nelimitată" Ea nu are ni i în eput( ni i $*.r)it" 7oate limitările păm.ntului $unt ab$orbite în iubirea neţărmurită a Cerului( pe mă$ură e împărăţia lui 5umnezeu $e in$taurează în propriile noa$tre inimi"

B?

M

Eli-inarea -entalit"ţii li!sei

entalitatea lip$ei rezultă din per epţia ta ă nu e)ti !redni de iubire" 5a ă nu te $imţi !redni de iubire( !ei proie ta în a*ara ta a ea$tă $tare a lip$ei" =ei !edea paharul a *iind mai ur.nd pe -umătate gol( de .t pe -umătate plin" 5a ă !ezi paharul pe -umătate gol( $ă nu *ii $urprin$ ă( în ur.nd( nu mai răm.ne nimi în el" 6ip$a e rezultatul unei per epţii negati!e" E de la $ine înţele$ ă a ela)i prin ipiu *un ţionează )i in!er$" =ezi paharul a *iind pe -umătate plin )i( în ur.nd( el $e !a umple p.nă la re*uz" C.nd )tii ă e)ti !redni de iubire( ai tendinţa de a interpreta u!intele )i *aptele altora în mod iubitor" :u e)ti u)or de o*en$at" 5a ă ine!a e nepoliti o$ u tine( iei în on$iderare po$ibilitatea a el $au ea $ă *i a!ut o zi proa$tă" :u te $imţi !i timizat $au in$ultat" 1odul tău de a pri!i !iaţa depinde de um te $imţi - demn de a *i iubit $au nu( !redni $au ne!redni " /n ambele azuri( !ei rea o $ituaţie e8terioară e !a on$olida opinia ta de$pre tine în$uţi" 7oată preo uparea de a a!ea $e datorează *aptului ă trăiţi în tre ut" 6ip$a e$te( pur )i $implu( amintirea unor !e hi răni" ' e$tea $e proie tează u prea mare u)urinţă în !iitor" Pentru a pune apăt mentalităţii lip$ei( trebuie $ă ierţi tre utul" #ri um !a *i *o$t el( nu mai ontează" El nu mai are e*e t( deoare e l-ai eliberat9" 0imţi ă e)ti nedreptăţit@ 5a ă da( atun i !ei proie ta lip$a în !iaţa ta" :umai ine!a are $e $imte nedreptăţit !a *i nedreptăţit" Pentru a pune apăt mentalităţii lip$ei( în epe u on)tientizarea *aptului ă te $imţi nedreptăţit" 5ă-ţi $eama ă a ea$ta pro!ine din $entimentul tău pro*und ă nu e)ti !redni " <nţelege ă e8a t a um $imţi ă nu meriţi $ă *ii iubit" :u în er a $ă-ţi modi*i i g.ndul" :u repeta a*irmaţiaF „' um eu merit $ă *iu iubit&( $per.nd a a$ta $ă-ţi in!er$eze ondiţionarea" Pur )i $implu( *ii on)tient de *aptul ăF „' um eu nu $imt ă merit $ă *iu iubit" 1ă $imt ne!redni )i lip$it de !aloare" 0imt ă nu $unt tratat um trebuie" 1i-e groază ă lu rurile rele are mi $-au înt.mplat în tre ut $e !or înt.mpla iar"& Pur )i $implu( *ii on)tient de .t de mult ţi $-a în ordat )i ţi $-a $tr.n$ inima" Fii on)tient de modul în are te-ai în hi$ emoţional" Di întreabă-te da ă te $imţi mai o rotit a um de .t înainte@ Mi-a par!enit o in*ormaţie )i ai a!ut de ale$ între a o !edea a *iind negati!ă $au poziti!ă" 'i ale$ $ă !ezi paharul a *iind golit pe -umătate" 'i ale$ $ă *ii o !i timă" E în ordine" :u te ru)ina" :u e ne!oie $ă te în ordezi )i mai tare" :u e ne!oie $ă te auto*lagelezi" Fii doar on)tient
9

""/ertare> pro!ine d i n lat" liberrare a elibera 3 n " trad"ţ

B4

de eea e ai ale$ )i de um te $imţi datorită a e$tei alegeri" Contemplă $tarea )i la$-o $ă ple e" „îmi dau $eama de alegerea pe are am *ă ut-o )i îmi dau $eama ă ea m-a *ă ut $ă *iu ne*eri it" :u !reau $ă *iu ne*eri it( a)a ă !oi *a e o altă alegere" =oi !edea paharul a *iind pe -umătate plin"& 5a ă poţi $pune a e$te u!inte u integritate emoţională( !ei lă$a în urmă tre utul )i !ei lini)ti rana" <n ear ă" Fun ţionează" 'i e8er$at din greu $ă *ii o !i timă )i ţi-ai în!ăţat bine rolul" 0ă nu rezi ă in!in ibilitatea !ine *ără e8er iţiu" Contemplă-ţi doar alegerea de a *i o !i timă )i *ii di$pu$ $ă Re deta)ezi de ea" '$ta !a *i $u*i ient" 1entalitatea abundenţei în$eamnă $ă te $imţi iubit )i !redni )i !aloro$ hiar în lipa a$ta" ' um poate ă te $imţi a$t*el( dar da ă $ună tele*onul )i a*li ă to mai ai pierdut o groază de bani $au ă $oţia te pără$e)te( .t de !aloro$ te $imţi@ E$te paharul pe -umătate gol $au pe -umătate plin@ :umai $implul *apt ă-ţi re uno)ti mentalitatea bazată pe *ri ă în$eamnă un pa$ mare ătre tran$*ormarea ei" #ne$titatea emoţională e$te e$enţială pentru re)terea $pirituală" :u te poţi *orţa $ă g.nde)ti poziti!( dar îţi poţi re unoa)te negati!itatea" '-ţi re unoa)te negati!itatea e$te un a t al iubirii" e$te un ge$t al $peranţei" El $puneF „=ăd e $e înt.mplă )i )tiu ă e8i$tă o ale mai bună" Dtiu ă pot *a e o altă alegere"& '-ţi o*eri altă alegere e$te lu rarea m.ntuirii indi!iduale" /ertarea tre utului )i de$prinderea de el pregăte$ $ ena pentru o alegere di*erită" /ndi*erent de .te ori ai *ă ut a eea)i gre)eală( ai o nouă oportunitate de a te ierta pe tine în$uţi" Fără iertare e impo$ibil $ă ie)i din mentalitatea lip$ei" /ar a $ă ierţi( trebuie $ă de!ii on)tient de toate modurile în are $imţi durerea" 7rebuie $ă re uno)ti rana" 'tun i o poţi ierta" ;ănile a$ un$e au programe a$ un$e are ne ţin o$tati i ai tre utului" E po$ibil a rănile ad.n i $ă trebuia$ ă $ă *ie mai înt.i banda-ate( dar pentru de$ă!.r)irea pro e$ului de !inde are( ele trebuie e8pu$e la aer )i la $oare" <n toate redinţele )i pre$upunerile $ub on)tiente trebuie $ă adu em on)tientă totală" 6ip$a e$te un în!ăţător important" Fie are per epţie a lip$ei în mediul tău ambiant re*le tă un $imţăm.nt interior de ne!redni ie )i lip$ă de !aloare per$onală are trebuie per*e t on)tientizat" E8perienţa lip$ei nu e$te 5umnezeu Care te pedep$e)te" E)ti tu( el are-ţi arăţi ţie în$uţi o redinţă e trebuie ore tată" 7u ai apa itatea de a te iubi pe tine în$uţi" /ar a ea$tă apa itate trebuie trezită în tine pentru a $ă aibă lo o re)tere $pirituală autenti ă" <n!eţi $ă te iube)ti pe tine în$uţi( ob$er!.nd în e mod îţi re*uzi iubirea" Di( de multe ori( !ezi um îţi re*uzi iubirea - ob$er!.nd um o re*uzi altora" 'bundenţa apare în !iaţa ta" nu pentru ă ai în!ăţat pe de ro$t !reo in antaţie abra adabrantă( i pentru ă ai în!ăţat $ă adu i iubirea în a$-

BB

pe tele rănite ale p$ihi ului tău" /ubirea !inde ă toată per epţia di!izării )i a on*li tului )i re$taurează per epţia originară a plenitudinii( liberă de pă at )i de !ină" Dtii ă iubirea nu îţi poate *i luată( numai atun i .nd te-ai !ăzut a)a um e)ti tu u ade!ărat" /ubirea îţi aparţine pentru eternitate """ lip$ită de *ormă( dar omniprezentă( ne ondiţionată )i totu)i ră$punz.nd u u)urinţă la ondiţiile date" #ri de .te ori îţi par!in !e)ti e par proa$te( g.nde)te-te la a ea$taF ţi-ar da oare 5umnezeu un dar îndoielni @ :u te lă$a pă ălit de ambala-( i de$ hide-l u o inimă de$ hi$ă" Di( da ă în ă nu înţelegi $emni*i aţia darului( $tai lini)tit )i a)teaptă" 5umnezeu nu dă daruri îndoielni e" 'de$ea( p.nă e darul nu e pu$ în a ţiune în !iaţa ta( nu !ei unoa)te $emni*i aţia darului" ' e$t lu ru poate *i *ru$trant( dar e$te ine!itabil" 5arurile lui 5umnezeu nu alimentează a)teptările ego-ului" =aloarea lor e$te de ordin $uperior" Ele te a-ută $ă te de$ hizi la ade!ărata ta natură )i la ade!ăratul tău ro$t ai i" C.teodată( ele par $ă în hidă o u)ă )i nu înţelegi de e" :umai atun i .nd u)a potri!ită $e de$ hide( pri epi de e u)a nepotri!ită a *o$t în hi$ă" 7u ai un parteneriat u 1intea 5i!ină" :u în er a( te rog( $ă *a i din abundenţă o re$pon$abilitate are $ă-ţi aparţină numai ţie $au numai lui 5umnezeu" 7u ai ne!oie de El )i El are ne!oie de tine" Fii di$pu$ $ă-ţi pri!e)ti *ri ile )i $entimentele de ne!redni ie )i de lip$ă de !aloare )i El te !a a-uta $ă !ezi $ .nteia di!ină e $ălă)luie)te în tine" 5a ă e)ti di$pu$ $ă te iube)ti pe tine în$uţi( !ei de$ hide analul prin are /ubirea lui 5umnezeu poate a-unge la tine" 5e$ hide u)a e du e la abundenţă în propria ta minte )i ontemplă darurile iubirii re*le tate de -ur împre-urul tău" Di( te rog( nu -ude a !aloarea a e$tor daruri( $au *orma pe are o iau ele în !iaţa ta" Că i !aloarea lor e$te indi$ utabilă( iar *orma lor e$te prea le$ne înţelea$ă gre)it"

BE

N

Recun#3tinţa

u poţi !orbi de$pre abundenţă( *ără $ă !orbe)ti )i de$pre reuno)tinţă" ;e uno)tinţa porne)te din $entimentul !alorii intrin$e e )i $pri-ină trăirea e8perienţei abundenţei" Pe de altă parte( nere uno)tinţa )i re$entimentul î)i trag ob.r)ia din $entimentul lip$ei de !aloare intrin$e ă )i on$olidează per eperea lip$ei" Fie are dintre ele e$te un er în hi$" Ca $ă pătrunzi în er ul $tării de graţie( e ne!oie $ă-ţi adu i iubire - ţie în$uţi $au alt ui!a" Ca $ă intri în er ul *ri ii( e ne!oie $ă re*uzi iubirea - ţie în$uţi $au alt ui!a" 'tun i .nd $tai în interiorul unuia dintre er uri( realitatea eluilalt er de!ine onte$tabilă" 5in a e$t moti! ai ade$ea $entimentul ă e8i$tă în e8perienţa ta două lumi e $e e8 lud re ipro " Cei re uno$ ători nu-)i pot imagina ă pot *i nedreptăţiţi" Cei ran hiuno)i nu-)i pot imagina ă pot *i iubiţi de 5umnezeu" /n are dintre a e$te lumi !rei $ă lo uie)ti@ 'legerea îţi aparţine" /n ori e moment trebuie $ă de izi între a *a e pe !i tima $au a-ţi aminti ă nu poţi *i nedreptăţit" <n primul az !ei *i o*en$at de darul primit )i îl !ei !edea a pe o pedeap$ăL în al doilea az !ei a epta eea e !ine $pre tine( )tiind ă îţi adu e o bine u!.ntare pe are în ă nu o poţi !edea" ;e uno)tinţa e$te opţiunea de a !edea /ubirea lui 5umnezeu în toate lu rurile" :i i o *iinţă are alege a$t*el nu $e poate $imţi nenoro ită" Că i opţiunea de a apre ia du e la *eri ire( înto mai um opţiunea de a nu apre ia du e la ne*eri ire )i di$perare" Primul ge$t $pri-ină )i înalţă" 'l doilea( de!alorizează )i demolează" Felul um alegi $ă rea ţionezi *aţă de !iaţă dă ontur propriei tale per epţii permanente" 5a ă trăie)ti în di$perare( a$ta $e înt.mplă deoare e alegi $ă nu apre iezi Ndarurile e ţi-au *o$t o*erite" Fie are per$oană e pă)e)te pe păm.nt ulege rezultatele g.ndurilor pe are /e-a $emănat" /ar da ă !rea $ă $ himbe natura re oltei din anul !iitor( ea trebuie $ă $ himbe g.ndurile pe are le g.nde)te a um" ,.nde)te doar un $ingur g.nd de re uno)tinţă )i !ei !edea .t e$te de ade!ărată a ea$tă $implă a*irmaţie" 5ata !iitoare .nd e)ti pe ale $ă nu apre iezi un dar e ţi $e o*eră( opre)te-te un moment )i de$ hide-ţi inima a $ă prime)ti a el dar u re uno)tinţă" #b$er!ă( apoi( um $e tran$*ormă at.t modul în are trăie)ti e8perienţa darului( .t )i relaţia u el are-l o*eră" 5ata !iitoare .nd e)ti pornit $ă -ude i $au $ă ondamni pe altul( opre)te-te o lipă )i la$ă-l $ă intre în inima ta" 9ine u!.ntează a olo unde ai ondamna" :u -ude a )i *ii bu uro$ ă n-ai -ude at" 0imte

BG

u)urarea are te uprinde .nd îl eliberezi pe elălalt de per epţiile tale îngu$te" C.nd am $pu$ $ă întor i )i elălalt obraz( te-am în!ăţat $ă-i demon$trezi $emenului tău ă nu-ţi poate *a e un rău" 5a ă nu-ţi poate *a e un r.u( nu poate *i !ino!at de ata ul a$upra ta" Di da ă nu e$te !ino!at( nu trebuie $ă $e autopedep$ea$ ă" C.nd întor i )i obrazul elălalt( nu-ţi in!iţi $emenul $ă te lo!ea$ ă din nou" <i reaminte)ti doar ă nu ţi $-a tă ut ni i un rău" /i $pui ă )tii ă tu nu poţi *i nedreptăţit $au tratat um nu trebuie" <i demon$trezi re*uzul tău de a în u!iinţa ata ul( *iind ă )tii ă( în a el moment( e)ti demn de a *i preţuit )i iubit" Di( uno$ .ndu-ţi !aloarea intrin$e ă( tu nu poţi $ă nu o !ezi pe a lui" 'buzurile )i gre)elile din a ea$tă lume !or lua $*.r)it" atun i .nd !ei re*uza $ă *ii !i timă $au torţionar" 'tun i !ei pă)i a*ară din er ul *ri ii )i tot eea e !ei *a e )i !ei $pune !a *i plin de har" ' ea$ta e$te e8perienţa pe are o !a trăi *ie are dintre !oi" Chri$to$ 0e !a na)te în tine a)a um 0-a nă$ ut în mine" 5ar( mai înt.i( trebuie $ă pui deoparte ori e $entiment de ne!redni ie( toată mentalitatea lip$ei( tot re$entimentul( toată ne!oia de ata $au apărare" 1ai înt.i trebuie $ă în!eţi $ă întor i )i elălalt obraz" 0-ar părea ă e8i$tă două lumi( dar u ade!ărat e8i$tă numai una" Fri a e$te doar ab$enţa iubirii" 6ip$a e$te doar ab$enţa abundenţei" ;e$entimentul e$te doar ab$enţa re uno)tinţei" Ce!a nu poate lip$i( da ă nu a *o$t( mai înt.i( prezent din abundenţă" Fără prezenţă( ab$enţa n-are ni i un $en$" E a un -o de-a !-aţi a$ un$elea" Cine!a trebuie $ă $e a$ undă mai înt.i" Cine !a *i a ela@ 7u $au eu@ Poate !a *i Creatorul în$u)i" <n ade!ăr( a ea$ta nu ontează" C.nd e r.ndul tău( te !ei a$ unde( iar $emenul tău te !a gă$i( a)a um l-am gă$it eu" Fie are a-unge $ă $e a$ undă )i *ie are e$te gă$it - în ele din urmă" 6umea dualităţii emană din întregime )i la întregime $e întoar e" Ceea e e adunat $e $epară )i $e a-dună din nou" E$te un $implu dan$" :u e azul $ă *ie e!a în*ri o)ător" =ă in!it $ă intraţi în a e$t dan$( *ără $ă !ă luaţi prea în $erio$" :i i unul dintre !oi nu e un dan$ator pro*e$ioni$t" 5ar *ie are dintre !oi e$te apabil $ă în!eţe pa)ii" 5a ă $e înt.mplă $ă al i pe ine!a pe pi ior( un $implu „îmi pare rău& !a *i de-a-un$" Cu toţii în!ăţaţi în a ela)i timp )i e de a)teptat $ă *a eţi gre)eli"

BH

Eli%erarea e ata3a-ent

O

amenii are e8 elează în mani*e$tarea *izi ă a ideilor lor în!aţă $ă-)i *i8eze obie ti!e reali$te )i $ă le apli e într-un mod *le8ibil( ră$punz.nd la ondiţiile on rete" 5a ă !rei $ă înţelegi e în$eamnă *le8ibilitate( urmăre)te omportamentul unui opă el t.năr în bătaia !.ntului" 7run hiul $ău e$te $ubţire )i *ragil( dar di$pune de o impre$ionantă *orţă )i rezi$tenţă" ' ea$ta $e datorează *aptului ă el $e mi) ă împreună u !.ntul( nu împotri!a lui" 'tun i .nd ondiţiile $unt potri!ite a e!a $ă $e înt.mple( a ea$ta $e !a înt.mpla *ără mare e*ort" C.nd ondiţiile nu $unt potri!ite( hiar )i un mare e*ort nu !a reu)i" ' te mi) a împreună u !.ntul ne e$ită o $en$ibilitate *aţă de ondiţiile e8i$tente" E8i$tă momente pentru odihnă )i retragere )i momente pentru a te mi) a energi înainte" ' )ti .nd $ă te mi)ti )i .nd $ă nu te mi)ti e$te o he$tiune de bun $imţ )i de intuiţie" ,.ndirea ab$tra tă nu poate du e( prin ea în$ă)i( la per epţia ade!ărată" Ea trebuie ombinată u $en$ibilitatea emoţională" Ca $ă !ezi lu rurile în mod ore t trebuie $ă înţelegi .t de mult ai in!e$tit emoţional într-o $ituaţie( .t )i modul în are e!enimentul apare )i $e de$*ă)oară în e8terior" 7rebuie luate în on$iderare at.t realitatea interioară( .t )i ea e8terioară" Anii oameni $pun ă realitatea interioară determină realitatea e8terioară" 'lţii $pun ă ea e8terioară o determină pe ea interioară" Di unii )i alţii au dreptate" ,ăina nu ar e8i$ta *ără ou - )i !i e-!er$a" Cauza )i e*e tul nu $unt lineare )i $e !enţiale" Ele $e mani*e$tă în mod $imultan" Prin natura lor( ele au o mi) are ir ulară" :u numai auza determină e*e tul( dar )i e*e tul determină auza" ;ă$pun$ul la întrebarea „ e a *o$t mai înt.i( oul $au găina@& poate *i ori ni i unul( ori am.ndouă" ,ăina )i oul $unt reaţii $imultane" 6a toate întrebările de genul oriJori trebuie $ă $e ră$pundă în a ela)i *el - alt*el ră$pun$ul !a *i *al$" ;ealitatea 0upremă nu poate *i înţelea$ă într-un adru de re*erinţă dual" Ea in lude at.t realitatea interioară( $ubie ti!ă( împreună u realitatea e8terioară( obie ti!ă - .t )i intera ţiunea lor re ipro ă( $pontană" 7oate ontrariile $unt onţinute înăuntrul ei" ;ealitatea 0upremă e reaţia a eptării totale( a apitulării totale )i a

