P. 1
NF3 Prova.odt

NF3 Prova.odt

|Views: 1|Likes:
Published by sayab_gr

More info:

Published by: sayab_gr on Jan 27, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as ODT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/27/2014

pdf

text

original

UF1: ORGANITZACIÓ FARMACÈUTICA NF3 Activitats.

11/10/2013

12) Una farmacèutica vol obrir un OF nova. Pot escollir qualsevol local que li semble adequat !uè "aur# de tenir en comte $er triar%lo &o' "aur# de tenir en comte( • se)ons la normativa • el numero de $oblaci* • accessibilitat a l+usuari i • dist#ncies m,nimes d+altres OF i -AP. 13) Fes un breu informe que e.$liqui quins requisits relacionats amb la ubicaci* del local cal com$lir $er obrir una OF nova. Potser que "i "a)i oficines de farm#cia que no els com$lei.en Perquè -om$lir la normativa de la comunitat aut/noma corres$onent i $renen com a base les A01. A les A01 urbanes s+autorit2a una farm#cia $er cada 3.000 "abitants i a la resta una $er cada 2.400" 5ist#ncia m,nima de 240m entre farm#cies i 224m res$ecte a un -AP Acc6s a la v,a $7blica i sense barreres arquitect/niques. 13) 5i)ues quines 2ones ds+"an de determinar en un OF i quines funcions $rinci$als es desenvolu$en en cadascuna d+elles. Atenci* a l+usuari8 dis$ensaci* 9ona de ma)at2em( • :e$osici* de mercaderies • :e$osici* i emma)at2emat)e • ;nmobilit2aci* • <nc#rrecs =aboratori de farmacotècnica8 elaborar f*rmules ma)istrals i $re$arats oficinals 5es$at.8 )uardar documentaci* i atenci* es$ecial als $acients. 14) <.$lica que enetem $er >"orari ordinari? d+un OF. !uè re)ula aquests "oraris @orari ordinari d+un OF 6s( de dilluns a divendres mat, i tarda i els dissabtes de mat, Atmatei. "orari $er a totes les OF del munici$i Aa -atalunBa 1C00"). :e)ulat des de la comunitat auton/ma i -ol.le)i Oficial de Farmacèutics Provincial.

tics. Per què creus que 6s ai. els que no requerei.. Perque els e. .clouent de la llista Ia que consideren que no 6s de vital im$ort#ncia o 6s d+un mal menor. C) <. !uè si)nifica Ls $ossible que requerei.terna $er dia)nosticar' alleu)erir' )uarir o $revenir un $roblema de salut. • Productes de dietoter#$ia( $roductes alimentaris destinats a $ersones amb un requisit nutricional es$ecial.en $erque no $oden rebre aquest finanHament &o sem$re rebr# finanHament.-A 1<&1< :<-<PFA antiobi/tics descon)estionants nassals anticonce$tius la. • Productes de dermofarm#cia( s+utilit2en $er la "i)iène' cura o embelliment de la $ell' un)les o cabells. J) Un medicament $orta la indicaci* <KO a l+env#s. d) -reus que aquesta mesura limita o com$romet la viabilitat econ/mica d+una oficina de farm#cia &o la limita' Ia què qui necessita el medicament el com$ra esti)ue finanHat o no' $er lo tant 6s millor $er a l+OF $er que no "a de reclamar $er a cobrar al 1&1. • Productes de $uericultura( tenen contacte directe amb els beb6s.$lica quina diferència "i "a entre $roductes de salut i els $roductes sanit#ris. c) !ue un medicament requerei. 13/10/2013 4) <n els se)Dents )ru$s tera$èutics "i "a al)uns medicaments que la farm#cia $ot vendre sense rece$ta mèdica i d+altres que no( descon)estionants nassals' antibi/tics' la.cl/s de finanHament encara que' $ot requerir rece$ta M) <.tics 1*n medicaments que "an de ser $rescrits $er un facultatiu' $er a se)uir un control i no fer un mal 7s.Activitats. b) =+obli)aci* que una $ersona $resenti una rece$ta $er al)uns medicamenst 6s una mesura que beneficia d+al)una manera =+usuari es beneficia del descomte' en el cas que esti)ue finanHat' del medicament $el 1&1 i al farmacèutic $ortar el control del tractament al $acient i cobrar el finanHament del medicament.ants' anticonce$tius antie$ilè$tics' anal)èsics i ansiol.ants antie$ilè$tics anal)èsics ansiol.i rece$ta mèdica <KO si)nifica que 6s un medicament e. AE0 :<-<PFA EG5. <ls $roductes de salut s+utilit2en $er millorar i cuidar la salut no sent medicaments i els $roductes sanit#ris s*n articles que no contenen subst#ncies medicamentoses i s+a$liquen e .miques o biol/)iques $er desinfeccions en )eneral' cor$orals Aantisè$tics)' $la)uicides' $ediculicides i re$elents.ternament $er dia)nosticar' alleu)erir' )uarir o $revenir un $roblema de salut As*n un ti$us de $roductes de salut).i rece$ta' indica que rebr# sem$re finanHament del 1&1 . a) 5i)ues quins creus que necessiten rece$ta. • 0iocides( subst#ncies qu. • Productes sanit#ris( a$licaci* e.$lica la finalitat de cadasc7n dels se)Dents )ru$s de $roductes de $arafarm#cia( $roductes sanit#ris' de $uericultura' biocides' dermofarm#cia i de dietoter#$ia.

1 PU<:.N) .lent d+insectes Kam$7 Aftersun -rema d+afaitar :as$all de dents Fint $er als cabells 5esodorant Protector solar 1u$lement alimentari $er a es$ortistes Aliment sense )luten 0ossa denutrici* enteral =let $er a lactants Pelea real 0ossa de drenat)e Kumet Preservatius Ferm/metre Pe)ats oculars Kerin)a @umidificador .FA:.5<1 5<:EOFA:EO-.ndica a quin )ru$ $ertanBen de salut corres$on cadascun dels $roductes se)Dents( P:O5U-F<1 1A&.A 5.O-.A <s$aradra$ 0iber* Kam$7 contra els =aca d+un)les $olls :e$el.<FOF<:OP.-U=FU:A 0.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->