B9

iubirii totale( atot uprinzătoare" :u e8i$tă e!a are $ă *ie $eparat de ea" Chiar )i atun i .nd opa ii $unt $mul)i din rădă ină )i du)i la !ale de )u!oi( nu e ni i o tragedie( ă i nu e8i$tă di*erenţă între opa )i )u!oi" <n ontra$t u *lu8ul ;ealităţii 0upreme $e a*lă ;ezi$tenţa are dă na)tere di*eritelor ondiţii" 5i$tin ţiile( omparaţiile( -ude ăţile intră în -o ( iar ur$ul natural e$te întrerupt" :atura ;ealităţii 0upreme e$te de a $pune „5a&" Ea are o e8uberanţă naturală )i un entuzia$m *ire$ " =rea $ă ia totul u ea" E *eri irea per$oni*i ată( pentru ă ea on$ideră totul )i pe toţi a *iind ea în$ă)i" ;ezi$tenţa $pune mereu „:u&" Prin natura ei( adu e on*li t )i luptă" 0e opune la ori e )i( a$t*el( ea e$te ne*eri irea per$oni*i ată" ' olo unde nu e8i$tă rezi$tenţă( nu e8i$tă ne*eri ire" :e*eri irea opune întotdeauna rezi$tenţă unor ondiţii" Ea $e on$tituie pe ni)te interpretări pro $au ontra" ;ădă ina ne*eri irii e$te ata)amentul" :u îţi er a um $ă renunţi la toate ata)amentele tale" ' ea$ta( prietene( nu e$te un ţel reali$t" <ţi er doar $ă de!ii on)tient de ata)amentele tale( de per epţiile tale( de interpretările tale pro )i ontra" <ţi er doar $ă ob$er!i um ai *ă ut a *eri irea ta $ă *ie ondiţionată" 5a ă !rei $ă înţelegi ne ondiţionarea( pri!e)te opa ul mi) .ndu-$e în bătaia !.ntului" E ea mai bună meta*oră pe are o poţi gă$i" Copa ul are rădă ini ad.n i )i ramuri întin$e" Ko$ e ne lintit( iar $u$ e *le8ibil" E$te un $imbol al tăriei )i al apitulării" Poţi dez!olta a eea)i tărie de ara ter( mi) .ndu-te *le8ibil o dată u toate $ituaţiile din !iaţa ta" 0tai drept )i *ii înrădă inat în momentul de *aţă" Cunoa)te-ţi ne!oile( dar îngăduie a ele $ă *ie $ati$*ă ute um )tie !iaţa mai bine" :u in$i$ta a ne!oile tale $ă *ie $ati$*ă ute într-un anumit mod( ă i( da ă in$i)ti( !ei opune o rezi$tenţă inutilă" 7run hiul opa ului $e *r.nge( atun i .nd în ear ă $ă $e opună !.ntului" 1i) ă-te o dată u !.ntul" =iaţa ta e un dan$" Ea nu e$te ni i bună( ni i rea" E o mi) are( un ontinuum" 'legerea ta e$te una $implăF poţi dan$a $au nu" 5e izia de ansa nu te !a $ oate de pe ringul de dan$" 5an$ul !a ontinua în -urul tău" 5an$ul !a ontinua )i tu e)ti parte din el" E8i$tă o demnitate $implă în a$ta" 7e în ura-ez $ă te bu uri de pura $tare de graţie de a *i !iu" 5a ă !ei ăuta în !iaţă un $en$ mai ele!at( !ei *i dezamăgit" 5in olo de dan$( nu $e a*lă ni i un $en$" 7oate ondiţiile $e de$ hid în$pre ne ondiţionare" Fii" pur )i $implu(

EC

de$ hi$ )i prezent )i !ei ădea în braţele lui 5umnezeu" 5ar împotri!e)te-te hiar )i pentru o lipă - )i !ei *i prin$ într-o ompli aţie *ără ro$t( pro!o ată de tine în$uţi" Fiinţele umane nu pot *i independente de realitatea ondiţionată( deoare e realitatea ondiţionată e$te o reaţie a on)tientei umane" #priţi-!ă din în er area de a $ ăpa de propriile !oa$tre reaţii" ' eptaţi-le( pur )i $implu( a)a um opa ul a eptă !.ntul" 5emnitatea !oa$tră on$tă în a de!eni pe deplin umani( pe deplin re epti!i la propriile !oa$tre ne!oi )i la ne!oile altora" Compa$iunea nu !ine prin deta)area de întreaga paletă a e8perienţei emoţionale( i prin parti iparea plenară la ea" Anii au $pu$ ă lumea a$ta e un lo al durerii" E ab$urd" ' ea$tă lume nu e$te ni i bu urie( ni i durere( de)i aţi putea $pune ă e am.ndouă în a ela)i timp" ' ea$tă lume e$te un lo în are $e na)te orpul emoţional )i mental" :a)terea *izi ă )i moartea *a ilitează( pur )i $implu( dez!oltarea unei on)tiente g.ndireJ$entiment( are e$te re$pon$abilă pentru propriile $ale reaţii" E ab$urd $ă negi importanţa a e$tui pro e$ al na)terii" Di e$te la *el de ab$urd $ă-l glori*i i" :u e8i$tă *iinţă umană are $ă nu par urgă a e$t tra$eu al na)terii( *ără $ă trăia$ ă at.t e8perienţa bu uriei( .t )i a durerii" 0unt oare ambele ne e$are@ 'b$olut% Fără durere( mama nu ar putea $ oate bebelu)ul din ea" Di *ără bu uria !ieţii nou-nă$ ute( durerea n-ar a!ea ni i un $en$" 5ar nu $pune „a e$ta e un lo al durerii& $au „a e$ta e un lo al bu uriei&" :u ăuta $ă *a i din e8perienţa ta eea e ea nu e$te" Fere)te-te de interpretări are te-ar determina $ă a epţi numai o parte din $pe trul !ieţii" E8perienţa mea ai i nu a *o$t di*erită de a ta" :u am biruit durerea" 1-am lă$at în !oia ei" :u am biruit moartea" 'm pă)it prin ea de bună!oie" :u am $lă!it trupul )i ni i nu l-am ondamnat" :u am numit a ea$tă lume ni i rai( ni i iad( dar am pro*e$at ă ambele $unt propria !oa$tră operă" 'm intrat în dan$ul !ieţii la *el a !oi( a $ă re$ întru înţelegere )i a eptare( a $ă tre de la iubirea ondiţionată la trăirea iubirii tară ondiţii" :u e8i$tă nimi din eea e tu ai $imţit $au ai trăit a e8perienţă( din are $ă nu *i gu$tat )i eu" Cuno$ *ie are dorinţă )i *ie are *ri ă( deoare e am trăit tre .nd prin toate" /ar eliberarea mea de ele nu a !enit prin !reo di$pen$ă $pe ială"

E1

=ezi tu( eu nu $unt un dan$ator mai bun de .t tine" 1i-am o*erit( pur )i $implu( di$ponibilitatea de a parti ipa )i de a în!ăţa( iar a ea$ta e tot e-ţi er" 9ine!oie)te" Parti ipă" 'tinge )i la$ă-te atin$" 0imte totul" 5e$ hide-ţi braţele !ieţii )i la$ă-ţi inima $ă *ie atin$ă" 5e a eea te a*li ai i" C.nd inima $e de$ hide( ea e$te plină de iubire" /ar apa itatea ei de a da )i a primi nu $e mai bazează pe nimi din e8terior" 9a dăruie)te *ără $ă $e g.ndea$ ă la re ompen$ă( deoare e a da e$te el mai mare dar" Di prime)te -- nu numai pentru $ine - i pentru a )i alţii $ă poată trăi e8perienţa darului" 6egile lumii a e$teia nu îi mai limitează pe bărbatul $au pe *emeia a ăror inimă e$te de$ hi$ă" Di a$t*el $e înt.mplă mira ole - nu printr-o a ti!itate $pe ială( i doar a o e8ten$ie a iubirii în$ă)i" 1ira olele nu !in dintr-o g.ndire lineară( $e !enţială" Ele nu pot *i plani*i ate" :u poţi în!ăţa ni i $ă le *a i( ni i $ă le prime)ti" 1ira olele !in în mod $pontan în inima are $-a de$ hi$ )i în mintea are a renunţat la ne!oia ei de a ontrola $au de a )ti" Că i 1intea lui 5umnezeu e ne!ino!ată )i atotdăruitoare" Ea nu-ţi poate re*uza ele ne e$are( întru .t e)ti parte din Ea" Ea nu te unoa)te a *iind $eparat" '$emenea unui părinte e $e uită la uni ul $ău opil" Ea te pri!e)te u $tatorni ă iubire )i a*e ţiune" „<ntinde-ţi m.na )i prime)te a e$te daruri&( te in!ită Ea" 5ar tu nu dai a$ ultare hemării $i" <n *ru$trarea ta( nu auzi =o ea 5i!ină are te hemă" Pri!ind în -ur la ondiţiile !ieţii tale )i gă$indu-le numai de*e te( nu e)ti on)tient ă te-n on-oară /ubirea ne ondiţionată a lui 5umnezeu" Di totu)i( ori .t de departe te-ai $imţi tu de 5umnezeu( nu e)ti de .t la un g.nd di$tanţă" Di momentul m.ntuirii tale e$te hiar a um" 'minte)te-ţi a ea$ta( prieten drag" Chiar a um( în a e$t moment( ori a$ ulţi =o ea lui 5umnezeu( ori e)ti prin$( *ără ro$t( în mre-ele propriei tale p$ihodrame" Chiar a um e)ti *ie *eri it( *ie gă$e)ti nod în papură împre-urărilor din !iaţa ta" <ngăduie-ţi $ă *ii prezent în g.ndurile tale )i întreabăF „0imt eu" <n a e$t moment( on)tient de /ubirea ne ondiţionată a lui 5umnezeu pentru mine@& 5a ă ră$pun$ul e$te ("5a&( !ei $imţi ăldura Prezenţei 5i!ine în inima ta" /ar da ă ră$pun$ul e$te „:u&( on)tienta ta te !a *a e $ă-ţi aminte)ti a ea Prezenţă )i $ă o atragi ătre tine" ' ea$tă pra ti ă $implă nu poate da gre)"

E2

<n ear -o )i on!inge-te" Pe mă$ură e în!eţi $ă *ii de$ hi$ momentului prezent( !ei de!eni din e în e mai on)tient de Prezenţa 5i!ină în mintea )i e8perienţa ta" ;o$tul tău per$onal $e !a dez!ălui în a ea$tă on)tientă lărgită( a-ut.ndu-te $ă înţelegi um poţi *i de el mai mare a-utor pentru tine în$uţi )i pentru eilalţi" Cele ne e$are !or prinde *ormă înaintea o hilor tăi" 1odul în are apar te !a lă$a ade$ea perple8( dar nu !ei -ude a" :u !ei ăuta nod în papură ni i ţie( ni i altora" =ei în!ăţa $ă te la)i în !oia $ituaţiei de moment( *ă .nd tot e poţi )i adă$t.nd în tăria propriei tale apitulări" 5in e în e mai mult li !ei în redinţa lui 5umnezeu on$e inţele )i !ei )ti ă darul tău e$te întotdeauna a eptat a atare" El e$te întotdeauna de-a-un$" '$t*el( !remea auto ru i*i ării $e !a în heia )i pa ea !a re!eni în mintea ta" 'tun i mă !ei !edea a)a um $unt eu u ade!ărat( pentru ă atun i !ei *i dat na)tere Chri$to$ului din tine" ')tept a e$t moment u mare bu urie )i ertitudine" Fiind ă a e$ta e$te momentul ade!ărului" E$te $*.r)itul a tot eea e în$eamnă $eparare" E$te $*.r)itul a tot eea e în$eamnă $u*erinţă"

E?

D

5lava Du-ne0eului l"untric

umnezeu nu e$te o ab$tra ţie( i o Prezenţă !ie( întru totul bună( atoatedăruitoare( *eri ită( întreagă )i liberă" Dtiu ă ţi-e greu $ă-ţi imaginezi a)a e!a" 7otu)i( îţi er $ă-ţi e8tinzi mintea a ea $ă de!ină mai uprinzătoare" ;enunţă la limitele pe are le impui po$ibilului" 5umnezeu e$te din olo de a e$te limite( deoare e El e$te *ără *ormă" Fiind lip$it de *ormă( El $ălă)luie)te în toate" :u e8i$tă lo în are prezenţa 6ui $ă nu poată *i gă$ită" 5umnezeu nu e$te ni i bărbat( ni i *emeie( ă i nu are trup )i( prin urmare( nu are gen" 'de$ea $e *a e re*erire la 5umnezeu a la un „El&( deoare e( în relaţia 6ui u noi( El e$te ma$ ulin" :oi $untem p.nte ele are poartă( hrăne)te )i dă na)tere 0piritului 0ău" 5ar( de)i ne a*lăm într-o a$t*el de relaţie u El( a mirea$a *aţă de mire( 5umnezeu nu $e on*ormează !reunei imagini ma$ uline" El nu e$te ni i războini ( ni i )aman( ni i m.ntuitor" El nu e$te înţeleptul u părul alb )i ni i *emeia înţeleaptă" 7oate a e$te imagini $unt antropomor*e" 5umnezeu e$te o prezenţă iubitoare e ombină toate alităţile poziti!e - ma$ uline )i *eminine" El e$te at.t Cel Care hrăne)te( .t )i Cel Care prote-ează" El e$te at.t bl.nd )i bun( .t )i puterni )i impunător" 5umnezeu are înţelep iunea *ilozo*ului bătr.n )i ne!ino!ăţia prun ului" 're tăria războini ului )i( totodată( $en$ibilitatea tinerei mame" El e$te toate a e$tea )i în ă multe altele" El e din olo de de*inire" El nu poate *i limitat la on eptele pe are le a!em noi de$pre El" Ca prezenţă nelimitată( 0piritul 0ău $e mi) ă prin minţile )i e8perienţa noa$tră" :e e8tragem în$ă)i E$enţa din a ea$tă prezenţă" Ea e$te eea e noi $untem( de)i( ade$ea( nu do!edim ă $untem pe deplin on)tienţi de E$enţa noa$tră" 0piritul( $au E$enţa 5i!ină( nu $e na)te )i nu moare" El e8i$tă înainte de na)terea *izi ă )i după moartea *izi ă" ' ea$tă E$enţă nu e$te $upu$ă ulmilor )i abi$urilor e8perienţei mental-emoţionale" Ea e$te o prezenţă $tatorni ă( iubitoare( la are ne întoar em( atun i .nd în etăm $ă ne mai auto ru i*i ăm $au $ă-i ata ăm pe alţii" E$enţa 5i!ină din tine nu e$te di*erită de E$enţa 5i!ină din $emenul tău" Ea e$te o $ingură E$enţă( un $ingur 0pirit" 7rupurile par a !ă $epara unul de elălalt( dar E$enţa 5i!ină !ă une)te" 1inţile pot *i în deza ord( $e pot -ude a )i ata a unele pe elelalte( dar E$enţa 5i!ină ţine toate minţile într-o armonie pură" C.nd te identi*i i u trupul $au u g.nduri de $eparare( îţi uiţi E$enţa" Aiţi ine e)ti" Crezi ă e)ti $eparat de aproapele tău" Crezi ă e)ti

E4

$eparat de 5umnezeu" 5a ă n-ai g.ndi a)a" nu ai putea -ude a $au ata a" C.nd îţi aminte)ti de E$enţa ta( îţi aminte)ti )i de one8iunea $pirituală u toate Fiinţele" 'ta ul e$te impo$ibil atun i .nd îţi aminte)ti ine e)ti" :u poţi unoa)te 0la!a lui 5umnezeu( de .t da ă apre iezi E$enţa 5i!ină dinăuntrul tău" ' ea$ta nu are nimi de-a *a e u $e8ul tău( u ra$a ta( u $tatutul tău e onomi ( u naţionalitatea $au u religia ta" :are nimi de-a *a e u ine rezi tu ă e)ti $au u ine red alţii ă e)ti" E$enţa 5i!ină din tine e$te pe de-a-ntregul demnă de a *i iubită( .t )i iubitoare" C.nd e)ti în onta t u E$enţa ta( )tii ă poţi *i a eptat e8a t a)a um e)ti" Dtii ă nu e nimi în eea e te pri!e)te are $ă ne e$ite îmbunătăţire $au ore tare" Pentru a-ţi unoa)te e$enţa e$te ne e$ar $ă renunţi la a te -ude a )i riti aL trebuie $ă abandonezi ori e riti ă îndreptată împotri!a aproapelui tău" Cu .t în!eţi mai mult $ă răm.i în a ea$tă $tare( u at.t mai u)oară îţi !a *i !iaţa" 7o mai de a eea $unt at.tea ăi $pirituale are $ugerează meditaţia )i rugă iunea a pra ti i on$tante" Comuniunea u 5umnezeu e$te bună pentru ner!i" E$te e$enţială pentru $tarea ta generală de bine( *ie ea *izi ă( emoţională $au mentală" :u-ţi er $ă meditezi $au $ă te rogi o oră pe zi( de)i nu e nimi gre)it în a$ta" <ţi er doar $ă-ţi aminte)ti de E$enţa ta 5i!ină timp de in i minute în *ie are oră $au la *ie are g.nd din ze e" Fie a amintirea ta de 5umnezeu $ă *ie o pra ti ă ontinuă( a$t*el în .t $ă nu a-ungi $ă *ii ab$orbit de melodrama !ieţii tale" :ouă g.nduri pot *i de$pre ne!oia îndreptării tal $au a alt ui!a( dar la$ă a al ze elea g.nd $ă *ie de$pre eea e nu are ne!oie de îndreptare" 6a$ă a al ze elea g.nd $ă *ie de$pre e!a întru totul a eptabil( întru totul !redni de iubire" ' e$ta e$te ritmul pe are 0abatul trebuia $ă-l $tabilea$ ă" 7imp de )a$e zile puteai *i ab$orbit în drama mun ii )i a zbaterii( dar în ziua a )aptea trebuia $ă-ţi adu i aminte de 5umnezeu" Siua a )aptea era menită $ă *ie o zi de odihnă( de întoar ere în$pre înăuntru" <ngăduie a înţelep iunea 0abatului $ă *ie adu$ă în !iaţa ta de toate zilele" <n *elul a e$ta( nu !ei uita mult timp ine e)ti tu )i ine e$te aproapele tău" /ntră în ritualul adu erii aminte( iar zilele( orele )i minutele tale !or *i tran$*ormate" C.nd măn.n i( 5umnezeu !a )edea la ma$ă u tine" C.nd !orbe)ti u $emenul tău( 5umnezeu îţi !a aminti $ă-i $pui e!a înura-ator" /ar da ă uiţi de toate a$tea )i ţipi la $oţia ta $au la $oţul tău" 5umnezeu te !a atinge u bl.ndeţe )i îţi !a $pune u hazF „9un !enit la !ode!il%& Di !ei în!ăţa $ă r.zi de tine )i $ă nu iei prea în $erio$ drama pe are ai *ă ut-o tu în$uţi"

EB

' e$ta e$te un -o al reamintirii" # dată e-ţi dai $eama de a e$t lu ru( $emni*i aţia ritualului $e !a $ himba total pentru tine" /ar atun i poţi alege o *ormă de ritual are $ă te a-ute $ă-ţi aminte)ti" :u ontează de$pre e *ormă e$te !orba" 5in *eri ire e8i$tă $u*i iente *orme prin prea-mă( a$t*el în .t ori ine poate gă$i e!a u are $ă $e $imtă on*ortabil" Fii îngăduitor u alegerea pe are o *a e $emenul tău( hiar da ă ea di*eră în mod $ub$tanţial de a ta" 7rebuie $ă )tii ă( eea e îl a-ută pe el $ă-)i reamintea$ ă( nu poate de .t $ă te a-ute )i pe tine" Di nu !ă ertaţi în pri!inţa di*erenţelor de *ormă( are $unt lip$ite de importanţă" :imi nu e$te mai *ru$trant de .t ontro!er$ele !ane de$pre *ormă" Cu!intele )i on!ingerile are îi $epară pe oameni ar trebui lă$ate deoparte" 5a ă !rei $ă pă)e)ti pe alea $tării de graţie( tre e u !ederea di*erenţele pe are le !ezi( gă$e)te e poţi împărtă)i u alţii )i on entrează-te a$upra a e$tui lu ru" 'de!ărul ţi $e prezintă în toate *ormele )i mărimile( dar el răm.ne un ade!ăr uni )i $implu" 7rebuie $ă în!eţi $ă !ezi ade!ărul în *ie are *ormă( în *ie are $ituaţie" /ată e trebuie $ă *a ă un bărbat $au o *emeie doritori de pa e" Pentru !oi în epe un timp .nd barierele ulturale )i religioa$e !or *i depă)ite" #ameni are !orbe$ limbi di*erite !or în!ăţa $ă $e înţeleagă unii pe alţii" # dată u a eptarea di!er$ităţii !a !eni )i per eperea !alorilor uni!er$ale e pot *i îmbrăţi)ate de ătre toţi" ' ea$ta e o !reme de importanţă deo$ebită" Fie are dintre !oi are de -u at un rol $emni*i ati! în demontarea barierelor are ne de$part de pa e" 5e a eea te în ura-ez $ă gă$e)ti lo ul lăuntri unde e)ti întreg )i omplet" 5in a e$t lo îi !ei in$ti )i a epta pe toţi oamenii are !in în !iaţa ta" 5in a e$t lo al pă ii lăuntri e( !ei *i un adu ător de pa e printre *emei )i bărbaţi" ' ea$ta e$te în!ăţătura mea" 5e-a lungul !remurilor( a ea$ta a *o$t întotdeauna în!ăţătura mea"

EE

D

Alte i-ensiuni

imen$iunea !oa$tră nu e$te $ingura dimen$iune a e8perienţei" E8i$tă multe $ăli de la$ă( *ie are dintre ele u programa ei uni ă de în!ăţăm.nt" <n la$a !oa$tră( materia prin ipală $e nume)te „Egalitate&" 0unteţi ai i a $ă în!ăţaţi ă toate *iinţele $unt egale( indi*erent de deo$ebirile onte8tuale aparente" 9ărbaţi )i *emei( albi )i negri( hindu)i $au atoli i( toţi $unt egali în !aloarea lor e8i$tenţială" 7oate inegalităţile $unt propria !oa$tră *ă ătură )i trebuie abolite" 1ulţi dintre !oi aţi lu rat e!a timp u a ea$tă programă" :u !ă !oi $pune .t de mult% 'ţi dez!oltat multe moduri ingenioa$e de a denatura ade!ărata egalitate $pirituală u eilalţi oameni" Anii dintre !oi trăie$ în $ără ie( în timp e alţii au $tr.n$ a!eri" Anii au prea multă m.n are( alţii nu au de$tulă" <nţelegeţi( !ă rog( ă( da ă aţi *i ab$ol!it ) oala de ai i( a e$te ondiţii de inegalitate nu ar e8i$ta" Prin urmare( $unteţi ai i pentru a depă)i redinţa ad.n înrădă inată ă unele *iinţe $unt mai !redni e )i mai !aloroa$e de .t altele" Cum !eţi reu)i $ă *a eţi a e$t lu ru@ 1ai înt.i( trebuie $ă a eptaţi în $inea !oa$tră ade!ărul egalităţii" 5a ă !ă $imţiţi $uperiori $au in*eriori ori ărei alte *iinţe umane( nu aţi a eptat ade!ărul de$pre identitatea !oa$tră $pirituală" <n al doilea r.nd( trebuie $ă a eptaţi ă ei din -urul !o$tru $unt egalii !o)tri" ' a epta a ea$tă idee de egalitatea în$eamnă ă( da ă !oi a!eţi mai mult de .t ei( $unteţi di$pu)i $ă împărţiţi totul( iar da ă a!eţi mai puţin( $unteţi di$pu)i $ă le ereţi a-utorul" 0unteţi ai i )i pentru a în!ăţa $ă re$pe taţi dreptul *ie ăruia de a de ide pentru el în$u)i" 5a ă de ideţi pentru elălalt( $au da ă îl lă$aţi $ă de idă pentru !oi( atun i nu aţi a eptat ă $unteţi u toţii egali" ' ea$tă idee a $upremaţiei unuia a$upra eluilalt pare $ă !ă dea dreptul de a-l *a e pe $emenul !o$tru re$pon$abil pentru de iziile pe are le luaţi $au pe are re*uzaţi $ă le luaţi" 5ar e$te un drept ne*ondat" Cu timpul !ă !eţi da $eama ă puteţi pre-udi ia )i a-uta doar o $ingură per$oană( adi ă pe !oi în)i!ă" P.nă e nu !eţi în!ăţa $ă !ă a$umaţi re$pon$abilitatea pentru deiziile pe are le luaţi )i $ă le a ordaţi $emenilor !o)tri po$ibilitatea de a *a e la *el( nu !ă !eţi în$u)i pe deplin ade!ărul de$pre !oi în)i!ă $au de$pre ei" ' ea$ta pare a *i o he$tiune *oarte $implă" <n$ă punerea în pra ti ă a prin ipiului egalităţii e$te e!a deo$ebit de pro*und"

EG

Ea îţi poate tran$*orma lumea )i îţi poate permite $ă termini ) oala împreună u toţi $emenii tăi" C.nd îţi pără$e)ti trupul( !ei ontinua $ă în!eţi într-o $ală de la$ă non-*izi ă" ' olo( pro e$ul de în!ăţare !a *i a elerat( întru .t a olo nu e8i$tă timp )i $paţiu are $ă moduleze e*e tul reati! al g.ndului" /n lumea ta e ne!oie de timp a g.ndurile $ă tran$lateze în e*e te !izibile" <n dimen$iunile non-*izi e( pro e$ul de tran$latare e$te automat" 5e e8emplu( da ă g.nde)ti „a) !rea $ă-l !izitez pe prietenul meu ;obert&( e)ti teleportat imediat în $u*rageria lui ;obert" Călătoria ta n-a erut timp )i n-ai par ur$ ni i un $paţiu" Anii dintre !oi au trăit e8perienţa omuni ării u *iinţe din dimen$iuni non-*izi e" E!ident( o a$t*el de omuni are are lo e8 lu$i! prin g.nd" Comuni area inter-dimen$ională e di*i ilă( dar nu impo$ibilă" E8er$.nd( apa itatea !oa$tră de a tre e din olo de lumea !oa$tră limitată $paţiuJtemporal !a re)te" 5e !reme e în $ălile de la$ă non-*izi e în!ăţarea e$te a elerată( multe *iinţe e î)i pără$e$ orpurile $tăp.ne$ abilitatea de a-)i ontrola g.ndurile" Prin urmare( ele $unt în rezătoare ă pot reintra în mediul *izi )i ă î)i pot demon$tra a ea$tă măie$trie" <n$ă din milioanele are în ear ă( numai .ţi!a reu)e$ $ă dea do!adă de măie$trie în mediul *izi den$" Pentru !oi( a e$ta nu e$te un lu ru greu de înţele$" Dtiinţa !oa$tră !ă în!aţă ă( da ă pără$iţi gra!itaţia .mpului magneti tere$tru( de!eniţi pra ti imponderabili )i apabili de per*ormanţe atleti e pe are n-aţi *i în $tare $ă le obţineţi pe păm.nt" Dtiinţa !ă în!aţă( de a$emenea( ă( o dată e pără$iţi atmo$*era den$ă a păm.ntului( pro e$ul de îmbătr.nire în etine)te" 1ulte dintre legile *izi e are aparţin păm.ntului $e $ himbă( de îndată e pără$iţi $paţiul tere$tru" An *enomen $imilar $e înt.mplă )i atun i .nd !ă pără$iţi trupul" 7răiţi e8perienţa unei libertăţi reati!e ne uno$ ute pe păm.nt( u e8 epţia( poate( a $tării de !i$( .nd atenţia !oa$tră e$te atra$ă în$pre interior )i pro e$ele orpului în etine$ " 0tarea de !i$ o*eră o meta*oră ade !ată pentru e8empli*i area e8pan$iunii on)tientei e are lo .nd trupul e$te pără$it temporar" <n !i$ele !oa$tre( !ă reaţi realitatea u mare îndrăzneală )i imprudenţă" #mor.ţi )i $unteţi omor.ţi( *a eţi drago$te u tot *elul de oameni( tre eţi prin prime-dii in redibile )i $ ăpaţi în mod mira ulo$" Puţini dintre !oi ar în er a !reodată în $tare de !eghe eea e în ear ă în $tare de !i$" E8perienţa non-*izi ă e$te )i mai dramati ă de .t $tarea de !i$( ă i po$ibilităţile reati!e $unt ne$*.r)ite" D oala tere$tră de!ine( a$t*el( un mediu de te$tare a abilităţilor pe are %e dez!olţi în la$ele non-*izi e e aparţin păm.ntului" :u puteţi ab$ol!i ) oala tere$tră( p.nă e n-aţi demon$trat ă $tăp.niţi obie tele de

EH

$tudiu" 7oate *iinţele )tiu a$ta )i( a$t*el( toate $unt dorni e $ă $e în arneze în orpuri *izi e( pentru a proba *aptul ă )i-au în!ăţat le ţiile" 5e e le !ine at.t de greu@ 0ă ne întoar em la meta*ora gra!itaţiei" Anui atlet e $e a*lă într-un mediu u un oe*i ient de gra!itaţie zero îi e$te u)or $ă *a ă o $ăritură de 4(BC m" El poate hiar zbura" 5ar( adu-i pe păm.nt )i nu-i !a *i u)or $ă $ară ni i mă ar 2 m" Di n-ar nutri u $eriozitate g.ndul de a zbura" Condiţiile den$e ale e8perienţei *izi e $unt greu de $tăp.nit" E ne!oie de timp a $ă te dez!olţi *izi " <n epi în p.nte ele mamei tale( *iind total dependent de ea" C.nd te na)ti( e)ti nea-utorat *izi " 7rebuie $ă în!eţi $ă te hrăne)ti( $ă umbli( $ă !orbe)ti )i $ă te de$ ur i în mediul în on-urător" 0ă re unoa)tem( pentru ine!a are a trăit de ur.nd e8perienţa unui mediu non-*izi ( unde e*e tele g.ndurilor $unt in$tantanee( a ea$ta e$te o ade!ărată tortură" <n timp( on)tienta $e ontra tă )i $e adaptează pentru a $e in$tala mai deplin în orpul *izi ( de one t.ndu-$e a$t*el de on)tientizarea altor dimen$iuni )i de po$ibilităţile lor reati!e" 0pu$ mai $implu( on)tienta e ab$orbită în den$itatea mediului *izi " ' olo ea $e $imte prin$ă în ap ană )i !i timizată" Ea nu-)i aminte)te de $tarea ei mai puţin limitată" :u î)i aminte)te ă nu e$te un orp" <n .te!a azuri rare( on)tienta nu $e ontra tă omplet .nd intră în la$a *izi ă" ' e$te per$oane $e a*lă în trup( dar în ă pă$trează amintirea dimen$iunii non-*izi e" Ele )tiu ă nu $unt limitate la ni!elul trupului" Ele )tiu ă nu $unt !i tima g.ndurilor )i *aptelor altora" Ele )tiu ă pot rea realitate prin puterea g.ndului lor" ' e$te per$oane $unt în!ăţători $pirituali" Eu am *o$t unul dintre mulţii a$t*el de în!ăţători are $-au in arnat în ni!elul *izi ( a $ă-i a-ute pe $emenii lor $ă-)i reamintea$ ă ade!ărata lor identitate non-*izi ă" Fără prezenţa a e$tor în!ăţători( den$itatea planului tere$tru ar umbri on)tiinţa ole ti!ă )i ar blo a în mare parte one8iunea la unoa)terea $pirituală" 'u e8i$tat !remuri în i$toria omenirii .nd e8perienţa tere$tră a *o$t într-ade!ăr întune ată" =oi în)i!ă numiţi una dintre a ele !remi „e!ul întune at&" An alt e! întune at( mai apropiat e8perienţei !oa$tre( au *o$t primele trei $*erturi ale $e olului douăze i" =remea de a um - pe are o petre eţi în la$a *izi ă - e$te un timp de tranziţie" 5in pun t de !edere tehnologi ( a!eţi apa itatea de a di$truge mediul *izi de nenumărate ori" Di totu)i( e mai multă lumină di$ponibilă pe planetă a um( de .t a *o$t !reodată de-a lungul i$toriei" 5a ă a e$t lu ru e$te ade!ărat( !-aţi putea întreba de e nu am !enit u !oi în a ea$tă in arnare *izi ă" 1ulţi dintre !oi $e a)teaptă $ă !in din nou în *ormă umană( dar nu $e !a înt.mpla a)a"

E9

6u rarea mea ai i e$te aproape terminată( iar prezenţa mea *izi ă a um printre !oi n-ar *a e de .t $ă înt.rzie tran$*ormarea pe are $unteţi pe ale $-o par urgeţi" 5e-a um( ei mai mulţi dintre !oi ar trebui $ă unoa$ ă natura a e$tei tran$*ormări" 0unteţi ai i a $ă !ă depă)iţi( în $*.r)it( $tarea de !i timă" 0unteţi ai i a $ă !ă a eptaţi puterea reati!ă de a !ă determina propria realitate )i a $ă !ă a-utaţi $emenii $ă-)i în$u)ea$ ă puterea reatoare" 0unteţi pregătiţi $ă *a eţi a ea$ta în ma$ă" /ar eu $unt ai i a $ă !ă a-ut $ă o *a eţi" Prin omuniunea non-*izi ă u mine )i u alţi în!ăţători !eţi în!ăţa $ă renunţaţi la ondiţiile are !ă on$olidează $u*erinţa )i !ă !eţi trezi întru propria !oa$tră 5i!initate" 'm ne!oie de a-utorul *ie ăruia dintre !oi a $ă-mi îndepline$ mi$iunea ai i" =oi $unteţi ei prin are în!ăţătura mea !a *i demon$trată în *le are lipă" /ată de e( a entul nu mai poate *i pu$ pe u!inte( ă i ele îi $epară pe oameni" ' entul trebuie $ă $e depla$eze pe demon$trarea pra ti ă a prin ipiilor iubirii )i iertării" ' ordarea indi!iduală )i ole ti!ă la realitatea non-*izi ă e$te un pa$ e$enţial în pro e$ul tran$*ormării planetare" 5a ă a) *i prezent *izi ( e8perienţa ru i*i ării $-ar repeta" 5a ă te uiţi în -ur( !ei !edea ă în ă $e obi)nuie)te a ei e onte$tă ideile $tatu$ Tuo-ului $ă *ie de*ăimaţi( bat-o oriţi )i per$e utaţi" 0ingura ale de a e!ita a e$t lu ru e$te a tu în$uţi $ă te treze)ti" :u-l ondamna pe aproapele tău la moarte( hiar da ă $e opune elor mai $a re redinţe ale tale" Că i( a-l ondamna pe el în$eamnă a mă ondamna pe mine" :i i nu-l pune pe un piede$tal( hiar da ă rezi ă e per*e t" Pentru ă nimeni nu e per*e t" :imeni nu trăie)te *ără $ă *a ă gre)eli" Di eu( *rate al meu( am *ă ut multe gre)eli" 6-am abandonat pe $emenul meu )i pe 5umnezeul meu )i i-am în!inuit pe am.ndoi ă m-au abandonat" :u *a e din mine e!a $pe ial" :u *a e din ni iunul dintre $emenii tăi e!a $pe ial" Cu toţii în!ăţaţi a elea)i le ţii" <n!aţă $ă preamăre)ti egalitatea u $emenii tăi" Pentru ă( în *elul a e$ta( îţi $tabile)ti egalitatea u mine" /ar atun i .nd mă on$ideri pe mine a pe un egal al tău( omuni area noa$tră $e !a îmbunătăţi on$iderabil" #ri de .te ori îl iei pe $emenul tău în inima ta( de$ hizi u)a e du e la mine" :u e8i$tă om are $ă nu-mi *ie drag" Că i eu pri!e$ at.t în $u*letul riminalului( .t )i în $u*letul !i timei lui" <i !ăd pe am.ndoi $trig.nd după iubire )i a eptare )i n& îi !oi re*uza" :u *i )o at ă îţi er $ă *a i )i tu a ela)i lu ru( tu are e)ti m.inile mele( pi ioarele meleU )i !o ea mea în lume" Fii răbdător )i $tatorni ( *rate al meu" 6u rarea noa$tră nu !a *i ter-

GC

minată de .t atun i .nd nu !or mai *i ălăi )i !i time" Călătoria noa$tră nu !a *i terminată de .t atun i .nd !om *i a eptat /ubirea lui 5umnezeu pentru noi )i !om *i omuni at a ea$tă iubire *ie ăruia din !iaţa noa$tră" :u e8i$tă ni i o e8 epţie" Fie are trebuie îmbrăţi)at a)a um e el( a $ă $e poată de$prinde de *ri a )i de ne!oia de a ripo$ta elorlalţi" ' umbla u mine în$eamnă a" *i un $lu-itor al lui 5umnezeu )i al omului deopotri!ă" <l $lu-e)ti pe om( arăt.ndu-i ă 5umnezeu î)i aminte)te de el )i ă-l pa$ă de el" <i alini *oamea( $etea )i $u*erinţa" <l îmbrăţi)ezi )i îi dai !oie $ă-)i pună apul pe umărul tău" Di îl în ura-ezi $ă pl.ngă" '$ta( deoare e $e $imte pără$it de părinţi( de opii( de ei iubiţi )i de 5umnezeu" /ar .nd pl.nge( îi adu i m.ng.iere" 5e .tă !reme nu te-ai mai $imţit )i tu pără$it )i n-ai mai !ăr$at la rimi $*.)ietoare( de m.hnire )i păreri de rău@ ' ea$ta e$te natura e8perienţei umane" 0e u!ine $ă ai ompa$iune pentru aproapele tău( deoare e împărtă)e)ti u el a eea)i e8perienţă de $u*erinţă )i împărtă)e)ti u el a eea)i eliberare" 'tun i .nd le ţiile de$pre egalitate $unt în!ăţate pe păm.nt( .mpul ele tromagneti al planetei $e !Ri $ himba )i păm.ntul !a da na)tere unui plan de în!ăţăm.nt nou )i mai măreţ" 0eminţele a e$tei tran$*ormări au *o$t de-a $emănate" 6u rarea ta e$te $ă le uzi )i $ă le îngri-e)ti"

G1

I

4irania c#nsensului

n on epţia ego-ului( iubirea $e bazează pe on$en$" Ego-ul nu poate on epe a iubirea $ă *ie prezentă( atun i .nd doi oameni au păreri di*erite" <n$ă( at.ta timp .t nu e)ti liber $ă *ii $au $ă nu *ii de a ord u aproapele tău într-o $ituaţie dată( nu poţi $ă-l iube)ti" 5e e8emplu( !ei *i de a ord u aproapele tău atun i .nd el in$i$tă ă e !i tima unor a ţiuni întreprin$e de alt ine!a împotri!a lui@ 9ineînţele$ ă nu" Chiar da ă el te imploră $ă-l $pri-ini în autoamăgirea $a( îi !ei $puneF „îmi pare rău( *rate" Eu nu !ăd lu rurile a)a"& Pe de altă parte( da ă un alt $emen al tău $e $imte hemat $ă ia o poziţie ontro!er$ată )i îţi ere $pri-inii%( îl !ei re*uza@ Poate ă a-i o*eri $pri-in în$eamnă ă )i tu !a trebui $ă-ţi a$umi un ri$ ( dar nu-i !ei re*uza bine u!.ntarea( doar pentru ă de izia lui nu e agreată de toţi" 1ai trebuie oare $ă-ţi aminte$ *aptul ă a te dedi a ade!ărului nu e$te un lu ru agreat de toată lumea@ Fiind ă a$ta în$eamnă de multe ori a $pune „5a&( atun i .nd alţii ar $pune (":u&( $au a $pune (":u&( atun i .nd alţii ar $pune „5a&" 1ulţi dintre !oi nu-)i pot imagina ă a $pune „:u& poate *i un ge$t de iubire( de)i e *oarte u)or $ă $pui „:u& u multă drago$te" 5a ă opilul tău pune m.na pe plită în in$ă( $pui „:u&( iute )i *erm" :u !rei a el $ă-)i *a ă rău" /ar apoi îl iei în braţe )i îi $pui din nou ă îl iube)ti" 5e .te ori nu !ine la tine aproapele tău( ţin.ndu-)i m.na pe plita în in$ă@ :u poţi $ă $u$ţii un omportament de$pre are )tii ă poate *i dăunător altei per$oane" Di nu !rei a prietenii tăi $ă $u$ţină un a$t*el de omportament .nd e !orba de$pre tine" An prieten e ine!a are e liber $ă *ie de a ord $au $ă nu *ie de a ord" An prieten îţi !a !orbi on*orm u ade!ărul" 0-ar putea a el $ă per eapă $ituaţia ore t $au in ore t( dar lui nu-i e$te *ri ă $ă-ţi $pună e g.nde)te" An prieten $pune ade!ărul )i apoi îţi aminte)te ă e)ti liber $ă *a i propria ta alegere" ' ea$ta e$te iubire în a ţiune" An prieten te iube)te în mod egal )i .nd îţi $pune „da& )i .nd îţi $pune „nu&" El nu $e reţine de la a-ţi da $*aturi )i ni i nu în ear ă $ă-)i impună propria părere" An prieten dore)te $ă *ie de a-utor" El te tratează u re$pe t )i demnitate )i îţi $pune ade!ărul" :u poţi *i prieten da ă nu e)ti di$pu$ $ă $pui ade!ărul" '$ta nu în$eamnă ă ai dreptate" ' a!ea dreptate )i a *i one$t nu $unt în mod ne e$ar unui )i a ela)i lu ru" C.nd e)ti one$t( dai ma8imum din e poţi da în $tarea de on)tientă în are te a*li" '$ta e tot e $e poate a)tepta de la tine" Că $*atul tău e$te bun $au rău e$te irele!ant" 5ar one$titatea $ingură nu e $u*i ientă"

G2

#ne$titatea )i $merenia trebuie $ă meargă m.nă în m.nă" 0merenia ta îi $pune aproapelui tăuF „')a !ăd eu lu rurile" 0-ar putea $ă am dreptate )i $-ar putea $ă mă )i în)el" 7u um ie !ezi@ 6a urma urmei( tu e)ti el are trebuie $ă *a ă alegerea"& # per$oană $merită )tie unde $ă $e oprea$ ă" Ea nu în ear ă ni iodată $ă uzurpe dreptul )i re$pon$abilitatea altuia de a-)i lua propriile hotăr.ri( întru .t auţi mereu $ă *ii în on$en$( ai rareori e8perienţa iubirii *ără ondiţii" Con$en$ul e$te $uprema ondiţie )i( prin urmare( $uprema odependenţă $au ompli itate" El $puneF „5a ă ego-ul tău )i ego-ul meu $unt de a ord( eu te !oi $pri-ini"& C.nd două ego-uri $unt în on$en$ ar trebui $ă *ii prudent( ă i e$te în natura ego-ului $ă $epare( $ă di!izeze( $ă $e a*le în on*li t u alte egouri" ')a ă( atun i .nd două ego-uri $unt în on$en$( poţi *i $igur ă ele $e $olidarizează pentru a $e opune altui ego" ' e$ta nu e$te un on$en$ autenti ( i o alianţă temporară" 5e îndată e du)manul omun e$te în!in$( alianţa în etează $ă mai $er!ea$ ă unui $ op )i *le are ego $e întoar e la propriu% $ău program" Căutarea iubirii în adrul on$en$ului nu e$te o mutare *oarte înţeleaptă" Ea îţi !a adu e( ine!itabil( o dezamăgire" 'i *a e mai bine $ă auţi iubirea în di$en$iune" 'du-ţi aminte ă !-am $pu$F „/ube)te pe du)manul tău"& :-am $pu$ a$ta a $ă !ă )o hez $au a $ă !ă pun în di*i ultate" 'm $pu$ a$ta pentru .te!a moti!e importante" 1ai înt.i( ţi-e u)or $ă-ţi iube)ti prietenul" 5e ele mai multe ori prietenul e$te de a ord u tine )i te $pri-ină" Prin urmare( nu e$te greu $ă-l iube)ti" 5ar du)manul nu e de a ord u tine" El rede ă nu ai dreptate( ă gre)e)ti" El îţi !ede $lăbi iunile )i !a *a e tot e-i $tă în putinţă a $ă le e8ploateze" 5a ă ai un pun t $lab( poţi *i $igur ă el îl !ede" Pe $ urt( du)manul tău nu e di$pu$ $ă-ţi o*ere ir um$tanţe atenuante" Prin urmare( el e$te el mai bun în!ăţător al tău" 5u)manul îţi re*le tă( a o oglindă( tot e nu-ţi pla e la tine în$uţi" <ţi arată e8a t unde $e a*lă *ri ile )i ne$iguranţele tale" 5a ă a$ ulţi eea e îţi $pune du)manul tău( !ei )ti e8a t unde trebuie $ă *a i ore ţia în tine în$uţi" :umai ine ţi $e opune în *elul a e$ta poate *i un în!ăţător at.t de e*i ient" 5e e $pun „iube)te-l& pe du)manul tău@ îţi $pun a$ta pentru ă( da ă nu îl iube)ti( nu !ei apre ia darul pe are el ţi-l adu e" :imeni nu poate tre e prin !iaţă *ără aliaţi )i tară ad!er$ari( deopotri!ă" An bun aliat e$te di$pu$ $ă ţi $e opună" /ar un bun ad!er$ar e$te el mai bun aliat" <n!ăţ.nd $ă-ţi iube)ti du)manul( îţi demon$trezi bună!oinţa de a te uita la toate lo urile întune ate din mintea ta" 5u)manul tău e$te( pur )i $implu( o oglindă în are te uiţi p.nă .nd în et( în et - hipul $upărat pe are îl zăre)ti îţi z.mbe)te"

G?

Ca $ă te împa i u du)manii tăi( trebuie $ă în!eţi $ă !ezi at.t prin o hii lor( .t )i prin propriii tăi o hi" 'tun i !ei dez!olta ompa$iunea )i !ei tre e din olo de on*li t" ;eţine( nu trebuie $ă *ii de a ord u du)manii tăi( a $ă te împa i u ei" 5ar trebuie $ă în!eţi $ă-i iube)ti" Pa ea nu !ine prin on$en$ul ego-urilor( pentru ă ego-urilor le e$te impo$ibil $ă *ie în on$en$" Pa ea !ine .nd iubirea )i re$pe tul re ipro $unt prezente" C.nd iubirea e$te prezentă( du)manul de!ine un prieten ăruia nu îi e$te *ri ă $ă *ie în di$en$iune u tine" :u îl gone)ti din inima ta( doar pentru ă !ede lu rurile di*erit de tine( i a$ ulţi u atenţie e are de $pu$" C.nd îţi a$ ulţi du)manul la *el um ţi-ai a$ ulta prietenul( nu ego-ul tău e el are a$ ultă" 0piritul dinăuntrul tău a$ ultă 0piritul dinăuntrul $ău" Cauza ori ărui on*li t uman e$te una $implăF *ie are parte o dezumanizează pe ealaltă" Fie are o !ede pe ealaltă mai puţin !redni ă )i mai puţin !aloroa$ă" 't.ta !reme .t *ie are dintre părţi o per epe pe ealaltă în *elul a e$ta( hiar )i ele mai $imple detalii nu pot *i nego iate" 5ar da ă *ie are parte o $ă $e mani*e$te *aţă de ealaltă u o atitudine plină de re$pe t )i a eptare( hiar )i detaliile di*i ile !or *i rezol!ate" 1ira olele !in din iubire" 0oluţiile are !in din minţi iubitoare $unt *ără limite" 5i$ponibilitatea de a iubi - de a on$idera ă $untem egali e$te e$enţa e $u$ţine în*ăptuirile tuturor mira olelor" 5intr-o di!er$itate de opinii apare a ea opinie are îl in$te)te pe *ie are în parte" 5ar a ea$tă opinie nu !a *i a e$ibilă p.nă .nd *ie are om în parte nu a *o$t auzit" 7reaba !oa$tră( prieteni( e$te $ă daţi *ie ărei per$oane )an$a de a *i auzit a)a um trebuie" ' ea$ta e$te e$enţa demo raţiei( are nu e$te numai un ideal $piritual( i )i un pro e$ !iu e re$piră )i a ţionează" C.nd a e$t pro e$ e$te oprit( idealul de!ine !i iat" 5ar .nd pro e$ul răm.ne puterni - ori .t de ane!oio$ )i greoi pare el ade$ea - idealul nu poate $ă nu $e mani*e$te" # $o ietate e tolerează di*erenţele de opinii e$te o $o ietate bazată pe demon$trarea pra ti ă a iubirii )i egalităţii" Cei e aută on$en$ul on$truie$ $i$teme totalitare( în are libertăţile indi!iduale $unt $ari*i ate )i in are întregul nu bene*i iază ni iodată de înţelep iunea părţilor" '$t*el de $i$teme $unt ondamnate $ă e)ueze" E ne!oie de ura- pentru a nu *i în on$en$" E ne!oie de înţelep iune )i prudenţă pentru a menţine un limat de egalitate( în are toate opiniile pot *i luate în on$iderare" Calea ătre ade!ăr nu a *o$t ni iodată o ale u)oară" Di( in mod ert( ea nu a *o$t una bazată pe $oluţii de moment" 0oluţia de moment pentru în heierea on*li tului e$te e8terminarea tuturor a elora u are nu e)ti de a ord" 'i i ţelul nu e de a iubi )i ni i

G4

mă ar de a-i înţelege( i de a-ţi di$truge du)manii" ' e$ta a *o$t $i$temul !alori pre!alent pe planeta !oa$tră( pe tot par ur$ul i$toriei $ale" 5emer$ul demo rati e$te un e8periment nou )i ura-o$" El de larăF „0ă *ie auzite toate !o ile"& El $alută di!er$itatea )i are în redere în !aloarea e$enţială a *iinţelor umane indi!iduale" El îţi ere $ă-i iube)ti( $ă-i re$pe ţi pe oponenţii tăi )i $ă în!eţi de la ei" El porne)te de la pre$upunerea ă inima )i mintea omenea$ ă $unt $u*i ient de pro*unde )i de în ăpătoare pentru a onţine toate a e$te opinii" <ntr-ade!ăr( el î)i în redinţează întregul $u e$ apa ităţii tale de a lua în on$iderare pun te de !edere di*erite )i( da ă e$te azul( de a-ţi $ himba părerea" /deile totalitare )i *undamental i$te *a -o ul *ri ilor tale" Ele reează mereu du)mani )i tot timpul aută $ă-i în!ingă" Ele $u$ţin ă e8i$tă o parte are e$te bună )i o altă parte are e$te rea" Ele $unt $upra$impli*i ate )i duale în modul lor de a per epe lumea" 5ar alea ompa$iunii( alea pe are eu o pro*e$ez( te pro!oa ă $ă iube)ti )i $ă a epţi toate *iinţele a pe egalii tăi" Ea nu *a e e8 epţii( întru .t )tie ă a ondamna o per$oană în$eamnă a le ondamna pe toate" :u e$te o ale u)oară( *iind ă ea re unoa)te ă anga-amentul tău *aţă de egalitate !a *i tot timpul onte$tat" 5a ă e $ăN demon$trezi ade!ărul( atun i trebuie $ă înt.mpini *ie are onte$tare u întreaga pro*unzime a anga-amentului tău" 1ulţi oameni îmi *olo$e$ numele în de)ert" <mi atribuie idei o*en$atoare( idei are -ude ă - )i le *olo$e$ pentru a -u$ti*i a tot *elul de *apte -o$ni e" 5e a eea( trebuie $ă-ţi $pun larF nu-mi *olo$i numele în de)ert" :umi *olo$i numele pentru a -ude a !reun bărbat $au !reo *emeie" :u am *o$t ni iodată de partea ui!a împotri!a alt ui!a" Di nu ţi-a) ere ni iodată $ă *a i a)a e!a" Mi-am erut $ă a-ungi la pa e în propria-ţi minte" Di ţi-am erut $ă a-ungi la pa e u toţi $emenii tăi" Cum poţi di$tor$iona a ea$tă în!ăţătură $implă@ 5a ă m-ai auzit !reodată în inima ta( trebuie $ă )tii ă nu poţi *olo$i a e$te idei pentru a -u$ti*i a o -ude ată $au un ata îndreptate împotri!a !reunei *iinţe umane" C.nd e)ti pornit $ă -ude i pe alt ine!a( pri!e)te înăuntru )i întreabăteF „1-a) -ude a eu în *elul a e$ta@& Că i *ie are -ude ată împotri!a aproapelui tău e$te( de a$emenea( o -ude ată împotri!a ta în$uţi" Di *ie are -ude ată împotri!a ta în$uţi e$te o -ude ată împotri!a mea" '$ta pentru ă eu nu $unt $eparat de tine" ')a um te porţi u tine $au u aproapele tău( a)a te porţi )i u mine" 0untem in$eparabili" '!em a eea)i menire" <nţelege( prietene( ă nu !ei gă$i iubire( da ă !ei ăuta on$en$ul"

GB

/ubirea $e a*lă mult mai ad.n de .t at.t" Pe mă$ură e în!eţi $ă-l iube)ti pe el are ţi $e opune( !ei gă$i 0ur$a e tran$ ende -ude ata )i *ri a" <n a ea$tă 0ur$ă $untem u toţii uniţi a egali( liberi $ă g.ndim )i $ă a ţionăm în on ordanţă u eea e ne ălăuze)te" 7e $pri-in în libertatea ta de a alege( hiar da ă *a i o alegere di*erită de ea pe are a) *a e-o eu" Fiind ă am în redere în tine" 'm în redere în planul lui 5umnezeu pentru trezirea ta" Di )tiu ă nu poţi *a e ni iodată o gre)eală are $ă rupă legătura dintre tine )i /ubirea lui 5umnezeu $au /ubirea mea"

GE

D

Cri-" 3i !e ea!s"

a ă g.ndurile ar putea u ide( .ţi dintre !oi ar mai *i în !iaţă@ =reau $ă-ţi reaminte$ F „0ăm.nţa tuturor *aptelor $e gă$e)te în g.ndurile tale"& 5a ă g.nde)tiF „:u pot $ă-l $u*ăr pe utare&( de *apt îl ata i" Ceea e în epe a g.nd( repede a-unge !orbă" Calomniind a ea$tă per$oană în *aţa altora $au uneltind împotri!a ei( o ata i" Ceea e de!ine !orbă( repede de!ine *aptă" 5a ă !orbele tale îi in ită pe alţii are te $pri-ină atun i .nd ata i( $ar putea $ă on$ideri ă a-l bate $au a-l omorî pe elălalt e$te un ge$t -u$ti*i at" 0o ietatea $puneF „:umai *aptele *izi e $unt ondamnabile" 'ta urile !erbale $unt regretabile( dar ine!itabile" Di nimeni nu ar *i at.t de nebun $ă-i eară altuia $o oteală pentru g.ndurile $ale"& Di( a$t*el( *apta riminală ţi $e pare $ andaloa$ă( dar g.ndul riminal ţi $e pare de a eptat" Cu toţii l-aţi a!ut" E)ti $ andalizat de a tul de !iol $au de abuz $e8ual( dar g.ndul la el nu te deran-ează în mod deo$ebit" <ţi er $ă-ţi aminte)ti ă tot eea e g.nde)ti de$pre o altă per$oană( tot eea e îi $pui $au îi *a i îţi arată eea e g.nde)ti de$pre tine în$uţi" An g.nd negati! de$pre alt ine!a îţi demon$trează um te !ezi tu pe tine în$uţi" 9.r*a $au în-urătura arată propriile tale $entimente de ru)i-ne )i re$pingere emoţională" /ar !iolenţa *izi ă îndreptată împotri!a al-tuia nu arată de .t propriul tău impul$ de $inu idere" V$ta nu-i un mi$ter" :umai el are $u*eră îi lo!e)te pe alţii" Di( te întreb( .ţi dintre !oi nu $u*eriţi@ C.ţi dintre !oi nu-i lo!iţi pe alţii( întrun *el $au altul@ 5i*erenţa dintre tine )i el are !iolează )i u ide nu e$te at.t de mare pre um rezi" :u $pun a$ta a $ă te *a $ă te $imţi pro$t" Mi-o $pun a $ă te a-ut $ă te treze)ti la re$pon$abilitatea ta *aţă de aproapele tău" 5a ă te poţi ierta pentru g.ndurile tale de răzbunare( de e nu poţi ierta bărbatul $au *emeia are a ţionează din răzbunare@ ' ea$tă per$oană doar tran$pune în *aptă lu rul la are tu te-ai g.ndit" Eu nu -u$ti*i a tul de răzbunare" :u pot -u$ti*i a ni i un *el de ata )i ni i nu $ugerez a tu $ă o *a i" Pur )i $implu( te întrebF de e îl alungi pe a e$t om din inima ta@ Poate ă el e$te )i mai în*ometat de iubire )i de iertare de .t tine" % le !ei re*uza@ 'proapelui tău i $-a *ă ut *oarte mult rău" ' re$ ut *ără tată" ' *o$t dependent de droguri de .nd a!ea nouă ani )i a trăit într-un mediu unde ni iodată nu $-a $imţit în $iguranţă" :u $imţi ni i un *el de ompa$iune pentru băieţelul rănit din bărbatul are omite rima@ Crezi ă ai

GG

*a e alt e!a da ă ai *i în pielea lui@ Fii in$tit( prietene( iar în a ea$tă atitudine de om in$tit !ei gă$i ompa$iunea - da ă nu pentru bărbat( atun i pentru băieţelul are a de!enit bărbat" Di îţi !oi $pune hiar a um ă nu bărbatul e u degetul pe trăga i( i băieţelul" El e$te el ople)it )i în*ri o)at" 1i uţul e$te el are nu $e $imte iubit )i a eptat" 9ăieţelul rănit e$te el e lo!e)te( nu bărbatul" Prieteni ai mei( bărbatul nu e8i$tă" E8i$tă numai băieţelul" :u !ă lă$aţi pă ăliţi de *aţa m.nioa$ă )i di$preţuitoare a bărbatului" 5ede$ubtul a elei *aţade dure $e a*lă o durere )i o -ude are de $ine ople)itoare" 0ub ma$ a bărbăţiei rău $tăp.nite )i a m.niei umplite e$te băieţelul are nu rede ă merită $ă *ie iubit" 5a ă nu-l poţi îmbrăţi)a pe băieţelul din el( um l-ai putea îmbrăţi)a pe băieţelul $au pe *etiţa din tine@ Că i *ri a lui )i a ta nu $unt delo di*erite" Qai( mai înt.i( $ă $ oatem ma$ a ta de $uperioritate morală" Di( apoi( la$ă băieţelul $au *etiţa din tine $ă-l pri!ea$ ă pe băieţelul din el" /ată unde în epe iubirea )i a eptarea" /ată unde î)i are rădă inile iertarea" Criminalii $unt un grup de paria în $o ietatea !oa$tră" :u !reţi $ă !ă uitaţi la !ieţile lor" :u !reţi $ă auziţi de durerea lor" =reţi $ă-i a$ undeţi unde!a unde nu trebuie $ă a!eţi de-a *a e u ei" 6a *el *a eţi u ei bătr.ni( u ei bolna!i mintal( u ei lip$iţi de adăpo$t )i a)a mai departe" =ezi tu( prietene al meu( tu nu dore)ti $ă-ţi a$umi re$pon$abilitatea de a-ţi iubi aproapele" 5ar( *ără $ă-l iube)ti( nu poţi în!ăţa $ă te iube)ti )i $ă te a epţi pe tine în$uţi" 'proapele tău e$te heia m.ntuirii tale" <ntotdeauna a *o$t )i întotdeauna !a *i" 6a *el um indi!idul neagă )i reprimă tendinţele negati!e pe are nu !rea $ă le a epte în $ine în$u)i( tot a)a $o ietatea neagă )i in$tituţionalizează problemele u are nu !rea $ă $e on*runte" 't.t $ub on)tientul indi!idual .t )i el ole ti! $unt pline de răni de nede$ ri$" 6a ambele ni!eluri( omportamentul e$te determinat de durerea( !ina )i *ri a nere uno$ ute e $unt în a$trate în a e$te răni" /ertarea a ţionează a un re*le tor are er etează a e$te lo uri întune ate )i $e rete din tine )i din $o ietate" Ea le $pune propriei tale !ini )i *ri iF „/e)iţi a*ară a $ă !ă !ăd" 7rebuie $ă !ă înţeleg"& Di ea $pune riminaluluiF „Qai a*ară( înt.lne)te-te u !i timele rimelor tale( îndreaptă totul" <n epe pro e$ul iertării"& ' re unoa)te rana e$te întotdeauna primul pa? în pro e$ul de !inde are" 5a ă nu ai bună!oinţa de a în*runta - indi!idual $au ole ti! - *ri a din $patele rănii( pro e$ul de !inde are nu poate în epe" /ţi e$te greu $ă te uiţi la propria ta durere reprimată" E greu pentru $o ietate $ă $e uite la durerea propriilor paria" 5ar a$ta trebuie tă ut"

GH

Fie are dintre !oi trăie)te într-o în hi$oare reată de propriile $ale rea ţii( p.nă e rana e on)tientizată" :u numai riminalul $e a*lă după gratii" 9ărbaţii )i *emeile are îl bagă a olo trăie$ după alt *el de gratii" 5a ă nu !ă on)tientizaţi materialul $ub on)tient( el $e !a e8prima în propriii $ăi termeni di$tor$ionaţi" 5a ă nu lu raţi în mod deliberat u riminalul pentru a-l a-uta $ă a-ungă $ă $e iubea$ ă )i $ă $e a epte( el !a reintra în $o ietate u a eea)i m.nie )i $ete de răzbunare" Con$truirea mai multor în hi$ori $au trimiterea în $tradă a mai multor poliţi)ti nu !ă !or *a e artierul mai $igur" ' e$te a ţiuni nu *a alt e!a de .t $ă agra!eze $ituaţia( ridi .nd ni!elul *ri ii" 5a ă !reţi $ă îmbunătăţiţi toate a e$tea( introdu eţi lu rarea iertării în în hi$ori )i în !e inătatea !oa$tră" 'nga-aţi mai mulţi în!ăţători )i on$ultanţi )i lu rători $o iali" Qrăniţi oamenii( $timulaţi-i emoţional )i mental" #*eriţi-le po$ibilitatea de a trăi e8perienţa unei legături emoţionale $igure" #*eriţi-le oportunităţi de edu aţie )i antrenament" 5aţi-ie $peranţă" 5aţi-le a eptare" 5aţi-le iubire" ' ea$ta e$te lu rarea unui *ă ător de pa e" ' ea$ta în$eamnă $lu-ire" ' ea$ta în$eamnă a-ţi îmbrăţi)a aproapele a pe tine în$uţi" Di aminte)te-ţi( te rog( ă d.nd altuia( ţie îţi dai" :imeni nu dă iubire tară $ă o primea$ ă" :imeni nu o*eră un dar pe are $ă nu-l )i primea$ ă în a eea)i lipă" E timpul $ă în etaţi de a mai în er a $ă-l pedep$iţi pe pă ăto$ul din !oi )i pe riminalul din $o ietatea !oa$tră" Pur )i $implu( pedeap$a reîntăre)te re$pingerea( iar a e$t lu ru e$te e8a t opu$ul a eea e a!eţi !oi ne!oie" 0entimentele de re$pingere trebuie atenuate )i o$toite" Kude ăţile )i ata urile trebuie adu$e in lumina on)tientei" =ina )i *ri a trebuie !ăzute drept eea e $unt" 1un a de reabilitare e$te o mun ă de integrare" <ntuneri ul trebuie adu$ la lumină" 7ot e e ina eptabil trebuie *ă ut a eptabil( a $ă-l putem pri!i *ără *ri ă" 0eminţele *aptei trebuie gă$ite în g.nd )i abordate a olo" :u poţi $ himba *aptele( *ără $ă $ himbi g.ndurile" 5a ă tran$*ormi anumite g.nduri în tabu-uri( îţi !a *i *ri ă $ă te uiţi la ele" ' e$ta nu e$te un lu ru on$tru ti!" Fii di$pu$ $ă te uiţi la g.ndurile u iga)e din p$ihi ( a $ă nu *ii ne!oit $ă le îngropi în $ub on)tient" '-ută-i pe oameni $ă-)i a$ume re$pon$abilitatea pentru g.ndurile pe are le g.nde$ )i pentru e*e tele a e$tor g.nduri" Puterea per$onală )i autenti a $timă de $ine în ep u realizarea *aptului ă ai de ale$ în pri!inţa a eea e g.nde)ti( $pui )i a modului în are a ţionezi" Cei e lo!e$ în alţii $imt ă nu au de ale$" Cei are )tiu ă au de ale$

G9

nu lo!e$ în alţii" ' ea$ta e$te heia" 'rată-i unui om opţiunile pe are le are )i el nu !a omite o rimă" Crima e$te o altă *ormă a autopedep$irii( alea$ă în mod $ub on)tient pentru a aborda !ina $ub on)tientă" Criminalul omite o rimă( *iind ă în ear ă în ontinuare $ă $e autopedep$ea$ ă" /ar $o ietatea îi *a e pe pla " pedep$indu-l )i reîntărindu-i !ino!ăţia" 0ingura ale de ie)ire din a e$t i lu !i io$ e$te a $o ietatea $ă renunţe la programul ei de o$tra izare )i pedeap$ă )i $ă $e dedi e !indeării" Fie ărei per$oane hinuite trebuie $ă i $e eară $ă $e a-ute pe $ine" Ea trebuie a-utată $ă-)i identi*i e în mod on)tient !ina( .t )i $entimentul ne!redni iei( al lip$ei de !aloare" Di trebuie $ă *ie a$i$tată în pro e$ul de tran$*ormare a a e$tor emoţii )i redinţe negati!e de$pre ea în$ă)i în emoţii )i redinţe poziti!e" 6epro)ii $o ietăţii !oa$tre nu $unt di*eriţi de lepro)ii de pe !remea mea" Ei poartă pe pielea lor rănile tuturor" Ei $unt martorii ura-o)i ai durerii u are !oi nu !reţi $ă !ă on*runtaţi" 0o ietatea ar trebui $ă le *ie re uno$ ătoare( pentru ă ei $unt ălăuzele are mar hează alea !inde ării( ale pe are toate *iinţele umane trebuie $ă pă)ea$ ă"

HC

Putere 3i es"v2r3ire

C

ooperarea u legile naturale ale păm.ntului e$te e$enţială pentru $upra!ieţuire" 7otu)i( e8i$tă )i alte legi non-*izi e $au prin ipii ale minţii e ontribuie la modelarea e8perienţei tale ai i" ' ti!itatea minţii( de pildă( e$te alimentată de <ndreptarea pri!irii ătre e8terior )i anga-area în treburile lumii" C.nd mintea $e întoar e ătre interior( $pre auto ontemplare( g.ndul în etine)te )i( în ele din urmă( a-unge la repao$" Cel e ob$er!ă )i el ob$er!at de!in unul" Pra ti a autoob$er!ării e$te *oarte puterni ă" Ea de$*iinţează bariera dintre $ubie t )i obie t( re.nd o nouă potenţialitate pentru apropiere" 7re utul )i !iitorul edează în *aţa momentului prezent( a eternului „a um&( în are rezidă tot potenţialul reati!" Puterea e8i$tă a potenţial" 5e îndată e $e mani*e$tă ătre e8terior( a *oiţă( ea trebuie $ă în!ingă rezi$tenţa mediului ei în on-urător" Prin urmare( ea e$te $lăbită" Puterea î)i pă$trează ma8imum de !igoare .nd e$te ţinută )i nu e$te e8primată" C.nd a ţionezi( te anga-ezi într-un ur$ de a ţiune $pe i*i " 0 himbarea a e$tui ur$ de!ine apoi di*i ilă( mai ale$ atun i .nd $-a atin$ o anumită inerţie" 5e a eea( înainte de a a ţiona( proie tează mental în $ituaţie a ţiunea anti ipată )i ulege rea ţia de /a per$oanele impli ate" ;enunţă ia a)teptările tale )i a$ ultă u atenţie" Capa itatea ta de a pri!i din olo de per epţiile tale bazate pe ego te !a a-uta $ă apeţi in*ormaţii importante )i de mare *olo$" 1intea on eptuală $e a)teaptă la rezultate lineare de la ori e a ţiune întreprin$ă" ;ezultatele lineare $unt în$ă rare" 5e îndată e o *orţă înt.mpină o rezi$tenţă( ur$ul ei e$te modi*i at" Ea ori tre e pe$te ob$tru ţie( ori tre e pe $ub ea( ori o o ole)te" 5e$eori( ea e de!iată de la traie toria $a iniţială" <n iuda a e$tui *apt( toată plani*i area ta $e a)teaptă la rezultate lineare" :u e de mirare ă de at.tea ori e)ti dezamăgit" 5e !reme e ma-oritatea de iziilor $unt luate gre)it( ele tind $ă *ie re i late" 0entimentele de !ino!ăţie le adu pe o orbită ir ulară" =ina e a un .mp magneti ( e *a e a *ie are de izie $ă *ie $u$ eptibilă de îndoieli )i reinterpretări on$tante" =ina ne *a e $ă re on$iderăm toate *aptele noa$tre( o*erindu-ne( iar )i iar( a eea)i opţiune în $ituaţii di*erite" # a ţiune lip$ită de !ină poate *i de$*ă)urată numai da ă te proie tezi mental în anumite $ituaţii )i anti ipezi rezultatele" An plan în are te a)tepţi la rezi$tenţă )i obie ţii !a a!ea mai multe )an$e de .t unul în are nu te a)tepţi la a)a e!a" 7oate a e$tea dau impre$ia unui pro e$ intele tual( dar e departe de a *i a)a e!a" E$te un pro e$ e8trem de intuiti!( e ne e$ită abilităţi de a$ ultare autenti e"

H1

:i i o a ţiune nu are lo înainte de a $e *i ăutat îndrumarea" ' ţiunile on epute gre)it $unt rareori e*i iente" Ele gre)e$ la ambele e8treme ale $pe trului" 6a o e8tremă( $unt impul$i!e" 6a ealaltă( ele $unt mult prea premeditate )i le lip$e)te $pontaneitatea" 5a ă te întreb e rezi ă !ei $imţi .nd îi !ei $pune e!a prietenului tău /on( îmi poţi ră$punde în două moduri *oarte di*erite" 7e poţi g.ndi la ion( lu.nd în on$iderare e8perienţa ta tre ută u el - iar atun i ră$punzi baz.ndu-te pe tre ut" 0au poţi $ă te a)ezi( $ă în hizi o hii( $ă te g.nde)ti ia /on( $ă-i $pui e ai de $pu$ )i $ă !ezi um rea ţionează" 1etoda a doua iţi !a da rezultate mult mai bune de .t prima" 7oată in*ormaţia de are ai ne!oie în !iaţa ta poate *i obţinută în momentul prezent( printr-o $implă metodă de in!e$tigaţie" 9ineînţele$( a ea$tă metodă *un ţionează numai da ă poţi ere in*ormaţii de pe o poziţie neutră" Pre*erinţele tale !or in*luenţa eronat )i !or denatura ră$pun$ul pe are îl prime)ti" Pentru a împiedi a denaturarea( de lară( înainte de a întreba( u toată $eriozitateaF „îmi pun deoparte pre*erinţele )i pre-ude ăţile )i mă de$ hid unui ră$pun$ liber )i $in er"& :atura i li ă a g.ndirii )i a ţiunii îţi o*eră le ţii ontinue" ' e$te le ţii $ubliniază întotdeauna di$ repanţa dintre eea e dore)ti )i a)tepţi $ă $e înt.mple - )i eea e pare $ă $e mani*e$te în !iaţa ta" 7ot în er i $ă ie)i din a ea$tă dilemă( dar nu-ţi reu)e)te ni iodată( deoare e dilema în$ă)i e$te ne e$ară pro e$ului tău de în!ăţare" E ine!itabil $ă-ţi *o alizezi atenţia a$upra oamenilor )i lu rurilor din a*ara ta" ' ea$ta e lumea „ ondiţionărilor&" Ea nu îţi poate o*eri eea e !rei" Ea poate doar $ă ră$*r.ngă înapoi $pre tine eea e ti% nu dore)ti" Căutarea *eri irii în lume e umplită" 6umea nu te poate *a e *eri it" Cu .t în!eţi a$ta mai repede( u at.t mai u)oară îţi !a *i $trădania" 5a ă-ţi pri!e)ti u one$titate e8perienţa( !ei !edea ă îţi petre i ea mai mare parte a timpului „rezi$t.nd& unor anumite $ituaţii $au îner .nd $ă le e!iţi" 5e$igur( u .t în er i mai mult $ă e!iţi a e$te $ituaţii( u at.t mai mult e)ti on*runtat u ele" '$ta $e înt.mplă *iind ă nu poţi în!ăţa e!a prin eludare )i negare" Poţi aborda o $ituaţie din prezent într-un mod plin de $emni*i aţii( numai atun i .nd o pri!e)ti în *aţă )i în epi $ă-ţi a$umi re$pon$abilitatea pentru ea" Con*runtarea u temerile )i *ri ile tale e$te primul pa$ în pro e$ul de demontare a lor" Crezi ă e)ti ai i pentru a în*ăptui multe lu ruri $pe ta uloa$e )i importante( dar a ea$ta e$te doar dorinţa ego-ului tău de a *i re uno$ ut" :u e)ti ai i a $ă *a i e!a( i a $ă de$-*a i ideile )i on!ingerile *al$e pe are ţi le-ai *ormat de$pre tine )i de$pre alţii" :imeni alt ine!a nu poate *a e a e$t lu ru în lo ul tău" 7u e)ti el are a a eptat a e$te idei

H2

)i tu trebuie $ă *ii el are le re$pinge" :u e nimi $pe ta ulo$ în a re$pinge *al$itatea" 5impotri!ă( e un pro e$ .t $e poate de prozai )i $obru" 7e rog $ă-ţi petre i un timp ontempl.ndu-ţi ţelurile" C.te dintre a e$tea au de-a *a e u a realiza e!a în lume@ =ei ob$er!a ă $unt multe" 0ă nu-ţi *ie ru)ine" 5ă-ţi $eama( numai( ă atenţia îţi e$te dire ţională $pre e8terior" Di re unoa)te( te rog( ă - p.nă )i în azul în are ar *i po$ibilă - atingerea tuturor a e$tor ţeluri nu te-ar *a e *eri it" Feri irea e$te po$ibilă numai în momentul prezent" 5a ă e)ti *eri it a um( nu mai e nimi alt e!a de realizat" 5e *apt( da ă de!ii preo upat de *eri irea ta de m.ine $au de ea de pe$te in i minute( !ei uita $ă *ii *eri it a um" 7oate planurile )i !i$urile tale te $ ot din *eri irea prezentă" 1ulţi dintre !oi au poziţii *oarte importante în lu rarea de a-i $lu-i pe eilalţi" 7otu)i( nu $unteţi *eri iţi hiar a um( în a e$t moment" 7rebuie $ă !ă întrebF u e preţ !reţi $ă $lu-iţi altora@ Chiar redeţi ă puteţi adu e *eri ire altuia( da ă !oi în)i!ă $unteţi îngri-oraţi )i $tre$aţi@ Dtiţi( de$igur( ă a)a e!a nu e$te u putinţă" 7rebuie $ă te întreb( prietene( e)ti di$pu$ $ă renunţi la ţelurile taie „importante&( de dragul *eri irii tale prezente@ 'i ura-ul $ă re!endi i momentul prezent *ără a )ti unde !a du e a e$ta@ 7ot hao$ul )i on*uzia din mintea )i e8perienţa ta pot *i depă)ite prin $impla de izie de a *i pe de-a-ntregul prezent )i atent hiar a um" ' e$ta e$te ade!ărul mira ulo$" =rei $ă *ii liber de tot on*li tul( de $u*erinţă( de îndoiala de $ine )i de -ude ăţi@ 5a ă da( renunţă la toate ţelurile( gri-ile )i preo upările tale e8terioare )i *ii( pur )i $implu( on)tient de tine în$uţi în a e$t moment" :u e$te nimi $pe ta ulo$ în pro e$ul de trezire" #amenii e $e treze$ nu de!in în!ăţători $pirituali renumiţi" Ei nu on$truie$ organizaţii grandioa$e" Ei trăie$ ( în ea mai mare parte( nebăgaţi în $eamă de ătre eilalţi( u e8 epţia .tor!a di$ ipoli are le re uno$ libertatea )i autoritatea" <n!ăţătorii preţuiţi de lume au tendinţa de a preda la un ni!el *oarte $uper*i ial" Că i lumea ră$plăte)te rezultatele )i e*e tele tangibile( iar realizările $pirituale tind $ă *ie intangibile" Cel e-)i $tăp.ne)te mintea nu e$te preţuit de $o ietate" El poate *i ea mai puterni ă *iinţă în !iaţă( dar nu-l !ei gă$i într-o poziţie de putere( în ade!ăr( hiar da ă o a$t*el de poziţie i-ar *i o*erită( n-ar a epta-o" # a$t*el de per$oană nu e$te preo upată de manipularea unor e!enimente e8terioare" Pentru el e8i$tă doar o $ingură întrebareF „E)ti *eri it hiar a um@& 5a ă ră$pun$ul tău e$te „5a&( atun i e)ti de-a în Cer" 5a ă ră$pun$ul e$te „:u&( atun i el te întreabă( $impluF „5e e nu@&

H?

P#ţi $ă-i dai o de laraţie de treize i de pagini de$pre moti!ele pentru are e)ti ne*eri it( dar el( pur )i $implu( te !a întreba din nouF „5e e nu@& /ar( mai de!reme $au mai t.rziu( îţi !ei da $eama ă toate moti!ele tale de a nu *i *eri it tot nu on$tituie un ră$pun$ la întrebare" Că i poţi alege $ă *ii *eri it hiar a um )i nu e8i$tă nimi alt e!a are $ă te împiedi e $ă *a i o altă alegere( în a*ară de ne!oia ta în ăpăţ.nată de a $ ormoni tre utul" 7ot e poate *a e mae$trul e$te $ă întrebeF „5e e nu@& El nu-ţi poate $pune e $ă *a i $au e $ă nu *a i( ă i re$pon$abilitatea at.t pentru *ă ut .t )i pentru de$-*ă ut îţi aparţine" 7ot e poate *a e mae$trul e$te $ă te în ura-eze $ă-ţi a$umi a ea$tă re$pon$abilitate ai i )i a um" <n!ăţătorii are-ţi $pun e $ă *a i $au e $ă nu *a i trădează imaturitate $pirituală" An în!ăţător înţelept pune întrebări ade !ate( dar dă *oarte puţine $*aturi"

H4

A

A nu refu0a iu%irea

o*eri altuia iubirea de are are ne!oie( întăre)te a ea iubire în tine" ' i-o re*uza( îţi diminuează on)tienta prezenţei iubirii" C.nd aproapele tău $e poartă ne ore$punzător )i îţi $oli ită atenţia( el te dezgu$tă )i tu te îndepărtezi de el" 6a urma urmei( )tii ă nu-i poţi $ati$*a e pretenţiile" <ndepărt.ndu-te în$ă de $emenul tău( tu îi re*uzi iubirea" Di( re*uz.ndu-i iubirea( ţi-o re*uzi ţie în$uţi" 'proapele tău nu !rea de .t iubirea ta( dar el nu )tie um $ă o eară" 5e *apt( el e$te nelămurit în pri!inţa a eea e e$te iubirea" ')a ă !a ere bani( $au $e8" $au alt e!a" 9l în ear ă $ă te manipuleze a $ă apete eea e !rea" 9ineînţele$ ă tu nu !rei $ă *ii manipulat" :u !rei $ă-i în ura-ezi omportamentul nepotri!it( ed.nd pretenţiilor $ale" 5ar ni i nu !rei $ă-l re$pingi" 5e i( e-i de *ă ut@ Fii plin de drago$te *aţă de el" 5ă-i iubirea de are are realmente ne!oie" 5ă-i eea e îi poţi da - *ără reţinere" Di nu-ţi *a e gri-i ă nu-i $ati$*a i pretenţiile" Cu alte u!inte( $pui „5a& la a-l iubi )i „:u& la a *i manipulat" 0pui „:u&( dar nu-l alungi din inima ta" :u îl -ude i )i nu te $epari de el" ;e*uzi $ă" *ii o !i timă $au un ălău" <i o*eri iubire( a ră$pun$ la g.ndurile $ale mar ate de *ri ă" /i $puiF „:u( prietene( nu-ţi pot da eea e-mi eri( dar !oi gă$i o ale $a te $pri-in )i are ne !a întări pe am.ndoi" :u te !oi re$pinge" :u !oi pretinde ă e)ti mai puţin !redni )i !aloro$ de .t mine" :e!oia ta de iubire e$te la *el de importantă a a mea( ţi eu o in$te$ "& '$t*el îi !orbe)te el are iube)te( elui iubit" El nu îi $puneF „=oi *a e tot eea e !rei&" El $puneF „=oi gă$i o ale are $ă ne *a ă in$te am.ndurora"& Cel are iube)te e$te egal elui iubit" 'm.ndoi reprezintă e8primarea re ipro ă a iubirii" E$te important a tu $ă înţelegi a e$t lu ru" 1ulţi dintre !oi redeţi ă( da ă nu $puneţi „5a& pretenţiilor eluilalt( nu a ţionaţi într-un mod iubitor" :u e ade!ărat" :u $pune ni iodată „5a& pretenţiilor eluilalt" '$ta în$eamnă $ă nu te iube)ti pe tine în$uţi" Fii" te rog( bl.nd u tine în$uţi" :u pune ne!oile altuia înaintea propriilor tale ne!oi" /ubirea nu are nimi de a *a e u $a ri*i iul" <nţelege( te rog( a e$t lu ru"

HB

Anii dintre !oi red ă trebuie $ă $pună „:u& ori ui pentru a $e prote-a de pretenţiile lor" :i i a$ta nu e$te ade!ărat" 0pun.nd ori ui „:u&( te ramponezi de *ri a de apropiere" '-i ţine pe eilalţi la di$tanţă( *izi $au p$ihologi ( e$te o $trategie a *ri ii" :u are nimi de a *a e u iubirea" Pri!e)te( te rog( um îi re$pingi pe eilalţi( în er .nd $ă te pă$trezi pe tine( )i um te re$pingi pe tine în$uţi( în er .nd $ă-i pă$trezi pe eilalţi" 'mbele ge$turi $unt o negare a autenti ităţii )i apropierii" :umai per$oana autenti ă - ea are î)i in$te)te propriul ade!ăr e$te apabilă de a $e apropia de alt ine!a" :umai per$oana plină de ompa$iune -- ea are in$te)te ade!ărul alt ui!a - e$te apabilă de a ti pe deplin ea în$ă)i" :u poţi primi( da ă nu te dai pe tine a)a um e)ti" Di nu poţi da" da ă nu îi prime)ti pe alţii a)a um $unt" :u apitula în *aţa pretenţiilor eluilalt" ;e*uză $ă *ii manipulat" 0pune „:u&( da ă $imţi ă $e abuzează de tine - )i apoi iartă abuzul" :u te rampona de a el „:u&" :u lă$a a el „:u& ro$tit a ră$pun$ la omportamentul ui!a $ă de!ină un „:u& la ererea $a de iubire )i $pri-in" /artă abuzul )i *ii din nou di$pu$ $ă iube)ti )i $ă a orzi $pri-in" E8er$ează a e$t lu ru )i răm.i în lipa prezentă" 6a$ă „:u&-ul $pu$ manipulării $ă de!ină un „5a& $pu$ iubirii )i $pri-inului" 6a$ă „5a&-ul $pu$ iubirii )i $pri-inului $ă de!ină un „:u& $pu$ manipulării" Cin$te)te-te pe tine în$uţi )i pe eilalţi în mod egal" :u ata a( pentru ă !ei *i !i tima" :u te apăra( pentru ă !ei *i el are ata ă" 6a$ă iubirea $ă-ţi înlo uia$ ă toate repro)urile( re$entimentele )i nemulţumirile" 5a ă te $imţi ata at( $pune „:u& ata ului( dar nu ontraata a" 5a ă-i ata i pe alţii( dă-ţi $eama de a e$t lu ru )i îndreaptă lu rurile" :u lua !ina u tine în următorul ata " Core tează lu rurile hiar în a ea lipă" Cu .t dai mai multă iubire( u at.t !ei atrage mai multă iubire" '$ta( deoare e iubind( răm.i în !ibraţia iubirii" 5ăruind( răm.i în !ibraţia abundenţei" 7rebuie $ă în!eţi $ă $pui „5a& ne!oii oamenilor de iubire )i $pri-in" Cu .t !ei a ţiona mai mult în *elul a e$ta( u at.t omportamentul lor *aţă de tine !a *i mai puţin moti!at de *ri ă" 5a ă !rei $ă *a i $ă di$pară !iolenţa( nu-i în*ri o)a )i mai mult pe ei în*ri o)aţi" 7ran$mite-le iubirea )i $pri-inul tău"

HE

/ubirea izbă!e)te" Ara ondamnă" :u-ţi !ei da ni iodată $eama de puterea iubirii( p.nă e n-o !ei pune în pra ti ă în !iaţa ta" :u-ţi alunga du)manii din inimă( i în!aţă $ă-i a epţi a olo( iar ei !or în eta de a-ţi mai *i du)mani" 7ot eea e !rea ori ine e$te $ă *ie iubit )i a eptat a)a um e$te" 5ă-i eea e !rea )i nu-i !a mai *i teamă" 5ă-i eea e !rea )i nu !a mai $imţi ne!oia $ă te ata e" E timpul $ă înţelegi ă eea e îi re*uzi aproapelui tău( îţi re*uzi ţie în$uţi" Că i el nu e$te $eparat de tine" Di numai prin re unoa)terea !alorii $ale intrin$e e e on*irmată propria ta !aloare"

HG

Me itaţie$ M" si-t iu%it

C

.nd $emenul tău te ata ă" <nţelege ă el nu $e $imte iubit" 5a ă ar $imţi iubire( nu te-ar ata a" :u rea ţiona la ata ul $ău" ,ă$e)te o ale de a-i aminti ă e$te iubit" Fă-o iară)i )i iară)i( lată o $implă meditaţie peripateti ăF <ntr-o zi" .nd te $imţi bine di$pu$( ie)i la plimbare prin -urul a$ei )i" .nd !ezi pe ine!a are e$te tri$t $au $upărat( gă$e)te o ale $implă de a-i adu e aminte ă e iubit" 5ăruie)te-i un z.mbet( o *loare( un balon( un $andWi h $au o ea) ă de a*ea" C.ntă-i un .nte $au re ită-i o poezie" 0pune-iF „'$ta e numai pentru tine" 7e rog $ă ai o zi bună"& 'ltădată( .nd te $imţi deprimat( *a a ela)i lu ru" Fă-o" iară)i )i iară)i" =ei *i uimit de rezultate" :u e8i$tă e!a mai înălţător de .t a le aminti altora )i ţie în$uţi ă e)ti iubit" Mine minte - nimeni nu poate da iubire( da ă nu $e $imte iubit" 5e a eea ai doar o $ingură re$pon$abilitateF $imte iubirea e e$te prezentă în inima ta )i a-ută-i pe alţii $ă o $imtă )i ei" /ţi poţi imagina o lume în are *ie are per$oană a înţele$ ă $ingura ei re$pon$abilitate e$te $ă dea )i $ă primea$ ă iubire@ ' ea lume( prietene( îţi e$te la îndem.nă" #riunde $imţi ă lip$e)te e!a în !iaţa ta e$te ne!oie de a adu e-a olo iubire" #ri de .te ori te g.nde)ti ă nu prime)ti de$tul( ai de a *a e u un a$pe t al iubirii $au al $pri-inului pe are îl re*uzi altuia" :u re*uza iubirea )i $pri-inul" 5ă-le u largheţe( a $ă poţi primi iubire din abundenţă( eea e e$te dreptul tău din na)tere" Pra ti ă a ea$tă meditaţie atun i .nd te $imţi iubit )i !ezi e $e înt.mplă" Fă-o atun i .nd te $imţi ata at )i trăie)te e8perienţa rezultatelor" E8perimenteaz-o" Koa ă-te" :u de!eni preo upat de *orma pe are a ea$tă meditaţie o poate lua" Fii doar di$pu$ $-o pra ti i( iar *orma î)i !a purta $ingură de gri-ă"

HH

T

Ilu0ia realit"ţii #%iective

oată realitatea „obie ti!ă& e bazată pe on$en$ $ubie ti!" 5ar er etează în mod riguro$ a ea$tă arie a on$en$ului )i !ei !edea ă e $tră!ezie( a o po-ghiţă $ubţire întin$ă pe$te lumea pe are o per epi" 0ub a ea$tă po-ghiţă( nimeni nu e în on$en$ u nimi " E!enimentele $e $u ed într-un anumit ritm )i u o in onte$tabilă graţie" 5ar atun i inter!ii tu )i în er i $ă le dai un înţele$ - iar ritmul )i graţia $e pierd" 5e îndată e rezi ă )tii e în$eamnă un lu ru( în etezi de a mai *i apabil $ă-l înţelegi" <nţelegerea unei $ituaţii ne e$ită apre ierea )i $impatia ta" 1ergi în ritmul ei pentru un timp( iar înţele$ul ei ţi $e prezintă $pontan" ' e$ta nu e$te un pro e$ intele tual" /ntele tul emite o -ude ată )i apoi ie$e în e8terior )i îi gă$e)te un $uport" 6umea e al ătuită din ei e a eptă a ea -ude ată )i din ei are i $e opun" <ntr-o a$t*el de lume nu poate e8i$ta de .t ompetiţie( luptă )i lă omie" 7u nu te întrebi um ar *i lumea da ă ar *i liberă de -ude ată" 5ar( prietene( a$ta e$te $ingura întrebare e merită pu$ă" Pui a ea$tă întrebare a um@ 7e întrebiF „Care ar *i !iaţa mea hiar a um( da ă nu a) -ude a-o@& P.nă e nu !ei *i $eparat înt.mplările e8terioare de -ude ăţile pe are le-ai emi$ a$upra lor( nu poţi )ti e în$eamnă ele" 5a ă !rei $ă uno)ti „realitatea&( trebuie $ă-ţi retragi -ude ăţile )i $ă răm.i în ea( în mod $implu )i pro*und" ' e$t lu ru poate *i *ă ut u ori e $ituaţie din !iaţa ta" 7o mai ţi $-a pu$ diagno$ti ul de an er@ Ei bine( nu *ugi de el" 5ă-ţi $eama ă tot e g.nde)ti de$pre an er - poziti! $au negati! - nu e$te de .t o interpretare a luiL tu de izi e $emni*i aţie are" 0ă nu de izi e $emni*i aţie are un lu ru" 6a$ă-l a)a um e )i intră în el( răm.i în el( re$piră în el" Eliberează-te de ori e g.nd legat de el )i !ei în epe $ă-l înţelegi" 0-ar putea $ă nu *ii în $tare $ă e8primi în u!inte eea e înţelegi( $au $-ar putea $ă o poţi *a e" :u ontează" /ntuiţia îţi !a $pune" <nţele$ul $au ro$tul lu rurilor $ălă)luie)te ad.n în propria ta minte" Ca $ă de$ operi a e$t înţele$( trebuie $ă te uiţi în interiorul minţii taie" ' te uita în e8terior la înt.mplările a)a-zi$ „obie ti!e& )i a în er a $ă gă-

H9

$e)ti a olo !reun înţele$ e pierdere de !reme" :u a olo e de gă$it" 5e$igur( primul lu ru pe are !rei $ă-l *a i e $ă-i on$ulţi pe alţii în pri!inţa ondiţiei tale" 0ună-i pe e8perţi" '*lă ni)te păreriF una( două( trei" Ei bine( *ii in$tit" Mi-e mai limpede după a treia părere( de .t ţi-a *o$t după prima@ Con$ultarea e8perţilor ţi-a o*erit oare înţelegere( $au pa e a minţii@ 5a ă e a)a( ar *i bine $ă *ii u o hii în patru% <nlo uirea interpretării tale u a lor nu te !a a-uta $ă înţelegi e $e înt.mplă" 5a ă !rei $ă mergi drept la miezul problemei( abţine-te de la ori e interpretare )i nu te di$tanţa de $ituaţie" C.nd oamenii !in la tine $pun.ndF „'m ră$pun$ul&( trimite-i politi o$ la plimbare" ;ă$pun$ul lor e$te ia *el de otră!itor pentru tine a )i propria ta -ude are" 'dmiteF „:u )tiu e în$eamnă a$ta( a)a ă îmi !oi o*eri un răgaz a $ă a*lu" 'm în redere ă a eea)i *orţă inteligentă are a adu$ a ea$tă $ituaţie în !iaţa mea îmi !a re!ela înţele$ul pe are ea îl are pentru mine"& ' e$ta e$te ge$tul el mai iubitor pe are îl poţi *a e" El te !a elibera - at.t pe tine( .t )i pe toţi ei din -urui tău - de obligaţia de a -ude a( interpreta $au intele tualiza $ituaţia" :u trebuie $ă-i îndepărtezi pe eilalţi" /n!ită-i $ă !ină )i $ă *ie u tine" 6a$ă-i $ă te ţină de m.nă" Pri!e)te-i în *aţă" Fii re uno$ ător pentru îngri-orarea lor *irea$ ă" Di la$ă-i $ă înţeleagăF „'i i nu e problema de a repara e!a """ E !orba doar ă în !iaţa mea $e pune în mi) are e!a mult mai pro*und"& ' nu -ude a )i a nu interpreta e$te lu rul el mai u)or de *ă ut" Di totu)i !i $e pare e8trem de di*i il( *iind ă aţi uitat um $ă „*iţi&" '$t*el( lu rul el mai $implu din !iaţă de!ine ţelul $i$temelor elor mai omple8e de meditaţie" =eţi gă$i tot *elul de metode are !ă în!aţă um $ă „*iţi&" 5ar( at.t timp .t e8i$tă o metodă( !eţi ontinua $ă „*a eţi&" =ă $pun $ă lă$aţi deoparte toate metodele" :u $unt ne e$are" <netaţi( pur )i $implu( $ă -ude aţi( $ă interpretaţi( $ă on eptualizaţi( $ă $pe ulaţi" 0 uturaţi-!ă de tot eea e nu e$te „*iinţare&" Di( apoi( „*iinţa& !a în*lori de la $ine" 'tun i( graţia - harul - $e !or dez!ălui din hazardul părelni al înt.mplărilor" /ar !oi !eţi înţelege $en$ul )i !ă !eţi bu ura ă e$te a)a um e" :imeni nu $-ar da înapoi de la ro$tul $ău ai i( o dată e i-a *o$t re!elat" 5ar a e$ta nu $e poate re!ela( at.ta timp .t a el om în ear ă $a)i de$ hidă !iaţa u *orţa" Fiţi răbdători" Fiţi bl.nzi"

9C

7oată bu uria )i *rumu$eţea !ieţii !oa$tre !ă e$te la îndem.nă a- um" ;o$tul !o$tru $e mani*e$tă din plin în acest moment. :u ăutaţi !reun înţele$ în a*ara propriei !oa$tre e8perienţe" <n redeţi-!ă( pur )i $implu( în eea e e$te )i răm.neţi a olo" ' ea$ta e$te ea mai pro*undă în!ăţătură pe are !-o pot da" Că i( în a ea$tă pra ti ă $implă( $e !or nărui toate barierele din alea ade!ărului"

91

Mirac#lul$ a a6un+e la sf2r3itul f"!tuirii

C

u .t în er i $ă *a i mai multe în !iaţa ta( u at.t !a *i mai puterni ă *ri a ta de moarte" Că i moartea e$te $*.r)itul *ăptuirii" E $*.r)itul g.ndirii )i al rea ţiilor emoţionale la g.ndurile )i *aptele altora" 1oartea e$te $*.r)itul $eparării """ $*.r)itul trupului )i $*.r)itul minţii ondiţionate" # dată e trupul e pără$it( nu mai e8i$tă a ea minte are $ă g.ndea$ ă( $ă ţe$e intrigi( $ă !i$eze $au $ă *a ă planuri )i( totu)i( omuni area e$te in$tantanee" 5e e oare@ E în natura minţii $ă *ie nelimitată" Ea nu $e on*ormează timpului $au $paţiului" Ea tre e din olo de toate hotarele" =oi trăiţi e8perienţa numai a a elei porţiuni a minţii pe are( indi!idual $au ole ti!( aţi delimitat-o a $ă $e potri!ea$ ă e8perienţei :oa$tre" 5ar mai e8i$tă alte a$pe te ale minţii( e operează mai pre$u$ de înţelegerea $au de on)tientizarea !oa$tră" 1oartea reprezintă $*.r)itul minţii $ubie ti!e( $eparate( *ia reprezintă $*.r)itul omuni ării a)a um o unoa)teţi !oi( deoare e( în e8perienţa !oa$tră( omuni area are lo între două minţi $eparate( parti ulare" ' ea$tă e8perienţă a omuni ării e$te iluzorie - adi ă( e$te doar o *aţetă e8trem de limitată a unei e8perienţe *ără limite" Cei are au *o$t aproape de moarte )tiu ă e8i$tă o realitate e $e a*lă din olo de limitele per epţiei în a ea$tă lume" <n a ea lume( omuni area e$te $pontană )i atot uprinzătoare" Cu alte u!inte( nu e8i$tă !reunul are $ă nu )tie eea e g.nde)ti" iar a$ta nu te deran-ează( întru .t )tii eea e g.nde$ toţi eilalţi" <ntru .t a olo nu e8i$tă g.nduri per$onale( *ie are g.nd limitat e$te de îndată ore tat de unul mai puţin limitat" 5e !reme e noţiunea ta de$pre $ine tinde $ă *ie de*inită de g.ndire( e8i$tă $entimentul ă a el „$ine& $e e8tinde în mod on$tant( o dată e g.ndul în$u)i $e e8tinde din olo de limitele $ale" 6u rul intere$ant e$te ă( e8a t a um( *ără $trădanie $au *ără !reun e*ort on)tient( e)ti în omuni are u *iinţarea nelimitată" 7rupul tău e$te $ ăldat în lumină" /nima ta e$te apabilă $ă primea$ ă iubirea ne ondiţionată )i mintea ta e$te apabilă de a înţelege ade!ărul în mod nemi-lo it" 7oate a e$tea $unt po$ibile da ă( pur )i $implu( !rei $ă *ii lini)tit )i di$pu$ $ă le trăie)ti a e8perienţă" # dată e pără$e)ti orpul( n-ai în otroF te a*li in toiul a e$tei e8perienţe - *ie ă e)ti pregătit( *ie ă nu" 5a ă i te opui" !ei gra!ita ătre un alt orp limitat( are-ţi o*eră o trăire progre$i!ă a e8perienţei ade!ărului( în$ă da ă e)ti pregătit pentru e8perienţa iubirii ne ondiţionate( !ei

92

tre e prin *ie are *ri ă pe are ai a!ut-o !reodată )i prin *ie are limită pe are ţi-ai impu$-o !reodată( $pre lo ul e e din olo de *ri ă )i limite" ' e$ta e$te lo ul pe are îl numiţi Cer" ' merge în Cer( a termina i lul na)terii )i al morţii( a intra în :ir!ana( a tran$ ende +arma( a tre e din olo de mintea ondiţionată( toate a e$tea în$eamnă a ela)i lu ruF ultima de$tinaţie în ălătoria on)tientei" Fie are !a a-unge a olo" Fie are !a dob.ndi( în ele din urmă( de$ă!.r)irea" 7oate *ormele de pra ti ă $pirituală e8i$tă doar pentru a te a-uta $ă e onomi$e)ti timp" Ele te îmbie la e8perienţa iubirii ne ondiţionate )i a $tării de graţie( ai i )i a um" 7e îndeamnă $ă te opre)ti din *ăptuire( $ă te opre)ti din g.ndire( $ă te opre)ti din plani*i are )i din !i$are" 7e in!ită $ă intri în omuni are tă ută u )inele tău" 7e in!ită $ă !ezi g.ndurile )i *aptele *ie ărui $eamăn *aţă de tine a pe o oglindă a propriilor tale g.nduri de$pre tine în$uţi" Ele de$ .l e$ urzeala !ieţii( redu .nd-o la un $ingur g.nd( la o $ingură $u*lare( la o $ingură a ţiune" Ele îţi arată ă *ie are înt.mplare( *ie are relaţie( *ie are ge$t al inimii $au al minţii $unt un !ehi ul pentru on)tienta de 5umnezeu" 'run .nd pe$te bord toate dogmele )i ritualurile *a ti e( !ei a-unge la e8perienţa $pirituală entrală( la in!itaţia e$enţială de a adora" Ea e8i$tă în ori e tradiţie" <ntr-ade!ăr( ea e$te a olo( în inima )i în mintea taF hemarea la pa e( la bu urie )i la *eri ire" ' ră$punde a e$tei hemări în$eamnă a intra pe ărare" :u ontează um o nume)ti" :u ontează um o e8primi" Calea dăruirii $e !a de$ hide în *aţa ta - )i um dăruie)ti( a)a !ei dob.ndi de la alţii" ' ea$tă ale î)i are *rumu$eţea ei $implă )i propriul mi$ter" Ea nu e$te ni iodată eea e rezi tu ă e" 5ar nu e ni iodată mai pre$u$ de propria ta apa itate de a intui următorul pa$" 0piritualitatea autenti ă nu e$te lineară" :u e$te pre$ ripti!ă" Ea nuţi poate $pune „*ă a$ta( *ă aia( )i $e !a înt.mpla a)a )i nu alt*el&" 7ot eea e *a eţi trebuie $ă !ină din pro*unzimile lăuntri e" 7rebuie $ă *ie proa$păt( lar )i entrat în inimă" 7rebuie *ă ut în mod $pontan" 5a ă mai e8i$tă !reun reziduu din tre ut( da ă e8i$tă !reo *ri ă( în rederea !a lip$i( iar mira olul nu !a a!ea lo " Fie are g.nd are e liber de *ri ă( *ie are a ţiune are e$te liberă de obligaţia de a „*ăptui&( de a „m.ntui& $au de a „!inde a&( $unt mira uloa$e prin natura lor" An a$t*el de g.nd nu $e $upune legilor timpului )i $paţiului( oper.nd( totu)i( u e*i a itate $pontană în adrul lor" 5e e e$te a e$ta un ade!ăr@ Fiind ă e$te neregizat" Fiind ă nu pro!ine din mintea ondiţionată" Fiind ă e$te $pontan )i întru totul în-

9?

rezător" An a$t*el de g.nd $au o atare *aptă $unt o rugă iune !ie( rugăiune e nu poate *i anti ipată $au repetată" Ea nu e$te un produ$ al în!ăţării( i un rezultat al omuniunii tale !ii u mintea ne ondiţionată" 'd.n înrădă inată în p$ihi ul tău e$te hemarea întru trezire" Ea nu $ună a$emenea hemării pe are o aude alt ine!a" 5a ă a$ ulţi de ai-ţii( nu !ei auzi hemarea" 5ar( o dată e-o auzi( !ei re unoa)te ă alţii o aud )i ei( în *elul lor" Di !ei *i apabil $ă te alături lor pentru a o*eri $pri-in" 9ine u!.nt.ndu-i( te bine u!.ntezi pe tine în$uţi" Con*erindu-le libertatea de a merge pe propria lor ale( îţi !ei da ţie în$uţi libertatea de a merge pe a ta" 'i i nu e8i$tă ompetiţie" :u e8i$tă lă omie" Că i nu e nimi de „obţinut&( nimi de „în*ăptuit&" 7otul e8i$tă a $ă *ie primit pentru a *i dăruit" /ar mira olul $e gă$e)te în *ie are dar dăruit( *ie el al tău $au al alt ui!a"

94

A

Calea iert"rii

m ale$ alea iertării( pentru ă numai ea de$-*a e rana în le)tată de timp" C.nd nu e8i$tă timp" nu e8i$tă rană" 5e$prinde-te de tre ut )i !ei *i liber de repro)uri( re$entimente )i nemulţumiri" E $implu( nu-i a)a@ 7impul *a e a rana $ă pară reală" Fa e a moartea $ă pară reală" 1 a e a toate $ himbările din !iaţa ta $ă pară reale" Di totu)i( nimi din toate a e$tea nu e real" 5a ă mă ar pentru o lipă ai putea $ă nu mai *ii în timp - )i te a$igur ă poţi - ai înţelege e în$eamnă m.ntuirea" <n a el moment atemporal( nimi din eea e ai *ă ut $au ai $pu$ nu mai în$eamnă nimi " /n a el moment( nu mai ai nimi F ni i tre ut( ni i !iitor( ni i identitate" E8i$tă doar lipa *iinţării pure" momentul non-$eparării" al ne--ude ării" ' ea$ta e$te lipa în are tu $ălă)luie)ti tot timpul( *ără $-o )tii" <n hipuie-ţiF e)ti de-a în Cer )i nu o )tii% E)ti în Cer" dar Cerul nu e$te de a eptat pentru tine" Cerul nu o*eră $uport ego-ului tău( planurilor )i !i$urilor tale" Cerul nu te $u$ţine în luptele tale pentru putere" <n le ţiile tale )i ni i mă ar în pro e$ul tău de iertare" :u e ne!oie de iertare în Cer" „5e e nu@&( ai putea întreba" 5eoare e în Cer nimeni nu e$te !ino!at% :i i unul dintre ei are $ălă)luie$ în momentul prezent nu a omi$ !reo rimă )i nu a g.ndit !reun g.nd gre)it" Cerul nu o*eră $pri-in melodramei tale de$pre rimă )i pedeap$ă( de$pre pă at )i m.ntuire" /n Cer" nimi nu trebuie îndreptat" Ea *el" <n a ea$tă lipă nu e8i$tă nimi e are ne!oie de reparaţie" 'minte)te-ţi a ea$ta )i e)ti în împărăţie" 7u rezi ă a-ungi în Cer( *iind „bun&" 5ar nu e8i$tă doi printre !oi are $ă *ie de a ord a$upra a eea e în$eamnă $ă *ii „bun&" 0ă *ie( de i( de mirare ă „harta drumurilor& $pre Cer e$te o pă ăleală@ Anii dintre !oi au o atitudine mai luminată" Ei red ă e în regulă da ă *a gre)eli( dar ă trebuie $ă *ie m.ntuiţi de pă atul lorL ă trebuie $ă $e lepede de !e hile obi eiuri )i $ă înţeleagă ă eu am murit pentru pă atele lor% '$tea-$ pur )i $implu pro$tii( dragi prieteni% =ă întreb( de e a) muri eu pentru pă atele !oa$tre@ :u eu le-am omi$% Pre$upun ă g.ndiţi ă eu $unt un tip mărinimo$( ă $unt at.t de „bun&( în .t $ă !ă ab$orb a un burete pă atele( *ără a *i a*e tat de ele" Di atun i $untem u toţii în regulă( nu-i a)a@ 5a( dar $untem oare@ =oi redeţi a um ă m.ntuirea !oa$tră depinde

9B

de mine" Di e $e înt.mplă( da ă nu !-o o*er@ 1ă !eţi ră$tigni din nou@ 0au !ă !eţi pune apăt zilelor@ E$te a e$ta modul !o$tru de a demon$tra ă totul e$te în regulă@ 5e *apt( eea e $pun eu e$te u totul alt e!a" 5a( totul e în regulă( dar nu într-un !iitor îndepărtat $au printr-un a t de redinţă din partea !oa$tră" Fotul e în regulă a um( tară a *i ne!oie a !oi $ă îndreptaţi e!a $au a eu $ă îndrept e!a" 5a ă !rei $ă înţelegi a$ta" e ne!oie $ă pra ti i pro e$ul iertării" #ri de .te ori g.nde)ti ă ine!a a gre)it $au ă e!a e gre)it( iartă-te pe tine în$uţi pentru ă g.nde)ti a e$t g.nd" #ri de .te ori g.nde)ti ă te a*li în gre)eală( iartă-te pe tine în$uţi pentru ă g.nde)ti a e$t g.nd" 0pune-ţiF „' e$t lu ru pare a *i gre)it( dar a)a $ă *ie oare@ Probabil ă e8i$tă e!a ai i la are trebuie $ă mă uit( e!a e nu !reau $ă !ăd" 5e a$ta g.nde$ eu ă e$te gre)it( pentru ă nu !reau $ă mă uit la el"& Fii di$pu$ $ă pri!e)ti lu rurile pe are îţi !ine $ă le ondamni" ' ea$ta e$te alea ea mai rapidă de a-ţi demonta !ina" #ri e $au ori ine ţi $e pare ă nu ar *i in regulă nu *a e de .t $ă-ţi arate eea e ţi $e pare ă nu e în regulă u tine în$uţi" ' ea$ta e$te !ina ta" *rate al meu" 'i *a e bine $ă te uiţi la ea" ă i" alt*el( ea !a ontinua $ă-ţi diri-eze !iaţa" <n etează de a mai în er a $ă *a i a iluziile $ă *ie ade!ărate" <n etează de a mai în er a $ă-ţi -u$ti*i i -ude ăţile" '$ta îţi !a ad.n i doar on!ingerea ă e)ti $eparat de alţii" <ndrăzne)te" '$umă-ţi un ri$ ade!ărat" 5ă-ţi $eama ă eea e te deran-ează nu e alt e!a de .t propria ta !ină" Contemplă eea e te deran-ează )i iartă-te pentru ă ai luat totul prea în $erio$" :umai o per$oană !ino!ată ar lua at.t de în $erio$ e!a din lumea !oa$tră nebună" 'i de iertat doar o $ingură per$oană în ălătoria ta - )i a eea e)ti tu în$uţi" 7u e)ti -ude ătorul( iu e)ti -uraţii" Di tu e)ti prizonierul" # ne-$*.ntă treime( de$igur% 5e$tinde-te( prietene" 7ot eea e ţi $e pare ă le-ai *ă ut altora nu e$te de .t o *ormă de autopedep$ire" /u e)ti el e trebuie $ă trăia$ ă u !ina" nu ei" Cu .t te $imţi mai !ino!at( u at.t te !ei hinui mai mult" Proie t.nd !ina a$upra altuia )i hinuindu-l( nu *a i de .t $ă mai adaugi la po!ara !in i pe are o porţi" 0ingura ale de ie)ire din a e$t labirint al *ri ii e$te pra ti a iertării" /artă tot e rezi ă e$te gre)it( iert.ndu-ţi ţie în$uţi *aptul ă -ude i" Contemplă *ie are -ude ată pe are o emiţi u ompa$iune pentru tine în$uţi )i pentru per$oana pe are o -ude i" :u-ţi -u$ti*i a -ude ăţile )i" a$t*el( nu !ei *a e a iluziile tale $ă *ie reale"

9E

/n lipa prezentă( *ri a( -ude ata )i a)teptările $unt date la o parte" 7re utul )i !iitorul $unt adu$e în lipa de a um" Di" a$t*el( e8i$tă numai a e$t moment )i modul tău de a um de a-l pri!i" Di da ă îl !ezi u *ri ă( te uiţi dire t la *ri a ta" Di da ă îl !ezi u -ude ată( te uiţi dire t la -ude ata ta" Di( atun i .nd îţi ierţi *ri a )i -udeata( ele di$par din alea ta" Di nu mai pri!e)ti printr-un geam înnegrit" Con!ieţuie)ti le-er u eea e e$te" /ertarea e$te alea( pentru ă numai ea de$*a e rana în le)tată de timp% Ande nu e8i$tă timp( nu e8i$tă rană" :u e)ti !ino!at de ni i un pă at( doar rezi ă e)ti" Di at.ta !reme .t rezi a$ta( !ei a!ea ne!oie de iertare" E$te $ingura ale de ie)ire din iluzia ta autoimpu$ă" Crezi( în mod eronat( ă poţi răni pe altul )i ă a e$ta te poate răni pe tine" ' e$tea $unt g.ndurile are ondu lumea ta" Di( a$t*el( ai !enit ai i a $ă !ezi toate e*e tele on!ingerilor )i redinţelor taie )i $ă re uno)ti( în $*.r)it( ă ele nu $unt ade!ărate" 5a ă unul $ingur dintre !oi ar putea *i rănit( da ă întregimea !oa$tră ar putea *i ompromi$ă $au pre-udi iată de $u*erinţă $au moarte( atun i lumea !oa$tră ar *i ina e$ibilă Cerului )i toate g.ndurile !oa$tre riminale ar goni *urioa$e prin întreaga eternitate" 6umea !oa$tră ar *i o lume întuneată )i de nem.ntuit" Dtiu" .teodată pare ade!ărat" 5ar nu e ade!ărat a um )i n-a *o$t ni i în timpurile ele mai întune ate" 6umea !oa$tră( !iaţa !oa$tră( g.ndurile !oa$tre nu au *o$t ni iodată din olo de atingerea Cerului( pentru ă Cerul e$te ai i )i Cerul e$te a um" 7u !ezi eea e alegi $ă !ezi( ă i întreaga per epţie e$te o alegere" Di .nd în etezi $ă impui înţele$urile tale a$upra a eea e !ezi" o hii tăi $pirituali $e !or de$ hide )i !ei !edea o lume liberă de -ude ată( $trălu ind în *rumu$eţea ei ne$*.r)ită" Cătu)ele păm.ntului !or ădea )i !ei *i liber $ă te înalţi la lo ul tău printre $telele ele mai $trălu itoare" ' olo( tu !ei pri!i în -o$ $pre păm.nt( a)a um *a eu a um" )i !ei $pune u ompa$iuneF "' olo am umblat )i eu .nd mi-era teamă )i am în!ăţat $ă pă)e$ prin toate *ri ile mele" E$te un lo $*.nt( un lo unde *ie are du)man a de!enit prieten )i *ie are prieten un *rate )i un în!ăţător" # M';V 0FX:7V( unde !i$ul morţii )i el al $eparării au luat $*.r)it" 0imt ălătoria pe are am *ă ut-o a pe un pri!ilegiu )i $unt *eri it ă am !enit( în $*.r)it( a a$ă"& 'tun i !ei )ti ă nu trebuia $ă *a i ălătoria( pentru a $ă *ii m.ntuit" 'i ti putut răm.ne a a$ă( tară $ă-ţi *i întinat ino enţa" 5ar da ă nu ai *i *ă ut ălătoria( nu ţi-ai *i uno$ ut ino enţa( a)a um o uno$ eu" )i um o unoa)te 7atăl no$truJ1ama noa$tră" <ngerii are nu au ăzut din graţie nu pot *i ni iodată o- reatori u 5umnezeu( pentru ă ei nu $unt apabili de reaţie on)tientă"

9G

Ca $ă reezi on)tient( trebuie $ă-ţi înţelegi reaţia" Di( a $ă-ţi înţelegi reaţia( trebuie $ă te alături lor )i $ă trăie)ti e8perienţa ălătoriei lor" '$ta ai *ă ut tu( prietene" 5e i( bine ai !enit a a$ă% Călătoria ta prin pă at )i moarte te-a *ă ut $ă *ii ima ulat( e8uberant" 'leluia% 6u i*er a *o$t m.ntuit% Fiul ri$ipitor $-a întor$ a a$ă% 7oţi îngerii din Cer $e bu ură% 5ar )i ei are au *ă ut ei în)i)i ălătoria !ar$ă la rimi de bu urie"

9H

E

M#artea e+#'ului

în natura ego-ului $ă di!izeze )i $ă u erea$ ă" ' olo unde nu poate di!iza( el nu poate u eri" Fie are g.nd ori $epară( ori une)te" ,.ndurile e $epară o idee de alta $au o per$oană de alta îţi opa izează on)tienta ta de$pre unitate" ,.ndurile e one tează o per$oană u alta $au o idee u alta re!elează unitatea" /deile pot a-unge antagoni e la *el de u)or a oamenii e le g.nde$ " Crezi ă poţi ata a ideile altora *ără a-i ata a pe ei( dar nu e8i$tă mulţi oameni are $ă nu $e $imtă ata aţi per$onal( atun i .nd le ata i ideile" #amenii $e identi*i ă u g.ndurile pe are le g.nde$ " 5a ă !rei $ă omuni i u oamenii( gă$e)te o ale de a le a epta )i prelua ideile" 'poi( .nd iţi e8primi propriile idei( !a *i mai u)or pentru alţii $ă ţi le a epte" #amenii nu !or *i ni iodată apabili $ă oe8i$te pa)ni ( de .t atun i .nd ideile lor pot oe8i$ta *ără ompetiţie" ' a epta ideea alt ui!a( hiar da ă nu e)ti de a ord u ea" <n$eamnă a e8tinde a$upra a elei per$oane re$pe t )i în redere" Pentru a on!ieţui în pa e e ne!oie $ă !ezi e te une)te u alţii( nu eea e !ă $epară" 5a ă !ezi e !ă une)te( !ei re$pe ta di*erenţele dintre !oi" 5a ă !ezi eea e !ă $epară( !ei în er a $ă depă)e)ti a e$te di*erenţe( în er area de a depă)i di*erenţele e)uează în mod in!ariabil" ' ea$ta( pentru ă di*erenţele $unt $alutare" 't.ta !reme .t $unt re$pe tate( ele nu inter*erează u potenţialul pentru apropiere )i relaţii ordiale între oameni" ' ordă-le întotdeauna elorlalţi po$ibilitatea de a *i di*eriţi" 'poi( nu !ei e!ita apropierea de ei" 5a ă $imţi ă trebuie $ă a-ungi $ă *ii a altul pentru a *i a eptat de el( $au ă el trebuie $ă a-ungă aidoma ţie a $ă *ie a eptat de tine( tu în er i $ă „depă)e)ti& di*erenţele" 6a$ă di*erenţele $ă *ie )i-at.t" E)ti a eptabil a)a um e)ti )i a)a e$te )i el( iar pa ea răm.ne )i în inima ta )i într-a lui" /otul e bine" <n epe $ă !ezi .t de mult în er i $ă-i $ himbi pe alţii a $ă $e $uprapună imaginii tale de$pre um ar trebui ei $ă *ie" Fii on)tient de modul în are alţii în ear ă $ă te $ himbe" ;e$imte $enzaţia de a *i tra$ )i împin$" ' ea$ta e$te lumea ego-ului" Ego-ul e$te lu rul el mai ne$igur din uni!er$" 5e a eea( el în ear ă întotdeauna $ă ia partea unuia $au altuia )i $ă-)i on$olideze poziţia" :u are o în redere înnă$ ută în el în$u)i )i( prin urmare( ni i generozitate a $piritului" El ură)te totul( deoare e $e ură)te pe el în$u)i" 7ot orgoliul $ău nu e de .t teatru"

99

5emontează ego-ul )i !ei gă$i o rană de$ hi$ă" Ego-ul e$te partea din tine are nu )tie ă e)ti iubit" Fi nu poate da iubire( pentru ă nu )tie ă are iubire de dat" Cu- !#t +"si iu%irea cel neiu%it 3i cel e neiu%it7 ' e$ta e$te $trigătul *ie ărui $u*let e trăie)te în e8il în lume" Ego-ui trebuie în!ăţat ă are iubire" ' ea$ta e$te o propunere ameninţătoare( ă i( de îndată e ego-ul re unoa)te ă are iubire( e% <netează de a mai *i ego" Ego-ul trebuie $ă moară a ego" pentru a rena)te a iubire" ' um )tii de e ma-oritatea oamenilor $e împotri!e$ iluminării" /deea de a $e trezi e$te în*ri o)ătoare pentru ori ine are în ă doarme" ,.nde)ti ade$eaF „C.nd mă treze$ ( $-ar putea $ă nu mai e8i$t%& /ată de e *ri a de moarte )i *ri a de a te trezi $unt a eea)i *ri ă" Dinele nelimitat( uni!er$al( nu $e na)te de .t atun i .nd moare )inele limitat( temporal" ')adar( moartea !a !eni( într-un *el $au în altul" Fie !ei muri( *ie te !ei trezi - eea e reprezintă un mod di*erit de a muri" # dată e te-ai trezit( a muri nu mai e mare lu ru" :u mai ai de pierdut o mult preţuită identitate" Că răm.i în *orma *izi ă $au nu( nu mai e$te important" <n ambele azuri( trebuie $a *ii prezent" ' muri e$te una dintre modalităţile ele mai bune de a în!ăţa $ă *ii prezent" 5a ă !rei $ă te treze)ti rapid( în ear ă $ă mori" C.nd mori( e)ti on)tient de lu ruri( într-un *el um n-ai mai *o$t " ni iodată înainte" #b$er!i *ie are re$piraţie( *ie are nuanţă( *ie are *loare( *ie are u!.nt $au ge$t al iubirii" ' muri e$te a un ur$ rapid în a te trezi" '$ta în$ă nu în$eamnă ă ori ine moare $e treze)te" <n$eamnă( doar( ă a *ă ut ur$ul" Cei are ab$ol!ă ur$ul $unt mulţumiţi $ă *ie oriunde $unt trimi)i" 5a ă a$ta în$eamnă unde!a într-un trup( a)a $ă *ie" 5a ă în$eamnă a a$i$ta pe ine!a are e$te într-un trup( bine )i a)a" :u mai ontează( de *apt( unde mergi( întru .t nu ai nimi de do!edit" E)ti a olo( pur )i $implu( a $ă *ii de a-utor" ' te dega-a de o identitate lip$ită de $en$ e$te un a$pe t ine!itabil al ăii e du e înapoi a a$ă" Cu .t ai mai puţin de prote-at( u at.t mai mult poţi *i de a-utor" Di u .t dai mai mult a-utor( u at.t mai bine u!.ntată îţi de!ine e8perienţa" 5e)i n-a) merge at.t de departe în .t $ă $pun ă „a muri e amuzant&( a) $pune ă a muri „nu e amuzant& numai pentru ă te mai agăţi în ă de un *iri el de autode*inire" <ntreaga ta e8perienţa de pe păm.nt e$te un pro e$ de a în!ăţa $ă ai

1CC

în redere în tine în$uţi( în $emenul tău )i în 5umnezeu" <n lipa *inală a trezirii( .nd în rederea în*lore)te pe deplin( a e$te trei a$pe te ale 0inelui $e ontope$ într-unui $ingur" ' e$t moment nu poate *i de$ ri$ în u!inte( dar te a$igur ă îl !ei trăi" Di( p.nă .nd nu-l !ei trăi( nimi nu !a a!ea un înţele$ deplin pentru tine"

1C1

I

Darul

ertarea e$te un 5ar e ţi-a *o$t dat pe tot par ur$ul timpului" :u e$te e!a are $ă-ţi par!ină $au $ă-ţi poată *i luat" Ea e8i$tă mereu a olo )i e $ingurul 5ar de are o $ă ai !reodată ne!oie a $ă tre i din olo de e8perienţa durerii )i a $u*erinţei" /ertarea *un ţionează în a ea$tă lume( dar nu e$te din lume" Ea !ine din 0pirit )i nu-)i poate uita originea" /ndi*erent de .te ori e dat )i primit a e$t 5ar" el nu poate *i epuizat" Pentru *ie are pă at $au per epere a pă atului( iertarea a)teaptă $ă dea ră$pun$ul" :u înţelegi imen$itatea 5arului( deoare e nu l-ai a eptat în toate domeniile !ieţii tale" :u l-ai a eptat în toate $ituaţiile" 'tun i .nd o !ei *a e( !ei )ti ă nu e8i$tă lo unde $ă nu poată a-unge" :u e8i$tă $ituaţie în are 5arul $ă nu poată *i dat )i primit" /ertarea e$te uni ul 5ar are nu ere nimi în $ himb" Di( a$t*el( ea e$te $ingurul 5ar e poate *i dat )i primit /ară !ino!ăţie" /ubirea atot uprinzătoare e $tă din olo de u)a pe are-o de$ hide iertarea îţi e$te a um de neînţele$" 5e a eea nu e de ni i un a-utor $ă di$ utăm de$pre ea" Fii a)a um e)ti" 0tai la u)ă )i bate" YNii răbdător )i de!otat" Fii di$pu$ $ă pri!e)ti ori e g.nd durero$ )i ne*olo$itor )i $ă-l la)i $ă ple e" '*lă ă *ie are g.nd $au te eliberează( $au te întemniţează - )i alege $ă *ii eliberat" C.nd pa ea a-unge la inima ta" u)a $e !a de$ hide" =ălul !a *i ridi at" 1oi$e !a intra în Mara *ăgăduinţei" P.nă atun i( $tăruie a olo unde e)ti( în inima pra ti ii tale" 5umnezeu ţi-a dat un 5ar pentru ălătorie - )i numai unul $ingur" El a $pu$F „Fiul meu" aminte)te-ţi( te poţi răzg.ndi ori .nd"& :u a $pu$F „:u ple a" Fiule"& :u a $pu$F „Fiule( !ei *i ne*eri it p.nă .nd te !ei reîntoar e la 1ine"& ' $pu$ doarF „'minte)te-ţi ă te poţi răzg.ndi ori .nd"& 7e poţi răzg.ndi în pri!inţa ori ărui g.nd durero$ )i neiertător pe are-l g.nde)ti" Poţi onte$ta *ie are g.nd ne*eri it )i poţi $ă g.nde)ti alt g.nd e te eliberează )i adu e bu urie în inima ta" 5umnezeu nu a $pu$F „:u îl !oi lă$a pe Fiul 1eu $ă gre)ea$ ă"& ' $pu$F „0unt în redinţat ă te !ei reîntoar e )i am $ă-ţi dau un 5ar are $ă te ondu ă a a$ă"& <n *aţa lui 5umnezeu( toate gre)elile tale nu în$eamnă nimi " Pentru El e)ti doar un opil e-)i e8plorează lumea )i are( prin îner are )i eroare( în!aţă regulile e o gu!ernează" :u 5umnezeu a tă ut a ele reguli" 7u le-ai *ă ut( atun i .nd ai on$truit a e$t teren de -oa ă" 'i uitat doar un $ingur lu ru( iar 5umnezeu ţi l-a dat( o dată u bine u!.ntarea 0a" El a $pu$F „#riunde te !a du e a ea$tă ălătorie(

1C2

Fiule( aminte)te-ţiF ori .nd te poţi răzg.ndi"NU Cu un $ingur g.nd iubitor( El a *ă ut e!a temporar( din eea e tu ai !rut $ă *a i e!a de*initi!" El a *ă ut e!a nereal( din eea e tu ai !rut $ă *a i e!a real" 7u ai reat enu)a morţii" El a reat aripile pa$ării Phoeni8" Fie ărui g.nd ne*eri it pe are tu !rei $ă-l g.nde)ti( 5umnezeu i-a dat un $ingur ră$pun$F „'minte)te-ţi( Fiule( ă ori .nd te poţi răzg.ndi"& '$emenea lui Prometeu" ai în er at $ă *uri *o ul zeilor" 5ar El nu te-a pedep$it pentru a$ta" :u te-a legat în lanţuri de $t.n a pe are urma $ă trăie)ti în !e ii !e ilor( u !ulturi a $ingurii tăi to!ară)i de -oa ă" El a $pu$F „la *o ul $a ru" Fiule( dar *ii u băgare de $eamă )i aminte)te-ţi ( ă ori .nd te poţi răzg.ndi"& '$emenea lui 'dam )i E!ei( ai $tat în ,rădină )i ai de!enit urio$ în pri!inţa binelui )i răului" C.nd a )tiut ă dorinţa ta pentru „ unoa)tere& nu !a tre e" El ţi-a trimi$ )arpele $a ru u un măr )i apoi te-a in!itat $ă măn.n i" Contrar opiniei populare" El nu te-a atra$ în ur$ă a $ă pă ătuie)ti( pentru a după a eea $ă te izgonea$ ă din ,rădină" El doară $pu$F „Fii u băgare de $eamă" Fiul 1eu" C.nd !ei m.n a din a e$t măr( per epţia ta de$pre lume $e !a $ himba" ' ea$tă ,rădină ar putea $ă pară dintr-o dată un de)ert arid" unde nu re)te ab$olut nimi " 7rupul tău( întreg în graţia $a ino entă( ar putea părea *ă ut din bu ăţi $eparate( dintre are pe unele le a epţi )i de altele îţi e$te ru)ine" 1intea ta( are a um îmi împărtă)e)te *ie e g.nd" ar putea $ă pară a nutri g.nduri opu$e ,.ndurilor 1ele" 5ualitatea )i $entimentele de $eparare par a-li pătrunde în on)tientă )i în e8perienţă" 7oate a e$tea( )i multe altele( $-ar putea $ă $e i$te de la a ea$tă minu$ ulă îmbu ătură pe are !rei $-o măn.n i( dar aminte)te-ţi" FiuleF ori .nd te poţi răzg.ndi"& :u numai ă 5umnezeu nu te ondamnă pentru gre)elile tale" dar El nu e$te ni i mă ar îngri-orat din auza lor" Copilul $e !a arde la *la ăra de$ hi$ă )i El )tie a$ta" El )tie )i ă mărul !a pro!o a indige$tie" 5ar El )tie( de a$emenea( ă a el opil !a în!ăţa $ă $e *erea$ ă de *la ără )i $ă o *olo$ea$ ă pentru a $e în ălzi )i a-)i lumina alea" Di El )tie ă trupul $e !a a omoda u gu$tul a id )i !a *olo$i mărul pentru hrană" El )tie ă de izia ta de „a unoa)te& te !a adu e în $ituaţii prime-dioa$e( $ituaţii în are rezi ă *eri irea ta depinde de modul în are te tratează alt ine!a( $ituaţii în are uiţi ă tu nu e)ti un organi$m !ulnerabil" <ntr-un ţinut arid )i o$til" Q/ )tie ă îţi !ei uita originea )i ă !or *i !remuri .nd ,rădina !a părea doar o amintire îndepărtată( a ărei în$ă)i e8i$tenţă de!ine di$ utabilă" Q/ )tie ă !or *i !remuri .nd // !ei în!ino!ăţi pe Q/ pentru toate ne azurile tal )i !ei uita ă tu erai el e a ale$ $ă „ unoa$ ăN" 5ar toate a e$tea nu // îngri-orează( *iind ă" <nainte a tu $a ple i - hotăr.t $ă mergi în ălătoria $eparării( p.nă în *undul iadului - El a $pu$F „# lipă" Qule" 0-ar putea $ă trea ă mult timp p.nă

1C?

.nd ne înt.lnim din nou" :-ai !rea $ă a epţi a e$t $implu 5ar de la 1ine" )i $ă-l pă$trezi( oriunde te-ai du e( în amintirea 1ea@& Cei mai mulţi dintre !oi nu-)i adu aminte ă au ră$pun$F „5a( 7ată"& 5ar eu !ă a$igur ă a)a au tă ut" Di" a$t*el" =o ea lui 5umnezeu a ple at u !oi de îndată e aţi luat alea e8ilului" Di ea în ă e$te u !oi )i a um" ')adar( .nd te $imţi abandonat )i $ingur( .ne% uiţi ă tu ai ale$ a ea$tă ălătorie( aminte)te-ţi ă „ori .nd te poţi răzg.ndi"& 0unt ai i $ă te a-ut $ă-ţi aminte)ti a e$t lu ru" ' e$ta nu e$te 5ărui meu( i 5arul lui 5umnezeu pentru tine" 5at *iind ă am primit 5arul de la El" eu pot $ă ţi-l dau ţie" /ar da ă-l prime)ti de la mine( îl poţi da aproapelui tău" 5ar te pre!inF $ă nu te preo upe identitatea elui e ţi-a dat 5arul" Eu nu $unt important( lin nu $unt 5arul" 0unt doar a ela are îl e8tinde( a)a um e)ti )i tu" 0ă ne amintim de originea 5arului( a $ă-l putem da )i primi în !oie" Chri$to$ e$te el e dă )i prime)te 5arul iui 5umnezeu" /ar Chri$to$ $e na)te în tine" de *ie are dată .nd dai $au prime)ti 5arul" :u ontează ine îţi o*eră 5arul iertării" Poate $ă *ie opilul( părintele( prietenul $au du)manul tău" 7ot e ontează e$te $ă-l prime)ti de la el" Di( pe mă$ură e îl prime)ti( tu de!ii Chri$to$ul - )i tot a)a de!ine )i el" 7oţi ei are dau $au prime$ 5arul lui 5umnezeu $unt gazdele prun ului Chri$to$" Fie are dintre !oi e$te /o$i* )i 1ăria( înt.mpin.nd u bu urie !enirea opilului lui 5umnezeu în lume" Di *le are dintre !oi e$te a el opil e prime)te 5arul iubirii nemărginite de la 1amă )i 7ată" 7rebuie $ă *iţi atenţi în e po!e)ti redeţi" 1ulte din ele de$pre are redeţi ă !in de la 5umnezeu $unt produ$ul propriilor !oa$tre *ri i )i temeri" <n azul în are ăutaţi ade!ărul( e mai bine $ă nu on$ultaţi !reo 9iblie( arte $*.ntă $au $ riptură $ ri$ă în tre ut" <n $ himb" <ndreptaţi-!ă atenţia ătre ade!ărul e hiar a um $e $ rie în inima !oa$tră" 5umnezeu ţi-a dat 5arul iertării" ' e$t 5ar te în$oţe)te oriunde te du i" C.nd nu ai în redere în a e$t 5ar( El îţi trimite pe Fiul 0ău a $ă-ţi amintea$ ă de 5ar" Di Fiul 0ău îţi $pune ă trebuie $ă dai 5arul - da ă !rei $ă-l pă$trezi" 1ulte *iinţe de lumină au !enit a Chri$to$ în lume( adu .nd u ei a ea$tă $implă adu ere aminte" :oi toţi a!em a ela)i $ op" ă i Chri$to$ nu e$te o per$oană( i un pă$trător al *lă ării( un dătător al 5arului )i un me$ager al /ubirii" 6umina !ine de la El( *iind ă )i-a amintit lumina în întuneri ul lumii" /ubirea !ine de la El" *iind ă a primit 5arul )i a în!ăţat $ă-l dea ne ondiţionat tuturor a elora are !or $ă-l primea$ ă" Ceea e noi am tă ut( !ei *a e )i tu( )i în ă mai mult de .t at.t1C Fiind ă în m.ntuirea ta $tă m.ntuirea *ie ărui Fiu al lui 5umnezeu" 7u
1C

ompară /oan P/=" 12 :oul 7e$tament 3:" Edit"4

1C4

are-6 !ezi pe Chri$to$ în $emenii tăi( îi !ei a-uta $ă // !adă în tine" Di( a$t*el" 6umina ade!ărului !a *i aprin$ă în multe inimi )i $teaua !a ră$ări iar( în erul de dea$upra 9etleemului" 1ulţi magi - bărbaţi )i *emei u inima )i mintea de$ hi$ă - $e !or întruni a $ă *ie martori la na)terea Fiului lui 5umnezeu pe păm.nt" Di mulţi alţii / $e !or opune( neînţeleg.nd ă El e$te Ei" 5ar toate !i$ele de$pre ru i*i are( $a ri*i iu )i pierdere $e !or înolona în !an împotri!a *orţelor iubirii )i( în ă o dată" iubirea !a trium*a" Chri$to$ î)i !a de$ hide braţele( !a $tr.nge opilul rănit la pieptul 0ău )i îl !a m.ng.ia" Di a e$t opil !a în!ia în lumina iubirii 0ale )i !a da deoparte le$pedea morţii" 7oţi ei e8ilaţi $e !or reîntoar e a a$ă la /nima lui 5umnezeu( Mara Făgăduinţei" 5a ă ite)ti a ea$ta( $ă )tii ă a ela)i lu ru ţi $e !a înt.mpla )i ţie" Di prinde ura-( ă i eu $unt u tine" <mpreună( $ă adu em mulţumiri lui 5umnezeu pentru al 0ău 5ar al iubirii )i iertării( pentru în rederea 0a eternă ă noi ne !om gă$i alea înapoi a a$ă" Tată( ne amintim că %ocea Ta este cu noi in fiecare &mpre.urare şi ne &ncredem in $a că ne va călăuzi "/ndurile şi paşii. Mul'umită 0ie( nu suntem sin"uri. Mul'umită 0ie( &i avem pe semenii noştri. Tu nu ne-ai lăsat lipsi'i de m/n"/iere( ci ne-ai dat &nso'itori puternici care să ne lumineze calea. 1n 2umele Tău( preaslăvim călătoria noastră aici şi ne ru"ăm ne&ncetat pentru sf/rşitul vinei( sin"ura cauză a suferin'ei. 3i( &ntru acest sf/rşit( noi &mbră'işăm Darul pe care ni l-ai dat( sin"urul Dar pe care &l putem primi sau da fără vină. 4'i mul'umim. Tată( pentru Darul iertării. 44 vom folosi cu &n'elepciune. 1l vom folosi &n orice &mpre.urare. Cu el( vom aduce lumina Ta &n toate un"herele &ntunecate ale sufletelor noastre.

1CB

Binecuv2ntare
E 8i$tă numai un Ani Fiu al lui 5umnezeu )i 7u e)ti ' ela" 5e la El prime)ti( 6ui îi dai" C.nd te uiţi la tine în$uţi( $ă-ţi adu i aminte" C.nd te uiţi la aproapele tău( $ă-ţi adu i( de a$emenea( aminte" C.nd( uprin$ de *ri ă( pri!e)ti în altă parte( aminte)te-ţi doar ăF 0ubie tul )i #bie tul( Cel e iube)te )i Cel iubit nu $unt doi( i Anul )i ' ela)i" Ceea e dai )i eea e prime)ti <l re*le tă pe unul în elălalt"

1CE

Mulţu-i- !entru s!ri6in !rietenil#r$

Fran i$ 'ntal( 6iubiţa O 0a)a O Kohnny 9ota" 0tela 9otezatu( 0te!ie Caplinger( *am" 5ărăban( Eugen 5or e$ u( /oana 5rulă( 'urora O :oemi 5umitre$ u( Qarry Zaldner-Erdely( 'lina Qaţeg( 1ihaela /a obe$ u( 'le8 +aIuI$( 9arbara )i 5ana +uhn( EriIa +uhn( 0orin 6aiu( Florian „1o)u& 6ungu( 1argareta O Qarry 1organ( :ora :emeth( 9arbara 0pie$( 1i hael 0tenzel( 1ar el 7ol ea( ,abriela 7ri a( Fam" EWald =arga )i Zerner =arga( 1oni a =i)an( *ormaţia „9aumann& )i „Ele tri =er$ion&( pre um )i tuturor elorlalţi are ne-au a-utat"

1CG

Cu!rins
P'A6 FE;;/:/"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""1 /A9/;E FV;V C#:5/M//"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""1 ;e*le ţii ale 1inţii Chri$ti e"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""1 Cu!inte de apre iere la adre$a ărţilor lui Paul FerriniF"""""""""""""""""""""2 Pre*aţa autorului"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""? /ntrodu ere""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""G 1iezul problemei"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""1C Pra ti a"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""14 'proapele tău """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""1E /nterpretare"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""19 :e!oia de mira ole"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""21 ' *olo$i eea e ai la îndem.nă"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""2? 5e$ hiderea în$pre di!in""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""2E ' în!ăţa $ă a$ ulţi"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""?C /ubire *ără ondiţii"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""?2 5e$ hiderea u)ii""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""?E ;enunţarea la e*ort""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""?9 7ran$parenţă"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""44 /nima e $e treze)te"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""4H Eliminarea mentalităţii lip$ei"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""B4 ;e uno)tinţa"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""BG Eliberarea de ata)ament""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""B9 0la!a 5umnezeului lăuntri """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""E4 'lte dimen$iuni"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""EG 7irania on$en$ului"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""G2 Crimă )i pedeap$ă"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""GG Putere )i de$ă!.r)ire""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""H1 ' nu re*uza iubirea""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""HB 1editaţieF 1ă $imt iubit"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""HH /luzia realităţii obie ti!e"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""H9 1ira olulF a a-unge la $*.r)itul *ăptuirii"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""92 Calea iertării""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""9B 1oartea ego-ului""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""99

1CH

5arul"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""1C2 9ine u!.ntare"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""1CE 1ulţumim pentru $pri-in prietenilorF"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""1CG Cuprin$"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""1CH

1C9